Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. Vypracoval: Hynek Zatloukal

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis

3 Poděkování Chtěl bych vyjádřit své poděkování všem, kteří mi při zpracování bakalářské práce pomohli, zejména vedoucímu práce doc. PhDr. Pavlu Mühlpachrovi, Ph.D. za důvěru při volbě tématu, konzultace a cenné připomínky v průběhu zpracování díla. Hynek Zatloukal, březen 2006

4 Obsah Úvod 1. Náhradní výchova a péče o děti a mládež 1.1 Rodina 1.2 Náhradní výchova a její alternativy Příčiny umisťování dětí do náhradní péče Opatření a alternativy Opatrovnictví Zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí 1.3 Náhradní rodinná péče Adopce (osvojení) Předadopční péče. Osvojení zrušitelné (1. stupně, osvojení prosté). Osvojení nezrušitelné (2. stupně, osvojení plné). Mezinárodní osvojení Pěstounská péče Zařízení pro výkon pěstounské péče (skupinová pěstounská péče) SOS dětská vesnička. Předpěstounská péče. Pěstounská péče na přechodnou dobu. Profesionální pěstounská péče Poručenství Svěření dítěte do výchovy (jiných fyzických osob než rodičů) Pobyt dítěte mimo ústav (hostitelská péče) 1.4 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1.5 Náhradní výchovná péče (ústavní péče) 1.6 Ústavní péče v zahraničí Shrnutí dosavadního vývoje ve světě Specifika v jednotlivých zemích 2. Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 2.1 Ústavní výchova a ochranná výchova 2.2 Struktura zařízení v České republice 2.3 Historický exkurz 2.4 Negativní vlivy a nedostatky v ústavní péči 2.5 Organizace a edukace v dětských domovech 2.6 Právní rámec

5 3. Dodržování základních lidských práv a svobod 3.1 Nástin problematiky ústavnosti 3.2 Úvod do oblasti lidských práv Vývoj a historie lidských práv Dějiny lidských práv na území České republiky Specifická práva dětí v historii Předpoklad vývoje lidských práv v rámci Evropské unie 3.3 Listina základních práv a svobod Základní lidská práva a svobody Hospodářská, sociální a kulturní práva 3.4 Práva dětí v ostatních dokumentech Úmluva o právech dítěte 4. Výzkum 4.1 Cíl bakalářské práce 4.2 Metodika 4.3 Analýza systému Současné problémy systému náhradní péče Přehled zařízení náhradní péče na Olomoucku a Zlínsku Organizační struktura školských ústavních zařízení Přehled školských ústavních zařízení v Olomouckém kraji Přehled školských ústavních zařízení ve Zlínském kraji Popis a charakteristika Dětského domova v Lipníku nad Bečvou Organizační struktura Provoz a režim domova Edukace v dětském domově Dodržování Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a zákona číslo 109/2002 Sb. v dětských domovech 4.4 Výsledky výzkumu 5. Návrhy a opatření 5.1 Změna filozofie přístupu k edukaci dítěte 5.2 Soubor konkrétních návrhů a opatření Závěr Shrnutí Summary Literatura Seznam použitých zkratek Přílohy

6 Úvod Podle preambule Úmluvy o právech dítěte, stěžejního mezinárodního dokumentu o základních lidských právech, uznávají smluvní státy, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. V České republice žije okolo dvaceti tisíc dětí, které ve vlastní rodině vyrůstat nemohou. Přitom pouze dvě procenta z nich jsou úplní sirotci, kdežto 98 % jich své vlastní rodiče má, ale ti se o ně z nejrůznějších důvodů nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. Přes současný trend péče o děti ve světě sanací biologické rodiny je u nás vzhledem k počtu obyvatel dlouhodobě nejvyšší počet dětí umístěných v ústavních zařízeních. Tato realita je předmětem trvalé kritiky expertů i veřejnosti. Děti žijící v ústavní péči jsou do určité míry vyřazeny z běžného způsobu života a jsou tedy potenciálně ohroženy z hlediska svého dalšího vývoje. V souladu se společenskými změnami po roce 1989, rozvoji mezinárodní spolupráce, kodifikací v právním systému a integračním směřováním došlo i k zásadní přeměně institutu ústavní péče. Probíhající reformy českého školství vyžadují v celé oblasti výchovy a vzdělávání pozitivní, rovný přístup k dětem bez jakékoliv diskriminace na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti v duchu demokratismu a humanismu. Problematika ústavní péče a práv dítěte je v posledním období silně medializovaná. Lze snadno podlehnout dojmu, že děti u nás jsou z hlediska srovnání počtu umístění drženy v ústavech a ochrana práv dítěte a kvalita života v nich výrazně zaostává v mezinárodním srovnání. Jaký je skutečný stav transformace dětských domovů jsem se proto pokusil zpracovat v předkládané práci. Zvolené téma pojímám nejen primárně z roviny speciálně pedagogické, ale také multidisciplinárně, zejména z pohledu sociální pedagogiky a práva. Vzhledem ke svému studiu na právnické fakultě i z pozice práv fiktivního dítěte v ústavní péči. V kontextu se svou dvacetiletou praxí práce s dětmi, současné profesi vychovatele a řadě absolvovaných odborných praxí, stáží a výkonu zaměstnání v dětských domovech a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je toto téma předmětem mého zájmu. Předkládaná analýza systému je tedy z mého pohledu chápána více než povinná bakalářská práce, spíše jako osobní vklad do diskuse o řešení přiměřené, ale efektivní a potřebám odpovídající podpory mladým lidem z dětských domovů, kteří se touží stát plnohodnotnými členy naší společnosti. Pro omezený rozsah a charakter práce může však jít pouze o náznak paradigmat s nárysem jednotlivých myšlenek, vysvětlením zásadních pojmů, principů a vzájemných souvislostí. 6

7 Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol: První je zaměřena na úlohu rodiny, odlišnosti a specifika náhradní výchovy, formy náhradní rodinné péče, ústavní zařízení a na zahraniční zkušenosti. Druhá část popisuje školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a jejich systém, analyzuje negativní vlivy, nedostatky a problémy ústavní péče. Je také věnována dětským domovům, jejich struktuře, historii, účelu, organizaci a právnímu rámci. Ve třetí nastiňuji problematiku základních lidských práv a svobod se specifikou dodržování práv dítěte. Z důvodu srozumitelnosti je opatřena řadou vysvětlujících poznámek. Výzkumná část je obsahem čtvrté kapitoly. Je zaměřena na analýzu systému náhradní výchovy a struktury Dětského domova v Lipníku nad Bečvou. Závěrečná 5. část pojednává o návrzích a opatřeních. V příloze jsou uveřejněny tabulky s údaji, seznamy školských zařízení, výňatky právních předpisů a jiné doplňky. Cílem bakalářské práce je podat souhrnný náhled na transformaci systému ústavní výchovy a na problematiku dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji prostřednictvím vybraného zařízení v Lipníku nad Bečvou, s důrazem na dodržování práv dítěte. Bakalářská práce je charakteru kvalitativního výzkumu. Z hlediska metodologie je zpracovaná monografickou procedurou a má ráz teoretické studie. K dosažení cíle byla použita kvalitativní metoda a techniky standardizovaného a strukturovaného rozhovoru, analýzy dokumentů, obsahové analýzy a kritické analýzy informačních zdrojů. 7

8 1. Náhradní výchova a péče o děti a mládež 1.1 Rodina Podle lidské přirozenosti je rodina založená na svazku muže a ženy (zpravidla spojená manželstvím) a jejich dětí základní jednotkou lidské společnosti. Součástí širší rodiny je i další bližší a vzdálenější příbuzenstvo. Rodina jako biosociální skupina poskytuje svým členům zajištění životních potřeb, hmotné i sociální zázemí, vzájemnou podporu, je výchozím článkem při pronikání do makrosociálního prostředí. Rodina je základem socializace, formuje člověka k zařazení do společnosti, předává tradice, návyky (Koluchová 1988, s.38). Coby instituce vznikla na počátku lidských dějin k ochraně před vnějším nebezpečím a k předávání základních duchovních a materiálních hodnot. Funkce rodiny se rozvíjejí v souvislosti se společenskými změnami a proměnou kulturních faktorů, které ovlivňují postavení rodiny ve společnosti i její vnitřní vztahy. Výrost (1998, s. 304) uvádí čtyři základní funkce: reprodukční, materiální, výchovnou a emocionální. Moderní rodina některé ze svých dřívějších úloh pozbyla. Současná typická rodina západního světa je charakterizována menší početností svých členů, větší demokratizací a zrovnoprávněním vztahů, zaměstnaností obou rodičů, konzumním životním stylem, rozdílem v životních podmínkách, a také nestabilitou. V dnešní postmoderní době přestává často rodina plnit své poslání, velmi nepříznivě se projevuje spěch a stres dnešní doby, dochází ke změně životních hodnot. Převedení oblasti výchovy v období industrializace do sféry státu znamená přenesení funkcí - původně vyhrazených rodině např. obcím, školám, úředním institucím či neziskovému sektoru. Přestože rodina prochází mnoha proměnami, její ústřední rolí zůstává nadále ochrana a intencionální i funkcionální výchova dítěte a péče o ně. Péče o dítě a jeho výchova v rodině je jeho nejpřirozenější formou, proto má dítě právo v rodině vyrůstat Přirozená biologická rodina poskytuje optimální prostředí pro zdravý vývoj dětí. Vytváří jim mravně hodnotové orientace, identifikační vzory, vpravuje je do svého genderu, 1 seznamuje s chováním budoucí mužské, ženské i rodičovské role. Učí děti reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje jim prakticky ověřovat získané dovednosti. Uplatňuje se jako regulátor chování a společensky žádoucích norem, obecně uznávaných hodnot, tradic, předsudků, ale i norem právních. Pod vlivem rodinného působení jsou formovány postoje k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně. Určující je i výchovný styl, který rodina volí, zejména je důležitý 1 Pohlaví biologická (anatomicko-fyziologická) skutečnost, gender co se s jedincem daného pohlaví stane působením kulturně-sociálních vlivů (maskulinita, feminita). Srov. Helus

9 demokratický přístup a harmonické vztahy. Matějček (1999, s. 62) hovoří i o nevhodných přístupech rodičů ke svým dětem výchově zavrhující, rozmazlující, perfekcionalistické, úzkostné a autoritářské. V rozhodování o způsobu výchovy dítěte jsou v pozici prvotní autority jeho rodiče (s výjimkou týrání a zneužívání) a nesou za něho také primární odpovědnost. Vlastní rodiče mají díky svému genetickému a citovému vztahu nejsnadnější cestu k porozumění vlastnímu dítěti, a tím i nejlepší předpoklady k jeho zdařilé výchově. Mezinárodní dokumenty 2 deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů, zejména dětí. K plnění své úlohy musí mít nárok na potřebnou ochranu a pomoc státu. Dítě pak ve smyslu těchto listin potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm. Pozornost dětem a rodině věnuje rovněž Listina základních práv a svobod 3 (dále LZPS, Listina) tak, že dává rodičovství a rodinu pod záštitu zákona a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní ochranu. Právní normy 4 proto respektují jeden z principů fungování rodiny, a to právo, ale i povinnost rodičů společně pečovat o děti a, pokud je třeba, požadovat pomoc. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to požádají, příp. se o ně nemohou nebo nechtějí starat. Ochrana dítěte podle Listiny tak zajišťuje dítěti právo na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na jeho identitu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Dlouhodobým cílem státu je podpora zdravé funkční rodiny a podpora jejich zakládání. Ohled na přirozené funkce rodiny a jejich význam pro společnost je trvalým východiskem státní politiky. Dobrá vláda rodinu chrání a podporuje, nechává ji plnit její roli ve společnosti a nic si z jejích přirozených funkcí neuzurpuje. 1.2 Náhradní výchova a její alternativy Náhradní rodinná péče (dále NRP) je forma péče, kdy je dítě vychováváno náhradním rodičem v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména adopce (osvojení) a pěstounská péče. 2 Např. druhá Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN , Úmluva o právech dítěte, u nás v platnosti od 2/1991 jako zákon číslo (dále jen z. č.) 104/1991 Sb. Viz 5. kapitola 3 Listina základních práv a svobod (ÚZ ČR č.2/1993 Sb.), čl Zákon č. 134/2006 Sb. (novela zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) 9

10 Náhradní výchovná péče (ústavní péče, institucionální náhradní rodinná péče) je forma péče o děti poskytovaná institucemi v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (kojenecké ústavy, dětské domovy aj.) Příčiny umísťování dětí do náhradní péče Ve společnosti se vždy objevují rodiny, které neplní své funkce a rodiče, kteří dočasně či trvale nejsou schopni (nemohou či neumějí) nebo ochotni se o své děti starat. Je-li rodina z hlediska své stability, sociálního zabezpečení, ochrany a péče o své potomky funkční a harmonická, je zdárný vývoj dětí zajištěn. Problémová rodina, u níž se projevují poruchy některých funkcí, vážněji neohrožuje rodinný život ani zdravý vývoj dítěte. Bezprostředním ohrožením pro dítě je rodina dysfunkční, se závažnými poruchami funkcí, vlivem špatného působení může dojít k deprivaci dítěte. Afunkční rodina neplní svoji základní úlohu a vážným způsobem dítě poškozuje a ohrožuje na životě. Při nezvládání rodičovské role jde nezřídka o rodiče, kteří sami vyrůstali v disharmonickém prostředí nebo v ústavních zařízeních. Také jsou to často rodiče, kteří jsou opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody (Vocilka 1999a). Proto je třeba při selhání preventivně výchovných opatření a pobytu dítěte v patogenním rodinném prostředí zajistit dítěti jeho náhradní výchovu (péči). Umístění dětí do náhradní péče z důvodů osiření, je dnes ojedinělé. Pokud jeden nebo oba rodiče zemřeli, zůstávají děti zpravidla v péči prarodičů či jiných blízkých příbuzných. Nejčastěji dochází ke svěření dítěte ze dvou příčin - buď rodiče dítě odloží, vzdají se ho (tj. dají souhlas s osvojením), nebo je dítě odebráno z rodiny při přímém ohrožení zdraví a vývoje dítěte. V takových případech mluvíme o sociálně osiřelých dětech. 5 Vocilka (1999a) uvádí sedm základních důvodů, které vedou k umístění dítěte do náhradní rodinné péče (dále NRP): nezvládnutá výchova, zanedbávání, zneužívání a týrání dětí, trestná činnost rodičů, alkoholismus rodičů, nízká sociální úroveň rodiny (často se však objevuje jako sekundární příčina), prostituce matky, osiření. K dalším důvodům lze přiřadit důvody zdravotní, buď na straně rodičů (nemoc, rekonvalescence), nebo na straně dítěte (vrozené vady, neprospívání), a sociální úmrtí matky, rozvrat v rodině, matka ve výkonu trestu, neschopnost rodičů k výchově (např. věk), nezájem o dítě, svobodná matka, nevhodné bytové podmínky. 5 V. Mihálik (In Vocilka 1999b) užívá v mottu pojem sirotci žijících rodičů 10

11 1.2.2 Opatření a alternativy V souladu se zákonem 4 jsou obecní úřady povinny činit opatření sociálně- -právní ochrany na úseku preventivní a poradenské činnosti, výchovná opatření, opatření na ochranu dětí. Nezbytnými opatřeními jsou zejména a) podání návrhu na nařízení předběžného opatření, b) podání návrhu na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte, c) podání návrhu a ústavní výchovu dítěte, d) zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení. Obce a kraje mohou zřizovat zařízení sociálněprávní ochrany dětí a) zařízení odborného poradenství pro péči o děti, b) zařízení sociálně výchovné činnosti, c) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, d) výchovně rekreační tábory pro děti, e) zařízení pro výkon pěstounské péče. Při porušení rodičovských práv a povinností mohou správní orgány, resp. soudy využít opatření dle zákona o rodině 6 omezení (zbavení) rodičovských práv. Opatrovnictví Na rozdíl od poručenství či svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče nelze institut opatrovnictví řadit do systému NRP. Je-li zapotřebí, aby byl nezletilý zastoupen při určitém úkonu, řízení nebo jednání a nemůže být zastoupen svými rodiči, tedy v případech střetu zájmů dítěte a zájmů jeho zákonných zástupců, nebo mezi jednotlivými dětmi týchž rodičů navzájem, a tím ohrožení majetkových zájmů dítěte, ustanoví soud opatrovníka. Soud ustanoví opatrovníka i z jiných důvodů tehdy, je-li to v zájmu dítěte. Stává se, že rodiče nebo zákonní zástupci dítěte se mohou dostat do střetu se zájmy dítěte, aniž si to uvědomují. Nejčastěji je tomu v řízení o rozvod manželství a rozhodování o tom, komu bude dítě svěřeno do výchovy a komu a v jaké výši bude stanovena vyživovací povinnost. Obdobná situace může nastat v dědickém řízení. Dědici může být více dětí a jejich rodiče by chtěli uzavřít dědickou dohodu, která by mohla některé dítě znevýhodnit. V takovýchto a i dalších případech je třeba, aby byly zájmy dítěte chráněny někým, kdo nebude ani majetkově, ani společensky či jinak spjatý se situací, a kdo bude moci nezávisle posoudit zájmy dítěte. V těchto případech je nejčastěji opatrovníkem ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí Funkce opatrovníka skončí provedením úkolu, ukončením řízení, ve kterém opatrovník nezletilého zastupoval, případně i z jiných důvodů. 6 Z. č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů (velmi významná je novela z. č. 91 /1998) 11

12 Z hlediska terminologického vymezení v souvislosti s širším pojetím ústavní péče nelze do systému náhradní rodinné péče či ústavní péče řadit zařízení (bez ohledu na zřizovatele) v působnosti resortu Ministerstva spravedlnosti (např. věznice, detenční ústavy), Ministerstva zdravotnictví ČR (nemocnice, psychiatrické léčebny, léčebny pro narkomany a jinak závislé atp.), Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (různé typy sociálních zařízení domovy, penziony, centra denních služeb, střediska rané péče, respitní (odlehčovací) služby, azylové domy, chráněné bydlení aj.), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (např. internáty, domovy mládeže), zařízení nestátních neziskových organizací či církví (stacionáře, domy na půl cesty, hospice, Charitní domovy a další), mimo taxativně vyjmenovaných, neboť nesplňují podmínku zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, případně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu příslušných zákonů Formu profesionální nebo terapeutické pěstounské péče omezeně zastupuje v našem systému pěstounská péče na přechodnou dobu (viz kap ). Termín hostitelské péče není legislativním pojmem a rozumí se jím (krátkodobý) pobyt dítěte mimo ústav(ní zařízení) Zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí Institut náhradní rodinné péče se řídí následujícími nižšími právními předpisy: 1) zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších právních předpisů, 2) zákon č. 134/2006 Sb. (novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů (zákona č. 257/2000 Sb., z. č. 272/2001 Sb., z. č. 309/2002 Sb., z. č. 320/2002 Sb., z. č. 518/2002 Sb., z. č. 222/2003 Sb., z. č. 52/2004 Sb., z. č. 315/2004 Sb., z. č. 436/2004 Sb., z. č. 501/2004 Sb., z. č. 57/2005 Sb., z. č. 381/2005 Sb.), 3) zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších právních předpisů, 4) zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. 7 z. č. 109/2002 Sb. o výkonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 12

13 1.3 Náhradní rodinná péče Obr. 1 Schéma náhradní rodinné péče Typy NRP zrušitelná adopce předadopční péče osamělá osoba drýuh (družka) manžel(ka) společná (manželé) nezrušitelná ze zahraničí pěstounská péče poručenství svěření do výchovy předpěstounská péče individuální PP na přech. dobu (profesionální PP) mezinárodní příbuzní cizí osoby do zahraničí prarodiče jiní pěstounské rodiny (vlastní byt) pobyt mimo ústav skupinová zařízení pro výkon PP SOS vesničky (matka pěst.) Adopce (osvojení) Osvojení neboli adopce 8 je nejdokonalejší formou NRP. Z hlediska právního postavení dítěte nejvýhodnějším druhem, neboť osvojené dítě má stejné postavení jako dítě vlastní. Osvojitelé mají k opuštěnému dítěti osvojenci stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho rodiči biologickými, a také stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při 8 Z anglického adoption přijetí 13

14 výchově vlastního dítěte. Právní mocí osvojení zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní rodinou. Mezi osvojeným dítětem a příbuznými osvojitele vzniká poměr příbuzenský. Osvojením získává dítě příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů má příjmení určené pro jejich ostatní děti. Lze změnit i křestní jméno dítěte. Z hlediska zachování identity a sebeúcty se však nedoporučuje změna u se svým jménem identifikovaných dětí, pokud si změnu sami nepřejí. O adopci rozhoduje soud na návrh osvojitele. Soud je povinen zjistit zdravotní stav budoucích osvojitelů, jejich osobnostní dispozice a motivaci k osvojení (na základě psychologického vyšetření) a posoudit, zda se nepříčí účel osvojení. Zprostředkování adopce (prověření a nabídnutí dítěte) zajišťují krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Po roce 1989 se uplatňují i nevládní neziskové organizace 9. Návrh k soudu na osvojení konkrétního dítěte lze podat i bez zprostředkování v případech přímé adopce, nebo navrhuje-li osvojení osoba dítěti příbuzná či blízká, kdy se neprovádí. Osvojitelem se může stát zletilá fyzická osoba, která svým způsobem života zaručuje, že adopce bude k prospěchu dítěte i společnosti. Nemůže jím být ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, obdobně jako mezi rodiči a dětmi. V praxi se za nejvhodnější považuje let, záleží na posouzení konkrétního případu. Nepřipouští se sourozenecký ani příbuzenský vztah v pokolení přímém (prarodiče). V takových případech lze využít jiných druhů NRP, zejména pěstounské péče. Vzdálenější příbuzenský vztah není překážkou k osvojení. Jako společné mohou dítě osvojit jen manželé. V případě soužití druha a družky může dítě adoptovat jen jeden z nich. Chce-li osvojit dítě jen jeden z manželů (ne jako společné dítě), je potřebný souhlas druhého. Tento souhlas není zapotřebí, pokud druhý z manželů nemá způsobilost k právním úkonům, nebo je-li opatření souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Podmínkou osvojení je právní volnost, buď daná souhlasem rodičů, nebo rozsudkem soudu o jejich nezájmu. K osvojení je třeba souhlasu rodiče, i když je nezletilý. Je-li osvojované dítě schopno posoudit dosah adopce, je třeba také jeho souhlas, s výjimkou, že by byl zmařen účel osvojení. Právně volné je i dítě, jehož rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům. V takovém případě je třeba souhlas jiného zákonného zástupce dítěte poručníka. Souhlas není třeba, pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte sami rodiče, kteří - po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že ho pravidelně nenavštěvovali, neplnili k němu dobrovolně vyživovací 9 Např. Středisko náhradní rodinné, Fond ohrožených dětí, Sdružení Trialog, Sdružení pěstounských rodin a další 14

15 povinnost a neprojevili snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo - po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o ně žádný zájem, ačkoliv jim v něm nebránila závažná překážka. Ustanovení o nezájmu se vztahují i na nezletilého rodiče. O nezájmu rozhoduje soud v samostatném řízení, jehož je rodič účastníkem. Návrh na zahájení řízení je oprávněn podat jen orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD), nebo rodič. K zájmu rodiče projevenému po podání návrhu se nepřihlíží. Toto řízení však v praxi trvá mnoho měsíců i let, čímž se doba nezájmu výrazně prodlužuje a na jehož výsledek čeká dítě obvykle v ústavních zařízeních. Souhlas rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte, není dále třeba, jestliže dali k osvojení souhlas předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně a písemně přítomným rodičem před soudem nebo před příslušným orgánem SPOD, nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat ho lze jen do doby, než je dítě na základě rozhodnutí soudu umístěno do péče budoucích osvojitelů. Ani právně volné dítě nelze osvojit, probíhá-li řízení o určení otcovství zahájené na návrh muže, tvrdícího, že je otcem dítěte určeného k adopci. Řízení se v tomto případě přerušuje až do právní moci rozhodnutí o tomto návrhu. Pokud by návrhu bylo vyhověno, je možné osvojení jen se souhlasem tohoto otce, nebo později na základě jeho nezájmu. Ne všechny děti právně volné mají šanci na osvojení. Největší zájem je o adopci dětí kojeneckého a batolecího věku, zdravých, etnicky neodlišných. Dobrý zdravotní stav dítěte není podmínkou osvojení adoptovat lze i dítě se závažným zdravotním handicapem. Soud je však povinen zjistit zdravotní stav osvojence a s výsledky seznámit jak osvojitele, tak i zákonného zástupce osvojence. Ročně je osvojováno okolo pěti set dětí. Předadopční péče (zatímní péče) Před rozhodnutím soudu o adopci musí být dítě nejméně tři měsíce v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad. Pečoval-li osobně o dítě minimálně tři měsíce na základě pěstounské nebo poručenské péče, příp. svěření do výchovy, podmínka předadopční péče se nevyžaduje. To platí i v případě, kdyby budoucí osvojitel o dítě pečoval jen fakticky, bez úředního rozhodnutí (např. pokud se ujal ztraceného dítěte či se staral o dítě, které mu bylo rodiči původně svěřeno jen na krátkou dobu). Při pobytu dítěte v ústavní péči (lhostejno, zda z vůle rodičů nebo na základě soudního rozhodnutí) může do o svěření dítěte do předadopční péče rozhodnout pouze OSPOD. Není-li dítě v ÚP, ale u rodičů, příbuzných či v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jsou oprávněni rozhodnout o umístění pouze rodiče (ne však nezletilí), nebo jiný zákonný 15

16 zástupce (poručník). Z této právní úpravy vychází i přímá (otevřená) adopce, při které dítě do předadopční péče svěřují konkrétním osvojitelům sami rodiče. Výhodou pro dítě je, že přechází k novým rodičům hned z porodnice. Náš právní řád rozlišuje dva typy adopce: Osvojení zrušitelné (1. stupně, osvojení prosté) Osvojení zrušitelné (adopce či osvojení 1. stupně, osvojení prosté, obyčejné), při kterém zůstávají v matrice i v rodném listě dítěte zapsáni jeho původní rodiče. Zrušitelně lze osvojit dítě bez ohledu na věk, ihned po uplynutí předadopční péče, v případě novorozenců tedy již ve třech měsících. Jak vyplývá z názvu, lze ho ze závažných důvodů soudně zrušit. Návrh na zrušení může podat pouze osvojitel nebo zletilý osvojenec. Zrušením adopce se obnovují vzájemná práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a původní rodinou. Osvojenec nabývá zpět své dřívější příjmení. Osvojení nezrušitelné (2. stupně, osvojení plné) Nezrušitelnou adopci, jak je patrné z názvu, zrušit nelze. Pokud osvojitel nemůže nebo nechce o nezrušitelně osvojené dítě osobně pečovat, má stejnou možnost jako v případě vlastního dítěte, tj. svěřením do náhradní péče. Osvojitelé jsou zapsáni v matrice i v rodném listě dítěte namísto původních rodičů. Pokud dítě nezrušitelně osvojí osamělá osoba, je z matriky i z rodného listu vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte (termín neuveden ). Zápis o původních rodičích zůstává v matrice vždy v poznámce. Zletilé osvojené dítě má právo do ní nahlédnout. Osvojit nezrušitelně lze jen dítě starší jednoho roku. Tak lze adoptovat po roce věku až do dovršení zletilosti i dítě, které bylo předtím osvojeno zrušitelně. V praxi jsou proto novorozenci často osvojováni nejdřív zrušitelně a po dosažení věku jednoho roku nezrušitelně. Platí tedy, že osvojení prosté může být změněno v osvojení nezrušitelné, nikoliv však opačně. Mezinárodní osvojení V případě, že se pro dítě nepodaří najít rodinu v zemi jeho původu, je možné mezinárodní osvojení, tzn. osvojení dětí do ciziny a z ciziny. Funkci zprostředkovatele zajišťuje Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení Přijata na Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého 16

17 1.3.2 Pěstounská péče Pěstounská péče (dále PP) je formou státem garantované a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Na rozdíl od osvojení nemusí být dítě svěřované do PP právně volné. PP je určena především dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny. Často jde o děti starší a skupiny sourozenců. Ročně je svěřeno do PP okolo sedmi set dětí, polovina do péče příbuzných, zbytek z ústavních zařízení. Na žádost fyzické osoby zájemce o pěstounství provádí krajský úřad (příp. MPSV) zprostředkování (vyhledávání dětí vhodných ke svěření do PP a nalezení vhodných pěstounů. Zprostředkování se neprovádí v případě, když rodiče dali souhlas k PP ve vztahu k určitým osvojitelům. Soud svěří dítě do PP, jestliže to vyžaduje jeho zájem a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte. Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče manželů, přičemž dávka náleží ve stejné výši. Pěstoun je povinen pečovat o dítě osobně. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a nemá k němu vyživovací povinnost. Na výživu proto přispívá stát násobkem částky životního minima. Pěstoun přiměřeně vykonává práva a povinnosti rodičů. Nemá však k dítěti právo zastupovat ho a spravovat mimo běžné věci jeho záležitosti. Domnívá-li se, že rozhodnutí zákonného zástupce není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. Dítěti v pěstounské péči zůstává příjmení po vlastních rodičích. V praxi se PP vykonává buď individuálně - v domácnosti pěstouna (-ů) tj. v běžném rodinném prostředí a) u příbuzných (prarodičů nebo jiných osob či b) u cizích osob (jako dlouhodobé řešení), nebo skupinově - v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Soud může zrušit PP jen z důležitých důvodů, učiní tak vždy, požádá-li pěstoun. PP zaniká (na rozdíl od osvojení) dosažením zletilosti dítěte, tj. v 18 letech. Zařízení pro výkon pěstounské péče (skupinová pěstounská péče) Pěstounská péče zejména pro velké pěstounské rodiny (zpravidla 4-8 dětí) může být vykonávána v zařízeních pro výkon PP (skupinová PP). Pěstounské páry přijímají do své péče (obvykle ke svým vlastním dětem) děti různého věku a pohlaví, případně sourozenecké skupiny. Zřizovateli zařízení mohou být kraje a obce, příp. pověřené osoby (tj. i nestátní subjekty) 11. Pěstoun uzavírá se zřizovatelem dohodu o výkonu PP v zařízení a pobírá odměnu (obdoba platu se zdravotním a sociálním pojištěním). Ostatní hmotné nároky pěstounské dávky jsou shodné s dávkami individuální PP a násl., 48 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 17

18 SOS dětská vesnička Zvláštní formou skupinové pěstounské péče jsou SOS dětské vesničky 12, ve kterých se o skupinu dětí starají pouze ženy matky pěstounky, které pracují na základě pracovní smlouvy (příp. dohody o pracovní činnosti). Vesničku tvoří společenství rodin, které jsou schopny přijmout i početnější sourozenecké skupiny. První SOS vesnička u nás vznikla v roce 1970 v Dubí u Karlových Varů, druhá byla postavena v Chvalčově na Kroměřížsku a poslední byla otevřena v Brně-Medlánkách. Předpěstounská péče Před rozhodnutím o PP může být dítě dočasně svěřeno rozhodnutím OSPOD do péče budoucího pěstouna. Je-li dítě v ústavní výchově z rozhodnutí soudu, není ke svěření dítěte do PP třeba souhlasu rodičů. V ostatních případech je souhlas rodičů, pokud jsou zákonnými zástupci dítěte, potřebný. Po dobu předpěstounské péče náleží stejné hmotné nároky (dávky) jako v případě PP. Budoucí pěstoun musí podat do tří měsíců od svěření do předpěstounské péče návrh na zahájení řízení o svěření dítěte do PP, jinak rozhodnutí pozbude platnost. Pěstounská péče na přechodnou dobu Novelou zákona č. 359/ Sb. byl kodifikován institut pěstounské péče na přechodnou dobu. V posledních letech ubývá žadatelů o náhradní rodinnou péči, především pro děti vyžadující speciální péči, zdravotně a sociálně znevýhodněné. Řešením je zavádění nových, alternativních forem NRP. Hlavním smyslem je přijímaní dětí vyžadujících zvláštní péči na krátkodobé až dlouhodobé pobyty. V optimálním případě se dítě vrátí do původní rodiny, jinak je pro ně vyhledána rodina náhradní, která má možnost s dítětem se postupně seznámit a přijmout je do své péče. Cílem je prevence sociálního osiření a prevence ústavní výchovy. Krátkodobá pěstounská péče dokáže zajistit péči o dítě v akutních případech. Lze ji využít při krizi v rodině, hospitalizace rodiče, kdy není, kdo by se o dítě mohl postarat. Trvá po dobu dnů až několika měsíců a může plynule přejít v dlouhodobou pěstounskou péči. Tento typ se uplatňuje v případech, když se nepodařilo vyřešit rodinnou situaci v krátké době (např. dlouhodobé onemocnění dítěte nebo rodiče, rodič ve výkonu trestu, ztráta zaměstnání, bydlení apod.) Dítě zůstává v péči i několik let. Stále by však měla být zachovávaná vazba na biologickou rodinu. 12 Mezinárodní, nezávislá, nevládní organizace v oblasti sociální péče, zakladatel Dr. Hermann Gmeiner (Imst, Rakousko, 1949) 18

19 Profesionální pěstounská péče Širším pojetím PP na přechodnou dobu je profesionální PP, která zatím u nás není právně upravena. Na rozdíl od krátkodobé PP by ji vykonával profesionální pěstoun nejspíše zaměstnanec orgánu pro sociálně-právní ochranu dětí. Ta je určena širokému spektru dětí, zejména mladých nezralých matek či drogově závislých, žijících v dlouhodobě nefunkční rodině (týrání, zneužívání, zanedbávání), rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci a jejich situaci nelze řešit v jejich biologické rodině. Profesionálním pěstounem by se mohla stát buď fyzická osoba nebo manželský pár. Výhodou je, že pěstounům-profesionálům by se dostalo všestranné podpory a bylo by jim poskytováno další vzdělávání. Výběr budoucích profesionálních pěstounů (pěstounů terapeutů) by měl být podobný současnému prověřování žadatelů o NRP. Navíc by však měl zájemce zvládat komunikaci a spolupráci s biologickou rodinou, příbuznými a úřady. Součástí přípravy by měl být proto sebepoznávací výcvik. Vzhledem k závažným dětským diagnózám jsou potřebné i specifické zdravotní, sociální a pedagogické znalosti. Přijetí návrhu by představovalo další významný krok umožňující důstojný život mnoha dětí ve šťastném a podpůrném rodinném prostředí. Zvláštní péče je často natolik náročná, že vyžaduje odbornou přípravu, výcvik a dlouhodobou supervizi.za tím účelem by měla vzniknout profese pěstoun terapeut, jejíž využitelnost by nebyla omezena jen na oblast náhradní rodinné péče, ale byla by uplatnitelná i v dalších oblastech sociální péče. Profesionální pěstouni by měli být speciálně proškoleni a seznámeni v odborných kursech s psychologií, pedagogikou, zdravotními a sociálně-právními okruhy problematiky těchto dětí V ideálním případě by byli již vystudovanými odborníky v některém z těchto oborů. V západoevropských státech se běžně užívá i termín terapeutická pěstounská péče, který lépe vystihuje léčebné a podpůrné působení této instituce na dítě a jeho biologickou rodinu Poručenství Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Hlavním společenským účelem tohoto institutu je ochrana nezletilého dítěte pro jeho specifické postavení, kdy nemá plnou způsobilost k právním úkonům s ohledem na svůj věk. Poručenská péče je přeneseně považována za vyšší typ pěstounské péče, neboť kromě stejných hmotných nároků je poručník i zákonným zástupcem dítěte, nemá však k dítěti vyživovací 19

20 povinnost. Jejím předpokladem je proto právní uvolnění dítěte. V rozhodování o podstatných věcech je třeba souhlas soudu. Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem (mohou jimi být i manželé) především toho, koho doporučili rodiče, až pak někoho z příbuzných či osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, jinou fyzickou osobu, příp. orgán sociálně právní ochrany dětí. Funkce poručníka zaniká dosažením zletilosti, zproštěním soudem na návrh poručníka, nebo pro jeho nezpůsobilost či porušování povinností. Po skončení poručenství je poručník povinen do dvou měsíců předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění poručence Svěření dítěte do výchovy (jiných fyzických osob než rodičů) Svěření do péče jiného osoby než rodiče má být krátkodobou formou řešení situace dítěte 13. Při výběru vhodné osoby, pokud s tím souhlasí, dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte. Do výchovy jen jednoho manžela je možno dítě svěřit pouze se souhlasem druhého manžela. Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy vymezí soud rozsah práv a povinností k dítěti. Tento typ NRP je oproti přecházejícím nejméně výhodný, neboť při neplnění vyživovací povinnosti ze strany rodičů 14 není dostatečně zajištěna výživa dítěte, pokud osoba, jíž je dítě svěřeno do výchovy, nemá dostatečné příjmy. Stát na výživu přispívá až v případě sociální nouze, obdobně jako u rodin s vlastními dětmi. Přestože MPSV v oficiálních materiálech uvádí, že tento typ se využívá jen v případech přechodné péče, v praxi je častým východiskem Pobyt dítěte mimo ústav (hostitelská péče, krátkodobý pobyt) Specifickou formou náhradní péče je pobyt dítěte mimo ústav (v praxi krátkodobý pobyt, zast. hostitelská péče, příp. zástupná péče), kdy děti zejména z dětských domovů jezdí na návštěvy (víkend, prázdniny, svátky) do rodin. Týká se to především dětí školního věku, které dokáží pochopit, že se jedná pouze o pobyt dočasný a návrat je netraumatizuje. Za nevhodné se považují i pobyty bez perspektivy opakování a rozvíjení vzájemných vztahů. Ředitel ústavního zařízení může po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD) povolit dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova (možné i u předběžného opatření), pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu čtrnáct kalendářních dnů při jednom pobytu. Tato doba může být prodloužena. Bylo-li dítě umístěno v zařízení na základě žádosti rodičů (zákonných zástupců), je možno povolit pobyt u jiných osob jen po jejich předchozím souhlasu. Žádné jiné podmínky pro žadatele zákon taxativně nevymezuje. Z toho důvodu je ze strany OSPOD z. č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších právních předpisů 14 Příp. prarodičů, kteří mají subsidiární vyživovací povinnost ke svým vnoučatům 20

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011 Doživotní trest Zpráva Evropského centra pro práva Romů Romské děti v ústavní péči v České republice červen 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Evropské centrum pro práva Romů,

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více