TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Referát: Daňová politika EU v roce 2011 a vývoj v ČR v roce 2011/ Bc. Andrea Tomková E

2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD Obecně o daních Daňová politika Evropské unie v roce Daň z přidané hodnoty (DPH) Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika v České republice v roce 2011/ DPH v ČR Spotřební daně Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň dědická a darovací Postoj EU a ČR k harmonizaci přímých a nepřímých daní v EU... 9 ZÁVĚR ZDROJE

3 ÚVOD Tato práce se bude zabývat změnami v daňové politice v Evropské unii a v České republice za roky 2011 až 2012, přičemž v některých pasážích bude zmíněn i předpokládaný vývoj do budoucnosti. V současnosti je téma daňové politiky velmi diskutované, v České republice je debata zejména spojena se zvyšování DPH a jeho možné sloučení v jednu jedinou sazbu. 3

4 1.1 Obecně o daních Daň je platba, která je ze zákona povinná pro právnické a fyzické osoby. Vybrané daně jsou součástí veřejného rozpočtu a slouží k financování celospolečenských potřeb. Daňová politika je pro stát důležitá, jelikož se jejím prostřednictvím dá ovlivnit nejen samotná ekonomika dané země, ale i ekonomika jiných států. Daňová politika patří do koordinované politiky EU. Vzhledem k propojení jednotlivých členských zemí se EU snaží o harmonizaci a zároveň o stanovení rámcových pravidel pro nepřímé daně, přičemž ustanovení konkrétních předpisů zůstává v pravomoci členských států. To znamená, že EU pouze sleduje, zda jsou rozhodnutí členských států spravedlivá vůči EU jako celku. Musejí být v souladu s cíli EU v oblasti zaměstnanosti, nesmějí bránit volnému pohybu zboží, služeb a kapitálu mezi zeměmi Evropské unie a nesmějí poskytovat nespravedlivou výhodu domácím firmám oproti konkurenci z ostatních zemí. Navíc členské státy musejí v daňové oblasti jednomyslně odsouhlasit každé rozhodnutí EU a tím se zajišťuje a udržuje kontrola nad neřízeným zvyšováním daní Daňová politika Evropské unie v roce Daň z přidané hodnoty (DPH) "Daň z přidané hodnoty (DPH) platí občané, vybírají ji podniky a činí přes 20 procent příjmů členských států. Má tudíž významný dopad na každého občana EU. Od zavedení systému DPH v EU však nyní uběhlo 40 let a tento režim již neodpovídá naší ekonomice tažené službami a založené na technologiích. Dozrál čas pro ambiciózní reformu DPH," 2 řekl Algirdas Šemeta, který je komisařem pro daně, cla, boj proti podvodům a audit. 1 Evropská unie: Daně. Europa.eu [online] [viz ]. Dostupné z: 2 Budoucí systém DPH má napomáhat podnikání i růstu. Businessinfo.cz [online] [viz ]. Dostupné z: 4

5 Z těchto slov je jasné, že se bude koncept DPH v budoucnosti dynamicky měnit. Na konci procesu by měl vzniknout jednodušší, efektivnější a stabilnější systém DPH v Evropské unii. Lze vytyčit tři základní cíle při zavádění nového systému DPH: Vytvoření jednoduššího, transparentnějšího a praktičtějšího systému DPH, který by odlehčil firmám od přebytečné administrativy a podpořil zahraniční obchod. Mezi opatření napomáhající podnikání je rozšíření konceptu jednoho kontaktního místa pro mezistátní transakce, standardizace přiznání k DPH a poskytování snadného přístupu k informacím ze všech vnitrostátních režimů DPH při využití jednoho hlavního internetového portálu. Zefektivnění systému DPH by mělo vést k podpoře členských států při jejich úsilí o fiskální konsolidaci a o udržitelný hospodářský růst. Rozšíření daňových vyměřovacích základů a omezení používání snížených sazeb by mohlo vytvořit nové příjmy pro členské země, bez potřeby zvyšovat sazby. V některých státech by mohlo dojít ke snížení sazeb bez dopadu na příjmy, za podmínky odstranění různých osvobození a snížení. Dále by mělo docházet ke kontrole využívání těchto snížených sazeb a osvobození v jednotlivých členských státech. Důležité je také zamezení výpadků příjmů z DPH, jelikož tyto příjmy tvoří výrazný vlastní příjem EU. Odhaduje se, že kolem 12 % z celkové DPH, jež by se měla vybrat, se nevybere. V roce 2012 Komise navrhne mechanismus, který bude zajišťovat rychlou reakci členských zemí při podezření na podvodná schémata. o Posílení systému Eurofisc 3. Systém Eurofisc znamená vytvoření databáze, která by umožnila berním úřadům přístup k daňovým informacím evropských poplatníků. Měl by zabránit podvodníkům nárokovat navrácení DPH, která nikdy nebyla zaplacena. Odhad částky z daňových podvodů je 200 až 250 miliard eur ročně. o Vytvoření mezistátního auditorského týmu pro mnohostranné kontroly. Otázka, která se týkala přechodu na systém DPH založený na zdanění v místě původu, již není relevantní a DPH se bude i dále vybírat v zemi určení (tj. tam, kde sídlí zákazník). Komise to bude brát v úvahu při tvorbě nového moderního systému DPH v EU. 3 Jak zamezit miliardovým daňovým únikům. Presseurop [online] [viz ]. Dostupné z: 5

6 Prvního prosince 2010 byla Komisí přijata Zelená kniha nazvaná Budoucnost DPH Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH. Následně se konala šestiměsíční veřejná konzultace, která přinesla okolo příspěvků od firem, akademiků, občanů i daňových orgánů. Dále došlo k vyhodnocení systému DPH a potvrzení nutnosti zreformovat systém DPH Daň z finančních transakcí (FTT) EU chce v současnosti zavést novou daň pro celé společenství, která by měla platit od roku Tato daň by se měla týkat všech finančních transakcí v rámci celého společenství. Momentálně není přesně stanoven princip fungování a velikost sazby (plánuje se v případě akcií a dluhopisů, že by daňová sazba činila 0,1 % z transakce, u derivátů 0,01 %), ale je jisté, že se bude týkat všech členských států EU. Důvodem pro zavedení této daně z převodů má být omezení spekulativních pohybů kapitálu. Již nebude výhodné převádět obrovské sumy peněz mezi zeměmi a spekulovat na desetinné změny úrokových sazeb, které doteď přinášely výnosy. Dále by to mělo přinést další příjmy do rozpočtu EU. Má se jednat o více než 50 miliard eur ročně, s kterými bude moct Evropská komise disponovat. 5 Aby se z plánu EU na zavedení nové evropské daně stala závazná legislativa, musí jej odhlasovat všech 27 členských států EU. Podporu by v současnosti vyjádřilo devět zemí Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Belgie, Portugalsko, Španělsko, Řecko a Finsko. Zásadně proti jsou například Velká Británie, ale i USA a Čína. Česká republika jej odmítá také. 6 4 Budoucí systém DPH má napomáhat podnikání i růstu. Businessinfo.cz [online] [viz ]. Dostupné z: 5 Nová daň v EU. Daňový portál pro všechny [online] [viz ]. Dostupné z: 6 Devět zemí EU tlačí na zavedení daně z finančních transakcí. Euractiv [online] [viz ]. Dostupné z: 6

7 1.3 Daňová politika v České republice v roce 2011/2012 V současnosti jsou daně častým tématem. Změny souvisejí s Koncepcí reformy přímých daní a odvodů na období , kdy budou nejprve novelizovány jednotlivé zákony se zamýšlenou účinností od a ve druhé fázi přijat nový zákon o příjmových daních integrující přímé daně a povinné pojistné. Motivací je zjednodušení, zpřehlednění a zvýšení efektivnosti systému DPH v ČR Změny se týkají například možnosti opravy DPH u přihlášených nedobytných pohledávek a princip ručení odběratele/plátce DPH za odvedení daně dodavatelem. Odběratelé mají možnost se z ručení vyvázat dobrovolným zaplacením daně za dodavatele přímo svému finančnímu úřadu. Novela také od snižuje limit pro osvobození od DPH u zásilek ze zemí mimo EU ze 150 na 22 eur. Rok 2012 přinesl zvýšení snížené sazby DPH o 4 procentní body na 14 %, přičemž standardní sazba zůstane na 20 %. Od roku 2013 se plánuje sjednocení obou sazeb na 17,5 %. Rovněž má být snížena výše obratu pro povinnou registraci z 1 milionu Kč na 750 tisíc Kč. Změny mají pokrýt náklady související s výpadkem příjmů ze sociálního pojištění (zavedení druhého penzijního pilíře). 7 Tabulka 1: Vývoj sazby DPH od roku 1993 do současnosti Datum platnosti od do Základní sazba DPH Snížená sazba DPH % 5 % % 5 % % 5 % % 9 % % 10 % % 14% ,5 % Zdroj: vlastní zpracování 8 7 Konvergenční program České republiky. Ministerstvo financí ČR [online] [viz ]. Dostupné z: 8 Vývoj DPH od roku 1993 do roku Daňaři online [online] [viz ]. Dostupné z: 7

8 1.3.2 Spotřební daně Od ledna 2012 vzrostla sazba daně z cigaret, doutníků a u řezaného tabáku. Od roku 2014 se plánuje další zvýšení z důvodu splnění evropské směrnice (minimální spotřební daň 90 eur na tisíc cigaret) Daň z příjmů fyzických osob Ode dne 1. ledna 2011 jsou úroky ze stavebního spoření, které jsou připsané na účet klienta, nově zdaněny 15% srážkovou daní. Pro rok 2011 je přechodně snížena sleva na dani na poplatníka o Kč za rok, a to z důvodu účelové vázanosti na odstraňování škod po povodních. Od roku 2013 se počítá se stanovením horní hranice základní slevy na poplatníka ve výši 4násobku průměrné mzdy. Daňové zvýhodnění na dítě bude zvýšeno ze stávajících Kč na Kč ročně a maximální limit pro celkovou roční výši daňového bonusu se zvýší z Kč o Kč. Sazba daně z příjmů fyzických osob bude nově na 19 % a bude počítána pouze z hrubé mzdy. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění zůstane na úrovni až 6násobku průměrné mzdy, pojistné na sociální zabezpečení na 4násobku průměrné mzdy. Má být zavedena roční sleva pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky ve výši 3000 Kč ročně, která by měla zohledňovat výdaje na dosažení příjmů. Sazby pojistného na sociální a zdravotní pojištění budou shodné ve výši 6,5 % (platné i pro OSVČ). Dále se plánuje ponechat 15% srážkovou daň na autorské honoráře, příjmy z dohody o provedení práce do 5 tis. Kč měsíčně, na úroky a dividendy. Plánuje se i zrušení řady osvobození. 8

9 1.3.4 Daň z příjmů právnických osob Od roku 2013 má dojít k nahrazení sociálního a zdravotního pojištění 32% daní z úhrnu mezd. Základem bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, příjmy v rámci dohody o provedení práce nad 5 tisíc Kč. Horní hranice bude na 4násobku průměrné mzdy násobené počtem pracovníků. Výnos bude rozdělován prostřednictvím rozpočtového určení daní. Sazba daně zůstane na 19 % a nově bude zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend (odstranění dvojího zdanění, podpora investic). Dojde i ke zjednodušení tvorby rezerv, opravných položek k pohledávkám a k nulovému zdanění subjektů kolektivního investování. Od 1. ledna 2012 dochází ke zrušení osvobození příjmů u provozovatelů loterií a jiných hazardních her a k daňovému uznání, vedle prokazatelných nákladů (vyplacené výhry a povinné poplatky), části výtěžku, který dříve představoval povinný odvod (podpora sportu, ) Daň dědická a darovací Zůstane zachováno osvobození u 1. a 2. skupiny a zavede se lineární sazba (20 % daň darovací a 10 % dědická). Limit osvobození se u 3. skupiny zvýší z 20 tis. Kč na 50 tis. Kč. Od roku 2013 budou tyto daně transformovány do daně z příjmů. Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů ustanovuje, že výrobci elektřiny musí bezúplatně nabyté emisní povolenky zdanit darovací daní sazbou ve výši 32 % Postoj EU a ČR k harmonizaci přímých a nepřímých daní v EU K procesu harmonizace přímých i nepřímých daní se staví Česká republika jasně. Odmítá harmonizaci v rámci přímých daní, což by podle ministra financí Miroslava Kalouska vedlo 9 Konvergenční program České republiky. Ministerstvo financí ČR [online] [viz ]. Dostupné z: 9

10 k obrovským ztrátám ze státní kasy. Přímé daně patří do národních kompetencí řekl ministr Kalousek. Zato byl vyjádřen souhlas s harmonizací nepřímých daní, převážně co se týká DPH, ale i spotřební daně. 10 Přestože Evropská komise už do počátku chtěla harmonizovat přímé a nepřímé daně, sladění přímých daní v současnosti celkově stagnuje. Hlavní problémem je přijetí směrnice, která musí být odsouhlasena všemi, aby byla závazná pro všechny. K tomu většinou nedochází. Členské státy tyto zásahy často vnímají jako omezování fiskální suverenity a vměšování se do vlastních národních záležitostí. Z těchto důvodů členské země přijímají doporučení OECD k bilaterálním a multilaterálním smlouvám, které se týkají přímého zdanění. Vyššího stupně harmonizace a koordinace dosáhly členské státy EU v oblasti nepřímých daní, které mají bezprostřední dopad na volný pohyb zboží a služeb. Již řadu let jsou platná společná ustanovení o minimálních sazbách a daňovém základu u DPH a spotřebních daní Kalousek: Harmonizace nepřímých daní je prospěšná, přímých ne[online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 11 Problematika harmonizace přímých daní v Evropské unii [online]. Brno, 2008 [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. Vysoké učení technické. 10

11 ZÁVĚR V dohledné době čeká Evropskou unii i jednotlivé členské státy spousta změn. Daňová politika je velmi kontroverzním tématem a nebude snadné docílit daných cílů. Přičemž je dost jasné, že zkostnatělý systém daňové politiky potřebuje zjednodušit, zpřehlednit a odstranit nedostatky, které umožňují podvodníkům využívat jej pro svůj prospěch. V České republice v současnosti dochází k mnoha změnám, které jsou součástí plánovaných reforem. Jak již bylo zmíněno, občanů v České republice se nejvíce dotýká změna DPH, která je postupně navyšována a díky ní vzrůstají ceny potravin a jiných komodit. Bude to běh na dlouhou trať. 11

12 ZDROJE Devět zemí EU tlačí na zavedení daně z finančních transakcí. Euractiv [online] [viz ]. Dostupné z: Budoucí systém DPH má napomáhat podnikání i růstu. Businessinfo.cz [online] [viz ]. Dostupné z: Evropská unie: Daně. Europa.eu [online] [viz ]. Dostupné z: Jak zamezit miliardovým daňovým únikům. Presseurop [online] [viz ]. Dostupné z: Kalousek: Harmonizace nepřímých daní je prospěšná, přímých ne[online] [cit ]. ISSN Dostupné z: Konvergenční program České republiky. Ministerstvo financí ČR [online] [viz ]. Dostupné z: Nová daň v EU. Daňový portál pro všechny [online] [viz ]. Dostupné z: Problematika harmonizace přímých daní v Evropské unii [online]. Brno, 2008 [cit ].Dostupnéz: Bakalářská práce. Vysoké učení technické. 12

13 Vývoj DPH od roku 1993 do roku Daňaři online [online] [viz ]. Dostupné z: 13

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE Monika Pavlíková Klíčová slova: daňový mix, daňový systém, daňová reforma, daňová politika, osobní důchodová daň Key words: tax mix, tax system, tax reform,

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více