Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení"

Transkript

1 Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového a doplňkového penzijního spoření 1. Formulář evidence poskytnutých služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů Všem pracovníkům Společnosti Compliance jednatel společnosti Ruší směrnici č.: Platnost od: Účinnost od: Změna č.: Přílohy: Schválil: Platnost změny od: Účinnost změny od: 1

2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů 3 3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetu zájmů 3 4. Zjišťování a řízení střetu zájmů 3 5. Řízení podstatného střetu zájmů Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů 4 6. Hlavní případy střetu zájmů 4 III. Pobídky 5 7. Definice pobídky 5 8. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti 6 IV. Závěrečná ustanovení 6 Příloha č

3 I. Úvodní ustanovení 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu Investiční zprostředkovatel Activity Partner, s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Stodolní 834/7, PSČ (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDS ) a se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPS ) uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále jen Pravidla řízení střetu zájmů DS/DPS ). Tento vnitřní předpis obsahuje hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů v rámci Společnosti, jakož i osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů. Cílem Pravidel řízení střetu zájmů DS/DPS je, aby při nabízení a zprostředkování důchodového a doplňkového penzijního spoření Společností nedocházelo k poškozování zájmů účastníků či zájemců, případně jiných osob. Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům, vázaným zástupcům, vedoucím osobám (jednatel, prokurista), případně dalším osobám spolupracujícím se Společností (dohromady dále jen Pracovníci ). 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti Pravidla řízení střetu zájmů DS/DPS obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi: - (a) Společností, jejími vedoucími osobami, vázanými zástupci, zaměstnanci a (b) účastníky nebo zájemci o důchodové spoření a/nebo doplňkové penzijní spoření; - (a) osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a (b) účastníky nebo zájemci o důchodové spoření a/nebo doplňkové penzijní spoření; - účastníky nebo zájemci o důchodové spoření a/nebo doplňkové penzijní spoření navzájem. II. Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů 3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetu zájmů V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost: - má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití (čínské zdi 1 ); - zajišťuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti; - v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje průběžnou kontrolu (compliance) osob provádějících distribuci důchodového a doplňkového penzijního spoření. 4. Zjišťování a řízení střetu zájmů Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Pracovník Společnosti bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2 tohoto vnitřního předpisu: - může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor účastníka/zájemce; - má odlišný zájem na výsledku služby poskytované účastníkovi/zájemci od zájmu tohoto účastníka/zájemce; - má motivaci upřednostnit zájem účastníka/zájemce před zájmy jiného účastníka/zájemce; - podniká ve stejném oboru jako účastník/zájemce; 1 Vnitřní předpis Společnosti Organizační řád 3

4 - dostává nebo dostane od jiné osoby, než je účastník/zájemce, tzv. pobídku (viz. níže) v souvislosti se službou poskytovanou účastníkovi/zájemci a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu. Všechny organizační útvary a Pracovníci Společnosti jsou povinni se podílet na zjišťování a řízení střetu zájmů a v případě, že hrozí nebo nastal střet zájmů, jsou povinni informovat o této skutečnosti osobu pověřenou výkonem compliance a vedení Společnosti. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy účastníka/zájemce před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi účastníky/zájemci navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto účastníky/zájemce. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může účastníkovi/zájemci odmítnout provedení služby. Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy účastníka/zájemce, sdělí Společnost před zprostředkováním důchodového a/nebo doplňkového penzijního spoření účastníkovi/zájemci informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů. Společnost poskytne účastníkovi/zájemci informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky) způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu účastníka/zájemce a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související se službou Společnosti, přičemž účastník/zájemce má možnost učinit kvalifikované rozhodnutí, zda využije služby nabízené Společnosti či nikoli. Informace týkající se střetu zájmů jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. 5. Řízení podstatného střetu zájmů V rámci systému vnitřní kontroly Společnost zjišťuje okolnosti, které mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů účastníka/zájemce (dále též Podstatný střet zájmů ). Společnost zabezpečuje, že Pracovníci Společnosti, kteří se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen Podstatný střet zájmů, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností Společnosti a závažnosti nebezpečí poškození zájmů účastníků/zájemců Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů - nezávislá kontrola Pracovníků, kteří se podílejí na poskytování služeb účastníkům/zájemcům 2, - zamezení přímé vazby mezi odměnou Pracovníka a odměnou či příjmy jiného Pracovníka, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů, - opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým Pracovník zabezpečuje poskytování služeb, - opatření, která zamezí Pracovníkovi, aby se podílel na poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo, - další opatření k zamezení střetu zájmů, pokud to budou konkrétní situace nebo pracovní postupy vyžadovat. Společnost prostřednictvím osoby pověřené výkonem compliance vede evidenci poskytnutých služeb a činností, ze kterých vznikl nebo může vzniknout Podstatný střet zájmů. Formulář evidence tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu. 6. Hlavní případy střetu zájmů A) V souvislosti s nabízením a zprostředkováním důchodového a/nebo doplňkového penzijního spoření dochází ke střetu zájmů Společnosti a účastníka/zájemce, kdy je Společnost motivována k distribuci smluv o důchodovém spoření a/nebo doplňkovém penzijním spoření na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s penzijní společností. 2 Vnitřní předpis Společnosti Pravidla vnitřní kontroly 4

5 III. Pobídky 7. Definice pobídky Společnost před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření nebo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření upozorňuje účastníka/zájemce, že Společnost a její někteří Pracovníci jsou odměňováni penzijní společností, pro kterou Společnost zprostředkovala uzavření smlouvy o důchodovém nebo doplňkovém penzijním spoření, a současně sděluje účastníkovi/zájemci maximální výši odměny stanovené právním předpisem. Výše odměny Zprostředkovatele placené penzijními společnostmi za nabízení a zprostředkování důchodového spoření a/nebo doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné smlouvy o důchodovém/doplňkovém penzijním spoření. Společnost a její Pracovníci nejsou oprávněni přijímat za nabízení a zprostředkování důchodového spoření a/nebo doplňkového penzijního spoření a související činnosti jakékoliv další odměny od penzijních společností nebo s nimi propojených osob (viz. níže pobídky). Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při nabízení a zprostředkování důchodového spoření a/nebo doplňkového penzijního spoření přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků/zájemců. Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení. Kontrola dodržování povinností souvisejících s pobídkami je součástí činnosti compliance. Dokumenty a případnou komunikaci s účastníkem/zájemcem týkající se pobídek je Společnost povinna uchovávat. Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat. 1) Zákaznické pobídky Pobídky, které jsou hrazeny účastníkem/zájemcem, za účastníka/zájemce nebo jsou vypláceny účastníkovi/zájemci. 2) Provozní pobídky Pobídky, které umožní nabízení a zprostředkování důchodového spoření a/nebo doplňkového penzijního spoření, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníka/zájemce. 3) Ostatní pobídky Pobídky hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění následujících kumulativních podmínek. a) Účastník/zájemce byl před nabízením a zprostředkováním důchodového spoření a/nebo doplňkového penzijního spoření jasně, srozumitelně a úplně písemně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem. b) Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby. c) Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti jednat v nejlepším zájmu účastníka/zájemce. Společnost vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost účastníka/zájemce sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce. Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování zaměstnanců, vázaných zástupců, vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti. 5

6 8. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti A) Odměna hrazená Společnosti penzijní společností za zprostředkování smlouvy o důchodovém spoření nebo doplňkovém penzijním spoření. Výše této odměny Společnosti placené penzijními společnostmi za nabízení a zprostředkování důchodového spoření a/nebo doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné Smlouvy o důchodovém/doplňkovém penzijním spoření. O této pobídce je účastník/zájemce informován v souladu se zvláštním vnitřním předpisem Společnosti 3 prostřednictvím dokumentu Základní informace o společnosti Activity Partner, s.r.o. a poskytovaných službách v oblasti důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření. Jedná se o tzv. ostatní pobídku přípustnou ve smyslu článku 7, bod 3) tohoto vnitřního předpisu. IV. Závěrečná ustanovení Tento vnitřní předpis může být aktualizován jednatelem Společnosti. Tento vnitřní předpis je uložen v sídle Společnosti. V Ostravě, dne Za Activity Partner, s.r.o. Pavlína Kobaková, jednatel společnosti Vnitřní předpis Společnosti Pravidla zprostředkování důchodového a penzijního spoření 6

7 Příloha č. 1 Evidence poskytnutých služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů (od do ) č. Popis služby Popis střetu zájmů Osoba sdělující informaci Datum získání informace Popis řešení

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ SÚ/1/2016 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při zprostředkování spotřebitelského

Více

3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetů zájmů V rámci efektivního řízení střetů zájmů Společnost:

3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetů zájmů V rámci efektivního řízení střetů zájmů Společnost: 1. Úvodní ustanovení FAUSTi s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ), IČO: 28588274 se sídlem Dr.E.Beneše 2871/5, 787 01 Šumperk je ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ I. Úvodní ustanovení 1. Předmět a cíl pravidel Finanční zprostředkovatel 1 1. Vzájemná poradenská a.s. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu... 2 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti... 2 II. Postupy pro zjišťování a řízení střetu

Více

EnCor Wealth Management s.r.o.

EnCor Wealth Management s.r.o. EnCor Wealth Management s.r.o. Politika střetu zájmů Účinnost ke dni: 1.6.2017 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Úvod II. III. A. Společnost EnCor Wealth Management s.r.o., se sídlem Údolní 1724/59,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (INMAGO GROUP s.r.o.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (INMAGO GROUP s.r.o.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (INMAGO GROUP s.r.o.) 1. Úvodní ustanovení Společnost INMAGO GROUP s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č.

Více

Politika stř etu za jmu

Politika stř etu za jmu Politika stř etu za jmu Účinnost ke dni: 16.2.2017 Stránka 1 z 6 Politika střetu zájmů a pobídek 1. Úvodní ustanovení I. Úvod A. Společnost tímto v souladu s příslušnými právními předpisy vydává tuto zveřejňovanou

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (Activity Partner, s.r.o.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (Activity Partner, s.r.o.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (Activity Partner, s.r.o.) 1. Úvodní ustanovení Společnost Activity Partner, s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Případy střetu zájmů v I-CM... 2 3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetu zájmů... 2 4. Zjišťování a řízení střetu zájmů... 3 5. Řízení podstatného střetu

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (M & M pojišťovací s.r.o.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (M & M pojišťovací s.r.o.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (M & M pojišťovací s.r.o.) 1. Úvodní ustanovení Společnost M & M pojišťovací s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (DataLife a.s.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (DataLife a.s.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (DataLife a.s.) 1. Úvodní ustanovení Společnost DataLife a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb.,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (ST Consult, s.r.o.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (ST Consult, s.r.o.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (ST Consult, s.r.o.) 1. Úvodní ustanovení Společnost ST Consult, s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů Politika střetu zájmů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 242 52 654 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení Společnost RENOMIA, a. s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (MBI Marketingberatung International s.r.o.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (MBI Marketingberatung International s.r.o.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (MBI Marketingberatung International s.r.o.) 1. Úvodní ustanovení Společnost MBI Marketingberatung International s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost World Investment Mediator s.r.o., (dále jen Zprostředkovatel ) v souladu s ust. 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Pravidla řízení střetů zájmů

Pravidla řízení střetů zájmů Pravidla řízení střetů zájmů 1 Úvodní ustanovení Společnost OK KLIENT a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (edo finance, a.s. )

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (edo finance, a.s. ) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (edo finance, a.s. ) 1. Úvodní ustanovení Společnost edo finance, a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (FINPOS s.r.o.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (FINPOS s.r.o.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (FINPOS s.r.o.) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost FINPOS s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb.,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (1. Vzájemná poradenská a.s.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (1. Vzájemná poradenská a.s.) 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (1. Vzájemná poradenská a.s.) Společnost 1. Vzájemná poradenská a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (TESLA investiční společnost, a.s.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (TESLA investiční společnost, a.s.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (TESLA investiční společnost, a.s.) 1. Úvodní ustanovení Investiční společnost TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb.,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení Společnost PERNAMENTA a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (MBG BONUSIA, a.s.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (MBG BONUSIA, a.s.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (MBG BONUSIA, a.s.) 1. Úvodní ustanovení Společnost MBG BONUSIA, a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (ALFA Finance, s.r.o.)

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (ALFA Finance, s.r.o.) PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ (ALFA Finance, s.r.o.) 1. Úvodní ustanovení Společnost ALFA Finance, s.r.o. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č.

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů Politika střetu zájmů Účinnost ke dni: 22.7.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ společnosti FINFIX a.s. vedené u Městského soudu v Praze spisová značka B 17014, se sídlem Praha 5 - Malá Strana, Plaská 622/3, okres Praha Hl.m., PSČ 15000,

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s.

INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s. INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s. Politika stř etů za jmů Účinnost ke dni: 25. července 2016 Stránka 1 z 10 1. Úvodní ustanovení I. Úvod A. Představenstvo INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost J&T BANKA, a. s. (dále jen Banka ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Řízení střetu zájmů. vnitřní předpis č. 8. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost )

Řízení střetu zájmů. vnitřní předpis č. 8. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost ) Řízení střetu zájmů vnitřní předpis č. 8 společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661 (dále jen Společnost ) Platnost od: 1. 4. 2015 Účinnost od: 10. 4. 2015 Schválil: Tomáš

Více

Politika střetu zájmů a pobídek

Politika střetu zájmů a pobídek Politika střetu zájmů a pobídek Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Účinnost ke dni: den právní moci udělení povolení k činnosti 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Úvod

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

OPATŘENÍ K MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ

OPATŘENÍ K MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ OPATŘENÍ K MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ V Praze dne 30. května 2014 Shrnutí Tento dokument stanoví opatření a pracovní postupy spojené se správou aktiv v návaznosti na pravidla jednání investiční společnosti,

Více

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.:

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.: Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: REKLAMAČNÍ ŘÁD A/7/2013 Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

GROUP. Politika stř etu za jmu. Účinnost ke dni: Stránka 1 z 6

GROUP. Politika stř etu za jmu. Účinnost ke dni: Stránka 1 z 6 GROUP Politika stř etu za jmu Účinnost ke dni: 1.4.2017 Stránka 1 z 6 Politika střetu zájmů a pobídek 1. Úvodní ustanovení I. Úvod A. Společnost tímto v souladu s příslušnými právními předpisy vydává tuto

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Základní informace o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a poskytovaných investičních službách

Základní informace o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a poskytovaných investičních službách Základní informace o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a poskytovaných investičních službách Na základě příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

PRAVIDLA VNITŘNÍ KONTROLY. Název: Vnitřní směrnice č.: 2/2012. Pravidla vnitřní kontroly investičního zprostředkovatele. Přílohy

PRAVIDLA VNITŘNÍ KONTROLY. Název: Vnitřní směrnice č.: 2/2012. Pravidla vnitřní kontroly investičního zprostředkovatele. Přílohy Název: PRAVIDLA VNITŘNÍ KONTROLY Vnitřní směrnice č.: 2/2012 Obsah: Pravidla vnitřní kontroly investičního zprostředkovatele Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Pracovníkům společnosti Resort Finance,

Více

PRAVIDLA VNITŘNÍ KONTROLY. Pravidla vnitřní kontroly investičního zprostředkovatele

PRAVIDLA VNITŘNÍ KONTROLY. Pravidla vnitřní kontroly investičního zprostředkovatele Název: PRAVIDLA VNITŘNÍ KONTROLY Vnitřní směrnice č.: 2/2012 Obsah: Pravidla vnitřní kontroly investičního zprostředkovatele Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Pracovníkům společnosti Resort Finance,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Příloha č. 2 Vzor protokolu o jednání se zákazníkem. Příloha č. 3 Formulář deníku IZ

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Příloha č. 2 Vzor protokolu o jednání se zákazníkem. Příloha č. 3 Formulář deníku IZ Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.:

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.: Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: SÚ/4/2016 Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

Plnění informační povinnosti dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Plnění informační povinnosti dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Plnění informační povinnosti dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 1. Základní informace 1.1. Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Türkova

Více

Základní informace o Zprostředkovateli. Informace o investičních službách

Základní informace o Zprostředkovateli. Informace o investičních službách Základní informace o investičním zprostředkovateli DB Finance s.r.o., poskytovaných investičních službách a investičních nástrojích, rizicích a způsobu jejich omezení, nákladech a odměnách investičního

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování

Více

Organizační řád upravující uspořádání akreditované osoby - Direct Care s.r.o. ve vztahu k organizování odborných zkoušek

Organizační řád upravující uspořádání akreditované osoby - Direct Care s.r.o. ve vztahu k organizování odborných zkoušek Organizační řád upravující uspořádání akreditované osoby - Direct Care s.r.o. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle 86 odst. 7 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti F&P Consulting.a.s

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti F&P Consulting.a.s REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti F&P Consulting.a.s Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků a třetích osob s účinností od: 1.2.2019 F&P Consulting a.s. Korespondenční adresa

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji

Více

Věstník ČNB částka 1/2014 ze dne 21. ledna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 17. ledna 2014

Věstník ČNB částka 1/2014 ze dne 21. ledna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 17. ledna 2014 Třídící znak 2 0 1 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 17. ledna 2014 o podmínkách přípustnosti pobídek při distribuci některých produktů na finančním trhu I. Působnost a účel 1. Česká

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Politika upravující střet zájmů NN Investment Partners CR, a.s. Datum přijetí politiky prosinec 2017

Politika upravující střet zájmů NN Investment Partners CR, a.s. Datum přijetí politiky prosinec 2017 NN Investment Partners CR, a.s. Datum přijetí politiky prosinec 2017 INFORMAČNÍ LIST Vydal: NN Investment Partners CR, a.s. Cílová skupina: Všichni zaměstnanci NNIP CR Další informace je možné získat na:

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Patria Finance, a.s. Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika IČO 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Opatření k omezení střetu zájmů Patria

Více

OPATŘENÍ K OMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Patria Finance, a.s.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Patria Finance, a.s. Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Věstník ČNB částka 16/2011 ze dne 23. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. prosince 2011

Věstník ČNB částka 16/2011 ze dne 23. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. prosince 2011 Třídící znak 2 2 1 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. prosince 2011 o podmínkách přípustnosti pobídek při poskytování investičních služeb a v kolektivním investování I. Působnost a

Více

Seznam použitých zkratek a pojmů:

Seznam použitých zkratek a pojmů: Seznam použitých zkratek a pojmů: (List of abbreviations and terms) Zkratka/pojem (Abbreviation/term) Acredité Administrátor ČNB Fakulta GDPR Internetové schránky IP Komise Kvalifikace MŠMT Pověřené osoby

Více

R O Z H O D N U T Í. t e d y

R O Z H O D N U T Í. t e d y NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 128025 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/354/573 Počet stran: 22 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) představenstvo Společnosti. Obsah. 1. Úvodní ustanovení...

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) představenstvo Společnosti. Obsah. 1. Úvodní ustanovení... Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) Platnost od: 1.9.2015 Účinnost od: 7.9.2015 Schválil: představenstvo Společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2.

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Statut interního auditu

Statut interního auditu Metodický pokyn CHJ č. 5 Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Statut interního auditu Doporučený vzor Verze 1.0 Právní stav k 12. 9. 2018 1 Úvodem Ministerstvo financí vydává v souladu

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

Směrnice compliance. koncern GOLDBECK

Směrnice compliance. koncern GOLDBECK Směrnice compliance koncern GOLDBECK ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI Od založení společnosti v roce 1969 sdílíme v našem podniku společné hodnoty. Ty jsou základem našeho rozhodování. K pilířům naší společnosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu Částka 125 Sbírka zákonů č. 341 / 2012 Strana 4257 341 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu Česká národní banka stanoví podle 110

Více

Informace o zpracování osobních údajů v SECAR BOHEMIA, a. s.

Informace o zpracování osobních údajů v SECAR BOHEMIA, a. s. SECAR BOHEMIA, a.s. Štěpánská 650/23, 110 00 Praha 1, Česká republika IČ: 47115467 DIČ: CZ47115467 sp. zn. B1753 vedená u Městského soudu v Praze Korespondenční a fakturační adresa: SECAR BOHEMIA, a.s.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2010 o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2010 o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb Strana 4255 303 VYHLÁŠKA ze dne 14. října 2010 o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. Bratislava, 2015 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 3 2. Podávání stížností 3 3. Přijímání stížností 4 4. Evidence stížností

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ uzavřená v souladu s čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

Více

Směrnice ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím Směrnice ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím Č. j.: 342/17 Spisový znak: 2a Skartační znak: A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Více

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Tento materiál představuje dobrovolný samoregulační standard, k jehož dodržování se společnosti

Více