OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových..."

Transkript

1 Výroèní zpráva za rok 2005

2 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových STRANA 3 Èinnost Nadaèního fondu manželù Livie a Václava Klausových v roce STRANA 4 Soupis smluv o nadaèních darech uzavøených v roce STRANA 6 Soupis smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce STRANA 8 Finanèní zpráva za rok STRANA 16 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 17 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 20 Výrok auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky za rok STRANA 22 Výrok auditora o ovìøení výroèní zprávy za rok STRANA 23 Zpráva dozorèí rady o výsledcích její kontrolní èinnosti STRANA 24 1

3 Vážení partneøi, spolupracovníci, pøátelé, Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových Vám pøedkládá v poøadí již tøetí výroèní zprávu o své èinnosti. Pøed rokem jsem na této stránce konèila slovy, že jsem pevnì pøesvìdèena, že až za rok budeme prezentovat výroèní zprávu, bude ještì bohatší než ta pøedchozí. S radostí konstatuji, že nešlo o pouhé pøání, ale že se nám ho spoleènì podaøilo naplnit. Stìžejní byl pro nás i letos projekt zamìøený na dìti z dìtských domovù, kterým pomáháme ve složitém okamžiku pøechodu do normálního života po dosažení jejich plnoletosti. Projekt Startovné do života, na nìmž se podílí øada Vás, našich spolupracovníkù i donátorù, se ukázal mimoøádnì životaschopný a potøebný. Øeknu-li, že je do nìj zapojena již témìø tisícovka mladých lidí, bude to pro nìkoho èíslo vysoké, pro nìkoho neutrální. Musíme však za ním vidìt jednotlivé tváøe, jednotlivé osudy, které spojuje osudové znevýhodnìní. Právì toto si naléhavì uvìdomujeme. Scházíme se pravidelnì s vedením na projektu zúèastnìných dìtských domovù, se sociálními pracovníky z regionù, navštìvujeme dìti, hovoøíme s nimi snažíme se prostì, aby projekt byl skuteènì tím, èím od poèátku chce být: nejen materiální pomocí, ale také výchovnou lekcí, která podporuje samostatnost a aktivitu spoleèensky znevýhodnìných mladých lidí pøi jejich vstupu do skuteèného života. Ostatnì tento náš zájem spojuje vìtšinu našich projektù, o nichž se doètete v této výroèní zprávì. Novì jsme se však v tomto roce zamìøili také na opaèný generaèní pól. Do našeho zorného pole se tak dostali senioøi. Ve spolupráci s dalšími institucemi hledáme možnost, jak vytvoøit širší prostor pro jejich daleko aktivnìjší prožívání tohoto složitého životního období, v nìmž mnohé z nich, v našich spoleèenských pomìrech, ohrožuje osamìlost spíše než materiální nedostatek. Chci touto cestou za sebe a za druhého spoluzakladatele nadaèního fondu, mého manžela, prezidenta Èeské republiky Václava Klause, podìkovat pøedevším našim donátorùm, tedy všem z vás, kteøí jste pochopili naše zámìry a rùznými formami na nich s námi spolupracujete. Vìøte mi, že pro mì, i pro mé spolupracovníky z nadaèního fondu, kteøí vìtšinou pracují bez nároku na finanèní odmìnu, je váš zájem velkým povzbuzením do budoucna. Proto vìøím, že za rok vám budu moci prezentovat další zajímavé údaje z naší èinnosti, která má jediný smysl: Pomáhat tìm, kteøí to opravdu potøebují. Livia Klausová pøedsedkynì správní rady 2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAÈNÍM FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen fond ) Vznik fondu: Fond je zapsán do nadaèního rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zøizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a úèelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zamìøením na podporu projektù a aktivit zdravotnì sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdìlávání. Celková výše majetkového vkladu zøizovatelù pøi založení fondu: ,- Kè Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSÈ Identifikaèní èíslo: Èíslo bìžného úètu: /0100 Správní rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - pøedsedkynì Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Dozorèí rada: Ing. Alena Vitásková - pøedsedkynì Ing. Rùžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Š astný 3

5 ÈINNOST NADAÈNÍHO FONDU MANŽELÙ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2005 Rok 2005 probìhl ve znamení projektu Startovné do života, který se stal hlavním a finanènì nejnároènìjším projektem nadaèního fondu. Pokraèoval rovnìž projekt Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù a pìstounských rodin a byly uskuteènìny i zcela nové projekty: Letní divadelní pøedstavení, Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany a Získání øidièského prùkazu. Nadaèní fond podpoøil rovnìž øadu studentù v rámci stipendijního programu a individuálních žadatelù v pøípadech hodných zvláštního zøetele. V následujících odstavcích se o našich projektech dozvíte nìco víc. Startovné do života Projekt Startovné do života je urèen dìtem z dìtských domovù ve vìku 14 až 18 let, které pøi splnìní dalších podmínek (jako je dohoda nadaèního fondu s opatrovníkem dítìte a otevøení bankovního úètu na jméno dítìte) obdrží každý rok na svùj úèet pevnou èástku ve výši 2.500,- Kè a tzv. motivaèní bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Maximální výše motivaèního bonusu je 1.500,- Kè za školní rok. Projektu se k úèastnilo 106 dìtských domovù z celé Èeské republiky a poèet dìtí pøihlášených do projektu dosáhl èísla Ke stejnému datu mìlo 894 dìtí založeno své úèty, na nìž obdržely v roce 2005 pøíspìvky v celkové výši ,- Kè (podrobnìji rozvedeno v samostatné èásti této výroèní zprávy: Soupis smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce 2005). Smysl projektu Startovné do života spoèívá pøedevším v tom, že si dìti v prùbìhu svého pobytu v dìtském domovì mohou naspoøit peníze, které po dosažení 18 let použijí na své další vzdìlávání, na poøízení vybavení domácnosti, na první splátky nájmu, apod. Dítì použije startovné po dohodì s opatrovníkem, který pak nadaèní fond o zpùsobu použití informuje. Startovné do života dìti rovnìž motivuje ke zlepšení chování a prospìchu, èímž mohou zvýšit naspoøenou èástku. Dìti jsou pravidelnì prostøednictvím výpisu z úètu informovány o stavu svých úètù a uèí se tak, že chvíli trvá, nežli se peníze naspoøí. Díky tomu, že je startovné používáno po dohodì s nimi, se rovnìž uèí, jak s penìzi nakládat. Jazykové kurzy pro dìti z dìtských domovù a pìstounských rodin V roce 2005 navštìvovalo kurz cizího jazyka na zahranièní jazykové škole 25 studentù, z nichž 17 žije v dìtských domovech a 8 v pìstounských rodinách. Poplatky za kurz darovaly nadaènímu fondu prostøednictvím paní PaedDr. Evy Ïoubalové tyto školy: Cavilam Vichy, Francie (2 kurzy) Emerald Cultural Institute Dublin, Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional Madrid, Španìlsko (1 kurz) Europa - Kolleg Kassel, Nìmecko (2 kurzy) European Centre, St. Julians, Malta (1 kurz) Horizonte Regensburg, Nìmecko (4 kurzy) Inlingua Salzburg, Rakousko (1 kurz) a Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie (12 kurzù) 4

6 Nadaèní fond uhradil studentùm dopravu, ubytování a stravování a úèastníci kurzù obdrželi i pøimìøené kapesné. Absolventi kurzù si pochvalují nejen nabyté znalosti cizího jazyka, ale i zkušenost s cizím prostøedím, které nutí èlovìka k samostatnosti a vyžaduje od nìj spolehlivost a zodpovìdnost. Domù se studenti vracejí plni zážitkù z cesty a s kontakty na nové známé a kamarády. Letní divadelní pøedstavení V èervenci a srpnu 2005 mohlo 220 dìtí z dìtských domovù Ostrava-Slezská Ostrava, Humpolec, Kašperské Hory, Liptál, Dubá, Karlovy Vary, Nepomuk, Valašské Meziøíèí, Ústí nad Labem, Lipová u Šluknova, Pyšely, Melè a ze Sdružení pìstounských rodin spolu s doprovodem navštívit divadelní pøedstavení Veèer tøíkrálový, Hamlet nebo Romeo a Julie, která se konala v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském hradì. Získání øidièského prùkazu V druhé polovinì srpna 2005 absolvovalo 11 mladých lidí z dìtských domovù výcvik k získání øidièského oprávnìní. Intenzivní ètrnáctidenní výcvik se konal v Hrdoòovì poblíž Lipenského jezera. Každý den vyjíždìli úèastníci výcviku do blízkého i vzdálenìjšího okolí (napø. do Èeských Budìjovic), a tak si osvojovali dovednosti potøebné pro øízení auta. Èást dne vìnovali také hodinám teorie a ve volných chvílích se uèili na závìreèné zkoušky. Jejich snaha a píle byly korunovány úspìchem, nebo všichni úèastníci po absolvování zkoušky získali øidièský prùkaz. Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany Nadaèní fond obdržel v roce 2005 dar, který byl úèelovì vázán na pomoc zdravotnì handicapovaným obèanùm. Polovina tohoto daru byla vìnována Fakultní nemocnici v Praze 5 - Motole a z druhé poloviny byly èásteènì, nebo úplnì uhrazeny invalidní mechanické i elektrické vozíèky 15 vozíèkáøù, kteøí byli vybráni na doporuèení Nadace Charty 77, Centra Paraple a Kliniky rehabilitaèního lékaøství Albertov. Stipendia Nadaèní fond podpoøil v roce 2005 stipendiem 33 studentù, jimž jejich studium ztìžuje sociální situace nebo zdravotní handicap. Pìt studentù dostalo jednorázový pøíspìvek na studium v zahranièí, ostatní studenti, kteøí studují na støedních a vysokých školách v Èesku, dostávali v prùbìhu školního roku pravidelný mìsíèní pøíspìvek, který používali na školné, úhradu nájemného, dopravu (v pøípadì zdravotního handicapu) nebo na ostatní náklady spojené se studiem. Individuální žádosti V roce 2005 obdrželo nadaèní pøíspìvek 20 žadatelù (z toho 10 právnických osob). Jednalo se o tzv. pøípady hodné zvláštního zøetele. Nadaèní fond žadatelùm pøispìl napø. na zakoupení poèítaèe, na zakoupení dýchacího ventilátoru nebo podpoøil úèastníky XV. svìtových her transplantovaných sportovcù. Nadaèní fond vìnoval i vìcné dary: hrneèky a velkoplošnou obrazovku. 5

7 Další dùležité události v životì nadaèního fondu v roce únor uzávìrka výbìrového øízení na grant s tématem: Myslíme na budoucí seniory Výbìrového øízení se zúèastnilo 12 neziskových organizací. Správní rada vybrala projekt obèanského sdružení Život 90 na vytvoøení projektu veøejného internetového portálu (vyhledávaèe) pro seniory a jejich blízké. Nadaèní fond poskytl pøíspìvek ,- Kè. 6. duben slavnostní setkání s dárci a dobrovolníky nadaèního fondu v Letohrádku královny Anny v Královské zahradì 29. srpen slavnostní pøedání invalidních vozíèkù prvním tøem obdarovaným v rámci projektu Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany na Zámeèku v Lánech 5. záøí úèastníci projektu Získání øidièského prùkazu úspìšnì složili zkoušky potøebné pro nabytí øidièského prùkazu 24. záøí spoleènost LG Electronics CZ uspoøádala pod záštitou nadaèního fondu Dìtský sportovní den, jehož se zúèastnilo 120 dìtí z dìtských domovù 5. prosince setkání s øeditelkami a øediteli dìtských domovù v Zámeèku na Lánech za úèelem projednání další fáze projektu Startovné do života SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH DARECH UZAVØENÝCH V ROCE 2005 Celková hodnota smluv o nadaèních darech uzavøených v roce Kè Z toho: Fyzické osoby celkem Kè Ing. Petr Bednáø, CSc Kè Martin Burda Kè PaedDr. Eva Ïoubalová - zastoupení zahranièních škol Kè Karel Fryš, KFM Web integrátor Kè Eduard Harant Kè Ing. Jiøí Hypš Kè Ing. Blanka Jindrová Kè Tomáš Kleòha - slaboproudá zaøízení Kè 6

8 Josef Krùžela Kè Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení Kè Doc. Ing. arch. Zdenka Nováková Kè JUDr. Jiøí Polanský Kè Jaroslav Svìcený Kè Scarlett Vacovská Kè Právnické osoby celkem Kè Agentura Schok, spol. s r.o Kè AGROTEC a.s Kè ATLANTIK finanèní trhy, a.s Kè BULL s.r.o Kè CAVERNA AGENCY a.s Kè CÍFKA ARCHITEKTI s.r.o Kè Èeské aerolinie a.s Kè Dùm porcelánu Praha a.s Kè EUREST, spol. s r.o Kè Ferona, a. s Kè Formosa Foundation Thai-wan Kè France Production I, spol. s r.o Kè Fujitsu Siemens Computers s.r.o Kè G.E.N., a.s Kè Gabor spol. s r.o Kè GLOBAL ASSISTANCE a.s Kè HSBC Bank plc - poboèka Praha Kè HVB Bank Czech Republic a.s Kè Intercontact Praha, spol. s r.o Kè Karlovarský porcelán a.s Kè Kooperativa, pojiš ovna, a.s Kè Leones Production, spol. s r.o Kè LG Electronics CZ, s.r.o Kè LG Electronics CZ, s.r.o Kè OLMA, a.s Kè PLZEÒSKÝ GOLF PARK, a.s Kè S. & W. Automobily s.r.o Kè SAGA TRADE, spol. s r.o Kè Siemens s.r.o Kè 7

9 T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè T-Mobile Czech Republic a.s Kè Urocentrum Praha s.r.o Kè Veletrhy Brno, a.s Kè Zentiva, a.s Kè Dvanáct dárcù, kteøí požádali o zachování anonymity, darovalo celkem Kè Vedle shora uvedených dárcù poskytlo šest drobných dárcù Nadaènímu fondu manželù Livie a Václava Klausových bez uzavøení darovacích smluv celkem Kè. Nadaèní fond dìkuje svým dobrovolníkùm za podporu pøi organizování akcí nadaèního fondu a rovnìž JUDr. Hanì Nové, JUDr. Martinovi Slavíèkovi, JUDr. Helenì Svobodové a Komerèní bance, a.s. za významnou pomoc pøi realizaci projektu Startovné do života a spoleènosti ÚAMK a.s. za vstøícnou spolupráci pøi uskuteènìní projektu Získání øidièského prùkazu. SOUPIS SMLUV O NADAÈNÍCH PØÍSPÌVCÍCH UZAVØENÝCH V ROCE 2005 Celková hodnota smluv o nadaèních pøíspìvcích uzavøených v roce Kè Z toho: Fyzické osoby celkem Kè I. Projekty celkem Kè 8

10 A. Stipendia Kè Bílková Edita Kè Blaha Petr Kè Blaha Petr Kè Èerveòák Vladimír Kè Èerveòák Vladimír Kè Èerveòáková Kateøina Kè Exnerová Lenka Kè Hotaøová Lilian Kè Hrabec Jan Kè Bc. Hrabec Tomáš Kè Jandová Jana Kè Kovaè Lukáš Kè Krejèí Petr Kè Krsek Petr Kè Langerová Petra Kè Langerová Renata Kè Langerová Ta ána Kè Langerová Ta ána Kè Lušòáková Petra Kè Machovská Kateøina Kè Mášová Darie Kè Mendlová Ludmila Kè Molinová Jitka Kè Molinová Jitka Kè Müllerová Alžbìta Kè Pálová Nikola Kè Pešek Richard Kè Plichta Michal Kè Škampová Miroslava Kè Škurek Martin Kè Škurek Martin Kè Bc. Tøos Kamil Kè Urbanová Ivona Kè 9

11 B. Jazykové kurzy Kè Byrtus Wladyslaw Kè Dostálová Nikola Kè Dvoøáèek Martin Kè Frencl Lukáš Kè Gregor Martin Kè Hájek Roman Kè Hamzová Veronika Kè Janeèková Lucie Kè Koldinská Miriam Kè Krajèová Monika Kè Krsek Petr Kè Køivánek Lukáš Kè Kuèerová Lucie Kè Lho anová Jana Kè Lušòáková Petra Kè Nguyen Miloš Kè Nosková Petra Kè Novák Martin Kè Pavelková Jiøina Kè Rùžièková Šárka Kè Sedláková Zdeòka Kè Sobotka Jaroslav Kè Strkáèová Lenka Kè Synková Lucie Kè Vyhnalíková Zlata Kè C. Startovné do života Kè DD Bojkovice - 3 dìti Kè DD Boršov nad Vltavou - 13 dìtí Kè DD Brno - Žabovøesky - 5 dìtí Kè DD Broumov - 17 dìtí Kè DD Budišov - 7 dìtí Kè DD Budišov nad Budišovkou - 6 dìtí Kè DD Èechy pod Kosíøem - 7 dìtí Kè DD Èeladná - 5 dìtí Kè DD Èerná Voda - 7 dìtí Kè 10

12 DD Èeská Kamenice - 9 dìtí Kè DD Èeská Lípa - 6 dìtí Kè DD Èeské Budìjovice - 8 dìtí Kè DD Deštné v Orlických horách - 13 dìtí Kè DD Dolní Èermná - 5 dìtí Kè DD Dolní Lánov - 9 dìtí Kè DD Dubá - 9 dìtí Kè DD Frýdek-Místek - 9 dìtí Kè DD Frýdlant - 2 dìti Kè DD Havíøov - Podlesí - 3 dìti Kè DD Holice - 5 dìtí Kè DD Hora Sv. Kateøiny - 6 dìtí Kè DD Horní Benešov - 4 dìti Kè DD Horní Èermná - 4 dìti Kè DD Horní Slavkov - 8 dìtí Kè DD Horšovský Týn - 4 dìti Kè DD Hranice - 9 dìtí Kè DD Humpolec - 10 dìtí Kè DD Cheb - 8 dìtí Kè DD Chomutov - 2 dìti Kè DD Jablonec nad Nisou - 14 dìtí Kè DD Jemnice - 5 dìtí Kè DD Jeseník - 3 dìti Kè DD Karlovy Vary - 6 dìtí Kè DD Karviná - Fryštát - 13 dìtí Kè DD Kašperské Hory - 21 dìtí Kè DD Korkynì - 3 dìti Kè DD Kralupy nad Vltavou - 6 dìtí Kè DD Krásná Lípa - 7 dìtí Kè DD Kromìøíž - 6 dìtí Kè DD Krompach - 14 dìtí Kè DD Krupka - 7 dìtí Kè DD Lichnov - 3 dìti Kè DD Lipník nad Beèvou - 7 dìtí Kè DD Liptál - 13 dìtí Kè DD Litomìøice - 6 dìtí Kè DD Lipová u Šluknova - 21 dìtí Kè DD Mariánské Láznì - 7 dìtí Kè DD Maš ov - 9 dìtí Kè 11

13 DD Melè - 11 dìtí Kè DD Milotice nad Opavou - 3 dìti Kè DD Mikulov - 6 dìtí Kè DD Mladá Boleslav - 6 dìtí Kè DD Moravská Tøebová - 6 dìtí Kè DD Most - 11 dìtí Kè DD Nové Strašecí - 16 dìtí Kè DD Nová Ves u Chotìboøe - 5 dìtí Kè DD Nový Jièín - 2 dìti Kè DD Nymburk - 12 dìtí Kè DD Olomouc - 14 dìtí Kè DD Opava - 4 dìti Kè DD Ostrava - Hrabová - 5 dìtí Kè DD Ostrava - Slezská Ostrava - 7 dìtí Kè DD Ostrava - Slezská Ostrava (Na Vizinì) - 3 dìti Kè DD Pardubice - 9 dìtí Kè DD Písek - 10 dìtí Kè DD Planá - 10 dìtí Kè DD Plzeò - 3 dìti Kè DD Potštejn - 2 dìti Kè DD Praha 9 - Dolní Poèernice - 21 dìtí Kè DD Praha 9 - Klánovice - 23 dìtí Kè DD Prachatice - 10 dìtí Kè DD Pøerov - 4 dìti Kè DD Pøíbor - 8 dìtí Kè DD Pøíbram - 4 dìti Kè DD Pyšely - 14 dìtí Kè DD Radenín - 16 dìtí Kè DD Sázava - 3 dìti Kè DD Semily - 8 dìtí Kè DD Senožaty - 9 dìtí Kè DD Solenice - 1 dítì Kè DD Staòkov - 8 dìtí Kè DD Strážnice - 5 dìtí Kè DD Štíty - 5 dìtí Kè DD Tachov - 4 dìti Kè DD Telè - 8 dìtí Kè DD Tisá - 8 dìtí Kè DD Tøebívlice - 16 dìtí Kè 12

14 DD Uherské Hradištì - 10 dìtí Kè DD Uherský Ostroh - 6 dìtí Kè DD Ústí nad Labem - 9 dìtí Kè DD Ústí nad Labem - Støekov - 1 dítì Kè DD Valašské Klobouky - 12 dìtí Kè DD Valašské Meziøíèí - 5 dìtí Kè DD Velvary - 5 dìtí Kè DD Vizovice - 5 dìtí Kè DD Volynì - 11 dìtí Kè DD Vrbno pod Pradìdem - 17 dìtí Kè DD Vrchlabí - 10 dìtí Kè DD Vysoká Pec - 3 dìti Kè DD Zábøeh - 4 dìti Kè DD Záhoøí u Písku - 5 dìtí Kè DD Zašová - 3 dìti Kè DD Zlín - 8 dìtí Kè DD Znojmo - 5 dìtí Kè DD Zruè nad Sázavou - 5 dìtí Kè DD Žatec - 15 dìtí Kè D. Invalidní vozíky pro zdravotnì postižené spoluobèany Kè Adamová Lucie Kè Demlová Magdalena Kè Dvoøák Milan Kè Filipèuk Alexandr Kè Harcová Renata Kè Kotnauer Martin Kè Kováøová Alena Kè Kozelský David Kè Krumlová Marie Kè Kuthan Jaroslav Kè Kypr Milan Kè Mikulenèák Jiøí Kè Procházka Pavel Kè Šírek Pavel Kè Vítek Bøetislav Kè 13

15 E. Letní divadelní pøedstavení Kè DD Dubá - 14 dìtí Kè DD Humpolec - 14 dìtí Kè DD Karlovy Vary - 14 dìtí Kè DD Kašperské Hory - 14 dìtí Kè DD Lipová u Šluknova - 14 dìtí Kè DD Liptál - 14 dìtí Kè DD Melè - 14 dìtí Kè DD Nepomuk - 14 dìtí Kè DD Ostrava - Slezská Ostrava - 14 dìtí Kè DD Pyšely - 14 dìtí Kè Sdružení pìstounských rodin - 9 dìtí Kè DD Ústí nad Labem - 14 dìtí Kè DD Valašské Meziøíèí - 14 dìtí Kè F. Získání øidièského prùkazu Kè Bìlák Evžen - DD Uherský Ostroh Kè Buka Marcel - DD Radkov - Dubová Kè Fedorová Martina - DD Senožaty Kè Hájek Roman - DD Olomouc Kè Horváth Erik - DD Holice Kè Hron Luboš - DD Mikulov Kè Katròák Aleš - DD Holice Kè Náhlovský Jan - DD Teplice Kè Novotná Irena - DD Boršov nad Vltavou Kè Panèíková Karin - DD Srdce, Karviná - Fryštát Kè Tomeèek Jan - DD Karlovy Vary Kè 14

16 II. Individuální žádosti Kè Benada Ludìk Kè Císaøová Jana Kè Ing. Civín Josef Kè Ing. Lorenz Zbyšek Kè Lušòáková Petra Kè Machová Lenka Kè Mgr. Nídl Jiøí Kè Riedelová Michala Kè Trnavský Vlastimil Kè Železná Lenka Kè Právnické osoby celkem Kè I. Projekty Kè Fakultní nemocnice v Motole Kè ŽIVOT 90, obèanské sdružení Kè II. Individuální žádosti Kè Arcidiecézní charita Praha Kè Mìstské centrum sociálních služeb a prevence v Praze Kè Nadìje o.s Kè o. s. Duha - ZÁMEÈEK, sdružení pro volný èas dìtí, pøírodu a recesi Kè o. s. Duha - ZÁMEÈEK, sdružení pro volný èas dìtí, pøírodu a recesi Kè OS Druhý Dech pro Tomáška Kè Studio OÁZA - kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením Kè ŽIVOT 90, obèanské sdružení Kè 15

17 FINANÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (v Kè) Majetkový vklad zøizovatelù nadaèního fondu ,00 Koneèný zùstatek na úètech nadaèního fondu k ,08 Koneèný zùstatek na úètech nadaèního fondu k ,90 Výnosy celkem ,44 z toho: objem nadaèních darù realizovaných v roce 2005 celkem ,62 z toho: nadaèní dary od fyzických osob ,26 nadaèní dary od právnických osob ,36 ostatní výnosy celkem ,82 z toho: úroky z vkladù ,08 Náklady celkem ,72 z toho: objem nadaèních pøíspìvkù poskytnutých v roce 2005 celkem ,41 z toho: nadaèní pøíspìvky poskytnuté fyzickým osobám ,41 nadaèní pøíspìvky poskytnuté právnickým osobám ,00 spotøeba materiálu a služby ,06 personální náklady ,00 ostatní náklady ,25 Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v analytických podkladech úèetní závìrky nadaèního fondu k , která byla pøedmìtem pøezkoumání dozorèí radou nadaèního fondu a ovìøena externím auditorem. Náklady související se správou nadaèního fondu, ve smyslu 22 zákona è. 227/1997 Sb. ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù, èinily za rok 2005 objem ,-Kè, který pøedstavuje 8,59 % z hodnoty majetku nadaèního fondu podle jeho stavu k Limit tìchto nákladù, který je podle zákona è.227/1997 Sb. urèen statutem nadaèního fondu, nebyl pøekroèen. 16

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (v celých tisících Kè) AKTIVA Èíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu øádku úèetního období dni úèetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Souèet I.až IV I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje... (012)... 2 Dlouhodobý 2. Software... (013) nehmotný 3. Ocenitelná práva... (014) majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek... (018)... 5 celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek... (019) Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek... (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek... (051)... 8 Souèet I.1. až I II. 1. Pozemky... (031) Dlouhodobý 2. Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky... (032) hmotný 3. Stavby... (021) majetek 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí... (022) celkem 5. Pìstitelské celky trvalých porostù... (025) Základní stádo a tažná zvíøata... (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek... (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek... (029) Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek... (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek... (052) Souèet II.1. až II III. 1. Podíly v ovládaných a øízených osobách... (061) Dlouhodobý 2. Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem... (062) finanèní 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti... (063) majetek 4. Pùjèky organizaèním složkám... (066) celkem 5. Ostatní dlouhodobé pùjèky... (067) Ostatní dlouhodobý finanèní majetek... (069) Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek... (043) Souèet III.1. až III IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje... (072) Oprávky 2. Oprávky k softwaru... (073) k dlouhodo- 3. Oprávky k ocenitelným právùm... (074) bému majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku... (078) celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku... (079) Oprávky ke stavbám... (081) Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí... (082) Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù... (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm... (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku... (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku... (089) Souèet IV.1. až IV

19 AKTIVA Èíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu øádku úèetního období dni úèetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem Souèet I. až IV I. 1. Materiál na skladì... (112) Zásoby 2. Materiál na cestì... (119) celkem 3. Nedokonèená výroba... (121) Polotovary vlastní výroby... (122) Výrobky... (123) Zvíøata... (124) Zboží na skladì a v prodejnách... (132) Zboží na skladì... (139) Poskytnuté zálohy na zásoby... (314) Souèet I.1. až I II. 1. Odbìratelé... (311) Pohledávky 2. Smìnky k inkasu... (312) celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry... (313) Poskytnuté provozní zálohy... (314) Ostatní pohledávky... (315) Pohledávky za zamìstnanci... (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpeèení a zdrav. pojištìní... (336) Daò z pøíjmù... (341) Ostatní pøímé danì... (342) Daò z pøidané hodnoty... (343) Ostatní danì a poplatky... (345) Nároky na dotace a ostatní zúètování se státním rozpoètem... (346) Nároky na dotace a ost. zúètování s rozp. orgánù územ. samospráv. celkù... (348) Pohledávky za úèastníky sdružení... (358) Pohledávky z pevných termínových operací... (373) Pohledávky z vydaných dluhopisù... (375) Jiné pohledávky... (378) Dohadné úèty aktivní... (388) Opravná položka k pohledávkám... (391) Souèet II.1. až II III. 1. Pokladna... (211) Krátkodobý 2. Ceniny... (213) finanèní 3. Úèty v bankách... (221) majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování... (251) celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování... (253) Ostatní cenné papíry... (256) Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek... (259) Peníze na cestì... (261) Souèet III.1. až III IV. 1. Náklady pøíštích období... (381) Jiná aktiva 2. Pøíjmy pøíštích období... (385) celkem 3. Kursové rozdíly aktivní... (386) Souèet IV.1. až IV Aktiva celkem Souèet A. až B

20 PASIVA Èíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu øádku úèetního období dni úèetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem Souèet I.až IV I. 1. Vlastní jmìní... (901) Jmìní 2. Fondy... (911) celkem 3. Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù... (921) Souèet I.1. až I II. 1. Úèet výsledku hospodaøení... (963) x Výsledek 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení... (931) x hospodaøení 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let... (932) Souèet II.1. až II B. Cizí zdroje celkem...souèet I. až IV I. 1. Rezervy... (941) Rezervy Hodnota I II. 1. Dlouhodobé bankovní úvìry... (951) Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy... (953) závazky 3. Závazky z pronájmu... (954) celkem 4. Pøijaté dlouhodobé zálohy... (955) Dlouhodobé smìnky k úhradì... (958) Dohadné úèty pasivní... (389) Ostatní dlouhodobé závazky... (959) Souèet II.1. až II III. 1. Dodavatelé... (321) Krátkodobé 2. Smìnky k úhradì... (322) závazky 3. Pøijaté zálohy... (324) celkem 4. Ostatní závazky... (325) Zamìstnanci... (331) Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm... (333) Závazky k institucím soc. zabezpeèení a zdrav. pojištìní... (336) Daò z pøíjmù... (341) Ostatní danì a poplatky... (342) Daò z pøidané hodnoty... (343) Ostatní danì a poplatky... (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpoètu... (346) Závazky ve vztahu k ropoètu orgánù územ. samospr. celkù... (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a vkladù... (367) Závazky k úèastníkùm sdružení... (368) Závazky z pevných termínových operací... (373) Jiné závazky... (379) Krátkodobé bankovní úvìry... (231) Eskontní úvìry... (232) Vydané krátkodobé dluhopisy... (241) Vlastní dluhopisy... (255) Dohadné úèty pasivní... (389) Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci... (249) Souèet III.1. až III IV. 1. Výdaje pøíštích období... (383) Jiná pasiva 2. Výnosy pøístích období... (384) Kursové rozdíly pasivní... (387) Souèet IV. až IV Pasiva celkem Souèet A. až B Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovìdné osoby: Podpis osoby odpovìdné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy,

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy, Výroční zpráva 2002 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní zprávu. e bychom se dostali mezi ohroené druhy? Je tomu skoro tak. Obecnì

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více