DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové optimalizace v rámci daňové legislativy Principy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v ČR FUNKCE A OBECNÉ TŘÍDĚNÍ DANÍ Příjmy státního rozpočtu daně, poplatky, půjčky, pojistné sociálního zabezpečení. Daň = povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová, pravidelně se opakující. Povinná je proto, že je nutné hradit určité potřeby, které vznikají společnosti jako celku (obrana státu) nebo je efektivnější je hradit ze společných zdrojů (základní školství). Svou nenávratností se odlišuje od půjčky. Neúčelová je proto, že nikdo v okamžiku, kdy daň platí, neví, co bude z těchto prostředků financováno. Opakuje se buď v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů) nebo při stejných okolnostech (např. při každém převodu nemovitosti). Poplatek = peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem (je účelový, nepravidelný, návratný ve smyslu obdržení protihodnoty ve formě veřejné služby). Půjčka = úvěrový příjem veřejného rozpočtu (návratná, nepravidelná, účelová či neúčelová), jedná se např. o státní dluhopisy. Funkce daní Fiskální schopnost naplnit veřejný rozpočet Alokační koriguje umístění prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci nedostává (zdravotnictví, kultura, sport) v důsledku tržních selhání (existence veřejných statků, externalit a nedokonalé konkurence) Redistribuční pomocí transferů se zmírňují rozdíly v důchodech mezi bohatšími a chudšími Stabilizační zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice

2 Třídění daní PODLE VAZBY NA DŮCHOD POPLATNÍKA Přímé daně - přímé daně platí poplatník ze svého důchodu a nelze je převést na jiný subjekt (daně z příjmů a daně majetkové). Nepřímé daně - u nepřímých daní se předpokládá, že subjekt, který daň odvádí, ji neplatí ze svého důchodu, ale přenáší je na jiný subjekt. Daň je přenesena prostřednictvím zvýšení ceny a konkrétně se jedná o daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty a cla. PODLE CHARAKTERU VELIČINY, Z NÍŽ SE DAŇ PLATÍ Daně kapitálové - objektem daně může být stavová veličina vyjadřující množství, zásobu, stav a daně uložené na takovou veličinu se jmenují kapitálové. Patří sem daně z majetku Daně běžné - daně uložené na tokovou veličinu se nazývají běžné daně (toková veličina se zjišťuje za časový úsek a může to být produkt, důchod, přidaná hodnota, spotřeba atd.). PODLE VZTAHU K PLATEBNÍ SCHOPNOSTI POPLATNÍKA Osobní daně - jsou adresné, mají vztah ke konkrétnímu poplatníkovi, zohledňují jeho platební schopnost (důchodové daně placené fyzickými osobami). Daně na věc - platí se bez ohledu na platební schopnost poplatníka (daně spotřební, z přidané hodnoty, výnosové a majetkové). ZÁKLADNÍ POJMY DAŇOVÉ LEGISLATIVY Daňový subjekt daňové subjekty se dělí na poplatníky a plátce daně. Poplatník je osoba, která daň nese a zpravidla i odvádí. Plátce daň pouze odvádí. Poplatník daně je daňový subjekt, jehož předmět (tj. především příjem nebo majetek) je dani podroben. Je také zpravidla povinen daň sám platit. Je tudíž nositelem daňového břemena, což znamená, že se jeho disponibilní zdroje výběrem daně krátí. Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností. Plátce daň sice odvádí, ale má možnost ji přenést na jiný subjekt, jeho disponibilní zdroje se nesníží (např. u daní ze spotřeby odvádí daň vybranou od jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce).

3 Objekt zdanění veličina, ze které se daň vybírá - objektem zdanění může být člověk, majetek, důchod, spotřeba, tedy rámcové a obecné vymezení veličiny. Předmět daně jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost. Základ daně předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách (fyzických jednotkách nebo v hodnotovém vyjádření, tedy v Kč) a upravený podle zákonných pravidel. Zdaňovací období časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a tato daň se platí Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze které se daň nevybírá a nelze uplatnit výdaje s ním související. Osvobození může být úplné či částečné. Vynětí z předmětu daně určuje hranici, za kterou předmět daně už nesahá, tedy určuje, co není předmětem daně. Odčitatelné položky lze odečíst od základu daně 100% výdajů při realizaci projektů na vědu a výzkum (u FO, PO), daňová ztráta vzniklá za předchozí zdaňovací období (u FO, PO), dary (u PO). Nezdanitelné části daně uplatňují se v prokázané výši a odečítají se od základu daně úroky z úvěrů na bytové potřeby, dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na životní pojištění, zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace. Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. Záloha na daň je platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před vyměřením daňové povinnosti na dané zdaňovací období. Po stanovení výše daně budou zálohy na její úhradu započítány. Jsou-li zálohy nižší než daňová povinnost, potom je daňový subjekt povinen uhradit nedoplatek daně, jsou-li naopak vyšší, vzniká daňovému subjektu přeplatek na dani. Sleva na dani představuje možnost snížení částky daně za stanovených podmínek (snižují základní částku daně, tj. odečítají se od vypočtené daně).

4 Daňové určení vybrané daně se stávají součástí veřejných rozpočtů, kterých je celá řada. Některé daně plynou výhradně do centrálního rozpočtu, jiné jsou výhradním příjmem rozpočtů obcí a těmto daním se proto říká svěřená daň. U nejvýnosnějších daní platí, že se o jejich výnos dělí státní rozpočet s obecními a krajskými rozpočty. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se platí zdravotním pojišťovnám a výnos ze silniční daně a část ze spotřebních daní jde Státnímu fondu dopravní infrastruktury. DAŇOVÝ SYSTÉM souhrn všech daní, které se na území určitého státu vybírají Daně přímé Daně z příjmů FO PO Daně majetkové z nemovitosti převodové (z převodu nemovitosti, dědická, darovací) silniční Daně nepřímé Univerzální DPH Selektivní cla daň spotřební (z minerálních olejů, z alkoholu, z cigaret a tabákových výrobků, z piva, vína, lihovin) K ochraně životního prostředí ekologická daň Ostatní daňové příjmy tyto daňové příjmy nelze jednoznačně zařadit mezi přímé nebo nepřímé příjmy. Mezi tyto příjmy patří pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které plynou také do veřejného rozpočtu DAŇ Z PŘÍJMU FO, PO (UPRAVENA V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ) Daň z příjmu FO Příjmy ze závislé činnosti Příjmy ze samostatně činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z nájmu Ostatní příjmy

5 Příjmy ze závislé činnosti příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, odměny členů orgánů právnických osob. Příjmy ze samostatné činnosti příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, tj. příjmy fyzických osob, které podnikají podle živnostenského zákona, příjmy z jiného podnikání (podnikání podle zvláštního zákona, např. lékařů, advokátů, auditorů, daňových poradců atd., příjmy společníků veřejných obchodních společností, příjmy komplementářů komanditních společností. příjmy z převodu využití průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv (autorské honoráře, za umělecká a literární díla, softwarové produkty, příjmy plynoucí z licencí a patentů), příjmy z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovci, architekti, soudní znalci, tlumočníci ). Výdaje uplatňuje poplatník Ve skutečné výši (vede účetnictví či daňovou evidenci) Paušální výdaje Paušální výdaje 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslných živností 60 % - příjmy z ostatních živností 40 % - příjmy z jiného podnikání Příjmy z kapitálového majetku - samostatné základy daně úroky z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání, dávky penzijního připojištění, úroky z vkladů na vkladních knížkách, výnosy z držby cenných papírů, podíly na zisku, plnění ze soukromého životního pojištění. Příjmy z nájmu z nájmu nemovitostí, bytů, z nájmu movitých věcí (příležitostný nájem movitých věcí je však zdaněn v rámci dílčího daňového základu Ostatní příjmy).

6 Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů, avšak nejvýše do částky Kč. Ostatní příjmy v rámci tohoto dílčího daňového základu se zdaňují všechny zdanitelné příjmy, které nebyly zachyceny v předchozích dílčích daňových základech či netvořily samostatné základy daně, každý příjem se posuzuje v rámci tohoto DDZ zvlášť, zdaňují se zde především: příležitostné příjmy, příjmy z prodeje majetku, výhry ze sportovních a veřejných soutěží, jsou zdaněny srážkovou daní 15% (nejedná-li se o příjmy profesionálních sportovců, které jsou zdaněny v rámci DDZ příjmy z podnikání). Příležitostné příjmy příjmy z příležitostného nájmu z nahodilých činností (např. sousedská výpomoc při úklidu sněhu), ze zemědělské výroby, která není podnikáním např. prodej nadúrody jahod brambor (výdaje lze uplatnit paušálem, stejně jako při podnikání, tzn. 80 % z příjmů), příjmy z převodu věci (převod nemovitosti) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských bezúplatný příjem darování dědění - osvobozeno Příjmy z prodeje majetku není- li tento prodej osvobozen (tzn. prodej majetku, kde nebyl dodržen časový test), jako výdaj lze uplatnit prokazatelnou cenu, za kterou byl majetek nabyt a částky prokazatelně zaplacené na údržbu či opravu tohoto majetku. POPLATNÍCI DANĚ Poplatníkem daně je každá fyzická osoba, která může být daňový rezident, daňový nerezident.

7 Daňový rezident fyzická osoba, která má na území ČR trvalé bydliště nebo se obvykle na území ČR zdržuje (alespoň 183 dní v roce). Má neomezenou daňovou povinnost, dani z příjmů podléhají jeho celosvětové příjmy, tzn. jak tuzemské, tak zahraniční. Daňový nerezident fyzická osoba, která není daňový rezident, má omezenou daňovou povinnost, zdaňuje pouze příjmy, které vznikly na území ČR. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok. PŘEDMĚT DANĚ Dani z příjmů fyzických osob podléhají veškeré (peněžní i naturální) příjmy poplatníků, pokud nejsou z předmětu daně vyňaty. Některé příjmy předmětem daně sice jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Příjmy, které předmětem daně jsou a nejsou osvobozeny, jsou tzv. zdanitelné příjmy, které tvoří základ pro výpočet daňové povinnosti poplatníka. Nejsou předmětem daně přijaté úvěry a půjčky příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů příjem z vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem Jsou osvobozené sociální příjmy, transfery, např.: dávky státní sociální podpory z nemocenského, studijní stipendia, invalidní a starobní důchody, náhrady škod (nevztahuje se na obchodní majetek, tzn. majetek vložený do podnikání), příjmy z prodeje majetku, bezúplatné příjmy z nabytí dědictví obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje Kč. Toto osvobození se nevztahuje: na obchodní majetek, na ostatní majetek, jestliže nebyl dodržen tzv. časový test pro osvobození (doba mezi získáním a prodejem tohoto majetku).

8 Časový test: motorová vozidla, letadla a lodě časový test 1 rok nemovitosti, v kterých prodávající nemá bydliště (chalupy, zahrady) časový test 5 let nemovitosti, v nichž prodávající má trvalé bydliště časový test 2 roky cenné papíry časový test 6 měsíců VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI DDZ Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky DDZ Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DDZ Příjmy z kapitálového majetku DDZ Příjmy z pronájmu DDZ Ostatní příjmy = ZÁKLAD DANĚ - Nezdanitelné části ZD - Položky odčitatelné od základu daně = Upravený základ daně (zaokrouhleno na 100 dolů) x Sazba daně = DAŇ - Slevy na dani = Daňová povinnost - Zálohy na daň = - Daňový nedoplatek (+ daňový přeplatek) NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ: Dary na veřejně prospěšné účely (pokud úhrnná hodnota darů činí za zdaňovací období alespoň 1000 Kč či přesáhne 2% ze základu daně, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10% základu daně). Úroky z úvěru na bytové potřeby (výstavba, koupě, údržba bytu, rodinného domu maximálně lze za zdaňovací období uplatnit ,- Kč ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti). Příspěvek na penzijní připojištění (částka, která lze uplatnit jako odpočet = úhrn příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem za zdaňovací období snížený vždy o 6000,- Kč. Maximálně lze takto odečíst za zdaňovací období Kč). Životní pojištění - od základu daně lze za zdaňovací období odečíst pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené poplatníkem, maximálně však v úhrnu ,- Kč). Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci (max. 3000,- Kč za zdaňovací období).

9 POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ Daňová ztráta (od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v 5 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích po období, v němž byla ztráta vyměřena). 100% výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Sazba daně - jednotná sazba ve výši 15%. SLEVY NA DANI Subjekty 2012 měsíčně Poplatník Manžel/ka do příjmů Kč neuplatňuje se Invalidní důchod 1. a 2. stupně Invalidní důchod 3. stupně Držitel průkazu ZTP/P Student do 26 let věku Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě maximální daňový bonus Dítě, které je držitelem ZTP/P Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezapočítávají: Přídavky na dítě, výživné na děti, sociální příplatky na bydlení a na školní pomůcky, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné a příspěvek na péči o osobu blízkou. Naopak do příjmů se započítávají: Všechny výdělky, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, invalidní a starobní důchod, výživné manželky po rozvodu Pro FO podnikatele ,- Kč /1 přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením (např. zaměstnanec se změněnou pracovní schopností pracuje na 50% úvazek, sleva je ve výši 9 000,-Kč) ,- Kč/1 přepočteného zaměstnance s těžším zdravotním postižením SAMOSTATNÉ ZÁKLADY DANĚ V rámci některých dílčích daňových základů vznikají tzv. samostatné základy daně, které se zdaňují zvlášť lineární sazbou (obvykle 15%). Daň z nich je vybírána srážkou u zdroje, tzn., že zdroj (plátce daně), který příslušný příjem vyplácí, provede rovnou zdanění příjmu (srážku) a poplatník již tento příjem do své daňové povinnosti nezohledňuje.

10 Takto jsou zdaněny: Příjmy od dalšího zaměstnavatele do 5000,- Kč za měsíc Příspěvky do novin, televize do 7000,- Kč za měsíc u jednoho plátce Většina příjmů z kapitálového majetku (ze směnek, z obligací, tiché společenství atd.) Ceny z veřejných a sportovních soutěží Daň z příjmu PO POPLATNÍCI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Poplatníkem daně je každá právnická osoba, která má statut jako: daňový rezident, daňový nerezident. Daň z příjmů právnických osob rozlišuje poplatníky na: podnikatelské subjekty, nepodnikatelské subjekty. Daňový rezident každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo nebo místo vedení, má neomezená daňovou povinnost, zdaňuje v ČR svoje celosvětové příjmy. Daňový nerezident právnická osoba se sídlem v zahraničí, má omezenou daňovou povinnost pouze příjmy vzniklé v ČR. Podnikatelské subjekty založeny za účelem podnikání, podléhají dani z příjmů právnických osob veškerými příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem (prodej, pronájem). Nepodnikatelské subjekty nebyly založeny za účelem dosažení zisku, podléhají dani v omezeném rozsahu (zejména příjmy z vedlejších výdělečných aktivit) a pravidla pro jejich úpravu základu daně jsou odlišná, jedná se o politické strany, nadace, církve, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu, samosprávně územní celky. ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNCIKÝCH OSOB Základ daně z příjmů právnických osob vychází z účetně zjištěného účetního výsledku hospodaření za zdaňovací období. Tento účetní výsledek hospodaření se velmi podstatně upravuje na daňový základ.

11 ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ kalendářní rok (zpravidla), hospodářský rok (tzn. účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden). PŘÍJMY OSVOBOZENÉ Příjmy z provozování zákonem vyjmenovaných ekologických zařízení. Úroky z přeplatku na dani zaviněného správcem daně. PŘÍJMY DO ZÁKLADU DANĚ NEZAHRNOVANÉ Některé příjmy tvořící samostatný základ daně (přijaté dividendy, podíly na zisku společností). Částky, které již byly jednou zdaněny atd. ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + příjmy vyňaté z předmětu daně + příjmy osvobozené + příjmy do základu daně nezahrnované + účetní náklady, které nejsou daňově uznatelné - daňově uznatelné náklady = ZÁKLAD DANĚ - odčitatelné položky = Základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhleno na 1000 dolů) * Sazba daně = DAŇ - Slevy na dani = Daň po slevě - Zálohy = - Daňový nedoplatek + Daňový přeplatek DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY jsou takové náklady (výdaje), které jsou prokazatelně vynaloženy na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Tyto náklady (výdaje) musí splňovat některé požadavky. Odpisy hmotného majetku Zůstatková a pořizovací cena hmotného majetku při vyřazování majetku Nájemné Rezervy a opravné položky dle zvláštního zákona Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců Výdaje na pracovní cesty

12 ÚČETNÍ NÁKLADY, KTERÉ NEJSOU DAŇOVĚ UZNATELNÉ Odměny členů statutárních orgánů Výdaje na pořízení hmotného majetku Vyplácené podíly na zisku Penále a pokuty (kromě smluvních) Manka a škody přesahující náhradu Výdaje na reprezentaci pohoštění, občerstvení, dary Výdaje na osobní potřebu poplatníka Tvorba ostatních rezerv a opravných položek (jiných než ze zákona) Nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvků na kulturní pořady a sportovní akce, možnosti používat rekreační zařízení, poskytnutí rekreace atd. ODČITATELNÉ POLOŽKY Daňovou ztrátu (maximálně 5 následujících zdaňovacích období po období, ve kterém byla vyměřena). Odpočet výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Dary (právnická osoba může jako odpočet uplatnit dary na veřejně-prospěšné účely v minimální výši 2000 Kč jednotlivým subjektům, max. však v úhrnu 5% základu daně SNÍŽENÉHO O VŠECHNY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ODPOČTY!!!). Sazba daně - ve výši 19 %. SLEVY NA DANI Kč - na jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením Kč - na jednoho přepočteného zaměstnance s těžším zdravotním postižením Sleva je poskytnuta právnickým osobám ve výši poloviny daně, jestliže zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců, přičemž podíl zaměstnanců se zdravotním postižením činí více než 50% všech zaměstnanců MAJETKOVÉ DANĚ A OSTATNÍ majetkové daně jsou doplňkovým příjmem veřejných rozpočtů a patří mezi ně: daň z nemovitostí (z pozemků, ze staveb), daň silniční Daň z nemovitostí daně z nemovitostí se vybírají podle polohy nemovitosti, protože výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí, vlastníkem stavby na daném pozemku nemusí být jeden a týž vlastník, proto se daň z nemovitostí dělí na dvě relativně samostatné části, a to na daň z pozemků a daň ze staveb, zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

13 Daň z pozemků sazba daně z pozemků je buď relativní (základ daně: výměra * cena ), nebo pevná (základem daně je výměra), poplatníkem daně z pozemků je buď vlastník pozemku, nebo nájemce, vynětí z předmětu daně z pozemků lesní pozemky, na nichž se nacházejí ochranné lesy vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb pozemky určené pro obranu státu. Daň ze staveb u daně ze staveb je základem daně půdorys staveb v m 2 a zvyšuje se s každým dalším nadzemním podlažím stavby, některé stavby mohou představovat příslušenství obytných domů (např. dílna, skleník, sauna) a u nich se zahrnuje do základu daně pouze zastavěná plocha přesahující 16 m 2, vynětí z předmětu daně vodohospodářské stavby stavby sloužící k rozvodu vody a energií stavby sloužící veřejné dopravě. DAŇ SILNIČNÍ Předmětem daně jsou: silniční a motorová vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice a zároveň jsou používána nebo určena k podnikání, daň se stanovuje u osobních automobilů podle objemu motoru v cm 3, u nákladních automobilů podle počtu náprav a hmotnosti. Sazba daně je tedy pevná a diferencovaná. Předmětem daně nejsou: speciální pásové automobily, zemědělské, lesnické traktory a přípojná vozidla, registrovaná v ČR. Osvobození od silniční daně vozidla s méně než 4 koly (L), vozidla diplomatických misí, vozidla linkové vnitrostátní přepravy (80%), vozidla Policie ČR, provozovaná ozbrojenými silami, CO, vozidla na elektrický pohon, sněžné skútry. Zdaňovací období kalendářní rok.

14 Sleva na dani ekologické aspekty, u kombinované dopravy (silnice železnice- voda) + kontejnery (např. kombinovaná doprava víc než 120 jízd / rok = sleva 90% daně). U osobních automobilů činí roční sazba daně při zdvihovém objemu motoru. do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do 1250 cm 3 nad 1250 cm 3 do 1500 cm 3 nad 1500 cm 3 do 2000 cm 3 nad 2000 cm 3 do 3000 cm 3 nad 3000 cm Kč Kč Kč Kč Kč Kč U ostatních automobilů a návěsů je roční sazba daně podle počtu náprav a hmotnosti. DANĚ NEPŘÍMÉ DPH Clo Spotřební daně Ekologická daň DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie, dovoz zboží z nečlenských států EU. Osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti (úvěry, směnárenská činnost), pojišťovací činnosti, výchova a vzdělávání, sociální pomoc, loterie. Zdaňovací období Kalendářní měsíc (Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl Kč)

15 Správcem daně je finanční úřad (v tuzemsku a při obchodech v rámci EU) celnice (při dovozu z nečlenských států). Sazby daně základní sazba daně ve výši 21 %, snížená sazba daně ve výši 15 %. Osoby povinné k dani FO, PO, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby, dále nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, případně činnosti, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu. Plátce osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne Kč Daňový doklad písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně. může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Náležitosti daňového dokladu označení osoby, která uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, sazbu daně, výši daně, tato daň se uvádí v české měně.

16 Zjednodušený daňový doklad Lze ho vystavit, pokud celková částka za plnění není vyšší než Kč. Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat: označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, výši daně. Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických), živá zvířata, semena a rostliny, voda Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika Knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, nástěnné mapy Zdravotnické prostředky určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení (vata, tampony, paruka, atd.) Dětské sedačky do automobilů Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí (počítače speciálně upravené pro nevidomé, telefony a videotelefony konstruované pro neslyšící, hodinky pro nevidomé, atd.) Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam služeb podléhajících snížené sazbě Opravy invalidních vozíků Sběr a přeprava komunálního odpadu Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel Ubytovací služby Služby mytí oken prováděné v domácnostech Služby posiloven a fitcenter Služby související s provozem rekreačních parků a pláží CLO je specifickou daní ze spotřeby, povinná platba spojená s přechodem zboží přes hranice státu, dovozní cla (fiskální efekt, podpora domácí produkce), význam klesá (odstranění překážek pro volný pohyb zboží), Evropská unie funguje samozřejmě jako celní unie clu podléhá jen dovoz zboží ze států mimo EU. Funkce cla fiskální (příjem do SR) obchodně politická (nástroj hospodářské politiky státu) cenotvorná (u dovozového zboží firmy započítávají clo do prodejní ceny)

17 Druhy cla dovozní (nejběžnější) vývozní (nepoužívá se, podpora exportu) vyrovnávací (tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou dotováno, například zemědělská produkce a podobně) odvetné (cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku) antidumpingové (ochrana před dovozem zboží s velmi nízkou cenou, většinou pod výrobními náklady, výjimečné opatření) DAŇ SPOTŘEBNÍ Předmětem spotřebních daní jsou vybrané výrobky vyrobené na území EU nebo na území EU dovezené. Zdaňovací období je jeden měsíc. Správcem daně jsou celní orgány. Vybrané výrobky: minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky. Osvobození od daně povinné poskytnutí vzorků, pohonné hmoty pro vodní a leteckou přepravu, líh na výrobu léčiv a potravinářských výrobků, pivo vyrobené FO pro vlastní potřebu do 200 l / rok, líh, pivo, víno v potravinářských výrobcích do stanovené výše obsahu alkoholu. Plátci spotřebních daní výrobc e dovozc e Použijí VV osvobozen é pro jiné účely, než se vztahuje osvobození Skladuje/dopra vuje VV ve větším množství a nemá doklad o zdanění

18 EKOLOGICKÉ DANĚ Předmětem daně jsou zemní plyn a některé další plyny, pevná paliva, elektřina. Správcem daně jsou celní orgány. Plátcem je dodavatel, provozovatel distribuční sítě atd. Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká dnem dodání konečnému spotřebiteli. Zdaňovací období je kalendářní měsíc. PEVNÁ PALIVA: předmětem daně je uhlí, brikety, koks, další uhlovodíky pro výrobu tepla. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla, sazba činí 8,50 Kč/GJ. Osvobozena jsou pevná paliva použitá k výrobě elektřiny, koksu, ve vysokých pecích atd. ELEKTŘINA: základem daně je množství v MWh, sazba činí 28,30 Kč/MWh. Osvobozena je ekologicky šetrná elektřina, pro dopravní prostředky. PLYN: základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla násobeného sazbami daní uvedenými v zákoně. Osvobozen je při použití při výrobě elektřiny, tepla pro domácnost aj. Podle toho, k jakému účelu je zemní plyn dodáván, je k dodávce zemního plynu přiřazena sazba daně stanovená Zákonem. Zákon rozlišuje následující účely použití zemního plynu: Zemní plyn pro výrobu tepla, Zemní plyn pro stacionární motory, pro stroje používané při stavbách nebo pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty, Zemní plyn pro pohon motorů (CNG) a pro jiné účely, Zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, Zemní plyn pro konečného zákazníka osvobozený od daně na základě povolení, Zemní plyn pro dodavatele zemního plynu dodaný bez daně na základě povolení, Použití zemního plynu k jinému účelu, než k jakému byl dodán.

19 MOŽNOSTI DAŇOVÉ OPTIMALIZACE V RÁMCI DAŇOVÉ LEGISLATIVY Minimalizace (optimalizace) daňové povinnosti - racionální ekonomické chování daňového subjektu, snaha daňového subjektu snížit svoji daňovou povinnosti daňová úspora - daňový subjekt využívá možnosti snížení daně v rámci daňových zákonů, které zákonodárce úmyslně uvedl v zákoně, daňových úspor lze dosáhnout i přizpůsobením chování subjektu (např. přestane kouřit, recyklovaný papír - nižší sazby), část daňových úspor má charakter odložení daně do budoucnosti (např. prostřednictvím tvorby rezerv na budoucí výdaje nebo zrychleným odpisováním) vyhnutí se dani - využívá možnosti snížení daně způsobené nedokonalostmi v zákoně, není v rozporu se zákonem (dvojí výklad), je zákonné, ale nemorální (každé vyhnutí se dani jedním subjektem nepřímo zvyšuje daňové zatížení ostatních, a tak porušuje daňovou spravedlnost) daňový únik - protiprávní jednání s cílem zkrátit daňovou povinnost (nadhodnocení nákladů, podhodnocení výnosů, ) PŘÍKLADY OPTIMALIZACE Využití možnosti paušálních výdajů 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslných živností, 60 % - příjmy z ostatních živností, 40 % - příjmy z jiného podnikání. Odčitatelné položky daňovou ztrátu (maximálně 5 následujících zdaňovacích období po období, ve kterém byla vyměřena), odpočet výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje, dary (právnická osoba může jako odpočet uplatnit dary na veřejně-prospěšné účely v minimální výši 2000 Kč jednotlivým subjektům, max. však v úhrnu 5% základu daně SNÍŽENÉHO O VŠECHNY PŘEDCHÁZEJÍCÍ ODPOČTY!!!). Vyšší daňové odpisy zrychlené odepisování. Rezervy bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravy hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost, rezervy na odbahnění rybníka,, statní rezervy nejsou daňovým nákladem, musíme o ně zvýšit základ daně.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)...

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více