Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglický slovník odborného vzdělávání"

Transkript

1 Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení překládat uvedeným způsobem, seznam použité literatury a jména spolupracovníků, kteří se na vytváření slovníku podíleli či stále ještě podílejí. a kolektiv (v knize) et al. absolvent graduate, school leaver adaptabilita adaptability adiktologie narcology administrativní nebo kancelářská práce paperwork, clerical work akademická hodnost academic degree akční program Evropské unie EU action programme akreditace (institucí nebo programů OVP) accreditation (of a VET provider or training programme) akreditace dovedností a kompetencí accreditation of skills and competences aktivní politika zaměstnanosti active employment policy aktualizační školení updating training akulturace aculturation akumulace lidského kapitálu human capital accumulation akustické vnímání auditory perception alternační nebo sendvičové kurzy alternating or sandwich courses alternační profesní příprava alternating training ani trochu, vůbec ne not a bit, not in the least, not at all aplikovaná matematika applied mathematics aplikovaný výzkum applied research audiovizuální pomůcky audiovisual aids audit dovedností skills audit bakalářská hodnost bachelor s degree bezděčné učení concomitant learning bezpečnost a ochrana zdraví při práci occupational safety and health bezplatné vzdělávání free bílá kniha white paper blokové vyučování block teaching call centrum call center Amer (centre Br) celostní psychologie holistic psychology celostní vnímání holistic perception celoživotní vzdělávání lifelong learning or centrum odborné přípravy vocational training centre centrum volného času leisure centre certifikace dovedností a kompetencí certification of skills and competences certifikační orgán awarding body certifikát certificate cílová skupina target group cílově orientovaná výuka teaching by objectives cílový stav objective state of play církevní škola denominational school civilní obrana civil defence cizí jazyk foreign language časový faktor time-factor částečně kvalifikovaný pracovník semiskilled worker čerpat informace draw on information činnosti mimo vyučování extracurricular activities činnostní učení learning by doing čítanka reading book článek (v zákoně) subsection (ss.) člověk human being čtení hmatem s využitím magnetické rezonance finger reading čtení nahlas reading aloud čtivost readability dále jen hereinafter referred to as, hereinafter xy dále v textu hereafter, henceforth, from now on dalekosáhlý far-reaching další odborné vzdělávání a příprava continuing vocational and training další profesní příprava further training další profesní rozvoj continuing professional development další vzdělávání further, continuing databanka data bank databáze database dceřiný podnik downstream enterprise decentralizace decentralisation dědičnost heredity deduktivní metoda deductive method dějiny dvacátého století twentieth century history dějiny filozofie history of philosophy dějiny literatury literary history, history of literature dějiny novověku modern history dějiny pedagogiky history of dějiny středověku medieval history dějiny školství history of school dějiny umění art history dějiny vědy history of sciences dělba práce division of labour délka profesní přípravy duration of training délka studia duration of studies, length of study dělnické povolání blue-collar occupation dělnické vzdělávání workers dělník manual worker den otevřených dveří open day denní studium full-time study děti s kombinovaným handicapem children with multiple handicaps děti s problémy v chování a učení children with behaviour and learning problems diagnostický ústav youth custody centre didaktická hra al game didaktická kontinuita didactic continuity diferenciace podle schopností ability differentiation diferenciace žáků podle prospěchu a zájmů track system diferencovaná výuka differentiated teaching digitální gramotnost digital literacy digitální propast, nerovnost, rozdíl, předěl digital divide 1

2 dílčí kvalifikace partial qualification diplom diploma diplomová práce thesis, Master s thesis direktivy guidelines disertace dissertation distanční vzdělávání distance learning, distance study diversification of al paths and levels diversifikace cest a úrovní vzdělávání dlouhodobá nezaměstnanost long-term unemployment doba učení learning time dobrá praxe good practice dobrovolnická organizace voluntary organisation dočasná práce temporary work dočasné přeložení secondment dodatek k diplomu Diploma Supplement dodatek k osvědčení Certificate Supplement dohoda agreement dojíždění za prací commuting dokončen completed doktorské studium doctoral study, PhD study dopad impact doporučení recommendation dotazník questionnaire dovednost skill dovednost počítat numeracy dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) information and communication technology (ICT) skills druh profesní přípravy type of training druhý stupeň základní školy second stage of elementary school, 6th 9th class (ISCED 2) druhy škol types of schools dřevozpracující průmysl wood-processing industry duální systém dual system dvojjazyčnost bilingualism dynamická pedagogika dynamic pedagogy ekologická výchova environmental ekonomické vzdělávání economic studies ekonomie economics ekonomie vzdělávání economics of ekonomika economy ekonomika podniku business economy e-learning e-learning elektrotechnický průmysl electrical industry elektrotechnika electrical engineering empirický výzkum empirical research energetika power engineering environmentální výchova environmental ergonomie ergonomics ergoterapie occupational therapy evaluace evaluation evaluace ex ante ex ante evaluation evaluace ex post evaluation ex post evropská dimenze European dimension Evropská maturita European Baccalaureate Evropská rada European Council evropské standardy European standards Evropský prostor vzdělávání European Area of Education Evropský rámec kvalifikací European Qualifications Framework (EQF) Evropský systém pro přenos kreditů European Credit Transfer System (ECTS) experimentální pedagogika experimental externí hodnocení nebo evaluace external evaluation financování profesní přípravy financing vocational training finanční referent financial clerk flexibilita flexibility flexikurita v pracovním životě flexicurity in working life formální vzdělávání formal learning, formal formativní hodnocení formative evaluation frontální vyučování frontal teaching, ex-cathedra teaching funkční gramotnost functional literacy fyzikální vědy physical sciences generální ředitel (Evropská komise) director general (European Commission) gerontologie, nauka o lidském stárnutí gerontology gramotnost literacy hejtman governor hejtman regional president hermeneutická pedagogika hermeneutic pedagogy hlavní předmět main subject hledač zaměstnání job seeker hledání práce job hunting, job search hodnocení assessment hodnocení dovedností a kompetencí assessment of skills and competences hodnocení prováděné kolegy peer review hodnoticí kritérium evaluation criterion hodnoticí orgán awarding body hodnoticí standard assessment standard, evaluation standard hodnoticí středisko Assessment-Centre (AC) hodnotitel assessor, evaluator hodnotový systém value system hospitace teacher observation hospitace ve třídě supervision, classroom observation hospodárnost efficiency hospodářská soutěž economic competition hospodářský sektor economic sector hospodářský subjekt business entity hotelnictví hotel and catering industry, hospitality hotelová škola hotel school hrabství county hranice chudoby poverty line hutnictví metallurgy hypnopedie sleep teaching chování behaviour chráněná dílna sheltered workshop chudoba poverty informační a datová svodka information and data set informační a komunikační technologie (IKT) information and communication technologies (ICT) informační gramotnost information literacy informační materiál informational material informační síť information network 2

3 informační systém information system informační technologie information technologies informační věda a knihovnictví information science and librarianship informální učení informal learning informatika computer science informovanost knowledgeability instruktor instructor integrovaná střední škola integrated upper secondary school integrované kurikulum integrated curriculum inteligenční kvocient intelligence quotient intencionální učení intentional learning interkulturní výchova nebo vzdělávání intercultural interní hodnocení internal evaluation interpersonální vztahy interpersonal relations interpretační umění performing art jako důsledek čeho as a result of jazyková bariéra language barrier jazykový pas Language passport jednotná škola comprehensive school kariérní akademie career academy (USA) kariérní nebo kariérové poradenství career guidance and counselling klasifikace povolání occupational classification klasifikovaný zápočet graded credit klávesnice psaní na počítači (qwerty) keyboard klíčové dovednosti key skills klíčové kompetence key competences klíčové kvalifikace key qualifications kmenové obory core branches kmenové učivo core subject matter knihovnictví library science, librarianship know-how know-how kognitivní psychologie cognitive psychology kohorta cohort KOM (dokumenty Komise EU) COM kompenzační vzdělávání compensatory learning kompetence competence komunikační kompetence communication competence komunikativní kompetence communicative competence koncipování kurzů profesní přípravy training course planning and design konzervatoř conservatoire, conservatory Amer korespondenční kurz correspondence course korporativně in a body kosmické vědy space sciences koučování coaching kraj county, region krátký odborný kurz vedoucí k maturitě short vocational course leading to the Maturita kreativní dovednosti creative skills kriteriální hodnocení criterion-referenced evaluation kromě čeho in addition to kulturně nepředpojatý test culturally unbiased test kurikulární dokumenty (souhrnné označení pro RVP a ŠVP) curricular documents (Framework al programmes, School al programmes) kurikulum curriculum, syllabus kurikulum společného základu common core curriculum kvalifikace qualification, skill kvalifikační standard qualification standard kvalifikační úroveň level of qualification kvalifikovaný pracovník skilled worker kvartární sektor quartiary sector kybernetika cybernetics laboratorní cvičení laboratory session léčba prací occupational therapy lenost laziness lesnictví forestry ĺiberalizovat a diversifikovat vzdělávání liberalise and diversify lidé sluchově, zrakově fyzicky a mentálně postižení people with hearing, sight, physical and mental handicaps linie guidelines linka bezpečí, linka důvěry helpline logopedie speech therapy lomítko /; zpětné lomítko \ slash; backslash longitudinální výzkum longitudinal study ludotéka toy library lyceum lyceum magisterská hodnost Master s degree magisterské studium Master s degree studies malé a střední podniky Small and Medium Enterprises (SMEs) manažerské studium nebo vzdělávání management studies or matematická logika symbolic logic mateřský podnik upstream enterprise maturita Maturita maturitní vysvědčení Maturita certificate mediatéka media library mechanické učení rote learning melouchářství moonlighting mentální mapa concept mapping mentorství mentoring měření výkonu achievement measurement metodika methodology meziknihovní výpůjční služba interlibrary lending mezilidské vztahy interpersonal relations mezinárodní bakalaureát International Baccalaureate mezinárodní spolupráce international cooperation mezioborový přístup interdisciplinary approach mezipředmětové téma cross-curricular theme mezipředmětové vztahy cross-curricular relations milník milestone mimoškolní vzdělávání extracurricular mimovolné učení concomitant learning míra úspěšnosti výkonu těchto činností degree of accomplishment in the performance of these activities místo přípravy place of training mistr odborné přípravy trainer mistr odborné výchovy vocational training instructor mistrovská zkouška master s or master craftsman s examination 3

4 mladí dospělí young adult mluvený jazyk spoken language mobilita mobility mobilní učebna mobile classroom moderní jazyky modern languages modulární kurikulum modular curriculum modulární profesní příprava modular training motivace výkonu achievement motivation možnosti uplatnění career options muzikoterapie music therapy nabídka pracovní síly labour supply nadbytečná kvalifikace overqualification nadměrná hlučnost noise pollution nadnárodní transnational nadoborový interdisciplinary nadpodniková profesní příprava interplant training nadpodnikové učňovské zařízení intercompany training centre nadresortní orgán inter-sector (intersector) body nahradit čím supersede by náklady na přípravu nebo vzdělávání cost of training or náklady ztracené příležitosti opportunity cost náměstek hejtmana regional vice-president námořní vědy marine sciences naplňování a správa databáze database generation and maintenance např. e.g. (for example) náročná práce exacting work náročnost studia difficulty of a study course Národní soustava kvalifikací (ČR) National Qualifications Framework Národní soustava povolání (ČR) National Occupations System národní srovnávací zkouška national comparative examination nárokový claimable nařízení regulation následná evaluace evaluation ex post následné (pedagogické) vzdělávání učitelů consecutive teacher nástavbové studium extension study, follow-up courses nástěnka notice board návrhy závěrů draft conclusions navštěvovat kurz follow a course necelodenní profesní příprava part-time training necelodenní studium part-time study nedostatek pracovních sil labour shortage nedostatky ve vzdělání al deficit neformální vzdělávaní nebo učení non-formal learning nefrontální vyučování non-frontal teaching negramotnost illiteracy nechat na někom leave up to somebody nechat školy quit school nechuť k práci aversion to work neinformovanost ignorance nekvalifikovaný pracovník labourer, unskilled worker nemoc z povolání occupational disease nepedagogický personál non-teaching staff nepovinný předmět non-compulsory subject nepřizpůsobivost, maladjustace maladjustment nestátní školy non-state schools netradiční povolání nontraditional occupation neuniversitní vysokoškolské vzdělávání non-university higher neúplné vzdělání incomplete neúspěch v povolání occupational failure neuvědomované učení concomitant learning neuvědomované znalosti tacit knowledge nevládní organizace non-governmental organisation nezájem lack of interest nezaměstnanost unemployment nezbytný předpoklad prerequisite nezisková organizace non-profit organisation neznalost ignorance nižší odborné vzdělání lower vocational nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2) lower secondary nomenklatura učebních a studijních oborů nomenclature of study and apprenticeship branches normativ capitation grant normativní hodnocení norm-referenced evaluation nostrifikace recognition of diplomas and degrees nově přijatí žáci entrants nové základní dovednosti (IKT, cizí jazyky, technická kultura, podnikavost a sociální dovednosti) new basic skills (ICT skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skills) novela Školského zákona z roku 1990 The 1990 Amendment to the Education Act občanská společnost civil society občanská výchova civics období provozní praxe practice period obecné dovednosti generic skills, key skills obecně odborná příprava (v lyceích) basics of vocational, generally focused vocational obchodní akademie business academy obchodní škola commercial college obchodní vzdělávání commercial training obor field, branch obor vzdělání field of study oborová skupina field group oborové svazy industry associations obsah učení learning content obsah výuky content of instruction, instructional content odborná praxe work experience odborná vysoká škola technical higher institution odborné předměty vocational subjects odborné vzdělávání a příprava (OVP) vocational and training (VET) odborné nebo profesní vzdělávání vocational odborné vzdělávání technical odborné zaměření, specializace specialisation odborník z praxe practitioner odbornost expertise 4

5 odborný tisk specialist press odborný výcvik practical training odborný, technický technical oddělení (např. EURYDICE) unit ohnisková skupina focus group ochrana životního prostředí environmental protection opakovací kurz refresher course optimalizace školní sítě optimization of school network organizace přímo řízená organisation run directly by organizovat kurzy implement courses osobní rozvoj personal development osvědčená praxe best practice osvědčení certificate osvojování vědomostí knowledge acquisition otázky s odpověďmi ano/ne true/false questions otázky s výběrem z odpovědí multiple choice questions otevřená univerzita Open University otevřené učení open learning paragraf (v zákoně) section (s.) pedagogicko-psychologická poradna pedagogicalpsychological counselling centre pedagogický psycholog al psychologist perspektivy povolání career prospects pilotní škola pilot school písemný projev writing skills plánování povolání career planning plat wage počáteční odborné vzdělávání a příprava initial vocational and training počet studentů na učitele student-teacher ratio počítačová gramotnost computer literacy, digital literacy počítačová síť computer network počítačová věda computer science počítačový design computer-aided design podmínky zaměstnání condition of employment podnikatelská kompetence entrepreneurial competence or skill podniková výcviková střediska company training centres podnikové učební dílny company training workshops podnikové vzdělávání in-company training podřízen ministerstvu školství subordinated to the Ministry of Education podtržítko _ underscore pohovor při volbě povolání career talks pohovor při vstupu do zaměstnání employment interview politický činitel policy maker politologie political science pololetní prospěch intermediate results pomaturitní studium post-secondary study ponechat stranou leave aside popis povolání occupational description poradce při volbě povolání guidance counsellor, vocational guidance counsellor or officer poradce, rádce advisor, adviser poradenství pro volbu povolání vocational guidance, vocational counselling poskytovatel profesní přípravy training provider poskytovatel vzdělávání provider poskytují základ pro provide a basis for postavení position, status postižený handicapped, disabled postobligatorní vzdělávání post-compulsory postoj rodičů parental attitude postoupit do 3. ročníku progress into third grade postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního vzdělávání (ISCED 4) post-secondary (non-tertiary) postsekundární vzdělávání post-secondary postup mezi ročníky grade-to-grade promotion poučenost knowledgeability poukázka (na vzdělávání) voucher povědomí o čem awareness of povinná školní docházka compulsory, compulsory school attendance povinnost odpovídat se accountability povinný předmět compulsory or obligatory subject povolání occupation povolání vyžadující částečnou kvalifikaci semi-skilled occupation pozorování učitele při práci jinými učiteli peer observation of teaching požadavky pro přijetí admission requirements práce na černo undeclared work, moonlighting pracoviště place of work, workplace pracoviště praktického vyučování workplace of practical training pracovně-profesní poradce job/career counsellor pracovní činnost work activity pracovní doba working hours pracovní legislativa employment legislation pracovní místo (konkrétní) job position (specific) pracovní mobilita labour mobility pracovní požadavky job requirements pracovní praxe work experience pracovní síly manpower pracovní skupina working group pracovní trh labour market pracovní úraz occupational accident pracovní vztahy labour relations pracovní zařazení position pracovní zkušenosti work experience praktická cvičení practical exercises praktická inteligence practical intelligence praktická práce practical work praktická příprava practical training praktická příprava v provozu workshop training praktické vyučování job specific training, practical training praktikant trainee pravidlo rule právní subjektivita legal subjectivity právní způsobilost legal capacity právo na vzdělávání right to praxe internship preprimární vzdělávání pre-primary 5

6 prezentace presentation prezentace (PowerPoint), která se sama pohybuje slide show probíhá paralelně run at a parallel profese occupation profesní aspirace occupational aspiration profesní cíle career goals profesní integrace vocational integration profesní kariéra career profesní mobilita career and job mobility, occupational mobility profesní nebo odborná kvalifikace vocational qualification profesní orientace a poradenství guidance and counselling profesní orientace vocational guidance profesní poradenství vocational counselling profesní postup professional advancement, career advancement profesní požadavky vocational requirements profesní profil vocational profile profesní předpoklady vocational background profesní příprava vocational training profesní příprava mimo pracoviště off-the-job training profesní příprava na pracovišti on-the-job training profil absolventa graduate profile, school leaver s profile profil povolání occupational profile prognóza povolání occupational prognosis program vzdělávání nebo odborné přípravy programme of or training prohlášení declaration propustnost permeability prospěch (školní) al achievements, results, outcomes, standing, rating, grades prostupnost permeability provádět činnost undertake activities provádět výzkum conduct research provádět, vykonávat carry out prověrka znalostí al achievement test provést effect provést reformu školství accomplish reform provozní náklady work expenses provozní praxe practice in production proxemika proxemics průběžné hodnocení continuous assessment, formative evaluation průkazné zjištění evidence průřezové kompetence cross-curricular competences průzkum survey první stupeň terciárního vzdělávání first stage of tertiary (ISCED 5) první stupeň základní školy first stage of elementarary school, 1st 5th class (ISCED 2) předávat dovednosti impart skills předávat zkušenosti transfer experience předběžná evaluace ex ante evaluation předběžný výběr initial screening předčasný důchod early retirement předchozí učení prior learning předmětová komise Subject Commission předpojatost bias předprofesní příprava pre-vocational training předškolní výchova pre-school přehled survey přechod mezi obory vzdělávání transfer between branches of přechod ze školy do zaměstnání transition from school to work přeměna na komoditu (s níž lze obchodovat) commodification přenositelnost (dovedností a kompetencí) transferability (of skills and competences) přenositelnost kvalifikací portability of qualifications přeškolování retraining přezkušování kvalifikovaných pracovníků (elektrikářů, strojvedoucích apod.) requalification přijímací řízení admission procedure, entrance procedure přijímací zkouška entrance examination příliš zjednodušovat (učební programy) dumb down případová studie case study příprava manažérů management training příprava personálu staff training příprava pro kancelářskou práci clerical training příprava učitelů, mistrů odborné přípravy, instruktorů training of trainers příprava učňů apprenticeship příprava v podniku in-company training přípravné vzdělávání učitelů initial teacher training přírodní vědy natural sciences přísedící (u zkoušky) observer příspěvková organizace subsidised organisation přístup ke vzdělávání access to přístup seshora dolů top-down approach přístup zdola nahoru bottom-up approach psaný jazyk written language psychologie práce industrial psychology Rada a zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council Rada Evropské unie (Rada) Council of the European Union (Council) Rada pro vzdělávání (EU) Education Council (EU) rada školy school council rámcový vzdělávací program framework al programme Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Framework Educational Programme for Upper Secondary General (gymnázium) Education Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Framework Educational Programme for Basic Education realizace implementation referenční rámec reference framework referenční úroveň benchmark regionální rozvoj regional development regulované povolání regulated profession rekvalifikace retraining resortní ministerstvo sectoral ministry 6

7 resumé (executive) summary ročník ve škole class Amer, grade Amer, year rodinná škola home economics school rovnocennost certifikátů equivalence of certificates rovnost příležitostí equal opportunity rovnost v přístupu ke vzdělání equity in access to rozdělení žáků do tříd/skupin podle prospěchu streaming Br, tracking Amer rozdělit žáky do úzkých vzdělávacích směrů a specializací channel pupils into narrow streams and specialisations rozdílová zkouška differential examination rozhodnutí decision rozhodování decision making, decision taking rozhodující činitel, rozhodující orgán decision maker rozpis učiva subject matter split-up rozpočtová organizace public budget organization rozpustit komisi disband a commission rozřazovací zkouška placement examination rozšiřovací příprava retraining for upgrading rozšiřovací školení upgrading training rozšiřování výstupů dissemination of outcomes rozvoj development rozvrh hodin schedule, timetable řemeslo trade, craft řešení problémů problem solving řešení, provedení, uskutečnění, splnění projektu execution of a project řešitel projektu project executor řetězec přidané hodnoty value added chain řídicí orgán governing body řízení školství school system management samospráva škol self-government of schools samostatně řízené učení self-directed learning samostatné učení independent learning samostatně výdělečně činná osoba self-employed person samostudium, samoučení self-teaching samouk self-taught person samozaměstnanci self-employed workers Sb. (Sbírka zákonů) Coll. sběr dat data collection sebehodnocení self-evaluation sebevzdělávání self-, self-study, self-teaching, selfinstruction SEC (dokumenty EU) SEC sektorová rada (ČR) sector council shrnutí (executive) summary shromáždit základní informace o compile background information on schopnost aptitude, ability, capability, capacity sklářství glass industry skryté kurikulum hidden curriculum skupina, trs cluster skupina oborů occupational cluster; group of fields skupina příbuzných povolání group of related occupations slovní hodnocení verbal evaluation složení komise composition of a commission složky vzdělání components of slušná práce decent work služby services směr profesní přípravy pathway of training směrnice directives, guidelines snižovat nároky dumb down socializace socialization sociální dialog social dialogue sociální integrace social integration sociální kompetence social competences, soft skills sociální kurátor mladistvých juvenile probation officer sociální nerovnost social inequality sociální partner social partner sociální prostředí social environment sociální zabezpečení social security sociální začlenění social inclusion sociologie práce industrial sociology souběžné (pedagogické i odborné) vzdělávání učitelů concurrent teacher současný stav current state of play soustava oborů odborného vzdělávání system of vocational and training (VET) fields soustava studijních oborů system of study fields (branches) speciální škola special school specifická příprava na povolání occupation-specific training spokojenost v zaměstnání occupational satisfaction společenskovědní předmět social science subject společnost založená na znalostech knowledge based society srovnatelnost kvalifikací comparability of qualifications srovnávací analýza comparative analysis srovnávací pedagogika comparative stálé zaměstnání permanent employment Standard středoškolského odborného vzdělávání Standard of Secondary Vocational Education statistická skupina cohort státní maturitní zkouška state secondary school-leaving examination status povolání occupational status status, postavení status statut, stanovy statute stav (současný) state of play stavebnictví civil engineering; building industry stavová závislost state dependence stáž internship stipendium student allowance stravné subsistence expenses stravovací zvyklosti eating habits strojírenství mechanical engineering struktura kreditu credit framework středisko profesní přípravy training centre střední odborná škola secondary technical school střední odborné učiliště secondary vocational school střední všeobecné vzdělání secondary general středoškolské vzdělání secondary student bakalářského studia undergraduate student, který předčasně opustí školu dropout 7

8 studenti mají právo (mohou) studovat students are entitled to study studijní obor field nebo branch of study studijní úmrtnost dropout studijní volno al leave studovat study stupeň vzdělání level of sumativní hodnocení summative evaluation svět práce world of work syndrom vyhoření burn-out syndrome systém odborného vzdělávání vocational system systém přenosu kreditů credit transfer system systém zkoušení examination system šetření survey šetření pracovních sil labour force survey (LFS) široce profilované vzdělání broad profiled široká veřejnost general public širokopásmový broadband školní rok school year školní prospěch school record školní třída class školský zákon Education Act takovým způsobem, že in such a way that technické vědy technological sciences technické vzdělávání technical technický technological technik technician technika kritických událostí critical incident technique tělesná výchova physical teletutor teletutor tempo učení learning pace terciární sektor tertiary sector terénní výzkum field research test s výběrem odpovědí multiple-choice test text neprošel jazykovou úpravou text has not undergone any linguistic revision textilní průmysl textile industry tiskoviny printed materials tj. (to je) i.e. (in other words, that is to say) transmisivní vyučování transmissive instruction or teaching transparentnost kvalifikací transparency of qualifications trh práce (na trhu práce) labour market (in the labour market or on the labour market) třídní učitel class teacher tutor tutor tutorování tutoring tvorba development tvorba kurikula curriculum development tvorba odborných standardů vocational standard development týdenní vyučovací hodiny weekly lessons týmová práce team work tzn. i.e. (in other words; that is to say) učební materiály teaching and learning materials učební obor s maturitou vocational training branch or field with the Maturita Award učební obor vocational training branch or field učební smlouva apprenticeship contract, training-employment contract učeň apprentice učení learning učení jak se učit learning to learn učení na pracovišti work-based learning učení se bádáním inquiry learning učení se konáním learning by doing učení se v sítích network learning učení se ze zkušeností experiential learning učení se zpaměti memorisation účetnictví lidské hodnoty human worth accounting účetnictví lidských aktiv human asset accounting účetnictví lidských zdrojů human resource accounting učící se obec nebo komunita learning community učící se organizace learning organisation učící se region learning region učící se společnost learning society účinek, efekt (vstoupit v platnost od) effect (take effect from) účinnost, efektivnost effectiveness učitel praktického vyučování teacher of practical training, instructor učivo subject matter učňovství apprenticeship úhelný kámen cornerstone uchazeč o zaměstnání applicant úkol (obtížný) challenge ukončení přípravy completion of training ukončení školy school leaving ukončování studia study ending úloha rodičů parental role umělecké vzdělávání art studies uplatnění absolventů na trhu práce labour market success of school leavers uplatnění absolventů na trhu práce labour market success for graduates uplatnit se v pracovním životě find one s place in working life úplná kvalifikace full qualification, complete qualification úplné střední odborné vzdělání complete or full secondary vocational úplné střední vzdělání full or complete secondary úroveň (vzdělání) level úroveň zadluženosti the level of indebtedness úřad práce labour office Úřední věstník (Úř. věst.) Official Journal (OJ) uskutečnit effect usnesení resolution úspěšnost absolventů success rate of school leavers or graduates úspory z rozsahu (velkovýroby) economies of scale ústava constitution, organic law ústní zkouška oral examination ústřední inspektor chief inspector uvědomování si čeho awareness of uzákonění enactment uzavřený televizní okruh closed circuit television 8

9 uznání výsledků předchozího učení accreditation of prior learning (APL) uznávané povolání recognised occupation uznávání dovedností a kompetencí recognition of skills and competences užité umění applied arts uživatelská přívětivost user-friendliness validace výsledků informálního (neformálního) vzdělávání validation of informal (non-formal) learning valorizace učení valuing learning večerní škola evening classes, evening school vedlejší předmět subsidiary subject vědomosti knowledge věková hranice age limit věková skupina age group věkové složení age distribution věkový rozdíl age gap velikost podniku size of enterprise venkovská oblast rural area veřejné mínění public opinion veřejnoprávní instituce statutory undertaker veřejnoprávní organizace public body větvený obor ramified vícejazyčnost multilingualism víceúčelový multipurpose videotéka video library virtuální mobilita virtual mobility virtuální učební prostředí virtual learning environment viz see vliv influence, impact vodítka guidelines volba povolání career choice volba povolání pomocí počítače computerised guidance, computer guidance volba studia choice of study volitelný předmět optional or voluntary subject volná místa job vacancies volný čas leisure, free time vrchol (pyramidy, kužele apod.) apex vrstevníci, osoby v podobném postavení peers vstoupit do školy enter school vstup do světa práce entry into the workforce všeobecné vzdělání general všeobecně vzdělávací předmět academic subject, general subject všeobecně vzdělávací složka general component výběrová kritéria selection criteria výběrové řízení selection procedures výběrové šetření sample survey výběrové šetření pracovních sil labour force survey (LFS) vyhláška decree vyhledávání informací information retrieval vyhlídky absolventů career prospects výchovně vzdělávací cíle al aims, aims of výchovně vzdělávací proces al process výkon moci v Evropské unii European governance výkon performance vykonávat carry out výnos order výpočetní technika information technology výroba hudebních nástrojů musical instruments manufacturing výrobní praxe in-plant training vyřadit ze sítě exclude from network výsledky učení learning outcomes, learning attainments vysoká škola higher institution vysokoškolské vzdělávání higher vysvědčení report vyšší moc, vis major force majeure vyšší odborná škola tertiary technical school vyšší odborné vzdělávání (ISCED 5B) tertiary technical vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) upper secondary vyšší územně správní celky higher territorial self-governing units výtvarné umění fine arts vytváření (tvorba) pracovních míst employment creation, job creation vytvářet legislativní překážky create legal obstacles, put legal obstacles in the way vytvořit národní standardy set national standards výuční list apprenticeship certificate vyučovací hodina class vyučovací jazyk language of instruction vyučovací předmět subject vyučování pomocí počítačů computer-assisted instruction vyučování teaching, instruction vývoj development výzva challenge vzájemné učení peer learning vzájemné uznávání kvalifikací mutual recognition of qualification vzdělávací cesta al path vzdělávací politika al policy vzdělávací potřeby al needs vzdělávací program al programme vzdělávací sféra al sphere vzdělávací systém system vzdělávací technologie al technology vzdělávací úroveň al level vzdělávací zařízení al facility vzdělávání a odborná příprava and training vzdělávání dospělých adult vzdělávání při zaměstnání in-service training vzdělávání studentů učitelství pre-service teacher training vzdělávání učitelů během praxe (při zaměstnání) in-service teacher, in-service teacher training vzdělávání učitelů teacher vzdělávání ukončené povinnou nebo nepovinnou zkouškou culminating in optional or required examination vzdělávání v celé šíři života lifewide learning vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami special needs 9

10 vzorový rámec reference framework webová stránka web page, website zahájit studium embark on (upon) a course zahradnictví horticulture zahrnut incorporated zainteresovaná strana stakeholder zajišťování kvality quality assurance zájmová činnost leisure activity zájmová skupina interest group zájmový kroužek recreational course zájmový kurz general interest course, leisure course zakladatel founder základní diplom foundation degree základní dovednosti basic skills, core skills základní dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) basic information and communication technology (ICT) skills základní odborné vzdělání basic vocational základní škola nedělená na 1. a 2. stupeň single structure (of elementary school, 1st to 9th class) základní učivo, rámcové kurikulum core curriculum základní vzdělávání basic, primary základní životní dovednosti life skills základy práva basics of law zákonný zástupce legal guardian, legal representative zakotvit (v zákoně) lay down, embody (in law) záměrné učení intentional learning zaměření (studia) strand (of study) zaměstnání employment zaměstnání na částečný úvazek part-time employment zaměstnání na plný úvazek full-time employment zaměstnatelnost employability zaměstnavatel employer zaměstnavatelské organizace Employers organisations zápis enrolment zápočet credit zastřešující název umbrella name zaučený pracovník semi-skilled worker závaznost obligatoriness závěrečná zkouška final examination závěrečná zpráva final report závěrečné vysvědčení final report, school-leaving certificate zdravotně postižené osoby people with disabilities zdravotní postižení medical disability zelená kniha green paper země střední a východní Evropy Central and Eastern European Countries (CEECs) zkoušený examinee zkouška examination, exam zkouška u profesora Higginse examination with professor Higgins zkouška z části předmětu examination on the history of the 19th century zkouška z čeho (předmět) examination in history zkrácení výdajů expenditure cuts zkušební komise examination board, examining board or body zkušební lhůta probation period zkušební řád examination rules zkušenostní učení experiential learning změna chování behavioural change změna zaměstnání job change znalost základních početních úkonů numeracy znalosti knowledge znalostní společnost knowledge society známkovat mark, give a mark, grade známky marks, grades Amer znevýhodněný disadvantaged, underprivileged zodpovědnost accountability, responsibility zpětná vazba feedback zpochybnění challenge zpracován (sestaven) a editován kým compiled and edited by zpracování dat data processing zpracovat zprávu produce a report zpráva z konference conference report; proceedings zprostředkování práce employment service zprostředkovatel učení learning facilitator zprostředkovatelna práce job brokering service způsobilost competence, skill zřízení návazných kurzů provision of a follow-up course zřizovatel statutory authority ztráta zaměstnání job loss zvyšování dovedností skills promotion žák pupil žák předčasně opouštějící školu early school leaver, dropout životní minimum subsidence level životní náklady cost of living životní prostředky means of subsidence životní úroveň standard of living životopis curriculum vitae 10

11 Instituce, orgány, knihovny (překlady jsou převzaty z webových stránek) Agrární komora ČR Agrarian Chamber of the Czech Republic Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Association of Textile-Clothing Leather Industry Centrum fiktivních firem Centre of Practice Firms Centrum pro studium vysokého školství Centre for Higher Education Studies Česká školní inspekce Czech School Inspectorate Českomoravská konfederace odborových svazů Czech- Moravian Confederation of Trade Unions Hospodářská komora ČR Economic Chamber of the Czech Republic Institut dětí a mládeže Institute for Children and Youth Institut pedagogicko-psychologického poradenství Institute of Educational-psychological Guidance Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Research Library of South Bohemia in Ceské Budejovice Knihovna Národního muzea National Museum Library Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín František Bartoš Regional Library Zlín Krajská knihovna Karlovy Vary Regional Library Karlovy Vary Krajská knihovna v Pardubicích Regional Library in Pardubice Krajská knihovna Vysočiny Regional Library of Highlands Krajská vědecká knihovna Liberec Research Library Liberec Krajský úřad Jihočeského kraje South Bohemian Regional Authority Krajský úřad Jihomoravského kraje Regional Authority of the South Moravian Region Krajský úřad Karlovarského kraje Regional Authority of the Karlovy Vary Region Krajský úřad kraje Vysočina Regional Authority of the Vysocina Region Krajský úřad Královéhradeckého kraje Regional Authority of the Hradec Králové Region Krajský úřad Libereckého kraje Regional Authority of the Liberec Region Krajský úřad Moravskoslezského kraje Regional Authority of the Moravian-Silesian Region Krajský úřad Olomouckého kraje Regional Authority of the Olomouc Region Krajský úřad Pardubického kraje Regional Authority of the Pardubice Region Krajský úřad Plzeňského kraje Regional Authority of the Pilsen Region Krajský úřad Středočeského kraje Regional Authority of the Central Bohemia Region Krajský úřad Ústeckého kraje Regional Authority of the Usti Region Krajský úřad Zlínského kraje Regional Authority of the Zlin Region Magistrát hlavního města Prahy Municipality of Prague Městská knihovna v Praze Municipal Library of Prague Ministerstvo hospodářství Ministry of Economy Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry for Regional Development Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports Ministerstvo vnitra Ministry of the Interior Ministerstvo zdravotnictví Ministry of Health Ministerstvo zemědělství Ministry of Agriculture Moravská zemská knihovna Moravian Library Národní knihovna České republiky National Library of the Czech Republic Národní pedagogická knihovna Komenského Comenius National Library of Education Národní ústav odborného vzdělávání National Institute of Technical and Vocational Education Parlamentní knihovna Parliamentary Library Potravinářská komora Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) Council of Economic and Social Agreement Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem North Bohemian Research Library in Usti nad Labem Středočeská vědecká knihovna v Kladně Central Bohemian Research Library Kladno Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Education and Research Library of Pilsener Region Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Research Library in Hradec Králové Svaz českých a moravských výrobních družstev Union of Czech Production Co-operatives Svaz obchodu a cestovního ruchu Czech Confederation of Commerce and Tourism Svaz podnikatelů ve stavebnictví Association of Building Industry Entrepreneurs Svaz průmyslu a dopravy ČR Confederation of Industry of the Czech Republic Unie školských asociací CZESHA Union of school associations CZESHA Unie zaměstnavatelských svazů Union of Employers Associations of the Czech Republic Ústav pro informace ve vzdělávání Institute for Information on Education Ústav pro výzkum rozvoje školství Pedagogické fakulty UK Institute of Research and Development of Education, Faculty of Education of Charles University Vědecká knihovna v Olomouci Research Library in Olomouc 11

12 Vysoká škola ekonomická v Praze University of Economics, Prague Výzkumný ústav pedagogický v Praze Research Institute of Education in Prague Zemědělský svaz Agricultural Association of the Czech Republic 12

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

Anglicko-český slovník odborného vzdělávání

Anglicko-český slovník odborného vzdělávání Anglicko-český slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina je lingua franca dnešní doby. Evropská unie sice propaguje vícejazyčnost a rozmanitost, bez znalosti angličtiny se však lze jen těžko orientovat v dnešní informační

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 1. Schéma vzdělávacího systému 2. Evaluace 3. Kvalita vzdělávání 3.1 Instituce 3.2 Metody (způsoby) získávání dat 3.3 Další aktivity 4. Role ČŠI

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Klára Kalíšková CERGE-EI a VŠE Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR Poslanecká sněmovna

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KRP/DRJ2 Page: 1 / 5 Course name: Second Romance language 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 15.01.2017 11:05 Department/Unit / KRP / DRJ2 Title Second Romance

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

International School of Business and Management

International School of Business and Management International School of Business and Management Úvodem Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnější veřejné vysoké školy universitního typu v České republice. Její obor Podniková ekonomika

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled

Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled Daniel Münich Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Nezávislý think tank při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. zaměřující se na analýzu,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2012 Number of students of universities by faculty in academic year /2012 31 December v roce in v roce Vysoké školy celkem 219 627 172 802

Více

Srovnávání systému českého a dánského školství

Srovnávání systému českého a dánského školství Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Srovnávání systému českého a dánského školství Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Eliška

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ 1 JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ PŘIPRAVENI NA STUDIUM VŠ V OBLASTI PŘENOSITELNÝCH ICT KOMPETENCÍ Mgr. Ing. Vladimír Očenášek KIT PEF ČZU v Praze učíme informatické předměty na 2 fakultách, 8 oborech a 6 střediscích:

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více