UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská práce Olomouc 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D.

2 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Opavě dne Podpis 2

3 Poděkování Děkuji doc. PhDr. PaedDr. Olze Krejčířové, Ph.D., za odborné vedení bakalářské práce, poskytování rad a materiálových podkladů k práci. Děkuji ředitelům Dětského domova a školní jídelny v Melči, a Základní školy Mařádkova v Opavě za možnost provést výzkum. 3

4 Úvod... 5 I Teoretická část 1. Volný čas Pojem volný čas Různé pohledy na volný čas Volný čas a životní styl Výchova mimo vyučování Zařízení pro výchovu mimo vyučování Výchovné cíle, úkoly a metody Obsah výchovy mimo Vztah mezi vychovatelem a žákem Duševní hygiena dětí v době mimo vyučování Koncepce výchovy na dětském domově II. Praktická část 3. Materiální vybavení dětského domova a zařízení pro výchovu mimo vyučování Dětský domov a školní jídelna Melč Odlišnosti procesu ve výchově mimo vyučování v DD jsou Základní škola Mařádková Opava Efektivita volnočasových aktivit jako nositel prevence Charakteristika zkoumaných souborů Popis používaných metod Průběh šetření Odpovědi na stanovené otázky Závěr Literatura Přílohy Anotace

5 ÚVOD Téma mojí bakalářské práce jsem si nezvolila náhodou. Pracuji v dětském domově jako vychovatelka. S pojmy prevence a rizikové chování jsem se setkala právě zde. Toto téma jsem si vybrala proto, že si myslím, že smysluplné trávení volného času dětí je pro prevenci rizikového chování velice důležité. Do tohoto zařízení jsou přijímány děti na základě soudního rozhodnutí. Mnohé z nich však nechtěně, nedobrovolně. Důvody zařazení jsou převážně sociální. Jedná se o děti, které pochází z velice disfunkčního, nepodnětného prostředí. Osobnost jedince byla narušena již v ranném věku. Ve většině se jedná o jedince, kteří mají svou osobní zkušenost s alkoholem a drogami. V DD se často setkáváme s problémy, které ovlivňují kvalitu výkonu dítěte. Často závažnost řešených problémů důvodem ke kázeňským opatřením. K nejčastějším problémům patří neprospěch, záškoláctví, útěky, problémy v kolektivu spolužáků (nesnášenlivost, arogance, agrese,šikana), stále častěji se objevují problémy se sebe pojetím a hodnotovou orientací. Rozvoj dítěte má velký význam v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou umístěny děti s různými vlohami, nadáním, vlastnostmi). Dítě, které je umístěno do dětského domova se potýká s řadou obtíží. Musí se adaptovat na nové prostředí ústavu, vnitřní řád zařízení, sžít se s kolektivem vrstevníků a s řadou pracovníků domova. V mé bakalářské práci se budu také zamýšlet nad pojmy rizikové projevy chování, prevence, volný čas dětí. Zaměřím se na prevenci rizikového chování a trávení volného času dětí umístěných v dětském domově a na základní škole Mařádkova v Opavě. Téma: Volný čas, jako prevence rizikového chování můžeme zpracovat z několika hledisek: - popis koncepce práce a prevence na DD a ŠJ, - organizování volnočasových aktivit na DD a ŠJ, - popis Základní školy Opava, Mařádkova 15, - organizace volnočasových aktivit, zájmové kroužky, kluby, nízkoprahová zařízení aj., - vysvětlení pojmu rizikové chování. 5

6 Při zpracování mé práce jsem se rozhodla pro tato hlediska, a to z důvodu znalosti školských zařízení, protože vykonávám práci vychovatelky a mohu se konkrétněji a do hloubky zabývat trávením volného času a prevencí rizikového chování. Taktéž popisu dvou školských zařízení, které z vlastní zkušenosti dostatečně znám. Dokážu alespoň zevrubně popsat rizikové projevy chování. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Volný čas Pávková (2002) říká, že volný je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění Pojem volný čas Pod pojmem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, dobrovolné vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže nepatří do volného času vyučování a činnosti s ním související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené vzdělávání a další časové ztráty. Součástí volného času nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče). Ale i z těchto činností si lidé někdy vytvoří koníčka, což je zřejmé např. ve vztahu k přípravě i konzumaci jídla. (Pávková, 2002, s.13) Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech zájmových činností, potřebují citlivé vedení. Podmínkou účinnosti je, aby toto vedení bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré, přitažlivé, účast na nich dobrovolná. Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy (Pávková, 2002). Prostředí, ve kterém děti tráví volný čas, je velmi různorodé. Může to být domov, škola, různé společenské organizace a instituce. Mnoho dětí prožívá své volné chvíle ve veřejných prostranstvích, venku, na ulici, často bez jakéhokoliv dohledu, dokonce i bez zájmu dospělých. Tato situace je neuspokojivá, je tím ohrožena výchova dětí a často i jejich bezpečnost. Toto platí zvláště pro menší děti žijící ve velkých městech. (Pávková, 2002, s.14) 7

8 1. 2 Různé pohledy na volný čas Dle Pávkové (2002) je možné se na problematiku volného času dívat z různých pohledů. Z ekonomického hlediska je důležité kolik prostředků společnost investuje do zařízení pro volný čas, zda a jakým způsobem se alespoň část nákladů vrátí. Průmysl volného času je v tržních ekonomikách samostatným a většinou dobře prosperujícím odvětvím, který však často rezignuje na vzdělávací cíle a kultivaci osobnosti (tamtéž, 2002). Z hlediska sociologického a sociálně psychologického je zapotřebí sledovat, jak činnosti ve volném čase přispívají k utváření mezilidských vztahů, zda pomáhají tyto vztahy kultivovat. Proto byl volný čas dětí a mládeže nesčíslněkrát předmětem úvah rodičů, pedagogů, psychologů i kriminalistů a v neposlední řadě sociologů a filozofů. Je zřejmé, že způsob využívání volného času je ovlivněn sociálním prostředím. Zvlášť silný vliv je vliv rodiny. Rodiče slouží svým dětem jako vzory, buď pozitivní, či negativní. Rodiny, které neplní dobře svou výchovnou funkci, se velmi často vyznačují nezájmem o to, jak dítě tráví svůj volný čas. Školy a výchovná zařízení i další subjekty mají možnost tento nedostatek do určité míry kompenzovat kvalifikovaným pedagogickým vedením. Pokud se to nepodaří, je zvýšené nebezpečí, že se dítě dostane do vlivu nežádoucí vrstevnické skupiny, kde je jeho vývoj ohrožen - agresivita, vandalismus, brutalita, nežádoucí sexualita, alkohol, nikotin a jiné drogy (tamtéž, 2002) Volný čas a životní styl Musím souhlasit s tím, že tak jak uvádí Pávková (2002), je každé dítě schopno a ochotno pro splnění svých přání a tužeb vynaložit různou míru své aktivity. Některé děti se nechávají bavit, než aby se samy bavily. Rodiče jsou pro své děti prvními vzory, děti se od svých rodičů učí žít určitým způsobem, přebírají, napodobují jejich životní styl. Pro formování vztahu k volnému času jsou důležité některé skutečnosti: - o jaký typ rodiny se jedná, jaký je způsob rodinného soužití, zda jde o rodinu malou či velkou, jaký je věk rodičů i dětí, počet dětí, jejich pohlaví, styl rodinné výchovy apod., - jaké jsou zájmy rodičů, jak si je navzájem tolerují, jaký význam se jim přikládá i kolik finančních prostředků jsou svým koníčkům i koníčkům dětí ochotni věnovat. Nedostatečné a smysluplné trávení volného času lze považovat za negativní vliv a sklon k rizikovému chování, což mohu pozorovat u dětí v dětském domově (tamtéž, 2002). 8

9 1. 4 Výchova mimo vyučování Na výchově dětí v době mimo vyučování se podílí rodina, škola, zařízení pro výchovu mimo vyučování, některé další subjekty a jiné společenské vlivy. Pojem výchova mimo vyučování lze dle Pávkové (2002) vymezit takto: - probíhá mimo vyučování - probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny - je institucionálně zajištěná - probíhá převážně ve volném čase. Volný čas dětí po vyučování je významný především pro formování hodnotových zájmů dětí, uspokojování jejich lidských potřeb, k rozvíjení specifických schopností a upevňování žádoucích morálních vlastností. Významný je taktéž z hlediska duševní hygieny. Někteří ambiciózní rodiče, ale tuto oblast duševní hygieny podceňují. Své děti přeceňují a přetěžují, a ty nejsou schopny tuto náročnou zátěž zvládat (tamtéž, 2002). Vhodně trávený volný čas podporuje prevenci společensky nevhodných a škodlivých projevů chování, což je důležité zejména v současném společenském stavu, kdy přibývá kriminalita mladistvých a klesá věk delikventů. Přiměřené pedagogické působení na trávení volného času dětí je jednou z efektivních podob prevence významných výchovných problémů, jako jsou projevy agresivity, drogová závislost, problémy v oblasti sexu. Jednou z hlavních dovedností pedagoga je schopnost vytvořit bezpečné a tvořivé ovzduší a pohodu. Jeho povinností je dále dbát o uspokojování individuálních potřeb, rozvoj zájmů a specifických schopností dětí. Musí chápat každé dítě jako individualitu, dokázat ho vhodně motivovat, přispívat k jeho nápaditosti, tvořivosti, zájmu o činnost a vzdělávání. Děti více inklinují k vychovateli či učiteli, který má svou přirozenou autoritu, dokáže si s nimi vybudovat kladné vztahy a získat si jejich důvěru. Práce vychovatele spočívá ve velké míře na pedagogické tvořivosti a využití kladné motivace (tamtéž, 2002). Profese vychovatele zahrnuje pedagogické působení v různých typech zařízení pro výchovu mimo vyučování. Struktura těchto zařízení je velmi různorodá svými funkcemi, obsahem činností i věkem vychovávaných (Pávková, 2002). 9

10 1. 5 Zařízení pro výchovu mimo vyučování Pávková (2002) udává, že nejdostupnějším zařízením pro děti pro trávení volného času je školní družina, která je součástí každé základní školy. Zaměřuje se na práci s dětmi prvního stupně a plní funkci sociální, výchovnou a zdravotní. Zájmová činnost dětí mladšího školního věku ve školní družině je různorodá, stejně jako jejich věk a stálost zájmů. Proto činnosti musí být natolik zajímavé, aby dokázaly zaujmout co největší spektrum dětí (tamtéž, 2002). Pro děti středního školního věku (druhý stupeň základní školy) pracují při základních školách školní kluby. Děti do školního klubu dochází dobrovolně, jsou samostatnější a mají již více vyhraněné zájmy (tamtéž, 2002). Zařízení, do kterého děti musejí docházet, nebo dojíždět jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže. Děti se v tomto zařízení věnují již svým rozvinutým zájmům, účastní se různých soutěží, závodů, vystoupení a pobytů mimo střediska volného času. Tyto střediska mohou navštěvovat děti, mládež i rodiče. Tyto střediska nejsou dostupná všem dětem z důvodů nepříznivé finanční situace rodiny. Alternativou pro tyto děti jsou neziskové organizace tzv. nízkoprahová zařízení kluby. Organizace zájmového vzdělávání ve volném čase : - základní umělecká škola, - jazyková škola, - občanská sdružení, - tělovýchovné a sportovní organizace, - kulturní zařízení (tamtéž, 2002) Jedním z požadavků na výchovu mimo vyučování je zásada dobrovolnosti. Ale i při uplatňování této zásady, je nutno dbát, aby činnost nevyplňovala veškerý čas. Aby dětem zbyl čas, který mají jen samy pro sebe. (Pávková, 2002) 10

11 2. Výchovné cíle, úkoly a metody Podle Pávkové (2002) můžeme říci, že výchova a vzdělávání hraje v našem životě velkou roli. Je možné jej označit za nikdy nekončící proces. Výchovný cíl bývá ovlivňován kulturou společnosti, jejími hodnotami a postoji určité skupiny obyvatel. Týkají se všech dětí ve společnosti. Příkladem výchovného cíle může být:,,dítě si uvědomuje stáří a váží si tak starého člověka. Chceme-li v určitém období dosáhnout daného cíle, je vhodné si vytvořit projekt. Vychází z potřeb nějaké cílové skupiny, z konkrétní situace (např. projekt prevence kriminality dětí.) V projektu jsou obecné cíle konkretizovány do úkolů, tj. do dílčích cílů. Úkoly musejí být však formulovány daleko přesněji s přihlédnutím na konkrétní podmínky, zaměřovat se na chování dítěte, nikoli například na jeho postoje. Příklad úkolů, které konkretizují obecný cíl (tamtéž, 2002): - děti tvoří výtvarná díla, hrají na hudební nástroje,sportují, tancují pro radost - děti se dokáží starat o drobné zvíře chované v domácnosti i v DD a ŠJ. Vhodný výběr metod a správná formulace úkolů pomáhá k snadnějšímu dosažení daného cíle. Na základě použitých metod můžeme vyhodnotit, zda se nám podařilo dosáhnout výchovných cílů, které jsme si v projektu stanovili (tamtéž, 2002). Příklad modelové činnosti, která vede k dosažení daného cíle: návštěva dopravního hřiště, na kterém jsou uměle navozovány situace a děti se je mají za úkol naučit zvládat. Po návratu si děti vyprávějí o situacích, které si měly možnost vyzkoušet a posoudit svá rozhodnutí na videonahrávce., zda se zachovaly správně či nikoliv. Byla vyhlášená soutěž o získání osvědčení správného chodce a cyklisty - společné vyhodnocení soutěže a předání získaného osvědčení dopravního mimina proběhlo na dopravním hřišti jako zpětná vazba. Pro hodnocení bylo nejdůležitější to, že děti tyto situace vnímaly pozitivně a snažily se je plnit dle svých získaných dovedností a zkušeností. 11

12 2. 1 Obsah výchovy mimo vyučování Pávková (2002) vymezuje obsah výchovy mimo vyučování jako činnosti zájmové, rekreační, společensky prospěšné, sebe obslužné a příprava na vyučování. Tyto činnosti jsou založené na dobrovolnosti, ale příprava na vyučování a sebe obslužné práce jsou považovány za povinnost. Odpočinkové činnosti jsou psychicky a fyzicky nenáročné, mají úlohu odstranit únavu. Do režimu dne se vkládají nejčastěji po obědě. Podle okolnosti mohou mít charakter klidu na pohovce, klidného pohybu, např. procházky a volné rozhovory. Děti mají rády individuální oblíbené aktivity, jako např. četbu, rukodělné práce, hudební činnosti, různé kvízy apod. (tamtéž, 2002). Rekreační činnosti jsou taktéž k odreagování a odstranění únavy z vyučování, ale obsahují však více pohybových aktivit, tělovýchovného, sportovního i turistického zaměření nebo ruční práce. Pokud nám to počasí dovoluje, měly by se realizovat na čerstvém vzduchu. Proto bychom měli tyto činnosti zařazovat co nejčastěji, poněvadž je to jeden z požadavků pro duševní i tělesný vývoj našich dětí (tamtéž, 2002). Zájmové činnosti jsou nejzásadnější součástí obsahu výchovy mimo vyučování. Uspokojování, rozvíjení a pěstění zájmů je významným výchovným úkolem, který pomáhá dětem utvářet jejich životní styl. Mezi tyto činnosti můžeme zařadit společenskovědní, přírodovědné, pracovně technické, tělovýchovné, rozumové a esteticko-výchovné. Úkolem výchovy mimo vyučování je výchova žáka s mnohostranně rozvinutými zájmy, kdy jeden z nich by měl být hlubší a mohl by se tak stát celoživotním zájmem (tamtéž, 2002). Sebeobslužné činnosti jsou mimořádně důležité. Jejich smysl je základem co největší samostatností a péčí o vlastní osobu. Jejich smyslem je naučit děti zvládat to nejdůležitější osobní hygienu, samostatné oblékání, návyk a péči udržovat pořádek a čistotu prostředí a společenské chování. Velmi důležitou podmínkou této činnosti je pravidelnost, denní režim, důslednost, vytrvalost a obrovská trpělivost. U mladších dětí formou hry (tamtéž, 2002). Společensky prospěšná činnost spočívá ve vzájemné pomoci nejen slabším, starším, ale i nemocným. Pedagogové se snaží využívat aktivit pod svým vedením, tzn., že kladně působí na jedince a tím ovlivňují jejich žádoucí chování a vztahy (tamtéž, 2002). 12

13 Příprava na vyučování je ve školních družinách dobrovolná a souvisí s plněním školních povinností. Vypracovávají se písemné i jiné zadané úkoly z oblasti rozšiřování a prohlubování poznatků a vědomostí. Vychovatel se snaží ovlivnit kvalitu přípravy na vyučování vytvořením optimálních podmínek, individuálnímu přístupu k dítěti. PNV je provázaná zájmovou činností a didaktikou (tamtéž, 2002) Vztah mezi vychovatelem a žákem Pro práci s dětmi se klade důraz na vztah vychovatel dítě, vychovatel skupina, vychovatel pedagogický kolektiv, vychovatel učitel, vychovatel nadřízený a vychovatel rodič (Pávková, 2002). Na začátku vztahu je kontakt, setkání vychovatele s dítětem. Pokud vychovatel dokáže žáka zaujmout, vzniká vztah. Z praxe je známé, že nepostačí či dokonce někdy není dobré o těchto hodnotách mluvit, ale důležitější je, aby děti v naší práci to viděly, vycítily a zažily. Nedokáže-li zaujmout vychovatel své dítě/klienta, práce vychovatele je potom bez jakýchkoliv hodnot. Význam osobních kvalit vychovatele jsou v této náročné práci bezkonkurenční. Např. čím je skupina, s níž vychovatel pracuje menší, tím přirozeněji a spontánněji přicházejí přirozeně vztahy a naopak. (Pávková, 2002) 2. 3 Duševní hygiena dětí v době mimo vyučování Velmi důležité pro pedagogy je, zda se cítí dobře tělesně, duševně i ve svých sociálních vztazích. K tomuto přispívá i vhodně sestavený režim dne. Musí být sestaven se zřetelem k přihlédnutí k věku žáka, k předchozím činnostem, přihlížet k individuálním zvláštnostem každého dítěte. Žáci se při vyučování minimálně pohybují sedí, proto je důležité tuto činnost prokládat promyšlenou pohybovou aktivitou. K celkovému pocitu pohody a spokojenosti dětí a vychovatelů v zařízeních pro výchovu mimo vyučování může přispět i vhodné uspořádání a využití materiálních podmínek a prostorové zabezpečení. Požadavkům duševní hygieny odpovídá takové prostředí, které respektuje věkové i individuální zvláštnosti dětí/klientů, poskytuje dostatek podnětů pro rozvoj osobnosti, působí esteticky a vyhovuje potřebám, soukromí, klidu, pohodlí a bezpečí. Každá škola a zařízení má nejen své specifické cíle a funkce, ale i odlišné požadavky na prostory a vybavení (Pávková, 2002). 13

14 Prostředí je nutné hodnotit nejen z pohledu potřeb dětí, ale i pedagogů. I oni by měli mít pro svoji práci vyhovující podmínky, protože to přispívá k jejich spokojenosti. Pouze klidný, spokojený a vyrovnaný vychovatel může pro děti vytvářet radostné prostředí, které je při výchově mimo vyučování velice významné (tamtéž, 2002). Požadavek zdravé životosprávy přihlíží k důležitosti střídání práce a odpočinku, pohybové aktivity a pěstování zálib. Požadavky, které jsou důležité pro zachování tělesného i duševního zdraví platí nejen pro děti, ale i pro pedagogy. Ve všech procesích, kde se pracuje s lidmi a kde hrají důležitou roli vztahy, hrozí tzv. burn out efekt (vyhoření, vypálení). Pedagogický slovník říká, že jde o vyčerpání fyzických a psychických sil, ztrátu zájmu o práci, rozpad profesionálních postojů u sociálních pracovníků, vychovatelů zejm. rizikové mládeže, učitelů, lékařů aj. Značný podíl na tomto jevu mají stres, časová náročnost povolání, administrativní zásahy, které rušivě ovlivňují práci apod. (Pávková, 2002) 2. 4 Koncepce výchovy na DD Ve výchově mimo vyučování probíhá proces učení poněkud jinak než při vyučování. Ve škole jsou žákům předávány hotové zobecněné zkušenosti, v podstatě v teoretické podobě, a to ponejvíce slovní formou. Toto převážně verbální poznání je pak podle možnosti aplikováno na praktické situace. Ve výchově mimo vyučování získávají děti poznatky a zkušenosti v bezprostřední praktické činnosti. Spojením těchto osobních zkušeností s poznatky získanými ve vyučování se vytvářejí nová poznání a nové zkušenosti. Takže děti se učí při všech typech činností, a to odpočinkových, rekreačních, zájmových, sebeobslužných, společensky prospěšných a při přípravě na vyučování. (zákon 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních). Příprava na život - se prolíná všemi složkami výchov, které se v rámci výchovně vzdělávacího a převýchovného procesu na DD plní: ve výchově uplatňujeme zásady jednotnosti, důslednosti, postupnosti a přiměřenosti. Požadavky kladené na děti musí být přiměřené věku a schopnostem dítěte. Vychováváme u dětí právní vědomí práva a povinnosti, úmluva o právech dítěte. Vytváříme v DD tradice, jako jsou logo DD, akce DD, hymna DD, udělování ceny Zámecký Skřítek apod. Klademe důraz na sounáležitost dětí - klientů s životem v zařízení a společnými příjemnými zážitky na DD tyto návyky přenášet do svého budoucího života přebudování hodnotového žebříčku dětí na DD. (zákon 109/2002 Sb.) 14

15 Vedeme děti i prakticky plnění běžných činností v rodině povinnosti máme všichni a plníme je. Vykonávání pracovní činnosti praní, úklidy, žehlení, příprava jednoduchých jídel, pomoc při drobné údržbě v rodinné skupině např. malování, opravy nábytku apod. Naučit děti podílet se na chodu DD s důrazem na hospodárné chování za spoluúčasti zvolené spolusprávy dětí aktivní podíl dětí DD estetizace DD, práce pro DD péče o okolí, park DD, úklid společně užívaných prostor apod. Vést děti, aby se dokázaly orientovat ve společnosti a připravovat je na jejich samostatný život po opuštění DD dojíždění do škol, nákupy, jednání na úřadech, v bance, na poště vyřizování osobních záležitostí Občanský průkaz, podávání žádostí, vyplňování formulářů apod. Projekty - Život nanečisto, najdi svůj směr, Startovné do života apod. Vytváření modelových situací a nácvik jejich řešení, pověřovat děti k samostatnému vyřizování jejich potřeb a záležitostí projekty. Pořádání besed s bývalými svěřenci DD o jejich životě po opuštění DD pravidelné srazy co 2 roky financované sponzorsky.(zákon 109/2002 Sb.) Příprava do školy - profesionální orientace se prolíná do veškeré práce vychovatele s dítětem, dobrá práce a uplatnění na trhu práce, to je základ do samostatného života. Vést děti k zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností důsledný a jednotný přístup vychovatele. Zdůrazňovat dětem, že příprava na vyučování je hlavní úkol dítěte a příprava na život. Cílem vychovatelů je každodenní prací dovést děti k co možná nejvyššímu stupni vzdělání. Dodržovat zásadu přiměřenosti vzít v úvahu mentální schopnosti každého dítěte a jeho zaměření. Individuální přístup k dětem. Vytvářet na DD dobré materiální podmínky k rozvoji schopností a uplatnění vědomostí dítěte. Volba vhodného profesního zaměření dítěte učebního oboru, střední školy vzhledem k prospěchu, zaměření a zájmům dítěte. Dovést dítě k dokončení učiliště, k získání zaměstnání a ubytování dítěte mimo DD. ( zákon 109/2002 Sb.) 15

16 Zájmová činnost - nepostradatelný prvek výchovně vzdělávací práce na DD. Zapojit děti do zájmových útvarů na DD, mimo DD DDM. Zájmový kroužek na ZŠ, ZUŠ výtvarný, hudební obor. TJ Sokol v Melči a Žimrovicích kopaná, Mladý hasič Melč. Dětský domov všestranně podporuje zájmové aktivity a vytváří optimální podmínky. Každé dítě má alespoň jeden zájmový kroužek. Zájmová činnost dětem dává možnost smysluplného využití jejich volného času. Zájmová činnost je prevencí rizikového chování kouření, zneužívání drog, krádeže aj. Děti v zájmových útvarech mají možnost rozvíjet své nadání a talent. Možnost uplatnění dovedností dětí mimo DD turnaje, soutěže, veřejná vystoupení apod. Chov drobného zvířectva na DD individuálně dle zaměření dětí křečci, zakrslí králici, pes na DD agility, v budoucnu se psem provádět canisterapii. Osobnost vychovatele - pedagog v dětském domově ke své práci vyžaduje integrované speciálně pedagogické vzdělání a osobnostní vlastnosti, které mu umožní zvládat jak roli vychovatele, diagnostika, tak zároveň zvládat zástupnou roli rodiče. Jeho prvním úkolem je rozvíjet rozmanitými podněty, důsledností, vlídností, pochopením individualitu dítěte a usilovat o vytvoření blízkého vztahu nezbytného pro zmírnění důsledků odloučení od rodiny. Vyžaduje to nesmírnou míru empatie a schopnost se dětem rozdávat, měl by umět vytvářet pozitivní psychosociální klima a účinně jednat s dětmi, mistrně zvládat poruchy komunikace. (Pávková, 2002) Organizace, které umožňují dětem trávit volný čas - nízkoprahové zařízení (klub Modrá kočka Opava) - Elim (centrum volnočasových aktivit Opava) - Dům dětí a mládeže, Stanice mladých přírodovědců v Opavě 16

17 II. PRAKTICKÁ ČÁST 3. Materiální vybavení dětského domova a zařízení pro výchovu mimo vyučování Zařízení pro výchovu mimo vyučování v dětském domově a zařízeních mohou kvalitně splňovat úkoly, pokud k tomu mají odpovídající materiální a prostorové podmínky. Potom můžeme materiální vybavení posuzovat z hlediska pedagogického, psychologického a hygienického. Menší děti by měly mít ke svým hrám vždy dostatek hraček a pomůcek k činnostem přiměřeným jejich věku, nemalé zásoby podnětných her a pomůcek jako jsou například zábavné a naučné knihy, vybavení pro tvořivou a zájmovou činnost. Vybavení místnosti by mělo být přiměřené k proporcím dětí. Prostor výchovného zařízení by měl být uváženě členěný, aby si měly kde odpočinout, v klidu se připravit na vyučování i radostně prožívat zájmovou činnost. Velký psychologický význam má prostornost místnosti vzhledem k počtu dětí. Nemalý hluk, neustále procházení mnoha lidí místností, nedostatek klidu, intimity a neosobnost prostředí působí na psychiku dětí/klientů negativně. Z psychologického pohledu je závažná i volba barev stěn, nábytku a dalších doplňků. Prostředí, kde děti/klienti tráví svůj volný čas, by mělo vyhovovat jejich představám. Hygienické požadavky se netýkají pouze dodržování čistoty a pořádku, ale i obsahují i celou šíři psychohygieny Dětský domov a školní jídelna Melč Toto zařízení je umístěno v zámecké budově, která byla v nedávné době celkově rekonstruována na dětský domov rodinného typu. Kapacita DD je 40 dětí. Rodinná skupina je pro 8 dětí, které mají k dispozici moderně vybavené byty. Prostředí zámku je klidné, tiché a bezprašné. Součástí areálu je státem chráněný zámecký park s naučnou dendrologickou stezkou a vzácnými dřevinami. Děti mají k dispozici víceúčelové hřiště. V dětském domově v Melči jsou umístěny děti z okresu Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Karviná a Orlová. V prvním patře se nachází 4 rodinné skupiny vč. sociálního zařízení, vychovatelny, prostorná hala s knihovnou, prostorná chodba pro sport. aktivity ping pong, tanec aj. 17

18 V přízemí je ředitelna, toalety, kuchyně, školní jídelna, prádelna, žehlírna, kanceláře vedoucí vychovatelky, sociální pracovnice a hospodářky (ekonomky), malá kuchyňka pro přípravu, sklady toaletních a čistících prostředků, údržba. Je zde také 1 rodinná skupina. Ve sklepě se nachází keramická dílna s keramickou pecí (tvořivá činnost dětí). Veškeré zařízení je přizpůsobeno všem dětem. Dětský domov je samostatným právním subjektem. Pedagogický sbor se skládá z patnácti vychovatelů a čtyř asistentek vychovatele. Pomocné a úklidové práce vykonávají 2 hospodyňky a jedna uklízečka. O ekonomickou agendu se stará jedna pracovnice. Pravidelně spolupracujeme s PPP a SPC v Opavě. V DD je nyní 36 dětí různého věku, o které se střídavě starají vychovatelky a noční asistentky. Provoz je nepřetržitý. Máme prostory pro drobné rukodělné činnosti, keramickou dílnu s vypalovací pecí. Při nevhodném počasí děti mohou využívat pro svůj sport prostornou halu. 3.2 Odlišnosti procesu ve výchově mimo vyučování v dětském domově jsou tyto - v rámci možností nahradit svěřeným dětem rodinu, která je odmítla nebo jejich výchovu nezvládla, budovat na DD atmosféru klidu, důvěry, pochopení a eliminovat špatné návyky osvojené v původní rodině dítěte, ze které muselo být odebráno, - osobnost vychovatele velký důraz je kladen na osobnost vychovatele, na chápající a lidský přístup k jemu svěřeným dětem, - DVPP plán DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. - stále zdokonalování v oboru (pedagogice, speciální pedagogice a psychologii aj. příbuzných oborech), a tak zkvalitňovat práci s dětmi, získat vychovatele za člena FICE, - budovat kolektiv pracovníků, kteří chápou svou práci jako poslání, jako pomoc potřebným, - prvky demokracie výchovy: naslouchat dítěti, zajímat se o jejich problémy, vychovávat děti k svobodnému projevu, umět vyjádřit svůj názor, otevřeně hovořit o chybách svých i druhých, vyjadřovat se k provozu DD spoluspráva dětí. - zapojení dětí do zájmových kroužků na DD i mimo něj, zájmová činnost má velký význam pro osobnostní rozvoj dětí a pro prevenci rizikového chování, je důležité, aby každé dítě našlo uplatnění svých schopností a zájmů a mohlo tak zažít pocit úspěšnosti a užitečnosti. Každý něco umí, jen se mu musí vytvořit podmínky a příležitosti, vyplnit smysluplně volný čas dětí. 18

19 - nadále zlepšovat materiální vybavení DD, udržovat dobrý stav budovy tak, aby se na DD dětem líbilo a cítily se dobře a bezpečně, zároveň tak pěstovat u dětí cit pro pěkné prostředí a estetiku, - získání sponzorů ve prospěch DD sportovní činnost, vybavení do ZK, školné ZUŠ aj. - zkvalitnění práce na úseku NRP práce ředitelky DD a soc. pracovnice ve spolupráci s odborem NRP při KÚ, - katamnestická práce (alespoň) po dobu dvou let, pro získání zpětné vazby a informace o bývalých svěřencích, pro potřebu vyhotovení úspěšnosti výchovy na DD, sledovat osud dětí po odchodu z DD návštěvy bývalých klientů v jejich domácnostech, pořádání srazů bývalých dětí DD, každé dva roky, - spolupráce s nadacemi a OS zajišťující ubytování a práci dospělým klientům opouštějící DD po ÚV, práci a ubytování jsou nejdůležitější podmínky pro zařazení tohoto jedince do společnosti a samostatného života. - postupné vybavování rodinných skupin - v celém výchovně vzdělávacím systému prosazovat bez výhrad Úmluvu o právech dítěte, děti mají svá práva na ochranu, správnou výživu, lékařskou péči, vzdělání aj. v každodenním životě na DD, - integrovat děti s různými typy handicapů (sociálními i zdravotními), kde hlavní roli sehrává vychovatel jako největší autorita, - minimalizovat selhání výchovné péče s odsunem dětí do výchovných zařízení typu DVÚ, VÚM /konzultovat s odborníky psycholog, koordinátor DDÚ, studium odborné literatury apod., - vztah vychovatel dítě na DD postavit se důvěře, za přestupek nepoužívat tresty, ale nejdříve řešit přestupek domluvou, jednáním se sociální pracovnicí, psychologem apod. Trest nastupuje až v poslední řadě výchovné opatření dle zák. č. 109/2002 Sb. - dbát na kvalitní protidrogovou prevenci (MPP strategie, minimální preventivní program) a jeho plnění. A to společným působením všech pracovníků. 19

20 3. 3 Základní škola Mařádkova Opava Využívá tři budovy umístěné nad sebou. Dvě propojené mají devět školních tříd, menší tělocvičnu s vlastními šatnami a sociálním zařízením, jazykovou a počítačovou učebnu žáků prvního stupně, kterým je rovněž k dispozici pět školních kluboven školní družiny s vlastní jídelnou a výdejnou obědů. Třetí budovu s přístavbou sportovní haly navštěvují žáci druhého stupně. Nachází se v ní sedmnáct učeben, z toho deset je vyhrazeno jednotlivým kmenovým třídám, ostatní slouží jako kompletně vybavené učebny fyziky, chemie, cizích jazyků a výpočetní techniky. V jedné třídě je umístěna školní knihovna. V přístavbě haly jsou školní dílny s vybavením pro práci s kovem i dřevem a vlastní odbornou učebnou. Nad dílnami se nachází školní cvičná kuchyň s jídelničkou. Součástí školního pozemku je také školní hřiště pro míčové a areál zahrady se záhony a menším sadem. Velká sportovní hala je využívána nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také pro tréninky basketbalových tříd a sportovní utkání žáků naší stejně jako dalších škol v okrese. Škola má vlastní hudebnu, velkou počítačovou učebnu, keramickou dílnu a tělocvičnu. Družina ke svému provozu využívá třídy prvního stupně. Učebny jsou vybaveny audio i video-technikou, počítači a přístupem k internetu. Škola se nachází blízko městských sadů, jež mohou být díky svému vybavení (koupaliště, on-line rampa, úseky vhodné jako běžecké dráhy, cyklo i on-line stezky) využívány v hodinách tělesné i sportovní výchovy, stejně jako přilehlý areál Stříbrného jezera pro botanické a zoologické procházky a pozorování. 20

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více