State of the Art v onkologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "State of the Art v onkologii"

Transkript

1 Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie nádorových onemocnění Abstrakta přednášek PragueONCO 2014

2

3 První anonce 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium Informace budou pr b žn zve ej ovány na Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: /

4 Pokročilý renální karcinom v 1. linii nebo ve 2. linii po cytokinech 1 Vybrané subtypy pokročilého sarkomu měkkých tkání po chemoterapii 1 Upozornění: Před předepsáním přípravku si prosím pečlivě přečtěte výčet kontraindikací a nežádoucích účinků v platném souhrnu údajů o přípravku (SPC) ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU NÁZEV A LÉKOVÁ FORMA: Votrient 200 nebo 400 mg potahované tablety. SLOŽENÍ: Pazopanibum 200 mg. INDIKACE: Přípravek Votrient je indikován u dospělých k podávání v první linii léčby pokročilého karcinomu ledviny a k léčbě pacientů, kterým byly dříve podávány cytokiny pro pokročilé onemocnění. Votrient je indikován k léčbě dospělých pacientů s vybranými subtypy pokročilého sarkomu měkkých tkání, kteří podstoupili chemoterapii pro metastazující onemocnění nebo u pacientů, u kterých došlo k progresi onemocnění během 12 měsíců po (neo) adjuvantní terapii. DÁVKOVÁNÍ: Doporučená dávka pazopanibu u obou indikací je 800 mg jednou denně. Dávka se upravuje postupným přidáváním 200 mg podle individuální snášenlivosti. SPECIÁLNÍ SKUPINY PACIENTŮ: U poruchy renálních funkcí u pacientů s clearance kreatininu nad 30 ml/min není nutno dávku upravovat. Pacientům s clearance kreatininu nižší než 30 ml/min (0,5 ml/s) je třeba věnovat zvýšenou pozornost. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater před zahájením léčby je doporučeno zahajovat léčbu pazopanibem v dávce 800 mg, event. podle hladin sérového bilirubinu dávkou sníženou na 200 mg viz SPC. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou jaterních funkcí, která vznikla během léčby pazopanibem, je doporučena dávka 800 mg, event. podle hladiny ALT a bilirubinu dávka snížena na 200 mg viz SPC. Současné užívání pazopanibu a simvastatinu (statinů) zvyšuje riziko zvýšení hladin ALT a má probíhat s opatrností a za pečlivého monitorování. Pazopanib se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou jaterních funkcí. Nemá být podáván dětem mladším 2 let. O použití pazopanibu u pacientů ve věku 65 let a starších jsou k dispozici pouze omezené údaje. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Těžká porucha jaterních funkcí. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Byly hlášeny případy jaterního selhání (včetně případů končících úmrtím). V klinických studiích s pazopanibem bylo pozorováno zvýšení sérových transamináz ALT, AST, většinou izolovaně bez zvýšení alkalické fosfatázy nebo bilirubinu. Jaterní testy je třeba provést před zahájením léčby, ve 3., 5., 7. a 9. týdnu léčby, dále ve 3. a ve 4. měsíci a s doporučením pokračovat v jejich pravidelném monitorování i po 4. měsíci. INTERAKCE: Vzhledem k riziku zvýšení expozice pazopanibu je třeba se vyvarovat souběžné léčby silnými inhibitory CYP3A4, glykoproteinem P (P-gp) nebo BCRP. V nezbytných případech souběžné léčby se silnými inhibitory CYP3A4 by se měl pazopanib podávat ve snížené dávce 400 mg denně. Vzhledem k riziku snížení expozice pazopanibu je třeba se vyvarovat podávání induktorů CYP3A4 nebo inhibitorům protonové pumpy (esomeprazol) viz SPC. Protože pazopanib je inhibitor UGT1A1, je při souběžném podávání pazopanibu a substrátů uridin difosfát-glukuronosyltransferázy 1A1 (UGT1A1) (např. irinotekan) nutno postupovat s opatrností. V průběhu léčby pazopanibem se nesmí pít grapefruitový džus. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Adekvátní údaje o podávání pazopanibu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Možné riziko pro člověka není známo. Pazopanib lze v těhotenství podat pouze v případě, že klinický stav ženy vyžaduje léčbu pazopanibem. Ženy ve fertilním věku by měly být poučeny, aby v průběhu léčby pazopanibem užívaly vhodnou metodu antikoncepce a vyvarovaly se otěhotnění. V průběhu léčby pazopanibem by mělo být kojení přerušeno. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Nejdůležitějšími závažnými nežádoucími účinky byly tranzitorní ischemická ataka, ischemická cévní mozková příhoda, ischemie a infarkt myokardu, kardiální dysfunkce, gastrointestinální perforace, píštěl, prodloužení QT intervalu, plicní, gastrointestinální a cerebrální krvácení, tromboembolická nemoc a pneumothorax. Nežádoucí účinky, které vedly k úmrtí pravděpodobně souvisejícímu s léčbou pazopanibem, zahrnovaly gastrointestinální krvácení, plicní krvácení/hemoptýzu, abnormální jaterní funkce, střevní perforaci, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo závažné infekce. Nejčastějšími nežádoucími účinky jakéhokoli stupně byly: průjem, změna barvy vlasů a kůže, hypertenze, nauzea, únava, anorexie, zvracení, dysgeuzie, zvýšení hladiny ALT, AST a bolesti břicha. Časté nežádoucí účinky: trombocytopenie, neutropenie, leukopenie, hypotyreóza, bolest hlavy, závratě, letargie, parestezie, návaly horka, epistaxe, dysfonie, dyspepsie, stomatitida, flatulence, abdominální distenze, porucha jaterních funkcí, hyperbilirubinémie, vyrážka, alopecie, syndrom palmo-plantární erytrodysestezie, hypopigmentace kůže, erytém, pruritus, depigmentace kůže, suchá kůže, hyperhidróza, myalgie, svalové spasmy, proteinurie, asténie, zánět sliznic, otok, bolest na hrudi, snížení hmotnosti, zvýšení hladiny kreatininu v krvi, zvýšení hladiny bilirubinu v krvi, snížení počtu bílých krvinek, zvýšení lipázy, zvýšení krevního tlaku, zvýšení TSH v krvi, zvýšení GMT, nově mikroangiopatická angiopatie a zadní reverzibilní encefalopatie (PRES). Pazopanib není indikován do kombinace s jinou léčivou látkou. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI: Inhibitor proteinkinázy, ATC kód: L01XE11, inhibitor na receptorech VEGFR-1, -2 a -3, PDGFR- a -, SCF. UCHOVÁVÁNÍ: Žádné zvláštní podmínky uchovávání se nevyžadují. DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky. BALENÍ: HDPE lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem, 30, 60 nebo 90 tablet. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. REG. ČÍSLO: EU/1/10/628/ REGISTRACE: REVIZE TEXTU: DOSTUPNOST LÉKU: Lék je vázán na lékařský předpis a pro renální karcinom je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pro sarkom není úhrada stanovena (přesné podmínky úhrady jsou uvedeny na adrese Před použitím léku si prosím přečtěte úplný Souhrn údajů o přípravku na nebo se obraťte na společnost GSK s.r.o. Poslední aktualizace podtrženě. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na SPC je platné ke dni vydání propagačního materiálu: GlaxoSmithKline s.r.o., City Green Court, Hvězdova 1734/2C, Praha 4, Tel: , fax: , Literatura: 1. Souhrn údajů o přípravku Votrient (pazopanib), GlaxoSmithKline, CZ/PAZ/0018/13

5 Obsah Obsah: 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium leden 2014 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, Praha 9, Česká republika Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům. Pořadatel: 1. LF UK a Onkologická klinika VFN pořádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Vydavatel PragueONCO Journal 2014: We Make Media, s. r. o. Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková Adresa: Jeseniova 55, Praha 3 Tel.: Fax.: Redakce: Editorial L. Petruželka 6 Růst B. Konopásek 8 Curriculum vitae a abstrakta článků zahraničních účastníků PragueONCO Články Nové sekvence hormonální léčby metastazujících hormonálně dependentních karcinomů prsu u postmenopauzálních žen L. Petruželka, M. Vočka, M. Matějů, Z. Ušiaková, B. Konopásek 27 Karcinom slinivky břišní: jaký je současný standard léčby metastazujícího a lokálně pokročilého onemocnění? L. Petruželka 32 Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. ISSN:

6 Obsah Imunoterapie nádorových onemocnění E. Závadová, J. Špaček, L. Petruželka 35 Novinky ze San Antonia 2013 P. Tesařová pražské mezioborové onkologické kolokvium leden 2014 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, Praha 9, Česká republika Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Vědecký sekretář: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Organizační výbor: MUDr. Alexandra Aschermannová MUDr. Jaroslav Barkmanová prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Zdeňka Dlouhá prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. MUDr. Josef Mališ prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Mgr. Karolína Moravcová prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Mgr. Simona Šatová doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Bc. Michaela Tůmová prim. MUDr. Jiří Votruba Nekrolog B. Konopásek, L. Petruželka 42 Seznam inzerujících firem 42 Nová, život prodlužující chemoterapie pro pacientky s generalizovaným karcinomem prsu P. Tesařová 45 Abstrakta přednášek a posterů 52

7

8 Editorial prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. State of the Art - léčba na úrovni doby, nejvyšší úroveň rozvoje vědního oboru dosaženého v určitém čase Hloupě se smějeme, čemu věřili lidé před pěti sty lety. Jak se za pět set let budou lidé smát, čemu jsme věřili my! Ladislav Jehlička. Křik Koruny Svatováclavské Nádorové onemocnění nedodržuje pravidla. Heterogenita nádoru v prostoru a čase neumožnuje bezpečně odhadnout jeho chování. Koncept personalizované, stratifikované a precizované medicíny postupně ukončuje historický koncept stejné léčby pro všechny, ve stejném klinickém stadiu, při stejném histologickém nálezu. Nový rozměr onkologické péče spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta. Vstup nových cílených léků do klinické praxe je nezadržitelný, ale indikační šíře nemůže být bezedná. Zařazení nových léků do léčebného algoritmu bez znalosti cílové skupiny je minulostí a budoucnost je v molekulární identifikaci menších cílových skupin s prokazatelně vyšší účinností nového léku (méně je někdy více). Necílená aplikace u nesprávně vybraných nemocných může vést nejen k neúčinnosti, ale i ke zbytečnému výskytu nežádoucích účinků, promeškání času pro podání účinné léčby a zbytečné finanční zátěži. Výběr léčby podle genového podpisu nádoru stále není zárukou účinnosti, pokud se opomine farmakogenomická variabilita. Ukončení éry necíleného podávání cílené léčby není zatím v dohlednu. V klinická realitě přesto přetrvávají některá dogmata z doby necíleného podávání chemoterapie. Eliminace neúčinnosti pomocí prediktivních biomarkerů je jednou z cest k úspěchu, ale biomarkery nejsou jedinou cestou jak zdůvodnit léčebný výběr. U některých cílených léků nebude jejich identifikace možná, což nevylučuje možnost cíleného zásahu. Variabilita onemocnění a hostitelů nemoci má vliv na výběr léčebného postupu: je prakticky nemožné identifikovat jedinečný, preferovaný, léčebný program a je možné stanovit pouze obecné léčebné principy (algoritmy). Individualizace a personalizace přístupu k léčbě neznamená, že dojde k úplnému vymazání doporučených léčebných postupů, které na mezinárodní, národní i místní úrovni budou i v budoucnosti sloužit jako vodítko při rozhodování o léčbě. Americká společnost klinické onkologie (ASCO) pravidelně vydává seznam nejvýznamnějších pokroků v onkologii za poslední rok. Významným, ale opomíjeným počinem je seznam nedoporučených postupů, tzn. nejčastějších postupů, pro které není dostatek důkazů. Jako příklady je možné uvést některé z nich, které většinou nejsou zmíněny v přednáškách typu State of the Art.

9 Editorial Není vhodné aplikovat polychemoterapii namísto monoterapie v léčbě metastazujícího karcinomu prsu. Výjimkou je potřeba rychlého nástupu léčebné odpovědi nebo rychlé symptomatické úlevy. Není vhodné indikovat antiemetické režimy vyhrazené pro léčbu vysoce emetogenní chemoterapií při léčbě chemoterapií střední a nízké emetogenity. Nepoužívat cílenou terapii bez vyšetření klinicky doložených prediktivních biomarkerů. Není vhodné indikovat vyšetření PET, PET/CT nebo kostní scan u nemocných s nízkým rizikem metastatického rozsevu a používat tato vyšetření při sledování nemocných po ukončení primární léčby, pokud není jednoznačný doklad, že tento postup ovlivní léčbu. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Literatura 1. Schnipper LE, Lyman GH, Douglas W. Blayney DW, et al. American Society of Clinical Oncology 2013 Top Five List inoncology. JCO Patel JD, Krilov L, Adams S, et al. Clinical Cancer Advances 2013: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. JCO Žaloudík J, Skovajsová M, Česlarová K, Bieberová L, Hussarová L, Zimovjanová M, Petruželka L: Je předoperační scintigrafie skeletu v časném stadiu karcinomu prsu T1N0 indikovaná a smysluplná? Klinická onkologie 2013;26. PREZIDENT KOLOKVIA: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 7 ORGANIZAČNÍ VÝBOR: MUDr. Alexandra Aschermannová MUDr. Jaroslav Barkmanová prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Zdeňka Dlouhá prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. MUDr. Josef Mališ prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Mgr. Karolína Moravcová prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Mgr. Simona Šatová doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Bc. Michaela Tůmová prim. MUDr. Jiří Votruba ČESTNÝ VÝBOR: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA VĚDECKÝ VÝBOR: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. prim. MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

10 Úvodník doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Růst Zajisté znáte rčení o ohýbání stromku v době růstu, ale i nebezpečí jeho zlomení. Již delší dobu pracuji na onkologii a neustále se setkávám s mladými lékaři oboru. Mnohé z nich už můžeme považovat za téměř hotové - s pevnými kořeny, odolným kmenem se silnou ochrannou kůrou, množstvím větví, s košatou korunou, která nám každý rok nabízí své plody. Jiní však teprve rostou a nikdo předem neví, jak budou vypadat za dvacet let. 8 Pregraduální výuka V minulém roce se dožila Onkologická klinika na 1. LF UK 40. výročí svého založení. K jejímu významnému jubileu jsme vydali almanach týkající se našeho pracoviště. V závěru publikace jsme oslovili čtyři bývalé členy kliniky trvale či dočasně působící v zahraničí. Každý z nich dnes zastává významné pracovní místo (Cancer Center of Maryland University, USA; MD Anderson Cancer Center, USA; Moffitt Cancer Center Tampa, USA; Sunderby Sjukhus, Lulea, Švédsko) a všichni zůstali věrni onkologii. Položili jsme jim 10 zcela identických otázek, z nichž první zněla: Vystudoval jste lékařskou fakultu. Proč jste se rozhodl pro tento těžký obor a jak se dnes díváte na svá studia? Dala vám dobré základy pro vaši současnou práci a jaké nedostatky se váží k tomuto období? Z jejich odpovědí: Mám velice pěkné vzpomínky na studia. A na svoji almu mater jsem byl vždy hrdý. Myslím, že tehdejší profesoři zvláště v oblasti teoretických oborů nás připravili velice dobře pro akademickou kariéru, a nebojím se říci - srovnatelně s nejlepšími zahraničními univerzitami. Je to fascinující povolání a myslím, že je velikým privilegiem mít možnost ho vykonávat. Moje alma mater mi dala základy poměrně úspěšné kariéry a za to jí nesporně patří dík. První lékařská fakulta v Praze mi dala vynikající teoretické zázemí, ale praktická výuka v klinických oborech, kromě interny, byla zcela nedostatečná. Ve Spojených státech jsem poznal klinickou výuku velmi praktickou, v níž je student, počínaje druhým ročníkem, součástí klinického týmu a jeho vzdělávání se odehrává v interakci s pacientem, vůči němuž student pociťuje silnou odpovědnost a tak student končí medicínu nesrovnatelně lépe připravený pro praxi, než jsem byl já. Zato jsem se naučil improvizovat a odpovědět si na otázky, které praxe přinášela.

11 Úvodník Je tedy jasné, v čem se shodují jejich postoje. Teoretická příprava na naší fakultě je na velmi dobré úrovni, praktická výchova však pokulhává. Sám si vzpomínám na přednáškovou síň na jedné americké univerzitě. Na první pohled se zdálo, že studenti lékařství si svého studia opravdu váží a tomu odpovídá i jejich pozornost. Později jsem však poznal, že jde o pouhé zdání a jejich větší schopnosti předstírat. Co však zdání nebylo, byla důsledná a systematická praktická výuka, kdy zásady pro vystupování budoucího lékaře směrem k pacientovi byly nedílnou samozřejmou součástí. Postgraduální výchova Noví lékaři přicházejí na naše pracoviště plni velkých a ideálních představ o svém poslání. Mělo by jich být hodně, protože mnohé se rychle brzy zhroutí a alespoň některé by měly zůstat. Mladí lékaři jsou teoreticky většinou dobře vybavení. Znalosti molekulární biologie, porozumění signálním cestám v buňce, znalosti o nových léčebných modalitách a jejich terapeutických sekvencích z nich činí do jisté míry odborníky už v samotném počátku jejich kariéry. Pracovní povinnosti však většinou mají svůj rutinní charakter a objem kladených nároků je často téměř nadlidský. A to je právě chvíle, kdy může dojít ke zlomu a to někdy, abych použil genetickou hantýrku, dvojnému a ireparabilnímu poškození. My starší bychom si tohoto úskalí měli být vědomi a je především na nás, abychom mu předcházeli. Zásady pro zdárný růst onkologa osobně vidím: 1) V plnění každodenních úkolů denní praxe. V jejich důsledné kontrole a ve skutečné spolupráci. 2) Ve vytvoření prostoru i pro odbornou činnost mimo každodenní rutinu. 3) Ve vedení k práci v týmu. Co často postrádáme jak u mladších, tak i starších lékařů? Jsou to jejich skutečné partnerské vztahy s pacientem. Problematika je velmi obsáhlá a zasluhovala by si podrobnější rozbor. Přednášky a semináře jsou nesporně závažné, ale podstatný význam přináší osobní příklad. Co říci závěrem krátké úvahy? Student medicíny, sekundární lékař, později i odborný lékař mají vedle sebe své kolegy (asistenty, docenty, profesory, primáře a vlastně všechny lékaře), na které je možné se dívat jako na pedagogy, a proto bych si dovolil zakončit citátem: Jan Amos Komenský: Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK 9 POZVÁNKA Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha pořádá dne 28. března 2014 XIX. den profesora Vladimíra Staška Témata: Horké novinky v léčbě karcinomu prsu Česko-moravský konsensus hormonální léčby karcinomu prsu Renesance imunoterapie v léčbě solidních nádorů Místo konání: TOP HOTEL PRAHA Blažimská 4, Praha 11 Instrukce pro přihlášení: Přihlášky k aktivní účasti zasílejte, prosím, do se souhrnem do rozsahu 2 stránek A4 na adresu: MUDr. Milada Zemanová, Onkologická klinika VFN, Přihlášky k účasti, žádosti o ubytování a žádosti o poskytnutí výstavní plochy zasílejte na adresu: AMIS s.r.o., Rooseveltova 47, Praha 6 mail: tel.: fax: fakturační údaje: IČO , DIČ CZ

12 RAS 1 RAS RAS KRAS NRAS RAS KRAS NRAS et al. RAS. RAS RAS status Amgen s.r.o., Klimentská 46, Praha 1 tel.: , fax: PMO-CZE-AMG September-P KRAS

13 Curriculum vitae Prof. Alexander M. M. Eggermont, MD, PhD Gustave Roussy Comprehensive Cancer Center, France Alexander Eggermont is the Director General of the Gustave Roussy Cancer Center Campus Grand Parc Grand Paris the leading cancer center in Europe. He is Full Professor of Oncology (Classe Exceptionnelle) at the Paris XI University in Paris, France and Full Professor of Surgical Oncology as well as Endowed Professor of International Networking in Cancer Research at the Erasmus University Medical Centre in Rotterdam. He holds the Joseph Maisin Chair in Oncology at the Catholic University of Leuven in Belgium. In 1987 he obtained his PhD in tumor immunology on Interferon and IFN-Inducers in the Treatment of Cancer at the Erasmus University Rotterdam and is a former Fellow of the NCI Surgery Branch, Bethesda, USA. His clinical specialties include immunotherapy, melanoma, sarcoma and regional therapy techniques (TNFbased Isolated Limb Perfusion program), general drug development and clinical trial methodology. He is a past Chair of the EORTC Melanoma Group and current Chair of the Adjuvant Therapy Committee EORTC MG. His basic research experience is in tumor immunology, advanced in vivo imaging models and tumor pathophysiology. Professor Eggermont is the author or co-author of over 600 peer-reviewed publications, book chapters and monographs. More than 30 PhD theses have originated in his clinical, translational and basic research programmes at the Erasmus University MC Rotterdam. International functions European Academy of Cancer Sciences: President ECCO: Past President of ECCO (the European CanCer Organization) EORTC: Past President of EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), past Chairman of the Melanoma Group and current Chair of the Adjuvant Tx Committee ASCO: Past Member of Board of Directors of ASCO and JCO Editorial Board AACR: Past Deputy Editor of Clinical Cancer Research Deutsche Krebshilfe: Chair International Jury for Comprehensive Cancer Centres Program European Journal of Cancer: Editor-in-Chief since

14 Curriculum vitae Prof. Jonas Bergh, MD, PhD Dept. of Oncology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital 12 Present position Professor of Oncology (Mimi Althainz Donation), Dept. of Oncology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, 2008 Director Breast Cancer Theme Network at Karolinska, 2010 Chairman Research & Education Committee, Dept. of Oncology/CCK, 2011 Previous positions Assoc. Prof. in Exp. Oncology, University of Uppsala 1986, Spec. in Oncology, Akademiska sjukhuset, Uppsala and Radiumhemmet Karolinska University Hospital , Clinical cancer research position at the Swedish Cancer Society , Acting Clinical Head, Dept. of Oncology, University Hospital Uppsala , Member of techboard/steering committee for the Oncological Centre in the Upppsala-Örebro Region , Consultant in Oncology, Akademiska sjukhuset Uppsala , Special research position at The Swedish Cancer Society , Consultant in Oncology, Radiumhemmet, Karolinska University Hospital 1999, Prof. of Clinical and Molecular Oncology, Karolinska Institutet , Scientific Dir. Karolinska Oncology , Prof. of Breast Onc., Dir. Manchester Breast Cancer Centre Major research interests Prognostic and therapy-predictive factors in breast cancer aiming at understanding breast cancer biology, factors related to tumour progression, primary cancers versus metastatic disease. Clinical studies (targeted drugs, cytoxic agents); phase I IV focus on breast cancer strategies for tailored therapies and personalized medicine. Publication summary > 300 articles, varia Nov 20, 2013; number of citations , average cit./item 50.61, h-index 57 PhD examinations and post-doc supervision PhDs. Manuel de la Torre 1994, Sigrid Sjögren (Klaar) 1997, Tomas Jansson 1998, Torbjörn Norberg 2000, Johan Ahlgren 2002, Henrik Lindman 2003, Thomas Lindahl 2004, Jenny Bergqvist (Andersson) 2006, Kristian Wennmalm 2007 and Ulla Wilking Present post-docs in the research group: Johanna Klinge (Smeds) 2002, Kristian Wennmalm 2007, Theodorous Foukakis 2006, Johan Hartman 2009, Ulla Wilking 2011, Nick Tobin 2011, Jenny Bergqvist 2012, Elham Hedayati Former post-docs in the group: Linda Lindström , Tao Liu , Jenny Bergqvist , John Öhd , Sigrid Klaar , Barbro Linderholm

15 Curriculum vitae Commissions of trust and honors Higher research position (högre cancerforskartjänst) Swedish Cancer Society , Expert for the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care , Chairman of the Swedish Breast Cancer Group 1995/1996, Plenary lecturer ASCO 1999, Member of a priority committee for the Swedish Cancer Society , Member of selection committees for professor positions in Umeå, Oslo, Linköping, Evaluator for the Commission on behalf of the European Union for the BIOMED/6th Frame Work Programmes 1995, 1997, 2003, Former Member of ESMO s working party for minimal clinical recommendations, Member of the Research Board of the Swedish Cancer Society , External expert (vetenskapligt råd) Medical Product Agency Sweden 2000, Core member of the Scientific Advisory Group (9-12 members), Oncology-EMA London, 2004, External expert, Swedish Board of Health and Welfare , 2011 (Chairman Breast Cancer National Guidelines 2013 ), Elected as member of EBCTCG s Steering Committee, Oxford 2005, Chairman for the Oncology-Haematology expert group (LÄKSAK), Stockholm County Council 2009, Jan Pontén memorial lecture 2009, Member of the Ethics Committee Karolinska Institutet , Distinguished Professor Award, Karolinska Institutet 2010, ECCO Academy Fellow 2010, Member of ASCO Faculty and Breast Cancer Track , Invited Educational Lecturer by ASCO 2010, 2012, Honorary Professor Manchester University , Member and/or speaker of St Gallen Consensus Panel on adjuvant breast cancer therapy 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, NCI/AACR/EORTC invitation 2011, First consensus meeting on metastic disease ABC1, panel member 2011, Elected Vice Chair of EMA s Scientific Advisory Group 2011, BRO prize award 2012, Elected member of the British Breast Group 2012, Invited fellow by The Royal College of Physicians, London 2012, Elected co-chairman EBCTCG 2012, Invitation Expert meeting FDA/AACR/ASCO Invitations to Internal meetings as speaker/chairman > 100 times. 13

16 Curriculum vitae Prof. Dr. V. Heinemann I have been in charge of managing the Oncological Day Clinic F5b since In March 2010 I was appointed the director of the Comprehensive Cancer Center CCCLMU - Cancer Center Munich. 14 Clinical activity My clinical specialization relates to the treatment of solid tumors. Since 1995 I have been heading an outpatient clinic that deals with the treatment of solid tumors. Patients with breast cancer and with tumors of the digestive tract, such as pancreatic cancer, stomach cancer, colon cancer and rectal cancer are treated here in various specialist surgeries every day. Tumors of the digestive tract (stomach, intestine) Pancreatic cancer (tumors of the pancreas) Mammary carcinoma (breast cancer) Clinical focus The breast cancer specialist outpatient clinic is part of the Breast Center at the University of Munich Hospital, which is run in close cooperation with the diagnostic and surgical departments and clinics in the house. The focus of our work is to develop treatment methods that are more effective and cause less adverse side effects. In close cooperation with the Institute of Clinical Chemistry and Diagnostic Radiology, we are involved in a project focused on intensifying the follow-up of breast cancer. The pancreatic cancer specialist outpatient clinic is operated under the Pancreas Center founded in 1998 at the University of Munich. Here too, the close interdisciplinary collaboration with gastroenterologists, surgeons, radiologists and radiotherapists, is in the foreground. The main tenets of treatment include, apart from the oncological counseling and therapy, also nutritional therapy, pain management and early access to palliative care department. The gastrointestinal tumor outpatient care is an integral part of the Intestine Centre at the Grosshadern Clinic. The aim of the care is a coordinated interdisciplinary consultation and treatment of tumor patients. The main clinical partners in the gut center are the Medical Clinic II, surgery, radiology and radiotherapy. Scientific interests The focus of my research work is in the areas of gastrointestinal tumors and metastatic breast cancer, with emphasis being laid on the planning and conduct of clinical trials. To facilitate this, we have built up at the Medical Clinic III an oncology study center which ensures the management and implementation of the studies.

17 Curriculum vitae Clinical trials The purpose of clinical trials is to test new drugs or innovative combinations of drugs with respect to their efficacy and safety, in an effort to achieve thereby an improvement of the treatment results. For the patients, the participation in a clinical trial means first of all a very accurate documentation of treatment implementation and results. In addition, the participation in the study ultimately contributes to a quality assurance of the treatment. The study documentation is carried out by study nurses or documentation assistants together with the attending physicians. In close cooperation with the Departments of Diagnostic Radiology, Clinical Chemistry and the Institute of Pathology, we then attempt to define factors that enable prediction of the prognosis and clinical response. Participating in clinical trials allows patients to be treated by modern treatment methods and opens in this way the possibility to participate in medical progress at a very early stage. In addition, it is guaranteed that the patient will be treated by physicians who are thoroughly familiar with the use of the latest drugs. Treatment of tumor metastases Another focus of our cancer treatment lies in a very close cooperation with the departments of surgery, interventional radiology and radiotherapy. This means that our patients are regularly presented at so-called tumor boards, which outline the best course of action in collaboration with diagnosticians and therapists of various specializations. As a result of this approach, metastasis surgery, i.e. the surgical removal of tumor metastases, has a high priority in the treatment of tumors. Other methods that can be used for local treatment of metastases include the radiofrequency ablation (RFA) and selective internal radiotherapy (SIRT). 15

18 Curriculum vitae Javier Cortés, MD, PhD Medical Oncology Department, Vall d Hebron University Hospital, Barcelona, Spain 16 Dr. Javier Cortes has a degree in Medicine and Surgery from the Universidad Autónoma de Madrid (1996). He continued his studies at the University of Navarra, specialising in Medical Oncology at the Clínica Universitaria de Navarra, where he continued as Assistant in the Department of Oncology from He was Associated Professor of Oncology in the Faculty of Medicine at the University of Navarra during this period. He was awarded the title of Doctor in Medical Oncology from the University of Navarra in Later, since 2003, he has worked in the Department of Medical Oncology at the Hospital Vall d Hebron, Barcelona, where he is Head of the Breast Cancer Unit and the Melanoma Unit. He is also Coordinator of the Teaching and Training Programme for Residents in Oncology and Senior Specialist in the Area of Breast Cancer with a special interest in New Drugs Development. In addition, He has two masters degree: Medical Direction and Clinical Management by the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) and Research methodology in Health Sciences by the Universidad Autonoma de Barcelona. In addition, he has a degree in Statistics in Health Sciences by the Universidad Autonoma de Barcelona. He is the author of more than 100 publications, especially about breast tumours and new drugs and more than 150 communications at different conferences. He actively participates in the development of numerous national and international clinical investigations, especially in relation to drugs directed against molecular targets and new chemotherapy agents, and he is an ad hoc reviewer of various oncology journals. Dr Cortés is an active member of the Spanish, European, and American Societies of Medical Oncology (SEOM, ESMO, ASCO), a member of the Scientific Committee of the European Society of Medical Oncology and the Scientific Committee of SOLTI group.

19 Curriculum vitae Dr. Filip Janku, MD, PhD Department of Investigational Cancer Therapeutics Division of Cancer Medicine The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston Academic and Professional Appointments: February 2011 to present: Assistant Professor, Department of Investigational Cancer Therapeutics (Phase I Program) Division of Cancer Medicine The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston February 2012 to present: Associate Member, Graduate School of Biomedical Sciences The University of Texas Health Science Center, Houston January 2006 to January 2009: Consultant Medical Oncologist Bons Secours Hospital, Cork, Ireland October 2006 to January 2009: Senior Lecturer (equivalent to Assistant Professor) University College Cork, Cork, Ireland June 2005 to September 2005: Consultant Medical Oncologist St. James Hospital, Univ. Teaching Hospital of Trinity College, Dublin, Ireland October 2003 to November 2005: Assistant Professor Department of Oncology, Charles University Prague Prague, Czech Republic Dr. Filip Janku, MD, PhD is an Assistant Professor in the Department of Investigational Cancer Therapeutics (Phase I Program) at MD Anderson Cancer Center. Dr. Janku is a principal investigator for numerous phase I protocols, most of which involve novel, targeted agents, some of those being first-in-human studies. Dr. Janku received multiple awards for his research efforts, including four Merit Awards from ASCO as well as an American Association for Cancer Research Scholar-in-Training Award. Dr. Janku has published over 50 peer-reviewed and invited journal articles in highly-respected journals, as well as about 80 abstracts (from 2000 to present). He is a member of following editorial boards: Journal of Thoracic Disease, Journal of Solid Tumors, Annals of Oncology. He has teaching responsibilities, especially in the field of clinical research. He participated as a director or course coordinator and invited speaker in numerous symposiums, conferences, workschops and meetings. Dr. Janku s academic research interests focus on proof- -of-concept clinical trials that possess a pivotal correlative component especially those involving autophagy, the PI3K/AKT/mTOR pathway and tumor molecular profiling. Society memberships: American Association for Cancer Research American Society of Clinical Oncology European Society for Medical Oncology Czech Oncology Society Irish Society for Medical Oncology 17

20 Curriculum vitae Pia Österlund, MD, PhD Helsinki University Central Hospital Helsinki, Finland 18 Pia Österlund studied medicine at Helsinki University Faculty of Medicine She became licensed physician in Finland and in England She has specialized in oncology at St Luke s Hospital in Guildford Surrey and at Helsinki University Central Hospital. She became Clinical Oncologist in 2004 with a specialist degree in Medical Oncology and Radiotherapy. She has worked as consultant at Helsinki University Hospital Department of Oncology since Pia Österlund is a Senior Lecturer at Helsinki University since 2008 and part time consultant at HUCH Oncology with special responsibility for gastrointestinal cancer. She has been very interested in clinical and translational research and her dissertation 2004 was on clinical factors as secondary lactose intolerance, inflammatory reaction and lactobacillus supplementation in 5-fluorouracil-based chemotherapy. She has continued clinical research with the interest in patient well-being, methods to alleviate toxicity, improvement of treatment regimens. Translational research and prognostic factors are on the agenda and hypertension, KRAS MiRNA etc are of importance to the patients. Pia Österlund was involved as a principal investigator and national principal investigator in many multinational studies focused on colorectal cancer e.g. AVANT, TML; metastatic hepatocellular carcinoma and metastatic pancreas cancer. She is also very active author in reviews, educational books and abstracts. Board responsibilities and referee activities: Issue editor for the cancer number of Finska Läkaresällskapets handlingar N:o 2/2007 Member of the editorial board of Finska Läkaresällskapets handlingar Member of the American society of Oncology and European Society of Oncology Member of the ESMO Membership and National representatives committee Former member of the ESMO/YOC committee Referee for Annals of Oncology, Acta Oncologica, Journal of chemotherapy, Duodecim, Suomen Lääkärilehti, Finska Läkaresällskapet, British Journal of Cancer

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku

Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku Nemocnice Atlas Universita T. Bati ve Zlíně: Centrum humanitních studií Ústav zdravotnických studií a Foundation for Promotion of Cancer Research, Japan pořádají kongres Komplexní diagnostika a terapie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Program. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Program. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká urologická

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere?

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? PhDr. Martin Loučka International Observatory on End-of-Life Care Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, UK 19.9.2013, V. československá

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

STIVARGA (REGORAFENIB)

STIVARGA (REGORAFENIB) NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 31 STIVARGA (REGORAFENIB) Kolektiv autorů Úvod Regorafenib (Stivarga ) je nový perorální multikinázový inhibitor, který byl v roce 2013 registrován pro léčbu dospělých pacientů

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3.

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 04. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013 Souhrn

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5. 11. 2014 5 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20. 6. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Využití a zneužití statistických metod v medicíně

Využití a zneužití statistických metod v medicíně Využití a zneužití statistických metod v medicíně Martin Hynek Gennet, Centre for Fetal Medicine, Prague EuroMISE Centre, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague Statistika Existují tři

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC

Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC PŮVODNÍ PRÁCE Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC EGFR Mutations in Patients with Advanced NSCLC Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Brůha F. 2, Bortlíček Z. 3, Krejčí J. 4, Benešová L. 5, Minárik

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Votrient 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje pazopanibum 200 mg (jako pazopanibi

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Stříbrná svatba srdečního selhání a blokády systému RAAS. Jiří Vítovec LF MU a ICRC FN u sv.anny

Stříbrná svatba srdečního selhání a blokády systému RAAS. Jiří Vítovec LF MU a ICRC FN u sv.anny Stříbrná svatba srdečního selhání a blokády systému RAAS Jiří Vítovec LF MU a ICRC FN u sv.anny Patofysiologický efekt angiotensinu II Kontraktilita Aktivace SNS Aldosteron Vasopressin Vasokonstrikce Endothelin

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016 Vývoj počtu hospitalizací na interních odděleních: všechny hospitalizace vs. srdeční

Více

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk Kasuistiky Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of Medicine at St. Joseph s Hospital and Medical Center, a Member

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Karcinom prostaty screening. Dalibor Pacík LF MU FN Brno

Karcinom prostaty screening. Dalibor Pacík LF MU FN Brno Karcinom prostaty screening Dalibor Pacík LF MU FN Brno Screening komu jak kdy skončit U.S. Preventative Services Task Force Recommendation Co je USPSTF? Panel PL a epidemiologů podporovaný US Department

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19. 9. 2011 Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010 Gynaecologic

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do O ČEM BUDU MLUVIT: 1.

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více