VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham"

Transkript

1 001 Ing. Pavel Ctibor Ph.D. ÚFP AV ČR Nástřiky keramických materiálů se speciálními fyzikálními vlastnostmi Sanjay Sampath Stony Brook Thermally sprayed ceramic coatings with special physical properties 003 Prof. MUDr. Ilja Stříž CSc. IKEM Stephen I. Rennard of Nebraska Medical Center Imunomodulační účinky vitaminu D a jeho vazebného proteinu (VDBP) na interakce buněk přirozené imunity Immunomodulatory effects of vitamin D and vitamin D binding protein in interactions of innate immune cells RNDr. Marcela Krečmerová CSc. ÚOCHB AV ČR Nové strukturní typy profarmak biologicky aktivních nukleotidových analogů Charles E. McKenna of Southern California Novel structural types of prodrugs of biologically active nucleotide analogs MUDr. Dita Maixnerová Ph.D. 1. LF UK Markery a genetické faktory ovlivňující progresi renální insuficience u pacientů s IgA nefropatií Jan Novak of Alabama at Birmingham Markers and genetic factors affecting progression and severity of renal disease in patients with IgA nephropathy Ing. Šárka Petrová Ph.D. ÚEB AV ČR Využití mokřadních rostlin pro čistění průmyslových a zemědělských odpadních vod a produkci biopaliv Marinus L. Otte North Dakota State Wetland plants for industrial and agricultural waste water cleaning and production of biofuels Prof. Dr. Ing. František Holešovský FVTM UJEP Teoreticko-experimentální studium pracovního média a vedení tepla při broušení Ioan Marinescu of Toledo Theoretical-experimental study of fluid and heat management in grinding Doc. Ing. Karel Fraňa Ph.D. FS TUL Studium turbulentního proudění a jeho vlivu na pohyb a rozložení znečišťujících látek v prostoru Jianshun Zhang Syracuse Study of a turbulent flow and its impact on the contaminant movement and distribution in a space RNDr. Daniela Řípová CSc. PCP Ing. Jaroslav Tintěra CSc. IKEM Susanne M. Jaeggi of Maryland Prof. Ing. Karel Janda David Zilberman M.A., Dr., Ph.D. FSV UK Berkeley Doc. Dr. Ing. Michal Beneš FJFI ČVUT Tissa H. Illangasekare Colorado School of Mines Neuroplasticita a kognitivní výkony po tréninku pracovní paměti u starších osob s mírnou kognitivní poruchou Neuroplasticity and cognitive performance after working memory training in older people with mild cognitive impairment Modelování dopadů politik zavádění obnovitelných zdrojů na trhy s energetickými a zemědělskými komoditami Modelling of impacts of renewable resources policies on markets with energy and agricultural commodities Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředí při ochraně životního prostředí Development and validation of porous media fluid dynamics and phase transitions models for subsurface environmental application 020 Prof. Ing. Jaroslav Kobliha CSc. FLD ČZU Studium růstových procesů a rezistence druhů rodu Abies na základě jejich hybridizace John Frampton North Carolina State Study of growth processes and resistance of Abies species on basis of their hybridization 1

2 Prof. RNDr. Vladimír Čech Ph.D. FCH VUT Pokročilé mezivrstvy pro polymerní kompozity s řízenou mezifází Lawrence T. Drzal Michigan State Advanced interlayers for polymer composites with controlled interphase RNDr. Cyril Bařinka Ph.D. BTÚ AV ČR Nové funkční skupiny vážící ionty zinku a jejich využití pro vývoj vylepšených inhibitorů metaloproteáz Barbara S. Slusher Johns Hopkins School of Medicine RNDr. Viktor Žárský CSc. PřF UK Funkce komplexu exocyst u kukuřice John Fowler Oregon State Exocyst complex functions in maize Alternative zinc-binding groups and their utility for improved bimetallic hydrolase inhibition Ing. Jiří Plešek CSc. ÚT AV ČR Vývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním Heidi P. Feigenbaum Northern Arizona Yannis F. Dafalias Davis Ing. Andrea Dlasková Ph.D. FGÚ AV ČR Mitochondriální ribosomy a jejich interakce s nukleoidy Daniel F. Bogenhagen State of NY at Stony Brook RNDr. Petr Ježek DrSc. FGÚ AV ČR Nanoskopie mitochondrií Joe rg Bewersdorf Yale Nanoscopy of mitochondria Mitochondrial ribosomes and their interactions with nucleoids RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric Ph.D. BC AV ČR (ENTÚ) Holarktické rozšíření motýlů: minulé invaze a změna klimatu? Akito Kawahara of Florida Holarctic distribution of butterflies: Past invasion and climate change? Doc. Mgr. Michal Koucký Ph.D. MÚ AV ČR Hranice efektivních výpočtů Eric Allender State of New Jersey RNDr. Johana Brokešová CSc. MFF UK RNDr. Jiří Málek Ph.D. ÚSMH AV ČR John R. Evans U.S. Geological Survey Limits of efficient computation Dr. Ing. Sven Ubik CESNET Archivace distribuovaných síťových aplikací Thomas A. DeFanti San Diego Development, validation and implementation of metal plasticity constitutive models with kinematic and directional distortional hardening Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů v oblastech Long Valley Caldera a The Geysers, Kalifornie Continuous 6DOF monitoring of seismic swarms in the vicinity of the Long Valley Caldera and The Geysers, California Archiving for distributed communication applications 2

3 Prof. Ing. Vladislav Čurn Ph.D. ZF JČU Joshua Mackie San José State Timothy S. Wood Wright State Grace E. Lim-Fong Randolph-Macon College RNDr. Jiří Pavlíček Ph.D. BTÚ AV ČR Clifford E. Berkman Washington State Proč dochází k invaznímu šíření bochnatky v Evropě? Srovnávací molekulární a ekologická studie bochnatky americké na území České republiky a USA Why the spreading of Pectinatella in Europe has invasive character? Comparative molecular and ecological studies of Pectinatella in the Czech Republic and the USA Peptidomimetika na bázi sloučenin fosforu jako inhibitory membránového antigenu prostatických buněk: návrh, syntéza a studie struktura-funkce Phosphorus-based peptidomimetics as inhibitors of prostate-specific membrane antigen: Design, synthesis, and structure-function studies 038 Ing. Petr Porcal Ph.D. BC AV ČR (HBÚ) Vliv slunečního záření na kvalitu vod vyvěrajících z acidifikovaných půd Aria Amirbahman of Maine Effect of solar radiation on the quality of water springing from acidified soils 040 Mgr. Tomáš Erban VÚRV Ludek Zurek Kansas State Porovnání společenstev bakterií asociovaných s roztočem Varroa destructor pocházejících ze silně a slabě infikovaných včelstev Comparisons of bacterial communities associated to the pest mite Varroa destructor originated from different level of bee colonies infestation Ing. Jiban Kumar Ph.D. VÚRV Genomické a funkčně genomické studium virů obilnin Hanu R. Pappu Washington State RNDr. Jiří Skuhrovec Ph.D. VÚRV RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D. BÚ AV ČR Genomics and functional genomic study of cereal viruses Hypotéza enemy release jako vysvětlení invazivního úspěchu Cirsium vulgare a Carduus nutans F. Leland Russell Wichita State Enemy release hypothesis as an explanation of invasive success of Cirsium vulgare and Carduus nutans RNDr. Markéta Marečková Ph.D. VÚRV Sekundární metabolity indukované interakcí mezi mikroorganismy Paul R. Jensen San Diego Secondary metabolites induced by microbial interactions MUDr. Petr Bednařík CEITEC MU Funkční magnetická rezonanční spektroskopie: Transfer pokročilé spektroskopické metodologie Silvia Mangia of Minnesota Functional magnetic resonance spectroscopy: Transfer of advanced spectroscopic methodology Mgr. Lumír Krejčí Ph.D. LF MU Úloha sumoylace při regulaci homologní rekombinace a opravy dvouřetězcových zlomů v DNA Xiaolan Zhao Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre Prof. RNDr. Emanuel Šucman CSc. FVHE VFU Joseph Wang San Diego Role of sumoylation in regulation of homologous recombination and repair of DNA double-strand breaks Využití moderních elektroanalytických metod pro stanovení biologicky důležitých prvků v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí Use of modern electroanalytical methods for determination of biologically important trace elements in food, feedstuff and environmental samples 3

4 059 Prof. MVDr. Vladimír Celer Ph.D. FVL VFU Robert L. Glass Pan American Veterinary Laboratories Inhibice viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat prostřednictvím intracelulárně exprimovaných scfv protilátek Inhibition of Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSv) by scfv derived intrabodies Prof. RNDr. Josef Šlapal CSc. FSI VUT Studium diskrétních vlastností topologických a uzávěrových prostorů Ralph Kopperman City of New York Study of discrete-like properties of topological and closure spaces Ing. Václav Klika Ph.D. FJFI ČVUT Makroskopické proměnné: jejich extrakce a charakter jejich evolučních rovnic v reálných problémech Ioannis G. Kevrekidis Princeton Coarse-grained variables: Their extraction and nature of their evolution equations in real problems RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. FEL ČVUT Explorace neznámého prostředí s pohyblivými objekty týmem humanoidů William C. Regli Drexel Exploration of an unknown environment with movable obstacles by a group of humanoids 067 Doc. Mgr. Jana Kukutschová Ph.D. CN VŠB-TUO Peter Filip Southern Illinois Environmentální rizika emisí otěrových částic z frikčních kompozitů a vývoj nových, ekologicky šetrných materiálů Environmental risks associated with emissions of wear particles from friction composites and development of new eco-friendly materials 070 Prof. Dr. Ing. Boris Krška ZF MENDELU Možnosti a perspektivy zlepšení situace pěstování broskvoní Ksenija Gasic Clemson Possibilities and perspectives for improving peach cultivation in the Czech Republic Doc. Ing. Michal Přibyl Ph.D. FCHI VŠCHT Hsueh-Chia Chang of Notre Dame Ing. Roman Vozdek 1. LF UK Csaba Szabo of Texas Studium přenosu elektrického náboje u rozhraní elektrolyt-pevná fáze v elektrochemických mikro a nanosystémech nacházejících se mimo termodynamickou rovnováhu Study on electric charge transfer at electrolyte-solid phase interfaces in electrochemical micro and nanosystems out of thermal equilibrium Funkční úloha mitochondrií v regulaci exprese genů zprostředkované sirovodíkem u Caenorhabditis elegans Role of the mitochondrial function in the transcriptional regulation mediated by the hydrogen sulfide in Caenorhabditis elegans Mgr. Júlia Starková Ph.D. 2. LF UK Regulace homeoboxových genů v leukemických buňkách Harry A. Drabkin Medical of South Carolina Regulation of homeobox genes in leukemic cells RNDr. Radomíra Vaňková CSc. ÚEB AV ČR Vliv cytokininů a kyseliny salicylové na růst a odolnost vůči abiotickým stresům u vybraných druhů trav Ruth C. Martin Agricultural Research Service, USDA Effect of cytokinins and salicylic acid on growth and abiotic stress tolerance of selected grass species Prof. Mgr. Marek Šebela Dr. PřF UPOL Molekulární mechanismy včelí imunity a resistence na infekční choroby Katherine A. Aronstein Agricultural Research Service, USDA Molecular mechanisms of bee immunity and resistance to infectious diseases 4

5 RNDr. Petr Bartůněk CSc. ÚMG AV ČR Využití modelového organizmu Danio rerio ke studiu krvetvorby David Traver San Diego Use of zebrafish model to understand hematopoiesis Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová Ph.D. BÚ AV ČR Evoluční důsledky polyploidizace Kirsten Bomblies Harvard Evolutionary consequences of polyploidization Doc. Ing. Helena Králová CSc. FAST VUT Vliv morfologické degradace drobných vodních toků na jejich trofizaci Melinda D. Daniels Kansas State Impact of small water courses morphological degradation on their eutrophication Ing. Vladislav Krzyžánek Ph.D. ÚPT AV ČR Měření hmotnosti makromolekulárních komplexů pomocí komerčního elektronového mikroskopu Richard D. Leapman NIBIB, NIH Mass measurements of macromolecular assemblies in commercial electron microscopes Prof. RNDr. Josef Jančář CSc. FCH VUT Vliv tuhých nanočástic na nelineární mechanickou odezvu amorfních polymerů Alan J. Lesser of Massachusetts Doc. Ing. Jozef Kaiser PhD. FSI VUT Martin Richardson of Central Florida Effect of rigid nanoparticles on the nonlinear mechanical response of amorphous polymers Kombinace spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu a Ramanovy spektrometrie pro charakterizaci řasové biomasy Combination of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy with Raman spectroscopy for characterization of algal biomass Doc. Ing. Filip Železný Ph.D. FEL ČVUT Predikce integračních míst retrovirů pomocí relačního strojového učení Jakub Tolar of Minnesota Prediction of retrovirus integration sites using relational machine learning Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. FAV ZČU Topologické a variační metody studia nelineárních okrajových úloh 095 Stephen B. Robinson Wake Forest Maya Chhetri of North Carolina Topological and variational methods for nonlinear boundary value problems Prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. FN HK Výzkum nových modulátorů cholinesteras - syntéza, in vitro hodnocení a počítačová chemie Brian Bennion Lawrence Livermore National Laboratory Research on novel cholinesterase modulators - synthesis, in vitro evaluation and computational chemistry RNDr. Miroslava Herbstová Ph.D. BC AV ČR (ÚMBR) Oprava fotosystému II po fotoinhibici a funkční reorganizace thylakoidní membrány rostlin Helmut Kirchhoff Washington State Photosystem II repair cycle and functional rearrangement of plant thylakoid membrane 100 Dr. Michal Dvořák CSc. ÚMG AV ČR Ptačí experimentální modely zhoubných nádorů: perspektivy a nové možnosti Aly M. Fadly Agricultural Research Service, USDA Avian experimental models of malignant tumors: Current perspectives and new possibilities 5

6 Ing. Jaroslav Havlík Ph.D. FAPPZ ČZU Role bakterií mléčného kvašení a sekundárních metabolitů v rezistenci včely medonosné (Apis melifera) vůči bakteriálním pathogenům Osman Kaftanoglu Arizona State Role of probiotic bacteria and natural compounds in bacterial resistance of bees (Apis mellifera L.) Doc. RNDr. Ondřej Santolík Dr. ÚFA AV ČR Šíření vln v oblasti radiačních pásů: analýza dat projektu NASA RBSP Doc. RNDr. Anna Putnová Craig A. Kletzing of Iowa Propagation of waves in the radiation belt region: Analysis of measurements of the RBSP mission Ph.D., MBA FP VUT Inovační potenciál diverzitních týmů v globálním podnikání Nejdet Delener Arcadia Innovation potential of diversified teams in global business Doc. Ing. Martin Kváč Ph.D. BC AV ČR (PARÚ) John McEvoy North Dakota State Ing. Ondřej Uhlík Ph.D. FPBT VŠCHT Mary B. Leigh of Alaska Fairbanks Aktivní imunizace telat proti kryptosporidióze pomocí živé vakcíny: experimentální ověření vědecké hypotézy Active immunization of calves against cryptosporidiosis with a live vaccine: Experimental verification of scientific hypothesis Studium bakteriální diversity a bioremediačního potenciálu v kontaminovaném prostředí mírného a chladného klimatu pomocí metagenomiky a dalších molekulárně biologických nástrojů Assessing bacterial diversity and bioremediation potential in contaminated environments of mild and cold climates using metagenomics and other molecular biology tools Mgr. Stanislav Korenko Ph.D. FAPPZ ČZU Chemická komunikace mezi pavouky a její narušení pesticidy Ann L. Rypstra Miami Chemical communication in spiders and its disruption by pesticides Doc. Ing. Jiří Němeček Ph.D. FSV ČVUT Konstantin Sobolev of Wisconsin Ing. Michal Pravenec DrSc. FGÚ AV ČR Theodore W. Kurtz San Francisco Doc. RNDr. Dagmar Solichová Ph.D. FN HK František Švec Lawrence Berkeley National Laboratory Vývoj superhydrofobního vláknocementového kompozitu s řízenými vlastnostmi pomocí kombinovaného experimentálního a numerického výzkumu Development of a superhydrophobic engineered cementitious composite by means of combined experimental and numerical investigation Úloha oxidačního stresu a chronického zánětu při metabolických a kardiovaskulárních komplikacích metabolického syndromu Role of oxidative stress and chronic inflammation in metabolic and cardiovascular complications of the metabolic syndrome Vývoj a testování nových monolitických stacionárních fází pro HPLC vhodných pro biomedicínský výzkum a klinickou praxi Development and testing of novel monolithic stationary phases for HPLC suitable for biomedical research and clinical practice Doc. PharmDr. Hana Kubová DrSc. FGÚ AV ČR Jak ovlivní mozkový inzult v průběhu časného vývoje jedince postnatální neurogenezu? Helen A. Scharfman Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research How do early life insults affect postnatal neurogenesis? Mgr. Ondřej Soukup Ph.D. FN HK Vývoj potenciálních léčiv na Alzheimerovu chorobu Apurba K. Bhattacharjee Apurba Krishna Bhattacharjee Development of potential Alzheimer's disease drugs 6

7 RNDr. Věra Kůrková DrSc. ÚI AV ČR Složitost a učení neuronových a jádrových sítí Paul C. Kainen Georgetown Complexity and learning of neural and kernel networks Ing. Luděk Berec Dr. BC AV ČR (ENTÚ) Dynamika populací vystavených pohlavně přenosným infekcím Daniel Maxin Valparaiso Dynamics of populations subject to sexually transmitted infections RNDr. Ondřej Kuda Ph.D. FGÚ AV ČR Signalizační a metabolické funkce lipidů v kardiomyocytech Nada A. Abumrad Washington Signaling and metabolic functions of lipids in cardiomyocytes Prof. RNDr. Roman Barták Ph.D. MFF UK Znalostní inženýrství v plánování pro reálné domény Kanna Rajan Monterey Bay Aquarium Research Institute Knowledge engineering for real-world planning Doc. RNDr. Martin Fellner Ph.D PřF UPOL Úloha auxin-binding proteinů ABP1 a ABP4 v de-etiolizaci kukuřičného mezokotylu Jerry David Cohen of Minnesota Role of auxin-binding proteins ABP1 and ABP4 in de-etiolation of maize mesocotyl RNDr. Tomáš Ditrich Ph.D. PF JČU Evaluace badatelsky orientované výuky biologie a přírodopisu z pohledu lektorů a recipientů Ashley E. Steel USDA Forest Service Evaluation of the inquiry based education of biology from the point of view of both lectors and recipients Doc. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D. NHÚ AV ČR Mezinárodní srovnání mezd pomocí McDonald s Orley Ashenfelter Princeton Measuring real wages using McDonald s workers Mgr. Milan Janda Ph.D. BC AV ČR (ENTÚ) Evan P. Economo of Michigan Ing. Sylvie Hadrová Ph.D. Diane L. Van Hekken Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Agricultural Research Service, USDA Ing. Pavel Izák Ph.D. ÚCHP AV ČR Ing. Karel Friess Ph.D. FCHI VŠCHT Diverzita fenotypických, ekologických a geografických sítí test taxonového cyklu u mravenců rodu Pheidole Evolving diversity in phenotypic, ecological, and geographic networks: Testing the taxon cycle in Pheidole ants Vliv krmného doplňku směsi rostlinných esenciálních olejů na užitkovost a složení mléka dojnic Effect of a mixture of supplemental dietary plant essential oils on milk yield and composition of diary cows Obohacení surového bioplynu o methan Richard D. Noble of Colorado Enrichment of raw biogas by methane 008 Doc. RNDr. Libor Pechar CSc. ZF JČU Miroslav Kummel Colorado College Funkční charakteristiky krajiny jako klíčový element pro hodnocení eutrofního zatížení povrchových vod a vodních nádrží Functional characteristics of the landscape as a key element for evaluating the eutrophic pollution of surface waters and water reservoirs 7

8 018 Doc. MUDr. Eva Králíková CSc. VFN Richard D. Hurt Mayo Clinic Léčba závislosti na tabáku dle Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, pokračování implementace a hodnocení v ČR Treatment of tobacco dependence according to the Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic - continuing implementation and evaluation in the CR RNDr. Jiří Šimůnek Ph.D. ÚFA AV ČR Příjem a zpracování dat z přístroje WBD projektu CLUSTER Jolene S. Pickett of Iowa Reception of the data from scientific instrument WBD on board the Cluster mission at the Panska Ves telemetry station Prof. RNDr. Václav Janiš DrSc. FZÚ AV ČR Nelokální fluktuace v systémech se silně korelovanými a neuspořádanými elektrony Mark Jarrell Louisiana State Nonlocal fluctuations in system with strongly correlated and disordered electrons RNDr. Michael Prouza Ph.D. FZÚ AV ČR Charakterizace CCD senzorů pro projekt Large Synoptic Survey Telescope Paul O'Connor Brookhaven National Laboratory CCD characterization for the Large Synoptic Survey Telescope Ing. Tomáš Vomastek Ph.D. MBÚ AV ČR Proteinová interakční síť adaptorového proteinu RACK1 a její vliv na motilitu nádorových buněk Jiri Adamec of Nebraska Protein interaction network of adaptor protein RACK1 and its role in cancer cell motility 060 Doc. MVDr. Eva Urbanová Skřivanová Ph.D. VÚŽV Doc. Ing. Ladislav Kokoška Ph.D. FTZ ČZU Látky a extrakty rostlinného původu a jejich inhibiční účinky na Clostridium perfringens Michael Hume Agricultural Research Service, USDA Effect of plant-derived compounds and extracts on Clostridium perfringens RNDr. Vojtěch Šimon Ph.D. FEL ČVUT Výbuchy v rentgenových binárních systémech s akreující kompaktní složkou John A. Nousek Pennsylvania State Outbursts in binary X-ray systems with accreting compact component Mgr. Katarína Kološtová Ph.D. 3. LF UK Chemorezistence diseminovaných nádorových buněk indukovaná viscerální tukovou tkání Robert M. Hoffman of San Diego Chemosensitivity of disseminated tumor cells induced by visceral adipose tissue MUDr. Vladimír Bobek Ph.D. FN KV Nádorová diseminace indukovaná zvýšením počtu nádor infiltrujících makrofágů Robert M. Hoffman of San Diego Tumor dissemination induced by increased numbers of tumor infiltrating macrophages MUDr. Daniel Hořínek Ph.D. FN u sv. Anny Neurozobrazovací vlastnosti mozkové tkáně u normotenzního hydrocefalu - stanovení diagnostických a prognostických biomarkerů Bradley J. Erickson Mayo Clinic Neuroimaging features of Normal Pressure Hydrocephalus - Multilevel longitudinal MRI study 8

9 080 Ing. Martin Potocký Ph.D. ÚEB AV ČR Christopher J. Staiger Purdue Úloha signálních lipidů kyseliny fosfatidové, fosfatidylinositol 4,5-bisfosfátu a diacylglycerolu v regulaci dynamiky aktinového cytoskeletu rostlinných buněk Role of signalling lipids phosphatidic acid, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and diacylglycerol in the regulation of actin cytoskeleton dynamics in plant cells RNDr. Karel J. Angelis CSc. ÚEB AV ČR Mutageneze při opravě dvojvláknových zlomů DNA Anne B. Britt Davis Doc. RNDr. Jan Suda Ph.D. BÚ AV ČR Mutagenesis during DNA double strand break repair Role celogenomových procesů v invazivní úspěšnosti na globální škále: interdisciplinární studium rodu Phragmites Laura A. Meyerson of Rhode Island Hidden side of plant invasions: Role of genome-wide processes in plant success at the global scale RNDr. Klára Řeháková Ph.D. BÚ AV ČR Fenomén aridních oblastí - Biologické půdní krusty. Významný spojenec rostlin přežívajících na nehostinných místech pouští Jayne Belnap U. S. Geological Survey Comparative biology and ecology of biological soil crusts in hot and cold deserts Doc. Ing. Ladislav Pína DrSc. FJFI ČVUT Rentgenová optika pro astrofyziku Webster Cash of Colorado X-ray optics for astrophysics Ing. Josef Mikulík CSc. CDV Hodnocení dopadů strategií bezpečné a udržitelné dopravy na zdraví obyvatel měst v ČR a USA Norbert Mundorf of Rhode Island Health impact assessment of safe and sustainable transportation strategies in Czech and U.S. communities Ing. Andrej Šušor Ph.D. ÚŽFG AV ČR Charakterizace transkriptomu jádra u plně zralého savčího oocytu Peter Sutovsky of Missouri Identification of transcripts present in the nucleus of a fully grown mammalian oocyte Mgr. Jana Veselá Ph.D. PřF UK Fylogenetická revize rodu Frustulia (Bacillariophyceae) J. Patrick Kociolek of Colorado Phylogenetic revision of the genus Frustulia (Bacillariophyceae) 110 Prof. Ing. Zdeněk Landa CSc. ZF JČU Lance S. Osborne of Florida Polyfaktoriální charakterizace floridských a českých kmenů entomopatogenní houby Isaria fumosorosea Wize a potenciál jejich využití v kontextu ekologického konceptu integrované ochrany rostlin Polyfactorial characterization of Floridian and Czech strains of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea WIZE and their use in ecologically based IPM programs RNDr. Aleš Stuchlík Ph.D. FGÚ AV ČR Intervalové časování a časové strategie v úlohách prostorové navigace Warren H. Meck Duke Interval timing and timing strategies in spatial navigation tasks RNDr. Martina Roeselová Ph.D. ÚOCHB AV ČR Studium vlivu (mikro)hydratace na heterogenní chemické reakce na atmosférických površích Barbara J. Finlayson-Pitts Irvine Investigation of the effect of (micro)hydration on heterogeneous chemical reactions at atmospheric surfaces 9

10 126 RNDr. Jana Vacek Chocholoušová Ph.D. ÚOCHB AV ČR Teoretické studium RNA aptamerů Rob Knight of Colorado Theoretical investigation of RNA aptamers Ing. Vladimír Hula Ph.D. AF MENDELU Motýli, pavouci a štíři - srovnávací fylogeografie mostu mezi Afrikou a Asií Lorenzo Prendini American Museum of Natural History Butterflies, spiders and scorpions - comparative phylogeography of bridge between Africa and Asia Doc. Ing. Eduard Belas CSc. MFF UK Zvýšení účinnosti sběru náboje (CdZn)Te detektorů RTG a gama záření Ralph B. James Brookhaven National Laboratory Improvement of the charge collection efficiency of the (CdZn)Te room-temperature X-ray and gamma-ray detectors Prof. RNDr. Jana Šafránková DrSc. MFF UK Rychlé variace slunečního větru a jejich magnetosférické projevy Adam Szabo Goddard Space Flight Center, NASA Fast solar wind variations and their magnetospheric consequences Prof. RNDr. Vladimír Král DSc. FCHI VŠCHT Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii Robert M. Strongin Portland State Specific ligands for saccharide tumor markers: From recognition to diagnoses and therapy 133 Ing. Petr Uchytil CSc. ÚCHP AV ČR Theodore T. Tsotsis of Southern California Studium transportu plynů v asymetrických membránách pro zvýšení separační účinnosti při separaci kondenzující látky Study of gas transport in asymmetric membranes for enhancement of separation efficiency of condensing compounds Mgr. Martin Jabůrek Ph.D. FGÚ AV ČR Mitochondriální reaktivní kyslíkové sloučeniny v signalizaci u patogenese a při kardioprotekci Keith D. Garlid Portland State Mitochondrial reactive oxygen species signaling in pathology and cardioprotection RNDr. Jan Hofmeister Ph.D. Ekologické služby, s.r.o. Thomas J. Stohlgren U. S. Geological Survey Diverzita a prostorová struktura vegetace bylinného patra lesních stanovišť reprezentujících přírodní podmínky a intenzitu lesnického hospodaření v České republice Plant diversity patterns in forest stands representing prevalent natural conditions and management regimes in the Czech Republic RNDr. Jan Hošek Ekologické služby, s.r.o. Kvantitativní metriky struktury lesa jako charakteristika kvality habitatů Eric K. Zenner Pennsylvania State Quantitative metrics of forest structure for the characterization of habitat quality Ing. Eliška Pastuszková Ph.D. FaME UTB Implementace eko-controllingu na úrovni územních samospráv Kenneth A. Kriz of Nebraska Implementation of eco-controlling on the level of self-governing territorial units PharmDr. Magdalena Šustková- Fišerová CSc. 3. LF UK Neurobiologické mechanismy stresu a drogových závislostí Klaus A. Miczek Tufts Neurobiological mechanisms of stress and drug dependence 10

11 142 Ing. Josef Náhlík CSc. FCHT VŠCHT Daniel W. Koon St. Lawrence Teoretické a experimentální hodnocení vlivu defektů souvislosti ultratenkých vrstev na přesnost měření rezistivity metodou van der Pauw Theoretical and experimental aspects of influence of defects in thin films on precision of measurement by van der Pauw method Prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc. BÚ AV ČR Ekotoxicita nanočástic IV-VI-ti mocného železa: vliv stabilizace a dispergace Virender K. Sharma Florida Institute of Technology Prof. MUDr. Milan Kolář Ph.D. LF UPOL John J. LiPuma of Michigan MUDr. Marek Orban FN u sv. Anny Doc. MUDr. Petr Němec CSc. CKTCH Gregg S. Pressman Albert Einstein Medical Center Doc. MUDr. Jakub Hort Ph.D. FN u sv. Anny Yonas E. Geda Mayo Clinic Ecotoxicity of ferrate nanoparticles: Effect of stabilization and dispergation Stanovení významu kmenů Burkholderia cepacia komplex jako původců nozokomiálních pneumonií u pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče a zjištění epidemiologické situace v rámci České republiky Determination of significance of Burkholderia cepacia complex as an etiological agens of hospital-acquired pneumonia in patients hospitalized in ICU and assessing its epidemic situation in the Czech Republic Relationship between Acute Aortic Dissection and Obstructive Sleep Apnea. Prospective multicenter study. Neuropsychiatrické symptomy a spiritual well being u mírné kognitivní poruchy a subjektivních poruch paměti: průřezová studie Neuropsychiatric symptoms and spiritual well being in subjective memory complaints and mild cognitive impairment: Cross sectional study MUDr. Aleš Hejčl Ph.D. FN u sv. Anny Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech Bradley J. Erickson Mayo Clinic Imaging, quantification and modelling of hemodynamics in brain aneurysms Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil DrSc. MFF UK DIMACS-DIMATIA REU (International REU) Rebecca N. Wright Rutgers DIMACS-DIMATIA REU (International REU) Mgr. David Doležel Ph.D. BC AV ČR Funkční analýza kryptochromu ve fotoperiodických a cirkadiánních hodinách hmyzu Brian Zoltowski Southern Methodist Functional analysis of cryptochrome in insect photoperiodic and circadian clocks Doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc. LF UPOL Kontinuální monitoring glykémie - nové metody v mikrodialýze Alan Rosenbloom Invivomon, Inc. Continuous glucose monitoring - new intravenous sensors for microdialysis Prof. RNDr. David Lukáš CSc. FT TUL Vztah syndromu obstruktivní spánková apnea (OSA) a aortální disekce. Multicentrická prospektivní studie Nanovlákenné materiály vyrobené metodou elektrostatického zvlákňování pomocí střídavých zdrojů vysokého napětí. Konstantin G. Kornev Clemson Nanofibrous materials produced by AC electrospinning method 11

12 152 Prof. Ing. Otomar Linhart DrSc. FROV JČU Vitrifikace spermatu ryb pro konzervační biologii Terrence R. Tiersch Louisiana State Fish sperm vitrification for conservation biology MUDr. Alberto Malucelli FN u sv. Anny Bradley J. Erickson Mayo Clinic Doc. MUDr. Tomáš Kára Ph.D. FN u sv. Anny Francisco Lopez-Jimenez Mayo Clinic Využití multimodálních kvantitativních metod magnetické resonance pro sledování vlivu radiační zátěže na mozkovou tkáň a odlišení rekurence tumoru a radionekrózy v pacientech s nádorem mozku po radiační terapii Use of multimodal quantitative MR imaging for monitoring the effect of radiation load in patients with brain tumor after radiation therapy with particular attention to differential diagnosis between radionecrosis and tumor recurrence Hodnocení ukazatelů tělesného objemu za použití trojrozměrného scanneru a jejich vztah s jinými rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění Assessment of indexes of Body Volume using 3D scanner and their correlation with other cardiovascular risk factors Doc. MUDr. Martin Klabusay Ph.D. FN u sv. Anny Regenerace ischemického poškození myokardu pomocí celulární terapie kmenovými buňkami Dan S. Kaufman of Minnesota Regeneration of ischemia damaged myocardium by stem cell therapy Doc. Radislav Sedláček Ph.D. ÚMG AV ČR Komplementarita MMP-28, MMP-19 a MMP-12 v zánětlivých reakcích William C. Parks of Washington Complementation of MMP-28, MMP-19, and MMP-12 in inflammatory reactions Dr. Ing. Zdeněk Trachtulec ÚMG AV ČR Funkce genu hybridní sterility Prdm9 John C. Schimenti Cornell Genetic analysis of the function of the meiotic gene Prdm9 Prof. Ing. Miroslav Finger DrSc. MFF UK Mezinárodní experiment PHENIX BNL Edward O'Brien Brookhaven National Laboratory Prof. Ing. Jana Dobrovská CSc. FMMI VŠB-TUO Prof. Ing. František Kavička CSc. FSI VUT International experiment PHENIX at BNL Teplotní a koncentrační pole hmotných tuhých systémů Jeyhoon M. Khodadadi Auburn Temperature and concentration fields of massive crystallizing systems Prof. Ing. Helena Raclavská CSc. VŠB-TUO Vliv technologií na životní prostředí - Přeskontinentální spolupráce II Tomasz Wiltowski Southern Illinois Technology impact on the environment - Transcontinental collaboration in the field of the synthesis gas II Doc. RNDr. René Hudec CSc. FEL ČVUT Digitalizace a analýza astronomických deskových archivů v USA Michael W. Castelaz Pisgah Astronomical Research Institute Digitalization and analyses of US astronomical plate archives 12

13 Prof. Ing. Jan John CSc. FEL ČVUT Mikrofluidní studie kinetiky a mechanismu extrakce minoritních aktinoidů a lanthanoidů Artem V. Guelis Argonne National Laboratory Microfluidic study of the kinetics and mechanism of minor actinoids and lanthanoids extraction Ing. Daniel Langr FIT ČVUT Virtuálně beztypové algoritmy pro modelování struktury atomových jader z prvních principů v SU(3) bázi Jerry P. Draayer Louisiana State Virtually typeless algorithms for ab-initio nuclear structure models in SU(3) basis 164 Doc. Ing. arch. Ivan Vorel CSc. FSv ČVUT Priscilla Randall Boston Architectural College Výzkum druhové a estetické rozmanitosti sukcesních a klimaxových druhů relevantních ekosystémů jako základ krajinného a zahradního designu a obnovy zahrad, parků a krajiny Eco-Elegance: Research into the use of pioneer and keystone plant species as a basis of landscape design for parks and green sites to create areas that are useful, beautiful, and simultaneously clean water, and restore soils and ecosystems. GIS Programs 165 Doc. Ing. Vít Novotný Ph.D. FEKT VUT Adaptabilní směrovací protokol pro mobilní ad-hoc sítě Tibor B. Gyires Illinois State Adaptable routing protocol for mobile ad-hoc networks Prof. Ing. Miroslav Jícha CSc. FSI VUT Vliv morfologie nosičů léčiv na depozici v plících - experimentální přístup a validace výpočtových simulací 166 Anthony S. Wexler Davis Philip K. Hopke Clarkson Effect of drug carrier morphology on deposition in lungs - experimental approach and validation of computer simulations Ing. Petr Novotný Essence Line, s.r.o. Vývoj nové univerzální metody pro přípravu deoxysacharidů Sunjeev Aurora Natures Only, Inc. Development of novel universal method for preparation of deoxysaccharides Doc. Ing. Bohdan Lojka Ph.D. FTZ ČZU Vliv agrolesnických systémů s kakaovníkem na uchování biodiverzity v oblasti peruánské Amazonie Thomas P. Husband of Rhode Island Impact of cacao agroforests on biodiversity in the Peruvian Amazon region Doc. PhDr. Břetislav Dančák Ph.D. FSS MU Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe Aviezer Tucker of Texas Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe Prof. Ing. František Plánička CSc. FAV ZČU Doc. Ing. Karel Frydrýšek Ph.D. FS VŠB-TUO John E. Bolander Davis RNDr. Miloš Lokajíček CSc. FZÚ AV ČR RNDr. Petr Tas MFF UK Gary Drake Argonne National Laboratory Uplatnění kvalitativně nového pravděpodobnostního posudku spolehlivosti konstrukcí metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) počítačovou podporou v normách a v projekční praxi Application of the qualitatively new probabilistic method SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) to evaluate the reliability of structures for civil and mechanical engineering and its introduction in codes and design Studium nových materiálů pro vývoj radiačně a magneticky odolné elektroniky pro experimenty částicové fyziky Study of new materials for rad hard electronics at particle physics experiments 13

14 172 Ing. Martin Možný Dr. AF MENDELU Automatizace systému fenolických pozorování Andrew Richardson Harvard Automated phenological observation system Ing. Pavel Jelínek Ph.D. FZÚ AV ČR Další vývoj programu Fireball a jeho aplikace na pokročilé problémy materiálových vlastností nanostruktur Talat S. Rahman of Central Florida James P. Lewis West Virginia Prof. Ing. Zdeněk Smékal CSc. FEKT VUT Shrikanth S. Narayanan of Southern California Prof. Ing. Štefan Višňovský DrSc. MFF UK Prof. Ing. Jaromír Pištora CSc. VŠB-TUO Further development of Fireball code and its application on advanced problems of material properties of nanostructures Sofistikované metody zpracování, segmentace a optimalizace obrazových a řečových dat zaměřené na behaviorální analýzu neurologických onemocnění Sophisticated methods of segmentation and optimization of image and speech data processing with the focus on behavioral analysis of neurological diseases Feritové nanostruktury pro mikrovlnné prvky Zbigniew Celinski of Colorado Ferrite nanostructures for microwave devices 176 PhDr. Šárka Zikánová Ph.D. MFF UK Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií Aravind K. Joshi of Pennsylvania Multilingual corpus annotation as a support for language technologies 177 Nataliia James H. Rudenko Oliver, Jr. MSc., Ph.D. BC AV ČR Georgia Southern Borrelia burgdorferi sensu stricto v endemických a ne-endemických regionech Lymské boreliózy Severní Ameriky a Evropy: populační struktura, souvislost, trans-oceánská migrace a význam pro veřejné zdraví Borrelia burgdorferi sensu stricto in Lyme disease endemic and non-endemic regions of North America and Europe: population structure, relatedness, trans-oceanic migration and possible public health significance 14

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

Americká vědecká informační agentura (AMVIA)

Americká vědecká informační agentura (AMVIA) Americká vědecká informační agentura (AMVIA) Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Ing. Michaela Vránová 29. srpna 2013 PŘEVOD AGENDY ČESKO-AMERICKÉ SPOLUPRÁCE NA DZS od 1. března

Více

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (01) Koncepce výuky chemie životního prostředí

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (01) Koncepce výuky chemie životního prostředí CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (01) Koncepce výuky chemie životního prostředí Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA ICRC)

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA ICRC) MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA ICRC) Ing. Petr Koška, MBA Doc. MUDr. Tomáš Kára, PhD MVDr. Michal Kostka 270. zasedání

Více

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel

Více

AMVIA - Americká vědecká informační agentura. Zpracovala: Mgr. Helena Římská

AMVIA - Americká vědecká informační agentura. Zpracovala: Mgr. Helena Římská - Americká vědecká informační agentura Zpracovala: Mgr. Helena Římská Podpora výzkumu a vývoje a inovací vládami ČR a USA na základě: DOHODY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O VĚDECKOTECHNICKÉ

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012 název instituce vedoucí jméno řešitel škola 1 2 3 Souboj osteoblastů a osteoklastů při remodelaci kostí Návrh polohovacího zařízení řízené

Více

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro Prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. MENDELU,

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s z 2. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 27.května 2010 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací. Název studijního programu P1417 Chemie

Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací. Název studijního programu P1417 Chemie Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací Vysoká škola Univerzita Palackého Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu P1417 Chemie Název studijního

Více

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek,

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz cxi.tul.cz where NANOSPIDER TM was born o o Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials,

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. OPTIMALIZACE BRAMOVÉHO PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZA POMOCI NUMERICKÉHO MODELU TEPLOTNÍHO POLE Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a WP15: Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a zlepšení vibračního pohodlí pro budoucí vozidla Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze

Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze Studijní program: P4102 Fytotechnika 4102V002 Obecná produkce rostlinná - 4letý obor agrochemie a výživa rostlin agrometeorologie fyziologie rostlin

Více

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha Seminář CZTPIS, Praha, 2.11. 2011 Problémy studia bezpečnosti nanotechnologií v České republice Nerealistický

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Award of the Dean of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Award of the Dean of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Cena děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Award of the Dean of the Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Symfonie půdy / SYMPHONY OF THE SOIL Deborah Koons Garcia

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Globální navigační a polohové systémy (GNPS) Číslo předmětu: 548-0048 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky Ing. David Vojtek,

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 8. přednáška Spojené státy americké teritoriální vývoj Bonus pro kombinaci Z-HI struktura území ke 4. 3. 1789 (den vstupu ústavy USA v platnost) 7. 8. 1789 vytvořeno

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30. Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0024 Fakulta strojního inženýrství - VUT v Brně Nejen ozubená kola

Více

Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC)

Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Jan Neuman Středoevropský technologický institutu VUT Amper 2013 CEITEC CEITEC je centrem vědecké excelence v

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Studentské projekty FÚUK 2013/2014

Studentské projekty FÚUK 2013/2014 Studentské projekty FÚUK 2013/2014 Měření propustnosti tenké ITO desky a kalibrace osvětlení Konzultant: Mgr. Jakub Zázvorka (zazvorka.jakub@gmail.com) Tenké filmy polovodičového materiálu ITO ( oxid india

Více

Z celkového počtu 32 členů vědecké rady FPBT bylo přítomno dle prezenční listiny 26 členů.

Z celkového počtu 32 členů vědecké rady FPBT bylo přítomno dle prezenční listiny 26 členů. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s z 6. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 17. října 2013 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 11. 12. 2015 Dne 11. prosince 2015 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

Abstrakty. obsah a struktura

Abstrakty. obsah a struktura Abstrakty obsah a struktura doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, 2011 e-mail: roubik@fbmi.cvut.cz Abstrakt Abstrakt je v podstatě velmi zhuštěná a zestručněná

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V.

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Štícha Mapa struktury porostu na TVP 1 v NPR Velká Pleš v CHKO Křivoklátsko

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

OKRUHY PRO PROFILOVOU ČÁST ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 4. A

OKRUHY PRO PROFILOVOU ČÁST ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 4. A 4. A Czech Republic and EU Agriculture Agriculture in the Great Britain The history of agriculture Farm Plant production Farmland Plant production - Seeds and plant growth Plant production Harvest Plant

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Více

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL Přehled pracovišť katedra fyziky elektrotechnologie elektromagnetického pole teorie obvodů kybernetiky mikroelektroniky počítačů měření témata fyzikální metody v medicíně

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces Association for the Heat Treatment of Metals Program Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces 24. - 25.11. 2015 24 25 November 2015 Jihlava, Czech Republic

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0250 Garantující institut: Garant předmětu: Ekonomická statistika Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE Buzgo M. 1,3,4, Vysloužilová L. 2, Míčková A. 1,3,4, Benešová J. 1,3,4, Pokorná H. 1,3,4, Lukáš D. 2, Amler E. 1,3,4 1 Fakulta

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více