Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. Vypracoval: Hynek Zatloukal

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis

3 Poděkování Chtěl bych vyjádřit své poděkování všem, kteří mi při zpracování bakalářské práce pomohli, zejména vedoucímu práce doc. PhDr. Pavlu Mühlpachrovi, Ph.D. za důvěru při volbě tématu, konzultace a cenné připomínky v průběhu zpracování díla. Hynek Zatloukal, březen 2006

4 Obsah Úvod 1. Náhradní výchova a péče o děti a mládež 1.1 Rodina 1.2 Náhradní výchova a její alternativy Příčiny umisťování dětí do náhradní péče Opatření a alternativy Opatrovnictví Zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí 1.3 Náhradní rodinná péče Adopce (osvojení) Předadopční péče. Osvojení zrušitelné (1. stupně, osvojení prosté). Osvojení nezrušitelné (2. stupně, osvojení plné). Mezinárodní osvojení Pěstounská péče Zařízení pro výkon pěstounské péče (skupinová pěstounská péče) SOS dětská vesnička. Předpěstounská péče. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Profesionální pěstounská péče Poručenství Svěření dítěte do výchovy (jiných fyzických osob než rodičů) Pobyt dítěte mimo ústav (hostitelská péče) 1.4 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1.5 Náhradní výchovná péče (ústavní péče) 1.6 Ústavní péče v zahraničí Shrnutí dosavadního vývoje ve světě Specifika v jednotlivých zemích 2. Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 2.1 Ústavní výchova a ochranná výchova 2.2 Struktura zařízení v České republice 2.3 Historický exkurz 2.4 Negativní vlivy a nedostatky v ústavní péči 2.5 Organizace a edukace v dětských domovech 2.6 Právní rámec

5 3. Dodržování základních lidských práv a svobod 3.1 Nástin problematiky ústavnosti 3.2 Úvod do oblasti lidských práv Vývoj a historie lidských práv Dějiny lidských práv na území České republiky Specifická práva dětí v historii Předpoklad vývoje lidských práv v rámci Evropské unie 3.3 Listina základních práv a svobod Základní lidská práva a svobody Hospodářská, sociální a kulturní práva 3.4 Práva dětí v ostatních dokumentech Úmluva o právech dítěte 4. Výzkum 4.1 Cíl bakalářské práce 4.2 Metodika 4.3 Analýza systému Současné problémy systému náhradní péče Přehled zařízení náhradní péče na Olomoucku a Zlínsku Organizační struktura školských ústavních zařízení Přehled školských ústavních zařízení v Olomouckém kraji Přehled školských ústavních zařízení ve Zlínském kraji Popis a charakteristika Dětského domova v Lipníku nad Bečvou Organizační struktura Provoz a režim domova Edukace v dětském domově Dodržování Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a zákona číslo 109/2002 Sb. v dětských domovech 4.4 Výsledky výzkumu 5. Návrhy a opatření 5.1 Změna filozofie přístupu k edukaci dítěte 5.2 Soubor konkrétních návrhů a opatření Závěr Shrnutí Summary Literatura Seznam použitých zkratek Přílohy

6 Úvod Podle preambule Úmluvy o právech dítěte, stěžejního mezinárodního dokumentu o základních lidských právech, uznávají smluvní státy, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. V České republice žije okolo dvaceti tisíc dětí, které ve vlastní rodině vyrůstat nemohou. Přitom pouze dvě procenta z nich jsou úplní sirotci, kdežto 98 % jich své vlastní rodiče má, ale ti se o ně z nejrůznějších důvodů nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. Přes současný trend péče o děti ve světě sanací biologické rodiny je u nás vzhledem k počtu obyvatel dlouhodobě nejvyšší počet dětí umístěných v ústavních zařízeních. Tato realita je předmětem trvalé kritiky expertů i veřejnosti. Děti žijící v ústavní péči jsou do určité míry vyřazeny z běžného způsobu života a jsou tedy potenciálně ohroženy z hlediska svého dalšího vývoje. V souladu se společenskými změnami po roce 1989, rozvoji mezinárodní spolupráce, kodifikací v právním systému a integračním směřováním došlo i k zásadní přeměně institutu ústavní péče. Probíhající reformy českého školství vyžadují v celé oblasti výchovy a vzdělávání pozitivní, rovný přístup k dětem bez jakékoliv diskriminace na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti v duchu demokratismu a humanismu. Problematika ústavní péče a práv dítěte je v posledním období silně medializovaná. Lze snadno podlehnout dojmu, že děti u nás jsou z hlediska srovnání počtu umístění drženy v ústavech a ochrana práv dítěte a kvalita života v nich výrazně zaostává v mezinárodním srovnání. Jaký je skutečný stav transformace dětských domovů jsem se proto pokusil zpracovat v předkládané práci. Zvolené téma pojímám nejen primárně z roviny speciálně pedagogické, ale také multidisciplinárně, zejména z pohledu sociální pedagogiky a práva. Vzhledem ke svému studiu na právnické fakultě i z pozice práv fiktivního dítěte v ústavní péči. V kontextu se svou dvacetiletou praxí práce s dětmi, současné profesi vychovatele a řadě absolvovaných odborných praxí, stáží a výkonu zaměstnání v dětských domovech a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je toto téma předmětem mého zájmu. Předkládaná analýza systému je tedy z mého pohledu chápána více než povinná bakalářská práce, spíše jako osobní vklad do diskuse o řešení přiměřené, ale efektivní a potřebám odpovídající podpory mladým lidem z dětských domovů, kteří se touží stát plnohodnotnými členy naší společnosti. Pro omezený rozsah a charakter práce může však jít pouze o náznak paradigmat s nárysem jednotlivých myšlenek, vysvětlením zásadních pojmů, principů a vzájemných souvislostí. 6

7 Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol: První je zaměřena na úlohu rodiny, odlišnosti a specifika náhradní výchovy, formy náhradní rodinné péče, ústavní zařízení a na zahraniční zkušenosti. Druhá část popisuje školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a jejich systém, analyzuje negativní vlivy, nedostatky a problémy ústavní péče. Je také věnována dětským domovům, jejich struktuře, historii, účelu, organizaci a právnímu rámci. Ve třetí nastiňuji problematiku základních lidských práv a svobod se specifikou dodržování práv dítěte. Z důvodu srozumitelnosti je opatřena řadou vysvětlujících poznámek. Výzkumná část je obsahem čtvrté kapitoly. Je zaměřena na analýzu systému náhradní výchovy a struktury Dětského domova v Lipníku nad Bečvou. Závěrečná 5. část pojednává o návrzích a opatřeních. V příloze jsou uveřejněny tabulky s údaji, seznamy školských zařízení, výňatky právních předpisů a jiné doplňky. Cílem bakalářské práce je podat souhrnný náhled na transformaci systému ústavní výchovy a na problematiku dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji prostřednictvím vybraného zařízení v Lipníku nad Bečvou, s důrazem na dodržování práv dítěte. Bakalářská práce je charakteru kvalitativního výzkumu. Z hlediska metodologie je zpracovaná monografickou procedurou a má ráz teoretické studie. K dosažení cíle byla použita kvalitativní metoda a techniky standardizovaného a strukturovaného rozhovoru, analýzy dokumentů, obsahové analýzy a kritické analýzy informačních zdrojů. 7

8 1. Náhradní výchova a péče o děti a mládež 1.1 Rodina Podle lidské přirozenosti je rodina založená na svazku muže a ženy (zpravidla spojená manželstvím) a jejich dětí základní jednotkou lidské společnosti. Součástí širší rodiny je i další bližší a vzdálenější příbuzenstvo. Rodina jako biosociální skupina poskytuje svým členům zajištění životních potřeb, hmotné i sociální zázemí, vzájemnou podporu, je výchozím článkem při pronikání do makrosociálního prostředí. Rodina je základem socializace, formuje člověka k zařazení do společnosti, předává tradice, návyky (Koluchová 1988, s.38). Coby instituce vznikla na počátku lidských dějin k ochraně před vnějším nebezpečím a k předávání základních duchovních a materiálních hodnot. Funkce rodiny se rozvíjejí v souvislosti se společenskými změnami a proměnou kulturních faktorů, které ovlivňují postavení rodiny ve společnosti i její vnitřní vztahy. Výrost (1998, s. 304) uvádí čtyři základní funkce: reprodukční, materiální, výchovnou a emocionální. Moderní rodina některé ze svých dřívějších úloh pozbyla. Současná typická rodina západního světa je charakterizována menší početností svých členů, větší demokratizací a zrovnoprávněním vztahů, zaměstnaností obou rodičů, konzumním životním stylem, rozdílem v životních podmínkách, a také nestabilitou. V dnešní postmoderní době přestává často rodina plnit své poslání, velmi nepříznivě se projevuje spěch a stres dnešní doby, dochází ke změně životních hodnot. Převedení oblasti výchovy v období industrializace do sféry státu znamená přenesení funkcí - původně vyhrazených rodině např. obcím, školám, úředním institucím či neziskovému sektoru. Přestože rodina prochází mnoha proměnami, její ústřední rolí zůstává nadále ochrana a intencionální i funkcionální výchova dítěte a péče o ně. Péče o dítě a jeho výchova v rodině je jeho nejpřirozenější formou, proto má dítě právo v rodině vyrůstat Přirozená biologická rodina poskytuje optimální prostředí pro zdravý vývoj dětí. Vytváří jim mravně hodnotové orientace, identifikační vzory, vpravuje je do svého genderu, 1 seznamuje s chováním budoucí mužské, ženské i rodičovské role. Učí děti reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje jim prakticky ověřovat získané dovednosti. Uplatňuje se jako regulátor chování a společensky žádoucích norem, obecně uznávaných hodnot, tradic, předsudků, ale i norem právních. Pod vlivem rodinného působení jsou formovány postoje k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně. Určující je i výchovný styl, který rodina volí, zejména je důležitý 1 Pohlaví biologická (anatomicko-fyziologická) skutečnost, gender co se s jedincem daného pohlaví stane působením kulturně-sociálních vlivů (maskulinita, feminita). Srov. Helus

9 demokratický přístup a harmonické vztahy. Matějček (1999, s. 62) hovoří i o nevhodných přístupech rodičů ke svým dětem výchově zavrhující, rozmazlující, perfekcionalistické, úzkostné a autoritářské. V rozhodování o způsobu výchovy dítěte jsou v pozici prvotní autority jeho rodiče (s výjimkou týrání a zneužívání) a nesou za něho také primární odpovědnost. Vlastní rodiče mají díky svému genetickému a citovému vztahu nejsnadnější cestu k porozumění vlastnímu dítěti, a tím i nejlepší předpoklady k jeho zdařilé výchově. Mezinárodní dokumenty 2 deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů, zejména dětí. K plnění své úlohy musí mít nárok na potřebnou ochranu a pomoc státu. Dítě pak ve smyslu těchto listin potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm. Pozornost dětem a rodině věnuje rovněž Listina základních práv a svobod 3 (dále LZPS, Listina) tak, že dává rodičovství a rodinu pod záštitu zákona a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní ochranu. Právní normy 4 proto respektují jeden z principů fungování rodiny, a to právo, ale i povinnost rodičů společně pečovat o děti a, pokud je třeba, požadovat pomoc. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to požádají, příp. se o ně nemohou nebo nechtějí starat. Ochrana dítěte podle Listiny tak zajišťuje dítěti právo na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na jeho identitu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Dlouhodobým cílem státu je podpora zdravé funkční rodiny a podpora jejich zakládání. Ohled na přirozené funkce rodiny a jejich význam pro společnost je trvalým východiskem státní politiky. Dobrá vláda rodinu chrání a podporuje, nechává ji plnit její roli ve společnosti a nic si z jejích přirozených funkcí neuzurpuje. 1.2 Náhradní výchova a její alternativy Náhradní rodinná péče (dále NRP) je forma péče, kdy je dítě vychováváno náhradním rodičem v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména adopce (osvojení) a pěstounská péče. 2 Např. druhá Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN , Úmluva o právech dítěte, u nás v platnosti od 2/1991 jako zákon číslo (dále jen z. č.) 104/1991 Sb. Viz 5. kapitola 3 Listina základních práv a svobod (ÚZ ČR č.2/1993 Sb.), čl Zákon č. 134/2006 Sb. (novela zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) 9

10 Náhradní výchovná péče (ústavní péče, institucionální náhradní rodinná péče) je forma péče o děti poskytovaná institucemi v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (kojenecké ústavy, dětské domovy aj.) Příčiny umísťování dětí do náhradní péče Ve společnosti se vždy objevují rodiny, které neplní své funkce a rodiče, kteří dočasně či trvale nejsou schopni (nemohou či neumějí) nebo ochotni se o své děti starat. Je-li rodina z hlediska své stability, sociálního zabezpečení, ochrany a péče o své potomky funkční a harmonická, je zdárný vývoj dětí zajištěn. Problémová rodina, u níž se projevují poruchy některých funkcí, vážněji neohrožuje rodinný život ani zdravý vývoj dítěte. Bezprostředním ohrožením pro dítě je rodina dysfunkční, se závažnými poruchami funkcí, vlivem špatného působení může dojít k deprivaci dítěte. Afunkční rodina neplní svoji základní úlohu a vážným způsobem dítě poškozuje a ohrožuje na životě. Při nezvládání rodičovské role jde nezřídka o rodiče, kteří sami vyrůstali v disharmonickém prostředí nebo v ústavních zařízeních. Také jsou to často rodiče, kteří jsou opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody (Vocilka 1999a). Proto je třeba při selhání preventivně výchovných opatření a pobytu dítěte v patogenním rodinném prostředí zajistit dítěti jeho náhradní výchovu (péči). Umístění dětí do náhradní péče z důvodů osiření, je dnes ojedinělé. Pokud jeden nebo oba rodiče zemřeli, zůstávají děti zpravidla v péči prarodičů či jiných blízkých příbuzných. Nejčastěji dochází ke svěření dítěte ze dvou příčin - buď rodiče dítě odloží, vzdají se ho (tj. dají souhlas s osvojením), nebo je dítě odebráno z rodiny při přímém ohrožení zdraví a vývoje dítěte. V takových případech mluvíme o sociálně osiřelých dětech. 5 Vocilka (1999a) uvádí sedm základních důvodů, které vedou k umístění dítěte do náhradní rodinné péče (dále NRP): nezvládnutá výchova, zanedbávání, zneužívání a týrání dětí, trestná činnost rodičů, alkoholismus rodičů, nízká sociální úroveň rodiny (často se však objevuje jako sekundární příčina), prostituce matky, osiření. K dalším důvodům lze přiřadit důvody zdravotní, buď na straně rodičů (nemoc, rekonvalescence), nebo na straně dítěte (vrozené vady, neprospívání), a sociální úmrtí matky, rozvrat v rodině, matka ve výkonu trestu, neschopnost rodičů k výchově (např. věk), nezájem o dítě, svobodná matka, nevhodné bytové podmínky. 5 V. Mihálik (In Vocilka 1999b) užívá v mottu pojem sirotci žijících rodičů 10

11 1.2.2 Opatření a alternativy V souladu se zákonem 4 jsou obecní úřady povinny činit opatření sociálně- -právní ochrany na úseku preventivní a poradenské činnosti, výchovná opatření, opatření na ochranu dětí. Nezbytnými opatřeními jsou zejména a) podání návrhu na nařízení předběžného opatření, b) podání návrhu na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte, c) podání návrhu a ústavní výchovu dítěte, d) zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení. Obce a kraje mohou zřizovat zařízení sociálněprávní ochrany dětí a) zařízení odborného poradenství pro péči o děti, b) zařízení sociálně výchovné činnosti, c) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, d) výchovně rekreační tábory pro děti, e) zařízení pro výkon pěstounské péče. Při porušení rodičovských práv a povinností mohou správní orgány, resp. soudy využít opatření dle zákona o rodině 6 omezení (zbavení) rodičovských práv. Opatrovnictví Na rozdíl od poručenství či svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče nelze institut opatrovnictví řadit do systému NRP. Je-li zapotřebí, aby byl nezletilý zastoupen při určitém úkonu, řízení nebo jednání a nemůže být zastoupen svými rodiči, tedy v případech střetu zájmů dítěte a zájmů jeho zákonných zástupců, nebo mezi jednotlivými dětmi týchž rodičů navzájem, a tím ohrožení majetkových zájmů dítěte, ustanoví soud opatrovníka. Soud ustanoví opatrovníka i z jiných důvodů tehdy, je-li to v zájmu dítěte. Stává se, že rodiče nebo zákonní zástupci dítěte se mohou dostat do střetu se zájmy dítěte, aniž si to uvědomují. Nejčastěji je tomu v řízení o rozvod manželství a rozhodování o tom, komu bude dítě svěřeno do výchovy a komu a v jaké výši bude stanovena vyživovací povinnost. Obdobná situace může nastat v dědickém řízení. Dědici může být více dětí a jejich rodiče by chtěli uzavřít dědickou dohodu, která by mohla některé dítě znevýhodnit. V takovýchto a i dalších případech je třeba, aby byly zájmy dítěte chráněny někým, kdo nebude ani majetkově, ani společensky či jinak spjatý se situací, a kdo bude moci nezávisle posoudit zájmy dítěte. V těchto případech je nejčastěji opatrovníkem ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí Funkce opatrovníka skončí provedením úkolu, ukončením řízení, ve kterém opatrovník nezletilého zastupoval, případně i z jiných důvodů. 6 Z. č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů (velmi významná je novela z. č. 91 /1998) 11

12 Z hlediska terminologického vymezení v souvislosti s širším pojetím ústavní péče nelze do systému náhradní rodinné péče či ústavní péče řadit zařízení (bez ohledu na zřizovatele) v působnosti resortu Ministerstva spravedlnosti (např. věznice, detenční ústavy), Ministerstva zdravotnictví ČR (nemocnice, psychiatrické léčebny, léčebny pro narkomany a jinak závislé atp.), Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (různé typy sociálních zařízení domovy, penziony, centra denních služeb, střediska rané péče, respitní (odlehčovací) služby, azylové domy, chráněné bydlení aj.), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (např. internáty, domovy mládeže), zařízení nestátních neziskových organizací či církví (stacionáře, domy na půl cesty, hospice, Charitní domovy a další), mimo taxativně vyjmenovaných, neboť nesplňují podmínku zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, případně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu příslušných zákonů Formu profesionální nebo terapeutické pěstounské péče omezeně zastupuje v našem systému pěstounská péče na přechodnou dobu (viz kap ). Termín hostitelské péče není legislativním pojmem a rozumí se jím (krátkodobý) pobyt dítěte mimo ústav(ní zařízení) Zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí Institut náhradní rodinné péče se řídí následujícími nižšími právními předpisy: 1) zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších právních předpisů, 2) zákon č. 134/2006 Sb. (novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů (zákona č. 257/2000 Sb., z. č. 272/2001 Sb., z. č. 309/2002 Sb., z. č. 320/2002 Sb., z. č. 518/2002 Sb., z. č. 222/2003 Sb., z. č. 52/2004 Sb., z. č. 315/2004 Sb., z. č. 436/2004 Sb., z. č. 501/2004 Sb., z. č. 57/2005 Sb., z. č. 381/2005 Sb.), 3) zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších právních předpisů, 4) zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. 7 z. č. 109/2002 Sb. o výkonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 12

13 1.3 Náhradní rodinná péče Obr. 1 Schéma náhradní rodinné péče Typy NRP zrušitelná adopce předadopční péče osamělá osoba drýuh (družka) manžel(ka) společná (manželé) nezrušitelná ze zahraničí pěstounská péče poručenství svěření do výchovy předpěstounská péče individuální PP na přech. dobu (profesionální PP) mezinárodní příbuzní cizí osoby do zahraničí prarodiče jiní pěstounské rodiny (vlastní byt) pobyt mimo ústav skupinová zařízení pro výkon PP SOS vesničky (matka pěst.) Adopce (osvojení) Osvojení neboli adopce 8 je nejdokonalejší formou NRP. Z hlediska právního postavení dítěte nejvýhodnějším druhem, neboť osvojené dítě má stejné postavení jako dítě vlastní. Osvojitelé mají k opuštěnému dítěti osvojenci stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho rodiči biologickými, a také stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při 8 Z anglického adoption přijetí 13

14 výchově vlastního dítěte. Právní mocí osvojení zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní rodinou. Mezi osvojeným dítětem a příbuznými osvojitele vzniká poměr příbuzenský. Osvojením získává dítě příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů má příjmení určené pro jejich ostatní děti. Lze změnit i křestní jméno dítěte. Z hlediska zachování identity a sebeúcty se však nedoporučuje změna u se svým jménem identifikovaných dětí, pokud si změnu sami nepřejí. O adopci rozhoduje soud na návrh osvojitele. Soud je povinen zjistit zdravotní stav budoucích osvojitelů, jejich osobnostní dispozice a motivaci k osvojení (na základě psychologického vyšetření) a posoudit, zda se nepříčí účel osvojení. Zprostředkování adopce (prověření a nabídnutí dítěte) zajišťují krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Po roce 1989 se uplatňují i nevládní neziskové organizace 9. Návrh k soudu na osvojení konkrétního dítěte lze podat i bez zprostředkování v případech přímé adopce, nebo navrhuje-li osvojení osoba dítěti příbuzná či blízká, kdy se neprovádí. Osvojitelem se může stát zletilá fyzická osoba, která svým způsobem života zaručuje, že adopce bude k prospěchu dítěte i společnosti. Nemůže jím být ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, obdobně jako mezi rodiči a dětmi. V praxi se za nejvhodnější považuje let, záleží na posouzení konkrétního případu. Nepřipouští se sourozenecký ani příbuzenský vztah v pokolení přímém (prarodiče). V takových případech lze využít jiných druhů NRP, zejména pěstounské péče. Vzdálenější příbuzenský vztah není překážkou k osvojení. Jako společné mohou dítě osvojit jen manželé. V případě soužití druha a družky může dítě adoptovat jen jeden z nich. Chce-li osvojit dítě jen jeden z manželů (ne jako společné dítě), je potřebný souhlas druhého. Tento souhlas není zapotřebí, pokud druhý z manželů nemá způsobilost k právním úkonům, nebo je-li opatření souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Podmínkou osvojení je právní volnost, buď daná souhlasem rodičů, nebo rozsudkem soudu o jejich nezájmu. K osvojení je třeba souhlasu rodiče, i když je nezletilý. Je-li osvojované dítě schopno posoudit dosah adopce, je třeba také jeho souhlas, s výjimkou, že by byl zmařen účel osvojení. Právně volné je i dítě, jehož rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům. V takovém případě je třeba souhlas jiného zákonného zástupce dítěte poručníka. Souhlas není třeba, pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte sami rodiče, kteří - po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že ho pravidelně nenavštěvovali, neplnili k němu dobrovolně vyživovací 9 Např. Středisko náhradní rodinné, Fond ohrožených dětí, Sdružení Trialog, Sdružení pěstounských rodin a další 14

15 povinnost a neprojevili snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo - po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o ně žádný zájem, ačkoliv jim v něm nebránila závažná překážka. Ustanovení o nezájmu se vztahují i na nezletilého rodiče. O nezájmu rozhoduje soud v samostatném řízení, jehož je rodič účastníkem. Návrh na zahájení řízení je oprávněn podat jen orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD), nebo rodič. K zájmu rodiče projevenému po podání návrhu se nepřihlíží. Toto řízení však v praxi trvá mnoho měsíců i let, čímž se doba nezájmu výrazně prodlužuje a na jehož výsledek čeká dítě obvykle v ústavních zařízeních. Souhlas rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte, není dále třeba, jestliže dali k osvojení souhlas předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně a písemně přítomným rodičem před soudem nebo před příslušným orgánem SPOD, nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat ho lze jen do doby, než je dítě na základě rozhodnutí soudu umístěno do péče budoucích osvojitelů. Ani právně volné dítě nelze osvojit, probíhá-li řízení o určení otcovství zahájené na návrh muže, tvrdícího, že je otcem dítěte určeného k adopci. Řízení se v tomto případě přerušuje až do právní moci rozhodnutí o tomto návrhu. Pokud by návrhu bylo vyhověno, je možné osvojení jen se souhlasem tohoto otce, nebo později na základě jeho nezájmu. Ne všechny děti právně volné mají šanci na osvojení. Největší zájem je o adopci dětí kojeneckého a batolecího věku, zdravých, etnicky neodlišných. Dobrý zdravotní stav dítěte není podmínkou osvojení adoptovat lze i dítě se závažným zdravotním handicapem. Soud je však povinen zjistit zdravotní stav osvojence a s výsledky seznámit jak osvojitele, tak i zákonného zástupce osvojence. Ročně je osvojováno okolo pěti set dětí. Předadopční péče (zatímní péče) Před rozhodnutím soudu o adopci musí být dítě nejméně tři měsíce v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad. Pečoval-li osobně o dítě minimálně tři měsíce na základě pěstounské nebo poručenské péče, příp. svěření do výchovy, podmínka předadopční péče se nevyžaduje. To platí i v případě, kdyby budoucí osvojitel o dítě pečoval jen fakticky, bez úředního rozhodnutí (např. pokud se ujal ztraceného dítěte či se staral o dítě, které mu bylo rodiči původně svěřeno jen na krátkou dobu). Při pobytu dítěte v ústavní péči (lhostejno, zda z vůle rodičů nebo na základě soudního rozhodnutí) může do o svěření dítěte do předadopční péče rozhodnout pouze OSPOD. Není-li dítě v ÚP, ale u rodičů, příbuzných či v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jsou oprávněni rozhodnout o umístění pouze rodiče (ne však nezletilí), nebo jiný zákonný 15

16 zástupce (poručník). Z této právní úpravy vychází i přímá (otevřená) adopce, při které dítě do předadopční péče svěřují konkrétním osvojitelům sami rodiče. Výhodou pro dítě je, že přechází k novým rodičům hned z porodnice. Náš právní řád rozlišuje dva typy adopce: Osvojení zrušitelné (1. stupně, osvojení prosté) Osvojení zrušitelné (adopce či osvojení 1. stupně, osvojení prosté, obyčejné), při kterém zůstávají v matrice i v rodném listě dítěte zapsáni jeho původní rodiče. Zrušitelně lze osvojit dítě bez ohledu na věk, ihned po uplynutí předadopční péče, v případě novorozenců tedy již ve třech měsících. Jak vyplývá z názvu, lze ho ze závažných důvodů soudně zrušit. Návrh na zrušení může podat pouze osvojitel nebo zletilý osvojenec. Zrušením adopce se obnovují vzájemná práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a původní rodinou. Osvojenec nabývá zpět své dřívější příjmení. Osvojení nezrušitelné (2. stupně, osvojení plné) Nezrušitelnou adopci, jak je patrné z názvu, zrušit nelze. Pokud osvojitel nemůže nebo nechce o nezrušitelně osvojené dítě osobně pečovat, má stejnou možnost jako v případě vlastního dítěte, tj. svěřením do náhradní péče. Osvojitelé jsou zapsáni v matrice i v rodném listě dítěte namísto původních rodičů. Pokud dítě nezrušitelně osvojí osamělá osoba, je z matriky i z rodného listu vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte (termín neuveden ). Zápis o původních rodičích zůstává v matrice vždy v poznámce. Zletilé osvojené dítě má právo do ní nahlédnout. Osvojit nezrušitelně lze jen dítě starší jednoho roku. Tak lze adoptovat po roce věku až do dovršení zletilosti i dítě, které bylo předtím osvojeno zrušitelně. V praxi jsou proto novorozenci často osvojováni nejdřív zrušitelně a po dosažení věku jednoho roku nezrušitelně. Platí tedy, že osvojení prosté může být změněno v osvojení nezrušitelné, nikoliv však opačně. Mezinárodní osvojení V případě, že se pro dítě nepodaří najít rodinu v zemi jeho původu, je možné mezinárodní osvojení, tzn. osvojení dětí do ciziny a z ciziny. Funkci zprostředkovatele zajišťuje Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení Přijata na Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého 16

17 1.3.2 Pěstounská péče Pěstounská péče (dále PP) je formou státem garantované a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Na rozdíl od osvojení nemusí být dítě svěřované do PP právně volné. PP je určena především dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny. Často jde o děti starší a skupiny sourozenců. Ročně je svěřeno do PP okolo sedmi set dětí, polovina do péče příbuzných, zbytek z ústavních zařízení. Na žádost fyzické osoby zájemce o pěstounství provádí krajský úřad (příp. MPSV) zprostředkování (vyhledávání dětí vhodných ke svěření do PP a nalezení vhodných pěstounů. Zprostředkování se neprovádí v případě, když rodiče dali souhlas k PP ve vztahu k určitým osvojitelům. Soud svěří dítě do PP, jestliže to vyžaduje jeho zájem a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte. Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče manželů, přičemž dávka náleží ve stejné výši. Pěstoun je povinen pečovat o dítě osobně. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a nemá k němu vyživovací povinnost. Na výživu proto přispívá stát násobkem částky životního minima. Pěstoun přiměřeně vykonává práva a povinnosti rodičů. Nemá však k dítěti právo zastupovat ho a spravovat mimo běžné věci jeho záležitosti. Domnívá-li se, že rozhodnutí zákonného zástupce není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. Dítěti v pěstounské péči zůstává příjmení po vlastních rodičích. V praxi se PP vykonává buď individuálně - v domácnosti pěstouna (-ů) tj. v běžném rodinném prostředí a) u příbuzných (prarodičů nebo jiných osob či b) u cizích osob (jako dlouhodobé řešení), nebo skupinově - v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Soud může zrušit PP jen z důležitých důvodů, učiní tak vždy, požádá-li pěstoun. PP zaniká (na rozdíl od osvojení) dosažením zletilosti dítěte, tj. v 18 letech. Zařízení pro výkon pěstounské péče (skupinová pěstounská péče) Pěstounská péče zejména pro velké pěstounské rodiny (zpravidla 4-8 dětí) může být vykonávána v zařízeních pro výkon PP (skupinová PP). Pěstounské páry přijímají do své péče (obvykle ke svým vlastním dětem) děti různého věku a pohlaví, případně sourozenecké skupiny. Zřizovateli zařízení mohou být kraje a obce, příp. pověřené osoby (tj. i nestátní subjekty) 11. Pěstoun uzavírá se zřizovatelem dohodu o výkonu PP v zařízení a pobírá odměnu (obdoba platu se zdravotním a sociálním pojištěním). Ostatní hmotné nároky pěstounské dávky jsou shodné s dávkami individuální PP a násl., 48 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 17

18 SOS dětská vesnička Zvláštní formou skupinové pěstounské péče jsou SOS dětské vesničky 12, ve kterých se o skupinu dětí starají pouze ženy matky pěstounky, které pracují na základě pracovní smlouvy (příp. dohody o pracovní činnosti). Vesničku tvoří společenství rodin, které jsou schopny přijmout i početnější sourozenecké skupiny. První SOS vesnička u nás vznikla v roce 1970 v Dubí u Karlových Varů, druhá byla postavena v Chvalčově na Kroměřížsku a poslední byla otevřena v Brně-Medlánkách. Předpěstounská péče Před rozhodnutím o PP může být dítě dočasně svěřeno rozhodnutím OSPOD do péče budoucího pěstouna. Je-li dítě v ústavní výchově z rozhodnutí soudu, není ke svěření dítěte do PP třeba souhlasu rodičů. V ostatních případech je souhlas rodičů, pokud jsou zákonnými zástupci dítěte, potřebný. Po dobu předpěstounské péče náleží stejné hmotné nároky (dávky) jako v případě PP. Budoucí pěstoun musí podat do tří měsíců od svěření do předpěstounské péče návrh na zahájení řízení o svěření dítěte do PP, jinak rozhodnutí pozbude platnost. Pěstounská péče na přechodnou dobu Novelou zákona č. 359/ Sb. byl kodifikován institut pěstounské péče na přechodnou dobu. V posledních letech ubývá žadatelů o náhradní rodinnou péči, především pro děti vyžadující speciální péči, zdravotně a sociálně znevýhodněné. Řešením je zavádění nových, alternativních forem NRP. Hlavním smyslem je přijímaní dětí vyžadujících zvláštní péči na krátkodobé až dlouhodobé pobyty. V optimálním případě se dítě vrátí do původní rodiny, jinak je pro ně vyhledána rodina náhradní, která má možnost s dítětem se postupně seznámit a přijmout je do své péče. Cílem je prevence sociálního osiření a prevence ústavní výchovy. Krátkodobá pěstounská péče dokáže zajistit péči o dítě v akutních případech. Lze ji využít při krizi v rodině, hospitalizace rodiče, kdy není, kdo by se o dítě mohl postarat. Trvá po dobu dnů až několika měsíců a může plynule přejít v dlouhodobou pěstounskou péči. Tento typ se uplatňuje v případech, když se nepodařilo vyřešit rodinnou situaci v krátké době (např. dlouhodobé onemocnění dítěte nebo rodiče, rodič ve výkonu trestu, ztráta zaměstnání, bydlení apod.) Dítě zůstává v péči i několik let. Stále by však měla být zachovávaná vazba na biologickou rodinu. 12 Mezinárodní, nezávislá, nevládní organizace v oblasti sociální péče, zakladatel Dr. Hermann Gmeiner (Imst, Rakousko, 1949) 18

19 Profesionální pěstounská péče Širším pojetím PP na přechodnou dobu je profesionální PP, která zatím u nás není právně upravena. Na rozdíl od krátkodobé PP by ji vykonával profesionální pěstoun nejspíše zaměstnanec orgánu pro sociálně-právní ochranu dětí. Ta je určena širokému spektru dětí, zejména mladých nezralých matek či drogově závislých, žijících v dlouhodobě nefunkční rodině (týrání, zneužívání, zanedbávání), rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci a jejich situaci nelze řešit v jejich biologické rodině. Profesionálním pěstounem by se mohla stát buď fyzická osoba nebo manželský pár. Výhodou je, že pěstounům-profesionálům by se dostalo všestranné podpory a bylo by jim poskytováno další vzdělávání. Výběr budoucích profesionálních pěstounů (pěstounů terapeutů) by měl být podobný současnému prověřování žadatelů o NRP. Navíc by však měl zájemce zvládat komunikaci a spolupráci s biologickou rodinou, příbuznými a úřady. Součástí přípravy by měl být proto sebepoznávací výcvik. Vzhledem k závažným dětským diagnózám jsou potřebné i specifické zdravotní, sociální a pedagogické znalosti. Přijetí návrhu by představovalo další významný krok umožňující důstojný život mnoha dětí ve šťastném a podpůrném rodinném prostředí. Zvláštní péče je často natolik náročná, že vyžaduje odbornou přípravu, výcvik a dlouhodobou supervizi.za tím účelem by měla vzniknout profese pěstoun terapeut, jejíž využitelnost by nebyla omezena jen na oblast náhradní rodinné péče, ale byla by uplatnitelná i v dalších oblastech sociální péče. Profesionální pěstouni by měli být speciálně proškoleni a seznámeni v odborných kursech s psychologií, pedagogikou, zdravotními a sociálně-právními okruhy problematiky těchto dětí V ideálním případě by byli již vystudovanými odborníky v některém z těchto oborů. V západoevropských státech se běžně užívá i termín terapeutická pěstounská péče, který lépe vystihuje léčebné a podpůrné působení této instituce na dítě a jeho biologickou rodinu Poručenství Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Hlavním společenským účelem tohoto institutu je ochrana nezletilého dítěte pro jeho specifické postavení, kdy nemá plnou způsobilost k právním úkonům s ohledem na svůj věk. Poručenská péče je přeneseně považována za vyšší typ pěstounské péče, neboť kromě stejných hmotných nároků je poručník i zákonným zástupcem dítěte, nemá však k dítěti vyživovací 19

20 povinnost. Jejím předpokladem je proto právní uvolnění dítěte. V rozhodování o podstatných věcech je třeba souhlas soudu. Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem (mohou jimi být i manželé) především toho, koho doporučili rodiče, až pak někoho z příbuzných či osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, jinou fyzickou osobu, příp. orgán sociálně právní ochrany dětí. Funkce poručníka zaniká dosažením zletilosti, zproštěním soudem na návrh poručníka, nebo pro jeho nezpůsobilost či porušování povinností. Po skončení poručenství je poručník povinen do dvou měsíců předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění poručence Svěření dítěte do výchovy (jiných fyzických osob než rodičů) Svěření do péče jiného osoby než rodiče má být krátkodobou formou řešení situace dítěte 13. Při výběru vhodné osoby, pokud s tím souhlasí, dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte. Do výchovy jen jednoho manžela je možno dítě svěřit pouze se souhlasem druhého manžela. Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy vymezí soud rozsah práv a povinností k dítěti. Tento typ NRP je oproti přecházejícím nejméně výhodný, neboť při neplnění vyživovací povinnosti ze strany rodičů 14 není dostatečně zajištěna výživa dítěte, pokud osoba, jíž je dítě svěřeno do výchovy, nemá dostatečné příjmy. Stát na výživu přispívá až v případě sociální nouze, obdobně jako u rodin s vlastními dětmi. Přestože MPSV v oficiálních materiálech uvádí, že tento typ se využívá jen v případech přechodné péče, v praxi je častým východiskem Pobyt dítěte mimo ústav (hostitelská péče, krátkodobý pobyt) Specifickou formou náhradní péče je pobyt dítěte mimo ústav (v praxi krátkodobý pobyt, zast. hostitelská péče, příp. zástupná péče), kdy děti zejména z dětských domovů jezdí na návštěvy (víkend, prázdniny, svátky) do rodin. Týká se to především dětí školního věku, které dokáží pochopit, že se jedná pouze o pobyt dočasný a návrat je netraumatizuje. Za nevhodné se považují i pobyty bez perspektivy opakování a rozvíjení vzájemných vztahů. Ředitel ústavního zařízení může po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD) povolit dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova (možné i u předběžného opatření), pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu čtrnáct kalendářních dnů při jednom pobytu. Tato doba může být prodloužena. Bylo-li dítě umístěno v zařízení na základě žádosti rodičů (zákonných zástupců), je možno povolit pobyt u jiných osob jen po jejich předchozím souhlasu. Žádné jiné podmínky pro žadatele zákon taxativně nevymezuje. Z toho důvodu je ze strany OSPOD z. č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších právních předpisů 14 Příp. prarodičů, kteří mají subsidiární vyživovací povinnost ke svým vnoučatům 20

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ MANŽELSTVÍ Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. VZNIK MANŽELSTVÍ Muž a žena, kteří chtějí

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně PRÁVNÍ ASPEKTY PŘÍMÉHO OSVOJENÍ JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně I. Úvodem Institut osvojení patří mezi tradiční instituty rodinného práva. Ve většině právních

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více