UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská práce Olomouc 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D.

2 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Opavě dne Podpis 2

3 Poděkování Děkuji doc. PhDr. PaedDr. Olze Krejčířové, Ph.D., za odborné vedení bakalářské práce, poskytování rad a materiálových podkladů k práci. Děkuji ředitelům Dětského domova a školní jídelny v Melči, a Základní školy Mařádkova v Opavě za možnost provést výzkum. 3

4 Úvod... 5 I Teoretická část 1. Volný čas Pojem volný čas Různé pohledy na volný čas Volný čas a životní styl Výchova mimo vyučování Zařízení pro výchovu mimo vyučování Výchovné cíle, úkoly a metody Obsah výchovy mimo Vztah mezi vychovatelem a žákem Duševní hygiena dětí v době mimo vyučování Koncepce výchovy na dětském domově II. Praktická část 3. Materiální vybavení dětského domova a zařízení pro výchovu mimo vyučování Dětský domov a školní jídelna Melč Odlišnosti procesu ve výchově mimo vyučování v DD jsou Základní škola Mařádková Opava Efektivita volnočasových aktivit jako nositel prevence Charakteristika zkoumaných souborů Popis používaných metod Průběh šetření Odpovědi na stanovené otázky Závěr Literatura Přílohy Anotace

5 ÚVOD Téma mojí bakalářské práce jsem si nezvolila náhodou. Pracuji v dětském domově jako vychovatelka. S pojmy prevence a rizikové chování jsem se setkala právě zde. Toto téma jsem si vybrala proto, že si myslím, že smysluplné trávení volného času dětí je pro prevenci rizikového chování velice důležité. Do tohoto zařízení jsou přijímány děti na základě soudního rozhodnutí. Mnohé z nich však nechtěně, nedobrovolně. Důvody zařazení jsou převážně sociální. Jedná se o děti, které pochází z velice disfunkčního, nepodnětného prostředí. Osobnost jedince byla narušena již v ranném věku. Ve většině se jedná o jedince, kteří mají svou osobní zkušenost s alkoholem a drogami. V DD se často setkáváme s problémy, které ovlivňují kvalitu výkonu dítěte. Často závažnost řešených problémů důvodem ke kázeňským opatřením. K nejčastějším problémům patří neprospěch, záškoláctví, útěky, problémy v kolektivu spolužáků (nesnášenlivost, arogance, agrese,šikana), stále častěji se objevují problémy se sebe pojetím a hodnotovou orientací. Rozvoj dítěte má velký význam v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou umístěny děti s různými vlohami, nadáním, vlastnostmi). Dítě, které je umístěno do dětského domova se potýká s řadou obtíží. Musí se adaptovat na nové prostředí ústavu, vnitřní řád zařízení, sžít se s kolektivem vrstevníků a s řadou pracovníků domova. V mé bakalářské práci se budu také zamýšlet nad pojmy rizikové projevy chování, prevence, volný čas dětí. Zaměřím se na prevenci rizikového chování a trávení volného času dětí umístěných v dětském domově a na základní škole Mařádkova v Opavě. Téma: Volný čas, jako prevence rizikového chování můžeme zpracovat z několika hledisek: - popis koncepce práce a prevence na DD a ŠJ, - organizování volnočasových aktivit na DD a ŠJ, - popis Základní školy Opava, Mařádkova 15, - organizace volnočasových aktivit, zájmové kroužky, kluby, nízkoprahová zařízení aj., - vysvětlení pojmu rizikové chování. 5

6 Při zpracování mé práce jsem se rozhodla pro tato hlediska, a to z důvodu znalosti školských zařízení, protože vykonávám práci vychovatelky a mohu se konkrétněji a do hloubky zabývat trávením volného času a prevencí rizikového chování. Taktéž popisu dvou školských zařízení, které z vlastní zkušenosti dostatečně znám. Dokážu alespoň zevrubně popsat rizikové projevy chování. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Volný čas Pávková (2002) říká, že volný je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění Pojem volný čas Pod pojmem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, dobrovolné vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže nepatří do volného času vyučování a činnosti s ním související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené vzdělávání a další časové ztráty. Součástí volného času nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče). Ale i z těchto činností si lidé někdy vytvoří koníčka, což je zřejmé např. ve vztahu k přípravě i konzumaci jídla. (Pávková, 2002, s.13) Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech oblastech zájmových činností, potřebují citlivé vedení. Podmínkou účinnosti je, aby toto vedení bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré, přitažlivé, účast na nich dobrovolná. Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy (Pávková, 2002). Prostředí, ve kterém děti tráví volný čas, je velmi různorodé. Může to být domov, škola, různé společenské organizace a instituce. Mnoho dětí prožívá své volné chvíle ve veřejných prostranstvích, venku, na ulici, často bez jakéhokoliv dohledu, dokonce i bez zájmu dospělých. Tato situace je neuspokojivá, je tím ohrožena výchova dětí a často i jejich bezpečnost. Toto platí zvláště pro menší děti žijící ve velkých městech. (Pávková, 2002, s.14) 7

8 1. 2 Různé pohledy na volný čas Dle Pávkové (2002) je možné se na problematiku volného času dívat z různých pohledů. Z ekonomického hlediska je důležité kolik prostředků společnost investuje do zařízení pro volný čas, zda a jakým způsobem se alespoň část nákladů vrátí. Průmysl volného času je v tržních ekonomikách samostatným a většinou dobře prosperujícím odvětvím, který však často rezignuje na vzdělávací cíle a kultivaci osobnosti (tamtéž, 2002). Z hlediska sociologického a sociálně psychologického je zapotřebí sledovat, jak činnosti ve volném čase přispívají k utváření mezilidských vztahů, zda pomáhají tyto vztahy kultivovat. Proto byl volný čas dětí a mládeže nesčíslněkrát předmětem úvah rodičů, pedagogů, psychologů i kriminalistů a v neposlední řadě sociologů a filozofů. Je zřejmé, že způsob využívání volného času je ovlivněn sociálním prostředím. Zvlášť silný vliv je vliv rodiny. Rodiče slouží svým dětem jako vzory, buď pozitivní, či negativní. Rodiny, které neplní dobře svou výchovnou funkci, se velmi často vyznačují nezájmem o to, jak dítě tráví svůj volný čas. Školy a výchovná zařízení i další subjekty mají možnost tento nedostatek do určité míry kompenzovat kvalifikovaným pedagogickým vedením. Pokud se to nepodaří, je zvýšené nebezpečí, že se dítě dostane do vlivu nežádoucí vrstevnické skupiny, kde je jeho vývoj ohrožen - agresivita, vandalismus, brutalita, nežádoucí sexualita, alkohol, nikotin a jiné drogy (tamtéž, 2002) Volný čas a životní styl Musím souhlasit s tím, že tak jak uvádí Pávková (2002), je každé dítě schopno a ochotno pro splnění svých přání a tužeb vynaložit různou míru své aktivity. Některé děti se nechávají bavit, než aby se samy bavily. Rodiče jsou pro své děti prvními vzory, děti se od svých rodičů učí žít určitým způsobem, přebírají, napodobují jejich životní styl. Pro formování vztahu k volnému času jsou důležité některé skutečnosti: - o jaký typ rodiny se jedná, jaký je způsob rodinného soužití, zda jde o rodinu malou či velkou, jaký je věk rodičů i dětí, počet dětí, jejich pohlaví, styl rodinné výchovy apod., - jaké jsou zájmy rodičů, jak si je navzájem tolerují, jaký význam se jim přikládá i kolik finančních prostředků jsou svým koníčkům i koníčkům dětí ochotni věnovat. Nedostatečné a smysluplné trávení volného času lze považovat za negativní vliv a sklon k rizikovému chování, což mohu pozorovat u dětí v dětském domově (tamtéž, 2002). 8

9 1. 4 Výchova mimo vyučování Na výchově dětí v době mimo vyučování se podílí rodina, škola, zařízení pro výchovu mimo vyučování, některé další subjekty a jiné společenské vlivy. Pojem výchova mimo vyučování lze dle Pávkové (2002) vymezit takto: - probíhá mimo vyučování - probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny - je institucionálně zajištěná - probíhá převážně ve volném čase. Volný čas dětí po vyučování je významný především pro formování hodnotových zájmů dětí, uspokojování jejich lidských potřeb, k rozvíjení specifických schopností a upevňování žádoucích morálních vlastností. Významný je taktéž z hlediska duševní hygieny. Někteří ambiciózní rodiče, ale tuto oblast duševní hygieny podceňují. Své děti přeceňují a přetěžují, a ty nejsou schopny tuto náročnou zátěž zvládat (tamtéž, 2002). Vhodně trávený volný čas podporuje prevenci společensky nevhodných a škodlivých projevů chování, což je důležité zejména v současném společenském stavu, kdy přibývá kriminalita mladistvých a klesá věk delikventů. Přiměřené pedagogické působení na trávení volného času dětí je jednou z efektivních podob prevence významných výchovných problémů, jako jsou projevy agresivity, drogová závislost, problémy v oblasti sexu. Jednou z hlavních dovedností pedagoga je schopnost vytvořit bezpečné a tvořivé ovzduší a pohodu. Jeho povinností je dále dbát o uspokojování individuálních potřeb, rozvoj zájmů a specifických schopností dětí. Musí chápat každé dítě jako individualitu, dokázat ho vhodně motivovat, přispívat k jeho nápaditosti, tvořivosti, zájmu o činnost a vzdělávání. Děti více inklinují k vychovateli či učiteli, který má svou přirozenou autoritu, dokáže si s nimi vybudovat kladné vztahy a získat si jejich důvěru. Práce vychovatele spočívá ve velké míře na pedagogické tvořivosti a využití kladné motivace (tamtéž, 2002). Profese vychovatele zahrnuje pedagogické působení v různých typech zařízení pro výchovu mimo vyučování. Struktura těchto zařízení je velmi různorodá svými funkcemi, obsahem činností i věkem vychovávaných (Pávková, 2002). 9

10 1. 5 Zařízení pro výchovu mimo vyučování Pávková (2002) udává, že nejdostupnějším zařízením pro děti pro trávení volného času je školní družina, která je součástí každé základní školy. Zaměřuje se na práci s dětmi prvního stupně a plní funkci sociální, výchovnou a zdravotní. Zájmová činnost dětí mladšího školního věku ve školní družině je různorodá, stejně jako jejich věk a stálost zájmů. Proto činnosti musí být natolik zajímavé, aby dokázaly zaujmout co největší spektrum dětí (tamtéž, 2002). Pro děti středního školního věku (druhý stupeň základní školy) pracují při základních školách školní kluby. Děti do školního klubu dochází dobrovolně, jsou samostatnější a mají již více vyhraněné zájmy (tamtéž, 2002). Zařízení, do kterého děti musejí docházet, nebo dojíždět jsou střediska pro volný čas dětí a mládeže. Děti se v tomto zařízení věnují již svým rozvinutým zájmům, účastní se různých soutěží, závodů, vystoupení a pobytů mimo střediska volného času. Tyto střediska mohou navštěvovat děti, mládež i rodiče. Tyto střediska nejsou dostupná všem dětem z důvodů nepříznivé finanční situace rodiny. Alternativou pro tyto děti jsou neziskové organizace tzv. nízkoprahová zařízení kluby. Organizace zájmového vzdělávání ve volném čase : - základní umělecká škola, - jazyková škola, - občanská sdružení, - tělovýchovné a sportovní organizace, - kulturní zařízení (tamtéž, 2002) Jedním z požadavků na výchovu mimo vyučování je zásada dobrovolnosti. Ale i při uplatňování této zásady, je nutno dbát, aby činnost nevyplňovala veškerý čas. Aby dětem zbyl čas, který mají jen samy pro sebe. (Pávková, 2002) 10

11 2. Výchovné cíle, úkoly a metody Podle Pávkové (2002) můžeme říci, že výchova a vzdělávání hraje v našem životě velkou roli. Je možné jej označit za nikdy nekončící proces. Výchovný cíl bývá ovlivňován kulturou společnosti, jejími hodnotami a postoji určité skupiny obyvatel. Týkají se všech dětí ve společnosti. Příkladem výchovného cíle může být:,,dítě si uvědomuje stáří a váží si tak starého člověka. Chceme-li v určitém období dosáhnout daného cíle, je vhodné si vytvořit projekt. Vychází z potřeb nějaké cílové skupiny, z konkrétní situace (např. projekt prevence kriminality dětí.) V projektu jsou obecné cíle konkretizovány do úkolů, tj. do dílčích cílů. Úkoly musejí být však formulovány daleko přesněji s přihlédnutím na konkrétní podmínky, zaměřovat se na chování dítěte, nikoli například na jeho postoje. Příklad úkolů, které konkretizují obecný cíl (tamtéž, 2002): - děti tvoří výtvarná díla, hrají na hudební nástroje,sportují, tancují pro radost - děti se dokáží starat o drobné zvíře chované v domácnosti i v DD a ŠJ. Vhodný výběr metod a správná formulace úkolů pomáhá k snadnějšímu dosažení daného cíle. Na základě použitých metod můžeme vyhodnotit, zda se nám podařilo dosáhnout výchovných cílů, které jsme si v projektu stanovili (tamtéž, 2002). Příklad modelové činnosti, která vede k dosažení daného cíle: návštěva dopravního hřiště, na kterém jsou uměle navozovány situace a děti se je mají za úkol naučit zvládat. Po návratu si děti vyprávějí o situacích, které si měly možnost vyzkoušet a posoudit svá rozhodnutí na videonahrávce., zda se zachovaly správně či nikoliv. Byla vyhlášená soutěž o získání osvědčení správného chodce a cyklisty - společné vyhodnocení soutěže a předání získaného osvědčení dopravního mimina proběhlo na dopravním hřišti jako zpětná vazba. Pro hodnocení bylo nejdůležitější to, že děti tyto situace vnímaly pozitivně a snažily se je plnit dle svých získaných dovedností a zkušeností. 11

12 2. 1 Obsah výchovy mimo vyučování Pávková (2002) vymezuje obsah výchovy mimo vyučování jako činnosti zájmové, rekreační, společensky prospěšné, sebe obslužné a příprava na vyučování. Tyto činnosti jsou založené na dobrovolnosti, ale příprava na vyučování a sebe obslužné práce jsou považovány za povinnost. Odpočinkové činnosti jsou psychicky a fyzicky nenáročné, mají úlohu odstranit únavu. Do režimu dne se vkládají nejčastěji po obědě. Podle okolnosti mohou mít charakter klidu na pohovce, klidného pohybu, např. procházky a volné rozhovory. Děti mají rády individuální oblíbené aktivity, jako např. četbu, rukodělné práce, hudební činnosti, různé kvízy apod. (tamtéž, 2002). Rekreační činnosti jsou taktéž k odreagování a odstranění únavy z vyučování, ale obsahují však více pohybových aktivit, tělovýchovného, sportovního i turistického zaměření nebo ruční práce. Pokud nám to počasí dovoluje, měly by se realizovat na čerstvém vzduchu. Proto bychom měli tyto činnosti zařazovat co nejčastěji, poněvadž je to jeden z požadavků pro duševní i tělesný vývoj našich dětí (tamtéž, 2002). Zájmové činnosti jsou nejzásadnější součástí obsahu výchovy mimo vyučování. Uspokojování, rozvíjení a pěstění zájmů je významným výchovným úkolem, který pomáhá dětem utvářet jejich životní styl. Mezi tyto činnosti můžeme zařadit společenskovědní, přírodovědné, pracovně technické, tělovýchovné, rozumové a esteticko-výchovné. Úkolem výchovy mimo vyučování je výchova žáka s mnohostranně rozvinutými zájmy, kdy jeden z nich by měl být hlubší a mohl by se tak stát celoživotním zájmem (tamtéž, 2002). Sebeobslužné činnosti jsou mimořádně důležité. Jejich smysl je základem co největší samostatností a péčí o vlastní osobu. Jejich smyslem je naučit děti zvládat to nejdůležitější osobní hygienu, samostatné oblékání, návyk a péči udržovat pořádek a čistotu prostředí a společenské chování. Velmi důležitou podmínkou této činnosti je pravidelnost, denní režim, důslednost, vytrvalost a obrovská trpělivost. U mladších dětí formou hry (tamtéž, 2002). Společensky prospěšná činnost spočívá ve vzájemné pomoci nejen slabším, starším, ale i nemocným. Pedagogové se snaží využívat aktivit pod svým vedením, tzn., že kladně působí na jedince a tím ovlivňují jejich žádoucí chování a vztahy (tamtéž, 2002). 12

13 Příprava na vyučování je ve školních družinách dobrovolná a souvisí s plněním školních povinností. Vypracovávají se písemné i jiné zadané úkoly z oblasti rozšiřování a prohlubování poznatků a vědomostí. Vychovatel se snaží ovlivnit kvalitu přípravy na vyučování vytvořením optimálních podmínek, individuálnímu přístupu k dítěti. PNV je provázaná zájmovou činností a didaktikou (tamtéž, 2002) Vztah mezi vychovatelem a žákem Pro práci s dětmi se klade důraz na vztah vychovatel dítě, vychovatel skupina, vychovatel pedagogický kolektiv, vychovatel učitel, vychovatel nadřízený a vychovatel rodič (Pávková, 2002). Na začátku vztahu je kontakt, setkání vychovatele s dítětem. Pokud vychovatel dokáže žáka zaujmout, vzniká vztah. Z praxe je známé, že nepostačí či dokonce někdy není dobré o těchto hodnotách mluvit, ale důležitější je, aby děti v naší práci to viděly, vycítily a zažily. Nedokáže-li zaujmout vychovatel své dítě/klienta, práce vychovatele je potom bez jakýchkoliv hodnot. Význam osobních kvalit vychovatele jsou v této náročné práci bezkonkurenční. Např. čím je skupina, s níž vychovatel pracuje menší, tím přirozeněji a spontánněji přicházejí přirozeně vztahy a naopak. (Pávková, 2002) 2. 3 Duševní hygiena dětí v době mimo vyučování Velmi důležité pro pedagogy je, zda se cítí dobře tělesně, duševně i ve svých sociálních vztazích. K tomuto přispívá i vhodně sestavený režim dne. Musí být sestaven se zřetelem k přihlédnutí k věku žáka, k předchozím činnostem, přihlížet k individuálním zvláštnostem každého dítěte. Žáci se při vyučování minimálně pohybují sedí, proto je důležité tuto činnost prokládat promyšlenou pohybovou aktivitou. K celkovému pocitu pohody a spokojenosti dětí a vychovatelů v zařízeních pro výchovu mimo vyučování může přispět i vhodné uspořádání a využití materiálních podmínek a prostorové zabezpečení. Požadavkům duševní hygieny odpovídá takové prostředí, které respektuje věkové i individuální zvláštnosti dětí/klientů, poskytuje dostatek podnětů pro rozvoj osobnosti, působí esteticky a vyhovuje potřebám, soukromí, klidu, pohodlí a bezpečí. Každá škola a zařízení má nejen své specifické cíle a funkce, ale i odlišné požadavky na prostory a vybavení (Pávková, 2002). 13

14 Prostředí je nutné hodnotit nejen z pohledu potřeb dětí, ale i pedagogů. I oni by měli mít pro svoji práci vyhovující podmínky, protože to přispívá k jejich spokojenosti. Pouze klidný, spokojený a vyrovnaný vychovatel může pro děti vytvářet radostné prostředí, které je při výchově mimo vyučování velice významné (tamtéž, 2002). Požadavek zdravé životosprávy přihlíží k důležitosti střídání práce a odpočinku, pohybové aktivity a pěstování zálib. Požadavky, které jsou důležité pro zachování tělesného i duševního zdraví platí nejen pro děti, ale i pro pedagogy. Ve všech procesích, kde se pracuje s lidmi a kde hrají důležitou roli vztahy, hrozí tzv. burn out efekt (vyhoření, vypálení). Pedagogický slovník říká, že jde o vyčerpání fyzických a psychických sil, ztrátu zájmu o práci, rozpad profesionálních postojů u sociálních pracovníků, vychovatelů zejm. rizikové mládeže, učitelů, lékařů aj. Značný podíl na tomto jevu mají stres, časová náročnost povolání, administrativní zásahy, které rušivě ovlivňují práci apod. (Pávková, 2002) 2. 4 Koncepce výchovy na DD Ve výchově mimo vyučování probíhá proces učení poněkud jinak než při vyučování. Ve škole jsou žákům předávány hotové zobecněné zkušenosti, v podstatě v teoretické podobě, a to ponejvíce slovní formou. Toto převážně verbální poznání je pak podle možnosti aplikováno na praktické situace. Ve výchově mimo vyučování získávají děti poznatky a zkušenosti v bezprostřední praktické činnosti. Spojením těchto osobních zkušeností s poznatky získanými ve vyučování se vytvářejí nová poznání a nové zkušenosti. Takže děti se učí při všech typech činností, a to odpočinkových, rekreačních, zájmových, sebeobslužných, společensky prospěšných a při přípravě na vyučování. (zákon 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních). Příprava na život - se prolíná všemi složkami výchov, které se v rámci výchovně vzdělávacího a převýchovného procesu na DD plní: ve výchově uplatňujeme zásady jednotnosti, důslednosti, postupnosti a přiměřenosti. Požadavky kladené na děti musí být přiměřené věku a schopnostem dítěte. Vychováváme u dětí právní vědomí práva a povinnosti, úmluva o právech dítěte. Vytváříme v DD tradice, jako jsou logo DD, akce DD, hymna DD, udělování ceny Zámecký Skřítek apod. Klademe důraz na sounáležitost dětí - klientů s životem v zařízení a společnými příjemnými zážitky na DD tyto návyky přenášet do svého budoucího života přebudování hodnotového žebříčku dětí na DD. (zákon 109/2002 Sb.) 14

15 Vedeme děti i prakticky plnění běžných činností v rodině povinnosti máme všichni a plníme je. Vykonávání pracovní činnosti praní, úklidy, žehlení, příprava jednoduchých jídel, pomoc při drobné údržbě v rodinné skupině např. malování, opravy nábytku apod. Naučit děti podílet se na chodu DD s důrazem na hospodárné chování za spoluúčasti zvolené spolusprávy dětí aktivní podíl dětí DD estetizace DD, práce pro DD péče o okolí, park DD, úklid společně užívaných prostor apod. Vést děti, aby se dokázaly orientovat ve společnosti a připravovat je na jejich samostatný život po opuštění DD dojíždění do škol, nákupy, jednání na úřadech, v bance, na poště vyřizování osobních záležitostí Občanský průkaz, podávání žádostí, vyplňování formulářů apod. Projekty - Život nanečisto, najdi svůj směr, Startovné do života apod. Vytváření modelových situací a nácvik jejich řešení, pověřovat děti k samostatnému vyřizování jejich potřeb a záležitostí projekty. Pořádání besed s bývalými svěřenci DD o jejich životě po opuštění DD pravidelné srazy co 2 roky financované sponzorsky.(zákon 109/2002 Sb.) Příprava do školy - profesionální orientace se prolíná do veškeré práce vychovatele s dítětem, dobrá práce a uplatnění na trhu práce, to je základ do samostatného života. Vést děti k zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností důsledný a jednotný přístup vychovatele. Zdůrazňovat dětem, že příprava na vyučování je hlavní úkol dítěte a příprava na život. Cílem vychovatelů je každodenní prací dovést děti k co možná nejvyššímu stupni vzdělání. Dodržovat zásadu přiměřenosti vzít v úvahu mentální schopnosti každého dítěte a jeho zaměření. Individuální přístup k dětem. Vytvářet na DD dobré materiální podmínky k rozvoji schopností a uplatnění vědomostí dítěte. Volba vhodného profesního zaměření dítěte učebního oboru, střední školy vzhledem k prospěchu, zaměření a zájmům dítěte. Dovést dítě k dokončení učiliště, k získání zaměstnání a ubytování dítěte mimo DD. ( zákon 109/2002 Sb.) 15

16 Zájmová činnost - nepostradatelný prvek výchovně vzdělávací práce na DD. Zapojit děti do zájmových útvarů na DD, mimo DD DDM. Zájmový kroužek na ZŠ, ZUŠ výtvarný, hudební obor. TJ Sokol v Melči a Žimrovicích kopaná, Mladý hasič Melč. Dětský domov všestranně podporuje zájmové aktivity a vytváří optimální podmínky. Každé dítě má alespoň jeden zájmový kroužek. Zájmová činnost dětem dává možnost smysluplného využití jejich volného času. Zájmová činnost je prevencí rizikového chování kouření, zneužívání drog, krádeže aj. Děti v zájmových útvarech mají možnost rozvíjet své nadání a talent. Možnost uplatnění dovedností dětí mimo DD turnaje, soutěže, veřejná vystoupení apod. Chov drobného zvířectva na DD individuálně dle zaměření dětí křečci, zakrslí králici, pes na DD agility, v budoucnu se psem provádět canisterapii. Osobnost vychovatele - pedagog v dětském domově ke své práci vyžaduje integrované speciálně pedagogické vzdělání a osobnostní vlastnosti, které mu umožní zvládat jak roli vychovatele, diagnostika, tak zároveň zvládat zástupnou roli rodiče. Jeho prvním úkolem je rozvíjet rozmanitými podněty, důsledností, vlídností, pochopením individualitu dítěte a usilovat o vytvoření blízkého vztahu nezbytného pro zmírnění důsledků odloučení od rodiny. Vyžaduje to nesmírnou míru empatie a schopnost se dětem rozdávat, měl by umět vytvářet pozitivní psychosociální klima a účinně jednat s dětmi, mistrně zvládat poruchy komunikace. (Pávková, 2002) Organizace, které umožňují dětem trávit volný čas - nízkoprahové zařízení (klub Modrá kočka Opava) - Elim (centrum volnočasových aktivit Opava) - Dům dětí a mládeže, Stanice mladých přírodovědců v Opavě 16

17 II. PRAKTICKÁ ČÁST 3. Materiální vybavení dětského domova a zařízení pro výchovu mimo vyučování Zařízení pro výchovu mimo vyučování v dětském domově a zařízeních mohou kvalitně splňovat úkoly, pokud k tomu mají odpovídající materiální a prostorové podmínky. Potom můžeme materiální vybavení posuzovat z hlediska pedagogického, psychologického a hygienického. Menší děti by měly mít ke svým hrám vždy dostatek hraček a pomůcek k činnostem přiměřeným jejich věku, nemalé zásoby podnětných her a pomůcek jako jsou například zábavné a naučné knihy, vybavení pro tvořivou a zájmovou činnost. Vybavení místnosti by mělo být přiměřené k proporcím dětí. Prostor výchovného zařízení by měl být uváženě členěný, aby si měly kde odpočinout, v klidu se připravit na vyučování i radostně prožívat zájmovou činnost. Velký psychologický význam má prostornost místnosti vzhledem k počtu dětí. Nemalý hluk, neustále procházení mnoha lidí místností, nedostatek klidu, intimity a neosobnost prostředí působí na psychiku dětí/klientů negativně. Z psychologického pohledu je závažná i volba barev stěn, nábytku a dalších doplňků. Prostředí, kde děti/klienti tráví svůj volný čas, by mělo vyhovovat jejich představám. Hygienické požadavky se netýkají pouze dodržování čistoty a pořádku, ale i obsahují i celou šíři psychohygieny Dětský domov a školní jídelna Melč Toto zařízení je umístěno v zámecké budově, která byla v nedávné době celkově rekonstruována na dětský domov rodinného typu. Kapacita DD je 40 dětí. Rodinná skupina je pro 8 dětí, které mají k dispozici moderně vybavené byty. Prostředí zámku je klidné, tiché a bezprašné. Součástí areálu je státem chráněný zámecký park s naučnou dendrologickou stezkou a vzácnými dřevinami. Děti mají k dispozici víceúčelové hřiště. V dětském domově v Melči jsou umístěny děti z okresu Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Karviná a Orlová. V prvním patře se nachází 4 rodinné skupiny vč. sociálního zařízení, vychovatelny, prostorná hala s knihovnou, prostorná chodba pro sport. aktivity ping pong, tanec aj. 17

18 V přízemí je ředitelna, toalety, kuchyně, školní jídelna, prádelna, žehlírna, kanceláře vedoucí vychovatelky, sociální pracovnice a hospodářky (ekonomky), malá kuchyňka pro přípravu, sklady toaletních a čistících prostředků, údržba. Je zde také 1 rodinná skupina. Ve sklepě se nachází keramická dílna s keramickou pecí (tvořivá činnost dětí). Veškeré zařízení je přizpůsobeno všem dětem. Dětský domov je samostatným právním subjektem. Pedagogický sbor se skládá z patnácti vychovatelů a čtyř asistentek vychovatele. Pomocné a úklidové práce vykonávají 2 hospodyňky a jedna uklízečka. O ekonomickou agendu se stará jedna pracovnice. Pravidelně spolupracujeme s PPP a SPC v Opavě. V DD je nyní 36 dětí různého věku, o které se střídavě starají vychovatelky a noční asistentky. Provoz je nepřetržitý. Máme prostory pro drobné rukodělné činnosti, keramickou dílnu s vypalovací pecí. Při nevhodném počasí děti mohou využívat pro svůj sport prostornou halu. 3.2 Odlišnosti procesu ve výchově mimo vyučování v dětském domově jsou tyto - v rámci možností nahradit svěřeným dětem rodinu, která je odmítla nebo jejich výchovu nezvládla, budovat na DD atmosféru klidu, důvěry, pochopení a eliminovat špatné návyky osvojené v původní rodině dítěte, ze které muselo být odebráno, - osobnost vychovatele velký důraz je kladen na osobnost vychovatele, na chápající a lidský přístup k jemu svěřeným dětem, - DVPP plán DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. - stále zdokonalování v oboru (pedagogice, speciální pedagogice a psychologii aj. příbuzných oborech), a tak zkvalitňovat práci s dětmi, získat vychovatele za člena FICE, - budovat kolektiv pracovníků, kteří chápou svou práci jako poslání, jako pomoc potřebným, - prvky demokracie výchovy: naslouchat dítěti, zajímat se o jejich problémy, vychovávat děti k svobodnému projevu, umět vyjádřit svůj názor, otevřeně hovořit o chybách svých i druhých, vyjadřovat se k provozu DD spoluspráva dětí. - zapojení dětí do zájmových kroužků na DD i mimo něj, zájmová činnost má velký význam pro osobnostní rozvoj dětí a pro prevenci rizikového chování, je důležité, aby každé dítě našlo uplatnění svých schopností a zájmů a mohlo tak zažít pocit úspěšnosti a užitečnosti. Každý něco umí, jen se mu musí vytvořit podmínky a příležitosti, vyplnit smysluplně volný čas dětí. 18

19 - nadále zlepšovat materiální vybavení DD, udržovat dobrý stav budovy tak, aby se na DD dětem líbilo a cítily se dobře a bezpečně, zároveň tak pěstovat u dětí cit pro pěkné prostředí a estetiku, - získání sponzorů ve prospěch DD sportovní činnost, vybavení do ZK, školné ZUŠ aj. - zkvalitnění práce na úseku NRP práce ředitelky DD a soc. pracovnice ve spolupráci s odborem NRP při KÚ, - katamnestická práce (alespoň) po dobu dvou let, pro získání zpětné vazby a informace o bývalých svěřencích, pro potřebu vyhotovení úspěšnosti výchovy na DD, sledovat osud dětí po odchodu z DD návštěvy bývalých klientů v jejich domácnostech, pořádání srazů bývalých dětí DD, každé dva roky, - spolupráce s nadacemi a OS zajišťující ubytování a práci dospělým klientům opouštějící DD po ÚV, práci a ubytování jsou nejdůležitější podmínky pro zařazení tohoto jedince do společnosti a samostatného života. - postupné vybavování rodinných skupin - v celém výchovně vzdělávacím systému prosazovat bez výhrad Úmluvu o právech dítěte, děti mají svá práva na ochranu, správnou výživu, lékařskou péči, vzdělání aj. v každodenním životě na DD, - integrovat děti s různými typy handicapů (sociálními i zdravotními), kde hlavní roli sehrává vychovatel jako největší autorita, - minimalizovat selhání výchovné péče s odsunem dětí do výchovných zařízení typu DVÚ, VÚM /konzultovat s odborníky psycholog, koordinátor DDÚ, studium odborné literatury apod., - vztah vychovatel dítě na DD postavit se důvěře, za přestupek nepoužívat tresty, ale nejdříve řešit přestupek domluvou, jednáním se sociální pracovnicí, psychologem apod. Trest nastupuje až v poslední řadě výchovné opatření dle zák. č. 109/2002 Sb. - dbát na kvalitní protidrogovou prevenci (MPP strategie, minimální preventivní program) a jeho plnění. A to společným působením všech pracovníků. 19

20 3. 3 Základní škola Mařádkova Opava Využívá tři budovy umístěné nad sebou. Dvě propojené mají devět školních tříd, menší tělocvičnu s vlastními šatnami a sociálním zařízením, jazykovou a počítačovou učebnu žáků prvního stupně, kterým je rovněž k dispozici pět školních kluboven školní družiny s vlastní jídelnou a výdejnou obědů. Třetí budovu s přístavbou sportovní haly navštěvují žáci druhého stupně. Nachází se v ní sedmnáct učeben, z toho deset je vyhrazeno jednotlivým kmenovým třídám, ostatní slouží jako kompletně vybavené učebny fyziky, chemie, cizích jazyků a výpočetní techniky. V jedné třídě je umístěna školní knihovna. V přístavbě haly jsou školní dílny s vybavením pro práci s kovem i dřevem a vlastní odbornou učebnou. Nad dílnami se nachází školní cvičná kuchyň s jídelničkou. Součástí školního pozemku je také školní hřiště pro míčové a areál zahrady se záhony a menším sadem. Velká sportovní hala je využívána nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také pro tréninky basketbalových tříd a sportovní utkání žáků naší stejně jako dalších škol v okrese. Škola má vlastní hudebnu, velkou počítačovou učebnu, keramickou dílnu a tělocvičnu. Družina ke svému provozu využívá třídy prvního stupně. Učebny jsou vybaveny audio i video-technikou, počítači a přístupem k internetu. Škola se nachází blízko městských sadů, jež mohou být díky svému vybavení (koupaliště, on-line rampa, úseky vhodné jako běžecké dráhy, cyklo i on-line stezky) využívány v hodinách tělesné i sportovní výchovy, stejně jako přilehlý areál Stříbrného jezera pro botanické a zoologické procházky a pozorování. 20

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více