Fyziologie živočichů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyziologie živočichů"

Transkript

1 formulář žádosti č. 4 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta žádost o udělení akreditace doktorského studijního programu Fyziologie živočichů (P/K/4/CJ/AJ) leden 2007

2 2

3 Evidenční list Název a sídlo žadatele: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, Praha 1 Fakulta, která návrh předkládá: Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2 Typ žádosti: udělení akreditace Název studijního programu: Fyziologie živočichů Kód STUDPROG: P1521 (nebo návrh) Typ studijního programu: doktorský Standardní doba studia (v letech): 4 roky Forma studia: prezenční, kombinovaná (prezenční, distanční, kombinovaná) Přiznání akademického titulu: Ph.D. (Ph.D., Th.D.) Akreditace v cizím jazyce: Animal Physiology (ang.) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ročně: cca 6-7 Adresa www. stránky s textem žádosti: Zpracovatel návrhu: Doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. Kontaktní osoba: Doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (včetně spojení) UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Praha 2, Viničná 7, tel , fax: , Záznamy o projednávání návrhu (datum projednání): projednáno Akademickým senátem fakulty: schváleno Vědeckou radou fakulty: projednáno Kolegiem rektora: projednáno Vědeckou radou univerzity: Předkládaná verze: první V Praze dne 15. ledna

4 Obsah: (rozsah textu dle obsahu materiálu) Žádost o akteditaci studijního programu Fysiologie živočichů Evidenční list Studijní program: cíle, charakteristika, profil absolventa, zajištění odb. literaturou, vstupní požadavky, stud. plán, SDZ, témata pro SDZ, návrh témat disert. práce Charakteristika stud. předmětu Návrh členů OR (příloha: rozšířený seznam členů OR) Přednášející a v úvahu přicházející školitelé mimo navrhovaných členů OR (příloha: rozšířený seznam školitelů) Formuláře: přednášející školitelé členové OR Záměr rozvoje a odůvodnění stud. programu Přílohy: Personální zabezpečení a souhlas - přednášejících - školitelů - členů OR MŠMT: udělení akreditace - doktorskému stud. programu Fyziologie živočichů - doktorskému stud. programu Animal Physiology - Prodloužení platnosti akreditace Studenti OR Fyziologie živočichů - stávající počty studentů - seznam obhájených studentů obh. dizertačních prací studentů počet přijatých stud./počet obh.prací v letech Seznam členů OR Fyziologie živočichů (pracoviště, adresa, tel., fax, ) Seznam školitelů OR Fyziologie živočichů (pracoviště, adresa, tel., fax, ) - výzkumné zaměření - témata - publikace 4

5 Studijní program Cíle studia studijního programu (cíle studijního programu vyjadřují základní zaměření studijního programu v souvislosti s možnostmi uplatnění absolventa; uvádět v případě již akreditovaného studijního programu, tj. programu s více obory, informace se vztahujte k programu nikoli k oboru) Cílem tohoto programu je zaměření na samostatný vědecký výzkum a tvůrčí práci v daném oboru. Umět výsledky zpracovat, literárně konfrontovat a obhájit (přednést) na domácím či zahraničním foru. S rostoucími nároky účasti studentů na mezinárodním věd. životě je nutno i v tomto směru se zaměřit na existenci čtyřletého SP, což poskytne studentům potřebný čas pro zvládnutí stud. plánu a podat kvalitní výstupy ve formě přijatelné v mezinárodním kontextu. Charakteristika studijního programu Tento vědní obor se zabývá studiem biologických funkcí živočišných a lidských organismů. Díky širokým možnostem moderních experimentálních metod molekulární biologie, chemie, fyziky a některých speciálních fyziologických technik jsou studovány buněčné, orgánové a organismické aspekty. Profil absolventa studijního programu vymezení výstupních znalostí a dovedností všeobecných, odborných a speciálních kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání Student po absolvování doktorského studia by měl vykazovat samostatnost ve výzkumu, odbornou znalost, orientaci v odb. literatuře, umět prezentovat výsledky. Absolventi našeho SP pracují v: FgÚ AV ČR, MbÚ AV ČR, ÚMG AV ČR, ÚEM AV ČR, 1.LF, 2.LF, 3.LF, IKEM, Endokrinologický ústav, ÚHKT, Biol.fak. JU a dalších. Poptávka převyšuje nabídku. Většina těch, kteří procházejí SP Fyziologie živočichů jsou vedoucími laboratoře, katedry, ústavu nebo v důležitých či vysokých funkcích a řada z nich jsou docenty a profesory. Skvěle se uplatňují v daném oboru i v zahraniční konkurenci. Zajištění odbornou literaturou Základní literatura je vždy k dispozici na školícím pracovišti, dále jsou to knihovny nejen dané instituce, počítačové vyhledávání, kurzy domácí i zahraniční a zahraniční stáže Vstupní požadavky na uchazeče Doktorskému studiu musí předcházet přijímací řízení, ke kterému se musí dostavit student i jeho budoucí školitel, který prokáže dobrou odbornou i finanční připravenost ke zdárnému dokončení studia. Komise po odborném pohovoru rozhodne o přijetí. Výsledek se zapíše do příslušného protokolu se stručným popisem tohoto řízení. Zaměření a rozsah získávaných znalostí Viz výše 5

6 Studijní předměty viz dále: Charakteristika stud. předmětů (podrobně): Bioenergetika (Doc.Štefl), Fyziologie epitelu (Doc.Pácha), Chronobiologie (Prof. Illnerová), Membránové lipidy a buněčná signalizace (Doc. Nováková, Doc. Novák), Molekulární farmakologie (Doc. Svoboda a kol.), Molekulární základy buněčné dráždivosti (Prof. Vyskočil). Studenti mimo doporučených a schválených předmětů si mohou vybrat ještě předměty, které by mohly prohloubit jejich znalosti v zadaném tématu práce. Zúčastňují se seminářů i diskusních setkání. Aktivní účast na grantech. Další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia - OR FŽ nevyžaduje certifikovanou jazykovou zkoušku, může být složena i u jiné komise. - minimálně 2 odborné zkoušky + 1 jazyková - OR Fyziologie živočichů je schopna zajistit výuku v anglickém jazyce. - Studenti se podílejí dobrovolně na seminářích a praktických cvičeních Individuální studijní plán Stud. plán se podává do 1 měsíce po nástupu do PGS. Vypracovává jej student se svým školitelem, který doporučí i přednášky - zaměřené na dané téma práce. Dále se vyplňují jednotlivé fáze studia: termín dílčích zkoušek, přípravná fáze, experimentální fáze, SDZ, sepsání práce a předpokládaná obhajoba. Studijní plán pak schválí OR na svém nejbližších zasedání a po podpisu předsedy OR se vrátí na stud. odděl. PGS a následně ke studentovi. Plnění a hodnocení se počítačově provádí každý rok. Státní doktorská zkouška Skládá se po absolvování dílčích ZK, tj. min. 2 odborné ZK a 1 jazyková. Studenti skládají SDZ ze čtyř okruhů: 2, ze kterých skládali ZK dílčí, dále je závazná "Molekulární organizace buňky" a pak zvolené další téma z připojené nabídky: Témata pro státní doktorskou zkoušku I. Molekulární organizace buňky 1. Chemické složení buňky, koordinace katabolismu a biosyntézy. Alberts et al. ch. 2 - Small molecules, energy and biosynthesis, pp Struktura a funkce buněčných membrán, výměna látek mezi buňkami a okolím. Voet, Voetová kap Lipidy a membrány, str , kap Membránový transport, str Rybová, Janáček kap. 3 Prostá a zprostředkovaná difúze, aktivní a pasivní transport str Intracelulární kompartment, výměna látek mezi organelami. Alberts et al. ch. 8 - Intracellular sorting and the maintainance of cellular compartments, pp Základní genetické procesy - replikace DNA, struktura eukaryotického genomu, řízení genové exprese, syntéza RNA a proteinů, posttranslační modifikace, aplikace molekulární biologie ve fyziologii. 6

7 5. Přenos signálu buněčnými membránami a uvnitř buňky - receptory (afinita k ligandu, saturabilita, apecificita vazby), G proteiny (struktura, funkce, typy), druzí poslové (camp, cgmp, fosfolipidy a jejich metabolity, regulace tvorby a odbourávání, ionty Ca a jejich mobilizace a influx), třetí poslové (transkripční faktory FOS, JUN atd.). Alberts et al. ch Cell Signaling, pp Bygrave FL, Roberts HR (1995) Regulation of cellular calcium through signaling cross-talk involves an intricate interplay between the actions of receptors, G.proteins, and second messengers, FASEB J. 9: Ghosh A. Greenberg ME (1995) Calcium signaling in neurons: molecular mechanisms and cellular consequences, Science 268: Walsh DA, Van Patten SM (1994) Multiple pathway signal trabsduction by the camp-dependent protein kinase, FASEB J. 8: Berridge MJ (1993) Inositol triphosphate and calcium signaling. Nature 361: Birnbaumer L et al. (1990) Receptor - effector coupling by G proteins, BBA 1031: Freissmith M et al. (1989) G proteins control diverse pathways of transmembrane signaling. FASEB J. 3: II. Molekulární podstata dráždivosti nervového a svalového systému a smyslových elementů 1. Pole a potenciál. Vznik klidových a akčních potenciálů, vedení vzruchu nervovými vlákny Rybová, Janáček kap. 4 Elektrické jevy na membránách str Vyklický L. Vyskočil F. Molekulární podstata dráždivosti nervového systému. Skripta PřF UK Napěťové a chemicky řízené iontové kanály, iontové kanály řízené G proteiny, faktory ovlivňující selektivní propustnost otevřených iontových kanálů. Vyklický L. Vyskočil F. Molekulární podstata dráždivosti nervového systému. Skripta PřF UK Přenos informace na synapsích: synaptické mediátory, jejich syntéza, skladování, uvolňování a inaktivace. Ionotropní a metabotropní synaptické receptory a mechanismus jejich působení. Excitační a inhibiční postsynaptické potenciály. Ganong kap. 4 - Synaptický přenos, mediátory a receptors, str Vyklický L. Vyskočil F. Molekulární podstata dráždivosti nervového systému. Skripta PřF UK Nervosvalové spojení, molekulární mechanismus kontrakce a jeho regulace. Rozdíl hladkého a příčně pruhovaného svalu. Guyton ch. 6 - Contraction of skeletal muscle pp , ch. 7 Excitation of skeletal muscle contraction, neuromuscular transmission and excitation-contraction coupling pp , ch. 8 Contraction and excitation of smooth muscle pp Schmidt ch. 4 - Muscle pp Úloha oxidu dusnatého v nervovém systému a v hladkém svalu. Sanders KM, Ward SM (1992) Nitric oxide as a mediátor of nonadrenergic noncholinergic neurotransmission, Am. J. Physiol. 262: G379-G392. Bredt DS, Snyder SH (1992) Nitric oxide, a novel neuronal messenger, Neuron 8: Vincent SR, Hope BT Neurons that say NO, Trends Neurosci. 15: Das S, Kumar KN (1995) Nitric oxide: its identity and role in blood pressure control, Life Sci. 57: , Schulz R, Triggle CR (1994) Role of NO in vascular smooth muscle and cardiac muscle function, Trends Pharmacol. Sci. 15: III. Motorické integrativní a senzorické funkce nervového systému 1. Nervová řízení volní a mimovolní hybnosti (senzory motorických funkcí, motorický 7

8 systém mozku, bazální ganglia, mozeček). Schmidt ch. 9 - The somatoviscelar sensory system pp , ch Motor systems pp Integrační funkce CNS (motivace a emoce: modulační systémy - retikulární formace, vigilita a pozornost: paměť a učení. Schmidt ch. 6 - Integrative functions of the central nervous system pp Senzorické systémy a bolest - mechanismy transdukce v senzorických orgánech, senzorické systémy v CNS. Ganong kap. 5 - Vznik impulsů ve smyslových orgánech str , kap. 7 - Kožní, hluboké a viscerální čití str , kap. 8 - Zrak str , kap. 9 - Sluch a rovnováha str , kap Čich a chuť str IV. Humorální regulace 1. Principy účinku hormonů - hormonální regulace genové exprese, hormonální signalizace přes membránové receptory a druzí poslové, cytosolární a nukleární receptory, endokrinní a parakrinní funkce. Alberts et al. ch Cell Signaling, pp Přehled základních hormonů a mechanismy jejich tvorby, vylučování a účinků v cílových tkáních. Ganong - kapitoly týkající se hormonů str V. Bioenergetika a metabolismus 1. Zdroje energie pro zabezpečení buněčných funkcí. Zpracování substrátů enzymovými komplexy cytosolárních a mitochondriálních dehydrogenáz. Voet, Voetová kap Glykolýza str , kap Metabolismus glykogenu str , kap Metabolismus lipidů str , kap Energetický metabolismus: integrace a orgánová specializace str Úloha ATP jako univerzálního energetického donoru pro buněčné endergonické procesy. Podíl aerobní a anaerobní produkce ATP. viz bod V/1 3. Aerobní tvorba ATP, mitochondrie a mechanismus oxidativní fosforylace. Voet, Voetová kap Citrátový cyklus str , kap Transport elektronů a oxidativní fosforylace str Mechanismus využití energie. Zabezpečení tepelné homeostázy organismus. Termogenetická funkce hnědé tukové tkáně a kosterního svalu. Horečka. Schmidt ch Thermal balance and the regulation of body temperature pp Metabolismus cukrů, tuků a bílkovin. Trávení, zažívání, funkce jater. Ganong kap Trávení a vstřebávání str , Schmidt ch Functions of the alimentary canal pp , Voet, Voetová kap Glykolýza str , kap Metabolismus lipidů str , kap Metabolismus aminokyselin str

9 VI. Molekulární podstata přenosu látek přes epitely 1. Principy usměrněného toku látek přes epitel, transcelulární a paracelulární transport, apikální a bazolaterální buněčná membrána. Schmidt ch Functions of the alimentary canal pp Kinne RKH (1991) Selectivity and direction: plasma membranes in renal transport, Am. J. Physiol. 260: F153-F162. Handler JS (1989) Overview of epithelial polarity, Ann. Rev. Physiol. 51: Wade JB (1986) Role of membrane fusion in hormonal regulation of epithelial transport, Ann. Rev. Physiol. 48: Mechanismy absorpce elektrolytů, neelektrolytů a vody ve střevu a v tubulech ledvin. Mechanismy sekrece vody a iontů ve střevním epitelu. Schmidt ch Functions of the alimentary canal pp Powell DW Intestinal water and electrolyte transport. In: Physiology of the Gastrointestinal Tract, LR Johnson (Ed.). Raven Press 1987, pp Powell DW Ion and water transport in the intestine In: Membrane Transport Process in Organized Systems, TE Andreoli et al. (Eds), Plenum 1986, pp Aronson PS (1989) The renal proximal tubule. Ann. Rev. Physiol. 51: Stoner LC (1985) The movement of solutes and water across the vertebrate distal nephron. Renal Physiol. 8: Greger R (1988) Chloride transport in thick ascending limb, distal convolution, and collection duct. Ann. Rev. Physiol. 50: , Steinmetz PR Cellular organization of urinary acidification Am. J. Physiol. 251: F173-F187. Tripathi S, Boulpaed EL Mechanisms of water transport by epithelial cells Q. J. Exp. Physiol. 74: Regulace epiteliálního transportu na úrovni buňky a celého organismu. viz bod 6/2. Schlatter E (1989) Antidiuretic hormone regulation of electrolyte transport in the distal nephron, Renal Physiol. Biochem. 12: Osmosa a difuze Rybová, Janáček kap. 3 - Prostá a zprostředkovaná difuze str , membránami str kap. 5 - Transport vody 5. Principy buněčné osmoregulace Eveloff JL, Warnock DG (1987) Activation of ion transport systems during cell volume regulation. Am. J. Physiol. 252: F1-F10, Macknight ADC (1988) Principles of cell volume regulation. Renal Physiol. Biochem. 11: Reuss L (1988) Cell volume regulation in nonrenal epithelia. Renal Physiol. Biochem. 11: Výměna plynů v plicích a tkáních. Jejich transport krví. Guyton ch Physical principles of gaseous exchange, diffusion of oxygen and carbon dioxide through the respiratory membrane pp , ch Transport of oxygen and carbon dioxide in the blood and body fluids pp VII. Cirkulace a objemová homeostáza 1. Srdce - struktura a činnost, vlastnosti srdečního svalu, srdeční cyklus a elektrická activita Guyton ch. 9 - Heart muscle, the heart as a pump, ch Rhytmic excitation of the heart, pp , ch.20 Cardiac output, venous return and their regulation pp Molekulární podstata funkce srdečního svalu, automacie, humorální a nervová regulace srdeční činnosti. 9

10 Katz ch. 8 - Mechanism ans control of cardiac contractile process, pp , ch Excitation-contraction coupling. Calcium and other ion fluxes across the plasma membrane, pp , ch Excitation-concentration coupling. Calcium fluxes across the sarcoplasmic reticulum and mitochondria, pp , ch Regulation of myocardial contractility, pp ch The cardiac action potential, pp Funkce vaskulárního systému - cévní řečiště a vlastnosti cévní stěny, dynamika krevního oběhu, nervová a humorální regulace krevního tlaku. Guyton ch Vascular distensibilityand function of the arterial and venous fluid exchange, pp , ch The microcirculation and the lymphatic system: Capillary fluid exchange, interstitial fluid, and lymph flow, pp , ch Local control of blood flow by the tissue and humoral regulation, pp , ch Nervous regulation of the circulation and rapid control of arterial pressure, pp Endotel a hladký sval cévní - nolekulární podstata funkce hladkého svalu, regulace tonu cévního hladkého svalu (vliv hormonů, mediátorů, receptory. fosfatidyl-inositoly, vápník, kontraktilní aparát a jeho regulace). Úloha endotelu v regulaci cévního tonu. Flavahan NA, Vanhoutte PM (1095) Endothelial cell signaling and endothelial dysfunction. Am. J. Hypertens 8 (part 2): 28S-41S. Mombouli JV, Vanhoutte PM (1995) Endothelium-derived hyperpolarizing factor(s) and the potentiation of kinins by concerting enzyme inhibitors Am. J. Hypertens 8 (part 2): 19-27S. Luscher TF (1994) The endothelium in hypertension: bystander, target or mediators J. Hypertens 12 (Suppl. 10): S105-S116. Články ze symposia "Vascular neuroeffector mechanisms. Can. J. Physiol. Pharmacol. 73: (1995). 5. Funkce ledvin při udržování krevního tlaku, složení tělesných tekutin a acidobazické rovnováhy. Tvorba hypertonické moče. Guyton ch Dominant role of the kidney in long term regulation of arterial pressure and in hypertension pp , ch Renal and associated mechanisms for controlling extracellular fluid osmolality and sodium concentration pp , ch Renal regulation of blood volume and extracellular fluid volume. Excretion of urea, potassium and other substances pp Řízení objemu a složení tělesných tekutin (izotonie, stálý objem a iontové složení extracelulárních tekutin, acidobazická rovnováha). Schmidt ch Water and electrolyte balance pp Guyton ch Regulation of acid base balance pp Návrh témat disertačních prací Renální mechanismus hypertenze u Ren-2 transgenních hypertenzních potkanů. - Dr. Červenka Regulace uvolňování synaptických mediátorů z nervových zakončení. Patogenetické mechanismy Alzheimerovy choroby. - Dr. Doležal. Energetické zabezpečení obnovy jaterní tkáně po částečné hepatektomii a mechanismus působení hepatotoxických látek na energetický metabolismus. Využití fluorescenčních technik pro hodnocení tvorby kyslíkových radikálů. Hodnocení energetického metabolismu buněk při indukci apoptosy. Diagnostika vrozených poruch energetického metabolismu. Hodnocení metabolismu adipocytů obesních živočichů. - Dr. Drahota Animální modely epilepsie. Korelace poruch chování a paměti s EEG aktivitou a morfologickými změnami v mozku. - Dr. Hliňák Synchronisace biologických hodin nesvětelnými / světelnými podněty. Exprese genů v biologických hodinách po osvětlení. - Prof. Illnerová Význam odpřažení mitochondrií beta buněk pankreatu pro vývoj diabetes mellitus 2.typu. Objasnění úlohy mitochondriálního faktoru CIDEa ve fyziologii, antioxidační obraně, u diabetu 10

11 2.typu a obezity. Regulace produkce kyslíkových radikálů v buněčném cytosolu a extracelulární matrix pomocí mitochondrií. Interakce superoxidu a dalších reaktivních kyslíkových (dusíkových) radikálů s mitochondriálními odpřahujícími proteiny. - Dr. Ježek Studium nikotinických acetylcholinových receptorů. - Dr. Krůšek Protekce ischemického myokardu:vztah mezi"preconditioningem" a adaptací na chronickou hypoxii. Mechanismy kardioprotektivního účinku chronické hypoxie. Růst srdce při tlakové zátěži v časném postnatálním období. - Prof. Kolář Fyziologie tukové tkáně. - Dr. Kopecký Regulace triglyceridémie a aktivita lipoproteinové lipázy. - Dr. Kovář Determinace odpovědi koncentrace lipoproteinů na změnu diety. Hledání genetických lokusů spojených se vznikem hypertense. Úloha lipidů v regulaci krevního tlaku. Věkový faktor v solné hypertensi. - Dr. Kuneš Funkční a morfologická plasticita synapsí za různých funkčních a patologických stavů centrálního nervového systému. Funkčně-morfologická analýzy změn v neokortexu a hippocampu navozených hypoxií. Možnosti ovlivnění apoptózy v nervové tkáni. - Prof. Langmeier Detekce myofibrilární kreatinkinasy z krysího m.psoas. Rekonstrukce myofibrilární kreatinkinasy pomocí RTG difrakce. Manipulace s myofibrilární kreatinkinasou v obnaženém svalovém vlákně. - Prof. Mejsnar Charakteristika změn v pojivových bílkovinách při plicní hypertensi. Modifikace bílkovinných substrátů vlivem oxidativního stresu. Uplatnění spřažených technik (LC-MS) pro detekci fysiologicky významných depot v organismu. - Ing. Mikšík Metabolismus membránových lipidů v srdečním svalu. - Doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. Mechanismus přenosu signálu neuropeptidů v epifýze laboratorního potkana. Úloha neuropeptidů v regulaci syntézy melatoninu v epifýze. Působení melatoninu na mechanismus signálního přenosu gonadotropních buněk hypofýzy. - Doc. Novotná Buněčná regulace transportu sodných iontůl ve střevním epitelu (epiteliální sodíkový kanál, Na- H antiport). Humorální a neurální regulace chloridové sekrece ve střevním epitelu (chloridový kanál) a vzájemná interakce s imunitním systémem. Metabolismus kortikosteroidů v epitelu a jeho vztah k mineralokortikoidní a glukokortikoidní regulaci fysiologických funkcí, - Doc. Pácha Úloha glutamátových receptorů při přenosu bolesti na míšní úrovni. Míšní mechanismy patologických bolestivých stavů. Buněčné mechanismy hyperalgesivních stavů. - Dr. Paleček Kontraktilní a kolagenní proteiny srdečního svalu. Vliv ACE inbhibitorů na kvalitativní a kvantitativní změny srdečního kolagenu. Biochemická remodelaee hypoxického myokardu. - Prof. Pelouch Adaptace tukového metabolismu na různé modely infrekventního krmení (stabilita změn po různé době adaptace. - Prof. Petrásek Imunocytochemická determinace diferenciace typů svalových vláken po transplantaci svalu a analýza vlivu genetických, nervových a hormonálních faktorů na expresi specifického fenotypu svalových vláken. Stereologické metody analýzy svalových vláken. - Dr. Soukup Aktivita acetylcholinesterasy v krvi a v červených krvinkách u pacientů s AD. Změny v homeostase vápníku v průběhu stárnutí a u pacientů s AD. Patofysiologické působení iontů fluoru a hliníku v etiologii AD.Receptory pro IP3 v krevních elementech u pacientů s AD. Změny v organisaci cytoskeletu v leukocytech u pacientů s AD. Vliv aluminfluoridových komplexů na organizaci cytoskeletálních proteinů. - Prof. Strunecká Synchronisace biologických hodin nesvětelnými podněty. Synchonisace biologických hodin světelnými podněty. Exprese genů v biologických hodinách po osvětlení. - Dr. Sumová Úloha dlouhé a krátké varianty Gs alfa proteinu v regulaci hnědé tukové tkáně. Molekulární mechanismus beta1- a beta3-adrenergní stimulace hnědé tukové tkáně. Úloha trimerních GTPvazebných proteinů v desensibilisaci hormonálního účinku. Funkční význam internalisace a recyklování GPRC (receptorů spřažených a G proteiny). - Doc. Svoboda Principy regulace energetického metabolismu kosterního svalu. Aktivita kreatinkinázy 11

12 asociované s myofibrilami. - Doc. Štefl... Buněčné mechanismy synchronisace biologických hodin u savců. Účinky melatoninu na reprodukční funkce a jejich mechanismus. Přenos melatoninového signálu v nervových a sekrečních buňkách. - Dr. Vaněček Vliv chladové adaptace na aktivitu sympatoadrenálního systému a rozvoj netřesové termogenese u člověka. Vliv omezené aktivace sympatiku alfa a beta blokátory na termoregulační a hormonální odpověď při akutní exposici chladu u člověka. - Doc. Vybíral Buněčné a molekulární mechanismy nocicepce na modelu isolovaných sensorických neuronů potkana v tkáňové kultuře. - Dr. Vyklický, Sen. Elektrofysiologické studium molekulárních mechanismů aktivace glutamátových receptoriontových kanálů včetně modulace jejich aktivity druhými posly a farmakologickými látkami. (Užití techniky patch clamp pro snímání proudových odpovědí z kultivovaných hipokampálních neuronů.) Charakterisace vlastností glutamátových receptorů a excitačního synaptického přenosu mezi neurony v míšních řízcích. (Užití techniky patch clamp pro snímání excitačních postsynaptických proudů z interneuronů a motoneuronů v akutně připravených řízcích z krysí míchy. - Dr.Vyklický, Jr. Oxid dusnatý a nervosvalová synapse - mají se rádi? (intracellulární snímání synaptických a akčních potenciálů). Molekulární průkaz nekvantového výlevu neuropřenašeče na nervosvalovém spojení myši (patch clamp). Vlastnosti exprimovaného acetylcholinového receptoru po místní mutaci podjednotek (patch-clamp, spektrofluorometrie). -Prof. Vyskočil Mechanismus vzniku intracelulárních vápníkových oscilací v neonatálních hypofyzárních buňkách. Denní rytmus GABAA receptoru v neuronech suprachiasmatického jádra v mozkových řezech. - Dr. Zemková Význam nových nutričních faktorů k diagnostice, patofyziologii a prognóze malnutrice: význam lathosterolu a myostatinu. Význam malých denzních LDL - metabolické, nutriční a humorální aspekty: vztahy k oxidačnímu stresu a složení mastných kyselin plazmatických lipidu. - Prof. Žák 12

13 Charakteristika studijního předmětu (nebo tématického bloku) Viz příloha níže: Kurzy, přednášky (se všemi požadavky) Název studijního předmětu: Způsob zakončení: ZK Přednášející: Stručná anotace předmětu: (cíle a obsahové zaměření) Odborná literatura: (Seznam vědecké a odborné literatury, která tvoří základ daného předmětu; uvést: autora, název, rok vydání, vydavatele, pořadí, rozsah, ISBN) 13

14 Příloha: Kurzy, přednášky - všechny bez poplatků BIOENERGETIKA Bioenergetika [B150P27] Zajišťuje: 150 Stav předmětu: vyučován Rozsah v LS: 2/0 Zk [hodiny/týden] Kredity: 3 Platnost: od 2006 Počet míst: neomezen Vyučující: Doc. RNDr. Štefl, CSc. Anotace: Specializační přednáška pro magisterský stupeň oboru fyziologie živočichů (povinně volitelná pro diplomní zaměření fyziologie živočichů a diplomní zaměření neurobiologie). Volitelná přednáška v doktorském studijním programu fyziologie živočichů. Předpokládá se absolvování základních kurzů fyzikální (nebo obecné) chemie, biochemie a buněčné biologie. Stručná osnova předmětu: Energetická podstata buněčné činnosti, její fyzikální a biochemické popisy a hodnocení. Významné buněčné metabolické dráhy. Integrační funkce mnohobuněčného živočišného organismu. Regulace příjmu potravy a výdeje energie. Endokrinní řízení metabolických funkcí. Substrátové cykly a jejich význam u savců. Obezita, metabolismus tukových tkání, termoregulace. Experimentální přístupy ke studiu energetického metabolismu obratlovců. Literatura: Moore W.J.: Fyzikální chemie. SNTL, Praha, Maršík F., I. Dvořák: Biotermodynamika. 1998, 2. vydání, Academia, Praha, ISBN F. Ganong: Přehled lékařské fyziologie. 1995, vydání v ČR 1. podle 16. angl. vydání. Nakladatelství a vydavatelství H & H, Jinočany. ISBN Významné moderní publikace přehledné články. Termín kurzu: po dohodě s přihlášenými studenty (pravděpodobně v první polovině května) aktuálního školního roku. BIOENERGETICS Bioenergetics [B150P27] Guaranteed by:

15 State: taught synthesys and hydrolysis of ATP, Summer term: 2/0 Zk [hodiny/týden] Credits: 3 Valid: from 2006 Capacity: unlimited Teacher(s): Štefl, B. Anotation: Specialized lecture on thermodynamic principles, biochemistry and physiology of energetis substances, etc. Obligatory for Mgr. degree of animal physiology or neurobiology. Facultative for the PhD. study program animal physiology. Basic courses from Cell Biology, Biochemistry and Physical Chemistry are presumptive. Syllabus: Potential (definition, mechanical, thermodynamical, electrochemical and redox). Green and red energetic pathways of life. NADH - central elektron carrier in the cell. Calvins (reductive and oxidative) pentose cycle, Krebs cycle. Balance of mass and energy. The first and the second principle of thermodynamics. Free energy / enthalpy ratio, work and heat. Regulation of energy intake and output. Endocrine control of metabolic functions. Substrate cycles and their importance in mammals. Obesity, metabolism of adipose tissues, thermoregulation. Experimental studies of energy metabolism. References: Moore W.J.: Fyzikální chemie. SNTL, Praha, Maršík F., I. Dvořák: Biotermodynamika. 1998, 2. edition, Academia, Praha, ISBN F. Ganong: Review of Medical Physiology. 20th edition 2001, Lange Medical Books/Mc Graw-Hill Medical Publishing Division, ISBN Important modern publications reviews. Terms of course: After agreement with students in current school year (probably in the first half of May). FYZIOLOGIE EPITELU. TRANSPORT LÁTEK, JEJICH REGULACE A VZTAHY MEZI STRUKTUROU A FUNKCÍ Odborný kurs Oborové rady 06 fyziologie živočichů pro studenty postgraduálního doktorského studia biomedicíny Termín: Zimní nebo letní semestr, přesný termín podle dohovoru Místo konání: Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, konečná autobusu 193. Učitelé: Doc.RNDr. Jiří Pácha, DrSc. Přednášky seminární formou: 15

16 1/ Podstata epitelu a metody jeho studia: homeostáza elektrolytů a rovnováha v příjmu a výdeji solutů, srovnání epiteliální buňky s jinými buňkami, funkční organizace epitelu, struktura a funkce těsných spojů, epitely těsné a volné, metody studia epitelu 2/ Principy transportu látek a systematický přehled transportu neelektrolytů a elektrolytů v epitelu: matematické modely transportních procesů a hnací síly transportu, mechanismus spřažení toku solutů a solventu, sekrece a absorpce, mechanismy transportu vody, aminokyselin, cukrů, karboxylových kyselin, fosfátu, Na +, K +, Cl - a Ca 2+, acidobazická rovnováha a transport H + a HCO 3 -, transport lipidů. 3/ Regulace transportu látek: princip regulace na úrovni buňky, orgánu a organismu, neurální a humorální regulace, imunitní systém a regulace transportu látek, regulace buněčného objemu, regulace intracelulárního ph, bioenergetika transportu, korelace mezi strukturou a funkcí, ontogenetické procesy v epitelu. 4/ Transport látek v epitelech jednotlivých orgánů: gastrointestinální trakt a absorpce živin iontů a vody, sekrece žaludečních a střevních šťáv, renální tubuly a reabsorpce primárního filtrátu, tvorba moče a renální acidifikace, dýchací cesty a sekrece surfaktantu, epitely oka a tvorba očních tekutin, slinné a potní žlázy a tvorba slin a potu. 5/ Poruchy transportu látek a vybrané kapitoly ze srovnávací fyziologie epiteliálního transportu: cystická fibrosa, diarrhea, mechanismy působení enterotoxinů, poruchy transportu v ledvinách, poruchy v metabolismu kortikosteroidů. 6/ Srovnávací hlediska mechanismů epiteliálního transportu: Vstřebávání látek v gastrointestinálním traktu přežvýkavců, osmoregulace u ptáků a role kloaky, transport iontů v kůži a močovém měchýři obojživelníků, osmoregulace u ryb a role žaber, transport KCl u hmyzu a funkce malpigických trubic. Epithelial Physiology Membrane transport, its regulation and structure-function relationship 1/ Principles of epithelia and experimental methods: electrolyte homeostasis and the balance between intake of solutes and excreting them; comparison between epithelial and nonepithelial cells; structure of the epithelia; structure and function of tight junctions; leaky and tight epithelia; techniques for studying the epithelial function. 2/ Membrane transport of electrolytes and nonelectrolytes across epithelia: mathematical models of epithelial transport and driving forces of this transport; coupling of solute and solvent fluxes; secretion and absorption; mechanisms of water transport; transport of amino acids, carbohydrates, carboxylic acids, phosphate, sodium, potassium, chloride and calcium; acid base balance and transport of hydrogen ions and bicarbonate; lipid transport. 3/ Control of epithelial transport: principles of this control at the level of the cell, organ and organism; autonomic nervous system; endocrine regulations; immune system and epithelial transport; cell volume regulation; regulation of intracellular ph; bioenergetics of transport; ontogeny of epithelial functions. 4/ Organization of epithelia in gastrointestinal and renal tract, airways, eyes, salivary and sweat glands: absorption of minerals, nutrients and water in gastrointestinal tract; gastric and intestinal secretion; renal tubules and reabsorption of solutes and water; urine concentration and 16

17 dilution; renal acidification; transport of solutes and water in airways; corneal epithelium and aqueous humor; secretion of saliva and sweat. 5/ Pathophysiology of the epithelium: cystic fibrosis; congenital chloridorrhea; secretory diarrhea and infections with Escherichia coli and Vibrio cholerae; malfunctions of renal transport and metabolism of corticosteroids. 6/ Comparative physiology of epithelial transport: Digestion and absorption in the ruminant gastrointestinal tract; osmoregulation in birds and the role of cloaca; ion transport across amphibian skin and urinary bladder; osmoregulation in fishes and the role of gills; malphigian tubules. CHRONOBIOLOGIE Odborný kurs Oborové rady 06 - Fyziologie živočichů pro studenty postgraduálního doktorského studia biomedicíny Přednášející: Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., FgÚ AV ČR Termín a místo konání: Přednášky se budou konat každou středu od 21. února 07 v h v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, míst. č Chronobiologie je nauka o čase v biologii. Všechny živé organizmy vykazují biologické rytmy ve stovkách proměnných, od exprese genů až po chování. K nejdůležitějším rytmům náleží rytmy cirkadiánní, tj. zhruba denní, které přetrvávají i tehdy, jsou-li organizmy chovány ve stálém prostředí. V kurzu bude věnována pozornost zejména savčímu cirkadiánnímu systému, jeho hierarchii, synchronizaci s vnějším dnem, molekulární podstatě cirkadiánní rytmicity i ontogenetickému a fylogenetickému vývoji této rytmicity. Pozornost bude zaměřena i na souvislost mezi cirkadiánními a ročními rytmy, mezi hodinami cirkadiánními a cyklem buněčného dělení a v neposlední řadě i na cirkadiánní systém člověka a jeho poruchy a rytmy s periodou výrazně delší či kratší než je 24 hodin. CHRONOBIOLOGY Chronobiology studies time in biology. All living organisms exhibit biological rhythms in hundreds of variables, from gene expression to behaviour. The most important are cicadian, i.e. about one day, rhythms, which persit even in a non-periodic environment. Lectures will concentrate mostly on the mammalian circadian system, its hierarchy, entrainment with the 24- hour day, on molecular mechanisms underlying the circadian rhytmicity and on the ontogenetic and phylogenetic development of the rhytmicity. Further, attention will be directed at relationship between circadian and seasonal rhythms, between the circadian clock and the cell division cycle, at biological rhythms with a period significantly shorter or longer than 24 hours and, last but not least, at the human circadian system and its disorders 17

18 MEMBRÁNOVÉ LIPIDY A BUNĚČNÁ SIGNALIZACE Odborný kurs Oborové rady 06 fyziologie živočichů pro studenty postgraduálního doktorského studia biomedicíny Termín konání: letní semestr r. 2007, každé úterý od , Viničná 7, Praha 2, posluchárna bude upřesněna na začátku semestru. Přednášející: Doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie, Viničná 7, Doc. RNDr. František Novák, CSc. katedra biochemie Hlavova 2030, Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2 Program přednášky: Přednáška je určena pro studenty magisterského a postgraduálního doktorského studia a předpokládá znalosti základního kurzu biochemie. Jejím cílem je detailně demonstrovat fyzikálně chemické vlastnosti lipidů a jejich vztah ke struktuře a funkci buněčných membrán a jejich význam v přenosu signálu v buňce. Jedná se o jednosemestrální cyklus dvouhodinových přednášek v letním semestru, které se zabývají těmito tématy: 1) Fyzikálně chemické vlastnosti lipidů - struktura, lipidový polymorfismus, asymetrická distribuce v membráně, interakce lipid-protein, lipidy a fúze membrán, modely membrány. 2) Biosyntetické dráhy lipidů - topologie v buňce a regulační mechanismy. 3) Úloha lipidů při přenosu signálu v buňce - úloha fosfolipáz, fosfolipidy jako prekursory druhých poslů, kompartmentalizace meziproduktů biosyntézy membránových lipidů. 4) Glycerolipidy s etherovou vazbou a jejich biologicky aktivní druhy - destičky aktivující faktor (PAF) jako regulátor mnoha patofyziologických pochodů (zánět, alergie, anafylaktický šok). 5) Eikosanoidy - struktura, metabolismus a biologická aktivita produktů metabolických drah cyklooxygenázy, lipoxygenázy a epoxygenázy, mechanismus účinku nesteroidních protizánětlivých léčiv. 6) Sfingolipidy - bioaktivní sfingoidní báze, glykosfingolipidy jako modulátory růstu a diferenciace buněk, vrozené metabolické poruchy. 7) Cholesterol - biosyntéza a její regulace, funkce v buněčných membránách, transport v souvislosti s rizikem aterosklerózy a ischemické choroby srdeční. 8) Transport lipidů v buňce - intramembránový, intermembránový (vesikulární a pomocí přenašečových proteinů. 9) Modulace funkce proteinů lipidy - modulace katalytické aktivity a vazebných vlastností proteinů. 10) Trávení, vstřebávání a transport lipidů v plasmě - lipoproteinové komplexy. 11) Poruchy lipidového metabolismu a jejich klinické důsledky - lipidózy, poruchy syntézy plicního surfaktantu 12) Peroxidace lipidů Doporučená literatura: Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, ed. Vance J. E. 2002, Elsevier, ISBN: Materiály z přednášky 18

19 Lecture schedule: MEMBRANE LIPIDS AND CELL SIGNALLING The lecture provides overview of the nomenclature, structure, metabolism and dynamics of membrane lipids. Lipid diversity and distribution, physical properties, membrane lipid asymmetry, model membranes. Phospholipid metabolism. Ether-linked glycerolipids and their bioactive species. Phospholipases. Metabolism of arachidonic acid, cyclooxygenase, lipoxygenase and epoxygenase pathways. Sphingolipids: chemistry, metabolism and modulation of cell function. Generation and attenuation of lipid second messengers in intracellular signalling. Cholesterol biosynthesis and regulation, cholesterol and clinical pathology. Intracellular transport and cell traffic of lipids. glycosyl-phosphatidylinositol-anchored Lipidprotein interactions. Lipid-tagged proteins (acylation, isoprenylation, proteins). Lipids and free radicals. physics The knowledge of fundamental biochemistry and is expected. References: Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, ed. Vance J. E. 2002, Elsevier, ISBN: MOLEKULÁRNÍ FARMAKOLOGIE Přednášky a praktická cvičení pro posluchače 4 ročníku Přírodovědecké fakulty UK a Výukový kurs PGS Zimní semestr 2006, až Sraz v , vstupní vestibul Viničná 7 pod Einsteinem ; opozdilci rovnou do velké posluchárny v podkroví nad 2 patrem Laboratoř molekulární farmakologie, 1 patro, Viničná 7, , Přírodovědecká fakulta UK a Oddělení biochemie membránových receptorů, Fyziologický ústavu AV ČR, 1 patro, Videňská 1083, Praha 4 (konečná autobusu 193, spojení na stanici metra Budějovická) Praktická cvičení vždy konec listopadu a začátek prosince bude upřesněno na každý semestr Přednášky Doc. RNDr Petr Svoboda, DrSc Historický vývoj pojmu hormonální receptor (John N. Langley a Paul Ehrlich), objev camp a adenylylcyklázy (Earl Sutherland a spol.), trimerní G proteiny (Martin Rodbell a Alfred Gilman, Nobelova cena za Fyziologii a lékařství 1994), klasifikace receptorů, klasifikace membránových receptorů, charakterizace membránových receptorů s pomocí vazebných studií s radioligandy = kritéria Pedra Cuatrecacasse pro rozlišení specifické vazby na receptor od nespecifické vazby (afinita, saturabilita, kompetice, specifita a stereo-specifita; agonisté, antagonisté, parciální agonisté, inversní agonisté, alosterické ligandy, vnitřní afinita receptoru, tj. schopnost přenosu signálu do nitra buňky, 19

20 -trimerní G proteiny, cyklus výměny GDP-GTP, základní třídy G proteinů, -efektory = adenylylcyklázy, fosfolipásy C, fosfolipásy A2, fosfolipásy D a další -přenos informace do nitra buňky camp, fosfodiesteráza, cgmp, kyselina arachidonová. Obecný úvod do problematiky s reminiscencemi do chemie a fyziky. RNDr Lenka Bouřová, PhD, Fyziologický ústav AV ČR Matematické hodnocení vazebných studií membránových receptorů I (specifické a nespecifické radioligandy, oddělení vázané a volné radioaktivity, stanoveni radioaktivity metodou kapalné scintigrafie, filtry, scintillační kapaliny, specifická a nespecifická vazebná místa, disociační konstanta - Kd, maximální vazebná kapacita - Bmax, kompetiční vazebné studie, hodnoty EC50, výpočet Kd z hodnot EC50, výpočet Kd z poměru mezi rychlostní konstantou asociace a disociace, hodnocení vazebných studií s pomocí programu GraphPad. RNDr Lucie Hejnová, PhD, Přírodovědecká fakulta UK Matematické hodnocení vazebných studií membránových receptorů II (navazující přednáška) RNDr Jiří Novotný, CSc, Fyziologický ústav AV ČR Vápenaté ionty jako sekundární přenašeč, beta-adrenergní receptory a regulace srdečního svalu, trimerní G proteiny a srdeční sval speciálně; stanovení změn v nitrobuněčných koncentracích vápenatých iontů s pomocí fluorescenčních sond. RNDr Vladimír Rudajev, Fyziologický ústav AV ČR Fyziologický význam membránových mikrodomén, adaptorové bílkoviny a regulátory trimerních G proteinů (RGS), vzájemné interakce mezi různými signálními drahami. Pharm Dr Jiří Stohr, Fyziologický ústav AV ČR Matabotropní receptory kyseliny pro kyselinu gama-aminomáselnou (GABA B ), receptory pro opiáty, G proteiny a G-proteiny-mediované signální kaskády v nervové tkáni, vývojové změny v centrálním nervovém systému. RNDr. Ivana Švandová, Přírodovědecká fakulta UK Neuropřenašeče, G-proteiny řízené iontové kanály, receptory=iontové kanály, NO synthasa a NO, adaptorové bílkoviny těchto kaskád, základní elektrofyziologické parametry biologických membrán, klidový a akční potenciál (stručný přehled pro zopakování základní přednášky z fyziologie). RNDr Václav Lisý, CSc, Fyziologický ústav AV ČR Subcellularní frakcionace buněčných homogenátů, frakcionace mozku, frakcionace srdečního svalu, isolace plasmatických membrán, mitochondrií, myelinu, příprava vzorku pro eletron-mikroskopickou kontrolu, stanovení markerových enzymů a bílkovin; stanovení GABAb receptorů a metabotropních receptorů pro glutamát s pomocí radioligandů. Mgr. Dana Durchánková, Přírodovědecká fakulta UK Imunofluorescence, detekce GFP-fusních bílkjovin, 2D elektorforesa a technika DIGE. RNDr Denisa Petráčková, Mgr. Zdena Drastichová, Přírodovědecká fakulta UK Dělení bílkovin s pomocí 2D elektroforesy, barvení stříbrem, detekce s pomocí fluorescence. Mgr. Pavel Ostašov, Přírodovědecká fakulta UK Membránové mikrodomény (lipidické rafty, caveolae) v pohledu konfokální fluorescenční mikroskopie Praktická cvičení Receptory Konkrétní příklady stanovení receptorů s pomocí specifických radioligandů 20

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY 1 VÝZNAM MEMBRÁNOVÝCH RECEPTORŮ V MEDICÍNĚ Příklad: Membránové receptory: adrenergní receptory (receptory pro adrenalin a noradrenalin) Funkce: zprostředkování

Více

Přednáška "Lipidy a buněčná signalizace" (O. Nováková F. Novák) Termín: přednáška se bude konat stejně jako minulý rok v letním semestru, každé úterý v 13:10-14:40 hod., Adresa: Přírodovědecká fakulta,

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz)

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Biochemie Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Únor 2012-0:00. Sylabus předmětu Biochemie, Všeobecné lékařství, 2.

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 10. Struktury signálních komplexů Ivo Frébort Typy hormonů Steroidní hormony deriváty cholesterolu, regulují metabolismus, osmotickou rovnováhu, sexuální funkce

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

Farmakologie. -věda o lécích používaných v medicíně -studium účinku látek na fyziologické procesy -biochemie s jasným cílem

Farmakologie. -věda o lécích používaných v medicíně -studium účinku látek na fyziologické procesy -biochemie s jasným cílem Farmakologie -věda o lécích používaných v medicíně -studium účinku látek na fyziologické procesy -biochemie s jasným cílem Léky co v organismu ovlivňují? Většina léků působí přes vazbu na proteiny u nichž

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

OBOROVÁ RADA. Neurovědy

OBOROVÁ RADA. Neurovědy OBOROVÁ RADA Neurovědy předseda: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 e-mail: karel.sonka@lf1.cuni.cz místopředseda Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Více

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I. Toxikodynamika toxikodynamika (řec. δίνευω = pohánět, točit) interakce xenobiotika s cílovým místem (buňkou, receptorem) biologická odpověď jak xenobiotikum působí na organismus toxický účinek nespecifický

Více

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA 1 VÝZNAM TRANSPORTU PŘES MEMBRÁNY V MEDICÍNĚ Příklad: Membránový transportér: CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) Onemocnění: cystická fibróza

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková Integrace metabolických drah v organismu Zdeňka Klusáčková Hydrolýza a resorpce základních složek potravy Přehled hlavních metabolických drah Biochemie výživy A) resorpční fáze (přísun živin) glukóza hlavní

Více

OBOROVÁ RADA Neurovědy

OBOROVÁ RADA Neurovědy OBOROVÁ RADA Neurovědy Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. předseda oborové rady Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. místopředseda ÚEM AV ČR 142 20 Praha 4 Krč Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. Národní ústav duševního

Více

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Regulace metabolických drah na úrovni buňky Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace

Více

Monitorování léků. RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1

Monitorování léků. RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1 Monitorování léků RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Mechanismus působení léčiv co látka dělá s organismem sledování účinku léčiva na: - orgánové úrovni -tkáňové úrovni - molekulární úrovni (receptory)

Více

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II 1 VÝZNAM INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE V MEDICÍNĚ Příklad: Intracelulární signalizace: aktivace Ras proteinu (aktivace receptorové kinázy aktivace Ras aktivace kinázové kaskády

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard)

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard) Fyziologie svalstva Svalstvo patří ke vzrušivým tkáním schopnost kontrakce a relaxace veškerá aktivní tenze a aktivní pohyb (cirkulace krve, transport tráveniny, řeč, mimika, lidská práce) 40% tělesné

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel

Více

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA 4 FÁZE 1. vstup absorpce 2. přenos distribuce 3. metabolické přeměny biotransformace 4. vylučování - exkrece 1.FÁZE ABSORPCE - DS a) inhalací vdechováním - plyny,

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně rozšířil přístrojové vybavení pro vědce z peněz evropských fondů Ústav úspěšně dokončil realizaci dvou investičních projektů s využitím prostředků z Operačního

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem

Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem 1. Nervováčinnost Neuron, jeho stavba a typy, gliové buňky a jejich funkce, sodno-draslíková pumpa, elektrochemický

Více

Úloha membránového cholesterolu v signalizaci δ-opioidního receptoru Korelace se strukturou plazmatické membrány

Úloha membránového cholesterolu v signalizaci δ-opioidního receptoru Korelace se strukturou plazmatické membrány Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Oddělení biochemie membránových receptorů Doktorandská dizertační práce Úloha membránového cholesterolu v signalizaci δ-opioidního receptoru Korelace se

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti EEG - elektroencefalogram Skalpové EEG Intrakraniální EEG > 1 cm < 1 cm Lokální potenciály Extracelulární akční potenciály ~ 1 mm ~ 1 um EEG - elektroencefalogram

Více

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice Havířov Mezioborová JIP Colours of Sepsis, Ostrava, 28.1.2015 Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Obecná citlivost neuronů i na chemickou modulaci. Neurony nekomunikují pouze synapticky, ale i mimosynapticky. Informační polévka.

Obecná citlivost neuronů i na chemickou modulaci. Neurony nekomunikují pouze synapticky, ale i mimosynapticky. Informační polévka. Šířen ení signálů a synapse Synapse, místa přerušení elektrického vedení. Zpomalení, převod na chemickou řeč. Neurony tedy nekomunikují pouze AP, ale i chemicky. Prostor pro zpracování informací. Plasticita

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Fyziologie výživy

Fyziologie výživy Fyziologie výživy Obrázek trávic vicí ústrojí 15.9.2006 1 Úvod Mgr. Lucie Mandelová Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy E -mail: mandelova@fsps.muni.cz Telefon: 5 49498664 Konzultační

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Vegetativní nervový systém = autonomní (nezávislý na vůli) Udržuje základní životní funkce, řídí a kontroluje tělo, orgány Řídí hladké svaly (cévní i mimocévní), exokrinní sekreci

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Živočišné tkáně II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis a charakteristika nervové

Více

ÚSTAV LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE

ÚSTAV LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE Univerzita Palackého v Olomouci ÚSTAV LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE Laboratoř buněčných kultur Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Česká republika : +420-585 632 301 Fax: +420-585 632 302 www.medchem.upol.cz

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

FARMAKODYNAMIKA. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

FARMAKODYNAMIKA. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. FARMAKODYNAMIKA Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FARMAKODYNAMIKA studuje účinky léčiv a jejich mechanizmy

Více

Fyziologie člověka. Aplikovaná tělesná výchova a sport. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fyziologie člověka. Aplikovaná tělesná výchova a sport. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Fyziologie člověka studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc. Praha 2011

Více

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku

Katalog biomedicínských modelů, výuka simulacim a modelování v biomedicínském inženýrství, interaktivní systém v MatLab-Simulinku SYSTÉM PRO PRESENTACI MODELŮ Patrik Onderka, Vladimír Eck, Karel Malý Anotace Sdělení popisuje praktické použití katalogu modelů ve výuce předmětu Simulace a modelování v inženýrském bloku studijního plánu

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost PaedDr. Mgr. Hana Čechová I zdánlivě banální onemocnění mohou mít vliv na výkon a funkce našeho mozku. Soustřeďte se na své zdraví, nebojte se zeptat

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda) Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen

Více

- je nejmenší jednotkou živého organismu schopnou nezávislé existence (metabolismus, pohyb,růst, rozmnožování, dědičnost = schopnost buněčného dělení)

- je nejmenší jednotkou živého organismu schopnou nezávislé existence (metabolismus, pohyb,růst, rozmnožování, dědičnost = schopnost buněčného dělení) FYZIOLOGIE BUŇKY Buňka -základní stavební a funkční jednotka těla - je nejmenší jednotkou živého organismu schopnou nezávislé existence (metabolismus, pohyb,růst, rozmnožování, dědičnost = schopnost buněčného

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Látkové regulace Hormonální řízení

Látkové regulace Hormonální řízení Látkové regulace Hormonální řízení Obecná chemorecepční schopnost buněk Komunikace ve společenství buněk, rozeznání poškozené nebo cizí buňky Signály: diferencuj, proliferuj, syntetizuj, zemři Porozumění

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy Alice Skoumalová 1. Pentóza fosfátová dráha Přehledné schéma: Pentóza fosfátová dráha (PPP): Probíhá v cytozolu Všechny buňky Dvě části: 1) Oxidační

Více