Nepřímé daně v daňové soustavě ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepřímé daně v daňové soustavě ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bakalářská práce Autor: Tereza Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku dne Tereza Škrnová

3 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala doc. JUDr. Lubomíru Grúňovi, CSc., za odborné vedení, poskytnutí cenných rad a pomoci při psaní této práce.

4 Anotace: Tématem této bakalářské práce jsou nepřímé daně v daňové soustavě České republiky. V první kapitole je vymezen pojem daň obecně a další základní pojmy této problematiky. Další kapitola je věnována klasifikaci daní a vymezení daní nepřímých od daní ostatních. Kapitola třetí pojednává o historii nepřímých daní na našem území a ostatní kapitoly se věnují jednotlivým nepřímým daním konkrétně. Jedná se o syntetický pohled na tyto daně a tedy stručné a výstižné pojetí každé z nich, se snahou vystihnout jejich podstatu. Klíčová slova: Daně, nepřímé daně, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, ekologické daně. Abstract: This bachelor thesis deals with indirect taxes in the tax system of the Czech Republic. The first chapter generally defines the concept of tax as well as other basic terms of this issue. Another chapter is devoted to the classification of taxes and specification of indirect taxes compared to other taxes. The third chapter describes the history of indirect taxes in our country and other chapters deal with individual indirect taxes in particular. It is a synthetic view of these taxes and hence brief and concise conception of each of them aiming to capture their substance. Key words: Taxes, indirect taxes, value added tax, excise taxes, environmental taxes.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Daně, daňový systém a daňová soustava teoretické vymezení Daně, jejich pojem a další základní pojmy Funkce daní Základní prvky právní konstrukce daní Správa daní a správce daně Daňová povinnost Daňový systém a daňová soustava Nepřímé daně z pohledu daňové klasifikace Nepřímé daně v jejich vývoji po roce Nepřímé daně po vzniku ČSR Nepřímé daně v období nesvobody ( ) Nepřímé daně po r Nepřímé daně po r Daň z přidané hodnoty Charakteristika daně z přidané hodnoty a mechanizmus jejího fungování Zavedení daně z přidané hodnoty v České republice Daň z přidané hodnoty a její právní úprava Územní působnost a místo plnění Daňové subjekty Osoba povinná k dani Osoby osvobozené od uplatňování daně a plátci daně Osoby identifikované k dani Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti Osoby povinné zaplatit daň Ručení za daň

6 Zvláštní způsob zajištění daně Předmět daně z přidané hodnoty Základ daně z přidané hodnoty Sazba daně z přidané hodnoty Výpočet daně z přidané hodnoty Selektivní spotřební daně Zavedení spotřebních daní v ČR Současná právní úprava spotřebních daní Mechanizmus výběru spotřebních daní a základní pojmy Daň z minerálních olejů Předmět daně z minerálních olejů Plátce daně z minerálních olejů Základ daně z minerálních olejů Sazby daně z minerálních olejů Daň z lihu Předmět daně z lihu Plátce daně z lihu Základ daně z lihu Sazby daně z lihu Daň z tabákových výrobků Předmět daně z tabákových výrobků Plátce daně z tabákových výrobků Základ daně z tabákových výrobků Sazby daně z tabákových výrobků Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Energetické (ekologické) daně Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

7 7.2. Daň z pevných paliv Daň z elektřiny Závěr Seznam použité literatury

8 Úvod DANĚ jsou pojmem všem velmi dobře známým, čímž nemyslím známým z hlediska odbornosti, ale každý z široké veřejnosti zkrátka moc dobře ví, že daně se platit musely, musí a vždy budou muset. Pojem, či slovo DAŇ, je vlastně odvozený od slovního základu slova dát. V dřívějších dobách se na našem území používal výraz berně 1 od základu slova brát, což dle mého názoru, byl výraz podstatně výstižnější, jelikož asi jen málokdo z nás by daně dával dobrovolně i pokud by nemusel. Daně jsou šlachy státu - tento citát již v dávných dobách prohlásil římský řečník, politik, filozof a spisovatel Marcus Tillius Cicero a měl pravdu. Bez daní by stát fungovat nemohl, jelikož daně tvoří většinovou část příjmů do státního rozpočtu, z čehož právě daně nepřímé, které jsou tématem této práce, tvoří více než 60 % 2 příjmů České republiky a to jasně dokazuje jejich významnost. 3 Prostředky ze státního rozpočtu jsou poté používány na chod státu, udržování veřejného pořádku, provoz veřejné správy, tvorbu a udržování infrastruktury a další účely uvedené v zákoně o státním rozpočtu, který je vydáván Ministerstvem financí každým rokem a je zde uveden předpokládaný vypočítaný příjem do státního rozpočtu, plánované výdaje a případný schodek a jeho vypořádání. 4 Téma této práce jsem si vybrala z důvodu neustálé aktuálnosti daňové problematiky, jejím častým diskuzím nejen v médiích, ale i mezi lidmi a v neposlední řadě kvůli vlastnímu zájmu do této problematiky hlouběji proniknout. Cílem mojí práce je pokusit se o syntetický pohled na nepřímé daně a vymezit je vůči daním ostatním. Nejprve objasním základní pojmy týkající se tématu práce, také funkci daní a jejich klasifikaci. Další kapitolu věnuji historii nepřímých daní, kde se budu věnovat jejich vývoji a celkově vývoji daňového systému na našem území po roce Tento exkurz do historie bude spíše stručnější, avšak dostačující pro objasnění jak naše současná daňová soustava vznikala, bez čehož by mi přišlo pouhé její popisování jaksi vytržené z kontextu. V dalších kapitolách se postupně budu věnovat jednotlivým nepřímým daním. Není mým záměrem podrobně popisovat jejich právní úpravu a vzhledem k omezené kapacitě práce by to ani nebylo možné. Daně obecně a nepřímé daně obzvlášť, jsou velice široce 1 Tento pojem byl hojně používán až do roku 1948, ale mnozí ještě do dnešních dnů používají výraz berňák, jak se dříve říkalo dnešnímu finančnímu úřadu. 2 Tiskové zprávy: Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_68053.html>. 3 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 4 Na rok 2012 byl vydán zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok

9 Ke zpracování této práce použiji vzhledem k jejímu tématu metodu deskripce a budu ji obsáhlým tématem a mou snahou bude zpracovat ho v přehledné a smysluplné formě s poukázáním na klíčové aspekty jednotlivých daní, jako jsou předmět, subjekt, sazba, základ daně a u některých i další, které považuji za nezbytné uvést, přičemž u daně z přidané hodnoty bude tento výčet nejrozsáhlejší. U selektivních spotřebních daní se zaměřím na daň z minerálních olejů, z lihu a z tabákových výrobků a u zbylých dvou selektivních spotřebních daní považuji za nutnost uvést alespoň jejich předmět. Jednotlivým energetickým daním nebudu v této práci věnovat příliš prostoru, jelikož se jedná o daně poměrně nové a co se jejich fungování týká, není zatím dostatek zpětné vazby. Tzv. ekologická reforma, kterou byly tyto daně na našem území zavedeny, byla totiž naplánována na více etap a to až do roku zpracovávat na základě platných právních předpisů týkajících se tématu práce, s použitím odborné literatury a dostupných internetových zdrojů, jejichž seznam bude součástí práce. 5 SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Spotřební a ekologické daně v České republice. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, s. 9

10 zákona. 9 Význam daní je tedy zdůrazněn i tím, že pro zabezpečení jejich závaznosti 1. Daně, daňový systém a daňová soustava teoretické vymezení Daně, jejich pojem a další základní pojmy Daně jsou, jak již bylo konkrétněji uvedeno v úvodu práce, jeden z hlavních zdrojů příjmu státního rozpočtu. Týkají se nás všech a jsou běžnou součástí našeho života. Setkáváme se s nimi prakticky denně a to i v tak běžných situacích, jako je například nákup v obchodě, kdy si to vlastně vůbec neuvědomujeme. Daň představuje jednostranný pohyb finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru. V českém právním systému pojem daň definován není a většinou si mnozí z nás otázku co je to daň ani nekladou, jelikož je to pojem nám všem známý a pojem, se kterým se běžně setkáváme. 6 V užším slova smyslu lze ale daň definovat jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. 7 V širším slova smyslu je pojem daň vymezen zákonem č. 280/2009, daňovým řádem, který uvádí také další dávky, jako jsou poplatky, cla a další s tím související, např. daňový odpočet, daňovou ztrátu, úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou- li ukládány nebo vznikají- li podle daňového zákona. Daň je platba neúčelová, čímž se rozumí, že konkrétní daň v určité výši zpravidla nemá financovat konkrétní vládní projekt, ale stane se součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, z něhož budou financovány různé veřejné potřeby. Daň je také neekvivalentní, což pro poplatníka znamená, že nemá žádný nárok na protihodnotu ve výši odpovídající jeho platbě. 8 Daně patří mezi platební povinnosti, které silně zasahují do majetkových práv občanů a jiných subjektů, a proto je ve všech demokratických státech jejich vybírání upraveno zákonem. V České republice je to ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, článek 11, odst. 5., který uvádí, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě a vynutitelnosti, jsou upraveny právní formou. Z toho tedy plyne, že daň je nejen ekonomicko-finanční, ale také právní institut GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. Str KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 9 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, GRÚŇ, Lubomír. Daňové a finanční vztahy a jejich právní úprava. Vydání 1. Praha: Jan Večeř,

11 1. 2. Funkce daní Daně představují jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení hospodářství státu a tedy důležitý nástroj jeho fiskální politiky. 11 Úloha zdanění plyne z hlavních ekonomických funkcí veřejného sektoru 12 a tyto funkce navzájem úzce souvisí. Různí autoři uvádějí ve svých publikacích mnohdy rozsáhlejší výčet funkcí daní, avšak pro mou práci je dostačující výčet funkcí následujících: ALOKAČNÍ funkce jedna z nejstarších a tedy tradiční funkce státu. Uplatňuje se tehdy, když stát projevuje neefektivnost v umístění zdrojů. Jde o získání prostředků na financování oblastí trhem podceněných. Tzn.: vložení finančních prostředků buď tam, kam jich stát dává málo (např. do školství) nebo naopak odejmutí části finančních prostředků odtud, kde je jich příliš mnoho (daně ekologické). REDISTRIBUČNÍ funkce Veřejné finance (daně) mají za úkol přesunout část důchodů a bohatství směrem od bohatších k chudým. STABILIZAČNÍ funkce znamená zmírňovat opakujících se výkyvů a ekonomice v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. Vláda reguluje výši daňových příjmů podle hospodářského cyklu Základní prvky právní konstrukce daní Aby mohl vzniknout daňově-právní vztah, musí být splněny určité náležitosti. Obecným znakem pro vznik daňově-právního vztahu je vždy, ostatně jako u všech právních vztahů, právní norma. Ze samotné právní normy však právní vztahy většinou nevznikají. Právní vztah vnikne teprve tehdy, nastanou-li další skutečnosti. Tyto okolnosti, způsobující vznik, změnu nebo zánik právních vztahů a tím vyvolávající určité právní následky, se v právní teorii nazývají právními skutečnostmi. 11 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 13 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, Viz též KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 11

12 Mezi základní prvky právní konstrukce daní pak patří: 14 Daňový subjekt, jímž se ze zákona rozumí osoba, která je povinna strpět, odvádět nebo platit daň, jinými slovy ten, komu ukládá zákon daňovou povinnost. Daňový subjekt se dále dle daňové techniky dělí na poplatníka a plátce daně. Poplatník je ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků osoba, jejíž předmět je podroben dani, tzn., že nese daňové břemeno. Plátce daně dle zákona č. 337/1992 Sb. povinen odvést do státního rozpočtu daň, kterou vybral od jiných subjektů nebo daň, kterou srazil jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností. Daňový objekt neboli předmět daně znamená skutečnost, ze které se daň vybírá. Základ daně znamená předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a to buď ve fyzikálních jednotkách, jako jsou např. m 2, kus, kilo, litr atd. nebo v hodnotovém vyjádření v korunách. Z této hodnoty se potom vychází při vyměřování daně. Základem daně může být buď veličina stavová (např. u daně z nemovitosti), která se stanoví k nějakému určitému okamžiku nebo veličina toková, která se načítá za určité stanovené, zpravidla zdaňovací, období (např. daň z přidané hodnoty). Základ daně je vlastně konkretizací předmětu daně, neboli jeho kvantitativním vyjádřením. Sazba daně je měřítko, jímž se ze základu daně, který se sníží o odpočty, stanoví základní částka daně Správa daní a správce daně Oba tyto pojmy vymezuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Správa daně je podle tohoto zákona postup, který zajišťuje správné zjištění daní, stanovení daní a zabezpečuje jejich úhradu. Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, podané daňovým subjektem. Správcem daně je správní nebo jiný státní orgán, a to v takovém rozsahu, jaká mu je zákonem svěřena působnost v oblasti správy daní BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ Marie, KOTÁB Petr a MARKOVÁ Hana. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, Viz též VANČUROVÁ, Alena; LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém ČR desáté aktualizované vydání. Praha : 1. VOX, s. 16 MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2011 : úplná znění platná k vydání. Praha : Grada, s. 12

13 1. 5. Daňová povinnost Daňová povinnost vzniká, když nastanou skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající. 17 Daň se opakuje buď pravidelně (např. každoroční placení daně z příjmů) nebo je nepravidelná a platí se za určitých nastalých okolností (např. při každém převodu nemovitosti) Daňový systém a daňová soustava Tyto dva pojmy jsou v souvislosti s daňovou problematikou často používané, ale někdy dochází k jejich zaměňování. Daňová soustava zahrnuje souhrn daní, které jsou vybírané v určitém státě a v určitém čase. Z právního hlediska jsou to jednotlivé daně, které jsou upravené v daňových zákonech. Daňový systém je poměrně širším pojmem a ve své podstatě je daňové soustavě nadřazen. Rozumí se jím: soustava daní a právně, technicky a organizačně konstituovaný systém institucí, které zabezpečují správu, vyměřování, kontrolu a vymáhání daní. Dále pak systém nástrojů, metod a pracovních postupů, které tyto instituce uplatňují ve vztahu k daňovým subjektům a dalším osobám. 19 Hmotnou i procesní stránku daňové soustavy upravuje daňové právo neboli kompetentní část finančních norem. Jde jednak o normy upravující jednotlivé druhy daní, tedy jejich subjekt, předmět, základ, sazbu aj. a dále také normy upravující pracovní postup při správě daní, jejich vyměření, placení a vymáhání MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2011 : úplná znění platná k vydání. Praha : Grada, s. 18 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 19 STARÝ, Marek, et al. Dějiny daní a poplatků. Vydání první. Praha : Havlíček Brain Team, s. 20 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde,

14 2. Nepřímé daně z pohledu daňové klasifikace Daňovou soustavu České republiky v současné době tvoří více než 15 daní. Ty se rozlišují a třídí z několika různých hledisek. Vzhledem k tématu práce se ale budu zabývat jedním z nejzákladnějších a nejpraktičtějších rozlišení daní a to podle způsobu jejich uložení, neboli dle dopadu na důchod poplatníka. Z tohoto hlediska se daně dělí na přímé a nepřímé. S těmito pojmy se již setkal snad úplně každý, jedná se totiž o nejčastější rozdělení, používané ekonomy a politiky. 21 Daně přímé platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže přenést na jiný subjekt. 22 Čili daně přímé jsou požadovány od osob, které je mají snášet tak, že se přímo dotýkají jejich ekonomické kvality, postavení či tržní způsobilosti. 23 U daní nepřímých se předpokládá, že je subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, ale že je přenáší na jiný subjekt. 24 Jsou to tedy takové daně, které se vybírají od osoby, mající možnost a někdy i povinnost daňové břemeno přenést na další osobu. 25 U daní nepřímých, neboli daní ze spotřeby, se daň přenáší prostřednictvím zvýšení ceny. Rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi, zohledňuje daňové zákonodárství také terminologicky a to tak, že subjekt u daní přímých se nazývá poplatník (který platí daně přímo), kdežto u nepřímých daní jsou to subjekty dva: plátce odevzdává daň finančnímu úřadu, a poplatník fakticky ji platí v podobě vyšší ceny (tedy platí daň nepřímo). 26 Dalo by se říci, že nepřímé daně jsou tedy tzv. nenápadné. Jsou skryté v cenách zboží a služeb a většinou si tedy běžný poplatník v pozici konečného spotřebitele ani neuvědomí, že daň vůbec platí, a když už uvědomí, většinou nezná přesnou výši daně, kterou za výrobek zaplatil, což může být považováno za výhodu nepřímých daní. Z tohoto důvodu jsou podle mého názoru nepřímé daně i méně často terčem kritiky laické veřejnosti, na rozdíl od daní přímých, kde je poplatník zároveň plátcem a placení těchto daní tedy vnímá daleko více. 21 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie : úvod do problematiky. 2., aktualizované vydání. Praha : ASPI, s. 22 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. Str GRÚŇ, Lubomír. Daňové a finanční vztahy a jejich právní úprava. Vydání 1. Praha: Jan Večeř, KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. Str GRÚŇ, Lubomír. Daňové a finanční vztahy a jejich právní úprava. Vydání 1. Praha: Jan Večeř, KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 14

15 Nepřímé daně tedy zatěžují spotřebu, nikoliv majetek nebo příjem poplatníka, jako daně přímé. Co se historie daní týká, daně ze spotřeby jsou světově nejstaršími daněmi vůbec. Jejich historie sahá až do období feudální společnosti. 27 Naproti tomu daně z příjmu byly zavedeny až v roce Nepřímé daně jsou na rozdíl od ostatních daní potencionálně neutrální, což znamená, že každý občan platí stejnou daň bez rozdílů. Na rozdíl od toho, výše daní přímých se odvíjí od výše příjmu a disponibilního majetku poplatníka. Nepřímé daně jsou sice, dalo by se říci netransparentní, ale zato jejich výběr je podstatně levnější, a správa tedy také. Oproti tomu daně přímé jsou adresné a přihlíží, jak již bylo uvedeno výše, k osobní majetkové situaci poplatníka, který daň sám platí a přiznává. O to složitější je s tím spojená administrativa a efektivita výběru přímých daní je tedy nižší než u daní nepřímých. 29 Nepřímé daně jsou v České republice vysoce harmonizovány s legislativou Evropské unie, jelikož na jejich sladění výrazně závisí fungování jednotného vnitřního trhu. 30 Zatímco daně přímé zůstávají prozatím zcela v kompetencích státu. Původně se tedy v Evropské unii počítalo i s harmonizací daní přímých avšak nakonec to nejde tak rychle jak se předpokládalo, jelikož členské země se nehodlají vzdát svých zvyklostí a považují zasahování se do sazeb důchodových daní za vměšování do vlastních záležitostí. 31 Trendem současné doby nejen v České republice, ale ve většině států Evropské unie, je přesun těžiště od přímého zdanění směrem k nepřímému. Jedná se v podstatě o snížení vedlejších nákladů práce (hlavně daní a odvodů) a zvýšení zdanění spotřeby. Zdanění spotřeby oproti zdanění práce totiž méně brání hospodářskému růstu a způsobuje menší tržní deformace, tedy méně poškozuje konkurenceschopnost státu. Na první pohled nebude tento posun asi příliš patrný, ale ve výsledku má pomoci celé ekonomice SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Spotřební a ekologické daně v České republice. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, s. 28 GRÚŇ, Lubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 30 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace nepřímého zdanění v Evropské unii. Daně a právo v praxi [online] , 2005/7, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1504v1480-harmonizace-neprimeho-zdaneni-vevropske-unii/>. 31 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. 32 Daňová reforma. Informační centrum vlády [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://icv.vlada.cz/cz/danova-reforma/>. 15

16 Daněmi přímými jsou daně důchodové a daně majetkové. Důchodovými daněmi jsou daně z příjmů fyzických osob a právnických osob. Obě tyto daně jsou upraveny ve společném zákoně 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Majetkové daně jsou zakotveny v zákoně č. 212/1992 Sb., o soustavě daní a jsou jimi daň z pozemků, ze staveb, z dědictví, z darování, z převodu nemovitostí a silniční daň. Jde tedy o zdanění majetku, jeho nabytí či jeho používání. 33 Nepřímé daně neboli daně ze spotřeby se v současné platné daňové soustavě dělí na: 34 1) Daň z přidané hodnoty, jako univerzální spotřební daň 2) Selektivní spotřební daně 3) Energetické (ekologické) daně Daně energetické jsou vlastně ve svém principu rovněž selektivními spotřebními daněmi, a tudíž by se daly zařadit do jedné skupiny. V České právní úpravě jsou však zákonem upraveny zvlášť. 33 GRÚŇ, Lubomír. Daňové a finanční vztahy a jejich právní úprava. Vydání 1. Praha: Jan Večeř, BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ Marie, KOTÁB Petr a MARKOVÁ Hana. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha: C. H. Beck,

17 3. Nepřímé daně v jejich vývoji po roce 1918 Daňová historie sahá až do dávných dob, již ve starověku a středověku existovaly propracované daňové systémy. Předchůdci daní nepřímých byly tzv. akcízy, což byly různé poplatky a cla na hranicích, které platili kupci při vjezdu do měst a průjezdu určitým územím, a to buď v penězích, nebo naturálně. 35 Pro mou práci je však velmi významná spíše novodobá historie, protože daňové reformy v českých zemích po r. 1918, vybudovaly postupně naši daňovou soustavu až do současné podoby Nepřímé daně po vzniku ČSR 28. října 1918 byl vydán zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu Československého, jímž byl v Československu v plném rozsahu recipován právní řád Rakouska Uherska. Vykonavatelem svrchovanosti státu se stal Národní výbor československý, a aby se zachovala kontinuita s dosavadním právním řádem, bylo nařízeno, že všechny dosavadní zemské a říšské nařízení a zákony prozatím zůstávají v platnosti (tzv. recepční zákon). Historie ministerstva financí se začala psát 2. listopadu 1918 zákonem č. 2/1918 Sb., kterým byly zřízeny nejvyšší správní úřady ve státě Československém, mimo jiné úřad pro správu finanční. 36 Nepřímé daně byly spojeny s příjmem při jeho realizaci, tzn., že byly uvaleny na spotřebu a hradil je přímo výrobce, prodejce či poskytovatel věcí a služeb, ale měl možnost daňové břemeno přenést na konečného spotřebitele. Sazba nepřímých daní byla specifická (podle kusů nebo váhy) nebo procentní. Na rozdíl od daní přímých, u nepřímých daní nebyla přijata sjednocující úprava a jejich soustava tak byla velmi roztříštěná a zastaralá. Mnoho norem, kterými byly nepřímé daně regulovány, přetrvalo totiž až z doby absolutismu. 37 Hospodářské dějiny Československa jsou dějinami prudkých zvratů. První státní rozpočet byl schválen v červnu r (zákon č. 433/1919 Sb., o státním rozpočtu ČSR). Jednalo se o rozpočet deficitní. Ministrem financí byl Alois Rašín a jeho charakteristický názor byl, aby lidé pracovali, šetřili a nežili si nad poměry. Nastalo komplikované finanční období prvních roků Československé republiky. 35 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie : úvod do problematiky. 2., aktualizované vydání. Praha : ASPI, s. 36 Ministerstvo financí. Historie Ministerstva financí - od roku 1918 do roku 2004 [online] [cit ]. Období první republiky ( ). Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/obdobi_prvni_republiky_ pdf>. 37 STARÝ, Marek, et al. Dějiny daní a poplatků. Vydání první. Praha : Havlíček Brain Team, s. 17

18 V březnu roku 1925 vláda daňovou deflační koncepci opustila a nastalo období vysokého hospodářského rozmachu. Toto příznivé období vytvořilo dobré podmínky pro převratné změny rozpočtových pravidel a daňového systému, kam byl konečně, po neustálém pragmatickém zasahování v souvislosti s poválečnými finančními potřebami, zaveden řád. Tato reforma prosadila rovnoměrné daňové zatížení pro celé území státu. Nepřímé daně byly při těchto změnách upraveny takto: 38 Daň z obratu: byla zavedena již a její sazby byla 2 %. Týkala se dodávek a výkonů (vč. dovozu) Daň přepychová: na ni se vztahovaly předpisy o dani z obratu, ale týkala se jen vymezených předmětů a výkonů. Sazba byla trojí, 2 %, 10 % a 12 % a to podle druhů a účelů. Daně spotřební: postihovaly rozdílně některé druhy výrobků a výkonů. Šlo o daně: z uhlí, z masa, z vína, z piva, z minerálních olejů, z lihu, z cukru, ze zápalek, z loveckých zbraní, potravní daň na čáře 39, atd. Daň burzovní: šlo o daň z obchodů s cennými papíry. Tu odváděli zprostředkovatelé obchodů na burze, a to vždy jednou měsíčně a dokonce i z obchodů mimo burzu. Sazba daně byla podle druhu cenných papírů. (Např. nejvyšší sazbu měly papíry dividendové 50 haléřů z každých 1000 Kč.) Nepřímé daně v období nesvobody ( ) Doba nesvobody po 15. březnu 1939, se bezprostředně dotkla veřejných financí. V odtrhnutých územích českého a moravského pohraničí, zavedli okupanti daňový systém říšskoněmecký a v odtrhnutých územích slovenského jihu a v zabrané Podkarpatské Rusi, zase daňový systém maďarský. Obyvatelé protektorátu Čechy a Morava, byli zapojeni do platebních povinností na vedení války. V září 1939, byla zavedena tzv. přirážka na zboží vysoké spotřeby alkohol a kuřivo. Zhruba o rok později došlo k celnímu spojení protektorátu s říší a k zavedení tzv. říšského celního práva. Československá soustava nepřímých daní byla nahrazena říšskými právními předpisy a výnos z cel a nepřímých daní plynul do říšské pokladny. Dále musela být říšskému předpisu přizpůsobena i daň z obratu 38 VENCOVSKÝ, František. Státní finance v historii Československa - období Finance a úvěr. 1994, 44, 8, s Dostupné z WWW: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2644_199408fv.pdf>. 39 Tzv. daní na čáře je míněna daň z dovozu. 18

19 a hlavní břemeno nákladů veřejné správy protektorátu pak zůstalo na výnosech daní přímých Nepřímé daně po r Dosti naléhavý poválečný úkol bylo očištění našeho právního řádu od předpisů z doby okupace a postupně vybudovat právní řád nový. Daňový systém byl však po osvobození prakticky navrácen do stavu před okupací. 41 Došlo jen k několika dílčím změnám. Ty se týkaly především zvýšení sazeb a úprav daňového základu některých daní. Zejména v souvislosti s první etapou znárodňování po říjnu 1945 a s celkovou tíživou hospodářskou situací po válce, byla, co se týče nepřímých daní, zvýšena sazba daní spotřebních. 42 K zásadní přestavbě nepřímých daní došlo až v roce Vládním nařízením č. 238/1948 Sb., byla zavedena všeobecná daň, která se po novele zákona zákonem č. 263/1949 Sb., přejmenovala na všeobecnou daň nákupní. Byla to nepřímá daň zcela nového typu a zahrnovala a tím vlastně i nahrazovala všechny dosavadní nepřímé daně. Zavedením této daně se systém daní nepřímých podstatně zjednodušil a získal nové funkce. Všeobecná daň nákupní byla hlavním nástrojem na čerpání peněžní akumulace tvořené v průmyslových a obchodních podnicích, a to státních, družstevních i soukromých. Její zásluhou byl sestaven první vyrovnaný rozpočet po osvobození. Všeobecná daň nákupní coby forma nepřímého zdanění, byla vždy spjata se spotřebitelským nákupem zboží a poskytování služeb tvořila část ceny. 43 Radikální změna daňové soustavy poté nastala v roce Bylo přijato devět nových daní a některé z nich tvořili, i přes provedené změny, základ daňového práva až do roku Všeobecná daň nákupní byla nahrazena daní z obratu (zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu). Rozdělení na přímé a nepřímé daně neplatilo. Daňová soustava se skládala ze dvou základních skupin daní: 40 VENCOVSKÝ, František. Státní finance v historii Československa - období Finance a úvěr. 1994, 44, 8, s Dostupné z WWW: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2644_199408fv.pdf>. 41 STARÝ, Marek, et al. Dějiny daní a poplatků. Vydání první. Praha : Havlíček Brain Team, s. 42 VENCOVSKÝ, František. Státní finance v historii Československa - období Finance a úvěr. 1994, 44, 8, s Dostupné z WWW: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2644_199408fv.pdf>. 43 STARÝ, Marek, et al. Dějiny daní a poplatků. Vydání první. Praha : Havlíček Brain Team, s. 19

20 Daně ze sektoru hospodářství Daně od obyvatelstva Klasifikace daní byla tedy provedena podle jejich subjektu podle poplatníků daní. Tato daňová soustava byla ve srovnání s předešlou značně jednodušší Nepřímé daně po r Po sametové revoluci se začala formovat nová daňová soustava. V letech prošly stávající zákony, které doposud vycházely ze socialistických zásad ekonomiky, zásadnými změnami. Již od roku 1990 bylo rozhodnuto o radikální daňové reformě, která měla lépe vyhovovat podnikatelům a odstranit nespravedlnosti dosavadního daňového systému. K 1. lednu 1993 zákonem č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, který taxativně vyjmenoval, jaké daně tvoří daňovou soustavu, vstoupil v účinnost nový daňový systém, který naprosto změnil hmotné a procesní předpisy. Jednotlivé daně, vyjmenované v tomto zákoně, byly posléze realizovány přijetím jednotlivých daňových zákonů (např. zákon č. 587/ 1992 Sb., o spotřebních daních či zákon č. 588/ 1992 Sb., o dani z přidané hodnoty). Daň z přidané hodnoty, společně se spotřebními daněmi a dovozním clem tak vytvořily systém nepřímých daní, neboli daní ze spotřeby. Zákon o soustavě daní obsahoval také daně k ochraně životního prostředí, které přestože v té době ještě nedošlo k předložení jejich věcného záměru nebo rámcové koncepce, se dají považovat za předchůdce daní ekologických. Dále byl také přijat zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tedy procesní předpis, který nahradil do té doby neuspořádanou právní úpravu a tato velká daňová reforma natrvalo ukončila více než čtyřicetileté působení socialistického daňového systému. Tímto byl daňový systém české republiky přizpůsoben nově vznikajícímu tržnímu prostředí a přijaté druhy daní vytvořily moderní daňový systém, blízký vyspělým státům. Takováto struktura daňového systému platí dodnes, ale pochopitelně doznala řady významných změn. Úpravy byly nutné právě zejména v oblasti daní nepřímých. Zákon o soustavě daní byl zrušen v r. 2003, kdy vcházely v platnost nové daňové zákony v souvislosti se vstupem České republiky do EU a tím tedy došlo implementaci některých předpisů EU do českého daňového systému. Podrobněji se budeme tomuto období věnovat vždy na začátku kapitol o jednotlivých daních STARÝ, Marek, et al. Dějiny daní a poplatků. Vydání první. Praha : Havlíček Brain Team, s. 45 STARÝ, Marek, et al. Dějiny daní a poplatků. Vydání první. Praha : Havlíček Brain Team, s. 20

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a 24a 312 24a U. (1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o a) poskytnutí služby, b) dodání

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více