1. Daň a její konstrukční prvky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Daň a její konstrukční prvky"

Transkript

1 1. Daň a její konstrukční prvky Něco, co má velmi blízko k moderním daním, má zhruba stejně dlouhou historii jako stát. Stát, ať už byl představován kýmkoli, vždy cítil nutnost hradit určité potřeby, např. obranu země nebo provoz panovníkova dvoru, záhy byla také pociťována potřeba vytváření rezerv pro horší časy. Takové potřeby nebylo možno kvalitně uspokojovat bez vymezení toho, kdo kdy a v jaké výši má přispívat do společné pokladny. Státní moc začala jednotlivce k převzetí vymezeného podílu na úhradě společných potřeb zavazovat. Nejen to, stát začal výběr daní, mnohdy krvavě, vynucovat. A zárodek daní byl na světě. Zmíníte-li se o dani, ani žáček první třídy nebude tvrdit, že to slovo ještě nikdy neslyšel. Na otázku: Co je to daň, by však řada z nás váhala, jak ji přesně charakterizovat. Soudobá učebnice daňové teorie a politiky daň charakterizuje takto: Daň je... povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. 1 Proč musí být daň povinnou platbou, jsme si již naznačili. Povinnost platit daň nesporně omezuje svobodu jednotlivce. Na druhé straně povinnost platit daně v moderní společnosti patří mezi základní občanské povinnosti. Takový postup je v moderní společnosti možný pouze na základě přijaté všeobecně závazné právní normy, kterou v případě daní je vždy zákon. Daňovou povinnost je nutno stanovit srozumitelně a jednoznačně tak, aby každý věděl, kolik má prostřednictvím daní přispívat na společné potřeby. Musí také znát, kdy a jakou formou bude povinen zaplatit. Proto právní normy týkající se daní jsou poměrně obsáhlé a často i komplikované. Protože daně jsou určeny ke hrazení potřeb, které buď vznikají společnosti jako celku (např. obrana státu proti vnějšímu nepříteli) a nebo je efektivnější je hradit ze společných zdrojů (základní školství), logicky plynou do veřejného rozpočtu, ať už se jedná o rozpočet státu či obce, kraje nebo státního fondu. Daně mohou plynou i do nadnárodního rozpočtu, například část nepřímých daní vybraných v České republice skončí v rozpočtu Evropské unie. Daň je neúčelová, protože nikdo v okamžiku, kdy daň platí, neví, co bude z těchto prostředků financováno. Státní rozpočet, nejdůležitější z veřejných rozpočtů, je možno si představit jako měšec, do kterého připlouvají daně a ze kterého se hradí veřejné výdaje, aniž by bylo známo, z výnosu jaké daně či od jakého subjektu je tato potřeba financována. Uhrazením daně také nikomu nevznikne právo na konkrétní plnění z veřejných zdrojů. Daň je neekvivalentní v tom slova smyslu, že díl, jakým se jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá žádný nebo téměř žádný vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů nebo spotřebovávat veřejně financo- Daň 1 KUBÁTOVÁ Květa: Daňová teorie a politika, EUROLEX BOHEMIA, Praha 2000, str

2 Funkce daní Fiskální funkce Alokační funkce Redistribuční funkce vané statky. Některé daně dokonce mají za cíl omezit rozdíly v důchodech jednotlivců na míru pro společnost přijatelnou. Tedy ten, kdo má vyšší důchod (příjem), by měl do veřejného rozpočtu přispívat více. To ovšem rozhodně neznamená, že z něho bude také více čerpat, často je tomu právě naopak. Daň charakterizuje obvykle pravidelnost, a to zpravidla proto, že se vybírá v pevně daných intervalech, například jednou za rok či měsíc, to odpovídá také pravidelně se vyskytující potřebě veřejných výdajů. Nenávratnost odlišuje daň především od půjčky, kdy se majetek po určité době vrací zpět. Můžeme doplnit ještě jednu vlastnost daně, jedná se vždy o peněžní plnění. I tím se daň v dnešním slova smyslu odlišuje od svých předchůdkyň. Daně se stávají nástrojem hospodářské politiky státu, požaduje se od nich mnohem víc, než jen naplnit veřejné rozpočty. Moderní daně plní nebo mohou plnit celou řadu funkcí. Těmi nejdůležitějšími jsou následující: fiskální, alokační, redistribuční a stabilizační. Primární funkcí daně je fiskální funkce, tj. schopnost naplnit veřejný rozpočet. I když od daní požadujeme mnohem více, vždy musí být zachován význam její fiskální funkce. 2 Alokační funkce daně vyplývá z toho, že na některých specifických trzích efektivnost tržních mechanismů selhává. Jako příklad můžeme uvést očkování, kdy se užitek jedince násobí s počtem osob, které jsou proti onemocnění imunní. Daně mohou plnit alokační funkci stejně jako přímé výdaje do oblastí nebo odvětví, ve kterých je zájem o veřejné investice. Vždyť subjektu je lhostejno, zda dostane od státu dotaci či příspěvek, anebo stejného postavení dosáhne tím, že mu stát umožní odvést nižší daň, a tím získat prostředky na potřebou investici. Poskytuje.li stát zvýhodnění prostřednictvím daňových úlev, potom se zpravidla hovoří o nepřímém financování, o nepřímé daňové podpoře. Jednou z jejich nesčetných variant jsou daňové prázdniny. Jedná se o formu prominutí daně konkrétní osobě za předpokladu, že splní určité podmínky (objem investic, nové technologie, tvorba pracovních míst atd.). Ve stejné souvislosti se někdy setkáte i s pojmem daňový výdaj. Redistribuční funkce daní vychází z konstatování, že rozdělení důchodů ve společnosti na základě tržních mechanismů může být neakceptovatelné. Daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů tím, že se ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším. 2 Jen výjimečně se můžeme setkat s daní, která fiskální funkci neplní. Například ekologická daň uložená na produkt ohrožující životní prostředí může mít za cíl vymýtit výrobu a spotřebu daného produktu, a tím vlastně zlikviduje sebe sama. 2

3 Prostřednictvím stabilizační funkce mohou daně přispívat například ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice. V období konjunktury, kdy důchody i spotřeba rychle rostou, daně odčerpávají do veřejných rozpočtů vyšší díl, a tím pomáhají předcházet přehřátí ekonomiky a zároveň vytvářet rezervu pro horší časy. V období stagnace pak daně tím, že relativně menší krajíc soustřeďují do veřejných rozpočtů, pomáhají naopak ekonomiku nastartovat. V posledních desetiletích stabilizační funkce daní začíná mít i mezinárodní rozměr. Daňová opatření jednoho státu mohou nepříznivě ovlivňovat tržní prostředí v jiném státě. Například sníží-li jeden stát výrazně sazbu některé velké daně, bude lákat zahraniční investory. Když se druhý stát bude proti odlivu kapitálu (ať už potencionálnímu nebo skutečnému) bránit tím, že udělá obdobné opatření, může se stát, že jediným efektem bude snížení daňových výnosů obou z nich. Tak lze zjednodušeně popsat škodlivou daňovou konkurenci. Základní konstrukční prvky, které rozhodují o tom, v jaké míře na jednotlivé subjekty budou daně dopadat, jsou: daňový subjekt, základ daně a jeho odvození, úprava základu daně (tj. odpočty), sazba daně, slevy na dani. Na tíži, s jakou je daňová povinnost pociťována, má také podstatný vliv způsob, jakým se daně vybírají, množství a pracnost administrativních a evidenčních povinností, které jsou s výběrem daně spojené. Na chvíli se vžijme do úlohy volených státních zástupců, kteří mají za úkol vymyslet novou daň. 1.1 Daňový subjekt První, co bude nutné určit, je vymezení osob, které budou muset daň strpět. K charakteristikách států v historii lidstva vždy patřilo i to, kdo byl povinen daně platit a odvádět. Na příklad za feudalismu stavové, tj. šlechta a církev daně neplatili, moderní daňové systémy se naopak vyznačují všeobecnou daňovou povinností. Z osob, kterých se daň dotýká, pro výběr daně jsou nejdůležitější ty, které budou pověřeny daň odvádět. Daňový subjekt je podle zákona osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Stabilizační funkce 3

4 Daňový subjekt Z hlediska daňové techniky dělíme daňové subjekty na poplatníky a plátce daně. Toto rozdělení je z právního hlediska jednoznačné, ale neodpovídá teoretickému vymezení pojmů. 3 Jak si hned vysvětlíme, poplatník je osoba, která daň nese a zpravidla i odvádí, plátce daně ji jen odvádí. Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (tj. především příjem nebo majetek) je dani podroben. Poplatník Poplatník je zpravidla také povinen daň sám platit. To ale není nutné, podstatné je, že je to právě jeho příjem nebo majetek, který je dani podroben. Z toho lze vyvodit, že je i tím, kdo je zamýšleným nositelem daňového břemena. Tj. měl by to být právě on, jehož disponibilní zdroje se výběrem daně krátí. To, co je zamýšleno, se ale nemusí vždy prosadit. Poplatníkovi daně z nemovitostí se může podařit tuto daň zahrnout do ceny nájemného a tím způsobit, že jejím nositelem bude jeho nájemce atd. Určení poplatníka by bylo u některých daní náročné a ukazuje se i zbytečným. Proto se setkáváme i s dalším druhem daňových subjektů, s plátci daně. Ostatně už z definice poplatníka plyne, že se s ním nesetkáme u daní ze spotřeby. Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností. Plátce daně Srážka u zdroje Stát počítá s tím, že plátce daně sice daň odvádí, avšak má reálnou možnost ji přenést na jiný subjekt, tj. nesníží jeho disponibilní zdroje. Plátce daně je jediným daňovým subjektem u daní ze spotřeby. 4 Plátce v tomto případě odvádí daň vybranou od jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce. Ne vždy se ve skutečnosti plátci podaří celou daň zahrnout do ceny své produkce, a tak není vyloučeno, aby její část sám nesl. Při některých výběrech daně, u kterých je vymezen poplatník, je však daň z technických důvodů vybírána prostřednictvím plátce. Tomuto typu výběru daně říkáme srážka daně u zdroje. Výběr daně prostřednictvím plátce minimalizuje možnost daňových úniků, protože poplatník není přímým daňovým subjektem, a tak nemá možnost bezprostředně ovlivnit velikost své daňové povinnosti. Plátce potom odvádí daň sraženou jiným poplatníkům. Možnost srazit daň se tedy omezuje na daně z příjmu, u kterých platí, že ten kdo příjem vyplácí (například banka, když sráží daň z úroku) má možnost z příjmu před jeho výplatou srazit daň a odvést ji na místo poplatníka. Kromě toho takový výběr daně snižuje administrativní náklady, protože plátce dosahuje oproti poplatníkovi, který by musel vše jinak vyhotovit sám, úspory 3 Z hlediska daňové teorie je zjednodušeně plátcem daně ten, kdo daň bezprostředně odvádí, a poplatníkem pak osoba, která ve skutečnosti daňové břemeno nese, tj. jejíž užitek výběr daně ve svých konečných důsledcích omezil. 4 I když ani to zcela neplatí. 4

5 plynoucí z rozsahu. To ostatně platí pro jakýkoli výběr daně prostřednictvím plátce. Daňovými subjekty jsou nejčastěji jednotlivé fyzické nebo právnické osoby. Při některých výběrech daně se daňový subjekt vymezuje jinak, je jim více osob spojených podle nějakého významného kriteria. Vymezujeme zdanitelnou jednotku. Bude-li jí více osob u jednoho výběru daně, jedná se o společné zdanění. U fyzických osob se spojuje výběr osob, které společně hospodaří, může jít o manželské dvojice, dvojice ve společné domácnosti, členy domácnosti atd. Společné zdanění se v tomto případě uplatní zejména tam, kde je progresivní sazba daně, protože volbou zdanitelné jednotky se míra zdanění více přizpůsobuje schopnosti platit daň. U právnických osob je zase někdy zbytečně složité a nákladné stanovit základ daně samostatně pro každý ze spojených podniků, proto se může přistoupit ke konsolidaci základu daně skupiny podniků, takový základ daně může být buď zdaňován u vrcholného subjektu skupiny anebo společně stanovený základ daně se zpětně podle stanoveného kriteria rozděluje na jednotlivé podniky právnické osoby Základ daně Obecně objektem zdanění rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá. Jeho stručné vymezení je zpravidla součástí názvu daňového zákona, např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty apod. Objekty zdanění můžeme rozdělit do čtyř velkých skupin. Schéma 1.1 Objekt zdanění objekt zdanění hlava majetek důchod spotřeba Historicky nejstarší jsou daně z hlavy, kde předmětem zdanění je osoba, tj. hlava. Ač z teoretického hlediska má taková daň řadu výhod (například je-li všeobecná, nelze jí uniknout), v současných daňových systémech se téměř nepoužívá. Nevýhody tohoto typu daně jsou totiž obrovské. Pro ilustraci lze uvést, že její dopad na některé poplatníky může být neúnosný. Od daně z hlavy ostatně nemůžete čekat, že bude optimálně plnit redistribuční či stabilizační funkci. V České republice alternativně charakter daně z hlavy může mít místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který stanoví pro své obyvatele obec do výše zákonného Objekt daně 5 Druhý postup se často používá v mezinárodním zdanění. 5

6 Majetkové daně Daně z příjm ů Přímá a nepřímá daň Daně ze spotřeby Předmět daně Vynětí z předmětu maxima, a to buď na občana (resp. rekreační objekt) nebo v závislosti na množství odpadu. V prvním případě má charakter daně z hlavy. Dlouhou historii mají rovněž majetkové daně. Majetek je zpravidla viditelný a nepotřebuje nijak náročnou evidenci. 6 Zejména nemovitosti jsou velmi oblíbeným objektem zdanění, neboť základní vlastností nemovitosti je fakt, že s ní nelze pohybovat, a tak ji lze jen těžko zatajit. V současných daňových systémech se majetkové daně používají pouze doplňkově, často jsou příjmem nižších samosprávních celků nebo účelových fondů. Také daně ze spotřeby některých výrobků se využívaly již před řadou století, ostatně o clech se zmiňuje i bible. Moderní všeobecné daně ze spotřeby mají rozmanitou konstrukci a bývají značně komplikované. Zdanění spotřeby je zpravidla považováno za méně viditelné, a tím i lépe snášené. Kromě toho zdaňování spotřeby nejlépe odpovídá aktuálnímu podílu jedince na společně rozdělovaném koláči. Tendencí posledních desetiletí je zvyšování podílu daní ze spotřeby. Nejmladším objektem zdanění ze základních druhů daní je důchod. V současné době jsou však daně z příjmů, neboli důchodové daně, typem daní, se kterým se nejúžeji pojí stimulační funkce, které jsou nejintenzivněji využívány jako ekonomický nástroj. Zejména osobní důchodová daň se považuje za jeden z nejdůležitějších redistribučních kanálů. Podíl těchto daní na daňových příjmech však v posledních desetiletích klesá. Daně ze spotřeby se často označují jako nepřímé daně a zbývající druhy daní, zejména důchodové a majetkové daně, pak shrneme do pojmu daně přímé. U přímých daní je vždy stanoven poplatník. Objekt zdanění představuje jen rámcové vymezení veličiny, která má být podrobena zdanění. Pro efektivní vybrání daně nám ovšem takovéto obecné označení nestačí. Proto musíme definovat předmět daně, kterým je jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost. Vzhledem k tomu, že toto vymezení bývá široké, je někdy třeba jej doplnit vynětím z předmětu daně. Vynětí z předmětu daně jasně ohraničuje kontury předmětu daně tím, že určuje hranici, za kterou předmět daně už nesahá. Vynětí z předmětu daně často jen deklaruje, že toto není předmětem daně, tak, aby nemohly vznikat pochybnosti a tím zvyšuje právní jistotu daňových subjektů. Například je-li předmětem daně z příjmů vše, čím dochází ke zvýšení majetku poplatníka, pak je rozumné z předmětu daně z příjmů fyzických osob vyjmout přijaté půjčky, aby nebylo pochyb o tom, že se za zvýšení majetku poplatníka nepovažují. 7 Stanovení předmětu daně prostřednictvím široké rámcové definice doplněné vynětím omezuje možnost vyhnutí se dani tím, že vymezení předmětu daně bude nekonkrétní nebo neúplné. 6 Pokud se ho ovšem nebudete pokoušet ocenit. 7 To neplatí vždy v plném rozsahu pro půjčky nabyté postoupením. 6

7 Část předmětu daně obvykle není součástí základny pro stanovení výše daně. Nejdůležitější je v daném slova smyslu ta část předmětu daně, která je osvobozena od daně. Osvobození od daně definuje část předmětu, ze které se daň nevybírá, resp. které daňový subjekt není povinen, ale ani zpravidla oprávněn, zahrnout do základu daně. To na druhé straně ale téměř vždy znamená, že subjekt nemůže k těmto částem předmětu daně uplatnit položky k nim se vztahující, o něž by jinak bylo možno základ daně (případně daň) snížit. Například je-li příjem z určité aktivity osvobozen od daně z příjmů, nelze uplatnit výdaje s ním související. Poplatník tak nemůže ani uplatnit daňovou ztrátu 8 vzniklou při dosahování uvedeného druhu příjmů. A tak se někdy osvobození od daně může obrátit proti daňovému subjektu. 9 Rozdíl mezi vynětím a osvobozením si můžeme ukázat i takto. Není-li poskytnutí půjčky předmětem daně z přidané hodnoty, potom výši daňové povinnosti plátce daně nezmění. Když je část předmětu, například opět poskytnutí půjčky, osvobozena od daně z přidané hodnoty, může tato skutečnost paradoxně zvyšovat daňovou povinnost, tj. částku daně, kterou bude muset plátce odvést, prostřednictvím snížení nároku na uplatnění daně zaplacené plátcem v jím přijatých statcích. 10 Osvobození od daně může nabývat různých forem. Nejčastěji se jedná o osvobození, které můžeme definovat jako úplné. To znamená, že se použije tehdy, jsou-li splněny současně všechny podmínky. Například u daně z příjmů fyzických osob platí osvobození pro vyjmenované druhy příležitostných příjmů, jestliže za daný časový úsek nepřekročí částku Kč. Tj. činí-li souhrn takových příjmů Kč, jsou osvobozeny od daně, zvýší-li se o jednu jedinou korunu, pak to znamená, že jedna z podmínek osvobození od daně nebyla splněna, a tak se osvobození nepoužije, tedy celých Kč patří do základny pro vymezení výše daně. Jindy se používá i částečné osvobození od daně. Pro příklad můžeme opět nahlédnout do konstrukce daně z příjmů fyzických osob. Z pravidelné penze z důchodového pojištění je osvobozeno od daně prvních Kč. Z toho plyne: Jestliže například vyplacený starobní důchod dosáhne Kč, potom je osvobozeno Kč a zbývajících Kč zůstane v základně pro výpočet daně. Občas se setkáváme i s "podmínečným" osvobozením od daně, kdy je daňový subjekt povinen doložit následně splnění podmínek pro uplatnění osvobození od daně pro stanovené období (např. skutečnost, že minimálně částku, o kterou se mu tímto osvobozením snížila daňová povinnost, proinvestoval stanoveným způsobem). Osvobození od daně Úplné osvobození Částečné osvobození 8 Daňová ztráta podrobněji viz např. subkapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 9 Jen zcela výjimečně se setkáváme s alternativním osvobozením, kdy je daňovému subjektu umožněno se ho vzdát, a tak si vybrat režim pro něho výhodnější. 10 Pokud se vám tento odstavec zdá být krkolomným a nesrozumitelným, vyčkejte prosím na výklad daně z přidané hodnoty a vraťte se k němu, až dočtete část věnovanou krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Viz subkapitola na straně. 7

8 Nezdanitelné minimum Pro zjednodušení se někdy do techniky stanovení daně zahrnuje i tzv. nezdanitelné minimum, to má za úkol především omezit neefektivní výběry velmi malých výší daně. Tak například má-li fyzická osoba hrubé příjmy, které by vstupovaly do základu daně, nižší než Kč, potom není povinna takové příjmy zdaňovat. To vlastně znamená, že tyto příjmy jsou úplně osvobozeny od daně. 11 Aby se předmět zdanění mohl stát základnou pro stanovení daně, je třeba ho přesně definovat a vytvořit bázi pro jeho kvantifikaci. Jednou z nutných podmínek k tomu je vymezení jednotky, ve které se bude měřit. Takto vyjádřenému a specifikovanému předmětu zdanění říkáme základ daně. Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel. Základ daně Základ daně musí být vyjádřen v měřitelných jednotkách. A to buď ve fyzických jednotkách (například kus, m 2, t, hl apod.) nebo v hodnotovém vyjádření, tedy v korunách. Kupříkladu u daně z nemovitostí se převážně využívá vyjádření základu daně v m 2, v dohledné době se předpokládá přechod na zjednodušené vyjádření ceny nemovitosti jako základu daně. Potom bude měrnou jednotkou Kč. Od způsobu vyjádření základu daně se odvíjí i typ použité daňové sazby. Například základ daně z pozemků u zemědělské půdy se stanoví tak, že předmět zdanění, tj. výměra pozemku v m 2 se násobí určenou cenou půdy, potom měřitelnou jednotkou základu daně jsou koruny, sazba je relativní, tj. stanovená procentem z ceny. U jiných pozemků je základem daně upravený předmět daně vyjádřený v m 2, měřitelnou jednotkou jsou čtverečné metry, sazba je pevná, tj. stanovená v Kč na fyzickou jednotku, v uvedeném případě m 2. S vymezením jednotky, ve které se základ daně stanoví, úzce souvisí členění daní na: daně stanovené bez vztahu k velikosti základu daně; typickým příkladem takovéto daně je daň z hlavy. V našich podmínkách může mít tuto konstrukci místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, protože daň může být stanovena na jednu osobu s trvalým bydlištěm v obci, daně specifické, kde je základ daně vyjádřen v jednotkách fyzického objemu či v jednotkách měřících dané fyzikální a chemické vlastnosti předmětu daně (např. čistý alkohol nebo procenta extraktu mladiny u piva). 12 A konečně daně hodnotové, nebo cizím slovem ad valorem, jejichž základ daně je vyjádřen v peněžních jednotkách. 13 Příkladem takové daně je daň důchodová nebo všeobecná daň ze spotřeby. 11 Stejný účel má i minimální výše daně. Například je-li daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nižší než 200 Kč, nevyměřuje se. 12 U těchto daní se používá pevná sazba. 13 V tomto případě je nutno použít relativní sazbu daně. 8

9 V některých případech je zjevné, že celý předmět daně vcházející do jeho základu nemůže být daňovým subjektem využit. Obecným principem je zdaňovan jen disponibilní předmět daně, tj. tu jeho část, která může sloužit u užitku, spotřebě daňového subjektu. Například dědic pravděpodobně bude muset část zděděného majetku, který je předmětem daně dědické, použít na pohřeb a záležitosti s tím související. A proto je vhodné umožnit daňovému subjektu odpočet výdajů, které nutně musel vynaložit a nemohl s touto částí předmětu daně volně nakládat. Z této části předmětu daně by daň platit neměl. To, co daňovému subjektu zbude k jeho využití, někteří autoři označují jako upravený hrubý důchod, jiní hovoří o čistím důchodu. 14 Základ daně je třeba vymezit nejen věcně, ale zpravidla i časově. K tomu u daní, které se vybírají v pravidelných časových intervalech, slouží vymezení zdaňovacího období. Daně můžeme diferencovat podle délky zdaňovacího období. Základním zdaňovacím obdobím je 12 měsíců, u nás zpravidla kalendářní rok. Ten se používá u všech přímých daní, pokud se nejedná o daně bez zdaňovacího období. 15 U daní ze spotřeby by byl kalendářní rok příliš dlouhou periodou, proto je nejčastějším zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc, v omezené míře se však používá i kalendářní čtvrtletí. Zdaňovací období je časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a daň se platí. Ve vztahu ke zdaňovacímu období a jeho kvalitě můžeme daně členit na: daně bez zdaňovacího období. Těmi jsou ty, které se vybírají vždy, když nastane určitá událost. Pro ilustraci můžeme uvést, že se jedná o daň dědickou nebo darovací. Tyto daně mají v současných daňových systémech doplňkový charakter. A dále daně s pravidelnou periodicitou výběru. Ty můžeme dále dělit na daně kapitálové a běžné. Kapitálové daně jsou takové, jejichž základem je stavová veličina, počet jednotek k určitému datu. Když je předmětem daně stavová veličina, jak tomu může být zejména u majetkových daní, lze základ daně zjišťovat i k jednomu datu v průběhu zdaňovacího období, a to zpravidla k jeho prvnímu dni. Tyto daně se z hlediska daňové techniky někdy označují jako daně na zdaňovací období, jejich výhodou je, že mohou být stanoveny už v průběhu zdaňovacího období, a tedy i v jeho rámci vyrovnány. Běžné daně jsou takové, jejichž základ daně se načítá za zdaňovací období. Tedy základ daně má charakter tokové veličiny. Logicky z toho plyne, že výše základu daně může být stanovena až po skončení zdaňovacího období. Takové daně se někdy označují jako daně za zdaňovací období. Běžnými daněmi jsou jak daně Zdaňovací období 14 Čistým důchodem se ale častěji rozumí až důchod po zdanění. 15 Trochu složitější je to u daně z příjmů právnických osob. Viz subkapitola 6.2 na straně. 9

10 důchodové, tak i daně ze spotřeby. Jsou to nejdůležitější daně v současných daňových systémech. Jak už víme, základ daně nemusí být stanoven pro jednotlivého poplatníka. Při společném zdanění se základ daně více osob stanoví tak, že se jejich základy daně sečtou, pak se jedná o společný základ daně. Jinou alternativou je, že základ daně se sice vymezeným osobám stanoví společně, ale následně se podle stanoveného klíče, např. rovným dílem, rozdělí zpět na jednotlivé osoby, které pak mohou dále postupovat jako jednotliví poplatníci. U právnických osob ve skupině spíše než o společném, hovoříme o konsolidovaném základu daně. Základ daně nemůže být záporné číslo, tato úvaha je snad na první pohled zřejmá, vždyť výsledkem výpočtu daně z této základny by byla záporná daň, a tedy nárok daňového subjektu vůči státu, což je proti základnímu smyslu existence daní. 16 Vyjde-li však u daně z příjmů taková záporná hodnota, může být následně použita způsobem stanoveným daňovým zákonem. Nazývá se, jak později uvidíme, daňovou ztrátou. Možnost odpočtu daňové ztráty je velmi častou formou daňové podpory podnikatelských aktivit. Zejména u daní z příjmů se základ daně ještě dále snižuje o odpočty. Existence odpočtů od základu daně sice komplikuje daňový systém, avšak odpočty si často kladou velmi ambiciózní cíle v oblasti sociální či v oblasti fiskální politiky. Odpočty od základu daně dělíme na standardní a nestandardní. Standardní odpočty snižují základ daně o předem stanovenou pevnou částku, jestliže daňový subjekt splní podmínky, na které se uplatnění standardního odpočtu váže. Standardní odpočty se zejména používají u daně z osobních důchodů. Standardní odpočty zpravidla zohledňují sociální postavení poplatníka, a tak mohou i částečně kompenzovat určitý handicap, například invaliditu. Do roku 2005 se v poměrně širokém měřítku používaly i v našem daňovém systému. Nestandardní odpočty představují položky, které může daňový subjekt odečíst od základu daně v prokazatelně vynaložené výši, jde například o dary na veřejně prospěšné účely nebo úroky z úvěrů na bytovou potřebu. Uplatnění nestandardních odpočtů může být limitováno, a to buď absolutní částkou, kterou odpočet nemůže překročit (tak je tomu u úroků z úvěrů na bytové potřeby, kde odpočet nemůže přesáhnout částku Kč za jedno zdaňovací období) nebo relativně (například dary na veřejně prospěšné účely mohou být u daně z příjmů fyzických osob uplatněny maximálně do výše 10 % základu daně). Nestandardní odpočty mají obvykle motivovat daňový subjekt k jednání, které je z celospolečenského hlediska žádoucí. Pokud osoby tvoří společný základ daně, potom zpravidla k němu uplatňují společně i standardní nebo nestandardní odpočty. Může jít buď o ty odpočty, které mohou uplatnit všichni ostatní poplatníci, což se vztahuje především na nestan- Standardní odpočty Nestandardní úlevy 16 Nejen v daňové teorii, ale od roku 2005 i v našem daňovém systému se setkáváme s tzv. zápornou daní z osobních důchodů jako s kombinací daně a dotace, v praxi však nebyla zavedena pro značnou komplikovanost. 10

11 dardní odpočty, ke kterým mohou být odlišně stanoveny limity, anebo jsou pro společný základ určeny hranice specifické. Standardní odpočty pro společný základ daně mohou být stanoveny samostatně. Například při společném základu daně manželů, vyjdeme-li ze základního odpočtu na poplatníka ve výši Kč, může platit, že každý z nich má na něj nárok tento odpočet, a tak společně uplatní Kč. V jiné variantě může být stanoveno, že manželé mají nárok na společný odpočet ve výši Kč anebo Kč. První varianta zohledňuje nižší náklady na vedení společné domácnosti než dvou domácností jednotlivců a druhá zase zpravidla reaguje na fakt, kdy v domácnosti s více výdělečnými členy je vyšší potřeba nákupu služeb, polotovarů apod., nebo může prostě jít o podporu vícečetných domácností, zpravidla s nezaopatřenými členy. 11

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

9.5 DaÀov základ. 9.5.1 Zdaniteln dûchod

9.5 DaÀov základ. 9.5.1 Zdaniteln dûchod OSOBNÍ DÒCHODOVÉ DANù rozpočtů a jednak není jasné, kdo je ve skutečnosti nese jsou osobní důchodové daně jako daně přímé mnohem průhlednější. Jsou to jediné daně, u nichž si může prakticky každý vypočítat

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více