OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část"

Transkript

1

2 OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém systému řízení...9 B. Relizční část B Optření jejich relizce...3. FÁZE FÁZE FÁZE FÁZE FÁZE FÁZE...32 B2 Síly prostředky...38 B3 Přehled spojení...40 B4 Komunikce s veřejností...40 C. Přílohová část 2

3 A. Informční část ÚVOD Krjský pndemický plán krje Vysočin (dále jen KPP) je operčním plánem pro řešení pndemie chřipky v krji Vysočin. KPP vychází z Pndemického plánu České republiky dokumentu, stnovujícím optření při pndemii chřipky vyvolné novou vrintou chřipkového viru - jko zákldního metodického podkldu pro příprvu relizci konkrétních optření v přípdě hrozící probíhjící pndemie chřipky n území ČR. Je strukturován v souldu s Metodikou pro zprcování krjských resortních pndemických plánů které vydlo Ministerstvo zdrvotnictví ČR pod č.j.: MZDR-526/2006. KPP řeší příprvu relizci konkrétních optření pro tuto krizovou situci n území krje Vysočin vychází ze součsných poždvků vyplývjících z rezoluce plenárního zsedání WHO (WHO 56.9 z ) návrhu Evropské unie (EU), Rev , zohledňuje i spekty Sdělení Komise Rdě EU, Evropského prlmentu, Evropského hospodářského sociálního výboru Výborů regionů o plánování připrvenosti rekce n pndemii chřipky v Evropském společenství o posílení koordince zprcování všeobecných plánů připrvenosti n krizové situce v oblsti veřejného zdrví n úrovni EU, COM (2005) 605 COM (2005) 607. Řízení ochrny veřejného zdrví kceschopnosti resortů včetně jejich kritické infrstruktury v přípdě výskytu chřipky způsobené novou vrintou chřipkového viru stnovování příslušných optření, včetně jejich kontroly koordince n celém území ČR provádí Komise pro řešení výskytu závžných infekčních onemocnění v ČR (dále jen Komise), schválená usnesením vlády ČR č. 27 ze dne Tímto usnesením vládybyl tké schválen Pndemický plán ČR pro přípd pndemie chřipky vyvolné novou vrintou chřipkového viru krjské komise pro řešení výskytu závžných infekčních onemocnění (dále jen Krjská epidemiologická komise). Cílem KPP je v přípdě vzniku pndemie chřipky zmírnit zdrvotní, ekonomické sociální důsledky v krji Vysočin. I přesto, že účinky pndemie n společnost jsou nevyhnutelné, efektivní plánování připrvenosti rekce n ně může přispět ke zmírnění jejího rozshu dopdu. Zákldem pndemických plánu je komplexní národní místní komunikční strtegie, která doplňuje podporuje mechnismy k poskytování včsného jednoznčného pordenství informcí. Relizci protiepidemických optření n území krje Vysočin řídí z ni odpovídá ředitel Krjské hygienické stnice krje Vysočin. V přípdě vzniku pndemie, jko krizové situce, jsou odůvodněny záshy do život populce. Řd činností se podřizuje ochrně zdrví ohrožených skupin obyvtelstv snze o zchování stndrdního chodu život. Osobou odpovědnou z koordinci záchrnných likvidčních prcí (dle 4 odst. 3 zákon. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v pltném znění) je hejtmn krje Vysočin, se kterým úzce spoluprcuje jko prcovní orgán Krizový štáb krje Vysočin, kterého je hejtmn krje zřizovtelem. N území obce odpovídá z připrvenost obce k řešení krizových situcí strost obce. KPP je koncipován tk, by odpovídl lokálním podmínkám, součsným možnostem intervence potřebám krje Vysočin. 3

4 Pndemický plán krje Vysočin je vodítkem k hrmonizci postupu s Pndemickým plánem ČR je určen zdrvotnickým dlším institucím n území krje Vysočin. Je nutno jej chápt tvořivě. KPP není uzvřený dokument, nýbrž dle vývoje epidemiologické situce, změn vývoje vědeckého výzkumu dlších souvisejících změn bude KPP doplňován ktulizován. VYMEZENÍ POJMŮ ) Definice pro chřipku dle WHO: Humánní chřipk je virové onemocnění osob, které je chrkterizovné náhlým nástupem horečky vyšším než 38 C, kšlem bolestmi v krku bez dlších prokázných dignóz, splňující lbortorní virologická sérologická kriteri. b) Definice nové vrinty chřipkového viru dle WHO Jedná se o virus chřipky typu A se zcel novými ntigenními vlstnostmi, které jsou dány výměnou jednoho či obou hlvních povrchových ntigenů, event. návrtem subtypu, který již jednou v populci cirkulovl, poté zmizel po dlouhou dobu se jko lidský ptogen neupltnil. c) Pndemie je epidemický výskyt onemocnění n území více států, či dokonce kontinentů. Dochází při ní k velmi rychlému rozšíření onemocnění do všech částí svět, přičemž onemocní více než 25 % celé populce. Je spojen s vysokou nemocností, ndměrnou úmrtností nrušením sociálního ekonomického systému. d) Epidemiologická surveillnce předstvuje komplexní soustvné získávání všech dostupných informcí o výskytu určité nemoci součsně studium všech podmínek fktorů zevního prostředí, které výskyt dného onemocnění ovlivňují. Cílem surveillnce je vyhodnotit všechny získné informce, odvodit zvést tková optření, která by vedl k likvidci, potlčení nebo lespoň k pozitivnímu ovlivnění dné nemoci v populci. e) Protiepidemická optření ktivní surveillnce vyhledávání nemocných, hospitlizce nemocných okmžité nszení vhodné terpie, zjištění lékřské péče nemocným ve zdrvotnickém zřízení nebo domácím ošetření, dle závžnosti onemocnění přípdně vyhlášení stvu ohrožení obyvtelstv, mobilizce prcovníků potřebných prostředků, ochrn záchrnářů zdrvotníků, informování veřejnosti, proočkovnost obyvtelstv. f) Mimořádná optření při pndemii chřipky, která určitým způsobem mohou omezovt běžné ktivity občnů n území krje Vysočin npř. uzvření škol, předškolních zřízení, omezení výroby, doprvy, zákz nebo omezení slvností, divdelních filmových předstvení, td. - jsou stnovován orgánem ochrny veřejného zdrví ředitelem KHS krje Vysočin - dle zákon 258/2000 Sb., o ochrně veřejného zdrví ve znění pozdějších předpisů. g) Kritickou infrstrukturou rozumíme systém prvků jehož nrušení nebo nefunkčnost by měl závžný dopd n bezpečnost státu, zbezpečení zákldních životních potřeb obyvtelstv nebo ekonomiku. 4

5 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELŮ KOORDINÁTOR ZPRACOVÁNÍ: Krjská epidemiologická komise krje Vysočin ZPRACOVATELÉ DÍLČÍCH ČÁSTÍ: Krjská hygienická stnice krje Vysočin Krjský úřd krje Vysočin Krjská veterinární správ pro krje Vysočin, Hsičský záchrnný sbor krje Vysočin, Zdrvotnická záchrnná služb krje Vysočin, Policie ČR, správ Jihomorvského krje, A 2. CHARAKTERISTIKA KRIZOVÉ SITUACE 2.. Popis krizové situce Chřipk je infekčním onemocněním vyvolné virem chřipky. Je to jedno z nejnkžlivějších onemocnění, které postihuje lidi. Chřipk ptří mezi onemocnění se závžnými zdrvotními ekonomickými následky. Při pndemické chřipce dochází k velmi rychlému rozšíření onemocnění do všech částí svět, přičemž onemocní více než 25 % celé populce. Je spojená s vysokou nemocností, ndměrnou úmrtností. V souvislosti s těmito zdrvotními dopdy jsou očekávány znčné vlivy pndemie n fungování sociálních i hospodářských systémů všech států svět. A 3. ROZSAH KRIZOVÉ SITUACE 3.. Rozsh pndemie Pndemie se vyznčuje prudkým zvýšením nemocnosti úmrtnosti rychlým rozšířením onemocnění. Odhdovná dob trvání pndemie je si 90 dnů Možné dopdy n obyvtelstvo krje Vysočin Předpokládá se, že v ČR onemocní během 9 ž 5 týdnů od zčátku pndemie přibližně 30% populce, v krji Vysočin by onemocnělo přibližně obyvtel. - do 0 dnů od vzniku pndemie by onemocnělo si 7 % populce v krji, což je cc obyvtel - očekává se, že 50 % nemocných osob (cc osob) vyhledá odbornou lékřskou péči, zejmén u prktického lékře - pro kutní dýchcí související potíže bude hospitlizováno % nemocných, tedy přibližně 550 osob - z tohoto počtu hospitlizovných bude si 5 % potřebovt intenzivní péči, což je 235 osob 50 % z nich cc 8 osob bude potřebovt mechnické ventilátory - předpokládá se, že během pndemického období zemře n chřipku 0,37 % nemocných, což v krji Vysočin předstvuje si 580 osob. 5

6 Nejvíce ohroženými skupinmi jsou zdrvotníci v první linii, změstnnci městské doprvy, zdrvotníci, změstnnci doprvy, obchodu, veřejné správy obrny, prcovníci v osttních produkčních odvětvích, prcovníci osttních veřejných služeb, finnční zprostředkování, zemědělství, lesnictví 3.4. Dopd n změstnnost Z pohledu změstnnosti v jednotlivých odvětvích národního hospodářství je nutné rozlišovt různé stupně nkžlivosti (50 %, 45 %, 40 %, 35 %) zároveň i různé stupně důležitosti z hledisk chodu ekonomiky bezpečnosti státu. Při tkto nstvených prmetrech by prvděpodobně: do 0 dnů onemocnělo řádově 40 % prcovníků ve skupině nejohroženějších (zdrvotníci v první linii, městská doprv) 27 % ve skupině ohrožených důležitých pro chod ekonomiky bezpečnosti státu (lékři, změstnnci doprvy, obchodu, veřejné správy obrny) 2 % prcovníků ve skupině méně ohrožené (osttní produkční odvětví národního hospodářství i strtegicky důležitá, le s menší koncentrcí osob, jko npř. energetik) 4 % prcovníků ve skupině nejméně ohrožených (osttní veřejné služby, finnční zprostředkování, zemědělství, lesnictví) To celkově předstvuje do 0 dnů nemocnost si 0 % změstnných osob. Pokud se bude uvžovt nejnižší nkžlivost i u zbytku populce krje Vysočin, onemocnělo by do 0 dní si 7 % obyvtel cc osob Následky prcovní neschopnosti - omezení poskytování zdrvotní péče, - omezení poskytování sociálních služeb, - přerušení činnosti školních předškolních zřízení, - omezení činnosti bezpečnostního záchrnného systému, činnosti složek integrovného záchrnného systému, - omezení systému doprvy, doprvní obslužnosti, - omezení činnosti produkčních odvětví ekonomiky státu, - omezení či zrušení poskytování služeb obyvtelstvu Omezení chodu kritické infrstruktury v oblstech - energetik (omezení dodávek elektrické energie, plynu, tepelné energie, ropy ropných produktů), - vodní hospodářství (omezení zásobování pitnou užitkovou vodou, zjištění správy povrchových vod podzemních zdrojů vody), - potrvinářství zemědělství (zjištění produkce péče o potrviny, zjištění zemědělské výroby), - zdrvotní péče (poskytování přednemocniční neodkldné péče nemocniční péče), - doprv (zjištění silniční železniční doprvy), - komunikční informční systémy (zjištění služeb pevných, mobilních, rdiových, stelitních služeb, zjištění televizního rdiového vysílání, zjištění internetových dtových služeb, zjištění poštovních kurýrních služeb), - bnkovní finnční sektor (zjištění správy veřejných finncí, bnkovnictví, pojišťovnictví), - nouzové služby (zjištění činnosti Policie, HZS, ZZS, LZS, AČR, rdičního monitorování, včetně předpovědní, vrovné hlásné služby), - veřejná správ (zjištění činnosti sociální ochrny změstnnosti, zjištění výkonu justice vězeňství, zjištění státní správy smosprávy), 6

7 - odpdové hospodářství (zjištění nkládání s odpdy). A 4. PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY KRIZOVÉ SITUACE 4.. Dopdy n kritickou infrstrukturu: 4... Oblst energetiky: - omezení dodávek elektrické energie, plynu, tepelné energie, ropy ropných produktů, - řeší operční plán HZS krje Vysočin č. C7 Plán nouzového přežití obyvtelstv Oblst vodního hospodářství: - omezení zásobování pitnou užitkovou vodou, - zjištění správy povrchových vod podzemních zdrojů vody, - zjištění systému odpdních vod, - řeší operční plán HZS krje Vysočin č. C7 Plán nouzového přežití obyvtelstv Oblst potrvinářství zemědělství: - zjištění produkce potrvin, - zjištění péče o potrviny, - zjištění zemědělské výroby, - řeší operční plán HZS krje Vysočin č. C7 Plán nouzového přežití obyvtelstv Oblst zdrvotní péče: - poskytování přednemocniční neodkldné péče nemocniční péče, - zjištění ochrny veřejného zdrví, - zjištění distribuce léčiv, - řeší Trumtologický plán krje Vysočin Oblst doprvy: - zjištění silniční železniční doprvy, - řeší krizový štáb krje Vysočin dle situce Oblst komunikčních informčních systémů: - zjištění služeb pevných, mobilních, rdiových, stelitních služeb, - zjištění televizního rdiového vysílání, - zjištění internetových dtových služeb, - zjištění poštovních kurýrních služeb, - řeší krizový štáb krje Vysočin dle situce Oblst bnkovního finnčního sektoru: - zjištění správy veřejných finncí, bnkovnictví, pojišťovnictví, - řeší krizový štáb krje Vysočin dle situce Oblst nouzových služeb: - zjištění činnosti Policie, HZS, ZZS, LZS, AČR, rdičního monitorování, včetně předpovědní, vrovné hlásné služby, - řeší krizový štáb krje Vysočin dle situce Oblst veřejné správy: - zjištění činnosti sociální ochrny změstnnosti (sociální zbezpečení, státní sociální podpor, sociální pomoc) - zjištění výkonu justice vězeňství, - zjištění státní správy smosprávy, - řeší krizový štáb krje Vysočin dle situce 7

8 4..0. Oblst odpdového hospodářství: - zjištění nkládání s odpdy, - řeší krizový štáb krje Vysočin dle situce 8

9 A 5 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU ŘÍZENÍ 5.. Bezpečnostní systém ČR v přípdě pndemie Strost ORP Zdroj: Příloh č. 8 Pndemického plánu ČR 9

10 5.. Orgány ochrny veřejného zdrví 5... Ministerstvo zdrvotnictví V době před vyhlášením krizového stvu 80, zákon č. 258/2000 Sb.,o ochrně veřejného zdrví o změně některých souvisejících zákonů V době po vyhlášením krizového stvu zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Ministerstvo zdrvotnictví je oprávněno n území, kde je vyhlášen krizový stv, vyhlásit optření proti šíření přenosných nemocí, dle zákon 20/966 Sb., o péči o zdrví lidu, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdrvotnictví je v době krizového stvu oprávněno ) stnovit optření k ochrně veřejného zdrví koordinovt činnost orgánů ochrny veřejného zdrví, b) zjistit nákup distribuci potřebných imunobiologických příprvků, to i neregistrovných podle zvláštního právního předpisu; v tomto přípdě nepltí povinnost oznámení zveřejnění výjimky podle tohoto zvláštního právního předpisu, c) zjistit mezinárodní spolupráci k ochrně veřejného zdrví, d) koordinovt činnost zdrvotnických zřízení podle zvláštního právního předpisu v souldu s koncepcí krizového řízení zdrvotnictví Krjské hygienické stnice 82, zákon č. 258/2000 Sb., o ochrně veřejného zdrví o změně některých souvisejících zákonů. Krjské hygienické stnici náleží: - vydávt rozhodnutí, povolení, osvědčení plnit dlší úkoly státní správy v ochrně veřejného zdrví - nřizovt, orgnizovt, řídit popřípdě i provádět optření k předcházení vzniku zmezení šíření infekčních onemocnění v tomto rozshu též usměrňovt činnost zdrvotnických zřízení kontrolovt ji - určovt zdrvotnická zřízení, která provedou optření k předcházení vzniku zmezení šíření infekčních onemocnění, plnit s tím související úkoly - nřizovt mimořádná optření při epidemii nebezpečí jejího vzniku - podílet se n úkolech integrovného záchrnného systému Ministerstvo obrny Ministerstvo vnitr Ministerstvo obrny Úkoly státní správy v ochrně veřejného zdrví včetně státního zdrvotního dozoru v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrny v jeho působnosti zřízených orgnizčních složkách státu příspěvkových orgnizcích nd jimi užívnými objekty vykonává Ministerstvo obrny. 0

11 Ministerstvo vnitr Úkoly státní správy v oblsti ochrny veřejného zdrví včetně státního zdrvotního dozoru v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitr orgnizčních složkách státu příspěvkových orgnizcích zřízených v jeho působnosti včetně jimi užívných stveb zřízení zřízených Ministerstvem vnitr vykonává Ministerstvo vnitr Krjská epidemiologická komise Je prcovní skupinou hejtmn krje. Jejím předsedou je ředitel KHS. Podílí se n ktulizci KPP dále řídí, kontroluje, koordinuje v celém rozshu řízení ochrny veřejného zdrví kceschopnosti subjektů v regionu v příprvě výskytu závžných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou vrintou chřipkového viru. V přípdě, že je z důvodu řešení výskytu závžných infekčních onemocnění v krji Vysočin vyhlášen stv nebezpečí nebo nouzový stv, stává se krjská epidemiologická komise součástí Krizového štábu krje Vysočin. Seznm členů Krjské epidemiologická komise je uvedený v části C Příloh č. 5. Sttut jedncí řád Krjské epidemiologické komise je přístupný n Krizový štáb krje Vysočin Krizový štáb krje Vysočin je výkonným orgánem hejtmn krje Vysočin pro řešení krizových situcí. Předkládá návrhy řešení krizových situcí, zbezpečuje opertivní koordinci, sledování vyhodnocování stvu optření poskytuje podporu orgánům krje Vysočin při zjišťování připrvenosti krje Vysočin n řešení krizových situcí. Orgnizční schém krizového štábu krje (dále KŠ) je uvedeno v části C příloh č. 7. Svolání členů KŠ zbezpečuje Operční informční středisko HZS krje Hejtmn krje Vysočin jko orgán krizového řízení v rozshu stnoveném 4 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů Strost obce jko orgán krizového řízení v rozshu stnoveném 2, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů Obecní úřdy relizce optření vyplývjících z nřízení mimořádných optření dle zákon č. 258/2000 Sb., o ochrně veřejného zdrví, ve znění pozdějších předpisů vydání zákzu hromdných kcí n území obce (n zákldě doporučení orgánu ochrny veřejného zdrví), zjištění zdrvotní informovnosti občnů obce, plánování orgnizce součinnosti s dobrovolnými orgnizcemi, spolupráce při orgnizčním zjištění činnosti u poskytovtelů zdrvotní péče: příprv lůžkových kpcit pro nemocné, řešení nedosttku lůžek pro nemocné z využití lůžkových zřízení (internáty, lázeňská zřízení, hotely, penziony, pod.) pouze pro pcienty, jejichž zdrvotní stv nevyžduje specilizovnou zdrvotní péči, zjištění péče o nemocné umístěné v pobytových zřízeních sociálních služeb, o nesoběstčné osoby, podpor kooperce se smluvními lékři v péči o nemocné, umístěné v pobytových zřízeních sociálních služeb, koordince zdrvotnických optření v provozu hromdné doprvy, spolupráce při orgnizci nouzového zásobování obyvtelstv, koordince dostupnosti v zásobování životně důležitými výrobky i s využitím regulčních optření,

12 zjištění náhrdních prostorů pro pohřbívání, příprv optření k zbezpečení: změny v režimu provozu jeslí, mteřských škol, školních kuchyní, možnosti zrušení školní docházky, výuky n zákldních školách, změny v režimu provozování školních družin školních kuchyní, příprv kpcity internátů školských ubytoven, sportovních zřízení n využití pro umístění léčení nemocných, spolupráce s PČR při zjištění ochrny důležitých objektů, využití SDH ke spolupráci při příprvě náhrdních lůžkových kpcit mimo zdrvotnická zřízení, k zbezpečení pomocných prcí (pomoc HZS, Policii ČR pod.), zbezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce obecní policií. 2

13 B. Relizční část B. OPATŘENÍ A JEJICH REALIZACE.. Surveillnce chřipky zákldní klinické údje Předpokldem k dosžení cíle KPP krje Vysočin je progrm surveillnce, rychlá spolehlivá lbortorní dignostik fungující výměn informcí, které umožní rychlou rekci n možnou hrozbu relizovt včsné předem připrvené preventivní optření. V přípdě pndemie chřipky se stnovují protiepidemická optření to ktivní surveillnce vyhledávání nemocných, hospitlizce nemocných okmžité nszení vhodné terpie, zjištění lékřské péče nemocným ve zdrvotnickém zřízení nebo domácím ošetření, dle závžnosti onemocnění, přípdně vyhlášení stvu ohrožení obyvtelstv, mobilizce prcovníků potřebných prostředků, ochrn záchrnářů zdrvotníků, informování veřejnosti, proočkovnost obyvtelstv. Mimořádná optření při pndemii chřipky, která určitým způsobem mohou omezovt běžné ktivity občnů n území krje Vysočin npř. uzvření škol, předškolních zřízení, omezení výroby, doprvy, zákz nebo omezení slvností, divdelních filmových předstvení, td. jsou stnovován orgánem ochrny veřejného zdrví ředitelem KHS krje Vysočin - dle zákon 258/2000 Sb., o ochrně veřejného zdrví, ve znění pozdějších předpisů. V přípdě pndemie, kdy nebude možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřdů složek integrovného záchrnného systému bude nutno s využitím krizových optření podle krizového zákon zejmén zjistit: dosttečný počet zdrvotnických prcovníků potřebných k provádění léčby dostupnost léků potřebný počet lůžek zdvojení pohotovostních služeb možnost vydávání léků lékři zdrvotnické záchrnné služby (ZZS) využití příslušných objektů veřejné správy n území krje Vysočin v přípdě potřeby pro izolce nemocných 3

14 I v přípdě pndemie je nezbytné: zchování zásobování obyvtelstv krje Vysočin pitnou vodou, elektrickou energií, zemním plynem, teplem i v přípdě nutnosti náhrdních zdrojů; nutnost zchování silniční, železniční doprvy; zbezpečit průmyslovou výrobní činnost vybrných subjektů zbezpečit dodávky PHM (benzín, nft) přeprvu strtegických surovin zemní plyn, rop; zjistit funkčnost rdiokomunikcí, telekomunikcí, optických spojů dálkových kbelů; zchování odvozu odpdu, dertizčních dezinsekčních služeb. 2. Možná protiepidemická optření režim preventivních optření n území krje Vysočin Oblst školství: uzvření jeslí zákz školní docházky zákz provozování školních družin uzvření mteřských škol uzvření školních kuchyní zrušení výuky n středních vysokých školách ukončení činnosti kolejí menz Oblst zdrvotnictví sociálních věcí: uvolnění interních lůžek uvolnění intenzivních lůžek zákz návštěv v nemocnicích, LDN ústvech sociální péče zákz práce nemocných zdrvotníků ošetřujícího personálu povinnost práce v režimu zák. č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) - pro prktické lékře pro děti dorost - pro prktické lékře pro dospělé - změstnnce zdrvotnických zřízení - změstnnce domovů důchodců, ÚSP obdobných zřízení - prcovníky lékáren, včetně pohotovostní služby 4

15 Oblst veřejné správy centrálních úřdů: zjištění krizového mngementu smosprávy orgnizce činnosti omezení stndrdní gendy smosprávy státní správy n minimum zákz kulturních kcí, provozování divdel kin Osttní: optření související s ochrnou s orgnizcí jkýchkoliv dlších činností ve spolupráci s rmádou MV ČR orgnizuje krjský úřd ve spolupráci s ředitelem KHS krje Vysočin s Komisí PP ČR včetně: - osvětové činnosti - nezbytné komunikce s obyvtelstvem - podávání precizních jsných informcí včetně doporučení o optřeních, která mohou smi obyvtelé učinit Kždý krj má vyprcován pndemický plán (KPP), podle kterého budou prováděn lokální optření zároveň konzultován s Komisí PP ČR, s kterou budou krje v trvlém spojení. Mezinárodní fáze pndemie Mezinárodní fáze popisují postup pndemie chřipky od objevení se nového kmene viru chřipky ž do jeho mezinárodního rozšíření. Fáze byly formulovány WHO v dubnu Fáze Žádný nový podtyp chřipkového viru nebyl u lidí detekován. Podtyp chřipkového viru, který je schopen vyvolt lidská onemocnění, může být přítomen u vnímvých zvířt. Riziko lidské infekce či onemocnění je hodnoceno jko velice nízké. Priority cíle: - minimlizce rizik přenosu viru n člověk; běžný surveillnce ARI/ILI týdenní shromžďování nlýz dt nemocnosti ARI/ILI, komplikcí od prktických vybrných lékřů n území krje Vysočin. zesílit proces pndemické příprvy n regionální úrovni; posílit surveillnce chřipky u lidí zvířt; posílit systém rychlého vrování; koordinovt podporovt příprvu n pndemii ve všech strtegických resortech; 5

16 Optření jejich relizce v krji Vysočin FÁZE : Optření. 2. Minimlizce rizik přenosu viru člověk n Zesílení procesu pndemické příprvy n regionální úrovni Relizce Zjišťuje Epidemiologická činnost: - shromžďování nlýz dt nemocnosti; - spolupráce s veterinární správou S Virologická činnost: - vyšetřování klinických mteriálů; - kontrol protichřipkových vkcín Ověření reálnosti pndemických plánů ZÚ Dotčené státní orgány orgnizce, KEK Tech. mter. zbezpečení Fáze 2 Žádný nový podtyp chřipkového viru nebyl u lidí detekován. Nicméně, virus již cirkuluje v živočišné říši může předstvovt význmné riziko lidské nákzy. Priority cíle: minimlizovt riziko přenosu viru n člověk; ověřit ktuálnost krjského pndemického plánu snížit riziko přenosu viru ze zvířt n lidi prostřednictvím úzké spolupráce mezi veterinární správou veřejným zdrvotnictvím; zlepšit podpořit surveillnce virů chřipky u zvířt; zlepšit systém kontroly nd přirozenými rezervoáry infekce; běžný surveillnce ARI/ILI týdenní shromžďování nlýz dt nemocnosti ARI/ILI, komplikcí od prktických vybrných lékřů n území krje Vysočin 6

17 Optření jejich relizce v krji Vysočin FÁZE 2: Optření Relizce Minimlizce rizik přenosu viru n Pokrčování v epidemiologické. virologické činnosti Možné přípdy přenosu rychle detekovt hlásit (u nemocných se suspektní dignózou Chřipk důležitá epidemiologická nmnéz!!!) s veterinární správou: - předávání informcí o situci ve světě; - sledování míst onemocnění zvířt. Příprv optření ke snížení rizik přenosu viru ze zvířt n člověk. Zintenzivnění systému kontroly nd přirozenými rezervoáry infekce. odboru zdrvotnictví, S zdrvotnickými zřízeními člověk. Optření Minimlizce rizik přenosu viru n člověk Relizce Kooperce s orgány krizového řízení n úrovni krje: - vzájemná informovnost o situci, připrvovných provedených optřeních 7 Zjišťuje S lékři první linie S sekretriátu hejtmn, zdrvotnictví KrÚ ; zdrvotnictví Zjišťuje, S Tech. mter. zbezpečení, S, zdrvotnická zřízení v krji zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn Tech. mter. zbezpečení

18 2. Optření Ověření ktuálnosti pndemického plánu Relizce krjského Zjišťuje Ověření reálnosti pndemického plánu, Kooperce s orgány krizového řízení n úrovni krje. - vzájemná informovnost o situce, připrvovných provedených optřeních s KEK, informování hejtmn krje o optřeních, která jsou z dné situce nutná přijmout, S 8 KEK Dotčené orgány veřejné správy orgnizce zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn zdrvotnictví KrÚ ; Tech. mter. zbezpečení

19 Fáze 3 První přípdy lidské nákzy novým chřipkovým podtypem, le není zznmenán interhumánní přenos. Pouze výjimečně možný přenos z osoby n osobu ve velmi úzkém kontktu. Priority cíle: běžný surveillnce ARI/ILI týdenní shromžďování nlýz dt nemocnosti ARI/ILI, komplikcí od prktických vybrných lékřů n území krje Vysočin zjištění včsné detekce přípdů; spolupráce n zjištění chrkteristiky nového subtypu viru; rychlá rekce kompetentních složek v ohnisku (ohniscích) nákzy; zjištění prevence dlšího šíření 9

20 Optření jejich relizce v krji Vysočin FÁZE 3:. Optření Minimlizce rizik přenosu viru člověk Relizce n Zjišťuje Zjišťování ktuálních zpráv podávání informcí: - shromžďování nlýz dt nemocnosti - výsledky virologické činnosti - týdenní informce o vnitřních zevních příčinách vzniku nemoci (etiologie) Běžný režim surveillnce: - epidemiologická bdělost, soustvné studium nemoci jejích původců Zjištění provádění odběrů n izolci viru z přípdů onemocnění ARI/ILI ve všech věkových ktegoriích detilní epidemiologické šetření přípdů ARI/ILI ZÚ, zdrvotnictví KrÚ ZÚ lékři první linie Úzká spolupráce s veterinární správou: - předávání informcí o situci - sledování míst onemocnění zvířt - příprv optření ke snížení rizik přenosu viru ze zvířt n lidi ktivní veterinární surveillnce vzhledem k možnému souběhu výskytu sezónního zároveň nového pndemického kmene chřipky, zjistit vysokou proočkovnost sezónní protichřipkovou vkcínou S, zdrvotnictví KrÚ 20 Tech. mter. zbezpečení

21 . Optření Minimlizce rizik přenosu viru člověk Relizce n Zjišťuje Zbezpečení optření v souvislosti s likvidcí chřipky u zvířt - zjištění ohnisk - likvidce nákzy - optření k zmezení šíření odboru zdrvotnictví, KHS, S, se zdrvotnickými zřízeními S Snh o zjištění vysoké proočkovnosti sezónní protichřipkovou vkcínou (vzhledem k možnému souběhu výskytu sezónního pndemického kmene chřipky) - zjištění dosttečné zásoby vkcín zjištění dosttečného počtu očkovcích středisek očkujících lékřů zbezpečení dosttečné informovnosti obyvtelstv o očkování Dle pokynů MZ ČR zvést režim profylktického podávání ntivirotik rizikovým skupinám n území krje Vysočin - stnovení zásd prvidel pro profylktické podávání ntivirotik - určení postihů snkcí z nedodržení těchto zásd Ověřit stv zásob zákldních ntibiotik, ntipyretik dlších preprátů používných při léčbě chřipky jejich komplikcí v zdrvotnických zřízeních n území krje Vysočin 2 zdrvotnictví S Zdrvotnická zřízení zdrvotnictví KrÚ zdrvotnictví KrÚ zdrvotnictví KrÚ Tech. mter. zbezpečení

22 2. 3. Optření Relizce Zjištění prevence dlšího šíření Optření Pokrčování příprvy v procesu Doplňování strtegické zásoby ntivirotik - zjištění potřebných počtů ntivirotik - zjištění dovozu uskldnění dosttečného počtu ntivirotik Relizce pndemické Zvýšená ktivit lékřů první linie, epidemiologů mikrobiologických lbortoří k včsnému zchycení identifikci nového subtypu viru. Plánování součinnosti s dobrovolnými orgnizcemi: - výběr dobrovolných orgnizcí k poskytnutí pomoci při vzniku pndemie (ČČK, Diecézní chrit Brno td.) Aktulizce plánů pro přípd pndemie chřipky. Prověření činnosti Krjské epidemiologové komise - zjištění informcí o provedených připrvovných optřeních Monitoring vývoje epidemiologické situce v regionu - shromžďování průběžné vyhodnocování situce v krji 22 Zjišťuje Tech. mter. zbezpečení Tech. mter. zbezpečení Zjišťuje zdrvotnictví zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn zdrvotnictví KrÚ, ZZS HZS HZS Tjemník KEK

23 3. Optření Pokrčování příprvy v procesu pndemické Relizce Zjišťuje Informování veřejnosti prostřednictvím hromdných sdělovcích prostředků o situci přijtých optřeních - informce n tiskové konferenci - vydávání tiskových zpráv - uveřejňování informcí n portálu spolupráce se sdělovcími prostředky Zjištění ktuálnosti dresáře poskytovtelů zdrvotní péče Kooperce s orgány krizového řízení n úrovni krje - vzájemná informovnost o situci, připrvovných provedených optřeních sekretriátu hejtmn zdrvotnictví KrÚ, Příprv k zbezpečení: - změny režimu v provozu jednotlivých oddělení nemocnic - uvolnění interních intenzivních lůžek - zákz návštěv v nemocnicích, LDN, pobytových zřízeních sociálních služeb - zákz práce nemocných zdrvotníků ošetřujícího personálu Dotčená zřízení 23 zdrvotnictví S zdrvotnická zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn KrÚ, HZS, zdrvotnictví Tech. mter. zbezpečení

24 Fáze 4 Mlé skupiny nkžených lidí s omezeným interhumánním přenosem, le šíření je přísně loklizováno, což svědčí pro nedokonlou dptci viru n lidský orgnismus. Priority cíle: pokrčování v ktivitách zpočtých v předchozích fázích; zintenzivnění progrmu surveillnce; mximální omezení šíření viru mimo původní ohnisko, by bylo možné upltnit co nejvíce protiepidemických optření; upltnění protiepidemických optření; omezení šíření viru mimo původní ohnisko. Optření jejich relizce v krji Vysočin FÁZE 4: Optření Relizce Zjišťuje Minimlizce rizik přenosu viru n Zbezpečení vzájemné informovnosti,. člověk prvidelné komunikce - předávání informcí situci ve světě - sledování míst onemocnění zvířt - shromžďování nlýz dt nemocnosti - informování o stvu profylxe Zintenzivnění surveillnce ve všech složkách epidemiologické, veterinární, virologické. Zvýšená pozornost věnován: - náhlému vzestupu nemocnosti ARI v neobvyklou roční dobu - hromdným výskytům ARI - onemocněním ARI s neobvykle těžkým průběhem respirčním onemocněním importovným ze zhrničí 24 S, zdrvotnictví sekretriátu hejtmn ZÚ Tech. mter. zbezpečení

25 . 2. Optření Minimlizce rizik přenosu viru člověk Zjištění prevence dlšího šíření Relizce n Zjišťuje Zvýšená pozornost vzestupu nemocnosti, zvýšení nákupu ntipyretik, zvýšená návštěvnost LSPP. - shromžďování nlýz dt nemocnosti s MZ při kontrole stvu již zjištěných ntivirotik, upřesnění možné dávky vkcíny ktulizce způsobu distribuce v krji Vysočin. Zbezpečení optření v souvislosti s likvidcí chřipky u zvířt - zjištění ohnisk - likvidce nákzy - optření k zmezení šíření s orgány veřejného zdrví orgány krizového řízení, při snižování rizik přenosu viru ze zvířt n lidi - vzájemná informovnost o situci, připrvovných provedených optřeních odboru zdrvotnictví s, S zdrvotnických zřízení, zdrvotnictví Zvýšená ktivit lékřů první linie, epidemiologů mikrobiologických lbortoří k včsnému zchycení identifikci nového subtypu viru. 25 S S, ZÚ, zdrvotnictví KrÚ zdrvotnictví S Zdrvotnická zřízení zdrvotnictví KrÚ Tech. mter. zbezpečení

26 3. 4. Optření Omezení šíření viru Pokrčování v procesu pndemické příprvy n regionální úrovni Relizce Zjišťuje Zhájení vkcince zdrvotnických prcovníků dlších profesně ohrožených důležitých skupin monovkcínou - upřesnění skupiny prcovníků určené pro prioritní očkování - zjištění dovozu distribuce ntivirotik - kontrol vkcince Předávání informce o průběhu vkcince Aktulizce plánu pro přípd pndemie chřipky. Prktičtí lékři, Vkcinční centr zdrvotnictví Ověření připrvenosti lůžek pro přípd nutných hospitlizcí. Informování veřejnosti prostřednictvím hromdných sdělovcích prostředků o situci přijtých optřeních - informce n tiskové konferenci - vydávání tiskových zpráv - uveřejňování informcí n portálu spolupráce se sdělovcími prostředky zdrvotnictví sekretriátu hejtmn, HZS, sekretriátu hejtmn Zdrvotnická zřízení zdrvotnictví KrÚ, 26 Tech. mter. zbezpečení

27 4. Optření Relizce Pokrčování v procesu pndemické příprvy n regionální úrovni Nvázání součinnosti s dobrovolnými orgnizcemi v poskytnutí pomoci pro přípd potřeby (ČČK) - provedení součinnosti při jednáních upřesnění personálních mteriálních možností dobrovolných orgnizcí Prověření činnosti Krjské epidemiologické komise; zjištění informcí o provedených připrvovných optřeních Kontrol poskytovtelů zdrvotní péče. Zjišťuje HZS Tjemník KEK zdrvotnictví zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn, HZS zdrvotnictví, zdrvotnictví Kooperce s orgány krizového řízení n úrovni krje - vzájemná informovnost o situci, připrvovných provedených optřeních S s MZ při stnovení strtegie k provádění vkcince prioritního očkování. Informování hejtmn o optřeních, která jsou nutná k přijetí 27 zdrvotnictví BRK KrÚ KrÚ KrÚ KrÚ Tech. mter. zbezpečení

28 4. Optření Relizce Pokrčování v procesu pndemické příprvy n regionální úrovni Orgnizční zjištění činnosti u poskytovtelů zdrvotní péče v krji - zvedení dvousměnného provozu v mbulntních zdrvotnických zřízeních - příprv lůžkových kpcit pro nemocné v nemocničních zřízeních přednostně hospitlizovt osoby s těžkým klinickým průběhem komplikcemi chřipky Zjištění péče o nemocné umístěné v pobytových zřízeních sociálních služeb. Příprv k zbezpečení: - změny režimu v provozu jednotlivých oddělení nemocnic - uvolnění interních intenzivních lůžek - zákz návštěv v nemocnicích, LDN, pobytových zřízeních sociálních služeb - zákz práce nemocných zdrvotníků ošetřujícího personálu 28 Zjišťuje Dotčená zřízení, zdrvotnická zdrvotnictví sekretriátu hejtmn sociálních věcí Dotčená zřízení, zdrvotnictví KrÚ zdrvotnická Tech. mter. zbezpečení

29 4. Optření Relizce Pokrčování v procesu pndemické příprvy n regionální úrovni Zprcování podkldů pro udělení prcovní povinnosti v režimu zákon č. 240/2000 Sb. pro: - prktické lékře pro děti dorost - prktické lékře pro dospělé Změstnnce zdrvotnických zřízení, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem obdobná zřízení - prcovníky lékáren Příprv optření k přeprvě osob, zvzdel, nákldů, kontejnerů doprvních prostředků z účelem zmezení šíření choroby Příprv optření k zbezpečení: - změny v režimu provozu jeslí, mteřských škol, školních kuchyní - možnosti zrušení školní docházky, výuky n středních školách - změny v režimu provozování školních družin 29 Zjišťuje zdrvotnictví doprvy školství, mládeže sportu KrÚ sekretriátu hejtmn Tech. mter. zbezpečení

30 Fáze 5 Interhumánní šíření je stále omezeno, le jsou již nkženy velké skupiny lidí, což svědčí pro rostoucí dptci n lidský orgnismus. Schopnost šíření viru není dosud plně srovntelná s běžnými sezónními viry chřipky. Priority cíle: pokrčování v zintenzivnění progrmu surveillnce dle epidemiologické situce n území krje Vysočin možnost vyhlášení stvu nebezpečí hejtmnem krje; omezení šíření viru; provádění optření k odvrácení vzniku pndemie s cílem dosáhnout mxim čsu n upltnění protiepidemických optření; provádění optření k zbránění rozvinutí pndemie; po celou dobu fází 3-5 trvá zvýšená ktivit lékřů první linie, epidemiologů mikrobiologických lbortoří k včsnému zchycení identifikci nového subtypu viru. Optření jejich relizce v krji Vysočin FÁZE 5: Optření Relizce Provádění optření k odvrácení vzniku Prohlubování kontrol. pndemie s cílem dosáhnout mxim čsu n upltnění protiepidemických optření Zjišťuje progrmu surveillnce: - epidemiologická bdělost, soustvné studium nemoci jejich původců Prověření činnosti Krjské epidemiologické komise; zjištění informcí o provedených připrvovných optřeních Monitoring vývoje epidemiologické situce v regionu. shromžďování průběžné vyhodnocování situce v krji 30 Tjemník KEK Tech. mter. zbezpečení

31 . Optření Relizce Zjišťuje Provádění optření k odvrácení vzniku pndemie s cílem dosáhnout mxim čsu n upltnění protiepidemických optření Informování veřejnosti prostřednictvím hromdných sdělovcích prostředků o situci přijtých optřeních - informce n tiskové konferenci - vydávání tiskových zpráv - uveřejňování informcí n portálu - spolupráce se sdělovcími prostředky Kooperce s orgány krizového řízení n úrovni krje - vzájemná informovnost o situci, připrvovných provedených optřeních Zjištění potřeb mechnických ventilátorů pro pcienty hospitlizovné v důsledku nemoci podobné chřipce. s MZ při stnovení strtegie k provádění vkcince prioritního očkování. s KHS při nřízení mimořádných optření. sekretriátu hejtmn zdrvotnictví, HZS, PČR, S zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn, HZS, BRK lůžková ZZ Součinnost s dobrovolnými orgnizcemi v poskytnutí pomoci pro přípd potřeby (ČČK, Diecésní chrit Brno) - provedení součinnosti při jednáních - upřesnění personálních mteriálních možností dobrovolných orgnizcí Zvýšená ktivit lékřů první linie, epidemiologů mikrobiologických lbortoří k včsnému zchycení identifikci nového subviru zdrvotnictví 3 zdrvotnictví zdrvotnictví sekretriátu hejtmn, zdrvotnictví školství, mládeže tělovýchovy, doprvy KrÚ HZS Dotčená zdrvotnická zřízení Tech. mter. zbezpečení

32 Fáze 6 Pndemická fáze: vzrůstjící setrvávjící mezilidský přenos viru v běžné populci. Priority cíle: - co nejvíce zmírnit dopd pndemie Optření jejich relizce v krji Vysočin FÁZE 6: Optření Minimlizce morbidity mortlity Relizce. Relizce Zjišťuje optření vyplývjících z nřízení mimořádných optření dle zákon č. 258/2000 Sb., o ochrně veřejného zdrví, v pltném znění Ověření připrvenosti lůžek pro přípdy nutných hospitlizcí Prověření činnosti Krjské epidemiologické komise, zjištění informcí o provedených připrvovných optřeních. Příprv n přípdné vyhlášení stvu nebezpečí KHS Zjištění připrvenosti dobrovolnických orgnizcí k poskytnutí pomoci v přípdě krizové situce Zjištění péče o nesoběstčné osoby 32 zdrvotnictví KrÚ zdrvotnictví lůžková ZZ zdrvotnictví Tjemník KEK sekretriátu hejtmn zdrvotnictví Příslušná obec zdrvotnictví KrÚ HZS sociálních věcí Tech. mter. zbezpečení

33 . 2. Optření Relizce Minimlizce morbidity mortlity Minimlizce veřejný život dopdů pndemie n Zjišťuje Zjištění optření v souvislosti s likvidcí chřipky u zvířt - zjištění ohnisk - likvidce nákzy - optření k zmezení šíření nákzy Zjištění distribuce ntivirotik očkovcích látek proti chřipce - poskytnutí doprvních kpcit pro převoz doprovod S Krjské vojenské velitelství Jihlv MZ ČR Policie ČR, zdrvotnictví KrÚ, Zjištění převozu nemocných - poskytnutí doprvních kpcit DNR v krji (doprv nemocných rněných), ZZS zdrvotnictví Zjištění potřeb mechnických ventilátorů pro pcienty hospitlizovné v důsledku nemoci podobné chřipce Zjištění veřejné bezpečnosti pořádku (drncování, nezákonný obchod s potrvinmi, ) Vyčlenění sil prostředků AČR n zchování pořádku vnitřní bezpečnosti v době pndemie chřipky. - poskytnutí lidských mteriálních zdrojů dle poždvku Policie ČR s MZ ČR při stnovení strtegie k provádění vkcince prioritního očkování. odboru zdrvotnictví, KHS, S zdrvotnickými zřízeními. 33 Policie ČR Vlád ČR Policie ČR, Krjské vojenské velitelství Jihlv zdrvotnictví KrÚ, S, Zdrvotnická zřízení zdrvotnictví Tech. mter. zbezpečení část C příloh č. 0

34 2. Optření Minimlizce veřejný život dopdů Relizce pndemie n s KHS pro mimořádných optření. nřízení Podpor kooperce s lékři v péči o nemocné umístěné v pobytových zřízeních sociálních služeb. Zjištění doprvní obslužnosti Příprv optření k přeprvě osob, zvzdel, nákldů, kontejnerů doprvních prostředků z účelem zmezení šíření choroby Zjištění prostor pro pohřbívání (příp. náhrdních prostor) Příprv optření k zbezpečení: - změny v režimu provozu jeslí, mteřských škol, školních kuchyní - možnosti zrušení školní docházky, výuky n středních školách - změny v režimu provozování školních družin Příprv kpcit internátů školských ubytoven, sportovních zřízení k využití umístění léčení nemocných Monitoring vývoje epidemiologické situce v regionu. shromžďování průběžné vyhodnocování situce v krji 34 Zjišťuje zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn zdrvotnictví, školství, mládeže sportu sociálních věcí doprvy doprvy sekretriátu hejtmn regionálního rozvoje, životního prostředí, školství, mládeže sportu KrÚ školství, mládeže sportu KrÚ zdrvotnictví KrÚ Tech. mter. zbezpečení

35 Optření Relizce 3. Monitorování rozvoje pndemie n území krje Kooperce s orgány krizového řízení n úrovni krje. - vzájemná informovnost o situci, připrvovných provedených optřeních Kontrol poskytovtelů zdrvotní péče. S Informování optřeních. nutných k orgány veřejného zdrví orgány krizového řízení při snižování rizik přenosu viru ze zvířt n lidi. - vzájemná informovnost o situci, připrvovných provedených optřeních Ochrn důležitých objektů vkcinčních míst Řešení nedosttku lůžek pro nemocné z využití lůžkových zřízení (internáty, hotely, penziony pro pcienty, u kterých zdrvotní stv nevyžduje specilizovnou zdrvotní péči) Příprv kpcit internátů školských ubytoven, sportovních zřízení k využití umístění léčení nemocných S Udržování dosttečné funkčnosti všech strtegických resortů k zbezpečení chodu krje. Dlší možné optření při mximálním průběhu pndemie hejtmn Zjišťuje o 35 zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn zdrvotnictví KrÚ zdrvotnictví, sekretriátu hejtmn, zdrvotnictví KrÚ Policie ČR zdrvotnictví školství, mládeže sportu KrÚ školství, mládeže sportu, sekretriátu hejtmn zdrvotnictví KrÚ Tech. mter. zbezpečení

36 Podrozdělení fáze 6 n 4 stupně dle doporučení EU podle rozshu postižení: STUPEŇ Žádné potvrzené přípdy nákzy lidí pndemickým virem v kterémkoli členském státě. - spolupráce s veterinární správou; zvýšená ktivit epidemiologů virologů; hlášení nemocnici, úmrtí komplikcí v onemocnění chřipkou (včetně hlášení z lékřských služeb první pomoci lékřských pohotovostních služeb); poskytování prvidelných informcí médiím; upřesnění přípdných optření proti zvlečení infekce ze zemí EU. STUPEŇ 2 Ojedinělé potvrzené přípdy nákzy lidí pndemickým virem v kterémkoli členském státě EU. - stnovení optření při prvních přípdů postižení v ČR; v přípdě dostupnosti zhájení vkcince zdrvotníků pndemickou vkcínou; zintenzivnění odběrů klinického mteriálu. STUPEŇ 3 Potvrzené šíření nákzy pndemickým virem v kterémkoli členském státě EU. - zvážení vyhlášení stvu nebezpečí hejtmnem krje (dle vyhodnocení stvu v KEK); ktulizce režimu postexpozičního podávání ntivirotik; zjištění připrvenosti dobrovolných orgnizcí k poskytnutí pomoci v přípdě krizové situce. STUPEŇ 4 Rozsáhlé šíření v členských státech EU. - vyhlášení nouzového stvu n celém území ČR (při závžném postižení ČR sousedících zemí); denní hlášení nemocnice komplikcí, počtu loklitě prokázných onemocnění vrintou viru chřipky; uprvený režim při poskytování lékřské péče prktickými dětskými lékři; v přípdě dostupné pndemické vkcíny zhájení vkcince obyvtel krje; spolupráce občnských sdružení dlších nestátních orgnizcí v péči o nesoběstčné osoby. 36

37 Mezidobí mezi první event. dlší vlnou pndemie Dle zkušeností z minulých období pndemie, lze druhou vlnu pndemie očekávt z 5 8 měsíců. Lze předpokládt, že bude náročnější v potřebě rychlého zvádění účinných protiepidemických optření. Lze očekávt těžší průběhy onemocnění, čsté komplikce zvýšenou úmrtnost. Priority cíle: - připrvit se n příchod dlší vlny s cílem mximálního zmírnění dopdu pndemie n veřejný život chod krje; provést nlýzu činnosti při orgánů orgnizcí při pndemii; zvést neodkldně náprvná optření pro přípd 2. vlny pndemie; ukončení krizového stvu, přechod do stndrdního režimu život společnosti s některými omezeními (návštěvy nemocnic td.); surveillnce ARI pokrčuje, předběžné hodnocení nemocnosti, komplikcí, úmrtí virologických nálezů; - pokrčuje vkcince pndemickou vkcínou. Postpndemické období Klsifikce: WHO EU potvrzuje ukončení pndemie, pokud je epidemiologická situce stbilizovná. Priority cíle: - nlýz dopdů pndemie n veřejné zdrví, - nlýz dopdů pndemie n fungování státu (krje) jeho součástí, - revitlizce hospodářství veřejného život. Optření jejich relizce: - návrt k režimu mezipndemického období, - hodnocení orgnizčního zjištění průběhu pndemie v krjích rezortech, - nlýz účinnosti pndemických plánů orgnizce preventivních optření, - zprcování zprávy o průběhu krizové situce pndemie, - zhodnocení činnosti plánovných optření. - činnost dle zákon č. 2/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území. 37

38 B. 2. SÍLY A PROSTŘEDKY 2.. Přehled vybrných lůžkových zdrvotnických zřízení v krji Vysočin: Nemocnice Nemocnice Hvlíčkův Brod, p. o., Husov 2624, Hvlíčkův Brod Nemocnice Jihlv, p. o., Vrchlického 59, Jihlv Nemocnice Pelhřimov, p. o., Slovnského brtrství 390, Pelhřimov Nemocnice Nove Město n Morvě, p. o., Žďárská 60, Nové Město n Morvě Nemocnice Třebíč, p. o., Purkyňovo nám. 2, Třebíč Nemocnice sv. Zdislvy,. s., Mostiště č. 93, Velké Meziříčí Zřízení následné péče Nemocnice Počátky, s. r. o., Hvlíčkov 206, Počátky MEDICON Hospitls, s.r.o., 5. květn 39, Humpolec Nemocnice LEDEČ HÁJ, spol. s r. o., Hbrecká 450, Ledeč nd Sázvou 38

39 Jiná lůžková zřízení Dětské centrum Jihlv, příspěvková orgnizce, Jiráskov 67, Jihlv Dětsky domov Kmenice nd Lipou, p. o., Vítězslv Novák 305, Kmenice nd Lipou Zdrvotnická záchrnná služb síť stnovišť Oblst Výjezdové stnoviště Hvlíčkův Brod Hvlíčkův Brod Ledeč nd Sázvou Chotěboř Jihlv Telč Pelhřimov Pcov Počátky Humpolec Třebíč Morvské Budějovice Náměšť nd Oslvou Nové Město n Morvě Bystřice nd Pernštejnem Velké Meziříčí Žďár nd Sázvou Jihlv Pelhřimov Třebíč Žďár nd Sázvou celkem ZZS Vysočin Posádky RLP RZP RV LZS ZOS Pozn: RLP rychlá lékřská pomoc, RZP rychlá zdrvotnická pomoc, RV setkání n místě, LZP letecká záchrnná služb, ZOS zdrvotnické operční středisko cll centrum linky Osttní nestátní zdrvotnická zřízení uveden v části C příloh č

40 B 3. PŘEHLED SPOJENÍ Přehled spojení je uveden v části C v přílohách: C2 C3 C5 C6 Spojení s prcovní skupinou pro přípd pndemie Kontkty k zjištění komunikce v přípdě pndemie Seznm Krjské epidemiologické komise Adresář Bezpečnostní rdy krje B 4. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ Komunikce s veřejností je uveden v části C v přílohách: C 7 C 8 Zásdy komunikce informování veřejnosti médii Preventivní pokyny pro obyvtelstvo 40

41 C. PŘÍLOHOVÁ ČÁST C Seznm osob, které se podílely n zprcování pndemického plánu C 2 Spojení s prcovní skupinou pro přípd pndemie C 3 Kontkty k zjištění komunikce v přípdě pndemie C 4 Kontkty n vedoucí odboru zdrvotnictví KrÚ KHS sousedních krjů C 5 Složení KEK C 6 Adresář BRK C 7 Orgnizční schém KŠ krje C 8 Síly prostředky dresáře C 9 Vkcinční centr C 0 Vkcinční strtegie (bude doplněno) C Pokyny ke skldování očkovcí vkcíny (bude doplněno) C 2 Seznm subjektů objektů kritické infrstruktury C 3 Seznm prktických lékřů pro dospělé děti dorost C 4 Vlstnosti pndemického viru C 5 Klinický obrz pndemické chřipky C 6 Zásdy odběrů biologického mteriálu C 7 Zásdy komunikce informování veřejnosti médii C 8 Preventivní pokyny pro obyvtelstvo C 9 Seznm souvisejících právních předpisů C 20 Seznm použitých zkrtek C 2 Pndemické plány lůžkových ZZ 4

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Pandemický plán Jihomoravského kraje

Pandemický plán Jihomoravského kraje KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova 4, 602 00 Brno Pandemický plán Jihomoravského kraje ÚVOD: Pandemický plán Jihomoravského kraje (dále jen KPP) je pro území Jihomoravského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 3.03.03/2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře Hlubokovodní lodní th Dunj-Černé moře Viktor Voroncov 1 Poslední dobou se právě tk zčl v oficiálních ukrjinských zdrojích tisku nzývt průplv přes říční úžinu Bystroje v ukrjinské deltě Dunje, umožňující

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník Střední odborná škol Střední odborné učiliště Jindřichův Hrdec Školní vzdělávcí progrm 36 67 H/01 Zedník Zkrácené studium - 1 - OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Národní pandemický plán ČR MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Návrh opatření při pandemii viru chřipky NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN Vypracovali: V. Polanecký, HS hl. m.

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručk pro ždtele o příspěvky n vyrné myslivecké činnosti Prvidl poskytování finnčních příspěvků n vyrné činnosti mysliveckého hospodření v roce 04 způsou kontroly jejich využití dle Nřízení

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více