Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglický slovník odborného vzdělávání"

Transkript

1 Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení překládat uvedeným způsobem, seznam použité literatury a jména spolupracovníků, kteří se na vytváření slovníku podíleli či stále ještě podílejí. a kolektiv (v knize) et al. absolvent graduate, school leaver adaptabilita adaptability adiktologie narcology administrativní nebo kancelářská práce paperwork, clerical work akademická hodnost academic degree akční program Evropské unie EU action programme akreditace (institucí nebo programů OVP) accreditation (of a VET provider or training programme) akreditace dovedností a kompetencí accreditation of skills and competences aktivní politika zaměstnanosti active employment policy aktualizační školení updating training akulturace aculturation akumulace lidského kapitálu human capital accumulation akustické vnímání auditory perception alternační nebo sendvičové kurzy alternating or sandwich courses alternační profesní příprava alternating training ani trochu, vůbec ne not a bit, not in the least, not at all aplikovaná matematika applied mathematics aplikovaný výzkum applied research audiovizuální pomůcky audiovisual aids audit dovedností skills audit bakalářská hodnost bachelor s degree bezděčné učení concomitant learning bezpečnost a ochrana zdraví při práci occupational safety and health bezplatné vzdělávání free bílá kniha white paper blokové vyučování block teaching call centrum call center Amer (centre Br) celostní psychologie holistic psychology celostní vnímání holistic perception celoživotní vzdělávání lifelong learning or centrum odborné přípravy vocational training centre centrum volného času leisure centre certifikace dovedností a kompetencí certification of skills and competences certifikační orgán awarding body certifikát certificate cílová skupina target group cílově orientovaná výuka teaching by objectives cílový stav objective state of play církevní škola denominational school civilní obrana civil defence cizí jazyk foreign language časový faktor time-factor částečně kvalifikovaný pracovník semiskilled worker čerpat informace draw on information činnosti mimo vyučování extracurricular activities činnostní učení learning by doing čítanka reading book článek (v zákoně) subsection (ss.) člověk human being čtení hmatem s využitím magnetické rezonance finger reading čtení nahlas reading aloud čtivost readability dále jen hereinafter referred to as, hereinafter xy dále v textu hereafter, henceforth, from now on dalekosáhlý far-reaching další odborné vzdělávání a příprava continuing vocational and training další profesní příprava further training další profesní rozvoj continuing professional development další vzdělávání further, continuing databanka data bank databáze database dceřiný podnik downstream enterprise decentralizace decentralisation dědičnost heredity deduktivní metoda deductive method dějiny dvacátého století twentieth century history dějiny filozofie history of philosophy dějiny literatury literary history, history of literature dějiny novověku modern history dějiny pedagogiky history of dějiny středověku medieval history dějiny školství history of school dějiny umění art history dějiny vědy history of sciences dělba práce division of labour délka profesní přípravy duration of training délka studia duration of studies, length of study dělnické povolání blue-collar occupation dělnické vzdělávání workers dělník manual worker den otevřených dveří open day denní studium full-time study děti s kombinovaným handicapem children with multiple handicaps děti s problémy v chování a učení children with behaviour and learning problems diagnostický ústav youth custody centre didaktická hra al game didaktická kontinuita didactic continuity diferenciace podle schopností ability differentiation diferenciace žáků podle prospěchu a zájmů track system diferencovaná výuka differentiated teaching digitální gramotnost digital literacy digitální propast, nerovnost, rozdíl, předěl digital divide 1

2 dílčí kvalifikace partial qualification diplom diploma diplomová práce thesis, Master s thesis direktivy guidelines disertace dissertation distanční vzdělávání distance learning, distance study diversification of al paths and levels diversifikace cest a úrovní vzdělávání dlouhodobá nezaměstnanost long-term unemployment doba učení learning time dobrá praxe good practice dobrovolnická organizace voluntary organisation dočasná práce temporary work dočasné přeložení secondment dodatek k diplomu Diploma Supplement dodatek k osvědčení Certificate Supplement dohoda agreement dojíždění za prací commuting dokončen completed doktorské studium doctoral study, PhD study dopad impact doporučení recommendation dotazník questionnaire dovednost skill dovednost počítat numeracy dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) information and communication technology (ICT) skills druh profesní přípravy type of training druhý stupeň základní školy second stage of elementary school, 6th 9th class (ISCED 2) druhy škol types of schools dřevozpracující průmysl wood-processing industry duální systém dual system dvojjazyčnost bilingualism dynamická pedagogika dynamic pedagogy ekologická výchova environmental ekonomické vzdělávání economic studies ekonomie economics ekonomie vzdělávání economics of ekonomika economy ekonomika podniku business economy e-learning e-learning elektrotechnický průmysl electrical industry elektrotechnika electrical engineering empirický výzkum empirical research energetika power engineering environmentální výchova environmental ergonomie ergonomics ergoterapie occupational therapy evaluace evaluation evaluace ex ante ex ante evaluation evaluace ex post evaluation ex post evropská dimenze European dimension Evropská maturita European Baccalaureate Evropská rada European Council evropské standardy European standards Evropský prostor vzdělávání European Area of Education Evropský rámec kvalifikací European Qualifications Framework (EQF) Evropský systém pro přenos kreditů European Credit Transfer System (ECTS) experimentální pedagogika experimental externí hodnocení nebo evaluace external evaluation financování profesní přípravy financing vocational training finanční referent financial clerk flexibilita flexibility flexikurita v pracovním životě flexicurity in working life formální vzdělávání formal learning, formal formativní hodnocení formative evaluation frontální vyučování frontal teaching, ex-cathedra teaching funkční gramotnost functional literacy fyzikální vědy physical sciences generální ředitel (Evropská komise) director general (European Commission) gerontologie, nauka o lidském stárnutí gerontology gramotnost literacy hejtman governor hejtman regional president hermeneutická pedagogika hermeneutic pedagogy hlavní předmět main subject hledač zaměstnání job seeker hledání práce job hunting, job search hodnocení assessment hodnocení dovedností a kompetencí assessment of skills and competences hodnocení prováděné kolegy peer review hodnoticí kritérium evaluation criterion hodnoticí orgán awarding body hodnoticí standard assessment standard, evaluation standard hodnoticí středisko Assessment-Centre (AC) hodnotitel assessor, evaluator hodnotový systém value system hospitace teacher observation hospitace ve třídě supervision, classroom observation hospodárnost efficiency hospodářská soutěž economic competition hospodářský sektor economic sector hospodářský subjekt business entity hotelnictví hotel and catering industry, hospitality hotelová škola hotel school hrabství county hranice chudoby poverty line hutnictví metallurgy hypnopedie sleep teaching chování behaviour chráněná dílna sheltered workshop chudoba poverty informační a datová svodka information and data set informační a komunikační technologie (IKT) information and communication technologies (ICT) informační gramotnost information literacy informační materiál informational material informační síť information network 2

3 informační systém information system informační technologie information technologies informační věda a knihovnictví information science and librarianship informální učení informal learning informatika computer science informovanost knowledgeability instruktor instructor integrovaná střední škola integrated upper secondary school integrované kurikulum integrated curriculum inteligenční kvocient intelligence quotient intencionální učení intentional learning interkulturní výchova nebo vzdělávání intercultural interní hodnocení internal evaluation interpersonální vztahy interpersonal relations interpretační umění performing art jako důsledek čeho as a result of jazyková bariéra language barrier jazykový pas Language passport jednotná škola comprehensive school kariérní akademie career academy (USA) kariérní nebo kariérové poradenství career guidance and counselling klasifikace povolání occupational classification klasifikovaný zápočet graded credit klávesnice psaní na počítači (qwerty) keyboard klíčové dovednosti key skills klíčové kompetence key competences klíčové kvalifikace key qualifications kmenové obory core branches kmenové učivo core subject matter knihovnictví library science, librarianship know-how know-how kognitivní psychologie cognitive psychology kohorta cohort KOM (dokumenty Komise EU) COM kompenzační vzdělávání compensatory learning kompetence competence komunikační kompetence communication competence komunikativní kompetence communicative competence koncipování kurzů profesní přípravy training course planning and design konzervatoř conservatoire, conservatory Amer korespondenční kurz correspondence course korporativně in a body kosmické vědy space sciences koučování coaching kraj county, region krátký odborný kurz vedoucí k maturitě short vocational course leading to the Maturita kreativní dovednosti creative skills kriteriální hodnocení criterion-referenced evaluation kromě čeho in addition to kulturně nepředpojatý test culturally unbiased test kurikulární dokumenty (souhrnné označení pro RVP a ŠVP) curricular documents (Framework al programmes, School al programmes) kurikulum curriculum, syllabus kurikulum společného základu common core curriculum kvalifikace qualification, skill kvalifikační standard qualification standard kvalifikační úroveň level of qualification kvalifikovaný pracovník skilled worker kvartární sektor quartiary sector kybernetika cybernetics laboratorní cvičení laboratory session léčba prací occupational therapy lenost laziness lesnictví forestry ĺiberalizovat a diversifikovat vzdělávání liberalise and diversify lidé sluchově, zrakově fyzicky a mentálně postižení people with hearing, sight, physical and mental handicaps linie guidelines linka bezpečí, linka důvěry helpline logopedie speech therapy lomítko /; zpětné lomítko \ slash; backslash longitudinální výzkum longitudinal study ludotéka toy library lyceum lyceum magisterská hodnost Master s degree magisterské studium Master s degree studies malé a střední podniky Small and Medium Enterprises (SMEs) manažerské studium nebo vzdělávání management studies or matematická logika symbolic logic mateřský podnik upstream enterprise maturita Maturita maturitní vysvědčení Maturita certificate mediatéka media library mechanické učení rote learning melouchářství moonlighting mentální mapa concept mapping mentorství mentoring měření výkonu achievement measurement metodika methodology meziknihovní výpůjční služba interlibrary lending mezilidské vztahy interpersonal relations mezinárodní bakalaureát International Baccalaureate mezinárodní spolupráce international cooperation mezioborový přístup interdisciplinary approach mezipředmětové téma cross-curricular theme mezipředmětové vztahy cross-curricular relations milník milestone mimoškolní vzdělávání extracurricular mimovolné učení concomitant learning míra úspěšnosti výkonu těchto činností degree of accomplishment in the performance of these activities místo přípravy place of training mistr odborné přípravy trainer mistr odborné výchovy vocational training instructor mistrovská zkouška master s or master craftsman s examination 3

4 mladí dospělí young adult mluvený jazyk spoken language mobilita mobility mobilní učebna mobile classroom moderní jazyky modern languages modulární kurikulum modular curriculum modulární profesní příprava modular training motivace výkonu achievement motivation možnosti uplatnění career options muzikoterapie music therapy nabídka pracovní síly labour supply nadbytečná kvalifikace overqualification nadměrná hlučnost noise pollution nadnárodní transnational nadoborový interdisciplinary nadpodniková profesní příprava interplant training nadpodnikové učňovské zařízení intercompany training centre nadresortní orgán inter-sector (intersector) body nahradit čím supersede by náklady na přípravu nebo vzdělávání cost of training or náklady ztracené příležitosti opportunity cost náměstek hejtmana regional vice-president námořní vědy marine sciences naplňování a správa databáze database generation and maintenance např. e.g. (for example) náročná práce exacting work náročnost studia difficulty of a study course Národní soustava kvalifikací (ČR) National Qualifications Framework Národní soustava povolání (ČR) National Occupations System národní srovnávací zkouška national comparative examination nárokový claimable nařízení regulation následná evaluace evaluation ex post následné (pedagogické) vzdělávání učitelů consecutive teacher nástavbové studium extension study, follow-up courses nástěnka notice board návrhy závěrů draft conclusions navštěvovat kurz follow a course necelodenní profesní příprava part-time training necelodenní studium part-time study nedostatek pracovních sil labour shortage nedostatky ve vzdělání al deficit neformální vzdělávaní nebo učení non-formal learning nefrontální vyučování non-frontal teaching negramotnost illiteracy nechat na někom leave up to somebody nechat školy quit school nechuť k práci aversion to work neinformovanost ignorance nekvalifikovaný pracovník labourer, unskilled worker nemoc z povolání occupational disease nepedagogický personál non-teaching staff nepovinný předmět non-compulsory subject nepřizpůsobivost, maladjustace maladjustment nestátní školy non-state schools netradiční povolání nontraditional occupation neuniversitní vysokoškolské vzdělávání non-university higher neúplné vzdělání incomplete neúspěch v povolání occupational failure neuvědomované učení concomitant learning neuvědomované znalosti tacit knowledge nevládní organizace non-governmental organisation nezájem lack of interest nezaměstnanost unemployment nezbytný předpoklad prerequisite nezisková organizace non-profit organisation neznalost ignorance nižší odborné vzdělání lower vocational nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2) lower secondary nomenklatura učebních a studijních oborů nomenclature of study and apprenticeship branches normativ capitation grant normativní hodnocení norm-referenced evaluation nostrifikace recognition of diplomas and degrees nově přijatí žáci entrants nové základní dovednosti (IKT, cizí jazyky, technická kultura, podnikavost a sociální dovednosti) new basic skills (ICT skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skills) novela Školského zákona z roku 1990 The 1990 Amendment to the Education Act občanská společnost civil society občanská výchova civics období provozní praxe practice period obecné dovednosti generic skills, key skills obecně odborná příprava (v lyceích) basics of vocational, generally focused vocational obchodní akademie business academy obchodní škola commercial college obchodní vzdělávání commercial training obor field, branch obor vzdělání field of study oborová skupina field group oborové svazy industry associations obsah učení learning content obsah výuky content of instruction, instructional content odborná praxe work experience odborná vysoká škola technical higher institution odborné předměty vocational subjects odborné vzdělávání a příprava (OVP) vocational and training (VET) odborné nebo profesní vzdělávání vocational odborné vzdělávání technical odborné zaměření, specializace specialisation odborník z praxe practitioner odbornost expertise 4

5 odborný tisk specialist press odborný výcvik practical training odborný, technický technical oddělení (např. EURYDICE) unit ohnisková skupina focus group ochrana životního prostředí environmental protection opakovací kurz refresher course optimalizace školní sítě optimization of school network organizace přímo řízená organisation run directly by organizovat kurzy implement courses osobní rozvoj personal development osvědčená praxe best practice osvědčení certificate osvojování vědomostí knowledge acquisition otázky s odpověďmi ano/ne true/false questions otázky s výběrem z odpovědí multiple choice questions otevřená univerzita Open University otevřené učení open learning paragraf (v zákoně) section (s.) pedagogicko-psychologická poradna pedagogicalpsychological counselling centre pedagogický psycholog al psychologist perspektivy povolání career prospects pilotní škola pilot school písemný projev writing skills plánování povolání career planning plat wage počáteční odborné vzdělávání a příprava initial vocational and training počet studentů na učitele student-teacher ratio počítačová gramotnost computer literacy, digital literacy počítačová síť computer network počítačová věda computer science počítačový design computer-aided design podmínky zaměstnání condition of employment podnikatelská kompetence entrepreneurial competence or skill podniková výcviková střediska company training centres podnikové učební dílny company training workshops podnikové vzdělávání in-company training podřízen ministerstvu školství subordinated to the Ministry of Education podtržítko _ underscore pohovor při volbě povolání career talks pohovor při vstupu do zaměstnání employment interview politický činitel policy maker politologie political science pololetní prospěch intermediate results pomaturitní studium post-secondary study ponechat stranou leave aside popis povolání occupational description poradce při volbě povolání guidance counsellor, vocational guidance counsellor or officer poradce, rádce advisor, adviser poradenství pro volbu povolání vocational guidance, vocational counselling poskytovatel profesní přípravy training provider poskytovatel vzdělávání provider poskytují základ pro provide a basis for postavení position, status postižený handicapped, disabled postobligatorní vzdělávání post-compulsory postoj rodičů parental attitude postoupit do 3. ročníku progress into third grade postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního vzdělávání (ISCED 4) post-secondary (non-tertiary) postsekundární vzdělávání post-secondary postup mezi ročníky grade-to-grade promotion poučenost knowledgeability poukázka (na vzdělávání) voucher povědomí o čem awareness of povinná školní docházka compulsory, compulsory school attendance povinnost odpovídat se accountability povinný předmět compulsory or obligatory subject povolání occupation povolání vyžadující částečnou kvalifikaci semi-skilled occupation pozorování učitele při práci jinými učiteli peer observation of teaching požadavky pro přijetí admission requirements práce na černo undeclared work, moonlighting pracoviště place of work, workplace pracoviště praktického vyučování workplace of practical training pracovně-profesní poradce job/career counsellor pracovní činnost work activity pracovní doba working hours pracovní legislativa employment legislation pracovní místo (konkrétní) job position (specific) pracovní mobilita labour mobility pracovní požadavky job requirements pracovní praxe work experience pracovní síly manpower pracovní skupina working group pracovní trh labour market pracovní úraz occupational accident pracovní vztahy labour relations pracovní zařazení position pracovní zkušenosti work experience praktická cvičení practical exercises praktická inteligence practical intelligence praktická práce practical work praktická příprava practical training praktická příprava v provozu workshop training praktické vyučování job specific training, practical training praktikant trainee pravidlo rule právní subjektivita legal subjectivity právní způsobilost legal capacity právo na vzdělávání right to praxe internship preprimární vzdělávání pre-primary 5

6 prezentace presentation prezentace (PowerPoint), která se sama pohybuje slide show probíhá paralelně run at a parallel profese occupation profesní aspirace occupational aspiration profesní cíle career goals profesní integrace vocational integration profesní kariéra career profesní mobilita career and job mobility, occupational mobility profesní nebo odborná kvalifikace vocational qualification profesní orientace a poradenství guidance and counselling profesní orientace vocational guidance profesní poradenství vocational counselling profesní postup professional advancement, career advancement profesní požadavky vocational requirements profesní profil vocational profile profesní předpoklady vocational background profesní příprava vocational training profesní příprava mimo pracoviště off-the-job training profesní příprava na pracovišti on-the-job training profil absolventa graduate profile, school leaver s profile profil povolání occupational profile prognóza povolání occupational prognosis program vzdělávání nebo odborné přípravy programme of or training prohlášení declaration propustnost permeability prospěch (školní) al achievements, results, outcomes, standing, rating, grades prostupnost permeability provádět činnost undertake activities provádět výzkum conduct research provádět, vykonávat carry out prověrka znalostí al achievement test provést effect provést reformu školství accomplish reform provozní náklady work expenses provozní praxe practice in production proxemika proxemics průběžné hodnocení continuous assessment, formative evaluation průkazné zjištění evidence průřezové kompetence cross-curricular competences průzkum survey první stupeň terciárního vzdělávání first stage of tertiary (ISCED 5) první stupeň základní školy first stage of elementarary school, 1st 5th class (ISCED 2) předávat dovednosti impart skills předávat zkušenosti transfer experience předběžná evaluace ex ante evaluation předběžný výběr initial screening předčasný důchod early retirement předchozí učení prior learning předmětová komise Subject Commission předpojatost bias předprofesní příprava pre-vocational training předškolní výchova pre-school přehled survey přechod mezi obory vzdělávání transfer between branches of přechod ze školy do zaměstnání transition from school to work přeměna na komoditu (s níž lze obchodovat) commodification přenositelnost (dovedností a kompetencí) transferability (of skills and competences) přenositelnost kvalifikací portability of qualifications přeškolování retraining přezkušování kvalifikovaných pracovníků (elektrikářů, strojvedoucích apod.) requalification přijímací řízení admission procedure, entrance procedure přijímací zkouška entrance examination příliš zjednodušovat (učební programy) dumb down případová studie case study příprava manažérů management training příprava personálu staff training příprava pro kancelářskou práci clerical training příprava učitelů, mistrů odborné přípravy, instruktorů training of trainers příprava učňů apprenticeship příprava v podniku in-company training přípravné vzdělávání učitelů initial teacher training přírodní vědy natural sciences přísedící (u zkoušky) observer příspěvková organizace subsidised organisation přístup ke vzdělávání access to přístup seshora dolů top-down approach přístup zdola nahoru bottom-up approach psaný jazyk written language psychologie práce industrial psychology Rada a zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council Rada Evropské unie (Rada) Council of the European Union (Council) Rada pro vzdělávání (EU) Education Council (EU) rada školy school council rámcový vzdělávací program framework al programme Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Framework Educational Programme for Upper Secondary General (gymnázium) Education Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Framework Educational Programme for Basic Education realizace implementation referenční rámec reference framework referenční úroveň benchmark regionální rozvoj regional development regulované povolání regulated profession rekvalifikace retraining resortní ministerstvo sectoral ministry 6

7 resumé (executive) summary ročník ve škole class Amer, grade Amer, year rodinná škola home economics school rovnocennost certifikátů equivalence of certificates rovnost příležitostí equal opportunity rovnost v přístupu ke vzdělání equity in access to rozdělení žáků do tříd/skupin podle prospěchu streaming Br, tracking Amer rozdělit žáky do úzkých vzdělávacích směrů a specializací channel pupils into narrow streams and specialisations rozdílová zkouška differential examination rozhodnutí decision rozhodování decision making, decision taking rozhodující činitel, rozhodující orgán decision maker rozpis učiva subject matter split-up rozpočtová organizace public budget organization rozpustit komisi disband a commission rozřazovací zkouška placement examination rozšiřovací příprava retraining for upgrading rozšiřovací školení upgrading training rozšiřování výstupů dissemination of outcomes rozvoj development rozvrh hodin schedule, timetable řemeslo trade, craft řešení problémů problem solving řešení, provedení, uskutečnění, splnění projektu execution of a project řešitel projektu project executor řetězec přidané hodnoty value added chain řídicí orgán governing body řízení školství school system management samospráva škol self-government of schools samostatně řízené učení self-directed learning samostatné učení independent learning samostatně výdělečně činná osoba self-employed person samostudium, samoučení self-teaching samouk self-taught person samozaměstnanci self-employed workers Sb. (Sbírka zákonů) Coll. sběr dat data collection sebehodnocení self-evaluation sebevzdělávání self-, self-study, self-teaching, selfinstruction SEC (dokumenty EU) SEC sektorová rada (ČR) sector council shrnutí (executive) summary shromáždit základní informace o compile background information on schopnost aptitude, ability, capability, capacity sklářství glass industry skryté kurikulum hidden curriculum skupina, trs cluster skupina oborů occupational cluster; group of fields skupina příbuzných povolání group of related occupations slovní hodnocení verbal evaluation složení komise composition of a commission složky vzdělání components of slušná práce decent work služby services směr profesní přípravy pathway of training směrnice directives, guidelines snižovat nároky dumb down socializace socialization sociální dialog social dialogue sociální integrace social integration sociální kompetence social competences, soft skills sociální kurátor mladistvých juvenile probation officer sociální nerovnost social inequality sociální partner social partner sociální prostředí social environment sociální zabezpečení social security sociální začlenění social inclusion sociologie práce industrial sociology souběžné (pedagogické i odborné) vzdělávání učitelů concurrent teacher současný stav current state of play soustava oborů odborného vzdělávání system of vocational and training (VET) fields soustava studijních oborů system of study fields (branches) speciální škola special school specifická příprava na povolání occupation-specific training spokojenost v zaměstnání occupational satisfaction společenskovědní předmět social science subject společnost založená na znalostech knowledge based society srovnatelnost kvalifikací comparability of qualifications srovnávací analýza comparative analysis srovnávací pedagogika comparative stálé zaměstnání permanent employment Standard středoškolského odborného vzdělávání Standard of Secondary Vocational Education statistická skupina cohort státní maturitní zkouška state secondary school-leaving examination status povolání occupational status status, postavení status statut, stanovy statute stav (současný) state of play stavebnictví civil engineering; building industry stavová závislost state dependence stáž internship stipendium student allowance stravné subsistence expenses stravovací zvyklosti eating habits strojírenství mechanical engineering struktura kreditu credit framework středisko profesní přípravy training centre střední odborná škola secondary technical school střední odborné učiliště secondary vocational school střední všeobecné vzdělání secondary general středoškolské vzdělání secondary student bakalářského studia undergraduate student, který předčasně opustí školu dropout 7

8 studenti mají právo (mohou) studovat students are entitled to study studijní obor field nebo branch of study studijní úmrtnost dropout studijní volno al leave studovat study stupeň vzdělání level of sumativní hodnocení summative evaluation svět práce world of work syndrom vyhoření burn-out syndrome systém odborného vzdělávání vocational system systém přenosu kreditů credit transfer system systém zkoušení examination system šetření survey šetření pracovních sil labour force survey (LFS) široce profilované vzdělání broad profiled široká veřejnost general public širokopásmový broadband školní rok school year školní prospěch school record školní třída class školský zákon Education Act takovým způsobem, že in such a way that technické vědy technological sciences technické vzdělávání technical technický technological technik technician technika kritických událostí critical incident technique tělesná výchova physical teletutor teletutor tempo učení learning pace terciární sektor tertiary sector terénní výzkum field research test s výběrem odpovědí multiple-choice test text neprošel jazykovou úpravou text has not undergone any linguistic revision textilní průmysl textile industry tiskoviny printed materials tj. (to je) i.e. (in other words, that is to say) transmisivní vyučování transmissive instruction or teaching transparentnost kvalifikací transparency of qualifications trh práce (na trhu práce) labour market (in the labour market or on the labour market) třídní učitel class teacher tutor tutor tutorování tutoring tvorba development tvorba kurikula curriculum development tvorba odborných standardů vocational standard development týdenní vyučovací hodiny weekly lessons týmová práce team work tzn. i.e. (in other words; that is to say) učební materiály teaching and learning materials učební obor s maturitou vocational training branch or field with the Maturita Award učební obor vocational training branch or field učební smlouva apprenticeship contract, training-employment contract učeň apprentice učení learning učení jak se učit learning to learn učení na pracovišti work-based learning učení se bádáním inquiry learning učení se konáním learning by doing učení se v sítích network learning učení se ze zkušeností experiential learning učení se zpaměti memorisation účetnictví lidské hodnoty human worth accounting účetnictví lidských aktiv human asset accounting účetnictví lidských zdrojů human resource accounting učící se obec nebo komunita learning community učící se organizace learning organisation učící se region learning region učící se společnost learning society účinek, efekt (vstoupit v platnost od) effect (take effect from) účinnost, efektivnost effectiveness učitel praktického vyučování teacher of practical training, instructor učivo subject matter učňovství apprenticeship úhelný kámen cornerstone uchazeč o zaměstnání applicant úkol (obtížný) challenge ukončení přípravy completion of training ukončení školy school leaving ukončování studia study ending úloha rodičů parental role umělecké vzdělávání art studies uplatnění absolventů na trhu práce labour market success of school leavers uplatnění absolventů na trhu práce labour market success for graduates uplatnit se v pracovním životě find one s place in working life úplná kvalifikace full qualification, complete qualification úplné střední odborné vzdělání complete or full secondary vocational úplné střední vzdělání full or complete secondary úroveň (vzdělání) level úroveň zadluženosti the level of indebtedness úřad práce labour office Úřední věstník (Úř. věst.) Official Journal (OJ) uskutečnit effect usnesení resolution úspěšnost absolventů success rate of school leavers or graduates úspory z rozsahu (velkovýroby) economies of scale ústava constitution, organic law ústní zkouška oral examination ústřední inspektor chief inspector uvědomování si čeho awareness of uzákonění enactment uzavřený televizní okruh closed circuit television 8

9 uznání výsledků předchozího učení accreditation of prior learning (APL) uznávané povolání recognised occupation uznávání dovedností a kompetencí recognition of skills and competences užité umění applied arts uživatelská přívětivost user-friendliness validace výsledků informálního (neformálního) vzdělávání validation of informal (non-formal) learning valorizace učení valuing learning večerní škola evening classes, evening school vedlejší předmět subsidiary subject vědomosti knowledge věková hranice age limit věková skupina age group věkové složení age distribution věkový rozdíl age gap velikost podniku size of enterprise venkovská oblast rural area veřejné mínění public opinion veřejnoprávní instituce statutory undertaker veřejnoprávní organizace public body větvený obor ramified vícejazyčnost multilingualism víceúčelový multipurpose videotéka video library virtuální mobilita virtual mobility virtuální učební prostředí virtual learning environment viz see vliv influence, impact vodítka guidelines volba povolání career choice volba povolání pomocí počítače computerised guidance, computer guidance volba studia choice of study volitelný předmět optional or voluntary subject volná místa job vacancies volný čas leisure, free time vrchol (pyramidy, kužele apod.) apex vrstevníci, osoby v podobném postavení peers vstoupit do školy enter school vstup do světa práce entry into the workforce všeobecné vzdělání general všeobecně vzdělávací předmět academic subject, general subject všeobecně vzdělávací složka general component výběrová kritéria selection criteria výběrové řízení selection procedures výběrové šetření sample survey výběrové šetření pracovních sil labour force survey (LFS) vyhláška decree vyhledávání informací information retrieval vyhlídky absolventů career prospects výchovně vzdělávací cíle al aims, aims of výchovně vzdělávací proces al process výkon moci v Evropské unii European governance výkon performance vykonávat carry out výnos order výpočetní technika information technology výroba hudebních nástrojů musical instruments manufacturing výrobní praxe in-plant training vyřadit ze sítě exclude from network výsledky učení learning outcomes, learning attainments vysoká škola higher institution vysokoškolské vzdělávání higher vysvědčení report vyšší moc, vis major force majeure vyšší odborná škola tertiary technical school vyšší odborné vzdělávání (ISCED 5B) tertiary technical vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) upper secondary vyšší územně správní celky higher territorial self-governing units výtvarné umění fine arts vytváření (tvorba) pracovních míst employment creation, job creation vytvářet legislativní překážky create legal obstacles, put legal obstacles in the way vytvořit národní standardy set national standards výuční list apprenticeship certificate vyučovací hodina class vyučovací jazyk language of instruction vyučovací předmět subject vyučování pomocí počítačů computer-assisted instruction vyučování teaching, instruction vývoj development výzva challenge vzájemné učení peer learning vzájemné uznávání kvalifikací mutual recognition of qualification vzdělávací cesta al path vzdělávací politika al policy vzdělávací potřeby al needs vzdělávací program al programme vzdělávací sféra al sphere vzdělávací systém system vzdělávací technologie al technology vzdělávací úroveň al level vzdělávací zařízení al facility vzdělávání a odborná příprava and training vzdělávání dospělých adult vzdělávání při zaměstnání in-service training vzdělávání studentů učitelství pre-service teacher training vzdělávání učitelů během praxe (při zaměstnání) in-service teacher, in-service teacher training vzdělávání učitelů teacher vzdělávání ukončené povinnou nebo nepovinnou zkouškou culminating in optional or required examination vzdělávání v celé šíři života lifewide learning vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami special needs 9

10 vzorový rámec reference framework webová stránka web page, website zahájit studium embark on (upon) a course zahradnictví horticulture zahrnut incorporated zainteresovaná strana stakeholder zajišťování kvality quality assurance zájmová činnost leisure activity zájmová skupina interest group zájmový kroužek recreational course zájmový kurz general interest course, leisure course zakladatel founder základní diplom foundation degree základní dovednosti basic skills, core skills základní dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) basic information and communication technology (ICT) skills základní odborné vzdělání basic vocational základní škola nedělená na 1. a 2. stupeň single structure (of elementary school, 1st to 9th class) základní učivo, rámcové kurikulum core curriculum základní vzdělávání basic, primary základní životní dovednosti life skills základy práva basics of law zákonný zástupce legal guardian, legal representative zakotvit (v zákoně) lay down, embody (in law) záměrné učení intentional learning zaměření (studia) strand (of study) zaměstnání employment zaměstnání na částečný úvazek part-time employment zaměstnání na plný úvazek full-time employment zaměstnatelnost employability zaměstnavatel employer zaměstnavatelské organizace Employers organisations zápis enrolment zápočet credit zastřešující název umbrella name zaučený pracovník semi-skilled worker závaznost obligatoriness závěrečná zkouška final examination závěrečná zpráva final report závěrečné vysvědčení final report, school-leaving certificate zdravotně postižené osoby people with disabilities zdravotní postižení medical disability zelená kniha green paper země střední a východní Evropy Central and Eastern European Countries (CEECs) zkoušený examinee zkouška examination, exam zkouška u profesora Higginse examination with professor Higgins zkouška z části předmětu examination on the history of the 19th century zkouška z čeho (předmět) examination in history zkrácení výdajů expenditure cuts zkušební komise examination board, examining board or body zkušební lhůta probation period zkušební řád examination rules zkušenostní učení experiential learning změna chování behavioural change změna zaměstnání job change znalost základních početních úkonů numeracy znalosti knowledge znalostní společnost knowledge society známkovat mark, give a mark, grade známky marks, grades Amer znevýhodněný disadvantaged, underprivileged zodpovědnost accountability, responsibility zpětná vazba feedback zpochybnění challenge zpracován (sestaven) a editován kým compiled and edited by zpracování dat data processing zpracovat zprávu produce a report zpráva z konference conference report; proceedings zprostředkování práce employment service zprostředkovatel učení learning facilitator zprostředkovatelna práce job brokering service způsobilost competence, skill zřízení návazných kurzů provision of a follow-up course zřizovatel statutory authority ztráta zaměstnání job loss zvyšování dovedností skills promotion žák pupil žák předčasně opouštějící školu early school leaver, dropout životní minimum subsidence level životní náklady cost of living životní prostředky means of subsidence životní úroveň standard of living životopis curriculum vitae 10

11 Instituce, orgány, knihovny (překlady jsou převzaty z webových stránek) Agrární komora ČR Agrarian Chamber of the Czech Republic Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Association of Textile-Clothing Leather Industry Centrum fiktivních firem Centre of Practice Firms Centrum pro studium vysokého školství Centre for Higher Education Studies Česká školní inspekce Czech School Inspectorate Českomoravská konfederace odborových svazů Czech- Moravian Confederation of Trade Unions Hospodářská komora ČR Economic Chamber of the Czech Republic Institut dětí a mládeže Institute for Children and Youth Institut pedagogicko-psychologického poradenství Institute of Educational-psychological Guidance Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Research Library of South Bohemia in Ceské Budejovice Knihovna Národního muzea National Museum Library Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín František Bartoš Regional Library Zlín Krajská knihovna Karlovy Vary Regional Library Karlovy Vary Krajská knihovna v Pardubicích Regional Library in Pardubice Krajská knihovna Vysočiny Regional Library of Highlands Krajská vědecká knihovna Liberec Research Library Liberec Krajský úřad Jihočeského kraje South Bohemian Regional Authority Krajský úřad Jihomoravského kraje Regional Authority of the South Moravian Region Krajský úřad Karlovarského kraje Regional Authority of the Karlovy Vary Region Krajský úřad kraje Vysočina Regional Authority of the Vysocina Region Krajský úřad Královéhradeckého kraje Regional Authority of the Hradec Králové Region Krajský úřad Libereckého kraje Regional Authority of the Liberec Region Krajský úřad Moravskoslezského kraje Regional Authority of the Moravian-Silesian Region Krajský úřad Olomouckého kraje Regional Authority of the Olomouc Region Krajský úřad Pardubického kraje Regional Authority of the Pardubice Region Krajský úřad Plzeňského kraje Regional Authority of the Pilsen Region Krajský úřad Středočeského kraje Regional Authority of the Central Bohemia Region Krajský úřad Ústeckého kraje Regional Authority of the Usti Region Krajský úřad Zlínského kraje Regional Authority of the Zlin Region Magistrát hlavního města Prahy Municipality of Prague Městská knihovna v Praze Municipal Library of Prague Ministerstvo hospodářství Ministry of Economy Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry for Regional Development Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports Ministerstvo vnitra Ministry of the Interior Ministerstvo zdravotnictví Ministry of Health Ministerstvo zemědělství Ministry of Agriculture Moravská zemská knihovna Moravian Library Národní knihovna České republiky National Library of the Czech Republic Národní pedagogická knihovna Komenského Comenius National Library of Education Národní ústav odborného vzdělávání National Institute of Technical and Vocational Education Parlamentní knihovna Parliamentary Library Potravinářská komora Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) Council of Economic and Social Agreement Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem North Bohemian Research Library in Usti nad Labem Středočeská vědecká knihovna v Kladně Central Bohemian Research Library Kladno Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Education and Research Library of Pilsener Region Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Research Library in Hradec Králové Svaz českých a moravských výrobních družstev Union of Czech Production Co-operatives Svaz obchodu a cestovního ruchu Czech Confederation of Commerce and Tourism Svaz podnikatelů ve stavebnictví Association of Building Industry Entrepreneurs Svaz průmyslu a dopravy ČR Confederation of Industry of the Czech Republic Unie školských asociací CZESHA Union of school associations CZESHA Unie zaměstnavatelských svazů Union of Employers Associations of the Czech Republic Ústav pro informace ve vzdělávání Institute for Information on Education Ústav pro výzkum rozvoje školství Pedagogické fakulty UK Institute of Research and Development of Education, Faculty of Education of Charles University Vědecká knihovna v Olomouci Research Library in Olomouc 11

12 Vysoká škola ekonomická v Praze University of Economics, Prague Výzkumný ústav pedagogický v Praze Research Institute of Education in Prague Zemědělský svaz Agricultural Association of the Czech Republic 12

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Anglicko-český Česko-anglický slovník

Anglicko-český Česko-anglický slovník Anglicko-český Česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené 2. rozšířené vydání www.osu.cz/metakor Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více