OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových..."

Transkript

1 Výroèní zpráva za rok 2005

2 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 3 Èinnost Nadaèního fondu manželù Livie a Václava Klausových v roce STRANA 4 Soupis smluv o nadaèních darech uzavøených v roce STRANA 6 Soupis smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce STRANA 8 Finanèní zpráva za rok STRANA 16 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 17 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 20 Výrok auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky za rok STRANA 22 Výrok auditora o ovìøení výroèní zprávy za rok STRANA 23 Zpráva dozorèí rady o výsledcích její kontrolní èinnosti STRANA 24 1

3 Vážení partneøi, spolupracovníci, pøátelé, Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových Vám pøedkládá v poøadí již tøetí výroèní zprávu o své èinnosti. Pøed rokem jsem na této stránce konèila slovy, že jsem pevnì pøesvìdèena, že až za rok budeme prezentovat výroèní zprávu, bude ještì bohatší než ta pøedchozí. S radostí konstatuji, že nešlo o pouhé pøání, ale že se nám ho spoleènì podaøilo naplnit. Stìžejní byl pro nás i letos projekt zamìøený na dìti z dìtských domovù, kterým pomáháme ve složitém okamžiku pøechodu do normálního života po dosažení jejich plnoletosti. Projekt Startovné do života, na nìmž se podílí øada Vás, našich spolupracovníkù i donátorù, se ukázal mimoøádnì životaschopný a potøebný. Øeknu-li, že je do nìj zapojena již témìø tisícovka mladých lidí, bude to pro nìkoho èíslo vysoké, pro nìkoho neutrální. Musíme však za ním vidìt jednotlivé tváøe, jednotlivé osudy, které spojuje osudové znevýhodnìní. Právì toto si naléhavì uvìdomujeme. Scházíme se pravidelnì s vedením na projektu zúèastnìných dìtských domovù, se sociálními pracovníky z regionù, navštìvujeme dìti, hovoøíme s nimi snažíme se prostì, aby projekt byl skuteènì tím, èím od poèátku chce být: nejen materiální pomocí, ale také výchovnou lekcí, která podporuje samostatnost a aktivitu spoleèensky znevýhodnìných mladých lidí pøi jejich vstupu do skuteèného života. Ostatnì tento náš zájem spojuje vìtšinu našich projektù, o nichž se doètete v této výroèní zprávì. Novì jsme se však v tomto roce zamìøili také na opaèný generaèní pól. Do našeho zorného pole se tak dostali senioøi. Ve spolupráci s dalšími institucemi hledáme možnost, jak vytvoøit širší prostor pro jejich daleko aktivnìjší prožívání tohoto složitého životního období, v nìmž mnohé z nich, v našich spoleèenských pomìrech, ohrožuje osamìlost spíše než materiální nedostatek. Chci touto cestou za sebe a za druhého spoluzakladatele nadaèního fondu, mého manžela, prezidenta Èeské republiky Václava Klause, podìkovat pøedevším našim donátorùm, tedy všem z vás, kteøí jste pochopili naše zámìry a rùznými formami na nich s námi spolupracujete. Vìøte mi, že pro mì, i pro mé spolupracovníky z nadaèního fondu, kteøí vìtšinou pracují bez nároku na finanèní odmìnu, je váš zájem velkým povzbuzením do budoucna. Proto vìøím, že za rok vám budu moci prezentovat další zajímavé údaje z naší èinnosti, která má jediný smysl: Pomáhat tìm, kteøí to opravdu potøebují. Livia Klausová pøedsedkynì správní rady 2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAÈNÍM FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen fond ) Vznik fondu: Fond je zapsán do nadaèního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zøizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a úèelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zamìøením na podporu projektù a aktivit zdravotnì sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdìlávání. Celková výše majetkového vkladu zøizovatelù pøi založení fondu: ,- Kè Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSÈ Identifikaèní èíslo: Èíslo bìžného úètu: /0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - pøedsedkynì Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorèí rada: Ing. Alena Vitásková - pøedsedkynì Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 3

5 ÈINNOST NADAÈNÍHO FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2005 Rok 2005 probìhl ve znamení projektu Startovné do života, který se stal hlavním a finanènì nejnároènìjším projektem nadaèního fondu. Pokraèoval rovnìž projekt Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù a pìstounských rodin a byly uskuteènìny i zcela nové projekty: Letní divadelní pøedstavení, Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany a Získání øidièského prùkazu. Nadaèní fond podpoøil rovnìž øadu studentù v rámci stipendijního programu a individuálních žadatelù v pøípadech hodných zvláštního zøetele. V následujících odstavcích se o našich projektech dozvíte nìco víc. Startovné do života Projekt Startovné do života je urèen dìtem z dìtských domovù ve vìku 14 až 18 let, které pøi splnìní dalších podmínek (jako je dohoda nadaèního fondu s opatrovníkem dítìte a otevøení bankovního úètu na jméno dítìte) obdrží každý rok na svùj úèet pevnou èástku ve výši 2.500,- Kè a tzv. motivaèní bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Maximální výše motivaèního bonusu je 1.500,- Kè za školní rok. Projektu se k úèastnilo 106 dìtských domovù z celé Èeské republiky a poèet dìtí pøihlášených do projektu dosáhl èísla Ke stejnému datu mìlo 894 dìtí založeno své úèty, na nìž obdržely v roce 2005 pøíspìvky v celkové výši ,- Kè (podrobnìji rozvedeno v samostatné èásti této výroèní zprávy: Soupis smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce 2005). Smysl projektu Startovné do života spoèívá pøedevším v tom, že si dìti v prùbìhu svého pobytu v dìtském domovì mohou naspoøit peníze, které po dosažení 18 let použijí na své další vzdìlávání, na poøízení vybavení domácnosti, na první splátky nájmu, apod. Dítì použije startovné po dohodì s opatrovníkem, který pak nadaèní fond o zpùsobu použití informuje. Startovné do života dìti rovnìž motivuje ke zlepšení chování a prospìchu, èímž mohou zvýšit naspoøenou èástku. Dìti jsou pravidelnì prostøednictvím výpisu z úètu informovány o stavu svých úètù a uèí se tak, že chvíli trvá, nežli se peníze naspoøí. Díky tomu, že je startovné používáno po dohodì s nimi, se rovnìž uèí, jak s penìzi nakládat. Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù a pìstounských rodin V roce 2005 navštìvovalo kurz cizího jazyka na zahranièní jazykové škole 25 studentù, z nichž 17 žije v dìtských domovech a 8 v pìstounských rodinách. Poplatky za kurz darovaly nadaènímu fondu prostøednictvím paní PaedDr. Evy Ïoubalové tyto školy: Cavilam Vichy, Francie (2 kurzy) Emerald Cultural Institute Dublin, Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional Madrid, Španìlsko (1 kurz) Europa - Kolleg Kassel, Nìmecko (2 kurzy) European Centre, St. Julians, Malta (1 kurz) Horizonte Regensburg, Nìmecko (4 kurzy) Inlingua Salzburg, Rakousko (1 kurz) a Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (12 kurzù) 4

6 Nadaèní fond uhradil studentùm dopravu, ubytování a stravování a úèastníci kurzù obdrželi i pøimìøené kapesné. Absolventi kurzù si pochvalují nejen nabyté znalosti cizího jazyka, ale i zkušenost s cizím prostøedím, které nutí èlovìka k samostatnosti a vyžaduje od nìj spolehlivost a zodpovìdnost. Domù se studenti vracejí plni zážitkù z cesty a s kontakty na nové známé a kamarády. Letní divadelní pøedstavení V èervenci a srpnu 2005 mohlo 220 dìtí z dìtských domovù Ostrava-Slezská Ostrava, Humpolec, Kašperské Hory, Liptál, Dubá, Karlovy Vary, Nepomuk, Valašské Meziøíèí, Ústí nad Labem, Lipová u Šluknova, Pyšely, Melè a ze Sdružení pìstounských rodin spolu s doprovodem navštívit divadelní pøedstavení Veèer tøíkrálový, Hamlet nebo Romeo a Julie, která se konala v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském hradì. Získání øidièského prùkazu V druhé polovinì srpna 2005 absolvovalo 11 mladých lidí z dìtských domovù výcvik k získání øidièského oprávnìní. Intenzivní ètrnáctidenní výcvik se konal v Hrdoòovì poblíž Lipenského jezera. Každý den vyjíždìli úèastníci výcviku do blízkého i vzdálenìjšího okolí (napø. do Èeských Budìjovic), a tak si osvojovali dovednosti potøebné pro øízení auta. Èást dne vìnovali také hodinám teorie a ve volných chvílích se uèili na závìreèné zkoušky. Jejich snaha a píle byly korunovány úspìchem, nebo všichni úèastníci po absolvování zkoušky získali øidièský prùkaz. Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany Nadaèní fond obdržel v roce 2005 dar, který byl úèelovì vázán na pomoc zdravotnì handicapovaným obèanùm. Polovina tohoto daru byla vìnována Fakultní nemocnici v Praze 5 - Motole a z druhé poloviny byly èásteènì, nebo úplnì uhrazeny invalidní mechanické i elektrické vozíèky 15 vozíèkáøù, kteøí byli vybráni na doporuèení Nadace Charty 77, Centra Paraple a Kliniky rehabilitaèního lékaøství Albertov. Stipendia Nadaèní fond podpoøil v roce 2005 stipendiem 33 studentù, jimž jejich studium ztìžuje sociální situace nebo zdravotní handicap. Pìt studentù dostalo jednorázový pøíspìvek na studium v zahranièí, ostatní studenti, kteøí studují na støedních a vysokých školách v Èesku, dostávali v prùbìhu školního roku pravidelný mìsíèní pøíspìvek, který používali na školné, úhradu nájemného, dopravu (v pøípadì zdravotního handicapu) nebo na ostatní náklady spojené se studiem. Individuální žádosti V roce 2005 obdrželo nadaèní pøíspìvek 20 žadatelù (z toho 10 právnických osob). Jednalo se o tzv. pøípady hodné zvláštního zøetele. Nadaèní fond žadatelùm pøispìl napø. na zakoupení poèítaèe, na zakoupení dýchacího ventilátoru nebo podpoøil úèastníky XV. svìtových her transplantovaných sportovcù. Nadaèní fond vìnoval i vìcné dary: hrneèky a velkoplošnou obrazovku. 5

7 Další dùležité události v životì nadaèního fondu v roce únor uzávìrka výbìrového øízení na grant s tématem: Myslíme na budoucí seniory Výbìrového øízení se zúèastnilo 12 neziskových organizací. Správní rada vybrala projekt obèanského sdružení Život 90 na vytvoøení projektu veøejného internetového portálu (vyhledávaèe) pro seniory a jejich blízké. Nadaèní fond poskytl pøíspìvek ,- Kè. 6. duben slavnostní setkání s dárci a dobrovolníky nadaèního fondu v Letohrádku královny Anny v Královské zahradì 29. srpen slavnostní pøedání invalidních vozíèkù prvním tøem obdarovaným v rámci projektu Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany na Zámeèku v Lánech 5. záøí úèastníci projektu Získání øidièského prùkazu úspìšnì složili zkoušky potøebné pro nabytí øidièského prùkazu 24. záøí spoleènost LG Electronics CZ uspoøádala pod záštitou nadaèního fondu Dìtský sportovní den, jehož se zúèastnilo 120 dìtí z dìtských domovù 5. prosince setkání s øeditelkami a øediteli dìtských domovù v Zámeèku na Lánech za úèelem projednání další fáze projektu Startovné do života SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH DARECH UZAVØENÝCH V ROCE 2005 Celková hodnota smluv o nadaèních darech uzavøených v roce Kè Z toho: Fyzické osoby celkem Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Martin Burda Kè PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol Kè Karel Fryš, KFM Web integrátor Kè Eduard Harant Kè Ing. Jiøí Hypš Kè Ing. Blanka Jindrová Kè Tomáš Kleòha - slaboproudá zaøízení Kè 6

8 Josef Krùžela Kè Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení Kè Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè JUDr. Jiøí Polanský Kè Jaroslav Svìcený Kè Scarlett Vacovská Kè Právnické osoby celkem Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè AGROTEC a.s Kè ATLANTIK finanèní trhy, a.s Kè BULL s.r.o Kè CAVERNA AGENCY a.s Kè CÍFKA ARCHITEKTI s.r.o Kè Èeské aerolinie a.s Kè Dùm porcelánu Praha a.s Kè EUREST, spol. s r.o Kè Ferona, a. s Kè Formosa Foundation Thai-wan Kè France Production I, spol. s r.o Kè Fujitsu Siemens Computers s.r.o Kè G.E.N., a.s Kè Gabor spol. s r.o Kè GLOBAL ASSISTANCE a.s Kè HSBC Bank plc - poboèka Praha Kè HVB Bank Czech Republic a.s Kè Intercontact Praha, spol. s r.o Kè Karlovarský porcelán a.s Kè Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kè Leones Production, spol. s r.o Kè LG Electronics CZ, s.r.o Kè LG Electronics CZ, s.r.o Kè OLMA, a.s Kè PLZEÒSKÝ GOLF PARK, a.s Kè S. & W. Automobily s.r.o Kè SAGA TRADE, spol. s r.o Kè Siemens s.r.o Kè 7

9 T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè Urocentrum Praha s.r.o Kè Veletrhy Brno, a.s Kè Zentiva, a.s Kè Dvanáct dárcù, kteøí požádali o zachování anonymity, darovalo celkem Kè Vedle shora uvedených dárcù poskytlo šest drobných dárcù Nadaènímu fondu manželù Livie a Václava Klausových bez uzavøení darovacích smluv celkem Kè. Nadaèní fond dìkuje svým dobrovolníkùm za podporu pøi organizování akcí nadaèního fondu a rovnìž JUDr. Hanì Nové, JUDr. Martinovi Slavíèkovi, JUDr. Helenì Svobodové a Komerèní bance, a.s. za významnou pomoc pøi realizaci projektu Startovné do života a spoleènosti ÚAMK a.s. za vstøícnou spolupráci pøi uskuteènìní projektu Získání øidièského prùkazu. SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH PØÍSPÌVCÍCH UZAVØENÝCH V ROCE 2005 Celková hodnota smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce Kè Z toho: Fyzické osoby celkem Kè I. Projekty celkem Kè 8

10 A. Stipendia Kè Bílková Edita Kè Blaha Petr Kè Blaha Petr Kè Èerveòák Vladimír Kè Èerveòák Vladimír Kè Èerveòáková Kateøina Kè Exnerová Lenka Kè Hotaøová Lilian Kè Hrabec Jan Kè Bc. Hrabec Tomáš Kè Jandová Jana Kè Kovaè Lukáš Kè Krejèí Petr Kè Krsek Petr Kè Langerová Petra Kè Langerová Renata Kè Langerová Ta ána Kè Langerová Ta ána Kè Lušòáková Petra Kè Machovská Kateøina Kè Mášová Darie Kè Mendlová Ludmila Kè Molinová Jitka Kè Molinová Jitka Kè Müllerová Alžbìta Kè Pálová Nikola Kè Pešek Richard Kè Plichta Michal Kè Škampová Miroslava Kè Škurek Martin Kè Škurek Martin Kè Bc. Tøos Kamil Kè Urbanová Ivona Kè 9

11 B. Jazykové kurzy Kè Byrtus Wladyslaw Kè Dostálová Nikola Kè Dvoøáèek Martin Kè Frencl Lukáš Kè Gregor Martin Kè Hájek Roman Kè Hamzová Veronika Kè Janeèková Lucie Kè Koldinská Miriam Kè Krajèová Monika Kè Krsek Petr Kè Køivánek Lukáš Kè Kuèerová Lucie Kè Lho anová Jana Kè Lušòáková Petra Kè Nguyen Miloš Kè Nosková Petra Kè Novák Martin Kè Pavelková Jiøina Kè Rùžièková Šárka Kè Sedláková Zdeòka Kè Sobotka Jaroslav Kè Strkáèová Lenka Kè Synková Lucie Kè Vyhnalíková Zlata Kè C. Startovné do života Kè DD Bojkovice - 3 dìti Kè DD Boršov nad Vltavou - 13 dìtí Kè DD Brno - Žabovøesky - 5 dìtí Kè DD Broumov - 17 dìtí Kè DD Budišov - 7 dìtí Kè DD Budišov nad Budišovkou - 6 dìtí Kè DD Èechy pod Kosíøem - 7 dìtí Kè DD Èeladná - 5 dìtí Kè DD Èerná Voda - 7 dìtí Kè 10

12 DD Èeská Kamenice - 9 dìtí Kè DD Èeská Lípa - 6 dìtí Kè DD Èeské Budìjovice - 8 dìtí Kè DD Deštné v Orlických horách - 13 dìtí Kè DD Dolní Èermná - 5 dìtí Kè DD Dolní Lánov - 9 dìtí Kè DD Dubá - 9 dìtí Kè DD Frýdek-Místek - 9 dìtí Kè DD Frýdlant - 2 dìti Kè DD Havíøov - Podlesí - 3 dìti Kè DD Holice - 5 dìtí Kè DD Hora Sv. Kateøiny - 6 dìtí Kè DD Horní Benešov - 4 dìti Kè DD Horní Èermná - 4 dìti Kè DD Horní Slavkov - 8 dìtí Kè DD Horšovský Týn - 4 dìti Kè DD Hranice - 9 dìtí Kè DD Humpolec - 10 dìtí Kè DD Cheb - 8 dìtí Kè DD Chomutov - 2 dìti Kè DD Jablonec nad Nisou - 14 dìtí Kè DD Jemnice - 5 dìtí Kè DD Jeseník - 3 dìti Kè DD Karlovy Vary - 6 dìtí Kè DD Karviná - Fryštát - 13 dìtí Kè DD Kašperské Hory - 21 dìtí Kè DD Korkynì - 3 dìti Kè DD Kralupy nad Vltavou - 6 dìtí Kè DD Krásná Lípa - 7 dìtí Kè DD Kromìøíž - 6 dìtí Kè DD Krompach - 14 dìtí Kè DD Krupka - 7 dìtí Kè DD Lichnov - 3 dìti Kè DD Lipník nad Beèvou - 7 dìtí Kè DD Liptál - 13 dìtí Kè DD Litomìøice - 6 dìtí Kè DD Lipová u Šluknova - 21 dìtí Kè DD Mariánské Láznì - 7 dìtí Kè DD Maš ov - 9 dìtí Kè 11

13 DD Melè - 11 dìtí Kè DD Milotice nad Opavou - 3 dìti Kè DD Mikulov - 6 dìtí Kè DD Mladá Boleslav - 6 dìtí Kè DD Moravská Tøebová - 6 dìtí Kè DD Most - 11 dìtí Kè DD Nové Strašecí - 16 dìtí Kè DD Nová Ves u Chotìboøe - 5 dìtí Kè DD Nový Jièín - 2 dìti Kè DD Nymburk - 12 dìtí Kè DD Olomouc - 14 dìtí Kè DD Opava - 4 dìti Kè DD Ostrava - Hrabová - 5 dìtí Kè DD Ostrava - Slezská Ostrava - 7 dìtí Kè DD Ostrava - Slezská Ostrava (Na Vizinì) - 3 dìti Kè DD Pardubice - 9 dìtí Kè DD Písek - 10 dìtí Kè DD Planá - 10 dìtí Kè DD Plzeò - 3 dìti Kè DD Potštejn - 2 dìti Kè DD Praha 9 - Dolní Poèernice - 21 dìtí Kè DD Praha 9 - Klánovice - 23 dìtí Kè DD Prachatice - 10 dìtí Kè DD Pøerov - 4 dìti Kè DD Pøíbor - 8 dìtí Kè DD Pøíbram - 4 dìti Kè DD Pyšely - 14 dìtí Kè DD Radenín - 16 dìtí Kè DD Sázava - 3 dìti Kè DD Semily - 8 dìtí Kè DD Senožaty - 9 dìtí Kè DD Solenice - 1 dítì Kè DD Staòkov - 8 dìtí Kè DD Strážnice - 5 dìtí Kè DD Štíty - 5 dìtí Kè DD Tachov - 4 dìti Kè DD Telè - 8 dìtí Kè DD Tisá - 8 dìtí Kè DD Tøebívlice - 16 dìtí Kè 12

14 DD Uherské Hradištì - 10 dìtí Kè DD Uherský Ostroh - 6 dìtí Kè DD Ústí nad Labem - 9 dìtí Kè DD Ústí nad Labem - Støekov - 1 dítì Kè DD Valašské Klobouky - 12 dìtí Kè DD Valašské Meziøíèí - 5 dìtí Kè DD Velvary - 5 dìtí Kè DD Vizovice - 5 dìtí Kè DD Volynì - 11 dìtí Kè DD Vrbno pod Pradìdem - 17 dìtí Kè DD Vrchlabí - 10 dìtí Kè DD Vysoká Pec - 3 dìti Kè DD Zábøeh - 4 dìti Kè DD Záhoøí u Písku - 5 dìtí Kè DD Zašová - 3 dìti Kè DD Zlín - 8 dìtí Kè DD Znojmo - 5 dìtí Kè DD Zruè nad Sázavou - 5 dìtí Kè DD Žatec - 15 dìtí Kè D. Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany Kè Adamová Lucie Kè Demlová Magdalena Kè Dvoøák Milan Kè Filipèuk Alexandr Kè Harcová Renata Kè Kotnauer Martin Kè Kováøová Alena Kè Kozelský David Kè Krumlová Marie Kè Kuthan Jaroslav Kè Kypr Milan Kè Mikulenèák Jiøí Kè Procházka Pavel Kè Šírek Pavel Kè Vítek Bøetislav Kè 13

15 E. Letní divadelní pøedstavení Kè DD Dubá - 14 dìtí Kè DD Humpolec - 14 dìtí Kè DD Karlovy Vary - 14 dìtí Kè DD Kašperské Hory - 14 dìtí Kè DD Lipová u Šluknova - 14 dìtí Kè DD Liptál - 14 dìtí Kè DD Melè - 14 dìtí Kè DD Nepomuk - 14 dìtí Kè DD Ostrava - Slezská Ostrava - 14 dìtí Kè DD Pyšely - 14 dìtí Kè Sdružení pìstounských rodin - 9 dìtí Kè DD Ústí nad Labem - 14 dìtí Kè DD Valašské Meziøíèí - 14 dìtí Kè F. Získání øidièského prùkazu Kè Bìlák Evžen - DD Uherský Ostroh Kè Buka Marcel - DD Radkov - Dubová Kè Fedorová Martina - DD Senožaty Kè Hájek Roman - DD Olomouc Kè Horváth Erik - DD Holice Kè Hron Luboš - DD Mikulov Kè Katròák Aleš - DD Holice Kè Náhlovský Jan - DD Teplice Kè Novotná Irena - DD Boršov nad Vltavou Kè Panèíková Karin - DD Srdce, Karviná - Fryštát Kè Tomeèek Jan - DD Karlovy Vary Kè 14

16 II. Individuální žádosti Kè Benada Ludìk Kè Císaøová Jana Kè Ing. Civín Josef Kè Ing. Lorenz Zbyšek Kè Lušòáková Petra Kè Machová Lenka Kè Mgr. Nídl Jiøí Kè Riedelová Michala Kè Trnavský Vlastimil Kè Železná Lenka Kè Právnické osoby celkem Kè I. Projekty Kè Fakultní nemocnice v Motole Kè ŽIVOT 90, obèanské sdružení Kè II. Individuální žádosti Kè Arcidiecézní charita Praha Kè Mìstské centrum sociálních služeb a prevence v Praze Kè Nadìje o.s Kè o. s. Duha - ZÁMEÈEK, sdružení pro volný èas dìtí, pøírodu a recesi Kè o. s. Duha - ZÁMEÈEK, sdružení pro volný èas dìtí, pøírodu a recesi Kè OS Druhý Dech pro Tomáška Kè Studio OÁZA - kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením Kè ŽIVOT 90, obèanské sdružení Kè 15

17 FINANÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (v Kè) Majetkový vklad zøizovatelù nadaèního fondu ,00 Koneèný zùstatek na úètech nadaèního fondu k ,08 Koneèný zùstatek na úètech nadaèního fondu k ,90 Výnosy celkem ,44 z toho: objem nadaèních darù realizovaných v roce 2005 celkem ,62 z toho: nadaèní dary od fyzických osob ,26 nadaèní dary od právnických osob ,36 ostatní výnosy celkem ,82 z toho: úroky z vkladù ,08 Náklady celkem ,72 z toho: objem nadaèních pøíspìvkù poskytnutých v roce 2005 celkem ,41 z toho: nadaèní pøíspìvky poskytnuté fyzickým osobám ,41 nadaèní pøíspìvky poskytnuté právnickým osobám ,00 spotøeba materiálu a služby ,06 personální náklady ,00 ostatní náklady ,25 Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v analytických podkladech úèetní závìrky nadaèního fondu k , která byla pøedmìtem pøezkoumání dozorèí radou nadaèního fondu a ovìøena externím auditorem. Náklady související se správou nadaèního fondu, ve smyslu 22 zákona è. 227/1997 Sb. ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù, èinily za rok 2005 objem ,-Kè, který pøedstavuje 8,59 % z hodnoty majetku nadaèního fondu podle jeho stavu k Limit tìchto nákladù, který je podle zákona è.227/1997 Sb. urèen statutem nadaèního fondu, nebyl pøekroèen. 16

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (v celých tisících Kè) AKTIVA Èíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu øádku úèetního období dni úèetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Souèet I.až IV I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje... (012)... 2 Dlouhodobý 2. Software... (013) nehmotný 3. Ocenitelná práva... (014) majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek... (018)... 5 celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek... (019) Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek... (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek... (051)... 8 Souèet I.1. až I II. 1. Pozemky... (031) Dlouhodobý 2. Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky... (032) hmotný 3. Stavby... (021) majetek 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí... (022) celkem 5. Pìstitelské celky trvalých porostù... (025) Základní stádo a tažná zvíøata... (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek... (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek... (029) Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek... (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek... (052) Souèet II.1. až II III. 1. Podíly v ovládaných a øízených osobách... (061) Dlouhodobý 2. Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem... (062) finanèní 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti... (063) majetek 4. Pùjèky organizaèním složkám... (066) celkem 5. Ostatní dlouhodobé pùjèky... (067) Ostatní dlouhodobý finanèní majetek... (069) Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek... (043) Souèet III.1. až III IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje... (072) Oprávky 2. Oprávky k softwaru... (073) k dlouhodo- 3. Oprávky k ocenitelným právùm... (074) bému majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku... (078) celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku... (079) Oprávky ke stavbám... (081) Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí... (082) Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù... (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm... (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku... (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku... (089) Souèet IV.1. až IV

19 AKTIVA Èíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu øádku úèetního období dni úèetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem Souèet I. až IV I. 1. Materiál na skladì... (112) Zásoby 2. Materiál na cestì... (119) celkem 3. Nedokonèená výroba... (121) Polotovary vlastní výroby... (122) Výrobky... (123) Zvíøata... (124) Zboží na skladì a v prodejnách... (132) Zboží na skladì... (139) Poskytnuté zálohy na zásoby... (314) Souèet I.1. až I II. 1. Odbìratelé... (311) Pohledávky 2. Smìnky k inkasu... (312) celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry... (313) Poskytnuté provozní zálohy... (314) Ostatní pohledávky... (315) Pohledávky za zamìstnanci... (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpeèení a zdrav. pojištìní... (336) Daò z pøíjmù... (341) Ostatní pøímé danì... (342) Daò z pøidané hodnoty... (343) Ostatní danì a poplatky... (345) Nároky na dotace a ostatní zúètování se státním rozpoètem... (346) Nároky na dotace a ost. zúètování s rozp. orgánù územ. samospráv. celkù... (348) Pohledávky za úèastníky sdružení... (358) Pohledávky z pevných termínových operací... (373) Pohledávky z vydaných dluhopisù... (375) Jiné pohledávky... (378) Dohadné úèty aktivní... (388) Opravná položka k pohledávkám... (391) Souèet II.1. až II III. 1. Pokladna... (211) Krátkodobý 2. Ceniny... (213) finanèní 3. Úèty v bankách... (221) majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování... (251) celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování... (253) Ostatní cenné papíry... (256) Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek... (259) Peníze na cestì... (261) Souèet III.1. až III IV. 1. Náklady pøíštích období... (381) Jiná aktiva 2. Pøíjmy pøíštích období... (385) celkem 3. Kursové rozdíly aktivní... (386) Souèet IV.1. až IV Aktiva celkem Souèet A. až B

20 PASIVA Èíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu øádku úèetního období dni úèetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem Souèet I.až IV I. 1. Vlastní jmìní... (901) Jmìní 2. Fondy... (911) celkem 3. Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù... (921) Souèet I.1. až I II. 1. Úèet výsledku hospodaøení... (963) x Výsledek 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení... (931) x hospodaøení 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let... (932) Souèet II.1. až II B. Cizí zdroje celkem...souèet I. až IV I. 1. Rezervy... (941) Rezervy Hodnota I II. 1. Dlouhodobé bankovní úvìry... (951) Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy... (953) závazky 3. Závazky z pronájmu... (954) celkem 4. Pøijaté dlouhodobé zálohy... (955) Dlouhodobé smìnky k úhradì... (958) Dohadné úèty pasivní... (389) Ostatní dlouhodobé závazky... (959) Souèet II.1. až II III. 1. Dodavatelé... (321) Krátkodobé 2. Smìnky k úhradì... (322) závazky 3. Pøijaté zálohy... (324) celkem 4. Ostatní závazky... (325) Zamìstnanci... (331) Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm... (333) Závazky k institucím soc. zabezpeèení a zdrav. pojištìní... (336) Daò z pøíjmù... (341) Ostatní danì a poplatky... (342) Daò z pøidané hodnoty... (343) Ostatní danì a poplatky... (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpoètu... (346) Závazky ve vztahu k ropoètu orgánù územ. samospr. celkù... (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a vkladù... (367) Závazky k úèastníkùm sdružení... (368) Závazky z pevných termínových operací... (373) Jiné závazky... (379) Krátkodobé bankovní úvìry... (231) Eskontní úvìry... (232) Vydané krátkodobé dluhopisy... (241) Vlastní dluhopisy... (255) Dohadné úèty pasivní... (389) Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci... (249) Souèet III.1. až III IV. 1. Výdaje pøíštích období... (383) Jiná pasiva 2. Výnosy pøístích období... (384) Kursové rozdíly pasivní... (387) Souèet IV. až IV Pasiva celkem Souèet A. až B Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovìdné osoby: Podpis osoby odpovìdné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více