VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VES13 - AMVIS - Výsledky. University of Nebraska Medical Center. University of Southern California. University of Alabama at Birmingham"

Transkript

1 001 Ing. Pavel Ctibor Ph.D. ÚFP AV ČR Nástřiky keramických materiálů se speciálními fyzikálními vlastnostmi Sanjay Sampath Stony Brook Thermally sprayed ceramic coatings with special physical properties 003 Prof. MUDr. Ilja Stříž CSc. IKEM Stephen I. Rennard of Nebraska Medical Center Imunomodulační účinky vitaminu D a jeho vazebného proteinu (VDBP) na interakce buněk přirozené imunity Immunomodulatory effects of vitamin D and vitamin D binding protein in interactions of innate immune cells RNDr. Marcela Krečmerová CSc. ÚOCHB AV ČR Nové strukturní typy profarmak biologicky aktivních nukleotidových analogů Charles E. McKenna of Southern California Novel structural types of prodrugs of biologically active nucleotide analogs MUDr. Dita Maixnerová Ph.D. 1. LF UK Markery a genetické faktory ovlivňující progresi renální insuficience u pacientů s IgA nefropatií Jan Novak of Alabama at Birmingham Markers and genetic factors affecting progression and severity of renal disease in patients with IgA nephropathy Ing. Šárka Petrová Ph.D. ÚEB AV ČR Využití mokřadních rostlin pro čistění průmyslových a zemědělských odpadních vod a produkci biopaliv Marinus L. Otte North Dakota State Wetland plants for industrial and agricultural waste water cleaning and production of biofuels Prof. Dr. Ing. František Holešovský FVTM UJEP Teoreticko-experimentální studium pracovního média a vedení tepla při broušení Ioan Marinescu of Toledo Theoretical-experimental study of fluid and heat management in grinding Doc. Ing. Karel Fraňa Ph.D. FS TUL Studium turbulentního proudění a jeho vlivu na pohyb a rozložení znečišťujících látek v prostoru Jianshun Zhang Syracuse Study of a turbulent flow and its impact on the contaminant movement and distribution in a space RNDr. Daniela Řípová CSc. PCP Ing. Jaroslav Tintěra CSc. IKEM Susanne M. Jaeggi of Maryland Prof. Ing. Karel Janda David Zilberman M.A., Dr., Ph.D. FSV UK Berkeley Doc. Dr. Ing. Michal Beneš FJFI ČVUT Tissa H. Illangasekare Colorado School of Mines Neuroplasticita a kognitivní výkony po tréninku pracovní paměti u starších osob s mírnou kognitivní poruchou Neuroplasticity and cognitive performance after working memory training in older people with mild cognitive impairment Modelování dopadů politik zavádění obnovitelných zdrojů na trhy s energetickými a zemědělskými komoditami Modelling of impacts of renewable resources policies on markets with energy and agricultural commodities Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředí při ochraně životního prostředí Development and validation of porous media fluid dynamics and phase transitions models for subsurface environmental application 020 Prof. Ing. Jaroslav Kobliha CSc. FLD ČZU Studium růstových procesů a rezistence druhů rodu Abies na základě jejich hybridizace John Frampton North Carolina State Study of growth processes and resistance of Abies species on basis of their hybridization 1

2 Prof. RNDr. Vladimír Čech Ph.D. FCH VUT Pokročilé mezivrstvy pro polymerní kompozity s řízenou mezifází Lawrence T. Drzal Michigan State Advanced interlayers for polymer composites with controlled interphase RNDr. Cyril Bařinka Ph.D. BTÚ AV ČR Nové funkční skupiny vážící ionty zinku a jejich využití pro vývoj vylepšených inhibitorů metaloproteáz Barbara S. Slusher Johns Hopkins School of Medicine RNDr. Viktor Žárský CSc. PřF UK Funkce komplexu exocyst u kukuřice John Fowler Oregon State Exocyst complex functions in maize Alternative zinc-binding groups and their utility for improved bimetallic hydrolase inhibition Ing. Jiří Plešek CSc. ÚT AV ČR Vývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním Heidi P. Feigenbaum Northern Arizona Yannis F. Dafalias Davis Ing. Andrea Dlasková Ph.D. FGÚ AV ČR Mitochondriální ribosomy a jejich interakce s nukleoidy Daniel F. Bogenhagen State of NY at Stony Brook RNDr. Petr Ježek DrSc. FGÚ AV ČR Nanoskopie mitochondrií Joe rg Bewersdorf Yale Nanoscopy of mitochondria Mitochondrial ribosomes and their interactions with nucleoids RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric Ph.D. BC AV ČR (ENTÚ) Holarktické rozšíření motýlů: minulé invaze a změna klimatu? Akito Kawahara of Florida Holarctic distribution of butterflies: Past invasion and climate change? Doc. Mgr. Michal Koucký Ph.D. MÚ AV ČR Hranice efektivních výpočtů Eric Allender State of New Jersey RNDr. Johana Brokešová CSc. MFF UK RNDr. Jiří Málek Ph.D. ÚSMH AV ČR John R. Evans U.S. Geological Survey Limits of efficient computation Dr. Ing. Sven Ubik CESNET Archivace distribuovaných síťových aplikací Thomas A. DeFanti San Diego Development, validation and implementation of metal plasticity constitutive models with kinematic and directional distortional hardening Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů v oblastech Long Valley Caldera a The Geysers, Kalifornie Continuous 6DOF monitoring of seismic swarms in the vicinity of the Long Valley Caldera and The Geysers, California Archiving for distributed communication applications 2

3 Prof. Ing. Vladislav Čurn Ph.D. ZF JČU Joshua Mackie San José State Timothy S. Wood Wright State Grace E. Lim-Fong Randolph-Macon College RNDr. Jiří Pavlíček Ph.D. BTÚ AV ČR Clifford E. Berkman Washington State Proč dochází k invaznímu šíření bochnatky v Evropě? Srovnávací molekulární a ekologická studie bochnatky americké na území České republiky a USA Why the spreading of Pectinatella in Europe has invasive character? Comparative molecular and ecological studies of Pectinatella in the Czech Republic and the USA Peptidomimetika na bázi sloučenin fosforu jako inhibitory membránového antigenu prostatických buněk: návrh, syntéza a studie struktura-funkce Phosphorus-based peptidomimetics as inhibitors of prostate-specific membrane antigen: Design, synthesis, and structure-function studies 038 Ing. Petr Porcal Ph.D. BC AV ČR (HBÚ) Vliv slunečního záření na kvalitu vod vyvěrajících z acidifikovaných půd Aria Amirbahman of Maine Effect of solar radiation on the quality of water springing from acidified soils 040 Mgr. Tomáš Erban VÚRV Ludek Zurek Kansas State Porovnání společenstev bakterií asociovaných s roztočem Varroa destructor pocházejících ze silně a slabě infikovaných včelstev Comparisons of bacterial communities associated to the pest mite Varroa destructor originated from different level of bee colonies infestation Ing. Jiban Kumar Ph.D. VÚRV Genomické a funkčně genomické studium virů obilnin Hanu R. Pappu Washington State RNDr. Jiří Skuhrovec Ph.D. VÚRV RNDr. Tomáš Dostálek Ph.D. BÚ AV ČR Genomics and functional genomic study of cereal viruses Hypotéza enemy release jako vysvětlení invazivního úspěchu Cirsium vulgare a Carduus nutans F. Leland Russell Wichita State Enemy release hypothesis as an explanation of invasive success of Cirsium vulgare and Carduus nutans RNDr. Markéta Marečková Ph.D. VÚRV Sekundární metabolity indukované interakcí mezi mikroorganismy Paul R. Jensen San Diego Secondary metabolites induced by microbial interactions MUDr. Petr Bednařík CEITEC MU Funkční magnetická rezonanční spektroskopie: Transfer pokročilé spektroskopické metodologie Silvia Mangia of Minnesota Functional magnetic resonance spectroscopy: Transfer of advanced spectroscopic methodology Mgr. Lumír Krejčí Ph.D. LF MU Úloha sumoylace při regulaci homologní rekombinace a opravy dvouřetězcových zlomů v DNA Xiaolan Zhao Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre Prof. RNDr. Emanuel Šucman CSc. FVHE VFU Joseph Wang San Diego Role of sumoylation in regulation of homologous recombination and repair of DNA double-strand breaks Využití moderních elektroanalytických metod pro stanovení biologicky důležitých prvků v potravinách, krmivech a vzorcích životního prostředí Use of modern electroanalytical methods for determination of biologically important trace elements in food, feedstuff and environmental samples 3

4 059 Prof. MVDr. Vladimír Celer Ph.D. FVL VFU Robert L. Glass Pan American Veterinary Laboratories Inhibice viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat prostřednictvím intracelulárně exprimovaných scfv protilátek Inhibition of Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSv) by scfv derived intrabodies Prof. RNDr. Josef Šlapal CSc. FSI VUT Studium diskrétních vlastností topologických a uzávěrových prostorů Ralph Kopperman City of New York Study of discrete-like properties of topological and closure spaces Ing. Václav Klika Ph.D. FJFI ČVUT Makroskopické proměnné: jejich extrakce a charakter jejich evolučních rovnic v reálných problémech Ioannis G. Kevrekidis Princeton Coarse-grained variables: Their extraction and nature of their evolution equations in real problems RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. FEL ČVUT Explorace neznámého prostředí s pohyblivými objekty týmem humanoidů William C. Regli Drexel Exploration of an unknown environment with movable obstacles by a group of humanoids 067 Doc. Mgr. Jana Kukutschová Ph.D. CN VŠB-TUO Peter Filip Southern Illinois Environmentální rizika emisí otěrových částic z frikčních kompozitů a vývoj nových, ekologicky šetrných materiálů Environmental risks associated with emissions of wear particles from friction composites and development of new eco-friendly materials 070 Prof. Dr. Ing. Boris Krška ZF MENDELU Možnosti a perspektivy zlepšení situace pěstování broskvoní Ksenija Gasic Clemson Possibilities and perspectives for improving peach cultivation in the Czech Republic Doc. Ing. Michal Přibyl Ph.D. FCHI VŠCHT Hsueh-Chia Chang of Notre Dame Ing. Roman Vozdek 1. LF UK Csaba Szabo of Texas Studium přenosu elektrického náboje u rozhraní elektrolyt-pevná fáze v elektrochemických mikro a nanosystémech nacházejících se mimo termodynamickou rovnováhu Study on electric charge transfer at electrolyte-solid phase interfaces in electrochemical micro and nanosystems out of thermal equilibrium Funkční úloha mitochondrií v regulaci exprese genů zprostředkované sirovodíkem u Caenorhabditis elegans Role of the mitochondrial function in the transcriptional regulation mediated by the hydrogen sulfide in Caenorhabditis elegans Mgr. Júlia Starková Ph.D. 2. LF UK Regulace homeoboxových genů v leukemických buňkách Harry A. Drabkin Medical of South Carolina Regulation of homeobox genes in leukemic cells RNDr. Radomíra Vaňková CSc. ÚEB AV ČR Vliv cytokininů a kyseliny salicylové na růst a odolnost vůči abiotickým stresům u vybraných druhů trav Ruth C. Martin Agricultural Research Service, USDA Effect of cytokinins and salicylic acid on growth and abiotic stress tolerance of selected grass species Prof. Mgr. Marek Šebela Dr. PřF UPOL Molekulární mechanismy včelí imunity a resistence na infekční choroby Katherine A. Aronstein Agricultural Research Service, USDA Molecular mechanisms of bee immunity and resistance to infectious diseases 4

5 RNDr. Petr Bartůněk CSc. ÚMG AV ČR Využití modelového organizmu Danio rerio ke studiu krvetvorby David Traver San Diego Use of zebrafish model to understand hematopoiesis Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová Ph.D. BÚ AV ČR Evoluční důsledky polyploidizace Kirsten Bomblies Harvard Evolutionary consequences of polyploidization Doc. Ing. Helena Králová CSc. FAST VUT Vliv morfologické degradace drobných vodních toků na jejich trofizaci Melinda D. Daniels Kansas State Impact of small water courses morphological degradation on their eutrophication Ing. Vladislav Krzyžánek Ph.D. ÚPT AV ČR Měření hmotnosti makromolekulárních komplexů pomocí komerčního elektronového mikroskopu Richard D. Leapman NIBIB, NIH Mass measurements of macromolecular assemblies in commercial electron microscopes Prof. RNDr. Josef Jančář CSc. FCH VUT Vliv tuhých nanočástic na nelineární mechanickou odezvu amorfních polymerů Alan J. Lesser of Massachusetts Doc. Ing. Jozef Kaiser PhD. FSI VUT Martin Richardson of Central Florida Effect of rigid nanoparticles on the nonlinear mechanical response of amorphous polymers Kombinace spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu a Ramanovy spektrometrie pro charakterizaci řasové biomasy Combination of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy with Raman spectroscopy for characterization of algal biomass Doc. Ing. Filip Železný Ph.D. FEL ČVUT Predikce integračních míst retrovirů pomocí relačního strojového učení Jakub Tolar of Minnesota Prediction of retrovirus integration sites using relational machine learning Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. FAV ZČU Topologické a variační metody studia nelineárních okrajových úloh 095 Stephen B. Robinson Wake Forest Maya Chhetri of North Carolina Topological and variational methods for nonlinear boundary value problems Prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. FN HK Výzkum nových modulátorů cholinesteras - syntéza, in vitro hodnocení a počítačová chemie Brian Bennion Lawrence Livermore National Laboratory Research on novel cholinesterase modulators - synthesis, in vitro evaluation and computational chemistry RNDr. Miroslava Herbstová Ph.D. BC AV ČR (ÚMBR) Oprava fotosystému II po fotoinhibici a funkční reorganizace thylakoidní membrány rostlin Helmut Kirchhoff Washington State Photosystem II repair cycle and functional rearrangement of plant thylakoid membrane 100 Dr. Michal Dvořák CSc. ÚMG AV ČR Ptačí experimentální modely zhoubných nádorů: perspektivy a nové možnosti Aly M. Fadly Agricultural Research Service, USDA Avian experimental models of malignant tumors: Current perspectives and new possibilities 5

6 Ing. Jaroslav Havlík Ph.D. FAPPZ ČZU Role bakterií mléčného kvašení a sekundárních metabolitů v rezistenci včely medonosné (Apis melifera) vůči bakteriálním pathogenům Osman Kaftanoglu Arizona State Role of probiotic bacteria and natural compounds in bacterial resistance of bees (Apis mellifera L.) Doc. RNDr. Ondřej Santolík Dr. ÚFA AV ČR Šíření vln v oblasti radiačních pásů: analýza dat projektu NASA RBSP Doc. RNDr. Anna Putnová Craig A. Kletzing of Iowa Propagation of waves in the radiation belt region: Analysis of measurements of the RBSP mission Ph.D., MBA FP VUT Inovační potenciál diverzitních týmů v globálním podnikání Nejdet Delener Arcadia Innovation potential of diversified teams in global business Doc. Ing. Martin Kváč Ph.D. BC AV ČR (PARÚ) John McEvoy North Dakota State Ing. Ondřej Uhlík Ph.D. FPBT VŠCHT Mary B. Leigh of Alaska Fairbanks Aktivní imunizace telat proti kryptosporidióze pomocí živé vakcíny: experimentální ověření vědecké hypotézy Active immunization of calves against cryptosporidiosis with a live vaccine: Experimental verification of scientific hypothesis Studium bakteriální diversity a bioremediačního potenciálu v kontaminovaném prostředí mírného a chladného klimatu pomocí metagenomiky a dalších molekulárně biologických nástrojů Assessing bacterial diversity and bioremediation potential in contaminated environments of mild and cold climates using metagenomics and other molecular biology tools Mgr. Stanislav Korenko Ph.D. FAPPZ ČZU Chemická komunikace mezi pavouky a její narušení pesticidy Ann L. Rypstra Miami Chemical communication in spiders and its disruption by pesticides Doc. Ing. Jiří Němeček Ph.D. FSV ČVUT Konstantin Sobolev of Wisconsin Ing. Michal Pravenec DrSc. FGÚ AV ČR Theodore W. Kurtz San Francisco Doc. RNDr. Dagmar Solichová Ph.D. FN HK František Švec Lawrence Berkeley National Laboratory Vývoj superhydrofobního vláknocementového kompozitu s řízenými vlastnostmi pomocí kombinovaného experimentálního a numerického výzkumu Development of a superhydrophobic engineered cementitious composite by means of combined experimental and numerical investigation Úloha oxidačního stresu a chronického zánětu při metabolických a kardiovaskulárních komplikacích metabolického syndromu Role of oxidative stress and chronic inflammation in metabolic and cardiovascular complications of the metabolic syndrome Vývoj a testování nových monolitických stacionárních fází pro HPLC vhodných pro biomedicínský výzkum a klinickou praxi Development and testing of novel monolithic stationary phases for HPLC suitable for biomedical research and clinical practice Doc. PharmDr. Hana Kubová DrSc. FGÚ AV ČR Jak ovlivní mozkový inzult v průběhu časného vývoje jedince postnatální neurogenezu? Helen A. Scharfman Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research How do early life insults affect postnatal neurogenesis? Mgr. Ondřej Soukup Ph.D. FN HK Vývoj potenciálních léčiv na Alzheimerovu chorobu Apurba K. Bhattacharjee Apurba Krishna Bhattacharjee Development of potential Alzheimer's disease drugs 6

7 RNDr. Věra Kůrková DrSc. ÚI AV ČR Složitost a učení neuronových a jádrových sítí Paul C. Kainen Georgetown Complexity and learning of neural and kernel networks Ing. Luděk Berec Dr. BC AV ČR (ENTÚ) Dynamika populací vystavených pohlavně přenosným infekcím Daniel Maxin Valparaiso Dynamics of populations subject to sexually transmitted infections RNDr. Ondřej Kuda Ph.D. FGÚ AV ČR Signalizační a metabolické funkce lipidů v kardiomyocytech Nada A. Abumrad Washington Signaling and metabolic functions of lipids in cardiomyocytes Prof. RNDr. Roman Barták Ph.D. MFF UK Znalostní inženýrství v plánování pro reálné domény Kanna Rajan Monterey Bay Aquarium Research Institute Knowledge engineering for real-world planning Doc. RNDr. Martin Fellner Ph.D PřF UPOL Úloha auxin-binding proteinů ABP1 a ABP4 v de-etiolizaci kukuřičného mezokotylu Jerry David Cohen of Minnesota Role of auxin-binding proteins ABP1 and ABP4 in de-etiolation of maize mesocotyl RNDr. Tomáš Ditrich Ph.D. PF JČU Evaluace badatelsky orientované výuky biologie a přírodopisu z pohledu lektorů a recipientů Ashley E. Steel USDA Forest Service Evaluation of the inquiry based education of biology from the point of view of both lectors and recipients Doc. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D. NHÚ AV ČR Mezinárodní srovnání mezd pomocí McDonald s Orley Ashenfelter Princeton Measuring real wages using McDonald s workers Mgr. Milan Janda Ph.D. BC AV ČR (ENTÚ) Evan P. Economo of Michigan Ing. Sylvie Hadrová Ph.D. Diane L. Van Hekken Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Agricultural Research Service, USDA Ing. Pavel Izák Ph.D. ÚCHP AV ČR Ing. Karel Friess Ph.D. FCHI VŠCHT Diverzita fenotypických, ekologických a geografických sítí test taxonového cyklu u mravenců rodu Pheidole Evolving diversity in phenotypic, ecological, and geographic networks: Testing the taxon cycle in Pheidole ants Vliv krmného doplňku směsi rostlinných esenciálních olejů na užitkovost a složení mléka dojnic Effect of a mixture of supplemental dietary plant essential oils on milk yield and composition of diary cows Obohacení surového bioplynu o methan Richard D. Noble of Colorado Enrichment of raw biogas by methane 008 Doc. RNDr. Libor Pechar CSc. ZF JČU Miroslav Kummel Colorado College Funkční charakteristiky krajiny jako klíčový element pro hodnocení eutrofního zatížení povrchových vod a vodních nádrží Functional characteristics of the landscape as a key element for evaluating the eutrophic pollution of surface waters and water reservoirs 7

8 018 Doc. MUDr. Eva Králíková CSc. VFN Richard D. Hurt Mayo Clinic Léčba závislosti na tabáku dle Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, pokračování implementace a hodnocení v ČR Treatment of tobacco dependence according to the Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic - continuing implementation and evaluation in the CR RNDr. Jiří Šimůnek Ph.D. ÚFA AV ČR Příjem a zpracování dat z přístroje WBD projektu CLUSTER Jolene S. Pickett of Iowa Reception of the data from scientific instrument WBD on board the Cluster mission at the Panska Ves telemetry station Prof. RNDr. Václav Janiš DrSc. FZÚ AV ČR Nelokální fluktuace v systémech se silně korelovanými a neuspořádanými elektrony Mark Jarrell Louisiana State Nonlocal fluctuations in system with strongly correlated and disordered electrons RNDr. Michael Prouza Ph.D. FZÚ AV ČR Charakterizace CCD senzorů pro projekt Large Synoptic Survey Telescope Paul O'Connor Brookhaven National Laboratory CCD characterization for the Large Synoptic Survey Telescope Ing. Tomáš Vomastek Ph.D. MBÚ AV ČR Proteinová interakční síť adaptorového proteinu RACK1 a její vliv na motilitu nádorových buněk Jiri Adamec of Nebraska Protein interaction network of adaptor protein RACK1 and its role in cancer cell motility 060 Doc. MVDr. Eva Urbanová Skřivanová Ph.D. VÚŽV Doc. Ing. Ladislav Kokoška Ph.D. FTZ ČZU Látky a extrakty rostlinného původu a jejich inhibiční účinky na Clostridium perfringens Michael Hume Agricultural Research Service, USDA Effect of plant-derived compounds and extracts on Clostridium perfringens RNDr. Vojtěch Šimon Ph.D. FEL ČVUT Výbuchy v rentgenových binárních systémech s akreující kompaktní složkou John A. Nousek Pennsylvania State Outbursts in binary X-ray systems with accreting compact component Mgr. Katarína Kološtová Ph.D. 3. LF UK Chemorezistence diseminovaných nádorových buněk indukovaná viscerální tukovou tkání Robert M. Hoffman of San Diego Chemosensitivity of disseminated tumor cells induced by visceral adipose tissue MUDr. Vladimír Bobek Ph.D. FN KV Nádorová diseminace indukovaná zvýšením počtu nádor infiltrujících makrofágů Robert M. Hoffman of San Diego Tumor dissemination induced by increased numbers of tumor infiltrating macrophages MUDr. Daniel Hořínek Ph.D. FN u sv. Anny Neurozobrazovací vlastnosti mozkové tkáně u normotenzního hydrocefalu - stanovení diagnostických a prognostických biomarkerů Bradley J. Erickson Mayo Clinic Neuroimaging features of Normal Pressure Hydrocephalus - Multilevel longitudinal MRI study 8

9 080 Ing. Martin Potocký Ph.D. ÚEB AV ČR Christopher J. Staiger Purdue Úloha signálních lipidů kyseliny fosfatidové, fosfatidylinositol 4,5-bisfosfátu a diacylglycerolu v regulaci dynamiky aktinového cytoskeletu rostlinných buněk Role of signalling lipids phosphatidic acid, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and diacylglycerol in the regulation of actin cytoskeleton dynamics in plant cells RNDr. Karel J. Angelis CSc. ÚEB AV ČR Mutageneze při opravě dvojvláknových zlomů DNA Anne B. Britt Davis Doc. RNDr. Jan Suda Ph.D. BÚ AV ČR Mutagenesis during DNA double strand break repair Role celogenomových procesů v invazivní úspěšnosti na globální škále: interdisciplinární studium rodu Phragmites Laura A. Meyerson of Rhode Island Hidden side of plant invasions: Role of genome-wide processes in plant success at the global scale RNDr. Klára Řeháková Ph.D. BÚ AV ČR Fenomén aridních oblastí - Biologické půdní krusty. Významný spojenec rostlin přežívajících na nehostinných místech pouští Jayne Belnap U. S. Geological Survey Comparative biology and ecology of biological soil crusts in hot and cold deserts Doc. Ing. Ladislav Pína DrSc. FJFI ČVUT Rentgenová optika pro astrofyziku Webster Cash of Colorado X-ray optics for astrophysics Ing. Josef Mikulík CSc. CDV Hodnocení dopadů strategií bezpečné a udržitelné dopravy na zdraví obyvatel měst v ČR a USA Norbert Mundorf of Rhode Island Health impact assessment of safe and sustainable transportation strategies in Czech and U.S. communities Ing. Andrej Šušor Ph.D. ÚŽFG AV ČR Charakterizace transkriptomu jádra u plně zralého savčího oocytu Peter Sutovsky of Missouri Identification of transcripts present in the nucleus of a fully grown mammalian oocyte Mgr. Jana Veselá Ph.D. PřF UK Fylogenetická revize rodu Frustulia (Bacillariophyceae) J. Patrick Kociolek of Colorado Phylogenetic revision of the genus Frustulia (Bacillariophyceae) 110 Prof. Ing. Zdeněk Landa CSc. ZF JČU Lance S. Osborne of Florida Polyfaktoriální charakterizace floridských a českých kmenů entomopatogenní houby Isaria fumosorosea Wize a potenciál jejich využití v kontextu ekologického konceptu integrované ochrany rostlin Polyfactorial characterization of Floridian and Czech strains of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea WIZE and their use in ecologically based IPM programs RNDr. Aleš Stuchlík Ph.D. FGÚ AV ČR Intervalové časování a časové strategie v úlohách prostorové navigace Warren H. Meck Duke Interval timing and timing strategies in spatial navigation tasks RNDr. Martina Roeselová Ph.D. ÚOCHB AV ČR Studium vlivu (mikro)hydratace na heterogenní chemické reakce na atmosférických površích Barbara J. Finlayson-Pitts Irvine Investigation of the effect of (micro)hydration on heterogeneous chemical reactions at atmospheric surfaces 9

10 126 RNDr. Jana Vacek Chocholoušová Ph.D. ÚOCHB AV ČR Teoretické studium RNA aptamerů Rob Knight of Colorado Theoretical investigation of RNA aptamers Ing. Vladimír Hula Ph.D. AF MENDELU Motýli, pavouci a štíři - srovnávací fylogeografie mostu mezi Afrikou a Asií Lorenzo Prendini American Museum of Natural History Butterflies, spiders and scorpions - comparative phylogeography of bridge between Africa and Asia Doc. Ing. Eduard Belas CSc. MFF UK Zvýšení účinnosti sběru náboje (CdZn)Te detektorů RTG a gama záření Ralph B. James Brookhaven National Laboratory Improvement of the charge collection efficiency of the (CdZn)Te room-temperature X-ray and gamma-ray detectors Prof. RNDr. Jana Šafránková DrSc. MFF UK Rychlé variace slunečního větru a jejich magnetosférické projevy Adam Szabo Goddard Space Flight Center, NASA Fast solar wind variations and their magnetospheric consequences Prof. RNDr. Vladimír Král DSc. FCHI VŠCHT Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii Robert M. Strongin Portland State Specific ligands for saccharide tumor markers: From recognition to diagnoses and therapy 133 Ing. Petr Uchytil CSc. ÚCHP AV ČR Theodore T. Tsotsis of Southern California Studium transportu plynů v asymetrických membránách pro zvýšení separační účinnosti při separaci kondenzující látky Study of gas transport in asymmetric membranes for enhancement of separation efficiency of condensing compounds Mgr. Martin Jabůrek Ph.D. FGÚ AV ČR Mitochondriální reaktivní kyslíkové sloučeniny v signalizaci u patogenese a při kardioprotekci Keith D. Garlid Portland State Mitochondrial reactive oxygen species signaling in pathology and cardioprotection RNDr. Jan Hofmeister Ph.D. Ekologické služby, s.r.o. Thomas J. Stohlgren U. S. Geological Survey Diverzita a prostorová struktura vegetace bylinného patra lesních stanovišť reprezentujících přírodní podmínky a intenzitu lesnického hospodaření v České republice Plant diversity patterns in forest stands representing prevalent natural conditions and management regimes in the Czech Republic RNDr. Jan Hošek Ekologické služby, s.r.o. Kvantitativní metriky struktury lesa jako charakteristika kvality habitatů Eric K. Zenner Pennsylvania State Quantitative metrics of forest structure for the characterization of habitat quality Ing. Eliška Pastuszková Ph.D. FaME UTB Implementace eko-controllingu na úrovni územních samospráv Kenneth A. Kriz of Nebraska Implementation of eco-controlling on the level of self-governing territorial units PharmDr. Magdalena Šustková- Fišerová CSc. 3. LF UK Neurobiologické mechanismy stresu a drogových závislostí Klaus A. Miczek Tufts Neurobiological mechanisms of stress and drug dependence 10

11 142 Ing. Josef Náhlík CSc. FCHT VŠCHT Daniel W. Koon St. Lawrence Teoretické a experimentální hodnocení vlivu defektů souvislosti ultratenkých vrstev na přesnost měření rezistivity metodou van der Pauw Theoretical and experimental aspects of influence of defects in thin films on precision of measurement by van der Pauw method Prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc. BÚ AV ČR Ekotoxicita nanočástic IV-VI-ti mocného železa: vliv stabilizace a dispergace Virender K. Sharma Florida Institute of Technology Prof. MUDr. Milan Kolář Ph.D. LF UPOL John J. LiPuma of Michigan MUDr. Marek Orban FN u sv. Anny Doc. MUDr. Petr Němec CSc. CKTCH Gregg S. Pressman Albert Einstein Medical Center Doc. MUDr. Jakub Hort Ph.D. FN u sv. Anny Yonas E. Geda Mayo Clinic Ecotoxicity of ferrate nanoparticles: Effect of stabilization and dispergation Stanovení významu kmenů Burkholderia cepacia komplex jako původců nozokomiálních pneumonií u pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče a zjištění epidemiologické situace v rámci České republiky Determination of significance of Burkholderia cepacia complex as an etiological agens of hospital-acquired pneumonia in patients hospitalized in ICU and assessing its epidemic situation in the Czech Republic Relationship between Acute Aortic Dissection and Obstructive Sleep Apnea. Prospective multicenter study. Neuropsychiatrické symptomy a spiritual well being u mírné kognitivní poruchy a subjektivních poruch paměti: průřezová studie Neuropsychiatric symptoms and spiritual well being in subjective memory complaints and mild cognitive impairment: Cross sectional study MUDr. Aleš Hejčl Ph.D. FN u sv. Anny Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech Bradley J. Erickson Mayo Clinic Imaging, quantification and modelling of hemodynamics in brain aneurysms Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil DrSc. MFF UK DIMACS-DIMATIA REU (International REU) Rebecca N. Wright Rutgers DIMACS-DIMATIA REU (International REU) Mgr. David Doležel Ph.D. BC AV ČR Funkční analýza kryptochromu ve fotoperiodických a cirkadiánních hodinách hmyzu Brian Zoltowski Southern Methodist Functional analysis of cryptochrome in insect photoperiodic and circadian clocks Doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc. LF UPOL Kontinuální monitoring glykémie - nové metody v mikrodialýze Alan Rosenbloom Invivomon, Inc. Continuous glucose monitoring - new intravenous sensors for microdialysis Prof. RNDr. David Lukáš CSc. FT TUL Vztah syndromu obstruktivní spánková apnea (OSA) a aortální disekce. Multicentrická prospektivní studie Nanovlákenné materiály vyrobené metodou elektrostatického zvlákňování pomocí střídavých zdrojů vysokého napětí. Konstantin G. Kornev Clemson Nanofibrous materials produced by AC electrospinning method 11

12 152 Prof. Ing. Otomar Linhart DrSc. FROV JČU Vitrifikace spermatu ryb pro konzervační biologii Terrence R. Tiersch Louisiana State Fish sperm vitrification for conservation biology MUDr. Alberto Malucelli FN u sv. Anny Bradley J. Erickson Mayo Clinic Doc. MUDr. Tomáš Kára Ph.D. FN u sv. Anny Francisco Lopez-Jimenez Mayo Clinic Využití multimodálních kvantitativních metod magnetické resonance pro sledování vlivu radiační zátěže na mozkovou tkáň a odlišení rekurence tumoru a radionekrózy v pacientech s nádorem mozku po radiační terapii Use of multimodal quantitative MR imaging for monitoring the effect of radiation load in patients with brain tumor after radiation therapy with particular attention to differential diagnosis between radionecrosis and tumor recurrence Hodnocení ukazatelů tělesného objemu za použití trojrozměrného scanneru a jejich vztah s jinými rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění Assessment of indexes of Body Volume using 3D scanner and their correlation with other cardiovascular risk factors Doc. MUDr. Martin Klabusay Ph.D. FN u sv. Anny Regenerace ischemického poškození myokardu pomocí celulární terapie kmenovými buňkami Dan S. Kaufman of Minnesota Regeneration of ischemia damaged myocardium by stem cell therapy Doc. Radislav Sedláček Ph.D. ÚMG AV ČR Komplementarita MMP-28, MMP-19 a MMP-12 v zánětlivých reakcích William C. Parks of Washington Complementation of MMP-28, MMP-19, and MMP-12 in inflammatory reactions Dr. Ing. Zdeněk Trachtulec ÚMG AV ČR Funkce genu hybridní sterility Prdm9 John C. Schimenti Cornell Genetic analysis of the function of the meiotic gene Prdm9 Prof. Ing. Miroslav Finger DrSc. MFF UK Mezinárodní experiment PHENIX BNL Edward O'Brien Brookhaven National Laboratory Prof. Ing. Jana Dobrovská CSc. FMMI VŠB-TUO Prof. Ing. František Kavička CSc. FSI VUT International experiment PHENIX at BNL Teplotní a koncentrační pole hmotných tuhých systémů Jeyhoon M. Khodadadi Auburn Temperature and concentration fields of massive crystallizing systems Prof. Ing. Helena Raclavská CSc. VŠB-TUO Vliv technologií na životní prostředí - Přeskontinentální spolupráce II Tomasz Wiltowski Southern Illinois Technology impact on the environment - Transcontinental collaboration in the field of the synthesis gas II Doc. RNDr. René Hudec CSc. FEL ČVUT Digitalizace a analýza astronomických deskových archivů v USA Michael W. Castelaz Pisgah Astronomical Research Institute Digitalization and analyses of US astronomical plate archives 12

13 Prof. Ing. Jan John CSc. FEL ČVUT Mikrofluidní studie kinetiky a mechanismu extrakce minoritních aktinoidů a lanthanoidů Artem V. Guelis Argonne National Laboratory Microfluidic study of the kinetics and mechanism of minor actinoids and lanthanoids extraction Ing. Daniel Langr FIT ČVUT Virtuálně beztypové algoritmy pro modelování struktury atomových jader z prvních principů v SU(3) bázi Jerry P. Draayer Louisiana State Virtually typeless algorithms for ab-initio nuclear structure models in SU(3) basis 164 Doc. Ing. arch. Ivan Vorel CSc. FSv ČVUT Priscilla Randall Boston Architectural College Výzkum druhové a estetické rozmanitosti sukcesních a klimaxových druhů relevantních ekosystémů jako základ krajinného a zahradního designu a obnovy zahrad, parků a krajiny Eco-Elegance: Research into the use of pioneer and keystone plant species as a basis of landscape design for parks and green sites to create areas that are useful, beautiful, and simultaneously clean water, and restore soils and ecosystems. GIS Programs 165 Doc. Ing. Vít Novotný Ph.D. FEKT VUT Adaptabilní směrovací protokol pro mobilní ad-hoc sítě Tibor B. Gyires Illinois State Adaptable routing protocol for mobile ad-hoc networks Prof. Ing. Miroslav Jícha CSc. FSI VUT Vliv morfologie nosičů léčiv na depozici v plících - experimentální přístup a validace výpočtových simulací 166 Anthony S. Wexler Davis Philip K. Hopke Clarkson Effect of drug carrier morphology on deposition in lungs - experimental approach and validation of computer simulations Ing. Petr Novotný Essence Line, s.r.o. Vývoj nové univerzální metody pro přípravu deoxysacharidů Sunjeev Aurora Natures Only, Inc. Development of novel universal method for preparation of deoxysaccharides Doc. Ing. Bohdan Lojka Ph.D. FTZ ČZU Vliv agrolesnických systémů s kakaovníkem na uchování biodiverzity v oblasti peruánské Amazonie Thomas P. Husband of Rhode Island Impact of cacao agroforests on biodiversity in the Peruvian Amazon region Doc. PhDr. Břetislav Dančák Ph.D. FSS MU Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe Aviezer Tucker of Texas Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe Prof. Ing. František Plánička CSc. FAV ZČU Doc. Ing. Karel Frydrýšek Ph.D. FS VŠB-TUO John E. Bolander Davis RNDr. Miloš Lokajíček CSc. FZÚ AV ČR RNDr. Petr Tas MFF UK Gary Drake Argonne National Laboratory Uplatnění kvalitativně nového pravděpodobnostního posudku spolehlivosti konstrukcí metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) počítačovou podporou v normách a v projekční praxi Application of the qualitatively new probabilistic method SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) to evaluate the reliability of structures for civil and mechanical engineering and its introduction in codes and design Studium nových materiálů pro vývoj radiačně a magneticky odolné elektroniky pro experimenty částicové fyziky Study of new materials for rad hard electronics at particle physics experiments 13

14 172 Ing. Martin Možný Dr. AF MENDELU Automatizace systému fenolických pozorování Andrew Richardson Harvard Automated phenological observation system Ing. Pavel Jelínek Ph.D. FZÚ AV ČR Další vývoj programu Fireball a jeho aplikace na pokročilé problémy materiálových vlastností nanostruktur Talat S. Rahman of Central Florida James P. Lewis West Virginia Prof. Ing. Zdeněk Smékal CSc. FEKT VUT Shrikanth S. Narayanan of Southern California Prof. Ing. Štefan Višňovský DrSc. MFF UK Prof. Ing. Jaromír Pištora CSc. VŠB-TUO Further development of Fireball code and its application on advanced problems of material properties of nanostructures Sofistikované metody zpracování, segmentace a optimalizace obrazových a řečových dat zaměřené na behaviorální analýzu neurologických onemocnění Sophisticated methods of segmentation and optimization of image and speech data processing with the focus on behavioral analysis of neurological diseases Feritové nanostruktury pro mikrovlnné prvky Zbigniew Celinski of Colorado Ferrite nanostructures for microwave devices 176 PhDr. Šárka Zikánová Ph.D. MFF UK Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií Aravind K. Joshi of Pennsylvania Multilingual corpus annotation as a support for language technologies 177 Nataliia James H. Rudenko Oliver, Jr. MSc., Ph.D. BC AV ČR Georgia Southern Borrelia burgdorferi sensu stricto v endemických a ne-endemických regionech Lymské boreliózy Severní Ameriky a Evropy: populační struktura, souvislost, trans-oceánská migrace a význam pro veřejné zdraví Borrelia burgdorferi sensu stricto in Lyme disease endemic and non-endemic regions of North America and Europe: population structure, relatedness, trans-oceanic migration and possible public health significance 14

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST?

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST? http://www.cost.esf.org/ COST Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu Prof. J.Cihlář, M.V. Marek Co je COST? COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION.

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, prorektor pro tvůrčí činnost Představení hlavních směrů vývoje výzkumu Fakulty informatiky a managementu

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent Ing. Stanislav Novotný 19. 6. 1976 Studium: 1991 1995 studium na gymnáziu v Příbrami, obor zaměřený na přírodní vědy 1999 2005 studium na fakultě dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, obor

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Technický seminář Centra digitální optiky vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Řešitelské organizace: Pracovní balíček Zobrazování

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin

XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství pořádá XVIII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin která se uskuteční

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://bio.felk.cvut.cz

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Fysika a zkoumání živého

Fysika a zkoumání živého XIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY KAROLINUM 15. KVĚTNA 2007 Fysika a zkoumání živého B. Velický, MFF KU Několik poznámek fysika, který se sám zkoumání živého nikdy neúčastnil Základní

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst

Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst David Hoksza, Radoslav Krivák SIRET Research Group Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta Karlova Univerzita

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině

Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Pravidla citování pro FTZ ČZUv Praze pro psaní v češtině Citace v textu (např. při psaní závěrečných prací) PŘÍKLADY Negotiation research spans many disciplines (Thompson, 1990). This result was later

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Specifika městského klimatu na příkladu středně velkého města Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Jaroslav Rožnovský, Hana Pokladníková, Tomáš Středa Český hydrometeorologický

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Environmentální modelování Doktorský studijní program

Environmentální modelování Doktorský studijní program ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Environmentální modelování Doktorský studijní program (prezenční a kombinovaná forma, čtyřletá standardní doba studia) Profil absolventa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Základní struktura NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP č. Název, charakteristika Zkratka Řešitel VČP 1.1 Výskyt chemických látek v

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice RNDr. Milan Váňa Ph.D RNDr. Milan Váňa, Ph.D. 1974 1979 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, odborná geografie 1992 1996 - Ph.D.: Přírodovědecká fakulta

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

VES14 - AMVIS - Výsledky. Instituce / Institution Název projektu / Project Title. University of Notre Dame, Notre Dame, IN

VES14 - AMVIS - Výsledky. Instituce / Institution Název projektu / Project Title. University of Notre Dame, Notre Dame, IN 005 007 doc. Ing. Michal Přibyl Ph.D. FCHI VŠCHT Hsueh-Chia Chang University of Notre Dame, Notre Dame, IN Ing. Josef Náhlík CSc. FCHI VŠCHT Daniel W. Koon St. Lawrence University, Canton, NY Dynamika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

4. výzva priority HEALTH program EU 2007 2013

4. výzva priority HEALTH program EU 2007 2013 4. výzva priority HEALTH 7. rámcový r program EU 2007 2013 indikativní témata Judita Kinkorová NCP HEALTH Technologické centrum AVČR kinkorova@tc.cz Struktura 7RP COOPERATION IDEAS PEOPLE CAPACITIES JRC

Více

Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure)

Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure) Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8 Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure) ELI: projekt nejintenzivnějšího laseru na světě Světeln telné pulsy s energií ~kj a délced

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více