Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X."

Transkript

1 Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M listopadu 2013 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2 10 th annual international scientific conference CURRENT ISSUES OF EDUCATION IN PHD. STUDENTS RESEARCHES X. P R O G R A M M E November 2013 Faculty of Education, Palacky University Olomouc, Czech Republic

3 Program konference / Conference programme 08:00-08:50 Prezence / Registration Zahájení konference / Opening ceremony - moderuje / moderated by: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D přízemí / ground floor Úvodní slovo / Introductory speech - Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. - Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D. 09:00-11:30 - Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. Hlavní přednášející / Keynote speakers - prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.: Jazyk pedagogiky / Language of Education - prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.: Fenomén vzdělanost: pedagogické a jiné interpretace / Phenomenon of "Educational Attainment": Educational and other Interpretations - doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.: Místo dotazníku v pedagogickém výzkumu / Position of Questionaire in Educational Research Místnost / room: P 31 11:30-12:30 Přestávka / Break 12:30-13:45 Jednání v sekcích / Parallel Sessions Místnost / room: P1, P2, P6, P7, P8, P31 13:45-14:00 Přestávka / Break 14:00-15:00 Jednání v sekcích / Parallel Sessions Místnost / room: P1, P2, P6, P7, P8, P31 15:00-15:15 Přestávka / Break 15:15-16:15 Jednání v sekcích / Parallel Sessions Místnost / room: P1, P2, P6, P7, P8, P31 16:30-17:00 Společné ukončení konference (vyhlášení vítězů SVOČ soutěže) / Closing ceremony (winners of students competition) Místnost / room: P31 3

4 Program seminářů / Workshops 09:00-09:30 Prezence / Registration 1. seminář / 1 st workshop: Educational structures in international perspective - is it possible to compare? (in English language) - Piotr Mikiewicz, Ph. D. (Department of Education, University of Lower Silesia, Poland) přízemí / ground floor 09:30 11:30 Educational structures are strongly differentiated between countries. In fact, there is no two identical educational systems each country develops its own educational structure. To make the picture more complex, federal countries tend to have different educational solutions in each state see Germany, USA or Canada. Does it matter? The aim of the seminar will be the discussion about possibilities of comparison. At the moment there are several international databases benchmarking educational systems worldwide e.g. OECD Education at Glance or EUROSTAT. Is it possible to go beyond simple benchmarking and do real comparative work? How to do it? What for? Místnost / room: P7 11:30-12:00 Přestávka / Break 12:00-12:30 Prezence / Registration přízemí / ground floor 2. seminář / 2 nd workshop: Neetické publikační praktiky aneb Desatero publikačních hříchů výzkumníka (v českém jazyce) - Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita v Brně) 12:30 14:30 Cílem workshopu je informovat o nejčastěji uváděných projevech porušování publikační etiky, zvýšit citlivost výzkumníků k porušování pravidel publikační etiky a přispět ke kultivaci publikačního prostředí v české pedagogické vědě a výzkumu. V první části workshopu budou analyticky rozebírány důvody, které výzkumníky zpravidla vedou k porušování publikační etiky. Následně budou na praktických příkladech rozebírány nejčastěji uváděné projevy publikačně závadného jednání. Workshop vyústí v návrhy možných opatření, která by podporovala důslednější dodržování pravidel publikační etiky v praxi. Místnost / room: P7 4

5 Sekce / Sessions Aktuální otázky obecné didaktiky a vybraných oborových didaktik Sekce 1 místnost / room: P6 garant / supervisor: PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.; Didaktika českého jazyka a vybrané otázky preprimární a primární edukace Sekce 2 místnost / room: P31 garant / supervisor: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Škola a učitel v pohledu dějin a současnosti Sekce 3 místnost / room: P8 garant / supervisor: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.; doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D. Člověk se zvýšenou potřebou podpory očima sociální a speciální pedagogiky Sekce 4 místnost / room: P1 garant / supervisor: PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.; Mgr. Dagmar Pitnerová, PhD. Vysokoškolská pedagogika a celoživotní edukace Sekce 5 místnost / room: P2 garant / supervisor: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.; PhDr. PaedDr. Václav Klapal, PhD.; Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. Vizuální a umělecká edukace ve školním i mimoškolním prostředí Sekce 6 místnost / room: P7 garant / supervisor: doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.; Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. 5

6 Sekce 1 Aktuální otázky obecné didaktiky a vybraných oborových didaktik místnost / room: garant / supervisor: P6 PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. 12:30 13:45 1. Mgr. Veronika NIKODEMOVÁ: Hodnotenie vyučovacej hodiny prostredníctvom kategoriálnych systémov mikrovyučovacej analýzy Príspevok poukazuje na problematiku rozboru vyučovacej hodiny prostredníctvom kategoriálnych systémov analýzy školského vyučovania, a zároveň prezentuje ponuku ich veľmi širokého a rozmanitého využitia. V príspevku je prezentovaný systém klasifikačných kategórií, zameraných na motiváciu žiakov v rámci učebnej činnosti. 2. Mgr. Alžbeta LOBOTKOVÁ: Pohľad na kvalitu vyučovacej hodiny cez mikrovyučovacie analýzy Príspevok sa zaoberá problematikou kategoriálnych systémov, ktoré prostredníctvom mikrovyučovacích analýz pomáhajú zisťovať celkovú mieru participácie a motivácie v interakčnom vzťahu učiteľ-žiak na vyučovacom procese. Okrem teoretických východísk sú tu uvedené aj výsledky empirických pozorovaní autorov, ktorí sa uvedenými otázkami zaoberali. 3. Mgr. Petr KOUBEK: Subjektivní teorie učitele jako konceptuální rámec disertačního výzkumu Příspěvek prezentuje konceptuální rámec disertačního výzkumu, který se bude týkat konceptu subjektivní teorie učitelů jako kognitivní pozadí jejich jednání v akci. Za akci považujeme pro tento výzkum didaktickou transformaci vzdělávacího obsahu / učiva ve výuce. Na základě autorovi dostupné odborné literatury nelze téma jednoznačně ukotvit jako součást pedagogického myšlení nebo pedagogických znalostí / kompetencí; z dostupných výzkumů se ale jeví, že by subjektivní teorie, resp. jejich strukturovanost a složitost mohly sloužit jako jedna z charakteristik profesního rozvoje (učení se) učitele, chceme-li, jako indikátor jeho profesionality. Disertační výzkum by měl přispět k vyjasnění nastíněného fenoménu. Plánuje se využití případových studií. 4. Mgr. Martina REŠKOVÁ: Styly učení žáků a rozvoj žákovy osobnosti Příspěvek se zabývá problematikou stylů učení žáků ve vyučovacím procesu, který je realizován pomocí moderních digitálních technologií. V příspěvku se zaměříme na modely stylů učení, dále se zaměříme na dotazníky, které se používají při zjišťování stylu učení žáka. 6

7 14:00 15:00 5. Mgr. Tereza SELMBACHEROVÁ: Výukové simulace jako nástroj efektivního vzdělávání Počítačové simulace (serious games) mají v současnosti využití v mnoha oblastech lidských činností (rehabilitace, učení cizích jazyků, příprava pilotů ad.). V oblasti vzdělávání mají počítačové simulace / vzdělávací simulace vliv na motivaci ke studiu (e.g Barab ; Kirriemuir and McFarlane), též na schopnost uvažovat v souvislostech, tzv. mentálních modelech (e.g., Facer ; Egenfeldt et al. Nielsen). Cílem příspěvku je představit vývoj a praktické využití výukové simulace Československo ve vzdělávání. Dále též představení pilotních závěrů sociálního experimentu, který za pomocí této simulace provádím. 6. Mgr. Josef MORAVEC: Vnímání elektronických učebnic na základní škole (žáky, učiteli, nakladatelé): představení projektu disertační práce V době digitálního věku je otázka budoucnosti tištěných knih zásadní. V prezentovaném disertačním projektu stavíme na názorech žáků ve vztahu k druhu učebnice (tištěná nebo elektronická). Odpovídáme na otázku, jakému typu učebnice dávají žáci na ZŠ přednost. Hlavním výzkumným cílem je zjistit názory žáků na (budoucí) použití elektronických učebnic. Tyto názory žáků pak mohou ovlivnit budoucí vývoj učebnic. Příspěvek bude prezentovat výsledky dotazníkového šetření realizovaného na druhém stupni ZŠ v ČR. Jako výzkumný nástroj byl zvolen dotazník s položkami Likertova typu a čtyřmi otevřenými otázkami. 7. Ing. Aneta HYBŠOVÁ: Statistická gramotnost a její význam v pedagogice a oborových didaktikách V dnešní době roste význam kvantifikace, a tím i využívání statistických metod, prakticky ve všech vědních oborech. Studenti pedagogických oborů by v průběhu svého vysokoškolského studia měli získat nejrůznější kompetence. Jednou z klíčových kompetencí je také kompetence k řešení problémů, která je dnes silně spjatá se statistickou gramotností, resp. se vzděláváním ve statistice, neboť pomocí aplikace statistických postupů a metod student uplatňuje vědecký přístup k problému a jeho řešení se stává objektivnější a lépe interpretovatelné. Příspěvek si klade za cíl zvýšit povědomí o statistické gramotnosti a vysvětlit její význam v pedagogice a oborových didaktikách. 8. Mgr. Veronika HOMOLKOVÁ: Vzdělávání nadaných žáků v předmětu matematika Článek seznamuje s projektem, který je zaměřen na analýzu vzdělávacích programů v předmětu matematika v povinném elementárním vzdělávání České republiky. Základní zaměření výzkumu směřuje do oblasti vzdělávání nadaných žáků v primární škole. Cílem výzkumu je vytvořit a ověřit účinnost speciálního vzdělávacího programu pro nadané žáky v předmětu matematika a srovnat s běžným vzdělávacím programem v předmětu matematika. Hlavní přínos výzkumu spočívá ve vytvoření návrhu dílčího vzdělávacího programu, který bude určený pro nadané žáky v primární škole v předmětu matematika. Další přínos celého projektu spatřujeme ve vytvoření přehledové studie vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika a sestavení metod pro učitele, které je pomohou diagnostikovat v běžné škole. 7

8 15:15 16:15 9. Mgr. Jana VLČKOVÁ: Mylné představy žáků a studentů z vybraných biologických témat: představení projektu disertační práce Příspěvek se zaměřuje na teoretickou část dizertační práce, jejíž téma je zjišťování mylných představ v obtížných biologických tématech. Za obtížná jsou považována témata pracující s abstraktními pojmy (genetika, fyziologie rostlin, mikrobiologie, atd.). Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti. První řeší teoretické vymezení základních pojmů. Druhá část se zaměřuje na rešerši současného stavu zkoumání v této oblasti. Na základě teoretické části bude vyvozen hlavní cíl práce, z kterého pak budou odvozeny cíle dílčí. Hlavním cílem je zjistit úroveň mylných představ u žáků v abstraktních biologických tématech (se zaměřením na genetiku). Dílčími cíli je ověření vlivu jednotlivých demografických položek na úroveň mylných představ (gender, bydliště, ročník, úspěšnost v biologii, atd.). 10. Mgr. Petra ŠEBEŠOVÁ: Modely problémového vyučování v německé didaktice filosofie Cílem příspěvku je představit tři hlavní modely problémového vyučování, které se objevují v současné německé středoškolské didaktice filosofie, a poukázat na možnosti jejich využití v českém prostředí. Modely autorů E. Martense, R. Sistermanna a M. Tiedemanna, kteří navrhují a zdůvodňují konkrétní možnosti strukturování filosofického vyučování, budou zasazeny do širšího odborného kontextu. Podrobněji bude představen v Německu nejrozšířenější bonbónový model R. Sistermanna. Na základě zhodnocení těchto modelů budou zformulovány argumenty, proč by měl problémový přístup smysl i v našich školách. 11. Mgr. Veronika JUREČKOVÁ: Edukace dějin umění na středních školách V příspěvku se pokusíme odpovědět na otázku, jak se závěry současné historiografie a teorie dějin umění didakticky transformují v oblasti edukace dějin umění na středních školách. Pohybujeme se ve dvou výzkumných oblastech, kterými jsou historie umění a edukace dějin umění, které se ve výzkumu logicky propojují. Na podkladu zkoumání významných studií a výzkumů z oblasti dějin umění jsme se zaměřili na hledání specifických témat a aspektů středoevropského umění a kultury a na to, zda a jak jsou tyto didakticky transformovány do výuky dějin umění. 12. Mgr. Ivana KUBOVÁ : Etapy výchovného procesu v podmínkách krajinářského kursu studentů II.roč. KVV PdF OU Rozbor výtvarných prací studentů II. ročníku katedry výtvarné výchovy v krátkodobém experimentu, v žánru Dílny potvrdil v řešení zadaného úkolů Převedení kompozičních komponentů reálného motivu kresebnými prostředky, nesamostatnost při hledání nových výtvarných forem, originálních tvarových i barevných kompozic, popisnost, lpění na realistickém zpracování motivu, nízkou kreativitu. Cílem výchovného procesu v krajinářském kursu, plněním specifických úkolů, bylo rozvinout u studentů výtvarné výchovy vizuální gramotnost prostřednictvím percepčních a stylizačních schémat odvozených z výtvarného umění. Výsledek pedagogické diagnózy prokázal jako nejúčinnější metodu k dosažení vytýčeného cíle - metodu přímé zkušenosti. 8

9 Poznámky / Notes: 9

10 Sekce 2 Didaktika českého jazyka a vybrané otázky preprimární a primární edukace místnost / room: garant / supervisor: P31 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. 12:30 13:45 1. Mgr. Bc. Jana DRÁBOVÁ: Rozvoj čtenářské gramotnosti z pohledu učitelů primární školy Příspěvek informuje o výsledcích výzkumu zaměřeného na jeden z aktuálních problémů současné pedagogické teorie i praxe rozvoj čtenářské gramotnosti v primární škole. Zaměřuje se na vybrané aspekty čtenářské gramotnosti z pohledu učitelů primární školy. Autorka příspěvku představí dotazník, který byl použit jako hlavní výzkumný nástroj, a bude prezentovat průběžné výsledky realizovaného dotazníkového šetření představujícího dílčí část řešení výzkumného projektu Čtenářská gramotnost z pohledu učitelů primární školy. Komentovány budou rovněž aktivity žáků přispívající k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti a úroveň jejich dovedností z pohledu učitelů primární školy. 2. Mgr. Tereza GAJĎOKOVÁ: Literatura a média v kontextu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí mladšího školního věku Článek se zabývá literaturou a médii v kontextu rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku. Cílem příspěvku je představit výsledky dotazníkového šetření, do kterého jsou zapojeni žáci 5. ročníků základních škol z České republiky. Výzkum je zaměřen na četbu dětí mladšího školního věku, a to nejen tradičních tištěných textů, ale také na recepci digitálních textů. Přínosem práce je vytvoření profilu současného čtenáře mladšího školního věku na základě zjištění čtenářských postojů, zájmů a preferencí daného výzkumného souboru. 3. Petra HROMIN, profesor: The reading competence of pupils in primary school The focus of the theoretic part is set on definition of the idea of the reading motivation and its primary matter. We focused on the primary matter of the intrinsic reading motivation, which is represented by the reading competence or proper reading efficacy, interest and involvement. The focus of the extrinsic reading motivation was set on the social reading motivation. The main idea was to state reading selfconcept and evaluation of reading and reading materials (reading competence) as well as the popularity of particular reading materials according to sex, school results and grade / age group. Data collected by a questionnaire were processed with SPSS programme. Mann-Whitney U-test was used to analyze the differences among students according to sex dealing with reading self-concept and evaluation of reading as well as the popularity of particular reading materials. Kruskall-Wallis χ2- test and Tukey test were used to analyze differences among students according to school results and grade / age group dealing with reading self-concept and evaluation of reading as well as the popularity of reading materials. When analyzing differences in common result of measuring reading self-concept, evaluation of reading and reading materials and reading competence as a whole according to sex, school results and grade / age group t-test was used. We stated that the girls reading self-concept is higher than the boys. Girls also evaluate reading and reading materials more than boys. Reading self-concept and evaluation of reading and reading materials decline with lower school results and higher grade / age group. Reading self-concept is higher than evaluation of reading and reading materials according to sex, school results and grade / age group. E-reading materials are more popular than classic books when among latter the most popular materials of non-school reading are the materials taken independently from the library. 10

11 4. Mgr. Dana VICHERKOVÁ: Úroveň strategií čtenářských dovedností žáků na konci období ZŠ Úvaha o aktuálních problémech čtenářství. Výběr informací z výsledků autorského školního předvýzkumu náhodně vybraných žáků 9. tříd Moravskoslezského kraje na téma Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. 14:00 15:00 5. Mgr. Jakub Sikora: Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky v kontextu předškolního kurikula Pracovníci Katedry primární a preprimární pedagogiky, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v čele s hlavní řešitelkou doc. PhDr. Evou Šmelovou, Ph.D., v minulých letech prováděli výzkum, ve kterém si mimo jiné kladli za cíl objektivně ověřit a vyhodnotit účinnost Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho dopad na úroveň připravenosti dětí pro úspěšné zahájení povinné školní docházky. V oblasti fyzického vývoje byl výzkum zaměřený především na jemnou motoriku. S cílem získat kompletní obraz dítěte před zahájením povinné docházky, je třeba doplnit výzkum také o hrubou motoriku. Zamýšlená disertační práce bude zkoumat připravenost dětí předškolního věku k zahájení povinné školní docházky se zaměřením na hrubou motoriku v kontextu předškolního kurikula. Disertační práce bude rozdělena do dvou hlavních částí teoretické a empirické. Teoretická část bude obsahovat ucelený teoretický základ problematiky rozvoje motoriky, s důrazem na hrubou motoriku. V empirické části budou prezentovány poznatky z výzkumu prováděného u dětí předškolního věku. Nástroji výzkumného šetření budou: jednotná testová baterie, dotazník a analýza dokumentů. Výsledky výzkumu mohou přispět k řešení úkolu revize předškolního kurikula, na němž se doc. Šmelová, vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci odborně podílí. 6. Mgr. Dáša BALOGOVÁ: Výchovné kompetencie rodičov a ich vplyv na sociálne a emocionálne spôsobilostí detí predškolského veku - výsledky predvýskumu V príspevku sa zaoberáme problematikou výchovných kompetencií rodičov a sociálnych a emocionálnych spôsobilostí detí v predškolskom veku. Terminologicky vymedzujeme styčné pojmy a približujeme výsledky predvýskumu uskutočnenom na pôde materských škôl v SR. Cieľom predvýskumu bolo potvrdiť úzky vzťah výchovy rodičov a prejavovaného správania sa detí. 7. Mgr. Alena BERČÍKOVÁ: Přístup předškolních pedagogů a studentů oboru Učitelství pro mateřské školy k tvořivé dramatice Autorka nahlíží na tvořivou dramatiku jako na všestrannou metodiku pro rozvoj dítěte předškolního věku. Její využívání v běžné praxi mateřských škol je podmíněno přístupem předškolních pedagogů i studentů k této oblasti. V příspěvku autorka představí dosavadní výstupy z pilotáže, ve které se zaměřovala na teoretickou připravenost studentů pro aplikaci tvořivé dramatiky do praxe, či zjišťovala povědomí předškolních pedagogů ve sledované oblasti. Následně nastíní design další výzkumné činnosti, kde představí plánované výzkumné metody a pracovní hypotézy. 11

12 8. Mgr. Bohdana RICHTEROVÁ: Potenciál metody MCA v pedagogickém výzkumu Příspěvek představuje metodu MCA (Meaning constitution analysis) Rogera Sagese, kterou zamýšlí autorka použít v rámci své dizertační práce. Tato metoda filozoficky vychází z čisté fenomenologie Edmunda Husserla. Přestože se jedná o kvalitativní výzkum, nalézáme jako součást metody kvantitativní prvky zpracování dat prostřednictvím sofwaru Minerva, které zvyšují přesnost a spolehlivost práce s informacemi. Výzkumy metodou MCA byly realizovány v oblasti psychologie práce a interkulturních výzkumech především ve Švédsku. Své příznivce si postupně nacházejí také v jiných oborech a dalších zemích včetně České republiky. Cílem příspěvku je popsat metodu MCA a její potenciál v rámci pedagogických výzkumů na příkladě vybraného tématu dizertační práce. 15:15 16:15 9. Mgr. Pavlína LIŠOVSKÁ: Reflexe dětství a dospívání v české literatuře pro děti a mládež - možnosti uplatnění textů při hodnotové výchově žáků V příspěvku shrneme dosavadní výsledky výzkumu k disertační práci - zhodnotíme stav současné české příběhové prózy s dětským a dospívajícím hrdinou, naznačíme možnosti uplatnění literárních textů s motivem dětství a dospívání při formování osobnosti žáků - a nastíníme další směřování výzkumných aktivit. 10. Mgr. Bc. Michaela DOSTÁLOVÁ: Analýza prekonceptů výuky literatury na ZŠ u studentů učitelství českého jazyka a literatury Cílem příspěvku je představení tezí plánované disertační práce, která je zaměřena na problematiku prekonceptů výuky literatury na základní škole u vysokoškolských studentů učitelství českého jazyka a literatury. Příspěvek naznačí cíle připravované disertační práce a aktuální stav řešené problematiky. Zároveň přestaví teoretická východiska disertační práce, seznámí s návrhem metodologie pedagogického výzkumu a s předpokládaným přínosem disertační práce. 11. Mgr. Miroslava DLUHOŠOVÁ: Výuka mateřského jazyka v multiuživatelském virtuálním prostředí u studentů učitelství českého jazyka a literatury Cílem příspěvku je informovat o tématu dizertační práce, o zamýšlených krocích a plánovaném výzkumu. V první části příspěvku budou uvedeny základní teoretické poznatky, důležité pro celkové vyznění práce a krátce shrnut současný stav poznání. Ve druhé části příspěvku budou pak zmíněny náležitosti, týkající se budoucího výzkumu, plánované související body a posloupnost jednotlivých kroků výzkumu. 12. PhDr. Martina SKALKOVÁ: Rizika implementace simplicitního jazykového softwaru do výuky českého jazyka na základních školách Konferenční příspěvek pojednává o části kvaziexperimentálního výzkumu, který se zabývá efektivitou využití jazykového softwaru ve výuce českého jazyka na českých základních školách. Cílem bylo zjistit, zda konstrukční jednoduchost výukových programů založená na procvičování izolovaného pravopisného jevu formou uzavřených úloh s dichotomickou odpovědí má vliv na větší chybování v ucelených písemných větných celcích a zda je využívání takového typu programů vhodné pro vyučování pravopisu mateřského jazyka. Interdependenční analýza byla realizována statistickou procedurou s využitím techniky hodnocení pomocí elektronických a ručně psaných testů. Získané resultáty poukázaly na fakt, že by trend vývoje výukových programů měl směřovat k polynomickým cvičením s důrazem na komplexní větnou strukturu a vyhodnotily dichotomický typ cvičení ve formě izolovaných písmen či slov jako neefektivní vyučovací nástroj. 12

13 Poznámky / Notes: 13

14 Sekce 3 Škola a učitel v pohledu dějin a současnosti místnost / room: P8 garant / supervisor: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.; Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 12:30 13:45 1. Mgr. Beata SUCHÁNSKA: Historický vývoj ľudového školstva v 19. storočí v Nitre Hlavným cieľom práce je priblížiť nielen históriu ľudových škôl v regióne, ich činnosť, počty žiakov, skladbu vyučovaných predmetov, formy klasifikácie, reformy v školstve, vzdelávanie učiteľov, ale aj poukázať na rozvoj kultúry, školstva a oboznámiť sa s politickou situáciou tej doby, ktorá ovplyvňovala každodenný život obyvateľov Nitry. Oblasť (regiónu Nitry i samotného mesta Nitry) je zaujímavou oblasťou i z hľadiska etnografického a náboženského. Špecifiká tohto zmiešaného multikultúrneho územia sa odrazili aj v školskom živote v Nitre v 19. storočí. Nitrianske dievčatá v 19. storočí končili svoju školskú dochádzku v 13. roku veku základnou školou bez možnosti ďalšieho vzdelávania. V snahe o nápravu sa zaslúžil biskup Palucký, ktorý do Nitry v roku 1861 pozval mníšky Kongregácie kresťanskej lásky svätého Vincenta z Paul, aby sa postarali o komplexnejšiu výchovu miestneho dievčenského dorastu.určite zaujímavý je aj proces založenia novej ľudovej školy na Zobore s popisom všetkých činnosti, ktoré predchádzal spusteniu novej školy. 2. Mgr. Ilona MLČÁKOVÁ: Vliv ideologie na vzdělávání v době autoritativních režimů Příspěvek bude věnován tématu Vliv ideologie na vzdělávání v době autoritativních režimů, respektive nástinu disertační práce na dané téma. S největší pravděpodobností bude použito diskurzivní analýzy. 3. Mgr. Bc. Lucie KUČEROVÁ: Výchova a ideologie dějiny pedagogiky jako velká vyprávění zakotvující ideologický rámec české pedagogiky v 50. letech 20. století Příspěvek vychází ze zaměření doktorského studia (budoucí disertační práce) autorky na problematiku vztahu výchovy a ideologie v období autoritativního Československa mezi lety Dílčím problémem tohoto tématu, který je zároveň cílem uvedeného příspěvku, je diskursivní rekonstrukce vztahu dobových oficiálních dějin pedagogiky a dobových konceptů obecné pedagogiky a didaktiky. Příspěvek vychází z předpokladu, že dějiny pedagogiky plní funkci tvůrce - spoluautora tzv. meta-narací (velkých vyprávění, viz Lyotard), které napomáhají implementaci konkrétní, v tomto případě marxistické ideologie do dobově platných diskursů pedagogiky jako oblasti vědy a jako oblasti pregraduální přípravy učitelů. Cílem příspěvku je na základě obsahové, textové a kritické diskursivní analýzy (CDA) ověřit předpoklad, že dějiny pedagogiky jako oblast, která se podílí na vytváření meta-narací jako teoretického základu pedagogických věd, byly v období po začátku autoritativního režimu v roce 1948 ideologizovány jako první. 4. Mgr. Bc. Jitka JACKULÁKOVÁ: Reflexe změny v řízení pedagogického procesu na přelomu osmdesátých a devadesátých let Příspěvek se zabývá představením projektu disertační práce na téma Reflexe změny v řízení pedagogického procesu na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Nejprve budou představena teoretická východiska práce a zdůvodněna volba tématu. Dále bude vymezen základní cíl disertační práce a jeho možný přínos pro studovaný obor. V neposlední řadě bude věnována pozornost dílčím výzkumným otázkám, metodologickému řešení a zvoleným metodám výzkumu. V závěru bude předložen dosavadní seznam použité literatury. 14

15 14:00 15:00 5. Mgr. Bc. Lucie HRACHOVCOVÁ: Profese ředitele školy se zaměřením na její obsah Cílem příspěvku je představení tezí disertační práce, které se zabývají problematikou profese ředitele školy. Příspěvek naznačí aktuální stav zkoumané problematiky, základní záměry disertační práce, prezentace její předpokládané struktury a návrh organizace pedagogického výzkumu. 6. Mgr. Jan SKIPALA: Míra autonomie a rozsah odpovědnosti vedoucího pracovníka ve školství Středoškolští pracovníci, přesněji středoškolští manažeři, jsou považováni za klíčové aktéry rozvoje střední školy. Míra autonomie a rozsah odpovědnosti vedoucích pracovníků českých středních škol jsou přitom v mezinárodním srovnání velmi rozsáhlé. Příspěvek se zabývá současným stavem připravenosti vzdělávání vedoucích pracovníku ve školství a rozhodujícími faktory v oblasti kompetencí spojenou s růstem autonomie středních škol. 7. Mgr. Monika BOUŠKOVÁ: Kritéria rozhodování ředitelů pro přidělování učitelů do výběrových a nevýběrových tříd na základních školách Vzdělávací systém České republiky umožňuje rozřazování žáků dle jejich schopností na prvním a druhém stupni základních škol. Mnohé základní školy této možnosti využívají a profilují se jako výběrové školy různých studijních zaměření. Na těchto základních školách dochází k selekci žáků, přičemž jsou rozřazováni do výběrových a nevýběrových tříd. Studie řeší otázku, jakým způsobem a dle jakých kritérií se ředitelé na základních školách rozhodují při přidělování učitelů do jednotlivých výběrových a nevýběrových tříd. Ústředním tématem se stává pohled ředitelů základních škol na vymezování rámce kvality učitele a jeho specifik vhodných pro dané výběrové a nevýběrové třídy. Vícepřípadová studie byla provedena na vybraných základních školách s vnější nebo vnitřní diferenciací a prohlubuje otázku alokace učitelů do různých typů tříd. Dále zjišťuje, zda ředitelé mají určitý systém ve svém rozhodování, a v jakých kritériích tento systém spočívá. Výzkumné zjištění prokazuje, že ředitelé přidělují učitele do výběrových a nevýběrových tříd na základě vlastních kritérií, čímž podněcují otázku zvýhodnění žáků v určitých typech tříd. 8. Li LIU: Future teachers competence in curriculum development This quantitative study aimed to explore student teacher competence in curriculum development which represents their knowledge, understanding and skills of using (change, adaption, or enactment) curriculum materials to implement a curriculum. The study was therefore grounded in teacher curriculum development, curriculum implementation, student cognitive and effective change and constructivism. Fifty student teachers whose are in the final year of teacher education before they are eligible to become English teachers in secondary schools in two Czech universities were studied. 15

16 15:15 16:15 9. Mgr. Vanda VANÍČKOVÁ: Učitelé Občanského a společenskovědního základu a implementace průřezových témat Příspěvek je věnován představení tezí připravované disertační práce zaměřené na profesní kompetence učitelů Občanského a společenskovědního základu. V příspěvku se autorka zároveň věnuje implementaci průřezových témat do sledovaného vzdělávacího oboru, což představuje jednu z dílčích oblastí disertační práce. 10. Mgr. Katarína KICOVÁ: Učiteľská profesia a prameny súčasnej školy Návrh na štruktúru kompetenčného profilu učiteľa a jeho profesijných činností vychádza pri jeho tvorbe z interakčného modelu edukácie s troma zásadnými dimenziami, ktorými sú učiteľ, žiak a medzi nimi prebiehajúci edukačný proces. Hľadanie najvhodnejších kompetencií a spôsobilostí učiteľa, ktoré majú tvoriť jadro jeho profesionality, smeruje k tvorbe profesijných štandardov, na základe ktorých majú učitelia stanovené činnosti, ktoré majú v rámci svojej práce vykonávať. Profesijné štandardy a z nich vychádzajúca skladba činností učiteľa, je otázka, ktorá je v súčasnosti medzi pedagógmi predmetom diskusie. V našej práci by sme sa chceli v rovine teoretickej zamerať na analyticko-syntetické spracovanie rôznych prístupov a teoretické vymedzenie základných pojmov, modelov profesijných činností učiteľov, kompetenčných modelov vychádzajúcich z normatívneho prístupu i prístupu orientovaného viac na reálny kontext vzdelávacích situácií súčasnej školy. V rovine praktickej plánujeme zmapovať štruktúru profesijných činností učiteľa nižšieho sekundárneho vzdelávania, skladbu činností učiteľa nižšieho sekundárneho vzdelávania podľa štruktúry profesijných štandardov, ako aj podmienky pre vykonávanie jednotlivých profesijných činností, a to na základe profesiografického výskumu. 11. Mgr. Petr ADAMEC, DiS.: Vybrané otázky dalšího vzdělávání středoškolských učitelů Cílem příspěvku je sdělit vybrané výsledky z výzkumu realizovaného v rámci projektu dizertační práce, zaměřeného na další vzdělávání učitelů na gymnáziích a středních odborných školách v Jihomoravském kraji. Smyslem výzkumu bylo odpovědět na otázku, jak středoškolští učitelé vnímají relevantní okolnosti procesu svého dalšího vzdělávání. V první fázi bylo cílem zjistit, jaké postoje k dalším vzdělávání učitelé zaujímají, jaké s ním mají zkušenosti a jaké jsou jejich preference v této oblasti. Zároveň jsme si kladli otázku, které faktory ovlivňující motivaci k dalšímu vzdělávání považují učitelé středních škol za nejdůležitější. V druhém fázi bylo cílem porovnat výsledky našeho zjištění mezi učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů a učiteli odborných předmětů. Tento příspěvek uvádí prvotní zjištění z realizovaného šetření na úrovni deskripce vybraných ukazatelů. 16

17 Poznámky / Notes: 17

18 Sekce 4 Člověk se zvýšenou potřebou podpory očima sociální a speciální pedagogiky místnost / room: garant / supervisor: P1 PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.; Mgr. Dagmar Pitnerová, PhD. 12:30 13:45 1. Mgr. Veronika TRNKOVÁ: Genderové rozdíly ve vnímání klimatu třídy u žáků mladšího školního věku Příspěvek se zaměřuje na rozdíly ve vnímání proměnných klimatu třídy (spokojenosti ve třídě, třenic ve třídě, soutěživosti ve třídě, obtížnosti učení, soudržnosti třídy, pomoci učitele, vztahu k učiteli, organizovanosti) mezi chlapci a děvčaty mladšího školního věku. Autorka srovnává dosažené výsledky celého výzkumného vzorku (tj. 408 respondentů) s výsledky respondentů z jednotlivých tříd. 2. Mgr. Lucie HÁJKOVÁ: Žáci s odlišným mateřským jazykem na základní škole Příspěvek se věnuje jedné části tématu disertační práce. Zabývá se problematikou vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Konkrétně se zaměřuje na jazykové vzdělávání dětí a související podpůrná opatření, která jsou v České republice nabízena. Pozornost je věnována principům vzdělávací politiky ve vztahu k dětem s odlišným mateřským jazykem, zákonným normám, strategiím a jejich praktické aplikaci ve školách. Zajímat nás bude situace v primárním a nižším sekundárním vzdělávání. Mezi hlavní závěry patří důraz na princip rovnosti ve vzdělávání a přístupy vyplývající z Úmluvy o právech dítěte, zapojení rodičů dětí a lokálního společenství, průběžná podpora jazykového vzdělávání dětí cizinců a rozvoj přípravy učitelů. 3. Mgr. Ksenia KRYUCHKOVA: Vztahy rodiny a školy: na příkladu rodin cizinců Jedním z nejožehavějších problémů současné civilizace jsou konflikty mezi etnickými, rasovými a náboženskými skupinami nebo celými národy a státy. Druhým důležitým problémem společnosti je vztah mezi rodiči a školou, což patří k základním a determinujícím subjektům výchovy a bez jejich dobrých vztahů a kooperace nemůže úspěšně fungovat vzdělávání mládeže. Příspěvek spojuje dvě významné oblasti současné pedagogiky a věnuje se vztahům školy a rodin-cizinců. Je zaměřen na výsvětlení současného stavu komunikace a kooperace českých škol a rodičů ruských žáků. Na problematiku nahlížíme očima ruských rodičů. Cílem příspěvku je popsat, jak probíhá komunikace mezi školou a rodinou žáka-cizince a jak ruské rodiny vnímají největší rozdíly mezi ruskými a českými školami. 4. Mgr. Michaela TEPLÁ: Domácí vzdělávání jako předmět empirického výzkumu Příspěvek představuje projekt plánovaného výzkumného šetření, které se zaměřuje na problematiku domácího vzdělávání v prostředí českých rodin. Představeno bude několik možností empirického uchopení tohoto fenoménu, jejichž slabiny i silné stránky budou autorkou následně diskutovány. 18

19 14:00 15:00 5. Mgr. Ondřej KUPČÍK: Analýza názorů žáků 2. stupně základních škol na konzumaci alkoholu v české společnosti Příspěvek se bude zabývat problematikou konzumace alkoholu v české společnosti, přičemž pozornost bude zaměřena na názory žáků druhého stupně základních škol. Příspěvek by také měl předkládat dosavadní zkušenosti žáků s vlastní konzumací alkoholu. 6. Mgr. Kristýna VELÍSKOVÁ: Sociální kontext poruch příjmu potravy na základních školách druhého stupně Příspěvek se bude zaměřovat na sociální kontext poruch příjmu potravy, na prevenci poruch příjmu potravy se zaměřením na pedagogickou intervenci. Příspěvek seznámí posluchače s teoretickými a empirickými cíly této problematiky, které jsou detailně rozebrány v disertační práci. Dále přiblíží míru informovanosti a míru orientace pedagogických pracovníků v problematice poruch příjmu potravy (vytváření metodických listů, umět prezentovat danou problematiku žákům, rozpoznat rizikové faktory onemocnění apod.) 7. Mgr. Zuzana KAŠPÁRKOVÁ: Syndrom vyhoření v sociální práci a možnosti prevence v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v praxi Příspěvek se zaobírá problematikou psychické zátěže a syndromu vyhoření v sociální práci v ČR a záměrem disertační práce, která si klade za cíl sestavit doporučení pro úpravu vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v praxi. Cílem příspěvku je informovat o specifikách syndromu vyhoření v sociální práci a možnostech prevence tohoto jevu. Problémů v sociální práci je celá řada a je nutné pohlížet na problém psychické zátěže a syndromu vyhoření v celé jeho komplexnosti, včetně možností jak lze vzděláváním problém eliminovat. Závěr příspěvku je věnován metodice výzkumu a zjištěným výsledkům. 8. Mgr. Veronika DOLEJŠ: Kvalita života v kontexte žiakov s postihnutím v základných školách Edukácia žiakov s postihnutím prebieha v špeciálnych a bežných základných školách, kde vystupuje do popredia aj otázka týkajúca sa kvality ich života. Kvalita života je fenomén, ktorý reflektujú viaceré vedné odbory, v ktorých sa vymedzenie, obsah a spôsob merania tohto konceptu značne líši. Kvalitu života ovplyvňujú materiálne, technické, ekonomické, environmentálne, ale aj sociálne faktory, a pri výchove a vzdelávaní žiakov s postihnutím, sa považuje za jeden z rozhodujúcich činiteľov rozvoja týchto jedincov. Príspevok sa zameriava na výber vhodného meracieho nástroja určeného na zisťovanie a posudzovanie kvality života žiakov s postihnutím v bežných a špeciálnych podmienkach. 19

20 15:15 16:16 9. Mgr. Veronika ŠVECOVÁ: Výzkumné šetření u žáků se sluchovým postižením - problematika realizace a finální výsledky Příspěvek s názvem "Výzkumné šetření u žáků se sluchovým postižením - problematika realizace a finální výsledky" seznamuje s problémovými momenty a finálními výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno v rámci projektu "Iniciační analýza podmínek osob se specifickými potřebami" v rámci studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého, pod číslem PdF_2013_016. Příspěvek se věnuje žákům se sluchovým postižením z hlediska kategorizace, vzdělávání a komunikace a upozorňuje na dopady komunikační bariéry při realizaci výzkumného šetření dotazníkovou formou. V rámci příspěvku budou nastíněny nejen problémové momenty předvýzkumu, ale i výsledky výzkumného šetření. 10. Mgr. Šárka KÁŇOVÁ: Využití biografického designu při zkoumání životních drah mladých dospělých se zdravotním postižením Příspěvek je součástí výzkumného projektu GA ČR č. P0407 / 11 / 2009 s názvem Quali-TYDES - Cesta životem, jehož cílem je zjistit, jak vývoj evropských, národních a regionálních politik ovlivňuje život mladých lidí s postižením. V příspěvku prezentujeme analýzu životních drah mladých dospělých se zdravotním postižením a uvádíme několik příkladů praktického využití kvalitativních biografických výzkumných metod. Kombinací kvalitativních výzkumných metod a kritické analýzy dokumentů shromažďujeme poznatky vycházející ze zkušeností a životních plánů mladých dospělých s postižením. Kvalitativní metody umožňují provést komparaci evropských, národních a regionálních přístupů v oblasti rodinného života, zaměstnání a sociálních služeb. Dílčím cílem projektu je zjistit potenciál kvalitativních výzkumných metod zaměřených na životní příběhy lidí s postižením. V textu představujeme základní zkoumané kategorie: turning points, pathways, trajecories a resources and capital, které byly použity při analýze životních příběhů skupiny mladých dospělých se zdravotním postižením. Výzkumnou pozornost zaměřujeme na průběh jejich vzdělávání v souvislosti s jejich dalším uplatněním na trhu práce. Na uvedených příkladech dokladujících vzdělávací dráhy dnešních mladých dospělých s postižením ukazujeme, že zdroje pro vzdělávání dětí s postižením v běžných školách byly t.č. poskytovány nesystémově a částečně, což mělo za následek narušení jejich vzdělávací dráhy, často i několikeré změny školy a s tím spojené negativní dopady na jejich psychosociální rozvoj. 11. Mgr. Jana KASÁČKOVÁ: Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením Příspěvek s názvem "Problematika výzkumného šetření se zaměřením na oblast sociálního podnikání pro osoby s mentálním postižením" realizovaný v rámci studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci, č. PdF Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami, poukazuje na problémy spojené s daným šetřením. Příspěvek se zaměřuje na specifika osob s mentálním postižením, problematiku sociálního podnikání a dopady inkluze. V příspěvku budou prezentovány i aktuální výsledky výzkumného šetření. 20

21 Poznámky / Notes: 21

22 Sekce 5 Vysokoškolská pedagogika a celoživotní edukace místnost / room: garant / supervisor:: P2 doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.; PhDr. PaedDr. Václav Klapal, PhD.; Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. 12:30 13:45 1. Danijela RUS: Mentors views on practical pedagogical training of students of Pedagogy The article begins by introducing the importance of practical pedagogical training of students, whereas the focus is on mandatory practical pedagogical training of students at two programmes of the Faculty of Arts, University of Maribor: the undergraduate double-major programme Pedagogy and the postgraduate double-major teacher programme Pedagogy. The first part describes the importance of mentoring in the process of practical pedagogical training and highlights the complexity of the role of the mentor. Research results are presented in the second part of the article. Here, the mentors were interviewed about three topics: the skills of a competent school counselor, the development of different counselor skills during the practical pedagogical training of students of Pedagogy and the overall opinion on the entire course of practical pedagogical training. 2. Mgr. Darina ONDRIOVÁ: Pedagogická prax ako špecifická forma učenia konaním V predkladanej odbornej práci Pedagogická prax ako špecifická forma učenia konaním sa venujeme problematike pedagogickej praxe a jej vplyvu na rozvoj kompetencií študentov učiteľstva. Zamerali sme sa na komplexný význam pedagogickej praxe pre študentov učiteľstva a v podkapitole sme pozornosť venovali užšej problematike, ktorá sa vzťahovala na kompetencie študentov učiteľstva na FHPV PU. Voľba témy súvisí s jej aktuálnosťou a zaujímavosťou, predovšetkým v tom, že pedagogická prax do značnej miery ovplyvňuje, formuje a rozvíja kompetencie, ktoré sú potrebné k samotnému vykonávaniu učiteľského povolania a zárukou efektívneho pôsobenia na samotných žiakov. 3. Veronika OPLOCKÁ: Zisky a ztráty studentů, účastnících se vzdělávacích dobrovolných stáží v rozvojových zemích Příspěvek je věnován tématu mladých dospělých vysokoškolských studentů, kteří se rozhodli, ovlivnění situací na trhu práce a životní fází, kterou prožívají, zúčastnit dobrovolných vzdělávacích stáží v rozvojových zemích na celém světě. Cílem příspěvku je popsat, jak prožívají studenti, účastnící se dobrovolných zahraničních vzdělávacích stáží tuto zkušenost a jak se promítne do jejich identity a žebříčku hodnot a jaké strategie volí při vyrovnávání se s kulturním šokem. Okrajově je potom nastíněna situace v oblasti vzdělávání v rozvojových zemích. 4. Mgr. Ladislava NOVÁKOVÁ: Srovnání preferovaných stylů učení mezi úspěšnými a neúspěšnými posluchači anglického jazyka Příspěvek představuje výsledky srovnání preferovaných stylů učení posluchačů anglického jazyka mezi úspěšnými a neúspěšnými mírně pokročilými a pokročilými. Srovnání je součástí zpracovávané disertační práce v oblasti stylů učení cizímu jazyku posluchačů v terciární sféře vzdělávání v korelaci na jejich studijní výsledky. Příspěvek popisuje preferované styly učení posluchačů a zjištěné shody a rozdíly v jejich preferenci. 22

23 14:00 15:00 5. MgA. Adéla BÉBAROVÁ: Směr současné české prostorové tvorby ovlivněné odlišnostmi pedagogických přístupů na vysokých školách Jakým způsobem se odráží myšlení a principy tvorby ve výukovém procesu? Jak se liší jednotlivé osobnostní školy, jaký směr předávají konkrétní pedagogové? Cílem mého výzkumu je poukázat na rozdílnost přístupů k současnému sochařství vyučovanému na vysokých školách. Studie by měla mapovat vzájemný vliv pedagogické osobnosti a studenta a následně absolventa a jeho působení na další generaci studentů. Jakým způsobem se projeví individuální přístup jednotlivce reflektujícího podněty dané školy v kontextu současného českého i světového umění. V okruhu mého zájmu je sledování změny vnímání a vytváření prostorového umění pod vlivem nových technologií s ohledem na dobovou výtvarnou situaci. Zajímá mě aktuálnost kompozice, instalace uměleckého díla, kontextu okolí, vstupu diváka. 6. Mgr. Yanyan LI: Research on Quality Evaluation of Ph.D. Studies in Education The Ph.D. students are generally supposed to be a professional in the subject of education after finishing the training in doctoral study programme. However, what is the reality? Have you got sufficient preparation for their academic path at the current position? Does the educational background have the real meaning for their professional work in the subject of education? The article will follow the growth of graduates mainly in three steps: before their doctoral study, during their doctoral study and after their doctoral study. Their experience will be record by life stories and analyzed by the strategy of open coding. Then it will be uncovered the relationship between doctoral study input and outcome in meeting the ideal of doctoral study programme of education. 7. Loreta STASKUNIENE: Actualization of the PhD student s intercultural competencies in global society Globalization is changing qualitative characteristics of society, people's life and mentality. In relevance to globalization, higher education is gaining new dimensions as well. Bologna and Lisbon documents guide and oblige each country to create integrated and harmonious international space of higher education in Europe. PhD studies are considered as integral in higher education structure; therefore internationalization is a significant imperative for PhD studies development. In the process of internationalization the need for students intercultural competencies is widely recognized. Firstly, we propose that impact of globalization for internationalization still remains underestimated. Globalization makes internationalization not only more intensive but qualitatively different. Secondly, there is a lack of systemic analysis on development of intercultural research competencies in PhD studies. The need for intercultural research competencies we relate with critical and rhetorical question such as are today s PhD students ready to solve tomorrow s global problems? 8. Mgr. Karina VALEEVA: Zvládání vstupního šoku ruskými studenty na českých vysokých školách Tématem příspěvku je zvládání vstupního šoku ruskými studenty při nástupu na české vysoké školy. Konkrétně se v tomto článku soustřeďujeme na nesnáze, na které se naráží ruské studenty po nástupu na vysoké školy a mechanismy jejich zvládání. Uvedené mechanismy jsou především aktivní. Dále předložím i řadu pomocných mechanismů zvládání. 23

24 15:15 16:15 9. Mgr. Simona SPÁČILOVÁ: Edukační aktivity seniorů a jejich vliv na kvalitu života ve třetím věku Příspěvek se věnuje problematice vzdělávání seniorů. Poukazuje především na význam edukačních aktivit v seniorském věku a zdůrazňuje důležitost tohoto vzdělávání pro stárnoucí populaci v současné neustále se měníci společnosti. Příspěvek také předkládá výsledky průzkumného šetření i výzkumu, které dokazují, jak výrazně edukační aktivity, respektive účast seniorů na nich, přispívají ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu prožití postproduktivního věku. 10. Salomeja SATIENE: Institutional Older Adult Education: Older Learner Characteristics and Role in Lifelong Learning The rapid development of ageing of the population requires a new approach to meeting educational needs of the ageing society through older adult education. There arises a need to establish the main dimensions of institutional older adult education in the context of emerging educational paradigms which helps to inform the practice adjusting older adult learning and teaching styles to the unique characteristics of older learners and the needs of the modern society. The paper looks into some theoretical aspects of institutional older adult learning focusing on identifying older learner characteristics and learning experiences and establishing the patterns and trends of institutional late life learning determining the role of older learner. The analysis is based on the contemporary theory of educational gerontology, research and policies of institutional older adult education. 11. Mgr. Barbora TALLOVÁ: Senioři jako objekt institucionální edukace Vzhledem k demografickému stárnutí populace, což je také doloženo statistickými údaji, se nyní jeví problematika seniorů jako velmi aktuální téma. Senioři mají většinou hodně volného času, a proto je důležité jej smysluplně naplnit. Tento problém napomáhají řešit různé instituce, které se věnují edukaci seniorů. Příspěvek je tedy zaměřen na seniory v rámci institucionální edukace, přičemž důraz je kladen na psychologické aspekty uvedené skupiny lidí. 12. Mgr. et Mgr. Tereza RASZKOVÁ: Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody jako objekt institucionální edukace Příspěvek představuje edukaci seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody. Zaměřuje se na specifika této skupiny seniorů, především z psychologického a sociálního hlediska. Samotná edukace seniorů je pak prezentována především z pohledu andragogického a gerontagogického. Odsouzení v seniorském věku zahrnují nejrychleji rostoucí kategorii vězňů ve Spojených státech amerických i v Kanadě a předpokládá se, že tempo růstu bude v blízké budoucnosti ještě větší. Tento trend se dá očekávat i v České republice, především s ohledem na demografické ukazatele a dosavadní statistické údaje Vězeňské služby České republiky. Součástí příspěvku je i představení základních tezí výzkumu, jehož cílem by měla být analýza edukačních procesů u seniorské populace ve vězeňských zařízeních. 24

25 Poznámky / Notes: 25

26 Sekce 6 Vizuální a umělecká edukace ve školním i mimoškolním prostředí místnost / room: garant / supervisor: P7 doc. PhDr. Marcela Musilová, Ph.D.; Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. 12:30 13:45 1. Mgr. Kateřina TOMEŠKOVÁ: Hledání expertní podoby kýženého obrazu muzejní animace (Esej o procesu profesního zvažování kvalit postupů muzejní edukace v rámci akčního výzkumu) Současné široké vymezení muzejní pedagogiky jako sociální vědy, která se zabývá vzděláváním a výchovou člověka, umožňuje zástupcům teoretické i praktické domény muzejně pedagogických oborů na uvedené téma pohlížet v kontextu složité problematiky postmoderní společnosti. Náročná cesta navyšování kvalit muzejní edukace v zázemí paměťové instituce s přihlédnutím k plnění škály cílů muzea, nabývá na mimořádném významu také vzhledem k současnému trendu inovací v rámci pedagogických oborů. Obsah příspěvku nabízí možnost krátkého vhledu do příkladu specifika pedagogické reality při vzdělávání v muzeu, ale navíc přináší ukázku z detailního rozboru struktury jedné z učebních situací (včetně návrhu přiléhavé alterace) s využitím výzkumné metody konceptové analýzy, jež se dotýká dílčích výsledků kvalitativního šetření. Esej může přispět k mezioborové diskusi o významu rozkrývání komponent profesního vidění pedagogů. 2. Mgr. Jolana LAŽOVÁ: Nové technologie v muzejní a galerijní edukaci Příspěvek představí téma nových technologií a možnosti jejich využití v muzejní a galerijní edukaci. Autorka se této problematice věnuje ve své disertační práci. Zabývá se poměrně širokým problémem, který dále analyzuje a objasňuje. Uvádí příklady jako digitální technologie, informační a komunikační technologie, elektronická média, nová média apod. Autorka sleduje jejich rychlý vývoj, jenž ve spojení s internetem otevírá rozličné způsoby uchopení. O aktuálnosti tématu svědčí fakt, že většina muzeí a galerií v České republice má již vlastní webové stránky a rozšiřuje tím možnosti prezentace svých sbírek prostřednictvím internetu. Tím se autorka dostává k doplňujícímu výzkumnému problému, kterým jsou webové prezentace muzeí a galerií a jejich edukační využití. 3. Mgr. Jiří SOSNA: Médium digitální fotografie jako prostředek k rozvíjení vizuální gramotnosti Autor v příspěvku popisuje, proč je žádoucí začlenit médium digitální fotografie do širší výtvarné edukace. Současná výtvarná výchova se k začlenění digitální fotografie do výuky staví zdráhavě. Zkoumáním edukačních aktivit se autor snaží přispět k rozvíjení diverzity přístupů v této výtvarně edukační oblasti. Jednotícím prvkem těchto aktivit je jejich zaměření zejména na rozvíjení sociálních kompetencí. Jednotlivé aktivity vycházejí dílem z myšlenek sociologů (Goffman 1999, Siostrzonek 2011) a dílem z tvorby některých současných českých fotografických tvůrců (např. Pepe, Hanke). Text je doplněn o spontánní postřehy studentů i o jejich zpětné reflexe zmíněných aktivit z pohledu proměny obsahu jejich následné fotografické tvorby. 26

27 4. Mgr. Magdalena ADÁMKOVÁ TURZOVÁ: Faktory ovlivňující vnímání současného umění u adolescentů V příspěvku bude představeno téma výzkumu, který si klade za cíl zjištění preferencí adolescentů v oblasti vizuální kultury a definování hlavních faktorů ovlivňujících vnímání současného umění. Jeho úkolem je také zmapování stavu výuky o současném umění na středních školách a zhodnocení možností pedagoga ovlivnit studentův vztah k současnému umění. 14:00 15:00 5. Mgr. Lucie TIKALOVÁ: Výtvarný projev jako prostředek pedagogické komunikace Příspěvek pojednává o disertačním projektu autorky, která pohlíží na výtvarný projev jako na prostředek pedagogické komunikace. Ve svém příspěvku představí probíhající výzkumné šetření realizované na olomouckých středních školách různého typu. Důležitou roli v disertační práci autorky hraje Artefiletika - což je široká oblast, ze které je možno čerpat mnoho cenných poznatků, a která udává nový směr dnešní výtvarné výchově. 6. Mgr. Timotej BLAŽEK: Objekt ako výtvarná stratégia v edukácii Príspevok sa zameriava na konceptuálne vedenú objektovú tvorbu v edukačnom procese, ktorej cieľom je rozvoj kritického myslenia. V takto koncipovanej tvorbe sa autor objektu zameriava na dialógy vedené s materiálom. Získava nimi rôzne vedecké poznatky, napríklad fyzikálne vlastnosti a informácie z vlastnej skúsenosti s ním. Získané údaje sú mu zdrojom pre formovanie vlastnej autentickej tvorby, do ktorej vkladá svoje úvahy, myšlienky a vzájomne ich prepája. Výsledkom tohto tvorivého postupu je objekt, ktorý ponúka rôzne roviny interpretácie a kladie nároky na aktivitu diváka - percipienta. Otázkou ostáva, či je možné myšlienkové postupy používané v takto koncipovanej objektovej tvorbe, uplatniť v širšom kontexte napríklad pri interpretovaní iných vizuálnych obrazov. 7. Mgr. Kateřina RŮČKOVÁ: Japonsko a zprostředkování jeho motivů v české edukaci v multikulturní výchově Příspěvek pojednává o možnostech využití motivů japonské kultury v edukaci. Mapuje toto téma z historického hlediska, kdy a jak byla japonská kultura intervenována. Poukazuje, jakým způsobem bylo Japonsko percipientům zprostředkováno a kdo byli první osobnosti, které tuto kulturu prezentovali českému posluchači. Navrhuje možné využití v dnešní edukaci v odkazu na multikulturní výchovu. Z pedagogických osobností poukazuje zejména na vliv Josefa Kořenského a Barbory Markéty Eliášové. Představuje české umělecké řemeslo, které přejalo zprostředkované postupy a témata z japonského umění 8. Mgr. Tereza HRUBÁ: Rozpory a paralely české a německé výtvarné pedagogiky Příspěvek hledá východiska výtvarných pedagogik v Čechách a v Německu. Poukazuje nejen na rozpory a rozdílné přístupy k výtvarné pedagogice, ale především na paralely obou oborových diskursů. 27

28 15:15 16:15 9. MgA. et Mgr. Anna RONOVSKÁ: Vizuální a umělecká výchova na technicky zaměřených vysokých školách Vizuální a umělecká výchova v současné mediálně saturované společnosti. Problematika uměleckého vzdělávání a jeho metod v situaci dynamického rozvoje informačních technologií a nových médií. Možnosti umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých škol, na pracovištích a katedrách se zaměřením na vizuální komunikaci, design a počítačovou grafiku. Nástin možností využití a propojení klasických a nových médií v atmosféře současného trendu antropocentrismu v informačních technologiích. 10. Mgr. Jana MUSILOVÁ: Výtvarná tvorba ve veřejném prostoru Příspěvek přibližuje aktuální stav výzkumu realizovaného v rámci projektu IGA Uvnitř a vně: Sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru. Dotazníkové šetření a terénní výzkum uskutečňovaný během výtvarně edukační práce se studenty různých typů středních škol v prostředí města se zaměřuje na problematiku rozvíjení vizuální gramotnosti. Cílem výzkumu je prostřednictvím výtvarné tvorby ve veřejném prostoru u studentů rozvíjet divácké kompetence a funkční vizuální gramotnost, definovat tematické oblasti blízké dnešním teenagerům, porovnat stav jejich vnímání současného umění ve veřejném prostoru před zahájením a po skončení projektu. Jedním z hlavních cílů současné výtvarné pedagogiky je rozvoj vizuální gramotnosti. Povědomí o tendencích v současném umění a především zážitek z vlastní tvorby mají potenciál se na něm podílet. 11. Mgr. Monika BEKOVÁ: Diskurz současných uměleckých intervencí ve veřejném prostoru - srovnání názorů umělců a teoretiků umění na jeho dílčí aspekty Příspěvek prezentuje dílčí část disertačního výzkumu, která se zaměřuje na umělecké intervence ve veřejném prostoru. Výzkum uskutečňovaný v rámci projektu IGA porovnává názory umělců a teoretiků umění na vybrané otázky týkající se problematiky umění site speficic, zda by mělo současné umění ve veřejném prostoru komentovat sociální tabu nebo se snažit vychovávat diváky či rehabilitovat sociální vztahy. Hlavní výzkumné otázky zjišťují, kde se nachází hranice mezi akcí a manipulací v intermediálních projektech, jak důležitá je evaluace projektů pro samotné autory a možnosti reprízovaní děl v jiných prostředích. Odpovědi na tyto otázky budou sloužit jako základna pro další výzkum v terénu, což je další část disertačního výzkumu. 28

29 Poznámky / Notes: 29

30 Další informace / Further information Organizační výbor / Organizing Committee: - Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (hlavní koordinátorka konference) - Mgr. Eva Dvořáková Kanečkova - Ing. Alena Opletalová, Ph.D. - PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. Podmínky publikování ve sborníku / Conditions for publication in the Conference Proceedings: - prezentace příspěvku na konferenci, dne zaslání finální verze příspěvku do do 12h na adresu: - splnění kritérií pro psaní příspěvku (více na stránkách - úspěšné absolvování recenzního řízení (více na stránkách Místo konání / Event venue: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Źižkovo nám 5, Olomouc centrum místo konání hl. nádraží Děkujeme za podporu následujícím partnerům konference / We thanks for support to: 30

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání Praha 2014 PhDr. Jana Zapletalová Učení je činností, která je ovlivněna kognitivní, afektivní a fyziologickou dimenzí člověka, odehrává se v sociálním prostředí

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ, Dana FELTLOVÁ Souhrn: V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Kompetence učitele odborných předmětů

Kompetence učitele odborných předmětů Antonín ROJÁK, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Česka Republika Kompetence učitele odborných předmětů Úvod Problematika učitelského vzdělávání je předmětem mimořádného

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

KONCEPCE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY UČITELŮ NA VŠZ V BRNĚ D. Linhartová Ústav inženýrské pedagogiky PEF VŠZ, Zemědělská 1, 613 00 Brno

KONCEPCE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY UČITELŮ NA VŠZ V BRNĚ D. Linhartová Ústav inženýrské pedagogiky PEF VŠZ, Zemědělská 1, 613 00 Brno KONCEPCE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY UČITELŮ NA VŠZ V BRNĚ D. Linhartová Ústav inženýrské pedagogiky PEF VŠZ, Zemědělská 1, 613 00 Brno Anotace: V současné době se jeví jako vysoce aktuální koncipovat

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

srovnávací pedagogika

srovnávací pedagogika srovnávací pedagogika Jan Průcha Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 2., aktualizované a rozšířené vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika : mezinárodní

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více