INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba, auditor a soudní znalec AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, Brno Datum konání přednášky: první část druhá část Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií CZ.1.07/2.3.00/ TENTO STUDIJNÍ MATERIÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 1 ČESKÉ REPUBLIKY

2 OBSAH Obsah PRVNÍ KAPITOLA Úvod do účetmoctví Jednoduché účetnictví Dapová evidence Základní principy účetní regulace v Evropské unii DRUHÁ KAPITOLA: Dapová politika v Evropské unii Legislativa EU Nepřímé daně Přímé daně Soudní dvůr Evropských společenství (ESD) Rada ECOFIN Jak hledat dokumenty EU TŘETÍ KAPITOLA: Formy vedení účetnictví Plný rozsah účetnictví Zjednodušený rozsah účetnictví Plný rozsah účetnictví/dle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) Jednoduché účetnictví Dapová evidence Účetní metody Účetní výkaznictví Vlivy dapových zákonů na účetnictví ČR ČTVRTÁ KAPITOLA: Základní charakteristika procesních a hmotně-právních pravidel dapové soustavy v ČR Procesní pravidla (stanoveno zákonem) Hmotně právní pravidla (stanoveno zákony od 1993) K čemu slouží soustava daní

3 4.4. Trestně-právní odpovědnost PÁTÁ KAPITOLA: Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozd.změn Členění zákona Dap z příjmů fyzických osob Členění jednotlivých typů zdanění Dap z příjmů právnických osob Společná ustanovení Závěr k zákonu o daních z příjmů ŠESTÁ KAPITOLA: Dap z příjmů fyzických osob komentář k přiznání za rok Postup při vyplpování Základní orientace SEDMÁ KAPITOLA: Dap dědická, dap darovací a dap z převodu nemovitostí ( majetkové daně ) Tyto daně představují samostatný zákon: Závěr k trojdani OSMÁ KAPITOLA: Dap z nemovitostí Dap představuje samostatný zákon: DEVÁTÁ KAPITOLA: Stručná charakteristika ostatních daní: DESÁTÁ KAPITOLA: Dap z přidané hodnoty Dap tvoří samostatný zákon č. 235/2004 Sb., ve zn.p.z Základní principy daně Sazby daně Základní pravidla pro prodej (dap na výstupu) Základní pravidla pro nákup (dap na vstupu) Problematika neziskových organizací Problematika daně u veřejných vysokých škol KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Dapový řád

4 11.1. Procesní vlivy na jednotlivé dapové zákony Praktická pomůcka návodu jak postupovat KAPITOLA DVANÁCTÁ: Mezinárodní zdanění a úvahy EU o regulaci daní Mezinárodní zdanění Úvahy EU o dapové regulaci/harmonizaci Závěry a shrnutí semináře Seznam použité literatury Přílohy

5 1. PRVNÍ KAPITOLA 1.1. Úvod do účetmoctví V ČR upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn K tomuto zákonu existují: - Prováděcí předpisy publikované formou vyhlášek registrovaných ve Sbírce zákonů podle typů účetních jednotek (podnikatelé, banky, neziskové subjekty, subjekty tzv. účetnictví státu, apod.) - České účetní standardy - publikované fomou Opatření MF ve Finančním zpravodaji rovněž podle typů účetních jednotek Smysl prováděcích předpisů: - Forma a obsah účetního výkaznictví - Účetní metody a pravidla - Základní principy využití a pravidel dle tohoto zákona 1.2. Jednoduché účetnictví - Již dnes přežitá dřívější oblíbená a často využívaná forma - Základní pravidla použití a výhody 1.3. Daňová evidence - Slouží jako náhrada za jednoduché účetnictví - Je určena jen pro účely daní, z toho je odvozen její název - S účetnictvím má jen velmi málo společného (současný zákon o účetnictví již tuto oblast neupravuje) 5

6 1.4. Základní principy účetní regulace v Evropské unii - Je součástí tzv. harmonizace účetnictví (srovnatelnost účetních metod a účetního výkaznictví) - Celkem 13 direktiv/směrnic EU, z toho významné: - 4. Direktiva: harmonizace ročních účetních výkazů - 7. Direktiva: harmonizace konsolidovaných účetních výkazů - 8. Direktiva: harmonizace různých aspektů kvalifikace účetních znalců/auditorů (již zrušena, nahrazena novou: č. 2006/43/ES ze ) Mezinárodní účetní standardy IFRS - Snaha o využívání shodných účetních metod - Vydáváno formou samostatných textů (cca 1300 stran) (jednotlivé standardy a jejich interpretace) - Neustálý vývoj a doplpky (IASC od roku 1973 v Londýně) - Využívány zejména v zemích EU - Povinnost jejich použití v ČR Obecně uznávané účetní zásady (US GAAP) - Vznik v USA po krachu burzy v 30.letech minulého století - Vydáváno formou rozsáhlého souboru předpisů (Koncepční rámec, účetní standard, interpretace, tech.věstníky) - Výhodou je volný výklad použití (viz např. podvody: ENRON) - Využívány v anglosaském zeměpisném teritoriu 6

7 2. DRUHÁ KAPITOLA: DAŇOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII 2.1. Legislativa EU - zásadně přenechána členským státům - čl. 60 Smlouvy o založení Evropského společenství - zákaz vnitrostátního diskriminačního zdanění - čl. 60 má přímou právní účinnost ve prospěch FO a PO čl.států 2.2. Nepřímé daně - výslovný základ pro zmocnění k harmonizaci ve Smlouvě o ES - Čl. 93: odstranění přímých překážek k volnému obchodu - typický příklad pokročilé harmonizace u daně z přidané hodnoty (viz Směrnice Rady 112/2006 /ES. dříve tzv.: 6 směrnice ES) 2.3. Přímé daně - žádný výslovný základ pro zmocnění k harmonizaci ve Smlouvě o ES - čl. 94: všeobecná základní norma kompetence Komisi pro opatření - čl druhá odrážka: odstranění dvojího zdanění v rámci členských států EU - dlouhodobé úvahy o harmonizaci daně z příjmů právnických osob 2.4. Soudní dvůr Evropských společenství (ESD) - - nepřímé daně: výklad práva EU (základní právní akt: směrnice) - řada závazných judikátů (vztahují se ke konkrétnímu případu, ale mají v příslušné oblasti závaznou platnost) 7

8 - jsou přehledně publikovány s číslem rozhodnutí - přímé daně: základní svobody ve smlouvě o ES - neporušení zákazu diskriminace 2.5. Rada ECOFIN - příslušná pro právní akty v oblasti daní - 27 členských států musí jednohlasně rozhodnout - obtížný politický koncensus právo veta - dlouhý legislativní proces 2.6. Jak hledat dokumenty EU - judikatura: eur-lex.europa.eu/rech naturel.do - dokumenty Komise: europa.eu/prelex/apcnet.cfm?cl=cs - 8

9 3. TŘETÍ KAPITOLA: FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 3.1. Plný rozsah účetnictví - všechny účetní jednotky: - PO, které mají sídlo na území ČR - Zahraniční osoby, které v ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů - FO, kteří jsou jako podnikatelé zapsáni v O.R./v závislosti na obratu (limit nad 25 mil. Kč ročně) - FO, vedou-li účetnictví na základě svého rozhodnutí - FO, jsou-li podnikateli a jsou účastníci sdružení bez právní subjektivity (je-li alespop jeden z účastníků účetní jednotkou) - FO, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis - pro výše vyjmenované platí zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v plném rozsahu 3.2. Zjednodušený rozsah účetnictví - vybrané účetní jednotky: PO, které jsou: - občanská sdružení/organizační složky s právní subjektivitou - církve, náboženské společnosti nebo církevní společnosti, které jsou právnickou osobou podle zvláštního zákona - obecně prospěšné společnosti, honební společnosti, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek - bytová družstva, která nemají povinný audit, družstva založená za účelem zajišťování hospodářských nebo sociálních služeb svých členů FO, které jsou: 9

10 - pokud nemají povinný audit - ostatní (FO, PO), pokud tak stanoví zvláštní zákon 3.3. Plný rozsah účetnictví/dle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) - obchodní společnosti/emitenti cenných papírů na regulovaném trhu cenných papírů (veřejný trh podnikání na kapitálovém trhu v ČR) - nově i jejich dceřiné společnosti pro účely konsolidace - přestože tuto povinnost emitenta v ČR neplní - účinnost až od vstupu ČR do EU (od ) - Nařízení ES č. 1606/2001 Evropského parlamentu z Jednoduché účetnictví - předpis ve znění účinném do občanská sdružení/organizační jednotky/církve/církevní společnosti, které jsou právnickou osobou s celkovými ročními příjmy 3 mil. Kč 3.5. Daňová evidence - není upraveno účetními předpisy - určeno pro výběr daně podnikajících F Účetní metody - účetní jednotky ad 3.1. v plném rozsahu dle zákona - účetní jednotky ad 3.2. ve zkráceném rozsahu dle zákona - účetní jednotky ad 3.2. dle IFRS 10

11 3.7. Účetní výkaznictví - účetní jednotky ad 3.1. výkazy v plném rozsahu - účetní jednotky ad 3.2. výkazy ve zkráceném rozsahu - účetní jednotky ad 3.3. výkazy dle IFRS, nevztahuje se na ně zákonná norma dle předpisů v ČR (nemají předepsaný závazný formát) 3.8. Vlivy daňových zákonů na účetnictví ČR - dapová legislativa je silně provázána s účetnictvím - účetní hospodářský výsledek nutno upravit dle obsahu zákona o daních z příjmů (připočitatelné/odpočitatelné položky) - účetní metody dle zákona o účetnictví/prováděcích předpisů nejsou v některých případech akceptovány pro účely dapových zákonů - týká se všech typů vedení účetnictví (ad ) 11

12 4. ČTVRTÁ KAPITOLA: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROCESNÍCH A HMOTNĚ-PRÁVNÍCH PRAVIDEL DAŇOVÉ SOUSTAVY V ČR 4.1. Procesní pravidla (stanoveno zákonem) - stanovují závazné postupy poplatníka a správce daně - zákon č. 280/2009. Sb.: Dapový řád - obsáhlý dokument obsahuje celkem 264 paragrafů - viz publikace SAGIT sešit č. 750 (viz studijní materiály) 4.2. Hmotně právní pravidla (stanoveno zákony od 1993) - jsou rozdělena jednotlivými zákony v členění: přímé: Dap z příjmů fyzických a právnických osob Dap z nemovitostí Dap z převodu nemovitostí, dědická a darovací Dap silniční nepřímé Dap z přidané hodnoty Dap spotřební Daně ekologické 4.3. K čemu slouží soustava daní - zákonný prostředek k příjmům veřejných rozpočtů státu - výběr a kontrola plnění dapových povinností - větší část je příjmem státního rozpočtu 12

13 - menší část je příjmem krajů, měst a obcí - veškerou správu a výběr daní zajišťují Finanční úřady - každý poplatník má svého místně příslušeného správce daně - Finančních úřadů je v současné době Celkově zaměstnává včetně FŘ a GFŘ - cca pracovníků 4.4. Trestně-právní odpovědnost - neplacení daně, nebo její krácení je trestným činem - upravuje Trestní zákon: - hlava VI trestné činy hospodářské 240 zkrácení daně/poplatků a podobné platby 241 neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení 242 zvláštní ustanovení o účinné lítosti 243 nesplnění oznamovací povinnosti v dapovém řízení 244 porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětem 245 padělání a pozměnění předmětů k označení zboží 246 padělání a pozměnění známek 13

14 5. PÁTÁ KAPITOLA: ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Č. 586/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZD.ZMĚN 5.1. Členění zákona část speciální: - dap z příjmů fyzických osob: dap z příjmů právnických osob: část společná: Daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti a funkčních požitků - 6 (zaměstnanci a ostatní) - z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - 7 (OSVČ) - z kapitálového majetku z pronájmu z ostatních příjmů Členění jednotlivých typů zdanění - vymezuje předmět daně (za co se platí) - vymezuje event. osvobození od daně - vymezuje základ daně a dapovou ztrátu - stanovuje nezdanitelnou část daně (dary, apod). - určuje sazbu daně - vymezení co je a není dapovým nákladem/připočitatelné a odpočitatelné položky obsahuje společná část shodně i pro právnické osoby 14

15 5.4. Daň z příjmů právnických osob Konkrétně vymezuje: - poplatníky daně - zdapovací období - předmět daně - osvobození od daně - základ daně a položky snižující základ daně - sazbu daně 5.5. Společná ustanovení - zdroj příjmů - základ daně - výdaje/náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů - co nelze považovat za výdaje/náklady podle předchozí odrážky - odpisy hmotného a nehmotného majetku - vstupní cena a vyloučení vybraného majetku z odepisování - odpisové skupiny, délka a možné formy odepisování - navazující příloha k zákonu (specifikace dle SKP skupiny 1-6) - položky odpočitatelné od základu daně - sleva na dani (vybraní poplatníci) - zvláštní sazba daně - ustanovení o zálohách na dap/minimální výše, zajištění daně - zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů dapové přiznání fyzických osob/upřesnění dalších povinností 15

16 dapové přiznání právnických osob/upřesnění dalších povinností - přechodné a závěrečné ustanovení Přílohy k zákonu: Třídění hmotného majetku do odpisových skupin v uspořádání dle Standardní klasifikace produkce SKP: Odpisová skupina 1: položky 1-26 Odpisová skupina 2: položky 2-81 Odpisová skupina 3: položky 3-45 Odpisová skupina 4: položky 4-22 Odpisová skupina 5: položky 5-39 Odpisová skupina 6: položky 6-8 Odpis: 3 roky Odpis: 5 let Odpis: 10 let Odpis: 20 let Odpis: 30 let Odpis: 50 let 5.6. Závěr k zákonu o daních z příjmů - jeden z nejvíce komplikovaných zákonů v soustavě daní - podléhá neustálé novelizaci - orientace v jeho aktuálním znění je velmi obtížná i pro zdatné odborníky - Viz publikace SAGIT: sešit č. 801 (DANĚ Z PŘÍJMŮ 2011) 16

17 6. ŠESTÁ KAPITOLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KOMENTÁŘ K PŘIZNÁNÍ ZA ROK Postup při vyplňování - Tiskopis přiznání vzor č viz příloha k učebnímu materialu 6.2. Základní orientace - Titulní strana - II. Oddíl: dílčí základ daně, základ daně, ztráta - rekapitulace dílčích základů daně - přílohy: Základní: - (zadní strana dap.přiznání) rekapitulace příloh, podpis Speciální: - Příloha č. 1-7 ZDP (příjmy z podnikání) - Příloha č. 2-9,10 (příjmy z pronájmu a ostat.příjmy) Možnosti vyplnění: - ručně na tiskopisu, který je k dispozici na každém FÚ - elektronicky na tiskopisu, který je na řadě internetových adres, - (provádí rovněž potřebné součty a převody mezi přílohami) Kdo podává dapové přiznání: ( 38g ZDP v platném znění) - zaměstnanec, který má další příjmy za rok vyšší jak 6.000,- Kč - ostatní osoby, které mají příjmy za rok vyšší jak ,- Kč 17

18 7. SEDMÁ KAPITOLA: DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ ( MAJETKOVÉ DANĚ ) 7.1. Tyto daně představují samostatný zákon: - č. 357/1992 Sb, ve znění pozdějších změn - poplatník, předmět daně - základ daně - společná ustanovení Kategorie dědiců (3 skupiny) Sazby daně dědické/darovací podle jednotlivých skupin 1-3 Sazba daně z převodu nemovitostí - Vyměření a splatnost daní - Osvobození od daně dědické/darovací a daně z převodu nem. - Dapové přiznání - Lhůty pro vyměření - Ustanovení přechodná a závěrečná 7.2. Závěr k trojdani - méně častá dap - je však povinností poplatníka přiznání podat a ve stanovené lhůtě dap zaplatit - pozor na notářské poplatky, tyto nejsou součástí daně 18

19 8. OSMÁ KAPITOLA: DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 8.1. Daň představuje samostatný zákon: - č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších změn Prováděcí předpisy: vyhl. č. 12/1993 Sb. předpis o cenách pozemků dle kat.území - dap z pozemků (část první) předmět, poplatníci daně, osvobození od daně základ daně, sazba daně - dap ze staveb (část druhá) předmět, poplatníci daně, osvobození od daně základ daně, sazba daně - společná ustanovení (část třetí) dapové přiznání, vyměření a placení daně - zmocpovací ustanovení (část čtvrtá) - přechodná a závěrečná ustanovení (část pátá) - aktuální tiskopis přiznání k dani z nemovitostí Vzor č. 11 základní principy při vyplpování žádosti/změn (musí řešit zpravidla každý majitel nemovitostí) 19

20 9. DEVÁTÁ KAPITOLA: STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OSTATNÍCH DANÍ: Dap silniční Daň silniční zákon č. 16/1993 Sb., ve zn.p.z. Daň spotřební zákon č. 353/1992 Sb., ve zn.p.z. Daně ekologické zákon č. 261/2007 Sb., ve zn.p.z. - ze zemního plynu (část čtyřicátápátá) - z pevných paliv (část čtyřicátášestá) - z elektřiny (část čtyřicátásedmá) - předmět, osvobození od daně - poplatníci daně, základ a sazba daně - slevy na dani, dapové přiznání Dap spotřební (správce daně: Celní správa) - dap z alkoholických nápojů - dap z tabákových výrobků - dap z minerálních olejů motorové benzíny, oleje zkapalněné ropné plyny Daně ekologické (správce daně: Celní správa) - zavedeny až v roce 2008 (v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů ) - cílem je zpoplatnění znečišťování životního prostředí 20

21 10. DESÁTÁ KAPITOLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Daň tvoří samostatný zákon č. 235/2004 Sb., ve zn.p.z. - jde v současné době o nejpropracovanější zákonnou normu v rámci harmonizace v EU - významná změna v pravidlech při vstupu do EU k problém častých dapových podvodů Základní principy daně - plátce/neplátce - hranice plátcovství 1 mil. Kč - vymezení ekonomické činnosti soustavná činnost výrobců/obchodníků/provozovatelů služeb soustavná činnost vykonávaná podle zvl. právních předpisů nezávislé činnosti (lékaři/advokáti/notáři/auditoři, apod.) využití hmotného/nehmotného majetku za účelem získání příjmů pokud je tento majetek využíván soustavně - osoba povinná k dani: každá fyzická i právnická osoba uskutečpující ek.činnosti bez ohledu, zda byla/nebyla založena za účelem podnikání - již neplatí vymezení statutu/předmětu podnikání na tzv. hlavní a doplpkovou činnost u neziskových organizací Sazby daně - historie (zatím vždy v ČR sazby 2) od do (5% a 19%) 21

22 od dosud (9ˇ% a 19%) úvahy: od X/2011 nebo I/2012 jedna sazba: 19%?? s vyjímkami (složitá diskuse) - řešeno samostatnými přílohami k zákonu: příloha č. 1 (dodání zboží snížená sazba) příloha č. 2 (poskytnutí služeb snížená sazba) příloha č. 3 (stavební a montážní práce snížená sazba) Základní pravidla pro prodej (daň na výstupu) - vývoz do zemí EU (doklad o předání příjemci) - vývoz do třetí země (mimo EU) doklad o vyvezení přes hranice ČR (CMR, či jiný přepravní doklad) - dodavatel odpovídá na skutečnost, že si ověřil, zda je - odběratel plátce (číslo plátce tzv. wat ) - lze ověřit v registru plátců EU Základní pravidla pro nákup (daň na vstupu) - plátce (ekonomická činnost) - má/nemá na výstupu osvobozenou činnost od daně - nárok na odpočet je možnost, nikoliv povinnost - nemá: může uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši - má: může uplatnit nárok na odpočet pouze v poměrné výši 22

23 10.6. Problematika neziskových organizací - nároky na odpočet s ohledem na významný objem osvobozených plnění na výstupu jsou poměrně složitou a administrativně náročnou agendou - vznikají v podstatě 3 skutečnosti: nároky na odpočet v plné výši (specifikace v zákoně) nároky na odpočet v poměrné výši (koeficient) žádné nároky na odpočet související s plněním osvobozeným na výstupu Problematika daně u veřejných vysokých škol - provozuje ekonomickou činnost - výnosy z dotací jsou osvobozeny od daně - specifikace poměrných odpočtů příklady jednotlivých typů činností a možné zásady uplatoování daně: na vstupu na výstupu 23

24 11. KAPITOLA JEDENÁCTÁ: DAŇOVÝ ŘÁD Procesní vlivy na jednotlivé daňové zákony - souvisí s povinnostmi poplatníka - každý hmotně-právní daoový předpis má procesní povinnosti Praktická pomůcka návodu jak postupovat - SAGIT: sešit 750 Dapový řád a dapové zákony (vybraná ustanovení k jednotlivým dapovým zákonům týkající se jen procesu ) - dap z nemovitostí - trojdap - dap z příjmů - dap silniční - dap z přidané hodnoty - dap spotřební - ekologické daně - omezení plateb v hotovosti 24

25 12. KAPITOLA DVANÁCTÁ: MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ A ÚVAHY EU O REGULACI DANÍ Mezinárodní zdanění - smyslem je zamezení tzv. dvojího zdanění - většina států má mezi sebou uzavřeny tzv. SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ - Těchto smluv má ČR sjednáno celkem 77 (viz seznam: SAGIT č str. 219) - Jednotlivé smlouvy samostatně vymezují některé sazby a povinnosti daně v rámci sjednané úmluvy - příslušná dapová sazba je zpravidla nižší než národní sazba - sjednaná sazba dle smlouvy je vždy závazná - má vždy přednost před národní úpravou - typickým příkladem jsou např. licenční poplatky/dividendy - odvedená dap dle takto platné smlouvy je považována za splnění dapové povinnosti poplatníka v jeho dapovém domicilu (řada variant řešení: od přímého zápočtu, po potvrzení od FÚ) - příklady některých smluv (např. Švýcarsko) - příklady možné dapové optimalizace v rámci aplikace těchto mezinárodních smluv - příklady nespolupracujících států dapové ráje, apod. - postupy správců daně k aktivitám poplatníků s tzv. nespolupracujícími státy Úvahy EU o daňové regulaci/harmonizaci - obecná rovina 25

26 - speciální rovina - současný stav - uvažované výhledy - obecně by EU chtěla regulovat vše 26

27 13. ZÁVĚRY A SHRNUTÍ SEMINÁŘE Část 1: Úvod do účetnictví, regulace v ČR a EU, formy vedení účetnictví a harmonizace účetního výkanictví - Dapová politika EU, dapový systém v ČR (hmota a proces) - Provázanost účetnictví a daní v ČR negativní vlivy na věrné zobrazení předmětu účetnictví Část 2: Jednotlivé dapové zákony daně přímé a nepřímé, jejich stručná charakteristika a funkce - Vzorové dapové přiznání daně z příjmů fyzických osob a daně z nemovitostí (dle současně platných závazných vzorů MF) - Význam a funkce mezinárodního zdanění, výhody a nevýhody pro jednotlivé státy - Úvahy EU o regulaci/harmonizaci dapové politiky 27

28 14. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] Anonymus: Lexikon PRÁVO EVROPSKÉ UNIE, Sagit [2] Anonymus: TABULKY A INFORMACE PRO DANĚ A PODNIKÁNÍ, ASPI [3] Anonymus: DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE A-7, PORADCE, S.R.O [4] Anonymus: Jednotlivé dapové zákony dle platné legislativy v ČR od roku [5] Kovanicová: NOVÁ ABECEDA ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ PRO KAŽDÉHO BOVA POLYGON [6] Kovanicová: JAK POROZUMNĚT SVĚTOVÝM, EVROPSKÝM, ČESKÝM ÚČETNÍM VÝKAZŮM BOVA POLYGON [7] Kolektiv autorů: Téma - VYSOKÉ ŠKOLY, Auditor č.1/2010, Komora auditorů ČR: [8] Vzory dapových tiskopisů a závazné postupy. URL:<http://csd.mfcr.cz> [cit ]. [9] Zveřejpování výsledků z účetních závěrek. URL:<http://justice.cz> [cit ]. 28

29 15. PŘÍLOHY 1. Tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 vzor č Pokyny k vyplnění dapovéhé přiznání z příjmů fyzických osob za zdapovací období (kalendářní rok)

30 Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, v e, pro 01 Daňové identif ikační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné oprav né dodatečné X Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne Otisk podacího razítka finančního úřadu 04 Kód rozlišení ty pu DAP 2 ) Datum 05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která by la podána správ ci daně před uply nutím neprodloužené lhůty 1) ano ne X 05a Zákonná pov innost ov ěření účetní záv ěrky auditorem 1) ano ne X P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 nebo jeho část 2 ) od dále jen "DAP" do 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi 06 Příjmení 07 Rodné příjmení 08 Jméno(-a) 09 Titul 10 Státní příslušnost 11 Číslo pasu Adresa místa pobytu v den podání DAP 12 Obec 13 Ulice / část obce 14 Číslo popisné / orientační 15 PSČ 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / 18 Stát Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje Řádky 19 až 22 v y plňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podáv á, je rozdílná od adresy v den podání DAP. 19 Obec 20 Ulice / část obce 21 Číslo popisné / orientační 22 PSČ Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdrţoval Řádky 23 až 28 v y plňte pouze v případě, že nemáte by dliště (trv alý poby t) na území České republiky. 23 Obec 24 Ulice / část obce 25 Číslo popisné / orientační 26 PSČ 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / 29 Kód státu - v y plní jen daňový nerezident 29a Výše celosv ětových příjmů Kč 30 Spojení se zahraničními osobami 1 ) ano ne X MFin 5405 vzor č

31 2. ODDÍL - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta 1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků ( 6 zákona) poplatník finanční úřad Úhrn příjmů od v šech zaměstnavatelů Úhrn pov inného pojistného podle 6 odst. 13 zákona Daň zaplacená v zahraničí podle 6 odst. 14 zákona 34 Dílčí základ daně podle 6 zákona (ř ř ř. 33) Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zv ýšený o povinné 35 pojistné podle 6 odst. 13 zákona 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle 6, 7, 8, 9 a 10 zákona, základ daně a ztráta 36 Dílčí základ daně ze záv islé činnosti podle 6 zákona (ř. 34) 36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle 6 zákona po vynětí (ř úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle 6 zákona nebo ř. 36) 37 Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné v ýdělečné činnosti podle 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP) 38 Dílčí základ daně z kapitálov ého majetku podle 8 zákona Úhrn řádků (ř ř ř ř. 40). 41a Úhrn dílčích základů daně podle 7 až 10 zákona po v y nětí (ř úhrn v y ňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle 7 až Základ daně (36a + kladná hodnota z ř. 41a) 43 (neobsazeno) Základ daně po odečtení ztráty (ř ř. 44) 46 Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů) Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle 9 zákona (ř. 206 přílohy č. 2 DAP) Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle 10 zákona (ř. 209 přílohy č. 2 DAP) Uplatňov aná v ýše ztráty - v zniklé a v y měřené za předcházející zdaňovací období maximálně do v ýše ř. 41a Částka podle ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné poloţky a daň celkem Počet Počet měsíců měsíců Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků) Odst. 5 zákona (penzijní připojištění) Odst. 6 zákona (živ otní pojištění) Odst. 7 zákona (odborové příspěvky ) Odst. 8 zákona (úhrada za další v zdělávání) 34 odst. 4 zákona (v ýzkum a v ýv oj) Další částky 54 Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek odčitatelných od základu daně (ř ř ř ř ř ř ř ř. 53) 55 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně (ř ř. 54) 56 Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 57 Daň podle 16 zákona 58 Daň podle 16 zákona (ř. 57) nebo částka z ř. 330 přílohy č. 3 DAP 4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta (neobsazeno) Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58) Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru bez znaménka mínus Slev y celkem podle 35 odst. 1 zákona 5. ODDÍL - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění 63 Slev a podle 35a nebo 35b zákona 2 31

32 Tab. č. 1 ÚDAJE O MANŢELCE (MANŢELOVI) Příjmení, jméno, titul manželky (manžela) Rodné číslo Částka podle 35ba odst písm. a) zákona (na poplatníka) Počet měsíců Počet měsíců 65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela) 65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela, která/který je držitelem ZTP/P) písm. c) zákona (na poživ atele invalidního důchodu 66 pro inv aliditu prv ního nebo druhého stupně) písm. d) zákona (na poživ atele invalidního důchodu 67 pro invaliditu třetího stupně) 68 písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P) 69 písm. f ) zákona (studium) Úhrn slev na dani podle 35, 35a, 35b a 35ba zákona (ř ř ř ř. 65a + ř. 65b + ř ř ř ř. 69) Daň po uplatnění slev podle 35, 35a, 35b a 35ba zákona (ř ř. 70) Tab. č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŢIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI Příjmení a jméno(-a) 1 Rodné číslo 2 Počet měsíců 3 Počet měsíců se ZTP/P Celkem Daňové zv ýhodnění na v y živ ované dítě Slev a na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně do v ýše daně na ř. 71) Daň po uplatnění slev y podle 35c zákona (ř ř. 73) a 88 Daňov ý bonus (ř ř. 73) Úhrn v y placených měsíčních daňových bonusů podle 35d zákona (v četně případného doplatku na daňovém bonusu) Rozdíl na daňov ém bonusu (ř ř. 76) Poslední známá daň Zjištěná daň podle 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ř. 74) Rozdíl řádků (ř ř. 78) : zv ýšení (+) částka daně se zv y šuje, snížení (-) částka daně se snižuje Poslední známá daň - daňov á ztráta podle 5 zákona Zjištěná ztráta podle 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ř. 61) Rozdíl řádků (ř ř. 81) : zv ýšení (+) - daňov á ztráta se zv y šuje, snížení (-) daňová ztráta se snižuje Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze záv islé činnosti a z f unkčních požitků (po slev ách na dani) Na zbýv ajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle 7a zákona Sražená daň podle 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy ) Sražená daň podle 36 odst. 7 zákona Zajištěná daň plátcem podle 38e zákona 6. ODDÍL - Dodatečné DAP 7. ODDÍL - Placení daně 89 Sražená daň podle 38f odst. 12 zákona Zaplacená daňová povinnost (záloha) podle 38gb odst. 4 zákona Zbýv á doplatit (ř ř ř ř ř ř ř. 87a - - ř ř ř. 90) : (+) zbýv á doplatit, (-) zaplaceno v íce 3 32

33 PŘÍLOHY DAP: Ve sloupci uveďte počet listů příloh. Název přílohy Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné v ýdělečné činnosti ( 7 zákona)" Příloha č. 2 - Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu ( 9 zákona) a z ostatních příjmů ( 10 zákona)" Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů ze zahraničí ( 38f zákona)" v četně Samostatných listů 1. oddílu Účetní závěrka poplatníka, který v ede účetnictv í Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na v y loučení dvojího zdanění podle 38f odst. 10 zákona "Potv rzení o zdanitelných příjmech ze záv islé činnosti a z f unkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňov ém zv ýhodnění" za příslušné zdaňovací období od v šech zaměstnavatelů (např. podle 38j odst. 3 zákona) Doklad o posky tnutém daru Potv rzení o posky tnutém úv ěru na by tov é potřeby a o v ýši úroků z tohoto úv ěru Potv rzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění Potv rzení o zaplacených částkách na soukromé živ otní pojištění Potv rzení o zaplacené úhradě na další v zděláv ání Důvody pro podání dodatečného DAP Další přílohy v ýše neuvedené Počet listů příloh celkem 0 PROHLAŠUJI, ŢE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Údaje o zástupci: Kód zástupce: Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby Datum narození / Evidenční číslo osv ědčení daňového poradce / IČ právnické osoby Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.) Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu Datum Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu Otisk razítka 1 ) Označte křížkem odpov ídající v ariantu 2) Údaj v y plňte, pouze máte-li kód rozlišení ty pu DAP v případech uv edených v 38gb zákona a dále v případech uv edených v 239 a 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňov ého řádu v e znění pozdějších předpisů. Otisk podacího razítka finančního úřadu ŢÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Podle ust. 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňov ého řádu, v e znění pozdějších předpisů, žádám o v rácení: přeplatku na dani z příjmů f y zických osob Kč. Přeplatek zašlete na adresu: nebo v raťte na účet v edený u kód banky Vlastník účtu V dne č. specifický symbol měna, v e které je účet v eden Podpis poplatníka (zástupce) 4 33

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 5405-1_19_3AK.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 č.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 č.

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka finančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Příklad s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 mu provedla

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identiþ kační číslo 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka Þnančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona Příloha č. 2 5530_11.pdf Tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 5 544 Mfin 544 vzor č. 4 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 omezená verze Tato verze je použitelná jen pro právnické osoby, u nichž : *

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více