Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání"

Transkript

1 Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých složek způsoby odvodu u zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných nároky vyplývající ze sociálního pojištění sazba pojistného 3) Zdravotní pojištění charakteristika zdravotního pojištění způsoby odvodů a plateb zdravotního pojištění sazby pojistného nároky vyplývající ze zdravotního pojištění 4) Základní pojmy daňové soustavy daň, poplatník, plátce, daňový subjekt, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, správa daní, daňová povinnost, daňové přiznání 5) Správa daní a poplatků daňové řízení, daňové přiznání, penále, správce daně oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu poplatky jako nedaňové příjmy (soudní, správní, místní) 6) Daň z přidané hodnoty (DPH) přidaná hodnota charakteristika daně plátce, poplatník, předmět daně, sazby daně daňové povinnosti, daňové doklady, daňové přiznání 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 8) Daň z nemovitostí a z převodu nemovitosti charakteristika daně poplatník, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

2 9) Daň darovací a dědická charakteristika daně poplatník, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 10) Daň silniční charakteristika daně poplatník, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 11) Daň z příjmu fyzických osob charakteristika fyzické osoby daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků poplatník, předmět daně, základ daně, sazby příjmy, které nejsou předmětem daně daňové přiznání, daňové povinnosti 12) Daň z příjmu právnických osob charakteristika právnické osoby charakteristika daně poplatník, předmět daně, základ daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání 13) Státní rozpočet definice státního rozpočtu druhy státního rozpočtu, výhody a nevýhody charakteristika příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu 14) Daně v Evropské unii charakteristika daňového systému v Evropské unii z hlediska jeho historického vývoje daně majetkové a důchodové daň z přidané hodnoty a její sazby, akcízy charakteristika libovolného daňového systému státu Evropské unie 15) Nedaňové položky státního rozpočtu státní rozpočet a jeho druhy charakteristika nedaňových příjmů, příklady jednotlivých položek způsoby úhrady formy přerozdělování příjmů státního rozpočtu

3 1. Funkce a struktura daňové soustavy Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností tzn., ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech např. darování nebo dědění. Principy daňového systému: spravedlnost zdanění všeobecnost zdanění účinnost zdanění (dostatečné příjmy do státního rozpočtu) harmonizace (sjednocení daně) únosnost Struktura daňového rozpočtu České republiky přímé majetkové darovací dědická z převodu nemovitosti silniční z nemovitosti ze staveb z pozemků z příjmů fyzické osoby právnické osoby nepřímé DPH spotřební pivo víno líh lihoviny tabák tabákové výrobky uhlovodíkové paliva a maziva

4 2. Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění je v České republice povinné, hradí je všechny fyzické osoby. Za určité skupiny obyvatel platí pojištění stát (děti, studenti, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, nezaměstnaní registrovaní na úřadu práce, důchodci). Zaměstnanec si hradí 1/3 sám a 2/3 hradí zaměstnavatel. Osoba samostatně výdělečně činná si hradí sociální pojištění sama. Odesílá se pomocí OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Pojištění závisí na výši příjmů. Skládá se ze tří částí: důchodového pojištění nemocenského pojištění příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Důchodové pojištění Vyplácejí se dávky starobní, invalidní (částečný, plný), vdovský, vdovecký, sirotčí důchod. Nemocenské pojištění Vyplácejí se dávky v nemoci nárok zaniká, jestliže si úmyslně nebo pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek způsobíme úraz), peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Je přerozdělován ze státního rozpočtu úřadům práce, které z něj poskytují příspěvky na vytvoření nových pracovních míst.

5 3. Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění musíme platit všichni. Toto pojištění nám potom umožní být ošetřeni v případě nemoci či úrazu. Principem zdravotního pojištění je, že pojištěnec zaplatí předem určitou částku zdravotní pojišťovně, která se zaváže za tuto úplatu (pojistné) nahradit náklady zdravotní péče. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela. V listině základních práv a svobod se můžeme dočíst, že každý má právo na ochranu zdraví, občané mají právo na základní veřejné zdravotní pojištění, na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Zákonem je také dána povinnost být zdravotně pojištěn, tj. zdravotní pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce, kterým je: pojištěnec (zaměstnaný, OSVČ, mající trvalý pobyt na území ČR) zaměstnavatel (právnická nebo fyzická osoba zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance) stát (platí za osoby, které ze sociálních důvodů tuto pomoc potřebují) Zdravotní pojištění se odvádí jednotlivým pojišťovnám.

6 4. Základní pojmy daňové soustavy Sazba daně Je algoritmus, jehož prostřednictvím ze základu daně sníženého o odpočty stanovíme velikost daně. Může být jednotná stejná pro všechny předměty dané daně nebo diferencovaná liší se podle předmětu daně nebo jeho kvality (hodnoty) nebo pevná je vztažená k objemové jednotce základu daně anebo relativní užívá se tam, kde základ daně má hodnotový charakter. Daňová povinnost Vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající úhradu daně. Způsoby výběru daně záloha na daň částka, která se odvádí před výpočtem daňové povinnosti splátka daně postupné splácení daňové povinnosti srážka daně je výběr dvěma daňovými subjekty, plátcem a poplatníkem, z jehož příjmů se srážka provede srážka u zdroje provádí se po výpočtu a odvedení plátcem daně a následného zúčtování s poplatníkem Poplatník Je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou podrobeny dani. Plátce Je osoba (právnická i fyzická), jejíž majetková odpovědnost podléhá odvodu finančních prostředků správci daně za poplatníka. Základ daně Mohou to být příjmy (důchody), majetek, spotřeba, osoba (hlava). Zdaňovací období Je časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a daň se platí. Daňové přiznání Formulář pro evidenci a odvedení daní.

7 5. Správa daní a poplatků Správu daní a poplatků vykonávají: finanční úřady finanční ředitelství (nejbližší v Ostravě) ministerstvo financí Místní příslušnost k správci daně fyzická osoba místem trvalého bydliště právnická osoba sídlem firmy (podniku) Daňové subjekty plátce, poplatník a další osoby zúčastněné na daňovém řízení. Správce daně kontrolou ověřuje nebo prověřuje daňový základ a další skutečnosti nebo okolnosti důležité pro stanovení daně. Povinnosti daňového subjektu (podniku) při daňové kontrole: poskytovat správci daně všechny potřebné informace zajistit vhodné místo pro provádění daňové kontroly předložit na požádání všechny záznamy v písemné i elektronické podobě předat všechny doklady potřebné k provedení kontroly zajistit kontrolorovi vstup do všech budov a místností podniku Práva daňového subjektu požadovat povolení k zahájení daňové kontroly a služebních průkazů být přítomen daňové kontrole může předkládat důkazy na podporu svých tvrzení může podávat námitky proti postupu správce daně klást otázky zúčastněným osobám vyjádřit se k výsledkům daňové kontroly

8 6. Daň z přidané hodnoty (DPH) Daň z přidané hodnoty se vztahuje na zboží, služby a nemovitosti. Daňový subjekt (plátce, poplatník) je vždy fyzická nebo právnická osoba a musí se zaregistrovat na finančním úřadu, když je hodnota jejich obratu vyšší, než je stanovena zákonem, musí se registrovat povinně. Zdanitelné plnění je datum dodání zboží, poskytnutí služby nebo převod nemovitosti. Daňová povinnost se počítá jako DPH na vstupu mínus DPH na výstupu. Pohledávka za odběrateli Základní cena 1 + DPH1 (100) Základní cena 2 + DPH2 (20) od odběratelů dostanu 120 Závazky vůči dodavateli Základní cena 1 + DPH1 (20) Základní cena 2 + DPH2 (40) dodavatelům zaplatím 60 Finančnímu úřadu odvedu 60 Daňové přiznání se podává nejpozději k 25 dni následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí). Čtvrtletním plátcem jsou malé firmy s malým obratem. Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19%, snížená sazba je 9%. Některé výrobky jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny (léky, poštovní služby, radiokomunikační poplatky, výchova, vzdělávání, sociální služby atd.).

9 7. Spotřební daň Spotřební daně jsou nepřímé daně, jejich cena je zahrnuta v ceně výrobků. Vztahují se na líh, lihoviny, pivo, víno, uhlovodíková paliva a maziva, tabák a tabákové výrobky. Poplatníkem je spotřebitel výrobku a plátcem je výrobce. Měrné jednotky: líh, lihoviny litry pivo hektolitry víno litry uhlovodíková paliva a maziva tuny tabákové výrobky kusy tabák kilogramy Sazby jsou v korunách. Zdaňovací období je měsíc.

10 8. Daň z nemovitostí a z převodu nemovitosti Daň z nemovitostí Je to přímá daň rozdělená na daň z pozemků a daň ze staveb. Předmětem daně z pozemků jsou veškeré pozemky na území České republiky mimo zastavěných pozemků, pozemků využívaných armádou a CHKO. Poplatníkem daně je vlastník pozemku, ale může jím být i nájemce pozemku. Pokud neplatí nájemce daň, je povinen ji platit vlastník. Základem daně je m 2. Sazba daně závisí na druhu, místě, rozloze pozemku a podle počtu obyvatel. m 2 sazba daně koeficient Předmětem daně ze staveb jsou stavby. Sazba daně závisí na zastavěné ploše, druhu, lokalitě a počtu obytných podlaží (podzemní podlaží se nepočítá). Daň z převodu nemovitosti Je to přímá daň. Je součástí zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Poplatníkem je nabyvatel, ručitelem za úhradu této daně je původní majitel. Základem daně je cena nemovitosti, která platí v den nabytí nemovitosti. Sazba daně je 3% ze základu daně. Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců od zapsání do katastru nemovitostí. Lhůta k zaplacení je 3 měsíce od zapsání do katastru.

11 9. Daň darovací a dědická Darovací daň Platí se, když nabudeme daru. Poplatníkem je v běžných případech obdarovaný, při darování do ciziny platí daň dárce. Základem daně je cena majetku snížená o prokazatelné dluhy vážící se k majetku cenu osvobozenou od daně clo a DPH jestliže je dar přivezen z ciziny Poskytovatelé daru mohou být: příbuzní v řadě přímé a manželé (syn, dcera, otec, matka, babička, dědeček) příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, bratranci, tety, zeti atd.) všichni ostatní Osvobození od darovací daně: movité věci osobní potřeby od osoby v přímé řadě do milionu korun od osoby v pobočné řadě do Kč od ostatních osob do Kč peněžní vklady u bank od osoby v přímé řadě do milionu korun od osoby v pobočné řadě do Kč od ostatních osob do Kč občasný majetkový prospěch do 3 000Kč Dědická daň Výše daně závisí na hodnotě dědictví a na vztahu mezi dědicem a zůstavitelem. Poplatníkem je dědic. Předmětem daně je movitý a nemovitý majetek nabytý děděním. Základem daně je cena majetku snížená o prokazatelné dluhy zůstavitele cenu majetku osvobozeného od daně prokazatelné náklady na pohřeb náklady na notáře

12 10. Daň silniční Silniční daň je přímá daň. Předmětem daně jsou všechna motorová vozidla, která se používají k podnikání. Základem daně je u osobních automobilů objem motoru, u nákladních automobilů hmotnost a počet náprav. Od daně jsou osvobozeny vozidla záchranné služby, hasičů, a policie. Daňové přiznání se podává 1 ročně do 25. ledna anebo zálohově 4 ročně. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu anebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do 1250 cm 3 nad 1250 cm 3 do 1500 cm 3 nad 1500 cm 3 do 2000 cm 3 nad 2000 cm 3 do 3000 cm 3 nad 3000 cm 3 Sazby daně 1200 Kč 1800 Kč 2400 Kč 3000 Kč 3600 Kč 4200 Kč Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

13 11. Daň z příjmu fyzických osob Fyzická osoba je každá lidská bytost od narození do smrti. Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob může být tzv. rezident občan s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo občan, který se na území České republiky zdržuje alespoň 183 dnů v roce. Rezident zdaňuje své celosvětové příjmy. Daňový nerezident odvádí daň pouze z příjmů dosažených na území České republiky. Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti: Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Příjmy, které jsou vyjmuty: Dědictví Přijaté úvěry Příjmy získané darováním Prodej nemovitosti (5 let) Movité věci (1 rok) Náhrady škod Sazba daně je 15%. Daň z příjmu fyzických osob je přímou daní.

14 12. Daň z příjmu právnických osob Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt sdružení osob nebo majetku s právní subjektivitou (organizace, společnost, sdružení atp.). Daň z příjmu právnických osob je přímá daň. Zdaňovacím obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok. Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Sazba daně činí 20% v roce 2009 a v roce 2010 klesne na 19%. Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky. Základní sazba daně je rozdíl, o který výnosy přesahují náklady právnické osoby.

15 13. Státní rozpočet Státní rozpočet je hospodaření státu, obvykle na jeden rok. Rozpočet navrhuje vláda a schvaluje parlament. Schválený pak putuje do různých ministerstev, kde je dále přerozdělován a investován. Státní rozpočet příjmy výdaje mandatorní ostatní daňové nedaňové přímé nepřímé sociální pojištění evropské fondy ostatní Druhy státního rozpočtu vyrovnaný přebytkový schodkový příjmy = výdaje příjmy > výdaje příjmy < výdaje Daně přímé daně z příjmů fyzických a právnických osob daně z nemovitostí daně z převodu nemovitostí daň silniční daň dědická daň darovací Daně nepřímé DPH spotřební daň Výdaje státního rozpočtu Sociální zájmy dávky sociálního zabezpečení státní příspěvek na penzijní připojištění

16 14. Daně v Evropské unii Zakládající státy Evropského hospodářského společenství měly od uzavření Římských dohod do poloviny 60. let 20. století nesouměřitelné a různorodé daňové systémy zejména u spotřebních daní. V oblasti nepřímých daní uplatňovala systém pouze Francie (DPH), ostatní země měly jen systém daně z obratu nebo prodejní daně. V oblasti přímých daní existovala přibližně stejná struktura daní z důchodů, ale metody výpočtu se značně odlišovaly (různé odečitatelné položky). V roce 1967 bylo rozhodnuto zavést povinnost DPH ve všech členských zemích. Docíleno toho bylo v roce Proces harmonizace daní se výrazně posunul v roce 1977schválením jednotného vymezení daňové základny pro DPH. Bílá kniha z června 1985 stanovila, aby daňové systémy členských států zajistily podporu podnikání a zamezily nelegálním daňovým transakcím. Další mezník ve fiskální koordinaci bylo zavedení jednotného vnitřního trhu k , který byl definován jako prostor bez vnitřních hranic, který zajišťuje volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Byla přijata daňová opatření, která se ale týkala jen nepřímých daní. Zavedení společné měny eura - v roce 1999 nejprve jako fiktivní společné přepočítávací jednotky se postupně zavádělo i v podobě platidel. Od se eurem platilo v Belgii, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku. Další členské státy Dánsko, Švédsko, Velká Británie euro nezavedly, ve Slovinsku se jím platí od Přestože každý občan Evropské unie odvede nejméně 3 denně nějakou daň (pokud se dožije 78 let, stráví vyplňováním formulářů a jinými činnostmi spojenými s daněmi 4 týdny života), její definice není v žádném dokumentu Evropské unie. Přímé daně v Evropské unii Lze je členit na: a) důchodové osobní důchodová daň a daň ze zisku firem b) majetkové z nemovitostí, převodové a silniční Osobní důchodová daň má v každém státě jiné schéma. Liší se počtem a výší odpočitatelných položek, slevami na dani, daňovými pásmy, sazbami. (K bylo 17 daňových pásem v Lucembursku, ale jediné v Estonsku, Lotyšsku, Rumunsku a Slovensku; nejvyšší sazba byla v Dánsku 59%, nejnižší v Rumunsku 16%). Daň ze zisku firem obsahují všechny daňové soustavy a liší se v rozmezí od 10% (Kypr) do 35% (Malta). Nepřímé daně v Evropské unii Harmonizace nepřímých daní je nezbytná pro zajištění fungování společného trhu. Nepřímé daně členíme na: a) všeobecné jsou určeny procentem z ceny b) selektivní tzv. akcízy - jsou jednotkové daně Daň z přidané hodnoty je od jediná všeobecná nepřímá daň ve všech členských státech EU.

17 BELGIE Je to konstituční monarchie, král Albert II. - federální stát s třemi národními celky Vlámsko, Valonsko a Brusel; má dvoukomorový federální parlament: Sněmovna reprezentantů 150 členů, Senát 71 členů. Patří mezi zakládající země EU. Základní ukazatele země a hlavní makroekonomické ukazatele: Počet obyvatel 10,2 mil. Rok zavedení DPH Rozloha 30,5 tis. km2. HDP na obyvatele eur. Hlavní město: Brusel. Inflace 1,50%. Měna: euro. Nezaměstnanost 8,10%. Daňový systém je komplikovaný, je zde mnoho přirážek k nejvýznamnějším důchodovým daním. Další odvody jsou nepřímé daně a platby sociálního pojištění. Sociální pojištění platí zaměstnavatelé i zaměstnanci. Zaměstnavatelé: a) penzijní 8,86% b) zdravotní 3,8% c) nemocenské 2,35% d) pro případ nezaměstnanosti 1,46% e) přídavky na děti 7% f) pracovní úrazy 0,3% Zaměstnanci: a) důchodové 7,5% b) nemocenské 1,15% c) zdravotní - 3,35% d) pro případ nezaměstnanosti 0,87% Daň ze zisku korporací sazby, 24,25%; 31%; 33%; 34,5%. Srážková daň 25% u dividend, 15% u úroků. Osobní důchodová daň se určuje ze zdanitelných příjmů, které lze snížit o odpočitatelné položky (výživné, péče o dítě do 3 let, mzdy personálu zaměstnaného v domácnosti, dary), některé příjmy jsou osvobozeny (úroky ze spořících vkladů). Uplatňují se odpočty na děti (od 1260 do eur). Sazby jsou 25%; 30%; 40%; 45%; 50%. Dědická a darovací daň se liší v jednotlivých regionech, závisí na vztahu, sazby jsou: 3%; 8%; 9%; 18%; 24%; 30%. DPH sazby základní je 21%, snížená 12%.

18 15. Nedaňové položky státního rozpočtu Státní rozpočet je hospodaření státu, obvykle na jeden rok. Rozpočet navrhuje vláda a schvaluje parlament. Schválený pak putuje do různých ministerstev, kde je dále přerozdělován a investován. Druhy státního rozpočtu vyrovnaný přebytkový schodkový příjmy = výdaje příjmy > výdaje příjmy < výdaje Nedaňové příjmy státního rozpočtu jsou poplatky. Ty se dělí na správní soudní a místní. Správní poplatky jsou poplatky za správní úkony, například při podávání žádostí o nahlédnutí do živnostenského rejstříku, za opisy a výpisy, za ověřování listin apod. Soudní poplatky se platí za soudní úkony (zákon o soudních poplatcích 549/1991). Místní poplatky jsou stanoveny místními vyhláškami (psi, parkování, výherní automaty atd.) Výdaje státního rozpočtu se dělí na mandatorní a nemandatorní (ostatní) výdaje. Mandatorní výdaje jsou tzv. "přikázané" výdaje - výdaje rozpočtu, které jsou externě stanoveny (např. zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit. Jsou to např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)...

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více