Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání"

Transkript

1 Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých složek způsoby odvodu u zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných nároky vyplývající ze sociálního pojištění sazba pojistného 3) Zdravotní pojištění charakteristika zdravotního pojištění způsoby odvodů a plateb zdravotního pojištění sazby pojistného nároky vyplývající ze zdravotního pojištění 4) Základní pojmy daňové soustavy daň, poplatník, plátce, daňový subjekt, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, správa daní, daňová povinnost, daňové přiznání 5) Správa daní a poplatků daňové řízení, daňové přiznání, penále, správce daně oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu poplatky jako nedaňové příjmy (soudní, správní, místní) 6) Daň z přidané hodnoty (DPH) přidaná hodnota charakteristika daně plátce, poplatník, předmět daně, sazby daně daňové povinnosti, daňové doklady, daňové přiznání 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 8) Daň z nemovitostí a z převodu nemovitosti charakteristika daně poplatník, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

2 9) Daň darovací a dědická charakteristika daně poplatník, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 10) Daň silniční charakteristika daně poplatník, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 11) Daň z příjmu fyzických osob charakteristika fyzické osoby daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků poplatník, předmět daně, základ daně, sazby příjmy, které nejsou předmětem daně daňové přiznání, daňové povinnosti 12) Daň z příjmu právnických osob charakteristika právnické osoby charakteristika daně poplatník, předmět daně, základ daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 13) Státní rozpočet definice státního rozpočtu druhy státního rozpočtu, výhody a nevýhody charakteristika příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu 14) Daně v Evropské unii charakteristika daňového systému v Evropské unii z hlediska jeho historického vývoje daně majetkové a důchodové daň z přidané hodnoty a její sazby, akcízy charakteristika libovolného daňového systému státu Evropské unie 15) Nedaňové položky státního rozpočtu státní rozpočet a jeho druhy charakteristika nedaňových příjmů, příklady jednotlivých položek způsoby úhrady formy přerozdělování příjmů státního rozpočtu

3 1. Funkce a struktura daňové soustavy Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností tzn., ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech např. darování nebo dědění. Principy daňového systému: spravedlnost zdanění všeobecnost zdanění účinnost zdanění (dostatečné příjmy do státního rozpočtu) harmonizace (sjednocení daně) únosnost Struktura daňového rozpočtu České republiky přímé majetkové darovací dědická z převodu nemovitosti silniční z nemovitosti ze staveb z pozemků z příjmů fyzické osoby právnické osoby nepřímé DPH spotřební pivo víno líh lihoviny tabák tabákové výrobky uhlovodíkové paliva a maziva

4 2. Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění je v České republice povinné, hradí je všechny fyzické osoby. Za určité skupiny obyvatel platí pojištění stát (děti, studenti, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, nezaměstnaní registrovaní na úřadu práce, důchodci). Zaměstnanec si hradí 1/3 sám a 2/3 hradí zaměstnavatel. Osoba samostatně výdělečně činná si hradí sociální pojištění sama. Odesílá se pomocí OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Pojištění závisí na výši příjmů. Skládá se ze tří částí: důchodového pojištění nemocenského pojištění příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Důchodové pojištění Vyplácejí se dávky starobní, invalidní (částečný, plný), vdovský, vdovecký, sirotčí důchod. Nemocenské pojištění Vyplácejí se dávky v nemoci nárok zaniká, jestliže si úmyslně nebo pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek způsobíme úraz), peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Je přerozdělován ze státního rozpočtu úřadům práce, které z něj poskytují příspěvky na vytvoření nových pracovních míst.

5 3. Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění musíme platit všichni. Toto pojištění nám potom umožní být ošetřeni v případě nemoci či úrazu. Principem zdravotního pojištění je, že pojištěnec zaplatí předem určitou částku zdravotní pojišťovně, která se zaváže za tuto úplatu (pojistné) nahradit náklady zdravotní péče. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela. V listině základních práv a svobod se můžeme dočíst, že každý má právo na ochranu zdraví, občané mají právo na základní veřejné zdravotní pojištění, na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Zákonem je také dána povinnost být zdravotně pojištěn, tj. zdravotní pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce, kterým je: pojištěnec (zaměstnaný, OSVČ, mající trvalý pobyt na území ČR) zaměstnavatel (právnická nebo fyzická osoba zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance) stát (platí za osoby, které ze sociálních důvodů tuto pomoc potřebují) Zdravotní pojištění se odvádí jednotlivým pojišťovnám.

6 4. Základní pojmy daňové soustavy Sazba daně Je algoritmus, jehož prostřednictvím ze základu daně sníženého o odpočty stanovíme velikost daně. Může být jednotná stejná pro všechny předměty dané daně nebo diferencovaná liší se podle předmětu daně nebo jeho kvality (hodnoty) nebo pevná je vztažená k objemové jednotce základu daně anebo relativní užívá se tam, kde základ daně má hodnotový charakter. Daňová povinnost Vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající úhradu daně. Způsoby výběru daně záloha na daň částka, která se odvádí před výpočtem daňové povinnosti splátka daně postupné splácení daňové povinnosti srážka daně je výběr dvěma daňovými subjekty, plátcem a poplatníkem, z jehož příjmů se srážka provede srážka u zdroje provádí se po výpočtu a odvedení plátcem daně a následného zúčtování s poplatníkem Poplatník Je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou podrobeny dani. Plátce Je osoba (právnická i fyzická), jejíž majetková odpovědnost podléhá odvodu finančních prostředků správci daně za poplatníka. Základ daně Mohou to být příjmy (důchody), majetek, spotřeba, osoba (hlava). Zdaňovací období Je časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a daň se platí. Daňové přiznání Formulář pro evidenci a odvedení daní.

7 5. Správa daní a poplatků Správu daní a poplatků vykonávají: finanční úřady finanční ředitelství (nejbližší v Ostravě) ministerstvo financí Místní příslušnost k správci daně fyzická osoba místem trvalého bydliště právnická osoba sídlem firmy (podniku) Daňové subjekty plátce, poplatník a další osoby zúčastněné na daňovém řízení. Správce daně kontrolou ověřuje nebo prověřuje daňový základ a další skutečnosti nebo okolnosti důležité pro stanovení daně. Povinnosti daňového subjektu (podniku) při daňové kontrole: poskytovat správci daně všechny potřebné informace zajistit vhodné místo pro provádění daňové kontroly předložit na požádání všechny záznamy v písemné i elektronické podobě předat všechny doklady potřebné k provedení kontroly zajistit kontrolorovi vstup do všech budov a místností podniku Práva daňového subjektu požadovat povolení k zahájení daňové kontroly a služebních průkazů být přítomen daňové kontrole může předkládat důkazy na podporu svých tvrzení může podávat námitky proti postupu správce daně klást otázky zúčastněným osobám vyjádřit se k výsledkům daňové kontroly

8 6. Daň z přidané hodnoty (DPH) Daň z přidané hodnoty se vztahuje na zboží, služby a nemovitosti. Daňový subjekt (plátce, poplatník) je vždy fyzická nebo právnická osoba a musí se zaregistrovat na finančním úřadu, když je hodnota jejich obratu vyšší, než je stanovena zákonem, musí se registrovat povinně. Zdanitelné plnění je datum dodání zboží, poskytnutí služby nebo převod nemovitosti. Daňová povinnost se počítá jako DPH na vstupu mínus DPH na výstupu. Pohledávka za odběrateli Základní cena 1 + DPH1 (100) Základní cena 2 + DPH2 (20) od odběratelů dostanu 120 Závazky vůči dodavateli Základní cena 1 + DPH1 (20) Základní cena 2 + DPH2 (40) dodavatelům zaplatím 60 Finančnímu úřadu odvedu 60 Daňové přiznání se podává nejpozději k 25 dni následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí). Čtvrtletním plátcem jsou malé firmy s malým obratem. Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19%, snížená sazba je 9%. Některé výrobky jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny (léky, poštovní služby, radiokomunikační poplatky, výchova, vzdělávání, sociální služby atd.).

9 7. Spotřební daň Spotřební daně jsou nepřímé daně, jejich cena je zahrnuta v ceně výrobků. Vztahují se na líh, lihoviny, pivo, víno, uhlovodíková paliva a maziva, tabák a tabákové výrobky. Poplatníkem je spotřebitel výrobku a plátcem je výrobce. Měrné jednotky: líh, lihoviny litry pivo hektolitry víno litry uhlovodíková paliva a maziva tuny tabákové výrobky kusy tabák kilogramy Sazby jsou v korunách. Zdaňovací období je měsíc.

10 8. Daň z nemovitostí a z převodu nemovitosti Daň z nemovitostí Je to přímá daň rozdělená na daň z pozemků a daň ze staveb. Předmětem daně z pozemků jsou veškeré pozemky na území České republiky mimo zastavěných pozemků, pozemků využívaných armádou a CHKO. Poplatníkem daně je vlastník pozemku, ale může jím být i nájemce pozemku. Pokud neplatí nájemce daň, je povinen ji platit vlastník. Základem daně je m 2. Sazba daně závisí na druhu, místě, rozloze pozemku a podle počtu obyvatel. m 2 sazba daně koeficient Předmětem daně ze staveb jsou stavby. Sazba daně závisí na zastavěné ploše, druhu, lokalitě a počtu obytných podlaží (podzemní podlaží se nepočítá). Daň z převodu nemovitosti Je to přímá daň. Je součástí zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Poplatníkem je nabyvatel, ručitelem za úhradu této daně je původní majitel. Základem daně je cena nemovitosti, která platí v den nabytí nemovitosti. Sazba daně je 3% ze základu daně. Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců od zapsání do katastru nemovitostí. Lhůta k zaplacení je 3 měsíce od zapsání do katastru.

11 9. Daň darovací a dědická Darovací daň Platí se, když nabudeme daru. Poplatníkem je v běžných případech obdarovaný, při darování do ciziny platí daň dárce. Základem daně je cena majetku snížená o prokazatelné dluhy vážící se k majetku cenu osvobozenou od daně clo a DPH jestliže je dar přivezen z ciziny Poskytovatelé daru mohou být: příbuzní v řadě přímé a manželé (syn, dcera, otec, matka, babička, dědeček) příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, bratranci, tety, zeti atd.) všichni ostatní Osvobození od darovací daně: movité věci osobní potřeby od osoby v přímé řadě do milionu korun od osoby v pobočné řadě do Kč od ostatních osob do Kč peněžní vklady u bank od osoby v přímé řadě do milionu korun od osoby v pobočné řadě do Kč od ostatních osob do Kč občasný majetkový prospěch do 3 000Kč Dědická daň Výše daně závisí na hodnotě dědictví a na vztahu mezi dědicem a zůstavitelem. Poplatníkem je dědic. Předmětem daně je movitý a nemovitý majetek nabytý děděním. Základem daně je cena majetku snížená o prokazatelné dluhy zůstavitele cenu majetku osvobozeného od daně prokazatelné náklady na pohřeb náklady na notáře

12 10. Daň silniční Silniční daň je přímá daň. Předmětem daně jsou všechna motorová vozidla, která se používají k podnikání. Základem daně je u osobních automobilů objem motoru, u nákladních automobilů hmotnost a počet náprav. Od daně jsou osvobozeny vozidla záchranné služby, hasičů, a policie. Daňové přiznání se podává 1 ročně do 25. ledna anebo zálohově 4 ročně. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu anebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do 1250 cm 3 nad 1250 cm 3 do 1500 cm 3 nad 1500 cm 3 do 2000 cm 3 nad 2000 cm 3 do 3000 cm 3 nad 3000 cm 3 Sazby daně 1200 Kč 1800 Kč 2400 Kč 3000 Kč 3600 Kč 4200 Kč Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

13 11. Daň z příjmu fyzických osob Fyzická osoba je každá lidská bytost od narození do smrti. Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob může být tzv. rezident občan s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo občan, který se na území České republiky zdržuje alespoň 183 dnů v roce. Rezident zdaňuje své celosvětové příjmy. Daňový nerezident odvádí daň pouze z příjmů dosažených na území České republiky. Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti: Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Příjmy, které jsou vyjmuty: Dědictví Přijaté úvěry Příjmy získané darováním Prodej nemovitosti (5 let) Movité věci (1 rok) Náhrady škod Sazba daně je 15%. Daň z příjmu fyzických osob je přímou daní.

14 12. Daň z příjmu právnických osob Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt sdružení osob nebo majetku s právní subjektivitou (organizace, společnost, sdružení atp.). Daň z příjmu právnických osob je přímá daň. Zdaňovacím obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok. Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Sazba daně činí 20% v roce 2009 a v roce 2010 klesne na 19%. Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky. Základní sazba daně je rozdíl, o který výnosy přesahují náklady právnické osoby.

15 13. Státní rozpočet Státní rozpočet je hospodaření státu, obvykle na jeden rok. Rozpočet navrhuje vláda a schvaluje parlament. Schválený pak putuje do různých ministerstev, kde je dále přerozdělován a investován. Státní rozpočet příjmy výdaje mandatorní ostatní daňové nedaňové přímé nepřímé sociální pojištění evropské fondy ostatní Druhy státního rozpočtu vyrovnaný přebytkový schodkový příjmy = výdaje příjmy > výdaje příjmy < výdaje Daně přímé daně z příjmů fyzických a právnických osob daně z nemovitostí daně z převodu nemovitostí daň silniční daň dědická daň darovací Daně nepřímé DPH spotřební daň Výdaje státního rozpočtu Sociální zájmy dávky sociálního zabezpečení státní příspěvek na penzijní připojištění

16 14. Daně v Evropské unii Zakládající státy Evropského hospodářského společenství měly od uzavření Římských dohod do poloviny 60. let 20. století nesouměřitelné a různorodé daňové systémy zejména u spotřebních daní. V oblasti nepřímých daní uplatňovala systém pouze Francie (DPH), ostatní země měly jen systém daně z obratu nebo prodejní daně. V oblasti přímých daní existovala přibližně stejná struktura daní z důchodů, ale metody výpočtu se značně odlišovaly (různé odečitatelné položky). V roce 1967 bylo rozhodnuto zavést povinnost DPH ve všech členských zemích. Docíleno toho bylo v roce Proces harmonizace daní se výrazně posunul v roce 1977schválením jednotného vymezení daňové základny pro DPH. Bílá kniha z června 1985 stanovila, aby daňové systémy členských států zajistily podporu podnikání a zamezily nelegálním daňovým transakcím. Další mezník ve fiskální koordinaci bylo zavedení jednotného vnitřního trhu k , který byl definován jako prostor bez vnitřních hranic, který zajišťuje volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Byla přijata daňová opatření, která se ale týkala jen nepřímých daní. Zavedení společné měny eura - v roce 1999 nejprve jako fiktivní společné přepočítávací jednotky se postupně zavádělo i v podobě platidel. Od se eurem platilo v Belgii, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku. Další členské státy Dánsko, Švédsko, Velká Británie euro nezavedly, ve Slovinsku se jím platí od Přestože každý občan Evropské unie odvede nejméně 3 denně nějakou daň (pokud se dožije 78 let, stráví vyplňováním formulářů a jinými činnostmi spojenými s daněmi 4 týdny života), její definice není v žádném dokumentu Evropské unie. Přímé daně v Evropské unii Lze je členit na: a) důchodové osobní důchodová daň a daň ze zisku firem b) majetkové z nemovitostí, převodové a silniční Osobní důchodová daň má v každém státě jiné schéma. Liší se počtem a výší odpočitatelných položek, slevami na dani, daňovými pásmy, sazbami. (K bylo 17 daňových pásem v Lucembursku, ale jediné v Estonsku, Lotyšsku, Rumunsku a Slovensku; nejvyšší sazba byla v Dánsku 59%, nejnižší v Rumunsku 16%). Daň ze zisku firem obsahují všechny daňové soustavy a liší se v rozmezí od 10% (Kypr) do 35% (Malta). Nepřímé daně v Evropské unii Harmonizace nepřímých daní je nezbytná pro zajištění fungování společného trhu. Nepřímé daně členíme na: a) všeobecné jsou určeny procentem z ceny b) selektivní tzv. akcízy - jsou jednotkové daně Daň z přidané hodnoty je od jediná všeobecná nepřímá daň ve všech členských státech EU.

17 BELGIE Je to konstituční monarchie, král Albert II. - federální stát s třemi národními celky Vlámsko, Valonsko a Brusel; má dvoukomorový federální parlament: Sněmovna reprezentantů 150 členů, Senát 71 členů. Patří mezi zakládající země EU. Základní ukazatele země a hlavní makroekonomické ukazatele: Počet obyvatel 10,2 mil. Rok zavedení DPH Rozloha 30,5 tis. km2. HDP na obyvatele eur. Hlavní město: Brusel. Inflace 1,50%. Měna: euro. Nezaměstnanost 8,10%. Daňový systém je komplikovaný, je zde mnoho přirážek k nejvýznamnějším důchodovým daním. Další odvody jsou nepřímé daně a platby sociálního pojištění. Sociální pojištění platí zaměstnavatelé i zaměstnanci. Zaměstnavatelé: a) penzijní 8,86% b) zdravotní 3,8% c) nemocenské 2,35% d) pro případ nezaměstnanosti 1,46% e) přídavky na děti 7% f) pracovní úrazy 0,3% Zaměstnanci: a) důchodové 7,5% b) nemocenské 1,15% c) zdravotní - 3,35% d) pro případ nezaměstnanosti 0,87% Daň ze zisku korporací sazby, 24,25%; 31%; 33%; 34,5%. Srážková daň 25% u dividend, 15% u úroků. Osobní důchodová daň se určuje ze zdanitelných příjmů, které lze snížit o odpočitatelné položky (výživné, péče o dítě do 3 let, mzdy personálu zaměstnaného v domácnosti, dary), některé příjmy jsou osvobozeny (úroky ze spořících vkladů). Uplatňují se odpočty na děti (od 1260 do eur). Sazby jsou 25%; 30%; 40%; 45%; 50%. Dědická a darovací daň se liší v jednotlivých regionech, závisí na vztahu, sazby jsou: 3%; 8%; 9%; 18%; 24%; 30%. DPH sazby základní je 21%, snížená 12%.

18 15. Nedaňové položky státního rozpočtu Státní rozpočet je hospodaření státu, obvykle na jeden rok. Rozpočet navrhuje vláda a schvaluje parlament. Schválený pak putuje do různých ministerstev, kde je dále přerozdělován a investován. Druhy státního rozpočtu vyrovnaný přebytkový schodkový příjmy = výdaje příjmy > výdaje příjmy < výdaje Nedaňové příjmy státního rozpočtu jsou poplatky. Ty se dělí na správní soudní a místní. Správní poplatky jsou poplatky za správní úkony, například při podávání žádostí o nahlédnutí do živnostenského rejstříku, za opisy a výpisy, za ověřování listin apod. Soudní poplatky se platí za soudní úkony (zákon o soudních poplatcích 549/1991). Místní poplatky jsou stanoveny místními vyhláškami (psi, parkování, výherní automaty atd.) Výdaje státního rozpočtu se dělí na mandatorní a nemandatorní (ostatní) výdaje. Mandatorní výdaje jsou tzv. "přikázané" výdaje - výdaje rozpočtu, které jsou externě stanoveny (např. zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit. Jsou to např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 1. Úvod K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více