Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání. Aplikace IZR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání. Aplikace IZR"

Transkript

1 Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Aplikace IZR

2 Obsah 1. APLIKACE IZR - TVORBA ŽÁDOSTÍ PRO PLATBU PRO OPATŘENÍ DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI Příprava deklarace dojnic, masných telat a bahnic/koz pomocí aplikace IZR pro přípravu zvířat Generování žádosti bez přípravy deklarace v IZR APLIKACE IZR - TVORBA ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT Opatření Dobré životní podmínky zvířat a jeho podmínky Příprava žádosti v aplikaci IZR přes Portál farmáře Generování žádosti bez přípravy deklarace v IZR PŘÍPRAVA DEKLARACE WELFARE NA PORTÁLU FARMÁŘE DOPLNĚNÍ OBJEKTŮ A JINÝCH INFORMACÍ Příprava žádosti na Portálu farmáře pro podopatření pro skot Příprava žádosti na Portálu farmáře pro podopatření pro prasata

3 1. Aplikace IZR - tvorba žádostí pro platbu pro opatření Dobrovolné podpory vázané na produkci Chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka Chov telete masného typu Chov bahnice nebo chov kozy V prostředí portálu farmáře si budou moci připravit předtisk i žadatelé, kteří budou podávat žádost o dotaci na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (dále jen dojnice), na telata masného typu (dále jen masná telata) a bahnice/kozy pasené na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě (dále jen bahnice/kozy). POZOR! Pro žadatele, kteří jsou registrováni v systému Ústřední evidence jako chovatelé dojnic, masných telat a bahnic/koz, bude příprava deklarace zvířat přístupná od ! Po přihlášení do portálu farmáře žadatel zvolí možnost Nová podání - Jednotná žádost a žádosti AEO. Nyní si žadatel připraví deklaraci dojnic, masných telat a bahnic/koz pomocí aplikace IZR pro přípravu deklarace krav chovaných v systému s TPM, deklarace telat masného typu, deklarace bahnic/koz pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě 1.1 Příprava deklarace dojnic, masných telat a bahnic/koz pomocí aplikace IZR pro přípravu zvířat Pro přípravu deklarace dojnic, masných telat, bahnic/koz v aplikaci IZR, žadatel stiskne tlačítko APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU DEKLARACE ZVÍŘAT. 3

4 Tím se přesune do aplikace pro přípravu deklarace dojnic, masných telat a bahnic/koz. Zde žadatel nejprve vybere typ deklarace - na výběr má Předtisky na krávy s TPM, Předtisky na tele masného typu a Předtisky na bahnice/kozy, který chce připravit a poté stiskne tlačítko NOVÁ SADA. Po výběru typu deklarace a stisknutí tlačítka NOVÁ SADA se žadateli vygeneruje požadovaná sestava. Tato sestava je natažena z dat Ústřední evidence. 4

5 V případě masných telat upozorňujeme, že telata jsou do deklarace natahována i na základě kritéria včasného nahlášení data narození telete do systému ústřední evidence! Pokud nebude zvíře včas nahlášeno do systému ústřední evidence, nebude způsobilé pro platbu! Dle změny vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platné od , jsou lhůty následující: žadatel je povinen označit tele do 20 dnů ode dne jeho narození; zároveň platí, že datum narození telete musí být nahlášeno nejpozději do 7 dnů ode dne označení telete. 7 denní lhůta pro nahlášení data narození zvířete se dále může prodloužit o tzv. technickou toleranci podle toho, jakým způsobem žadatel nahlášení data narození provedl: pokud žadatel podal ohlášení elektronicky, zůstává lhůta 7 denní! pokud žadatel podal hlášení papírově, případně prostřednictvím regionálního pracovníka, přidává se ke lhůtě 7 dnů dalších 7 dnů na doručení. pokud žadatel zaslal hlášení prostřednictví u, záleží na tom, který den byl přijat. Pokud byl přijat v úterý, středu nebo čtvrtek, přidává se k 7 denní lhůtě 1 den. Pokud byl přijat v pátek, sobotu, neděli nebo pondělí, přidávají se k 7 denní lhůtě 4 dny. Pokud je tedy masné tele nahlášeno do systému ústřední evidence pozdě, do deklarace se nenatáhne! V případě bahnic a koz upozorňujeme, že do deklarace jsou natahována pouze zvířata starší jednoho roku! Pokud žadatel zjistí, že jeho sada neodpovídá aktuálnímu stavu, doporučujeme přípravu deklarace přerušit a nejdříve si provést patřičné změny v systému Ústřední evidence. V této aplikaci lze provádět škrtání jednotlivých dojnic, masných telat, bahnic/koz - to pro případ, že žadatel nechce na danou dojnici, masné tele, bahnici/kozu žádat o platbu. Škrtání se provádí odškrtnutím checkboxu. V aplikaci lze i přidat nové zvíře, případně přesunout zvíře z nezpůsobilých do způsobilých. Přidání nového zvířete je možné provést přes stisk tlačítka DOPLNIT ZVÍŘE. Přesun zvířete z nezpůsobilých do způsobilých se děje v záložce Dojnice/Tele/Bahnice, koza nezpůsobilá přes zaškrtnutí zvířat, které žadatel chce převést a stisknutí tlačítka PŘESUN MEZI ZPŮSOBILÉ. 5

6 Upozorňujeme žadatele, že přesun zvířat ze záložky nezpůsobilé do záložky způsobilé by se měl provádět pouze ve výjimečných případech v situaci, kdy si je žadatel jist, že provedl opravu v systému ústřední evidence a zvíře se tak stane stejně způsobilým!! Po provedení změn v deklaraci žadatel stiskne tlačítko ULOŽIT a poté ODESLAT DATA NA SZIF. Aplikace IZR pro přípravu deklarace ovcí a koz je nastavena tak, že neumožní odeslat datovou sadu na SZIF v případě, kdy počet VDJ ovcí, koz je menší než 2 VDJ. V deklaraci musí být minimálně: - 14 ovcí/koz U dojnic došlo ke změně. Nově je při výpočtu VDJ zohledněn věk zvířete k : dojnice starší dvou let = 1 VDJ dojnice mladší dvou let = 0,6 VDJ Masných telat se omezení na minimální počet VDJ netýká. Tímto způsobem si žadatel postupně může připravit deklaraci pro dojnice, masná telata a bahnice/kozy. Každou deklaraci je třeba uložit a odeslat na SZIF zvlášť! Po vyhotovení deklarace pro jeden dotační titul se žadatel k přípravě deklarace dalších dotačních titulů dostane stisknutím tlačítka ZPĚT, poté na obrazovce opět vybere požadovaný typ deklarace. Kolizní zvířata V případě přípravy předtisků deklarace dojnic a deklarace masných telat se mohou ve vygenerované sadě objevit tzv. kolizní zvířata (ve sloupečku status bude Kolizní zvíře ). Dojnice kolizní - jsou dojnice, které splňují podmínky pro platbu na krávy s TPM k , ale v období mezi včetně a včetně byly v nedojeném systému chovu a narodilo se jim tele vyhovující platbě na tele masného typu - SZIF neposkytuje podporu na krávu s TPM, na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována podpora na tele masného typu. 6

7 Telata kolizní - jsou zvířata, jejichž matka je k zařazena v dojeném systému chovu a splňuje předpoklady pro podání žádosti o platbu na krávu s tržní produkcí mléka - SZIF neposkytuje podporu na tele, jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka. Tato zvířata nejsou předem zaškrtnutá. Žadatel se musí rozhodnout, zda si požádá na tele nebo na dojnici. Takové zvíře v příslušné deklaraci zaškrtne. V případě, že dojnice a tele již nepatří jednomu žadateli, musí se mezi sebou žadatelé dohodnout. Upozorňujeme, že pokud by byla podána žádost na oba kusy - tedy žádost o platbu na dojnice i o platbu na masná telata u takto kolizních zvířat, nebude na taková zvířata přiznána ani jedna platba! Po dokončení přípravy všech předtisků se žadatel přesune zpět do prostředí Portálu farmáře. Zde klikne na tlačítko PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI. 7

8 Další postup je shodný s ostatními opatřeními. Žadatel zkontroluje, zda požadované platby jsou správně zaškrtnuty, přiloží přílohy a stiskne tlačítko VYGENEROVAT PŘEDTISKY JŽ A ŽÁDOSTI AEO. Po vygenerování je žádost k dispozici v části Rozpracované žádosti. 1.2 Generování žádosti bez přípravy deklarace v IZR V letošním roce nelze generovat deklaraci dojnic, masných telat, bahnic/koz bez předchozí přípravy v IZR. 8

9 2. Aplikace IZR - tvorba žádostí o dotaci na opatření Dobré životní podmínky zvířat 2.1 Opatření Dobré životní podmínky zvířat a jeho podmínky V rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (dále jen Welfare ) je možné od roku 2015 podat žádost na níže uvedená podopatření: A) v chovu skotu Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy B) v chovu prasat Zlepšení životních podmínek v chovu prasat o Titul zlepšení životních podmínek pro prasničky o Titul zlepšení životních podmínek pro prasnice Zvětšení plochy pro odstavená selata Podmínky jednotlivých podopatření: 1. Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: o chová minimálně 5 VDJ dojnic, o zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru a to tak, že - ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 2,90 m 2 /1 dojnici, v případě jednořadého uspořádání boxů; 2,60 m 2 /1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 m 2 /1 dojnici v případě použití kombiboxů, - ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m 2 /1 dojnici, - ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m 2 /1 dojnici. Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných dojnic v retenčním období. 2. Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: o chová minimálně 5 VDJ dojnic, o provádí dezinsekci ve všech uvedených objektech a to tak, že o v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku, a to s minimálním intervalem jednou za měsíc v období od 1. června do 30. září, žadatel je povinen použít přípravky uvedené na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, nebo 9

10 o v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu, a to s minimálním intervalem 14 dní v období od 1. června do 30. září. Biologickým materiálem jsou parazitické vosičky rodu Spalangia a Nasonia (dávka 300 ks za 14 dní/1 krávu) a rodu Muscidifurax (dávka 200 ks za 14 dní/1 krávu) a parazitické mouchy rodu Ophyra (dávka 9000 kukel na 1 m 2 ), o vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu, o nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné ph nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5, o uchovává obaly (1 rok) a doklady o nákupu přípravků nebo o aplikaci formou služeb (10 let). Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných dojnic v retenčním období. 3. Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: o chová minimálně 5 VDJ dojnic, o zajistí suchostojným krávám v období 60 dní před ukončením březosti nepřetržitě po dobu minimálně 30 dní nepřetržitý přístup do výběhu, o vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu, o nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu byla nastlána v minimálním rozměru 5 m 2 na 1 suchostojnou krávu. Pozn.: výběhem se rozumí ohraničená venkovní plocha či pastvina. Dotace je poskytnuta na celkový počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných suchostojných krav v retenčním období. 4. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 4.1. titul pro prasničky: Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: o chová minimálně 3 VDJ prasniček, o provádí individuální označení prasniček a první zapouštění prasniček ve věku 230 dní o vede evidenci o zapouštění prasniček, o eviduje prasničky v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných prasniček během celé doby závazku titul pro prasnice: Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: o chová minimálně 3 VDJ prasnic, o provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová prasnice, účinnou desinfekci v rámci turnusového provozu s následným ponecháním ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně jednoho dne, o pověřená osoba provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě potřeby také jejich ošetření, o vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků, o eviduje prasnice v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. 10

11 Dotace je poskytnuta na minimální denní počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných prasnic v retenčním období. 5. Zvětšení plochy v chovu odstavených selat Na každém deklarovaném hospodářství žadatel: o chová minimálně 3 VDJ odstavených selat, o zajistí všem odstaveným selatům plochu prostoru minimálně 0,24 m 2 na kus, o označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých jsou chována odstavená selata, o vede evidenci odstavený selat, o eviduje odstavená selata v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. Dotace je poskytnuta na minimální denní počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných odstavených selat v retenčním období. Doplňující informace: Závazek opatření je stanoven od roku podání žádosti do roku následujícího. Retenční období (= rozhodné období pro stanovení způsobilých VDJ) je: a) od (všechna podopatření vyjma titulu Zlepšení životních podmínek pro prasničky), b) od (pouze titul Zlepšení životních podmínek pro prasničky). Nahrazení zvířat: o se podává na formuláři Fondu v průběhu retenčního období, nejpozději do 14 dnů od ukončení retenčního období, o nahrazení deklarovaného zvířete jiným zvířetem z deklarovaného hospodářství musí být provedeno bez časové prodlevy, tj. k jednomu dni, o nahrazení není možné u podopatření zaměřených do chovu prasat. Změna žádosti: o nelze podat, pokud byl žadatel informován o provedení FKNM či upozorněn na nesoulad v žádosti. Ohlášení vyšší moci a mimořádných okolností: o úhyn zvířete nezaviněné žadatelem, zmetání apod. je při splnění podmínek Ohlášení vyšší moci a mimořádných okolností pardonováno.!! Žadatel plní podmínky jednotlivých podopatření po celou dobu závazku, ale deklaruje zvířata pro retenční období (rozhodné období pro stanovení dotace)!! 2.2 Příprava žádosti v aplikaci IZR přes Portál farmáře V prostředí portálu farmáře si budou moci připravit předtisk i žadatelé, kteří budou podávat žádost o dotaci na výše uvedená podopatření v rámci Welfare. POZOR! Pro žadatele, kteří jsou registrováni v systému Ústřední evidence jako chovatelé dojnic bude příprava deklarace zvířat pro opatření Dobré životní podmínky zvířat přístupná od ! 11

12 Příprava žádosti na Portálu farmáře Po přihlášení do portálu farmáře si žadatel zvolí v sekci Nová podání - Jednotná žádost a žádosti AEO možnost Příprava žádosti Příprava žádosti se liší podle toho, zda žadatel bude žádat v rámci opatření Welfare na skot nebo na prasata. V případě podopatření zaměřených na chov skotu, tj. podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic nebo Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy probíhá příprava deklarace také pomocí aplikace IZR. V případě podopatření cílených do chovu prasat se deklarace připravuje pouze na portálu farmáře (viz. kap. 3.2).! Deklarace pro opatření Welfare probíhá ve dvou krocích: 1. Deklarace zvířat: a. v případě podopatření zaměřených na chov skotu deklarují se konkrétní kusy skotu = konkrétní čísla ušních známek příprava probíhá v IZR; b. v případě podopatření směrovaných do chovu prasat deklarují se pouze počty zvířat dané kategorie (prasnice, prasničky, odstavená selata) pro vybrané hospodářství příprava probíhá na portálu farmáře. 2. Deklarace objektů využívaných pro chov zvířat: a. deklaruje se do předtisku žádosti na portálu farmáře. Pozn.: Žadatel na portálu farmáře deklaruje také další doplňující údaje - vybranou metodu regulace nežádoucího hmyzu (pokud si žadatel zvolil podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic), příp. číslo DPB (pokud si žadatel vybral podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy a výběhem je pastvina). Pro přípravu deklarace v aplikaci IZR žadatel stiskne tlačítko APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU DEKLARACE ZVÍŘAT. 12

13 Tím se žadatel přesune do aplikace pro přípravu deklarace pro podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic nebo Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy. Zde žadatel nejprve vybere typ deklarace - na výběr má Předtisky na: Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic; Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic; Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy. Žadatel si může podat žádost o dotaci pro každé z těchto podopatření - pro každé podopatření je nutno vygenerovat samostatnou sadu! Pozn.: Dotace na opatření VCS - Chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka a dotace na opatření Welfare nejsou vzájemně podmíněny! Žadatel může podat žádost na obě opatření, může taky u obou opatření deklarovat stejné zvíře (za předpokladu, že splňuje podmínky opatření). 13

14 Po výběru typu deklarace a stisknutí tlačítka NOVÁ SADA se žadateli vygeneruje požadovaná sestava. Tato sestava je natažena z dat Ústřední evidence.! V případě všech výše uvedených podopatření pro dojnice upozorňujeme: Způsobilým zvířetem, které se natahuje do deklarace, je kráva, která je matkou, zařazená v dojeném systému chovu, chovaná na provozovně daného subjektu, tzn. o dojnice ve věku nad 2 roky, o dojnice mladší 2 let. Pro každé zvíře je stanoven přepočítávací koeficient: Pro všechna podopatření Welfare zaměřená do chovu dojnic je min. počet VDJ, při kterých lze vytvořenou sadu odeslat na SZIF, stanoven na 5 VDJ. Při nesplnění tohoto minimálního počtu deklarovaných zvířat nebude vytvořená sada odeslána. Sada nebude žadatelům vytvářena automaticky pro každé podopatření je potřeba vygenerovat novou sadu v IZR žadatel si může vybrat, na jaká hospodářství chce žádat a která zvířata splňující podmínky chce v deklaraci uvést. Při vytváření každé sady pro Welfare musí žadatel aktivně s datovou sadou pracovat a to z důvodu výběru vhodných zvířat, které budou plnit podmínky daných podopatření v retenčním období! Doporučení: zvířata je vhodné vybírat s ohledem na běžný obrat stáda v průběhu retenčního období. Žadateli je umožněno v průběhu sledovaného období zvířata nahrazovat jiným zvířetem z uvedeného hospodářství, pokud nové zvíře bude plnit podmínky daného podopatření či zvířata z deklarace odebrat, pokud u nich již nebyl zjištěn nesoulad nebo nebyla nahlášena kontrola na místě. V případě vytváření sady u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy upozorňujeme: 14

15 - suchostojnou krávou je kráva chovaná v systému s tržní produkcí mléka, která je březí a nachází se v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti; - při výběru konkrétních dojnic do deklarace vybere žadatel pouze ty dojnice, které jsou březí a u kterých připadne doba porodu na období 1. července daného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Pokud žadatel zjistí, že jeho sada neodpovídá aktuálnímu stavu, doporučujeme přípravu deklarace přerušit a nejdříve si provést patřičné změny v systému Ústřední evidence. Dojde-li v Ústřední evidenci ke změnám, které mají dopad na již vytvořenou a odeslanou datovou sadu, je vhodné vytvořit v IZR novou sadu a odeslat ji na SZIF. V aplikaci IZR lze provádět škrtání jednotlivých dojnic, v případě, že je žadatel nechce zařadit na vytvářenou deklaraci. Škrtání se provádí odškrtnutím checkboxu. V aplikaci lze i přidat nové zvíře, případně přesunout zvíře z nezpůsobilých do způsobilých. Přidání nového zvířete je možné provést přes stisk tlačítka DOPLNIT ZVÍŘE. Přesun zvířete z nezpůsobilých do způsobilých se děje v záložce Zvířata nezpůsobilá přes zaškrtnutí zvířat, které žadatel chce převést a stisknutí tlačítka PŘESUN MEZI ZPŮSOBILÉ. 15

16 Upozorňujeme žadatele, že přesun zvířat ze záložky nezpůsobilé do záložky způsobilé by se měl provádět pouze ve výjimečných případech, např. v situaci, kdy si je žadatel jist, že provedl opravu v systému ústřední evidence a zvíře se tak stane způsobilým, příp. od bude plnit podmínky daného podopatření! Po provedení změn v deklaraci žadatel stiskne tlačítko ULOŽIT a poté ODESLAT DATA NA SZIF. Každou deklaraci, kterou žadatel vytvoří, je třeba uložit a odeslat na SZIF zvlášť! Po vyhotovení sady pro jednotlivé podopatření se žadatel k přípravě deklarace dalších podopatření dostane stisknutím tlačítka ZPĚT. Poté na obrazovce opět vybere požadovaný typ deklarace/záložku pro další podopatření zaměřené na Welfare (v případě, že žadatel o něj chce požádat). Po dokončení přípravy všech sad se zvířaty se žadatel přesune zpět do prostředí Portálu farmáře. Zde klikne na tlačítko PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI. 16

17 Další postup je shodný s ostatními opatřeními. Žadatel zkontroluje, zda požadovaná (pod)opatření jsou správně zaškrtnuta, a v případě opatření Dobré životní podmínky zvířat následuje druhá část přípravy deklarace a to přímo na portálu farmáře ( Výběr objektů ) a doplnění dalších informací do deklarace! 2.3 Generování žádosti bez přípravy deklarace v IZR U podopatření zaměřených na skot nelze generovat deklarace pro opatření Dobré životní podmínky zvířat bez předchozí přípravy v IZR. V případě podopatření zaměřených na chov prasat se generuje žádost bez přípravy v IZR a to přímo na portálu farmáře. 17

18 3. Příprava deklarace Welfare na Portálu farmáře doplnění objektů a jiných informací 3.1 Příprava žádosti na Portálu farmáře pro podopatření pro skot Poté co se žadatel přesune do prostředí Portálu farmáře a klikne na tlačítko PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI, zobrazí se mu informace o stažených sadách pro opatření Welfare (informace nebude zobrazena v případě podopatření zaměřených do chovu prasat). a) Doplnění objektů: Součástí deklarace je výběr všech objektů, které žadatel využívá pro chov zvířat na uvedeném deklarovaném hospodářství, tzn., nejsou vztaženy pouze k deklarovaným zvířatům, ale ke všem předmětným zvířatům (dojnicím či suchostojným krávám příp. prasnicím, prasničkám nebo odstaveným selatům). 18

19 Objekty jsou načítání z Evidence umístění provozoven tzn., pokud žadatel nemá objekt zakreslen v LPIS = nenabídne se mu do deklarace žádosti! Obdobně platí, pokud zákres nebude proveden dle metodiky (např. tři budovy zakresleny pod jedním objektem) deklarace nebude vyplněna správně! Pro lepší orientaci a snazší výběr objektů bude žadatel vybírat objekty podle jejich čísla a názvu. V případě, že žadatel potřebuje provést zákres v Evidenci umístění provozoven, příp. je nutné zákres zaktualizovat - obrátí se na místně příslušné pracoviště OPŽL. Žadatel vybírá objekty v deklaraci na portálu farmáře pomocí tlačítka SEZNAM OBJEKTŮ. Žadatel v deklaraci vybere pouze takové objekty, které přísluší k deklarovanému hospodářství a které využívá pro chov předmětných zvířat, u nichž bude plnit podmínky daného podopatření po celou dobu závazku! b) Doplňkové informace v deklaraci: V případě podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic dále žadatel u každého zvoleného objektu vybírá Zvolenou metodu regulace nežádoucího hmyzu a to buď chemickou, nebo biologickou! Kombinace metod v rámci jednoho hospodářství je možná. 19

20 V případě podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy žadatel doplňuje informaci o čísle DPB v případě, že výběhem pro suchostojné krávy je pastvina. 3.2 Příprava žádosti na Portálu farmáře pro podopatření pro prasata V případě podopatření Welfare zaměřených do chovu prasat se deklarace připravuje výhradně na portálu farmáře. Žadatel vybere příslušné podopatření, na které chce podat žádost o dotaci a v případě jeho zaškrtnutí se mu zobrazí vedle vybraného podopatření tlačítko SEZNAM OBJEKTŮ. Toto tlačítko žadatel použije pro výběr objektů, které využívá pro chov předmětných zvířat a dále pomocí tohoto tlačítka zadá počet deklarovaných zvířat dané kategorie (prasničky, prasnice nebo odstavená selata) pro každé deklarované hospodářství. 20

21 a) Deklarace počtu prasat: Žadatel do žádosti deklaruje: minimální denní počet zvířat (prasnic nebo odstavených selat) chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude v retenčním období plnit podmínky příslušného podopatření a to v případě: o Zlepšení životních podmínek pro prasnice, o Zvětšení plochy pro odstavená selata, počet prasniček zapuštěných v době závazku chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude po celu dobu závazku plnit podmínky příslušného podopatření a to v případě: o Zlepšení životních podmínek pro prasničky. Žadatel může provádět změny deklarace zvířat, tj. snižovat počet deklarovaných zvířat, pokud již nebyl informován o nesouladu v žádosti nebo mu nebyl oznámen záměr provést kontrolu na místě. b) Deklarace objektů: Pro deklaraci objektů platí stejná pravidla jako v případě podopatření Welfare zaměřených do chovu skotu, žadatel musí mít objekty zakresleny v souladu s metodikou! Žadatel deklaruje všechny objekty podle 3aa zákona o zemědělství, které využívá pro chov prasnic, prasniček nebo odstavených selat po celou dobu závazku a které přísluší k deklarovanému hospodářství. 21

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o zařazení AEKO, EZ Žádost o změnu zařazení AEO Verze č. 2 Platnost od: 7. 4. 2014 1 Obsah 2 ÚVOD...

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o změnu zařazení AEO

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o změnu zařazení AEO Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o změnu

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO SKUPINOVĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO SKUPINOVĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO SKUPINOVĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 10.12.2010 Jméno souboru:

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata. Podklady pro školení.

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Integrovaný zemědělský registr: Vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata Podklady

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

Program rozvoje venkova. Ing. Slavomír Ladislav Vacík Program rozvoje venkova Ing. Slavomír Ladislav Vacík Velešín 23.4.2015 PRV 2014 2020 Investice do lesů I. Opatření: Investice do hmotného majetku (kód 4) Podopatření: 4.3. Podpora investic do infrastruktury

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 23.12.2010 Jméno souboru: IZR-SRKON-231210.doc

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO INDIVIDUÁLNĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO INDIVIDUÁLNĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU PRO INDIVIDUÁLNĚ EVIDOVANÁ ZVÍŘATA Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 24.02.2014 Jméno souboru:

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Podklady pro školení Prosinec

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci úmrtí, vyšší moci výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci úmrtí, vyšší moci výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Zuzana Pečivová kontakt: 222 871 304 email:zuzana.pecivova@szif.cz Informace pro žadatele týkající

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci Výzva č. 21 a 22/v1 17. prosince 2010 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení...2 1.Harmonogram MZ/HoP(MH)...4

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

EPH Evidence krmiv pro ekologické zemědělce

EPH Evidence krmiv pro ekologické zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Evidence krmiv pro ekologické zemědělce Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŢÁDOSTI... 7

Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŢÁDOSTI... 7 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŢÁDOSTI... 7 1 PODMÍNKA DEKLARACE VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY... 7 2 KRAJINNÉ PRVKY... 7 SAPS - JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000)

Popis testu T05. zdroje označené kódem 8.0.0. (dříve 200000) Popis testu T05 Při ohlašování SPE prostřednictvím ISPOP jsou prováděny kontroly úplnosti a logické správnosti údajů. Při nahrávání ohlášených souborů do emisní databáze REZZO provozované ČHMÚ jsou spouštěny

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Návod na připojení vlastního zařízení do WiFi sítě MMK-Staff

Návod na připojení vlastního zařízení do WiFi sítě MMK-Staff Návod na připojení vlastního zařízení do WiFi sítě MMK-Staff Typ zařízení, pro který je určeno připojení přes BYOD do sítě MMK-Staff Zařízení se systémem Android (mobilní telefony, tablety) Zařízení se

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více