Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO FOTO LÁĎA NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZÁŘÍ 2005

2 Pořizovatel: Královéhradecký kraj Wonkova 1142, Hradec Králové Projektant: SURPMO, a.s. Projektové středisko Hradec Králové Třída ČSA 219, Hradec Králové Vedoucí Projektového střediska: Ing. arch. Alena Koutová ZPRACOVATELSKÝ TÝM urbanismus, koordinace: Ing. arch. Alena Koutová Ing. arch. Miroslav Baťa spolupráce: Ing. arch. Václav Kout Ing. arch. Ladislav Metelka ekologie, ochrana ZPF a PUPFL: Ing. Josef Příkaský RNDr. Jiří Veselý geologie: demografie: doprava: vodní hospodářství: energetika, telekomunikace: RNDr. Jana Krausová Leona Rambousková, DiS. Ing. Josef Smíšek Ing. František Weisbauer Vlastimil Kašpar Aleš Vondráček digitální zpracování: Vladimír Kraus Leona Rambousková, DiS. spolupráce: Martina Švarcová 2

3 OBSAH ELABORÁTU 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA textová část doplněná tabulkami 2. GRAFICKÁ ČÁST 2.1. Hlavní výkres komplexní řešení a graficky vyjádřitelné regulativy 1 : Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby 1 : Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 1 : Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability, ochrana přírody 1 : Koncepce dopravy a technického vybavení 1 : Širší vztahy 1 : NÁVRH REGULATIVŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE - D 3

4 OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY (dle vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentací, ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb.) A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.1. Údaje o zadání, podkladech a hlavních cílech řešení 5 A.2. A.3. Zhodnocení dříve vypracované a schválené územně plánovací dokumentace Zhodnocení výsledků projednání koncepce řešení a projednání závazných zásad s příslušnými orgány státní správy, obcí a veřejnosti 11 9 B. NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1. Vymezení řešeného území 12 B.2. Popis a zdůvodnění navrhované základní urbanistické koncepce řešení 15 B.3. B.4. B.5. B.6. Rozvoj sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů jednotlivých sídelních útvarů 32 Důsledky růstu nebo poklesu obyvatelstva, jeho ekonomických aktivit, migrace a dojížďky za prací na rozvoj území 35 Návrh prostorového uspořádání území a návrh zásad jeho využití včetně změn jeho využití 41 Důsledky a technické zajištění předpokládané exploatace nerostných surovin 46 B.7. Komplexní vyhodnocení kvality životního prostředí 51 B.8. Komplexní hodnocení navrženého řešení, zejména ekologických, ekonomických, sociálních a územně technických důsledků 60 B.9. Návrh regulativů funkčního a prostorového uspořádání území včetně limitů využití území 72 B.10. Návrh územních systémů a prvků ekologické stability 77 B.11. Vymezení ochranných pásem a chráněných území 79 B.12. Návrh koncepce dopravy a technické vybavenosti 84 B.13. Vymezení veřejně prospěšných staveb 135 C. DOKLADOVÁ ČÁST uložena u pořizovatele D. NÁVRH REGULATIVŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE samostatný svazek 4

5 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.1. ÚDAJE O ZADÁNÍ, PODKLADECH A HLAVNÍCH CÍLECH ŘEŠENÍ A.1.1. Údaje o zadání a hlavních cílech řešení Práce na Územním plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) Adršpašsko - Broumovsko byly zahájeny v návaznosti na soubor opatření odsouhlasených vládou ČR dne k zabezpečení aktuálnosti a platnosti územních plánů schválených vládou a bývalými krajskými národními výbory. Hlavní cíle, kterých má být dosaženo, byly stanoveny v Územních a hospodářských zásadách (ÚHZ) schválených Ministerstvem hospodářství ČR dne 18. října 1993 pod č.j /93/ K zadání nového územního plánu došlo v době, kdy ekologické hodnoty některých krajinných celků Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko jsou již narušeny zejména zemědělskou činností, nerespektující vodohospodářskou problematiku i ochranu významných přírodních a kulturních hodnot celého území. K základním koncepčním důvodům přistupují další, a to potřeba sladění požadavků na území vyplývajících ze společensko-ekonomických změn v území, respektování požadavků na zabezpečení stabilizace, zejména venkovského obyvatelstva při česko-polské hranici. Územní zabezpečení rozvojových programů pro tuto oblast by mělo být dalším úkolem územního plánu. Cílem návrhu územního plánu musí být i stanovení takové koncepce využití území, aby tato přispívala k zajištění souladu územního a ekonomického rozvoje s optimálním rozvojem ekologických a vodohospodářských funkcí především se zřetelem na poslání CHKO. A.1.2. Údaje o podkladech Pro zpracování této územně plánovací dokumentace byly použity následující podklady: Území se zvláštními podmínkami geologické stavby, Poddolovaná území, Mapy 1:50 000, vysvětlivky - Královéhradecký kraj, MŽP ČR, Geofond ČR, 2003 Mapy ložiskové ochrany, Mapy 1:50 000, vysvětlivky - Královéhradecký kraj, MŽP ČR, Geofond ČR, 2002 Registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, Mapy 1:50 000, vysvětlivky - Královéhradecký kraj, MŽP ČR, Geofond ČR, 2000 Regionální surovinová studie okresu Náchod, Knotek Z. a kol., GMS Praha, 1992 Nerostný surovinový potenciál CHKO Broumovsko a limity jeho využití, J. Spudil a kol., GET, s.r.o., Praha 2002 Atlas ČSSR, Ústřední správa geodézie a kartografie, 1966 Květena České socialistické republiky 1, Akademia,

6 Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Neuhauslová Z. Academia, 341 s. Praha, 1998 Údaje Českého statistického úřadu V Hradci Králové Materiály Správy CHKO - Plán péče o CHKO Broumovsko na období zákres zonace CHKO - upřesnění místních ÚSES Biogeografické členění České republiky, RNDr. Martin Culek (editor) a kolektiv, Lelekovice 1995 Nadregionální a regionální ÚSES ČR, územně technický podklad, Společnost pro životní prostředí Brno 1995, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí, 1996 Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí, Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje Brno, 1998 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) Královéhradeckého kraje, Hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí, 2004 Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod Polická pánev, Doc. RNDr. Krásný J., CSc., 1993 Studie využití Polické křídové pánve i pro Trutnovsko, Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 1974 Studie Malé vodní nádrže pro zemědělství a tvorbu a ochranu životního prostředí, Agroprojekt Vysoké Mýto Studie odtokových poměrů Stěnava na území České republiky, Povodí Labe Hradec Králové, 1995 Studie odtokových poměrů Metuje Nové Město nad Metují Teplice nad Metují, Povodí Labe Hradec Králové, 2001 Hydroekologické mapy včetně textové části, Geotest Brno, 2000, 2001 Vodohospodářský sborník SVP ČR 1995 vydaný jako publikace č Sdělení č. 6 Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod, 6. prosinec 2001 Studie CHKO Broumovsko, Vztahy podzemních a povrchových vod (ztrátové zóny), Hydrogeologická společnost,s.r.o. Praha, září říjen 2003 Podklady z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: - signální informace Geofondu - ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů - záplavová území - ortofotomapy - rastrový podklad (např. ZM 50) - správní členění - dílčí údaje o radioaktivitě zemského povrchu v CHKO Broumovsko 6

7 - dílčí údaje z oblasti kultury - výkres vyhodnocení krajinného rázu CHKO Broumovsko - 1. a 2. část (určení hodnot krajinného rázu) - barevná fotokopie - výkres vyhodnocení krajinného rázu CHKO Broumovsko - 1. a 2. část (vyhodnocení území a návrh ochrany krajinného rázu) - barevná fotokopie - Surovinový potenciál a limity jeho využití - barevná fotokopie Územní plán ÚP VÚC Adršpašsko - Broumovsko, etapa návrh, Urbaplan, Projektový ateliér Hradec Králové, 2000/2003 Vyjádření Správy CHKO Broumovsko k návrhu ÚP VÚC Adršpašsko - Broumovsko, 2004 Územní a hospodářské zásady pro řešení ÚP VÚC Adršpašsko - Broumovsko, Ministerstvo hospodářství ČR, 1993 Souborné stanovisko Ministerstva hospodářství ČR ke konceptu ÚP VÚC Adršpašsko - Broumovsko, 1995 Koncepce ÚP VÚC Adršpašsko - Broumovsko, Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle 14 zákona č. 244/1992 Sb., EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové, 1996 včetně protokolu o výsledku veřejného projednání této dokumentace Prognóza územního a hospodářského rozvoje Královéhradeckého kraje, SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. Praha, Atelier Hradec Králové, 2001 Prognóza rozvoje území Královéhradeckého kraje, SURPMO, a.s. Praha, Projektové středisko Hradec Králové, 2003 Studie dopravní infrastruktury Královéhradeckého kraje, SURPMO, a.s. Praha, Projektové středisko Hradec Králové, 2004 Retrospektivní lexikon obcí ČSSR Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 Statistický lexikon obcí České republiky 1992 Výsledky sčítání lidu, domů a bytů k , Český statistický úřad, 2001 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002, ÚZIS ČR, 2003 Analýza sociální situace a služeb Královéhradeckého kraje, PhDr. Martin Sháněl, 2001 Registr školských zařízení - databáze Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 2004 Památkové zóny databáze GIS Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 2004 Program rozvoje územního obvodu Královéhradeckého kraje, 2002 Územní plán velkého územního celku Trutnovsko-náchodsko, SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. Praha, Atelier Hradec Králové, 2001 Podklady Českého inspektorátu lázní a vřídel, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004 Program rozvoje CR turistického regionu Východní Čechy, ARC Mikulov, 2003 Královéhradecký kraj Urbanistická studie, SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. Praha, Atelier Hradec Králové, 2000 Studie přístupnosti a využití potenciálu Polsko-Královéhradeckého příhranicí, SURPMO, a.s. Praha, Projektové středisko Hradec Králové, 2003 www stránky měst, obcí a dobrovolných svazků obcí ležících v řešeném území nebo do něj zasahujících včetně Euroregionu Glacensis 7

8 8

9 územně plánovací dokumentace měst a obcí ležících v řešeném území (archiv Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) materály a dokumenty poskytnuté při pracovních jednáních správci inženýrských sítí, dopravní sítě, vodních toků a dalšími řešením ÚP VÚC dotčenými institucemi Královéhradecko Chráněná území ČR V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha 2002 CHKO Broumovsko hodnocení krajinného rázu (Ing.arch. J. Brychtová, 1. část 2001, 2. část 2002) 9

10 A.2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE VYPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Původní ÚPR Adršpašsko - Broumovsko (Terplan 1972) byl zpracován pro celou severovýchodní část bývalého východočeského kraje a schválen Radou Východočeského KNV v roce Od té doby došlo k vyhlášení Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická pánev (nařízení vlády ČSR č. 85/81 Sb.) a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (vyhl. vlády ČSR 157/91 Sb.) a byly podstatným způsobem změněny právní předpisy i v dalších oblastech. Prohloubila se spolupráce se sousedním Polskem v rámci příhraniční spolupráce, včetně zpracovávání společných projektových dokumentací (Povodí Stěnavy, Náchod - Běloves a pod.). Původní ÚPR je po zpracování nové dokumentace použitelný již pouze jako informativní územně plánovací podklad. Základním kriteriem hodnocení bylo respektování schválené ÚPD obcí v řešeném území. Koncepce územního rozvoje formulovaná v návrhu ÚP VÚC Adršpašsko Broumovsko si vyžádá změny ÚPD: Broumov, Teplicenad Metují, Hronov, Meziměstí, Police nad Metují, Adršpach. Stav ÚPD měst a obcí Obec Obec Etapa ÚPD/rok zpracování Rok schválení s rozšířenou působností Broumov Adršpach Návrh/ Božanov Návrh/ Broumov Návrh/ Hejtmánkovice Návrh/2003 1) Heřmánkovice Koncept - Hynčice Koncept/ Jetřichov Návrh/2002 1) Křinice Návrh/ Martínkovice Návrh/ Meziměstí Návrh/ Otovice Návrh/2002 1) Šonov Návrh/2002 1) Teplice nad Metují Návrh/ Vernéřovice Návrh/ Náchod Bezděkov nad Metují Návrh/ Bukovice Návrh/2000 1) Česká Metuje Návrh/ Hronov Návrh/ Náchod Machov Zadání/ Police nad Metují Návrh/ Stárkov Návrh/ Suchý Důl Návrh/ Velké Petrovice Návrh/ Velké Poříčí 2) - Vysoká Srbská Návrh - Žďár nad Metují Návrh/ Žďárky Návrh/

11 Obec Obec Etapa ÚPD/rok zpracování Rok schválení s rozšířenou působností Trutnov Batňovice Koncept/2004 3) Chvaleč Koncept/2004 3) Jívka Návrh/ Malé Svatoňovice Návrh zadání/ Rtyně v Podkrkonoší Návrh/ Radvanice Návrh/ Velké Svatoňovice Koncept řešení/ Poznámka: 1) návrh ÚPD před schválením 2) řešeno v rámci ÚPD Hronova 3) schváleno souborné stanovisko V obcích se stanoveným záplavovým územím je třeba při územně plánovací činnosti postupovat ve smyslu 30 a 31a Stavebního zákona 11

12 A.3. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ KONCEPCE ŘEŠENÍ A PROJEDNÁNÍ ZÁVAZNÝCH ZÁSAD S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, OBCÍ A VEŘEJNOSTI Výsledky projednání byly pořizovatelem shrnuty do návrhu Souborného stanoviska, které bylo dohodnuto a schváleno Ministerstvem hospodářství ČR dne 11. září 1995 pod č.j /95/ Zde obsažené pokyny jsou členěny do čtyř oddílů: 1. Celková koncepce rozvoje území a časový horizont, 2. Sociálně ekonomický rozvoj, 3. Rozvoj jednotlivých funkčních složek území, 4. Úprava a rozsah dokumentace. Požadavky obsažené v oddílu 1. a 2. byly jako celek splněny. V oddíle 3. byl při řešení návrhu vypuštěn bod problematika stávající chatové zástavby na lesním půdním fondu. Tento úkol svým charakterem přísluší nejvýše do kategorie územní plán obce v závislosti na konkrétním řešení dle 88 Stavebního zákona. Pokyny obsažené v oddíle 4. byly pořizovatelem upřesněny a smluvně ošetřeny takto: Dokumentace bude na základě výjimky udělené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zpracována dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb. Grafická část bude zpracována v měřítcích 1 : a 1 : takto: 2.1. Hlavní výkres komplexní řešení a graficky vyjádřitelné regulativy 1 : Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby 1 : Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 1 : Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability 1 : Koncepce dopravy a technického vybavení 1 : Širší vztahy 1 :

13 B. Návrh řešení územního plánu B.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ v části okresu Náchod (rozloha 405,99 km 2 ) : Obec Obec Část obce Katastrální území s rozšířenou působností Broumov Adršpach Dolní Adršpach Dolní Adršpach Horní Adršpach Horní Adršpach Božanov Božanov Božanov Broumov Benešov Benešov u Broumova Broumov Broumov Kolonie 5. května Broumov Nové Město Broumov Velká Ves u Broumova Olivětín Broumov Poříčí Broumov Rožmitál Rožmitál Velká Ves Velká Ves u Broumova Hejtmánkovice Hejtmánkovice Hejtmánkovice Heřmánkovice Heřmánkovice Heřmánkovice Janovičky Janovičky u Broumova Hynčice Hynčice Hynčice u Broumova Jetřichov Jetřichov Jetřichov Křinice Křinice Křinice Martínkovice Martínkovice Martínkovice Meziměstí Březová Březová u Broumova Meziměstí Meziměstí Pomeznice Vižňov Ruprechtice Ruprechtice u Broumova Starostín Meziměstí Vižňov Vižňov Otovice Otovice Otovice u Broumova Šonov Šonov Šonov u Broumova Teplice nad Metují Bohdašín Bohdašín Dědov Dědov Dolní Teplice Dolní Teplice Horní Teplice Horní Teplice Javor Javor u Teplic nad Metují Lachov Lachov Skály Skály u Teplic nad Metují Teplice nad Metují Teplice nad Metují Teplice nad Metují Libná Zdoňov Zdoňov Vernéřovice Vernéřovice Vernéřovice 13

14 Obec Obec Část obce Katastrální území s rozšířenou působností Náchod Bezděkov nad Metují Bezděkov nad Metují Bezděkov nad Metují Bukovice Bukovice Bukovice Česká Metuje Česká Metuje Česká Metuje Skalka Skalka u České Metuje Vlásenka Metujka Hronov Hronov Hronov Malá Čermná Malá Čermná Rokytník Rokytník Velký Dřevíč Velký Dřevíč Zbečník Zbečník Žabokrky Žabokrky Machov Bělý Bělý Machov Machov Machovská Lhota Machovská Lhota Nízká Srbská Nízká Srbská Police nad Metují Hlavňov Hlavňov Hony Hony Pěkov Pěkov Police nad Metují Police nad Metují Radešov Radešov nad Metují Velká Ledhuje Velká Ledhuje Stárkov Bystré Bystré u Stárkova Horní Dřevíč Horní Dřevíč Chlívce Chlívce Stárkov Stárkov Vápenka Stárkov Suchý Důl Slavný Slavný Suchý Důl Suchý Důl Velké Petrovice Maršov nad Metují Maršov nad Metují Petrovice Velké Petrovice Petrovičky Velké Petrovice Velké Poříčí Velké Poříčí Velké Poříčí Vysoká Srbská Vysoká Srbská Vysoká Srbská Závrchy Vysoká Srbská Zlíčko Zlíčko Žďár nad Metují Žďár nad Metují Žďár nad Metují Žďárky Žďárky Žďárky 14

15 v části okresu Trutnov (rozloha 102,31 km 2 ) : Obec Obec Část obce Katastrální území s rozšířenou působností Trutnov Batňovice Batňovice Batňovice Chvaleč Chvaleč Chvaleč Petříkovice Petříkovice u Trutnova Jívka Jívka Jívka Dolní Vernéřovice Hodkovice u Trutnova Horní Vernéřovice Janovice u Trutnova Studnice u Jívky Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Odolov Odolov Petrovice Petrovice u Strážkovic Strážkovice Strážkovice v Podkrkonoší Radvanice Radvanice Radvanice v Čechách Slavětín u Radvanic Rtyně Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší v Podkrkonoší Velké Svatoňovice Markoušovice Markoušovice Starý Sedloňov Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice 15

16 B.2. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉ ZÁKLADNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ Nové změněné celospolečenské, ekonomické i strukturálně správní podmínky bezprostředně ovlivňují územní rozvoj, mají úzkou návaznost na tvorbu a ochranu životního prostředí. Územní plánování pracuje v oblasti řízení s konkrétními nástroji, které vyžadují v rozhodovacím procesu zohlednit podmínky dosavadního vývoje, s cílem navázat na základní urbanistickou koncepci. To vyžaduje se soustředit na základní faktory dlouhodobého rozvoje území. Územním plánem velkého územního celku je třeba vytvořit návrh územních předpokladů pro tuto činnost včetně nástinu řešení problematiky energetických a vodohospodářských zdrojů i všech komunikačních a dopravních vztahů. Územní plán musí vyjadřovat především možnosti vývoje spíše než konečný budoucí stav, a to při zachování stávajících hodnot prostředí a za předpokladu respektování všech limitů využití území. Nedílnou součást celkového rozvoje tvoří ochrana přírody a krajiny, historického dědictví i jednotlivých památek, funkční aktivace atraktivních oblastí včetně obohacení o nové prvky. Koncepce vychází v podstatě ze stávajícího stavu resp. z dlouhodobého vývoje jednotlivých sídel (městských i venkovských) a ze skutečnosti, že síť těchto sídel je stabilizována. Urbanistická skladba charakteristická pro jednotlivé oblasti je zachována a při návrhu je vycházeno z komplexního posouzení dostupných podkladů při zhodnocení vzájemných vztahů a vazeb. Celková koncepce vychází z předchozích etap prací na ÚP VÚC a ze závěrů jejich projednání včetně podkladů uvedených v kap. A.1.2. Návrh řešení vychází ze základních předpokladů a podmínek vývoje území a je zde sledován prioritní cíl strategie rozvoje řešeného území, resp. celého regionu - vytvořit pro bydlící obyvatelstvo dobré podmínky pro život - bydlení, práci, služby i rekreaci. Návrh uspořádání území je koncipován s ohledem na demografickou prognózu se zohledněním možného rozvoje podloženého urbanistickou koncepcí, která vychází z územně technických podmínek, limitů využití území a zohledňuje i možnosti výhledu. Návrh ÚP VÚC vychází současně z konfrontace, která byla provedena v rámci řešení jednotlivých funkčních složek, ve vztahu k ÚPD jednotlivých měst, obcí a plně respektuje požadavky vyplývající ze skutečnosti, že převážná část řešeného území leží v CHKO. V koncepci rozvoje ÚP VÚC jsou vyznačeny plochy, které svým rozsahem ovlivňují nejen příslušné sídlo, ale i celý region. Stěžejní náplní těchto rozvojových ploch nadmístního významu je podpora bydlení, výroby, rekreace a sportu. Tyto plochy jsou navrženy v souladu se zásadami stanovenými Prognózou rozvoje území Královéhradeckého kraje a jsou potvrzeny příslušnými územními plány obcí. Dlouhodobé demografické předpoklady vyplývají ze skutečnosti, že z hlediska prognóz v řešeném území vycházejí nepříznivé vývojové tendence. Tyto tendence mohou být pozitivně ovlivněny velikostí migrace (kladného migračního salda), pro které jsou v koncepci ÚP VÚC vytvářeny územní podmínky - v souladu s vypracovanou ÚPD sídel - směřující nejprve ke stabilizaci a následně pak i k eventuálnímu nárůstu počtu obyvatel. Řešené území je mimořádně bohaté na přírodní, kulturní a historické hodnoty, kde je prioritním cílem udržení jejich funkčnosti a využití ve prospěch celého regionu jak pro cestovní ruch, tak i pro obohacení života obyvatel. 16

17 Koncepce ochrany přírodních a kulturních hodnot vychází z daných skutečností, respektuje je a navrhuje opatření na prohloubení této ochrany včetně doplňujících doporučení. Zároveň však vytváří takový hodnotový systém, který nevylučuje územní rozvoj, pouze stanovuje jeho regulativy a naopak využívá těchto hodnot pro zvýšení atraktivity daného území. U hodnot nadregionálního významu je třeba sledovat prioritu ochrany, a to vytvořením takových opatření, aby nedošlo k nenávratným škodám. Nezbytnou podmínkou pro stabilizaci i možný rozvoj je řešení infrastruktury, neboť zkvalitnění silniční sítě, rozšíření sítě železnic a doplnění ostatní technické infrastruktury umožní udržitelný rozvoj podnikání, zlepší životní podmínky obyvatel a zkvalitní životní prostředí. Komplexní náhled na řešení dopravního systému i další technické infrastruktury (energetika, vodní hospodářství, telekomunikace) jsou řešeny v souladu s požadavky vyplývajícími z ÚHZ a Souborného stanoviska a sledují cíl vytvořit technické podmínky nezbytné pro rozvoj celého řešeného území. Problematika je řešena nejen oborově, ale i komplexně při posouzení vzájemných vazeb. Výsledné koordinované řešení je obsahem Hlavního výkresu. Při sledování hlavního cíle - vytvoření podmínek pro stabilizaci trvale bydlícího obyvatelstva jsou v rámci koncepce ÚP VÚC sledovány i další okruhy, obory, které spoluvytvářejí podmínky pro možný rozvoj celého řešeného území. Zhodnocení možností nových aktivit v rámci dílčích oblastí (viz následující text) vychází ze stávajícího stavu posuzovaného z hlediska celkové koncepce ÚP VÚC. V případě důležitých souvislostí jsou závěry uvedeny u rozvojových předpokladů jednotlivých obcí. Významnou složkou dnešního života se stává rozvíjející se spolupráce jednotlivých obcí v rámci vytvářených mikroregionů na bázi sdružování obcí do dobrovolných svazků obcí. BYDLENÍ Průmyslově zemědělský charakter hospodářství řešeného území se odrazil i ve struktuře bytového fondu, kde převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a tedy i s převahou rodinných domů ve struktuře bytového fondu. Mezi lety došlo v regionu k nárůstu domů o 2,3 % tj. absolutně o 207 domů. Počet trvale obydlených domů dle SLDB 2001 činil 8 967, z toho rodinných domů bylo 7 742, což je 88,4 % z celkového počtu trvale obydlených domů. Počet neobydlených domů činil Tabulka: Domovní fond v roce 1991 a 2001 podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností dotýkajících se řešeného území Správní obvod obce s rozšířenou působností Trvale obydlené domy Počet rodinných domů k Počet rodinných domů v % k Počet neobydlených domů k Broumov ,6 929 Náchod (jen řešené , území) Trutnov (jen řešené ,4 532 území) Celkem řešené území ,

18 Mezi lety 1970 a 2001 došlo v regionu k nárůstu počtu bytů o 4,5 %, tj. absolutně o 747 bytů. Mezi lety 1991 a 2001 došlo k nárůstu bytů o 4%, tj. absolutně o 667 bytů. Počet neobydlených bytů činil 3 563, z toho plných 47 %, činí byty, které jsou využívány k rekreaci. Tabulka: Vývoj bytového fondu podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností dotýkajících se řešeného území Správní obvod obce s rozšířenou působností Počet trvale obydlených bytů Počet neobydlených bytů k Počet neobydlených bytů k sloužících k rekreaci Broumov Náchod (jen řešené území) Trutnov (jen řešené území) Celkem řešené území Základním předpokladem pro zvyšování rozsahu nové bytové výstavby bude i nadále růst ekonomiky a příjmové úrovně obyvatelstva. Dalším předpokladem pak je podpora vstupu investorů do oblasti bytové výstavy, pokračování realizace stimulačních nástrojů zaměřených na podporu výstavby nájemních bytů a postupné zvyšování účasti zaměstnavatelů na investičním procesu. Vedle podpory nové bytové výstavy je nutno zaměřit se v dalším období na větší podporu péče o existující bytový fond a jeho optimální využití. V této oblasti by měl být Královéhradecký kraj poradním orgánem, jeho regionální přístup k bytové politice by měl umožnit lépe reagovat na nebezpečí vzniku větších sociálních nerovností i na zachycení potřeb měnící se ekonomiky. Další role kraje by měly spočívat především v koncepční činnosti, ve vytváření právního a ekonomického rámce pro oblast bydlení a v koncipování a tvorbě podpůrných opatření. Kraj by měl rozhodovat o příjemcích státních dotací v rámci celostátních programů a měl by na svém území metodicky vést obce v oblasti územního rozvoje tak, aby byly připraveny realizovat svou bytovou politiku. Úloha obcí v bytové politice bude i nadále velmi významná - obce by měly poskytovat kraji informace nezbytné ke zpracování krajských programů bytové politiky, neboť trh bydlení je trhem významně lokálním. V rámci řešeného území je v územně plánovací dokumentaci jednotlivých měst a obcí s ohledem na očekávaný demografický vývoj několikanásobně vyšší územní rezerva pro bytovou výstavbu. Ze závěrů materiálu Průzkum venkovského osídlení a bydlení, který připravila Česká společnost pro rozvoj bydlení ve druhé polovině roku 2002, vyplynuly konkrétní poznatky, problémy a náměty pro oživení bytové výstavby. Jedná se především o: řešení nedostatku volných pozemků pro bytovou výstavbu ve vazbě na schválený územní plán, zajištění lokalit pro bytovou výstavbu kvalitní technickou infrastrukturou, budování podnikatelských a výrobních zón, které znamenají především příliv investic a vznik nových pracovních příležitostí, zajištění možnosti výstavby obecních bytů, zlepšení a podporu finanční stránky výstavby (nižší splátky úvěru, delší splatnost, vyšší příspěvek státu a stavebních spořitelen a pod.), využívání prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. 18

19 19

20 I nadále tedy zůstane bytová politika především v rukou obcí a měst, výjimečně budou v této oblasti vznikat projekty nadmístního významu. Role kraje v oblasti bydlení bude spočívat především v koncepční činnosti, vytváření právního a ekonomického rámce pro oblast bydlení a v koncipování a tvorbě podpůrných opatření. VZDĚLÁVÁNÍ Problematiku školství je třeba řešit koncepčně ve spolupráci mezi obcemi, městy, regiony, krajem, školskými úřady a v neposlední řadě také s ministerstvem školství. Problematikou vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy se zabývá také koncepční materiál Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje (DHZ) zpracovaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento materiál svou povahou představuje periodicky vyhodnocovaný a projednávaný materiál a jeho cílem je udržení vazeb mezi státní vzdělávací politikou a institucionálním vlivem krajských a obecních samospráv. V řešeném území je dostačující síť mateřských škol i základních škol. Vzhledem k předpokládanému pokračujícímu negativnímu vývoji populace v předproduktivním věku, způsobeném nízkou porodností, je třeba tuto síť průběžně optimalizovat se zohledněním spádovosti a dopravní obslužnosti u menších obcí nebo využít možnosti sloučení MŠ se ZŠ. Toto opatření však není vždy možné, a proto bude třeba hledat jiné citlivější řešení (např. zřizení školních autobusů atd.). Střední školství je v řešeném území zastoupeno sítí státních i soukromých škol (viz. tabulka Vybraná vzdělávací zařízení v řešeném území) nabízejících úplné střední všeobecné a odborné vzdělání a střední odborné vzdělání v omezené škále oborů. I v tomto regionu se snižuje počet žáků a studentů studujích na středních školách, čímž je nutné se zabývat. Dalšími problémy mohou i zde být roztříštěná oborová nabídka a nedostatečné provázání spolupráce mezi školami, podnikatelskou sférou a úřady práce. Průběžnou optimalizací je třeba vytvořit takovou oborovou nabídku (např. snižováním počtu škol, které vyučují stejné obory), která bude odpovídat očekávaným potřebám trhu práce, ale hlavně dlouhodobým potřebám hospodářství regionu a také pokrývat dlouhodobé potřeby jednotlivých skupin profesí. K tomu byl vytvořen v Královéhradeckém kraji poradní orgán Komise pro rozvoj lidských zdrojů ze zástupců výrobní sféry, vzdělávací sféry, úřadů práce i nevládních neziskových organizací, a dalších zainteresovaných subjektů, přispívající rovněž k formování zájmu budoucích uchazečů i jejich rodičů o regionálně perspektivní obory. Přitom bude třeba kontinuálně sledovat a reagovat na rozvojové trendy celosvětové, ale i regionální úrovně. Vyšší odborné školy a vysoké školy v řešeném území nejsou. Studenti dojíždějí do škol v Královéhradeckém kraji i mimo něj. Tabulka: Vybraná vzdělávací zařízení v řešeném území Správní obvod obce Název školského zařízení Sídlo školského zařízení s rozšířenou působností Broumov Gymnázium Broumov Střední odborné učiliště společného Teplice nad Metují stravování Základní umělecká škola Broumov Středisko volného času Ulita, dům dětí a mládeže Broumov 20

21 Správní obvod obce Název školského zařízení s rozšířenou působností Náchod (jen řešené území) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSO Hronov, s.r.o. Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Základní umělecká škola Základní umělecká škola Trutnov (jen řešené Střední odborné učiliště a Učiliště území) Základní umělecká škola Sídlo školského zařízení Hronov Hronov Velké Poříčí Hronov Police nad Metují Malé Svatoňovice Rtyně v Podkrkonoší V oblasti zájmových a volnočasových aktivit, které významně přispívají k prevenci sociálně patologických jevů, se doporučuje podporovat rozvoj občanských sdružení a jiných spolků působících v této oblasti (v Broumově - TJ Slovan, Aeroklub Broumov, TJ Jiskra Olivětín, Pěvecký sbor Stěnavan, Komorní soubor Canticum, Dobrovolné sdružení milovníků divadla Propadlo, Loutkářský soubor Brum, Dechová hudba Broumovanka, Country skupina Modrá tráva, Občanské sdružení Diakonie Úpice, Začít spolu, v Hronově - TJ Sokol Velký Dřevíč, Aeroklub Hronov, Turistický oddíl mládeže Vodáci, Bowling klub, Volejbalový klub, v Polici nad Metují - TJ Sparkak, TJ Sokol, Ochotnický spolek Kollár, v Teplicích nad Metují TJ Slavoj, Hasiči, Myslivci, Rybáři, Zahrádkáři, Klub důchodců, Klub invalidů, v Adršpachu TJ Jiskra, Hasiči, ve Rtyni v Podkrkonoší - Orel-Jednota, TJ Baník a další spolky působící ve městech a obcích regionu) a pracujících zejména s dětmi a mládeží, spolupracovat s nimi, poskytovat poradenskou činnost a pomáhat při hledání vhodných zdrojů pro financování jejich činností. Je třeba řešit také ekonomické a materiální podmínky pro rozšiřování organizovaných i neorganizovaných forem tělovýchovy a sportu, zajišťování výstavby, rekonstrukcí a provozování sportovních zařízení, péči o sport pro všechny věkové skupiny a přípravu talentovaných sportovců včetně zdravotně postižených občanů a seniorů. Dále by bylo vhodné podporovat činnost institucí, jejichž hlavní činností je zájmové vzdělávání základní umělecké školy (ZUŠ v řešeném území působí 4, viz. tabulka), školní družiny, domy dětí a mládeže, plavecké školy, jazykové školy, střediska ekologické výchovy atd. U ZUŠ bude třeba podporovat změnu sítě a homogenizaci jejich vzdělávací nabídky a především zřizovatelské funkce. Dále také je třeba motivovat školy a školská zařízení k polyfunkčním činnostem pro využití volného času mládeže (po vyučování). SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální péče a její služby stále ještě převážně využívají starší spoluobčané a občané s nějakým zdravotním postižením, u nichž se projevuje snížení schopností, např. schopnost zajistit si stravu, postarat se o svou osobní hygienu, schopnost samostatné chůze atd., tedy jsou využívány spíše služby základní, preferenční (hygiena, zprostředkování kontaktu s okolním prostředím, pomoc při zajištění chodu domácnosti, stravování, terapie, ubytování, vzdělávací a aktivizační služby) než intervenční druhy sociálních služeb (odborné poradenství, domy na půli cesty, denní centra, terapeutické komunity, azylové domy), které jsou stále ještě nedoceňovány. Zařízení sociální péče na Náchodsku vlastní subjektivitu nemají, tyto organizace jsou řízeny Okresním centrem sociálních služeb Náchod. Vedle zařízení krajských existují na řešeném území i další zařízení a služby provozované obcemi, městy a neziskovými organizacemi (viz. tabulka Vybraná zařízení sociální péče). 21

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Územní plán velkého územního NÁVRH

Územní plán velkého územního NÁVRH Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO NÁVRH NÁVRH REGULATIVŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZÁŘÍ 2005 ÚP VÚC ADRŠPAŠSKO - BROUMOVSKO Návrh regulativu územního rozvoje OBSAH D.1. ÚZEMNÍ ROZSAH PLATNOSTI

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Územní plán obce města Litvínov

Územní plán obce města Litvínov Územní plán obce města Litvínov Zadání změny č. 5 územního plánu Litvínova prosinec 2006-1 - OBSAH Identifikační údaje... 3 a) Důvody pro pořízení změny č.5 územního plánu obce a stanovení hlavních cílů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic Změna č. 1 územního plánu obce HLAVATCE stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více