Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

2 Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla založena dekretem císaře Františka I. v roce U jejího zrodu stálo filantropické společenství osvícených aristokratů Společnost vlasteneckých přátel umění, která o něco dříve založila Obrazárnu (dnešní Národní galerii) a položila tak základy péče o umělecké památky, sbírkové fondy a uměleckou výchovu. V prvních letech šlo výhradně o malířskou a kreslířskou školu různých žánrů (figurální malba, krajinomalba, historická malba, náboženská malba) a později přibývaly i další speciální školy, jako např. grafiky, sochařství či architektury. V roce 1896 byla škola zestátněna a v jejím čele stanul volený rektor. Roku 1915 získala jako první umělecká škola v Čechách statut vysoké školy. Postupně rozšiřovala svůj profil o další obory (např. v roce 1945 vznikl obor Restaurování uměleckých výtvarných děl) a v roce 1990 prošla škola reformou, která v jejím programu zakotvila i nové multimediální obory. Tato škola s dlouhou historií a tradicí sehrála významnou roli při formování moderní české výtvarné kultury a jako studenti i profesoři jí prošli nejvýznamnější čeští umělci včetně např. Františka Kupky, který byl od r profesorem AVU se sídlem v Paříži. Ve své době měla škola dokonce vliv na formování národních výtvarných kultur na Slovensku, v Bulharsku či na území někdejší Jugoslávie. Od roku 1903 sídlí AVU ve velkolepé budově postavené přímo pro potřeby Akademie podle projektu architekta Václava Roštlapila; další ateliéry sídlí v historických budovách v těsném sousedství. Akademie dlouhodobě udržuje relativně stálý počet posluchačů (kolem 330). Poměr počtu studentů k počtu pedagogů v oborových ateliérech je dán především individuálním charakterem výuky mladých talentů na této škole. Akcentována je zároveň úloha teoretických předmětů a reflexe tvůrčí činnosti, stejně jako řemeslná průprava v samostatných školních dílnách a řada kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání. Součástí školy jsou vědeckovýzkumná pracoviště, knihovna, historický archiv a galerie AVU. Akademie se intenzivně zapojuje do mezinárodní mobility prostřednictvím podpůrných výměnných programů i na základě dlouhodobých bilaterálních dohod s tradičními partnery po celém světě. Součástí struktury je samostatný Ateliér hostujícího profesora. AVU má statut veřejné vysoké školy. Základní dotaci na svoji činnost získává od MŠMT podle stanovených pravidel financování vysokých škol v objemu zhruba 60 milionů Kč ročně. Další finanční prostředky přicházejí z podpůrných fondů na institucionální rozvoj, uměleckou tvůrčí činnost, podporu vědy a výzkumu a prostřednictvím úspěšných grantových projektů a programů, zisků z vlastní vedlejší činnosti, případně darů. Akademie výtvarných umění je dobře připravena na intenzivní a soustředěnou péči o rozvoj talentů. Škola disponuje velkorysými historickými ateliérovými prostory se severním a horním osvětlením i technologickými dílnami různého typu. Nabízí individuální přístup a prostupný systém, v jehož rámci je možno během studia měnit nejenom ateliér, ale i oborové zaměření. Informace o studiu Magisterské studium Jiří T. Kotalík rektor AVU Magisterské studium je akreditováno ve studijním programu Výtvarná umění se studijními obory Malířství/volná tvorba, Sochařství/volná tvorba, Kresba a grafika, Intermediální tvorba, Nová média, Malířství- -restaurování výtvarných děl malířských, Sochařství-restaurování výtvarných děl sochařských, Architektonická tvorba. Standardní doba studia činí 6 let, v případě oboru Architektonická tvorba 4 roky. Úspěšní absolventi získávají vysokoškolský diplom a je jim přiznán akademický titul MgA. (magistr umění). Základním kritériem pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na AVU je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Předpokladem pro magisterské studium je úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání; úspěšné vykonání přijímací zkoušky a znalost českého jazyka.

3 Pro magisterské studium architektury je podmínkou předchozí absolvování bakalářského stupně na fakultě architektury ČVUT, VUT v Brně, TUL nebo FA v Liberci. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na AVU v Praze studovat i bez ukončení středního vzdělání. V takovém případě však není nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia. Doktorské studium Doktorské studium je akreditováno ve studijním programu Výtvarná umění se studijními obory Výtvarná tvorba, Architektonická tvorba a Restaurování výtvarných děl. Standardní doba doktorského studia v prezenční i kombinované formě trvá 3 roky. Úspěšným absolventům je přiznán akademický titul PhD. Do studia v doktorském studijním programu může být přijat uchazeč, který jednak řádně dokončil studium v magisterském studijním programu Výtvarná umění nebo v příbuzném oboru pokud to charakter projektu vyžaduje jednak vykazuje předpoklady samostatné tvůrčí práce a v daném oboru dosahuje nadprůměrných výsledků, a dále vykazuje schopnost historicko-teoretické reflexe a předloží projekt doktorské práce. Projekt doktorské práce na AVU sestává ze dvou částí: praktické, tj. vlastní umělecké tvorby, a části teoretické, která by měla prokázat schopnost samostatné teoretické reflexe. Projekt doktorské práce musí formulovat téma a v jeho rámci provázanost praktické a teoretické části. Zahraniční studenti dodají nostrifikaci diplomu. Zahraniční studenti podepisují s přihláškou také learning agreement, ve kterém musí být jednoznačně definováno, které části studia budou realizovány v cizím jazyce, a dále souhlas, že případné výlohy s překlady a tlumočením hradí budoucí doktorand. V tomto formátu je možno vycestovat také jako free mover, pokud si student samostatně sjedná pobyt na některé zahraniční škole a získá akceptaci na semestrální studium. Ročně vycestuje na stáže kolem 25 studentů a zhruba takový počet stážistů je AVU schopna každoročně přijmout. Podmínkou vyslání a přiznání stipendia pro studenty ročníku je předložení portfolia vlastních prací v tištěné i elektronické podobě, motivační dopis, CV, doporučení vedoucího pedagoga ateliéru, potvrzená zkouška z jazyka a potvrzení o splnění všech studijních povinností. Katedra teorie a dějin umění (KTDU) Hlavní náplní katedry je zabezpečení výuky teoretických předmětů podle studijních plánů na AVU. Katedra je celoškolním pracovištěm odpovědným za přednášky a semináře členů KTDU i externích pedagogů. Koordinuje obsah seminářů pro 1. ročník, zajišťuje skladbu přednášek pro zahraniční studenty a garantuje státní zkoušku z dějin umění pro 5. ročník. Všechny zápočty a zkoušky z teoretických předmětů jsou v gesci katedry. Pracoviště posuzuje uznání předmětů, které student absolvoval na jiné škole, a vede seznam oponentů diplomových a disertačních prací. Rovněž studijní výjezdy pořádané v rámci celé školy po památkách v Česku, na Documentu v Kasselu či na Bienále v Benátkách organizuje KTDU. Zahraniční studijní pobyty Akademie výtvarných umění organizuje především dvě formy krátkodobých, tj. semestrálních zahraničních studijních pobytů pro studenty: výměnné studijní pobyty v rámci podpory vzdělávání EU v programu Erasmus. AVU uzavřela bilaterální dohody s 26 sesterskými vysokými uměleckými školami a univerzitami v Belgii, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Holandsku, na Islandu, v Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Stáže se mohou zúčastnit studenti druhého až pátého ročníku jedenkrát za celou dobu studia; výměnné studijní pobyty mimo země EU na základě dvoustranných dohod s 11 dalšími uměleckými školami v Austrálii, Brazílii, Francii, Izraeli, Jižní Koreji, Rusku, USA, Tchaj-wanu a na Novém Zélandě. Na tyto stáže je možné získat podporu z Rozvojových programů MŠMT.

4 Academy of Fine Arts in Prague from Past to Present The Academy of Fine Arts in Prague was established in 1799 by a decree passed by Emperor Franz I. The impetus for the creation of the Academy came from the Society of Patriotic Art Lovers, a philanthropic fellowship of enlightened aristocrats who had previously founded the Picture Gallery (today s National Gallery) and thus laid the foundation for the preservation of individual artworks and collections, as well as for education in the arts. To begin with the Academy functioned purely as a school of painting and drawing in various genres (figure painting, landscape, and paintings featuring historical and religious themes). Subsequently special schools were created for printmaking, sculpture and architecture, etc. In 1896 the school was put under state control and an elected rector took charge. In 1925 the school became the first art school in Bohemia to acquire the status of a university. It gradually expanded its fields of study (in 1945, for example, the Art Conservation Department was opened), and in 1990 internal reforms led to multimedia disciplines becoming part of its programme. With its redoubtable history and tradition, the institution played a significant role in the formation of a modern Czech culture of fine art. The most important Czech artists of their day were both students and professors here, including František Kupka, who was professor at AVU in Paris from At that time the institution also played an important role in the formation of the national artistic cultures of Slovakia, Bulgaria and the former Yugoslavia. Since 1903 the school has been housed in a magnificent building designed for its specific requirements by the architect Václav Roštlapil, while other ateliers are located in historical buildings nearby. For many years the Academy has had a relatively stable number of students (approximately 330). The ratio of students to lecturers in specialist ateliers is based on the individual requirements of teaching young talents. Special emphasis is put on theory and aesthetics, as well as on the teaching of crafts in individual workshops and many other courses within the framework of its Lifelong Learning Programme. It also has science and research departments, as well as a library, historical archive and its own gallery. The school is actively involved in international exchange programmes and has several long-term bilateral agreements concluded with traditional partners around the world. The independent Guest Professor Studio is part of this structure. The Academy of Fine Arts has the status of a public university. It receives a basic grant of some CZK 60 million per annum from the Ministry of Education, Youth and Sports in accordance with set rules for the financing of tertiary education. Further financing comes from funds supporting institutional development, artistic and creative activities, and science and research, as well as from successful grant projects and programmes, the profits generated by the Academy s own activities, and donations. The Academy of Fine Arts is well placed to offer intensive, focused support for the development of talent. It has its own spacious north-facing historical ateliers with overhead lighting, as well as various technological workshops. It offers an individual approach and a clear system of teaching, within the framework of which it is possible transfer between ateliers and disciplines. Course Information Master s degree Jiří T. Kotalík Rector of the Academy of Fine Arts in Prague The Master s degree is accredited within the Fine Art Programme and offers the following disciplines: Painting/fine art, Sculpture/ fine art, Drawing and Printmaking, Intermedia Studies, New Media, Art Conservation Paintings, Art Conservation Sculptures, and Architecture. Courses usually last six years, and four years in the case of Architecture. Graduates receive a university diploma and the academic title MgA (Master of Arts). In order to be accepted onto the Master s Degree programme a candidate must exhibit creative talent, motivation, a general cultural awareness and the ability to develop their talent and reflect theoretically upon their creative work.

5 A candidate must have completed secondary education. They also have to pass an entry examination and be able to speak Czech. In the case of Architecture an applicant must have completed a Bachelor s Degree at a faculty of architecture. In exceptional cases of outstanding talent it is possible to study at AVU without having completed a secondary education. However, in this case there is no right to an academic title upon completing the Master s programme. DOCTORATES The Doctor s Decree is accredited within the Fine Art Programme and offers the following disciplines: Fine Art, Architecture and Art Conservation. Both the full-time and part-time doctoral programmes last three years. Successful students are awarded the title PhD. In order to be accepted to study for a Doctorate an applicant must have a Master s Degree in fine arts or a related field if the character of their project so demands, must be capable of working independently and attaining above-average results, and must also be capable of historical and theoretical reasoning. They submit a thesis to complete their course. A doctorate at AVU comprises two parts: a practical part, i.e. a student s own creative work, and a theoretical part, which gives a student the opportunity to display their original thinking. When submitting their project an applicant must set forth the topic to be studied and the links between the practical and theoretical parts. Foreign applicants must submit officially authenticated diplomas. Foreign students also sign a learning agreement, which they attach to their application form. This agreement must specify clearly which part of their programme will be studied in a foreign language. They must also give an undertaking to pay any expenses related to translations and interpretation themselves. independently secures a scholarship with a school abroad and gains acceptance to become a student for a term. About 25 students go abroad every year, and the Academy is able to take in roughly the same number of students annually. In order to be sent abroad and awarded a scholarship students from the 2nd through 5th year must submit a portfolio of their own work in both printed and electronic form, a cover letter, CV, a recommendation from the head of their atelier, certification that they have passed a language examination, and confirmation that they have duly met all their study duties. Department of Art Theory and History (KTDU) The main purpose of the department is to teach theoretical subjects in accordance with the AVU curriculum. The department covers the entire school and is responsible for lectures and seminars given by members of KTDU and external lecturers. It coordinates the contents of seminars for 1st year students, oversees the curriculum for foreign students, and guarantees the state examination in the history of art for 5th year students. All credits and examinations in theoretical subjects are under the department s control. The department assesses the validity of subjects which students have studied at other schools and holds a list of external examiners of dissertations and theses. It also organises excursions to sights and museums in the Czech Republic, to Documenta in Kassel, and to the Viennese Biennale. Study trips abroad The Academy of Fine Arts organises two forms of short-term study trips, i.e. trips lasting one semester: exchange programmes supported by the EU as part of the Erasmus Programme. AVU has agreements with 26 twin art schools and universities in Austria, Belgium, Croatia, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, Iceland, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden and Switzerland. exchange programmes outside the EU on the basis of agreements with eleven other art schools in Australia, Brazil, France, Israel, New Zealand, Russia, South Korea, Taiwan and the USA. Support is available for these stays from the Development Programmes of the Ministry of Education, Youth and Sports. As part of this scheme, it is possible to travel abroad as a free mover, provided the student

6 Ateliér malířství I / Škola Jiřího Sopka Painting Studio I / Jiří Sopko School Ateliér je zaměřen na práci s barvou, organizování formátu, soustředění se na proces malby, její možnosti vývoje a inovace, malířský experiment, tedy hledání adekvátního vyjádření tématu s maximální pomocí malířských prostředků. This studio focuses on work with colours, format organisation, the process of painting, the possibilities for development and innovation, and experimentation, i.e. finding a suitable expression of a theme through the optimum utilisation of resources. Ateliér malířství II / Škola Vladimíra Skrepla Painting Studio II / Vladimír Skrepl School Otevřený prostor pro práci s malířskými i jinými médii, která ovšem často z malby vycházejí nebo se s ní konfrontují. Studenti pracují s videem, fotografií, vytvářejí trojrozměrné objekty. Ateliér je vnímán jako laboratoř a chráněná zóna experimentů. This studio provides an open space for working with painting and other media that are sometimes based on painting or in confrontation with it. Students work with video and photography and create three-dimensional works. The atelier operates as a laboratory and safe zone for artistic experimentation.

7 Ateliér malířství III / Škola Michaela Rittsteina Painting Studio III / Michael Rittstein School Ateliér klade důraz na princip sbírání, analyzování a následné transformace nejběžnějších životních úkonů, společenských mechanismů a vizí, komunikace s okolní realitou a hledání formy k co nejpregnantnějšímu vyjádření s důrazem na individualitu. This studio emphasises the principle of gathering, analysing and subsequently transforming the most common activities in life, social mechanisms and visions. It examines communisation with the reality surrounding us and the search for the most precise form of expression with a focus on individuality. Ateliér malířství IV / Škola Martina Mainera Painting Studio IV / Martin Mainer School Ateliér malby se zabývá malířstvím. Malbě věří a považuje její výuku i její výstupy obrazy za základ výtvarného umění. Samozřejmě zájem a uplatnění jiných formálních přístupů než klasické malby, jako třeba fotografie, videa, počítačové malby a grafiky, plastické práce sochařské, instalace, jsou dnes všechny akceptovány a s malířstvím úzce souvisejí. Budeme podporovat a kultivovat myšlení, které povede u jakéhokoliv projevu k co nejlepším výsledkům. This studio focuses on painting. It considers the teaching of painting and its outputs, i.e. paintings themselves, to form the basis of fine art. Of course an interest in applying formal approaches other than classical painting, for example photography, video, computer paintings and graphics, sculpture, and installations, are today all accepted and closely linked to painting. We support and cultivate thinking which will lead to the best results, whatever the resources utilised.

8 Ateliér kresby / Škola Jiřího Petrboka Drawing Studio / Jiří Petrbok School Cílem studia v tomto ateliéru je aktivizace tvořivých složek osobnosti, které nejsou zatížené složitým technickým zázemím ani formální stránkou a hledají výraz pro své sdělení. Kresba urychluje realizaci nových myšlenek i naléhavých emotivních podnětů. The aim of this studio is to activate the creative potential of a personality, uncluttered by a complex technical background or formal considerations, and to find the right medium for expressing the message. Drawing accelerates the realisation of new thoughts and spontaneous emotional impulses. Ateliér grafiky I / Škola Jiřího Lindovského Printmaking Studio I / Jiří Lindovský School Práce v ateliéru je zaměřena na klasické grafické techniky s cílem pochopit a objevit jejich možnosti v současné tvorbě. Výchova studenta zahrnuje z tradiční průpravy vše, co se osvědčilo a co může být v kontextu současného výtvarného myšlení nově využito. Work in the studio focuses on traditional graphics techniques, with the aim of understanding and discovering their possibilities in contemporary art. The studio draws on any traditional training techniques which work and can be reapplied within the context of contemporary fine art.

9 Ateliér grafiky II / Škola Vladimíra Kokolii Printmaking Studio II / Vladimír Kokolia School Grafika pro nás znamená nepřímý, přenesený, transformovaný obraz. Dostáváme se k němu jak klasickými grafickými postupy, tak způsoby, které nacházíme na rozhraní grafiky a jiných oborů. Zároveň se intenzivně věnujeme nejpřímějšímu vztahu k obrazu kresbě. We view graphic art as an indirect, transferred and transformed image. We arrive at the image using traditional graphic techniques as well as procedures located at the interface of graphic art and other disciplines. At the same time we concentrate on drawing, which has the most direct relationship to the image. Ateliér sochařství I / Škola Jaroslava Róny Sculpture Studio I / Jaroslav Róna School Ateliér je zaměřen na vytváření figurálních i nefigurálních soch z trvanlivých materiálů do exteriéru a interiéru. Předpokladem studia v ateliéru je zvládnutí kresby a schopnost vyjádřit na ploše své myšlenky a představy. Cílem je naučit studenta využít řemeslné dovednosti ke svobodnému vyjádření sama sebe. This studio focuses on creating figural and non-figural sculptures from durable materials for exteriors and interiors. In order to study at this atelier a student must have mastered drawing and be able to express their thoughts and ideas on a flat surface. The aim is to teach students to put their craftsmanship at the service of their self-expression.

10 Ateliér sochařství II / Škola Jindřicha Zeithammla Sculpture Studio II / Jindřich Zeithamml School Výuka je zaměřena na zvládnutí široké škály výtvarného plastického projevu, od realistických studií přes portrét, akt, kopie až po studium abstraktních forem. Ve vyšších ročnících se předpokládá spolupráce s architekturou, tedy řešení od záměru po případné provedení. The focus in this studio is on mastering a wide range of sculptural styles, from realistic studies, through portraits, nudes and copies, to the study of abstract forms. In their final years students are expected to combine their studies with architecture with a view to following through a project from first impulse to final execution. Ateliér figurálního sochařství a medaile / Škola Jana Hendrycha Studio of Figural Sculptures and Medals / Jan Hendrych School Výuka v ateliéru vychází z technicko-řemeslných základů prostorové sochařské práce a kresby za použití živého modelu (figura, hlava, zvíře apod.) a dále ze znalostí historie výtvarného umění s důrazem na současnou tvorbu v jejím haptickém provedení. The tuition provided by this studio is based on the technical and artisanal foundations of spatial sculptural works, on still-life drawing (of a figure, head, animal, etc.), and also on familiarity with the history of fine art. The studio puts an emphasis on contemporary art in its tactile execution.

11 Ateliér intermediální tvorby I / Škola Milana Knížáka Studio of Intermedia Work I / Milan Knížák School Zaměření ateliéru lze definovat jako volný pohyb mezi médii, což neznamená propojení různých médií v jednom díle, i když ani to není vyloučeno. Vedle klasických forem mohou studenti používat i literární, hudební či divadelní formy. Všechny disciplíny jsou rovnocenně akceptovány. The focus of this atelier is on free movement between media, which does not necessarily mean the combination of several media within one work, although this is not excluded. In addition to classical forms, students can also use literary, musical or theatrical forms. All disciplines are accorded equal value. Ateliér intermediální tvorby II / Škola Jiřího Příhody Studio of Intermedia Work II / Jiří Příhoda School Učíme, jak využít a smysluplně ovládnout prostor, a pomáháme definovat jednoznačné a inovativní komunikační postupy a vizuální strategie jednotlivých studentů. Snažíme se, aby se studenti dostávali do mimouměleckých souvislostí a znali svůj cíl. We teach students the utilisation and effective mastery of space and we help define clear, innovative communicative processes and visual strategies for individual students. We try to ensure that our students understand the wider context within which art is created and are aware of their own aims.

12 Ateliér intermediální tvorby III / Škola Tomáše Vaňka Studio of Intermedia Work III / Tomáš Vaněk School Náš ateliér je prostředím konceptuálního zkoumání, kde se učíme, jak věci a jevy pojmenovat, jak jim dávat či brát tvar. Řešíme věci společně, a tak se navzájem ovlivňujeme. Prověřujeme a posilujeme tím vlastní individuální přístupy. Pojem koncept vnímáme analogicky k pojmu vůle. Our studio is an environment for conceptual exploration, in which we learn how to put a name to objects and phenomena and how to give shape to them or remove shape from them. We work on a collective basis and influence each other, and in this way we subject our own individual approaches to scrutiny and thus reinforce them. We regard concept and will as being analogous. Ateliér nových médií I / Škola Markuse Huemera Studio of New Media I / Markus Huemer School Postupy ateliéru jsou založeny na experimentální práci s technologiemi, analogovými a digitálními médii a na inovativních způsobech zacházení s uměleckým konceptem. Studenti by měli mít technické a umělecké předpoklady a především kreativní přístup. The methods of this atelier are based on experimental work with technologies, analogue and digital media, and on innovative ways of handling an artistic concept. Students should be well versed in technical and artistic procedures and above all possess a creative approach.

13 Ateliér nových médií II / Škola Anny Daučíkové Studio of New Media II / Anna Daučíková School Výuka je zaměřena na problematiku obrazu, s těžištěm na obraz v pohybu a výtvarné možnosti, které skýtají nejnovější technologie. Studentům je umožněn volný výběr prostředků, a to nejenom s použitím digitálních technologií (video, digitální obraz, práce s fotografií), ale také možnost jejich kombinací s klasickými a materiálovými médii (kresba, instalace, objekt) a další časově závislé polohy (performance, akce, video a audio-instalace, multimédia, public art). This atelier examines the problematic of the image. It focuses on the image in motion and the creative possibilities of the latest technology. Students select their own resources and use not only digital technology (video, digital image, photography), but combine it with traditional media (drawing, installations, objects) and time-dependent techniques (performances, events, videos and audio installations, multimedia and public art). Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky / Škola Karla Strettiho The Studio of Restoration of Painted Artworks / Karel Stretti School Studium oboru je odbornou uměleckou disciplínou založenou na dokonalém porozumění výtvarné i technologické struktuře díla. Jeho součástí jsou mj. vědecké metody průzkumu i systematičnost práce s důrazem na respektování autenticity díla. This course of study is a professional artistic discipline based on a perfect understanding of the artistic and technological structure of an artwork. It includes scientific research methods as well as the systematisation of work, with an emphasis on respecting the authenticity of the artwork.

14 Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / Škola Petra Siegla The Studio of Restoration of Sculpture / Petr Siegl School Koncepce výuky ateliéru se opírá o tři základní pilíře rozvoj výtvarných a tvůrčích schopností, smysluplného využití technického a technologického zázemí školy a dodržování celého souboru kvalifikačních pravidel v rámci oblasti kulturního dědictví. This studio s teaching methods rest on three pillars the development of painting and creative abilities, the constructive use of the technical and technological facilities of the Academy, and strict compliance with all the rules pertaining to the cultural heritage. Ateliér architektonické tvorby / Škola Emila Přikryla Studio of Architecture / Emil Přikryl School Škola architektury AVU v Praze udržuje téměř stoletou tradici mistrovských či speciálních škol architektury na akademii. Je v tomto smyslu typem školy postgraduální a poskytuje nadaným a technicky již připraveným posluchačům architektonické vzdělání na podkladě uměleckém. Je malým učilištěm. Celkový počet studentů je 15. The school of architecture at AVU has a tradition stretching back almost a century of master or specialist schools of architecture. In this sense it is a kind of postgraduate school and provides a fine-art based education in architecture to talented and already technically proficient students. It is a small school with a total of 15 students.

15 Ateliér hostujícího pedagoga Studio of Guest Professor Ateliér hostujícího pedagoga umožňuje studentům AVU strávit každý semestr pod vedením nové vynikající osobnosti z oboru, zpravidla pozvané ze zahraničí. Zaměření ateliéru se pravidelně obměňuje. Získaný grant Magistrátu hlavního města Prahy podpořený z Evropských rozvojových fondů umožnil v posledních letech realizovat pro posluchače AVU a dalších vysokých uměleckých škol šest úspěšných semestrálních kurzů v tomto programu, vedeném předními umělci mezinárodní scény v Šalounově ateliéru, který AVU pro tyto účely rekonstruovala. Podpora institutu hostujícího pedagoga je i nadále vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů jednou z priorit dlouhodobého záměru školy. This studio enables AVU students to spend each semester under the guidance of a new, outstanding personality in the field, usually invited from abroad. The atelier s focus changes regularly. A grant received from the City of Prague Municipal Authorities supported by the European Development Fund has enabled AVU to organise six successful semester-long courses over the past few years led by leading artists on the international scene in the Šaloun Studio, which AVU had specially refurbished for this purpose. Given the ever-increasing interest of students in visiting lecturers, this is one of the school s long-term priorities.

16 AVU pro veřejnost AVU for the General Public Restaurátorské výzkumné pracoviště Vědecko-výzkumná činnost Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských se soustřeďuje na komplexní průzkum restaurovaných uměleckých děl včetně laboratorního určení jejich složení. Samostatné středisko ALMA při AVU se dále v rámci grantu NAKI zabývá přírodovědeckými metodami průzkumu uměleckých materiálů. ART RESEARCH CONSERVATION CENTRE The Art Conservation Centre carries out comprehensive scientific research into restored works of art and uses laboratory equipment to determine their composition. The independent ALMA Centre also uses research methods drawn from the natural sciences to investigate artistic materials with the aid of a grant from the national and cultural identity programme (NAKI). Galerie AVU Vědecko-výzkumné pracoviště (VVP AVU) Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy. Svou činností doplňuje stávající nabídku okruhů vědecko-výzkumné činnosti Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a kateder dějin umění českých univerzit i dalších státních a soukromých galerijních, muzejních institucí a iniciativ. AVU Research Centre Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts is a centre for basic scientific research, source documentation processing, critical evaluation and the reinterpretation of Czech fine art from 1945 to the present day, focusing on interdisciplinary overlaps. It complements the existing range of scientific research activities of the Institute of Art of the Academy of Sciences of the Czech Republic and art history departments at Czech universities, as well as other state and private galleries, museums and initiatives. Galerie AVU slouží už dvacet let přednostně studentům AVU jako testovací prostor pro výstavní a kurátorské koncepty, kde si autoři vyzkoušejí organizaci výstavy od zpracování projektu až po instalaci, doprovodné akce a deinstalaci. GAVU na svých 128 m² produkuje kolem dvaceti výstav ročně. Příležitost dostávají i výměnné akce s ateliéry českých či zahraničních uměleckých škol. Galerie funguje jako důležité propojení AVU s veřejností při zpřístupňování tvůrčího potenciálu školy a získávání reflexe této činnosti. Otevírací doba: pondělí pátek, hodin. AVU GALLERY For twenty years the AVU Gallery has provided mainly students of the Academy a test space for exhibitions and curatorial concepts. Students have the opportunity to organise an exhibition from scratch: they put together a project, install the exhibition, organise the accompanying events, and de-install the exhibition. The GAVU plays host to some 20 exhibitions a year in premises spread over 128 m2. There are also opportunities for exchanges between Czech and foreign art schools. By introducing the general public to the creative potential of AVU, the gallery receives feedback regarding the Academy s activities. Opening hours: Monday - Friday, 10am 6pm.

17 KNIHOVNA AVU Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze je jednou z nejstarších českých knihoven v oboru dějiny výtvarného umění a její počátky souvisejí již se založením Akademie v roce Autorem původního unikátního interiéru knihovny z počátku minulého století je známý český architekt Jan Kotěra. Základní fond knihovny zahrnuje více než svazků literatury o výtvarném umění a literatuře. AVU Library The Library of the Academy of Fine Arts in Prague is one of the oldest Czech art libraries, whose roots stretch back to the establishment of the Academy in The original interior was designed by the well-known Czech architect Jan Kotěra at the beginning of the last century. The library contains more than 56,000 publications on fine art and literature. Artyčok.TV Online platforma Artyčok.TV již šestým rokem zaznamenává a spoluvytváří dění na poli současného umění, prezentuje výsledky kolektivního mapování kulturních aktivit a vytváří možnosti interaktivní konfrontace a dialogu. Jakožto živý a otevřený archiv audiovizuálních příspěvků má tento projekt svůj nezanedbatelný vzdělávací potenciál. Spoluvytvářený přímo umělci, kurátory a teoretiky představuje zároveň ojedinělý nástroj artikulace pro samotnou uměleckou komunitu. ArtyCok.TV For six years the online platform Artyčok TV has been reporting on and shaping events in the sphere of contemporary art. It presents the results of the collective mapping of cultural activities and makes interactive confrontation and dialogue possible. As a live, open archive of audiovisual contributions, this project has considerable educational potential. The result of collaboration between artists, curators and theoreticians, it also represents a unique channel of communication for the art community. Archiv AVU Archiv AVU spravuje historické písemnosti sestávající z unikátních pramenů k dějinám českého výtvarného umění 19. a 20. století, fond je průběžně doplňován o novější dokumentaci a obsahuje rovněž početnou kolekci kreseb a grafiky pedagogů a absolventů školy od konce 18. století až do současnosti. Z hlediska své náplně se celý soubor řadí k nejvýznamnějším kulturně historickým písemným a obrazovým fondům v České republice. V roce 2007 nově akreditovaný archiv náleží k našim nejvýznamnějším institucím tohoto typu (např. Archiv UK, Archiv ČVUT, Archiv NG) ochraňujícím nejcennější kulturní památky národního archivního dědictví.

18 AVU archive The AVU archive is a unique collection of resources regarding the history of Czech fine arts in the 19th and 20th centuries. It is regularly updated with the latest documents and possesses a large collection of drawings and graphic work by lecturers and graduates of the school from the end of the 18th century to the present day. In terms of its content, the entire collection, both written and visual, represents one of the most significant cultural and historical assets in the Czech Republic. In 2007 this newly accredited archive became one of the most important institutions of its kind, ranked alongside the Charles University Archive, the Czech Technical University Archive, and the National Gallery Archive. These institutions safeguard the most precious cultural testimonies of the national heritage. Celoživotní vzdělání a kurzy pro veřejnost Ateliér restaurování výtvarných děl malířských realizuje v rámci celoživotního vzdělávání dvou až čtyřleté (podle zvoleného modulu) odborné studium zakončené zkouškou před komisí. S uděleným diplomem je možno požádat o povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování. every week for the general public, which has become a tradition at the school. AVU is also known for its public lectures. As part of the cycle entitled Wednesdays at AVU the Scientific Research Centre invites leading personalities, specialists and artists to give presentations and discussions. Other lectures are given at the digital laboratory (DigiLab) and several ateliers. Výstava diplomantů Vedle bohaté individuální výstavní činnosti svých studentů a pedagogů se AVU každoročně prezentuje reprezentativní výstavou diplomantů. Její součástí bývá možnost projít instalaci se zasvěceným výkladem kmenových pedagogů nebo teoretiků AVU. Graduates exhibition As well as many individual exhibitions of works by its students and lecturers, every year AVU organises an exhibition devoted to works by graduates of the school. There are also guided tours given by AVU lecturers and theoreticians. Akademie dále pořádá různé typy kurzů pro veřejnost. Při každoroční Letní akademii mají zájemci jedinečnou příležitost kreslit a malovat v ateliérech AVU pod vedením asistentů. Grafické dílny organizují kurzy a semináře klasických grafických technik v nadstandardně vybaveném prostředí. Na týdenní bázi probíhá populární večerní kreslení aktu pro veřejnost, které má na škole dlouhou tradici. Akademie je známá také veřejnými přednáškami. Vědecko-výzkumné pracoviště AVU zve v rámci cyklu Středy na AVU vynikající osobnosti, odborníky, umělce k prezentacím a diskusím. Další přednášky uskutečňuje digitální laboratoř (DigiLab) a dokonce i některé ateliéry. Lifelong training and courses open to the general public Within the framework of lifelong learning the Studio of restoration of painted atrworks organises a special course lasting two to four years (depending on the module chosen), ending with an examination before a commission. The diploma awarded entitles its holder to request a conservation licence from the Ministry of Culture. The Academy also organises various courses for the general public. At the annual Summer Academy participants have a unique opportunity to draw and paint in AVU ateliers under the guidance of assistants. The Academy s graphic design workshops organise courses and seminars devoted to traditional graphic techniques in a well-equipped environment. There is an evening life-drawing class

19 Rektor / Rector Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. Prorektor pro studijní záležitosti / Vice-Rector for Student Affairs Prof. Vladimír Kokolia Prorektor pro zahraniční záležitosti / Vice-Rector for Foreign Affairs Koordinátor pro vědu a výzkum / Coordinator for Science and Research Dr. Jiří Ševčík Kvestor / Bursar Ing. Vladimír Kalugin Kancléř / Chancellor Prof. Petr Siegl Akademický senát / Academic Senate Předseda / Chairman MgA. Tomáš Vaněk Katedra teorie dějin umění / Department of History of Art Vedoucí / Director Otto M. Urban, PhD. Tajemnice rektora / PA to the rector Jaroslava Budíková Tel. (+420) Studijní a zahraniční oddělení / Department of Studies and Foreign Affairs Jolana Matonti Tel. (+420) Oddělení komunikace s veřejností / Public Relations Department Blanka Čermáková Tel. (+420) Adresa / Address Akademie výtvarných umění v Praze (Academy of Fine Arts in Prague) U Akademie Praha 7 Tel. (+420) Fax. (+420)

20 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague U Akademie 4, Praha 7 Publikace vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. / Print supported by the Ministry of Education,Youth and Sports. redakce textů / text editing: Blanka Čermáková grafické zpracování / graphic design: Ira Svobodová překlady / translations: EKO Překlady, s. r. o. české korektury / Czech proofs: Zuzana Beranová anglické korektury / English proofs: Phil Jones fotografie / photos: archiv autorů / authors archive tisk / print: Typos, tiskařské závody, s. r. o., Plzeň počet výtisků / number of prints: 4 000

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova CV in english Jméno Petr Grosman Adresa Vysoká 73 Jablonec nad Nisou 46602 Telefon 420603269343 Datum narození 4.10.1983 Národnost ČR E-mail Petr.www@seznam.cz www Www.dolcedesign.cz Vzdělání year 2010-2011

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Kabinet češtiny pro cizince nabízí tyto formy studia:

Kabinet češtiny pro cizince nabízí tyto formy studia: BRNO A UNIVERZITA Brno, metropole Moravy, je centrem mezinárodních veletrhů, průmyslu, vědy, techniky a umění. Můžeme zde nalézt řadu muzeí, archivů a knihoven. Vynikající pověst získalo Brno díky Brněnské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

CURRICULUM VITAE. BcA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.)

CURRICULUM VITAE. BcA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.) CURRICULUM VITAE BcA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.) BORN: July 27, 1982 E-MAIL: sarka@offcity.cz sary@nutnypejsek.cz GSM: + 420 732 436 722 WEB SITE: www.offcity.cz www.mlynymestu.cz www.nutnypejsek.cz

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více