State of the Art v onkologii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "State of the Art v onkologii"

Transkript

1 Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie nádorových onemocnění Abstrakta přednášek PragueONCO 2014

2

3 První anonce 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium Informace budou pr b žn zve ej ovány na Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: /

4 Pokročilý renální karcinom v 1. linii nebo ve 2. linii po cytokinech 1 Vybrané subtypy pokročilého sarkomu měkkých tkání po chemoterapii 1 Upozornění: Před předepsáním přípravku si prosím pečlivě přečtěte výčet kontraindikací a nežádoucích účinků v platném souhrnu údajů o přípravku (SPC) ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU NÁZEV A LÉKOVÁ FORMA: Votrient 200 nebo 400 mg potahované tablety. SLOŽENÍ: Pazopanibum 200 mg. INDIKACE: Přípravek Votrient je indikován u dospělých k podávání v první linii léčby pokročilého karcinomu ledviny a k léčbě pacientů, kterým byly dříve podávány cytokiny pro pokročilé onemocnění. Votrient je indikován k léčbě dospělých pacientů s vybranými subtypy pokročilého sarkomu měkkých tkání, kteří podstoupili chemoterapii pro metastazující onemocnění nebo u pacientů, u kterých došlo k progresi onemocnění během 12 měsíců po (neo) adjuvantní terapii. DÁVKOVÁNÍ: Doporučená dávka pazopanibu u obou indikací je 800 mg jednou denně. Dávka se upravuje postupným přidáváním 200 mg podle individuální snášenlivosti. SPECIÁLNÍ SKUPINY PACIENTŮ: U poruchy renálních funkcí u pacientů s clearance kreatininu nad 30 ml/min není nutno dávku upravovat. Pacientům s clearance kreatininu nižší než 30 ml/min (0,5 ml/s) je třeba věnovat zvýšenou pozornost. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater před zahájením léčby je doporučeno zahajovat léčbu pazopanibem v dávce 800 mg, event. podle hladin sérového bilirubinu dávkou sníženou na 200 mg viz SPC. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou jaterních funkcí, která vznikla během léčby pazopanibem, je doporučena dávka 800 mg, event. podle hladiny ALT a bilirubinu dávka snížena na 200 mg viz SPC. Současné užívání pazopanibu a simvastatinu (statinů) zvyšuje riziko zvýšení hladin ALT a má probíhat s opatrností a za pečlivého monitorování. Pazopanib se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou jaterních funkcí. Nemá být podáván dětem mladším 2 let. O použití pazopanibu u pacientů ve věku 65 let a starších jsou k dispozici pouze omezené údaje. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Těžká porucha jaterních funkcí. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Byly hlášeny případy jaterního selhání (včetně případů končících úmrtím). V klinických studiích s pazopanibem bylo pozorováno zvýšení sérových transamináz ALT, AST, většinou izolovaně bez zvýšení alkalické fosfatázy nebo bilirubinu. Jaterní testy je třeba provést před zahájením léčby, ve 3., 5., 7. a 9. týdnu léčby, dále ve 3. a ve 4. měsíci a s doporučením pokračovat v jejich pravidelném monitorování i po 4. měsíci. INTERAKCE: Vzhledem k riziku zvýšení expozice pazopanibu je třeba se vyvarovat souběžné léčby silnými inhibitory CYP3A4, glykoproteinem P (P-gp) nebo BCRP. V nezbytných případech souběžné léčby se silnými inhibitory CYP3A4 by se měl pazopanib podávat ve snížené dávce 400 mg denně. Vzhledem k riziku snížení expozice pazopanibu je třeba se vyvarovat podávání induktorů CYP3A4 nebo inhibitorům protonové pumpy (esomeprazol) viz SPC. Protože pazopanib je inhibitor UGT1A1, je při souběžném podávání pazopanibu a substrátů uridin difosfát-glukuronosyltransferázy 1A1 (UGT1A1) (např. irinotekan) nutno postupovat s opatrností. V průběhu léčby pazopanibem se nesmí pít grapefruitový džus. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Adekvátní údaje o podávání pazopanibu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Možné riziko pro člověka není známo. Pazopanib lze v těhotenství podat pouze v případě, že klinický stav ženy vyžaduje léčbu pazopanibem. Ženy ve fertilním věku by měly být poučeny, aby v průběhu léčby pazopanibem užívaly vhodnou metodu antikoncepce a vyvarovaly se otěhotnění. V průběhu léčby pazopanibem by mělo být kojení přerušeno. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Nejdůležitějšími závažnými nežádoucími účinky byly tranzitorní ischemická ataka, ischemická cévní mozková příhoda, ischemie a infarkt myokardu, kardiální dysfunkce, gastrointestinální perforace, píštěl, prodloužení QT intervalu, plicní, gastrointestinální a cerebrální krvácení, tromboembolická nemoc a pneumothorax. Nežádoucí účinky, které vedly k úmrtí pravděpodobně souvisejícímu s léčbou pazopanibem, zahrnovaly gastrointestinální krvácení, plicní krvácení/hemoptýzu, abnormální jaterní funkce, střevní perforaci, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo závažné infekce. Nejčastějšími nežádoucími účinky jakéhokoli stupně byly: průjem, změna barvy vlasů a kůže, hypertenze, nauzea, únava, anorexie, zvracení, dysgeuzie, zvýšení hladiny ALT, AST a bolesti břicha. Časté nežádoucí účinky: trombocytopenie, neutropenie, leukopenie, hypotyreóza, bolest hlavy, závratě, letargie, parestezie, návaly horka, epistaxe, dysfonie, dyspepsie, stomatitida, flatulence, abdominální distenze, porucha jaterních funkcí, hyperbilirubinémie, vyrážka, alopecie, syndrom palmo-plantární erytrodysestezie, hypopigmentace kůže, erytém, pruritus, depigmentace kůže, suchá kůže, hyperhidróza, myalgie, svalové spasmy, proteinurie, asténie, zánět sliznic, otok, bolest na hrudi, snížení hmotnosti, zvýšení hladiny kreatininu v krvi, zvýšení hladiny bilirubinu v krvi, snížení počtu bílých krvinek, zvýšení lipázy, zvýšení krevního tlaku, zvýšení TSH v krvi, zvýšení GMT, nově mikroangiopatická angiopatie a zadní reverzibilní encefalopatie (PRES). Pazopanib není indikován do kombinace s jinou léčivou látkou. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI: Inhibitor proteinkinázy, ATC kód: L01XE11, inhibitor na receptorech VEGFR-1, -2 a -3, PDGFR- a -, SCF. UCHOVÁVÁNÍ: Žádné zvláštní podmínky uchovávání se nevyžadují. DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky. BALENÍ: HDPE lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem, 30, 60 nebo 90 tablet. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. REG. ČÍSLO: EU/1/10/628/ REGISTRACE: REVIZE TEXTU: DOSTUPNOST LÉKU: Lék je vázán na lékařský předpis a pro renální karcinom je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pro sarkom není úhrada stanovena (přesné podmínky úhrady jsou uvedeny na adrese Před použitím léku si prosím přečtěte úplný Souhrn údajů o přípravku na nebo se obraťte na společnost GSK s.r.o. Poslední aktualizace podtrženě. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na SPC je platné ke dni vydání propagačního materiálu: GlaxoSmithKline s.r.o., City Green Court, Hvězdova 1734/2C, Praha 4, Tel: , fax: , Literatura: 1. Souhrn údajů o přípravku Votrient (pazopanib), GlaxoSmithKline, CZ/PAZ/0018/13

5 Obsah Obsah: 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium leden 2014 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, Praha 9, Česká republika Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům. Pořadatel: 1. LF UK a Onkologická klinika VFN pořádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Vydavatel PragueONCO Journal 2014: We Make Media, s. r. o. Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková Adresa: Jeseniova 55, Praha 3 Tel.: Fax.: Redakce: Editorial L. Petruželka 6 Růst B. Konopásek 8 Curriculum vitae a abstrakta článků zahraničních účastníků PragueONCO Články Nové sekvence hormonální léčby metastazujících hormonálně dependentních karcinomů prsu u postmenopauzálních žen L. Petruželka, M. Vočka, M. Matějů, Z. Ušiaková, B. Konopásek 27 Karcinom slinivky břišní: jaký je současný standard léčby metastazujícího a lokálně pokročilého onemocnění? L. Petruželka 32 Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. ISSN:

6 Obsah Imunoterapie nádorových onemocnění E. Závadová, J. Špaček, L. Petruželka 35 Novinky ze San Antonia 2013 P. Tesařová pražské mezioborové onkologické kolokvium leden 2014 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, Praha 9, Česká republika Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Vědecký sekretář: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Organizační výbor: MUDr. Alexandra Aschermannová MUDr. Jaroslav Barkmanová prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Zdeňka Dlouhá prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. MUDr. Josef Mališ prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Mgr. Karolína Moravcová prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Mgr. Simona Šatová doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Bc. Michaela Tůmová prim. MUDr. Jiří Votruba Nekrolog B. Konopásek, L. Petruželka 42 Seznam inzerujících firem 42 Nová, život prodlužující chemoterapie pro pacientky s generalizovaným karcinomem prsu P. Tesařová 45 Abstrakta přednášek a posterů 52

7

8 Editorial prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. State of the Art - léčba na úrovni doby, nejvyšší úroveň rozvoje vědního oboru dosaženého v určitém čase Hloupě se smějeme, čemu věřili lidé před pěti sty lety. Jak se za pět set let budou lidé smát, čemu jsme věřili my! Ladislav Jehlička. Křik Koruny Svatováclavské Nádorové onemocnění nedodržuje pravidla. Heterogenita nádoru v prostoru a čase neumožnuje bezpečně odhadnout jeho chování. Koncept personalizované, stratifikované a precizované medicíny postupně ukončuje historický koncept stejné léčby pro všechny, ve stejném klinickém stadiu, při stejném histologickém nálezu. Nový rozměr onkologické péče spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta. Vstup nových cílených léků do klinické praxe je nezadržitelný, ale indikační šíře nemůže být bezedná. Zařazení nových léků do léčebného algoritmu bez znalosti cílové skupiny je minulostí a budoucnost je v molekulární identifikaci menších cílových skupin s prokazatelně vyšší účinností nového léku (méně je někdy více). Necílená aplikace u nesprávně vybraných nemocných může vést nejen k neúčinnosti, ale i ke zbytečnému výskytu nežádoucích účinků, promeškání času pro podání účinné léčby a zbytečné finanční zátěži. Výběr léčby podle genového podpisu nádoru stále není zárukou účinnosti, pokud se opomine farmakogenomická variabilita. Ukončení éry necíleného podávání cílené léčby není zatím v dohlednu. V klinická realitě přesto přetrvávají některá dogmata z doby necíleného podávání chemoterapie. Eliminace neúčinnosti pomocí prediktivních biomarkerů je jednou z cest k úspěchu, ale biomarkery nejsou jedinou cestou jak zdůvodnit léčebný výběr. U některých cílených léků nebude jejich identifikace možná, což nevylučuje možnost cíleného zásahu. Variabilita onemocnění a hostitelů nemoci má vliv na výběr léčebného postupu: je prakticky nemožné identifikovat jedinečný, preferovaný, léčebný program a je možné stanovit pouze obecné léčebné principy (algoritmy). Individualizace a personalizace přístupu k léčbě neznamená, že dojde k úplnému vymazání doporučených léčebných postupů, které na mezinárodní, národní i místní úrovni budou i v budoucnosti sloužit jako vodítko při rozhodování o léčbě. Americká společnost klinické onkologie (ASCO) pravidelně vydává seznam nejvýznamnějších pokroků v onkologii za poslední rok. Významným, ale opomíjeným počinem je seznam nedoporučených postupů, tzn. nejčastějších postupů, pro které není dostatek důkazů. Jako příklady je možné uvést některé z nich, které většinou nejsou zmíněny v přednáškách typu State of the Art.

9 Editorial Není vhodné aplikovat polychemoterapii namísto monoterapie v léčbě metastazujícího karcinomu prsu. Výjimkou je potřeba rychlého nástupu léčebné odpovědi nebo rychlé symptomatické úlevy. Není vhodné indikovat antiemetické režimy vyhrazené pro léčbu vysoce emetogenní chemoterapií při léčbě chemoterapií střední a nízké emetogenity. Nepoužívat cílenou terapii bez vyšetření klinicky doložených prediktivních biomarkerů. Není vhodné indikovat vyšetření PET, PET/CT nebo kostní scan u nemocných s nízkým rizikem metastatického rozsevu a používat tato vyšetření při sledování nemocných po ukončení primární léčby, pokud není jednoznačný doklad, že tento postup ovlivní léčbu. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Literatura 1. Schnipper LE, Lyman GH, Douglas W. Blayney DW, et al. American Society of Clinical Oncology 2013 Top Five List inoncology. JCO Patel JD, Krilov L, Adams S, et al. Clinical Cancer Advances 2013: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. JCO Žaloudík J, Skovajsová M, Česlarová K, Bieberová L, Hussarová L, Zimovjanová M, Petruželka L: Je předoperační scintigrafie skeletu v časném stadiu karcinomu prsu T1N0 indikovaná a smysluplná? Klinická onkologie 2013;26. PREZIDENT KOLOKVIA: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 7 ORGANIZAČNÍ VÝBOR: MUDr. Alexandra Aschermannová MUDr. Jaroslav Barkmanová prof. MUDr. David Cibula, CSc. prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Zdeňka Dlouhá prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. MUDr. Ivana Krajsová, MBA prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. MUDr. Josef Mališ prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Mgr. Karolína Moravcová prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Mgr. Simona Šatová doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Bc. Michaela Tůmová prim. MUDr. Jiří Votruba ČESTNÝ VÝBOR: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA VĚDECKÝ VÝBOR: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. prim. MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

10 Úvodník doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Růst Zajisté znáte rčení o ohýbání stromku v době růstu, ale i nebezpečí jeho zlomení. Již delší dobu pracuji na onkologii a neustále se setkávám s mladými lékaři oboru. Mnohé z nich už můžeme považovat za téměř hotové - s pevnými kořeny, odolným kmenem se silnou ochrannou kůrou, množstvím větví, s košatou korunou, která nám každý rok nabízí své plody. Jiní však teprve rostou a nikdo předem neví, jak budou vypadat za dvacet let. 8 Pregraduální výuka V minulém roce se dožila Onkologická klinika na 1. LF UK 40. výročí svého založení. K jejímu významnému jubileu jsme vydali almanach týkající se našeho pracoviště. V závěru publikace jsme oslovili čtyři bývalé členy kliniky trvale či dočasně působící v zahraničí. Každý z nich dnes zastává významné pracovní místo (Cancer Center of Maryland University, USA; MD Anderson Cancer Center, USA; Moffitt Cancer Center Tampa, USA; Sunderby Sjukhus, Lulea, Švédsko) a všichni zůstali věrni onkologii. Položili jsme jim 10 zcela identických otázek, z nichž první zněla: Vystudoval jste lékařskou fakultu. Proč jste se rozhodl pro tento těžký obor a jak se dnes díváte na svá studia? Dala vám dobré základy pro vaši současnou práci a jaké nedostatky se váží k tomuto období? Z jejich odpovědí: Mám velice pěkné vzpomínky na studia. A na svoji almu mater jsem byl vždy hrdý. Myslím, že tehdejší profesoři zvláště v oblasti teoretických oborů nás připravili velice dobře pro akademickou kariéru, a nebojím se říci - srovnatelně s nejlepšími zahraničními univerzitami. Je to fascinující povolání a myslím, že je velikým privilegiem mít možnost ho vykonávat. Moje alma mater mi dala základy poměrně úspěšné kariéry a za to jí nesporně patří dík. První lékařská fakulta v Praze mi dala vynikající teoretické zázemí, ale praktická výuka v klinických oborech, kromě interny, byla zcela nedostatečná. Ve Spojených státech jsem poznal klinickou výuku velmi praktickou, v níž je student, počínaje druhým ročníkem, součástí klinického týmu a jeho vzdělávání se odehrává v interakci s pacientem, vůči němuž student pociťuje silnou odpovědnost a tak student končí medicínu nesrovnatelně lépe připravený pro praxi, než jsem byl já. Zato jsem se naučil improvizovat a odpovědět si na otázky, které praxe přinášela.

11 Úvodník Je tedy jasné, v čem se shodují jejich postoje. Teoretická příprava na naší fakultě je na velmi dobré úrovni, praktická výchova však pokulhává. Sám si vzpomínám na přednáškovou síň na jedné americké univerzitě. Na první pohled se zdálo, že studenti lékařství si svého studia opravdu váží a tomu odpovídá i jejich pozornost. Později jsem však poznal, že jde o pouhé zdání a jejich větší schopnosti předstírat. Co však zdání nebylo, byla důsledná a systematická praktická výuka, kdy zásady pro vystupování budoucího lékaře směrem k pacientovi byly nedílnou samozřejmou součástí. Postgraduální výchova Noví lékaři přicházejí na naše pracoviště plni velkých a ideálních představ o svém poslání. Mělo by jich být hodně, protože mnohé se rychle brzy zhroutí a alespoň některé by měly zůstat. Mladí lékaři jsou teoreticky většinou dobře vybavení. Znalosti molekulární biologie, porozumění signálním cestám v buňce, znalosti o nových léčebných modalitách a jejich terapeutických sekvencích z nich činí do jisté míry odborníky už v samotném počátku jejich kariéry. Pracovní povinnosti však většinou mají svůj rutinní charakter a objem kladených nároků je často téměř nadlidský. A to je právě chvíle, kdy může dojít ke zlomu a to někdy, abych použil genetickou hantýrku, dvojnému a ireparabilnímu poškození. My starší bychom si tohoto úskalí měli být vědomi a je především na nás, abychom mu předcházeli. Zásady pro zdárný růst onkologa osobně vidím: 1) V plnění každodenních úkolů denní praxe. V jejich důsledné kontrole a ve skutečné spolupráci. 2) Ve vytvoření prostoru i pro odbornou činnost mimo každodenní rutinu. 3) Ve vedení k práci v týmu. Co často postrádáme jak u mladších, tak i starších lékařů? Jsou to jejich skutečné partnerské vztahy s pacientem. Problematika je velmi obsáhlá a zasluhovala by si podrobnější rozbor. Přednášky a semináře jsou nesporně závažné, ale podstatný význam přináší osobní příklad. Co říci závěrem krátké úvahy? Student medicíny, sekundární lékař, později i odborný lékař mají vedle sebe své kolegy (asistenty, docenty, profesory, primáře a vlastně všechny lékaře), na které je možné se dívat jako na pedagogy, a proto bych si dovolil zakončit citátem: Jan Amos Komenský: Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK 9 POZVÁNKA Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha pořádá dne 28. března 2014 XIX. den profesora Vladimíra Staška Témata: Horké novinky v léčbě karcinomu prsu Česko-moravský konsensus hormonální léčby karcinomu prsu Renesance imunoterapie v léčbě solidních nádorů Místo konání: TOP HOTEL PRAHA Blažimská 4, Praha 11 Instrukce pro přihlášení: Přihlášky k aktivní účasti zasílejte, prosím, do se souhrnem do rozsahu 2 stránek A4 na adresu: MUDr. Milada Zemanová, Onkologická klinika VFN, Přihlášky k účasti, žádosti o ubytování a žádosti o poskytnutí výstavní plochy zasílejte na adresu: AMIS s.r.o., Rooseveltova 47, Praha 6 mail: tel.: fax: fakturační údaje: IČO , DIČ CZ

12 RAS 1 RAS RAS KRAS NRAS RAS KRAS NRAS et al. RAS. RAS RAS status Amgen s.r.o., Klimentská 46, Praha 1 tel.: , fax: PMO-CZE-AMG September-P KRAS

13 Curriculum vitae Prof. Alexander M. M. Eggermont, MD, PhD Gustave Roussy Comprehensive Cancer Center, France Alexander Eggermont is the Director General of the Gustave Roussy Cancer Center Campus Grand Parc Grand Paris the leading cancer center in Europe. He is Full Professor of Oncology (Classe Exceptionnelle) at the Paris XI University in Paris, France and Full Professor of Surgical Oncology as well as Endowed Professor of International Networking in Cancer Research at the Erasmus University Medical Centre in Rotterdam. He holds the Joseph Maisin Chair in Oncology at the Catholic University of Leuven in Belgium. In 1987 he obtained his PhD in tumor immunology on Interferon and IFN-Inducers in the Treatment of Cancer at the Erasmus University Rotterdam and is a former Fellow of the NCI Surgery Branch, Bethesda, USA. His clinical specialties include immunotherapy, melanoma, sarcoma and regional therapy techniques (TNFbased Isolated Limb Perfusion program), general drug development and clinical trial methodology. He is a past Chair of the EORTC Melanoma Group and current Chair of the Adjuvant Therapy Committee EORTC MG. His basic research experience is in tumor immunology, advanced in vivo imaging models and tumor pathophysiology. Professor Eggermont is the author or co-author of over 600 peer-reviewed publications, book chapters and monographs. More than 30 PhD theses have originated in his clinical, translational and basic research programmes at the Erasmus University MC Rotterdam. International functions European Academy of Cancer Sciences: President ECCO: Past President of ECCO (the European CanCer Organization) EORTC: Past President of EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), past Chairman of the Melanoma Group and current Chair of the Adjuvant Tx Committee ASCO: Past Member of Board of Directors of ASCO and JCO Editorial Board AACR: Past Deputy Editor of Clinical Cancer Research Deutsche Krebshilfe: Chair International Jury for Comprehensive Cancer Centres Program European Journal of Cancer: Editor-in-Chief since

14 Curriculum vitae Prof. Jonas Bergh, MD, PhD Dept. of Oncology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital 12 Present position Professor of Oncology (Mimi Althainz Donation), Dept. of Oncology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, 2008 Director Breast Cancer Theme Network at Karolinska, 2010 Chairman Research & Education Committee, Dept. of Oncology/CCK, 2011 Previous positions Assoc. Prof. in Exp. Oncology, University of Uppsala 1986, Spec. in Oncology, Akademiska sjukhuset, Uppsala and Radiumhemmet Karolinska University Hospital , Clinical cancer research position at the Swedish Cancer Society , Acting Clinical Head, Dept. of Oncology, University Hospital Uppsala , Member of techboard/steering committee for the Oncological Centre in the Upppsala-Örebro Region , Consultant in Oncology, Akademiska sjukhuset Uppsala , Special research position at The Swedish Cancer Society , Consultant in Oncology, Radiumhemmet, Karolinska University Hospital 1999, Prof. of Clinical and Molecular Oncology, Karolinska Institutet , Scientific Dir. Karolinska Oncology , Prof. of Breast Onc., Dir. Manchester Breast Cancer Centre Major research interests Prognostic and therapy-predictive factors in breast cancer aiming at understanding breast cancer biology, factors related to tumour progression, primary cancers versus metastatic disease. Clinical studies (targeted drugs, cytoxic agents); phase I IV focus on breast cancer strategies for tailored therapies and personalized medicine. Publication summary > 300 articles, varia Nov 20, 2013; number of citations , average cit./item 50.61, h-index 57 PhD examinations and post-doc supervision PhDs. Manuel de la Torre 1994, Sigrid Sjögren (Klaar) 1997, Tomas Jansson 1998, Torbjörn Norberg 2000, Johan Ahlgren 2002, Henrik Lindman 2003, Thomas Lindahl 2004, Jenny Bergqvist (Andersson) 2006, Kristian Wennmalm 2007 and Ulla Wilking Present post-docs in the research group: Johanna Klinge (Smeds) 2002, Kristian Wennmalm 2007, Theodorous Foukakis 2006, Johan Hartman 2009, Ulla Wilking 2011, Nick Tobin 2011, Jenny Bergqvist 2012, Elham Hedayati Former post-docs in the group: Linda Lindström , Tao Liu , Jenny Bergqvist , John Öhd , Sigrid Klaar , Barbro Linderholm

15 Curriculum vitae Commissions of trust and honors Higher research position (högre cancerforskartjänst) Swedish Cancer Society , Expert for the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care , Chairman of the Swedish Breast Cancer Group 1995/1996, Plenary lecturer ASCO 1999, Member of a priority committee for the Swedish Cancer Society , Member of selection committees for professor positions in Umeå, Oslo, Linköping, Evaluator for the Commission on behalf of the European Union for the BIOMED/6th Frame Work Programmes 1995, 1997, 2003, Former Member of ESMO s working party for minimal clinical recommendations, Member of the Research Board of the Swedish Cancer Society , External expert (vetenskapligt råd) Medical Product Agency Sweden 2000, Core member of the Scientific Advisory Group (9-12 members), Oncology-EMA London, 2004, External expert, Swedish Board of Health and Welfare , 2011 (Chairman Breast Cancer National Guidelines 2013 ), Elected as member of EBCTCG s Steering Committee, Oxford 2005, Chairman for the Oncology-Haematology expert group (LÄKSAK), Stockholm County Council 2009, Jan Pontén memorial lecture 2009, Member of the Ethics Committee Karolinska Institutet , Distinguished Professor Award, Karolinska Institutet 2010, ECCO Academy Fellow 2010, Member of ASCO Faculty and Breast Cancer Track , Invited Educational Lecturer by ASCO 2010, 2012, Honorary Professor Manchester University , Member and/or speaker of St Gallen Consensus Panel on adjuvant breast cancer therapy 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, NCI/AACR/EORTC invitation 2011, First consensus meeting on metastic disease ABC1, panel member 2011, Elected Vice Chair of EMA s Scientific Advisory Group 2011, BRO prize award 2012, Elected member of the British Breast Group 2012, Invited fellow by The Royal College of Physicians, London 2012, Elected co-chairman EBCTCG 2012, Invitation Expert meeting FDA/AACR/ASCO Invitations to Internal meetings as speaker/chairman > 100 times. 13

16 Curriculum vitae Prof. Dr. V. Heinemann I have been in charge of managing the Oncological Day Clinic F5b since In March 2010 I was appointed the director of the Comprehensive Cancer Center CCCLMU - Cancer Center Munich. 14 Clinical activity My clinical specialization relates to the treatment of solid tumors. Since 1995 I have been heading an outpatient clinic that deals with the treatment of solid tumors. Patients with breast cancer and with tumors of the digestive tract, such as pancreatic cancer, stomach cancer, colon cancer and rectal cancer are treated here in various specialist surgeries every day. Tumors of the digestive tract (stomach, intestine) Pancreatic cancer (tumors of the pancreas) Mammary carcinoma (breast cancer) Clinical focus The breast cancer specialist outpatient clinic is part of the Breast Center at the University of Munich Hospital, which is run in close cooperation with the diagnostic and surgical departments and clinics in the house. The focus of our work is to develop treatment methods that are more effective and cause less adverse side effects. In close cooperation with the Institute of Clinical Chemistry and Diagnostic Radiology, we are involved in a project focused on intensifying the follow-up of breast cancer. The pancreatic cancer specialist outpatient clinic is operated under the Pancreas Center founded in 1998 at the University of Munich. Here too, the close interdisciplinary collaboration with gastroenterologists, surgeons, radiologists and radiotherapists, is in the foreground. The main tenets of treatment include, apart from the oncological counseling and therapy, also nutritional therapy, pain management and early access to palliative care department. The gastrointestinal tumor outpatient care is an integral part of the Intestine Centre at the Grosshadern Clinic. The aim of the care is a coordinated interdisciplinary consultation and treatment of tumor patients. The main clinical partners in the gut center are the Medical Clinic II, surgery, radiology and radiotherapy. Scientific interests The focus of my research work is in the areas of gastrointestinal tumors and metastatic breast cancer, with emphasis being laid on the planning and conduct of clinical trials. To facilitate this, we have built up at the Medical Clinic III an oncology study center which ensures the management and implementation of the studies.

17 Curriculum vitae Clinical trials The purpose of clinical trials is to test new drugs or innovative combinations of drugs with respect to their efficacy and safety, in an effort to achieve thereby an improvement of the treatment results. For the patients, the participation in a clinical trial means first of all a very accurate documentation of treatment implementation and results. In addition, the participation in the study ultimately contributes to a quality assurance of the treatment. The study documentation is carried out by study nurses or documentation assistants together with the attending physicians. In close cooperation with the Departments of Diagnostic Radiology, Clinical Chemistry and the Institute of Pathology, we then attempt to define factors that enable prediction of the prognosis and clinical response. Participating in clinical trials allows patients to be treated by modern treatment methods and opens in this way the possibility to participate in medical progress at a very early stage. In addition, it is guaranteed that the patient will be treated by physicians who are thoroughly familiar with the use of the latest drugs. Treatment of tumor metastases Another focus of our cancer treatment lies in a very close cooperation with the departments of surgery, interventional radiology and radiotherapy. This means that our patients are regularly presented at so-called tumor boards, which outline the best course of action in collaboration with diagnosticians and therapists of various specializations. As a result of this approach, metastasis surgery, i.e. the surgical removal of tumor metastases, has a high priority in the treatment of tumors. Other methods that can be used for local treatment of metastases include the radiofrequency ablation (RFA) and selective internal radiotherapy (SIRT). 15

18 Curriculum vitae Javier Cortés, MD, PhD Medical Oncology Department, Vall d Hebron University Hospital, Barcelona, Spain 16 Dr. Javier Cortes has a degree in Medicine and Surgery from the Universidad Autónoma de Madrid (1996). He continued his studies at the University of Navarra, specialising in Medical Oncology at the Clínica Universitaria de Navarra, where he continued as Assistant in the Department of Oncology from He was Associated Professor of Oncology in the Faculty of Medicine at the University of Navarra during this period. He was awarded the title of Doctor in Medical Oncology from the University of Navarra in Later, since 2003, he has worked in the Department of Medical Oncology at the Hospital Vall d Hebron, Barcelona, where he is Head of the Breast Cancer Unit and the Melanoma Unit. He is also Coordinator of the Teaching and Training Programme for Residents in Oncology and Senior Specialist in the Area of Breast Cancer with a special interest in New Drugs Development. In addition, He has two masters degree: Medical Direction and Clinical Management by the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) and Research methodology in Health Sciences by the Universidad Autonoma de Barcelona. In addition, he has a degree in Statistics in Health Sciences by the Universidad Autonoma de Barcelona. He is the author of more than 100 publications, especially about breast tumours and new drugs and more than 150 communications at different conferences. He actively participates in the development of numerous national and international clinical investigations, especially in relation to drugs directed against molecular targets and new chemotherapy agents, and he is an ad hoc reviewer of various oncology journals. Dr Cortés is an active member of the Spanish, European, and American Societies of Medical Oncology (SEOM, ESMO, ASCO), a member of the Scientific Committee of the European Society of Medical Oncology and the Scientific Committee of SOLTI group.

19 Curriculum vitae Dr. Filip Janku, MD, PhD Department of Investigational Cancer Therapeutics Division of Cancer Medicine The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston Academic and Professional Appointments: February 2011 to present: Assistant Professor, Department of Investigational Cancer Therapeutics (Phase I Program) Division of Cancer Medicine The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston February 2012 to present: Associate Member, Graduate School of Biomedical Sciences The University of Texas Health Science Center, Houston January 2006 to January 2009: Consultant Medical Oncologist Bons Secours Hospital, Cork, Ireland October 2006 to January 2009: Senior Lecturer (equivalent to Assistant Professor) University College Cork, Cork, Ireland June 2005 to September 2005: Consultant Medical Oncologist St. James Hospital, Univ. Teaching Hospital of Trinity College, Dublin, Ireland October 2003 to November 2005: Assistant Professor Department of Oncology, Charles University Prague Prague, Czech Republic Dr. Filip Janku, MD, PhD is an Assistant Professor in the Department of Investigational Cancer Therapeutics (Phase I Program) at MD Anderson Cancer Center. Dr. Janku is a principal investigator for numerous phase I protocols, most of which involve novel, targeted agents, some of those being first-in-human studies. Dr. Janku received multiple awards for his research efforts, including four Merit Awards from ASCO as well as an American Association for Cancer Research Scholar-in-Training Award. Dr. Janku has published over 50 peer-reviewed and invited journal articles in highly-respected journals, as well as about 80 abstracts (from 2000 to present). He is a member of following editorial boards: Journal of Thoracic Disease, Journal of Solid Tumors, Annals of Oncology. He has teaching responsibilities, especially in the field of clinical research. He participated as a director or course coordinator and invited speaker in numerous symposiums, conferences, workschops and meetings. Dr. Janku s academic research interests focus on proof- -of-concept clinical trials that possess a pivotal correlative component especially those involving autophagy, the PI3K/AKT/mTOR pathway and tumor molecular profiling. Society memberships: American Association for Cancer Research American Society of Clinical Oncology European Society for Medical Oncology Czech Oncology Society Irish Society for Medical Oncology 17

20 Curriculum vitae Pia Österlund, MD, PhD Helsinki University Central Hospital Helsinki, Finland 18 Pia Österlund studied medicine at Helsinki University Faculty of Medicine She became licensed physician in Finland and in England She has specialized in oncology at St Luke s Hospital in Guildford Surrey and at Helsinki University Central Hospital. She became Clinical Oncologist in 2004 with a specialist degree in Medical Oncology and Radiotherapy. She has worked as consultant at Helsinki University Hospital Department of Oncology since Pia Österlund is a Senior Lecturer at Helsinki University since 2008 and part time consultant at HUCH Oncology with special responsibility for gastrointestinal cancer. She has been very interested in clinical and translational research and her dissertation 2004 was on clinical factors as secondary lactose intolerance, inflammatory reaction and lactobacillus supplementation in 5-fluorouracil-based chemotherapy. She has continued clinical research with the interest in patient well-being, methods to alleviate toxicity, improvement of treatment regimens. Translational research and prognostic factors are on the agenda and hypertension, KRAS MiRNA etc are of importance to the patients. Pia Österlund was involved as a principal investigator and national principal investigator in many multinational studies focused on colorectal cancer e.g. AVANT, TML; metastatic hepatocellular carcinoma and metastatic pancreas cancer. She is also very active author in reviews, educational books and abstracts. Board responsibilities and referee activities: Issue editor for the cancer number of Finska Läkaresällskapets handlingar N:o 2/2007 Member of the editorial board of Finska Läkaresällskapets handlingar Member of the American society of Oncology and European Society of Oncology Member of the ESMO Membership and National representatives committee Former member of the ESMO/YOC committee Referee for Annals of Oncology, Acta Oncologica, Journal of chemotherapy, Duodecim, Suomen Lääkärilehti, Finska Läkaresällskapet, British Journal of Cancer

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV

Obsah. Obsah / Contents. 1 Geriatria 1/2007. Editorial Z. Mikeš: Ako ďalej v roku 2007?... 3 ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV GERIATRIA ODBORNÝ ČASOPIS SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH GERIATROV Vedúci redaktor Ladislav Hegyi Zástupca vedúceho redaktora Silvester Krčméry Výkonný redaktor Miroslav Palát Tajomník redakcie Katarína Ďuranová

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1 20 12 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady Z obsahu vybíráme: Organizace poskytování přednemocniční neodkladné péče v Toskánsku Humanitární pohotovost

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více