Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava"

Transkript

1 příspěvková organizace, Opava V Opavě dne: Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti výročních zpráv. Zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky, s provozními a správními zaměstnanci dětského domova na provozní poradě dne Zřizovateli DD Moravskoslezskému kraji byla tato výroční zpráva odeslána dne

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní charakteristika zařízení 2. Hodnocení výchovné činnosti 3. Školní vzdělávací program a Individuální program rozvoje osobnosti dítěte 4. Zájmová a rekreační činnost 5. Materiálně technické vybavení dětského domova 6. Základní údaje o pracovnicích DD 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD 8. Zhodnocení prevence forem rizikového chování 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Sloučení s Dětským domovem Milotice nad Opavou 11. Kontroly 12. Praxe, návštěvy, exkurze 13. Správní řízení 14. Rozvojové a mezinárodní programy a spolupráce s odborovou organizací 15. Náhradní rodinná péče 16. Vlastní hodnocení činnosti dětského domova 17. Fotodokumentace DD ve školním roce 18. Hospodaření dětského domova - 2 -

3 Část 1. Základní charakteristika zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona č.157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je Sídlo organizace je Rybí trh 14/171, Opava. internetová adresa: webová stránka: Ředitelem dětského domova je Mgr. Milan Škrabal. Majetkové poměry: Budova domova je majetkem Moravskoslezského kraje, rovněž i 2 parcely zahrady a dvůr. Hřiště s asfaltovým povrchem je historickým majetkem města Opavy, máme ho v dlouholetém užívání. Dne podala na Dětský domov Opava a na ČR-MF ČR Praha žalobu Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova /dříve Řád Německých rytířů/ na určení vlastnického práva k budově DD a nemovitostem souvisejícím. Než došlo k soudnímu jednání v dané věci, tak žalobce vzal žalobu zpět a usnesením soudu ze dne se řízení proti Dětskému domovu v Opavě, zastavilo. Dle informací ve sdělovacích prostředcích z června 2014 Řád Tovaryšstva Ježíšova chystá v brzkém budoucnu novou žalobu a to proti žalovanému: České republice úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Budova DD je po dřívějších rekonstrukcích a zásluhou nepřetržité údržby ve velmi dobrém stavu. V průběhu školního roku došlo k rekonstrukci sociálního zařízení na 4. rodinné skupině a k realizaci nového sociálního zařízení pro správní a hospodářské zaměstnance. Na základě usnesení 6. zasedání zastupitelstva MSK konaného dne došlo ke sloučení organizací Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou, příspěvková organizace s účinností od K uvedenému dni se přejímající organizaci stal Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ Uvedené sloučení obou dětských domovů bylo definitivně ukončeno k , kdy ředitel DD v Opavě předal odloučené pracoviště v Miloticích nad Opavou starostovi obce panu Josefu Prchlíkovi zpět do užívání obce. 5 dětí z tohoto zařízení pak přešlo do Dětského domova v Opavě, kde budou pokračovat ve svém pobytu v rámci ústavní výchovy. Dětský domov Opava je domovem rodinného typu s kapacitou 48 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti rodinných skupin po 8 dětech. Od měl opavský dětský domov do kapacitu 64 dětí a 8 rodinných skupin, kdy dvě RS byly na odloučeném pracovišti v Miloticích nad Opavou. Rodinné skupiny jsou tvořeny v maximální možné míře dle sourozeneckých vztahů a jsou smíšené. Budova DD je dostatečně prostorná a zabezpečuje všechny stávající zdravotní a hygienické normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak ve školní přípravě, tak i ve specifických činnostech. Jde o provoz a údržbu domácnosti, tradiční domácí práce, vaření, společenské chování, rodinná a sexuální výchova apod. Dlouhá léta využíváme samostatný Startovací byt ve městě, kde v současnosti od bydlí chlapec, který se zde po odchodu z našeho DD připravuje na samostatný život. Od počátku školního roku 1. září 2014 jsme nově otevřeli rodinnou skupinu zletilých klientů, kteří jsou v DD tzv. na smlouvu, kdy si dokončují, případně rozšiřují, své vzdělání. Pod odborným dohledem vychovatelek se učí samostatnosti a přípravě na život po ukončení ústavní výchovy

4 - 4 -

5 - 5 -

6 Početní stav dětí, kapacitní využití domova: Část 2. Hodnocení výchovné činnosti Na začátku školního roku 2013/2014 bylo v dětském domově 41 dětí. Od , po spojení s DD v Miloticích nad Opavou se kapacita Dětského domova Opava zvýšila ze 48 dětí na 64 dětí. K bylo v DD Opava 35 dětí, od do stavu DD Opava převzal 10 dětí, takže stav dětí k byl 45 dětí. Evidenční stav k byl 36 dětí. V průběhu školního roku přišlo 5 dětí, odešlo 20 dětí: - do vlastní rodiny 4 děti - do vlastní péče osamostatnilo se 11 dětí - do diagnostického ústavu na diagnostiku 1 dítě - do jiného DD 3 děti - do pěstounské péče, adopce 1 dítě V pravidelném a nepravidelném kontaktu s rodinou bylo 28 dětí, žádný kontakt s rodinou, tj. bez návštěv v rodině či návštěv v DD bylo 12 dětí. O vánočních prázdninách zůstávalo v dětském domově 21 dětí, Štědrý den s námi prožívalo 16 dětí. Na letní prázdniny letos odjelo do rodiny nejméně dětí za dlouhou historii DD a to pouze 2 děti, kdy 11 dětí trávilo v rodině pobyt krátkodobě. Ostatním dětem jsme zajistili pobyty na letních táborech, aby mohly využít letních aktivit v přírodě. 5 dětí navštěvovalo hostitelskou rodinu. Do DDÚ jsme odeslali 1 žádost o umístění chlapce k diagnostice z důvodu problémového chování a tento byl po diagnostice umístěn ve Výchovném ústavu na základě rozhodnutí soudu. Výsledky přijímacích řízení na SŠ a SOU, studium na středních školách V rámci přijímacího řízení se hlásilo 7 dětí na střední školu, z toho 1 dívka na maturitní obor zdravotnický asistent, 2 chlapci na obory zemědělec na střední zemědělské škole, 1 chlapec na obor výrobce potravin, 1 dívka na obor prodavač na Střední škole hotelnictví a služeb, 1 chlapec na obor zednické práce a l dívka na obor zahradnické práce na SŠ Velké Heraltice. U jednoho z nich došlo z důvodu nepřijetí ke studiu ke změně oboru na prodavač na Střední škole hotelnictví a služeb. V hodnoceném školním roce 4 zletilí klienti ukončili pobyt v dětském domově na vlastní žádost předčasně, před ukončením přípravy na budoucí povolání. 3 zletilí klienti úspěšně ukončili učební obor ošetřovatelka a malířské a natěračské práce a truhlářské práce. Maturitní studium úspěšně ukončili 1 student a 2 studentky, a to obory obchodní akademie, zdravotnický asistent a mechanik seřizovač. Všichni tři maturanti se přihlásili na vysokou školu, z toho 1 chlapec byl přijat na Ostravskou univerzitu obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, 2 dívky přijaty nebyly. Přihlásily se na Akademii pomaturitních studií v Praze a Střední zdravotnickou školu s VOŠ v Ostravě, kde od zahájí studium. V průběhu školního roku studovali 2 zletilí klienti na nástavbovém studiu, 1 chlapec postoupil do 2. ročníku, 1 dívka toto studium nedokončila, obor byl nad její možnosti, dívka byla již vyučena, měla tedy dokončenu přípravu na budoucí povolání. 1 dívka úspěšně dokončila 2. ročník Ostravské univerzity bakalářského oboru výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání

7 Odchod zletilých klientů z dětského domova V průběhu školního roku bylo v zařízení celkem 16 zletilých klientů, kteří měli uzavřenu smlouvu s ředitelem dětského domova o setrvání v dětském domově do ukončení přípravy na budoucí povolání. 4 z nich požádali o ukončení smlouvy předčasně a své studium nedokončili. Jednomu z nich jsme zařídili dům na půl cesty, do kterého však nenastoupil. 7 klientů studium úspěšně dokončilo a odešlo z dětského domova s ukončeným vzděláním. Z toho 2 klientky odešly do Domu na půl cesty v Praze Sámovka, 1 klient odešel do rodiny své setry, 1 klientka do rodiny svého přítele, 1 klient vykonal úspěšně maturitní zkoušku až v září a odešel do rodiny své matky, 1 klient odešel do Domu na půl cesty v Ostravě, 1 klientka si našla bydlení v podnájmu a pokračuje dále ve studiu na vysoké škole, půjde do 3. ročníku. V letošním školním roce 3 klienti ukončili studium úspěšnou maturitní zkouškou a všichni se hlásili na vysokou školu. Jeden z nich byl přijat na Slezskou univerzitu v Opavě, obor Monitorování životního prostředí a na odvolání na Ostravskou univerzitu obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, 2 dívky přijaty nebyly. Obě však uspěly jinde, kdy jedna byla přijata na Akademii pomaturitních studií v Praze a druhá na Střední zdravotnickou školu s VOŠ v Ostravě obor diplomovaná všeobecná sestra. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti DD Rodinným skupinám byla nadále poskytována dostatečná míra autonomie vlastního života a to tak, že se každodenní život skupiny přibližoval rodinnému životu běžné domácnosti. RS měly vlastní rozpočet, učily se samostatně hospodařit s penězi a děti pod vedením pedagogů se podílely na přípravě stravy víkendovým vařením a přípravou svačin a večeří. Docházelo rovněž k přenesení mnohých běžných domácích činností zabezpečovaných zaměstnanci přímo na samotné děti, což považujeme za přínosné, protože toto je standart v běžně fungující rodině. Zletilí klienti zcela nově přímo v našem dětském domově využívali 4 cvičné startovací byty, kde se pod vedením vychovatelek pedagogického dohledu sami připravovali na samostatný život po odchodu z DD po ukončení ústavní výchovy. Ve výchovně vzdělávací činnosti jak přímo v DD v Opavě, tak i na odloučeném pracovišti v Miloticích nad Opavou bylo postupováno dle Školního vzdělávacího programu a dle Programu rozvoje osobnosti dítěte, kdy na každé dítě byl vypracován individuální plán. Zaměřovali jsme se na rozvíjení kladných stránek osobnosti dětí a vedli je k zodpovědnosti, samostatnosti. I v hodnoceném školním roce se děti a pedagogové zapojovali do vzdělávacího projektu Vím, co chci - Vím, jak na to, který pod gescí Evropské unie připravila pro dětské domovy Moravskoslezského kraje vzdělávací organizace KVIC a celý projekt bude ukončen do prosince Velmi pozitivně se u dětí setkalo 3 denní výjezdní vzdělávání na horách v Beskydech v rámci tohoto projektu. V přípravě na samostatný život jsme se zúčastnili také projektu ABECEDA a to pod patronací Ostravské univerzity, kdy se děti aktivně zapojily do 2 víkendových bloků zaměřené na situace, s jakými se mohou děti setkat v praktickém životě po odchodu z ústavní výchovy. Patřičná pozornost byla dětem věnována v zabezpečení celoroční kvalitní zdravotní péče. Nemocných dětí bylo ve školním roce 2013/2014 celkem 62 dětí, kdy 10 z nich po dobu nemoci užívalo antibiotika a 59 z nich pobývalo krátkodobě na ošetřovně DD. V nemocnici byly hospitalizovány 3 děti. Jedno na chirurgickém oddělení - odstranění jizvy na těle, jedno na infekčním oddělení - virové střevní onemocnění a 1 na dětském oddělení - komplikovaná angína. Ambulantního vyšetření se děti zúčastnily takto: ortopedické 10 dětí, ortodoncie 3 děti, nefrologické 3 děti, kardiologické 4 dětí, neurologické 2 děti, oční vyšetření 18 dětí, psychiatrické 9 dětí, alergologické 4 děti, rehabilitační léčení 3 děti. Na ozdravném pobytu v lázních Metylovicích bylo v srpnu 2014 tak, jako vloni 8 dětí

8 Se všemi dětmi v DD jsme celoročně chodili na pravidelné preventivní prohlídky, na očkování a2 x ročně na pravidelné stomatologické vyšetření a následné zubařské zákroky. V pedagogicko-psychologické poradně bylo v průběhu hodnoceného školního roku vyšetřeno 8 dětí, kdy psychologická ambulance byla navštěvována dle individuálních potřeb dětí a dle doporučení a žádostí ZŠ a SŠ. Tak jako v minulém školním roce i v tomto hodnoceném období docházel do našeho dětského domova v rámci projektu Vím, co chci, Vím, jak na to klinický psycholog, který nám pomáhal řešit nejproblémovější výchovné problémy s dětmi a rovněž dětem napomáhal řešit jejich osobní problémy, které však nebyly závažného charakteru. Záznam o úraze byl vyhotoven u 1 chlapce, který se zranil při mimoškolní činnosti ve škole při fotbale. Za zranění palce byl pojištěním odškodněn částkou 300 Kč. Pravidelná preventivní lékařská prohlídka byla realizována u 9 zaměstnanců s tím, že náš závodní lékař konstatoval, že všichni zaměstnanci jsou způsobilí práce v našem dětském domově bez omezení. Kontaktu našich dětí s vlastní rodinou byla věnována maximální pozornost, kdy jsme v maximální míře podporovali návštěvy dětí ve vlastních rodinách a ve spolupráci se sociálními pracovníky OSPOD měst a obcí, jsme vytipovávali děti do pěstounské a hostitelské péče, blíže - viz samostatná část kapitola. Vedle rodinných návštěv v DD měly naše děti celoročně možnost s rodiči a rodinnými příslušníky telefonovat, což jim bylo umožněno z mobilních telefonů na rodinných skupinách. Návštěvy byly realizovány jednak v návštěvní místnosti DD, v recepci domova a rodinným příslušníkům jsme umožnili seznámit se s rodinnou skupinou a prostředím, ve kterém jejich děti v dětském domově žijí. Velká pozornost byla věnována Minimálnímu preventivnímu programu, kdy se zde vycházelo ze Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a MŠMT. Protidrogový tým DD pod vedením metodika prevence - vedoucí vychovatelky se uvedené problematice věnoval velmi intenzivně. V průběhu školního roku byly realizovány kontroly, jak u nezletilých dětí, tak i u zletilých klientů v DD na smlouvu. O proti minulým rokům nebyl zaznamenán ani jeden pozitivní případ požiti návykových látek, což považujeme mimo jiné i za důsledek velmi dobré primární prevence v našem zařízení. O uvedených kontrolách je vedena písemná dokumentace. Patřičná pozornost byla věnována také možnému zneužívání našich dětí pomocí internetu či facebooku. Této problematice se důsledně věnujeme, přijímáme různorodá opatření, která jsou úspěšná, protože za dobu existence opavského DD jsme se s ničím záporným nesetkali. Pozitivem bylo, že v hodnoceném školním roce se naše děti nedopustily ani jednoho útěku z DD, což je možno hodnotit jako výrazný pozitivní posun, protože v minulosti jsme měli s tímto negativním jevem občasné problémy. Velkým negativním problémem je stále v našem zařízení kouření dětí, kdy tento nešvar se stále nedaří zcela odstranit, i když tomu věnujeme maximální pozornost. Sociální prostředí, z kterého děti do přišly a vliv kamarádů ve školách jsou nám velkým soupeřem K šikaně dětí v jakékoliv podobě nedocházelo, avšak stále přetrvává častá vulgární mluva mezi dětmi navzájem. Přes mnohá přijatá opatření se nedaří tento společenský nešvar odstranit. Velkou prestiž mezi dětmi získala Dětská rada, která se jako poradní orgán ředitele dětského domova, nejen podílela na organizaci života v DD, ale zástupci dětí z rodinných skupin se nejméně 1 x měsíčně pravidelně scházeli s ředitelem a vedoucí vychovatelkou a zabývali se podrobně vším, co děti zajímalo, trápilo, těšilo. Zástupci dětí, zvolení samotnými dětmi na RS, hodnotili veškerou činnost dětského domova a dávali různá doporučení. Z každého jednání Dětské rady byl vždy veden písemný zápis a ředitel DD následně informoval poradu vedení o názorech dětí a o přijatých opatřeních, které vzešly z jednotlivých jednání

9 Část 3. Školní vzdělávací program a Individuální program rozvoje osobnosti dítěte Školní vzdělávací program v Dětském domově v Opavě sloužil pedagogickým pracovníkům jako soubor cílů, zaměřených na výchovně vzdělávací působení na děti v ústavní výchově se záměrem kvalitně připravit děti na jejich samostatný život po dosažení zletilosti. Po celou dobu plnění ŠVP se důsledně vycházelo z individuálního věku dítěte a jeho schopností a dovedností. Program je vypracován koncepčně na roky a v celoročním plánu dětského domova v tomto hodnoceném období byl rozpracován do konkrétních každodenních činností rodinných skupin. Výchovně vzdělávací činnost se řídila důsledně individuálními potřebami dětí a psycho-hygienickými zásadami dle věkových kategorií dětí. Základní úkoly pro jednotlivé oblasti k zvládnutí výchovně vzdělávacích cílů byly obsaženy v Programu rozvoje osobnosti dítěte - tzv. PROD. Vychovatelé pracují s Individuálním programem rozvoje osobnosti dítěte již 10 let. Podstatné údaje o dítěti zaznamenávají ve schválených standartách koordinátorem DDÚ v Bohumíně Mgr. M. Drobíkem v IPRODu v programu EVIX. Výchovným cílem bylo vytvářet u dítěte zdravé sebevědomí a dosahovat optimálních výchovně vzdělávacích výsledků. Zároveň byla sledována zpětná vazba, zda program rozvoje byl pro děti přínosný. Zásadním prvkem programu rozvoje dítěte byla příprava dětí na návrat do reálného života po ukončení ústavní výchovy s cílem odklonit děti od rizikového prostředí, zapojit je do běžného života a dodržovat mravní hodnoty a normy. Prioritním úkolem pak zůstává příprava našich dětí či mládeže k usnadnění startu do samostatného života a integraci do společnosti. Stále přetrvává u zletilých klientů, kteří jsou nadále v DD na tzv. smlouvu, trend, kdy se na jedné straně rozhodli neukončit svůj pobyt v domově před dosažením vzdělání, což je velmi rozumné, avšak na straně druhé i přes méně uspokojivý prospěch se hlásí k dalšímu studiu, aby si prodloužili bezstarostný pobyt v dětském domově. Aby nedocházelo ke zneužívání pobytu v DD na smlouvu, tak mají zletilí studenti dodatkem ve Smlouvě nastavena zpřísňující pravidla na každé školní pololetí, a to zejména v dosahování slušného prospěchu, morálních zásad a dodržování pravidel ve startovacích bytech. Vzhledem ke svému nedostatečnému prospěchu na konci 1. pololetí ukončila 1. ročník nástavbového studia na SŠ zletilá dívka, která byla vyučená v oboru kuchař - číšník. Na vlastní žádost opustila DD a odešla bydlet do Domu na půl cesty do Sámovky v Praze. Nečekaně ve 2. pololetí, krátce před dovršením přípravy na povolání, ukončili opět na vlastní žádost pobyt v dětském domově 2 zletilí klienti, kdy jeden z nich si našel ubytování u kamaráda a druhý, který neustále měnil během roku svůj názor k samostatnému bydlení, měl DD zajištěn pobyt v Domě na půl cesty v Karviné, kam však nenastoupil a vrátil se do své původní biologické rodiny. Dle ověřených informací oba chlapci studium na SŠ bohužel neukončili. Dalším dvěma zletilým, dívce a chlapci se podařilo zdárně ukončit vzdělání a najít si ubytování u příbuzných v rodině a zajistit práci v oboru. Velmi potěšující je skutečnost, že v letošním roce se připravovali ke složení maturitní zkoušky 3 klienti 2 děvčata a 1 chlapec, kdy všichni velmi úspěšně zvládli nelehké zkoušky z dospělosti. Jedna z děvčat nastoupila na VOŠ do Ostravy, druhá pokračuje v pomaturitním studiu v Praze a chlapec byl přijat na Pedagogickou vysokou školu v Ostravě, kdy již jedna naše zletilá studentka zdárně ukončila 2. ročník studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vzhledem k jejímu dlouhodobému pobytu v DD a to od svých 8 let do současných 23, nyní pocítila potřebu osamostatnit se a na vlastní žádost ukončila pobyt v DD k

10 O dětech, které jsou zařazené do tzv. Individuálního programu rozvoje osobnosti, vedou vychovatelé příslušnou písemnou dokumentaci. Sledují jejich působení v dětském domově, ve škole a vypracovávají opatření a metodická doporučení pro další výchovné působení na každé konkrétní dítě. Metodické vedení jak po praktické stránce, tak po stránce písemné po celý uplynulý školní rok zabezpečovala vedoucí vychovatelka. Dne uskutečnil v našem DD prověrku vedení Individuálního programu rozvoje osobnost koordinátor Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně Mgr. Martin Drobík. Dle Zákona o ústavní výchově č.109/2002 Sb., č. 383/2005 Sb., 2. odst. 10 posoudil děti našeho dětského domova takto: a/ samostatné přiměřené věku 12 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 23 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 8 dětí d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 4 děti e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí nezařazeno 0 dětí Hodnoceno bylo celkem 47 dětí, které v hodnoceném školním roce v DD v Opavě pobývaly. Obdobné hodnocení realizoval dne Mgr. Drobík také v tehdejším DD v Miloticích nad Opavou, které bylo od naším odloučeným pracovištěm. a/ samostatné přiměřené věku 2 děti b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 3 děti c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 4 děti d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 1 dítě e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí nezařazeno 0 dětí Hodnoceno bylo celkem 10 dětí, které v hodnoceném školním roce 2012/2013 v DD v Miloticích nad Opavou pobývaly. Dále se uskutečnila v červnu 2014 v DD v Opavě metodická návštěva koordinátora Mgr. Martina Drobíka, kdy koordinátor velmi kladně zhodnotil průběžnou evidenci plnění IPRODu, kterou v našem zařízení dlouhá léta vedeme a máme jí rozšířenou o přehledné tabulky s vysvědčením dětí na ZŠ, SŠ i VŠ. Koordinátor také pozitivně ocenil celoroční přípravu našich zletilých klientů na osamostatnění po odchodu z DD

11 Část 4. Zájmová a rekreační činnost Tato činnost patří v našem dětském domově k velmi oblíbeným a úspěšným aktivitám našich dětí. Umožňujeme jim, aby ve všech věkových kategorií realizovaly takové činnosti, které plně uspokojují jejich zájmy, záliby, potřeby a posilují tím jejich sebedůvěru a seberealizaci. Přímo v DD pracovaly 3 zájmové kroužky: výtvarný, plavecký a keramický, které navštěvovalo 24 dětí. Oblíbené však u dětí byly také fotbal, posilovnu, a kroužek mažoretek, do kterého děti chodily na základních školách, přičemž zde dosáhly velkých sportovních úspěchů. Stále je však nejvíce u dětí v oblibě plavání, kdy děti zásluhou poctivého tréninku dosáhly na plaveckých závodech a přeborech řady úspěchů. I když naše dlouholetá vychovatelka a trenérka plavání již odešla do penze, tak její plavecký duch a nadšení stále v našich dětech přetrvává, čehož důkazem je i velký úspěch naší 8leté dívenky, která se v květnu zúčastnila Porubského sprint triatlonu v Ostravě, kde získala zlatou medaili za volný způsob v plavání na 50 m a běh na 400 m. Vynikajících výsledků dosahujeme stále ve výtvarné činnosti. Pod vedením naší dlouholeté a činorodé vychovatelky výtvarná díla našich dětí slavila opět mimořádný úspěch. Počet výtvarně reprezentativních akcí za školní rok je vysoký, nejúspěšnějšími z nich jsou: celorepubliková soutěž Nadace T. Maxové, fotbalový klub Sparta, výtvarná soutěž producentského Centra Profil v Mariánských Lázních: vánoční maxi ozdoba, velikonoční motiv. O nejkrásnější velikonoční kraslici či ztvárnění velikonočního motivu se umístil na 1. místě 8letý chlapec v kategorii jednotlivců a získal tablet a televizor. Výrobky výtvarného kroužku DD se využívají k jarní, podzimní, zimní estetizaci a k zútulnění všech společenských prostor DD. Největším letošním úspěchem v zájmové činnosti však bylo nádherné umístění v soutěži Rošťák roku 2014, jehož celostátní druhý ročník se v sobotu 5. dubna 2014 uskutečnil v sále hotelu Imperiál v Ostravě. Do klání, které si formou hry a zábavy vzalo za cíl vybrat rošťáky v tom nejlepším slova smyslu, se zapojilo ve finále nejlepších jedenáct dětských domovů z celé republiky, které z regionálních kol vybrala náročná odborná porota. Ta do finále poslala také naši dívenku, Vanesu, kterou dlouhodobě na náročnou soutěž připravovala její vychovatelka - teta Olga. Přesto, že všichni finalisté soutěže byli moc dobří, tak především zásluhou úžasného gymnasticko-baletního vystoupení získala Vaneska nádherné 2. místo. Blahopřáli jí mimo jiné poslankyně Parlamentu ČR Kateřina Konečná a Kamil Viertigroch, generální ředitel společnosti KAVIS, ředitelé velkých, úspěšných firem a společností, šéfredaktorové celostátních deníků, kdy všichni tito členové odborné poroty byli doslova ohromeni vysokou úrovní uměleckého vystoupení Vanesky. Díky ní putovalo do našeho dětského domova Kč jako sponzorský dar pro naše děti a samotné dívence pak byly porotou předány osobní dárky: tablet, digitální fotoaparát, mp3, 2 plyšové hračky a košík sladkostí. Další naše děti se aktivně zapojovaly také do zájmových kroužků na svých ZŠ a ve sportovních klubech., 12 dětí celoročně plavalo za plavecký oddíl Opava, 6 chlapců hraje fotbal TJ Slavkov. Dále jsou zapojeny 3 děvčata do gymnastiky, 3 do mažoretek a 1 do sportovní gymnastiky, do tanečních pro začátečníky i pokročilé1 pár. V průběhu školního roku se děti v jednotlivých RS zúčastnily mnoho sportovních atletických závodů, pěších a cyklistických výletů i kulturních akcí: divadel, koncertů, přednášek, návštěv kina a zábavných atrakcí

12 Ve školním roce 2013/2014 se naše děti zúčastnily řady sportovních a kulturních soutěží a přehlídek. K těm nejoblíbenějším patřily: - Plavecká soutěž měst v plavání - Kravaře - Fotbalový turnaj Budišek Cup Turnaj ve vybíjené v Melči McDonald s pro děti - Koncert hudební skupiny Kryštof v Ostravě - Vánoční výstavka prací dětí našeho DD - Vánoční besídky na RS - Karneval - Velikonoční výstavka prací dětí našeho dětského domova - Opavský koláč orientační běh - Cyklistické výlety do okolí Opavy - Křeslo pro hosta s bývalými klienty našeho DD - Sportovní den s Coca Colou v DD - Dětský den v Městských sadech - Svět očima dětí - výtvarná soutěž - Kuličkiáda v Karviné - Zážitkový víkendový pobyt v Davidově mlýně Uvedené aktivity dokazují, že zájmová činnost dětí v Dětském domově v Opavě je rozmanitá, rozšiřuje a obohacuje zájmy dětí a rozvíjí jejich specifické schopnosti v oblasti sportovní, estetické, výtvarné, hudební a přírodovědné. Dáváme prostor zájmu dětí o plavání, fotbal, atletiku, kolektivní sportovní hry a soutěže, cyklistiku, hudbu, poznávací výlety, v zimě pak o bruslení, lyžování. V DD na zahradě na svých přidělených květinových a zeleninových záhonech děti pěstují květiny a oblíbenou zeleninu. Ve skleníku pak sklízely ranou zeleninu a v letním období sezónní zeleninu, která se pak objevovala zpracovaná samotnými dětmi a kuchařkami při obědech a večeřích. Letní prázdninová činnost byla vedením DD připravována tradičně již od jara. Letní prázdniny proběhly v době od do a jen velmi málo dětí bylo na krátkodobém nebo dlouhodobém pobytu ve svých rodinách. V uvedené době byly v provozu až 4 rodinné skupiny. Na základě povolení oddělení sociálně právní ochrany dětí měst a obcí bylo na přechodnou dobu v průběhu letních měsíců propuštěno z DD dočasně ke svým rodinám dlouhodobě 2 děti, krátkodobě 11 dětí. Celkově o prázdninách bylo ve svých rodinách 13 dětí. Vyšší počet dětí, které v domově přes prázdniny zůstaly, se řídily plánem letní výchovné činnosti a zúčastnily se letních táborů a ozdravných lázní, které pro ně vedení DD v půlročním předstihu připravilo. I letos zůstal v dětském domově přes prázdniny vysoký počet dětí starší věkové kategorie. Z tohoto důvodu jsme preferovali letní tábory, na které jsme mohli umístit i děti staršího věku a mládež. Jedním z nich bylo Středisko volného času v Krnově a dále Agentura 7. Obě organizace přijímají téměř do všech turnusů mládež do 18 let a také mají rekreační táborová střediska v krásných místech naší republiky. Jejich skvělý táborový program uspokojil i ty nejnáročnější naše děti. Pokračovala také vynikající spolupráce s organizátory LT ve Štramberku, kde letos jely děti 2x, v červenci mladší a v srpnu pak starší kategorie dětí

13 1. LT SVČ Ostrava, Oderské vrchy - Klokočůvek 6 dětí 2. LT SVČ Krnov Nová Ves u Rýmařova 18 dětí 3. LT Novos Nový Jičín - Štramberk 8dětí 4. LT SVČ Krnov Pohořany u Olomouce 14 dětí 5. LT Lázně - Metylovice 8 dětí 6. LT Agentura7 Náměšť nad Oslavou 12 dětí 7. LT Novos Nový Jičín Štramberk 9 dětí 8. LT Víska u Jevíčka 4 děti 9. LT - Opava 2 děti Letní rekreace 2014 (táborů a lázní) se zúčastnilo celkem 81dětí včetně s dětmi z Milotic, kdy jsme letos více akceptovali nabídku táborů ze Střediska volného času v Krnově a Štramberku. Jejich různorodá a lákavá nabídka programů nás zaujala, proto jsme pro děti vybrali hned 2 tábory s různým zaměřením. Děti měly možnost prožít po dobu 10 dnů plných dobrodružství, hraní týmových her, prozkoumat zajímavou přírodu a získat nevšední radostné zážitky. Kromě těchto aktivit zažily typické letní činnosti jako je slunění, koupání, výlety do okolí v tamním kraji. Po jednoroční odmlce jsme dětem opět zajistili tábor v rekreačním středisku Agentury7, tentokrát ve zcela novém, neznámem prostředí, v Náměšti nad Oslavou, okres Třebíč. Obecně lze říci, že dětská rekreace, které se zúčastnily především děti, které nemohly trávit prázdniny ve své rodině, se mimořádně vydařila. Část 5. Materiálně technické vybavení dětského domova Dětem je v dětském domově poskytováno velmi kvalitní a příjemné bydlení. Každá rodinná skupina má dokonale vybavenou kuchyňku se studovnou, sociální zařízení pro chlapce a dívky zvlášť, tři až čtyři ložnice, ve kterých bydlí děti po dvou. Domov má velmi dobré provozní zázemí: moderní technologií vybavenou kuchyň a prádelnu, mandlovnu, šicí dílnu, dostatečné sklady a moderní plynovou kotelnu. Pro činnosti odpočinkové, rekreační i zájmové jsou všechny rodinné skupiny kvalitně vybaveny. Všechny mají barevné plazmové televizory, DVD, počítače s neomezeným přístupem k internetu, dostatek společenských her a sportovního vybavení. K dispozici dětem je také vlastní tělocvična, asfaltové hřiště s možností hrát tenis, volejbal, kopanou, košíkovou. Ve skleníku a na zahradě si jednotlivé RS pěstují zeleninu a okrasné květiny. Dětmi byl především o prázdninách a také v horkých dnech plně využíván opravený venkovní bazén na zahradě DD. Všechny rodinné skupiny jsou vybaveny ledničkami, pečícími troubami, mikrovlnou troubou, kuchyňskými roboty, žehličkami, šicími stroji Nadále realizujeme program EVIX, který nám pomáhá lépe vést veškerou povinnou a předepsanou písemnou evidenci. V průběhu hodnoceného období došlo k opravě sociálního zařízení 4.RS a bylo vybudováno zcela nové sociální zařízení pro správní a provozní zaměstnance. Samotné děti si s vychovateli samy svépomoci vymalovaly řadu pokojů na svých rodinných skupinách, realizovaly novou estetickou výzdobu podle svého přání a zaměření. Všechny rodinné skupiny tak mají svůj osobitý vzhled, kde se děti cítí dobře a vzájemně se mezi sebou navštěvují

14 Část 6. Základní údaje o pracovnících DD / k / Počet všech pracovníků DD: předepsaných: 47,88 celkem: 40,625 z toho: ředitel 1 zástupce ředitele a soc. pracovnice 1,5 vychovatelé a asistenti pedagoga 21 pečovatelky /noční služba / 2 hospodářka 1,8 účetní 1 asistentka pedagoga se zdravotním zaměřením 1 vedoucí jídelny 1,5 kuchařky 3,6 pradlena 0,4375 švadlena 1 uklízečky 2,7875 domovník údržbář 2 Konkrétní dosažené vzdělání zaměstnanců DD: Pedagogičtí pracovníci: celkem: 21 Z toho: Středoškolské vzdělání - asistent pedagoga 4 Střední pedagogická škola 4 PS - pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy vol. času 2 PS - pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele 3 VOŠ pedagogika specifických činností ve volném čase 1 VŠ speciální pedagogika 4 VŠ sociální pedagogika 2 VŠ bez kvalifikace 1 Správní zaměstnanci: celkem: 5,3 účetní SEŠ 1 soc. pracovnice SŠ soc. právní 1,5 hospodářka SEŠ 1,8 asist. pedagoga se zdrav.zaměř. SZŠ 1 Školní jídelna: celkem: 5,1 vedoucí ŠJ SHŠ 1,5 kuchařky SOU obor kuchařka 3,6 Ostatní personál: celkem: 4,75 údržbář SOU instalatér, stolař 2 švadlena SOU - krejčová 1 pradlena SOU aranžérka 0,4375 uklízečka základní vzdělání, SOU, SŠ 2,

15 Spolupráce se sponzory: Sponzoři DD od září 2013 do srpna 2014: Kč: Nadace Táta a máma, Praha 8.000,- Nadace Terezy Maxové, Praha 5.000,- TEVA, Opava Komárov ,- Claryston, Praha ,- STAFA Opava 5.000,- BCE, s.r. o. Praha ,- MUDr. Barbora Smolková 3.000,- C a A Móda, Brno 4.452,- L. Ondruchová, Ostrava ,- C a A Móda, Brno 2.975,- Profil Mariánské Lázně ,- Norbert Chalupa cukrovinky 5.000,

16 Část 7. Aktivity dětí a zaměstnanců DD Zapojení dětí na akcích pořádaných jiným subjektem i naším dětským domovem: - Cyklovýlet po stezkách Opavska září 8 dětí - Cyklovýlet ve Slezsku září 7 dětí - Moje letní prázdniny září 16 dětí - Soutěž ve skákání přes lano září 12 dětí - Vybíjená v Melči říjen 7dětí - Budišek CUP 2013 říjen 7dětí - Plavecká soutěž měst v plavání - Kravaře říjen 8 dětí - Maxi vánoční ozdoba výtvarná soutěž září 5 dětí - Podzimní prázdninový výlet do lesa říjen 8 dětí - Člověče, hýbej se výtvarná soutěž říjen 5 dětí - Novoročenky říjen 10 dětí - Péče o pietní místo listopad 8 dětí - Opava má talent listopad 8dětí - Výroba keramických dárků pro sponzory listopad 5 dětí - Novoročenky pro fotbalový klub Sparta listopad 4 dětí - Puzzleiáda listopad 11 dětí - Křeslo pro hosta listopad 12 dětí - McDonald s pro děti prosinec 14 dětí - Vánoční besídky na RS prosinec 44 dětí - Vánoční výstavka prosinec 30 dětí - Koncert skupiny Kryštof v Ostravě prosinec 24 dětí - Karneval únor 16 dětí - Silák dětského domova únor 9 dětí - Únorový cyklovýlet do okolí únor 7 dětí - Křeslo pro hosta únor 11 dětí - Maxi výrobek s velikonoční tématikou výtvarná soutěž únor 4 děti - Celodenní výlet do ZOO únor 8 dětí - Březnový cyklovýlet březen 8 dětí - Sportovní dopoledne s Coca-colou duben 20 dětí - Velikonoční výstavka v DD duben 30 dítě - O nejkrásnější velikonoční kraslici Profil Mariánské Lázně duben 4 dětí - Krásná jako kvítka výtvarná soutěž duben 6 dětí - Svět očima dětí výtvarná soutěž duben 6 dětí - Skákání přes švihadlo a lano duben 14 dětí - Těšíme se na prázdniny duben 18 dítě - Rošťák roku 2014 květen 1 dítě - Kuličkiáda v DD Srdce Karviná květen 6 dětí - O cenu primátora města Opavy květen 3 děti - Sprint triatlon v Ostravě květen 1 dítě - Opavský koláč květen 18 dětí - Den země květen 15 dětí - Dětský den v Městských sadech červen 30 dětí - Zážitkový pobytový víkend v Kružberku KVIC Nový Jičín červen 16 dětí - Plavecké přebory v Ratiboři červen 3 děti

17 Zapojení dětí na akcích odloučeným pracovištěm DD v Miloticích: - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále leden 10 dětí - Turistická vycházka okolím Milotic leden 8 dětí - Filmové představení v bruntálském kině - Ledové království leden 8 dětí - Filmové představení v bruntálském kině v 3D Ledové království leden 10 dětí - Bowling v Bruntále leden 9 dětí - Turnaj v bowlingu v Bruntále leden 8 dětí - Jízda na běžkách na Skřítku leden 8 dětí - Filmové představení v Bruntále Putování s dinosaury únor 8 dětí - Turnaj v bowlingu v Bruntále únor 9 dětí - Soutěž v bowlingu únor 10 dětí - Karneval v Kulturním domě v Miloticích únor 8 dětí - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále únor 9 dětí - Turistická vycházka lesem v Miloticích nad nádražím březen 8 dětí - Sportovní odpoledne v Bruntále březen 8 dětí - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále březen 10 dětí - Sportovní odpoledne v Městském parku v Bruntále březen 8 dětí - Soutěž na tanečních podložkách X-Pad-Cup březen 8 dětí - Pobyt ve Welnes centru v Bruntále duben 10 dětí - Výlet na kolech do Bruntálu duben 9 dětí - Projížďka na kolech Dlouhé stráně duben 9 dětí - Výstup na první nejvyšší kopec Milotic - Tetřev duben 10 dětí - Výstup na druhý nejvyšší kopec Milotic - Havranov duben 10 dětí - Účast na akci OSVČ Pavoučí děti duben 10 dětí - Pálení čarodějnic v Miloticích nad Opavou duben 10 dětí - Výstup na Uhlířský vrch květen 8dětí - Kuličkiáda v Bruntále SVČ Bruntál květen 8 dětí - Sledování Závodu míru 3. etapa, průjezd Vrbnem červen 8 dětí - Soutěže hasičů ukázka techniky červen 10 dětí - Zábavné odpoledne ke Dni dětí v Bruntále červen 10 dítě - Dny města Bruntálu červen 9 dětí - Zábavné ukončení školního roku na hřišti v Miloticích červen 10 dětí Celkově se děti z DD Opava a odloučeného pracoviště v Miloticích nad Opavou zúčastnily na akcích pořádaných jinými subjekty a pracovníky DD nad rámec vlastních RS na 76 akcích s celkovou účastí 785 dětí. Pořádání akcí pro další zařízení: V letošním školním roce jsme vzhledem k velkému pracovnímu vytížení v souvislosti se slučováním s odloučeným pracovištěm v Miloticích, plavecké přebory Dětských domovů Moravskoslezského kraje v Opavě přesunuli na listopad

18 Instituce, se kterými Dětský domov v Opavě nejvíce ve školním roce spolupracoval: 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2. Dětský diagnostický ústav Bohumín 3. Diagnostický ústav pro mládež Ostrava 4. Referáty sociální péče měst a obcí 5. Okresní soudy 6. Obchodní akademie a VOŠ sociální Ostrava 7. Okresní stání zastupitelství Opava 8. Manželská a předmanželská poradna Opava 9. Pedagogicko-psychologická poradna - Opava 10. SPC Srdce Opava 11. Policie ČR a Městská policie Opavě 12. Slezská univerzita v Opavě 13. Ostravská univerzita v Ostravě 14. Magistrát města Opavy 15. KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava 16. Sportovní oddíly v Opavě- plavání, kopaná, gymnastika

19 Část 8. Zhodnocení prevence rizikových forem chování Ve školním roce 2013/2014 jsme postupovali dle Minimálního preventivního programu v oblasti návykových látek v DD Opava, který vycházel ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období , jejíž součástí je Metodické doporučení (č. j / ). Konkrétní plnění cílů strategie je rozpracováno v Akčním plánu MŠMT. Základním dokumentem, ve kterém se definují cíle primární prevence, je Školní preventivní strategie na období let Součástí tohoto dokumentu jsou konkrétní cíle obsažené v Minimálním preventivním programu. Pedagogičtí pracovníci byli na počátku školního roku v září 2013 s veškerými uvedenými dokumenty seznámeni a v rámci plnění Programu rozvoje dítěte s ním po sledované období pracovali. Koordinační tým protidrogové prevence ve složení vedoucí vychovatelka a dětská zdravotní sestra realizoval u 19 dětí namátkové kontroly na THC, přičemž výsledky všem testovaným dětem či zletilé mládeži byly negativní. Velkým problémem v našem dětském domově zůstává kouření. I když v hodnoceném školním roce jsme zaznamenali mírnější nárůst u mladší chlapecké věkové kategorie, tak kouření dětí zůstává stále závažným problémem. Děti ve velké míře kopírují vzor své rodiny, kamarádů. Navíc, dostupnost cigaret je pro ně velmi jednoduchá a případné postihy k nim ze strany dětského domova a celé společnosti omezené. Velké starosti jsme měli o jarních prázdninách, kdy jsme zaznamenali 2 krádeže osobních notebooků. Tyto osobní PC si zletilí klienti maturanti zakoupili ke snadnějšímu zvládnutí studia a posléze maturity na střední škole. K řešení tohoto nesmírně složitého problémů byla povolána i Policie ČR v Opavě, která bohužel nic neobjasnila. Veškeré problémové chování u těchto dětí bylo neprodleně řešeno důsledným výchovným opatřením, kdy se potom již žádné krádeže u nikoho z uvedených dětí neopakovaly. Problém dětských krádeží zůstává pro všechny zaměstnance do budoucna velkou výzvou k nalezení řešení, jak tomu v maximální možné míře zabránit. Přínosné pro naše děti bylo, že v hodnoceném školním roce opětovně, jako již v nedávné minulosti docházel do dětského domova pravidelně v rámci projektu KVIC Vím, co chci - Vím, jak na to klinický psycholog, který dětem opět pomáhal řešit jejich osobní problémy. Část 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V hodnoceném školním roce pokračovaly vzdělávací semináře KVIC Nový Jičín - odloučené pracoviště Ostrava, kdy od až do je náš DD Opava zapojen pod záštitou vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín do Projektu Evropské unie Vím, co chci - Vím, jak na to, který je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Tento projekt podporuje začlenění dětí do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky z řad odborné veřejnosti. Několik vychovatelů si doplnilo požadované vzdělání v programu celoživotního vzdělávání: Pedagogické studium vychovatelství, tří semestrální studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. 1 vychovatelka velmi úspěšně ukončila bakalářské studium na Slezské univerzitě v Opavě obor sociální patologie a prevence, kdy nabité vědomosti bude moci uplatnit v praxi v protidrogové prevenci v našem DD. V rámci zmíněného projektu se pedagogové zúčastnili těchto vzdělávacích seminářů:

20 KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava projekt Vím, co chci - Vím, jak na to 1. seminář Sebezkušenostní výcvik sociálních dovedností 1 účastník 2. seminář Komunikace s dětmi aneb videotrénink interakcí 1 účastník 3. seminář Zkušenostně reflektivní výcvik pro pracovníky DD 2 účastníci 4. seminář Supervizní výcvik 2 účastníci 5. seminář Základní kurz krizové intervence 3 účastníci 6. seminář Metodická setkání vychovatelů 2 účastníci 7. seminář Citová deprivace dítěte 2 účastníci 8. seminář ADHD metody práce s dětmi 2 účastníci 9. seminář Sebepoškozování 1 účastník 10. seminář Výtvarné aktivity jako součást primární prevence v DD 1 účastník 11. seminář Vliv kyberšikany a sociálních sítí na vývoj dítěte 1 účastník 12. seminář Efektivní komunikace aneb jak komunikovat v roli autority 3 účastníci 13. seminář Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním? 1 účastník 14. seminář Metodická setkání vychovatelů DD 2 účastníci 15. seminář Duševní poruchy dětí v podmínkách DD v adaptační době 1 účastník 16. seminář Vliv sexuální výchovy na zdravý vývoj dítěte 1 účastník 17. seminář Metodická setkání ředitelů 1 účastník 18. seminář Zážitkový program pro děti a žáky se soc. znevýhodněním v Davidově mlýně 4 účastníci 16 dětí V rámci projektu Vím, co chci - Vím, jak na to proběhla v listopadu třetí, plánovaná akce pro děti s názvem Křeslo pro hosta, do kterého usedl po 7 letech bývalý klient z našeho DD, který našim dětem poutavou formou přiblížil nástrahy samostatného života po svém odchodu z DD. V únoru se pak konalo poslední, čtvrté křeslo pro hosta. Pozvání s velkým potěšením přijala naše bývalá klientka, která po 11 letech odchodu z DD pravdivě a bez nadsázek realisticky vylíčila své první kroky po odchodu z DD a současný život a to bez příkras, se všemi radostmi, ale i běžnými lidskými starostmi a problémy. Každé křeslo pro hosta bylo pro všechny zúčastněné zcela výjimečné, poučné a nenahraditelné. Všichni hosté dětem zdůraznili, že vše si musí prožít každý sám na vlastní kůži. Život v domově je pouze jen hrou na život a venku se nehraje, tam se žije a pracuje, jinak se tvrdě narazí. V červnovém víkendu 2014 absolvovalo 16 dětí a 4 vychovatelé Zážitkový program pro děti a žáky ze sociokulturního znevýhodnění v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích. V hodnoceném školním roce jsme na pozvání Ostravské univerzity v Ostravě již potřetí přijali pozvání pro naše děti k dalšímu projektu a to: ABECEDA aneb První kroky do života po ukončení ústavní výchovy, který pro naše děti proběhl v listopadu Projekt byl rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické, které se vždy v délce tří dnů realizovaly na seminářích na Pedagogické fakultě v Ostravě a o víkendu v krásném prostředí Horní Bečvy. Na závěrečné konferenci věnoval projektový tým pro všechny zúčastněnou projektu ABECEDA teoretické materiály a brožury, které mohou být dětem užitečným vodítkem či pomocníkem při startu do jejich samostatného života. Kromě pedagogických seminářů se vedoucí pracovníci DD zúčastnili řady vzdělávacích seminářů z oblasti státní správy: správní řád, personalistika, ekonomika a účetnictví, celostátní a krajské vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Praze, Brně, Ostravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více