Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, Těrlicko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010

2 2 a) Základní údaje o škole: Název školského zařízení : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Sídlo : Horní Těrlicko 561 Těrlicko Právní forma : Příspěvková organizace. IČO : Zřizovatel Ředitel zařízení -statutární zástupce organizace: : M Š M T PaedDr. Eva Němečková Datum jmenování : 1.ledna 1998 (jako ředitelka DVÚ), 18.ledna 2006 (byla ve funkci ředitelky potvrzená jako ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ) Jmenován kým : MŠMT Zástupce ředitele-zástupce statutárního orgánu: Ing. Klužák Martin Datum jmenování Jmenován kým : 1.ledna.1998 : ředitelem DDŠ, ZŠ a ŠJ Kontakt na zařízení: Adresa : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561 Těrlicko Tel : , Fax : web : Charakteristika a předmět činnosti zařízení: Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších změn zákona č.383/2005sb., a 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve smyslu 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Účelem organizace je zajišťovat péči, výchovu a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže se zvýšenou výchovnou péčí s povinnou základní školní docházkou.

3 3 Školská rada: byla zřízena na základě nařízení MŠMT ze dne č.j.: / , které vychází z 167 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školská rada byla ustanovena dne na základě výsledků voleb, které se konaly ve dnech a Školská rada se řídí plánem činnosti a svými stanovami, které sestavil předseda školské rady Součásti zařazené do rejstříku škol: Základní škola Domov Školní jídelna Celková kapacita a kapacity jednotlivých součástí, využití: Celková kapacita ústavu DDŠ, ZŠ a ŠJ : 32 dětí Stav v DDŠ, ZŠ, a ŠJ ve školním roce 2009/2010 : 32 dětí Kapacita školy DDŠ, ZŠ a ŠJ : 32 žáků Kapacita školní jídelny DDŠ, ZŠ a ŠJ : 85 strávníků Počet strávníků celkem : 64 strávníků žáci : 32 pracovníci : 32 Počet tříd : 4 třídy Počet žáků : 32 žáků Počet žáků ve třídě: VII.třída(7.ročník) VIII.třída (5.,8. ročník) IX..třída (6.,9.ročník) VIII.P.třída (5.,6.,7.,8.,9.ročník) : 10 žáků : 7 žáků : 10 žáků : 6 žáků Počet rodinných skupin : 4 rodinné skupiny Počet dětí : 32 dětí Počet dětí ve výchovné skupině: I.skupina: 8 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 9) II.skupina: 8 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 10) III.skupina: 8 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 11) IV.skupina: 8 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 10) Počty dětí ve skupinách nebyly překročeny z důvodů přechodu mezi skupinami a pobytu ve VT, útěků a přemístění do jiných zařízení DDŠ, VÚ.

4 4 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Obor vzdělání C/01, C001 Základní škola, kapacita 32 Výuka probíhala dle Vzdělávacího programu pro žáky základní školy č.j / 96 2, platného od , zvláštní školy č.j. : 22980/97 22, platného od , pomocné školy č.j / , platného od , Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nový život a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nová šance. c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: fyzicky přepočteno Celkový počet pracovníků: 37 35,75 z toho pedagogických 24 23,0 nepedagogických 13 12,75 Z pedagogických - učitelé 7 7,0 - vychovatelé 10 10,0 - psycholog 1 0,5 - etoped 2 1,5 - asistenti pedagoga 4 4,0 Z nepedagogických - administrativní prac. 4 4,0 - vedoucí školní jídelny 1 1,0 - kuchařky 3 3,0 - údržbář / řidič 2 1,75 - uklizečka 2 2,0 - pradlena, švadlena 1 1,0 Věková struktura pracovníků: Do 29 let let let do vzniku nároku na SD 15 Důchodci 3 Hodnocení aprobovanosti, kvalifikovanosti a výchovné práce: Aprobovanost škola : VŠ : 6 učitelů : SŠ ped. : 1 učitel Vychovatelský úsek : VŠ : 5 vychovatelů : SŠ ped. : 5 vychovatelů Odchody a příchody pracovníků ve školním roce 2008/2009: Na vlastní žádost odešel 1 Byli přijati 0 Do starobního důchodu k odešli 1

5 5 d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Děti jsou během celého školního roku umísťováni do zařízení výhradně se souhlasem Diagnostického ústavu Bohumín. Údaje o dětech: Ve školním roce 2009/2010 bylo v DDŠ, ZŠ a ŠJ : 2 dětí na základě PO : 29 dětí s nařízenou ÚV : 1 dětí s uloženou OV Ve školním roce 2009/2010 bylo do DDŠ, ZŠ a ŠJ : nově přijato - 15 dětí : přemístěno - 11 dětí do VÚ - 3 dětí do DD : propuštěno - 3 ZÚV e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2009/2010 bylo: Klasifikováno : 30 žáků Neklasifikováno : 3 žáci Prospělo : 29 žáků Neprospělo : 0 žák Prospělo s vyznamenáním : 1 žák Vycházející žáci: Na konci školního roku 2009/2010 bylo přemístěno do DD a VÚ 8 žáků. Všichni úspěšně vykonali přijímací zkoušky do různých odborných učilišť. Do VÚ Nový Jičín : 2 žáci VÚ Vidnava : 2 žáci VÚ Hrabůvka : 1 žák VÚ Buškovice : 1 žák DD Zašová : 1 žák DD Velké Heraltice : 1 žák Prodloužená péče v DDŠ - OU Havířov : 3 žáci f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V Dětském domově se školou v Těrlicku je od nově ustavena funkce školního metodika prevence sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence je garantem Školní strategie prevence sociálně patologických jevů a Minimálního preventivního programu. Metodik prevence vede agendu v rozsahu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti. Metodik prevence vypracoval pro potřeby zařízení podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

6 6 zařízení Program proti šikanování. Podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních byl vytvořen plán Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení. Pro všechny cílové skupiny se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřujeme na: Předávání informací Rozvíjení dovedností, sociálních kompetencí a vedení ke zdravému způsobu života Poradenství a konzultace V rámci domova etoped, psycholog, psychiatr Kontakty na specialisty PPP, OPD, OSPOD, RENACON, PČR, Státní zastupitelství Primární prevence v dětském domově se školou v Těrlicku je realizována ve dvou rovinách na úseku školy a na úseku vychovatelství. Na úseku školy má primární prevenci na starost třídní učitel. Práce je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura. K práci s tématy využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek a exkursí. Pedagogičtí pracovníci jako cílová skupina jsou pilířem při zaujímání stanovisek a postojů vůči sociálně patologickým jevům. Pedagogický pracovník je ve velké míře identifikačním vzorem pro dítě školního věku a proto je důležité, aby sám byl informován, aby došlo k osvojení standardů vyjadřujících citovou, korektivní a fundovanou reakci v konkrétní situaci a odpovědnost obecně. Aktivitami směrem k pedagogům jsme se zaměřili na: Posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasnou diagnostiku a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení. (třídní učitel, metodik prevence, etoped, psycholog). Vytváření ve škole ovzduší důvěry a otevřenosti, posilování zájmu pedagogických pracovníků o problémy dětí, posilování důvěry žáků v učitele, prohlubování vztahu třídních učitelů a žáků, zvyšování úlohy žákovské samosprávy. Věnování zvýšené pozornosti skupinám žáků nebo jednotlivcům s problémovým chováním, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů, zejména šikany. V rámci prevence kouření a drogové závislosti na vytvoření dostatečné informovanosti. Na základě zkušeností a průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat nadále zvýšenou a vést osvětu v rámci hodin OV, RV, třídnických hodin, besedy s pracovníkem protidrogového centra. Zaměření pozornosti na projekty prevence vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. Sledování často opakující se krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví (útěky ze zařízení), v problematických případech jsme vyžadovali lékařské potvrzení a spolupracovali jsme s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Vzdělávání v jednodenních školeních, vícedenních kurzech, na odborných seminářích a vzdělávání v sebepoznávacích sociálně psychologických kurzech. Vzdělávání ve vzdělávacích programech k výkonu specializovaných činností Vzdělávání pedagogů na Univerzitách, VŠ doplnění a rozšíření pedagogické kompetence.

7 7 Na práci učitelů na úseku vyučování bezprostředně navazuje práce vychovatelů a asistentů vychovatele. Vzdělávání a výchova jsou v našich podmínkách neoddělitelnou součástí. Vzájemně se prolínají a vzájemně na sebe navazují. Primární prevenci mají na starost kmenoví vychovatelé. Zapojením do zájmových činností mimo areál domova podporujeme u dětí pozitivní způsob myšlení rozvíjíme jejich sociální vztahy a sociální dovednosti a realizujeme integrační proces. V podmínkách Dětského domova se školou v Těrlicku jsou chlapci tento proces probíhá ve dvou směrech: a) Zapojení dětí do zájmových činnosti mimo areál domova: - DDM Havířov, Karviná (zájmové kroužky, sport. turnaje, využití turistické základny - pro víkendové pobyty v Řece, Pstruží) - Základní umělecká škola v Havířově (obor výtvarný, hudební) - Účast na sportovních a kulturních soutěžích - Spolupráce se sportovními oddíly v Těrlicku a Havířově - Rozvoj spolupráce se Sport. školou M. Kudeříkové v Havířově - Návštěva koncertů, divadel - Don Bosco - Rozvoj spolupráce se slovenským partnerem DD Horný Kelčov b) Směr z vnějšího prostředí do domova: - Příprava optimálních podmínek pro kulturní programy MŠ obce v kulturním sálu DDŠ (platí rovněž pro akce ZŠ) - Vánoční koncert pro ZŠ Těrlicko, Havířov - Společná kulturní vystoupení žáků DDŠ, dětských domovů, ZŠ, DDM v kulturním sále DDŠ - Sportovní a kulturní setkání žáků DDŠ a ZŠ Těrlicko, Havířov v areálu DDŠ - Sportovní soustředění sportovní školy M. Kudeříkové v areálu DDŠ (chatky) - Letní pobyty dětí dětských domovů v areálu DDŠ (prázdniny u Těrlické přehrady) - Letní výtvarná škola pro dětí DDM a DD - spolupráce se studenty středních škol v projektu Hledáme starší kamarády pro děti - DDŠ Těrlicko V rámci primární prevence Dětského domova se školou v Těrlicku jsou chlapci zapojeni do integračních programů: Projekt spolupráce s MŠ Havířov a handicapovanými občany v Hrabyni Cílem je naučit se pomáhat ostatním, pochopit význam dobrovolné práce ve společnosti a rozvoj pocitu odpovědnosti za druhé. Chlapci pomáhali v předškolním zařízení s drobnými pracemi, připravili si pro děti divadelní představení, zorganizovali nejedno sportovní odpoledne a pro děti z MŠ organizačně zajistili zábavní program netradičních her u příležitosti Dne dětí. Velmi hodnotnými momenty pro naše chlapce byly setkání, která zprostředkoval psycholog našeho domova se zdravotně postiženými občany z Hrabině. Na pravidelných schůzkách byli chlapci přímo konfrontování s každodenními starostmi, kterým je tělesně postižený vystaven. Všichni účastníci psychoterapeutické komunity mají svoje problémy, které vzájemně konfrontovali v diskusích ve dvojicích chlapec tělesně postižený, a později celá skupina pod vedením psychologa. Komunikace ve dvojicích probíhala zpravidla při procházkách chlapce s obyvatelem v areálu ústavu, skupinová část probíhala v rámci her v prostorách hrabiňského zařízení. Postupně zjišťují, docházejí k názoru, že jsou to pouze oni, kteří mohou zvrátit dosud nepříznivý průběh vlastního života. Spolupráce našich chlapců s MŠ v Havířově a zdravotně postiženými občany z Hrabině má nesmírný význam pro jejich všestranný rozvoj osobnosti.

8 8 EDIE Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu Filozofie Programu je založena na myšlenkách německého pedagoga Kurta Hahna, klíčové postavy zážitkové pedagogiky, který měl schopnost vcítit se do myslí teenagerů a být jejich dobrým rádcem. Zapojením našich chlapců do něčeho mnohem obtížnějšího, než je pro nás běžné, pomáhá chlapcům v pozitivním směrování, kteří v rámci programu naplňují své stanovené cíle. Vesměs všichni posléze zjistili a také to tak i pojímají, že stále platí staré dobré přísloví: "Bez úsilí a třeba někdy i bolesti není žádný zisk". Účastí v programu EDIE je naplňována strategie prevence sociálně patologických jevů neboť každý chlapec rozvíjí svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí, získává zdravé sebevědomí a smysluplně vyplňuje svůj volný čas. Umožňuje jim poznat jiný hodnotový žebříček. Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění a dalších vlastností potřebných v každodenním životě. Životní styl se u nás v posledních letech od základu změnil a to nejen v uvažování, ale i u mnohých lidí v konkrétním způsobu života. S tímto vyvstaly nové individuální a společenské problémy. Narůstají přechodné a odchylné poruchy chování, které přerůstají až do psychopatologických forem vývoje osobnosti. Častěji se objevuje sklon k citové nezdrženlivosti, oploštělosti a agresivnímu jednání. Máme nakročeno k sociálně patologickým jevům - záškoláctví, šikanování a jiné násilí, kouření, alkoholismus a drogy, virtuální drogy a gamblérství, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus Spolupráce se specializovanými institucemi Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek se týká i školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a klienti těchto zařízení patří k nejohroženější skupině. Aktivní strategií školního poradenského týmu v primární prevenci byly zjištěny ve šk. r. 2009/2010, následným prošetřováním prokázány, svědeckými výpověďmi a přiznáním ke skutkům doloženy dva případy šikanování, čtyři případy zneužívaní drog a jeden případ rasové nesnášenlivosti. Po zadokumentování a na základě analýzy všech výsledků šetření: - v jednom případě, protože se jednalo o mimořádně závažný případ šikanování, byla další ústavní výchova klienta realizována ve specializovaném výchovném ústavu; - v jednom případě zneužívání drog, pro závažnost skutku (odůvodněné podezření, že byla naplněna skutková podstata trestného činu) bylo podáno trestní oznámení na OO PČR. V ostatních případech, za prokázané porušení povinností, bylo přijato opatření ve výchově v souladu se zákonem o výkonu ústavní výchovy č.109/2002 Sb., 21. Taktéž byli vyrozuměni zákonní zástupci a orgán sociálně právní ochrany dítěte. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, minimalizovat negativní postoje a hodnotové preference dětí, dosáhnout co nejvyšší míry socializace dítěte, umožnit dětem postupnou integraci do běžného života. Důležitým faktorem je rovněž snížení rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Důsledná prevence sociálně patologických jevů naplňováním cílů Školní strategie prevence, a Minimálního preventivního programu se v našem zařízení osvědčuje a dosažené výsledky jsou povzbuzením do další práce.

9 9 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 1 pracovník se zúčastnil Speciální pedagogika pro vychovatele 2 pracovníci se zúčastnili Vysokoškolské studium 1 pracovník se zúčastnil Angličtina pro začátečníky 1 pracovník se zúčastnil Bakaláři zápis známek a tiskové sestavy s klasifikací, archivace a převod dat do nového školního roku 1 pracovník se zúčastnil Studium pro asistenty pedagoga 1 pracovník se zúčastnil Přístup k dětem, které jsou pachateli nebo oběťmi TČ 1 pracovník se zúčastnil Seminář k dopravní výchově 1 pracovník se zúčastnil Seminář Microsoft 1 pracovník se zúčastnil Poruchy chování spojené s agresivitou a jejich řešení v rámci soudnictví pro děti a mládež 1 pracovník se zúčastnil Náměty pro práci s dítětem, které má problém 1 pracovník se zúčastnil Aktuální změny v právních předpisech 1 pracovník se zúčastnil Kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 1 pracovník se zúčastnil Metodická podpora ICT Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Učení pro život / EDIE Cena vévody z Edinburgru v Praze Prioritou mezinárodního peer programu je působení na rozvoj kompetencí dětí, jež jsou ve výchovných ústavech či dětských domovech dlouhodobě. Projekt Učení pro život je určen mládeži znevýhodněné svým původním sociálním prostředím či dřívějším nevhodným chováním. Naší snahou je pozitivní nasměrování a změna chování ohrožených dětí. Program nabízí dlouhodobý a systematický motivační program s prvky zážitkové pedagogiky. V rámci projektu EDIE / Učení pro život se uskutečnily následující akce: Celostátní setkání účastníků projektu EDIE v Lipnic Poznávací výlet do Prahy Mezinárodní projekt sportovní, turisticko-poznávací pobyt v Německu Spolupráce s občany EDIE pomáhá zdravotně postiženým občanům z Těrlicka /říjen, listopad 2009, duben, květen 2010 Asistenční služba pro zdrav. postižené občany při orientačním závodě v Opavě / květen 2010 Turistika specializované outdoorové akce Říjen 2009 Beskydy, Tanečnice Listopad 2009 Beskydy, Lysá hora Prosinec 2009 Beskydy, Pstruží / noční pochod Leden 2010 Beskydy, Pustevny / ledové království Květen 2010 Beskydy, Komorní Lhotka / slaňování na přírodní stěně Sportovní a zábavní akce Tradičně netradiční a outdoorové hry / skupinové, kontaktní, rozvíjející spolupráci Zimní tradičně netradiční a outdoorové hry Dějí se věci v lese netradiční pojetí silové sportovní soutěže / benchpres EDIE nás baví humorný, soutěžně poznávací večerní klub

10 10 Integrace Intenzivní zapojení dětí do sportovních klubů a oddílů ve městě Havířově a zájmové činnosti mimo DDŠ ve spolupráci se střediskem volného času Asterix a Don Boscco. Integrační projekty v letošním šk. roce nadále pokračovaly v sociální oblasti. Ve spolupráci s psychologem DDŠ v Těrlicku děti pravidelně navštěvovaly Ústav sociální péče v Hrabyni, krizové centrum pro děti do šesti let v Havířově - Suché, Domov seniorů v Orlové. Týden řezbářů v Těrlicku Výjimečný projekt Týden řezbářů proběhl v Dětském domově se školou v Těrlicku Frýdečtí výtvarníci vytvořili v rámci projektu tři dřevěné plastiky: Ženu s dítětem, dřevěné městečko a postavu muže, které zdobí areál domova. Děti z DDŠ měly možnost vyzkoušet si práci se dřevem, seznámit se s vlastnostmi materiálu a také s náročnou prací výtvarníků. V průběhu týdne řezbářů probíhala v DDŠ Taneční přehlídka dětských tanečních skupin a souborů z okolních měst. Všichni účinkující, jejich rodiče, diváci pedagogové i občané Těrlicka měli možnost shlédnout řezbáře při práci na dřevěných plastikách. DDŠ se nachází v rekreační oblasti. Dřevěné plastiky dělají radost nejen dětem z dětského domova, ale i kolemjdoucím, kteří se zastaví a obdivují výtvarná díla v našem areálu. Děkujeme sponzorům, kteří významnou měrou přispěli k realizaci tohoto výjimečného projektu. Setkání mladých výtvarníků července v Těrlicku Cílem akce je vzájemné předávání zkušenosti z výtvarných činností a celkové obohacení citové, emocionální, intelektuální, estetické a kreativní stránky dítěte Integrace děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se žáky základních škol a předškolních dětí. Třetí ročník Setkání mladých výtvarníků v dětském domově se školou v Těrlicku. Účastnilo se 13 dětí z DDM Český Těšín, 6 dětí individuálně z rodin a 6 děti z DDŠ v Těrlicku ve věku 6-16 let. Garantem výtvarného projektu byl akademický malíř Martin Pawera. Výtvarné činnosti keramika arteterapie prostorová malba Organizaci zajišťovali pedagogičtí pracovníci DDŠ Těrlicko ve spolupráci s pracovníky Domu dětí a mládeže a Střediska volného času v Českém Těšíně. Na závěr celé akce byla uspořádaná vernisáž v sále dětského domova. Výtvarné práce dětí budou vystaveny v kulturním domě v Těrlicku při příležitosti voleb IV. ročník Přehlídky tanečních souborů v Těrlicku Již IV.ročník kulturní akce Taneční přehlídka se uskutečnil v kulturním sále DDŠ v Těrlicku Přehlídku tanečních skupin, souborů a vystoupení dětí z mateřských a základních škol jsme uspořádali ve spolupráci s obcemi Těrlicko, Havířov, Karviná a okolí. Integrační projekt má za cíl umožnit dětem realizovat svůj talent a podělit se o radost a zkušenosti s ostatními. Účinkujícími byli děti s dramatickým, tanečním i hudebním vystoupením. Věková kategorie účastníků 3 17 let. Vystoupil chlapec připravující se na konzervatoř s klavírním vystoupením, chlapci z DDŠ v Těrlicku s krátkou etudou Moucha, děti základních škol s recitací, zpěvem a vlastním

11 11 hudebním doprovodem, přehlídka tanců, mažoretky, diskotance, společenský tanec Flodur, folklorní soubor Mladí Blendowiane a další. Hosté ocenili všechny účastníky zvučným potleskem a celým dopolednem se prolínala příjemná atmosféra. Divadlo v DDŠ Ve školním roce 2009/2010 jsme navázali na předešlá období a pravidelně jsme se věnovali dramaterapii. Lze konstatovat že o tuto činnost byl mezi dětmi poměrně velký zájem. Přesto, že nepovažujeme v tomto druhu terapie výsledek ve formě divadelního představení za důležitý a jsme přesvědčeni, že daleko podstatnější je samotný proces tvorby a prožívání. S chlapci jsme nacvičili dvě divadelní scénky a to: Sněhurka a několik trpaslíků a grotesku Moucha v autobuse. Tyto scénky jsme následně prezentovali při různých příležitostech, například: vánoční besídka v DDŠ,v mateřské škole, domově důchodců, Těrlické slunko atd. Všechna vystoupení se setkala s velmi pozitivními ohlasy. V tomto školním roce budeme v dramaterapii pokračovat a pevně věříme, že s dětmi prožijeme spoustu zajímavých a přínosných okamžiků. Hraběcí čtyřka Integrační projekt Spolupráce s ústavem sociální péče v Hrabyni Ve školním roce 2009/2010 se do programu integrace zapojilo šest chlapců z DDŠ Těrlicko. Cílem Hraběcí čtyřky bylo seznámit vybrané chlapce DDŠ Těrlicko se životem obyvatel Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni. Chlapci byli přímo konfrontováni s každodenními starostmi, kterým jsou tělesně postižení vystaveni. S jejich problémy a názory na život. Spolupráce s mateřskou školou v Havířově Šumbarku Čtvrtým rokem probíhá v našem domově projekt Spolupráce s MŠ v Havířově. Formy spolupráce drobné práce v předškolním zařízení divadelní představení v MŠ zábavný program u příležitosti Dne dětí sněhovánky v Těrlicku vodácká akce Spolupráce našich chlapců s MŠ v Havířově má nesmírný význam pro jejich všestranný rozvoj osobnosti. S dalšími mateřskými školami v Havířově probíhá spolupráce v oblasti pomoci. Chlapci zabezpečují sběr listí a drobné pomocné práce v areálu MŠ. Letní prázdninové pobyty Frenštátě pod Radhoštěm děti, 2x pedagogický doprovod Ubytování v objektu SSK Frenštát pod Radhoštěm. Zaměření: turisticko-poznávací, sportovní střelba. Program: návštěva skanzenu Karlovice, turistické trasy Trojanovice Javoník Roztoka Radhošť, Radhošť Pustevny, Frenštát centrum skokanské můstky, střelecký trénink, koupání v přírodním koupaliště Kateřinice.

12 12 Chvalčov Hostýnské vrchy dětí, 2x pedagogický doprovod V krásné přírodě Hostýnských vrchů proběhl pobyt ve Chvalčově. Zaměřen byl na pěší turistiku, děti využily turistických tras a navštívily mnohá místa v okolí. Hostýn, Bystřice pod Hostýnem, návštěva koupaliště zasazeného v krásné přírodní scenérii hostýnského pohoří, sportovní centrum v Bystřici tobogány, lezecké stěny, kurty, stolní tenis. Rožnov pod Radhoštěm Projekt Řemesla 11 dětí, 3x pedagogický doprovod Ubytování v kempu, prohlídka Valašské dědiny v Rožnovském skanzenu, výlet na Pustevny. Valašské Meziříčí - prohlídka historické části města a návštěva ojedinělé výstavy gobelínů v zámku Kinských z roku 1854, výstava historických hraček, zbraní a peněz. Exkurze firmy vyrábějící svíčky, které vyváží do celého světa. Spolupráce s rožnovskými řezbáři výroba dřevěných šperků. Sportovní vyžití krytý bazén v Rožnově pod Radhoštěm, kurty, trampolína, stolní tenis Vodácký pobyt řeka Morava dětí, 3x pedagogický doprovod Sjezd řeky Moravy, táboření, hry v přírodě, plavání, vodácké dovednosti, exkurze vodní Elektrárny. Příprava: Děti se v průběhu roku seznamovaly s bezpečností a ovládáním lodí a raftů. Výcvik probíhal na suchu v areálu DDŠ, na Těrlické přehradě, která je v těsné blízkosti domova a na celodenních výjezdech, vodáckých akcích moravskoslezského kraje. Vodácký pobyt byl zajímavý pro své mimořádné podmínky a zabezpečení. Obsahová náplň: Sjezd řeky rafty, péče o vodní plavidla, každodenní stavění tábořiště včetně sociálního koutku, spaní ve stanech, vaření na propanbutanovém vařiči v tábornických podmínkách, vytváření podmínek pro osobní hygienu atd. Neobvyklé každodenní činnosti, sportovní vytížení, krásné prostředí i dobrá nálada přispěly ke spokojenosti všech zúčastněných. Kolnovice Jeseníky dětí, 3x pedagogický doprovod Turisticko poznávací pobyt. Kolnovice leží v těsné blízkosti polských hranic, 15km od města Jeseník a v současné době mají kolem 40 obyvatel. Jedná se o ideální základnu pro řadu turistických výletů do hor. Návštěva města Krnova, Karlovy Studánka, údolí Bílé Moravice, pěší túra na Praděd, Priessnitzovy lázně v Jeseníku, jeskyně na Pomezí s bohatou krápníkovou výzdobou, návštěva mistrovství světa v rýžování zlata ve Zlatých horách. Cíl: zdravotně relaxační pobyt s pohybovými aktivitami, plaváním a turistikou. Pobyt dětí na letních táborech LT na Myšinci Novinářský tábor 1 dítě bez doprovodu pedagogů DDŠ Volnočasový areál na okraji Oderských vrchů, nedaleko Ostravy. Letos již druhým rokem pořádala redakce Zámečku pro své členy letní tábor.

13 13 Ve spolupráci s nadací Duha se zúčastnil jeden chlapec z DDŠ v Těrlicku. Program: Náplní byla trocha teorie: Jak psát správně reportáž, rozhovor, zprávu, jak udělat dobrou fotku to vše pod vedením profesionálních redaktorů a tiskových mluvčích firem. Hodně praxe: Návštěva zajímavých míst, kam není jen tak snadné se dostat Ostravské studio Českého rozhlasu Redakce ČTK, MF Dnes, Deníku a dalších novin Shakespearovské slavnosti na Moravskoostravském hradě Stacionáře pro postižené děti Domovy pro seniory A další překvapení. Ze všech exkurzí a návštěv děti připravily reportáže a rozhovory nejlepší znich vyšly ve speciální příloze Zámečku, na internetových stránkách Nadace OKD LT Klokočov u Vítkova Hvězdná brána 2 děti bez doprovodu pedagogů DDŠ Odměnou pro dva chlapce z našeho domova byla účast na letním táboře v Klokočově. S dětmi ze střediska volného času Juventus v Karviné prožili nezapomenutelné chvíle v přírodě. Chlapci se zapojili do všech činností a jejich galantnost a chování bylo oceněno. Program: celotáborová hra, dva celodenní výlety, hry a soutěže v přírodě i v klubovně, návštěva koupaliště, dovednostní i poznávací soutěže, rukodělky, táboráky, diskotéky, LT Pstruží Lovci pokladů 3 děti, 1 učeň DDŠ instruktor, 1 pedagogický doprovod Velmi dobrá spolupráce se střediskem volného času Asterix v Havířově umožňuje dětem z DDŠ v Těrlicku integrační pobyty dětí nejen o víkendech, ale i v době letních prázdnin. Spaní ve stanech s dřevěnou podsadou, podílení se na přípravě jídla, příprava a realizace her přinášejí nevšední zážitky. Tábor Lovci pokladů umožnil zažít překvapení a nalézt neuvěřitelné poklady. Z dětí se stali lovci pokladů a prožily plno tajemství, překvapivých zvratů a zábavy. Zahraniční pobyty Chorvatsko Výborem dobré vůle-nadace Olgy Havlové byly děti z dětského domova v Těrlicku vybrány na dětskou letní rekreaci do Chorvatska. 13 chlapců z našeho domova se zúčastnilo zahraničního rekreačního pobytu v Chorvatsku, v severní Dalmácii ve městě Vodice, známém turistickém letovisku. Spolu s dětmi z dětského domova Melč byli ubytováni v dependaci Flora a Madera hotelového komplexu Imperiál. Sportování na krásných, nově zbudovaných hřištích pro fotbal, basketbal nebo tenis vytvářelo celodenní aktivní a radostné vyžití pro všechny chlapce společně s nádherným a vzrušujícím koupáním v průzračném moři. Společné procházky po okolí zanechaly v dětech nezapomenutelné zážitky. Prezentace DDŠ v oblasti sportu Motivace ke vzdálenějším cílům v oblasti sportu přinesla také v letošním školním roce mnoho kvalitních výsledků a odměnou všem našim sportovcům byl i dobrý pocit a zdravá rivalita.

14 14 V letošním roce se zúčastnilo atletických závodů na různé úrovni 28 žáků z celkového počtu 32 dětí v DDŠ. Přičemž 5 žáků bylo platnými členy družstva starších žáků, kteří vybojovali druhé místo na mistrovství České republiky žákovských družstev v lehké atletice. Dále pak v průběhu roku se tři žáci probojovali na mistrovství republiky v lehké atletice, kde se umístili v první desítce. Rovněž pět medailových umístění na mistrovství Moravy lze považovat za významný úspěch. Za velmi významné považujeme z hlediska dlouhodobých cílů navazující spolupráci v oblasti sportu s našimi dětmi, kteří byli přemístěni do VÚ nebo jim byla zrušena ústavní péče. Spolupráce s oddílem lehké atletiky Start Havířov a Slavie Havířov šk.r.2009/2010 Září - prosinec 4 žáci I.místo Finále přeboru družstev v LA postup na Mistrovství Moravy družstev v Olomouci I.místo Finále mistrovství Moravy družstev postup do finále MČR družstev v Břeclavi Mistrovství ČR žáků v Olomouci 1 žák 5.místo /tyč/ 1 žák 8.místo /tyč/ 1 žák 12.místo /tyč/ 2.místo Mistrovství ČR družstev v Břeclavi 5 žáků 3.místo městské kolo přespolního běhu družstev ZŠ - 7 žáků Podzimní víceboje v Třinci 1 žák 6.místo Okresní kolo přespolního běhu družstev 6 žáků 6.místo 1 žák 3.místo Vánoční hala Praha Leden červen Župní sokolský přebor Opava 1 žák 4.místo /tyč/ 1 žák 8. místo /výška/ 1 žák 14.místo /tyč/ Mistrovství moravskoslezského kraje žáků ve skoku o tyči 1 žák 2.místo 1 žák 3. místo 1 žák 6.místo Mistrovství Moravy a Slezska, Bratislava 1 žák 2.místo 1 žák 2. místo 1 žák 6.místo Mistrovství ČR 1 žák 5.místo /tyč/ Mistrovství ČR žáci v Jablonci Mistrovství Moravy a Slezska 1 žák 3.místo /běh 3 000m/ 1 žák 7.místo /výška/ 1 žák 10.místo /kladivo/ Štafeta 2.místo i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI. Ve školním roce 2009 / 2010 nebyla provedená inspekční činnost v našem zařízení ČSI

15 15 j) Základní údaje o hospodaření Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a prováděcími předpisy. Naše příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, poskytuje stravování dětem i zaměstnancům ve školní jídelně. Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ vykonává pouze hlavní činnost a je zřízen na dobu neurčitou. V roce 2009 nám bylo přiděleno Oznámením o rozpočtu na rok 2009 ke dni celkové výši tis. Kč, z toho činil závazný ukazatel na Rozvojový program motivační složky platů pedagogických i nepedagogických pracovníků 633 tis. Kč. Finanční prostředky rozvojového programu byly plně dočerpány a nepodléhaly odvodům. Součástí hospodaření roku 2009 byly také rozpočtované finanční prostředky rezervního fondu, včetně prostředků z vlastních výnosů a schválených finančních prostředků fondu reprodukce majetku. Podařilo se získat sponzorské finanční prostředky, které byly účelově vázány na pořádanou Letní olympiádu dětí chlapců, schválenou MŠMT odborem 51 a neúčelové, které byly také součástí financování olympiády a další část byla postupně rozpouštěna během roku do akcí dětí. V majetku organizace jsou 2 osobní automobily, osobní automobil a více místné vozidlo. Osobní automobil byl již značně opotřebován a opravy byly nerentabilní, proto jsme vstoupili v jednání s odborem reprodukce majetku, který nám schválil nákup nové investice, nový osobní automobil, který byl plně financován z vlastních finančních zdrojů FRM ve výši ,00 Kč. V roce 2009 byl vytvořen kladný výsledek hospodaření ve výši ,00 Kč, jeho součástí byly nedočerpané prostředky závazného ukazatele mzdových prostředků, ve výši ,00 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření byl navržen na rozdělení takto: příděl do fondu odměn ve výši ,00 Kč příděl do rezervního fondu ve výši ,00 Kč Na kladném výsledku hospodaření se podílely také z větší části vlastní výnosy organizace, které činily za rok 2009 výši 621,88 tis. Kč. Hodnocení závazných ukazatelů Plnění závazných ukazatelů je zpracované na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Organizaci v roce 2009 byly přidělené tyto příspěvky ze státního rozpočtu na hlavní činnost organizace - Oznámení o schváleném rozpočtu na 3114 a 3131 a 3299/D7.: speciální základní škola příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, skutečné náklady celkem činily 3 083,17 tis. Kč, překročení bylo kryto prostředky FRM v částce 27,17 tis. Kč, čerpání schváleno odborem reprodukce majetku

16 16 dětský domov se školou příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, skutečné náklady celkem činily ,37 tis. Kč, překročení bylo pokryto prostředky FRM v částce Kč 294,71 tis. Kč, RF ve výši 86,50 tis., Kč 410,16 Kč vlastními zdroji vlastní výnosy. 3299/D7 Rozvojový program motivační složky platů pedagogických i nepedagogických pracovníků příspěvek činil 633 tis. Kč, skutečné náklady celkem činily 633,76 tis.kč, překročené prostředky v hodnotě 0,76 tis. Kč, byly kryty prostředky z vlastních výnosů Letní olympiáda chlapci, MŠMT odbor 51, navýšen rozpočet našeho zařízení o částku 182 tis. Kč, rozpisem závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu na rok 2009 ze dne , č.j. 3753/ příspěvek na provoz 182 tis. Kč z toho OON 10 tis. Kč a 172 tis. Kč ostatní běžné výdaje. Letní olympiáda podléhala vyúčtování do Základní údaje o soutěži a vyúčtování finančních prostředků. Celkové náklady na olympiádu činily celkem ,00 Kč z toho ,00 Kč činily přidělené finanční prostředky odborem 51 z MŠMT, ,00 Kč byly příspěvky od výchovných zařízení, které byly použity na pokrytí stravy dětí ve výši ,00 Kč a ostatní služby ubytování, ve výši ,00 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši ,00 Kč, které byly účelově vázány od sponzorů na letní olympiádu a prostředky rezervního fondu ve výši ,00 Kč finanční neúčelové na pokrytí dalších nákladů, které vyplývaly se zajišťováním průběhu letní olympiády. limit počtu zaměstnanců byl stanoven v Oznámení o rozpočtu na rok 2009 na 36,61, nebyl překročen, skutečnost limitu počtu zaměstnanců byla 36,15. Majetek organizace je pouze příslušná hospodařit s majetkem státu. Je používám k plnění funkcí organizace a činnostem s tím souvisejícím. Nabytí majetku a jeho financování se promítá v rozvaze. Pro odpisování dlouhodobého majetku jsou používány účetní odpisy s rovnoměrným účtováním do nákladů. Součástí správy majetku je i zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a porovnání se stavem účetním inventarizace majetku. K pořizování drobného dlouhodobého majetku, k obnově, je užíván fond reprodukce majetku po projednání a písemném schválení odboru reprodukce majetku. V roce 2009 byl nabídnut osobní automobil Škoda Fabia na protiúčet k pořízení nového osobního automobilu Škoda Octavia combi. Výnos z prodeje nemovitého majetku ve výši ,00 Kč byl převeden na účet FRM, nepodléhal odvodu do státního rozpočtu. Inventarizace majetku je prováděna na základě příkazu ředitelky domova, který odpovídá zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 29 s 30. Se zaměstnanci jsou sepsány hmotné odpovědnosti a pověření vedením sbírek u pedagogických pracovníků, včetně hmotných odpovědností, jsou uložené v osobních spisech zaměstnanců. Je provedena řádná archivace inventurních dokladů dle zpracovaného archivního řádu. Inventarizace dokladová i fyzická v roce 2009 proběhla bez rozdílů dle písemného vyjádření ÚIK.

17 17 Přehled o závazcích pohledávkách krátkodobé závazky za rok 2009 činí ,00 Kč z toho: účet 321 Dodavatelé ,00 Kč splatné v lednu roku 2010 účet 325 Srážky z mezd zaměstnanců ,00 Kč splatné v lednu roku 2010 účet 331 Zaměstnanci ,00 Kč vyplacené mzdy za 12/2009 ve výplatním termínu roku 2010 účet 336 Závazky ze soc. a zdrav. zabezpečení ,00 Kč odvod v lednu 2010 účet 342 Daň ze mzdy ,00 Kč odvod v lednu 2010 pohledávky za rok 2009 činí ,10 Kč z toho: účet Poskytnuté provozní zálohy na energie ,00 Kč účet Ostatní pohledávky zaměstnanec 2 736,00 Kč účet Ostatní pohledávky příspěvek na úhradu péče ,10 Kč účet 335 Pohledávky za zaměstnanci ,00 Kč z toho pohledávky po lhůtě splatnosti činí Kč ,60: ,60 Kč příspěvek na úhradu péče ,00 Kč zaplacené zálohy na energie ,00 Kč pohledávky za zaměstnanci Pohledávky ve výši ,60 se týkají příspěvku na úhradu péče pro děti /ošetřovné/, jsou vymáhány soudně, avšak zákonní zástupci, dočasně i dlouhodobě, jsou bez finančních prostředků. Pravidelně písemně ověřováno, že pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, rovněž nevlastní žádný movitý i nemovitý majetek. Dále pravidelně zjišťovány zprávy u soudů týkající se dlužníků /zasílány žádosti o poskytnutí pomoci dle ust. 260, odst. 2, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu./. Pohledávky ve výši ,00 Kč jsou zaplacené zálohy na energie, které budou řádně zúčtovány na základě vyúčtování v následujícím roce. Pohledávky ve výši ,00 Kč se skládají: z půjčky FKSP ve výši ,00 Kč, která je splatná v lednu 2010 a bude řádně srážena ze mzdy zaměstnance ve výši 500,00 Kč měsíčně ze splátky škody způsobené zaměstnancem ve výši 3 525,00 Kč ke dni , která je prováděna srážkou ze mzdy v měsíčních splátkách po 500,00 Kč

18 18 Přehled o čerpání finančních prostředků na výzkum a vývoj a ostatních účelových prostředků 3299/D7 přidělena dotace na Rozvojový program motivační složky platů pedagogických pracovníků ve výši 438 tis. Kč plně vyčerpány posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši 143 tis. Kč plně vyčerpány motivační složky platů pedagogů ZŠ 2. etapa ve výše 52 tis. Kč pln ě vyčerpány Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Byly použity finanční prostředky z fondu FRM: na neinvestiční výdaje v celkové částce Kč ,55 /nákup DDHM a opravy/ na investiční výdaje v celkové částce Kč ,00 /nákup nového osobního automobilu/ Požadavky na uvolnění finančních prostředků z fondu FRM byly předloženy ke schválení odboru reprodukce majetku v náležitých administrativních tiskopisech. Jiné celkem tržby z prodeje vlastní činnosti ve výši ,50 Kč použití na dokrytí ONIV, nedočerpání součástí výsledku hospodaření přijaté úroky ,23 Kč použití na dokrytí ONIV jiné ostatní výnosy ,84 Kč použití na dokrytí ONIV Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Výsledek hospodaření za rok 2009 činí ,00 Kč, ve kterém jsou nedočerpané mzdové finanční prostředky ve výši ,00 Kč. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: fond odměn ,00 Kč fond rezervní ,00 Kč Zůstatek na rezervním fondu, fondu reprodukce majetku, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb je finančně kryt. Tvorba a použití peněžních fondů Rezervní fond nebyl v roce 2009 čerpán a byl zapracován do Oznámení o rozpočtu v roce 2009 ve výši180 tis. Kč. Finanční prostředky v RF tvořené z výsledku hospodaření nebyly čerpány. Během roku byly získány finanční sponzorské dary účelové i neúčelové ve výši ,00 Kč, které byly během roku rozpuštěny z důvodu konání Letní olympiády chlapců, kterou jsme byli pověřeni. Fond odměn nebyl v roce 2009 čerpán.

19 19 Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na základě rozpočtu FKSP, který průběžně aktualizován se změnou Oznámení o rozpočtu. Z toho to fondu je čerpán příspěvek na stravné zaměstnanců, příspěvek na rekreaci a rehabilitaci zaměstnance, na peněžité odměny k pracovním výročím a životním jubileům, na služby dle rozpočtu. FRM čerpán na základě jednání a následného schválení a uvolnění finančních prostředků s odborem reprodukce majetku. Výše uvedené fondy jsou plně kryty. Programové financování kapitálové ISPROFIN V programu reprodukce majetku jsme v roce 2009 jsme finanční prostředky nečerpali. Vnější kontroly viz. tabulka, nebyly uloženy žádné sankce počet: 4 kontroly. Vnitřní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. jsou prováděny předběžně uvolňování finančních prostředků příkazcem organizace PaedDr. E. Němečková, ing. M. Klužák, schválení možnosti čerpání finančních prostředků a dodržení čerpání uvolněných finančních prostředků je prováděno správcem rozpočtu hlavním účetním M. Šutičovou. Vše je zaznamenáno písemně. Pro uvolňování finanční hotovosti v pokladně Průvodka pokladního dokladu. Pro uvolnění finančních prostředků na fakturu objednávka. Průběžně při odsouhlašení formální a věcné správnosti dokladu nebo faktury. Následně při zaúčtování. Příjmy - výnosy, jsou předkládány průběžně příkazci a správci rozpočtu hlavní účetní. Zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozpracován do vnitřního předpisu, kde je zapracován celý provoz pro uvolňování finančních prostředků a veškerých příjmů. Provedeno 8 zápisů, ze strany správce rozpočtu, o provedené průběžné kontrole, které zahrnují kontrolní činnost úseků provozu údržby a ekonomickou činnost hospodářky a činnost úseku kuchyně.

20 20 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů JESP e.v. Jugend- Erlebnis- und Sport Pädagogikverein neboli Mládežnická organizace pro zážitkovou pedagogiku a sport Dětský domov se školou v Těrlicku s německou organizací JESP e.v. se sídlem v Uderu v samém srdci Německa (Thüringen-Duryňsko) v roce 2007 navázal na dřívější, několikaletou spolupráci. Společně jsme začali plánovat expediční činnost a vzájemnou spolupráci. Týden před odjezdem do Itálie v roce 2009 jsme byli s německými přáteli navštívit slovenský dětský domov Kelčov. Účelem návštěvy byla nabídka zahraničních pobytů pro děti ze zmíněného dětského domova. Ti tuto ponúku s radostí přijali a tak se mohlo začít plánovat. Termín padl na období Velikonoc od Původní návrh našich německých přátel zněl dokonce ještě na delší dobu, ovšem takovýto pobyt by byl pro nás již příliš dlouhý. O co jsem zkrátili délku pobytu, o to se rozrostl počet zúčastněných. Proto jsme přizvali k spoluúčasti Dětský domov Havířov, několik studentů pedagogických škol a taky pár dětí z rodin v rámci naší dlouhodobé strategie integrace. Za těch 11 dní jsem toho stihli spoustu, ale jen namátkou návštěva geografického středu Německa, 2 x aquapark, slaňování přírodní skály, návštěva opičího parku, projížďka drezínou, návštěva umělecké vesnice starých řemesel, prohlídka hradu Hanstein, jízda na letní bobové dráze, prohlídka lázeňského městečka Heiligenstadt, lezení v krytém lanovém centru v Erfurtu, poznávací turistika a ještě mnohem víc. To vše proleženo večery plnými her, soutěží, ale našel se čas i zahrát si obyčejný fotbal. Celkem 47 účastníků (9+2 DDŠ Těrlicko, 5+1 DD Havířov, 5 studentů PU Olomouc, 9 chlapců a děvčat z běžných rodin v rámci integrace, 14+2 DD Horný Kelčov SR) Ubytování v Ershausenu (http://www.schullandheim-ershausen.de/ ) Slovenská skupina byla ubytována ve Steinbachu To vše díky našim přátelům z organizace J.E.S.P e.v. sídlící v městečku Uder v Německu. Vzhledem k finanční náročnosti je pro nás vstup německých partnerů naprosto nedocenitelný a bez nich by nebylo možné takovéto aktivity realizovat. Tuto mezinárodní družbu budeme i nadále rozvíjet a společně spolupracovat na dalších projektech. Zahraniční expedice jsou pro naše chlapce silně motivační a významným způsobem podporují integraci dětí. Šance dělat věci jinak Mezinárodní dimenze programu EDIE V České republice od ledna 2008 probíhá tříletý pilotní projekt, který je dotován mezinárodní skupinou pro speciální projekty a má v úmyslu rozšiřovat Award do vybraných institucí s problémovou mládeží. V přípravné fázi projektu i v jeho průběhu spolupracoval Program EDIE především s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dětský domov se školou v Těrlicku se do motivačního Programu EDIE pro instituce s výkonem ochranné nebo ústavní výchovy zapojil mezi prvními. Program EDIE spočívá v pozitivním nasměrování a citlivém motivování mladých lidí, kteří v rámci pravidel naplňují osobně stanovené cíle. Účastí v Programu se zdokonalují v

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011 2 a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více