ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP I. upravená verze ŠANCE PRO KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA,VÍTKOV, NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE 1

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve škole se nejenom učíme, ale žijeme. Učení ve škole je život (W. Pfeffer) Výše uvedené motto ukazuje primární cíl zajištění edukačního procesu v Základní škole ve Vítkově na nám. J. Zajíce. Ve škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, to znamená se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, vadami řeči, kombinovaným postižením), s vývojovými poruchami chování a učení, se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobé onemocnění) a se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou). Podpora těchto žáků v maximální možné míře se nám jeví jako velice významná, proto považujeme za nutné vytvářet podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních potřeb. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je škola centrálním obsahem výchovy, vzdělávání i života. 2.1 Velikost a úplnost školy Základní škola ve Vítkově, nám. J. Zajíce č.1, je úplná škola, která sdružuje: základní školu pro děti se specifickými poruchami chování:1. 9. ročník základní školu praktickou (dříve zvláštní školu): ročník základní školu speciální (dříve pomocnou školu) ročník přípravný ročník pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí školní družinu školní klub Budova základní školy je umístěna v centru města Vítkov a je situována v severním traktu komplexu budov přiléhající k náměstí. V budově školy jsou dostatečné prostory pro výuku i pro relaxaci. Bezbariérovost školy je zajištěna kolečkovým schodolezem a výtahem. Na estetickém vzhledu školy ve velké míře podílejí učitelé a žáci. Škola je spádovou školou pro děti z okolních vesnic a měst. Dojíždějí zde např. děti z dětských domovů v Melči a v Radkově Dubové, děti z Budišova nad Budišovkou, z Klokočova, z Čermné, ze Svatoňovic apod. Hlavním zaměřením školy je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří v případě potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího programu, a jejich integrace do běžného života Prostorové a materiální vybavení školy Vzdělávání žáků vycházející z RVP ZV je podpořeno odpovídajícími podmínkami. Prostorové a materiální podmínky jsou v souladu s obecně platnými normami a předpisy, vzdělávacími potřebami žáků a potřebami pro pedagogickou činnost pedagogů.

3 Kmenové učebny jsou vybaveny funkčním a estetickým nábytkem, učebny dětí zdravotně postižených speciálním víceúčelovým nábytkem. Ve škole je zřízena specializovaná počítačová učebna s možností připojení na internet, dvě školní dílny pro výuku technických praktik, dvě školní dílny pro výuku umělecko řemeslné výroby, textilní práce a práce s papírem, cvičná kuchyň, keramická dílna, učebna cizího jazyka, herny a učebna přípravné třídy, prostory pro zájmovou činnost žáků po vyučování vybavené pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení - školní družina a školní klub. K pohybovým aktivitám žáci využívají školní tělocvičnu a hřiště s basketbalovými koši, fotbalovým hřištěm, stoly na stolní tenis a dřevěnými houpačkami a prolézačkami pro menší děti. V době volna a přestávek mohou žáci využívat odpočinkové kouty na chodbách a ve třídách, po dohodě s vyučujícími tělocvičnu a školní dvůr. Škola má dobré hygienické zázemí v souladu s normami (šatny, WC, sprchy) Vyučujícím je k dispozici volný přístup na internet, používání tiskárny i kopírky. Ve škole se dále nacházejí prostory (pracovny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitele, zástupce ředitele, hospodářku, aj.), vybavené účelovým zařízením a komunikační technikou, prostory pro uložení pomůcek, sklady apod. Pro výstavky prací dětí škola využívá halu u hlavního vchodu. Efektivní vyučování umožňují dostupné učebnice, přivítali bychom projektovou učebnu a větší vybavenost PC. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek a pracovních listů podporujících kreativitu žáků, se podílejí i učitelé sami Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří kolektiv lidí, schopných týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce. Postupně se zde zformoval multikulturní kolektiv pedagogů, který z řad Romů představují romské pedagogické asistentky a 1 učitelka, z řad Neromů to jsou učitelé, vychovatelka školního klubu a vychovatelé ve školní družině, asistenti pedagoga ve třídách základní školy speciální. Ve sboru jsou zastoupeni převážně speciální pedagogové s kvalifikací specifických vývojových poruch učení a chování, dále pro logopedickou, somatopedickou, surdopedickou, psychopedickou a oftalmopedickou péčí o žáky, a to na obou stupních školy. Z řad pedagogů zde pracuje výchovný poradce, který žákům a rodičům pomáhá s profesní orientací, metodik prevence sociálně patologických jevů, poradce pro enviromentální výchovu, pro multikulturní výchovu. Všichni učitelé se soustavně vzdělávají. Hlavní náplní práce romských asistentů je pomoc dětem romské minority při adaptaci na školní prostředí, pomoc pedagogům ve vlastní výchovně vzdělávací činnosti a při individuálním přístupu k žákům, pomoc při mimoškolních aktivitách.

4 2.4 Charakteristika žáků Škola se zabývá edukací dětí se zdravotním či tělesným handicapem a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. To znamená, že u všech žáků jsou diagnostikovány (SPC, PPP) speciální vzdělávací potřeby. V současné době tvoří více než 90% žáků děti romského etnika. Ve výchovně vzdělávacích postupech tedy vycházíme z nutnosti používat prvky multikulturní výchovy. Do obsahu vzdělávání zařazujeme témata o romské historii i kultuře, akceptujeme romskou komunitu se všemi jeho specifiky. Dětem romské menšiny i dětem zdravotně postiženým nabízíme takovou podporu, aby pomáhala v rozvoji všech jejich dispozic i nadání a aby se minimalizovaly jejich obtíže s výukou. 2.5 Dlouhodobé projekty Škola v edukačním procesu navazuje na své dlouholeté tradice, zvláště na tradice otevřené školy (škola je otevřená pro žáky a rodiče majoritní i minoritní společnosti, pro žáky s různým druhem i stupněm postižení, akcemi pro veřejnost, je otevřená jak svým obsahem vzdělávání, tak respektováním žáka jako osobnosti a diferencovaným individuálním přístupem, umožňuje přítomnost rodičů po předchozí dohodě s učitelem ve výuce, klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti, apod.) Všechny naše aktivity vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Ve spolupráci s LČR je velmi oblíbený dlouhodobý projekt zaměřený na ekologickou výchovu Náš les. Ve spolupráci s Památníkem Terezín, SIM, se sdružením Partners Czech, Člověk v tísni reprezentace projektů týkajících se multikulturní výchovy a vzdělávání (motto: Ma de pŕoda savi hin manušes morči, ale dikht, savo les hin jilo! Nehleď jakou má člověk kůži, všímej si, jaké má srdce. Romské přísloví) Někteří pedagogové vytvářejí a vzájemně spolupracují na školních projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmové práce, respektování druhých, plnění výukových cílů, atd. Dlouhodobým projektem je vydávání školního časopisu Pavučinka a projekt Kdo si hraje nezlobí. Pořádáme okresní pěvecké a výtvarné soutěže, soutěže školních družin a naopak reprezentujeme školu v soutěžích na všech úrovních. Oblíbené se staly víkendové pobyty pro žáky v rámci prevence patologických jevů, školní akademie, pohádkový les, branný den, maškarní ples, Mikuláš ve škole, slet čarodějnic Den Země, exkurze, výlety třídních kolektivů, apod Servisní služby a poradenské služby Přípravná třída Přípravná třída na naší škole splňuje adaptační, komunikační a vzdělávací funkci. Plní také funkci sociální a jeho působení na škole vede k propojení rodiny se školou. Přípravná třída má za úkol odstranit u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí různé handicapy a připravit je na vstup do první

5 třídy. Několikaletá praxe nám ukázala, že děti, které pravidelně navštěvují přípravný ročník, jsou mnohem zdatnější v oblasti grafomotoriky, jazykových dovedností, rozumových dovedností, v sebeobsluze a návyku na ucelený kolektiv stejně starých dětí, než jejich vrstevníci, kteří žádné předškolní zařízení nenavštěvují Školní družina Primárním posláním školní družiny je zabezpečení přípravy na vyučování, psaní domácích úkolů i doučování dětí. Důležitý je také odpočinek a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy, učí je smysluplnému trávení volného času, pomáhá rozvíjet rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací zajišťuje školní družina rovněž dohled nad žáky po určitou dobu před vyučováním nebo po skončení vyučování (zvláště u žáků dojíždějících) Školní klub Školní klub umožňuje žákům smysluplně trávit volný čas. Nabízí dětem školy, ale také jejich vrstevníkům z jiných škol nejrůznější aktivity a zájmové kroužky, které jsou vedeny vychovateli, učiteli nebo asistenty Školní knihovna Fond knihovny tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky a časopisy. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro efektivní vyučování Profesní poradenství Výchovný poradce poskytuje profesní poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebehodnocení, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středních školách, odborných učilištích, praktických školách a uplatnění na trhu práce Prevence sociálně patologických jevů Na škole pracuje metodik prevence, který vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogy Školní preventivní strategie minimálního preventivního programu. Tyto školní preventivní strategie jsou vytvářeny každý školní rok. Součástí prevence jsou také alternativní metody výuky, projektová výuka, víkendové pobyty žáků, apod. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Pedagogové jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí a kurátorkou pro děti a mládež.

6 2.6.7 Speciálně pedagogická a psychologická péče Na třídní učitele, výchovného poradce, ředitelku i zástupkyni ředitelky školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat je o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích.všichni pedagogové školy pomáhají s řešením konfliktů mezi žáky, podporují optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Realizují individuální pohovory s rodiči v souvislosti s výchovou, péčí o děti, apod. Všichni pedagogové poskytují speciálně pedagogické služby, konzultace a podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Podávají informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je mnohdy velmi obtížná a proto se musí neustále rozvíjet. Vzhledem k tomu, že školu navštěvují také žáci, u kterých je nařízená ústavní výchova, škola úzce spolupracuje s dětskými domovy. Rodiče a vychovatelé DD mohou školu navštěvovat kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím (mohou být přítomni i výuce), v době konzultací, v době třídních schůzek, v době akcí pro veřejnost, mohou se zúčastnit školních výletů, mimoškolních aktivit, apod. Rodiče i vychovatelé DD jsou o činnosti školy informování prostřednictvím deníčků, žákovských knížek, osobních konzultací s pedagogy, školního časopisu, webových stránek. Na škole pracuje školská rada zastoupená rodiči, vychovateli DD a pedagogy. Škola spolupracuje s různými institucemi a organizacemi. Jsou to zejména Speciálně pedagogické centrum Srdce, Pedagogicko psychologická poradna ve Vítkově, Centrum pro nevidomé v Opavě. V rámci technického, materiálního a metodického zabezpečení projektu Náš les je dobrá spolupráce s Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, lesní správa Vítkov. Pro zabezpečování a pořádání různých mimoškolních aktivit to jsou Dům dětí a mládeže ve Vítkově, základní školy Vítkov, Kynologický klub ve Vítkově, Charita Opava. Problémy žáků a pedagogů pomáhá řešit Městský úřad Vítkov a Komise pro výchovu a vzdělávání - předmětem jednání jsou záležitosti rozvoje výchovy a vzdělávání, Komise sociálně právní ochrany dětí a pracovnice OPD, kurátorka pro děti a mládež, Policie České republiky, Městská policie. Dobrá je i spolupráce s městskou knihovnou.

7 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dlouholetou snahou pedagogického sboru o inovaci vzdělávání dětí se speciálními potřebami, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a žáků a navázáním na tradice školy. Klade důraz na otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti. Tato otevřenost se projevuje obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, diferenciovaným přístupem, společnými prožitky učitelů, žáků i rodičů, zapojením školy do veřejného života. Náš školní vzdělávací program počítá s integrací dětí s ADD, ADHD, vývojovými poruchami učení a chování, tělesně postižených, mentálně postižených, zrakově a sluchově postižených, dětí s poruchami komunikace, dětí sociálně znevýhodněných, dětí minorit Pojetí školního vzdělávacího programu Každý člověk má právo na vzdělání. Vzdělávání musí být zaměřeno na plný rozvoj lidské osobnosti a posílení vědomí lidských práv a základních svobod. Musí podporovat porozumění, toleranci a přátelství mezi všemi národy a všemi rasovými a náboženskými skupinami... (Všeobecná dohoda o lidských právech , OSN) Při vzdělávání dítěte má být respektována jeho kulturní identita, jazyk a vlastní hodnoty, národní hodnoty země, v níž dítě žije, a země, ze které pochází, a civilizací jiných než jeho vlastních. (OSN,Úmluva o právech dítěte ) Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní každé dítě. V takovém případě posláním školy nemůže být jen získávání základů trivia a základů společenských nauk, ale také výchova ke vzájemné toleranci, vytváření hodnotových postojů, chování a jednání dětí. Zásadním se tedy stává, jaké vzdělávací příležitosti škola nabízí, jaké vytváří prostředí pro vzdělávání, jak motivuje k učení, jak ovlivňuje rozvoj osobnosti každého dítěte, jak připravuje na soužití s druhými, jak ho vybavuje pro osobní a profesní život i pro adaptaci v současném dynamickém světě. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Naší ústřední myšlenkou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Cílem školy je výchova člověka, jenž bude znát své

8 vlastnosti a schopnosti, dokáže je v životě uplatnit a bude schopen šťastně a plnohodnotně žít. 3.2 Priority školy Priority v edukačním procesu žáků respektují tradice školy, využívají její charakteristické podmínky a reagují na vzdělávací požadavky rodičů a zákonných zástupců žáků i žáků samotných. Škola se na základě analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků rodičů zaměřuje zejména na tyto priority : poskytovat vyvážené, kvalitní všeobecné vzdělání dětí se sociálním a zdravotním znevýhodněním nebo tělesným postižením v edukačním procesu kompetentně uplatňovat speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy vzdělávat žáky dle jejich individuálních možností a schopností rozvíjet v maximální možné míře jejich vnitřní potenciál podporovat u žáků se sociálním a zdravotním znevýhodněním nebo tělesným postižením sociální inkluzi (uplatnění ve společnosti, v rodině, pracovní uplatnění) rozvíjet u žáků komunikační schopnosti vzhledem k jejich bilingvinnímu prostředí uplatňovat moderní formy výuky - projektové vyučování, práci s internetem, integrované vyučování poskytnout prostor žákům nadaným a talentovaným (zpěv, hudba, pohybově nadaní jedinci, výtvarně nadaní jedinci apod.) vést žáky k zodpovědnosti za své chování a jednání spolupracovat s rodiči, získat a udržet si jejich důvěru odbourávat projevy rasové nesnášenlivosti a respektování odlišností, učit žáky vnímat odlišnosti jako obohacování sebe sama naučit děti smysluplnému využití volného času eliminace negativních jevů spolupracovat s ostatními organizacemi a školami Priority školy korespondují se zaměřením školy a ze snahy podpořit co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků s důrazem na plnění výchovně vzdělávacích cílů a utváření i rozvíjení klíčových kompetencí. Školní vzdělávací program základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, Šance pro každého je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle RVP ZV a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více