Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Čelákovice 2012

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Liberci, dne Michaela Kalousová 1

3 Poděkování Děkuji PaedDr. Janě Černé za odborné vedení a pomoc, kterou mi poskytla při zpracování absolventské práce. Vyslovuji též poděkování pracovníkům Dětského centra Sluníčko v Liberci a jeho ředitelce Mgr. Anně Vereščákové. 2

4 Obsah ÚVOD CÍLE PRÁCE Hlavní cíl Dílčí cíle TEORETICKÁ ČÁST Funkce rodiny Typy nefunkčních rodin Ústavní výchova Funkce ústavů Osobnost dítěte z hlediska jeho vývoje Příčiny umístění do kojeneckého ústavu či dětského domova Zařízení ústavní výchovy v Libereckém kraji Dětský domov Frýdlant Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Chrastava Dětský diagnostický ústav a SVP Liberec Dětský domov a speciální škola Krompach Dětské centrum Sluníčko Dětský domov, Jablonné v Podještědí Dětský domov Semily Dětský domov Česká Lípa Dětský domov se školou Hamr na Jezeře Legislativa související s péčí o děti a jejich právy PRAKTICKÁ ČÁST Úvod Vlastní průzkum V jaké konkrétní oblasti se věnujete problematice péče o děti? Kolik let se věnujete problematice péče o děti, resp. jak dlouho pracujete v oboru? Sledujete současnou diskuzi na téma postupného rušení dětských domovů? Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jak byste hodnotili stávající úroveň ústavní péče o děti v ČR? Domníváte se, že je třeba stávající systém ústavní péče změnit? Domníváte se, že v případě avizovaného rušení části zařízení pro výkon ústavní péče lze tento úkon plně nahradit pěstounskou péčí? V čem tkví dle Vašeho názoru největší přednosti stávajících zařízení ústavní péče? Jaké jsou dle Vašeho názoru slabiny stávajících zařízení ústavní péče? Jaká úskalí mohou dle Vašeho názoru záměr výrazného zvýšení počtu pěstounských rodin ovlivnit?

5 Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezení funkce dětských domovů, umísťování dětí menšinového etnika do pěstounských rodin? Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezením funkce dětských domovů, umísťování dětí se zdravotním handicapem do pěstounských rodin? Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezením funkce dětských domovů, umísťování dětí staršího věku do pěstounských rodin? Domníváte se, že dětské domovy budou mít i v budoucnu významnou roli v péči o děti? Pokud jste odpověděli na předcházející otázku kladně, jakou roli budou v budoucnu dětské domovy zastávat dle Vašeho názoru především? DISKUZE ZÁVĚR ZUSAMMENFASSUNG BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

6 ÚVOD V minulosti jsem měla možnost pracovat v Dětském centru Sluníčko v Liberci, jehož součástí je dětský domov pro děti do tří let. Tato práce se mi velmi líbí a o to víc mě zaujala současná diskuze odborníků i laické veřejnosti na téma, jak dál v ústavní péči dětí v České republice. Předně jsem zmapovala zařízení působící v této oblasti na půdě Libereckého kraje a dále jsem se pokusila na základě osobního jednání, diskuzí a vypracovaného dotazníku zmapovat názory odborníků, působících v samosprávě nebo příspěvkových organizacích, na stávající péči a údajné záměry Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Ráda bych získala potvrzení či vyvrácení hypotézy, že stávající systém dětských domovů je třeba změnit včetně doporučení a námětů k jeho případnému zkvalitnění. Podle mluvčí tohoto ministerstva se totiž chystá rušení kojeneckých ústavů, od 1. ledna 2014 by se pak nemělo do dětského domova dostat žádné dítě mladší tří let. Kojenecké ústavy zůstanou i nadále, ale nebudou již lůžkovými zařízeními v dnešní podobě, stanou se odbornými pracovišti, jejichž hlavním cílem bude pomoc pěstounským rodinám. Velká práce by pak čekala sociální pracovníky, kteří dnes mají k dispozici příslušná zařízení a tím řeší řadu problémových situací. Problémem je a zůstane umísťování do pěstounských rodin menšinového etnika, dětí se zdravotním handicapem a dětí staršího věku. Pěstouni budou lépe odměňováni, budou mít k dispozici odbornou službu, resp. podporu. Bude těžší se mezi pěstouny dostat, cílem náročnějšího výběru bude, aby pěstounské rodiny pokud možno neselhávaly. 5

7 1 CÍLE PRÁCE 1.1 Hlavní cíl Spolu s přehledem zařízení ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji získat názory odborníků na její kvalitu a možná zlepšení. 1.2 Dílčí cíle Sestavit stručný přehled zařízení ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji. Zmapovat názory odborníků z řad pracovníků dětských domovů a Odboru sociální péče Magistrátu města Liberec na kvalitu ústavní péče v souvislosti se záměrem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky změnit její stávající systém. 6

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Funkce rodiny: a) biologicko - reprodukční (sexuální) zabezpečuje udržení života početím a porozením nového člověka (nejde jen zplodit a přivést na svět dítě, ale zabezpečit mu všechny potřebné podmínky pro život a pro jeho další vývoj) b) ekonomicko-zabezpečovací hmotné zabezpečení (příprava stravy, úklid, vedení domácnosti) c) socializačně - výchovná zájem a péče o dítě, jeho výchova, porozumění jeho vývoji a potřebám, rozvíjení jeho dispozic a schopností, prosazování jeho nejlepšího zájmu; proces socializace rodina je jedna ze tří primárních společenských skupin (skupina rodiny; skupina předškolní, školní, pracovní; skupina vrstevníků) d) emocionální funkce vázána na zralé lidi, je nejdůležitějším kohezivním faktorem rodiny (koheze = soudržnost). [http://www.sos-ub.cz/prevence/hyp24a.pdf, 10] Helus (2007) uvádí deset funkcí rodiny vůči dítěti: 1. uspokojování základních primárních biologických a psychických potřeb dítěte v raných stádiích jeho života 2. uspokojování potřeby organické přináležitosti dítěte, která by dávala základ povědomí, že patří do spolehlivých a láskyplných mezilidských vztahů, 3. poskytování akčního prostoru pro jeho aktivní projev, činnou seberealizaci, součinnost s druhými, 4. uvádění dítěte do vztahu k věcem rodinného vybavení, konstituce důležité životní osy já mám, resp. my máme, pocitu soukromého vlastnictví, 5. vytváření základů pro genderové sebepojetí, prožitku sebe sama jako chlapce či dívky, 6. poskytování působících vzorů, modelů a příkladů jako pole pro vcítění dítěte a jeho identifikaci, 7

9 7. zakládání a rozvíjení vědomí povinnosti, zodpovědnosti, ohleduplnosti a úcty jako něčeho samozřejmého v průběhu zapojování dítěte do společných činností, 8. otevírání příležitosti vejít skrze vztahy s příbuznými do mezigeneračních vztahů, a tím hlouběji proniknout do chápání lidí různého věku, jiného založení, postavení apod., 9. navozování představy o širším okolí, příbuzenství a o světě prostřednictvím příbuzných a přátel, aby dítě získávalo představu o světě profesí, občanských povinností apod., 10. nabízení útočiště, prostoru, kde se děti mohou svěřit, očekávat radu a pomoc, zvláště v období vstupu dítěte do školy, v období nezdarů a životních krizí [http://wiki.rvp.cz/knihovna/1.pedagogicky_lexikon/s/socializace, 9] 2.2 Typy nefunkčních rodin Přehled funkčnosti rodiny Celkem 85 % rodin lze považovat za funkční. Jako problémové rodiny lze označit cca 13 % procent rodin, kde je třeba sledování, začlenění do preventivních prohlídek pediatrem. Dysfunkční rodiny představují 2 %, nutná je již tzv. sanace rodiny (ozdravení, přijetí opatření k nápravě a pomoc). Afunkčních rodin je asi 0,5 %, jediným řešením je odebrání dítěte. [http://www.sos-ub.cz/prevence/hyp24a.pdf, 10] Funkční rodiny jsou rodiny, ve kterých jsou dobré interpersonální vztahy a které jsou schopny zajistit dobrý vývoj a výchovu dítěte. Rodina také společně hovoří o blízké i vzdálené budoucnosti, plánuje společné činnosti, pomáhá dětem hledat zařazení ve společnosti, očekává, že dítě bude dále v životě rozvíjet to, co mu rodiče svou prací i výchovou předali. Problémové rodiny jsou rodiny, ve kterých dochází přechodně k narušení osobních vztahů nebo k tíživé ekonomické či bytové situaci, ale není přitom ohrožen zdravý vývoj dítěte. Rodina je obvykle schopna situaci zvládnout sama nebo jen za 8

10 pomocí malé společenské podpory. Může to být situace matky s dětmi po rozvodu, dlouhodobá vážná nemoc matky, péče o dlouhodobě nemocné či postižené dítě. V dysfunkční rodině se výchova dětí nedaří, rodiče nejsou schopni zajistit sociální, někdy ani základní potřeby dítěte, vývoj dítěte je ohrožen. Často jde o rodiny, kde došlo k narušení vzájemných vztahů mezi rodiči, kde dochází ke zneužívání drog, k nadměrnému požívání alkoholu, o rodiny s velmi nízkým příjmem, se špatnou úrovní bydlení. Rodiče často nejsou dost zodpovědní, nevyřídí pro rodinu ani sociální podpory a dávky (životní minimum, rodinné přídavky), na které mají ze zákona nárok. Takové rodiny nazýváme rodinami dysfunkčnímu. Dysfunkční rodina potřebuje pomoc sociálních institucí. Afunkční rodiny jsou rodiny, které ztratily svou funkci, děti jsou ohroženy, je nutno zajistit péči o ně v jiném prostředí, mimo rodinu. Afunkčních rodin je v naší společnosti málo, ale pokud rodina taková selhává, je třeba jednat rychle a pomoc pro děti zajistit bez dlouhých odkladů. [ROZSYPALOVÁ, ČECHOVÁ, NEKLANOVÁ, 2003] 2.3 Ústavní výchova Formou náhradní výchovy je také ústavní výchova. K nařízení ústavní výchovy soudem a k podání návrhu orgánem sociálně-právní ochrany se přistupuje tehdy, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže ze závažných důvodů rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte ji nemohou nebo nechtějí zabezpečit. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen vždy zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí, tj. svěřením do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, do pěstounské péče nebo osvojením, neboť náhradní rodinná péče má pochopitelně přednost před péčí ústavní. Pokud dítě nemůže být umístěno do některé z výše uvedených forem náhradní rodinné péče, ukládá 46 odst. 2 zákona o rodině soudu zkoumat, zda by nebylo vhodné dítě umístit do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 9

11 V případě nařízení ústavní výchovy nebo umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má soud povinnost nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro nařízení tohoto opatření nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči. V rámci přezkoumávání si soud zejména vyžádá zprávy od příslušného orgánu sociálně-právní ochrany, opatří si vyjádření dítěte, je-li to možné s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte, a vyzve rovněž rodiče k vyjádření jejich stanoviska. Ústavní výchova může být nařízena jen u nezletilého dítěte a z důležitých důvodů ji může soud prodloužit až o 1 rok po dosažení jeho zletilosti. [http://www.sternberk.eu/admin/upload/ ustavni-vychova.pdf, 13] Funkce ústavů Jednou z funkcí je podpora a péče, která je v popředí v zařízeních poskytujících náhradu za nefunkční nebo chybějící rodinu (kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy pro svobodné matky s dětmi). Ve všech takových zařízeních je poskytováno chybějící zázemí či péče, bez nichž se klient nemůže obejít. Kdyby tyto ústavy neexistovaly, kvalita života jejich klientů by byla nepřiměřeně nízká, v některých případech by nebyli schopni v běžných podmínkách přežít. Další funkcí je léčba, výchova a resocializace. Tato funkce je v popředí v nemocnicích, léčebných a rehabilitačních ústavech, v zařízeních pro rizikovou mládež, v zařízeních pro propuštěné vězně. Společným jmenovatelem je úsilí o změnu stavu, předpokládá se, že klient opustí ústav v jiném stavu, než v jakém do něj přišel. Poslední funkcí ústavů je omezení, vyloučení a represe. Tato funkce je v popředí ve věznicích, v psychiatrických zařízeních s nedobrovolnými pobyty, ve sběrných táborech pro uprchlíky. Kdyby tato zařízení neexistovala, společnost by byla ohrožena kriminálními osobami, lidmi trpícími akutní psychózou, neznámými cizinci. Pro mladé lidi bez zázemí funkční rodiny představují pracovníci zařízení zdroje podpory, jež by jinde a v této podobě dostupné nebyly. 10

12 Většina dnešních ústavů byla založena či formována v době poválečné. Převrat roku 1989 přinesl změnu politického uspořádání, změnu ideologie, nikoli změnu institucí. Naprostá většina personálu byla vzdělávána a získávala zkušenosti v období reálného socialismu, což na mnohých zanechalo nesmazatelné stopy ve výkonu profesionální role. Prakticky každý člověk u nás začíná svou životní dráhu krátkodobým pobytem v ústavní péči jako novorozenec v porodnici. Snadná dostupnost odborné péče měla v tradičních porodnicích svůj nepříznivý rub v oddělení rodičky od rodiny, v oddělování rodičky od novorozence hned po porodu a v neosobní profesionální péči, v níž bylo s matkami zacházeno leckdy necitlivě, úzce medicínské hledisko akceptující hygienu ignorovalo všechny další aspekty této náročné životní situace. Situace odloučení je riziková zejména v těch případech, kdy se dítě narodí nezralé, nemocné nebo poškozené. I za těchto okolností by měl být maximálně podpořen kontakt matky s dítětem, případně její stálý pobyt ve zdravotnickém zařízení, kde je dítě hospitalizováno. Pro některé děti je pobyt v porodnici začátkem série ústavních pobytů, pokračující kojeneckým ústavem a dětským domovem, která končí až v dospělosti. Tradiční ústavní péče o děti, které nemají rodiče, má riziko dobře známé a dobře pojmenované: deprivační syndrom. Děti vychovávané ve větších skupinách, v nichž se na směny mění pečující osoby, jsou několikanásobně méně než v rodině podněcovány ze strany dospělého a mají také několikanásobně méně příležitostí samy dospělého upoutat svým projevem. Péče je redukována na krmení, přebalení, podání hračky. Zcela chybí možnost rozvinutí dlouhých interakčních sekvencí, při nichž za normálních okolností kontakt matky s dítětem sílí a opadá za vzájemného zrcadlení nálad a soustřeďování pozornosti na stejný cíl. Ne všechny děti vyrůstající v ústavech jsou takto,,vztahově podvyživeny, výzkumná šetření interakce v ústavech ukázala, že hezké a snadno komunikující děti jsou schopny vázat pozornost dospělého pečovatele po dobu až čtyřikrát delší než jejich méně šťastní vrstevníci. V situaci, kdy má jedna sestra na starost stejně 11

13 starých dětí, nemůže ale ani dobře komunikující dítě dostat to, co má doma jedno dítě, jemuž se plně věnuje jedna matka. V ústavní děti působí při srovnání se svými vrstevníky vychovávanými v rodinách jako méně nadané, pomalejší, úzkostné a bojácné, zatížení mnoha druhy zlozvyků, jejich vztahy k lidem jsou mělčí a přelétavější, i když příležitost ke kontaktu vyhledávají až nutkavě. Tyto následky ústavní výchovy nazýváme deprivačním syndromem, jsou tím vážnější a tím hůře odstranitelné, čím dříve se dítě do ústavní péče dostalo a čím déle v ní bylo. Nejmenší děti nemají schopnost spolupracovat s dětmi stejně starými při spontánní hře, naopak, překážejí si a ručí se navzájem. Schopnost kooperace při hře se začíná rozbíjet ve věku 3-4 let. Předtím dítě kooperuje dobře jen s partnerem starším a vstřícnějším, než jakým je vrstevník, což platí po celé předškolní období, i když se v druhé polovině tohoto období spolupráce s vrstevníkem někdy daří, nebývá dlouhodobá a stále má blízko ke sklouznutí do rivality. Proto je třeba považovat velké dětské kolektivy, v nichž je dění jen málo řízeno dospělou osobou, za prostředí výchovně nevhodné. Zhruba polovina ústavních zařízení pro nejmenší děti u nás má podobu,,klasických kojeneckých ústavů. V nich je péče poskytována dětem do jednoho roku, někde je poskytována i matkám těchto dětí. Druhá polovina zařízení pro nejmenší děti jsou kojenecké domovy kombinované s dětskými domovy. Ty pečují o děti do tří let. Oba typy zařízení zatím spadají do resortu Ministerstva zdravotnictví, i když se již několik let diskutuje o předání Ministerstvu práce a sociálních věcí. Náklady na jejich provoz hradí zřizovatel, což je nejčastěji okresní úřad. Jen dva ústavy tohoto druhu existují v České republice jako součást velké nemocnice. Provoz ústavu tohoto typu je samozřejmě velmi nákladný, protože krom výdajů na děti, matky a personál zahrnuje i zdravotní péči, kterou vyžadují hendikepované děti. Z ní hradí zdravotní pojišťovny jen malou část péče vysoce specializované a akutní. Rodiče dětí, pokud jsou známí a pokud jsou schopni platit, přispívají podle stávajících předpisů na pobyt dítěte v ústavu měsíčně částkou, která kryje skutečné celkové náklady na péči o jejich dítě za jeden až dva dny. 12

14 Kojenecké ústavy slouží primárně pro dlouhodobé pobyty dětí, kterým rodina nemůže nebo nechce poskytovat přiměřenou péči. Jsou to děti ohrožené týráním nebo zanedbáváním, děti opuštěné a děti vážně zdravotně postižené, obvykle s kombinovanými vadami. Menší část dětí se do ústavu dostane proto, že se narodí rodičům, kteří je opustí (matka porodí a uteče z porodnice). Některé ústavy poskytují i krátkodobou pomoc dětem z rodin, v nichž rodiče nemohou poskytovat péči dětem, protože jsou vážně nemocní, prodělávají odvykací léčbu v protialkoholní nebo protidrogové léčebně, jsou ve vězení, přišli o byt apod. V některých kojeneckých ústavech jsou zřízena oddělení pro matky s dětmi, která umožňují krátkodobé i dlouhodobé pobyty těhotným matkám a matkám s malými dětmi, jež pro výchovu dítěte nemají vhodné podmínky (nezletilé matky z diagnostických a výchovných ústavů, matky žijící v konfliktním domácím prostředí.) Někde jsou přijímány k pobytům i matky s psychiatrickým onemocněním, drogově závislé matky, u nichž je podezřením že dítě týrají nebo zanedbávají. Většina dětí je do ústavů přijímána na základě předběžného rozhodnutí soudu, jemuž předchází podnět z odborů péče o dítě, z porodnic, z dětských klinik, od pediatrů, někdy i od rodičů a prarodičů dítěte. Kromě vlastní péče o děti poskytují některé ústavy zácvikové programy rodičům, kteří mají těžkosti v péči o zdravé, případně postižené dítě, přípravné kurzy žadatelům o adopci, případně o svěřené dítěte do pěstounské péče a průběžné kontroly dětí předaných z ústavu do náhradní rodinné péče. Při některých kojeneckých ústavech fungují i rodičovské kluby adoptivních rodičů a pěstounů. Děti jsou po dovršení příslušné věkové hranice předávány buď do jiného ústavu (dětského domova nebo ústavu sociální péče), nebo náhradní rodinné péče (adopce či pěstounská péče). Rozhodnutí o nezájmu biologických rodičů je podmíněno jejich přítomností při soudním projednávání věci. Novela zkrátila dobu potřebnou k prokázání,,kvalifikovaného nezájmu rodičů o dítě ze dřívějších šesti měsíců na dva. Rodiče opuštěných dětí jsou však často neznámí nebo nezvěstní. Novela zákona o rodině navíc předepisuje, že biologická matka může dát souhlas k osvojení dítěte až šesti týdnů po 13

15 porodu, v té době však již některé matky ztratí kontakt s dítětem, s porodnicí, s kojeneckým ústavem i se státními orgány péče o dítě. Odborně kvalifikovaný personál tvoří lékaři, psychologové, pedagogové, rehabilitační pracovnice, sociální pracovnice a zdravotní sestry. Jeden náš ústav zaměstnává i právníka. Ústavy mají třísměnný provoz. Počet dětí, kterým se může jedna sestra během jedné směny věnovat, se dnes pohybuje mezi Má-li sestra na svém oddělení několik těžce postižených dětí, němá prakticky možnost věnovat se jiným činnostem než základní zdravotní péči o tyto postižené. Ale i na těch odděleních, kde jsou děti zdravé, je jedna pečující osoba na takový počet dětí velice málo. Evropskému standardu by odpovídaly dvě postižené, resp. čtyři nepostižené děti na jednu sestru během jedné směny. [MATOUŠEK, 1999] 2.4 Osobnost dítěte z hlediska jeho vývoje Prenatální vývoj je nejdynamičtější období života. Plod rozlišuje zvuky již ve měsíci; dokáže diferencovaně reagovat na zvuk, hudbu, lidský hlas, tlak, bolest, pohyb. Plod v tomto období získává předpoklady pro budoucí samostatný život mimo tělo matky, je schopen působit na své okolí a získává schopnost sociální interakce. V posledních 2 měsících je plod schopen nejjednodušších forem učení, je schopen těžit ze zkušenosti. Novorozenecké období trvá od narození do ukončeného 28. dne. Období adaptace jednotlivých tělních systémů na mimoděložní podmínky. Období je to značně specifické, proto se postupně vyčlenil i lékařský obor neonatologie. Následky perinatální patologie asfyxie a infekce z porodních cest se významně podílejí na nemocnosti. V tomto období je nejvyšší mortalita z celého dětství. Kojenecké období začíná 29. den a končí v den prvních narozenin dítěte. Období dramatického somatického, neuropsychického a motorického vývoje. Symbolicky období vrcholí prvním krůčkem a prvním slovem (kolem jednoho roku). Z hlediska nemocnosti je to druhé nejvýznamnější období (hned po předchozím). Doznívá význam vrozených vad, mohou se objevit pozdní následky asfyxie (např. dětská mozková 14

16 obrna). Velký podíl na nemocnosti mají infekce. V prvních měsících života je nejintenzivnější přírůstek hmotnosti. Za první rok vyroste o 25 cm. Na konci by mělo mít délku 75 cm. Porodní hmotnost se ve 4. měsíci zdvojnásobí (zhruba 7 kg), okolo roku ztrojnásobí (cca 10 kg). Batolecí věk je období ohraničené 1. a 3. narozeninami dítěte. Je to období postupného osamostatňování dítěte. Díky pohybu se seznamuje s okolním světem, díky řeči zdokonaluje komunikaci s ostatními lidmi. Ve měsíci se uzavírá velká fontanela a končí se prořezávání mléčných zubů. V psychosociálním vývoji chůze umožní dítěti opouštět matku a zkoumat okolí. Pro 2. rok života jsou pak typické výchovné problémy dítě si vytváří představu o tom, co ze svého okolí si může podmanit rodiče by mu neměli bránit, ale měli by určit hranice. Spolu s pocitem sebe sama začíná vnímat pocity druhých. V tomto věku začíná chápat pocity jiného dítěte, které se uhodilo, díky tomu začíná kontrolovat vlastní agresivitu, začíná chápat správné a nesprávné, vědomí špatného činu může vést k úzkosti. Předškolní období je v rozmezí mezi 3. a 6. rokem. Na závěr tohoto období je většina dětí schopna nastoupit do školy. Tempo růstu v tomto období je nejnižší z celého dětského věku (ročně přibere 1,5 kg a vyroste 5 cm). V psychosociálním vývoji dítě ještě nedokáže dobře oddělit skutečnost od fantazie (bojí se snů a představ), vnímá svět egocentricky, nechápe vztah mezi příčinou a následkem. Neživým předmětům přisuzuje lidské pocity, myslí si, že lidé ovládají všechny přírodní děje. Nereálné myšlení vrcholí mezi 3 4 lety. Oproti předchozím paralelním hrám (děti si hrají vedle sebe) je dětská hra více kooperativní (děti si hrají spolu). Školní období začíná po 6. narozeninách dítěte tedy sedmým rokem, kdy většina dětí začíná povinnou školní docházku. Konec období se nedá jednoznačně vymezit, obvykle ukončení spojujeme s počátkem dospívání. Období trvá různou dobu, nelze ho ztotožňovat s obdobím školní docházky. Děti nemají výrazné agresivní či sexuální sklony, většinu energie věnují škole a kamarádství s vrstevníky téhož pohlaví. 15

17 Období dospívání začíná začátkem pubertálního vývoje a končí dosažením plné pohlavní zralosti a ukončením tělesného vzrůstu. U dívek začíná v průměru o 2,5 roku dříve (v průměru v 10 letech). U chlapců v průměru ve 12,5 letech, mezi pohlavími je variabilita ±2 roky. Od počátku uplynou obvykle 2 3 roky k dosažení plné pohlavní zralosti a 4 až 5 let do ukončení tělesného růstu. [http://www.wikiskripta.eu/index.php/rozd%c4%9blen%c3%ad_d%c4%9btsk%c3%a 9ho_v%C4%9Bku_a_charakteristiky_jednotliv%C3%BDch_obdob%C3%AD, 12] 2.5 Příčiny umístění do kojeneckého ústavu či dětského domova Rodiče se o dítě nemohou starat Důvody spočívají v nepříznivých přírodních podmínkách a situacích (přírodní katastrofy, devastace prostředí), v poruchách fungování celé společnosti (válka, bída, hladomor) a při narušení celého rodinného systému (nemoc, úmrtí, invalidita, nepříznivý zdravotní stav dítěte, který mu zabraňuje žít doma). Rodiče se neumějí či nedovedou starat o dítě Jde o situace, kdy rodiče nejsou schopni zabezpečit dětem přiměřený vývoj a uspokojit jejich základní potřeby z důvodu vlastní nezralosti, neschopnosti vyrovnat se zvláštními situacemi jako je mimomanželské narození dítěte, handicapované dítě, dítě přijaté do náhradní rodiny a situace, kdy nejsou schopni přijmout základní společenské normy. Částečně sem lze zařadit i situaci dětí rozvádějících se či rozvedených rodičů, kteří nevědí, jak si počínat v těchto konfliktních podmínkách, situace, kdy rodiče dětem ubližují a používají je jako nástroj pro svou nenávist a odpor vůči druhému rodiči. Patří sem i situace, kdy se rodič nemůže o své dítě starat, neboť druhým rodičem, který má dítě ve své péči je mu v tom zabraňováno. 16

18 Rodiče se nechtějí o dítě starat Příčiny spočívají v poruchách osobnosti rodičů (disharmonická osobnost, psychopatie, maladaptace), kteří si náležitě neplní rodičovské povinnosti. Zájem rodičů není dobrý, někdy je až hostilní. Rodiče neposkytují dětem potřebnou péči, v některých případech je opouštějí. Péči o dítě lze hodnotit jako nedostatečnou, žádnou nebo škodlivou a lze ji označit jako zanedbávání dítěte jak v oblasti somatické, tak psychické. Rodiče dítě týrají a zneužívají Rodiče mají k dětem nepřátelský až hostilní vztah, vědomě jim ubližují, týrají je a zneužívají. Děti jsou ohroženy na fyzickém i duševním zdraví. Takové zacházení může vést až k smrti dítěte. [http://www.planovanirodiny.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku= , 11] 2.6 Zařízení ústavní výchovy v Libereckém kraji Dětský domov Frýdlant Dětský domov (dále jen DD) pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí DD. Do DD jsou přijímány děti ve věku od tří do osmnácti let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání. DD v plném rozsahu pečuje o děti umístěné v domově. Výchova a celý běh DD je organizován tak, aby byla co nejvíce nahrazena péče, kterou jim jinak zajišťuje plnohodnotná rodina. DD dále poskytuje zdravotní péči vybranými registrovanými lékaři. 17

19 Umístěným dětem je poskytováno plné přímé zaopatření: - stravování, ubytování, ošacení - učební pomůcky a potřeby pro vzdělávání - úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání v zařízení a mimo ně - náklady na zdravotní péči - kapesné v měsíci, dary a věcná pomoc při odchodu zletilých z DD - úhrada nákladů na dopravu do sídla OU, SOU, SŠ - úhrada nezbytných nákladů na kontakt s osobami odpovědnými za výchovu dítěte. Dále mohou být dítěti poskytnuty dle podmínek a možností DD výdaje na: - potřeby pro využití volného času a rekreaci - kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost v zařízení i mimo ně - účast na soutěžích, přehlídkách a rekreacích - dopravu k osobám odpovědným za výchovu DD poskytuje podle podmínek a možností vzdělávací, terapeutické činnosti, rehabilitační programy a zdravotní programy. DD vytváří další případné podmínky pro plnění ustanovení příslušného Zákona 109/2002 Sb. Základní organizační jednotkou DD je rodinná skupina, která má nejméně šest a nejvíce osm dětí různého pohlaví a věku. Sourozenci jsou zařazováni do jedné rodinné skupiny pokud tomu nebrání vážné výchovné problémy. [http://www.ddfrydlant.cz/, 4] Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Chrastava Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna v Chrastavě patří mezi školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Má svůj nový sportovní areál, zahradu, školní dílnu, stravovací zařízení. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a v provozu je nepřetržitě 24 hodin 18

20 denně po celý rok. Na základě soudního rozhodnutí je v něm umístěno 44 chlapců ve věku let. Jedná se o děti ze sociálně problémových a neúplných rodin. Rodiče jejich výchovu nezvládali a chlapci měli problémy s chováním i ve škole. Většina z nich se vedle záškoláctví a neúnosného chování dopouštěla nejrůznější trestné činnosti. Mají zkušenosti s drogami, nerespektovali základní pravidla sociálních norem. Ke školní práci a vzdělání měli zpravidla negativní vztah. Vzhledem k mentální retardaci jsou zařazování do zvláštní školy a odborného učiliště, které jsou součástí ústavu. Získání středního vzdělání v našem odborném učilišti je pro mnohé svěřence nejvyšším dosažitelným cílem. Právě vzdělání je základním pilířem úspěšné budoucnosti těchto chlapců. Desítka učňů absolvující ročně obor stavební výroba si do života odnáší často až mnohem později doceněný vklad. Práce s těmito chlapci je psychicky náročná, nevděčná a někdy i nebezpečná. Mnozí rodiče zpochybňují problémy svého dítěte a spolupráce s nimi je obtížná. [http://www.volny.cz/vudds-chrastava/, 14] Dětský diagnostický ústav a SVP Liberec Dětský diagnostický ústav v Liberci (dále jen DDÚ) je největším diagnostickým ústavem v České republice. Kapacita je 60 lůžek, spádová oblast pokrývá Liberecký a Ústecký kraj. Součástmi DDÚ jsou střediska výchovné péče v Liberci lůžková i ambulantní část, v Mostě lůžková i ambulantní část, v Chomutově ambulantní část. Dětský diagnostický ústav v Liberci dále sdružuje speciální základní a mateřskou školu praktickou školu a školní jídelnu. Do DDÚ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 let do ukončení povinné školní docházky, přičemž dětská populace je velmi pestrá, děvčata i kluci, děti s poruchami chování i bez poruch, děti týrané, zneužívané, či opuštěné, děti mentálně retardované na hranici vzdělavatelnosti i děti intelektově nadané, např. i žáci víceletých gymnázií. 19

21 Děti z rodin, kde se žije na hranici chudoby nebo za ní a děti z rodin s velmi dobrým hmotným zabezpečením. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí soudu, či na základě dohody o dobrovolném pobytu. Dětský diagnostický ústav pracuje v komunitním terapeutickém systému s důrazem na systém, což je jeho velkou předností i výsadou. Má k tomu mimořádně dobré personální obsazení. Kvalifikovaní středoškoláci, či vysokoškoláci s terapeutickým zaměřením a speciálně pedagogickou kvalifikací. Kromě toho zaměstnává 5 psychologů a 2 etopedy. Cílem diagnostického pobytu je provést kvalitní diagnostiku, poskytnout první sociální pomoc a kvalitní terapii včetně krizové intervence a nastartovat změny v chování, či prožívání. Vřazení dítěte do DDÚ je při potížích v chování, či prožívání výhodné krom výše uvedených skutečností proto, že ačkoli je realizován terapeutický proces, žije dítě v prostředí, které velmi blízce modeluje jeho realitu vrstevníci, školní zátěž, povinnosti, relaxace, kontakt se zázemím stotisícového města a tím i různá pokušení. Dítě není ve vzdálenější realitě zdravotnického zařízení, ale v jemu velmi blízkém školském světě. Diagnostický pobyt je zhruba dvouměsíční, zákonní zástupci přispívají na jeho finanční úhradu (příspěvek na stravné) dle výše příjmu. Na dobrovolný pobyt přispívají zákonní zástupci obligatorně. Zřizovatelem je MŠMT, zařízení je právním subjektem. [www.ddu-liberec.cz, 2] Dětský domov a speciální škola Krompach Dětský domov a speciální škola Krompach je s kapacitou 48 dětí druhým největším domovem v Libereckém kraji. Dřívější panská budova se stájemi, které nyní slouží jako překrásná jídelna a společenská místnost, po válce sloužila jako škola v přírodě pro pražské děti, v polovině 60. let minulého století sloužila jako zvláštní internátní škola. V roce 2000 byl zbudován na dětský domov rodinného typu s kapacitou 50 dětí, a v roce 2004 byla 20

22 podle zákona 49 kapacita dětí snížena na 48 dětí. K dětskému domovu patří také zvláštní škola, zvláštní škola praktická a mateřská škola. V dětském domově rodinného typu žijí děti ve skupinkách po 8, ke každé skupince jsou přiděleny dvě vychovatelky (popřípadě vychovatelka a vychovatel), které děti oslovují teto nebo strejdo. Každá takováto "rodina" má 3 dětské pokoje, jednu společenskou místnost, kuchyň a sociální zařízení. Jsou zde umístěny děti ze sociálně slabých rodin nebo děti s lehkým mentálním postižením. S turistickým vyžitím nemají krompašské děti žádný problém. V blízkosti Krompachu je mnoho turistických oblastí, stejně jako je v areálu domova sportovní hřiště. Jezdí se lyžovat na hory, každé dítě má vlastní nové kolo. Probíhá také spolupráce se 4 kilometry vzdáleným městem Jönsdorf, kam některé děti jednou týdně dojíždí na kroužek aerobiku. [ddkrompach.blog.cz, 6] Dětské centrum Sluníčko Je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec. Poskytuje komplexní zdravotně - sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku 6 let. Toto zařízení poskytuje diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči v oblasti zdravotní, výchovné a sociální. Vybavení zařízení a odborná erudice personálu umožňuje poskytovat komplexní péči i dětem se závažným handicapem. V zařízení se o děti 24 hodin denně stará kvalifikovaný zdravotnický personál, který je tvořen pediatrem, dětským neurologem, klinickým psychologem, rehabilitačními a sociálními pracovnicemi, dětskými a všeobecnými sestrami, speciálním pedagogem. Zařízení se snaží vytvořit podmínky co nejvíce podobné rodinným a podnětné prostředí, které by stimulovalo rozvoj dětských schopností a napomáhalo jim v 21

23 minimalizaci psychické deprivaci dětí. Snahou je hledání optimálních postupů pro zajištění co nejkratší doby pobytu dítěte v zařízení a umožnění brzkého návratu do vlastní funkční rodiny. Aby mohli tento zásadní cíl naplnit, musí usilovat o kvalitní spolupráci s biologickou rodinou. Rodičům můžou nabídnout odborné poradenství v oblasti zdravotní, psychologické nebo sociální. Aby nedocházelo ke zpřetrhání emocionálních vazeb mezi dítětem a rodičem umožňují jim v případě zájmu každodenní návštěvy v zařízení. Pokud však biologická rodina neprojevuje zájem či není schopna zajistit nezbytné zázemí, snaží se zařízení najít co nejrychleji náhradní rodinu. V tomto směru spolupracují se sociálními pracovníky, soudy a dalšími zainteresovanými odborníky. [www.kuliberec.cz, 1] Dětský domov, Jablonné v Podještědí V současné době mají šest rodinných skupin, kde je vždy maximálně do deseti dětí, podle věku a pohlaví. Děti tak nejsou ochuzovány o cenné zkušenosti při styku s dětmi druhého pohlaví, ovšem skladbu skupiny je nutné volit tak, aby nedocházelo k nežádoucím sexuálním projevům. Menší děti bývají pojítkem celé rodinné skupiny, starší se také učí přímo v praxi péči o menší děti. Při tvorbě těchto rodinných skupin, jakož i při zařazování nově příchozích dětí dbají na zachování sourozeneckých vazeb, neboť tato citová vazba je často poslední, která dětem po odchodu z rodiny zbyla. Velký důraz kladou na školní přípravu dětí, neboť školní úspěch považují za jeden ze základů jejich dalšího aktivního zapojení do společnosti. Snaží se děti vést k odpovědnosti a samostatnosti při vypracování domácích úkolů, opakování učiva. Pravidelnou přípravou také posilují jejich školní návyky. Vychovatelé pomáhají starším dětem s vysvětlováním nové látky. Význam přikládají i studiu jazyků a dovednosti obsluhovat počítač. Z tohoto důvodu jsou na každé rodinné skupině 22

24 alespoň dva počítače, děti také mají volný přístup k Internetu. Počítače mají zabudovány mnoho výukových programů - matematické, jazykové, zeměpisné, přírodovědné a děti také využívají textové editory k psaní různých textů. Zvláštní péči vyžadují romské děti, které přišly do dětského domova přímo z terénu. Tyto mívají problémy s českým jazykem, který do příchodu do našeho zařízení mnoho nepoužívaly. Z tohoto důvodu pak neprospívají i v ostatních předmětech. Také mnohdy nemají pozitivní náhled na vzdělání, nevnímají jej jako prostředek vedoucí k jejich osobnostnímu rozvoji a ke zvýšení budoucí životní úrovně. Jiný problém tvoří romské děti, které vyrůstaly od dětství v ústavech - mají malé ponětí o romské kultuře a mnoho se také ke svému romství nehlásí. V zařízení se věnují dětem i sportovní stránce, celodenní vycházky do okolí, výlety do větších měst. V dětském domově jsou vedeny zájmové kroužky jako například výtvarný, keramický, vaření, míčové hry, stolní tenis, volejbalový, florbalový, ekologicko - turistický. Více ovšem upřednostňují využití zájmových aktivit mimo dětský domov. Děti chodí do atletického oddílu, oddílu kopané, navštěvují ZUŠ, městskou knihovnu. Využívají i také tělocvičny základní školy, kam chodí hrát různé míčové hry. V dětském domově mají zázemí pro stolní tenis a přímo v areálu hřiště na kopanou a plácek s umístěným košem na streetball. [www.ddjablonnevp.cz, 5] Dětský domov Semily V zařízení žije 16 dětí, dětský domov má dvě rodinné skupiny po osmi dětech. V současné době mají 3 chlapce a 13 dívek. 5 dětí navštěvuje základní školu Ivana Olbrachta v Semilech, 3 děti Základní školu praktickou v Semilech, 5 dětí učební obor na středních školách, 2 děti učební obor na odborném učilišti, 1 dívka studuje střední zdravotnickou školu. [http://www.dd-semily.cz/, 8] 23

25 2.6.8 Dětský domov Česká Lípa V tomto domově jsou děti a mladistvé s nařízenou ústavní výchovou od dvou let do plnoletosti. Ze zákona mohou být zde umístěné i děti, které se dále studiem připravují na samostatný život až maximálně do 26 let věku. Zařízení má tři rodinné skupiny, na každé dva kmenové vychovatele. [http://www.ddcl.webgarden.cz/, 3] Dětský domov se školou Hamr na Jezeře Je to státní školská instituce pro realizaci ústavní a ochranné výchovy. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jeho zřizovatelem je MŠMT ČR. Zařízení vzniklo a dnem se podle zákona 109/02 Sb. Z rozhodnutí MŠMT změnilo z Dětského výchovného ústavu na Dětský domov se školou. Od je kapacita zařízení 48 dětí. Součástí zařízení je základní škola. Domov spravuje majetek skládající se ze dvou internátů, budovy školy a jedné provozně - správní budovy. V období prázdnin je v internátní budově Berta možné ubytování pro školní skupiny dětí a dospělých. [http://www.volny.cz/dvu_hamr, 7] Dále existují v Libereckém kraji tyto zařízení: Dětský domov Dubá - Deštná, Klokánek zařízení Fondu ohrožených dětí, Zvláštní zařízení pěstounské péče Jablonec nad Nisou a Dětský domov v Jablonci nad Nisou. Bližší údaje o těchto zařízeních se mi nepodařilo na internetu zjistit.. 24

26 2.7 Legislativa související s péčí o děti a jejich právy Současnou právní legislativu týkající se práv dětí obecně lze nalézt jednak ve Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o právech dítěte, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dále pak v zákoně č. 134/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Oblast sociálně právní ochrany dětí řeší mj. zákon č. 315/2004 Sb. ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Výkonu ústavní výchovy se dotýká zákon č. 383/2005 Sb. ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 25

27 3 PRAKTICKÁ ČÁST 3.1 Úvod Hlavním cílem výzkumu je zpracovat názory odborníků z řad pracovníků příspěvkových organizací v oblasti ústavní péče a odboru sociální péče Magistrátu města Liberec na záměr Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky změnit její stávající systém. 3.2 Vlastní průzkum Vlastní průzkum je realizován formou dotazníku. Dotazníky jsem rozdala osobně nebo rozeslala em do všech zařízení ústavní péče v Libereckém kraji a na Oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociální péče Magistrátu města. Z celkového počtu 50 dotazníků jsem jich zpět obdržela v požadovaném termínu celkem 36. Při celkovém procentuálním vyjádření jsem pro přehlednost zaokrouhlovala procenta na celá čísla, tam, kde respondenti zvolili více odpovědí na danou otázku, je tato skutečnost uvedena. 26

28 3.2.1 V jaké konkrétní oblasti se věnujete problematice péče o děti? n =36 % ve státní správě 6 17 v příspěvkové organizaci (dětský domov apod.) Graf č. 1 V jaké konkrétní oblasti se věnujete problematice péče o děti? 17 % ve státní správě v příspěvkové organizaci 83 % Z údaje vyplývá, že poměr respondentů působících ve státní správě vůči příspěvkovým organizacím je cca 1:4. V obdobném poměru byli respondenti také osloveni. 27

29 3.2.2 Kolik let se věnujete problematice péče o děti, resp. jak dlouho pracujete v oboru? n = 36 % do 5 let 9 25 do 10 let 5 14 více než 10 let Graf č. 2 Kolik let se věnujete problematice péče o děti, resp. jak dlouho pracujete v oboru? 25 % do 5 let do 10 let více než 10 let 61 % 14 % Více než 60 % respondentů pracuje ve svém oboru déle než 10 let, pouze čtvrtina má zkušenosti v praxi dobu kratší, než 5 let. Odpovědi tedy zahrnují ve větší míře názory odborníků víceméně zkušených. 28

30 3.2.3 Sledujete současnou diskuzi na téma postupného rušení dětských domovů? n = 36 % ano, tato problematika mě zajímá pouze okrajově 4 11 nesleduji 0 0 Graf č. 3 Sledujete současnou diskuzi na téma postupného rušení dětských domovů? 11 % ano, tato problematika mě zajímá pouze okrajově nesleduji 89 % Všichni respondenti se o současnou problematiku záměrů MPSV ČR zajímají, pouze 11 % z nich pak jen okrajově. Tento údaj podtrhuje skutečnost, že odpovědi na položené otázky nejsou nahodilé, ale mají svoji vypovídací hodnotu. 29

31 3.2.4 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? n = 36 % ZŠ 0 0 SŠ VOŠ 1 3 VŠ Graf č. 4 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 28 % 3 % 69 % ZŠ SŠ VOŠ VŠ Mezi respondenty není zastoupen nikdo bez požadované kvalifikace, téměř třetina má pak dosažené vysokoškolské vzdělání. 30

32 3.2.5 Jak byste hodnotili stávající úroveň ústavní péče o děti v ČR? n = 36 % nedostatečná 0 0 dobrá vynikající jiná odpověď 2 6 Graf č. 5 Jak byste hodnotili stávající úroveň ústavní péče o děti v ČR? 6 % 33 % nedostatečná dobrá vynikající jiná odpověď 61 % Jiné odpovědi lze shrnout následně: Úroveň ústavní péče se liší dle jednotlivých zařízení. Záleží na možnostech zařízení, na zájmu zaměstnanců, na jejich iniciativě a ochotě objevovat něco nového. V některých zařízeních je pouze dostatečná, někde naopak dosahuje vynikající úrovně. Jako nedostatečnou neoznačil úroveň ústavní péče žádný respondent, impulsem k záměru změny systému vede hlavně počet dětí v zařízení umístěných (údajně jeden z největších Evropě), nikoliv nedostatečná jeho nedostatečná úroveň. 31

33 3.2.6 Domníváte se, že je třeba stávající systém ústavní péče změnit? n = 36 % určitě ano 1 3 ano, částečně ne 3 8 jiná odpověď 2 6 Graf č. 6 Domníváte se, že je třeba stávající systém ústavní péče změnit? 8 % 6 % 3 % určitě ano ano, částečně ne jiná odpověď 83 % Jiné odpovědi lze shrnout následně: Mělo by dojít spíše k úpravě legislativy, upravující, resp. snižující mj. počty dětí ve výchovných skupinách apod. Pouze 6 % respondentů se domnívá, že není třeba měnit stávající systém ústavní péče. Tento údaj jednoznačně potvrzuje oprávněnost potřebných změn, byť pouze částečných (83% respondentů). 32

34 3.2.7 Domníváte se, že v případě avizovaného rušení části zařízení pro výkon ústavní péče lze tento úkon plně nahradit pěstounskou péčí? n = 36 % určitě ano 0 0 ano, částečně ne jiná odpověď 2 6 Graf č. 7 Domníváte se, že v případě avizovaného rušení části zařízení pro výkon ústavní péče lze tento úkon plně nahradit pěstounskou péčí? 6 % 36 % určitě ano ano, částečně ne jiná odpověď 58 % Jiné odpovědi lze shrnout následně: Ne všechny děti jsou vhodné pro pěstounskou péči, některé jsou sociálně nepřizpůsobivé, páchají trestnou činnost, dopouštějí se závadového chování, není o ně zájem. míře. Z odpovědí jasně vyplývá názor, že pěstounská péče nenahradí stávající systém v plné 33

35 3.2.8 V čem tkví dle Vašeho názoru největší přednosti stávajících zařízení ústavní péče? Na otázku odpovědělo 35 respondentů, tj. 97 %. Odpovědi se v mnoha ohledech shodují, lze je vyjádřit následovně: Do stávajících zařízení proniká idea rodinné péče, která pozměňuje jak prostředí ústavů, tak i vztah k dětem. Dětem je poskytována komplexní odborná péče sociální, zdravotní, rehabilitační i pedagogická. Stávající systém eliminuje možné přesouvání dětí od jednoho pěstouna k druhému, dětem je poskytnuto veškeré potřebné zázemí. V České republice je stála síť zařízení s dlouholetou tradicí a kvalitou včetně diagnostiky Jaké jsou dle Vašeho názoru slabiny stávajících zařízení ústavní péče? Na otázku odpovědělo 35 respondentů, tj. 97 %. Odpovědi se v mnoha ohledech shodují, lze je vyjádřit následovně: Děti nejsou citově vázány pouze k jedné osobě, nedostatky finančních prostředků neumožňují individuální péči, stále je poměrně velký počet dětí na jednoho pracovníka. 34

36 Jaká úskalí mohou dle Vašeho názoru záměr výrazného zvýšení počtu pěstounských rodin ovlivnit? n = 36 % nedostatečný zájem uchazečů nedostatečná kvalifikovanost nedostatečná finanční podpora jiná odpověď 7 19 Graf č. 10 Jaká úskalí mohou dle Vašeho názoru záměr výrazného zvýšení počtu pěstounských rodin ovlivnit? 19 % 56 % 53 % nedostatečný zájem uchazečů nedostatečná kvalifikovanost nedostatečná finanční podpora jiná odpověď 78 % V této otázce respondenti vybírali více odpovědí najednou. Jiné odpovědi lze shrnout následně: Mezi další úskalí patří možné narušování soukromí pěstounů biologickými rodiči, náročnost odborné přípravy zájemců o pěstouny, nedostatek kvalitních zájemců obecně (kritériem pro rozhodnutí rozhodně nesmí být pouze ekonomické hledisko). Nedostatečná finanční podpora byla zařazena mezi možnými úskalími na poslední místo, naopak kvalifikovanost a zájem dostatečného počtu uchazečů považují respondenti za největší úskalí. Podle sdělovacích prostředků je třeba připravit údajně cca 500 nových pěstounů. 35

37 Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezení funkce dětských domovů, umísťování dětí menšinového etnika do pěstounských rodin? n = 36 % plynule 0 0 obtížně jiná odpověď 5 14 Graf č. 11 Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezení funkce dětských domovů, umísťování dětí menšinového etnika do pěstounských rodin? 14 % plynule obtížně jiná odpověď 86 % Jiné odpovědi lze shrnout následně: Situace bude velmi složitá, zvýší se kriminalita, romské děti si v podmínkách ČR vezme zpravidla pouze romská rodina, nejspíš vzdálený příbuzný. O děti menšinového etnika nebude zájem, zůstanou-li v rodinách, zhorší se celková, už dnes napjatá situace společného soužití s majoritní společností. Umísťování dětí menšinového etnika do pěstounských rodin nebude rozhodně plynulé, jde zřejmě o jedno z největších úskalí. Z jiných odpovědí vyplývá, že větší možnost nabízí spolupráce se zájemci ze zahraničí. 36

38 Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezením funkce dětských domovů, umísťování dětí se zdravotním handicapem do pěstounských rodin? n = 36 % plynule 0 0 obtížně jiná odpověď 6 17 Graf č. 12 Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezením funkce dětských domovů, umísťování dětí se zdravotním handicapem do pěstounských rodin? 17 % plynule obtížně jiná odpověď 83 % Jiné odpovědi lze shrnout následně: V případě těžce postižených dětí jde o hazard se životem. Spousta dětí je závislých na přístrojích, děti budou ohroženy na životě. Společnost není stále ještě na přijímání handicapovaných dostatečně připravena. Všichni respondenti se shodují na tom, že umísťování dětí se zdravotním handicapem do pěstounských rodin bude obtížné, nabízí se zde otázka, zda neponechat ve stávajících zařízeních určitou kapacitu jako nezbytnou rezervu. 37

39 Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezením funkce dětských domovů, umísťování dětí staršího věku do pěstounských rodin? n = 36 % plynule 0 0 obtížně jiná odpověď 5 14 Graf č. 13 Jak bude dle Vašeho názoru probíhat, v souvislosti s uvažovaným omezením funkce dětských domovů, umísťování dětí staršího věku do pěstounských rodin? 14 % plynule obtížně jiná odpověď 86 % Jiné odpovědi lze shrnout následně: Profesionální pěstoun by měl být připraven přijmout dítě jakéhokoli věku. Stáří dítěte by tedy nemělo hrát roli, na rozdíl od etnické příslušnosti, zdravotního stavu a chování. Stejně jako v předchozích dvou otázkách předpokládají všichni respondenti potíže při umísťování uvedených dětí do pěstounských rodin. Pomoci v této situaci by měla být dostatečná kvalifikovanost dostatečného počtu pěstounů s odbornou podporou zařízení pro ústavní péči, byť v novém režimu. 38

40 Domníváte se, že dětské domovy budou mít i v budoucnu významnou roli v péči o děti? n = 36 % ano ne 3 8 jiná odpověď 6 17 Graf č. 14 Domníváte se, že dětské domovy budou mít i v budoucnu významnou roli v péči o děti? 17 % 8 % ano ne jiná odpověď 75 % Jiné odpovědi lze shrnout následně: Systém zcela bez dětských domovů je možný u malých dětí bez výchovných problémů, bez zdravotních omezení. Funkci výchovných ústavů a domovů podobného zaměření (dětské domovy se školou) nelze nahradit pěstounskou péčí. Tři čtvrtiny respondentů se domnívá, že významná role dětských domovů zůstane i v budoucnu, pouze 8 % věří, že jejich úloha končí. Z uvedeného vyplývá, že vládní záměr je v počátcích své diskuze a výraznou změnu ve stávajícím systému si málokdo dokáže dnes představit. 39

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje ke dni Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, září 2015 Mgr. Markéta Brebtová

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení:

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: vybrané problémy a dobrá praxe z pohledu veřejné ochránkyně práv Mgr. Petra Šuplerová Mgr. Barbora Jechová 1 Obsah 1. Principy, z nichž je

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Částka: 34/2005 Sb. Datum přijetí: 22. února 2005 Datum účinnosti od: 8. března 2005 Ministerstvo

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více