DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové optimalizace v rámci daňové legislativy Principy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v ČR FUNKCE A OBECNÉ TŘÍDĚNÍ DANÍ Příjmy státního rozpočtu daně, poplatky, půjčky, pojistné sociálního zabezpečení. Daň = povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová, pravidelně se opakující. Povinná je proto, že je nutné hradit určité potřeby, které vznikají společnosti jako celku (obrana státu) nebo je efektivnější je hradit ze společných zdrojů (základní školství). Svou nenávratností se odlišuje od půjčky. Neúčelová je proto, že nikdo v okamžiku, kdy daň platí, neví, co bude z těchto prostředků financováno. Opakuje se buď v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů) nebo při stejných okolnostech (např. při každém převodu nemovitosti). Poplatek = peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem (je účelový, nepravidelný, návratný ve smyslu obdržení protihodnoty ve formě veřejné služby). Půjčka = úvěrový příjem veřejného rozpočtu (návratná, nepravidelná, účelová či neúčelová), jedná se např. o státní dluhopisy. Funkce daní Fiskální schopnost naplnit veřejný rozpočet Alokační koriguje umístění prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci nedostává (zdravotnictví, kultura, sport) v důsledku tržních selhání (existence veřejných statků, externalit a nedokonalé konkurence) Redistribuční pomocí transferů se zmírňují rozdíly v důchodech mezi bohatšími a chudšími Stabilizační zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice

2 Třídění daní PODLE VAZBY NA DŮCHOD POPLATNÍKA Přímé daně - přímé daně platí poplatník ze svého důchodu a nelze je převést na jiný subjekt (daně z příjmů a daně majetkové). Nepřímé daně - u nepřímých daní se předpokládá, že subjekt, který daň odvádí, ji neplatí ze svého důchodu, ale přenáší je na jiný subjekt. Daň je přenesena prostřednictvím zvýšení ceny a konkrétně se jedná o daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty a cla. PODLE CHARAKTERU VELIČINY, Z NÍŽ SE DAŇ PLATÍ Daně kapitálové - objektem daně může být stavová veličina vyjadřující množství, zásobu, stav a daně uložené na takovou veličinu se jmenují kapitálové. Patří sem daně z majetku Daně běžné - daně uložené na tokovou veličinu se nazývají běžné daně (toková veličina se zjišťuje za časový úsek a může to být produkt, důchod, přidaná hodnota, spotřeba atd.). PODLE VZTAHU K PLATEBNÍ SCHOPNOSTI POPLATNÍKA Osobní daně - jsou adresné, mají vztah ke konkrétnímu poplatníkovi, zohledňují jeho platební schopnost (důchodové daně placené fyzickými osobami). Daně na věc - platí se bez ohledu na platební schopnost poplatníka (daně spotřební, z přidané hodnoty, výnosové a majetkové). ZÁKLADNÍ POJMY DAŇOVÉ LEGISLATIVY Daňový subjekt daňové subjekty se dělí na poplatníky a plátce daně. Poplatník je osoba, která daň nese a zpravidla i odvádí. Plátce daň pouze odvádí. Poplatník daně je daňový subjekt, jehož předmět (tj. především příjem nebo majetek) je dani podroben. Je také zpravidla povinen daň sám platit. Je tudíž nositelem daňového břemena, což znamená, že se jeho disponibilní zdroje výběrem daně krátí. Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností. Plátce daň sice odvádí, ale má možnost ji přenést na jiný subjekt, jeho disponibilní zdroje se nesníží (např. u daní ze spotřeby odvádí daň vybranou od jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce).

3 Objekt zdanění veličina, ze které se daň vybírá - objektem zdanění může být člověk, majetek, důchod, spotřeba, tedy rámcové a obecné vymezení veličiny. Předmět daně jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost. Základ daně předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách (fyzických jednotkách nebo v hodnotovém vyjádření, tedy v Kč) a upravený podle zákonných pravidel. Zdaňovací období časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a tato daň se platí Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze které se daň nevybírá a nelze uplatnit výdaje s ním související. Osvobození může být úplné či částečné. Vynětí z předmětu daně určuje hranici, za kterou předmět daně už nesahá, tedy určuje, co není předmětem daně. Odčitatelné položky lze odečíst od základu daně 100% výdajů při realizaci projektů na vědu a výzkum (u FO, PO), daňová ztráta vzniklá za předchozí zdaňovací období (u FO, PO), dary (u PO). Nezdanitelné části daně uplatňují se v prokázané výši a odečítají se od základu daně úroky z úvěrů na bytové potřeby, dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na životní pojištění, zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace. Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. Záloha na daň je platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před vyměřením daňové povinnosti na dané zdaňovací období. Po stanovení výše daně budou zálohy na její úhradu započítány. Jsou-li zálohy nižší než daňová povinnost, potom je daňový subjekt povinen uhradit nedoplatek daně, jsou-li naopak vyšší, vzniká daňovému subjektu přeplatek na dani. Sleva na dani představuje možnost snížení částky daně za stanovených podmínek (snižují základní částku daně, tj. odečítají se od vypočtené daně).

4 Daňové určení vybrané daně se stávají součástí veřejných rozpočtů, kterých je celá řada. Některé daně plynou výhradně do centrálního rozpočtu, jiné jsou výhradním příjmem rozpočtů obcí a těmto daním se proto říká svěřená daň. U nejvýnosnějších daní platí, že se o jejich výnos dělí státní rozpočet s obecními a krajskými rozpočty. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se platí zdravotním pojišťovnám a výnos ze silniční daně a část ze spotřebních daní jde Státnímu fondu dopravní infrastruktury. DAŇOVÝ SYSTÉM souhrn všech daní, které se na území určitého státu vybírají Daně přímé Daně z příjmů FO PO Daně majetkové z nemovitosti převodové (z převodu nemovitosti, dědická, darovací) silniční Daně nepřímé Univerzální DPH Selektivní cla daň spotřební (z minerálních olejů, z alkoholu, z cigaret a tabákových výrobků, z piva, vína, lihovin) K ochraně životního prostředí ekologická daň Ostatní daňové příjmy tyto daňové příjmy nelze jednoznačně zařadit mezi přímé nebo nepřímé příjmy. Mezi tyto příjmy patří pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které plynou také do veřejného rozpočtu DAŇ Z PŘÍJMU FO, PO (UPRAVENA V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ) Daň z příjmu FO Příjmy ze závislé činnosti Příjmy ze samostatně činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z nájmu Ostatní příjmy

5 Příjmy ze závislé činnosti příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, odměny členů orgánů právnických osob. Příjmy ze samostatné činnosti příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, tj. příjmy fyzických osob, které podnikají podle živnostenského zákona, příjmy z jiného podnikání (podnikání podle zvláštního zákona, např. lékařů, advokátů, auditorů, daňových poradců atd., příjmy společníků veřejných obchodních společností, příjmy komplementářů komanditních společností. příjmy z převodu využití průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv (autorské honoráře, za umělecká a literární díla, softwarové produkty, příjmy plynoucí z licencí a patentů), příjmy z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovci, architekti, soudní znalci, tlumočníci ). Výdaje uplatňuje poplatník Ve skutečné výši (vede účetnictví či daňovou evidenci) Paušální výdaje Paušální výdaje 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslných živností 60 % - příjmy z ostatních živností 40 % - příjmy z jiného podnikání Příjmy z kapitálového majetku - samostatné základy daně úroky z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání, dávky penzijního připojištění, úroky z vkladů na vkladních knížkách, výnosy z držby cenných papírů, podíly na zisku, plnění ze soukromého životního pojištění. Příjmy z nájmu z nájmu nemovitostí, bytů, z nájmu movitých věcí (příležitostný nájem movitých věcí je však zdaněn v rámci dílčího daňového základu Ostatní příjmy).

6 Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů, avšak nejvýše do částky Kč. Ostatní příjmy v rámci tohoto dílčího daňového základu se zdaňují všechny zdanitelné příjmy, které nebyly zachyceny v předchozích dílčích daňových základech či netvořily samostatné základy daně, každý příjem se posuzuje v rámci tohoto DDZ zvlášť, zdaňují se zde především: příležitostné příjmy, příjmy z prodeje majetku, výhry ze sportovních a veřejných soutěží, jsou zdaněny srážkovou daní 15% (nejedná-li se o příjmy profesionálních sportovců, které jsou zdaněny v rámci DDZ příjmy z podnikání). Příležitostné příjmy příjmy z příležitostného nájmu z nahodilých činností (např. sousedská výpomoc při úklidu sněhu), ze zemědělské výroby, která není podnikáním např. prodej nadúrody jahod brambor (výdaje lze uplatnit paušálem, stejně jako při podnikání, tzn. 80 % z příjmů), příjmy z převodu věci (převod nemovitosti) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských bezúplatný příjem darování dědění - osvobozeno Příjmy z prodeje majetku není- li tento prodej osvobozen (tzn. prodej majetku, kde nebyl dodržen časový test), jako výdaj lze uplatnit prokazatelnou cenu, za kterou byl majetek nabyt a částky prokazatelně zaplacené na údržbu či opravu tohoto majetku. POPLATNÍCI DANĚ Poplatníkem daně je každá fyzická osoba, která může být daňový rezident, daňový nerezident.

7 Daňový rezident fyzická osoba, která má na území ČR trvalé bydliště nebo se obvykle na území ČR zdržuje (alespoň 183 dní v roce). Má neomezenou daňovou povinnost, dani z příjmů podléhají jeho celosvětové příjmy, tzn. jak tuzemské, tak zahraniční. Daňový nerezident fyzická osoba, která není daňový rezident, má omezenou daňovou povinnost, zdaňuje pouze příjmy, které vznikly na území ČR. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok. PŘEDMĚT DANĚ Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré (peněžní i naturální) příjmy poplatníků, pokud nejsou z předmětu daně vyňaty. Některé příjmy předmětem daně sice jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Příjmy, které předmětem daně jsou a nejsou osvobozeny, jsou tzv. zdanitelné příjmy, které tvoří základ pro výpočet daňové povinnosti poplatníka. Nejsou předmětem daně přijaté úvěry a půjčky příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů příjem z vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem Jsou osvobozené sociální příjmy, transfery, např.: dávky státní sociální podpory z nemocenského, studijní stipendia, invalidní a starobní důchody, náhrady škod (nevztahuje se na obchodní majetek, tzn. majetek vložený do podnikání), příjmy z prodeje majetku, bezúplatné příjmy z nabytí dědictví obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje Kč. Toto osvobození se nevztahuje: na obchodní majetek, na ostatní majetek, jestliže nebyl dodržen tzv. časový test pro osvobození (doba mezi získáním a prodejem tohoto majetku).

8 Časový test: motorová vozidla, letadla a lodě časový test 1 rok nemovitosti, v kterých prodávající nemá bydliště (chalupy, zahrady) časový test 5 let nemovitosti, v nichž prodávající má trvalé bydliště časový test 2 roky cenné papíry časový test 6 měsíců VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI DDZ Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky DDZ Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DDZ Příjmy z kapitálového majetku DDZ Příjmy z pronájmu DDZ Ostatní příjmy = ZÁKLAD DANĚ - Nezdanitelné části ZD - Položky odčitatelné od základu daně = Upravený základ daně (zaokrouhleno na 100 dolů) x Sazba daně = DAŇ - Slevy na dani = Daňová povinnost - Zálohy na daň = - Daňový nedoplatek (+ daňový přeplatek) NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ: Dary na veřejně prospěšné účely (pokud úhrnná hodnota darů činí za zdaňovací období alespoň 1000 Kč či přesáhne 2% ze základu daně, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10% základu daně). Úroky z úvěru na bytové potřeby (výstavba, koupě, údržba bytu, rodinného domu maximálně lze za zdaňovací období uplatnit ,- Kč ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti). Příspěvek na penzijní připojištění (částka, která lze uplatnit jako odpočet = úhrn příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem za zdaňovací období snížený vždy o 6000,- Kč. Maximálně lze takto odečíst za zdaňovací období Kč). Životní pojištění - od základu daně lze za zdaňovací období odečíst pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené poplatníkem, maximálně však v úhrnu ,- Kč). Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci (max. 3000,- Kč za zdaňovací období).

9 POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ Daňová ztráta (od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v 5 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích po období, v němž byla ztráta vyměřena). 100% výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Sazba daně - jednotná sazba ve výši 15%. SLEVY NA DANI Subjekty 2012 měsíčně Poplatník Manžel/ka do příjmů Kč neuplatňuje se Invalidní důchod 1. a 2. stupně Invalidní důchod 3. stupně Držitel průkazu ZTP/P Student do 26 let věku Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě maximální daňový bonus Dítě, které je držitelem ZTP/P Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezapočítávají: Přídavky na dítě, výživné na děti, sociální příplatky na bydlení a na školní pomůcky, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné a příspěvek na péči o osobu blízkou. Naopak do příjmů se započítávají: Všechny výdělky, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, invalidní a starobní důchod, výživné manželky po rozvodu Pro FO podnikatele ,- Kč /1 přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením (např. zaměstnanec se změněnou pracovní schopností pracuje na 50% úvazek, sleva je ve výši 9 000,-Kč) ,- Kč/1 přepočteného zaměstnance s těžším zdravotním postižením SAMOSTATNÉ ZÁKLADY DANĚ V rámci některých dílčích daňových základů vznikají tzv. samostatné základy daně, které se zdaňují zvlášť lineární sazbou (obvykle 15%). Daň z nich je vybírána srážkou u zdroje, tzn., že zdroj (plátce daně), který příslušný příjem vyplácí, provede rovnou zdanění příjmu (srážku) a poplatník již tento příjem do své daňové povinnosti nezohledňuje.

10 Takto jsou zdaněny: Příjmy od dalšího zaměstnavatele do 5000,- Kč za měsíc Příspěvky do novin, televize do 7000,- Kč za měsíc u jednoho plátce Většina příjmů z kapitálového majetku (ze směnek, z obligací, tiché společenství atd.) Ceny z veřejných a sportovních soutěží Daň z příjmu PO POPLATNÍCI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Poplatníkem daně je každá právnická osoba, která má statut jako: daňový rezident, daňový nerezident. Daň z příjmů právnických osob rozlišuje poplatníky na: podnikatelské subjekty, nepodnikatelské subjekty. Daňový rezident každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo nebo místo vedení, má neomezená daňovou povinnost, zdaňuje v ČR svoje celosvětové příjmy. Daňový nerezident právnická osoba se sídlem v zahraničí, má omezenou daňovou povinnost pouze příjmy vzniklé v ČR. Podnikatelské subjekty založeny za účelem podnikání, podléhají dani z příjmů právnických osob veškerými příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem (prodej, pronájem). Nepodnikatelské subjekty nebyly založeny za účelem dosažení zisku, podléhají dani v omezeném rozsahu (zejména příjmy z vedlejších výdělečných aktivit) a pravidla pro jejich úpravu základu daně jsou odlišná, jedná se o politické strany, nadace, církve, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu, samosprávně územní celky. ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNCIKÝCH OSOB Základ daně z příjmů právnických osob vychází z účetně zjištěného účetního výsledku hospodaření za zdaňovací období. Tento účetní výsledek hospodaření se velmi podstatně upravuje na daňový základ.

11 ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ kalendářní rok (zpravidla), hospodářský rok (tzn. účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden). PŘÍJMY OSVOBOZENÉ Příjmy z provozování zákonem vyjmenovaných ekologických zařízení. Úroky z přeplatku na dani zaviněného správcem daně. PŘÍJMY DO ZÁKLADU DANĚ NEZAHRNOVANÉ Některé příjmy tvořící samostatný základ daně (přijaté dividendy, podíly na zisku společností). Částky, které již byly jednou zdaněny atd. ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + příjmy vyňaté z předmětu daně + příjmy osvobozené + příjmy do základu daně nezahrnované + účetní náklady, které nejsou daňově uznatelné - daňově uznatelné náklady = ZÁKLAD DANĚ - odčitatelné položky = Základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhleno na 1000 dolů) * Sazba daně = DAŇ - Slevy na dani = Daň po slevě - Zálohy = - Daňový nedoplatek + Daňový přeplatek DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY jsou takové náklady (výdaje), které jsou prokazatelně vynaloženy na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Tyto náklady (výdaje) musí splňovat některé požadavky. Odpisy hmotného majetku Zůstatková a pořizovací cena hmotného majetku při vyřazování majetku Nájemné Rezervy a opravné položky dle zvláštního zákona Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců Výdaje na pracovní cesty

12 ÚČETNÍ NÁKLADY, KTERÉ NEJSOU DAŇOVĚ UZNATELNÉ Odměny členů statutárních orgánů Výdaje na pořízení hmotného majetku Vyplácené podíly na zisku Penále a pokuty (kromě smluvních) Manka a škody přesahující náhradu Výdaje na reprezentaci pohoštění, občerstvení, dary Výdaje na osobní potřebu poplatníka Tvorba ostatních rezerv a opravných položek (jiných než ze zákona) Nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvků na kulturní pořady a sportovní akce, možnosti používat rekreační zařízení, poskytnutí rekreace atd. ODČITATELNÉ POLOŽKY Daňovou ztrátu (maximálně 5 následujících zdaňovacích období po období, ve kterém byla vyměřena). Odpočet výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Dary (právnická osoba může jako odpočet uplatnit dary na veřejně-prospěšné účely v minimální výši 2000 Kč jednotlivým subjektům, max. však v úhrnu 5% základu daně SNÍŽENÉHO O VŠECHNY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ODPOČTY!!!). Sazba daně - ve výši 19 %. SLEVY NA DANI Kč - na jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením Kč - na jednoho přepočteného zaměstnance s těžším zdravotním postižením Sleva je poskytnuta právnickým osobám ve výši poloviny daně, jestliže zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců, přičemž podíl zaměstnanců se zdravotním postižením činí více než 50% všech zaměstnanců MAJETKOVÉ DANĚ A OSTATNÍ majetkové daně jsou doplňkovým příjmem veřejných rozpočtů a patří mezi ně: daň z nemovitostí (z pozemků, ze staveb), daň silniční Daň z nemovitostí daně z nemovitostí se vybírají podle polohy nemovitosti, protože výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí, vlastníkem stavby na daném pozemku nemusí být jeden a týž vlastník, proto se daň z nemovitostí dělí na dvě relativně samostatné části, a to na daň z pozemků a daň ze staveb, zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

13 Daň z pozemků sazba daně z pozemků je buď relativní (základ daně: výměra * cena ), nebo pevná (základem daně je výměra), poplatníkem daně z pozemků je buď vlastník pozemku, nebo nájemce, vynětí z předmětu daně z pozemků lesní pozemky, na nichž se nacházejí ochranné lesy vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb pozemky určené pro obranu státu. Daň ze staveb u daně ze staveb je základem daně půdorys staveb v m 2 a zvyšuje se s každým dalším nadzemním podlažím stavby, některé stavby mohou představovat příslušenství obytných domů (např. dílna, skleník, sauna) a u nich se zahrnuje do základu daně pouze zastavěná plocha přesahující 16 m 2, vynětí z předmětu daně vodohospodářské stavby stavby sloužící k rozvodu vody a energií stavby sloužící veřejné dopravě. DAŇ SILNIČNÍ Předmětem daně jsou: silniční a motorová vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice a zároveň jsou používána nebo určena k podnikání, daň se stanovuje u osobních automobilů podle objemu motoru v cm 3, u nákladních automobilů podle počtu náprav a hmotnosti. Sazba daně je tedy pevná a diferencovaná. Předmětem daně nejsou: speciální pásové automobily, zemědělské, lesnické traktory a přípojná vozidla, registrovaná v ČR. Osvobození od silniční daně vozidla s méně než 4 koly (L), vozidla diplomatických misí, vozidla linkové vnitrostátní přepravy (80%), vozidla Policie ČR, provozovaná ozbrojenými silami, CO, vozidla na elektrický pohon, sněžné skútry. Zdaňovací období kalendářní rok.

14 Sleva na dani ekologické aspekty, u kombinované dopravy (silnice železnice- voda) + kontejnery (např. kombinovaná doprava víc než 120 jízd / rok = sleva 90% daně). U osobních automobilů činí roční sazba daně při zdvihovém objemu motoru. do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do 1250 cm 3 nad 1250 cm 3 do 1500 cm 3 nad 1500 cm 3 do 2000 cm 3 nad 2000 cm 3 do 3000 cm 3 nad 3000 cm Kč Kč Kč Kč Kč Kč U ostatních automobilů a návěsů je roční sazba daně podle počtu náprav a hmotnosti. DANĚ NEPŘÍMÉ DPH Clo Spotřební daně Ekologická daň DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie, dovoz zboží z nečlenských států EU. Osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti (úvěry, směnárenská činnost), pojišťovací činnosti, výchova a vzdělávání, sociální pomoc, loterie. Zdaňovací období Kalendářní měsíc (Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl Kč)

15 Správcem daně je finanční úřad (v tuzemsku a při obchodech v rámci EU) celnice (při dovozu z nečlenských států). Sazby daně základní sazba daně ve výši 21 %, snížená sazba daně ve výši 15 %. Osoby povinné k dani FO, PO, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby, dále nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, případně činnosti, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu. Plátce osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne Kč Daňový doklad písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně. může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Náležitosti daňového dokladu označení osoby, která uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, sazbu daně, výši daně, tato daň se uvádí v české měně.

16 Zjednodušený daňový doklad Lze ho vystavit, pokud celková částka za plnění není vyšší než Kč. Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat: označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, výši daně. Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických), živá zvířata, semena a rostliny, voda Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika Knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, nástěnné mapy Zdravotnické prostředky určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení (vata, tampony, paruka, atd.) Dětské sedačky do automobilů Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí (počítače speciálně upravené pro nevidomé, telefony a videotelefony konstruované pro neslyšící, hodinky pro nevidomé, atd.) Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam služeb podléhajících snížené sazbě Opravy invalidních vozíků Sběr a přeprava komunálního odpadu Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel Ubytovací služby Služby mytí oken prováděné v domácnostech Služby posiloven a fitcenter Služby související s provozem rekreačních parků a pláží CLO je specifickou daní ze spotřeby, povinná platba spojená s přechodem zboží přes hranice státu, dovozní cla (fiskální efekt, podpora domácí produkce), význam klesá (odstranění překážek pro volný pohyb zboží), Evropská unie funguje samozřejmě jako celní unie clu podléhá jen dovoz zboží ze států mimo EU. Funkce cla fiskální (příjem do SR) obchodně politická (nástroj hospodářské politiky státu) cenotvorná (u dovozového zboží firmy započítávají clo do prodejní ceny)

17 Druhy cla dovozní (nejběžnější) vývozní (nepoužívá se, podpora exportu) vyrovnávací (tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou dotováno, například zemědělská produkce a podobně) odvetné (cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku) antidumpingové (ochrana před dovozem zboží s velmi nízkou cenou, většinou pod výrobními náklady, výjimečné opatření) DAŇ SPOTŘEBNÍ Předmětem spotřebních daní jsou vybrané výrobky vyrobené na území EU nebo na území EU dovezené. Zdaňovací období je jeden měsíc. Správcem daně jsou celní orgány. Vybrané výrobky: minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky. Osvobození od daně povinné poskytnutí vzorků, pohonné hmoty pro vodní a leteckou přepravu, líh na výrobu léčiv a potravinářských výrobků, pivo vyrobené FO pro vlastní potřebu do 200 l / rok, líh, pivo, víno v potravinářských výrobcích do stanovené výše obsahu alkoholu. Plátci spotřebních daní výrobc e dovozc e Použijí VV osvobozen é pro jiné účely, než se vztahuje osvobození Skladuje/dopra vuje VV ve větším množství a nemá doklad o zdanění

18 EKOLOGICKÉ DANĚ Předmětem daně jsou zemní plyn a některé další plyny, pevná paliva, elektřina. Správcem daně jsou celní orgány. Plátcem je dodavatel, provozovatel distribuční sítě atd. Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká dnem dodání konečnému spotřebiteli. Zdaňovací období je kalendářní měsíc. PEVNÁ PALIVA: předmětem daně je uhlí, brikety, koks, další uhlovodíky pro výrobu tepla. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla, sazba činí 8,50 Kč/GJ. Osvobozena jsou pevná paliva použitá k výrobě elektřiny, koksu, ve vysokých pecích atd. ELEKTŘINA: základem daně je množství v MWh, sazba činí 28,30 Kč/MWh. Osvobozena je ekologicky šetrná elektřina, pro dopravní prostředky. PLYN: základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla násobeného sazbami daní uvedenými v zákoně. Osvobozen je při použití při výrobě elektřiny, tepla pro domácnost aj. Podle toho, k jakému účelu je zemní plyn dodáván, je k dodávce zemního plynu přiřazena sazba daně stanovená Zákonem. Zákon rozlišuje následující účely použití zemního plynu: Zemní plyn pro výrobu tepla, Zemní plyn pro stacionární motory, pro stroje používané při stavbách nebo pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty, Zemní plyn pro pohon motorů (CNG) a pro jiné účely, Zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, Zemní plyn pro konečného zákazníka osvobozený od daně na základě povolení, Zemní plyn pro dodavatele zemního plynu dodaný bez daně na základě povolení, Použití zemního plynu k jinému účelu, než k jakému byl dodán.

19 MOŽNOSTI DAŇOVÉ OPTIMALIZACE V RÁMCI DAŇOVÉ LEGISLATIVY Minimalizace (optimalizace) daňové povinnosti - racionální ekonomické chování daňového subjektu, snaha daňového subjektu snížit svoji daňovou povinnosti daňová úspora - daňový subjekt využívá možnosti snížení daně v rámci daňových zákonů, které zákonodárce úmyslně uvedl v zákoně, daňových úspor lze dosáhnout i přizpůsobením chování subjektu (např. přestane kouřit, recyklovaný papír - nižší sazby), část daňových úspor má charakter odložení daně do budoucnosti (např. prostřednictvím tvorby rezerv na budoucí výdaje nebo zrychleným odpisováním) vyhnutí se dani - využívá možnosti snížení daně způsobené nedokonalostmi v zákoně, není v rozporu se zákonem (dvojí výklad), je zákonné, ale nemorální (každé vyhnutí se dani jedním subjektem nepřímo zvyšuje daňové zatížení ostatních, a tak porušuje daňovou spravedlnost) daňový únik - protiprávní jednání s cílem zkrátit daňovou povinnost (nadhodnocení nákladů, podhodnocení výnosů, ) PŘÍKLADY OPTIMALIZACE Využití možnosti paušálních výdajů 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslných živností, 60 % - příjmy z ostatních živností, 40 % - příjmy z jiného podnikání. Odčitatelné položky daňovou ztrátu (maximálně 5 následujících zdaňovacích období po období, ve kterém byla vyměřena), odpočet výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje, dary (právnická osoba může jako odpočet uplatnit dary na veřejně-prospěšné účely v minimální výši 2000 Kč jednotlivým subjektům, max. však v úhrnu 5% základu daně SNÍŽENÉHO O VŠECHNY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ODPOČTY!!!). Vyšší daňové odpisy zrychlené odepisování. Rezervy bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravy hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost, rezervy na odbahnění rybníka,, statní rezervy nejsou daňovým nákladem, musíme o ně zvýšit základ daně.

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 1. Úvod K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více