Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, Fulnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek"

Transkript

1 Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1

2 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika školského zařízení Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace B. Zápis ve školském rejstříku C. Organizační struktura školského zařízení D. Údaje o přijímacím řízení našich klientů na střední školy, zápis k povinné školní docházce E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (klientů DD) F. Údaje o prevenci rizikových projevů chování (dříve prevence sociálně patologických jevů) G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentace zařízení na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI a dalších kontrol J. Základní údaje o hospodaření školského zařízení K. Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací ČÁST II. Čeho jsme dosáhli v minulém školním roce Záměry pro příští školní rok ČÁST III. Fotodokumentace DD ve školním roce 2013/2014 2

3 ČÁST I A. Základní charakteristika školského zařízení název zařízení: sídlo: právní forma: Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Kapucínská 281, Fulnek příspěvková organizace IČ: Telefon , www stránky: zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ zřizovatele: ředitel zařízení, jméno, adresa Mgr.Renata Malinová zřizovací listina : Úplné znění zřizovací listiny ke dni ZL/159/2001 bylo vydáno zastupitelstvem moravskoslezského kraje,na jeho usnesení č. 10/922 ze dne 17.února 2010,dodatek č.12 ze dne Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 1. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě,případně zletilé osobě do 19 let. 2. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - zajišťuje nezletilé osobě,případně zletilé osobě do 19 let,na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání dle platných právních předpisů; - spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině; - poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče; - na základě žádosti poskytuje plné zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 3

4 B. Zápis ve školském rejstříku Dětský domov IZO: Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení 32 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Kapucínská 281, Fulnek Rozhodnutím KÚ MSK Ostrava č.j. MSK /2009 se do školského rejstříku zapisuje od Školní jídelna IZO: Nejvyšší počet stravovaných dětí 32 Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Kapucínská 281, Fulnek Identifikátor zařízení: IČ: C. Organizační struktura DD Ředitelka: Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Renata Malinová Mgr. Pavlína Rozsypalová (kontroluje a řídí úsek pedagogický) Zástupce ředitele pro správní úsek: Ing. Petra Abíková (kontroluje a řídí úsek ekonomicko správní) Provozář (pokladní): Sociální pracovník : Jiřina Bělunková (zodpovídá za úsek školního stravování, činnost řízena ekonomkou) Marcel Szabó (činnost řízena ředitelkou) 4

5 Dětský domov LORETA a školní jídelna,fulnek,příspěvková organizace ŘEDITELKA Statutární orgán 124, odst. 2, stupeň řízení 2 ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU-zást.ředitele 124, odst 1, stupeň řízení 1 Sociální pracovník ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI Ekonomka, mzdová účetní 124, odst. 1, stupeň řízení 1 Vychovatelé 1., 2., 3., 4. RS Asistenti pedagoga 1., 2., 3., 4. RS Pečovatelky PROVOZÁŘ (Vedoucí školní jídelny, pokladní) Správce budov Kuchařky Celkový počet zaměstnanců ve šk.roce 2013/ zaměstnanců Z toho : pedagogických zaměstnanců 1) Vychovatelé na dětském domově 10 VŠ Magiskerské speciální pedagogika - 4 VŚ 1.stupeň + spec.ped. v celoživ.vzdělávání na VŠ - 1 VŠ bakalářské speciální ped. - 2 SŠ + Spec. pedagogika pro vychovatele v programu cel.vzdělávání na VŠ 2 SŠ + vychovatelství v programu celoživ.vzdělávání na VŠ - 1 2)Asistenti pedagoga 3,5 VOŠ soc. pedagogika 0,5 SŠ + studium pedagogiky, vychovatelství 1 SŠ + studium asistenta pedagoga 2 Jedna vychovatelka si bude ve školním roce 2014/2015 dodělávat speciální pedagogiku, ostatní splňují odbornou i pedagogickou kvalifikaci. 5

6 Nepedagogičtí zaměstnanci a) sociální pracovník VOŠ sociálně právní pedagogika 0,5 úvazek b) Vedoucí školní jídelny + pokladní Střední podnikatelská škola maturita 1 úvazek c) Vedoucí ekonomicko správního úseku VŠ vzdělání 1 úvazek d) Kuchařky SOU 2 vyučeny v oboru e) domovník 1 úvazek f) pečovatelky 2 / 2x SOU ostatní zaměstnanci úvazek.. 7,5 z toho muži 1 Všichni zaměstnanci dětského domova se přímo či nepřímo, podílí na výchově a vzdělávání našich dětí. D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Jedna klientka absolvovala přijímací zkoušky na střední školu a dostala se na tříletý obor SŠ v Ostravě obor kuchař, číšník. Jeden šestiletý chlapec byl u zápisu k povinné školní docházce, na žádost zákonných zástupců, školy, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře mu byl udělen odklad školní docházky. Bude navštěvovat MŠ. E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Dětský domov Je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Podle zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ústavní výchovy ve školských zařízeních a v preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a podle Nového občanského zákoníku č.89/2012sb. jsou do dětského domova od umísťovány děti na základě soudního rozhodnutí příslušného soudu. Do dětského domova mohou být umístěny děti ve věku od 3 18 let. Kapacita DD 32 dětí 4 rodinné skupiny Dětský domov může v souladu s uvedeným zákonem poskytovat péči: - dětem s nařízenou ústavní výchovou - dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, a to: - stravování, ubytování, ošacení - učební potřeby a školní pomůcky - úhradu nezbytně nutných nákladů na vzdělávání 6

7 - úhradu nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, pokud nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu - kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení - náhrada nákladů na dopravu do sídla školy Dětem mohou být podle rozhodnutí ředitele DD dále hrazeny: - potřeby pro využití volného času a rekreaci - náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost - náklady na soutěžní akce, rekreace - náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu Školní jídelna Kapacita 32 stravovaných dětí v celoročním provozu nepřetržitý provoz. Za tento úsek odpovídá vedoucí školní jídelny. Řídí se Provozním řádem školní jídelny a Vnitřní směrnicí pro zaměstnance související se stravováním. Organizace výchovně vzdělávací činnosti v zařízení Výchovná činnost je zajišťována pedagogickými pracovníky vychovateli, asistenty pedagoga. Pomocné činnosti při výchově zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků vykonávají pečovatelky a ostatní provozní pracovníci zařízení. Základní dokumentací je Celoroční plánu práce DD, který je aktuálně zpracován na školní rok. Z tohoto CPP pak vychovatelé zpracovávají měsíční konkrétní plány, ze kterých vychází týdenní plány rodinné skupiny, kde se soustřeďují na výchovné cíle a Program rozvoje osobnosti dítěte, který je sestaven na základě podrobné analýzy (dokumentace dítěte zprávy z komplexního vyšetření diagnostického pobytu v DDÚ, pololetního hodnocení, stanovení cílů a úkolů, které chceme dosáhnout) a je v souladu se ŠVP našeho zařízení schvaluje ředitelka DD a odborný pracovník DDÚ, dvakrát ročně je tento plán písemně zhodnocen a po období školního roku založen do osobního listu dítěte. Další úkoly a cíle navazují vždy na další období a mají vzestupnou tendenci výchovy. Je stanovena celá organizace dne a režim rodinné skupiny. V tomto školním roce provedl kontrolu IPRODu koordinátor DDÚ v Bohumíně dle zákona č. 109/2002, 383/2005, 2. odst. 10 posoudil děti našeho dětského domova takto: a/ samostatné přiměřené věku 6 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 6 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 9 dětí d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 4 děti e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí Víkendový režim, prázdniny a další volno dětí je v jednotlivých časech upraven dle počasí a programové náplně. 7

8 Denní hlášení zapisuje vychovatel rodinné skupiny musí souhlasit stavy dětí DD, důležité události dne apod. Porady vychovatelů probíhají jednou za měsíc, zápis zpracovává zástupce ředitele pro pedagogický úsek. Porady vychovatelů rodinných skupin probíhají každé úterý. Naše zařízení užívá evidenční program EVIX professional institute software, kde vedeme osobní i zdravotní dokumentaci umístěných dětí, knihu denní evidence sledujeme pohyby dětí, pedagogickou dokumentaci o práci s dětmi, vedeme v něm elektronickou spisovou službu, evidujeme služby pedagogů a kontakty a adresář. Program Evix eviduje závazky rodičů vůči dětskému domovu a pomáhá při zpracování agendy ošetřovného výpočet, evidenci, dokumentace a mnoho jiných funkcí. Programová náplň v DD Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče, která je zpracována ve Školním vzdělávacím programu DD Fulnek a je soustředěná zejména do těchto oblastí: 1. Činnosti odpočinkové např. stolní hry, četba, poslech TV, šití vyšívání, volná sportovní činnost apod. 2. Činnosti rekreační vycházky, pohybové hry, výlety apod. 3. Příprava na vyučování začlenění opakovacích didaktických her, zábavné opakování učiva, internet, počítačové programy 4. Činnosti zájmové a) pracovně technická (rukodělné, šití, pletení, stavebnice, lepení) b) společenskovědní (činnosti spojené se získáváním vědomostí v různých oblastech) c) esteticko výchovná - výtvarná - hudební - taneční - dramatická d) sportovní (tělovýchovná, turistická, branná) e) dopravní f) rodinná 5. Činnosti pracovní vyplývají z organizovaného života v DD 6. Činnosti související se zdokonalováním se v otázkách finanční gramotnosti dětí 7. Tradice rodinných skupin nastavení jednoduchých pravidel, které všichni respektují. Finanční gramotnost dětí z DD v tomto školním roce jsme se zaměřili na vzdělávání dětí v otázkách finanční gramotnosti. Účastnili jsme se projektu Abeceda, který realizovala VŠ báňská v Ostravě a zúčastnilo se ho 5 klientů našeho domova. Otázky FG jsou velmi důležité pro naše, hlavně odcházející klienty, proto v rámci odpoledních činností je s dětmi neustále probíráme. Děti se společně s vychovateli snaží samy starat o nedělní stravování, od sestavování jídelníčku, nákupu surovin až po vlastní přípravu, úklid kuchyně, úklid společných prostor. Učíme děti hospodařit s penězi, vážit si materiálního vybavení domova a zároveň se o něj starat. V zimě jsme díky finanční podpoře ING fondu Nadace Tereza Maxová dětem projektu Peníze nejsou náš nepřítel II., zorganizovali pobyt pro naše děti na Horní Bečvě, v hotelu Mesit. Zde děti plnily úkoly a otázky finanční gramotnosti a také se učily lyžovat. O letních prázdninách jsme měli další projekt ING fondu Nadace Tereza Maxová dětem s názvem Vždy si mohu zvolit život s penězi nebo život bez peněz kde 33dětí z dětských domovů Melč, Lichnov, Fulnek na pobytu ve Valašské Bystřici procvičovalo další otázky finanční gramotnosti. 8

9 Organizace vzdělávání dětí DD Vřazení dětí DD do jednotlivých škol zajišťuje ředitelka, zástupce ředitelky, sociální pracovník DD. Děti dětského domova navštěvují školy mimo zařízení: Předškolního věku docházejí do mateřské školy ve Fulneku 1dítě Plnící povinnou devítiletou školní docházku navštěvují ZŠ JAK Fulneku 15 dětí ZŠ Komenského Bílovec 1 dítě, všechny děti prospěly a postoupily do dalšího ročníku Připravující se na povolání navštěvují střední školy- Střední škola Zdeňka Matějíčka v Ostravě 4 studenti (E obor 3 studenti, maturitní obor 1 studentka), Střední škola církevní v Odrách obor ošetřovatelka 1studentka, Střední škola v Odrách obor maturitní 1 studentka, prodavačka 1 studentka Střední škola hotelnictví a služeb v Opavě maturitní obor cestovní ruch - 1 studentka Organizace zájmových činností Děti jsou vedeny ke správnému využití volného času. Navštěvují zájmové aktivity především mimo dětský domov ZUŠ Studénka odloučené pracoviště Fulneku (obor taneční) 4děvčata - TJ Fulneku fotbal 6chlapců - ŠSK Bílovec fotbal 1 chlapec - ZUMBA- 2 děti - kroužky v ZŠ 8dětí V dětském domově jsou pro zájemce dětí organizovány každým rokem kroužky: - Pracovní činnosti Šikula - Výtvarné činnosti - Duhová dílna - Vaření a pečení s tetou Jindřiškou - Šitíčko (šití na šicím stroji) - Plavání - Cyklistika a turistika - Hudební - Taneční - Hra na kytaru - Hra na klávesy - Hra na Drumbeny - Zpěv - Lyžování - Bruslení Zájmově výchovná a rekreační činnost patří v našem domově k prvořadým a velmi úspěšným aktivitám. Umožňujeme, aby se pro děti všech věkových kategorií organizovaly, realizovaly a upřednostňovaly takové činnosti, které plně uspokojují jejich zájmy, záliby, potřeby a posilují tak jejich sebedůvěru. Za největší prioritu považujeme veškeré sportovní činnosti, podporující zdravý a tělesný i morální vývoj, především plavání, jezdíme do Hranic na Moravě, fotbal, volejbal- 9

10 navštěvujeme každý týden tělocvičnu ZŠ J. Á. Komenského ve Fulneku a cykloturistiku. Při těchto činnostech se po denním školním vyčerpání uvolňuje přebytek nevyužité energie, skrytá agresivita i bojovný pud a obnovuje se fyzická i psychická síla dětí a mládeže. V odpoledních hodinách máme zřízenou poradnu Povídálek kde děti pod odborným dohledem logopedky a logopedické asistentky procvičují a zdokonalují své komunikační dovednosti. Další poradna je etopedická poradna kde pod odborným vedením etopeda mohou děti řešit své vnitřní problémy. Vyhodnocení kroužku Duhová dílna V tomto školním roce se děti zapojily do různých projektů, a to projektu občanského sdružení Múzy dětem a v rámci charitativních bazárků jsme mohli prezentovat naše výrobky, do projektu nadačního fondu Albert (Jarmarky s Albertem) a podpořilo nás i občanské sdružení Ve spojení, které má velký zájem o výrobky našich dětí. Cílem Duhové dílny je kvalitní vyplnění volného času, podpora dětské fantazie a tvůrčích schopností, rozvoj dovednostních kompetencí a hlavně prevence rizikových projevů chování. Duhovou dílnu, výtvarné práce a činnosti mají na starosti dvě vychovatelky, které se pravidelně vzdělávají v kurzech tvořivé činnosti, aby mohly dětem nabídnout co nejširší možnosti, jak tvořit a vzdělávat se v oblasti výtvarné výchovy a umění. Děti vyrábějí tyto výrobky: - FIMO - embossing - patchwork bez jehly - scrapbookung - malované keramické hrníčky - obrázky, kde je využita technika ubrouskové decoupage - foliové obrázky s využitím slupovacích barev - drátované šperky - malované skleněné svícny - malba hedvábných kravat a pouzder na brýle - využití art gelu, který tvoří zajímavý reliéf na určeném povrchu - barvení rámečků - výroba papírových krabiček metodou embossing - malba na textil pytlíčky na bylinky, povlaky, polštáře - pletení z Pedigu Děti zde mohly kvalitně trávit volný čas, něčemu se naučit, zlepšit svou obratnost a jemnou motoriku. Pro menší děti zde fungují relaxační koutky, kde si mohou hrát. Výrobky, které jsme s dětmi vyrobili, jsme představili i veřejnosti a to na těchto akcích: - Vánoční jarmark ve Fulneku, v Bílovci, v Ostravě v obch. Centru Nová Karolina - Vánoční jarmark v Jerlochovicích - Velikonoční jarmark v Jerlochovicích - Charitativní bazárky v Arcelor Mittal Výnosy (dary) s těchto akcí byly opět použity na nákup nového materiálu do Duhové dílny. 10

11 Individuální logopedická péče v dětském domově Logoped: Mgr. Milena Dvořáková Logopedická asistentka: Bc. Anna Šupíková (vychovatelka DD) Logopedická péče byla uskutečňována paní logopedkou, která dojížděla do poradny 1x za měsíc, děti diagnostikovala, určila jak s dětmi pracovat. Paní asistentka v rámci logopedického kroužku s dětmi 3x týdně pracovala odstraňování vadné výslovnosti, dechová a fonační cvičení, gymnastika mluvidel. Tato práce se nám velmi osvědčila, u dětí jsou slyšitelné pokroky a budeme v ní pokračovat i v dalším školním roce v rámci udržitelnosti projektu Rovné příležitosti pro všechny. Do kroužku docházelo v průběhu školního roku 2013/ dětí. Organizace péče o děti v dětském domově: Zařazování dětí do rodinných skupin Do dětského domova jsou děti umísťovány na základě soudem stanovené nařízené ústavní výchovy nebo předběžným opatřením. Základní organizační jednotkou v dětském domově je rodinná skupina, kterou tvoří nejméně 6 a nejvíce 8 dětí zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních problémů mohou být zařazení do různých rodinných skupin. O zařazení do rodinných skupin rozhoduje ředitelka dětského domova. Zkonzultuje rozhodnutí s vychovateli rodinných skupin. O každou rodinnou skupinu se starají dva vychovatelé a jedna asistentka pedagoga, noční dohled nad dětmi provádí dvě pečovatelky. Ubytování dětí Budova a její vybavení: Dětský domov je umístěn v budově, která je majetkem Moravskoslezského kraje. Správu nemovitosti provádí dětský domov. V přízemí budovy se nachází kuchyně s příslušenstvím, jídelna, ředitelna a kancelář ekonomky, místnost pro údržbu, prádelna švadlena, sklady ošacení a obuvi, duhová dílna, kotelny, byt číslo1, kancelář sociálního pracovníka, kancelář zástupce ředitele. Poschodí 1. rodinná skupina A, rodinná skupina B (samostatné byty č.2a3) Poschodí 2. rodinná skupina C, rodinná skupina D (samostatné byty 4 a 5) Za budovou je zahrada dětského domova., kde se bude zřizovat hřiště. Kapacita dětí v dětském domově je 32 (dle zákona 109/2002 Sb.) Jsou zde 4 rodinné skupiny v samostatném bytě, který je tvořen: obývací pokoj s kuchyňským koutem, tři nebo dvě ložnice, sociální zařízení (WC a koupelna), vychovatelna se sociálním zařízením. Pokoje dětí jsou vybaveny dle vyhlášky 334/2003Sb. 3) a 5 vyhlášky 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a některých školských zařízení. Děti jsou ubytovány po 3 nebo po 2. Pokoje si děti mohou vyzdobit dle svého přání, avšak po dohodě s vychovateli rodinných skupin. Děti jsou vedeny se zařízením pokoje a jimi propůjčenými věcmi šetrně zacházet. 11

12 Počet dětí v zařízení v průběhu školního roku 2013/2014 Měsíce Nově přijaté Propuštěné Celkem na DD Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen V tomto školním roce se osamostatnila 1 klientka, která odešla z DD do života po ukončení přípravy na budoucí povolání. Pomohli jsme ji sehnat a zařídit byt a nadále ji budeme sledovat. V průběhu prvního pololetí školního roku jsme měli na diagnostickém pobytu v DDÚ v Bohumíně 2 klienty, kteří potom k byli přemístěni do Dětského domova se školou v Těrlicku. Dvěma dívkám, sestrám byla zrušena ústavní výchova a vrátily se do rodiny. Jedna dívka k nám byla na základě nařízené výchovy umístěna v březnu, ale ústavní výchova byla nařízena jen do , takže odešla do rodiny. Jedné klientce soud v srpnu 2014 prodloužil nařízenou ústavní výchovu do 19let. Věkové složení dětí Do 6 let 6-15let 15-18let Nad 18let Údaje o vzdělávání dětí z dětského domova ve školním roce 2013/2014 Děti docházející do MŠ Děti vzdělávající se podle ZŠ praktické Děti vzdělávající se podle ZŠ speciální Děti docházející do ZŠ Komenského Fulnek 1 dětí 4 dětí 0 děti 12 dětí Děti docházející na SŠ 8 12

13 Pobyty dětí v průběhu školního roku 2013/2014 Měsíc a rok Doma u rodičů Prázdninové a jiné pobyty Zdravotnické zařízení Diagnostický pobyt DDÚ Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Děti se závažnými poruchami chování Zdravotní postižení - 0 Neurologické a psychické postižení -1 Vývojové poruchy chování - 1 Výrazné poruchy chování - 4 Poruchy osobnosti - 0 Drogově závislé - 0 Extrémní poruchy chování - 0 Děti bez výrazných poruch chování -19 Rozdělení dětí dle formy umístění do DD Na základě předběžného opatření -0 Na základě nařízené ústavní výchovy soudem - 23 Na základě smlouvy s DD - 2 Náhradní rodinná péče Žádné dítě nebylo umístěno do náhradní rodinné péče. Všechny děti v našem zařízení jsou zařazeny do evidence NRP na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Na našem zařízení máme 5 dětí, které chodí nepravidelně do hostitelské péče - 30 zákona č. 359/1999 o Spod. 13

14 Pravidelné návštěvy sociálních pracovníků V průběhu školního roku děti pravidelně co 4 měsíce navštěvují sociální pracovnice (Magistrátů měst, Městských úřadů a Úřadů městských obvodů), které s dětmi komunikují a zjišťují, zda se děti v DD cítí dobře a zda je vše v pořádku. V červnu 2014 proběhla ve Frenštátě pod Radhoštěm další případová konference - odborná diskuse zainteresovaných subjektů (pracovnice OSPOD, soudkyně, sociální pracovník DD, rodič) nad konkrétním případem ohroženého dítěte, rodič si požádal o zrušení ústavní výchovy, po skončení diskuse se dotčené orgány dohodly na dlouhodobém pobytu dítěte u rodiče na zkoušku do září Takové případové konference bychom uvítali častěji, všem jde o zájem dítěte a je nutné, abychom spolupracovali. F. Údaje o prevenci rizikových projevů chování (dříve prevence sociálně patologických jevů) Vyhodnocení minimálního preventivního programu (MPP) 2013/ 2014 Nedílnou součástí výchovného působení a jednou z důležitých priorit našeho domova je MPP, který je pro nás, pedagogické pracovníky, podpůrným vodítkem a pomocníkem v rámci aktivit, pomocí nichž se všichni z nás snaží dětem podat základní informace o společensky nežádoucích jevech a vyvíjet maximální úsilí, jak před těmito jevy naše děti ochránit a vypěstovat v nich zodpovědnost vůči sobě a svému okolí. Nenásilnou formou předkládáme dětem možnosti využití volného času a aktivně děti zapojujeme do přípravy různých činností, které si samy navrhují. Snažíme se, aby se nekousaly nudou, protože právě nuda a nicnedělání patří ke spouštěčům skvělých nápadů, jak ten nudný čas vyplnit a máme dlouholetou zkušenost, že to opravdu jen málokdy bývají nápady užitečné a pro děti přínosné. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s MPP podrobně seznámeni. Na pedagogických radách se MPP průběžně dle aktuálních potřeb vyhodnocoval a aktualizoval. Pedagogičtí pracovníci si vzájemně sdělují potřebné informace nejen v rámci RS ale i mimo ni, diskutují o výchovných opatřeních, o prevenci nežádoucího chování, o eliminaci těchto projevů, spolupracují snaží se hledat řešení v zájmu dítěte, motivovat ho Všechny děti si připomenuly vnitřní řád DD, jeho dodržování probíraly společně s vychovateli v rámci rodinných skupin. Děti znají režimové činnosti dne, dobu a délku osobního volna, udělování delšího volna a celodenních vycházek. Znají kladná a záporná výchovná opatření, způsob vyplácení kapesného, jeho výši. Jsou jasně stanovená pravidla a postupy opatření při nedodržování pravidel soužití v DD. Pravidelně probíhaly v rámci rodinných skupin komunitní kruhy, kde se probíraly aktuální situace vyplývající se soužití RS jako, vzájemné chování mezi členy rodinky, dodržování vnitřního řádu, chování a projevy ve škole, školní prospěch, pochvaly a další. Každý měsíc nebo dle aktuálních potřeb se scházela Dětská spoluspráva. Každou rodinnou skupinu zastupovali jeden nebo dva členové. Členové spolusprávy projednávali nejen vzájemné soužití klientů DD a celkové klima domova ale snažili se objektivně hodnotit chování, pochvaly, přestupky, podávali návrhy na akce, zapojovali se do tvorby jídelníčku v rámci zdravého životního stylu aj. Během celého roku se průběžně scházely všechny děti s vedením našeho domova na tzv. Komunitě hovořilo se o všem, o potřebách dětí, jejich připomínkách, návrzích, o životě na domově 14

15 Každá rodinná skupina si na začátku školního roku společně stanovila jasná pravidla fungování v rámci skupiny, vytiskla si je a pověsila na viditelné místo na rodince. Ostatní klienti domova se učí při návštěvě jiné RS respektovat a dodržovat tato pravidla. Kromě každodenní komunikace s dětmi, probíhají průběžně na RS komunitní kruhy, kde členové rodinky řeší aktuální potřeby, hodnotí soužití a vztahy, dodržování pravidel domova a RS, kapesné, osobní volna, společné akce a výlety RS, kterých se zúčastnili Vychovatelé rodinných skupin mají přehled o dění na rodince a přesně vědí, co právě potřebují s dětmi řešit a projednávat, sami si vedou komunitní kruhy podle momentální situace a aktuálních potřeb. Pokud dojde k vážnějšímu přestupku ze strany dětí, je problém řešen s vedením DD, je proveden zápis s opatřením, které bylo uděleno. Dítě je se zápisem seznámeno, zápis si přečte a poté podepíše. Našim společným cílem je, aby děti trávily co nejméně času u PC, na sociálních sítích, u her, u stahování filmů, proto mimo aktivních činností ve volném čase je jedním z pravidel RS jasně stanovená doba na PC, kterou si schválily samy děti po dohodě s vychovateli RS a kterou respektují a dodržují. V průběhu roku jsme několikrát provedli namátkový test na návykové látky z moči u dětí starších 14 let. Byli jsme velmi potěšeni, protože výsledky byly negativní, o testování byl vždy sepsán protokol a byl zúčastněnými podepsán. Jelikož máme dívky starší 15 let, zaznamenali jsme tři návraty z osobního volna pod vlivem alkoholu, byl proveden test s pozitivním výsledkem. Po projednání na pedagogické radě byly případy řešeny podle Vnitřního řádu DD, výchovným opatřením a odebráním výhod, ergoterapií. V rámci RS proběhly komunitní kruhy věnované otázce požívání alkoholu a dopad na zdraví mladého člověka a na možnou pozdější závislost při častější konzumaci alkoholu. Na každé rodinné skupině mají vychovatelé testery na návykové látky a alkohol a mohou je při podezření použít. Jelikož nám děti dorůstají a deset jich má již nad 15 let, evidujeme nárůst kouření. Protože v celém objektu a areálu je kouření přísně zakázáno, máme i na tento nežádoucí jev jasně stanovené pravidlo. To bylo opakovaně porušeno jednou dívkou a chlapcem (kouřili na balkóně DD). Provedeno výchovné opatření. Ostatní klienti pravidlo o kouření dodržují a respektují. Řešili jsme opakovaně útěk z DD jedné dívky, poprvé to bylo jeden den, podruhé týden, naposledy na dobu dvou měsíců. Pedagogická rada schválila výchovné opatření. Její poslední návrat byl před letními prázdninami a od té doby, přestože byla na prázdniny doma, neutíká, i z pobytu doma se vrátila včas. Byla vyloučena z prvního ročníku SŠ v Ostravě, v září nastoupila do prvního ročníku do jiné SŠ v Novém Jičíně. U této dívky byly také řešeny krádeže v domově i ve škole (peníze, ošacení, drobnosti). Tři dívky našeho domova byly šetřeny ve věci protiprávního jednání sprejerství a poškozování cizí věci. Pro předchozí bezúhonnost a bezkonfliktnost dvou dívek byl případ odložen, u třetí dívky se případ řešil u soudu, nakonec soud upustil od uložení opatření, dívka dostala napomenutí s výstrahou. Nařízena ergoterapie a odstranění grafitů. Dívky fungují od této doby naprosto spolehlivě, uvědomily si dopad svého chování, jsou si vědomy jeho závažnosti. Naše zařízení je svou specifičností rizikovým místem pro vznik nežádoucích projevů chování dětí, jde především o prostředí, ze kterého k nám děti přišly, vzor rodičů, rodiny, negativní vliv kamarádů. Proto vychovatelé neustále sledují chování dětí, snaží se společně náznaky nežádoucích projevů chování eliminovat, předcházet jim. Sledují také možná riziková místa 15

16 na skupince a při známkách agresivního chování situaci řeší v rámci RS. Důležité je vždy rozlišit, zda jde u dětí o konflikty, které mohou vyplývat z jejich specifických osobnostních charakteristik nebo již jde o agresivní chování či šikanu. V našem domově jsme neřešili případ silně agresivního chování ani šikanu mezi dětmi. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Podporovat zájem pedagogů se dále vzdělávat, je jedním ze zásadních zájmů vedení DD, jakož i potřebou každého pedagogického pracovníka, nutnou pro výkon profese vychovatele v zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jsme od partnery projektu Vím co chci, vím, jak na to z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemce je KVIC Nový Jičín. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků dětských domovů. Ve školním roce 2013/2014 jsme se zúčastnili a získali osvědčení těchto kurzů KVIC Nový Jičín: - Zážitkový program pro děti 3 dny 4vychovatelé - Komunikace s dětmi aneb video trénink interakcí 48 hod. 1vychovatel - Citová deprivace dítěte 16 hod. 3vychovatelé - Tandem-efektivní řízení týmu 8 dnů ředitelka, zástupce ředitelky - Supervizní výcvik 32 hod. 1vychovatel - Interaktivní pobytový zážitkový program 32 hod 10 klientů - Metodická setkání vychovatelů 16 hod. 1vychovatel - Metodická setkání ředitelů DD 12 hod. ředitelka - Zkušenostně reflexní výcvik pro prac. DD 26 hod. 1vychovatelka - Základy krizové intervence 24 hod ředitelka, zást.ředitelky - Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 6 hod. zást.ředitelky - Efektivní komunikace 24 hod 3vychovatelé - Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním 16 hod 2vychovatelé - Supervizní výcvik 32 hod ředitelka + zást.ředitelky - Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 8 hod 1vychovatelka - Duševní poruchy dětí v podmínkách DD 8 hod 1vychovatelka - Jak komunikovat v roli výchovné autority 24 hod 2vychovatelé Náš dětský domov je dále partnerem projektu Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji. Projekt realizuje Dětský domov Srdce a Školní jídelna, Karviná- Fryštát, PO a je taktéž spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Díky tomuto projektu se zaměstnanci DD učí e-laerningovým způsobem v několika oblastech oblast právní, BOZP, speciální pedagogika a psychologie, vzdělávání v IT, oblast správního řízení Další DVPP: - IV. konference k náhradní rodinné péči Dejme dětem rodinu ředitelka, soc. prac. - Nový občanský zákoník a jeho dopad do školství - ředitelka, zást.ředitelky - Pobyt dítěte v zařízení, poznatky veřejného ochránce práv - ředitelka - Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školní legislativy- ředitelka - Facility managment v praxi organizace - ředitelka, ekonomka - Rozpravy o institucionální péči ředitelka, zást.ředitelky 16

17 H. Údaje o aktivitách a prezentace zařízení na veřejnosti V tomto školním roce jsme se zapojili do různých projektů, ve kterých jsme reprezentovali svou činnost na veřejnosti: - Jarmarky s Albertem - Zdravá pětka Vaření Zlaťáci (Albert dětem) - Fulnecký jarmark - Vánoční jarmark v Jerlochovicích - Vánoční bazárek (Múzy dětem) - Velikonoční bazárek (Múzy dětem) - Velikonoční výrobky pro Nadaci Tereza Maxová dětem - Velikonoční jarmark v Ostravě (Arcelor Mittal) - Den otevřených dveří DD Loreta Fulnek Účast dětí na projektu Vím, co chci. Vím, jak na to. - Zážitkový workshop - Muzikoterapie - Vyprávění příběhu - Křeslo pro hosta - Zážitkový pobyt pro RS spolu s vychovateli Uskutečněné akce a pobyty: - Interaktivní zážitkový program pro děti v rámci projektu Vím, co chci na Davidově mlýně (3x) - Setkání opuštěných a handicapovaných dětí v Suchdolu nad Odrou - Turnaj ve vybíjené v DD v Melči - Křeslo pro hosta s Andrejkou v rámci projektu Vím, co chci. - Budíšek cup v DD v Budišově - Ukaž se, hrdino víkendovka s Dětskou misií Příbor - Turnaj v nohejbale v DD Lichnov - Fulnecký jarmark - Jarmark v Jerlochovicích - Plavání a koupání v Aquaparku v Hranicích - Jarmarky s Albertem - Turnaj ve stolním tenise v Novém Jičíně - Duhový Mikuláš s Flikem - Rozsvěcení vánočního stromu - Mikulášská nadílka s Hopsalínem v MKC Fulnek - Mikulášská besídka s nadílkou na DD - Den otevřených dveří - Adventní koncerty v kostele Sv. Josefa ve Fulneku - Andělské zvonění výstava výtvarných prací dětí v Rochově kapli - Pečení perníkové chaloupky a perníků na výstavu v MKC Fulnek - Koncert skupiny Kryštof v ostravské hale Gong - Vánoční příběh s Dětskou misií Příbor 17

18 - Předvánoční turnaj ve florbalu v DD Melč - Vystoupení na vánoční besídce v DD Lichnov - Vánoční povídání s Tomášem Slavatou - Vánoce v penzionu Nad stájí v Jakartovicích - Lyžování v Tošovicích - Bruslení ve Studénce - Novoroční turnaj ve volejbale v DD Lichnov - Zimní lyžařský pobyt na horách - Projekt Finanční gramotnosti dětí v rámci DD kvízy, situační scénky, Cashflow pro děti - Jarní tábor Mixér na Kletném - Víkendovka s Dětskou misií Příbor Připoj se - Turnaj v deskových hrách pořádaný naším DD - Tanec na X Pad podložkách DD Lichnov - Velikonoční jarmark v Jerlochovicích - Velikonoční příběh s Dětskou misií - Výlet do Štramberku - Zlaťáci Praha vaření s kuchařskými mistry Křeslo pro hosta s Andrejkou a Markem a jejich synem Adámkem - Duhové Velikonoce s Flikem - Cyklistické výlety do okolí DD - Turistické výlety - Výlet do ZOO - Hřiště pro děti město Fulnek - Nejmilejší koncert regionální kolo v Krnově, finále v Bruntále - Správná pětka s Flikem - Turnaj v Petanque v DD Bukovanského v Ostravě - Setkání s vojáky v Hranicích na Moravě - Florbal v DD v Hrabové - Kuličkiáda v DD Srdce v Karviné - Koncert skupiny Lucie - Karviná se baví - Cyklistické závody v DD Čeladná - Vodní fotbálek v DD v Melči - Účast na národní finále Zlaťáků zdravé pětky v Olomouci - Westernové odpoledne v Suchdolu nad Odrou - Účast na soutěži Svět slova kostel Sv. Josefa ve Fulneku - Den pro rodinu v Děrném - Rekreační pobyt dětí u moře v Chorvatsku - Pohádkový les v okolí fulneckého zámku - Taneční vystoupení na Dni města Fulneku - Koloběžkiáda MKC Fulnek - Předprázdninová party s Dětskou misií 18

19 Spolupráce s nadacemi: - Múzy dětem - bazárky - Ve spojení bazárky, Napiš Ježíškovi - Dejme dětem šanci jsme zapojeni do projektu Splněné přání, kdy ve školním roce 2013/2014 bylo splněno přání 12 dětem. Další projekt Stipendijní program, do kterého bude zapojena jedna klientka - Nadace Tereza Maxová dětem projekt Dítě, které je zaměstnáno, nezlobí, ale rozvíjí se, na volnočasové aktivity Duhovou dílnu - ING bank fond Terezy Maxové dětem projekt Peníze jsou mým přítelem, aneb jedeme dál - Nadace Olgy Havlové - Česká olympijská nadace - Spolu dětem Letní a prázdninové pobyty - Rekreační pobyt dětí u moře v Chorvatsku - Rekreační pobyt v penzionu v Jakartovicích (cyklistika, turistika, koupání, koně, plavba na lodi) - Rekreačně turistický pobyt v campu v Budišově nad Budišovkou poznávací výlety do okolí, sportování, koupání) - Letní pobyt v turistické základně Mraveniště - projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti dětí vzdělávání ve finanční gramotnosti, vlastní stravování, outdoorové aktivity, canisterapie, turistika, koupání) díky ING bank nadační fond Tereza Maxová dětem - Letní tábor Mixer v Kletném DDM Kopřivnice - Letní fotbalové soustředění ŠSK Bílovec O všech akcích máme informace vyvěšené na našich webových stránkách včetně fotodokumentace. Články zveřejňujeme ve Fulneckém zpravodaji a v časopise pro dětské domovy Zámeček. I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách - Kontrola pracovníkem Státního zastupitelství Okresního soudu v Novém Jičíně - pravidelná, čtvrtletní kontrola- kontrola dodržování platných zákonů ve vztahu k umístěným dětem všechny kontroly proběhly bez zjištěných nedostatků. - Kontroly sociálních pracovnic z OSPOD pravidelná čtvrtletní kontrola péče o umístěné děti, konzultace možnosti jejich umístění do NRP a jejich uplatnění v životě po ukončení ústavní výchovy, sdělení o úspěších dětí či jejich výchovných problémech, event. konzultace ke vzdělávacím potřebám dětí, samostatné rozhovory dětí bez přítomnosti pracovníků DD, konzultace IPROD 19

20 - Kontroly a konzultace koordinátora spádového dětského diagnostického ústavu, a to na poli tvorby individuálních programů rozvoje osobností dětí, či rozborů situací a návrhů vhodných postupů při řešení některých výchovných problémů dětí. - Kontroly pracovníků KHS v Ostravě - v tomto školním roce kontrola nebyla realizována. - Kontrola inspekce ČŠI - v tomto školním roce nebyla realizována - Kontrola hospodaření nebyla realizována - Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Živičná 2, Ostrava nebyly zjištěny závažné nedostatky, protokol o kontrole je k nahlédnutí v ředitelně zařízení. Návštěvy státního zástupce OSZ Nový Jičín 2013/ Kontrolní prověrka v DD Kontrolní prověrka v DD Ve školním roce 2013/2014 byly ředitelkou zařízení zahájeny 3 správních řízení ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče, ve kterých bylo také vydáno rozhodnutí V dalších případech nebylo rozhodnutí potřeba. Ke stanovení či prominutí úhrady ošetřovného byly použity dokumenty a zprávy Úřadů práce České republiky, Městských úřadů a Magistrátů J. Základní údaje o hospodaření zařízení Rozpis závazných ukazatelů Účelové prostředky Dotace od zřizovatele ÚZ 0 provozní náklady ,- ÚZ 205 krytí odpisů ,- Dotace z MŠMT ÚZ přímé náklady ,- Celkem činil příspěvek na provoz ,- Všechny výše uvedené dotace jsme plně vyčerpali. K žádným mimořádným skutečnostem v průběhu roku nedošlo. Hospodářský výsledek 0. 20

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

A. Základní charakteristika školského zařízení Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

A. Základní charakteristika školského zařízení Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika školského zařízení Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace B. Zápis ve školském rejstříku

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Okříšky, J. A. Komenského 87 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Školská rada schválila dne: 30.8..2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 343/98-110 58 Inspektorát č.13 Olomouc Signatura: bm4as301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská škola

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více