NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii"

Transkript

1 NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Yvona Legierská, Michael Kroh, Jiří Šteg Redakce: Vít Klepárník CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Říjen 2011

2 Úvod 1 Není svoboda bez demokracie, není demokracie bez soudržnosti a není soudržnost bez přerozdělování. Základním cílem daňové politiky v sociálně tržním systému by měl být fungující konkurenceschopný a nezkorumpovaný stát veřejných služeb, plnící základní funkce očekávané většinou občanů i firem, které nelze kvalitně realizovat na výlučně ziskové bázi. Takový stát musí zajistit nejen obranu, bezpečnost, spravedlnost a základní infrastrukturu, ale i demokratické fungování společnosti, sociální a kulturní soudržnost, školství, zdravotnictví, služby dlouhodobé péče, podporu vědy a výzkumu, zdravé životní prostředí. Aby tyto funkce mohly být v optimálním rozsahu zajištěny, potřebuje stát příjmy, které získává od svých občanů a firem prostřednictvím daní, pojistného a poplatků. Daňová politika by proto měla být prioritně zaměřena nejen na výběr nezbytně nutného objemu peněz bez zbytečně negativního dopadu na většinu občanů a ekonomiku země, ale rovněž na jejich efektivní vynakládání. Tvrdý boj s daňovými úniky a majetková přiznání na straně jedné a skutečné nikoli jen deklarované omezení korupce v oblasti veřejných zakázek a zpřísnění dotačních pravidel na straně druhé budou prioritou. Jen tak je možné měnit atmosféru ve společnosti a blížit se k ideálnímu cíli dobrovolnému plnění daňových povinností. Daňová soustava je složena z přímých a nepřímých daní. Přímé daně zahrnují zdaňování příjmů a majetku, případně i práce prostřednictvím plateb pojistného, nepřímé daně zdaňují spotřebu. Daňové břemeno tak buď přímo dopadá na občana či firmy, nebo v případě nepřímých daní DPH, spotřebních či ekologických daní je přeneseno na konečného spotřebitele, který je hradí v ceně při nákupu zboží a služeb. Za období od roku 2006, kdy došlo ke střídání vlád, rychle rostl podíl vládního dluhu na hrubém domácím produktu (dále jen HDP) navzdory tvrzení o rozpočtové zodpovědnosti. V roce 2010 se zvýšil oproti roku 2006 o 9,3 procentních bodů na 37,6 % HDP. V absolutním vyjádření se vládní dluh zvýšil o téměř 50 % a dosáhl tak ke konci roku 2010 celkem mld. Kč. Jsou prováděny plošné škrty ve výdajích utlumujících růst HDP, přímé daně byly sníženy, nepřímé jsou postupně zvyšovány. Výsledkem tohoto experimentu je sice rovnoměrnější rozložení daňového břemene ve společnosti, avšak významně je oslaben solidaristický charakter státu. Výrazná je i nespokojenost v podnikatelské sféře navzdory snížení daně z příjmů na právnických osob na 19 % a zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Strukturu daní a její výnosy proto bude nutné přehodnotit tak, aby se nejen nevzdalovala vyspělým zemím, ale naopak bude zapotřebí v nezbytně nutném rozsahu posílit příjmovou stránku veřejných rozpočtů v zájmu rychlejšího snižování deficitu a

3 zastavení růstu vládního dluhu. Za podmínek nízkého hospodářského růstu nelze rozpočet vyrovnat pouze snižováním výdajů. Bez současného zastavení poklesu a naopak mírného zvýšení (složené) daňové kvóty se trvalé stabilizace veřejných financí nedá dosáhnout. Aby nedošlo k oslabení hospodářského růstu a bylo odstraněno sociální napětí, je nutné přistupovat diferencovaně k jednotlivým skupinám poplatníků z řad zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a obchodních společností. Současným vládním politikům se myšlenka vyššího výběru nepřímých daní nad daněmi přímými zalíbila natolik, že se snaží všemožně zvyšovat sazby těchto daní ze spotřeby. Nejviditelnější změnou je směřování k jednotné sazbě DPH ve výši 17,5 % od roku 2013, což bude mít prostřednictvím omezení spotřeby negativní dopad na růst HDP a tím i na životní úroveň většiny obyvatel. Díky nízké cenové elasticitě u potravin, bude celý 7,5 bodový nárůst DPH promítnut do jejich ceny, aniž by byla část daně utlumena v maržích prodejců. Vyšší cenu budou mít i léky, noviny, časopisy, knihy, osobní doprava aj. Většina lidí si tak budou moci koupit za stejné příjmy méně zboží. Změnu více pocítí lidé s nižšími příjmy. Solidarita bohatších s chudšími k nimž patří senioři, handicapovaní a většina rodin s dětmi ještě více po předchozím zrušení progresivního zdanění příjmů v roce 2008 oslabí. Tímto krokem se vzdálíme od vyspělého světa, který jednoznačně preferuje zdaňování příjmů a majetku před zdaňováním spotřeby, což je zcela zřejmé ze srovnatelných údajů zemí nejen EU, ale i OECD. Pravice obhajující neoliberální názory není schopna provést skutečné reformy ve prospěch většiny občanů, neboť jí v tom brání ideologická dogmata a těch se nemůže zbavit stejně jako vazeb na velký byznys a finanční instituce. Přechod od zdanění práce a příjmů ke zdanění spotřeby prosazovaný současnou vládou lze proto považovat za přehnaný, extrémně pojatý a výhodný pouze pro nejbohatší skupiny obyvatelstva. Je jednoznačně prokázané, že s růstem velikosti příjmů klesá míra jejich zdanění. V případě existence pouze nepřímých daní by totiž byly nízké mzdy zdaněny více než mzdy vysoké. Z tohoto pohledu jsou tedy daně ze spotřeby degresivní, málo sociálně citlivé a tudíž nespravedlivé. Tyto tendence nebezpečné pro většinu společnosti je nutné změnit tak, aby podíl přímého a nepřímého zdanění byl alespoň v rovnováze. Prostřednictvím daňové politiky by měly být uskutečněny reformy posilující zcela jiné rozložení daňového břemene, než tomu je dosud. Vždyť malá skupina největších boháčů, bankéřů, magnátů a na ně napojených provozovatelů služeb, v jejichž prospěch jsou prováděny dosavadní tzv. reformy, žádnou vstřícnost ze strany státu nejen neočekává, ale ani nepotřebuje. To se nevztahuje jen na daně, 2

4 ale i na využívání veřejných statků a služeb. Ty totiž využívají bohatší vrstvy, ale i velké firmy v daleko větší míře více používají dopravní infrastrukturu, čerpají subvence a dotace, potřebují větší ochranu majetku, vedou více soudních sporů. Znovuobnovení progresivního zdanění příjmů je proto na místě. Zcela jednoznačně je nutné odmítnout námitky pravice, že je tak trestán úspěch. To se týká nejen fyzických osob, ale i právnických osob obchodních společností. Není exaktně potvrzen vztah mezi výší daní a tzv. konkurenceschopností, jíž se ohánějí neoliberální ekonomové. Existují vysoce konkurenceschopné ekonomiky s vysokými daněmi a naopak nekonkurenceschopné ekonomiky s nízkými daněmi. Jak může dopadnout neúměrné snižování daní z příjmů, dříve tolik vychvalované českou pravicí, ukazuje irská cesta. Tato země je dnes vysoce zadlužená. Po zavedení jedné sazby DPH v roce 2013 je možné obnovit dvě sazby DPH s určitými korekcemi. Zvýšit se musí podíl majetkových daní úpravou zákona o dani z nemovitostí a daně dědické a darovací. Nejsou navrhovány úpravy daně silniční, daně z převodu nemovitostí a ekologických daní. Nynější vládou je připravováno tzv. Jednotné inkasní místo (dále jen JIM) pro placení daní a pojistného od roku 2013 doprovázené rozsáhlou reorganizací úřadů. Je to sice myšlenka pozitivní, avšak vlastní příliš rychlá realizace již v současné době ohrožuje řádný výběr daní. Cílem daňové politiky by mělo být tedy zajistit stabilizaci výběru daní vysoce profesionálním, kvalitním a účinně důsledným zákonným přístupem i postupem všech správců daní. K tomu je třeba jim vytvořit podmínky, aby mohli mj. účinněji bojovat s daňovými úniky. CESTA předkládá následující návrhy změn v daňové soustavě České republiky. Jedná se o otevřený materiál, který bude průběžně upravován. 1. Daňové změny 1.1. Zdaňování příjmů Základní přístup k reformě daní z příjmů by měl vycházet z principu diferencovaného přístupu k jednotlivým skupinám poplatníků, které jsou podmíněny jejich nerovným postavením na trhu (zboží, služeb a práce) a nutností korigovat prohlubující se rozdíly zásahy státu. Pravice naopak prosadila tzv. rovnou daň, která ve svém důsledku prohlubuje monopolní tendence a umožňuje velkým a silným subjektům realizovat ve větší míře mimořádný zisk. Je také nutno striktně odmítnout argumentaci pravicových ekonomů, že progresivní dani se ti nejbohatší mohou lehce vyhnout a že je tím snížena jejich motivace 3

5 dosahovat vyšší míry úspěchu. Je to demagogie toho typu, že bychom mohli podle ní zrušit jakoukoli represi nežádoucího jednání, protože každé nařízení jde obejít. Kromě toho progresivně zdanění manažeři, bankéři, advokáti, modelky či špičkoví sportovci a umělci atd. určitě nebudou pracovat hůře. Spíše naopak se budou snažit nahradit jistý výpadek příjmů zvýšeným úsilím a pracovitostí. Je však naprosto zbytečné, možná dokonce kontraproduktivní soustřeďovat se v programu na jednotlivé sazby (vždy se najdou kritici s důvodnými argumenty). Ty jsou většinou výsledkem složitých politických vyjednávání. Lepší je prezentovat filozofii daňového systému. Daň z příjmů fyzických osob Od počátku roku 2008 bylo zrušeno progresivní zdanění fyzických osob, byla zavedena stejná sazba 15 %. Aby nedošlo k velkým výpadkům ve zdanění u zaměstnanců, byl jim rozšířen základ daně tak, že původní základ daně hrubá mzda byl zvýšen o 34 %, tj. sociální a zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V legislativním procesu je v současné době návrh na zrušení této superhrubé mzdy, takže základem daně u zaměstnanců bude opět hrubá mzda, avšak sazba se zvýší na 19 %, a to i pro OSVČ, jejichž základ daně před úpravou o daňové úlevy tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji. Zaměstnavatelé budou nově odvádět za zaměstnance nikoli pojistné, ale odvod z mezd ve výši 32 % z úhrnu hrubých mezd. CESTA navrhuje obnovit klouzavě progresivní zdanění fyzických osob (dále jen FO), tj. zaměstnanců i OSVČ, z důvodů již uvedených, a to s následujícími parametry: Celkem 4 daňová pásma, přičemž 10 % FO by bylo zdaněno sazbou nižší než nyní navrhovanou (nižší než 19 %), u 60 % FO by se výše daně oproti současnému návrhu nezměnila, 20 % FO ve třetím pásmu a 10 % FO ve čtvrtém pásmu by mělo daně vyšší. Fyzickým osobám v nejvyšším pásmu by zůstala zrušena sleva na poplatníka, případně by mohly být zrušeny i další úlevy, čímž by se progrese dále zvýšila. Celkem 4 sazby, přičemž rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší by činil maximálně 12 procentních bodů. Paušální výdaje OSVČ, které jsou jimi využívány k celkovému zjednodušení vedení evidence pro daňové účely (v roce 2010 bylo podáno 51 % daňových přiznání s výdajovými paušály), by měly být nastaveny s využitím metod benchmarkingu, která by umožnila jejich větší soulad s průměrnou úrovní výdajů v daném oboru. Důvodem je nejen situace, kdy při dnešních až 80 % výdajových paušálech a při použití 4

6 daňových úlev OSVČ fakticky daň neplatí. Z těchto důvodů by měl být buď obnoven minimální základ daně před použitím daňových úlev (tj. položky snižující základ daně a slevy na dani) alespoň ve výši 40 tis. Kč/rok u OSVČ s příjmy nad 100 tis. Kč nebo paušály učinit povinné, což způsobí, že drtivá většina bude platit alespoň nějakou daň. Druhá varianta je přitom průchodnější. Výsledkem příliš štědrých výdajových paušálů jsou i OSVČ odváděné nízké částky pojistného na soc. zabezpečení, takže starobní důchody budou mít tyto osoby velmi nízké. Rovněž pojistné na veřejné zdravotní pojištění je minimální. Dáváme ke zvážení vynětí z progresivního zdanění fyzické osoby, které mají zaměstnance, a jejichž příjmy jsou ze živnosti, případně ze zemědělské výroby s cílem shodného zdanění jako u malých a středních podniků (dále jen MSP) viz daň z příjmů právnických osob. Ostatní fyzické osoby s příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů (např. advokáti, exekutoři, daňoví poradci aj.) by byli zdaňováni formou progresivního zdanění bez ohledu, zda mají zaměstnance. Důvodem pro toto technicky poměrně jednoduše proveditelné opatření (jedno okénko navíc v daňovém přiznání) je lépe využít velký potenciál živnostníků pro tvorbu nových pracovních míst. Velká část živnostníků velmi tvrdě pracuje, často až na hraně fyzických možností, ale současná úprava daňových zákonů je nutí spíše omezit se na vlastní práci, popřípadě využít konsorciálního partnerství či Švarcsystému. Navrhované opatření by živnostníkům nabídlo variantní možnost podnikání s využitím zaměstnanců se zařazením do výhodnějšího daňového systému. Doporučujeme zachovat slevy na děti, avšak daňové bonusy nahradit zvýšením minimální mzdy zavedením této daňové úlevy v roce 2004 nezanedbatelná skupina zaměstnavatelů prezentuje daňové bonusy na děti jako vlastní benefit, ačkoli jsou bonusy hrazeny z veřejných rozpočtů. Díky tomu si zaměstnavatelé snižují náklady na pracovní sílu, neboť v řadě případů vyplácejí jen minimální mzdu s tím, že daňový bonus deklarují jako kompenzaci výpadku čisté mzdy. Neznalým zaměstnancům, které zajímá pouze čistá mzda, tak zaměstnavatelé tvrdí, že část mzdy dostávají jako daňový bonus. Právě proto u nízkopříjmových zaměstnanců klesají oficiálně vykázané mzdy, aby zaměstnavatelé dosáhli na daňový bonus. Dle zjištění z praxe negativní dopady této daňové podpory (administrativní náročnost v důsledku častých chyb ve výkazech, spekulace zaměstnavatelů v souvislosti s bonusy a výpadek inkasa veřejných rozpočtů z titulu bonusů) převažují nad pozitivním záměrem, pro který byla zavedena. Jako kompenzace bude zavedeno zvýšení minimální mzdy. 5

7 Otázkou do diskuse jsou i tzv. daňové asignace, tj. možnost poplatníka dobrovolně spolurozhodovat o použití určitého procenta ze svých daňových odvodů. Šlo by o přesně vyjmenované státní mimorozpočtové fondy (v žádném případě by nemohlo jít na dary soukromým, církevním atd. nadacím), a to stávající fond dopravní infrastruktury, životního prostředí, rozvoje bydlení, kultury, pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, nebo nově uzákoněné, např. pro podporu sportu. Bylo by to určité vyvážení při zavedení progresivního zdanění, aby lidé mohli více spolurozhodovat o tom, kam jejich vybrané peníze půjdou. Změny ve zdaňování fyzických osob by měly zvýšit daňové výnosy o cca 2 mld. Kč, a to výlučně progresivním zdaněním některých kategorií poplatníků a také snížením počtu výjimek. Daň z příjmů právnických osob Od roku 2008 je zavedena jedna sazba 19 % pro zdaňování právnických osob, nepočítáme-li sazby 5 a 15 % týkající se zdaňování fondů a samostatného základu daně, jež se týká příjmů ze zdrojů v zahraničí, např. dividend. Zhruba desítka firem z celkového počtu cca 300 tisíc platí 20 % celkového daňového výnosu. Jedná se zejména o energetické společnosti, finanční instituce, telekomunikační společnosti, prodejce paliv a maziv, pivovary, výrobce tabákových výrobků. Autoři návrhu CESTY doporučují zavést dvě sazby daně z příjmů právnických osob. Vycházejí z toho, že zvýšení sazby o 3 5 procentních bodů nezhorší konkurenceschopnost velkých firem, neboť pohyby v daňové sazbě do této výše nemají vliv na konkurenceschopnost a nebrzdí ani tvorbu nových pracovních míst. Sníží se maximálně dividendy akcionářů, což při jejich struktuře, kde převládají zahraniční vlastníci, přinese druhotný pozitivní efekt v podobě nižšího odlivu kapitálu do zahraničí. Jako odlišení mezi velkými a malými až středními firmami doporučujeme využít metodiku EU, kde kromě kritérií počtu zaměstnanců, obratu a aktiv je bráno v úvahu i tzv. kritérium nezávislosti, které prakticky znemožňuje daňovou optimalizaci umělým rozdělením firmy (dceřiné společnosti velkých firem s podílem mateřské společnosti přes 25 % jsou považovány za velké podniky). Firmy s anonymními vlastníky a firmy provozující loterie a jiné podobné hry (hazard) by byly zdaněny jako velké podniky. Pro malé a střední firmy navrhujeme ponechat stávající sazbu 19 %. Vycházíme z toho, že malé a střední podniky jsou vůči daňovým změnám citlivější než podniky velké. 6

8 Druhá sazba by měla být oproti první vyšší maximálně o 5 procentních bodů a neměla by ani v budoucnu výrazněji převyšovat sazbu v Německu a Rakousku, které mají sazbu 25 %, i když základ daně je jinak konstruován. Daňové výjimky v současné době je v legislativním procesu novela zákona o daních z příjmů, která navrhuje odstranění řady daňových výjimek. Definitivní verzi novelizovaného znění zákona bude nutné prověřit, zda nebyly vypuštěny takové, které mají stále význam, pokud nebyly nahrazeny systémem přímých dotací. Rozhodně by neměly být vypuštěny sociálně citlivé výjimky, jakou jsou stravenky či režijní jízdenky, které mají na daňové výnosy jen minimální vliv. Lze diskutovat i o změně teritoriálního zvýhodnění v oblasti korporátních daní, které by se týkalo podnikání v ekonomicky zaostalých regionech. Muselo by však jít o skutečnou tvorbu pracovních míst a rozvoj firem, nikoli pouhý přesun sídla firmy. Změny ve zdaňování právnických osob by měly zvýšit daňové výnosy o cca 8 10 mld. Kč Zdaňování majetku Podíl majetkových daní (daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň silniční) na celkových daňových výnosech je velmi nízký, a to i v rámci mezinárodního srovnání. Česká republika vykazuje nejnižší podíl v rámci zemí OECD, a to 0,4 % HDP (2009), zatímco nejvyšších hodnot dosahuje Velká Británie 4,2 %, Kanada 3,5 %, Francie 3,4 %, USA 3,3 %. Proto by mělo být prosazováno zvýšení alespoň některých těchto daní. Daň z nemovitostí V roce 2010 oproti roku 2009 se zvýšil výnos daně z nemovitostí (tj. daň z pozemků a daň ze staveb) o 2,4 mld. Kč na 8,7 mld. Kč. Důvodem je skutečnost, že s účinností od byly novelou zákona o dani z nemovitostí zdvojnásobeny základní sazby daně u všech pozemků, staveb a jednotek, s výjimkou pozemků zemědělské půdy a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost. V současné době Ministerstvo financí připravuje změnu ve zdaňování nemovitostí, kdy daň z pozemků bude navázána na cenu pozemků. Za tím účelem se připravují cenové mapy, zohledňující atraktivitu pozemku, na kterém se stavba nachází. Takovou změnu je možné podpořit. Vzhledem k tomu, že tato daň je výhradně příjmem obcí, budou zvýšeny jejich kompetence ohledně stanovení úrovně zdanění. MF však předpokládá, že se daňový výnos novým přístupem ke zdaňování pozemků nezvýší. 7

9 Autoři návrhu CESTY navrhují pokračovat v úpravě daně z nemovitostí. V prvním kroku zvýšit zdanění pozemku, zejm. v atraktivních lokalitách. Ve druhé fázi upravit také zdaňování staveb, a to tak, že stavby v atraktivních lokalitách budou mít buď vyšší sazbu či vyšší koeficient. Změny ve zdaňování nemovitostí by měly zvýšit daňové výnosy o cca 2 mld. Kč. Daň dědická a darovací U daně dědické a darovací je v současnosti velmi nízké inkaso, které se dále snížilo od roku 2008, kdy bylo osvobozeno dědictví i bezúplatné nabytí majetku mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině, tj. mezi příbuznými v řadě přímé a nepřímé. V rámci obou daní bude navržena místo progresivního zdanění u III. skupiny osob jedna sazba. V roce 2010 činilo inkaso daně dědické 87 mil. Kč a daně darovací 138 mil. Kč, což jsou částky zcela zanedbatelné, a proto se plánuje, že obě daně budou zahrnuty do nového zákona o daních z příjmů. CESTA navrhuje daň dědickou a darovací upravit tak, aby je platily i osoby příbuzné, a to u majetku s hodnotou 10 mil. Kč a více. V případě takové úpravy by bylo vhodné obnovit progresivní zdanění. Změny ve zdaňování darů a dědictví by měly zvýšit daňové výnosy o cca 1 mld. Kč Zdaňování spotřeby Daň z přidané hodnoty DPH je nejdůležitější daní, z níž plyne do rozpočtu nejvyšší částka. Také se oproti daním z příjmů lépe vybírá, neboť výběr je průběžný a daňové úniky složitější. To by však nemělo vést k závěru, že jde o všelék, kterým lze zalátat všechny díry ve veřejných financích. Proto je naprosto nesystémové, když se současná vláda snaží řešit pomocí DPH deficit na důchodovém účtu. Stejně tak je nezbytné odmítnout snahy o sjednocení této daně na jakékoli sazbě, protože takový postup znemožňuje státu vyjádřit priority v oblasti soukromé i veřejné spotřeby a dopad každého zvýšení je silnější u chudší a střední vrstvy. Pokud současná vládní koalice k tomuto kroku skutečně sáhne, je povinností opozice veřejně deklarovat návrat k vícesazbovému systému po opětovném převzetí vládní odpovědnosti. V České republice dosud existují dvě sazby DPH, které činily 5 a 23 % od roku 1993, 5 a 22 % od roku 1995, 5 a 19 % od roku 2004, 9 a 19 % od roku 2008, 10 a 20 % od roku 2010 a 14 a 20 % od roku 2012 (v roce 2012 bude inkaso DPH vyšší o 26 mld. Kč). Připraveno je sjednocení sazby na 17,5 % od roku 2013 (v roce 2013 bude inkaso DPH vyšší 8

10 o 22 mld. Kč). Při změně současné základní sazby ve výši 20 % na jedinou sazbu 17,5 % ke snížení cen nedojde. Při změně současné snížené sazby DPH ve výši 10 % postupně na 14 % a 17,5 % se promítne růst sazeb plně zejména do cen potravin. Od 1. dubnu 2009 je umožněn odpočet DPH při nákupu osobního automobilu pro podnikatelské účely. V případě současného soukromého používání musí být od roku 2011 odpočet příslušně krácen. Výpadek DPH ročně činí stamiliony Kč. Autoři návrhu CESTY připouštějí, že v oblasti DPH lze v zásadě oproti současnému či připravovanému stavu provádět pouze parametrické změny nebo v budoucnu jakousi antireformu či reformu reformy (zrušení reformy současné). Nabízí se varianta opětovného zavedení dvou či více sazeb. Co se týče samotných sazeb, základním pravidlem by měla být kompatibilita se sousedními zeměmi, aby nedocházelo v masovém měřítku k nákupní turistice v příhraničních oblastech. Bohužel v případě navýšení snížené sazby na 14 %, resp. sjednocení sazby na 17,5 %, k tomu může dojít daleko razantněji, než je tomu dnes, kdy má například Německo sníženou sazbu ve výši 7 %. Potraviny jsou v této zemi podstatně levnější než v ČR již v současné době. Varianta sazeb 10 a 20 %: po znovuzavedení 20 % sazby ceny vzrostou, při znovuzavedení sazby 10 % ceny neklesnou. To se týká zejména potravin. Z fiskálních důvodů lze doporučit návrat k původním sazbám postupně, tj. změny rozložit alespoň do dvou let. Po znovuzavedení dvou sazeb DPH je možné zvážit zdanění tzv. sociálního bydlení základní sazbou (v současné době se zdaňuje sníženou sazbou), neboť se fakticky dle definice v zákoně o DPH (byt do 120 m 2, RD do 350 m 2 ) o sociální bydlení nejedná. Veškeré stavební práce by se tak zdanily základní sazbou, což by přispělo k nižšímu propadu výnosů DPH, ale i odstranění daňových úniků. Co se týče potravin, zde se názory různí. Například Slovensko ponechalo při přechodu z jedné sazby (zavedena v letech ) na dvě sazby DPH potraviny v základní sazbě. Souvisí to s jejich nízkou cenovou elasticitou poptávky. V každém případě je však sazba % na potraviny příliš vysoká, protože to povede k nežádoucí nákupní turistice v příhraničních regionech. Jako kompromis by bylo možné ponechat jako sníženou sazbu 14 % a základní 20 %. Je možné zvážit po předchozím projednání s Evropskou komisí zavedení třetí sazby na limitovaný počet vybraných komodit a služeb (buď nízkou pro základní životní potřeby, nebo naopak vysokou až do 25 % na luxusní zboží a služby). Za účelem zvýšení daňového inkasa lze zvážit možnost uplatňovat odpočet DPH při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely maximálně do výše 200 tis. Kč. 9

11 Změny ve zdaňování DPH by měly snížit daňové výnosy ve srovnání s cílovým stavem vládní reformy o cca 5 10 mld. Kč. Spotřební daně V případě spotřebních daní, zejména u lihovin, tabákových výrobků a minerálních olejů, resp. pohonných hmot, lze prosazovat jen takové sazby, které budou srovnatelné se sousedními zeměmi. Důvodem je při vyšším zdanění lihovin a tabákových výrobků nejen hrozba růstu nelegálního trhu s těmito komoditami, tj. nelegální pálení lihovin a pašování cigaret, ale i zcela legální možnost nákupu těchto výrobků v sousedních či jiných zemích EU. Výnos daně by tak mohl být ohrožen. V krajním případě je možné zvážit zavedení spotřební daně na jiné komodity než vybrané výrobky dle příslušné směrnice EU. Předpisy EU to umožňují. Například Německo zdaňuje spotřební daní kávu, která poškozuje zdraví při nadměrném pití stejně jako alkohol či cigarety. 2. Správa daní 2.1. Stabilizace výběru daní K 1. lednu 2011 byl zaveden nový Daňový řád, který obsahuje řadu nových pojmů a ustanovení. Jedním ze sporných míst tohoto zákona s negativním dopadem na daňové inkaso je odkladný účinek při odvolání daňového subjektu proti platebnímu výměru. K 1. lednu 2013 by mělo být zavedeno Jednotné inkasní místo, které bude zastřešovat Finanční správa ČR. V první fázi ji bude tvořit současná Česká daňová správa, která se následně sloučí s Celní správou ČR. JIM bude vybírat vedle daní a cel také pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Daňový subjekt bude platit jednu částku, která bude dle přiznání rozklíčována na příslušné položky. Nebezpečí jinak dobrého záměru spočívá v kumulaci příliš mnoha závažných kroků do jediného momentu a vysoké (i když v návrhu zákona nepřiznané) náklady, které budou změny doprovázet. Zejména se jedná o zastřešující informační systém. Již v letošním roce aktivita správců daně poklesla vlivem snížení mezd a zvýšením jejich nejistoty ohledně nastávajících razantních změn. Propad v daňových příjmech letošního roku proto nelze přičítat jen na vrub nižší dynamiky ekonomického růstu, jak zdůvodňuje ministr financí stávající výpadek daní. Hlavní úsilí je proto podle našeho názoru třeba soustředit na stabilizaci správy daní, mj. udržením kvalitních zaměstnanců, jejich dalším vzděláváním a obnovením povědomí, že jejich práce má smysl. Po zavedení JIM a rozsáhlé 10

12 reorganizaci by již nebylo vhodné činit kroky směrem zpět. Je nutné vyhodnotit dopady nového Daňového řádu a provést případné změny Opatření proti daňovým únikům Boj s daňovými úniky nelze nikdy ukončit, neboť vynalézavost těch, kteří se chtějí dani vyhnout či ji dokonce neoprávněně od státu získat v podobě nadměrných odpočtů DPH či vratek spotřebních daní, je bezbřehá. Přes řadu opatření, která již byla učiněna, bude nezbytné v tomto boji pokračovat. Mezi prvními kroky by mělo být znovuzavedení prolomení mlčenlivosti mezi správci daně a útvary policie specializovanými na daňové úniky v novém Daňovém řádu. Jedná se o významný institut zavedený v roce 2004 se vznikem Finanční policie do tehdejšího daňového řádu, avšak zrušený ihned po roce 2006 společně s tímto policejním útvarem. Zcela se nedaří postihovat nelegální či zatajené příjmy. Mnozí podnikatelé řadu let podnikají se ztrátou, z účetního hlediska mají vše v pořádku, avšak jejich majetek v osobním vlastnictví vypovídá o opaku. Majetková přiznání by proto měla být zavedena u majetku (movitého i nemovitého) nad 10 milionů Kč. Doporučujeme zavést sankční sazbu 50 % (doměření daně z příjmů) v případě, že bude zjištěn nepoměr mezi nabytým majetkem a deklarovanými příjmy. Dnes taková možnost neexistuje, neboť správci daně mohou doměřit pouze daň vyšší oproti daňové povinnosti vykázané v daňovém přiznání. Lze také doporučit vrátit se k návrhu z roku 2003 majetková přiznání by v odůvodněných případech podávala fyzická osoba daňový subjekt na základě výzvy FÚ. Zpravidla by se jednalo o osoby dlouhodobě ve ztrátě, ale s rozsáhlým majetkem, který nemohly získat z legálních příjmů. Jiné fyzické osoby, např. zaměstnance či každého občana, ale finanční úřad zdanit nemůže, což je slabina stávajícího stavu i daného návrhu. Ne každý občan je totiž zároveň daňový subjekt registrovaný u FÚ. Dodatečně vyměřit daň lze jen subjektu podávajícímu daňové přiznání. Tuto slabinu je nutno řešit, protože nelegálně nabytý majetek například korupcí či jinou trestnou činností se může týkat i zaměstnanců úřadů, institucí i firem. Dodatečné zdanění přitom nevylučuje možnost konfiskace z rozhodnutí soudu. Doporučujeme zdokonalit postupy při odhalování daňových úniků DPH u pohonných hmot. Za účelem zvýšení inkasa spotřebních daní je nutné bojovat s podvody zejména u alkoholu a tabáku. Namísto lihových kolků bez spotřební daně, které prosadila ČSSD od roku 2006, se navrhuje zavést lihové kolky obsahující spotřební daň, stejně jako je tomu u cigaret. Zvýšení daňového inkasa z tohoto opatření lze jen těžko odhadnout. Názory na tuto problematiku se různí. Může jít však jednorázově až o miliardy Kč. 11

13 2.3. Rozpočtové určení daní Rozpočtové určení daní je důležitým nástrojem pro rozdělení daňových výnosů mezi stát, kraje a obce. Ten dnes v zásadě činí u obcí 21,4 %, u krajů 8,92 % a zbytek je příjmem státního rozpočtu. Nejdiskutovanější je část týkající se rozdělení výnosu mezi jednotlivé obce, kterých je K tomu slouží zákonem stanovený postup, který vychází z kritérií, mezi nimiž má rozhodující váhu velikost obce a počet obyvatel a její rozloha. Představitelé obcí vedou dlouholetou diskuzi o tom, jak stanovit objektivní pravidla, aby daňové příjmy spravedlivě pokrývaly jejich potřeby. Při celkovém počtu obcí, z nichž každá má rozdílné podmínky, je to téměř neřešitelný úkol. Musí se proto přistoupit k určitému zjednodušení a nastavení pokud možno optimálních pravidel. V žádném případě se nelze ztotožnit s filosofií současné vlády, že v rámci obcí by se měly daňové výnosy přerozdělit tak, že malé obce budou mít posíleny své rozpočty na úkor několika největších měst v zemi. Je nutné prosazovat takové řešení, které posílí rozpočty nejmenších obcí, aniž by to ostatní obce poškodilo. 3. Kvantifikace dopadů daňových změn V tabulce je uveden přehled navržených změn v oblasti daní, a to variantně. Odhaduje se, že navrženými změnami lze dosáhnout navýšení daňového výnosu o cca 6 13 mld. Kč. Změní se tak nejen daňové příjmy cca o 1 2 procentní body, ale úpravy signalizují významný přechod ke zdanění příjmů a tím nastolení vyšší solidarity ve společnosti. daň návrh na změnu 1. varianta dopad v mld. Kč 2. varianta dopad v mld. Kč daň z příjmů FO progresivní zdanění daň z příjmů PO zavedení druhé vyšší sazby u velkých firem a hazardu daň z nemovitostí zvýšení zdanění pozemků v atraktivních lokalitách, navázání daně ze staveb na cenu pozemků daň dědická a zdanění dědictví a darů nad 10 mil. Kč mezi darovací příbuznými osobami, obnovení progresivního zdanění daň z přidané obnovení dvou sazeb DPH (1. varianta 10 a hodnoty %, 2. varianta 14 a 20 %) spotřební daň z zavedení lihových kolků se spotřební daní lihu ostatní opatření přehodnocení některých ustanovení v daňovém +2 a více +2 a více řádu, majetková přiznání celkem Tabulka 1: Kalkulace daňových dopadů v jednotlivých typech daní u obou navrhovaných variant. 12

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice. Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex

Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice. Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex Michal Doktor 25. ledna, České Budějovice Zdroje: MF ČR, ČSÚ, OECD, Výzkumný projekt Ultex Výběr daní v ČR a ekonomický cyklus Jak si vedly vlády posledních let ve výběru daní? Trendy zdanění v EU v letech

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč)

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč) Příloha č. 1 Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Daňová soustava v ČR

Daňová soustava v ČR ČR v ČR VY_32_INOVACE_06_03_01 termínech týkajících se problematiky daní a daňové soustavy. Žáci jsou seznámeni s daňovou soustavou ČR a rolí státu v daňové politice. a státní rozpočet a státní rozpočet

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA Ministerstvo financí IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňové příjmy obcí a krajů v České republice jsou definovány zejména zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení

Více

ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012. www.proalt.cz

ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012. www.proalt.cz ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jiří Šteg, koordinátor KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012 www.proalt.cz Vývoj

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Neoficiální pracovní dokument pouze osobní vybrané poznámky!, k 18.7.2014

Neoficiální pracovní dokument pouze osobní vybrané poznámky!, k 18.7.2014 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Aktuální výsledky v oblasti novelizace návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více