PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY"

Transkript

1 PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/ Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

2 EKONOMIKA Daňová soustava ČR Autorem tohoto výukového materiálu je Ing. Marcela Vedralová SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

3 Daňov ová soustava...aneb jak často na finanční úřad

4 Daně Daně jsou příjmem p státn tního rozpočtu (s výjimkou části daní z příjmp jmů a daní z nemovitostí,, které jsou příjmem p obcí). Správcem a výběrčím m daní je buď místně příslušný finanční úřad (FÚ) či i celní úřad (CeÚ).

5 Daňov ové identifikačníčíslo DIČ Finanční úřad přidp iděluje daňovým subjektům m (právnických i fyzickým osobám, obcím, politickým stranám, nadacím...) při p i registraci v registru FÚF tzv. daňov ové identifikační číslo. Toto číslo jsou povinny uvádět t nejen při p styku s FÚ, F, ale také při i svých podnikatelských i jiných aktivitách.

6

7 Daňov ová soustava - historie Ve starověku měl l stát t dostatek jmění,, ze kterého uhrazoval vešker keré své výdaje. Teprve postupem času byly zaváděny daně, především m však v z nemovitého majetku občan anů,, což vedlo k pevným i pravidelným dávkám, berním či i daním. Berně platili živnostníci, ale jednalo se téžt o dnešní daň dědickou dickou či i clo.

8 Daňov ová soustava - historie Středov edověk přináší s sebou předevp edevším m daň pozemkovou (byla vybírání na základz kladě katastru) a tzv. stý peníz.. Jednalo se o 1% ročních příjmp jmů obyvatel, které patřilo státu. tu. V novověku již známe pokuty za neplacení daní exekuce.

9 Dějiny daňov ového systému Již v roce 1100 byl v Praze založen hlavní celní úřad, který měl m l za úkol vybírat celní berně a pozemkovou daň. Za vlády Václava V IV.dochází k uzákon konění berní královským patentem. Berně však byly vybírány jen ztěž ěží. Teprve po třicetilett icetileté válce se uvažuje uje o pevné berní soustavě.. Seznam vybíraných daní se nazýval berní rola.. Patřila sem pozemková daň, daň živnostníkům, daň z jmění... v Čechách Za vlády Marie Terezie již byla určena konkrétn tní čísla: - výnosy z pozemků selských 42,1% - pozemky panské 29% - výnosy z panských domů 25% - osvobozeny byli domkáři i a řemeslníci, kteří neměli pozemky. V 19.století vzniká Katastr,, jako soupis pozemků na urč.územ zemí. V tomto století vznikají též daně: - činžovní (z nájemnn jemného) - domovní - daň z výdělku, později z příjmup - daň potravní např.. z piva, vína v a moštu, z masa a cukru - daň spotřebn ební např.. z hracích ch karet, kalendářů a tiskopisů.

10

11 Daně za socialismu (ty nejdůle ležitější...) Zdanění práce ce: : tehdy na území Československé socialistické republiky platil zákon z č.. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy. Zdanění výrobní činnosti: v této oblasti platil zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

12 Za socialismu se zdaňovalo měsíčně, a to dle následující tabulky, která platila pro poplatníky vyživující 2 osoby: Ze základu přes Kčs až včetně do Kčs činí daň Ze základu přesahujícího Kčs % % Kčs a 10% 400 Kčs Kčs a 11% 600 Kčs Kčs a 12% 800 Kčs Kčs a 13% 1000 Kčs Kčs a 14% 1200 Kčs Kčs a 15% 1400 Kčs Kčs a 16% 1600 Kčs Kčs a 17% 1800 Kčs Kčs a 18% 2000 Kčs 2400 a výše 320 Kčs a 20% 2400 Kčs Zdroj:http://www.mesec.cz/clanky/retro-dan-z-prijmu-1983-prukopnici-socialisticke -prace-odmeny-nedanili/

13 Zdanění osob starších 25 let, které neměly děti. Konkrétně bylo stanoveno, že všichni, kteří vydělávají více než 560 Kč měsíčně, jsou povinni platit zvýšenou daň v této míře: Pokud vyživovali nejvýše jednu osobu, pak se jim daň zvýšila o 60%, a to ve věku mezi 25 a 50 lety (u žen ve věku mezi 25 a 45 lety) Manželkám a družkám, které žily s manželem (druhem) ve společné domácnosti, se daň do 25 let věku a od 45 let věku zvyšovala o 35%, mezi těmito lety pak dokonce o 50%.

14 Daňová soustava České republiky Daně přímé Daně nepřímé Daně z příjmu Daně z majetku Spotřební daně DPH Daně ekologické Z příjmu fyz.osob Z nemovitostí Z příjmu práv.osob Z převodu nemovitostí Dědická a darovací Silniční Současná podoba daňové soustavy České republiky (platná se svými novelami a dodatky od 1.ledna 1993)

15 Právn vní úprava daní Zákon o dani z příjmp jmů Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmp jmů Zákon o dani z nemovitosti Zákon o dani dědickd dické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon o dani silniční Zákon o DPH Zákon o spotřebn ebních daních a ekologické daně Zákon o správě daní a poplatků

16 Rozdíly mezi nepřímými a přímými p Daně nepřímé daněmi Daně přímé Promítne se v hodnotě zakoupeného výrobku nebo poskytnuté služby. Poplatníkovi tato daň výrobek či i službu zdraží. Tuto daň odvede do státn tního rozpočtu plátce tce. Závěr: tuto daň platí státu tu jiná osoba (plátce), než ta, která je jíj podrobena a na níž dopadají její účinky (poplatník). Přímou daň platí poplatník sám. Přímá daň se platí z majetku či i z příjmu. p Závěr: poplatník k této t to daně je přímo p plátcem.

17 Daň z příjmu p fyzických osob Daň z příjmp jmů fyzických osob je povinen platit každý, kdo mám bydliště nebo se obvykle zdržuje na území ČR. A to z příjmů plynoucích ch z domova i ze zahraničí. Ostatní fyzické osoby mají povinnost platit daň,, pokud pochází ze zdroje v České republice.

18 Daň z příjmu p fyzických osob Zdaňovan ované příjmy fyzické osoby: Příjmy ze závislz vislé činnosti a funkční požitky (mzda od zaměstnavatele). Příjmy z podnikání Příjmy z pronájmu Příjmy z kapitálov lového majetku (např.p.přijaté úroky) Ostatní příjmy (př.. příjmy p z příspp spěvků do novin...)

19 Daň z příjmu p fyzických osob ALE TÉŽ = Zdanění živnostníka (fyzické osoby) Ke zdanění dochází nejdéle do 3 měsícům po ukončen ení účetního období,, nejčast astěji do 31.3 (s daň.poradcem do 30.6). Daňov ová povinnost se dád zjistit předevp edevším m z daňov ové evidence. Někteří živnostníci si platí i zálohy z na daň z příjmu p během roku. = Zdanění zaměstnance (fyzické osoby) Ke zdanění dochází každý měsíc c srážkou ze mzdy, ale jedná se pouze o zálohu na daň z příjmu. p Každoro doročně zaměstnanec může e požádat svého zaměstnavatele o vyrovnání daní (do 15.února násled.roku). Teprve při p i ročním vyúčtov tování daní se uplatní např.. manželka na mateřsk ské dovolené či úroky z hypotéky.

20 Roční zúčtování záloh a daňov ového zvýhodnění provede zaměstnavatel za zaměstnance, pokud zaměstnanec: ve zdaňovac ovacím m období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více v zaměstnavatel stnavatelů postupně a podepsal u všech v těchto t zaměstnavatel stnavatelů na příslup slušné zdaňovac ovací období Prohláš ášení a požádal písemnp semně o provedení ročního zúčtovz tování záloh a daňov ového zvýhodnění posledního zaměstnavatele, a to nejpozději ji do 15. února následujícího roku. Roční zúčtování záloh a daňov ového zvýhodnění neprovede zaměstnavatel u zaměstnance, který podá nebo je povinen podat přiznp iznání k dani z příjmp jmů fyzických osob.

21

22 Pokud daňové zvýhodnění na dítě dostane zálohu na daň do záporných stává se BONUSEM a tato částka se p k částce k výplatě.

23

24 Daň z příjmu p právnických osob Poplatníky daně z příjmp jmů právnických osob jsou v České republice všechny v právnick vnické osoby s výjimkou veřejných ejných neziskových ústavních zdravotnických zařízen zení,, a také organizační složky státu. tu. Ti z poplatníků,, kteří mají v Česku své sídlo nebo své vedení,, daní příjmy pocházej zející jak ze zahraničí,, tak ze zdrojů na území České republiky. Zahraniční poplatníci daní pouze své příjmy ze zdrojů na území České republiky.

25

26

27 Daň z nemovitostí Zákon o dani z nemovitostí upravuje daň z nemovitostí,, kterou tvoří a) da b) da daň z pozemků daň ze staveb. Předmětem těchto t daní jsou stavby a pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Od této t to daně jsou osvobozeny např.. pozemky a stavby ve vlastnictví státu. tu.

28

29 Daň z pozemků Základem daně je skutečná výměra pozemku v m² m zjištěná k 1.lednu zdaňovac ovacího období,, ale musí se také zohlednit druh pozemku (orná půda, zahrada, hospodářsk ské lesy...). Sazba daně činí za každý m² u a) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 KčK b) stavebních pozemků 2,00 KčK c) ostatních ploch 0,20 KčK Tato základnz kladní sazba se pak vynásob sobí koeficientem: 1,0 v obcích ch do 1000 obyvatel 1,4 v obcích ch nad 1000 obyvatel do 6000 obavatel 1,6 v obcích ch nad 6000 obyvatel do obyvatel 2,0 v obcích ch nad obyvatel do obyvatel 2,5 v obcích ch nad obyvatel do obyvatel 3,5 v obcích ch nad obyvatel a ve Františkových LáznL zních, Luhačovic ovicích, ch, Mariánských Lázních a v Poděbracech 4,5 v Praze Pozn. Tento koeficient si může obec změnit

30 Daň ze staveb Základem daně je skutečná výměra půdorysu p nadzemní části stavby v m² m zjištěná k 1.lednu zdaňovac ovacího období,, u bytu je to jeho podlahová výměra vynásoben sobená koeficientem 1,2 Sazba daně činí za každý m² u a) obytných domů 2,00 KčK za 1 m² zastavěné plochy b) staveb určených k rekreaci 6,00 Kč 1 m² zastavěné plochy c) garáží vystavěných oddělen leně 8,- Kč,, vystavěných neoddělen leně 2,00 KčK d) staveb používaných k podnikání 2,- Kč 1 m² zastavěné plochy e) ostatních staveb 6,- Kč za 1 m² zastavěné plochy f) bytů 2,- Kč 1 m² zastavěné plochy Tato základnz kladní sazba se pak vynásob sobí koeficientem: 1,0 v obcích ch do 1000 obyvatel 1,4 v obcích ch nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel 1,6 v obcích ch nad 6000 obyvatel do obyvatel 2,0 v obcích ch nad obyvatel do obyvatel 2,5 v obcích ch nad obyvatel do obyvatel 3,5 v obcích ch nad obyvatel a ve Františkových LáznL zních, Luhačovic ovicích, ch, Mariánských Lázních a v Poděbradech 4,5 v Praze Pozn. Tento koeficient si může obec změnit

31

32 Daň z převodu p nemovitostí Daň z převodu p nemovitostí je třeba t uhradit tehdy, když dochází ke vzniku, zániku nebo ke změně vlastnického práva k nemovitostem, a to vždy v úplatně. Vlastnické právo tak tedy buď přechází nebo se převp evádí.

33 Fakta o dani z převodu p nemovitostí Kdo ji platí? Poplatníkem daně je prodávaj vající (převodce) a kupující (nabyvatel) je v tomto případě ručitelem. Co je základem z daně? Cena, která je platná v den nabytí nemovitosti (tzv.odhad). V případp padě, že e se cena sjednala vyšší než cena zjištěná,, pak je základem daně cena sjednaná. Jaká je sazba? 3% pro všechny v tři t i skupiny osob Rozdělen lení osob do skupin I.. příbuznp buzní v řadě přímé a manžel elé II. příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, e, strýcové a tety); manžel elé dětí (zeťov ové a snachy), děti d manžela, rodiče e manžela, manžel elé rodičů a osoby, které s nabyvatelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem p ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele. III.. ostatní právnick vnické a fyzické osoby

34 Daňov ové přiznání Poplatník k musí podat přiznp iznání k dani z převodu p nemovitostí správci daně nejpozději ji do konce třetího měsíce m následujn sledujícího po měsíci, m v němžn byl zapsán n vklad práva do katastru nemovitostí. Ke dni podání daňov ového přiznp iznání se také vztahuje povinnost tuto daň uhradit. Poznámka: Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč

35

36 Daň dědická Dědickou daní se zdaňuje bezúplatn platné nabytí majetku po smrti fyzické osoby. Jedná se o daň,, kdy dědic d dic získz ská majetek a neposkytne žádnou protihodnotu. Zákon rozděluje osoby do třít skupin a stanovuje pro něn různé sazby daně,, případnp padně osvobození od daně. Sazby daně dědické: U dědickd dické daně jsou první a druhá skupina osvobozená od daně, sazby pro třett etí skupinu jsou závislé na hodnotě darovaného majetku, v nejnižší sazbě je to 7%. Rozdělen lení osob do skupin I. příbuznp buzní v řadě přímé a manžel elé II. příbuznp buzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, e, strýcové a tety); manžel elé dětí (zeťov ové a snachy), děti d manžela, rodiče e manžela, manžel elé rodičů a osoby, které s nabyvatelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem p ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele. III. ostatní právnick vnické a fyzické osoby

37

38 Daň darovací V případp padě získání majetku, aťa již v podobě movitého nebo nemovitého je obdarovaný povinen platit tuto daň. Sazby daně darovací: U darovací daně jsou první a druhá skupina osvobozená od daně, sazby pro třett etí skupinu jsou závislz vislé na hodnotě darovaného majetku, v nejnižší sazbě je to 7%. Rozdělen lení osob do skupin I. příbuznp buzní v řadě přímé a manžel elé II. příbuznp buzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, e, strýcové a tety); manžel elé dětí (zeťov ové a snachy), děti d manžela, rodiče e manžela, manžel elé rodičů a osoby, které s nabyvatelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem p ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele. III. ostatní právnick vnické a fyzické osoby

39

40 Silniční daň Vozidla, která jsou používána k podnikání,, podléhaj hají silniční dani. Existují i vozidla, která jsou od této t to daně osvobozena, jako např.. sanitky, plyn.pohotovost, traktory, jednostopá vozidla, autobusy vnitrostátn tní dopravy...

41 Silniční daň - roční sazby U osobních automobilů je roční sazba daně závislá na objemu motoru: do 800cm Kč nad 800 cm3 do 1.250cm Kč nad 1.250cm3 do 1.500cm Kč nad 1.500cm3 do 2.000cm Kč nad 2.000cm3 do 3.000cm Kč nad 3.000cm Kč U nákladních automobilů je roční sazba daně závislá na počtu náprav a na hmotnosti: 1, 2 i 3 nápravy n do 1 tuny Kč 1 náprava n od 1 do 2 tun 2.700Kč 2 nápravy n od 1 do 2 tun 2.400Kč ostatní viz zákonz

42

43 Spotřebn ební daně Spotřebn ební daní se rozumí: daň z lihu z piva z vína v a meziproduktů z mineráln lních olejů daň z tabákových výrobků.

44 Zákon o spotřebn ebních daních upravuje: podmínky zdaňov ování mineráln lních olejů, lihu, piva, vína v a meziproduktů a tabákových výrobků spotřebn ebními daněmi způsob značen ení a prodeje tabákových výrobků a způsob značen ení některých mineráln lních olejů.

45 Zdroj: Kolkování

46 Daň z tabákových výrobků Mezi tabákov kové výrobky se počítaj tají cigarety, doutníky, cigarillos a tabák k ke kouřen ení. Sazby daně Cigarety Doutníky, cigarillos Tabák k ke kouřen Ostatní tabák 1,07 Kč/ks, K procentní sazba 28%, nejméně však 2,07 Kč/ksK 1,15 Kč/kusK ení Kč/kgK Kč/kgK

47 HOSPODÁŘSK SKÉ NOVINY HN.IHNED.CZ :00 (AKTUALIZOVÁNO: :39) Cigarety zdraží další kuřáck cká daň Evropská unie zvyšuje minimáln lní spotřebn ební daň z kuřiva ze 64 na 90 eur. Do roku 2014 musí Česko zdražit krabičku ku v průměru ru o 12 korun.

48

49 Daň z lihu Sazby daně líh h obsažený ve výrobcích ch uvedených pod kódem k nomenklatury Kč K / hl etanolu líh h obsažený ve výrobcích ch uvedených pod kódem k nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelskp stitelského pálení Kč K / hl etanolu líh h obsažený v destilátech tech ovocných z pěstitelskp stitelského pálení Kč K / hl etanolu ostatní líh h obsažený ve výrobcích ch uvedených pod ostatními kódy k nomenklatury Kč K / hl etanolu

50 Příklad na výpočet daně z lihu U lihu obsažen eného v ovocných destilátech tech z pěstitelského pálenp lení činí daň Kč za jeden hektolitr lihu. Z 1 litru 40% lihoviny byste odvedli daň /100 * 0,4 = 57,2 Kč, K, což znamená na 1 litr této t to lihoviny částku 0,572Kč.

51 Daň z piva Základem daně z piva je jednoduše množstv ství piva vyjádřen ené v hektolitrech. Sazba se pak stanovuje odlišně dle velikosti pivovaru (pro malé nezávisl vislé pivovary platí snížen ené sazby).

52 Sazby daně z piva

53 Daň z mineráln lních olejů Jediná daň z mineráln lních olejů neplyne plně do státn tního rozpočtu, ale 9,1 % se odvádí do Státn tního fondu dopravní infrastruktury. Tato daň je známá zejména kvůli zdanění spotřeby benzinu.

54 Sazba daně z mineráln lních olejů Sazby daně se s liší podle kódu k nomenklatury, obsahu olova, či i podle jiných znaků. Z jednoho litru motorového benzinu s obsahem olova do 0,013 g/l se odvádí státu tu 12,84 Kč. K

55 Daň z vínav Předmětem této t to daně je víno v a meziprodukty vyráběné z něj. n Sazby daně Šumivá vína Tichá vína Meziprodukty Kč/hlK 0 Kč/hlK Kč/hlK

56

57 DPH DPH je nepřímou daní,, která se chová jako přirážka k ceně.. Tuto daň platí spotřebitel ebitelé (poplatníci)) při p i svých nákupech n zboží a služeb. Vybranou daň pak podniky a podnikatelé (plátci DPH) ) odvádějí příslušnému správci daně. Existuje jen minimáln lní množstv ství zboží a služeb, na které stát t DPH neuvalil. Např.. poštovn tovní známky, pojistné,, bankovní poplatky a poštovn tovné.

58 Sazby DPH Sazby DPH Základní 20% Snížená 10% Základní sazba činí 20 %. Uplatňujeme ji na naprostou většinu v zboží a služeb. Snížen ená sazba činí 10 %. Můžeme ji uplatnit na: teplo, chlad a např.. potraviny, zvířata, rostliny, knihy, palivové dřevo služby např.. opravy zdravotnických prostředk edků, ubytovací služby, úklidové práce v domácnostech, domácí péče e o děti, staré,, nemocné a zdravotně postižen ené,, kulturní,, uměleck lecké a sportovní činnosti dovoz uměleckých děl, d sběratelských předmp edmětů a starožitnost itností některé druhy výstavby.

59

60 Ekologické daně V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice povinnost k 1. lednu 2008 zavést ekologické daně: daň z elektřiny daň ze zemního plynu daň z pevných paliv. Správa daně je vykonávána na celními orgány.

61

62

63

64 Zdroje informací a použit itá literatura danova-soustava/ clanky.php?type=jz-socialismus mzda/informace/silnicni-dan/dan- silnicni-sazby/ sazby/ finance.cz/finance.201/neprime-dane- charakteristika-a-spotrebni spotrebni-dane html katastru- nemovitosti/vypisy-z-kn/22808 Marková,, H.: Daňov ové zákony Grada

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 1. Úvod K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více