Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni pro vstup do školy. Učitelé naší školy se snaţili navodit milou a pohodovou atmosféru a budoucí prvňáčci se v našem prostředí brzy cítili jako doma :-). Z proběhlé akce máme radost, děti byly velmi šikovné a za své snaţení při zápisu si pak domů odnesly hezké dárky. Některé dokonce pro nové školáky vyrobili ţáci naší školy. Na závěr uţ snad jenom pár slov... Milí předškoláčci, srdečně vás u nás vítáme a věříme, ţe se vám tu bude líbit. Zároveň vám drţíme všechny palce, ať vás provázejí jen samé úspěchy. "Nebojte se, račte dál, každý se tu s námi smál, jsme tu pro vás, milá dítka, vítám Péťu, Anežku i Vítka, přejeme vám hodně radosti a při učení žádné starosti." Michal Strnad, zást. ředitele

2 Zpravodaj Zajímavosti ze školního dění Ze ZŠ Mládežnická vedou okna do pravěku Jiţ tradičně proběhl na naší škole projektový den s názvem Okno do pravěku. Ţáci 6. tříd si zopakovali a prohloubili učivo o pravěku. V šestihodinovém bloku se vţili do společenství pravěkých lidí. Ve svých tlupách plnili různé úkoly. Napodobovali pravěké jeskynní malby, vyráběli misky ze šamotové keramické hmoty, seznámili se hrnčířským kruhem. Svět pravěku však propojili se současnou dobou. Informace o ţivotě v daném období získávali z internetu, encyklopedií, filmového dokumentu. Uzavření celého projektu čeká ţáky na jaře, kdy se vydají do centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Zde si prakticky vyzkouší některé další činnosti a dovednosti pravěkých lidí, seznámí se s jejich obydlími a způsobem ţivota. Zimní výlet za zvířátky Konečně sněţí. Takhle vypadá pravá zima. A co zvířátka v lese? Nemají hlad? Domluvili jsme se ve 2.B s paní učitelkou a vydali se podívat za nimi. Kam? No přeci ke krmelci. Protoţe jsme byli první lidé, kteří je šli dnes navštívit, museli jsme si cestu prošlapat. To bylo stop u krmelce. Trefí sem snad všechna lesní zvířata a najdou tu vţdy něco na zub. Nosí jim sem jídlo myslivci a také hodní lidé. Snad se sem ještě letos v zimě vrátíme a přineseme další nadílku. Ţáci 2. B Stránka 2

3 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zadními vrátky za zvířátky Děti z 1.A se ve středu vydaly za zvířátky do lesa. Byl nádherný slunečný den a my jsme se ven uţ od rána velmi těšili. Sníh se zdál být zářivě třpytivý a krásně nám křupal nohama. Sluníčko se na nás smálo a v lese jsme zahlédli mnoho zvířecích stop. Vzali jsme z domova zvířátkům na zub něco dobrého. Doufáme, ţe si na naší svačince pěkně pochutnají. Děti z 1. A a p.uč. M. Strnadová Chcete vidět, co všechno vzniklo v hodinách robotiky a IVT na ZŠ Mládeţnická v prvním pololetí školního roku ? Tak se podívejte na YouTube! (odkaz téţ v aktualitách na Michal Strnad, vyučující robotiky Krkonoše očima dětí I v letošním školním roce jsme při výtvarné výchově a speciální výtvarné výchově připravovali soutěţ, kterou vyhlašuje KRNAP se sídlem ve Vrchlabí, a to Krkonoše očima dětí. Na soutěţi se podílely: 7.A, 7.B, 8.B, SVV Do celostátního kola jsme vybrali jen nejlepší práce těchto ţáků: 7.A - K. Hájková, 7.B - L. Drahý, 8.B - P. Kaufmann, V. Petrovová, F. Geisler, D. Vrkoslav, F. Mahrla, D. Tláskalová, S. Frintová, SVV - S. Černá, T. Ročková, R. Šrytrová, T. Jeţková, Z. Pacáková, K. Pešková. Stránka 3 Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů. Daniela Kobrlová

4 Zpravodaj Chemická olympiáda 2011/2012 kat. D V tomto školním roce jiţ tradičně proběhlo školní kolo CHO, jehoţ zadání si vyzvedlo 13 ţáků 9. tříd. S domácím řešením teoretické části se však úspěšně poprala jen čtveřice z nich. Pro nemoc jedna ţákyně nedokončila a zbývající výsledky představuje tabulka: JMÉNO Teorie LP Test CELKEM Tichý L. 56,5 b. 29 b. 56 b. 141,5 Mohelská K. 37,5 b. 29 b. 58 b. 124,5 Vašková L. 50 b. 29 b. 58 b. 137 Ježková T. 28,5 b. nemoc Tato trojice si zaslouţí gratulaci a dvojice nejúspěšnějších nás bude reprezentovat na okresním kole. Chemická olympiáda není jediná soutěţ, do které se ţáci zapojují, ale v prosinci jsme byli ještě na Vánočním chemickém turnaji na SŠIS ve Dvoře Králové (viz. foto). Olympiáda z českého jazyka Dne proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 33 ţáků 8. a 9.tříd. Řešili převáţně logické úkoly, doplňovali a vysvětlovali rčení, řešili dvojznačný nadpis novinového článku, tvořili věty a slovní spojení a libovolnou formou zpracovali slohový úkol na téma Za dveřmi je. Nejvyššího počtu bodů dosáhli M. Chrtková z 9.B, T. Kazda a J. Ildţa (oba z 9.A), na druhém Stránka 4

5 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 místě se umístila T. Motlová z 9. B. Z 8. tříd si nejlépe vedly S. Frintová a D. Hejnová z 8.B. První dva nejlepší postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Učitelé ČJ Historický postup ZŠ Mládežnické Dne se na Základní škole V Domcích uskutečnilo okresní kolo v košíkové. Naši ţáci Tomáš Kazda, Pavel Matějka, Marek Kancok, Petr Kocourek, Jakub Tyl a René David, se ukázali v nejlepší světle a turnajem prošli, jak se říká, bez ztráty kytičky. Ţádnému druţstvu nedali šanci a navázali na vítěznou vlnu z okrskového kola. Postup do krajského kola je historicky prvním postupem ZŠ Mládeţnické, jak sám pohár napovídá, od roku Tímto klukům moc děkuji za předvedenou hru a za vzorné reprezentování naší školy. Budeme drţet palce v krajském kole, které se koná v Jaroměři. p. uč. Šembera kab. TV Stránka 5

6 Zpravodaj Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro Vás připravili obvyklou nabídku letních táborů. I. běh Horní Bradlo Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Michal STRNAD Zaměření: : The Return Of The Legends : Ţivot je jako otevřená kniha, nikdy nevíš co je na další stránce za příběh Starý knihovník skrýval ve své knihovně nejznámější, přesto před celým světem ukrytou, tajuplnou knihu všech legend světa. Knihu, která nikdy neměla být lidmi otevřena V knihovně uţ však kniha přestává být v bezpečí, proto ji knihovník odváţí na tajné místo, a brzy na to za záhadný ch okolností umírá... Existuje v dnešní době bezpečné místo? Lze někam nějakým způsobem přemístit vzácnou, všemi mocnými organizacemi světa hledanou knihu tak, aby si toho nikdo nevšiml? Kniha jiţ nemá svého stráţce a nejmocnější z mocných vysílají své nohsledy, aby ji vypátrali Poslední zprávy říkají, ţe se kniha nachází kdesi uprostřed hvozdů, v horách obsahujících ferrum, v blízkosti toku, který pramení nad ob- Stránka 6

7 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 cí pojmenované po Filipovi, nedaleko velkého zadrţovadla vody, v sousedství 600 let starého českého národního stromu, na historickém území pánů Kustošů ze Zubří lokalizace se zdá být téměř dokončená Pojďme knihu najít dříve, neţ se dostane do nepravých rukou a nahlédněme s její pomocí do významných okamţiků světových dějin! II. běh Horní Bradlo (dříve III. běh) Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ Zaměření: Horymír Brada detektivní kancelář Nabízené sluţby: vyhledávání pátrání monitorování odhalování bezpečnost diskrétnost rychlost kvalita. Smysl pro spravedlnost a profesionální detektivní sluţby za nízké ceny. Naše detektivní kancelář má vynikající pověst, coţ nám přináší velké mnoţství zakázek. Proto potřebujeme i Tvou pomoc!!! III. běh PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Termín: a Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin Věková kategorie: třída Cena poukazu: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ Zaměření: Prázdninová jízda Přijďte s námi rozjet prázdniny na plno! Na kaţdý den je připraven bohatý program plný výletů, zábavy, záţitků, her a tvoření. Stránka 7

8 Zpravodaj Florbalový kemp ZŠ Mládežnická Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 1.700,-Kč Hlavní vedoucí: Věra MENZELOVÁ Florbalový kemp se zaměřením na rozvoj herních dovedností pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Cena obsahuje i celodenní stravu a ubytování! Přihlášky na všechny tyto tábory a kemp si můžete vyzvednout v KZČ Eldorádo od čtvrtka od 7:30hod. Bližší informace získáte na tel nebo na u pracovníků KZČ. Akce chystané na leden I v únoru zasáhnou do bojů ve svých soutěţích naše florbalové týmy: junioři Jihlava juniorky Hostinné elévové Dobruška st. ţáci Rtyně v Podkrkonoší elévové Jaroměř Dne proběhne další sběrový den. Starý papír můţete odevzdat u šaten na 2. stupni ZŠ v časech 7:30 8:30 a 14:00 16:00. Ve dnech 18. a 19. února se v tělocvičně ZŠ Mládeţnická uskuteční 1. ročník softbalového turnaje Trutnovská dračice. Tento turnaj přímo navazuje na tradičního Trutnovského draka a je určen mladším softbalistkám. I naše škola se zapojí do celostátní výtvarné soutěţe Celé Česko čte dětem. Více informací naleznete v letáčku na jiném místě Zpravodaje. Pololetní střelecká soutěž Krouţek sportovní střelby uspořádal v pondělí 23. ledna Pololetní soutěţ mládeţe 40 ran ze vzduchové pušky na sklopné terče. V kategorii mladší dorostenci obsadili přední místa tito chlapci: 1. Priputen Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov 2. Brát Lukáš, ZŠ Svoboda n. Úpou 3. Vorel Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov Blahopřejeme! Stránka 8

9 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV ročník softballového turnaje Trutnovský drak O víkendu se v hale ZŠ Mládeţnická konal jiţ 31. ročník softballového turnaje Trutnovský drak, tentokrát určený kadetkám, tzn. hráčkám do 16ti let. Pořádající klub SK Horní Staré Město, oddíl softballu postavil dokonce dvě druţstva, a to kadetky a ţákyně z Eldoráda. Turnaj byl opět velmi dobře obsazen a hrály se velice kvalitní zápasy. Pořadí ve skupinách: 1. Brzeg Polsko 1. SK Dvůr Králové 2. Eagles Praha 2. Mladé Buky kadetky 3. Trutnov kadetky 3. Joudrs Praha 4. Storms Praha 4. Kotlářka Praha 5. Výběr týmů 5. Trutnov ţákyně Výsledky ze zápasů o umístění: Výběr týmů Trutnov ţákyně 36:14 Storms Praha Kotlářka Praha 27:26 Trutnov kadetky Joudrs Praha 27:14 Mladé Buky Eagles Praha 32:31 Brzeg Polsko SK Dvůr Král.n.L. 18:21 Konečné pořadí: 1. SK Dvůr Králové nad Labem 2. Brzeg Polsko 3. Mladé Buky 4. Eagles Praha 5. Trutnov kadetky 6. Joudrs Praha Stránka 9

10 Zpravodaj 7. Storms Praha 8. Kotlářka Praha 9. Trutnov ţákyně Jako nejuţitečnější hráčka byla při anketě koučů a rozhodčích vyhlášena Aneţka Bartoňová, hrající za Kadetky Trutnov, jako nejlepší pálkařka to byla Adéla Školová z SK Dvůr Králové nad Labem a jako nejlepší polařka hráčka týmu Brzeg z Polska. Do tradiční síně slávy byl nominován Ing. Jaromír Seidl, předseda softballového oddílu SK Horní Staré Město. Poděkování patří určitě jemu za perfektní organizaci turnaje, všem rozhodčím, rodičům a sponzorům, klubu Eldorádo, jmenovitě paní Janě Burešové a fanouškům. Další pozvánka je na turnaj ţákyň, který se uskuteční opět na ZŠ Mládeţnická v termínu února 2012 jako 1. ročník Trutnovské dračice. Text: Mgr. Jana Klempířová Foto: Tomáš Pek ReBels team informuje ReBels team - dívčí formace ReBels team Trutnov se od začátku roku připravuje na novou sezonu 2012 ve třech víkendových soustředěních na ZŠ Mládeţnická. Příprava bude finišovat na začátku března na jarním soustředění v Hostinném. Na přípravě se podílejí trenéři ze Sokola Praţského - Marek Divoký - mistr ČR 2010, 2011 v kat. B, Aneta Vnoučková - dvojnásobná mistryně světa formací 2008, 2009, mistryně Evropy 2010, Roman Hladík - vicemistr ČR 2011 kat."c" a Filip Endris - mistr ČR junior Podle slov trenérů je příprava ve všech oblastech náročná, avšak má pro dívky velký význam při tvoření sestav a nabírání kondice. Formace ReBels teamu se staly na podzim jasnou jedničkou ČR v malých formacích junior a děti, kde se dívky umístily v Praze i v Karlových Varech na 1. místě. V nadcházející sezóně chtějí děvčata obhájit svá umístění a pasovat se na nejlepší formace ČR roku ReBels team do této sezóny posílá na závody tři formace junior a děti. Na jaře budete mít moţnost vidět celý ReBels team na Akademii ZŠ Mládeţnická a KZČ Eldorádo, které nám poskytuje s vedením školy úţasné zázemí, za coţ jim patří velký dík. Zumba ReBels teamu Trutnov - děti Zumba se pro ReBels team stala obrovským přínosem. Díky tomuto projektu se ReBels team Trutnov rozšířil o mnoho nováčků chlapců a dívek ve věku 4-13 let. Zumba se stala pro malé rebeláky velkou zábavou a podle reakcí dětí i rodičů se vydal Rebels team správnou cestou. Na jaro 2012 se i naši nejmenší připravují pod taktovkou Janičky Čechové na své první závody. Od holek a kluků se čeká v prvé řadě nabírání nových zkušeností a moţnosti se někam podívat. Zumbata čeká před prvním závodem soustředění v Hostinném nebo na ZŠ Mládeţnická. Stránka 10

11 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zumba pro dospělé Pro maminky a tatínky pořádá ReBels team Trutnov pravidelně kaţdé úterý zumbu pro dospělé na ZŠ Mládeţnická od 19 do 20 hod. V poslední době k nám chodí stále více maminek s dětmi, které nemohou chodit na zumbu pro děti z časových důvodů. Neváhejte a pojďte zhubnout do plavek a zbavte se pár přebytečných kil. Na všechny se těší stále energická a usměvavá lektorka Janča Čechová. V létě bude vekou novinkou ReBels teamu zumba pod širým nebem U Pěti Buků, kde mimo zumby proběhne aerobic, streat dance house pod vedením certifikovaných lektorů ověnčených řadou titulů - pro příklad Petra Mochowá, Pepa Kosina, Janča Čechová, Monika Peroutková atd. Hip Hop a streat dance - Just dance Hip hop ReBels teamu Trutnov nezůstává v přípravě na novou sezónu od ostatních teamů ani o krůček pozadu. Hiphopéry čeká na jaře řada závodů, ve kterých změří své síly s ostatními. Pod vedením Pepy Kosiny - vítěz battlů, Péti Mochowé - trenérka T-BASS HK a vítězka skupiny roku 2011 se svoji skupinou a Tomáše Sedláčka - vítěz skupiny východních Čech 2010, tvoří nové choreografie. Hip hop čeká na jaře soustředění v Hostinném a na ZŠ Mládeţnická. ReBels team vystoupí na Dni Tance 2012 Rebels team Trutnov vystoupí v měsíci dubnu v UFFU na Dni tance, na který se připravuje společně s několika skupinami z Trutnova. Téma celé akce je Labutí jezero v novém stylu Jsou-li mezi Vámi dívky či chlapci, kteří se chtějí stát součástí některého z úspěšných oddílů ReBels teamu, můžete se přihlásit na popřípadě u vedoucího oddílu - Davida Laušmana , Poděkování ReBels teamu Jménem ReBels teamu Trutnov bychom chtěli poděkovat všem rodičům za účast na vánočním večírku 2011 v kině ZŠ Mládeţnická. Vedení oddílu by chtělo vyjádřit velký dík vedení KZČ Eldoráda, Janě Burešové, Danovi Kuchařovi a Simoně Jehličkové za pomoc na celé akci, ale i za spoustu oddané práce, která našemu oddílu velice pomáhá. Velký dík patří i vedení ZŠ Mládeţnická za skvělé zázemí, především panu řediteli Zdeňku Gécovi a panu Vlastimilu Matějákovi, který má pro tréninky a závodění velké pochopení :) David LAUŠMAN Stránka 11

12 Zpravodaj POZOR - dočasná změna v provozu školního klubu Chobotnice! Z důvodů úprav, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb ve školním klubu Chobotnice, bude ve dnech provoz školního klubu přesunut do místnosti B1/101 (vedle šaten 4. a 5. tříd) a konec provozu bude v těchto dnech v h. Děti budou přicházet a odcházet hlavním vchodem (zvonek označený "kancelář"). Od úterý se školní klub vrátí do svých prostorů i obvyklé provozní doby. Děkujeme za pochopení. Zároveň upozorňujeme na to, po těchto změnách budou dětem nabídnuty i nové aktivity, které rozjedeme v týdnu od 13. do (podrobnosti na jiném místě Zpravodaje). Další novinkou je i obnova inventáře a vybavení vybavení na stolní tenis (pálky, síťka, míčky), VELKÉ molitanové kostky, stolní hry (Activity Junior, Ubongo, Cabo da Roca, Dostihy a sázky, Světový film), audio systém JVC Boomblaster, nová LCD TV 101cm, větší mnoţství materiálu a potřeb pro vyrábění v rámci běţného programu. Další nové vybavení bude pro děti připraveno od září 2012, kdy k nové TV připojíme herní konzoly XBOX360 vč. pohybového senzoru KINECT, abychom si mohli vychutnat různé sportovní a pohybové hry, které nám rozhýbou celé tělo! Další upozornění se týká provozu o jarních prázdninách v termínu , kdy je ŠK Chobotnice z důvodu malého počtu přihlášených ţáků UZA- VŘEN. Klub zájmové činnosti Eldorádo při ZŠ Mládežnická, Trutnov vyhlašuje školní kolo soutěže PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2012 Stránka 12

13 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Soutěžní kategorie: I třída II třída III třída Své práce - o velikosti kartónu minimálně A4 odevzdávejte nejpozději do do Klubu ZČ Eldorádo. Na zadní stranu čitelně napište: jméno, příjmení, věk Nejlepší práce budou odměněny a dále zaslány do celostátní výtvarné soutěže Plakát Celé Česko čte dětem Váţení přátelé, MK Ţelvička rozšiřuje provoz volných herniček také na pondělí od 9 12h. V ostatních dnech zůstává provoz beze změn. Vyuţijte kromě cvičení pro děti, také cvičení pro dospělé - kaţdou středu od 10:30 11:30h a cvičení pro těhotné - kaţdý pátek od 9:30 10: 30h. Pravidelný provoz: PONDĚLÍ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 10:00 MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI ÚTERÝ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 10:30 KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 1-2 roky 9:00 a 9: 30 KLUBÍČKA - cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců - 1 rok STŘEDA 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 RARÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 2 let 10:30 AEROBIK PRO DOSPĚLÉ - aerobní i posilovací blok s vyuţitím expanderů, overballů nebo gymballů Stránka 13

14 Zpravodaj ČTVRTEK 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 NOTIČKA - hravé zpívání, hudební nástroje, tanečky, rytmus... 10:30 STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - rozvoj a kontrola všestranného psychomotorického tj. (psychického a pohybového) vývoje dítěte 16:30 SVĚTLUŠKY - taneční průprava pro děti od 4 let. Tančí se bez rodičů. PÁTEK 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 10:00 ŠIKULKA - výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče KARNEVAL od 16h srdečně Vás zveme na řádění v maskách, které pořádáme ve spolupráci s MC Karolínka podrobné informace najdete na internetových stránkách Ţelvičky i Karolínky, předprodej vstupenek zajišťují obě centra BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB přijímáme oblečení, obuv, sportovní potřeby a potřeby pro děti, hry a hračky. Nepřijímáme zimní oblečení a obuv pouze věci čisté a zachovalé ceny zaokrouhlené na desítky, za kaţdý neprodaný kus 2,- Kč pouze s vlastním seznamem (kaţdá poloţka na samostatný řádek) seznam si můţete stáhnout na našich stránkách (www.zelvicka.webnode.cz)!!! ke kaţdému kusu připočítáme 10% z ceny PŘÍJEM 9 18 h PŘÍJEM 9 12 h PRODEJ h PRODEJ 9 18 h VRACENÍ VĚCÍ h (nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu) MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI určené nejen maminkám v posledním trimestru těhotenství. Lektor - Mgr. Iva Bolehovská ~ tel nebo na stránkách Ţelvičky. ÚNOR 6., 13. a BŘEZEN 5., 12. a SPRÁVNÉ STIMULACE ÚNOR - SKUPINA 6-12 měsíců a BŘEZEN - 1. SKUPINA 0-6 měsíců - 8. a SKUPINA 6-12 měsíců a DUBEN - SKUPINA 0-6 měsíců - ČTVRTEK 5. a Lenka Kuchařová DiS. Stránka 14

15 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Stránka 15

16 Leden 2012 Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče S účinností od platí novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. a zveřejněná na stránkách MŠMT (www.msmt.cz). Novela obsahuje některé podstatné změny v přijímacím řízení, např.: 51 odst. 5, jenž obsahoval povinnost základních škol vydat žáku výstupní hodnocení, byl zrušen 60 odst. 7, zní: Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (termín ). Postup při vyplňování a odevzdávání přihlášek: pokud budete chtít vytisknout přihlášky ve škole, odevzdá ţák výchovnému poradci nejpozději do pondělí lístek se jménem, adresami vybraných škol, oborem vzdělání (kódem a názvem) a podpisem zákonného zástupce na vytištěných přihláškách, které ţáci obratem dostanou, zkontrolujte prosím osobní údaje, doplňte termín přijímací zkoušky, podpisy ţáka a zákonného zástupce, místo, datum a lékařské potvrzení (pokud ho škola vyţaduje) za kaţdou vytištěnou přihlášku ţák zaplatí 10,- Kč pokud si ţák vyplní přihlášku sám, předloţí ji ke kontrole a k orazítkování nejpozději do potvrzené přihlášky ţáci (rodiče) sami doručí vybraným školám nejpozději do k přihlášce můţete přiloţit kopie diplomů ze soutěţí a olympiád (1. 3. místo v okresním a krajském kole), popř. platnou zprávu z PPP S pololetním vysvědčením ţák obdrţí proti podpisu částečně vyplněný Zápisový lístek. Ten odevzdá pouze na jedné zvolené střední škole, na kterou byl přijat. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (vyvěšením seznamu přijatých uchazečů na webu školy nebo na dveřích školy). Další informace naleznete na stránkách školy: popř. se obraťte na výchovného poradce. Ing. Lidmila Kuříková výchovná poradkyně Stránka 16

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Stránka 2 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Rozšířená výuka tělesné výchovy 2014/2015 Milí rodiče, i pro školní rok 2014/2015 vám a vašim dětem nabízíme

Více

CHALUPA JESTØEBÍ BOUDA, KDE PROBÌHNOU LYAØSKÉ VÝCVIKY

CHALUPA JESTØEBÍ BOUDA, KDE PROBÌHNOU LYAØSKÉ VÝCVIKY 3 únor 2005 CHALUPA JESTØEBÍ BOUDA, KDE PROBÌHNOU LYAØSKÉ VÝCVIKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Telefon: 499 859 951, fax: 499 859 991 www: www.zsmltu.cz, e-mail: mladeznicka@zsmltu.cz strana

Více

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz.

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz. Krouţky zahajují svou činnost v týdnu od 26. 9. 2011 a končí první týden v červnu 2012. Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do čtvrtka 15. 9. 2011. O

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

První den ve škole 1. září 2011. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

První den ve škole 1. září 2011. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 První den ve škole 1. září 2011 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zpravodaj Florbalový kemp 2011 V pondělí 22. srpna se na Základní škole Mládežnická konal již druhý ročník florbalového kempu

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

v těchto oborech: Rozšířená výuka informatiky Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na kopanou (jen chlapci) a florbal (chlapci i dívky)

v těchto oborech: Rozšířená výuka informatiky Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na kopanou (jen chlapci) a florbal (chlapci i dívky) Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 škola s bohatými tradicemi a stabilizovaným pedagogickým sborem, s moderním vybavením, se zajímavými doplňujícími aktivitami a rozsáhlou nabídkou zájmové činnosti

Více

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD Co uvnitř najdete družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 datum čas pořadatel

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Kolik tříd otevíráme? Kolik žáků přijímáme? Pro školní rok 2015/2016

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz.

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz. Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 24. 9. 2012 a končí první týden v červnu 2013. Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do pátku 14. 9. 2012. O termínu

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

OTEVŘENÉ M ČR FSKA 27. FUNAKOSHI CUP

OTEVŘENÉ M ČR FSKA 27. FUNAKOSHI CUP KARATE KLUB SPORT RELAX VÁS ZVE NA OTEVŘENÉ M ČR FSKA 7. FUNAKOSHI CUP 9.. 0 ČESKÁ LÍPA - Sportovní hale, vedle Kauflandu Hrnčířská ulice PROGRAM : 8,0 9, Prezentace - jen úpravy 9, 9,0 Slavnostní zahájení

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu OCo uvnitř najdete Oco nového od září Oprvní zářijové akce OInformace KZČ eldorádo Odalší ohlédnutí za letními tábory Oinformace ze sportu OFoto ohlédnutí za 1. zářím 2008 O Duncan jánské lázně Na naší

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny

Více

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička Věděli jste, že je Česko softballovou velmocí? Softball, pálkovací hra podobná baseballu, není pro Čechy jiţ jen exotickým sportem známým z amerických filmů. Naopak, v posledních letech sklízí na evropské

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům.

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům. Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole Přihlášky budou vytištěny ve škole na počítači. Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Zdravá výživa I v letošním roce proběhl projekt Týden zdraví. V rámci výuky děti absolvovaly různé aktivity

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD: Do 30. 11. 2013 musí být podány přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (kód oboru začíná na 82), kde se konají talentové zkoušky v průběhu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák má k dispozici 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria 1. kola

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria 1. kola Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria 1. kola 1. Všeobecná ustanovení Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Kam na střední školu?

Kam na střední školu? Příjímací řízení v roce 2017 Kam na střední školu? Důležité informace pro rodiče vycházejících žáků Co bych měl (-a) vědět? Jaké obory škola vyučuje Jaký je výstup pro daný obor Jak dlouho trvá studium

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

MISTROVSTVÍ ČR FSKA Česká Lípa

MISTROVSTVÍ ČR FSKA Česká Lípa FSKA a KARATE SPORT RELAX VÁS ZVE NA MISTROVSTVÍ ČR FSKA 6.. 06 Česká Lípa Sportovní hale, vedle Kauflandu Wedrichova ulice PROGRAM : 8,0 9, Prezentace - jen úpravy 9, 9,0 Slavnostní zahájení 9,0,00 Eliminace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení Vyhlášení výsledků přijímacího řízení Pro 1. ročník ve školním roce 2015/2016 máme zřizovatelem povoleno otevřít 4 třídy v denní formě vzdělávání. Kritéria pro přijímací řízení stanovila ředitelka školy

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích 1. Zveřejnění ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: a) obory vzdělání,

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

listopad 2005 Provoz: Ráno PO-PÁ 7:00 7:45 Odpoledne PO ČT 12:45 18:00 Klub je určen žákům II. stupně.

listopad 2005 Provoz: Ráno PO-PÁ 7:00 7:45 Odpoledne PO ČT 12:45 18:00 Klub je určen žákům II. stupně. 3 listopad 2005 Provoz: Ráno PO-PÁ 7:00 7:45 Odpoledne PO ČT 12:45 18:00 Klub je určen žákům II. stupně. 15 PŘIJÍMÁME NÁVRHY NA NÁZEV KLUBU. Nejlepší bude ohodnocen. Pojďte s námi vytvořit místečko, kde

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů Obsah Školní poradenské pracoviště... 2 Sportovní akce, soutěže, kultura:... 3 Mikulášská - pozvánka:...

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Tým Fotbálek děti (2014-6)

Tým Fotbálek děti (2014-6) Tým Fotbálek děti (2014-6) Obec JINOČANY TJ SOKOL JINOČANY Založení spolku Připravil : (Milan Lžičař, trenéři fotbálku děti ) Předseda : (Milan Lžičař) Místopředseda : (Milan Majer, Michal Franěk) 4-9

Více

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička Věděli jste, že je Česko softballovou velmocí? Softball, pálkovací hra podobná baseballu, není pro Čechy již jen exotickým sportem známým z amerických filmů. Naopak, v posledních letech sklízí na evropské

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Burza středních škol. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Burza středních škol. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Burza středních škol V pondělí 22. listopadu se uskuteční v naší škole již devátá prezentace zástupců středních škol. Srdečně zveme všechny vycházející žáky,

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více