Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

2 Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla založena dekretem císaře Františka I. v roce U jejího zrodu stálo filantropické společenství osvícených aristokratů Společnost vlasteneckých přátel umění, která o něco dříve založila Obrazárnu (dnešní Národní galerii) a položila tak základy péče o umělecké památky, sbírkové fondy a uměleckou výchovu. V prvních letech šlo výhradně o malířskou a kreslířskou školu různých žánrů (figurální malba, krajinomalba, historická malba, náboženská malba) a později přibývaly i další speciální školy, jako např. grafiky, sochařství či architektury. V roce 1896 byla škola zestátněna a v jejím čele stanul volený rektor. Roku 1915 získala jako první umělecká škola v Čechách statut vysoké školy. Postupně rozšiřovala svůj profil o další obory (např. v roce 1945 vznikl obor Restaurování uměleckých výtvarných děl) a v roce 1990 prošla škola reformou, která v jejím programu zakotvila i nové multimediální obory. Tato škola s dlouhou historií a tradicí sehrála významnou roli při formování moderní české výtvarné kultury a jako studenti i profesoři jí prošli nejvýznamnější čeští umělci včetně např. Františka Kupky, který byl od r profesorem AVU se sídlem v Paříži. Ve své době měla škola dokonce vliv na formování národních výtvarných kultur na Slovensku, v Bulharsku či na území někdejší Jugoslávie. Od roku 1903 sídlí AVU ve velkolepé budově postavené přímo pro potřeby Akademie podle projektu architekta Václava Roštlapila; další ateliéry sídlí v historických budovách v těsném sousedství. Akademie dlouhodobě udržuje relativně stálý počet posluchačů (kolem 330). Poměr počtu studentů k počtu pedagogů v oborových ateliérech je dán především individuálním charakterem výuky mladých talentů na této škole. Akcentována je zároveň úloha teoretických předmětů a reflexe tvůrčí činnosti, stejně jako řemeslná průprava v samostatných školních dílnách a řada kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání. Součástí školy jsou vědeckovýzkumná pracoviště, knihovna, historický archiv a galerie AVU. Akademie se intenzivně zapojuje do mezinárodní mobility prostřednictvím podpůrných výměnných programů i na základě dlouhodobých bilaterálních dohod s tradičními partnery po celém světě. Součástí struktury je samostatný Ateliér hostujícího profesora. AVU má statut veřejné vysoké školy. Základní dotaci na svoji činnost získává od MŠMT podle stanovených pravidel financování vysokých škol v objemu zhruba 60 milionů Kč ročně. Další finanční prostředky přicházejí z podpůrných fondů na institucionální rozvoj, uměleckou tvůrčí činnost, podporu vědy a výzkumu a prostřednictvím úspěšných grantových projektů a programů, zisků z vlastní vedlejší činnosti, případně darů. Akademie výtvarných umění je dobře připravena na intenzivní a soustředěnou péči o rozvoj talentů. Škola disponuje velkorysými historickými ateliérovými prostory se severním a horním osvětlením i technologickými dílnami různého typu. Nabízí individuální přístup a prostupný systém, v jehož rámci je možno během studia měnit nejenom ateliér, ale i oborové zaměření. Informace o studiu Magisterské studium Jiří T. Kotalík rektor AVU Magisterské studium je akreditováno ve studijním programu Výtvarná umění se studijními obory Malířství/volná tvorba, Sochařství/volná tvorba, Kresba a grafika, Intermediální tvorba, Nová média, Malířství- -restaurování výtvarných děl malířských, Sochařství-restaurování výtvarných děl sochařských, Architektonická tvorba. Standardní doba studia činí 6 let, v případě oboru Architektonická tvorba 4 roky. Úspěšní absolventi získávají vysokoškolský diplom a je jim přiznán akademický titul MgA. (magistr umění). Základním kritériem pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na AVU je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Předpokladem pro magisterské studium je úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání; úspěšné vykonání přijímací zkoušky a znalost českého jazyka.

3 Pro magisterské studium architektury je podmínkou předchozí absolvování bakalářského stupně na fakultě architektury ČVUT, VUT v Brně, TUL nebo FA v Liberci. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na AVU v Praze studovat i bez ukončení středního vzdělání. V takovém případě však není nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia. Doktorské studium Doktorské studium je akreditováno ve studijním programu Výtvarná umění se studijními obory Výtvarná tvorba, Architektonická tvorba a Restaurování výtvarných děl. Standardní doba doktorského studia v prezenční i kombinované formě trvá 3 roky. Úspěšným absolventům je přiznán akademický titul PhD. Do studia v doktorském studijním programu může být přijat uchazeč, který jednak řádně dokončil studium v magisterském studijním programu Výtvarná umění nebo v příbuzném oboru pokud to charakter projektu vyžaduje jednak vykazuje předpoklady samostatné tvůrčí práce a v daném oboru dosahuje nadprůměrných výsledků, a dále vykazuje schopnost historicko-teoretické reflexe a předloží projekt doktorské práce. Projekt doktorské práce na AVU sestává ze dvou částí: praktické, tj. vlastní umělecké tvorby, a části teoretické, která by měla prokázat schopnost samostatné teoretické reflexe. Projekt doktorské práce musí formulovat téma a v jeho rámci provázanost praktické a teoretické části. Zahraniční studenti dodají nostrifikaci diplomu. Zahraniční studenti podepisují s přihláškou také learning agreement, ve kterém musí být jednoznačně definováno, které části studia budou realizovány v cizím jazyce, a dále souhlas, že případné výlohy s překlady a tlumočením hradí budoucí doktorand. V tomto formátu je možno vycestovat také jako free mover, pokud si student samostatně sjedná pobyt na některé zahraniční škole a získá akceptaci na semestrální studium. Ročně vycestuje na stáže kolem 25 studentů a zhruba takový počet stážistů je AVU schopna každoročně přijmout. Podmínkou vyslání a přiznání stipendia pro studenty ročníku je předložení portfolia vlastních prací v tištěné i elektronické podobě, motivační dopis, CV, doporučení vedoucího pedagoga ateliéru, potvrzená zkouška z jazyka a potvrzení o splnění všech studijních povinností. Katedra teorie a dějin umění (KTDU) Hlavní náplní katedry je zabezpečení výuky teoretických předmětů podle studijních plánů na AVU. Katedra je celoškolním pracovištěm odpovědným za přednášky a semináře členů KTDU i externích pedagogů. Koordinuje obsah seminářů pro 1. ročník, zajišťuje skladbu přednášek pro zahraniční studenty a garantuje státní zkoušku z dějin umění pro 5. ročník. Všechny zápočty a zkoušky z teoretických předmětů jsou v gesci katedry. Pracoviště posuzuje uznání předmětů, které student absolvoval na jiné škole, a vede seznam oponentů diplomových a disertačních prací. Rovněž studijní výjezdy pořádané v rámci celé školy po památkách v Česku, na Documentu v Kasselu či na Bienále v Benátkách organizuje KTDU. Zahraniční studijní pobyty Akademie výtvarných umění organizuje především dvě formy krátkodobých, tj. semestrálních zahraničních studijních pobytů pro studenty: výměnné studijní pobyty v rámci podpory vzdělávání EU v programu Erasmus. AVU uzavřela bilaterální dohody s 26 sesterskými vysokými uměleckými školami a univerzitami v Belgii, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Holandsku, na Islandu, v Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Stáže se mohou zúčastnit studenti druhého až pátého ročníku jedenkrát za celou dobu studia; výměnné studijní pobyty mimo země EU na základě dvoustranných dohod s 11 dalšími uměleckými školami v Austrálii, Brazílii, Francii, Izraeli, Jižní Koreji, Rusku, USA, Tchaj-wanu a na Novém Zélandě. Na tyto stáže je možné získat podporu z Rozvojových programů MŠMT.

4 Academy of Fine Arts in Prague from Past to Present The Academy of Fine Arts in Prague was established in 1799 by a decree passed by Emperor Franz I. The impetus for the creation of the Academy came from the Society of Patriotic Art Lovers, a philanthropic fellowship of enlightened aristocrats who had previously founded the Picture Gallery (today s National Gallery) and thus laid the foundation for the preservation of individual artworks and collections, as well as for education in the arts. To begin with the Academy functioned purely as a school of painting and drawing in various genres (figure painting, landscape, and paintings featuring historical and religious themes). Subsequently special schools were created for printmaking, sculpture and architecture, etc. In 1896 the school was put under state control and an elected rector took charge. In 1925 the school became the first art school in Bohemia to acquire the status of a university. It gradually expanded its fields of study (in 1945, for example, the Art Conservation Department was opened), and in 1990 internal reforms led to multimedia disciplines becoming part of its programme. With its redoubtable history and tradition, the institution played a significant role in the formation of a modern Czech culture of fine art. The most important Czech artists of their day were both students and professors here, including František Kupka, who was professor at AVU in Paris from At that time the institution also played an important role in the formation of the national artistic cultures of Slovakia, Bulgaria and the former Yugoslavia. Since 1903 the school has been housed in a magnificent building designed for its specific requirements by the architect Václav Roštlapil, while other ateliers are located in historical buildings nearby. For many years the Academy has had a relatively stable number of students (approximately 330). The ratio of students to lecturers in specialist ateliers is based on the individual requirements of teaching young talents. Special emphasis is put on theory and aesthetics, as well as on the teaching of crafts in individual workshops and many other courses within the framework of its Lifelong Learning Programme. It also has science and research departments, as well as a library, historical archive and its own gallery. The school is actively involved in international exchange programmes and has several long-term bilateral agreements concluded with traditional partners around the world. The independent Guest Professor Studio is part of this structure. The Academy of Fine Arts has the status of a public university. It receives a basic grant of some CZK 60 million per annum from the Ministry of Education, Youth and Sports in accordance with set rules for the financing of tertiary education. Further financing comes from funds supporting institutional development, artistic and creative activities, and science and research, as well as from successful grant projects and programmes, the profits generated by the Academy s own activities, and donations. The Academy of Fine Arts is well placed to offer intensive, focused support for the development of talent. It has its own spacious north-facing historical ateliers with overhead lighting, as well as various technological workshops. It offers an individual approach and a clear system of teaching, within the framework of which it is possible transfer between ateliers and disciplines. Course Information Master s degree Jiří T. Kotalík Rector of the Academy of Fine Arts in Prague The Master s degree is accredited within the Fine Art Programme and offers the following disciplines: Painting/fine art, Sculpture/ fine art, Drawing and Printmaking, Intermedia Studies, New Media, Art Conservation Paintings, Art Conservation Sculptures, and Architecture. Courses usually last six years, and four years in the case of Architecture. Graduates receive a university diploma and the academic title MgA (Master of Arts). In order to be accepted onto the Master s Degree programme a candidate must exhibit creative talent, motivation, a general cultural awareness and the ability to develop their talent and reflect theoretically upon their creative work.

5 A candidate must have completed secondary education. They also have to pass an entry examination and be able to speak Czech. In the case of Architecture an applicant must have completed a Bachelor s Degree at a faculty of architecture. In exceptional cases of outstanding talent it is possible to study at AVU without having completed a secondary education. However, in this case there is no right to an academic title upon completing the Master s programme. DOCTORATES The Doctor s Decree is accredited within the Fine Art Programme and offers the following disciplines: Fine Art, Architecture and Art Conservation. Both the full-time and part-time doctoral programmes last three years. Successful students are awarded the title PhD. In order to be accepted to study for a Doctorate an applicant must have a Master s Degree in fine arts or a related field if the character of their project so demands, must be capable of working independently and attaining above-average results, and must also be capable of historical and theoretical reasoning. They submit a thesis to complete their course. A doctorate at AVU comprises two parts: a practical part, i.e. a student s own creative work, and a theoretical part, which gives a student the opportunity to display their original thinking. When submitting their project an applicant must set forth the topic to be studied and the links between the practical and theoretical parts. Foreign applicants must submit officially authenticated diplomas. Foreign students also sign a learning agreement, which they attach to their application form. This agreement must specify clearly which part of their programme will be studied in a foreign language. They must also give an undertaking to pay any expenses related to translations and interpretation themselves. independently secures a scholarship with a school abroad and gains acceptance to become a student for a term. About 25 students go abroad every year, and the Academy is able to take in roughly the same number of students annually. In order to be sent abroad and awarded a scholarship students from the 2nd through 5th year must submit a portfolio of their own work in both printed and electronic form, a cover letter, CV, a recommendation from the head of their atelier, certification that they have passed a language examination, and confirmation that they have duly met all their study duties. Department of Art Theory and History (KTDU) The main purpose of the department is to teach theoretical subjects in accordance with the AVU curriculum. The department covers the entire school and is responsible for lectures and seminars given by members of KTDU and external lecturers. It coordinates the contents of seminars for 1st year students, oversees the curriculum for foreign students, and guarantees the state examination in the history of art for 5th year students. All credits and examinations in theoretical subjects are under the department s control. The department assesses the validity of subjects which students have studied at other schools and holds a list of external examiners of dissertations and theses. It also organises excursions to sights and museums in the Czech Republic, to Documenta in Kassel, and to the Viennese Biennale. Study trips abroad The Academy of Fine Arts organises two forms of short-term study trips, i.e. trips lasting one semester: exchange programmes supported by the EU as part of the Erasmus Programme. AVU has agreements with 26 twin art schools and universities in Austria, Belgium, Croatia, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, Iceland, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden and Switzerland. exchange programmes outside the EU on the basis of agreements with eleven other art schools in Australia, Brazil, France, Israel, New Zealand, Russia, South Korea, Taiwan and the USA. Support is available for these stays from the Development Programmes of the Ministry of Education, Youth and Sports. As part of this scheme, it is possible to travel abroad as a free mover, provided the student

6 Ateliér malířství I / Škola Jiřího Sopka Painting Studio I / Jiří Sopko School Ateliér je zaměřen na práci s barvou, organizování formátu, soustředění se na proces malby, její možnosti vývoje a inovace, malířský experiment, tedy hledání adekvátního vyjádření tématu s maximální pomocí malířských prostředků. This studio focuses on work with colours, format organisation, the process of painting, the possibilities for development and innovation, and experimentation, i.e. finding a suitable expression of a theme through the optimum utilisation of resources. Ateliér malířství II / Škola Vladimíra Skrepla Painting Studio II / Vladimír Skrepl School Otevřený prostor pro práci s malířskými i jinými médii, která ovšem často z malby vycházejí nebo se s ní konfrontují. Studenti pracují s videem, fotografií, vytvářejí trojrozměrné objekty. Ateliér je vnímán jako laboratoř a chráněná zóna experimentů. This studio provides an open space for working with painting and other media that are sometimes based on painting or in confrontation with it. Students work with video and photography and create three-dimensional works. The atelier operates as a laboratory and safe zone for artistic experimentation.

7 Ateliér malířství III / Škola Michaela Rittsteina Painting Studio III / Michael Rittstein School Ateliér klade důraz na princip sbírání, analyzování a následné transformace nejběžnějších životních úkonů, společenských mechanismů a vizí, komunikace s okolní realitou a hledání formy k co nejpregnantnějšímu vyjádření s důrazem na individualitu. This studio emphasises the principle of gathering, analysing and subsequently transforming the most common activities in life, social mechanisms and visions. It examines communisation with the reality surrounding us and the search for the most precise form of expression with a focus on individuality. Ateliér malířství IV / Škola Martina Mainera Painting Studio IV / Martin Mainer School Ateliér malby se zabývá malířstvím. Malbě věří a považuje její výuku i její výstupy obrazy za základ výtvarného umění. Samozřejmě zájem a uplatnění jiných formálních přístupů než klasické malby, jako třeba fotografie, videa, počítačové malby a grafiky, plastické práce sochařské, instalace, jsou dnes všechny akceptovány a s malířstvím úzce souvisejí. Budeme podporovat a kultivovat myšlení, které povede u jakéhokoliv projevu k co nejlepším výsledkům. This studio focuses on painting. It considers the teaching of painting and its outputs, i.e. paintings themselves, to form the basis of fine art. Of course an interest in applying formal approaches other than classical painting, for example photography, video, computer paintings and graphics, sculpture, and installations, are today all accepted and closely linked to painting. We support and cultivate thinking which will lead to the best results, whatever the resources utilised.

8 Ateliér kresby / Škola Jiřího Petrboka Drawing Studio / Jiří Petrbok School Cílem studia v tomto ateliéru je aktivizace tvořivých složek osobnosti, které nejsou zatížené složitým technickým zázemím ani formální stránkou a hledají výraz pro své sdělení. Kresba urychluje realizaci nových myšlenek i naléhavých emotivních podnětů. The aim of this studio is to activate the creative potential of a personality, uncluttered by a complex technical background or formal considerations, and to find the right medium for expressing the message. Drawing accelerates the realisation of new thoughts and spontaneous emotional impulses. Ateliér grafiky I / Škola Jiřího Lindovského Printmaking Studio I / Jiří Lindovský School Práce v ateliéru je zaměřena na klasické grafické techniky s cílem pochopit a objevit jejich možnosti v současné tvorbě. Výchova studenta zahrnuje z tradiční průpravy vše, co se osvědčilo a co může být v kontextu současného výtvarného myšlení nově využito. Work in the studio focuses on traditional graphics techniques, with the aim of understanding and discovering their possibilities in contemporary art. The studio draws on any traditional training techniques which work and can be reapplied within the context of contemporary fine art.

9 Ateliér grafiky II / Škola Vladimíra Kokolii Printmaking Studio II / Vladimír Kokolia School Grafika pro nás znamená nepřímý, přenesený, transformovaný obraz. Dostáváme se k němu jak klasickými grafickými postupy, tak způsoby, které nacházíme na rozhraní grafiky a jiných oborů. Zároveň se intenzivně věnujeme nejpřímějšímu vztahu k obrazu kresbě. We view graphic art as an indirect, transferred and transformed image. We arrive at the image using traditional graphic techniques as well as procedures located at the interface of graphic art and other disciplines. At the same time we concentrate on drawing, which has the most direct relationship to the image. Ateliér sochařství I / Škola Jaroslava Róny Sculpture Studio I / Jaroslav Róna School Ateliér je zaměřen na vytváření figurálních i nefigurálních soch z trvanlivých materiálů do exteriéru a interiéru. Předpokladem studia v ateliéru je zvládnutí kresby a schopnost vyjádřit na ploše své myšlenky a představy. Cílem je naučit studenta využít řemeslné dovednosti ke svobodnému vyjádření sama sebe. This studio focuses on creating figural and non-figural sculptures from durable materials for exteriors and interiors. In order to study at this atelier a student must have mastered drawing and be able to express their thoughts and ideas on a flat surface. The aim is to teach students to put their craftsmanship at the service of their self-expression.

10 Ateliér sochařství II / Škola Jindřicha Zeithammla Sculpture Studio II / Jindřich Zeithamml School Výuka je zaměřena na zvládnutí široké škály výtvarného plastického projevu, od realistických studií přes portrét, akt, kopie až po studium abstraktních forem. Ve vyšších ročnících se předpokládá spolupráce s architekturou, tedy řešení od záměru po případné provedení. The focus in this studio is on mastering a wide range of sculptural styles, from realistic studies, through portraits, nudes and copies, to the study of abstract forms. In their final years students are expected to combine their studies with architecture with a view to following through a project from first impulse to final execution. Ateliér figurálního sochařství a medaile / Škola Jana Hendrycha Studio of Figural Sculptures and Medals / Jan Hendrych School Výuka v ateliéru vychází z technicko-řemeslných základů prostorové sochařské práce a kresby za použití živého modelu (figura, hlava, zvíře apod.) a dále ze znalostí historie výtvarného umění s důrazem na současnou tvorbu v jejím haptickém provedení. The tuition provided by this studio is based on the technical and artisanal foundations of spatial sculptural works, on still-life drawing (of a figure, head, animal, etc.), and also on familiarity with the history of fine art. The studio puts an emphasis on contemporary art in its tactile execution.

11 Ateliér intermediální tvorby I / Škola Milana Knížáka Studio of Intermedia Work I / Milan Knížák School Zaměření ateliéru lze definovat jako volný pohyb mezi médii, což neznamená propojení různých médií v jednom díle, i když ani to není vyloučeno. Vedle klasických forem mohou studenti používat i literární, hudební či divadelní formy. Všechny disciplíny jsou rovnocenně akceptovány. The focus of this atelier is on free movement between media, which does not necessarily mean the combination of several media within one work, although this is not excluded. In addition to classical forms, students can also use literary, musical or theatrical forms. All disciplines are accorded equal value. Ateliér intermediální tvorby II / Škola Jiřího Příhody Studio of Intermedia Work II / Jiří Příhoda School Učíme, jak využít a smysluplně ovládnout prostor, a pomáháme definovat jednoznačné a inovativní komunikační postupy a vizuální strategie jednotlivých studentů. Snažíme se, aby se studenti dostávali do mimouměleckých souvislostí a znali svůj cíl. We teach students the utilisation and effective mastery of space and we help define clear, innovative communicative processes and visual strategies for individual students. We try to ensure that our students understand the wider context within which art is created and are aware of their own aims.

12 Ateliér intermediální tvorby III / Škola Tomáše Vaňka Studio of Intermedia Work III / Tomáš Vaněk School Náš ateliér je prostředím konceptuálního zkoumání, kde se učíme, jak věci a jevy pojmenovat, jak jim dávat či brát tvar. Řešíme věci společně, a tak se navzájem ovlivňujeme. Prověřujeme a posilujeme tím vlastní individuální přístupy. Pojem koncept vnímáme analogicky k pojmu vůle. Our studio is an environment for conceptual exploration, in which we learn how to put a name to objects and phenomena and how to give shape to them or remove shape from them. We work on a collective basis and influence each other, and in this way we subject our own individual approaches to scrutiny and thus reinforce them. We regard concept and will as being analogous. Ateliér nových médií I / Škola Markuse Huemera Studio of New Media I / Markus Huemer School Postupy ateliéru jsou založeny na experimentální práci s technologiemi, analogovými a digitálními médii a na inovativních způsobech zacházení s uměleckým konceptem. Studenti by měli mít technické a umělecké předpoklady a především kreativní přístup. The methods of this atelier are based on experimental work with technologies, analogue and digital media, and on innovative ways of handling an artistic concept. Students should be well versed in technical and artistic procedures and above all possess a creative approach.

13 Ateliér nových médií II / Škola Anny Daučíkové Studio of New Media II / Anna Daučíková School Výuka je zaměřena na problematiku obrazu, s těžištěm na obraz v pohybu a výtvarné možnosti, které skýtají nejnovější technologie. Studentům je umožněn volný výběr prostředků, a to nejenom s použitím digitálních technologií (video, digitální obraz, práce s fotografií), ale také možnost jejich kombinací s klasickými a materiálovými médii (kresba, instalace, objekt) a další časově závislé polohy (performance, akce, video a audio-instalace, multimédia, public art). This atelier examines the problematic of the image. It focuses on the image in motion and the creative possibilities of the latest technology. Students select their own resources and use not only digital technology (video, digital image, photography), but combine it with traditional media (drawing, installations, objects) and time-dependent techniques (performances, events, videos and audio installations, multimedia and public art). Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky / Škola Karla Strettiho The Studio of Restoration of Painted Artworks / Karel Stretti School Studium oboru je odbornou uměleckou disciplínou založenou na dokonalém porozumění výtvarné i technologické struktuře díla. Jeho součástí jsou mj. vědecké metody průzkumu i systematičnost práce s důrazem na respektování autenticity díla. This course of study is a professional artistic discipline based on a perfect understanding of the artistic and technological structure of an artwork. It includes scientific research methods as well as the systematisation of work, with an emphasis on respecting the authenticity of the artwork.

14 Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / Škola Petra Siegla The Studio of Restoration of Sculpture / Petr Siegl School Koncepce výuky ateliéru se opírá o tři základní pilíře rozvoj výtvarných a tvůrčích schopností, smysluplného využití technického a technologického zázemí školy a dodržování celého souboru kvalifikačních pravidel v rámci oblasti kulturního dědictví. This studio s teaching methods rest on three pillars the development of painting and creative abilities, the constructive use of the technical and technological facilities of the Academy, and strict compliance with all the rules pertaining to the cultural heritage. Ateliér architektonické tvorby / Škola Emila Přikryla Studio of Architecture / Emil Přikryl School Škola architektury AVU v Praze udržuje téměř stoletou tradici mistrovských či speciálních škol architektury na akademii. Je v tomto smyslu typem školy postgraduální a poskytuje nadaným a technicky již připraveným posluchačům architektonické vzdělání na podkladě uměleckém. Je malým učilištěm. Celkový počet studentů je 15. The school of architecture at AVU has a tradition stretching back almost a century of master or specialist schools of architecture. In this sense it is a kind of postgraduate school and provides a fine-art based education in architecture to talented and already technically proficient students. It is a small school with a total of 15 students.

15 Ateliér hostujícího pedagoga Studio of Guest Professor Ateliér hostujícího pedagoga umožňuje studentům AVU strávit každý semestr pod vedením nové vynikající osobnosti z oboru, zpravidla pozvané ze zahraničí. Zaměření ateliéru se pravidelně obměňuje. Získaný grant Magistrátu hlavního města Prahy podpořený z Evropských rozvojových fondů umožnil v posledních letech realizovat pro posluchače AVU a dalších vysokých uměleckých škol šest úspěšných semestrálních kurzů v tomto programu, vedeném předními umělci mezinárodní scény v Šalounově ateliéru, který AVU pro tyto účely rekonstruovala. Podpora institutu hostujícího pedagoga je i nadále vzhledem k narůstajícímu zájmu posluchačů jednou z priorit dlouhodobého záměru školy. This studio enables AVU students to spend each semester under the guidance of a new, outstanding personality in the field, usually invited from abroad. The atelier s focus changes regularly. A grant received from the City of Prague Municipal Authorities supported by the European Development Fund has enabled AVU to organise six successful semester-long courses over the past few years led by leading artists on the international scene in the Šaloun Studio, which AVU had specially refurbished for this purpose. Given the ever-increasing interest of students in visiting lecturers, this is one of the school s long-term priorities.

16 AVU pro veřejnost AVU for the General Public Restaurátorské výzkumné pracoviště Vědecko-výzkumná činnost Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských se soustřeďuje na komplexní průzkum restaurovaných uměleckých děl včetně laboratorního určení jejich složení. Samostatné středisko ALMA při AVU se dále v rámci grantu NAKI zabývá přírodovědeckými metodami průzkumu uměleckých materiálů. ART RESEARCH CONSERVATION CENTRE The Art Conservation Centre carries out comprehensive scientific research into restored works of art and uses laboratory equipment to determine their composition. The independent ALMA Centre also uses research methods drawn from the natural sciences to investigate artistic materials with the aid of a grant from the national and cultural identity programme (NAKI). Galerie AVU Vědecko-výzkumné pracoviště (VVP AVU) Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy. Svou činností doplňuje stávající nabídku okruhů vědecko-výzkumné činnosti Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a kateder dějin umění českých univerzit i dalších státních a soukromých galerijních, muzejních institucí a iniciativ. AVU Research Centre Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts is a centre for basic scientific research, source documentation processing, critical evaluation and the reinterpretation of Czech fine art from 1945 to the present day, focusing on interdisciplinary overlaps. It complements the existing range of scientific research activities of the Institute of Art of the Academy of Sciences of the Czech Republic and art history departments at Czech universities, as well as other state and private galleries, museums and initiatives. Galerie AVU slouží už dvacet let přednostně studentům AVU jako testovací prostor pro výstavní a kurátorské koncepty, kde si autoři vyzkoušejí organizaci výstavy od zpracování projektu až po instalaci, doprovodné akce a deinstalaci. GAVU na svých 128 m² produkuje kolem dvaceti výstav ročně. Příležitost dostávají i výměnné akce s ateliéry českých či zahraničních uměleckých škol. Galerie funguje jako důležité propojení AVU s veřejností při zpřístupňování tvůrčího potenciálu školy a získávání reflexe této činnosti. Otevírací doba: pondělí pátek, hodin. AVU GALLERY For twenty years the AVU Gallery has provided mainly students of the Academy a test space for exhibitions and curatorial concepts. Students have the opportunity to organise an exhibition from scratch: they put together a project, install the exhibition, organise the accompanying events, and de-install the exhibition. The GAVU plays host to some 20 exhibitions a year in premises spread over 128 m2. There are also opportunities for exchanges between Czech and foreign art schools. By introducing the general public to the creative potential of AVU, the gallery receives feedback regarding the Academy s activities. Opening hours: Monday - Friday, 10am 6pm.

17 KNIHOVNA AVU Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze je jednou z nejstarších českých knihoven v oboru dějiny výtvarného umění a její počátky souvisejí již se založením Akademie v roce Autorem původního unikátního interiéru knihovny z počátku minulého století je známý český architekt Jan Kotěra. Základní fond knihovny zahrnuje více než svazků literatury o výtvarném umění a literatuře. AVU Library The Library of the Academy of Fine Arts in Prague is one of the oldest Czech art libraries, whose roots stretch back to the establishment of the Academy in The original interior was designed by the well-known Czech architect Jan Kotěra at the beginning of the last century. The library contains more than 56,000 publications on fine art and literature. Artyčok.TV Online platforma Artyčok.TV již šestým rokem zaznamenává a spoluvytváří dění na poli současného umění, prezentuje výsledky kolektivního mapování kulturních aktivit a vytváří možnosti interaktivní konfrontace a dialogu. Jakožto živý a otevřený archiv audiovizuálních příspěvků má tento projekt svůj nezanedbatelný vzdělávací potenciál. Spoluvytvářený přímo umělci, kurátory a teoretiky představuje zároveň ojedinělý nástroj artikulace pro samotnou uměleckou komunitu. ArtyCok.TV For six years the online platform Artyčok TV has been reporting on and shaping events in the sphere of contemporary art. It presents the results of the collective mapping of cultural activities and makes interactive confrontation and dialogue possible. As a live, open archive of audiovisual contributions, this project has considerable educational potential. The result of collaboration between artists, curators and theoreticians, it also represents a unique channel of communication for the art community. Archiv AVU Archiv AVU spravuje historické písemnosti sestávající z unikátních pramenů k dějinám českého výtvarného umění 19. a 20. století, fond je průběžně doplňován o novější dokumentaci a obsahuje rovněž početnou kolekci kreseb a grafiky pedagogů a absolventů školy od konce 18. století až do současnosti. Z hlediska své náplně se celý soubor řadí k nejvýznamnějším kulturně historickým písemným a obrazovým fondům v České republice. V roce 2007 nově akreditovaný archiv náleží k našim nejvýznamnějším institucím tohoto typu (např. Archiv UK, Archiv ČVUT, Archiv NG) ochraňujícím nejcennější kulturní památky národního archivního dědictví.

18 AVU archive The AVU archive is a unique collection of resources regarding the history of Czech fine arts in the 19th and 20th centuries. It is regularly updated with the latest documents and possesses a large collection of drawings and graphic work by lecturers and graduates of the school from the end of the 18th century to the present day. In terms of its content, the entire collection, both written and visual, represents one of the most significant cultural and historical assets in the Czech Republic. In 2007 this newly accredited archive became one of the most important institutions of its kind, ranked alongside the Charles University Archive, the Czech Technical University Archive, and the National Gallery Archive. These institutions safeguard the most precious cultural testimonies of the national heritage. Celoživotní vzdělání a kurzy pro veřejnost Ateliér restaurování výtvarných děl malířských realizuje v rámci celoživotního vzdělávání dvou až čtyřleté (podle zvoleného modulu) odborné studium zakončené zkouškou před komisí. S uděleným diplomem je možno požádat o povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování. every week for the general public, which has become a tradition at the school. AVU is also known for its public lectures. As part of the cycle entitled Wednesdays at AVU the Scientific Research Centre invites leading personalities, specialists and artists to give presentations and discussions. Other lectures are given at the digital laboratory (DigiLab) and several ateliers. Výstava diplomantů Vedle bohaté individuální výstavní činnosti svých studentů a pedagogů se AVU každoročně prezentuje reprezentativní výstavou diplomantů. Její součástí bývá možnost projít instalaci se zasvěceným výkladem kmenových pedagogů nebo teoretiků AVU. Graduates exhibition As well as many individual exhibitions of works by its students and lecturers, every year AVU organises an exhibition devoted to works by graduates of the school. There are also guided tours given by AVU lecturers and theoreticians. Akademie dále pořádá různé typy kurzů pro veřejnost. Při každoroční Letní akademii mají zájemci jedinečnou příležitost kreslit a malovat v ateliérech AVU pod vedením asistentů. Grafické dílny organizují kurzy a semináře klasických grafických technik v nadstandardně vybaveném prostředí. Na týdenní bázi probíhá populární večerní kreslení aktu pro veřejnost, které má na škole dlouhou tradici. Akademie je známá také veřejnými přednáškami. Vědecko-výzkumné pracoviště AVU zve v rámci cyklu Středy na AVU vynikající osobnosti, odborníky, umělce k prezentacím a diskusím. Další přednášky uskutečňuje digitální laboratoř (DigiLab) a dokonce i některé ateliéry. Lifelong training and courses open to the general public Within the framework of lifelong learning the Studio of restoration of painted atrworks organises a special course lasting two to four years (depending on the module chosen), ending with an examination before a commission. The diploma awarded entitles its holder to request a conservation licence from the Ministry of Culture. The Academy also organises various courses for the general public. At the annual Summer Academy participants have a unique opportunity to draw and paint in AVU ateliers under the guidance of assistants. The Academy s graphic design workshops organise courses and seminars devoted to traditional graphic techniques in a well-equipped environment. There is an evening life-drawing class

19 Rektor / Rector Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. Prorektor pro studijní záležitosti / Vice-Rector for Student Affairs Prof. Vladimír Kokolia Prorektor pro zahraniční záležitosti / Vice-Rector for Foreign Affairs Koordinátor pro vědu a výzkum / Coordinator for Science and Research Dr. Jiří Ševčík Kvestor / Bursar Ing. Vladimír Kalugin Kancléř / Chancellor Prof. Petr Siegl Akademický senát / Academic Senate Předseda / Chairman MgA. Tomáš Vaněk Katedra teorie dějin umění / Department of History of Art Vedoucí / Director Otto M. Urban, PhD. Tajemnice rektora / PA to the rector Jaroslava Budíková Tel. (+420) Studijní a zahraniční oddělení / Department of Studies and Foreign Affairs Jolana Matonti Tel. (+420) Oddělení komunikace s veřejností / Public Relations Department Blanka Čermáková Tel. (+420) Adresa / Address Akademie výtvarných umění v Praze (Academy of Fine Arts in Prague) U Akademie Praha 7 Tel. (+420) Fax. (+420)

20 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague U Akademie 4, Praha 7 Publikace vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. / Print supported by the Ministry of Education,Youth and Sports. redakce textů / text editing: Blanka Čermáková grafické zpracování / graphic design: Ira Svobodová překlady / translations: EKO Překlady, s. r. o. české korektury / Czech proofs: Zuzana Beranová anglické korektury / English proofs: Phil Jones fotografie / photos: archiv autorů / authors archive tisk / print: Typos, tiskařské závody, s. r. o., Plzeň počet výtisků / number of prints: 4 000

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč Výstavní katalog Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč 1. 6. 1. 10. 2017 www.fotografickaskola.cz www.oaza-tantry.cz ZALOŽENA

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i

T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY (forma studia prezenční) BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (BSP) B3501 ARCHITEKTURA A URBANISMUS 3501R002 ARCHITEKTURA, 4 roky

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4 Daniel Pitín Sun in the Loft 2 0 1 Vienna 4 Sun in the Loft represents a number of paintings and objects I made last year. The key theme of this exhibition is space: imaginary space, mental space, the

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Course description. Course name: English for pre-intermediate students 2 Printed: :15. Academic Year 2015/2016

Course description. Course name: English for pre-intermediate students 2 Printed: :15. Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KAA/ANG4U Page: 1 / 5 Course name: English for pre-intermediate students 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 23.02.2017 07:15 Department/Unit / KAA / ANG4U Title

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL

AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL VINŠ VÁCLAV & AKREDITAČNÍ KOMISE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 vins@msmt.cz Abstrakt:

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 File no. 008/25910/14 Ref. no. OU-89249/25-2014 The Dean of the Faculty of Arts, University

Více

infrastruktury RECETOX

infrastruktury RECETOX Představení výzkumné infrastruktury RECETOX Petra Růžičková Velká infrastruktura pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Zákon č. 130/2002 Sb. jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Course description. Exam Accredited/Credits Yes, 2 Cred. Number of hours Tutorial 2 [Hours/Week] Occ/max Status A Status B Status C

Course description. Exam Accredited/Credits Yes, 2 Cred. Number of hours Tutorial 2 [Hours/Week] Occ/max Status A Status B Status C Course description Course abbreviation: KAA/ANG6U Page: 1 / 5 Course name: English for intermediate students 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 29.05.2016 05:03 Department/Unit / KAA / ANG6U Title English

Více

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky:

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky: NA STÁŽ S AIESEC PRACOVNÍ STÁŽE Profesní stáže v zahraničních firmách či školách Plat, zahraniční pracovní zkušenost Praxe v oboru, převedení teorie do praxe, vylepšení si CV Od čtyř měsíců do 1,5 roku

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 19.01.2017 Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Gössel, Gabriel; Šír, Filip 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261191

Více

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KRP/DRJ2 Page: 1 / 5 Course name: Second Romance language 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 15.01.2017 11:05 Department/Unit / KRP / DRJ2 Title Second Romance

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Životopis. Curriculum vitae. Praktické zkušenosti. Ostatní znalosti a zkušenosti. Practical experience. Other skills and experience

Životopis. Curriculum vitae. Praktické zkušenosti. Ostatní znalosti a zkušenosti. Practical experience. Other skills and experience Martin Králík Životopis Curriculum vitae Martin Králík *1991 zajda113@gmail.com Česká republika Martin Kralik *1991 zajda113@gmail.com Czech Republic Studium Praktické zkušenosti Study Practical experience

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více