Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni pro vstup do školy. Učitelé naší školy se snaţili navodit milou a pohodovou atmosféru a budoucí prvňáčci se v našem prostředí brzy cítili jako doma :-). Z proběhlé akce máme radost, děti byly velmi šikovné a za své snaţení při zápisu si pak domů odnesly hezké dárky. Některé dokonce pro nové školáky vyrobili ţáci naší školy. Na závěr uţ snad jenom pár slov... Milí předškoláčci, srdečně vás u nás vítáme a věříme, ţe se vám tu bude líbit. Zároveň vám drţíme všechny palce, ať vás provázejí jen samé úspěchy. "Nebojte se, račte dál, každý se tu s námi smál, jsme tu pro vás, milá dítka, vítám Péťu, Anežku i Vítka, přejeme vám hodně radosti a při učení žádné starosti." Michal Strnad, zást. ředitele

2 Zpravodaj Zajímavosti ze školního dění Ze ZŠ Mládežnická vedou okna do pravěku Jiţ tradičně proběhl na naší škole projektový den s názvem Okno do pravěku. Ţáci 6. tříd si zopakovali a prohloubili učivo o pravěku. V šestihodinovém bloku se vţili do společenství pravěkých lidí. Ve svých tlupách plnili různé úkoly. Napodobovali pravěké jeskynní malby, vyráběli misky ze šamotové keramické hmoty, seznámili se hrnčířským kruhem. Svět pravěku však propojili se současnou dobou. Informace o ţivotě v daném období získávali z internetu, encyklopedií, filmového dokumentu. Uzavření celého projektu čeká ţáky na jaře, kdy se vydají do centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Zde si prakticky vyzkouší některé další činnosti a dovednosti pravěkých lidí, seznámí se s jejich obydlími a způsobem ţivota. Zimní výlet za zvířátky Konečně sněţí. Takhle vypadá pravá zima. A co zvířátka v lese? Nemají hlad? Domluvili jsme se ve 2.B s paní učitelkou a vydali se podívat za nimi. Kam? No přeci ke krmelci. Protoţe jsme byli první lidé, kteří je šli dnes navštívit, museli jsme si cestu prošlapat. To bylo stop u krmelce. Trefí sem snad všechna lesní zvířata a najdou tu vţdy něco na zub. Nosí jim sem jídlo myslivci a také hodní lidé. Snad se sem ještě letos v zimě vrátíme a přineseme další nadílku. Ţáci 2. B Stránka 2

3 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zadními vrátky za zvířátky Děti z 1.A se ve středu vydaly za zvířátky do lesa. Byl nádherný slunečný den a my jsme se ven uţ od rána velmi těšili. Sníh se zdál být zářivě třpytivý a krásně nám křupal nohama. Sluníčko se na nás smálo a v lese jsme zahlédli mnoho zvířecích stop. Vzali jsme z domova zvířátkům na zub něco dobrého. Doufáme, ţe si na naší svačince pěkně pochutnají. Děti z 1. A a p.uč. M. Strnadová Chcete vidět, co všechno vzniklo v hodinách robotiky a IVT na ZŠ Mládeţnická v prvním pololetí školního roku ? Tak se podívejte na YouTube! (odkaz téţ v aktualitách na Michal Strnad, vyučující robotiky Krkonoše očima dětí I v letošním školním roce jsme při výtvarné výchově a speciální výtvarné výchově připravovali soutěţ, kterou vyhlašuje KRNAP se sídlem ve Vrchlabí, a to Krkonoše očima dětí. Na soutěţi se podílely: 7.A, 7.B, 8.B, SVV Do celostátního kola jsme vybrali jen nejlepší práce těchto ţáků: 7.A - K. Hájková, 7.B - L. Drahý, 8.B - P. Kaufmann, V. Petrovová, F. Geisler, D. Vrkoslav, F. Mahrla, D. Tláskalová, S. Frintová, SVV - S. Černá, T. Ročková, R. Šrytrová, T. Jeţková, Z. Pacáková, K. Pešková. Stránka 3 Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů. Daniela Kobrlová

4 Zpravodaj Chemická olympiáda 2011/2012 kat. D V tomto školním roce jiţ tradičně proběhlo školní kolo CHO, jehoţ zadání si vyzvedlo 13 ţáků 9. tříd. S domácím řešením teoretické části se však úspěšně poprala jen čtveřice z nich. Pro nemoc jedna ţákyně nedokončila a zbývající výsledky představuje tabulka: JMÉNO Teorie LP Test CELKEM Tichý L. 56,5 b. 29 b. 56 b. 141,5 Mohelská K. 37,5 b. 29 b. 58 b. 124,5 Vašková L. 50 b. 29 b. 58 b. 137 Ježková T. 28,5 b. nemoc Tato trojice si zaslouţí gratulaci a dvojice nejúspěšnějších nás bude reprezentovat na okresním kole. Chemická olympiáda není jediná soutěţ, do které se ţáci zapojují, ale v prosinci jsme byli ještě na Vánočním chemickém turnaji na SŠIS ve Dvoře Králové (viz. foto). Olympiáda z českého jazyka Dne proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 33 ţáků 8. a 9.tříd. Řešili převáţně logické úkoly, doplňovali a vysvětlovali rčení, řešili dvojznačný nadpis novinového článku, tvořili věty a slovní spojení a libovolnou formou zpracovali slohový úkol na téma Za dveřmi je. Nejvyššího počtu bodů dosáhli M. Chrtková z 9.B, T. Kazda a J. Ildţa (oba z 9.A), na druhém Stránka 4

5 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 místě se umístila T. Motlová z 9. B. Z 8. tříd si nejlépe vedly S. Frintová a D. Hejnová z 8.B. První dva nejlepší postupují do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. Učitelé ČJ Historický postup ZŠ Mládežnické Dne se na Základní škole V Domcích uskutečnilo okresní kolo v košíkové. Naši ţáci Tomáš Kazda, Pavel Matějka, Marek Kancok, Petr Kocourek, Jakub Tyl a René David, se ukázali v nejlepší světle a turnajem prošli, jak se říká, bez ztráty kytičky. Ţádnému druţstvu nedali šanci a navázali na vítěznou vlnu z okrskového kola. Postup do krajského kola je historicky prvním postupem ZŠ Mládeţnické, jak sám pohár napovídá, od roku Tímto klukům moc děkuji za předvedenou hru a za vzorné reprezentování naší školy. Budeme drţet palce v krajském kole, které se koná v Jaroměři. p. uč. Šembera kab. TV Stránka 5

6 Zpravodaj Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro Vás připravili obvyklou nabídku letních táborů. I. běh Horní Bradlo Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Michal STRNAD Zaměření: : The Return Of The Legends : Ţivot je jako otevřená kniha, nikdy nevíš co je na další stránce za příběh Starý knihovník skrýval ve své knihovně nejznámější, přesto před celým světem ukrytou, tajuplnou knihu všech legend světa. Knihu, která nikdy neměla být lidmi otevřena V knihovně uţ však kniha přestává být v bezpečí, proto ji knihovník odváţí na tajné místo, a brzy na to za záhadný ch okolností umírá... Existuje v dnešní době bezpečné místo? Lze někam nějakým způsobem přemístit vzácnou, všemi mocnými organizacemi světa hledanou knihu tak, aby si toho nikdo nevšiml? Kniha jiţ nemá svého stráţce a nejmocnější z mocných vysílají své nohsledy, aby ji vypátrali Poslední zprávy říkají, ţe se kniha nachází kdesi uprostřed hvozdů, v horách obsahujících ferrum, v blízkosti toku, který pramení nad ob- Stránka 6

7 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 cí pojmenované po Filipovi, nedaleko velkého zadrţovadla vody, v sousedství 600 let starého českého národního stromu, na historickém území pánů Kustošů ze Zubří lokalizace se zdá být téměř dokončená Pojďme knihu najít dříve, neţ se dostane do nepravých rukou a nahlédněme s její pomocí do významných okamţiků světových dějin! II. běh Horní Bradlo (dříve III. běh) Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 3.500,-Kč Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ Zaměření: Horymír Brada detektivní kancelář Nabízené sluţby: vyhledávání pátrání monitorování odhalování bezpečnost diskrétnost rychlost kvalita. Smysl pro spravedlnost a profesionální detektivní sluţby za nízké ceny. Naše detektivní kancelář má vynikající pověst, coţ nám přináší velké mnoţství zakázek. Proto potřebujeme i Tvou pomoc!!! III. běh PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Termín: a Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin Věková kategorie: třída Cena poukazu: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ Zaměření: Prázdninová jízda Přijďte s námi rozjet prázdniny na plno! Na kaţdý den je připraven bohatý program plný výletů, zábavy, záţitků, her a tvoření. Stránka 7

8 Zpravodaj Florbalový kemp ZŠ Mládežnická Termín: Věková kategorie: třída Cena poukazu: 1.700,-Kč Hlavní vedoucí: Věra MENZELOVÁ Florbalový kemp se zaměřením na rozvoj herních dovedností pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Cena obsahuje i celodenní stravu a ubytování! Přihlášky na všechny tyto tábory a kemp si můžete vyzvednout v KZČ Eldorádo od čtvrtka od 7:30hod. Bližší informace získáte na tel nebo na u pracovníků KZČ. Akce chystané na leden I v únoru zasáhnou do bojů ve svých soutěţích naše florbalové týmy: junioři Jihlava juniorky Hostinné elévové Dobruška st. ţáci Rtyně v Podkrkonoší elévové Jaroměř Dne proběhne další sběrový den. Starý papír můţete odevzdat u šaten na 2. stupni ZŠ v časech 7:30 8:30 a 14:00 16:00. Ve dnech 18. a 19. února se v tělocvičně ZŠ Mládeţnická uskuteční 1. ročník softbalového turnaje Trutnovská dračice. Tento turnaj přímo navazuje na tradičního Trutnovského draka a je určen mladším softbalistkám. I naše škola se zapojí do celostátní výtvarné soutěţe Celé Česko čte dětem. Více informací naleznete v letáčku na jiném místě Zpravodaje. Pololetní střelecká soutěž Krouţek sportovní střelby uspořádal v pondělí 23. ledna Pololetní soutěţ mládeţe 40 ran ze vzduchové pušky na sklopné terče. V kategorii mladší dorostenci obsadili přední místa tito chlapci: 1. Priputen Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov 2. Brát Lukáš, ZŠ Svoboda n. Úpou 3. Vorel Jakub, ZŠ Mládeţnická, Trutnov Blahopřejeme! Stránka 8

9 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV ročník softballového turnaje Trutnovský drak O víkendu se v hale ZŠ Mládeţnická konal jiţ 31. ročník softballového turnaje Trutnovský drak, tentokrát určený kadetkám, tzn. hráčkám do 16ti let. Pořádající klub SK Horní Staré Město, oddíl softballu postavil dokonce dvě druţstva, a to kadetky a ţákyně z Eldoráda. Turnaj byl opět velmi dobře obsazen a hrály se velice kvalitní zápasy. Pořadí ve skupinách: 1. Brzeg Polsko 1. SK Dvůr Králové 2. Eagles Praha 2. Mladé Buky kadetky 3. Trutnov kadetky 3. Joudrs Praha 4. Storms Praha 4. Kotlářka Praha 5. Výběr týmů 5. Trutnov ţákyně Výsledky ze zápasů o umístění: Výběr týmů Trutnov ţákyně 36:14 Storms Praha Kotlářka Praha 27:26 Trutnov kadetky Joudrs Praha 27:14 Mladé Buky Eagles Praha 32:31 Brzeg Polsko SK Dvůr Král.n.L. 18:21 Konečné pořadí: 1. SK Dvůr Králové nad Labem 2. Brzeg Polsko 3. Mladé Buky 4. Eagles Praha 5. Trutnov kadetky 6. Joudrs Praha Stránka 9

10 Zpravodaj 7. Storms Praha 8. Kotlářka Praha 9. Trutnov ţákyně Jako nejuţitečnější hráčka byla při anketě koučů a rozhodčích vyhlášena Aneţka Bartoňová, hrající za Kadetky Trutnov, jako nejlepší pálkařka to byla Adéla Školová z SK Dvůr Králové nad Labem a jako nejlepší polařka hráčka týmu Brzeg z Polska. Do tradiční síně slávy byl nominován Ing. Jaromír Seidl, předseda softballového oddílu SK Horní Staré Město. Poděkování patří určitě jemu za perfektní organizaci turnaje, všem rozhodčím, rodičům a sponzorům, klubu Eldorádo, jmenovitě paní Janě Burešové a fanouškům. Další pozvánka je na turnaj ţákyň, který se uskuteční opět na ZŠ Mládeţnická v termínu února 2012 jako 1. ročník Trutnovské dračice. Text: Mgr. Jana Klempířová Foto: Tomáš Pek ReBels team informuje ReBels team - dívčí formace ReBels team Trutnov se od začátku roku připravuje na novou sezonu 2012 ve třech víkendových soustředěních na ZŠ Mládeţnická. Příprava bude finišovat na začátku března na jarním soustředění v Hostinném. Na přípravě se podílejí trenéři ze Sokola Praţského - Marek Divoký - mistr ČR 2010, 2011 v kat. B, Aneta Vnoučková - dvojnásobná mistryně světa formací 2008, 2009, mistryně Evropy 2010, Roman Hladík - vicemistr ČR 2011 kat."c" a Filip Endris - mistr ČR junior Podle slov trenérů je příprava ve všech oblastech náročná, avšak má pro dívky velký význam při tvoření sestav a nabírání kondice. Formace ReBels teamu se staly na podzim jasnou jedničkou ČR v malých formacích junior a děti, kde se dívky umístily v Praze i v Karlových Varech na 1. místě. V nadcházející sezóně chtějí děvčata obhájit svá umístění a pasovat se na nejlepší formace ČR roku ReBels team do této sezóny posílá na závody tři formace junior a děti. Na jaře budete mít moţnost vidět celý ReBels team na Akademii ZŠ Mládeţnická a KZČ Eldorádo, které nám poskytuje s vedením školy úţasné zázemí, za coţ jim patří velký dík. Zumba ReBels teamu Trutnov - děti Zumba se pro ReBels team stala obrovským přínosem. Díky tomuto projektu se ReBels team Trutnov rozšířil o mnoho nováčků chlapců a dívek ve věku 4-13 let. Zumba se stala pro malé rebeláky velkou zábavou a podle reakcí dětí i rodičů se vydal Rebels team správnou cestou. Na jaro 2012 se i naši nejmenší připravují pod taktovkou Janičky Čechové na své první závody. Od holek a kluků se čeká v prvé řadě nabírání nových zkušeností a moţnosti se někam podívat. Zumbata čeká před prvním závodem soustředění v Hostinném nebo na ZŠ Mládeţnická. Stránka 10

11 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Zumba pro dospělé Pro maminky a tatínky pořádá ReBels team Trutnov pravidelně kaţdé úterý zumbu pro dospělé na ZŠ Mládeţnická od 19 do 20 hod. V poslední době k nám chodí stále více maminek s dětmi, které nemohou chodit na zumbu pro děti z časových důvodů. Neváhejte a pojďte zhubnout do plavek a zbavte se pár přebytečných kil. Na všechny se těší stále energická a usměvavá lektorka Janča Čechová. V létě bude vekou novinkou ReBels teamu zumba pod širým nebem U Pěti Buků, kde mimo zumby proběhne aerobic, streat dance house pod vedením certifikovaných lektorů ověnčených řadou titulů - pro příklad Petra Mochowá, Pepa Kosina, Janča Čechová, Monika Peroutková atd. Hip Hop a streat dance - Just dance Hip hop ReBels teamu Trutnov nezůstává v přípravě na novou sezónu od ostatních teamů ani o krůček pozadu. Hiphopéry čeká na jaře řada závodů, ve kterých změří své síly s ostatními. Pod vedením Pepy Kosiny - vítěz battlů, Péti Mochowé - trenérka T-BASS HK a vítězka skupiny roku 2011 se svoji skupinou a Tomáše Sedláčka - vítěz skupiny východních Čech 2010, tvoří nové choreografie. Hip hop čeká na jaře soustředění v Hostinném a na ZŠ Mládeţnická. ReBels team vystoupí na Dni Tance 2012 Rebels team Trutnov vystoupí v měsíci dubnu v UFFU na Dni tance, na který se připravuje společně s několika skupinami z Trutnova. Téma celé akce je Labutí jezero v novém stylu Jsou-li mezi Vámi dívky či chlapci, kteří se chtějí stát součástí některého z úspěšných oddílů ReBels teamu, můžete se přihlásit na popřípadě u vedoucího oddílu - Davida Laušmana , Poděkování ReBels teamu Jménem ReBels teamu Trutnov bychom chtěli poděkovat všem rodičům za účast na vánočním večírku 2011 v kině ZŠ Mládeţnická. Vedení oddílu by chtělo vyjádřit velký dík vedení KZČ Eldoráda, Janě Burešové, Danovi Kuchařovi a Simoně Jehličkové za pomoc na celé akci, ale i za spoustu oddané práce, která našemu oddílu velice pomáhá. Velký dík patří i vedení ZŠ Mládeţnická za skvělé zázemí, především panu řediteli Zdeňku Gécovi a panu Vlastimilu Matějákovi, který má pro tréninky a závodění velké pochopení :) David LAUŠMAN Stránka 11

12 Zpravodaj POZOR - dočasná změna v provozu školního klubu Chobotnice! Z důvodů úprav, které povedou ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb ve školním klubu Chobotnice, bude ve dnech provoz školního klubu přesunut do místnosti B1/101 (vedle šaten 4. a 5. tříd) a konec provozu bude v těchto dnech v h. Děti budou přicházet a odcházet hlavním vchodem (zvonek označený "kancelář"). Od úterý se školní klub vrátí do svých prostorů i obvyklé provozní doby. Děkujeme za pochopení. Zároveň upozorňujeme na to, po těchto změnách budou dětem nabídnuty i nové aktivity, které rozjedeme v týdnu od 13. do (podrobnosti na jiném místě Zpravodaje). Další novinkou je i obnova inventáře a vybavení vybavení na stolní tenis (pálky, síťka, míčky), VELKÉ molitanové kostky, stolní hry (Activity Junior, Ubongo, Cabo da Roca, Dostihy a sázky, Světový film), audio systém JVC Boomblaster, nová LCD TV 101cm, větší mnoţství materiálu a potřeb pro vyrábění v rámci běţného programu. Další nové vybavení bude pro děti připraveno od září 2012, kdy k nové TV připojíme herní konzoly XBOX360 vč. pohybového senzoru KINECT, abychom si mohli vychutnat různé sportovní a pohybové hry, které nám rozhýbou celé tělo! Další upozornění se týká provozu o jarních prázdninách v termínu , kdy je ŠK Chobotnice z důvodu malého počtu přihlášených ţáků UZA- VŘEN. Klub zájmové činnosti Eldorádo při ZŠ Mládežnická, Trutnov vyhlašuje školní kolo soutěže PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2012 Stránka 12

13 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Soutěžní kategorie: I třída II třída III třída Své práce - o velikosti kartónu minimálně A4 odevzdávejte nejpozději do do Klubu ZČ Eldorádo. Na zadní stranu čitelně napište: jméno, příjmení, věk Nejlepší práce budou odměněny a dále zaslány do celostátní výtvarné soutěže Plakát Celé Česko čte dětem Váţení přátelé, MK Ţelvička rozšiřuje provoz volných herniček také na pondělí od 9 12h. V ostatních dnech zůstává provoz beze změn. Vyuţijte kromě cvičení pro děti, také cvičení pro dospělé - kaţdou středu od 10:30 11:30h a cvičení pro těhotné - kaţdý pátek od 9:30 10: 30h. Pravidelný provoz: PONDĚLÍ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 10:00 MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI ÚTERÝ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 10:30 KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 1-2 roky 9:00 a 9: 30 KLUBÍČKA - cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců - 1 rok STŘEDA 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 RARÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 2 let 10:30 AEROBIK PRO DOSPĚLÉ - aerobní i posilovací blok s vyuţitím expanderů, overballů nebo gymballů Stránka 13

14 Zpravodaj ČTVRTEK 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 NOTIČKA - hravé zpívání, hudební nástroje, tanečky, rytmus... 10:30 STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - rozvoj a kontrola všestranného psychomotorického tj. (psychického a pohybového) vývoje dítěte 16:30 SVĚTLUŠKY - taneční průprava pro děti od 4 let. Tančí se bez rodičů. PÁTEK 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 10:00 ŠIKULKA - výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče KARNEVAL od 16h srdečně Vás zveme na řádění v maskách, které pořádáme ve spolupráci s MC Karolínka podrobné informace najdete na internetových stránkách Ţelvičky i Karolínky, předprodej vstupenek zajišťují obě centra BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB přijímáme oblečení, obuv, sportovní potřeby a potřeby pro děti, hry a hračky. Nepřijímáme zimní oblečení a obuv pouze věci čisté a zachovalé ceny zaokrouhlené na desítky, za kaţdý neprodaný kus 2,- Kč pouze s vlastním seznamem (kaţdá poloţka na samostatný řádek) seznam si můţete stáhnout na našich stránkách (www.zelvicka.webnode.cz)!!! ke kaţdému kusu připočítáme 10% z ceny PŘÍJEM 9 18 h PŘÍJEM 9 12 h PRODEJ h PRODEJ 9 18 h VRACENÍ VĚCÍ h (nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu) MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI určené nejen maminkám v posledním trimestru těhotenství. Lektor - Mgr. Iva Bolehovská ~ tel nebo na stránkách Ţelvičky. ÚNOR 6., 13. a BŘEZEN 5., 12. a SPRÁVNÉ STIMULACE ÚNOR - SKUPINA 6-12 měsíců a BŘEZEN - 1. SKUPINA 0-6 měsíců - 8. a SKUPINA 6-12 měsíců a DUBEN - SKUPINA 0-6 měsíců - ČTVRTEK 5. a Lenka Kuchařová DiS. Stránka 14

15 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Stránka 15

16 Leden 2012 Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče S účinností od platí novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. a zveřejněná na stránkách MŠMT (www.msmt.cz). Novela obsahuje některé podstatné změny v přijímacím řízení, např.: 51 odst. 5, jenž obsahoval povinnost základních škol vydat žáku výstupní hodnocení, byl zrušen 60 odst. 7, zní: Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (termín ). Postup při vyplňování a odevzdávání přihlášek: pokud budete chtít vytisknout přihlášky ve škole, odevzdá ţák výchovnému poradci nejpozději do pondělí lístek se jménem, adresami vybraných škol, oborem vzdělání (kódem a názvem) a podpisem zákonného zástupce na vytištěných přihláškách, které ţáci obratem dostanou, zkontrolujte prosím osobní údaje, doplňte termín přijímací zkoušky, podpisy ţáka a zákonného zástupce, místo, datum a lékařské potvrzení (pokud ho škola vyţaduje) za kaţdou vytištěnou přihlášku ţák zaplatí 10,- Kč pokud si ţák vyplní přihlášku sám, předloţí ji ke kontrole a k orazítkování nejpozději do potvrzené přihlášky ţáci (rodiče) sami doručí vybraným školám nejpozději do k přihlášce můţete přiloţit kopie diplomů ze soutěţí a olympiád (1. 3. místo v okresním a krajském kole), popř. platnou zprávu z PPP S pololetním vysvědčením ţák obdrţí proti podpisu částečně vyplněný Zápisový lístek. Ten odevzdá pouze na jedné zvolené střední škole, na kterou byl přijat. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (vyvěšením seznamu přijatých uchazečů na webu školy nebo na dveřích školy). Další informace naleznete na stránkách školy: popř. se obraťte na výchovného poradce. Ing. Lidmila Kuříková výchovná poradkyně Stránka 16

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Dne 27. listopadu 2013 proběhla na naší škole veřejná prezentace žákovského parlamentu, při které došlo k slavnostnímu vyhlášení Konzultačního centra na podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE . ZDARMA Ročník: X / Číslo 2. Vydáno v Nehvizdech PRVŇÁČKŮ BUDE 90 Vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku. Žáci si možná oddychli, ale nám začíná rušné období. Tématem číslo 1 jsou zápisy do

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Jak víte již z minulého Zpravodaje, proběhla v týdnu od 13. do 17. dubna na naší škole tematická výuka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více