Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni pro vstup do školy. Učitelé naší školy se snaţili navodit milou a pohodovou atmosféru a budoucí prvňáčci se v našem prostředí brzy cítili jako doma :-). Z proběhlé akce máme radost, děti byly velmi šikovné a za své snaţení při zápisu si pak domů odnesly hezké dárky. Některé dokonce pro nové školáky vyrobili ţáci naší školy. Na závěr uţ snad jenom pár slov... Milí předškoláčci, srdečně vás u nás vítáme a věříme, ţe se vám tu bude líbit. Zároveň vám drţíme všechny palce, ať vás provázejí jen samé úspěchy. "Nebojte se, račte dál, každý se tu s námi smál, jsme tu pro vás, milá dítka, vítám Péťu, Anežku i Vítka, přejeme vám hodně radosti a při učení žádné starosti." Michal Strnad, zást. ředitele

2 Zpravodaj Zajímavosti ze školního dění Ze ZŠ Mládežnická vedou okna do pravěku Jiţ tradičně proběhl na naší škole projektový den s názvem Okno do pravěku. Ţáci 6. tříd si zopakovali a prohloubili učivo o pravěku. V šestihodinovém bloku se vţili do společenství pravěkých lidí. Ve svých tlupách plnili různé úkoly. Napodobovali pravěké jeskynní malby, vyráběli misky ze šamotové keramické hmoty, seznámili se hrnčířským kruhem. Svět pravěku však propojili se současnou dobou. Informace o ţivotě v daném období získávali z internetu, encyklopedií, filmového dokumentu. Uzavření celého projektu čeká ţáky na jaře, kdy se vydají do centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Zde si prakticky vyzkouší některé další činnosti a dovednosti pravěkých lidí, seznámí se s jejich obydlími a způsobem ţivota. Zimní výlet za zvířátky Konečně sněţí. Takhle vypadá pravá zima. A co zvířátka v lese? Nemají hlad? Domluvili jsme se ve 2.B s paní učitelkou a vydali se podívat za nimi. Kam? No přeci ke krmelci. Protoţe jsme byli první lidé, kteří je šli dnes navštívit, museli jsme si cestu prošlapat. To bylo stop u krmelce. Trefí sem snad všechna lesní zvířata a najdou tu vţdy něco na zub. Nosí jim sem jídlo myslivci a také hodní lidé. Snad se sem ještě letos v zimě vrátíme a přineseme další nadílku. Ţáci 2. B Stránka 2

3 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zadními vrátky za zvířátky Děti z 1.A se ve středu vydaly za zvířátky do lesa. Byl nádherný slunečný den a my jsme se ven uţ od rána velmi těšili. Sníh se zdál být zářivě třpytivý a krásně nám křupal nohama. Sluníčko se na nás smálo a v lese jsme zahlédli mnoho zvířecích stop. Vzali jsme z domova zvířátkům na zub něco dobrého. Doufáme, ţe si na naší svačince pěkně pochutnají. Děti z 1. A a p.uč. M. Strnadová Chcete vidět, co všechno vzniklo v hodinách robotiky a IVT na ZŠ Mládeţnická v prvním pololetí školního roku ? Tak se podívejte na YouTube! (odkaz téţ v aktualitách na Michal Strnad, vyučující robotiky Krkonoše očima dětí I v letošním školním roce jsme při výtvarné výchově a speciální výtvarné výchově připravovali soutěţ, kterou vyhlašuje KRNAP se sídlem ve Vrchlabí, a to Krkonoše očima dětí. Na soutěţi se podílely: 7.A, 7.B, 8.B, SVV Do celostátního kola jsme vybrali jen nejlepší práce těchto ţáků: 7.A - K. Hájková, 7.B - L. Drahý, 8.B - P. Kaufmann, V. Petrovová, F. Geisler, D. Vrkoslav, F. Mahrla, D. Tláskalová, S. Frintová, SVV - S. Černá, T. Ročková, R. Šrytrová, T. Jeţková, Z. Pacáková, K. Pešková. Stránka 3 Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů. Daniela Kobrlová

4 Zpravodaj Chemická olympiáda 2011/2012 kat. D V tomto školním roce jiţ tradičně proběhlo školní kolo CHO, jehoţ zadání si vyzvedlo 13 ţáků 9. tříd. S domácím řešením teoretické části se však úspěšně poprala jen čtveřice z nich. Pro nemoc jedna ţákyně nedokončila a zbývající výsledky představuje tabulka: JMÉNO Teorie LP Test CELKEM Tichý L. 56,5 b. 29 b. 56 b. 141,5 Mohelská K. 37,5 b. 29 b. 58 b. 124,5 Vašková L. 50 b. 29 b. 58 b. 137 Ježková T. 28,5 b. nemoc Tato trojice si zaslouţí gratulaci a dvojice nejúspěšnějších nás bude reprezentovat na okresním kole. Chemická olympiáda není jediná soutěţ, do které se ţáci zapojují, ale v prosinci jsme byli ještě na Vánočním chemickém turnaji na SŠIS ve Dvoře Králové (viz. foto). Olympiáda z českého jazyka Dne proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 33 ţáků 8. a 9.tříd. Řešili převáţně logické úkoly, doplňovali a vysvětlovali rčení, řešili dvojznačný nadpis novinového článku, tvořili věty a slovní spojení a libovolnou formou zpracovali slohový úkol na téma Za dveřmi je. Nejvyššího počtu bodů dosáhli M. Chrtková z 9.B, T. Kazda a J. Ildţa (oba z 9.A), na druhém Stránka 4

5 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 místě se umístila T. Motlová z 9. B. Z 8. tříd si nejlépe vedly S. Frintová a D. Hejnová z 8.B. První dva nejlepší postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Učitelé ČJ Historický postup ZŠ Mládežnické Dne se na Základní škole V Domcích uskutečnilo okresní kolo v košíkové. Naši ţáci Tomáš Kazda, Pavel Matějka, Marek Kancok, Petr Kocourek, Jakub Tyl a René David, se ukázali v nejlepší světle a turnajem prošli, jak se říká, bez ztráty kytičky. Ţádnému druţstvu nedali šanci a navázali na vítěznou vlnu z okrskového kola. Postup do krajského kola je historicky prvním postupem ZŠ Mládeţnické, jak sám pohár napovídá, od roku Tímto klukům moc děkuji za předvedenou hru a za vzorné reprezentování naší školy. Budeme drţet palce v krajském kole, které se koná v Jaroměři. p. uč. Šembera kab. TV Stránka 5

6 Zpravodaj Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro Vás připravili obvyklou nabídku letních táborů. I. běh Horní Bradlo Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Michal STRNAD Zaměření: : The Return Of The Legends : Ţivot je jako otevřená kniha, nikdy nevíš co je na další stránce za příběh Starý knihovník skrýval ve své knihovně nejznámější, přesto před celým světem ukrytou, tajuplnou knihu všech legend světa. Knihu, která nikdy neměla být lidmi otevřena V knihovně uţ však kniha přestává být v bezpečí, proto ji knihovník odváţí na tajné místo, a brzy na to za záhadný ch okolností umírá... Existuje v dnešní době bezpečné místo? Lze někam nějakým způsobem přemístit vzácnou, všemi mocnými organizacemi světa hledanou knihu tak, aby si toho nikdo nevšiml? Kniha jiţ nemá svého stráţce a nejmocnější z mocných vysílají své nohsledy, aby ji vypátrali Poslední zprávy říkají, ţe se kniha nachází kdesi uprostřed hvozdů, v horách obsahujících ferrum, v blízkosti toku, který pramení nad ob- Stránka 6

7 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 cí pojmenované po Filipovi, nedaleko velkého zadrţovadla vody, v sousedství 600 let starého českého národního stromu, na historickém území pánů Kustošů ze Zubří lokalizace se zdá být téměř dokončená Pojďme knihu najít dříve, neţ se dostane do nepravých rukou a nahlédněme s její pomocí do významných okamţiků světových dějin! II. běh Horní Bradlo (dříve III. běh) Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ Zaměření: Horymír Brada detektivní kancelář Nabízené sluţby: vyhledávání pátrání monitorování odhalování bezpečnost diskrétnost rychlost kvalita. Smysl pro spravedlnost a profesionální detektivní sluţby za nízké ceny. Naše detektivní kancelář má vynikající pověst, coţ nám přináší velké mnoţství zakázek. Proto potřebujeme i Tvou pomoc!!! III. běh PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Termín: a Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin Věková kategorie: třída Cena poukazu: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ Zaměření: Prázdninová jízda Přijďte s námi rozjet prázdniny na plno! Na kaţdý den je připraven bohatý program plný výletů, zábavy, záţitků, her a tvoření. Stránka 7

8 Zpravodaj Florbalový kemp ZŠ Mládežnická Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 1.700,-Kč Hlavní vedoucí: Věra MENZELOVÁ Florbalový kemp se zaměřením na rozvoj herních dovedností pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Cena obsahuje i celodenní stravu a ubytování! Přihlášky na všechny tyto tábory a kemp si můžete vyzvednout v KZČ Eldorádo od čtvrtka od 7:30hod. Bližší informace získáte na tel nebo na u pracovníků KZČ. Akce chystané na leden I v únoru zasáhnou do bojů ve svých soutěţích naše florbalové týmy: junioři Jihlava juniorky Hostinné elévové Dobruška st. ţáci Rtyně v Podkrkonoší elévové Jaroměř Dne proběhne další sběrový den. Starý papír můţete odevzdat u šaten na 2. stupni ZŠ v časech 7:30 8:30 a 14:00 16:00. Ve dnech 18. a 19. února se v tělocvičně ZŠ Mládeţnická uskuteční 1. ročník softbalového turnaje Trutnovská dračice. Tento turnaj přímo navazuje na tradičního Trutnovského draka a je určen mladším softbalistkám. I naše škola se zapojí do celostátní výtvarné soutěţe Celé Česko čte dětem. Více informací naleznete v letáčku na jiném místě Zpravodaje. Pololetní střelecká soutěž Krouţek sportovní střelby uspořádal v pondělí 23. ledna Pololetní soutěţ mládeţe 40 ran ze vzduchové pušky na sklopné terče. V kategorii mladší dorostenci obsadili přední místa tito chlapci: 1. Priputen Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov 2. Brát Lukáš, ZŠ Svoboda n. Úpou 3. Vorel Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov Blahopřejeme! Stránka 8

9 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV ročník softballového turnaje Trutnovský drak O víkendu se v hale ZŠ Mládeţnická konal jiţ 31. ročník softballového turnaje Trutnovský drak, tentokrát určený kadetkám, tzn. hráčkám do 16ti let. Pořádající klub SK Horní Staré Město, oddíl softballu postavil dokonce dvě druţstva, a to kadetky a ţákyně z Eldoráda. Turnaj byl opět velmi dobře obsazen a hrály se velice kvalitní zápasy. Pořadí ve skupinách: 1. Brzeg Polsko 1. SK Dvůr Králové 2. Eagles Praha 2. Mladé Buky kadetky 3. Trutnov kadetky 3. Joudrs Praha 4. Storms Praha 4. Kotlářka Praha 5. Výběr týmů 5. Trutnov ţákyně Výsledky ze zápasů o umístění: Výběr týmů Trutnov ţákyně 36:14 Storms Praha Kotlářka Praha 27:26 Trutnov kadetky Joudrs Praha 27:14 Mladé Buky Eagles Praha 32:31 Brzeg Polsko SK Dvůr Král.n.L. 18:21 Konečné pořadí: 1. SK Dvůr Králové nad Labem 2. Brzeg Polsko 3. Mladé Buky 4. Eagles Praha 5. Trutnov kadetky 6. Joudrs Praha Stránka 9

10 Zpravodaj 7. Storms Praha 8. Kotlářka Praha 9. Trutnov ţákyně Jako nejuţitečnější hráčka byla při anketě koučů a rozhodčích vyhlášena Aneţka Bartoňová, hrající za Kadetky Trutnov, jako nejlepší pálkařka to byla Adéla Školová z SK Dvůr Králové nad Labem a jako nejlepší polařka hráčka týmu Brzeg z Polska. Do tradiční síně slávy byl nominován Ing. Jaromír Seidl, předseda softballového oddílu SK Horní Staré Město. Poděkování patří určitě jemu za perfektní organizaci turnaje, všem rozhodčím, rodičům a sponzorům, klubu Eldorádo, jmenovitě paní Janě Burešové a fanouškům. Další pozvánka je na turnaj ţákyň, který se uskuteční opět na ZŠ Mládeţnická v termínu února 2012 jako 1. ročník Trutnovské dračice. Text: Mgr. Jana Klempířová Foto: Tomáš Pek ReBels team informuje ReBels team - dívčí formace ReBels team Trutnov se od začátku roku připravuje na novou sezonu 2012 ve třech víkendových soustředěních na ZŠ Mládeţnická. Příprava bude finišovat na začátku března na jarním soustředění v Hostinném. Na přípravě se podílejí trenéři ze Sokola Praţského - Marek Divoký - mistr ČR 2010, 2011 v kat. B, Aneta Vnoučková - dvojnásobná mistryně světa formací 2008, 2009, mistryně Evropy 2010, Roman Hladík - vicemistr ČR 2011 kat."c" a Filip Endris - mistr ČR junior Podle slov trenérů je příprava ve všech oblastech náročná, avšak má pro dívky velký význam při tvoření sestav a nabírání kondice. Formace ReBels teamu se staly na podzim jasnou jedničkou ČR v malých formacích junior a děti, kde se dívky umístily v Praze i v Karlových Varech na 1. místě. V nadcházející sezóně chtějí děvčata obhájit svá umístění a pasovat se na nejlepší formace ČR roku ReBels team do této sezóny posílá na závody tři formace junior a děti. Na jaře budete mít moţnost vidět celý ReBels team na Akademii ZŠ Mládeţnická a KZČ Eldorádo, které nám poskytuje s vedením školy úţasné zázemí, za coţ jim patří velký dík. Zumba ReBels teamu Trutnov - děti Zumba se pro ReBels team stala obrovským přínosem. Díky tomuto projektu se ReBels team Trutnov rozšířil o mnoho nováčků chlapců a dívek ve věku 4-13 let. Zumba se stala pro malé rebeláky velkou zábavou a podle reakcí dětí i rodičů se vydal Rebels team správnou cestou. Na jaro 2012 se i naši nejmenší připravují pod taktovkou Janičky Čechové na své první závody. Od holek a kluků se čeká v prvé řadě nabírání nových zkušeností a moţnosti se někam podívat. Zumbata čeká před prvním závodem soustředění v Hostinném nebo na ZŠ Mládeţnická. Stránka 10

11 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zumba pro dospělé Pro maminky a tatínky pořádá ReBels team Trutnov pravidelně kaţdé úterý zumbu pro dospělé na ZŠ Mládeţnická od 19 do 20 hod. V poslední době k nám chodí stále více maminek s dětmi, které nemohou chodit na zumbu pro děti z časových důvodů. Neváhejte a pojďte zhubnout do plavek a zbavte se pár přebytečných kil. Na všechny se těší stále energická a usměvavá lektorka Janča Čechová. V létě bude vekou novinkou ReBels teamu zumba pod širým nebem U Pěti Buků, kde mimo zumby proběhne aerobic, streat dance house pod vedením certifikovaných lektorů ověnčených řadou titulů - pro příklad Petra Mochowá, Pepa Kosina, Janča Čechová, Monika Peroutková atd. Hip Hop a streat dance - Just dance Hip hop ReBels teamu Trutnov nezůstává v přípravě na novou sezónu od ostatních teamů ani o krůček pozadu. Hiphopéry čeká na jaře řada závodů, ve kterých změří své síly s ostatními. Pod vedením Pepy Kosiny - vítěz battlů, Péti Mochowé - trenérka T-BASS HK a vítězka skupiny roku 2011 se svoji skupinou a Tomáše Sedláčka - vítěz skupiny východních Čech 2010, tvoří nové choreografie. Hip hop čeká na jaře soustředění v Hostinném a na ZŠ Mládeţnická. ReBels team vystoupí na Dni Tance 2012 Rebels team Trutnov vystoupí v měsíci dubnu v UFFU na Dni tance, na který se připravuje společně s několika skupinami z Trutnova. Téma celé akce je Labutí jezero v novém stylu Jsou-li mezi Vámi dívky či chlapci, kteří se chtějí stát součástí některého z úspěšných oddílů ReBels teamu, můžete se přihlásit na popřípadě u vedoucího oddílu - Davida Laušmana , Poděkování ReBels teamu Jménem ReBels teamu Trutnov bychom chtěli poděkovat všem rodičům za účast na vánočním večírku 2011 v kině ZŠ Mládeţnická. Vedení oddílu by chtělo vyjádřit velký dík vedení KZČ Eldoráda, Janě Burešové, Danovi Kuchařovi a Simoně Jehličkové za pomoc na celé akci, ale i za spoustu oddané práce, která našemu oddílu velice pomáhá. Velký dík patří i vedení ZŠ Mládeţnická za skvělé zázemí, především panu řediteli Zdeňku Gécovi a panu Vlastimilu Matějákovi, který má pro tréninky a závodění velké pochopení :) David LAUŠMAN Stránka 11

12 Zpravodaj POZOR - dočasná změna v provozu školního klubu Chobotnice! Z důvodů úprav, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb ve školním klubu Chobotnice, bude ve dnech provoz školního klubu přesunut do místnosti B1/101 (vedle šaten 4. a 5. tříd) a konec provozu bude v těchto dnech v h. Děti budou přicházet a odcházet hlavním vchodem (zvonek označený "kancelář"). Od úterý se školní klub vrátí do svých prostorů i obvyklé provozní doby. Děkujeme za pochopení. Zároveň upozorňujeme na to, po těchto změnách budou dětem nabídnuty i nové aktivity, které rozjedeme v týdnu od 13. do (podrobnosti na jiném místě Zpravodaje). Další novinkou je i obnova inventáře a vybavení vybavení na stolní tenis (pálky, síťka, míčky), VELKÉ molitanové kostky, stolní hry (Activity Junior, Ubongo, Cabo da Roca, Dostihy a sázky, Světový film), audio systém JVC Boomblaster, nová LCD TV 101cm, větší mnoţství materiálu a potřeb pro vyrábění v rámci běţného programu. Další nové vybavení bude pro děti připraveno od září 2012, kdy k nové TV připojíme herní konzoly XBOX360 vč. pohybového senzoru KINECT, abychom si mohli vychutnat různé sportovní a pohybové hry, které nám rozhýbou celé tělo! Další upozornění se týká provozu o jarních prázdninách v termínu , kdy je ŠK Chobotnice z důvodu malého počtu přihlášených ţáků UZA- VŘEN. Klub zájmové činnosti Eldorádo při ZŠ Mládežnická, Trutnov vyhlašuje školní kolo soutěže PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2012 Stránka 12

13 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Soutěžní kategorie: I třída II třída III třída Své práce - o velikosti kartónu minimálně A4 odevzdávejte nejpozději do do Klubu ZČ Eldorádo. Na zadní stranu čitelně napište: jméno, příjmení, věk Nejlepší práce budou odměněny a dále zaslány do celostátní výtvarné soutěže Plakát Celé Česko čte dětem Váţení přátelé, MK Ţelvička rozšiřuje provoz volných herniček také na pondělí od 9 12h. V ostatních dnech zůstává provoz beze změn. Vyuţijte kromě cvičení pro děti, také cvičení pro dospělé - kaţdou středu od 10:30 11:30h a cvičení pro těhotné - kaţdý pátek od 9:30 10: 30h. Pravidelný provoz: PONDĚLÍ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 10:00 MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI ÚTERÝ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 10:30 KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 1-2 roky 9:00 a 9: 30 KLUBÍČKA - cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců - 1 rok STŘEDA 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 RARÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 2 let 10:30 AEROBIK PRO DOSPĚLÉ - aerobní i posilovací blok s vyuţitím expanderů, overballů nebo gymballů Stránka 13

14 Zpravodaj ČTVRTEK 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 NOTIČKA - hravé zpívání, hudební nástroje, tanečky, rytmus... 10:30 STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - rozvoj a kontrola všestranného psychomotorického tj. (psychického a pohybového) vývoje dítěte 16:30 SVĚTLUŠKY - taneční průprava pro děti od 4 let. Tančí se bez rodičů. PÁTEK 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 10:00 ŠIKULKA - výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče KARNEVAL od 16h srdečně Vás zveme na řádění v maskách, které pořádáme ve spolupráci s MC Karolínka podrobné informace najdete na internetových stránkách Ţelvičky i Karolínky, předprodej vstupenek zajišťují obě centra BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB přijímáme oblečení, obuv, sportovní potřeby a potřeby pro děti, hry a hračky. Nepřijímáme zimní oblečení a obuv pouze věci čisté a zachovalé ceny zaokrouhlené na desítky, za kaţdý neprodaný kus 2,- Kč pouze s vlastním seznamem (kaţdá poloţka na samostatný řádek) seznam si můţete stáhnout na našich stránkách (www.zelvicka.webnode.cz)!!! ke kaţdému kusu připočítáme 10% z ceny PŘÍJEM 9 18 h PŘÍJEM 9 12 h PRODEJ h PRODEJ 9 18 h VRACENÍ VĚCÍ h (nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu) MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI určené nejen maminkám v posledním trimestru těhotenství. Lektor - Mgr. Iva Bolehovská ~ tel nebo na stránkách Ţelvičky. ÚNOR 6., 13. a BŘEZEN 5., 12. a SPRÁVNÉ STIMULACE ÚNOR - SKUPINA 6-12 měsíců a BŘEZEN - 1. SKUPINA 0-6 měsíců - 8. a SKUPINA 6-12 měsíců a DUBEN - SKUPINA 0-6 měsíců - ČTVRTEK 5. a Lenka Kuchařová DiS. Stránka 14

15 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Stránka 15

16 Leden 2012 Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče S účinností od platí novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. a zveřejněná na stránkách MŠMT (www.msmt.cz). Novela obsahuje některé podstatné změny v přijímacím řízení, např.: 51 odst. 5, jenž obsahoval povinnost základních škol vydat žáku výstupní hodnocení, byl zrušen 60 odst. 7, zní: Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (termín ). Postup při vyplňování a odevzdávání přihlášek: pokud budete chtít vytisknout přihlášky ve škole, odevzdá ţák výchovnému poradci nejpozději do pondělí lístek se jménem, adresami vybraných škol, oborem vzdělání (kódem a názvem) a podpisem zákonného zástupce na vytištěných přihláškách, které ţáci obratem dostanou, zkontrolujte prosím osobní údaje, doplňte termín přijímací zkoušky, podpisy ţáka a zákonného zástupce, místo, datum a lékařské potvrzení (pokud ho škola vyţaduje) za kaţdou vytištěnou přihlášku ţák zaplatí 10,- Kč pokud si ţák vyplní přihlášku sám, předloţí ji ke kontrole a k orazítkování nejpozději do potvrzené přihlášky ţáci (rodiče) sami doručí vybraným školám nejpozději do k přihlášce můţete přiloţit kopie diplomů ze soutěţí a olympiád (1. 3. místo v okresním a krajském kole), popř. platnou zprávu z PPP S pololetním vysvědčením ţák obdrţí proti podpisu částečně vyplněný Zápisový lístek. Ten odevzdá pouze na jedné zvolené střední škole, na kterou byl přijat. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (vyvěšením seznamu přijatých uchazečů na webu školy nebo na dveřích školy). Další informace naleznete na stránkách školy: popř. se obraťte na výchovného poradce. Ing. Lidmila Kuříková výchovná poradkyně Stránka 16

První den ve škole 1. září 2011. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

První den ve škole 1. září 2011. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 První den ve škole 1. září 2011 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zpravodaj Florbalový kemp 2011 V pondělí 22. srpna se na Základní škole Mládežnická konal již druhý ročník florbalového kempu

Více

Burza středních škol. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Burza středních škol. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Burza středních škol V pondělí 22. listopadu se uskuteční v naší škole již devátá prezentace zástupců středních škol. Srdečně zveme všechny vycházející žáky,

Více

slova na adresu naší školy v rámci vzájemné spolupráce a s radostí jsme předali před zaplněným pozdravy a dárky a připojili také poděkování.

slova na adresu naší školy v rámci vzájemné spolupráce a s radostí jsme předali před zaplněným pozdravy a dárky a připojili také poděkování. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 V tomto školním roce slaví naše partnerská škola, 4. základní škola Henryka Sienkiewicze ve Świdnici, 25 let své existence. Dostali jsme pozvánku na slavnostní

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 A paní učitelko, jsem přijatý? Můžu už v pondělí přijít? I takhle se ptali naši budoucí prvňáčci 23. a 24. ledna 2014 u zápisu do prvních tříd. Rozhlíželi se

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007

Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007 Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007 Leden 4.1. - 7.1. Cvič. všestrannosti II. tř., (26/06) / škol. - 3. konz. / Severák / ajurcickova@sokol.eu Cvič. RDPD II. tř., (27/06) / škol. - 3. konz. / Severák

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Volby do žákovského parlamentu

Volby do žákovského parlamentu Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Volby do žákovského parlamentu Naše škola se zapojila do projektu ŢÁKOVSKÉ PARLAMENTY S.O.S. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÁŽENÍ RODIČE, Prosíme, o vyplnění přiložených dokumentů níže. Každý formulář je potřeba podepsat! Zde jsou pokyny: Formulář č. 1 Členská přihláška

VÁŽENÍ RODIČE, Prosíme, o vyplnění přiložených dokumentů níže. Každý formulář je potřeba podepsat! Zde jsou pokyny: Formulář č. 1 Členská přihláška VÁŽENÍ RODIČE, Vaše dcera/syn byl/a zařazen/a do soutěžního týmu ZUMBY x AEROBIKU v TSK Dynamik Lysá nad Labem. V následujícím školním roce 2014/2015. Bude trénovat 1x 3x týdně, součástí tréninků bude

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Chcete poznat nejlepší BUSINESSTEAM?

Chcete poznat nejlepší BUSINESSTEAM? Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Chcete poznat nejlepší BUSINESSTEAM? CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. připravila na středu 15. února 2012 pro ţáky 8. a 9. tříd soutěţ

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz.

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz. Krouţky zahajují svou činnost v týdnu od 27. 9. 2010 a končí první týden v červnu 2011. Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do středy 15. 9. 2010. O

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

INFO K NOVÉ SEZÓNĚ. Junior mají nově otevřenou kategorii Dance. Je doporučeno, aby junioři chodili na cheer i na dance. Obě kategorie jsou

INFO K NOVÉ SEZÓNĚ. Junior mají nově otevřenou kategorii Dance. Je doporučeno, aby junioři chodili na cheer i na dance. Obě kategorie jsou INFO K NOVÉ SEZÓNĚ 2014/2015 Letošní sezóna plná novinek si vyžaduje maximální podporu členů od rodičů a přátel. Čeká nás hodně akcí. Prosím, přečtěte si pozorně následující informace. Tyto informace jsou

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Sekce plavání a triatlonu Michael Phelps : Činy jsou víc než slova jak prosté. Tak pojďme jeho slova naplnit. Máte rádi sport, sportujete a chcete sportovat dál? Přijďte mezi

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pro přijímací řízení stanoví ředitel střední školy termíny jeho konání, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, Wilsonova 405, příspěvková organizace a zřizovatel Jihočeský kraj VYHLAŠUJÍ CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělávání 41 55 H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

strana 2 (celkem 12) Zpravodaj č. 5/0506

strana 2 (celkem 12) Zpravodaj č. 5/0506 3 leden 2006 Nabídneme Vám prohlídku školy včetně odborných učeben ukázku využití nové moderní výukové techniky prezentaci prací našich žáků přehlídku činnosti žáků ze tříd s rozšířenou výukou informatiky

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru. Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11? 1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 2. Na přihlášce si nechám potvrdit

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 I pro školní rok 2011/2012 nabízí naše škola pro budoucí žáky 6. tříd rozšířenou výuku (dále RV) informatiky nebo sportu se zaměřením na kopanou (pouze chlapci)

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY konané ve dnech 15. - 17. června 2015 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ FYZIOTERAPIE DENTÁLNÍ HYGIENISTKA K přijímací zkoušce

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 Odloučené pracoviště MŠ Perknov telefon : 569 427 642 e-mail: wolkerova.ms@havlickuvbrod.net webové stránky: http://www.perknov.cz/ms/ SOUBOR

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více