1. Daň a její konstrukční prvky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Daň a její konstrukční prvky"

Transkript

1 1. Daň a její konstrukční prvky Něco, co má velmi blízko k moderním daním, má zhruba stejně dlouhou historii jako stát. Stát, ať už byl představován kýmkoli, vždy cítil nutnost hradit určité potřeby, např. obranu země nebo provoz panovníkova dvoru, záhy byla také pociťována potřeba vytváření rezerv pro horší časy. Takové potřeby nebylo možno kvalitně uspokojovat bez vymezení toho, kdo kdy a v jaké výši má přispívat do společné pokladny. Státní moc začala jednotlivce k převzetí vymezeného podílu na úhradě společných potřeb zavazovat. Nejen to, stát začal výběr daní, mnohdy krvavě, vynucovat. A zárodek daní byl na světě. Zmíníte-li se o dani, ani žáček první třídy nebude tvrdit, že to slovo ještě nikdy neslyšel. Na otázku: Co je to daň, by však řada z nás váhala, jak ji přesně charakterizovat. Soudobá učebnice daňové teorie a politiky daň charakterizuje takto: Daň je... povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. 1 Proč musí být daň povinnou platbou, jsme si již naznačili. Povinnost platit daň nesporně omezuje svobodu jednotlivce. Na druhé straně povinnost platit daně v moderní společnosti patří mezi základní občanské povinnosti. Takový postup je v moderní společnosti možný pouze na základě přijaté všeobecně závazné právní normy, kterou v případě daní je vždy zákon. Daňovou povinnost je nutno stanovit srozumitelně a jednoznačně tak, aby každý věděl, kolik má prostřednictvím daní přispívat na společné potřeby. Musí také znát, kdy a jakou formou bude povinen zaplatit. Proto právní normy týkající se daní jsou poměrně obsáhlé a často i komplikované. Protože daně jsou určeny ke hrazení potřeb, které buď vznikají společnosti jako celku (např. obrana státu proti vnějšímu nepříteli) a nebo je efektivnější je hradit ze společných zdrojů (základní školství), logicky plynou do veřejného rozpočtu, ať už se jedná o rozpočet státu či obce, kraje nebo státního fondu. Daně mohou plynou i do nadnárodního rozpočtu, například část nepřímých daní vybraných v České republice skončí v rozpočtu Evropské unie. Daň je neúčelová, protože nikdo v okamžiku, kdy daň platí, neví, co bude z těchto prostředků financováno. Státní rozpočet, nejdůležitější z veřejných rozpočtů, je možno si představit jako měšec, do kterého připlouvají daně a ze kterého se hradí veřejné výdaje, aniž by bylo známo, z výnosu jaké daně či od jakého subjektu je tato potřeba financována. Uhrazením daně také nikomu nevznikne právo na konkrétní plnění z veřejných zdrojů. Daň je neekvivalentní v tom slova smyslu, že díl, jakým se jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá žádný nebo téměř žádný vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů nebo spotřebovávat veřejně financo- Daň 1 KUBÁTOVÁ Květa: Daňová teorie a politika, EUROLEX BOHEMIA, Praha 2000, str

2 Funkce daní Fiskální funkce Alokační funkce Redistribuční funkce vané statky. Některé daně dokonce mají za cíl omezit rozdíly v důchodech jednotlivců na míru pro společnost přijatelnou. Tedy ten, kdo má vyšší důchod (příjem), by měl do veřejného rozpočtu přispívat více. To ovšem rozhodně neznamená, že z něho bude také více čerpat, často je tomu právě naopak. Daň charakterizuje obvykle pravidelnost, a to zpravidla proto, že se vybírá v pevně daných intervalech, například jednou za rok či měsíc, to odpovídá také pravidelně se vyskytující potřebě veřejných výdajů. Nenávratnost odlišuje daň především od půjčky, kdy se majetek po určité době vrací zpět. Můžeme doplnit ještě jednu vlastnost daně, jedná se vždy o peněžní plnění. I tím se daň v dnešním slova smyslu odlišuje od svých předchůdkyň. Daně se stávají nástrojem hospodářské politiky státu, požaduje se od nich mnohem víc, než jen naplnit veřejné rozpočty. Moderní daně plní nebo mohou plnit celou řadu funkcí. Těmi nejdůležitějšími jsou následující: fiskální, alokační, redistribuční a stabilizační. Primární funkcí daně je fiskální funkce, tj. schopnost naplnit veřejný rozpočet. I když od daní požadujeme mnohem více, vždy musí být zachován význam její fiskální funkce. 2 Alokační funkce daně vyplývá z toho, že na některých specifických trzích efektivnost tržních mechanismů selhává. Jako příklad můžeme uvést očkování, kdy se užitek jedince násobí s počtem osob, které jsou proti onemocnění imunní. Daně mohou plnit alokační funkci stejně jako přímé výdaje do oblastí nebo odvětví, ve kterých je zájem o veřejné investice. Vždyť subjektu je lhostejno, zda dostane od státu dotaci či příspěvek, anebo stejného postavení dosáhne tím, že mu stát umožní odvést nižší daň, a tím získat prostředky na potřebou investici. Poskytuje.li stát zvýhodnění prostřednictvím daňových úlev, potom se zpravidla hovoří o nepřímém financování, o nepřímé daňové podpoře. Jednou z jejich nesčetných variant jsou daňové prázdniny. Jedná se o formu prominutí daně konkrétní osobě za předpokladu, že splní určité podmínky (objem investic, nové technologie, tvorba pracovních míst atd.). Ve stejné souvislosti se někdy setkáte i s pojmem daňový výdaj. Redistribuční funkce daní vychází z konstatování, že rozdělení důchodů ve společnosti na základě tržních mechanismů může být neakceptovatelné. Daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů tím, že se ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším. 2 Jen výjimečně se můžeme setkat s daní, která fiskální funkci neplní. Například ekologická daň uložená na produkt ohrožující životní prostředí může mít za cíl vymýtit výrobu a spotřebu daného produktu, a tím vlastně zlikviduje sebe sama. 2

3 Prostřednictvím stabilizační funkce mohou daně přispívat například ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice. V období konjunktury, kdy důchody i spotřeba rychle rostou, daně odčerpávají do veřejných rozpočtů vyšší díl, a tím pomáhají předcházet přehřátí ekonomiky a zároveň vytvářet rezervu pro horší časy. V období stagnace pak daně tím, že relativně menší krajíc soustřeďují do veřejných rozpočtů, pomáhají naopak ekonomiku nastartovat. V posledních desetiletích stabilizační funkce daní začíná mít i mezinárodní rozměr. Daňová opatření jednoho státu mohou nepříznivě ovlivňovat tržní prostředí v jiném státě. Například sníží-li jeden stát výrazně sazbu některé velké daně, bude lákat zahraniční investory. Když se druhý stát bude proti odlivu kapitálu (ať už potencionálnímu nebo skutečnému) bránit tím, že udělá obdobné opatření, může se stát, že jediným efektem bude snížení daňových výnosů obou z nich. Tak lze zjednodušeně popsat škodlivou daňovou konkurenci. Základní konstrukční prvky, které rozhodují o tom, v jaké míře na jednotlivé subjekty budou daně dopadat, jsou: daňový subjekt, základ daně a jeho odvození, úprava základu daně (tj. odpočty), sazba daně, slevy na dani. Na tíži, s jakou je daňová povinnost pociťována, má také podstatný vliv způsob, jakým se daně vybírají, množství a pracnost administrativních a evidenčních povinností, které jsou s výběrem daně spojené. Na chvíli se vžijme do úlohy volených státních zástupců, kteří mají za úkol vymyslet novou daň. 1.1 Daňový subjekt První, co bude nutné určit, je vymezení osob, které budou muset daň strpět. K charakteristikách států v historii lidstva vždy patřilo i to, kdo byl povinen daně platit a odvádět. Na příklad za feudalismu stavové, tj. šlechta a církev daně neplatili, moderní daňové systémy se naopak vyznačují všeobecnou daňovou povinností. Z osob, kterých se daň dotýká, pro výběr daně jsou nejdůležitější ty, které budou pověřeny daň odvádět. Daňový subjekt je podle zákona osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Stabilizační funkce 3

4 Daňový subjekt Z hlediska daňové techniky dělíme daňové subjekty na poplatníky a plátce daně. Toto rozdělení je z právního hlediska jednoznačné, ale neodpovídá teoretickému vymezení pojmů. 3 Jak si hned vysvětlíme, poplatník je osoba, která daň nese a zpravidla i odvádí, plátce daně ji jen odvádí. Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (tj. především příjem nebo majetek) je dani podroben. Poplatník Poplatník je zpravidla také povinen daň sám platit. To ale není nutné, podstatné je, že je to právě jeho příjem nebo majetek, který je dani podroben. Z toho lze vyvodit, že je i tím, kdo je zamýšleným nositelem daňového břemena. Tj. měl by to být právě on, jehož disponibilní zdroje se výběrem daně krátí. To, co je zamýšleno, se ale nemusí vždy prosadit. Poplatníkovi daně z nemovitostí se může podařit tuto daň zahrnout do ceny nájemného a tím způsobit, že jejím nositelem bude jeho nájemce atd. Určení poplatníka by bylo u některých daní náročné a ukazuje se i zbytečným. Proto se setkáváme i s dalším druhem daňových subjektů, s plátci daně. Ostatně už z definice poplatníka plyne, že se s ním nesetkáme u daní ze spotřeby. Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností. Plátce daně Srážka u zdroje Stát počítá s tím, že plátce daně sice daň odvádí, avšak má reálnou možnost ji přenést na jiný subjekt, tj. nesníží jeho disponibilní zdroje. Plátce daně je jediným daňovým subjektem u daní ze spotřeby. 4 Plátce v tomto případě odvádí daň vybranou od jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce. Ne vždy se ve skutečnosti plátci podaří celou daň zahrnout do ceny své produkce, a tak není vyloučeno, aby její část sám nesl. Při některých výběrech daně, u kterých je vymezen poplatník, je však daň z technických důvodů vybírána prostřednictvím plátce. Tomuto typu výběru daně říkáme srážka daně u zdroje. Výběr daně prostřednictvím plátce minimalizuje možnost daňových úniků, protože poplatník není přímým daňovým subjektem, a tak nemá možnost bezprostředně ovlivnit velikost své daňové povinnosti. Plátce potom odvádí daň sraženou jiným poplatníkům. Možnost srazit daň se tedy omezuje na daně z příjmu, u kterých platí, že ten kdo příjem vyplácí (například banka, když sráží daň z úroku) má možnost z příjmu před jeho výplatou srazit daň a odvést ji na místo poplatníka. Kromě toho takový výběr daně snižuje administrativní náklady, protože plátce dosahuje oproti poplatníkovi, který by musel vše jinak vyhotovit sám, úspory 3 Z hlediska daňové teorie je zjednodušeně plátcem daně ten, kdo daň bezprostředně odvádí, a poplatníkem pak osoba, která ve skutečnosti daňové břemeno nese, tj. jejíž užitek výběr daně ve svých konečných důsledcích omezil. 4 I když ani to zcela neplatí. 4

5 plynoucí z rozsahu. To ostatně platí pro jakýkoli výběr daně prostřednictvím plátce. Daňovými subjekty jsou nejčastěji jednotlivé fyzické nebo právnické osoby. Při některých výběrech daně se daňový subjekt vymezuje jinak, je jim více osob spojených podle nějakého významného kriteria. Vymezujeme zdanitelnou jednotku. Bude-li jí více osob u jednoho výběru daně, jedná se o společné zdanění. U fyzických osob se spojuje výběr osob, které společně hospodaří, může jít o manželské dvojice, dvojice ve společné domácnosti, členy domácnosti atd. Společné zdanění se v tomto případě uplatní zejména tam, kde je progresivní sazba daně, protože volbou zdanitelné jednotky se míra zdanění více přizpůsobuje schopnosti platit daň. U právnických osob je zase někdy zbytečně složité a nákladné stanovit základ daně samostatně pro každý ze spojených podniků, proto se může přistoupit ke konsolidaci základu daně skupiny podniků, takový základ daně může být buď zdaňován u vrcholného subjektu skupiny anebo společně stanovený základ daně se zpětně podle stanoveného kriteria rozděluje na jednotlivé podniky právnické osoby Základ daně Obecně objektem zdanění rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá. Jeho stručné vymezení je zpravidla součástí názvu daňového zákona, např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty apod. Objekty zdanění můžeme rozdělit do čtyř velkých skupin. Schéma 1.1 Objekt zdanění objekt zdanění hlava majetek důchod spotřeba Historicky nejstarší jsou daně z hlavy, kde předmětem zdanění je osoba, tj. hlava. Ač z teoretického hlediska má taková daň řadu výhod (například je-li všeobecná, nelze jí uniknout), v současných daňových systémech se téměř nepoužívá. Nevýhody tohoto typu daně jsou totiž obrovské. Pro ilustraci lze uvést, že její dopad na některé poplatníky může být neúnosný. Od daně z hlavy ostatně nemůžete čekat, že bude optimálně plnit redistribuční či stabilizační funkci. V České republice alternativně charakter daně z hlavy může mít místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který stanoví pro své obyvatele obec do výše zákonného Objekt daně 5 Druhý postup se často používá v mezinárodním zdanění. 5

6 Majetkové daně Daně z příjm ů Přímá a nepřímá daň Daně ze spotřeby Předmět daně Vynětí z předmětu maxima, a to buď na občana (resp. rekreační objekt) nebo v závislosti na množství odpadu. V prvním případě má charakter daně z hlavy. Dlouhou historii mají rovněž majetkové daně. Majetek je zpravidla viditelný a nepotřebuje nijak náročnou evidenci. 6 Zejména nemovitosti jsou velmi oblíbeným objektem zdanění, neboť základní vlastností nemovitosti je fakt, že s ní nelze pohybovat, a tak ji lze jen těžko zatajit. V současných daňových systémech se majetkové daně používají pouze doplňkově, často jsou příjmem nižších samosprávních celků nebo účelových fondů. Také daně ze spotřeby některých výrobků se využívaly již před řadou století, ostatně o clech se zmiňuje i bible. Moderní všeobecné daně ze spotřeby mají rozmanitou konstrukci a bývají značně komplikované. Zdanění spotřeby je zpravidla považováno za méně viditelné, a tím i lépe snášené. Kromě toho zdaňování spotřeby nejlépe odpovídá aktuálnímu podílu jedince na společně rozdělovaném koláči. Tendencí posledních desetiletí je zvyšování podílu daní ze spotřeby. Nejmladším objektem zdanění ze základních druhů daní je důchod. V současné době jsou však daně z příjmů, neboli důchodové daně, typem daní, se kterým se nejúžeji pojí stimulační funkce, které jsou nejintenzivněji využívány jako ekonomický nástroj. Zejména osobní důchodová daň se považuje za jeden z nejdůležitějších redistribučních kanálů. Podíl těchto daní na daňových příjmech však v posledních desetiletích klesá. Daně ze spotřeby se často označují jako nepřímé daně a zbývající druhy daní, zejména důchodové a majetkové daně, pak shrneme do pojmu daně přímé. U přímých daní je vždy stanoven poplatník. Objekt zdanění představuje jen rámcové vymezení veličiny, která má být podrobena zdanění. Pro efektivní vybrání daně nám ovšem takovéto obecné označení nestačí. Proto musíme definovat předmět daně, kterým je jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost. Vzhledem k tomu, že toto vymezení bývá široké, je někdy třeba jej doplnit vynětím z předmětu daně. Vynětí z předmětu daně jasně ohraničuje kontury předmětu daně tím, že určuje hranici, za kterou předmět daně už nesahá. Vynětí z předmětu daně často jen deklaruje, že toto není předmětem daně, tak, aby nemohly vznikat pochybnosti a tím zvyšuje právní jistotu daňových subjektů. Například je-li předmětem daně z příjmů vše, čím dochází ke zvýšení majetku poplatníka, pak je rozumné z předmětu daně z příjmů fyzických osob vyjmout přijaté půjčky, aby nebylo pochyb o tom, že se za zvýšení majetku poplatníka nepovažují. 7 Stanovení předmětu daně prostřednictvím široké rámcové definice doplněné vynětím omezuje možnost vyhnutí se dani tím, že vymezení předmětu daně bude nekonkrétní nebo neúplné. 6 Pokud se ho ovšem nebudete pokoušet ocenit. 7 To neplatí vždy v plném rozsahu pro půjčky nabyté postoupením. 6

7 Část předmětu daně obvykle není součástí základny pro stanovení výše daně. Nejdůležitější je v daném slova smyslu ta část předmětu daně, která je osvobozena od daně. Osvobození od daně definuje část předmětu, ze které se daň nevybírá, resp. které daňový subjekt není povinen, ale ani zpravidla oprávněn, zahrnout do základu daně. To na druhé straně ale téměř vždy znamená, že subjekt nemůže k těmto částem předmětu daně uplatnit položky k nim se vztahující, o něž by jinak bylo možno základ daně (případně daň) snížit. Například je-li příjem z určité aktivity osvobozen od daně z příjmů, nelze uplatnit výdaje s ním související. Poplatník tak nemůže ani uplatnit daňovou ztrátu 8 vzniklou při dosahování uvedeného druhu příjmů. A tak se někdy osvobození od daně může obrátit proti daňovému subjektu. 9 Rozdíl mezi vynětím a osvobozením si můžeme ukázat i takto. Není-li poskytnutí půjčky předmětem daně z přidané hodnoty, potom výši daňové povinnosti plátce daně nezmění. Když je část předmětu, například opět poskytnutí půjčky, osvobozena od daně z přidané hodnoty, může tato skutečnost paradoxně zvyšovat daňovou povinnost, tj. částku daně, kterou bude muset plátce odvést, prostřednictvím snížení nároku na uplatnění daně zaplacené plátcem v jím přijatých statcích. 10 Osvobození od daně může nabývat různých forem. Nejčastěji se jedná o osvobození, které můžeme definovat jako úplné. To znamená, že se použije tehdy, jsou-li splněny současně všechny podmínky. Například u daně z příjmů fyzických osob platí osvobození pro vyjmenované druhy příležitostných příjmů, jestliže za daný časový úsek nepřekročí částku Kč. Tj. činí-li souhrn takových příjmů Kč, jsou osvobozeny od daně, zvýší-li se o jednu jedinou korunu, pak to znamená, že jedna z podmínek osvobození od daně nebyla splněna, a tak se osvobození nepoužije, tedy celých Kč patří do základny pro vymezení výše daně. Jindy se používá i částečné osvobození od daně. Pro příklad můžeme opět nahlédnout do konstrukce daně z příjmů fyzických osob. Z pravidelné penze z důchodového pojištění je osvobozeno od daně prvních Kč. Z toho plyne: Jestliže například vyplacený starobní důchod dosáhne Kč, potom je osvobozeno Kč a zbývajících Kč zůstane v základně pro výpočet daně. Občas se setkáváme i s "podmínečným" osvobozením od daně, kdy je daňový subjekt povinen doložit následně splnění podmínek pro uplatnění osvobození od daně pro stanovené období (např. skutečnost, že minimálně částku, o kterou se mu tímto osvobozením snížila daňová povinnost, proinvestoval stanoveným způsobem). Osvobození od daně Úplné osvobození Částečné osvobození 8 Daňová ztráta podrobněji viz např. subkapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 9 Jen zcela výjimečně se setkáváme s alternativním osvobozením, kdy je daňovému subjektu umožněno se ho vzdát, a tak si vybrat režim pro něho výhodnější. 10 Pokud se vám tento odstavec zdá být krkolomným a nesrozumitelným, vyčkejte prosím na výklad daně z přidané hodnoty a vraťte se k němu, až dočtete část věnovanou krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Viz subkapitola na straně. 7

8 Nezdanitelné minimum Pro zjednodušení se někdy do techniky stanovení daně zahrnuje i tzv. nezdanitelné minimum, to má za úkol především omezit neefektivní výběry velmi malých výší daně. Tak například má-li fyzická osoba hrubé příjmy, které by vstupovaly do základu daně, nižší než Kč, potom není povinna takové příjmy zdaňovat. To vlastně znamená, že tyto příjmy jsou úplně osvobozeny od daně. 11 Aby se předmět zdanění mohl stát základnou pro stanovení daně, je třeba ho přesně definovat a vytvořit bázi pro jeho kvantifikaci. Jednou z nutných podmínek k tomu je vymezení jednotky, ve které se bude měřit. Takto vyjádřenému a specifikovanému předmětu zdanění říkáme základ daně. Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel. Základ daně Základ daně musí být vyjádřen v měřitelných jednotkách. A to buď ve fyzických jednotkách (například kus, m 2, t, hl apod.) nebo v hodnotovém vyjádření, tedy v korunách. Kupříkladu u daně z nemovitostí se převážně využívá vyjádření základu daně v m 2, v dohledné době se předpokládá přechod na zjednodušené vyjádření ceny nemovitosti jako základu daně. Potom bude měrnou jednotkou Kč. Od způsobu vyjádření základu daně se odvíjí i typ použité daňové sazby. Například základ daně z pozemků u zemědělské půdy se stanoví tak, že předmět zdanění, tj. výměra pozemku v m 2 se násobí určenou cenou půdy, potom měřitelnou jednotkou základu daně jsou koruny, sazba je relativní, tj. stanovená procentem z ceny. U jiných pozemků je základem daně upravený předmět daně vyjádřený v m 2, měřitelnou jednotkou jsou čtverečné metry, sazba je pevná, tj. stanovená v Kč na fyzickou jednotku, v uvedeném případě m 2. S vymezením jednotky, ve které se základ daně stanoví, úzce souvisí členění daní na: daně stanovené bez vztahu k velikosti základu daně; typickým příkladem takovéto daně je daň z hlavy. V našich podmínkách může mít tuto konstrukci místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, protože daň může být stanovena na jednu osobu s trvalým bydlištěm v obci, daně specifické, kde je základ daně vyjádřen v jednotkách fyzického objemu či v jednotkách měřících dané fyzikální a chemické vlastnosti předmětu daně (např. čistý alkohol nebo procenta extraktu mladiny u piva). 12 A konečně daně hodnotové, nebo cizím slovem ad valorem, jejichž základ daně je vyjádřen v peněžních jednotkách. 13 Příkladem takové daně je daň důchodová nebo všeobecná daň ze spotřeby. 11 Stejný účel má i minimální výše daně. Například je-li daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nižší než 200 Kč, nevyměřuje se. 12 U těchto daní se používá pevná sazba. 13 V tomto případě je nutno použít relativní sazbu daně. 8

9 V některých případech je zjevné, že celý předmět daně vcházející do jeho základu nemůže být daňovým subjektem využit. Obecným principem je zdaňovan jen disponibilní předmět daně, tj. tu jeho část, která může sloužit u užitku, spotřebě daňového subjektu. Například dědic pravděpodobně bude muset část zděděného majetku, který je předmětem daně dědické, použít na pohřeb a záležitosti s tím související. A proto je vhodné umožnit daňovému subjektu odpočet výdajů, které nutně musel vynaložit a nemohl s touto částí předmětu daně volně nakládat. Z této části předmětu daně by daň platit neměl. To, co daňovému subjektu zbude k jeho využití, někteří autoři označují jako upravený hrubý důchod, jiní hovoří o čistím důchodu. 14 Základ daně je třeba vymezit nejen věcně, ale zpravidla i časově. K tomu u daní, které se vybírají v pravidelných časových intervalech, slouží vymezení zdaňovacího období. Daně můžeme diferencovat podle délky zdaňovacího období. Základním zdaňovacím obdobím je 12 měsíců, u nás zpravidla kalendářní rok. Ten se používá u všech přímých daní, pokud se nejedná o daně bez zdaňovacího období. 15 U daní ze spotřeby by byl kalendářní rok příliš dlouhou periodou, proto je nejčastějším zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc, v omezené míře se však používá i kalendářní čtvrtletí. Zdaňovací období je časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a daň se platí. Ve vztahu ke zdaňovacímu období a jeho kvalitě můžeme daně členit na: daně bez zdaňovacího období. Těmi jsou ty, které se vybírají vždy, když nastane určitá událost. Pro ilustraci můžeme uvést, že se jedná o daň dědickou nebo darovací. Tyto daně mají v současných daňových systémech doplňkový charakter. A dále daně s pravidelnou periodicitou výběru. Ty můžeme dále dělit na daně kapitálové a běžné. Kapitálové daně jsou takové, jejichž základem je stavová veličina, počet jednotek k určitému datu. Když je předmětem daně stavová veličina, jak tomu může být zejména u majetkových daní, lze základ daně zjišťovat i k jednomu datu v průběhu zdaňovacího období, a to zpravidla k jeho prvnímu dni. Tyto daně se z hlediska daňové techniky někdy označují jako daně na zdaňovací období, jejich výhodou je, že mohou být stanoveny už v průběhu zdaňovacího období, a tedy i v jeho rámci vyrovnány. Běžné daně jsou takové, jejichž základ daně se načítá za zdaňovací období. Tedy základ daně má charakter tokové veličiny. Logicky z toho plyne, že výše základu daně může být stanovena až po skončení zdaňovacího období. Takové daně se někdy označují jako daně za zdaňovací období. Běžnými daněmi jsou jak daně Zdaňovací období 14 Čistým důchodem se ale častěji rozumí až důchod po zdanění. 15 Trochu složitější je to u daně z příjmů právnických osob. Viz subkapitola 6.2 na straně. 9

10 důchodové, tak i daně ze spotřeby. Jsou to nejdůležitější daně v současných daňových systémech. Jak už víme, základ daně nemusí být stanoven pro jednotlivého poplatníka. Při společném zdanění se základ daně více osob stanoví tak, že se jejich základy daně sečtou, pak se jedná o společný základ daně. Jinou alternativou je, že základ daně se sice vymezeným osobám stanoví společně, ale následně se podle stanoveného klíče, např. rovným dílem, rozdělí zpět na jednotlivé osoby, které pak mohou dále postupovat jako jednotliví poplatníci. U právnických osob ve skupině spíše než o společném, hovoříme o konsolidovaném základu daně. Základ daně nemůže být záporné číslo, tato úvaha je snad na první pohled zřejmá, vždyť výsledkem výpočtu daně z této základny by byla záporná daň, a tedy nárok daňového subjektu vůči státu, což je proti základnímu smyslu existence daní. 16 Vyjde-li však u daně z příjmů taková záporná hodnota, může být následně použita způsobem stanoveným daňovým zákonem. Nazývá se, jak později uvidíme, daňovou ztrátou. Možnost odpočtu daňové ztráty je velmi častou formou daňové podpory podnikatelských aktivit. Zejména u daní z příjmů se základ daně ještě dále snižuje o odpočty. Existence odpočtů od základu daně sice komplikuje daňový systém, avšak odpočty si často kladou velmi ambiciózní cíle v oblasti sociální či v oblasti fiskální politiky. Odpočty od základu daně dělíme na standardní a nestandardní. Standardní odpočty snižují základ daně o předem stanovenou pevnou částku, jestliže daňový subjekt splní podmínky, na které se uplatnění standardního odpočtu váže. Standardní odpočty se zejména používají u daně z osobních důchodů. Standardní odpočty zpravidla zohledňují sociální postavení poplatníka, a tak mohou i částečně kompenzovat určitý handicap, například invaliditu. Do roku 2005 se v poměrně širokém měřítku používaly i v našem daňovém systému. Nestandardní odpočty představují položky, které může daňový subjekt odečíst od základu daně v prokazatelně vynaložené výši, jde například o dary na veřejně prospěšné účely nebo úroky z úvěrů na bytovou potřebu. Uplatnění nestandardních odpočtů může být limitováno, a to buď absolutní částkou, kterou odpočet nemůže překročit (tak je tomu u úroků z úvěrů na bytové potřeby, kde odpočet nemůže přesáhnout částku Kč za jedno zdaňovací období) nebo relativně (například dary na veřejně prospěšné účely mohou být u daně z příjmů fyzických osob uplatněny maximálně do výše 10 % základu daně). Nestandardní odpočty mají obvykle motivovat daňový subjekt k jednání, které je z celospolečenského hlediska žádoucí. Pokud osoby tvoří společný základ daně, potom zpravidla k němu uplatňují společně i standardní nebo nestandardní odpočty. Může jít buď o ty odpočty, které mohou uplatnit všichni ostatní poplatníci, což se vztahuje především na nestan- Standardní odpočty Nestandardní úlevy 16 Nejen v daňové teorii, ale od roku 2005 i v našem daňovém systému se setkáváme s tzv. zápornou daní z osobních důchodů jako s kombinací daně a dotace, v praxi však nebyla zavedena pro značnou komplikovanost. 10

11 dardní odpočty, ke kterým mohou být odlišně stanoveny limity, anebo jsou pro společný základ určeny hranice specifické. Standardní odpočty pro společný základ daně mohou být stanoveny samostatně. Například při společném základu daně manželů, vyjdeme-li ze základního odpočtu na poplatníka ve výši Kč, může platit, že každý z nich má na něj nárok tento odpočet, a tak společně uplatní Kč. V jiné variantě může být stanoveno, že manželé mají nárok na společný odpočet ve výši Kč anebo Kč. První varianta zohledňuje nižší náklady na vedení společné domácnosti než dvou domácností jednotlivců a druhá zase zpravidla reaguje na fakt, kdy v domácnosti s více výdělečnými členy je vyšší potřeba nákupu služeb, polotovarů apod., nebo může prostě jít o podporu vícečetných domácností, zpravidla s nezaopatřenými členy. 11

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I.

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I. Daně Ing. Radek Habarta, Ing. Marie Šedová 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

1 Rozpočtová soustava ČR a daně

1 Rozpočtová soustava ČR a daně 1 Rozpočtová soustava ČR a daně Rozpočtová soustava v ČR je založena na vertikálním kombinovaném modelu fiskálního federalizmu. Je tvořena rozpočty na centrální úrovni (státní rozpočet a veřejné fondy)

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daň z nemovitostí ve vybrané municipalitě České republiky. Lukáš Bouchal

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daň z nemovitostí ve vybrané municipalitě České republiky. Lukáš Bouchal Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daň z nemovitostí ve vybrané municipalitě České republiky Lukáš Bouchal Bakalářská práce 2014 Prohlášení autora práce Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ

FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA POZNÁMKY K PŘEDMĚTU FINANCOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ MATĚJ TRAKAL Poslední úprava: 23. března 2011, 08:20 PFIBP 2010 (Hruška) OBSAH Obsah 1 Úvodní přednáška

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více