Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglický slovník odborného vzdělávání"

Transkript

1 Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení překládat uvedeným způsobem, seznam použité literatury a jména spolupracovníků, kteří se na vytváření slovníku podíleli či stále ještě podílejí. a kolektiv (v knize) et al. absolvent graduate, school leaver adaptabilita adaptability adiktologie narcology administrativní nebo kancelářská práce paperwork, clerical work akademická hodnost academic degree akční program Evropské unie EU action programme akreditace (institucí nebo programů OVP) accreditation (of a VET provider or training programme) akreditace dovedností a kompetencí accreditation of skills and competences aktivní politika zaměstnanosti active employment policy aktualizační školení updating training akulturace aculturation akumulace lidského kapitálu human capital accumulation akustické vnímání auditory perception alternační nebo sendvičové kurzy alternating or sandwich courses alternační profesní příprava alternating training ani trochu, vůbec ne not a bit, not in the least, not at all aplikovaná matematika applied mathematics aplikovaný výzkum applied research audiovizuální pomůcky audiovisual aids audit dovedností skills audit bakalářská hodnost bachelor s degree bezděčné učení concomitant learning bezpečnost a ochrana zdraví při práci occupational safety and health bezplatné vzdělávání free bílá kniha white paper blokové vyučování block teaching call centrum call center Amer (centre Br) celostní psychologie holistic psychology celostní vnímání holistic perception celoživotní vzdělávání lifelong learning or centrum odborné přípravy vocational training centre centrum volného času leisure centre certifikace dovedností a kompetencí certification of skills and competences certifikační orgán awarding body certifikát certificate cílová skupina target group cílově orientovaná výuka teaching by objectives cílový stav objective state of play církevní škola denominational school civilní obrana civil defence cizí jazyk foreign language časový faktor time-factor částečně kvalifikovaný pracovník semiskilled worker čerpat informace draw on information činnosti mimo vyučování extracurricular activities činnostní učení learning by doing čítanka reading book článek (v zákoně) subsection (ss.) člověk human being čtení hmatem s využitím magnetické rezonance finger reading čtení nahlas reading aloud čtivost readability dále jen hereinafter referred to as, hereinafter xy dále v textu hereafter, henceforth, from now on dalekosáhlý far-reaching další odborné vzdělávání a příprava continuing vocational and training další profesní příprava further training další profesní rozvoj continuing professional development další vzdělávání further, continuing databanka data bank databáze database dceřiný podnik downstream enterprise decentralizace decentralisation dědičnost heredity deduktivní metoda deductive method dějiny dvacátého století twentieth century history dějiny filozofie history of philosophy dějiny literatury literary history, history of literature dějiny novověku modern history dějiny pedagogiky history of dějiny středověku medieval history dějiny školství history of school dějiny umění art history dějiny vědy history of sciences dělba práce division of labour délka profesní přípravy duration of training délka studia duration of studies, length of study dělnické povolání blue-collar occupation dělnické vzdělávání workers dělník manual worker den otevřených dveří open day denní studium full-time study děti s kombinovaným handicapem children with multiple handicaps děti s problémy v chování a učení children with behaviour and learning problems diagnostický ústav youth custody centre didaktická hra al game didaktická kontinuita didactic continuity diferenciace podle schopností ability differentiation diferenciace žáků podle prospěchu a zájmů track system diferencovaná výuka differentiated teaching digitální gramotnost digital literacy digitální propast, nerovnost, rozdíl, předěl digital divide 1

2 dílčí kvalifikace partial qualification diplom diploma diplomová práce thesis, Master s thesis direktivy guidelines disertace dissertation distanční vzdělávání distance learning, distance study diversification of al paths and levels diversifikace cest a úrovní vzdělávání dlouhodobá nezaměstnanost long-term unemployment doba učení learning time dobrá praxe good practice dobrovolnická organizace voluntary organisation dočasná práce temporary work dočasné přeložení secondment dodatek k diplomu Diploma Supplement dodatek k osvědčení Certificate Supplement dohoda agreement dojíždění za prací commuting dokončen completed doktorské studium doctoral study, PhD study dopad impact doporučení recommendation dotazník questionnaire dovednost skill dovednost počítat numeracy dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) information and communication technology (ICT) skills druh profesní přípravy type of training druhý stupeň základní školy second stage of elementary school, 6th 9th class (ISCED 2) druhy škol types of schools dřevozpracující průmysl wood-processing industry duální systém dual system dvojjazyčnost bilingualism dynamická pedagogika dynamic pedagogy ekologická výchova environmental ekonomické vzdělávání economic studies ekonomie economics ekonomie vzdělávání economics of ekonomika economy ekonomika podniku business economy e-learning e-learning elektrotechnický průmysl electrical industry elektrotechnika electrical engineering empirický výzkum empirical research energetika power engineering environmentální výchova environmental ergonomie ergonomics ergoterapie occupational therapy evaluace evaluation evaluace ex ante ex ante evaluation evaluace ex post evaluation ex post evropská dimenze European dimension Evropská maturita European Baccalaureate Evropská rada European Council evropské standardy European standards Evropský prostor vzdělávání European Area of Education Evropský rámec kvalifikací European Qualifications Framework (EQF) Evropský systém pro přenos kreditů European Credit Transfer System (ECTS) experimentální pedagogika experimental externí hodnocení nebo evaluace external evaluation financování profesní přípravy financing vocational training finanční referent financial clerk flexibilita flexibility flexikurita v pracovním životě flexicurity in working life formální vzdělávání formal learning, formal formativní hodnocení formative evaluation frontální vyučování frontal teaching, ex-cathedra teaching funkční gramotnost functional literacy fyzikální vědy physical sciences generální ředitel (Evropská komise) director general (European Commission) gerontologie, nauka o lidském stárnutí gerontology gramotnost literacy hejtman governor hejtman regional president hermeneutická pedagogika hermeneutic pedagogy hlavní předmět main subject hledač zaměstnání job seeker hledání práce job hunting, job search hodnocení assessment hodnocení dovedností a kompetencí assessment of skills and competences hodnocení prováděné kolegy peer review hodnoticí kritérium evaluation criterion hodnoticí orgán awarding body hodnoticí standard assessment standard, evaluation standard hodnoticí středisko Assessment-Centre (AC) hodnotitel assessor, evaluator hodnotový systém value system hospitace teacher observation hospitace ve třídě supervision, classroom observation hospodárnost efficiency hospodářská soutěž economic competition hospodářský sektor economic sector hospodářský subjekt business entity hotelnictví hotel and catering industry, hospitality hotelová škola hotel school hrabství county hranice chudoby poverty line hutnictví metallurgy hypnopedie sleep teaching chování behaviour chráněná dílna sheltered workshop chudoba poverty informační a datová svodka information and data set informační a komunikační technologie (IKT) information and communication technologies (ICT) informační gramotnost information literacy informační materiál informational material informační síť information network 2

3 informační systém information system informační technologie information technologies informační věda a knihovnictví information science and librarianship informální učení informal learning informatika computer science informovanost knowledgeability instruktor instructor integrovaná střední škola integrated upper secondary school integrované kurikulum integrated curriculum inteligenční kvocient intelligence quotient intencionální učení intentional learning interkulturní výchova nebo vzdělávání intercultural interní hodnocení internal evaluation interpersonální vztahy interpersonal relations interpretační umění performing art jako důsledek čeho as a result of jazyková bariéra language barrier jazykový pas Language passport jednotná škola comprehensive school kariérní akademie career academy (USA) kariérní nebo kariérové poradenství career guidance and counselling klasifikace povolání occupational classification klasifikovaný zápočet graded credit klávesnice psaní na počítači (qwerty) keyboard klíčové dovednosti key skills klíčové kompetence key competences klíčové kvalifikace key qualifications kmenové obory core branches kmenové učivo core subject matter knihovnictví library science, librarianship know-how know-how kognitivní psychologie cognitive psychology kohorta cohort KOM (dokumenty Komise EU) COM kompenzační vzdělávání compensatory learning kompetence competence komunikační kompetence communication competence komunikativní kompetence communicative competence koncipování kurzů profesní přípravy training course planning and design konzervatoř conservatoire, conservatory Amer korespondenční kurz correspondence course korporativně in a body kosmické vědy space sciences koučování coaching kraj county, region krátký odborný kurz vedoucí k maturitě short vocational course leading to the Maturita kreativní dovednosti creative skills kriteriální hodnocení criterion-referenced evaluation kromě čeho in addition to kulturně nepředpojatý test culturally unbiased test kurikulární dokumenty (souhrnné označení pro RVP a ŠVP) curricular documents (Framework al programmes, School al programmes) kurikulum curriculum, syllabus kurikulum společného základu common core curriculum kvalifikace qualification, skill kvalifikační standard qualification standard kvalifikační úroveň level of qualification kvalifikovaný pracovník skilled worker kvartární sektor quartiary sector kybernetika cybernetics laboratorní cvičení laboratory session léčba prací occupational therapy lenost laziness lesnictví forestry ĺiberalizovat a diversifikovat vzdělávání liberalise and diversify lidé sluchově, zrakově fyzicky a mentálně postižení people with hearing, sight, physical and mental handicaps linie guidelines linka bezpečí, linka důvěry helpline logopedie speech therapy lomítko /; zpětné lomítko \ slash; backslash longitudinální výzkum longitudinal study ludotéka toy library lyceum lyceum magisterská hodnost Master s degree magisterské studium Master s degree studies malé a střední podniky Small and Medium Enterprises (SMEs) manažerské studium nebo vzdělávání management studies or matematická logika symbolic logic mateřský podnik upstream enterprise maturita Maturita maturitní vysvědčení Maturita certificate mediatéka media library mechanické učení rote learning melouchářství moonlighting mentální mapa concept mapping mentorství mentoring měření výkonu achievement measurement metodika methodology meziknihovní výpůjční služba interlibrary lending mezilidské vztahy interpersonal relations mezinárodní bakalaureát International Baccalaureate mezinárodní spolupráce international cooperation mezioborový přístup interdisciplinary approach mezipředmětové téma cross-curricular theme mezipředmětové vztahy cross-curricular relations milník milestone mimoškolní vzdělávání extracurricular mimovolné učení concomitant learning míra úspěšnosti výkonu těchto činností degree of accomplishment in the performance of these activities místo přípravy place of training mistr odborné přípravy trainer mistr odborné výchovy vocational training instructor mistrovská zkouška master s or master craftsman s examination 3

4 mladí dospělí young adult mluvený jazyk spoken language mobilita mobility mobilní učebna mobile classroom moderní jazyky modern languages modulární kurikulum modular curriculum modulární profesní příprava modular training motivace výkonu achievement motivation možnosti uplatnění career options muzikoterapie music therapy nabídka pracovní síly labour supply nadbytečná kvalifikace overqualification nadměrná hlučnost noise pollution nadnárodní transnational nadoborový interdisciplinary nadpodniková profesní příprava interplant training nadpodnikové učňovské zařízení intercompany training centre nadresortní orgán inter-sector (intersector) body nahradit čím supersede by náklady na přípravu nebo vzdělávání cost of training or náklady ztracené příležitosti opportunity cost náměstek hejtmana regional vice-president námořní vědy marine sciences naplňování a správa databáze database generation and maintenance např. e.g. (for example) náročná práce exacting work náročnost studia difficulty of a study course Národní soustava kvalifikací (ČR) National Qualifications Framework Národní soustava povolání (ČR) National Occupations System národní srovnávací zkouška national comparative examination nárokový claimable nařízení regulation následná evaluace evaluation ex post následné (pedagogické) vzdělávání učitelů consecutive teacher nástavbové studium extension study, follow-up courses nástěnka notice board návrhy závěrů draft conclusions navštěvovat kurz follow a course necelodenní profesní příprava part-time training necelodenní studium part-time study nedostatek pracovních sil labour shortage nedostatky ve vzdělání al deficit neformální vzdělávaní nebo učení non-formal learning nefrontální vyučování non-frontal teaching negramotnost illiteracy nechat na někom leave up to somebody nechat školy quit school nechuť k práci aversion to work neinformovanost ignorance nekvalifikovaný pracovník labourer, unskilled worker nemoc z povolání occupational disease nepedagogický personál non-teaching staff nepovinný předmět non-compulsory subject nepřizpůsobivost, maladjustace maladjustment nestátní školy non-state schools netradiční povolání nontraditional occupation neuniversitní vysokoškolské vzdělávání non-university higher neúplné vzdělání incomplete neúspěch v povolání occupational failure neuvědomované učení concomitant learning neuvědomované znalosti tacit knowledge nevládní organizace non-governmental organisation nezájem lack of interest nezaměstnanost unemployment nezbytný předpoklad prerequisite nezisková organizace non-profit organisation neznalost ignorance nižší odborné vzdělání lower vocational nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2) lower secondary nomenklatura učebních a studijních oborů nomenclature of study and apprenticeship branches normativ capitation grant normativní hodnocení norm-referenced evaluation nostrifikace recognition of diplomas and degrees nově přijatí žáci entrants nové základní dovednosti (IKT, cizí jazyky, technická kultura, podnikavost a sociální dovednosti) new basic skills (ICT skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skills) novela Školského zákona z roku 1990 The 1990 Amendment to the Education Act občanská společnost civil society občanská výchova civics období provozní praxe practice period obecné dovednosti generic skills, key skills obecně odborná příprava (v lyceích) basics of vocational, generally focused vocational obchodní akademie business academy obchodní škola commercial college obchodní vzdělávání commercial training obor field, branch obor vzdělání field of study oborová skupina field group oborové svazy industry associations obsah učení learning content obsah výuky content of instruction, instructional content odborná praxe work experience odborná vysoká škola technical higher institution odborné předměty vocational subjects odborné vzdělávání a příprava (OVP) vocational and training (VET) odborné nebo profesní vzdělávání vocational odborné vzdělávání technical odborné zaměření, specializace specialisation odborník z praxe practitioner odbornost expertise 4

5 odborný tisk specialist press odborný výcvik practical training odborný, technický technical oddělení (např. EURYDICE) unit ohnisková skupina focus group ochrana životního prostředí environmental protection opakovací kurz refresher course optimalizace školní sítě optimization of school network organizace přímo řízená organisation run directly by organizovat kurzy implement courses osobní rozvoj personal development osvědčená praxe best practice osvědčení certificate osvojování vědomostí knowledge acquisition otázky s odpověďmi ano/ne true/false questions otázky s výběrem z odpovědí multiple choice questions otevřená univerzita Open University otevřené učení open learning paragraf (v zákoně) section (s.) pedagogicko-psychologická poradna pedagogicalpsychological counselling centre pedagogický psycholog al psychologist perspektivy povolání career prospects pilotní škola pilot school písemný projev writing skills plánování povolání career planning plat wage počáteční odborné vzdělávání a příprava initial vocational and training počet studentů na učitele student-teacher ratio počítačová gramotnost computer literacy, digital literacy počítačová síť computer network počítačová věda computer science počítačový design computer-aided design podmínky zaměstnání condition of employment podnikatelská kompetence entrepreneurial competence or skill podniková výcviková střediska company training centres podnikové učební dílny company training workshops podnikové vzdělávání in-company training podřízen ministerstvu školství subordinated to the Ministry of Education podtržítko _ underscore pohovor při volbě povolání career talks pohovor při vstupu do zaměstnání employment interview politický činitel policy maker politologie political science pololetní prospěch intermediate results pomaturitní studium post-secondary study ponechat stranou leave aside popis povolání occupational description poradce při volbě povolání guidance counsellor, vocational guidance counsellor or officer poradce, rádce advisor, adviser poradenství pro volbu povolání vocational guidance, vocational counselling poskytovatel profesní přípravy training provider poskytovatel vzdělávání provider poskytují základ pro provide a basis for postavení position, status postižený handicapped, disabled postobligatorní vzdělávání post-compulsory postoj rodičů parental attitude postoupit do 3. ročníku progress into third grade postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního vzdělávání (ISCED 4) post-secondary (non-tertiary) postsekundární vzdělávání post-secondary postup mezi ročníky grade-to-grade promotion poučenost knowledgeability poukázka (na vzdělávání) voucher povědomí o čem awareness of povinná školní docházka compulsory, compulsory school attendance povinnost odpovídat se accountability povinný předmět compulsory or obligatory subject povolání occupation povolání vyžadující částečnou kvalifikaci semi-skilled occupation pozorování učitele při práci jinými učiteli peer observation of teaching požadavky pro přijetí admission requirements práce na černo undeclared work, moonlighting pracoviště place of work, workplace pracoviště praktického vyučování workplace of practical training pracovně-profesní poradce job/career counsellor pracovní činnost work activity pracovní doba working hours pracovní legislativa employment legislation pracovní místo (konkrétní) job position (specific) pracovní mobilita labour mobility pracovní požadavky job requirements pracovní praxe work experience pracovní síly manpower pracovní skupina working group pracovní trh labour market pracovní úraz occupational accident pracovní vztahy labour relations pracovní zařazení position pracovní zkušenosti work experience praktická cvičení practical exercises praktická inteligence practical intelligence praktická práce practical work praktická příprava practical training praktická příprava v provozu workshop training praktické vyučování job specific training, practical training praktikant trainee pravidlo rule právní subjektivita legal subjectivity právní způsobilost legal capacity právo na vzdělávání right to praxe internship preprimární vzdělávání pre-primary 5

6 prezentace presentation prezentace (PowerPoint), která se sama pohybuje slide show probíhá paralelně run at a parallel profese occupation profesní aspirace occupational aspiration profesní cíle career goals profesní integrace vocational integration profesní kariéra career profesní mobilita career and job mobility, occupational mobility profesní nebo odborná kvalifikace vocational qualification profesní orientace a poradenství guidance and counselling profesní orientace vocational guidance profesní poradenství vocational counselling profesní postup professional advancement, career advancement profesní požadavky vocational requirements profesní profil vocational profile profesní předpoklady vocational background profesní příprava vocational training profesní příprava mimo pracoviště off-the-job training profesní příprava na pracovišti on-the-job training profil absolventa graduate profile, school leaver s profile profil povolání occupational profile prognóza povolání occupational prognosis program vzdělávání nebo odborné přípravy programme of or training prohlášení declaration propustnost permeability prospěch (školní) al achievements, results, outcomes, standing, rating, grades prostupnost permeability provádět činnost undertake activities provádět výzkum conduct research provádět, vykonávat carry out prověrka znalostí al achievement test provést effect provést reformu školství accomplish reform provozní náklady work expenses provozní praxe practice in production proxemika proxemics průběžné hodnocení continuous assessment, formative evaluation průkazné zjištění evidence průřezové kompetence cross-curricular competences průzkum survey první stupeň terciárního vzdělávání first stage of tertiary (ISCED 5) první stupeň základní školy first stage of elementarary school, 1st 5th class (ISCED 2) předávat dovednosti impart skills předávat zkušenosti transfer experience předběžná evaluace ex ante evaluation předběžný výběr initial screening předčasný důchod early retirement předchozí učení prior learning předmětová komise Subject Commission předpojatost bias předprofesní příprava pre-vocational training předškolní výchova pre-school přehled survey přechod mezi obory vzdělávání transfer between branches of přechod ze školy do zaměstnání transition from school to work přeměna na komoditu (s níž lze obchodovat) commodification přenositelnost (dovedností a kompetencí) transferability (of skills and competences) přenositelnost kvalifikací portability of qualifications přeškolování retraining přezkušování kvalifikovaných pracovníků (elektrikářů, strojvedoucích apod.) requalification přijímací řízení admission procedure, entrance procedure přijímací zkouška entrance examination příliš zjednodušovat (učební programy) dumb down případová studie case study příprava manažérů management training příprava personálu staff training příprava pro kancelářskou práci clerical training příprava učitelů, mistrů odborné přípravy, instruktorů training of trainers příprava učňů apprenticeship příprava v podniku in-company training přípravné vzdělávání učitelů initial teacher training přírodní vědy natural sciences přísedící (u zkoušky) observer příspěvková organizace subsidised organisation přístup ke vzdělávání access to přístup seshora dolů top-down approach přístup zdola nahoru bottom-up approach psaný jazyk written language psychologie práce industrial psychology Rada a zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council Rada Evropské unie (Rada) Council of the European Union (Council) Rada pro vzdělávání (EU) Education Council (EU) rada školy school council rámcový vzdělávací program framework al programme Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Framework Educational Programme for Upper Secondary General (gymnázium) Education Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Framework Educational Programme for Basic Education realizace implementation referenční rámec reference framework referenční úroveň benchmark regionální rozvoj regional development regulované povolání regulated profession rekvalifikace retraining resortní ministerstvo sectoral ministry 6

7 resumé (executive) summary ročník ve škole class Amer, grade Amer, year rodinná škola home economics school rovnocennost certifikátů equivalence of certificates rovnost příležitostí equal opportunity rovnost v přístupu ke vzdělání equity in access to rozdělení žáků do tříd/skupin podle prospěchu streaming Br, tracking Amer rozdělit žáky do úzkých vzdělávacích směrů a specializací channel pupils into narrow streams and specialisations rozdílová zkouška differential examination rozhodnutí decision rozhodování decision making, decision taking rozhodující činitel, rozhodující orgán decision maker rozpis učiva subject matter split-up rozpočtová organizace public budget organization rozpustit komisi disband a commission rozřazovací zkouška placement examination rozšiřovací příprava retraining for upgrading rozšiřovací školení upgrading training rozšiřování výstupů dissemination of outcomes rozvoj development rozvrh hodin schedule, timetable řemeslo trade, craft řešení problémů problem solving řešení, provedení, uskutečnění, splnění projektu execution of a project řešitel projektu project executor řetězec přidané hodnoty value added chain řídicí orgán governing body řízení školství school system management samospráva škol self-government of schools samostatně řízené učení self-directed learning samostatné učení independent learning samostatně výdělečně činná osoba self-employed person samostudium, samoučení self-teaching samouk self-taught person samozaměstnanci self-employed workers Sb. (Sbírka zákonů) Coll. sběr dat data collection sebehodnocení self-evaluation sebevzdělávání self-, self-study, self-teaching, selfinstruction SEC (dokumenty EU) SEC sektorová rada (ČR) sector council shrnutí (executive) summary shromáždit základní informace o compile background information on schopnost aptitude, ability, capability, capacity sklářství glass industry skryté kurikulum hidden curriculum skupina, trs cluster skupina oborů occupational cluster; group of fields skupina příbuzných povolání group of related occupations slovní hodnocení verbal evaluation složení komise composition of a commission složky vzdělání components of slušná práce decent work služby services směr profesní přípravy pathway of training směrnice directives, guidelines snižovat nároky dumb down socializace socialization sociální dialog social dialogue sociální integrace social integration sociální kompetence social competences, soft skills sociální kurátor mladistvých juvenile probation officer sociální nerovnost social inequality sociální partner social partner sociální prostředí social environment sociální zabezpečení social security sociální začlenění social inclusion sociologie práce industrial sociology souběžné (pedagogické i odborné) vzdělávání učitelů concurrent teacher současný stav current state of play soustava oborů odborného vzdělávání system of vocational and training (VET) fields soustava studijních oborů system of study fields (branches) speciální škola special school specifická příprava na povolání occupation-specific training spokojenost v zaměstnání occupational satisfaction společenskovědní předmět social science subject společnost založená na znalostech knowledge based society srovnatelnost kvalifikací comparability of qualifications srovnávací analýza comparative analysis srovnávací pedagogika comparative stálé zaměstnání permanent employment Standard středoškolského odborného vzdělávání Standard of Secondary Vocational Education statistická skupina cohort státní maturitní zkouška state secondary school-leaving examination status povolání occupational status status, postavení status statut, stanovy statute stav (současný) state of play stavebnictví civil engineering; building industry stavová závislost state dependence stáž internship stipendium student allowance stravné subsistence expenses stravovací zvyklosti eating habits strojírenství mechanical engineering struktura kreditu credit framework středisko profesní přípravy training centre střední odborná škola secondary technical school střední odborné učiliště secondary vocational school střední všeobecné vzdělání secondary general středoškolské vzdělání secondary student bakalářského studia undergraduate student, který předčasně opustí školu dropout 7

8 studenti mají právo (mohou) studovat students are entitled to study studijní obor field nebo branch of study studijní úmrtnost dropout studijní volno al leave studovat study stupeň vzdělání level of sumativní hodnocení summative evaluation svět práce world of work syndrom vyhoření burn-out syndrome systém odborného vzdělávání vocational system systém přenosu kreditů credit transfer system systém zkoušení examination system šetření survey šetření pracovních sil labour force survey (LFS) široce profilované vzdělání broad profiled široká veřejnost general public širokopásmový broadband školní rok school year školní prospěch school record školní třída class školský zákon Education Act takovým způsobem, že in such a way that technické vědy technological sciences technické vzdělávání technical technický technological technik technician technika kritických událostí critical incident technique tělesná výchova physical teletutor teletutor tempo učení learning pace terciární sektor tertiary sector terénní výzkum field research test s výběrem odpovědí multiple-choice test text neprošel jazykovou úpravou text has not undergone any linguistic revision textilní průmysl textile industry tiskoviny printed materials tj. (to je) i.e. (in other words, that is to say) transmisivní vyučování transmissive instruction or teaching transparentnost kvalifikací transparency of qualifications trh práce (na trhu práce) labour market (in the labour market or on the labour market) třídní učitel class teacher tutor tutor tutorování tutoring tvorba development tvorba kurikula curriculum development tvorba odborných standardů vocational standard development týdenní vyučovací hodiny weekly lessons týmová práce team work tzn. i.e. (in other words; that is to say) učební materiály teaching and learning materials učební obor s maturitou vocational training branch or field with the Maturita Award učební obor vocational training branch or field učební smlouva apprenticeship contract, training-employment contract učeň apprentice učení learning učení jak se učit learning to learn učení na pracovišti work-based learning učení se bádáním inquiry learning učení se konáním learning by doing učení se v sítích network learning učení se ze zkušeností experiential learning učení se zpaměti memorisation účetnictví lidské hodnoty human worth accounting účetnictví lidských aktiv human asset accounting účetnictví lidských zdrojů human resource accounting učící se obec nebo komunita learning community učící se organizace learning organisation učící se region learning region učící se společnost learning society účinek, efekt (vstoupit v platnost od) effect (take effect from) účinnost, efektivnost effectiveness učitel praktického vyučování teacher of practical training, instructor učivo subject matter učňovství apprenticeship úhelný kámen cornerstone uchazeč o zaměstnání applicant úkol (obtížný) challenge ukončení přípravy completion of training ukončení školy school leaving ukončování studia study ending úloha rodičů parental role umělecké vzdělávání art studies uplatnění absolventů na trhu práce labour market success of school leavers uplatnění absolventů na trhu práce labour market success for graduates uplatnit se v pracovním životě find one s place in working life úplná kvalifikace full qualification, complete qualification úplné střední odborné vzdělání complete or full secondary vocational úplné střední vzdělání full or complete secondary úroveň (vzdělání) level úroveň zadluženosti the level of indebtedness úřad práce labour office Úřední věstník (Úř. věst.) Official Journal (OJ) uskutečnit effect usnesení resolution úspěšnost absolventů success rate of school leavers or graduates úspory z rozsahu (velkovýroby) economies of scale ústava constitution, organic law ústní zkouška oral examination ústřední inspektor chief inspector uvědomování si čeho awareness of uzákonění enactment uzavřený televizní okruh closed circuit television 8

9 uznání výsledků předchozího učení accreditation of prior learning (APL) uznávané povolání recognised occupation uznávání dovedností a kompetencí recognition of skills and competences užité umění applied arts uživatelská přívětivost user-friendliness validace výsledků informálního (neformálního) vzdělávání validation of informal (non-formal) learning valorizace učení valuing learning večerní škola evening classes, evening school vedlejší předmět subsidiary subject vědomosti knowledge věková hranice age limit věková skupina age group věkové složení age distribution věkový rozdíl age gap velikost podniku size of enterprise venkovská oblast rural area veřejné mínění public opinion veřejnoprávní instituce statutory undertaker veřejnoprávní organizace public body větvený obor ramified vícejazyčnost multilingualism víceúčelový multipurpose videotéka video library virtuální mobilita virtual mobility virtuální učební prostředí virtual learning environment viz see vliv influence, impact vodítka guidelines volba povolání career choice volba povolání pomocí počítače computerised guidance, computer guidance volba studia choice of study volitelný předmět optional or voluntary subject volná místa job vacancies volný čas leisure, free time vrchol (pyramidy, kužele apod.) apex vrstevníci, osoby v podobném postavení peers vstoupit do školy enter school vstup do světa práce entry into the workforce všeobecné vzdělání general všeobecně vzdělávací předmět academic subject, general subject všeobecně vzdělávací složka general component výběrová kritéria selection criteria výběrové řízení selection procedures výběrové šetření sample survey výběrové šetření pracovních sil labour force survey (LFS) vyhláška decree vyhledávání informací information retrieval vyhlídky absolventů career prospects výchovně vzdělávací cíle al aims, aims of výchovně vzdělávací proces al process výkon moci v Evropské unii European governance výkon performance vykonávat carry out výnos order výpočetní technika information technology výroba hudebních nástrojů musical instruments manufacturing výrobní praxe in-plant training vyřadit ze sítě exclude from network výsledky učení learning outcomes, learning attainments vysoká škola higher institution vysokoškolské vzdělávání higher vysvědčení report vyšší moc, vis major force majeure vyšší odborná škola tertiary technical school vyšší odborné vzdělávání (ISCED 5B) tertiary technical vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) upper secondary vyšší územně správní celky higher territorial self-governing units výtvarné umění fine arts vytváření (tvorba) pracovních míst employment creation, job creation vytvářet legislativní překážky create legal obstacles, put legal obstacles in the way vytvořit národní standardy set national standards výuční list apprenticeship certificate vyučovací hodina class vyučovací jazyk language of instruction vyučovací předmět subject vyučování pomocí počítačů computer-assisted instruction vyučování teaching, instruction vývoj development výzva challenge vzájemné učení peer learning vzájemné uznávání kvalifikací mutual recognition of qualification vzdělávací cesta al path vzdělávací politika al policy vzdělávací potřeby al needs vzdělávací program al programme vzdělávací sféra al sphere vzdělávací systém system vzdělávací technologie al technology vzdělávací úroveň al level vzdělávací zařízení al facility vzdělávání a odborná příprava and training vzdělávání dospělých adult vzdělávání při zaměstnání in-service training vzdělávání studentů učitelství pre-service teacher training vzdělávání učitelů během praxe (při zaměstnání) in-service teacher, in-service teacher training vzdělávání učitelů teacher vzdělávání ukončené povinnou nebo nepovinnou zkouškou culminating in optional or required examination vzdělávání v celé šíři života lifewide learning vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami special needs 9

10 vzorový rámec reference framework webová stránka web page, website zahájit studium embark on (upon) a course zahradnictví horticulture zahrnut incorporated zainteresovaná strana stakeholder zajišťování kvality quality assurance zájmová činnost leisure activity zájmová skupina interest group zájmový kroužek recreational course zájmový kurz general interest course, leisure course zakladatel founder základní diplom foundation degree základní dovednosti basic skills, core skills základní dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) basic information and communication technology (ICT) skills základní odborné vzdělání basic vocational základní škola nedělená na 1. a 2. stupeň single structure (of elementary school, 1st to 9th class) základní učivo, rámcové kurikulum core curriculum základní vzdělávání basic, primary základní životní dovednosti life skills základy práva basics of law zákonný zástupce legal guardian, legal representative zakotvit (v zákoně) lay down, embody (in law) záměrné učení intentional learning zaměření (studia) strand (of study) zaměstnání employment zaměstnání na částečný úvazek part-time employment zaměstnání na plný úvazek full-time employment zaměstnatelnost employability zaměstnavatel employer zaměstnavatelské organizace Employers organisations zápis enrolment zápočet credit zastřešující název umbrella name zaučený pracovník semi-skilled worker závaznost obligatoriness závěrečná zkouška final examination závěrečná zpráva final report závěrečné vysvědčení final report, school-leaving certificate zdravotně postižené osoby people with disabilities zdravotní postižení medical disability zelená kniha green paper země střední a východní Evropy Central and Eastern European Countries (CEECs) zkoušený examinee zkouška examination, exam zkouška u profesora Higginse examination with professor Higgins zkouška z části předmětu examination on the history of the 19th century zkouška z čeho (předmět) examination in history zkrácení výdajů expenditure cuts zkušební komise examination board, examining board or body zkušební lhůta probation period zkušební řád examination rules zkušenostní učení experiential learning změna chování behavioural change změna zaměstnání job change znalost základních početních úkonů numeracy znalosti knowledge znalostní společnost knowledge society známkovat mark, give a mark, grade známky marks, grades Amer znevýhodněný disadvantaged, underprivileged zodpovědnost accountability, responsibility zpětná vazba feedback zpochybnění challenge zpracován (sestaven) a editován kým compiled and edited by zpracování dat data processing zpracovat zprávu produce a report zpráva z konference conference report; proceedings zprostředkování práce employment service zprostředkovatel učení learning facilitator zprostředkovatelna práce job brokering service způsobilost competence, skill zřízení návazných kurzů provision of a follow-up course zřizovatel statutory authority ztráta zaměstnání job loss zvyšování dovedností skills promotion žák pupil žák předčasně opouštějící školu early school leaver, dropout životní minimum subsidence level životní náklady cost of living životní prostředky means of subsidence životní úroveň standard of living životopis curriculum vitae 10

11 Instituce, orgány, knihovny (překlady jsou převzaty z webových stránek) Agrární komora ČR Agrarian Chamber of the Czech Republic Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Association of Textile-Clothing Leather Industry Centrum fiktivních firem Centre of Practice Firms Centrum pro studium vysokého školství Centre for Higher Education Studies Česká školní inspekce Czech School Inspectorate Českomoravská konfederace odborových svazů Czech- Moravian Confederation of Trade Unions Hospodářská komora ČR Economic Chamber of the Czech Republic Institut dětí a mládeže Institute for Children and Youth Institut pedagogicko-psychologického poradenství Institute of Educational-psychological Guidance Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Research Library of South Bohemia in Ceské Budejovice Knihovna Národního muzea National Museum Library Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín František Bartoš Regional Library Zlín Krajská knihovna Karlovy Vary Regional Library Karlovy Vary Krajská knihovna v Pardubicích Regional Library in Pardubice Krajská knihovna Vysočiny Regional Library of Highlands Krajská vědecká knihovna Liberec Research Library Liberec Krajský úřad Jihočeského kraje South Bohemian Regional Authority Krajský úřad Jihomoravského kraje Regional Authority of the South Moravian Region Krajský úřad Karlovarského kraje Regional Authority of the Karlovy Vary Region Krajský úřad kraje Vysočina Regional Authority of the Vysocina Region Krajský úřad Královéhradeckého kraje Regional Authority of the Hradec Králové Region Krajský úřad Libereckého kraje Regional Authority of the Liberec Region Krajský úřad Moravskoslezského kraje Regional Authority of the Moravian-Silesian Region Krajský úřad Olomouckého kraje Regional Authority of the Olomouc Region Krajský úřad Pardubického kraje Regional Authority of the Pardubice Region Krajský úřad Plzeňského kraje Regional Authority of the Pilsen Region Krajský úřad Středočeského kraje Regional Authority of the Central Bohemia Region Krajský úřad Ústeckého kraje Regional Authority of the Usti Region Krajský úřad Zlínského kraje Regional Authority of the Zlin Region Magistrát hlavního města Prahy Municipality of Prague Městská knihovna v Praze Municipal Library of Prague Ministerstvo hospodářství Ministry of Economy Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry for Regional Development Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports Ministerstvo vnitra Ministry of the Interior Ministerstvo zdravotnictví Ministry of Health Ministerstvo zemědělství Ministry of Agriculture Moravská zemská knihovna Moravian Library Národní knihovna České republiky National Library of the Czech Republic Národní pedagogická knihovna Komenského Comenius National Library of Education Národní ústav odborného vzdělávání National Institute of Technical and Vocational Education Parlamentní knihovna Parliamentary Library Potravinářská komora Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) Council of Economic and Social Agreement Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem North Bohemian Research Library in Usti nad Labem Středočeská vědecká knihovna v Kladně Central Bohemian Research Library Kladno Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Education and Research Library of Pilsener Region Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Research Library in Hradec Králové Svaz českých a moravských výrobních družstev Union of Czech Production Co-operatives Svaz obchodu a cestovního ruchu Czech Confederation of Commerce and Tourism Svaz podnikatelů ve stavebnictví Association of Building Industry Entrepreneurs Svaz průmyslu a dopravy ČR Confederation of Industry of the Czech Republic Unie školských asociací CZESHA Union of school associations CZESHA Unie zaměstnavatelských svazů Union of Employers Associations of the Czech Republic Ústav pro informace ve vzdělávání Institute for Information on Education Ústav pro výzkum rozvoje školství Pedagogické fakulty UK Institute of Research and Development of Education, Faculty of Education of Charles University Vědecká knihovna v Olomouci Research Library in Olomouc 11

12 Vysoká škola ekonomická v Praze University of Economics, Prague Výzkumný ústav pedagogický v Praze Research Institute of Education in Prague Zemědělský svaz Agricultural Association of the Czech Republic 12

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina je lingua franca dnešní doby. Evropská unie sice propaguje vícejazyčnost a rozmanitost, bez znalosti angličtiny se však lze jen těžko orientovat v dnešní informační

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Iveta Cheel Durychova 1391, 500 12 Hradec Králové, Czech Republic. Mobile 732 419 385 E-mail iveta.cheel@email.cz Nationality

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Evropský pas dovedností (ESP) Dušan Špáta. Přehled položek

Evropský pas dovedností (ESP) Dušan Špáta. Přehled položek Dušan Špáta Přehled položek Název přílohy Stránka Europass - Doklad o stáži 2 Europass - Dodatek k diplomu 5 Europass - Dodatek k osvědčení 9 First Certificate in English (FCE) 11 Europass - Doklad o stáži

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 12 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Management. Translation Exercise

Management. Translation Exercise Translation Exercise Translate the following into English and give brief but complete(-sentence) answers! 1. O čem (vědní obor) management pojednává? 2. Víte, co znamená pojem chaos? Vysvětlete... 3. Co

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Žádost o zaměstnání v Irsku

Žádost o zaměstnání v Irsku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o zaměstnání v Irsku Strategie Hledání práce na místě ( E303) - přes státní služby zaměstnanosti FAS (Foras Aiseanna Saothair) - přes National Manpower Service, - přes

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

DECREE No. 348/2008 Coll.

DECREE No. 348/2008 Coll. DECREE No. 348/2008 Coll. On Instruction and Examinations in the Czech Language for the Purposes of Obtaining a Permanent Residence Permit on the Territory of the Czech Republic The Ministry of Education,

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Kompetence učitele odborných předmětů

Kompetence učitele odborných předmětů Antonín ROJÁK, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Česka Republika Kompetence učitele odborných předmětů Úvod Problematika učitelského vzdělávání je předmětem mimořádného

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA LHOTKOVÁ Vzor citace: ŠIKÝŘ M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ.

Více

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika)

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Špáta Dušan Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) +420 465 429 692 +420 797 112 233 +420 782 605 022 dusan.spata@seznam.cz www.spata.eu Skype dusan.spata ICQ 797-112-233

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Diploma No. / Diplom č. 1423/2007/0085

Diploma No. / Diplom č. 1423/2007/0085 Neznámých hodnot: 3 (nutno doplnit) Diploma No. / Diplom č. 1423/2007/0085 This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Co je národní rámec kvalifikací a jaké jsou jeho potenciální výhody?

Co je národní rámec kvalifikací a jaké jsou jeho potenciální výhody? Co je národní rámec kvalifikací a jaké jsou jeho potenciální výhody? Evropské souvislosti a zkušenosti se zaváděním EQF a národních rámců kvalifikací Milada Stalker Evropské meta-rámce Kvalifikační rámce

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více