Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Monika JORDÁNOVÁ Ing. Mgr. Olga HOCHMANNOVÁ Znojmo, 2013

2

3 Poděkování Poděkovat bych chtěla Ing. Mgr. Olze Hochmannové, vedoucí mé práce, za vstřícný přístup a cenné rady, které mi pomohly při vypracování této práce. Monika Jordánová

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní. Teoretická část zpracovává problematiku používání motorového vozidla z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně z pohledu společnosti, která podniká v oblasti automobilového průmyslu, jejíž hlavní činností je nákup a prodej motorových vozidel. Praktická část je zaměřena na jednotlivé příklady používání motorového vozidla z pohledu výše jmenovaných daní a hledání možností jak snížit daňové zatížení společnosti. Klíčová slova: daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň silniční, sazba daně, pořizovací cena, zůstatková cena Abstract This bachelor s work thesis is engaged in issues of using the motor vehicle in business from a tax point of view. The theoretical section deals with using the motor vehicle on the basis of the income tax, the value-added tax and the tax rate from society s viewpoint, the society that carries business in the car industry working in purchase and sale of motor vehicles. The practical part focuses on particular examples of using the motor vehicle from the above mentioned viewpoints and at the same time on searching for the possibilities in bringing the society s tax burden down. Keywords: income tax, value added tax, road tax, tax rate, historical cost, depreciated cost

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Daň z příjmů Pořízení motorového vozidla Daňové odpisy Výdaje související s provozem automobilu Paušální výdaje na dopravu Použití služebního vozidla pro soukromé účely Vyřazení vozidla z majetku Daň z přidané hodnoty Pořízení a prodej v ČR Pořízení a prodej v EU Pořízení a prodej mimo EU Silniční daň Praktická část Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Závěr Seznam použité literatury Seznam zkratek

8 1 Úvod Téma Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem si vybrala, protože jsem zaměstnanec nadnárodní společnosti zabývající se nákupem a prodejem motorových vozidel, kde řeším část problematiky uvedené v této bakalářské práci. Daně v dnešní době tvoří významnou položku u všech právnických i fyzických osob, zároveň si troufám říci, že každá fyzická osoba nebo právnická osoba využívá alespoň jedno motorové vozidlo k podnikání. V mé práci se zaměřuji především na společnosti působící v automobilovém průmyslu, které mají značně vysoké odvody na daních spojené s motorovými vozidly a jejichž přáním je nalézt takové varianty, které vedou ke snížení nákladů týkajících se daní a jsou v souladu s právními předpisy a zákony. Pouze okrajově se zmiňuji o motorových vozidlech u fyzické osoby z hlediska daní. Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Uvádím daňově uznatelné výdaje a za jakých podmínek u motorových vozidel zařazených do majetku používaných pro podnikání, ale i pro soukromé účely. V praktické části se zaměřuji na odpisy osobních a nákladních vozidel, na služební vozidla používaná i pro soukromé účely a výdaje spojené s provozem vozidla. Druhá kapitola práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty, kterou upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přestože se zde zabývám hlavně částí, týkající se dopravních prostředků s hlavním zaměřením na nákup a prodej mezi státy EU a mimo EU, je důležité mít znalosti v této oblasti a hlídat si neustálé změny, aby bylo sníženo riziko chyb a následných pokut vyměřených finančními úřady. Zároveň se snažím v praktické části poukázat, jakým způsobem může společnost snížit daňový náklad a odvést státu nižší částku na této dani. Třetí kapitola práce pojednává o dani silniční, kterou upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Pro firmy zabývající se nákupem a prodejem vozidel se silniční daň stává významnou položkou, kde se částky pohybují ve statisících. I zde se snažím v praktické části uvést příklady, které společnosti mohou snížit částku odvodu daně, aniž by tyto postupy nějak ovlivnily chod společnosti a její činnost v podnikání. 8

9 2 Cíl práce a metodika Cílem této práce je přiblížit problematiku používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Jak tyto daně používat v praxi a nalézt nejvhodnější řešení při jejich užití. Poukázat jaké existují postupy a doporučit společnosti vhodná řešení, která by mohla snížit náklady. Metodika práce Informace pro teoretickou část jsem čerpala z odborné literatury, kterou jsem uvedla v seznamu literatury. Dále jsem čerpala ze zákonů, které řeší problematiku dopravních prostředků. Použila jsem zákon o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty, o dani silniční a další zákony, na které jmenované zákony odkazují pro upřesnění konkrétních situací nebo pro přesné definice některých pojmů. V praktické části jsem vycházela ze znalostí, které jsem získala ve své práci, při zpracovávání údajů nákupu, prodeje motorových vozidel a při jejich zařazování do majetku s následným použitím pro podnikatelskou činnost. Na základě analýzy získaných informací, dat a zkušeností jsem navrhla řešení na úsporu daní a různé varianty postupů. 9

10 3 Teoretická část Daňová soustava je systém s cílem zabezpečit příjmy do státního rozpočtu, kdy daně jsou chápany jako spoluúčast občanů a podnikatelů na státních výdajích. Daňové zatížení poplatníků je vyjádřeno daňovou kvótou, která zobrazuje mezinárodní srovnávací ukazatel pro podíl vybraných daní v daném státě na hrubém domácím produktu a je uváděna v %. Funkce daní lze rozdělit na funkce fiskální nebo-li schopnost naplnit veřejný rozpočet, funkce alokační, která koriguje na některých specifických trzích efektivnost tržních mechanismů, funkce distribuční přesunující část důchodu od bohatších jedinců k chudším a jako poslední funkce stabilizační, která zmírňuje cyklické výkyvy v ekonomice. Jedna z definic daní nám říká, že daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Vlastností daní je, že splnění daňové povinnosti nezakládá nárok na žádné konkrétní plnění ze strany státu. V tomto smyslu protikladem daně jsou poplatky, které představují platby za konkrétní služby poskytované veřejným sektorem. Obrázek č. 1 Daňová soustava České republiky Daně Přímé daně Nepřímé daně Důchodové daně Majetkové daně Univerzální daně Selektivní daně Daň z příjmů FO Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Daň spotřební Daň z příjmů PO Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitosti Automobily jsou nejčastěji se vyskytujícím hmotným majetkem. Jsou tak předmětem našeho zájmu z pohledu: 10

11 daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, silniční daně, daně dědické a daně darovací. Na první tři daně se zaměřím podrobněji, protože právě v nich se vyskytuje nejvíce problémů, které musí podnikatel v každodenní praxi řešit. 3.1 Daň z příjmů Daň z příjmů fyzických a právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má tři základní části: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení. Je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. Podle zákona o daních z příjmů je nutné řešit vliv na základě daně z příjmů, především: pořízení automobilu, používání automobilu a náklady s tím spojené, vyřazení automobilu. ZDP řeší mimo jiné příjmy a výdaje, které společnost může uplatnit v souvislosti s užíváním motorového vozidla (osobní automobily, nákladní automobily, přípojná vozidla, speciální automobily), na která se v této práci zaměřím Pořízení motorového vozidla Způsob pořízení či nabytí vozidla pro podnikání má významnou roli také pro správné stanovení výše jeho ocenění pro různé účely použití jak v účetnictví, tak i pro účely daní. Pořídit vozidlo pro podnikání lze např.: koupí, směnou, darem, zděděním, vlastní výrobou, 11

12 vkladem do majetku firmy, operativní nájem, finanční pronájem s následnou koupí najaté věci (finanční leasing), použití soukromého vozidla podnikatele atd. Ve všech případech je nutné uchovat doklady o nabytí včetně dokladů, kde je uvedena cena vozidla. Způsoby ocenění vozidla podle způsobu pořízení: pořizovací cena cena, za kterou byl majetek pořízen včetně souvisejících nákladů s pořízením. U vozidel jde o kupní cenu zvýšenou o náklady související s pořízením vozidla např. clo, pojištění, náklady na dopravu, reprodukční pořizovací cena cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy je o něm účtováno. Použije se u vozidel, které společnost nabyla bezúplatně např. darováním, vlastní náklady přímé náklady spojené s vlastní výrobou výrobků a část nepřímých nákladů, které se k činnosti vztahují (např. náklady na osvětlení výrobní haly). Výdaje na pořízení: uplatnění daňového odpisu jako daňového výdaje, uplatnění nájemného u finančního leasingu, uplatnění nájemného u operativního pronájmu, uplatnění základní náhrady u vozidla nezahrnutého do obchodního majetku. Koupě vozidla Koupě vozidla se provádí na základě kupní smlouvy uzavřené mezi podnikatelskými subjekty, příp. podnikatelským a jiným subjektem podle ObchZ nebo ObčZ. Důležitou součástí kupní smlouvy je sjednaná cena nebo způsob jejího stanovení. Pořizovací cena je důležitá pro ocenění v účetnictví a pro stanovení vstupní ceny pro daňové účely. Finanční leasing Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem, kdy pronajímatel zodpovídá pouze za finanční stránku věci. Doba pronájmu se blíží době životnosti a po skončení pronájmu přechází předmět nájmu vždy do vlastnictví nájemce. 12

13 Leasingová společnost uzavře s nájemcem smlouvu o finančním pronájmu automobilu podle ObchZ případně podle ObčZ, jedná se o smlouvu nepojmenovanou. Automobil je po dobu nájmu stále ve vlastnictví leasingové společnosti. Nájemce se stává vlastníkem vozidla až po ukončení leasingu a převodu vlastnictví. Prokázané výdaje na údržbu vozidla jsou daňově uznatelným výdajem nájemce. Nájemné podle 24 odst. 2 písm. h) ZDP je daňově uznatelným výdajem (nákladem) nájemce za dodržení těchto podmínek: 1. hmotný majetek, který lze odepisovat podle ZDP, 2. minimální doba nájmu trvá alespoň 54 měsíců od předání vozidla nájemci, 3. po ukončení nájmu dojde bezprostředně k převodu vlastnictví z vlastníka (pronajímatele) na nájemce, 4. kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtena rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u vlastníka, 5. dosavadní nájemce zahrne vozidlo do svého obchodního majetku. [2] Daňové odpisy uplatňuje pronajímatel podle ZDP, tímto nájemci nevzniká žádné právo na uplatňování daňových odpisů. Po ukončení leasingu pronajímatel převede vozidlo na nájemce, který do 10 dnů požádá o zapsání změny vlastníka do registru vozidel a zaeviduje vozidlo do obchodního majetku. Podle výše kupní ceny nájemce postupuje takto: kupní cena vyšší než Kč vozidlo je hmotným majetkem a nájemce nyní již vlastník odpisuje rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy, kupní cena vyšší než 0 a nižší než nebo rovna Kč z účetního hlediska se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek, z daňového hlediska nejde o hmotný majetek, vlastník může použít 100 % jednorázový odpis, cena je rovna 0 vozidlo převedeno na konci nájmu bezúplatně, nelze daňově odepisovat. Pro účetní účely majetek oceněn reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou obvyklou ke dni přechodu vlastnictví podle zákona č. 151/1997 Sb. Pokud se rozhodne nájemce pro technické zhodnocení vozidla, může odpisovat za podmínek podle 28 odst. 3 ZDP: nájemce má písemný souhlas vlastníka s odpisováním, 13

14 vstupní cena pronajatého vozidla není u vlastníka z titulu technického zhodnocení zvýšena, technické zhodnocení je hrazeno nájemcem. Po ukončení leasingu a přechodu vlastnictví na dosavadního nájemce zvýší v tomtéž zdaňovacím období nájemce o pořizovací cenu odkoupeného vozidla vstupní cenu (zůstatkovou cenu) již odpisovaného technického zhodnocení a pokračuje v započatém odpisování ze změněné vstupní ceny (zůstatkové ceny). [2] Nájemce může odpisy technického zhodnocení vozidla podle ZDP uplatňovat jako daňový výdaj (náklad). Nedojdeli ke splnění podmínek, bude hodnota technického zhodnocení součástí vstupní ceny a nájemce v průběhu leasingu nemůže daňově odpisovat. Operativní pronájem U operativního nájmu předmět nájmu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Je charakterizován krátkodobým nájemním vztahem za úplatu tzv. nájemné. Nájemné z hlediska nájemce je uznatelným výdajem (nákladem). Podmínkou je postup v souladu s účetními předpisy a se smlouvou o nájmu dopravního prostředku. Je nutné dbát na správné věcné a časové přiřazení k příslušnému zdaňovacímu období, a to podle doby nájmu uvedené ve smlouvě. [2] Výdaje na údržbu vozidla jsou daňově uznatelným nákladem na straně nájemce bez ohledu na výši částek. Naopak výdaje na opravy jsou daňově uznatelným výdajem pronajímatele. Rozhodující je konkrétní znění smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené podle 630 až 637 ObchZ. [2] Technické zhodnocení může nájemce provádět pouze za souhlasu pronajímatele, pokud provede zhodnocení bez souhlasu, musí nájemce do ukončení smluvního vztahu uvést vozidlo do původního stavu. V případě odkoupení vozidla po ukončení nájmu je nájemné daňově uznatelné, jestliže kupní cena není nižší než daňová zůstatková cena vypočtena rovnoměrným způsobem bez navýšení v prvním roce odepisování ze vstupní ceny evidované u vlastníka. 14

15 3.1.2 Daňové odpisy Odpisy představují peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Daňové odpisy vyjadřují potřeby pro stanovení základu daně z příjmu. Podle ustanovení 26 ZDP jsou hmotným majetkem movité věci mající samostatné technicko-ekonomické určení, kdy vstupní cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Odpisovaný automobil musí být ve vlastnictví společnosti a společnost ho vede v evidenci majetku. Odpisování lze použít v okamžiku uvedení automobilu do provozu. [6] Při koupi vozidla bude daňovým výdajem odpis ze vstupní ceny, v tomto případě pořizovací cena. Uplatnění daňových odpisů do daňových výdajů je vázáno na splnění tří podmínek současně: vozidlo musí být hmotným majetkem, vozidlo musí být zahrnuto v obchodním majetku vlastníka (pozn. neplatí u fyzické osoby, ta může odpisovat vozidlo i podle 9 ZDP), vozidlo musí mít souvislost s dosahováním, zajišťováním a udržováním zdanitelných příjmů poplatníka. [2] Do 31. prosince 2007 byl automobil zařazen do odpisové skupiny 1 a, kdy délka odpisu činila 4 roky. Zároveň zákon upravoval maximální limit pro daňovou pořizovací cenu ve vztahu k odpisování, který byl průběžně navyšován a k 31. prosinci 2007 činil 1,5 mil Kč. Dále bylo možné přesah kupní ceny uplatnit v daních z příjmů pouze při prodeji (započítával se oproti prodejní ceně a snižoval tak základ pro daň z příjmů). Na vozidla pořízena do 31. prosince 2007 se vztahují přechodná ustanovení, podle nichž se odpisy neupravují na nové podmínky. Od 1. ledna 2008 došlo ke změně odpisové skupiny a byl zrušen jakýkoliv limit. Od 1. ledna 2008 je automobil zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. do 2. odpisové skupiny. Délka odpisu činí podle 31 ZDP 5 let. Při výpočtu daňového odpisu může společnost použít způsob rovnoměrný 31 ZDP nebo zrychlený 32 ZDP. Vybraný způsob je závazný a nelze jej v průběhu odpisování měnit. [2] Pokud bylo provedeno na vozidle technické zhodnocení, má vliv na výši daňových odpisů prostřednictvím změny vstupní (zůstatkové) ceny zhodnocovaného majetku. Jestliže je technické zhodnocení provedeno v prvním roce odepisování je podle 29 odst. 1 ZDP 15

16 hodnota součástí vstupní ceny vozidla, tzn., že vstupní cenu nezvyšuje ani nemění, ale stává se její součástí a nemá vliv na roční odpisové sazby. [2] Rovnoměrné daňové odpisy Tabulka č. 1 Roční odpisová sazba pro hmotný majetek Odpisová skupina V prvním roce odepisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,25 20 údaje převzaty ze Zákona o daních z příjmů, 31 Zrychlené daňové odpisy Tabulka č. 2 Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování (K 1 ) V dalších letech odpisování (K 2 ) Pro zvýšenou vstupní cenu (K 3 ) údaje převzaty ze Zákona o daních z příjmů, 32 odst. 1 Pokud dochází k vyřazení automobilu z evidence hmotného majetku např. z důvodu jeho prodeje, převedení automobilu na jiné právnické nebo fyzické osoby lze uplatnit ½ odpisu. Uplatnění ½ odpisu v roce vyřazení z evidence je důležité ve vazbě na uplatnění zůstatkové ceny jako daňového výdaje. Při prodeji je zůstatková cena plně daňově uznatelná, zde je uplatnění ½ odpisu nezajímavé, avšak v případě přeřazení z obchodního majetku pro soukromé účely, kde je zůstatková cena daňově neuznatelná, je uplatnění ½ odpisu již výhodné. Ke krácení odpisu dochází, pokud je vozidlo používáno nejen k podnikání, ale i k soukromým účelům. Krácení se vždy týká jednoho kalendářního roku. Společnost nemusí krátit odpisy, jestliže zaměstnanci připočte k základu daně 1 % vstupní ceny automobilu a zdaní podle 6 odst. 6 ZDP. Jedná se tzv. o naturální podobu mzdy, přesněji popsáno v podkapitole Použití služebního vozidla pro soukromé účely z hlediska zaměstnance. 16

17 3.1.3 Výdaje související s provozem automobilu Výdaje související s provozem automobilu: pohonné hmoty společnost, zahrnující výdaje na PHM do daňových výdajů, je povinna prokázat, že tyto výdaje souvisí s použitím vozidla pro účely dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle 24 odst. 1 ZDP. K prokázání použití vozidla pro ekonomickou činnost musí společnost vést ke každému vozidlu knihu jízd. Nákup pohonných hmot musí být doložen dokladem o nákupu a musí odpovídat s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla, parkovné, které je uznatelné za podmínky, že PHM jsou uplatňovány ve skutečné výši. V případě používání paušálního výdaje se parkovné stává neuznatelným nákladem, oprava oprava vozidla zahrnuje výměnu opotřebených nebo poškozených dílů, tak aby vozidlo splňovalo podmínky provozu, údržba údržbou jsou veškeré servisní práce, které by se měly provádět ve stanovených časových nebo kilometrových intervalech. Jde např. o výměnu brzdové kapaliny, olejů, filtrů, brzdového obložení, výměna pneumatik dle ročního období apod. [2], zdravotní prohlídka povinností zaměstnavatele je zajištění zdravotních prohlídek pro řidiče. Pravidelné lékařské prohlídky do dovršení 50 let probíhají každé 2 roky, nad 50 let jednou ročně. Náklady hradí zaměstnavatel. [2] Zaměstnavatel má dále povinnost zajistit školení a přezkoušení řidičů. Školení by mělo být pravidelně opakováno, jeho četnost a obsah si určuje zaměstnavatel sám, silniční daň Paušální výdaje na dopravu Jednou z možností je využití paušálního výdaje na dopravu. Paušální výdaj na dopravu jehož výše činí Kč měsíčně se principiálně vztahuje na vozidlo, nikoliv na poplatníka.vozidlo nesmí daňový subjekt přenechat ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje pracovní cesta vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. [2] Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše u 3 vlastních vozidel. 17

18 V případě, že se daňový subjekt rozhodne pro možnost uplatnění paušálu na dopravu, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci tzv. knihu jízd, která by prokazovala jeho výdaje. Knihu jízd bude vyžadovat správce daně u uplatnění DPH z nákupu PHM.Výše paušálu činí Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém společnost využívala vozidlo k ekonomické činnosti. Při použití silničního motorového vozidla zčásti k podnikání a z části pro soukromé účely, platí tzv. krácený paušál ve výši Kč. U obchodní společnosti se s touto situací lze setkat pouze s nízkou pravděpodobností. Pokud poplatník uplatní u některého vozidla krácený paušál na dopravu, potom platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k podnikání. [5] Jestliže dojde ke zkrácení paušálu u jednoho vozidla o 80 %, zbývající vozidla mají 100 % paušál. Lze použít i prokázané výdaje související s provozem vozidla (opravy, údržba, pojistka, odpisy), které jsou u kráceného paušálu také kráceny na 80 %. Při uplatnění paušálu na dopravu nelze uplatnit skutečné výdaje na spotřebované PHM a parkovné. Pokud není vozidlo zahrnuto v obchodním majetku fyzické osoby, lze kromě paušálu uplatnit i základní náhradu 3,70 Kč pro rok 2012 a 3,60 Kč pro rok Pro výpočet náhrady za PHM se určí průměrná spotřeba uvedena v technickém průkazu vozidla, náhrada za PHM je dle vyhlášených průměrných cen. Výdaje na auto jako součet náhrad: náhrada za použití osobního vozidla + náhrada za PHM dle vyhlášených průměrných cen Společnost v průběhu zdaňovacího období nemůže měnit způsob uplatnění výdajů na dopravu na způsob uplatnění výdajů za skutečně spotřebované pohonné hmoty. Při pořízení nebo vyřazení automobilu v průběhu měsíce, lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. [9] Použití služebního vozidla pro soukromé účely Z hlediska zaměstnavatele 18

19 Soukromým použitím vozidla se rozumí veškeré cesty, které se netýkají pracovních cest zaměstnance a cest souvisejících s výkonem práce. Do soukromých jízd se zahrnuje i jízda zaměstnance z místa bydliště do místa práce s vyjímkou cesty podle 152 písm. c) zákoníku práce, která je uskutečněna v souvislosti s výkonem práce mimo danou pracovní dobu. Aby byly rozlišeny soukromé cesty od služebních, musí být vedeny evidence jízd, kde se uvádí SPZ vozidla, počáteční a konečný stav tachometru, datum jízdy, cíl jízdy a účel jízdy. U služebního vozidla používaného pro soukromé účely se vykazuje počet ujetých kilometrů ze soukromých jízd, spotřeba PHM a průměrná spotřeba PHM, která je vyznačena v technickém průkazu. Pokud není v technickém průkazu spotřeba uvedena, použijí se pro výpočet údaje podle Pokynu D-300. Výpočet náhrady PHM: (průměrná spotřeba x počet ujetých soukromých kilometrů x cena PHM na 1l) / 100 Z hlediska zaměstnance Zaměstnanec může služební automobil k soukromým účelům používat na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem. Z hlediska daně je u zaměstnance používajícího automobil k soukromým účelům ze strany společnosti používán 6 odst. 6 ZDP. Bezplatné poskytnutí vozidla k soukromým účelům se považuje za nepeněžní příjem zaměstnance, který je nutno zdanit. K základu daně při výpočtu mzdy se přičte částka ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc. Tato částka se považuje za příjem zaměstnance. Vstupní cenou vozidla se rozumí pořizovací cena včetně DPH, případně technické zhodnocení vozidla včetně DPH. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových 19

20 vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely. [9] Vyřazení vozidla z majetku Tak jako má na stanovení vstupní ceny vozidla vliv způsob jeho pořízení, má na uplatnění zůstatkové ceny vozidla do daňových výdajů (nákladů) vliv způsob jeho vyřazení. [2] Vyřazení vozidla lze provést např.: prodejem, darováním, likvidací po havárii, likvidací po jeho opotřebení, po jeho odcizení apod. Prodej vozidla zahrnutého do obchodního majetku Při prodeji vozidla vlastník s kupujícím dohodnou prodejní (kupní) cenu, která by měla být uvedena v kupní smlouvě. Prodávající u vyřazeného vozidla může do daňových výdajů (nákladů) kromě odpisů zahrnout také zůstatkovou cenu 24 odst. 2 písm. b) ZDP, která se stanoví jako rozdíl mezi vstupní cenou a celkovou výší daňových odpisů podle 29 odst. 2 ZDP. Do daňových výdajů (nákladů) lze zahrnout také například výdaje za zprostředkování prodeje, výdaje na mytí a čištění vozidla, odborný odhad prodejní (kupní) ceny. [2] Přeřazení vozidla do osobního užívání Okamžikem přeřazení vozidla do osobního užívání má podnikatel možnost uplatňovat výdaje související s použitím vozidla pro podnikání pouze ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM. Vyřazení vozidla z majetku nemá žádný daňový dopad, ale neumožňuje již uplatnit do daňových výdajů případnou daňovou zůstatkovou cenu vozidla. Prodej vozidla podnikatelem: 20

21 do 5 let od vyřazení z obchodního majetku, jde o zdanitelný příjem 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Podnikatel zde může uplatnit jako výdaj zůstatkovou cenu vozidla a další výdaje na související s prodejem vozidla, po 5 letech je příjem z prodeje od daně z příjmů osvobozen 4 odst. 1 písm. c) ZDP. Prodej vozidla, které nebylo v obchodním majetku Prodej vozidla ve vlastnictví podnikatele nebo společnosti do 1 roku od jeho nabytí, je příjem z prodeje předmětem daně z příjmu podle 10 ZDP, po době delší než je 1 rok je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. Likvidace vozidla Dojde-li k likvidaci vozidla z důvodu dopravní nehody, měl by vlastník vozidla do 10 pracovních dnů požádat o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Po jeho vyřazení z registru vozidel, může být vyřazeno z obchodního majetku a do daňových výdajů (nákladů) lze uplatnit: daňovou zůstatkovou cenu vozidla do výše náhrady škody, výdaje na odvoz a likvidaci vraku, případná úhrada škody vzniklá na majetku jiné osoby. Příjem zde bude tvořit náhrada za škodu od pojišťovny nebo od osoby, která havárii zavinila. Likvidace vozidla opotřebeného provozem, po vyřazení z registru vozidel a z účetnictví, může vlastník uplatnit do daňových výdajů (nákladů) daňovou zůstatkovou cenu v plné výši. Příjem bude tvořen z prodeje náhradních dílů nebo ze šrotu. U likvidace v důsledku živelné pohromy může být opět uplatněna do daňových výdajů (nákladů) daňová zůstatková cena v plné výši a vzniklá škoda, jejíž výše musí být doložena posudkem pojišťovny nebo znalcem. Odcizení vozidla 21

22 Odcizené vozidlo z obchodního majetku lze vyřadit až po získání potvrzení od policie. Vydá-li policie potvrzení: do konce zdaňovacího období, daňově se uplatní poloviční odpisy a daňová zůstatková cena v plné výši, po skončení zdaňovacího období, do daňových výdajů (nákladů) lze uplatnit roční odpis za zdaňovací období, ve kterém bylo vozidlo odcizeno a ve zdaňovacím obdobím, kdy bylo vydáno potvrzení od policie lze uplatnit do daňových výdajů (nákladů) polovinu ročních odpisů a zůstatkovou cenu v plné výši. Náhrada škody od pojišťovny je v tomto případě příjem zahrnovaný do základu daně z příjmů, protože jde o náhradu škody na majetku zahrnutého do obchodního majetku poplatníka. 3.2 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty vymezuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zaměříme se na nákup a prodej nových a použitých vozidel v rámci ČR, EU a mimo EU. Dopravní prostředek je vozidlo určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné. Novým dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, které bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km podle 4 odst. 3 ZDPH. Při porušení jedné z daných podmínek, je vozidlo zařazeno mezi použité dopravní prostředky Pořízení a prodej v ČR Při pořízení dopravního prostředku má společnost plátce DPH nárok na odpočet daně podle 72 z hodnoty automobilu. Základní podmínkou je použití přijatých zdanitelných plnění plátcem pro jeho ekonomickou činnost. Další z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet 22

23 daně podle 73 je mít daňový doklad. Nárok si plátce uplatní ve zdaňovacím období, ve kterém obdržel daňový doklad. Nárok na odpočet daně: 1. pro ekonomickou činnost odpočet daně v plné výši, odpočet daně v poměrné výši a nelze uplatnit odpočet daně. 2. pro jiné účely výhradně pro jiné účely, např. osobní potřeba, potřeba zaměstnanců, zde nelze uplatnit odpočet. Použití z části pro ekonomickou činnost a z části pro jiné účely musí poplatník při pořízení automobilu podle 75 krátit odpočet DPH. Nutno stanovit, v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro služební účely a v jakém rozsahu pro soukromé účely. Stanovený poměr, který bude krátit daň na vstupu, se následující rok přepočítá a zjistí, zda byl dodržen poměr služebních a soukromých jízd. Pokud se poměr změní o více než 10 %, odpočet daně se opravuje. Do mohla společnost na vstupu uplatnit plný odpočet a každý měsíc evidovala výdaje daného vozidla a na konci měsíce odvedla poměrnou část DPH podle 14 odst. 4 písm. a) u výdajů uplatněných během měsíce. Tento způsob zůstal zachován v 76, ale nelze jej uplatnit na dlouhodobý majetek, do kterého je vozidlo zařazeno. Použití soukromého vozidla pro služební účely, zde se obecně nejedná o zdanitelné plnění a odpočet DPH nelze uplatnit, je-li uplatňována náhrada. Pokud by nebyla uplatňována náhrada, odpočet daně je s problémem obhajitelným v daňovém řízení. Při prodeji vozidla, které bylo zakoupeno a zároveň prvně registrováno po , může společnost uplatnit odpočet DPH. Vystaví daňový doklad včetně DPH a nerozlišuje, zda automobil byl pořízen od plátce nebo neplátce DPH. Naopak při prodeji automobilu, který byl pořízen do , společnost vystaví daňový doklad s cenou bez DPH, jelikož si nemohla uplatnit odpočet DPH při pořízení. Prodej je daňově osvobozen od DPH. Nerozhoduje skutečnost, jestli společnost automobil koupila od plátce nebo neplátce DPH 23

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu ZDAŇOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Zrušení knih jízd? Zákonem č. 304/2009 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), Tato změna je často prezentována tak, že byly zrušeny knihy jízd. Je to však zcela pravda?

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více