VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham"

Transkript

1 001 Ing. Pavel Ctibor Ph.D. ÚFP AV ČR Nástřiky keramických materiálů se speciálními fyzikálními vlastnostmi Sanjay Sampath Stony Brook Thermally sprayed ceramic coatings with special physical properties 003 Prof. MUDr. Ilja Stříž CSc. IKEM Stephen I. Rennard of Nebraska Medical Center Imunomodulační účinky vitaminu D a jeho vazebného proteinu (VDBP) na interakce buněk přirozené imunity Immunomodulatory effects of vitamin D and vitamin D binding protein in interactions of innate immune cells RNDr. Marcela Krečmerová CSc. ÚOCHB AV ČR Nové strukturní typy profarmak biologicky aktivních nukleotidových analogů Charles E. McKenna of Southern California Novel structural types of prodrugs of biologically active nucleotide analogs MUDr. Dita Maixnerová Ph.D. 1. LF UK Markery a genetické faktory ovlivňující progresi renální insuficience u pacientů s IgA nefropatií Jan Novak of Alabama at Birmingham Markers and genetic factors affecting progression and severity of renal disease in patients with IgA nephropathy Ing. Šárka Petrová Ph.D. ÚEB AV ČR Využití mokřadních rostlin pro čistění průmyslových a zemědělských odpadních vod a produkci biopaliv Marinus L. Otte North Dakota State Wetland plants for industrial and agricultural waste water cleaning and production of biofuels Prof. Dr. Ing. František Holešovský FVTM UJEP Teoreticko-experimentální studium pracovního média a vedení tepla při broušení Ioan Marinescu of Toledo Theoretical-experimental study of fluid and heat management in grinding Doc. Ing. Karel Fraňa Ph.D. FS TUL Studium turbulentního proudění a jeho vlivu na pohyb a rozložení znečišťujících látek v prostoru Jianshun Zhang Syracuse Study of a turbulent flow and its impact on the contaminant movement and distribution in a space RNDr. Daniela Řípová CSc. PCP Ing. Jaroslav Tintěra CSc. IKEM Susanne M. Jaeggi of Maryland Prof. Ing. Karel Janda David Zilberman M.A., Dr., Ph.D. FSV UK Berkeley Doc. Dr. Ing. Michal Beneš FJFI ČVUT Tissa H. Illangasekare Colorado School of Mines Neuroplasticita a kognitivní výkony po tréninku pracovní paměti u starších osob s mírnou kognitivní poruchou Neuroplasticity and cognitive performance after working memory training in older people with mild cognitive impairment Modelování dopadů politik zavádění obnovitelných zdrojů na trhy s energetickými a zemědělskými komoditami Modelling of impacts of renewable resources policies on markets with energy and agricultural commodities Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředí při ochraně životního prostředí Development and validation of porous media fluid dynamics and phase transitions models for subsurface environmental application 020 Prof. Ing. Jaroslav Kobliha CSc. FLD ČZU Studium růstových procesů a rezistence druhů rodu Abies na základě jejich hybridizace John Frampton North Carolina State Study of growth processes and resistance of Abies species on basis of their hybridization 1

2 Prof. RNDr. Vladimír Čech Ph.D. FCH VUT Pokročilé mezivrstvy pro polymerní kompozity s řízenou mezifází Lawrence T. Drzal Michigan State Advanced interlayers for polymer composites with controlled interphase RNDr. Cyril Bařinka Ph.D. BTÚ AV ČR Nové funkční skupiny vážící ionty zinku a jejich využití pro vývoj vylepšených inhibitorů metaloproteáz Barbara S. Slusher Johns Hopkins School of Medicine RNDr. Viktor Žárský CSc. PřF UK Funkce komplexu exocyst u kukuřice John Fowler Oregon State Exocyst complex functions in maize Alternative zinc-binding groups and their utility for improved bimetallic hydrolase inhibition Ing. Jiří Plešek CSc. ÚT AV ČR Vývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním Heidi P. Feigenbaum Northern Arizona Yannis F. Dafalias Davis Ing. Andrea Dlasková Ph.D. FGÚ AV ČR Mitochondriální ribosomy a jejich interakce s nukleoidy Daniel F. Bogenhagen State of NY at Stony Brook RNDr. Petr Ježek DrSc. FGÚ AV ČR Nanoskopie mitochondrií Joe rg Bewersdorf Yale Nanoscopy of mitochondria Mitochondrial ribosomes and their interactions with nucleoids RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric Ph.D. BC AV ČR (ENTÚ) Holarktické rozšíření motýlů: minulé invaze a změna klimatu? Akito Kawahara of Florida Holarctic distribution of butterflies: Past invasion and climate change? Doc. Mgr. Michal Koucký Ph.D. MÚ AV ČR Hranice efektivních výpočtů Eric Allender State of New Jersey RNDr. Johana Brokešová CSc. MFF UK RNDr. Jiří Málek Ph.D. ÚSMH AV ČR John R. Evans U.S. Geological Survey Limits of efficient computation Dr. Ing. Sven Ubik CESNET Archivace distribuovaných síťových aplikací Thomas A. DeFanti San Diego Development, validation and implementation of metal plasticity constitutive models with kinematic and directional distortional hardening Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů v oblastech Long Valley Caldera a The Geysers, Kalifornie Continuous 6DOF monitoring of seismic swarms in the vicinity of the Long Valley Caldera and The Geysers, California Archiving for distributed communication applications 2

3 Prof. Ing. Vladislav Čurn Ph.D. ZF JČU Joshua Mackie San José State Timothy S. Wood Wright State Grace E. Lim-Fong Randolph-Macon College RNDr. Jiří Pavlíček Ph.D. BTÚ AV ČR Clifford E. Berkman Washington State Proč dochází k invaznímu šíření bochnatky v Evropě? Srovnávací molekulární a ekologická studie bochnatky americké na území České republiky a USA Why the spreading of Pectinatella in Europe has invasive character? Comparative molecular and ecological studies of Pectinatella in the Czech Republic and the USA Peptidomimetika na bázi sloučenin fosforu jako inhibitory membránového antigenu prostatických buněk: návrh, syntéza a studie struktura-funkce Phosphorus-based peptidomimetics as inhibitors of prostate-specific membrane antigen: Design, synthesis, and structure-function studies 038 Ing. Petr Porcal Ph.D. BC AV ČR (HBÚ) Vliv slunečního záření na kvalitu vod vyvěrajících z acidifikovaných půd Aria Amirbahman of Maine Effect of solar radiation on the quality of water springing from acidified soils 040 Mgr. Tomáš Erban VÚRV Ludek Zurek Kansas State Porovnání společenstev bakterií asociovaných s roztočem Varroa destructor pocházejících ze silně a slabě infikovaných včelstev Comparisons of bacterial communities associated to the pest mite Varroa destructor originated from different level of bee colonies infestation Ing. Jiban Kumar Ph.D. VÚRV Genomické a funkčně genomické studium virů obilnin Hanu R. Pappu Washington State RNDr. Jiří Skuhrovec Ph.D. VÚRV RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D. BÚ AV ČR Genomics and functional genomic study of cereal viruses Hypotéza enemy release jako vysvětlení invazivního úspěchu Cirsium vulgare a Carduus nutans F. Leland Russell Wichita State Enemy release hypothesis as an explanation of invasive success of Cirsium vulgare and Carduus nutans RNDr. Markéta Marečková Ph.D. VÚRV Sekundární metabolity indukované interakcí mezi mikroorganismy Paul R. Jensen San Diego Secondary metabolites induced by microbial interactions MUDr. Petr Bednařík CEITEC MU Funkční magnetická rezonanční spektroskopie: Transfer pokročilé spektroskopické metodologie Silvia Mangia of Minnesota Functional magnetic resonance spectroscopy: Transfer of advanced spectroscopic methodology Mgr. Lumír Krejčí Ph.D. LF MU Úloha sumoylace při regulaci homologní rekombinace a opravy dvouřetězcových zlomů v DNA Xiaolan Zhao Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre Prof. RNDr. Emanuel Šucman CSc. FVHE VFU Joseph Wang San Diego Role of sumoylation in regulation of homologous recombination and repair of DNA double-strand breaks Využití moderních elektroanalytických metod pro stanovení biologicky důležitých prvků v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí Use of modern electroanalytical methods for determination of biologically important trace elements in food, feedstuff and environmental samples 3

4 059 Prof. MVDr. Vladimír Celer Ph.D. FVL VFU Robert L. Glass Pan American Veterinary Laboratories Inhibice viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat prostřednictvím intracelulárně exprimovaných scfv protilátek Inhibition of Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSv) by scfv derived intrabodies Prof. RNDr. Josef Šlapal CSc. FSI VUT Studium diskrétních vlastností topologických a uzávěrových prostorů Ralph Kopperman City of New York Study of discrete-like properties of topological and closure spaces Ing. Václav Klika Ph.D. FJFI ČVUT Makroskopické proměnné: jejich extrakce a charakter jejich evolučních rovnic v reálných problémech Ioannis G. Kevrekidis Princeton Coarse-grained variables: Their extraction and nature of their evolution equations in real problems RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. FEL ČVUT Explorace neznámého prostředí s pohyblivými objekty týmem humanoidů William C. Regli Drexel Exploration of an unknown environment with movable obstacles by a group of humanoids 067 Doc. Mgr. Jana Kukutschová Ph.D. CN VŠB-TUO Peter Filip Southern Illinois Environmentální rizika emisí otěrových částic z frikčních kompozitů a vývoj nových, ekologicky šetrných materiálů Environmental risks associated with emissions of wear particles from friction composites and development of new eco-friendly materials 070 Prof. Dr. Ing. Boris Krška ZF MENDELU Možnosti a perspektivy zlepšení situace pěstování broskvoní Ksenija Gasic Clemson Possibilities and perspectives for improving peach cultivation in the Czech Republic Doc. Ing. Michal Přibyl Ph.D. FCHI VŠCHT Hsueh-Chia Chang of Notre Dame Ing. Roman Vozdek 1. LF UK Csaba Szabo of Texas Studium přenosu elektrického náboje u rozhraní elektrolyt-pevná fáze v elektrochemických mikro a nanosystémech nacházejících se mimo termodynamickou rovnováhu Study on electric charge transfer at electrolyte-solid phase interfaces in electrochemical micro and nanosystems out of thermal equilibrium Funkční úloha mitochondrií v regulaci exprese genů zprostředkované sirovodíkem u Caenorhabditis elegans Role of the mitochondrial function in the transcriptional regulation mediated by the hydrogen sulfide in Caenorhabditis elegans Mgr. Júlia Starková Ph.D. 2. LF UK Regulace homeoboxových genů v leukemických buňkách Harry A. Drabkin Medical of South Carolina Regulation of homeobox genes in leukemic cells RNDr. Radomíra Vaňková CSc. ÚEB AV ČR Vliv cytokininů a kyseliny salicylové na růst a odolnost vůči abiotickým stresům u vybraných druhů trav Ruth C. Martin Agricultural Research Service, USDA Effect of cytokinins and salicylic acid on growth and abiotic stress tolerance of selected grass species Prof. Mgr. Marek Šebela Dr. PřF UPOL Molekulární mechanismy včelí imunity a resistence na infekční choroby Katherine A. Aronstein Agricultural Research Service, USDA Molecular mechanisms of bee immunity and resistance to infectious diseases 4

5 RNDr. Petr Bartůněk CSc. ÚMG AV ČR Využití modelového organizmu Danio rerio ke studiu krvetvorby David Traver San Diego Use of zebrafish model to understand hematopoiesis Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová Ph.D. BÚ AV ČR Evoluční důsledky polyploidizace Kirsten Bomblies Harvard Evolutionary consequences of polyploidization Doc. Ing. Helena Králová CSc. FAST VUT Vliv morfologické degradace drobných vodních toků na jejich trofizaci Melinda D. Daniels Kansas State Impact of small water courses morphological degradation on their eutrophication Ing. Vladislav Krzyžánek Ph.D. ÚPT AV ČR Měření hmotnosti makromolekulárních komplexů pomocí komerčního elektronového mikroskopu Richard D. Leapman NIBIB, NIH Mass measurements of macromolecular assemblies in commercial electron microscopes Prof. RNDr. Josef Jančář CSc. FCH VUT Vliv tuhých nanočástic na nelineární mechanickou odezvu amorfních polymerů Alan J. Lesser of Massachusetts Doc. Ing. Jozef Kaiser PhD. FSI VUT Martin Richardson of Central Florida Effect of rigid nanoparticles on the nonlinear mechanical response of amorphous polymers Kombinace spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu a Ramanovy spektrometrie pro charakterizaci řasové biomasy Combination of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy with Raman spectroscopy for characterization of algal biomass Doc. Ing. Filip Železný Ph.D. FEL ČVUT Predikce integračních míst retrovirů pomocí relačního strojového učení Jakub Tolar of Minnesota Prediction of retrovirus integration sites using relational machine learning Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. FAV ZČU Topologické a variační metody studia nelineárních okrajových úloh 095 Stephen B. Robinson Wake Forest Maya Chhetri of North Carolina Topological and variational methods for nonlinear boundary value problems Prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. FN HK Výzkum nových modulátorů cholinesteras - syntéza, in vitro hodnocení a počítačová chemie Brian Bennion Lawrence Livermore National Laboratory Research on novel cholinesterase modulators - synthesis, in vitro evaluation and computational chemistry RNDr. Miroslava Herbstová Ph.D. BC AV ČR (ÚMBR) Oprava fotosystému II po fotoinhibici a funkční reorganizace thylakoidní membrány rostlin Helmut Kirchhoff Washington State Photosystem II repair cycle and functional rearrangement of plant thylakoid membrane 100 Dr. Michal Dvořák CSc. ÚMG AV ČR Ptačí experimentální modely zhoubných nádorů: perspektivy a nové možnosti Aly M. Fadly Agricultural Research Service, USDA Avian experimental models of malignant tumors: Current perspectives and new possibilities 5

6 Ing. Jaroslav Havlík Ph.D. FAPPZ ČZU Role bakterií mléčného kvašení a sekundárních metabolitů v rezistenci včely medonosné (Apis melifera) vůči bakteriálním pathogenům Osman Kaftanoglu Arizona State Role of probiotic bacteria and natural compounds in bacterial resistance of bees (Apis mellifera L.) Doc. RNDr. Ondřej Santolík Dr. ÚFA AV ČR Šíření vln v oblasti radiačních pásů: analýza dat projektu NASA RBSP Doc. RNDr. Anna Putnová Craig A. Kletzing of Iowa Propagation of waves in the radiation belt region: Analysis of measurements of the RBSP mission Ph.D., MBA FP VUT Inovační potenciál diverzitních týmů v globálním podnikání Nejdet Delener Arcadia Innovation potential of diversified teams in global business Doc. Ing. Martin Kváč Ph.D. BC AV ČR (PARÚ) John McEvoy North Dakota State Ing. Ondřej Uhlík Ph.D. FPBT VŠCHT Mary B. Leigh of Alaska Fairbanks Aktivní imunizace telat proti kryptosporidióze pomocí živé vakcíny: experimentální ověření vědecké hypotézy Active immunization of calves against cryptosporidiosis with a live vaccine: Experimental verification of scientific hypothesis Studium bakteriální diversity a bioremediačního potenciálu v kontaminovaném prostředí mírného a chladného klimatu pomocí metagenomiky a dalších molekulárně biologických nástrojů Assessing bacterial diversity and bioremediation potential in contaminated environments of mild and cold climates using metagenomics and other molecular biology tools Mgr. Stanislav Korenko Ph.D. FAPPZ ČZU Chemická komunikace mezi pavouky a její narušení pesticidy Ann L. Rypstra Miami Chemical communication in spiders and its disruption by pesticides Doc. Ing. Jiří Němeček Ph.D. FSV ČVUT Konstantin Sobolev of Wisconsin Ing. Michal Pravenec DrSc. FGÚ AV ČR Theodore W. Kurtz San Francisco Doc. RNDr. Dagmar Solichová Ph.D. FN HK František Švec Lawrence Berkeley National Laboratory Vývoj superhydrofobního vláknocementového kompozitu s řízenými vlastnostmi pomocí kombinovaného experimentálního a numerického výzkumu Development of a superhydrophobic engineered cementitious composite by means of combined experimental and numerical investigation Úloha oxidačního stresu a chronického zánětu při metabolických a kardiovaskulárních komplikacích metabolického syndromu Role of oxidative stress and chronic inflammation in metabolic and cardiovascular complications of the metabolic syndrome Vývoj a testování nových monolitických stacionárních fází pro HPLC vhodných pro biomedicínský výzkum a klinickou praxi Development and testing of novel monolithic stationary phases for HPLC suitable for biomedical research and clinical practice Doc. PharmDr. Hana Kubová DrSc. FGÚ AV ČR Jak ovlivní mozkový inzult v průběhu časného vývoje jedince postnatální neurogenezu? Helen A. Scharfman Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research How do early life insults affect postnatal neurogenesis? Mgr. Ondřej Soukup Ph.D. FN HK Vývoj potenciálních léčiv na Alzheimerovu chorobu Apurba K. Bhattacharjee Apurba Krishna Bhattacharjee Development of potential Alzheimer's disease drugs 6

7 RNDr. Věra Kůrková DrSc. ÚI AV ČR Složitost a učení neuronových a jádrových sítí Paul C. Kainen Georgetown Complexity and learning of neural and kernel networks Ing. Luděk Berec Dr. BC AV ČR (ENTÚ) Dynamika populací vystavených pohlavně přenosným infekcím Daniel Maxin Valparaiso Dynamics of populations subject to sexually transmitted infections RNDr. Ondřej Kuda Ph.D. FGÚ AV ČR Signalizační a metabolické funkce lipidů v kardiomyocytech Nada A. Abumrad Washington Signaling and metabolic functions of lipids in cardiomyocytes Prof. RNDr. Roman Barták Ph.D. MFF UK Znalostní inženýrství v plánování pro reálné domény Kanna Rajan Monterey Bay Aquarium Research Institute Knowledge engineering for real-world planning Doc. RNDr. Martin Fellner Ph.D PřF UPOL Úloha auxin-binding proteinů ABP1 a ABP4 v de-etiolizaci kukuřičného mezokotylu Jerry David Cohen of Minnesota Role of auxin-binding proteins ABP1 and ABP4 in de-etiolation of maize mesocotyl RNDr. Tomáš Ditrich Ph.D. PF JČU Evaluace badatelsky orientované výuky biologie a přírodopisu z pohledu lektorů a recipientů Ashley E. Steel USDA Forest Service Evaluation of the inquiry based education of biology from the point of view of both lectors and recipients Doc. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D. NHÚ AV ČR Mezinárodní srovnání mezd pomocí McDonald s Orley Ashenfelter Princeton Measuring real wages using McDonald s workers Mgr. Milan Janda Ph.D. BC AV ČR (ENTÚ) Evan P. Economo of Michigan Ing. Sylvie Hadrová Ph.D. Diane L. Van Hekken Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Agricultural Research Service, USDA Ing. Pavel Izák Ph.D. ÚCHP AV ČR Ing. Karel Friess Ph.D. FCHI VŠCHT Diverzita fenotypických, ekologických a geografických sítí test taxonového cyklu u mravenců rodu Pheidole Evolving diversity in phenotypic, ecological, and geographic networks: Testing the taxon cycle in Pheidole ants Vliv krmného doplňku směsi rostlinných esenciálních olejů na užitkovost a složení mléka dojnic Effect of a mixture of supplemental dietary plant essential oils on milk yield and composition of diary cows Obohacení surového bioplynu o methan Richard D. Noble of Colorado Enrichment of raw biogas by methane 008 Doc. RNDr. Libor Pechar CSc. ZF JČU Miroslav Kummel Colorado College Funkční charakteristiky krajiny jako klíčový element pro hodnocení eutrofního zatížení povrchových vod a vodních nádrží Functional characteristics of the landscape as a key element for evaluating the eutrophic pollution of surface waters and water reservoirs 7

8 018 Doc. MUDr. Eva Králíková CSc. VFN Richard D. Hurt Mayo Clinic Léčba závislosti na tabáku dle Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, pokračování implementace a hodnocení v ČR Treatment of tobacco dependence according to the Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic - continuing implementation and evaluation in the CR RNDr. Jiří Šimůnek Ph.D. ÚFA AV ČR Příjem a zpracování dat z přístroje WBD projektu CLUSTER Jolene S. Pickett of Iowa Reception of the data from scientific instrument WBD on board the Cluster mission at the Panska Ves telemetry station Prof. RNDr. Václav Janiš DrSc. FZÚ AV ČR Nelokální fluktuace v systémech se silně korelovanými a neuspořádanými elektrony Mark Jarrell Louisiana State Nonlocal fluctuations in system with strongly correlated and disordered electrons RNDr. Michael Prouza Ph.D. FZÚ AV ČR Charakterizace CCD senzorů pro projekt Large Synoptic Survey Telescope Paul O'Connor Brookhaven National Laboratory CCD characterization for the Large Synoptic Survey Telescope Ing. Tomáš Vomastek Ph.D. MBÚ AV ČR Proteinová interakční síť adaptorového proteinu RACK1 a její vliv na motilitu nádorových buněk Jiri Adamec of Nebraska Protein interaction network of adaptor protein RACK1 and its role in cancer cell motility 060 Doc. MVDr. Eva Urbanová Skřivanová Ph.D. VÚŽV Doc. Ing. Ladislav Kokoška Ph.D. FTZ ČZU Látky a extrakty rostlinného původu a jejich inhibiční účinky na Clostridium perfringens Michael Hume Agricultural Research Service, USDA Effect of plant-derived compounds and extracts on Clostridium perfringens RNDr. Vojtěch Šimon Ph.D. FEL ČVUT Výbuchy v rentgenových binárních systémech s akreující kompaktní složkou John A. Nousek Pennsylvania State Outbursts in binary X-ray systems with accreting compact component Mgr. Katarína Kološtová Ph.D. 3. LF UK Chemorezistence diseminovaných nádorových buněk indukovaná viscerální tukovou tkání Robert M. Hoffman of San Diego Chemosensitivity of disseminated tumor cells induced by visceral adipose tissue MUDr. Vladimír Bobek Ph.D. FN KV Nádorová diseminace indukovaná zvýšením počtu nádor infiltrujících makrofágů Robert M. Hoffman of San Diego Tumor dissemination induced by increased numbers of tumor infiltrating macrophages MUDr. Daniel Hořínek Ph.D. FN u sv. Anny Neurozobrazovací vlastnosti mozkové tkáně u normotenzního hydrocefalu - stanovení diagnostických a prognostických biomarkerů Bradley J. Erickson Mayo Clinic Neuroimaging features of Normal Pressure Hydrocephalus - Multilevel longitudinal MRI study 8

9 080 Ing. Martin Potocký Ph.D. ÚEB AV ČR Christopher J. Staiger Purdue Úloha signálních lipidů kyseliny fosfatidové, fosfatidylinositol 4,5-bisfosfátu a diacylglycerolu v regulaci dynamiky aktinového cytoskeletu rostlinných buněk Role of signalling lipids phosphatidic acid, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and diacylglycerol in the regulation of actin cytoskeleton dynamics in plant cells RNDr. Karel J. Angelis CSc. ÚEB AV ČR Mutageneze při opravě dvojvláknových zlomů DNA Anne B. Britt Davis Doc. RNDr. Jan Suda Ph.D. BÚ AV ČR Mutagenesis during DNA double strand break repair Role celogenomových procesů v invazivní úspěšnosti na globální škále: interdisciplinární studium rodu Phragmites Laura A. Meyerson of Rhode Island Hidden side of plant invasions: Role of genome-wide processes in plant success at the global scale RNDr. Klára Řeháková Ph.D. BÚ AV ČR Fenomén aridních oblastí - Biologické půdní krusty. Významný spojenec rostlin přežívajících na nehostinných místech pouští Jayne Belnap U. S. Geological Survey Comparative biology and ecology of biological soil crusts in hot and cold deserts Doc. Ing. Ladislav Pína DrSc. FJFI ČVUT Rentgenová optika pro astrofyziku Webster Cash of Colorado X-ray optics for astrophysics Ing. Josef Mikulík CSc. CDV Hodnocení dopadů strategií bezpečné a udržitelné dopravy na zdraví obyvatel měst v ČR a USA Norbert Mundorf of Rhode Island Health impact assessment of safe and sustainable transportation strategies in Czech and U.S. communities Ing. Andrej Šušor Ph.D. ÚŽFG AV ČR Charakterizace transkriptomu jádra u plně zralého savčího oocytu Peter Sutovsky of Missouri Identification of transcripts present in the nucleus of a fully grown mammalian oocyte Mgr. Jana Veselá Ph.D. PřF UK Fylogenetická revize rodu Frustulia (Bacillariophyceae) J. Patrick Kociolek of Colorado Phylogenetic revision of the genus Frustulia (Bacillariophyceae) 110 Prof. Ing. Zdeněk Landa CSc. ZF JČU Lance S. Osborne of Florida Polyfaktoriální charakterizace floridských a českých kmenů entomopatogenní houby Isaria fumosorosea Wize a potenciál jejich využití v kontextu ekologického konceptu integrované ochrany rostlin Polyfactorial characterization of Floridian and Czech strains of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea WIZE and their use in ecologically based IPM programs RNDr. Aleš Stuchlík Ph.D. FGÚ AV ČR Intervalové časování a časové strategie v úlohách prostorové navigace Warren H. Meck Duke Interval timing and timing strategies in spatial navigation tasks RNDr. Martina Roeselová Ph.D. ÚOCHB AV ČR Studium vlivu (mikro)hydratace na heterogenní chemické reakce na atmosférických površích Barbara J. Finlayson-Pitts Irvine Investigation of the effect of (micro)hydration on heterogeneous chemical reactions at atmospheric surfaces 9

10 126 RNDr. Jana Vacek Chocholoušová Ph.D. ÚOCHB AV ČR Teoretické studium RNA aptamerů Rob Knight of Colorado Theoretical investigation of RNA aptamers Ing. Vladimír Hula Ph.D. AF MENDELU Motýli, pavouci a štíři - srovnávací fylogeografie mostu mezi Afrikou a Asií Lorenzo Prendini American Museum of Natural History Butterflies, spiders and scorpions - comparative phylogeography of bridge between Africa and Asia Doc. Ing. Eduard Belas CSc. MFF UK Zvýšení účinnosti sběru náboje (CdZn)Te detektorů RTG a gama záření Ralph B. James Brookhaven National Laboratory Improvement of the charge collection efficiency of the (CdZn)Te room-temperature X-ray and gamma-ray detectors Prof. RNDr. Jana Šafránková DrSc. MFF UK Rychlé variace slunečního větru a jejich magnetosférické projevy Adam Szabo Goddard Space Flight Center, NASA Fast solar wind variations and their magnetospheric consequences Prof. RNDr. Vladimír Král DSc. FCHI VŠCHT Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii Robert M. Strongin Portland State Specific ligands for saccharide tumor markers: From recognition to diagnoses and therapy 133 Ing. Petr Uchytil CSc. ÚCHP AV ČR Theodore T. Tsotsis of Southern California Studium transportu plynů v asymetrických membránách pro zvýšení separační účinnosti při separaci kondenzující látky Study of gas transport in asymmetric membranes for enhancement of separation efficiency of condensing compounds Mgr. Martin Jabůrek Ph.D. FGÚ AV ČR Mitochondriální reaktivní kyslíkové sloučeniny v signalizaci u patogenese a při kardioprotekci Keith D. Garlid Portland State Mitochondrial reactive oxygen species signaling in pathology and cardioprotection RNDr. Jan Hofmeister Ph.D. Ekologické služby, s.r.o. Thomas J. Stohlgren U. S. Geological Survey Diverzita a prostorová struktura vegetace bylinného patra lesních stanovišť reprezentujících přírodní podmínky a intenzitu lesnického hospodaření v České republice Plant diversity patterns in forest stands representing prevalent natural conditions and management regimes in the Czech Republic RNDr. Jan Hošek Ekologické služby, s.r.o. Kvantitativní metriky struktury lesa jako charakteristika kvality habitatů Eric K. Zenner Pennsylvania State Quantitative metrics of forest structure for the characterization of habitat quality Ing. Eliška Pastuszková Ph.D. FaME UTB Implementace eko-controllingu na úrovni územních samospráv Kenneth A. Kriz of Nebraska Implementation of eco-controlling on the level of self-governing territorial units PharmDr. Magdalena Šustková- Fišerová CSc. 3. LF UK Neurobiologické mechanismy stresu a drogových závislostí Klaus A. Miczek Tufts Neurobiological mechanisms of stress and drug dependence 10

11 142 Ing. Josef Náhlík CSc. FCHT VŠCHT Daniel W. Koon St. Lawrence Teoretické a experimentální hodnocení vlivu defektů souvislosti ultratenkých vrstev na přesnost měření rezistivity metodou van der Pauw Theoretical and experimental aspects of influence of defects in thin films on precision of measurement by van der Pauw method Prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc. BÚ AV ČR Ekotoxicita nanočástic IV-VI-ti mocného železa: vliv stabilizace a dispergace Virender K. Sharma Florida Institute of Technology Prof. MUDr. Milan Kolář Ph.D. LF UPOL John J. LiPuma of Michigan MUDr. Marek Orban FN u sv. Anny Doc. MUDr. Petr Němec CSc. CKTCH Gregg S. Pressman Albert Einstein Medical Center Doc. MUDr. Jakub Hort Ph.D. FN u sv. Anny Yonas E. Geda Mayo Clinic Ecotoxicity of ferrate nanoparticles: Effect of stabilization and dispergation Stanovení významu kmenů Burkholderia cepacia komplex jako původců nozokomiálních pneumonií u pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče a zjištění epidemiologické situace v rámci České republiky Determination of significance of Burkholderia cepacia complex as an etiological agens of hospital-acquired pneumonia in patients hospitalized in ICU and assessing its epidemic situation in the Czech Republic Relationship between Acute Aortic Dissection and Obstructive Sleep Apnea. Prospective multicenter study. Neuropsychiatrické symptomy a spiritual well being u mírné kognitivní poruchy a subjektivních poruch paměti: průřezová studie Neuropsychiatric symptoms and spiritual well being in subjective memory complaints and mild cognitive impairment: Cross sectional study MUDr. Aleš Hejčl Ph.D. FN u sv. Anny Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech Bradley J. Erickson Mayo Clinic Imaging, quantification and modelling of hemodynamics in brain aneurysms Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil DrSc. MFF UK DIMACS-DIMATIA REU (International REU) Rebecca N. Wright Rutgers DIMACS-DIMATIA REU (International REU) Mgr. David Doležel Ph.D. BC AV ČR Funkční analýza kryptochromu ve fotoperiodických a cirkadiánních hodinách hmyzu Brian Zoltowski Southern Methodist Functional analysis of cryptochrome in insect photoperiodic and circadian clocks Doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc. LF UPOL Kontinuální monitoring glykémie - nové metody v mikrodialýze Alan Rosenbloom Invivomon, Inc. Continuous glucose monitoring - new intravenous sensors for microdialysis Prof. RNDr. David Lukáš CSc. FT TUL Vztah syndromu obstruktivní spánková apnea (OSA) a aortální disekce. Multicentrická prospektivní studie Nanovlákenné materiály vyrobené metodou elektrostatického zvlákňování pomocí střídavých zdrojů vysokého napětí. Konstantin G. Kornev Clemson Nanofibrous materials produced by AC electrospinning method 11

12 152 Prof. Ing. Otomar Linhart DrSc. FROV JČU Vitrifikace spermatu ryb pro konzervační biologii Terrence R. Tiersch Louisiana State Fish sperm vitrification for conservation biology MUDr. Alberto Malucelli FN u sv. Anny Bradley J. Erickson Mayo Clinic Doc. MUDr. Tomáš Kára Ph.D. FN u sv. Anny Francisco Lopez-Jimenez Mayo Clinic Využití multimodálních kvantitativních metod magnetické resonance pro sledování vlivu radiační zátěže na mozkovou tkáň a odlišení rekurence tumoru a radionekrózy v pacientech s nádorem mozku po radiační terapii Use of multimodal quantitative MR imaging for monitoring the effect of radiation load in patients with brain tumor after radiation therapy with particular attention to differential diagnosis between radionecrosis and tumor recurrence Hodnocení ukazatelů tělesného objemu za použití trojrozměrného scanneru a jejich vztah s jinými rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění Assessment of indexes of Body Volume using 3D scanner and their correlation with other cardiovascular risk factors Doc. MUDr. Martin Klabusay Ph.D. FN u sv. Anny Regenerace ischemického poškození myokardu pomocí celulární terapie kmenovými buňkami Dan S. Kaufman of Minnesota Regeneration of ischemia damaged myocardium by stem cell therapy Doc. Radislav Sedláček Ph.D. ÚMG AV ČR Komplementarita MMP-28, MMP-19 a MMP-12 v zánětlivých reakcích William C. Parks of Washington Complementation of MMP-28, MMP-19, and MMP-12 in inflammatory reactions Dr. Ing. Zdeněk Trachtulec ÚMG AV ČR Funkce genu hybridní sterility Prdm9 John C. Schimenti Cornell Genetic analysis of the function of the meiotic gene Prdm9 Prof. Ing. Miroslav Finger DrSc. MFF UK Mezinárodní experiment PHENIX BNL Edward O'Brien Brookhaven National Laboratory Prof. Ing. Jana Dobrovská CSc. FMMI VŠB-TUO Prof. Ing. František Kavička CSc. FSI VUT International experiment PHENIX at BNL Teplotní a koncentrační pole hmotných tuhých systémů Jeyhoon M. Khodadadi Auburn Temperature and concentration fields of massive crystallizing systems Prof. Ing. Helena Raclavská CSc. VŠB-TUO Vliv technologií na životní prostředí - Přeskontinentální spolupráce II Tomasz Wiltowski Southern Illinois Technology impact on the environment - Transcontinental collaboration in the field of the synthesis gas II Doc. RNDr. René Hudec CSc. FEL ČVUT Digitalizace a analýza astronomických deskových archivů v USA Michael W. Castelaz Pisgah Astronomical Research Institute Digitalization and analyses of US astronomical plate archives 12

13 Prof. Ing. Jan John CSc. FEL ČVUT Mikrofluidní studie kinetiky a mechanismu extrakce minoritních aktinoidů a lanthanoidů Artem V. Guelis Argonne National Laboratory Microfluidic study of the kinetics and mechanism of minor actinoids and lanthanoids extraction Ing. Daniel Langr FIT ČVUT Virtuálně beztypové algoritmy pro modelování struktury atomových jader z prvních principů v SU(3) bázi Jerry P. Draayer Louisiana State Virtually typeless algorithms for ab-initio nuclear structure models in SU(3) basis 164 Doc. Ing. arch. Ivan Vorel CSc. FSv ČVUT Priscilla Randall Boston Architectural College Výzkum druhové a estetické rozmanitosti sukcesních a klimaxových druhů relevantních ekosystémů jako základ krajinného a zahradního designu a obnovy zahrad, parků a krajiny Eco-Elegance: Research into the use of pioneer and keystone plant species as a basis of landscape design for parks and green sites to create areas that are useful, beautiful, and simultaneously clean water, and restore soils and ecosystems. GIS Programs 165 Doc. Ing. Vít Novotný Ph.D. FEKT VUT Adaptabilní směrovací protokol pro mobilní ad-hoc sítě Tibor B. Gyires Illinois State Adaptable routing protocol for mobile ad-hoc networks Prof. Ing. Miroslav Jícha CSc. FSI VUT Vliv morfologie nosičů léčiv na depozici v plících - experimentální přístup a validace výpočtových simulací 166 Anthony S. Wexler Davis Philip K. Hopke Clarkson Effect of drug carrier morphology on deposition in lungs - experimental approach and validation of computer simulations Ing. Petr Novotný Essence Line, s.r.o. Vývoj nové univerzální metody pro přípravu deoxysacharidů Sunjeev Aurora Natures Only, Inc. Development of novel universal method for preparation of deoxysaccharides Doc. Ing. Bohdan Lojka Ph.D. FTZ ČZU Vliv agrolesnických systémů s kakaovníkem na uchování biodiverzity v oblasti peruánské Amazonie Thomas P. Husband of Rhode Island Impact of cacao agroforests on biodiversity in the Peruvian Amazon region Doc. PhDr. Břetislav Dančák Ph.D. FSS MU Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe Aviezer Tucker of Texas Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe Prof. Ing. František Plánička CSc. FAV ZČU Doc. Ing. Karel Frydrýšek Ph.D. FS VŠB-TUO John E. Bolander Davis RNDr. Miloš Lokajíček CSc. FZÚ AV ČR RNDr. Petr Tas MFF UK Gary Drake Argonne National Laboratory Uplatnění kvalitativně nového pravděpodobnostního posudku spolehlivosti konstrukcí metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) počítačovou podporou v normách a v projekční praxi Application of the qualitatively new probabilistic method SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) to evaluate the reliability of structures for civil and mechanical engineering and its introduction in codes and design Studium nových materiálů pro vývoj radiačně a magneticky odolné elektroniky pro experimenty částicové fyziky Study of new materials for rad hard electronics at particle physics experiments 13

14 172 Ing. Martin Možný Dr. AF MENDELU Automatizace systému fenolických pozorování Andrew Richardson Harvard Automated phenological observation system Ing. Pavel Jelínek Ph.D. FZÚ AV ČR Další vývoj programu Fireball a jeho aplikace na pokročilé problémy materiálových vlastností nanostruktur Talat S. Rahman of Central Florida James P. Lewis West Virginia Prof. Ing. Zdeněk Smékal CSc. FEKT VUT Shrikanth S. Narayanan of Southern California Prof. Ing. Štefan Višňovský DrSc. MFF UK Prof. Ing. Jaromír Pištora CSc. VŠB-TUO Further development of Fireball code and its application on advanced problems of material properties of nanostructures Sofistikované metody zpracování, segmentace a optimalizace obrazových a řečových dat zaměřené na behaviorální analýzu neurologických onemocnění Sophisticated methods of segmentation and optimization of image and speech data processing with the focus on behavioral analysis of neurological diseases Feritové nanostruktury pro mikrovlnné prvky Zbigniew Celinski of Colorado Ferrite nanostructures for microwave devices 176 PhDr. Šárka Zikánová Ph.D. MFF UK Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií Aravind K. Joshi of Pennsylvania Multilingual corpus annotation as a support for language technologies 177 Nataliia James H. Rudenko Oliver, Jr. MSc., Ph.D. BC AV ČR Georgia Southern Borrelia burgdorferi sensu stricto v endemických a ne-endemických regionech Lymské boreliózy Severní Ameriky a Evropy: populační struktura, souvislost, trans-oceánská migrace a význam pro veřejné zdraví Borrelia burgdorferi sensu stricto in Lyme disease endemic and non-endemic regions of North America and Europe: population structure, relatedness, trans-oceanic migration and possible public health significance 14

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006

Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006 Zvláštní číslo Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica ROČNÍK 14 Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006 Praha, červenec 2007 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc.

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 9 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA Inzerat_JMO_0909:Festo FINE MECHANICS AND OPTICS 28.8.2009 11:56 Stránka 1 Bezpečnost strojů ISSN 0447-6441 Index 46 723 Všechny výrobní stroje a zařízení musejí od nového

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ

XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 29. června 3. července 2015, Mikulov Vanda Rádková a Jindřiška Bojková (eds.) Citace

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2015 1 1 QJ1510191 1 2 QJ1510138 1 3 QJ1510217 Podprogram I Udržitelné

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

Česká společnost chemická za rok 2013

Česká společnost chemická za rok 2013 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3. 2015, Hustopeče

České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3. 2015, Hustopeče WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 2 strana 45 110 Patron čísla České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3.

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 GR 2013-2014-23-1-Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 2 3. ISSN 1210-3004 Abstrakt:

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem Aleš Bartoš Publikace 2014 Publikace v časopisech s impakt faktorem 1. Kristofikova Z, Gazova Z, Siposova K, Bartos A, Ricny J, Kotoucova J, Sirova J, Ripova D. Effects of ferrofluid and phytoalexin spirobrassinin

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA Zdeněk Vacek 1, Stanislav Vacek 1, Jiří Remeš 1, Igor Štefančík 1, 2, Dan Bulušek 1, Lukáš Bílek 1 1 Česká zemědělská

Více