Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Monika JORDÁNOVÁ Ing. Mgr. Olga HOCHMANNOVÁ Znojmo, 2013

2

3 Poděkování Poděkovat bych chtěla Ing. Mgr. Olze Hochmannové, vedoucí mé práce, za vstřícný přístup a cenné rady, které mi pomohly při vypracování této práce. Monika Jordánová

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní. Teoretická část zpracovává problematiku používání motorového vozidla z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně z pohledu společnosti, která podniká v oblasti automobilového průmyslu, jejíž hlavní činností je nákup a prodej motorových vozidel. Praktická část je zaměřena na jednotlivé příklady používání motorového vozidla z pohledu výše jmenovaných daní a hledání možností jak snížit daňové zatížení společnosti. Klíčová slova: daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň silniční, sazba daně, pořizovací cena, zůstatková cena Abstract This bachelor s work thesis is engaged in issues of using the motor vehicle in business from a tax point of view. The theoretical section deals with using the motor vehicle on the basis of the income tax, the value-added tax and the tax rate from society s viewpoint, the society that carries business in the car industry working in purchase and sale of motor vehicles. The practical part focuses on particular examples of using the motor vehicle from the above mentioned viewpoints and at the same time on searching for the possibilities in bringing the society s tax burden down. Keywords: income tax, value added tax, road tax, tax rate, historical cost, depreciated cost

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Daň z příjmů Pořízení motorového vozidla Daňové odpisy Výdaje související s provozem automobilu Paušální výdaje na dopravu Použití služebního vozidla pro soukromé účely Vyřazení vozidla z majetku Daň z přidané hodnoty Pořízení a prodej v ČR Pořízení a prodej v EU Pořízení a prodej mimo EU Silniční daň Praktická část Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Závěr Seznam použité literatury Seznam zkratek

8 1 Úvod Téma Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní jsem si vybrala, protože jsem zaměstnanec nadnárodní společnosti zabývající se nákupem a prodejem motorových vozidel, kde řeším část problematiky uvedené v této bakalářské práci. Daně v dnešní době tvoří významnou položku u všech právnických i fyzických osob, zároveň si troufám říci, že každá fyzická osoba nebo právnická osoba využívá alespoň jedno motorové vozidlo k podnikání. V mé práci se zaměřuji především na společnosti působící v automobilovém průmyslu, které mají značně vysoké odvody na daních spojené s motorovými vozidly a jejichž přáním je nalézt takové varianty, které vedou ke snížení nákladů týkajících se daní a jsou v souladu s právními předpisy a zákony. Pouze okrajově se zmiňuji o motorových vozidlech u fyzické osoby z hlediska daní. Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Uvádím daňově uznatelné výdaje a za jakých podmínek u motorových vozidel zařazených do majetku používaných pro podnikání, ale i pro soukromé účely. V praktické části se zaměřuji na odpisy osobních a nákladních vozidel, na služební vozidla používaná i pro soukromé účely a výdaje spojené s provozem vozidla. Druhá kapitola práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty, kterou upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přestože se zde zabývám hlavně částí, týkající se dopravních prostředků s hlavním zaměřením na nákup a prodej mezi státy EU a mimo EU, je důležité mít znalosti v této oblasti a hlídat si neustálé změny, aby bylo sníženo riziko chyb a následných pokut vyměřených finančními úřady. Zároveň se snažím v praktické části poukázat, jakým způsobem může společnost snížit daňový náklad a odvést státu nižší částku na této dani. Třetí kapitola práce pojednává o dani silniční, kterou upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Pro firmy zabývající se nákupem a prodejem vozidel se silniční daň stává významnou položkou, kde se částky pohybují ve statisících. I zde se snažím v praktické části uvést příklady, které společnosti mohou snížit částku odvodu daně, aniž by tyto postupy nějak ovlivnily chod společnosti a její činnost v podnikání. 8

9 2 Cíl práce a metodika Cílem této práce je přiblížit problematiku používání motorového vozidla z hlediska daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Jak tyto daně používat v praxi a nalézt nejvhodnější řešení při jejich užití. Poukázat jaké existují postupy a doporučit společnosti vhodná řešení, která by mohla snížit náklady. Metodika práce Informace pro teoretickou část jsem čerpala z odborné literatury, kterou jsem uvedla v seznamu literatury. Dále jsem čerpala ze zákonů, které řeší problematiku dopravních prostředků. Použila jsem zákon o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty, o dani silniční a další zákony, na které jmenované zákony odkazují pro upřesnění konkrétních situací nebo pro přesné definice některých pojmů. V praktické části jsem vycházela ze znalostí, které jsem získala ve své práci, při zpracovávání údajů nákupu, prodeje motorových vozidel a při jejich zařazování do majetku s následným použitím pro podnikatelskou činnost. Na základě analýzy získaných informací, dat a zkušeností jsem navrhla řešení na úsporu daní a různé varianty postupů. 9

10 3 Teoretická část Daňová soustava je systém s cílem zabezpečit příjmy do státního rozpočtu, kdy daně jsou chápany jako spoluúčast občanů a podnikatelů na státních výdajích. Daňové zatížení poplatníků je vyjádřeno daňovou kvótou, která zobrazuje mezinárodní srovnávací ukazatel pro podíl vybraných daní v daném státě na hrubém domácím produktu a je uváděna v %. Funkce daní lze rozdělit na funkce fiskální nebo-li schopnost naplnit veřejný rozpočet, funkce alokační, která koriguje na některých specifických trzích efektivnost tržních mechanismů, funkce distribuční přesunující část důchodu od bohatších jedinců k chudším a jako poslední funkce stabilizační, která zmírňuje cyklické výkyvy v ekonomice. Jedna z definic daní nám říká, že daň je povinná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. Vlastností daní je, že splnění daňové povinnosti nezakládá nárok na žádné konkrétní plnění ze strany státu. V tomto smyslu protikladem daně jsou poplatky, které představují platby za konkrétní služby poskytované veřejným sektorem. Obrázek č. 1 Daňová soustava České republiky Daně Přímé daně Nepřímé daně Důchodové daně Majetkové daně Univerzální daně Selektivní daně Daň z příjmů FO Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Daň spotřební Daň z příjmů PO Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitosti Automobily jsou nejčastěji se vyskytujícím hmotným majetkem. Jsou tak předmětem našeho zájmu z pohledu: 10

11 daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, silniční daně, daně dědické a daně darovací. Na první tři daně se zaměřím podrobněji, protože právě v nich se vyskytuje nejvíce problémů, které musí podnikatel v každodenní praxi řešit. 3.1 Daň z příjmů Daň z příjmů fyzických a právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má tři základní části: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení. Je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. Podle zákona o daních z příjmů je nutné řešit vliv na základě daně z příjmů, především: pořízení automobilu, používání automobilu a náklady s tím spojené, vyřazení automobilu. ZDP řeší mimo jiné příjmy a výdaje, které společnost může uplatnit v souvislosti s užíváním motorového vozidla (osobní automobily, nákladní automobily, přípojná vozidla, speciální automobily), na která se v této práci zaměřím Pořízení motorového vozidla Způsob pořízení či nabytí vozidla pro podnikání má významnou roli také pro správné stanovení výše jeho ocenění pro různé účely použití jak v účetnictví, tak i pro účely daní. Pořídit vozidlo pro podnikání lze např.: koupí, směnou, darem, zděděním, vlastní výrobou, 11

12 vkladem do majetku firmy, operativní nájem, finanční pronájem s následnou koupí najaté věci (finanční leasing), použití soukromého vozidla podnikatele atd. Ve všech případech je nutné uchovat doklady o nabytí včetně dokladů, kde je uvedena cena vozidla. Způsoby ocenění vozidla podle způsobu pořízení: pořizovací cena cena, za kterou byl majetek pořízen včetně souvisejících nákladů s pořízením. U vozidel jde o kupní cenu zvýšenou o náklady související s pořízením vozidla např. clo, pojištění, náklady na dopravu, reprodukční pořizovací cena cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy je o něm účtováno. Použije se u vozidel, které společnost nabyla bezúplatně např. darováním, vlastní náklady přímé náklady spojené s vlastní výrobou výrobků a část nepřímých nákladů, které se k činnosti vztahují (např. náklady na osvětlení výrobní haly). Výdaje na pořízení: uplatnění daňového odpisu jako daňového výdaje, uplatnění nájemného u finančního leasingu, uplatnění nájemného u operativního pronájmu, uplatnění základní náhrady u vozidla nezahrnutého do obchodního majetku. Koupě vozidla Koupě vozidla se provádí na základě kupní smlouvy uzavřené mezi podnikatelskými subjekty, příp. podnikatelským a jiným subjektem podle ObchZ nebo ObčZ. Důležitou součástí kupní smlouvy je sjednaná cena nebo způsob jejího stanovení. Pořizovací cena je důležitá pro ocenění v účetnictví a pro stanovení vstupní ceny pro daňové účely. Finanční leasing Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem, kdy pronajímatel zodpovídá pouze za finanční stránku věci. Doba pronájmu se blíží době životnosti a po skončení pronájmu přechází předmět nájmu vždy do vlastnictví nájemce. 12

13 Leasingová společnost uzavře s nájemcem smlouvu o finančním pronájmu automobilu podle ObchZ případně podle ObčZ, jedná se o smlouvu nepojmenovanou. Automobil je po dobu nájmu stále ve vlastnictví leasingové společnosti. Nájemce se stává vlastníkem vozidla až po ukončení leasingu a převodu vlastnictví. Prokázané výdaje na údržbu vozidla jsou daňově uznatelným výdajem nájemce. Nájemné podle 24 odst. 2 písm. h) ZDP je daňově uznatelným výdajem (nákladem) nájemce za dodržení těchto podmínek: 1. hmotný majetek, který lze odepisovat podle ZDP, 2. minimální doba nájmu trvá alespoň 54 měsíců od předání vozidla nájemci, 3. po ukončení nájmu dojde bezprostředně k převodu vlastnictví z vlastníka (pronajímatele) na nájemce, 4. kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtena rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny evidované u vlastníka, 5. dosavadní nájemce zahrne vozidlo do svého obchodního majetku. [2] Daňové odpisy uplatňuje pronajímatel podle ZDP, tímto nájemci nevzniká žádné právo na uplatňování daňových odpisů. Po ukončení leasingu pronajímatel převede vozidlo na nájemce, který do 10 dnů požádá o zapsání změny vlastníka do registru vozidel a zaeviduje vozidlo do obchodního majetku. Podle výše kupní ceny nájemce postupuje takto: kupní cena vyšší než Kč vozidlo je hmotným majetkem a nájemce nyní již vlastník odpisuje rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy, kupní cena vyšší než 0 a nižší než nebo rovna Kč z účetního hlediska se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek, z daňového hlediska nejde o hmotný majetek, vlastník může použít 100 % jednorázový odpis, cena je rovna 0 vozidlo převedeno na konci nájmu bezúplatně, nelze daňově odepisovat. Pro účetní účely majetek oceněn reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou obvyklou ke dni přechodu vlastnictví podle zákona č. 151/1997 Sb. Pokud se rozhodne nájemce pro technické zhodnocení vozidla, může odpisovat za podmínek podle 28 odst. 3 ZDP: nájemce má písemný souhlas vlastníka s odpisováním, 13

14 vstupní cena pronajatého vozidla není u vlastníka z titulu technického zhodnocení zvýšena, technické zhodnocení je hrazeno nájemcem. Po ukončení leasingu a přechodu vlastnictví na dosavadního nájemce zvýší v tomtéž zdaňovacím období nájemce o pořizovací cenu odkoupeného vozidla vstupní cenu (zůstatkovou cenu) již odpisovaného technického zhodnocení a pokračuje v započatém odpisování ze změněné vstupní ceny (zůstatkové ceny). [2] Nájemce může odpisy technického zhodnocení vozidla podle ZDP uplatňovat jako daňový výdaj (náklad). Nedojdeli ke splnění podmínek, bude hodnota technického zhodnocení součástí vstupní ceny a nájemce v průběhu leasingu nemůže daňově odpisovat. Operativní pronájem U operativního nájmu předmět nájmu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Je charakterizován krátkodobým nájemním vztahem za úplatu tzv. nájemné. Nájemné z hlediska nájemce je uznatelným výdajem (nákladem). Podmínkou je postup v souladu s účetními předpisy a se smlouvou o nájmu dopravního prostředku. Je nutné dbát na správné věcné a časové přiřazení k příslušnému zdaňovacímu období, a to podle doby nájmu uvedené ve smlouvě. [2] Výdaje na údržbu vozidla jsou daňově uznatelným nákladem na straně nájemce bez ohledu na výši částek. Naopak výdaje na opravy jsou daňově uznatelným výdajem pronajímatele. Rozhodující je konkrétní znění smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené podle 630 až 637 ObchZ. [2] Technické zhodnocení může nájemce provádět pouze za souhlasu pronajímatele, pokud provede zhodnocení bez souhlasu, musí nájemce do ukončení smluvního vztahu uvést vozidlo do původního stavu. V případě odkoupení vozidla po ukončení nájmu je nájemné daňově uznatelné, jestliže kupní cena není nižší než daňová zůstatková cena vypočtena rovnoměrným způsobem bez navýšení v prvním roce odepisování ze vstupní ceny evidované u vlastníka. 14

15 3.1.2 Daňové odpisy Odpisy představují peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Daňové odpisy vyjadřují potřeby pro stanovení základu daně z příjmu. Podle ustanovení 26 ZDP jsou hmotným majetkem movité věci mající samostatné technicko-ekonomické určení, kdy vstupní cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Odpisovaný automobil musí být ve vlastnictví společnosti a společnost ho vede v evidenci majetku. Odpisování lze použít v okamžiku uvedení automobilu do provozu. [6] Při koupi vozidla bude daňovým výdajem odpis ze vstupní ceny, v tomto případě pořizovací cena. Uplatnění daňových odpisů do daňových výdajů je vázáno na splnění tří podmínek současně: vozidlo musí být hmotným majetkem, vozidlo musí být zahrnuto v obchodním majetku vlastníka (pozn. neplatí u fyzické osoby, ta může odpisovat vozidlo i podle 9 ZDP), vozidlo musí mít souvislost s dosahováním, zajišťováním a udržováním zdanitelných příjmů poplatníka. [2] Do 31. prosince 2007 byl automobil zařazen do odpisové skupiny 1 a, kdy délka odpisu činila 4 roky. Zároveň zákon upravoval maximální limit pro daňovou pořizovací cenu ve vztahu k odpisování, který byl průběžně navyšován a k 31. prosinci 2007 činil 1,5 mil Kč. Dále bylo možné přesah kupní ceny uplatnit v daních z příjmů pouze při prodeji (započítával se oproti prodejní ceně a snižoval tak základ pro daň z příjmů). Na vozidla pořízena do 31. prosince 2007 se vztahují přechodná ustanovení, podle nichž se odpisy neupravují na nové podmínky. Od 1. ledna 2008 došlo ke změně odpisové skupiny a byl zrušen jakýkoliv limit. Od 1. ledna 2008 je automobil zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. do 2. odpisové skupiny. Délka odpisu činí podle 31 ZDP 5 let. Při výpočtu daňového odpisu může společnost použít způsob rovnoměrný 31 ZDP nebo zrychlený 32 ZDP. Vybraný způsob je závazný a nelze jej v průběhu odpisování měnit. [2] Pokud bylo provedeno na vozidle technické zhodnocení, má vliv na výši daňových odpisů prostřednictvím změny vstupní (zůstatkové) ceny zhodnocovaného majetku. Jestliže je technické zhodnocení provedeno v prvním roce odepisování je podle 29 odst. 1 ZDP 15

16 hodnota součástí vstupní ceny vozidla, tzn., že vstupní cenu nezvyšuje ani nemění, ale stává se její součástí a nemá vliv na roční odpisové sazby. [2] Rovnoměrné daňové odpisy Tabulka č. 1 Roční odpisová sazba pro hmotný majetek Odpisová skupina V prvním roce odepisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,25 20 údaje převzaty ze Zákona o daních z příjmů, 31 Zrychlené daňové odpisy Tabulka č. 2 Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování (K 1 ) V dalších letech odpisování (K 2 ) Pro zvýšenou vstupní cenu (K 3 ) údaje převzaty ze Zákona o daních z příjmů, 32 odst. 1 Pokud dochází k vyřazení automobilu z evidence hmotného majetku např. z důvodu jeho prodeje, převedení automobilu na jiné právnické nebo fyzické osoby lze uplatnit ½ odpisu. Uplatnění ½ odpisu v roce vyřazení z evidence je důležité ve vazbě na uplatnění zůstatkové ceny jako daňového výdaje. Při prodeji je zůstatková cena plně daňově uznatelná, zde je uplatnění ½ odpisu nezajímavé, avšak v případě přeřazení z obchodního majetku pro soukromé účely, kde je zůstatková cena daňově neuznatelná, je uplatnění ½ odpisu již výhodné. Ke krácení odpisu dochází, pokud je vozidlo používáno nejen k podnikání, ale i k soukromým účelům. Krácení se vždy týká jednoho kalendářního roku. Společnost nemusí krátit odpisy, jestliže zaměstnanci připočte k základu daně 1 % vstupní ceny automobilu a zdaní podle 6 odst. 6 ZDP. Jedná se tzv. o naturální podobu mzdy, přesněji popsáno v podkapitole Použití služebního vozidla pro soukromé účely z hlediska zaměstnance. 16

17 3.1.3 Výdaje související s provozem automobilu Výdaje související s provozem automobilu: pohonné hmoty společnost, zahrnující výdaje na PHM do daňových výdajů, je povinna prokázat, že tyto výdaje souvisí s použitím vozidla pro účely dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle 24 odst. 1 ZDP. K prokázání použití vozidla pro ekonomickou činnost musí společnost vést ke každému vozidlu knihu jízd. Nákup pohonných hmot musí být doložen dokladem o nákupu a musí odpovídat s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla, parkovné, které je uznatelné za podmínky, že PHM jsou uplatňovány ve skutečné výši. V případě používání paušálního výdaje se parkovné stává neuznatelným nákladem, oprava oprava vozidla zahrnuje výměnu opotřebených nebo poškozených dílů, tak aby vozidlo splňovalo podmínky provozu, údržba údržbou jsou veškeré servisní práce, které by se měly provádět ve stanovených časových nebo kilometrových intervalech. Jde např. o výměnu brzdové kapaliny, olejů, filtrů, brzdového obložení, výměna pneumatik dle ročního období apod. [2], zdravotní prohlídka povinností zaměstnavatele je zajištění zdravotních prohlídek pro řidiče. Pravidelné lékařské prohlídky do dovršení 50 let probíhají každé 2 roky, nad 50 let jednou ročně. Náklady hradí zaměstnavatel. [2] Zaměstnavatel má dále povinnost zajistit školení a přezkoušení řidičů. Školení by mělo být pravidelně opakováno, jeho četnost a obsah si určuje zaměstnavatel sám, silniční daň Paušální výdaje na dopravu Jednou z možností je využití paušálního výdaje na dopravu. Paušální výdaj na dopravu jehož výše činí Kč měsíčně se principiálně vztahuje na vozidlo, nikoliv na poplatníka.vozidlo nesmí daňový subjekt přenechat ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje pracovní cesta vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. [2] Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše u 3 vlastních vozidel. 17

18 V případě, že se daňový subjekt rozhodne pro možnost uplatnění paušálu na dopravu, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci tzv. knihu jízd, která by prokazovala jeho výdaje. Knihu jízd bude vyžadovat správce daně u uplatnění DPH z nákupu PHM.Výše paušálu činí Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém společnost využívala vozidlo k ekonomické činnosti. Při použití silničního motorového vozidla zčásti k podnikání a z části pro soukromé účely, platí tzv. krácený paušál ve výši Kč. U obchodní společnosti se s touto situací lze setkat pouze s nízkou pravděpodobností. Pokud poplatník uplatní u některého vozidla krácený paušál na dopravu, potom platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k podnikání. [5] Jestliže dojde ke zkrácení paušálu u jednoho vozidla o 80 %, zbývající vozidla mají 100 % paušál. Lze použít i prokázané výdaje související s provozem vozidla (opravy, údržba, pojistka, odpisy), které jsou u kráceného paušálu také kráceny na 80 %. Při uplatnění paušálu na dopravu nelze uplatnit skutečné výdaje na spotřebované PHM a parkovné. Pokud není vozidlo zahrnuto v obchodním majetku fyzické osoby, lze kromě paušálu uplatnit i základní náhradu 3,70 Kč pro rok 2012 a 3,60 Kč pro rok Pro výpočet náhrady za PHM se určí průměrná spotřeba uvedena v technickém průkazu vozidla, náhrada za PHM je dle vyhlášených průměrných cen. Výdaje na auto jako součet náhrad: náhrada za použití osobního vozidla + náhrada za PHM dle vyhlášených průměrných cen Společnost v průběhu zdaňovacího období nemůže měnit způsob uplatnění výdajů na dopravu na způsob uplatnění výdajů za skutečně spotřebované pohonné hmoty. Při pořízení nebo vyřazení automobilu v průběhu měsíce, lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. [9] Použití služebního vozidla pro soukromé účely Z hlediska zaměstnavatele 18

19 Soukromým použitím vozidla se rozumí veškeré cesty, které se netýkají pracovních cest zaměstnance a cest souvisejících s výkonem práce. Do soukromých jízd se zahrnuje i jízda zaměstnance z místa bydliště do místa práce s vyjímkou cesty podle 152 písm. c) zákoníku práce, která je uskutečněna v souvislosti s výkonem práce mimo danou pracovní dobu. Aby byly rozlišeny soukromé cesty od služebních, musí být vedeny evidence jízd, kde se uvádí SPZ vozidla, počáteční a konečný stav tachometru, datum jízdy, cíl jízdy a účel jízdy. U služebního vozidla používaného pro soukromé účely se vykazuje počet ujetých kilometrů ze soukromých jízd, spotřeba PHM a průměrná spotřeba PHM, která je vyznačena v technickém průkazu. Pokud není v technickém průkazu spotřeba uvedena, použijí se pro výpočet údaje podle Pokynu D-300. Výpočet náhrady PHM: (průměrná spotřeba x počet ujetých soukromých kilometrů x cena PHM na 1l) / 100 Z hlediska zaměstnance Zaměstnanec může služební automobil k soukromým účelům používat na základě smluvního vztahu se zaměstnavatelem. Z hlediska daně je u zaměstnance používajícího automobil k soukromým účelům ze strany společnosti používán 6 odst. 6 ZDP. Bezplatné poskytnutí vozidla k soukromým účelům se považuje za nepeněžní příjem zaměstnance, který je nutno zdanit. K základu daně při výpočtu mzdy se přičte částka ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc. Tato částka se považuje za příjem zaměstnance. Vstupní cenou vozidla se rozumí pořizovací cena včetně DPH, případně technické zhodnocení vozidla včetně DPH. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových 19

20 vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely. [9] Vyřazení vozidla z majetku Tak jako má na stanovení vstupní ceny vozidla vliv způsob jeho pořízení, má na uplatnění zůstatkové ceny vozidla do daňových výdajů (nákladů) vliv způsob jeho vyřazení. [2] Vyřazení vozidla lze provést např.: prodejem, darováním, likvidací po havárii, likvidací po jeho opotřebení, po jeho odcizení apod. Prodej vozidla zahrnutého do obchodního majetku Při prodeji vozidla vlastník s kupujícím dohodnou prodejní (kupní) cenu, která by měla být uvedena v kupní smlouvě. Prodávající u vyřazeného vozidla může do daňových výdajů (nákladů) kromě odpisů zahrnout také zůstatkovou cenu 24 odst. 2 písm. b) ZDP, která se stanoví jako rozdíl mezi vstupní cenou a celkovou výší daňových odpisů podle 29 odst. 2 ZDP. Do daňových výdajů (nákladů) lze zahrnout také například výdaje za zprostředkování prodeje, výdaje na mytí a čištění vozidla, odborný odhad prodejní (kupní) ceny. [2] Přeřazení vozidla do osobního užívání Okamžikem přeřazení vozidla do osobního užívání má podnikatel možnost uplatňovat výdaje související s použitím vozidla pro podnikání pouze ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM. Vyřazení vozidla z majetku nemá žádný daňový dopad, ale neumožňuje již uplatnit do daňových výdajů případnou daňovou zůstatkovou cenu vozidla. Prodej vozidla podnikatelem: 20

21 do 5 let od vyřazení z obchodního majetku, jde o zdanitelný příjem 10 odst. 1 písm. b) ZDP. Podnikatel zde může uplatnit jako výdaj zůstatkovou cenu vozidla a další výdaje na související s prodejem vozidla, po 5 letech je příjem z prodeje od daně z příjmů osvobozen 4 odst. 1 písm. c) ZDP. Prodej vozidla, které nebylo v obchodním majetku Prodej vozidla ve vlastnictví podnikatele nebo společnosti do 1 roku od jeho nabytí, je příjem z prodeje předmětem daně z příjmu podle 10 ZDP, po době delší než je 1 rok je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. Likvidace vozidla Dojde-li k likvidaci vozidla z důvodu dopravní nehody, měl by vlastník vozidla do 10 pracovních dnů požádat o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Po jeho vyřazení z registru vozidel, může být vyřazeno z obchodního majetku a do daňových výdajů (nákladů) lze uplatnit: daňovou zůstatkovou cenu vozidla do výše náhrady škody, výdaje na odvoz a likvidaci vraku, případná úhrada škody vzniklá na majetku jiné osoby. Příjem zde bude tvořit náhrada za škodu od pojišťovny nebo od osoby, která havárii zavinila. Likvidace vozidla opotřebeného provozem, po vyřazení z registru vozidel a z účetnictví, může vlastník uplatnit do daňových výdajů (nákladů) daňovou zůstatkovou cenu v plné výši. Příjem bude tvořen z prodeje náhradních dílů nebo ze šrotu. U likvidace v důsledku živelné pohromy může být opět uplatněna do daňových výdajů (nákladů) daňová zůstatková cena v plné výši a vzniklá škoda, jejíž výše musí být doložena posudkem pojišťovny nebo znalcem. Odcizení vozidla 21

22 Odcizené vozidlo z obchodního majetku lze vyřadit až po získání potvrzení od policie. Vydá-li policie potvrzení: do konce zdaňovacího období, daňově se uplatní poloviční odpisy a daňová zůstatková cena v plné výši, po skončení zdaňovacího období, do daňových výdajů (nákladů) lze uplatnit roční odpis za zdaňovací období, ve kterém bylo vozidlo odcizeno a ve zdaňovacím obdobím, kdy bylo vydáno potvrzení od policie lze uplatnit do daňových výdajů (nákladů) polovinu ročních odpisů a zůstatkovou cenu v plné výši. Náhrada škody od pojišťovny je v tomto případě příjem zahrnovaný do základu daně z příjmů, protože jde o náhradu škody na majetku zahrnutého do obchodního majetku poplatníka. 3.2 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty vymezuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zaměříme se na nákup a prodej nových a použitých vozidel v rámci ČR, EU a mimo EU. Dopravní prostředek je vozidlo určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné. Novým dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, které bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km podle 4 odst. 3 ZDPH. Při porušení jedné z daných podmínek, je vozidlo zařazeno mezi použité dopravní prostředky Pořízení a prodej v ČR Při pořízení dopravního prostředku má společnost plátce DPH nárok na odpočet daně podle 72 z hodnoty automobilu. Základní podmínkou je použití přijatých zdanitelných plnění plátcem pro jeho ekonomickou činnost. Další z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet 22

23 daně podle 73 je mít daňový doklad. Nárok si plátce uplatní ve zdaňovacím období, ve kterém obdržel daňový doklad. Nárok na odpočet daně: 1. pro ekonomickou činnost odpočet daně v plné výši, odpočet daně v poměrné výši a nelze uplatnit odpočet daně. 2. pro jiné účely výhradně pro jiné účely, např. osobní potřeba, potřeba zaměstnanců, zde nelze uplatnit odpočet. Použití z části pro ekonomickou činnost a z části pro jiné účely musí poplatník při pořízení automobilu podle 75 krátit odpočet DPH. Nutno stanovit, v jakém rozsahu bude automobil používat zaměstnanec pro služební účely a v jakém rozsahu pro soukromé účely. Stanovený poměr, který bude krátit daň na vstupu, se následující rok přepočítá a zjistí, zda byl dodržen poměr služebních a soukromých jízd. Pokud se poměr změní o více než 10 %, odpočet daně se opravuje. Do mohla společnost na vstupu uplatnit plný odpočet a každý měsíc evidovala výdaje daného vozidla a na konci měsíce odvedla poměrnou část DPH podle 14 odst. 4 písm. a) u výdajů uplatněných během měsíce. Tento způsob zůstal zachován v 76, ale nelze jej uplatnit na dlouhodobý majetek, do kterého je vozidlo zařazeno. Použití soukromého vozidla pro služební účely, zde se obecně nejedná o zdanitelné plnění a odpočet DPH nelze uplatnit, je-li uplatňována náhrada. Pokud by nebyla uplatňována náhrada, odpočet daně je s problémem obhajitelným v daňovém řízení. Při prodeji vozidla, které bylo zakoupeno a zároveň prvně registrováno po , může společnost uplatnit odpočet DPH. Vystaví daňový doklad včetně DPH a nerozlišuje, zda automobil byl pořízen od plátce nebo neplátce DPH. Naopak při prodeji automobilu, který byl pořízen do , společnost vystaví daňový doklad s cenou bez DPH, jelikož si nemohla uplatnit odpočet DPH při pořízení. Prodej je daňově osvobozen od DPH. Nerozhoduje skutečnost, jestli společnost automobil koupila od plátce nebo neplátce DPH 23

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Silniční daň podnikatelské

Silniční daň podnikatelské Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel registrovaných

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Co není předmětem daně silniční

Co není předmětem daně silniční Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ Silniční daň: upraveno z.č.16/1993 Sb., ve zn. pozd. př. Cílem uplatňování SD: vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě, které jsou soustřeďovány ve Státním

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1415 Autor Ing. Martina

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň silniční 2011 Charakteristika a právní úprava Právní úprava:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více