Dětský domov a školní jídelna Radkov Dubová, 141, příspěvková organizace. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a školní jídelna Radkov Dubová, 141, příspěvková organizace. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova ve školním roce tel: fax:

2 a) Základní údaje o školském zařízení Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Sídlo organizace: Radkov Dubová 141, PSČ: Radkov Právní forma organizace: příspěvková organizace IČO: Identifikátor: Statutární orgán organizace: ředitel Mgr. Jaromír Burda Zástupce statutárního orgánu: Ing. Hana Chalupová ekonomka Zřizovatel: Zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, IČ: V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. října 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ze dne 25. září Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Zvláštní školy internátní, Radkov Dubová 141, zřízené Školským úřadem Opava dne 1. ledna 1995 pod. č.j. 13/94. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/655/1 ze dne 25. září 2003 se měnil název zařízení s účinností od 1. července 2004 na příspěvkovou organizaci Dětský domov, z původní organizace s názvem Zvláštní škola internátní, Radkov Dubová 141. Uvedená změna vyplývá ze zákona č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 6/629/1 ze dne 29. září 2005 se původní název příspěvkové organizace změnil na Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace. 2

3 b) Charakteristika školského zařízení Současná kapacita dětského domova je 40 dětí. Školní rok 2009/2010 ukončilo k 30.červnu dětí. Čtyři žákyně ukončily povinnou školní docházku na základní škole. Tři dívky úspěšně ukončily studia na středních školách a v průběhu prázdnin odešly jako zletilé osoby z dětského domova. Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku uvádí tabulka: Průměrný počet umístěných dětí od září 2009 do září 2010 činil 35,15 dětí v jednom měsíci. Počet dětí umístěných v DD ve školním roce v jednotlivých měsících měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem Poznámka: PO předběžné opatření ÚV ústavní výchova Dětský domov je umístěn v objektu bývalého barokního zámku, který slouží dětem s nařízenou ústavní výchovou již od roku Objekt zámku tvoří trojkřídlová, částečně podsklepená budova s mansardovou střechou viz. fotografie na domov.webz.cz. V objektu dětského domova je rozmístěno v prvním poschodí patnáct ložnic. Deset ložnic je trojlůžkových a pět ložnic je dvojlůžkových. V praxi to znamená, že mladší děti jsou umístěny na třílůžkových ložnicích a starší děti a zletilí jsou ubytováni na ložnicích po dvou nebo výjimečně samostatně. Umyvárny a sprchy jsou určeny zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. U toalet je to obdobné. Každá rodinná skupina má k dispozici svou klubovnu. Na klubovnách se realizuje především příprava na vyučování a organizuje se mimoškolní činnost. 3

4 Školské zařízení tvoří: Dětský domov - IZO kapacita 40 lůžek Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní péče. Školní jídelna - IZO zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců. Ve školní jídelně se dětem celoročně připravuje pět jídel snídaně, dopolední svačina, oběd, svačina, večeře a dětem patnáctiletým a starším ještě druhá večeře. Kapacita dětského domova Od má dětský domov kapacitu 40 dětí, je zde umístěno pět, případně čtyři rodinné skupiny po 8 dětech, jak ukládá zákon č. 109/2002 Sb. Počet rodinných skupin je vždy odvislý od celkového počtu umístěných dětí v daném čase. Ve školním roce byly děti v dětském domově rozčleněny do pěti rodinných skupin. Pátá skupina byla složena se zletilých mladých lidí, kteří jsou umístěni na dohodu a dokončují započaté učební obory či studium na středních školách. Svou kapacitou a skutečnou naplněností patříme ke středně velkým dětským domovům v Moravskoslezském kraji. Dětský domov leží v malé obci poblíž města Vítkov. Děti dětského domova jsou tak částečně chráněny před obvyklými nástrahami větších měst. Všechny děti jsou k nám umísťovány Dětským diagnostickým ústavem v Bohumíně na základě předběžného opatření či nařízené ústavní výchovy okresními soudy. Většina dětí k nám přichází z ostravsko karvinské aglomerace. Objekt dětského domova obklopuje 3,5 hektarový zámecký park s výborným sportovním zázemím zejména pro všechny míčové hry a zamrzlý rybník zase k zimním radovánkám. Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů MŠ základní SŠ Ve školním roce ukončily čtyři žákyně základní vzdělávání a všechny pokračují v přípravě na budoucí povolání na různých středních školách, které si vybraly s přihlédnutím ke svým reálným studijním možnostem. c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení Personálně zabezpečovalo ve školním roce chod dětského domova čtrnáct pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je deset vychovatelů včetně ředitele a vedoucí vychovatelky. Čtyři vykonávají práci asistentů pedagoga. Všichni pedagogičtí 4

5 pracovníci plní u dětí s nařízenou ústavní výchovou zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Svou péči musí přizpůsobit vždy věku a individuálním potřebám každého dítěte. Jedenáct dětí je v trvalé péči psychiatra a většina z nich užívá léky pro celkové zklidnění. V dětském domově pracovalo v uvedeném školním roce deset provozních zaměstnanců a dva sezónní topiči, kteří vytápějí objekt ústavního zařízení prostřednictvím klasické kotelny na pevná paliva. Průměrný počet zaměstnanců podle kategorií k vychovatelé kategorie Počet zaměstnanců Přepočtený počet Asistenti pedagogů 4 4 THP 2 2 Provozní zaměstnanci 4 4 Školní jídelna 4 4 Topiči * 2 1 celkem *Do celkového počtu pracovníků jsou zahrnuti i zaměstnanci, kteří byli v pracovním poměru pouze sezónně do jedná se o dva topiče pracující na poloviční úvazek. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ( dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) Počet pedagogických pracovníků: 14 Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 10 z toho nekvalifikovaných: 1 průměrný věk: 46,4 roků průměrná délka praxe: 20,1 roků Z toho asistentů pedagogů: 4 z toho nekvalifikovaných: 0 průměrný věk: 41,8 roků průměrná délka praxe: 5,8 roků Věkové rozložení pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let nad 50 vychovatelé asistent ped d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Náš dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Všechny děti do našeho zařízení jsou umísťovány na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu v Bohumíně. Rovněž případné změny v umístění dítěte jsou prováděny vždy ve 5

6 spolupráci s Diagnostickým ústavem v Bohumíně. V průběhu školního roku 2009/2010 deset dětí do zařízení přišlo a stejný počet dětí dětský domov opustil. Ředitel školy vydával v průběhu školního roku správní rozhodnutí podle 27 zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Současně podle 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a podle 6 zákona č. 110/2006 Sb., o životním minimu a zákona č. 112/2006 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů a rovněž podle 6 odst. 1 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy od do Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám podle 27 až O zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst a) a c) O odpisu pohledávek 1 0 Celkem 12 0 e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova stav k Devět školských zařízení navštěvovalo 37 dětí našeho dětského domova v průběhu škol. roku , viz. tab. údaj k Školské zařízení Počet dětí Neprospělo MŠ Radkov 2 - Základní škola Vítkov 11 1 Základní škola Melč 13 1 Základní škola Vítkov, 1 0 Kom. Speciální škola Opava, Sl. 1 0 odboj Střední škola Velké 2 0 Heraltice Střední škola Opava, 2 0 Husova Střední škola tech. Opava 2 0 MSŠ zemědělská Opava 1 0 Střední škola Opava 1 0 Střední škola Vítkov 1 0 Podhradí Celkem 37 2 Neprospěly dvě dívenky, které nastoupily do prvního ročníku základní školy. Jedna ve Vítkově a druhá v Melči. Obě žákyně mají sníženou mentální úroveň, která jim neumožnila zdárně absolvovat úvodní ročník školní docházky. Proto lze objektivně dovodit, že budou mít obě dívky větší či menší problémy při získávání základního stupně vzdělání. 6

7 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Naše preventivní strategie vychází z Metodického pokynu MŠMT, č.j / a Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů č.j / , který je součástí Minimálního preventivního programu školského zařízení. Naše školní preventivní strategie je zpracována na období od roku 2009 do Všichni pedagogové v dětském domově si uvědomují, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Společným úkolem všech pedagogů je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů spolupracují všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova. Každý pokus o šikanu je zapsán v deníku závažných přestupků a je podnětem k řešení na pedagogické radě. Při řešení každého případu šikany, ať už ve škole či v dětském domově, je hlavní prioritou zjistit viníka a toho pokud možno rychle a účinně potrestat možnými dostupnými prostředky. Protože jsme přesvědčeni, že trest má hluboce preventivní a psychologický účinek. Dětský pocit beztrestnosti a agresivní modely chování se velmi snadno fixují a v konečném důsledku vedou k asociálnímu chování narušených jedinců. Protidrogovou činnost koordinuje od září 2004 vychovatel určený na práci školního metodika prevence, jehož cílem je skloubit veškeré aktivity školní i mimoškolní činnosti směřující k potlačení všech negativních jevů v dětském domově. Již dlouhodobě je velká pozornost věnována problematice šikany v Zámeckých novinách, které pravidelně vycházejí již jedenáctý rok. Redaktorem uvedených novin je vychovatel, který je zároveň metodikem prevence. Ve všech číslech těchto novin je v okénku metodika prevence věnována velká pozornost charakteristice jednotlivých typů drog a zejména jejich škodlivosti. Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží každodenní výchovnou činností a rozvojem sportovních a zájmových aktivit dětí, odvést pozornost od negativních jevů, které přinášejí drogy a jiné návykové látky. Prevence je nepřetržitý proces, který vyžaduje důslednost ve všech oblastech školní i mimoškolní činnosti a jedná se o soustavné působení, které nikdy nekončí a na který je zpracován preventivní plán, jenž je rozpracován do jednotlivých výchovných činností. Plán však nedokáže monitorovat různé náznaky a formy šikany. Proto jsme se rozhodli již v roce 2001 instalovat schránku důvěry, která je umístěna na hlavní chodbě a je přístupna všem dětem. Tato schránka má umocnit pocit bezpečí, upozornit na nejrůznější náznaky šikany již v zárodcích. Děti mohou do uvedené schránky vhazovat lístky se vzkazy, přáními, připomínkami a mohou se svěřit s problémy, se kterými by neměly odvahu přijít přímo osobně. Klíč od schránky má metodik prevence, který obsah schránky kontroluje před každou pedagogickou radou. Případné sdělení či vzkazy se řeší na pravidelných poradách. Všichni vychovatelé mají povinnost důsledně vnímat vztahy dětí v rodinných skupinách a utvářet pozitivní atmosféru. K rozvíjení vzájemných vztahů v rodinných skupinách i vztahů mezi dětmi v dětském domově již dlouhodobě přispívají Zámecké noviny. V těchto novinách jsou pravidelně dětem vysvětlovány pojmy, které úzce souvisí se šikanou a hlavně mají napomáhat odhalovat počátek šikany. V novinách je uveden způsob jak se má oběť šikany zachovat a hlavně je zde zdůrazněno, že se má bezprostředně obrátit na vychovatele, který sjedná nápravu a potrestá viníka. Největším výchovným problémem nadále zůstává kouření nezletilých. Mnoho dětí již s tímto silně fixovaným zlozvykem k nám přichází z rodin. Jejich rodiče jsou k tomuto návyku zcela lhostejní a mnozí zcela tolerují kouření svých dětí od útlého dětství. Někteří rodiče se nestydí, přímo na návštěvě dítěte v dětském domově, tajně předat svému nezletilému potomkovi zakázané cigarety. 7

8 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dětském domově vychází z konkrétních potřeb vychovatelů upevňovat si, doplňovat a zejména prohlubovat svou kvalifikaci pro každodenní práci s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Ve školním roce se zúčastnilo dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků deset pedagogů. Za uvedené vzdělávání naše příspěvková organizace zaplatila částku Kč. Název školení počet účastníků cena cena celkem Ekoateliér - tančící stoly Studium pro asistenty pedagoga Školní násilí Školní ekonomika Ekoateliér - sto inspirací Děti ohrožené prostředím Jak pracovat s dětskými příběhy Škola a právo Celkem Kč h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti Již jedenáctým rokem je pravidelně vydáván časopis Zámecké noviny. První výtisk těchto novin vyšel v roce Od uvedeného roku časopis zachycuje všechny významné i méně významné akce dětského domova. Zámecké noviny jsou stále aktuální a mají velmi příznivý ohlas u dětí i zaměstnanců dětského domova. Zachycují jednotlivé akce v reálném čase a ještě navíc působí velmi osvětové na všechny děti, neboť vysvětlují význam jednotlivých svátků a lidových tradic, které se slaví v průběhu roku. Dospívající svěřenci jsou upozorňováni na nebezpečí, které jim hrozí při užívání návykových látek a je jim pravidelně na stránkách novin zdůrazňováno, že kouření je nejenom drahé, ale především škodí zdraví a způsobuje řadu neléčitelných chorob. Naše zařízení udržuje od listopadu 2001 webové stránky. Na uvedených stránkách jsou aktuální údaje o činnosti našeho dětského domova včetně obrazové dokumentace z jednotlivých akcí, které pořádáme. Adresa: Zájemci o historii budovy, ve které sídlí náš dětský domov, se mohou podívat na elektronickou adresu: kde je stručně popsána historie zámecké budovy, včetně různých pohledů na náš krásný barokní zámek, ve kterém je umístěný dětský domov. Náš dětský domov již mnoho let spolupracuje se sdružením DUHA Zámeček. Uvedené sdružení pravidelně každoročně pořádá celou řadu akcí pro děti z dětských 8

9 domovů hlavně z Moravskoslezského kraje. Jedná se o velmi hodnotné a pravidelné akce pro vybrané děti Správné pětky či jinak talentované děti. Každoročně uvedené sdružení DUHA pořádá pestré a vysoce motivační prázdninové pobyty. Na těchto letních táborech máme vždy pedagogické zastoupení, které dohlíží na bezpečnost a především usměrňuje chování našich dětí. V letošním i loňském roce se letní tábor uskutečnil v malebném prostředí Na Myšinci v obci Budišovice. Toto rekreační středisko leží na západním okraji velké Ostravy a je velmi dobře přístupné z konečné tramvajové zastávky v Zátiší, nejzápadnější tramvajové zastávky v Ostravě. Dalším osvědčeným a mnoho let odzkoušeným partnerem našeho dětského domova je Český červený kříž z Opavy, který pravidelně pořádá ozdravné rekondiční tábory pro mladší děti z dětských domovů z okresu Opava. Letní tábor se letos i loni uskutečnil v červenci v malebném prostředí Hrubého Jeseníku, v obci Malá Morávka. Ubytování dětí bývá v dobře vybaveném středisku BRANS Braneckých železáren, které nepostrádá venkovní bazén. Již mnoho let je pravidelným partnerem našeho dětského domova Vyšší odborná a Střední ekonomická škola v Opavě. Studenti uvedené školy pravidelně každoročně přijíždí potěšit naše děti v předvánočním období s velmi hodnotným programem. Ten bývá vyplněn množstvím různých soutěží, při kterých studenti s velkou radostí rozdávají sesbírané drobné dárky od studentů uvedené školy. Většinou se jedná o plyšové mazlíčky, které již studenti umí ve svých pokojíčcích postrádat. Každoročně na začátku školního roku se náš dětský domov zúčastňuje v Melči turnaje ve vybíjené. Tento turnaj je určen pro domovy z Moravskoslezského kraje. V současné době musíme konstatovat, že zdaleka nepatříme k nejlepším týmům a nejenom ve vybíjené. Čtvrté místo hovoří za vše. V říjnu jsme ze zúčastnili 4. ročníku nohejbalového turnaje v Lichnově a výsledkem bylo nedůstojné šesté místo, umístění, na které jsme dříve nebyli zvyklí a ještě hůře jsme skončili na turnaji v malé kopané v Budišově nad Budišovkou, kde jsme byli předposledním týmem z osmi zúčastněných kolektivů. V říjnu 2009 se některé děti zúčastnily Hubertovy jízdy v nedalekých Mokřinkách. Vyvrcholením byla jízda na koňském spřežení v okolí hotelu Holubice. Posledního října nově slavíme svátek Hallowen. Jedná se o noc, kdy je rozdíl mezi světem živých a královstvím mrtvých nejmenší. Tento importovaný svátek slouží k testu odvahy pro děti a ne všechny jsou tak odvážné, jak dopředu deklarují. V listopadu se naše děti sešly se studenty Mendlova gymnázia v Opavě, aby společně zavzpomínali na krásné zážitky z návštěvy významných pamětihodností v Polsku, který se uskutečnil v rámci projektu POZNEJME SE. Všem organizátorům z uvedeného gymnázia patří velký dík. Především za to, že si jako partnera pro vzájemnou spolupráci vybrali naše děti a snad zase příště při jiné, stejně krásné akci. 9

10 Dne 4. prosince 2009 se zúčastnily vybrané děti 4. ročníku benefičního koncertu pro Dětský domov v Opavě. Koncert se uskutečnil v prostorách vznešeného Slezského divadla v Opavě, ale svým programem děti nenadchl a mnozí účastníci se nemohli dočkat konce. Celkově vybraná částka 92 tisíc korun sloužila výhradně na vánoční dárky pro děti z DD Opava. Na ostatní dětské domovy v okrese Opava již nezbyly peníze. Po roce naše děti potěšila tentokrát dokonce trojnásobná návštěva čertů v sobotu 5., neděli 6. a v pondělí 7. prosince. Čerti obdařili děti nejenom uhlím, ale rozdali i množství nejrůznějších sladkostí a ovoce. Předtím si však musel obdarovaný jedinec odměnu nějak zasloužit, něco zazpívat či přednést. Nejvíce štědří byli jako již mnohokrát studenti Obchodní akademie v Opavě. Šest vybraných dětí jelo slavit vánoce s ostatními dětmi z jiných dětských domovů do Budišovic a dvanáct zůstalo v dětském domově. Všem dětem přinesl Ježíšek dárečky, které si dopředu objednaly na Božím daru. Nedělní odpoledne 24. ledna 2010 bylo ve znamení již tradičního maškarního karnevalu na ledě. Některým se výroba masek moc podařila, někomu méně, ale všichni si zaslouží pochvalu za snahu. Sladké odměny neminuly děti v nejlepších maskách. Únorovou sobotu jsme vyhradili pro konání tradičního turnaje v ledním hokeji. Opět se jednalo o nelítostný boj, kterého se zúčastnily i dívky a mnohé patřily k oporám ve svých družstvech. Tety společně s dětmi napekly sladké odměny pro nejlepší týmy. Letošní zima byla velmi bohatá na sníh a náš dětský domov leží 500 metrů nad úrovní moře. Proto jsou podmínky pro zimní sporty u nás přímo ideální. Děti tak mohly v lednu i v únoru do sytosti lyžovat, snowbordovat nebo bobovat a mnohým to šlo velmi dobře. V průběhu jarních měsíců se náš dětský domov zúčastnil několika florbalových turnajů. V Lichnově jsme se umístili na třetím místě, stejně jako na turnaji v Ostravě Dubině. Děvčata sice neobhájila loňské prvenství, ale umístila se na pěkném druhém místě. Dne 22. května jsme jeli do Havířova obhajovat loňský titul, bohužel se nám to nepodařilo a bramborová medaile je velmi slabou útěchou na naše letošní vystoupení. 10

11 Lepšího výsledku dosáhli fotbalisté v malé kopané na regionálních hrách Moravskoslezského kraje v Ostravě Zábřehu, kde získali stříbrné medaile. Dvakrát jsme navštívili překrásné Stříbrné jezero v Opavě. Poprvé se zde proháněly benátské gondoly a gondoliéři převáželi po jezeře zájemce. Podruhé v sobotu 19. června se náš domov přímo zúčastnil závodů Dračích lodí. Je pravdou, že náš dětský domov byl poražen lepšími veslaři z DD Melč. Mnoho veslařů v jedné dračí lodi měl za úkol sladit bubeník, ale v naší lodi se mu to nepovedlo, a proto jsme po urputném boji, ale nepravidelných záběrech, souboj sousedních domovů prohráli. Poslední květnovou sobotu jsme se vydali na výlet do Olomouce, kde část dětí cvičila se známou cvičitelkou Hanou Kynychovou. Ostatní děti jely na prohlídku nedalekého hradu Bouzov. Příjemná mladá průvodkyně nás provedla po hradních pokojích. Svůj výklad zpestřila různými úkoly, například hledání tajné místnosti. Nejvíce se hlavně chlapcům líbila zbrojnice. Po prohlídce hradu a důkladném občerstvení jsme se vydali do zoologické zahrady na Svatý Kopeček, který je vidět zdálky ze silnice mezi Olomoucí na Šternberkem. Závěrem lze konstatovat, že uplynulý školní rok byl zase bohatý na nejrůznější akce. Některé lze zařadit mezi moc vydařené, které přinesly hodně radosti a potěšení dětem. Bohužel však na mnohých, hlavně sportovních akcích, musíme konstatovat znatelný pokles úrovně, snad ve všech sportovních disciplínách. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V průběhu školního roku se v našem zařízení nekonala žádná inspekce či kontrola ze strany České školní inspekce. j) Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hospodaření našeho zařízení v roce 2009 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši ,57 Kč. Tato částka není finančně krytá z důvodu pohledávek za ošetřovným. Úroveň celkových nákladů činila ,97 tis. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem o 642 tis. Kč více. Zvýšení bylo zejména v oblasti mzdových nákladů, a to o 315 tis. Kč a dále také náklady na opravy majetku byly, ve srovnání s předchozím rokem, vyšší o 350 tis. Kč. Mezi nejvyšší nákladové položky patří : Mzdové náklady.7 022,12 tis. Kč Odvody sociální a zdravotní ,82 tis. Kč Spotřeba materiálu.1 848,02 tis. Kč (potraviny,čistící prostředky, palivo, drobný majetek, učební pomůcky, PHM, oblečení a obuv pro děti ) Náklady na služby...656,95 tis. Kč 11

12 Spotřebovaná energie.391,02 tis. Kč Opravy a udržování budovy...459,83 tis. Kč Úhrady za nákup OOPP, kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zletilosti..158,54 tis. Kč Odpisy majetku..58,41 tis. Kč Celková výše výnosů činila v roce 2009 =13 267,8 tis. Kč. V porovnání s rokem 2008 se výnosy zvýšily o 497,27 tis. Kč. Mezi výnosové položky patří především dotace: Přímé náklady na vzdělávání ,- tis. Kč, v tom: Závazný ukazatel ÚZ (přímé N) ÚZ (Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek pedagogů) Prostředky na platy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody 34% FKSP 2% Přímý ONIV Celkem za ÚZ ÚZ (Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků, etapa I. a II.) Dotace na provoz ,- tis. Kč, v tom: Účelové prostředky na krytí odpisů... 58,- tis. Kč Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 2008 nižší o 15 tis.kč: Příjmy z vlastní činnosti 519,79 tis. Kč, v tom: Tržby za stravování ,88 tis. Kč Tržby za ošetřovné.53,99 tis. Kč Ostatní výnosy...334,91 tis. Kč (přídavky na děti 257,49 tis. Kč, zúčtování rezervního fondu ve výši 20 tis. Kč..) k) Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Naše příspěvková organizace se nezapojila. l) Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Naše příspěvková organizace se nezapojila. m) Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Naše příspěvková organizace se nezapojila. 12

13 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Naše příspěvková organizace se nezapojila. Vyhotovil: Mgr. Jaromír Burda ředitel DD a ŠJ Radkov Dubová 141 příspěvková organizace 13

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více