Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, Opava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava"

Transkript

1 příspěvková organizace, Opava V Opavě dne: Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti výročních zpráv. Zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky, s provozními a správními zaměstnanci dětského domova na provozní poradě dne Zřizovateli DD Moravskoslezskému kraji byla tato výroční zpráva odeslána dne

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní charakteristika zařízení 2. Hodnocení výchovné činnosti 3. Školní vzdělávací program a Individuální program rozvoje osobnosti dítěte 4. Zájmová a rekreační činnost 5. Materiálně technické vybavení dětského domova 6. Základní údaje o pracovnicích DD 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD 8. Zhodnocení prevence forem rizikového chování 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Sloučení s Dětským domovem Milotice nad Opavou 11. Kontroly 12. Praxe, návštěvy, exkurze 13. Správní řízení 14. Rozvojové a mezinárodní programy a spolupráce s odborovou organizací 15. Náhradní rodinná péče 16. Vlastní hodnocení činnosti dětského domova 17. Fotodokumentace DD ve školním roce 18. Hospodaření dětského domova - 2 -

3 Část 1. Základní charakteristika zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona č.157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je Sídlo organizace je Rybí trh 14/171, Opava. internetová adresa: webová stránka: Ředitelem dětského domova je Mgr. Milan Škrabal. Majetkové poměry: Budova domova je majetkem Moravskoslezského kraje, rovněž i 2 parcely zahrady a dvůr. Hřiště s asfaltovým povrchem je historickým majetkem města Opavy, máme ho v dlouholetém užívání. Dne podala na Dětský domov Opava a na ČR-MF ČR Praha žalobu Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova /dříve Řád Německých rytířů/ na určení vlastnického práva k budově DD a nemovitostem souvisejícím. Než došlo k soudnímu jednání v dané věci, tak žalobce vzal žalobu zpět a usnesením soudu ze dne se řízení proti Dětskému domovu v Opavě, zastavilo. Dle informací ve sdělovacích prostředcích z června 2014 Řád Tovaryšstva Ježíšova chystá v brzkém budoucnu novou žalobu a to proti žalovanému: České republice úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Budova DD je po dřívějších rekonstrukcích a zásluhou nepřetržité údržby ve velmi dobrém stavu. V průběhu školního roku došlo k rekonstrukci sociálního zařízení na 4. rodinné skupině a k realizaci nového sociálního zařízení pro správní a hospodářské zaměstnance. Na základě usnesení 6. zasedání zastupitelstva MSK konaného dne došlo ke sloučení organizací Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou, příspěvková organizace s účinností od K uvedenému dni se přejímající organizaci stal Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ Uvedené sloučení obou dětských domovů bylo definitivně ukončeno k , kdy ředitel DD v Opavě předal odloučené pracoviště v Miloticích nad Opavou starostovi obce panu Josefu Prchlíkovi zpět do užívání obce. 5 dětí z tohoto zařízení pak přešlo do Dětského domova v Opavě, kde budou pokračovat ve svém pobytu v rámci ústavní výchovy. Dětský domov Opava je domovem rodinného typu s kapacitou 48 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti rodinných skupin po 8 dětech. Od měl opavský dětský domov do kapacitu 64 dětí a 8 rodinných skupin, kdy dvě RS byly na odloučeném pracovišti v Miloticích nad Opavou. Rodinné skupiny jsou tvořeny v maximální možné míře dle sourozeneckých vztahů a jsou smíšené. Budova DD je dostatečně prostorná a zabezpečuje všechny stávající zdravotní a hygienické normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak ve školní přípravě, tak i ve specifických činnostech. Jde o provoz a údržbu domácnosti, tradiční domácí práce, vaření, společenské chování, rodinná a sexuální výchova apod. Dlouhá léta využíváme samostatný Startovací byt ve městě, kde v současnosti od bydlí chlapec, který se zde po odchodu z našeho DD připravuje na samostatný život. Od počátku školního roku 1. září 2014 jsme nově otevřeli rodinnou skupinu zletilých klientů, kteří jsou v DD tzv. na smlouvu, kdy si dokončují, případně rozšiřují, své vzdělání. Pod odborným dohledem vychovatelek se učí samostatnosti a přípravě na život po ukončení ústavní výchovy

4 - 4 -

5 - 5 -

6 Početní stav dětí, kapacitní využití domova: Část 2. Hodnocení výchovné činnosti Na začátku školního roku 2013/2014 bylo v dětském domově 41 dětí. Od , po spojení s DD v Miloticích nad Opavou se kapacita Dětského domova Opava zvýšila ze 48 dětí na 64 dětí. K bylo v DD Opava 35 dětí, od do stavu DD Opava převzal 10 dětí, takže stav dětí k byl 45 dětí. Evidenční stav k byl 36 dětí. V průběhu školního roku přišlo 5 dětí, odešlo 20 dětí: - do vlastní rodiny 4 děti - do vlastní péče osamostatnilo se 11 dětí - do diagnostického ústavu na diagnostiku 1 dítě - do jiného DD 3 děti - do pěstounské péče, adopce 1 dítě V pravidelném a nepravidelném kontaktu s rodinou bylo 28 dětí, žádný kontakt s rodinou, tj. bez návštěv v rodině či návštěv v DD bylo 12 dětí. O vánočních prázdninách zůstávalo v dětském domově 21 dětí, Štědrý den s námi prožívalo 16 dětí. Na letní prázdniny letos odjelo do rodiny nejméně dětí za dlouhou historii DD a to pouze 2 děti, kdy 11 dětí trávilo v rodině pobyt krátkodobě. Ostatním dětem jsme zajistili pobyty na letních táborech, aby mohly využít letních aktivit v přírodě. 5 dětí navštěvovalo hostitelskou rodinu. Do DDÚ jsme odeslali 1 žádost o umístění chlapce k diagnostice z důvodu problémového chování a tento byl po diagnostice umístěn ve Výchovném ústavu na základě rozhodnutí soudu. Výsledky přijímacích řízení na SŠ a SOU, studium na středních školách V rámci přijímacího řízení se hlásilo 7 dětí na střední školu, z toho 1 dívka na maturitní obor zdravotnický asistent, 2 chlapci na obory zemědělec na střední zemědělské škole, 1 chlapec na obor výrobce potravin, 1 dívka na obor prodavač na Střední škole hotelnictví a služeb, 1 chlapec na obor zednické práce a l dívka na obor zahradnické práce na SŠ Velké Heraltice. U jednoho z nich došlo z důvodu nepřijetí ke studiu ke změně oboru na prodavač na Střední škole hotelnictví a služeb. V hodnoceném školním roce 4 zletilí klienti ukončili pobyt v dětském domově na vlastní žádost předčasně, před ukončením přípravy na budoucí povolání. 3 zletilí klienti úspěšně ukončili učební obor ošetřovatelka a malířské a natěračské práce a truhlářské práce. Maturitní studium úspěšně ukončili 1 student a 2 studentky, a to obory obchodní akademie, zdravotnický asistent a mechanik seřizovač. Všichni tři maturanti se přihlásili na vysokou školu, z toho 1 chlapec byl přijat na Ostravskou univerzitu obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, 2 dívky přijaty nebyly. Přihlásily se na Akademii pomaturitních studií v Praze a Střední zdravotnickou školu s VOŠ v Ostravě, kde od zahájí studium. V průběhu školního roku studovali 2 zletilí klienti na nástavbovém studiu, 1 chlapec postoupil do 2. ročníku, 1 dívka toto studium nedokončila, obor byl nad její možnosti, dívka byla již vyučena, měla tedy dokončenu přípravu na budoucí povolání. 1 dívka úspěšně dokončila 2. ročník Ostravské univerzity bakalářského oboru výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání

7 Odchod zletilých klientů z dětského domova V průběhu školního roku bylo v zařízení celkem 16 zletilých klientů, kteří měli uzavřenu smlouvu s ředitelem dětského domova o setrvání v dětském domově do ukončení přípravy na budoucí povolání. 4 z nich požádali o ukončení smlouvy předčasně a své studium nedokončili. Jednomu z nich jsme zařídili dům na půl cesty, do kterého však nenastoupil. 7 klientů studium úspěšně dokončilo a odešlo z dětského domova s ukončeným vzděláním. Z toho 2 klientky odešly do Domu na půl cesty v Praze Sámovka, 1 klient odešel do rodiny své setry, 1 klientka do rodiny svého přítele, 1 klient vykonal úspěšně maturitní zkoušku až v září a odešel do rodiny své matky, 1 klient odešel do Domu na půl cesty v Ostravě, 1 klientka si našla bydlení v podnájmu a pokračuje dále ve studiu na vysoké škole, půjde do 3. ročníku. V letošním školním roce 3 klienti ukončili studium úspěšnou maturitní zkouškou a všichni se hlásili na vysokou školu. Jeden z nich byl přijat na Slezskou univerzitu v Opavě, obor Monitorování životního prostředí a na odvolání na Ostravskou univerzitu obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, 2 dívky přijaty nebyly. Obě však uspěly jinde, kdy jedna byla přijata na Akademii pomaturitních studií v Praze a druhá na Střední zdravotnickou školu s VOŠ v Ostravě obor diplomovaná všeobecná sestra. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti DD Rodinným skupinám byla nadále poskytována dostatečná míra autonomie vlastního života a to tak, že se každodenní život skupiny přibližoval rodinnému životu běžné domácnosti. RS měly vlastní rozpočet, učily se samostatně hospodařit s penězi a děti pod vedením pedagogů se podílely na přípravě stravy víkendovým vařením a přípravou svačin a večeří. Docházelo rovněž k přenesení mnohých běžných domácích činností zabezpečovaných zaměstnanci přímo na samotné děti, což považujeme za přínosné, protože toto je standart v běžně fungující rodině. Zletilí klienti zcela nově přímo v našem dětském domově využívali 4 cvičné startovací byty, kde se pod vedením vychovatelek pedagogického dohledu sami připravovali na samostatný život po odchodu z DD po ukončení ústavní výchovy. Ve výchovně vzdělávací činnosti jak přímo v DD v Opavě, tak i na odloučeném pracovišti v Miloticích nad Opavou bylo postupováno dle Školního vzdělávacího programu a dle Programu rozvoje osobnosti dítěte, kdy na každé dítě byl vypracován individuální plán. Zaměřovali jsme se na rozvíjení kladných stránek osobnosti dětí a vedli je k zodpovědnosti, samostatnosti. I v hodnoceném školním roce se děti a pedagogové zapojovali do vzdělávacího projektu Vím, co chci - Vím, jak na to, který pod gescí Evropské unie připravila pro dětské domovy Moravskoslezského kraje vzdělávací organizace KVIC a celý projekt bude ukončen do prosince Velmi pozitivně se u dětí setkalo 3 denní výjezdní vzdělávání na horách v Beskydech v rámci tohoto projektu. V přípravě na samostatný život jsme se zúčastnili také projektu ABECEDA a to pod patronací Ostravské univerzity, kdy se děti aktivně zapojily do 2 víkendových bloků zaměřené na situace, s jakými se mohou děti setkat v praktickém životě po odchodu z ústavní výchovy. Patřičná pozornost byla dětem věnována v zabezpečení celoroční kvalitní zdravotní péče. Nemocných dětí bylo ve školním roce 2013/2014 celkem 62 dětí, kdy 10 z nich po dobu nemoci užívalo antibiotika a 59 z nich pobývalo krátkodobě na ošetřovně DD. V nemocnici byly hospitalizovány 3 děti. Jedno na chirurgickém oddělení - odstranění jizvy na těle, jedno na infekčním oddělení - virové střevní onemocnění a 1 na dětském oddělení - komplikovaná angína. Ambulantního vyšetření se děti zúčastnily takto: ortopedické 10 dětí, ortodoncie 3 děti, nefrologické 3 děti, kardiologické 4 dětí, neurologické 2 děti, oční vyšetření 18 dětí, psychiatrické 9 dětí, alergologické 4 děti, rehabilitační léčení 3 děti. Na ozdravném pobytu v lázních Metylovicích bylo v srpnu 2014 tak, jako vloni 8 dětí

8 Se všemi dětmi v DD jsme celoročně chodili na pravidelné preventivní prohlídky, na očkování a2 x ročně na pravidelné stomatologické vyšetření a následné zubařské zákroky. V pedagogicko-psychologické poradně bylo v průběhu hodnoceného školního roku vyšetřeno 8 dětí, kdy psychologická ambulance byla navštěvována dle individuálních potřeb dětí a dle doporučení a žádostí ZŠ a SŠ. Tak jako v minulém školním roce i v tomto hodnoceném období docházel do našeho dětského domova v rámci projektu Vím, co chci, Vím, jak na to klinický psycholog, který nám pomáhal řešit nejproblémovější výchovné problémy s dětmi a rovněž dětem napomáhal řešit jejich osobní problémy, které však nebyly závažného charakteru. Záznam o úraze byl vyhotoven u 1 chlapce, který se zranil při mimoškolní činnosti ve škole při fotbale. Za zranění palce byl pojištěním odškodněn částkou 300 Kč. Pravidelná preventivní lékařská prohlídka byla realizována u 9 zaměstnanců s tím, že náš závodní lékař konstatoval, že všichni zaměstnanci jsou způsobilí práce v našem dětském domově bez omezení. Kontaktu našich dětí s vlastní rodinou byla věnována maximální pozornost, kdy jsme v maximální míře podporovali návštěvy dětí ve vlastních rodinách a ve spolupráci se sociálními pracovníky OSPOD měst a obcí, jsme vytipovávali děti do pěstounské a hostitelské péče, blíže - viz samostatná část kapitola. Vedle rodinných návštěv v DD měly naše děti celoročně možnost s rodiči a rodinnými příslušníky telefonovat, což jim bylo umožněno z mobilních telefonů na rodinných skupinách. Návštěvy byly realizovány jednak v návštěvní místnosti DD, v recepci domova a rodinným příslušníkům jsme umožnili seznámit se s rodinnou skupinou a prostředím, ve kterém jejich děti v dětském domově žijí. Velká pozornost byla věnována Minimálnímu preventivnímu programu, kdy se zde vycházelo ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a MŠMT. Protidrogový tým DD pod vedením metodika prevence - vedoucí vychovatelky se uvedené problematice věnoval velmi intenzivně. V průběhu školního roku byly realizovány kontroly, jak u nezletilých dětí, tak i u zletilých klientů v DD na smlouvu. O proti minulým rokům nebyl zaznamenán ani jeden pozitivní případ požiti návykových látek, což považujeme mimo jiné i za důsledek velmi dobré primární prevence v našem zařízení. O uvedených kontrolách je vedena písemná dokumentace. Patřičná pozornost byla věnována také možnému zneužívání našich dětí pomocí internetu či facebooku. Této problematice se důsledně věnujeme, přijímáme různorodá opatření, která jsou úspěšná, protože za dobu existence opavského DD jsme se s ničím záporným nesetkali. Pozitivem bylo, že v hodnoceném školním roce se naše děti nedopustily ani jednoho útěku z DD, což je možno hodnotit jako výrazný pozitivní posun, protože v minulosti jsme měli s tímto negativním jevem občasné problémy. Velkým negativním problémem je stále v našem zařízení kouření dětí, kdy tento nešvar se stále nedaří zcela odstranit, i když tomu věnujeme maximální pozornost. Sociální prostředí, z kterého děti do přišly a vliv kamarádů ve školách jsou nám velkým soupeřem K šikaně dětí v jakékoliv podobě nedocházelo, avšak stále přetrvává častá vulgární mluva mezi dětmi navzájem. Přes mnohá přijatá opatření se nedaří tento společenský nešvar odstranit. Velkou prestiž mezi dětmi získala Dětská rada, která se jako poradní orgán ředitele dětského domova, nejen podílela na organizaci života v DD, ale zástupci dětí z rodinných skupin se nejméně 1 x měsíčně pravidelně scházeli s ředitelem a vedoucí vychovatelkou a zabývali se podrobně vším, co děti zajímalo, trápilo, těšilo. Zástupci dětí, zvolení samotnými dětmi na RS, hodnotili veškerou činnost dětského domova a dávali různá doporučení. Z každého jednání Dětské rady byl vždy veden písemný zápis a ředitel DD následně informoval poradu vedení o názorech dětí a o přijatých opatřeních, které vzešly z jednotlivých jednání

9 Část 3. Školní vzdělávací program a Individuální program rozvoje osobnosti dítěte Školní vzdělávací program v Dětském domově v Opavě sloužil pedagogickým pracovníkům jako soubor cílů, zaměřených na výchovně vzdělávací působení na děti v ústavní výchově se záměrem kvalitně připravit děti na jejich samostatný život po dosažení zletilosti. Po celou dobu plnění ŠVP se důsledně vycházelo z individuálního věku dítěte a jeho schopností a dovedností. Program je vypracován koncepčně na roky a v celoročním plánu dětského domova v tomto hodnoceném období byl rozpracován do konkrétních každodenních činností rodinných skupin. Výchovně vzdělávací činnost se řídila důsledně individuálními potřebami dětí a psycho-hygienickými zásadami dle věkových kategorií dětí. Základní úkoly pro jednotlivé oblasti k zvládnutí výchovně vzdělávacích cílů byly obsaženy v Programu rozvoje osobnosti dítěte - tzv. PROD. Vychovatelé pracují s Individuálním programem rozvoje osobnosti dítěte již 10 let. Podstatné údaje o dítěti zaznamenávají ve schválených standartách koordinátorem DDÚ v Bohumíně Mgr. M. Drobíkem v IPRODu v programu EVIX. Výchovným cílem bylo vytvářet u dítěte zdravé sebevědomí a dosahovat optimálních výchovně vzdělávacích výsledků. Zároveň byla sledována zpětná vazba, zda program rozvoje byl pro děti přínosný. Zásadním prvkem programu rozvoje dítěte byla příprava dětí na návrat do reálného života po ukončení ústavní výchovy s cílem odklonit děti od rizikového prostředí, zapojit je do běžného života a dodržovat mravní hodnoty a normy. Prioritním úkolem pak zůstává příprava našich dětí či mládeže k usnadnění startu do samostatného života a integraci do společnosti. Stále přetrvává u zletilých klientů, kteří jsou nadále v DD na tzv. smlouvu, trend, kdy se na jedné straně rozhodli neukončit svůj pobyt v domově před dosažením vzdělání, což je velmi rozumné, avšak na straně druhé i přes méně uspokojivý prospěch se hlásí k dalšímu studiu, aby si prodloužili bezstarostný pobyt v dětském domově. Aby nedocházelo ke zneužívání pobytu v DD na smlouvu, tak mají zletilí studenti dodatkem ve Smlouvě nastavena zpřísňující pravidla na každé školní pololetí, a to zejména v dosahování slušného prospěchu, morálních zásad a dodržování pravidel ve startovacích bytech. Vzhledem ke svému nedostatečnému prospěchu na konci 1. pololetí ukončila 1. ročník nástavbového studia na SŠ zletilá dívka, která byla vyučená v oboru kuchař - číšník. Na vlastní žádost opustila DD a odešla bydlet do Domu na půl cesty do Sámovky v Praze. Nečekaně ve 2. pololetí, krátce před dovršením přípravy na povolání, ukončili opět na vlastní žádost pobyt v dětském domově 2 zletilí klienti, kdy jeden z nich si našel ubytování u kamaráda a druhý, který neustále měnil během roku svůj názor k samostatnému bydlení, měl DD zajištěn pobyt v Domě na půl cesty v Karviné, kam však nenastoupil a vrátil se do své původní biologické rodiny. Dle ověřených informací oba chlapci studium na SŠ bohužel neukončili. Dalším dvěma zletilým, dívce a chlapci se podařilo zdárně ukončit vzdělání a najít si ubytování u příbuzných v rodině a zajistit práci v oboru. Velmi potěšující je skutečnost, že v letošním roce se připravovali ke složení maturitní zkoušky 3 klienti 2 děvčata a 1 chlapec, kdy všichni velmi úspěšně zvládli nelehké zkoušky z dospělosti. Jedna z děvčat nastoupila na VOŠ do Ostravy, druhá pokračuje v pomaturitním studiu v Praze a chlapec byl přijat na Pedagogickou vysokou školu v Ostravě, kdy již jedna naše zletilá studentka zdárně ukončila 2. ročník studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vzhledem k jejímu dlouhodobému pobytu v DD a to od svých 8 let do současných 23, nyní pocítila potřebu osamostatnit se a na vlastní žádost ukončila pobyt v DD k

10 O dětech, které jsou zařazené do tzv. Individuálního programu rozvoje osobnosti, vedou vychovatelé příslušnou písemnou dokumentaci. Sledují jejich působení v dětském domově, ve škole a vypracovávají opatření a metodická doporučení pro další výchovné působení na každé konkrétní dítě. Metodické vedení jak po praktické stránce, tak po stránce písemné po celý uplynulý školní rok zabezpečovala vedoucí vychovatelka. Dne uskutečnil v našem DD prověrku vedení Individuálního programu rozvoje osobnost koordinátor Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně Mgr. Martin Drobík. Dle Zákona o ústavní výchově č.109/2002 Sb., č. 383/2005 Sb., 2. odst. 10 posoudil děti našeho dětského domova takto: a/ samostatné přiměřené věku 12 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 23 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 8 dětí d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 4 děti e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí nezařazeno 0 dětí Hodnoceno bylo celkem 47 dětí, které v hodnoceném školním roce v DD v Opavě pobývaly. Obdobné hodnocení realizoval dne Mgr. Drobík také v tehdejším DD v Miloticích nad Opavou, které bylo od naším odloučeným pracovištěm. a/ samostatné přiměřené věku 2 děti b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 3 děti c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 4 děti d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 1 dítě e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí nezařazeno 0 dětí Hodnoceno bylo celkem 10 dětí, které v hodnoceném školním roce 2012/2013 v DD v Miloticích nad Opavou pobývaly. Dále se uskutečnila v červnu 2014 v DD v Opavě metodická návštěva koordinátora Mgr. Martina Drobíka, kdy koordinátor velmi kladně zhodnotil průběžnou evidenci plnění IPRODu, kterou v našem zařízení dlouhá léta vedeme a máme jí rozšířenou o přehledné tabulky s vysvědčením dětí na ZŠ, SŠ i VŠ. Koordinátor také pozitivně ocenil celoroční přípravu našich zletilých klientů na osamostatnění po odchodu z DD

11 Část 4. Zájmová a rekreační činnost Tato činnost patří v našem dětském domově k velmi oblíbeným a úspěšným aktivitám našich dětí. Umožňujeme jim, aby ve všech věkových kategorií realizovaly takové činnosti, které plně uspokojují jejich zájmy, záliby, potřeby a posilují tím jejich sebedůvěru a seberealizaci. Přímo v DD pracovaly 3 zájmové kroužky: výtvarný, plavecký a keramický, které navštěvovalo 24 dětí. Oblíbené však u dětí byly také fotbal, posilovnu, a kroužek mažoretek, do kterého děti chodily na základních školách, přičemž zde dosáhly velkých sportovních úspěchů. Stále je však nejvíce u dětí v oblibě plavání, kdy děti zásluhou poctivého tréninku dosáhly na plaveckých závodech a přeborech řady úspěchů. I když naše dlouholetá vychovatelka a trenérka plavání již odešla do penze, tak její plavecký duch a nadšení stále v našich dětech přetrvává, čehož důkazem je i velký úspěch naší 8leté dívenky, která se v květnu zúčastnila Porubského sprint triatlonu v Ostravě, kde získala zlatou medaili za volný způsob v plavání na 50 m a běh na 400 m. Vynikajících výsledků dosahujeme stále ve výtvarné činnosti. Pod vedením naší dlouholeté a činorodé vychovatelky výtvarná díla našich dětí slavila opět mimořádný úspěch. Počet výtvarně reprezentativních akcí za školní rok je vysoký, nejúspěšnějšími z nich jsou: celorepubliková soutěž Nadace T. Maxové, fotbalový klub Sparta, výtvarná soutěž producentského Centra Profil v Mariánských Lázních: vánoční maxi ozdoba, velikonoční motiv. O nejkrásnější velikonoční kraslici či ztvárnění velikonočního motivu se umístil na 1. místě 8letý chlapec v kategorii jednotlivců a získal tablet a televizor. Výrobky výtvarného kroužku DD se využívají k jarní, podzimní, zimní estetizaci a k zútulnění všech společenských prostor DD. Největším letošním úspěchem v zájmové činnosti však bylo nádherné umístění v soutěži Rošťák roku 2014, jehož celostátní druhý ročník se v sobotu 5. dubna 2014 uskutečnil v sále hotelu Imperiál v Ostravě. Do klání, které si formou hry a zábavy vzalo za cíl vybrat rošťáky v tom nejlepším slova smyslu, se zapojilo ve finále nejlepších jedenáct dětských domovů z celé republiky, které z regionálních kol vybrala náročná odborná porota. Ta do finále poslala také naši dívenku, Vanesu, kterou dlouhodobě na náročnou soutěž připravovala její vychovatelka - teta Olga. Přesto, že všichni finalisté soutěže byli moc dobří, tak především zásluhou úžasného gymnasticko-baletního vystoupení získala Vaneska nádherné 2. místo. Blahopřáli jí mimo jiné poslankyně Parlamentu ČR Kateřina Konečná a Kamil Viertigroch, generální ředitel společnosti KAVIS, ředitelé velkých, úspěšných firem a společností, šéfredaktorové celostátních deníků, kdy všichni tito členové odborné poroty byli doslova ohromeni vysokou úrovní uměleckého vystoupení Vanesky. Díky ní putovalo do našeho dětského domova Kč jako sponzorský dar pro naše děti a samotné dívence pak byly porotou předány osobní dárky: tablet, digitální fotoaparát, mp3, 2 plyšové hračky a košík sladkostí. Další naše děti se aktivně zapojovaly také do zájmových kroužků na svých ZŠ a ve sportovních klubech., 12 dětí celoročně plavalo za plavecký oddíl Opava, 6 chlapců hraje fotbal TJ Slavkov. Dále jsou zapojeny 3 děvčata do gymnastiky, 3 do mažoretek a 1 do sportovní gymnastiky, do tanečních pro začátečníky i pokročilé1 pár. V průběhu školního roku se děti v jednotlivých RS zúčastnily mnoho sportovních atletických závodů, pěších a cyklistických výletů i kulturních akcí: divadel, koncertů, přednášek, návštěv kina a zábavných atrakcí

12 Ve školním roce 2013/2014 se naše děti zúčastnily řady sportovních a kulturních soutěží a přehlídek. K těm nejoblíbenějším patřily: - Plavecká soutěž měst v plavání - Kravaře - Fotbalový turnaj Budišek Cup Turnaj ve vybíjené v Melči McDonald s pro děti - Koncert hudební skupiny Kryštof v Ostravě - Vánoční výstavka prací dětí našeho DD - Vánoční besídky na RS - Karneval - Velikonoční výstavka prací dětí našeho dětského domova - Opavský koláč orientační běh - Cyklistické výlety do okolí Opavy - Křeslo pro hosta s bývalými klienty našeho DD - Sportovní den s Coca Colou v DD - Dětský den v Městských sadech - Svět očima dětí - výtvarná soutěž - Kuličkiáda v Karviné - Zážitkový víkendový pobyt v Davidově mlýně Uvedené aktivity dokazují, že zájmová činnost dětí v Dětském domově v Opavě je rozmanitá, rozšiřuje a obohacuje zájmy dětí a rozvíjí jejich specifické schopnosti v oblasti sportovní, estetické, výtvarné, hudební a přírodovědné. Dáváme prostor zájmu dětí o plavání, fotbal, atletiku, kolektivní sportovní hry a soutěže, cyklistiku, hudbu, poznávací výlety, v zimě pak o bruslení, lyžování. V DD na zahradě na svých přidělených květinových a zeleninových záhonech děti pěstují květiny a oblíbenou zeleninu. Ve skleníku pak sklízely ranou zeleninu a v letním období sezónní zeleninu, která se pak objevovala zpracovaná samotnými dětmi a kuchařkami při obědech a večeřích. Letní prázdninová činnost byla vedením DD připravována tradičně již od jara. Letní prázdniny proběhly v době od do a jen velmi málo dětí bylo na krátkodobém nebo dlouhodobém pobytu ve svých rodinách. V uvedené době byly v provozu až 4 rodinné skupiny. Na základě povolení oddělení sociálně právní ochrany dětí měst a obcí bylo na přechodnou dobu v průběhu letních měsíců propuštěno z DD dočasně ke svým rodinám dlouhodobě 2 děti, krátkodobě 11 dětí. Celkově o prázdninách bylo ve svých rodinách 13 dětí. Vyšší počet dětí, které v domově přes prázdniny zůstaly, se řídily plánem letní výchovné činnosti a zúčastnily se letních táborů a ozdravných lázní, které pro ně vedení DD v půlročním předstihu připravilo. I letos zůstal v dětském domově přes prázdniny vysoký počet dětí starší věkové kategorie. Z tohoto důvodu jsme preferovali letní tábory, na které jsme mohli umístit i děti staršího věku a mládež. Jedním z nich bylo Středisko volného času v Krnově a dále Agentura 7. Obě organizace přijímají téměř do všech turnusů mládež do 18 let a také mají rekreační táborová střediska v krásných místech naší republiky. Jejich skvělý táborový program uspokojil i ty nejnáročnější naše děti. Pokračovala také vynikající spolupráce s organizátory LT ve Štramberku, kde letos jely děti 2x, v červenci mladší a v srpnu pak starší kategorie dětí

13 1. LT SVČ Ostrava, Oderské vrchy - Klokočůvek 6 dětí 2. LT SVČ Krnov Nová Ves u Rýmařova 18 dětí 3. LT Novos Nový Jičín - Štramberk 8dětí 4. LT SVČ Krnov Pohořany u Olomouce 14 dětí 5. LT Lázně - Metylovice 8 dětí 6. LT Agentura7 Náměšť nad Oslavou 12 dětí 7. LT Novos Nový Jičín Štramberk 9 dětí 8. LT Víska u Jevíčka 4 děti 9. LT - Opava 2 děti Letní rekreace 2014 (táborů a lázní) se zúčastnilo celkem 81dětí včetně s dětmi z Milotic, kdy jsme letos více akceptovali nabídku táborů ze Střediska volného času v Krnově a Štramberku. Jejich různorodá a lákavá nabídka programů nás zaujala, proto jsme pro děti vybrali hned 2 tábory s různým zaměřením. Děti měly možnost prožít po dobu 10 dnů plných dobrodružství, hraní týmových her, prozkoumat zajímavou přírodu a získat nevšední radostné zážitky. Kromě těchto aktivit zažily typické letní činnosti jako je slunění, koupání, výlety do okolí v tamním kraji. Po jednoroční odmlce jsme dětem opět zajistili tábor v rekreačním středisku Agentury7, tentokrát ve zcela novém, neznámem prostředí, v Náměšti nad Oslavou, okres Třebíč. Obecně lze říci, že dětská rekreace, které se zúčastnily především děti, které nemohly trávit prázdniny ve své rodině, se mimořádně vydařila. Část 5. Materiálně technické vybavení dětského domova Dětem je v dětském domově poskytováno velmi kvalitní a příjemné bydlení. Každá rodinná skupina má dokonale vybavenou kuchyňku se studovnou, sociální zařízení pro chlapce a dívky zvlášť, tři až čtyři ložnice, ve kterých bydlí děti po dvou. Domov má velmi dobré provozní zázemí: moderní technologií vybavenou kuchyň a prádelnu, mandlovnu, šicí dílnu, dostatečné sklady a moderní plynovou kotelnu. Pro činnosti odpočinkové, rekreační i zájmové jsou všechny rodinné skupiny kvalitně vybaveny. Všechny mají barevné plazmové televizory, DVD, počítače s neomezeným přístupem k internetu, dostatek společenských her a sportovního vybavení. K dispozici dětem je také vlastní tělocvična, asfaltové hřiště s možností hrát tenis, volejbal, kopanou, košíkovou. Ve skleníku a na zahradě si jednotlivé RS pěstují zeleninu a okrasné květiny. Dětmi byl především o prázdninách a také v horkých dnech plně využíván opravený venkovní bazén na zahradě DD. Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny ledničkami, pečícími troubami, mikrovlnou troubou, kuchyňskými roboty, žehličkami, šicími stroji Nadále realizujeme program EVIX, který nám pomáhá lépe vést veškerou povinnou a předepsanou písemnou evidenci. V průběhu hodnoceného období došlo k opravě sociálního zařízení 4.RS a bylo vybudováno zcela nové sociální zařízení pro správní a provozní zaměstnance. Samotné děti si s vychovateli samy svépomoci vymalovaly řadu pokojů na svých rodinných skupinách, realizovaly novou estetickou výzdobu podle svého přání a zaměření. Všechny rodinné skupiny tak mají svůj osobitý vzhled, kde se děti cítí dobře a vzájemně se mezi sebou navštěvují

14 Část 6. Základní údaje o pracovnících DD / k / Počet všech pracovníků DD: předepsaných: 47,88 celkem: 40,625 z toho: ředitel 1 zástupce ředitele a soc. pracovnice 1,5 vychovatelé a asistenti pedagoga 21 pečovatelky /noční služba / 2 hospodářka 1,8 účetní 1 asistentka pedagoga se zdravotním zaměřením 1 vedoucí jídelny 1,5 kuchařky 3,6 pradlena 0,4375 švadlena 1 uklízečky 2,7875 domovník údržbář 2 Konkrétní dosažené vzdělání zaměstnanců DD: Pedagogičtí pracovníci: celkem: 21 Z toho: Středoškolské vzdělání - asistent pedagoga 4 Střední pedagogická škola 4 PS - pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy vol. času 2 PS - pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele 3 VOŠ pedagogika specifických činností ve volném čase 1 VŠ speciální pedagogika 4 VŠ sociální pedagogika 2 VŠ bez kvalifikace 1 Správní zaměstnanci: celkem: 5,3 účetní SEŠ 1 soc. pracovnice SŠ soc. právní 1,5 hospodářka SEŠ 1,8 asist. pedagoga se zdrav.zaměř. SZŠ 1 Školní jídelna: celkem: 5,1 vedoucí ŠJ SHŠ 1,5 kuchařky SOU obor kuchařka 3,6 Ostatní personál: celkem: 4,75 údržbář SOU instalatér, stolař 2 švadlena SOU - krejčová 1 pradlena SOU aranžérka 0,4375 uklízečka základní vzdělání, SOU, SŠ 2,

15 Spolupráce se sponzory: Sponzoři DD od září 2013 do srpna 2014: Kč: Nadace Táta a máma, Praha 8.000,- Nadace Terezy Maxové, Praha 5.000,- TEVA, Opava Komárov ,- Claryston, Praha ,- STAFA Opava 5.000,- BCE, s.r. o. Praha ,- MUDr. Barbora Smolková 3.000,- C a A Móda, Brno 4.452,- L. Ondruchová, Ostrava ,- C a A Móda, Brno 2.975,- Profil Mariánské Lázně ,- Norbert Chalupa cukrovinky 5.000,

16 Část 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD Zapojení dětí na akcích pořádaných jiným subjektem i naším dětským domovem: - Cyklovýlet po stezkách Opavska září 8 dětí - Cyklovýlet ve Slezsku září 7 dětí - Moje letní prázdniny září 16 dětí - Soutěž ve skákání přes lano září 12 dětí - Vybíjená v Melči říjen 7dětí - Budišek CUP 2013 říjen 7dětí - Plavecká soutěž měst v plavání - Kravaře říjen 8 dětí - Maxi vánoční ozdoba výtvarná soutěž září 5 dětí - Podzimní prázdninový výlet do lesa říjen 8 dětí - Člověče, hýbej se výtvarná soutěž říjen 5 dětí - Novoročenky říjen 10 dětí - Péče o pietní místo listopad 8 dětí - Opava má talent listopad 8dětí - Výroba keramických dárků pro sponzory listopad 5 dětí - Novoročenky pro fotbalový klub Sparta listopad 4 dětí - Puzzleiáda listopad 11 dětí - Křeslo pro hosta listopad 12 dětí - McDonald s pro děti prosinec 14 dětí - Vánoční besídky na RS prosinec 44 dětí - Vánoční výstavka prosinec 30 dětí - Koncert skupiny Kryštof v Ostravě prosinec 24 dětí - Karneval únor 16 dětí - Silák dětského domova únor 9 dětí - Únorový cyklovýlet do okolí únor 7 dětí - Křeslo pro hosta únor 11 dětí - Maxi výrobek s velikonoční tématikou výtvarná soutěž únor 4 děti - Celodenní výlet do ZOO únor 8 dětí - Březnový cyklovýlet březen 8 dětí - Sportovní dopoledne s Coca-colou duben 20 dětí - Velikonoční výstavka v DD duben 30 dítě - O nejkrásnější velikonoční kraslici Profil Mariánské Lázně duben 4 dětí - Krásná jako kvítka výtvarná soutěž duben 6 dětí - Svět očima dětí výtvarná soutěž duben 6 dětí - Skákání přes švihadlo a lano duben 14 dětí - Těšíme se na prázdniny duben 18 dítě - Rošťák roku 2014 květen 1 dítě - Kuličkiáda v DD Srdce Karviná květen 6 dětí - O cenu primátora města Opavy květen 3 děti - Sprint triatlon v Ostravě květen 1 dítě - Opavský koláč květen 18 dětí - Den země květen 15 dětí - Dětský den v Městských sadech červen 30 dětí - Zážitkový pobytový víkend v Kružberku KVIC Nový Jičín červen 16 dětí - Plavecké přebory v Ratiboři červen 3 děti

17 Zapojení dětí na akcích odloučeným pracovištěm DD v Miloticích: - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále leden 10 dětí - Turistická vycházka okolím Milotic leden 8 dětí - Filmové představení v bruntálském kině - Ledové království leden 8 dětí - Filmové představení v bruntálském kině v 3D Ledové království leden 10 dětí - Bowling v Bruntále leden 9 dětí - Turnaj v bowlingu v Bruntále leden 8 dětí - Jízda na běžkách na Skřítku leden 8 dětí - Filmové představení v Bruntále Putování s dinosaury únor 8 dětí - Turnaj v bowlingu v Bruntále únor 9 dětí - Soutěž v bowlingu únor 10 dětí - Karneval v Kulturním domě v Miloticích únor 8 dětí - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále únor 9 dětí - Turistická vycházka lesem v Miloticích nad nádražím březen 8 dětí - Sportovní odpoledne v Bruntále březen 8 dětí - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále březen 10 dětí - Sportovní odpoledne v Městském parku v Bruntále březen 8 dětí - Soutěž na tanečních podložkách X-Pad-Cup březen 8 dětí - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále duben 10 dětí - Výlet na kolech do Bruntálu duben 9 dětí - Projížďka na kolech Dlouhé stráně duben 9 dětí - Výstup na první nejvyšší kopec Milotic - Tetřev duben 10 dětí - Výstup na druhý nejvyšší kopec Milotic - Havranov duben 10 dětí - Účast na akci OSVČ Pavoučí děti duben 10 dětí - Pálení čarodějnic v Miloticích nad Opavou duben 10 dětí - Výstup na Uhlířský vrch květen 8dětí - Kuličkiáda v Bruntále SVČ Bruntál květen 8 dětí - Sledování Závodu míru 3. etapa, průjezd Vrbnem červen 8 dětí - Soutěže hasičů ukázka techniky červen 10 dětí - Zábavné odpoledne ke Dni dětí v Bruntále červen 10 dítě - Dny města Bruntálu červen 9 dětí - Zábavné ukončení školního roku na hřišti v Miloticích červen 10 dětí Celkově se děti z DD Opava a odloučeného pracoviště v Miloticích nad Opavou zúčastnily na akcích pořádaných jinými subjekty a pracovníky DD nad rámec vlastních RS na 76 akcích s celkovou účastí 785 dětí. Pořádání akcí pro další zařízení: V letošním školním roce jsme vzhledem k velkému pracovnímu vytížení v souvislosti se slučováním s odloučeným pracovištěm v Miloticích, plavecké přebory Dětských domovů Moravskoslezského kraje v Opavě přesunuli na listopad

18 Instituce, se kterými Dětský domov v Opavě nejvíce ve školním roce spolupracoval: 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2. Dětský diagnostický ústav Bohumín 3. Diagnostický ústav pro mládež Ostrava 4. Referáty sociální péče měst a obcí 5. Okresní soudy 6. Obchodní akademie a VOŠ sociální Ostrava 7. Okresní stání zastupitelství Opava 8. Manželská a předmanželská poradna Opava 9. Pedagogicko-psychologická poradna - Opava 10. SPC Srdce Opava 11. Policie ČR a Městská policie Opavě 12. Slezská univerzita v Opavě 13. Ostravská univerzita v Ostravě 14. Magistrát města Opavy 15. KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava 16. Sportovní oddíly v Opavě- plavání, kopaná, gymnastika

19 Část 8. Zhodnocení prevence rizikových forem chování Ve školním roce 2013/2014 jsme postupovali dle Minimálního preventivního programu v oblasti návykových látek v DD Opava, který vycházel ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období , jejíž součástí je Metodické doporučení (č. j / ). Konkrétní plnění cílů strategie je rozpracováno v Akčním plánu MŠMT. Základním dokumentem, ve kterém se definují cíle primární prevence, je Školní preventivní strategie na období let Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní cíle obsažené v Minimálním preventivním programu. Pedagogičtí pracovníci byli na počátku školního roku v září 2013 s veškerými uvedenými dokumenty seznámeni a v rámci plnění Programu rozvoje dítěte s ním po sledované období pracovali. Koordinační tým protidrogové prevence ve složení vedoucí vychovatelka a dětská zdravotní sestra realizoval u 19 dětí namátkové kontroly na THC, přičemž výsledky všem testovaným dětem či zletilé mládeži byly negativní. Velkým problémem v našem dětském domově zůstává kouření. I když v hodnoceném školním roce jsme zaznamenali mírnější nárůst u mladší chlapecké věkové kategorie, tak kouření dětí zůstává stále závažným problémem. Děti ve velké míře kopírují vzor své rodiny, kamarádů. Navíc, dostupnost cigaret je pro ně velmi jednoduchá a případné postihy k nim ze strany dětského domova a celé společnosti omezené. Velké starosti jsme měli o jarních prázdninách, kdy jsme zaznamenali 2 krádeže osobních notebooků. Tyto osobní PC si zletilí klienti maturanti zakoupili ke snadnějšímu zvládnutí studia a posléze maturity na střední škole. K řešení tohoto nesmírně složitého problémů byla povolána i Policie ČR v Opavě, která bohužel nic neobjasnila. Veškeré problémové chování u těchto dětí bylo neprodleně řešeno důsledným výchovným opatřením, kdy se potom již žádné krádeže u nikoho z uvedených dětí neopakovaly. Problém dětských krádeží zůstává pro všechny zaměstnance do budoucna velkou výzvou k nalezení řešení, jak tomu v maximální možné míře zabránit. Přínosné pro naše děti bylo, že v hodnoceném školním roce opětovně, jako již v nedávné minulosti docházel do dětského domova pravidelně v rámci projektu KVIC Vím, co chci - Vím, jak na to klinický psycholog, který dětem opět pomáhal řešit jejich osobní problémy. Část 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V hodnoceném školním roce pokračovaly vzdělávací semináře KVIC Nový Jičín - odloučené pracoviště Ostrava, kdy od až do je náš DD Opava zapojen pod záštitou vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín do Projektu Evropské unie Vím, co chci - Vím, jak na to, který je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Tento projekt podporuje začlenění dětí do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky z řad odborné veřejnosti. Několik vychovatelů si doplnilo požadované vzdělání v programu celoživotního vzdělávání: Pedagogické studium vychovatelství, tří semestrální studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. 1 vychovatelka velmi úspěšně ukončila bakalářské studium na Slezské univerzitě v Opavě obor sociální patologie a prevence, kdy nabité vědomosti bude moci uplatnit v praxi v protidrogové prevenci v našem DD. V rámci zmíněného projektu se pedagogové zúčastnili těchto vzdělávacích seminářů:

20 KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava projekt Vím, co chci - Vím, jak na to 1. seminář Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností 1 účastník 2. seminář Komunikace s dětmi aneb videotrénink interakcí 1 účastník 3. seminář Zkušenostně reflektivní výcvik pro pracovníky DD 2 účastníci 4. seminář Supervizní výcvik 2 účastníci 5. seminář Základní kurz krizové intervence 3 účastníci 6. seminář Metodická setkání vychovatelů 2 účastníci 7. seminář Citová deprivace dítěte 2 účastníci 8. seminář ADHD metody práce s dětmi 2 účastníci 9. seminář Sebepoškozování 1 účastník 10. seminář Výtvarné aktivity jako součást primární prevence v DD 1 účastník 11. seminář Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 1 účastník 12. seminář Efektivní komunikace aneb jak komunikovat v roli autority 3 účastníci 13. seminář Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním? 1 účastník 14. seminář Metodická setkání vychovatelů DD 2 účastníci 15. seminář Duševní poruchy dětí v podmínkách DD v adaptační době 1 účastník 16. seminář Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 1 účastník 17. seminář Metodická setkání ředitelů 1 účastník 18. seminář Zážitkový program pro děti a žáky se soc. znevýhodněním v Davidově mlýně 4 účastníci 16 dětí V rámci projektu Vím, co chci - Vím, jak na to proběhla v listopadu třetí, plánovaná akce pro děti s názvem Křeslo pro hosta, do kterého usedl po 7 letech bývalý klient z našeho DD, který našim dětem poutavou formou přiblížil nástrahy samostatného života po svém odchodu z DD. V únoru se pak konalo poslední, čtvrté křeslo pro hosta. Pozvání s velkým potěšením přijala naše bývalá klientka, která po 11 letech odchodu z DD pravdivě a bez nadsázek realisticky vylíčila své první kroky po odchodu z DD a současný život a to bez příkras, se všemi radostmi, ale i běžnými lidskými starostmi a problémy. Každé křeslo pro hosta bylo pro všechny zúčastněné zcela výjimečné, poučné a nenahraditelné. Všichni hosté dětem zdůraznili, že vše si musí prožít každý sám na vlastní kůži. Život v domově je pouze jen hrou na život a venku se nehraje, tam se žije a pracuje, jinak se tvrdě narazí. V červnovém víkendu 2014 absolvovalo 16 dětí a 4 vychovatelé Zážitkový program pro děti a žáky ze sociokulturního znevýhodnění v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích. V hodnoceném školním roce jsme na pozvání Ostravské univerzity v Ostravě již potřetí přijali pozvání pro naše děti k dalšímu projektu a to: ABECEDA aneb První kroky do života po ukončení ústavní výchovy, který pro naše děti proběhl v listopadu Projekt byl rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické, které se vždy v délce tří dnů realizovaly na seminářích na Pedagogické fakultě v Ostravě a o víkendu v krásném prostředí Horní Bečvy. Na závěrečné konferenci věnoval projektový tým pro všechny zúčastněnou projektu ABECEDA teoretické materiály a brožury, které mohou být dětem užitečným vodítkem či pomocníkem při startu do jejich samostatného života. Kromě pedagogických seminářů se vedoucí pracovníci DD zúčastnili řady vzdělávacích seminářů z oblasti státní správy: správní řád, personalistika, ekonomika a účetnictví, celostátní a krajské vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Praze, Brně, Ostravě

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 5.10. 2012 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/452/2012 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. VIZE ROZVOJE DĚTSKÉHO DOMOVA...4 2.1 Odborná pomoc

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více