Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON. www. martagon.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON. www. martagon.cz"

Transkript

1 Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Jubilant Karel Vereš foto Květa Stolaříková www. martagon.cz

2 Liliář - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha číslo 3/2008 (pořadové číslo vydáno v září v roce 2008, ročník 42). Složení výboru SZO ČZS MARTAGON Předseda: Vratislav N o v á k, Hrdinova 2750, Praha 9 Čakovice Telefon Místopředseda, matrikář: Ing. Jiří S v o b o d a, Evropská 92, Praha 6 Jednatel: Jiří H l o u š e k, Hospodář, pokladník: Jindra Ha l a š o v á Zapisovatel: RNDr. Tomáš S e h n o u t k a Členové výboru: RNDr. Karel V e r e š, Pavel P e t r l í k Klubové výstavy: Jiří H l o u š e k, Jiří K o v á ř Redaktor Liliáře, distribuce zpravodaje: (příspěvky k otištění zasílejte na adresu) Jiří K o v á ř, Na Vyhlídce 624, Volyně Internetové stránky organizace připravuje: Ing. Václav V i n č á l e k Revizor: Ing. Roman K l í ma Slovo matrikáře Jiří S v o b o d a Váţení přátelé, v současné době provádím kontrolu a aktualizaci našeho adresáře. Dosud jsem obdrţel zpět 109 vyplněných dotazníků s aktualizovanými adresami. Z celkového počtu oslovených 218 členů je to polovina. Pokud chce někdo dotazník ještě vyplnit, zveřejňujeme ho nyní znova v Liliáři. Téţ je uveřejněn na našem webu a můţete mi ho poslat vyplněný buď poštou, nebo na Předpokládám, ţe ti z Vás, kteří jej neodeslali, nemají připomínky a s uveřejněním své adresy v Liliáři pro vnitřní potřebu našich členů souhlasí. Děkuji za spolupráci a před koncem pěstitelské sezony Vám přeji dobré vyzrávání lilií v nadcházejícím podzimu. 1

3 Evidence členů Výbor SZO ČZS MARTAGON aktualizuje a doplňuje adresář svých členů a vyzývá všechny členy ke spolupráci. Prosíme Vás, vyplňte připojený formulář a odešlete ho na adresu místopředsedy a matrikáře: Ing. Jiří Svoboda Evropská Praha 6 Vyplněný formulář odešlete co nejdříve (můţete ho také předat na členské schůzi). Kdo tak neučiní do konce listopadu 2008 a nemá zaplacené příspěvky pro tento rok, bude vyškrtnut z evidence a nebude jiţ dostávat členský zpravodaj Liliář. Prosíme pochopte, ţe pokud nedostaneme zpátky vyplněný formulář od neplatících členů, budeme muset předpokládat, ţe tito členové nemají jiţ zájem být členy MARTAGONU. Připravujeme rovněţ nové vydání adresáře, který usnadňuje členům SZO MARTAGON lepší vzájemný kontakt. Pokud si někdo nepřeje uveřejnit svoji adresu v připravovaném adresáři, nechť škrtne slovo Souhlasím. V tom případě zůstane jeho adresa uchována pouze v členské matrice. Členství v SZO ČZS MARTAGON Titul Jméno Příjmení Ulice č.p. Obec PSČ Den a měs. nar. Rok nar. Členem od r. Kmenový člen* Host (kmen. čl. jiné ZO)* S uveřejněním adresy v adresáři SZO MARTAGON: Souhlasím* Podpis: * nehodící se škrtněte Děkujeme za pochopení. Výbor SZO ČZS MARTAGON 2

4 Nové logo naší organizace MARTAGON Pavel P e t r l í k Váţení členové MARTAGONU, nové logo naší organizace se Vám nyní představuje na titulní straně našeho zpravodaje Liliář. Zřejmě se jiţ objevilo, nebo se co nejdříve objeví, také na úvodní straně našich internetových stránek. Návrhů na logo nepřišlo mnoho. Několik návrhů přišlo i po plánované uzávěrce soutěţe a jsme za ně rádi. Některých slíbených návrhů jsme se nedočkali vůbec. Co se týče výběru, dalo se předem očekávat, ţe nedojde ke shodě posuzovatelů. Návrh paní L e i š o v é, pro nějţ hlasovala většina členů výboru, byl nepřijatelný pro určenou tříčlennou komisi ve sloţení: Pavel P e t r l í k vyhlašovatel soutěţe, Jiří K o vá ř redaktor Liliáře, Ing. Václav V i n č á l e k správce klubových internetových stránek. Tato komise vybrala a prosadila návrh loga pana Lukáše K l í m y. Pan Lukáš K l í ma není naším členem, bydlí v Praze a je mu 22 let. Absolvoval střední elektrotechnickou školu a nyní pracuje jako návrhář v designerské firmě. Domnívám se, ţe zvolené logo je moderní a důstojnou značkou reklamním štítem naší organizace. Na výborové schůzi MARTAGONU bylo dohodnuto, ţe při korespondenci bude moci vedení organizace pouţívat také návrh paní Leony L e i š o v é jako hlavičku na dopisním papíru. Pozvánka Podzimní členská schůze se koná v sobotu 18. října 2008 v 9 hod. v Krajinově posluchárně (2. patro) Přírodovědecké fakulty UK, Benátská ul. č. 2 v Praze. Doprava: Metro B, stanice Karlovo náměstí (výstup východem Na Moráni), dále pěšky cca 5 minut směr Nusle. Nebo moţno vyuţít tramvaje č. 18, 24 do stanice Botanická zahrada Na Slupi. Program: Úvod, spolkové záleţitosti. Zprávy z výstav, jejich vyhodnocení a předání cen. Promítání obrázků lilií (ukázky z výstav apod.). Přestávka - tombola (nezapomeňte ji dotovat, ať nikdo neodchází s prázdnou). Beseda s promítáním CD Červené trubky jiţ existují Ing. P. Š r ů t k a, Ph.D. Jubilejní 20. podzimní aukce vzácnějších cibulí lilií. Různé, návrhy, diskuze, další promítání Závěr. 3

5 Připravme se na jubilejní 20. podzimní aukci Jiří K o v á ř Ohlédnou-li se zkušenější liliáři a dlouholetí členové naší organizace do předrevolučního času v listopadu roku 1989, jistě si vzpomenou, ţe se v Praze konala první podzimní aukce vzácnějších cibulí lilií organizovaná naším MARTAGONEM. Jak ten čas letí, váţení přátelé! Velmi rychle se nyní přibliţujeme k aukci jubilejní dvacáté. Uskuteční se při podzimní členské schůzi dne 18. října Kdyţ se tehdejší výbor rozhodl aukci poprvé uskutečnit a jeho záměr schválila i členská schůze, byl pověřen Ing. Václav V i n č á l e k zorganizováním celého projektu. Původně se uvaţovalo o jiném termínu konání. Měla jím být některá sobota v měsíci září V souvislosti s aukcí se na tentýţ den plánovalo také přátelské setkání liliářů. Na rozdíl od nynějších aukcí, které bývají součástí programů našich podzimních schůzí, byl pro úvodní aukci stanoven extra den. Zářijový termín se nakonec posunul aţ na den 4. listopadu 1989, kdy měla 1. československá aukce lilií svoji premiéru. Liliářský den tehdy začal dopolední prohlídkou skleníků Vysoké školy zemědělské (nyní Česká zemědělská univerzita) a odpoledne pokračoval zmíněnou aukcí v zasedací síni Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, kde jsme se tenkrát stabilně scházívali. Jak vše na aukci proběhlo? Stručně řečeno bylo to něco nového, zábavného, co členy zaujalo. V nabídce se objevilo 124 kusů draţených odrůd lilií od 11 pěstitelů. Během programu se vytvořila báječná atmosféra. Jako nejcennější se vydraţila odrůda 'Tetra Black Beauty', jejíţ vyvolávací cena se ze 100 (tehdy Kčs) zvýšila aţ na částku 720 Kčs za cibuli. Odrůda 'Flirt' se z 60 vyšplhala na 550 Kčs. Na bronzové příčce stanul hybrid z kříţení 'Tetra Journey's End' x 'Tetra Black Beauty' s navýšením 120/420 Kčs. Po pravdě řečeno, částky to byly dost vysoké, které se ani v současnosti nepřekonávají. Pokyny pro letošní aukci - počítáme, ţe jubilejní aukci poskytneme větší prostor. Dodavatelům proto nebudeme určovat ani omezovat celkový počet dodaných cibulí. Obvykle se nejvíce nabízejí tři cibule od jedné odrůdy. Přesto doporučujeme zváţit celkový počet dodaných kusů a zaměřit se jen na lilie vzácnějších odrůd či druhů nebo cibule výjimečné kvality. Cibule zabalte jednotlivě do průhledných plastikových sáčků, nejlépe s trochou hoblin, řádně je označte a připojte krátký popis, aby vyvolávající mohl sdělovat základní informace. Odevzdejte seznam nabízených cibulí s uvedením vyvolávací ceny. Draţené cibule budou vystaveny, tudíţ si je kupující předem prohlédnou. Aukce cibulí lilií bývá dobrou příleţitostí nejen k získání vzácnějších druhů a méně rozšířených odrůd, ale stále poskytuje dobrou zábavu. Těšíme se, ţe dvacátou aukci podpoříte kvalitním sadbovým materiálem v dostatečném mnoţství. Téţ kupující jistě nezůstanou pozadu. Připraví se finančně a kaţdý si nějakou lilii koupí, podle toho, co mu kapsa dovolí. Všechny členy srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast! 4

6 Přítel docent Karel Vereš slaví osmdesátku Vratislav N o v á k V letošním roce slaví mnoho našich členů svá kulatá ţivotní jubilea. Léta přibývají kaţdému a náš zpravodaj Liliář byl vţdy dobrou příleţitostí k tomu, abychom zde našim jubilantům poblahopřáli, tak jak tomu bylo i v minulém čísle. Přesto bych se rád vrátil k jednomu panu liliáři, a tím je přítel doc. RNDr. Karel V e r e š, CSc., který nedávno oslavil 80 narozeniny. Přítel V e r e š věnoval podstatnou část svého ţivota našim krásným květinám a velkou měrou se zaslouţil o rozvoj naší organizace a pěstování lilií u nás. Jistěţe máme více liliářů, kteří mají téţ velký podíl na popularizaci lilií. V tomto případě však nelze nevzpomenout na jeho dlouholetou práci redaktora Liliáře a připomenout, ţe byl i předsedou naší organizace. O tom jiţ bylo dříve mnohokrát psáno a já bych vše jen opakoval. Dovolte mi, abych příteli V e r e š o v i poděkoval za vše dobré, co pro organizaci MARTAGON vykonal, a jménem výboru a našich členů mu popřál hlavně to zdraví! Jak pěstovat krásné lilie? Karel V e r e š Všechny botanické druhy lilií o počtu cca 100 se vyskytují pouze na severní zemské polokouli. Vzájemným kříţením vznikly hybridní odrůdy lilií. Jejich počet neustále roste, nyní je jich přibliţně Převáţná většina botanických i hybridních lilií dobře snáší naše klimatické podmínky a dají se pěstovat ve volné půdě, s výjimkou některých východoasijských druhů a jejich hybridů. Půdní podmínky: Většině lilií vyhovuje dobrá zahradní půda s neutrální reakcí. Tzv. asijské hybridy vyţadují mírně kyselou půdu, orientální hybridy kyselou. Vyloţeně vápnomilná je lilie bělostná (L. candidum), vápník vyţaduje L. henryi a některé její odrůdy. Půdní reakci můţeme upravit přidáním rašeliny nebo v opačném případě vápence, dobré je zlehčit půdu pískem. Nikdy se nesnaţte ţiviny vylepšit čerstvým hnojem. Ale starý a vyzrálý kompost můţeme pouţít ve vrstvě cca 5 cm na zimní krytí. Výsadba: Cibule lilií můţeme sázet na jaře, ale mnohem výhodnější je aţ výsadba na podzim, před příchodem mrazů. Cibule pak lépe zakořeňují, prospěje jim rovněţ menší zimní kryt. Před výsadbou pečlivě cibule prohlédneme, zčernalé kořeny a šupiny odstraníme, případně ze šupin vyřízneme menší poškozená místa. Takto ošetřené cibule je vhodné ještě posypat nějakým fungicidem typu Fundazol. Protoţe cibule nemají přeschnout, nenechávejme je delší dobu bez zakrytí. 5

7 Hloubka sázení se řídí velikostí cibule, tj. nad špičkou cibule má být vrstva zeminy 2 3 krát vyšší neţ je výška cibule. Lilie můţeme sázet do skupin po 3 aţ 5 cibulích, mezi jiné trvalky, ozdobné keře apod. Při sázení do záhonu je vhodné zajistit liliím dostatek prostoru, tedy spon o rozměru x 15 cm (podle odrůdy). Nejlepší prevencí před listovými plísněmi je vzdušný prostor, proto se lilie nemají sázet pod stromy. Na druhé straně martagony, které jsou hajní rostliny, můţeme umístit pod tzv. vysoký stín. Je-li půda vlhká, není nutné cibule zalévat. Naprostou výjimkou je opět lilie bělostná, která vyţaduje plné slunce, snáší i úpal, nad špičkou její cibule má být jen 1 2 cm vrstva zeminy. Lilie můţeme samozřejmě pěstovat i v květináčích. Pro niţší typy jako jsou některé asijské či LA-hybridy potřebujeme pro jednu cibuli nádobu cca 20 x 20 cm, pro skupinku vycházíme z počtu cibulí. Drenáţ je při výsadbě lilií nezbytná, půda můţe být vylepšena starým kompostem. V zahraničí jsou uţ k dostání i minitypy, s výškou rostliny okolo 30 cm. Jejich výhodou je moţnost pěstování bez zahrádky na terase, příp. moţnost přenášení do místnosti v době kvetení. Jen je třeba dbát na to, aby se nádoby na jiţním slunci nepřehřívaly, nezbytná je častá zálivka. Péče během vegetace: V růstovém období potřebují lilie dostatek vody i ţivin. Nejvhodnější umělá hnojiva jsou tzv. komplexní, typu Cererit nebo u menších výsadeb i Krystalon. První dávku provedeme koncem března, na urychlení růstu lze v dubnu pouţít i ledek amonný. Při roztroušené výsadbě lilií po zahradě mezi jinými rostlinami nelze mnoţství hnojiva přesně určit, ale zkušený zahrádkář odhadne, jak je třeba půdu hnojivem pocukrovat. Kapalná forma hnojiv je účinnější, maximální koncentrace by neměla být nad 0,3 %. Po odkvětu přihnojujeme jen draselnými nebo fosfátovými hnojivy. Nemoci a škůdci lilií: Ţravým škůdcem je brouk chřestovníček liliový. Jeho oranţově červená barva zjednodušuje sběr, a tudíţ není třeba pouţít chemický postřik. Výskyt chřestovníčků nebývá kalamitní, ale při větším výskytu dokáţí znehodnotit celou lodyhu. Postřiky je nutné pouţít proti mšicím, které rovněţ přenášejí virózy. Mnohem váţnější jsou plísňové choroby na listech. Při teplém deštivém počasí v červnu provádíme preventivní postřik proti botrytidě, a to běţnými fungicidními přípravky a podle počasí i opakovaně. Při tvorbě poupat napadá lilie malá muška vrtalka liliová, která naklade vajíčka na poupata a její housenky posléze zničí vnitřek poupat. Proti ní se osvědčuje přípravek Karate. Postřik je nutno provést opakovaně v asi pětidenních intervalech. Váţnou chorobou cibulí je fuzarióza. Její eliminace spočívá v prevenci zamořených cibulí, proto je dobré nesázet lilie po sobě na stejné místo. Jistě by bylo moţné provést i chemickou či tepelnou dezinfekci půdy, ale v zahrádkářských podmínkách je to obtíţné. 6

8 Množení lilií: Přirozený způsob, tj. výsev ze semen, je moţné uplatnit jen u botanických druhů, protoţe ze semen odrůd lilií uţ nezískáme identické lilie s rodičovskými páry. Vegetativní způsob mnoţení se uplatňuje u všech lilií. Nejpřirozenější je rozdělení cibule, rozsazení stonkových cibulí, jeţ vznikají v zemi nad cibulí. Některé lilie vytvářejí pacibulky, listové cibulky v paţdí listů, které můţeme po nasazení prvních kořínků vysadit do nádoby s dobrou zeminou. První zimu by měly být raději chráněny před promrznutím (ve sklepě, garáţi apod.). Sloţitější je mnoţení ze šupin, které můţeme opatrně odebrat koncem léta i od vysazené cibule, případně při přesazování. Odebíráme jen naprosto zdravé okrajové šupiny, které následně omyjeme pod tekoucí vodou a po zaschnutí ukládáme do rašeliny v plastových sáčcích. Obvykle jiţ o Vánocích jsou malé cibulky na širším konci šupin dostatečně velké, abychom je mohli uloţit na chladnější místo. Aţ do jarní výsadby je necháme v kontejneru. Doporučené lilie pro zahrádky: Sortiment dnes komerčně dostupných lilií je dost široký. Při výběru vycházejme ze zamýšleného pouţití. Pro řez jsou vhodné jak asijské hybridy, tak i tzv. LA-hybridy dorůstající max. 150 cm. Květy mají všechny barvy kromě modré a většinou nevoní. V zahradě se krásně vyjímají i aureliány a tzv. čínské hybridy s výškou aţ 200 cm. Jsou voňavé a dají se pouţít i do velkých váz. V poslední době jsou hitem tzv. orienpety, které byly nazvány sekvojemi mezi liliemi. Dorůstají do výše aţ 250 cm a mohou mít aţ 50 květů s různou kombinací barev a nevtíravou vůní. Tyto lilie se svou výškou i dobou kvetení výhodně uplatňují například mezi růţemi, protoţe je přečnívají a kvetou po jejich odkvětu ve druhé polovině července i později. Je téměř s podivem, ţe pěstování botanických druhů je obtíţnější neţ lilií hybridních. A to proto, ţe mají specifické nároky na půdu, klima atd. Výjimkou jsou zdomácnělé druhy, např. jiţ zmíněná lilie bělostná, lilie královská nebo třeba mohutná L. henryi. Zhodnocení burzy semen v roce 2008 Pavel P e t r l í k Letošní burza semen byla úspěšná. Čistý zisk 2 393,- Kč pro organizaci MARTAGON povaţuji za úspěch, o který se zaslouţilo 11 dodavatelů semen s celkovou nabídkou 136 kříţení lilií, a také 21 zájemců o nabízená semena. Všem účastníkům burzy děkuji. Přátelé, pokud budete mít přebytky semen z letošních kříţení lilií a také zájem zúčastnit se příští burzy, předejte mi, prosím, vyčištěná semena od plev, popsaná, o jaká kříţení se jedná, a naporcujte je po 25 aţ 30 kusech nejlépe do malých papírových sáčků. Takto připravená semena mi předejte na podzimní členské schůzi nebo zašlete na adresu: Pavel P e t r l í k, Vernéřov 205, Aš 7

9 Obchodní finty a triky? Pavel P e t r l í k Jak vidno na první pohled, do nadpisu článku jsem vloţil otazník Rád bych učinil dvě poznámky. První se týká nabídky liliových cibulí v jarní burze, která byla zveřejněna v letošním prvním čísle Liliáře a na internetových stránkách naší organizace. Naši členové tu nabídli své přebytky odrůd lilií a jejich nabídka byla skutečně bohatá. Neodolal jsem a podobně jako většina liliářů zatouţil po novinkách zvláště mezi orienpety. Má objednávka činila více odrůd, mezi nimiţ byly i odrůdy, novinky, které nemám. O něco později, teprve aţ po jejich zakoupení, jsem si při listování v katalogu firmy Lukon Bulbs všiml těchto poznámek. Název 'Beverly's Dream' je synonymem pro odrůdu 'Leslie's Favorite' a dále 'Miss Lilly' je obchodní název odrůdy 'Robert's Favorite'. Obě odrůdy jiţ několik let mám a dokonce našupinované. Kdybych to věděl dříve, samozřejmě bych si je jiţ nekupoval. Druhá má poznámka se týká jiné události, kterou mi předchozí příhoda připomněla. Před pár lety na jedné z výstav jeden z vystavovatelů přijímal objednávky na cibule vystavených lilií. Ve své expozici vystavoval jeden nádherný oranţový orienpet, tuším, ţe to byla divácky velmi atraktivní odrůda 'Eudoxia'. Na cedulce u exponátu však prezentoval zmíněnou odrůdu jako odrůdu 'Orania', která není ani zdaleka tak pěkná. Návštěvníci výstavy si samozřejmě objednali odrůdu 'Orania', a také potom zcela určitě skutečnou a pravou odrůdu 'Orania' obdrţeli. V objednávce jste chtěli odrůdu 'Orania', tudíţ v dodávce máte odrůdu 'Orania'! Po roce, aţ jim na zahrádce vykvete, jiţ nepoznají, ţe to není ta krásná lilie, na niţ se nechali na výstavě nalákat. Moţná jsem jen moc podezíravý a mýlím se, kdyţ se domnívám, ţe v nabídce šlo o úmyslné klamání Růstové vlastnosti rodu Lilium - pár úvah a experimentů Michael H a m m e r, Victoria, Austrálie Lilie je vytrvalá cibulovina. Její cibule představuje zásobní orgán ţivin, sloţený hlavně ze šupin spojených v bazální části, kde probíhají důleţité ţivotní pochody. Šupiny liliových cibulí se vytvořily přeměnou z řapíků listů. Lilie samozřejmě nejsou jedinými známými cibulovinami. Jako běţně známé lze jmenovat např. rody Narcissus, Hyacintus a Amaryllis. Avšak zkoumáme-li cibule těchto rostlin, zjišťujeme, ţe šupiny byly evolucí natolik modifikovány, ţe lze stěţí rozeznat jejich původ. Rozšířily se na úzké ploché útvary nebo toulce, které je jemně zaobalují a vytvářejí tak pevně uzavřenou strukturu. Výsledný vnější tvar je tudíţ hladký a neskýtá zářezy, kde by se 8

10 mohly snadno usadit patogenní organismy. Taktéţ se často vyskytuje vnější obal či slupka, která cibuli obklopuje a dále ji izoluje od vnějšího prostředí. Naopak, podíváme-li se na cibuli lilie, můţeme nepochybně pokládat kaţdý modifikovaný řapík za samostatnou šupinu. Šupiny se změnily překvapivě málo a s určitou dávkou fantazie je lze snadno povaţovat za deformované listové řapíky. Díváme-li se na růst mladého semenáčku lilie ještě předtím, neţ se plně rozvinou pochody na bazální části, nemůţe nám uniknout, jak se list vyvíjí z konce všech řapíků a šupin. Proto vypadá rostoucí semenáč jako shluk nebo soubor listů vynořující se přímo ze země. Dále se podívejme na dospělou cibuli a všimněme si, jak volně jsou šupiny sloţeny. Předpokládá se, ţe mnoţství vody uvnitř kaţdé šupiny se natolik zvětší, ţe se šupiny stlačí a uzavřou mezi sebou navzájem. Stačí však menší úbytek vody a šupiny se smrští, takţe po celé cibulce vznikají veliké otvory pro přístup vody i patogenů. Dokonce i normální suchem nestrádající cibulky mají zářezy a mezery, kde se můţe shromaţďovat voda a patogeny mohou případně pronikat aţ do nitra cibulky. Všimněte si rovněţ, ţe kolem liliové cibule není ţádná ochranná slupka, kryt nebo obal, která by cibuli izolovala a bránila ztrátě vody a vstupu patogenů. Nelze se proto divit, ţe je cibule lilie citlivá jak na vysychání, tak na hnilobu způsobenou houbami v mimořádně vlhkých podmínkách. Zajímavé je, jak málo se šupiny lilie evolučně modifikovaly. Evoluce zpravidla bývá výsledkem vnějšího tlaku prostředí. Avšak lilie rostou v podobné půdě jako jiné cibuloviny, takţe by se dalo logicky očekávat, ţe budou trpět týmiţ nepříznivými tlaky prostředí, jako např. suchem nebo naopak přemokřením v přímé závislosti na povětrnostních podmínkách, a dále i nemalým mnoţstvím různě agresivních patogenů. Proč se lilie nevyvíjely tak jako jiné cibuloviny, aby se chránily před tímto nebezpečím? A navíc kdyţ víme, ţe se tak nestalo, tak proč a jak se jim daří z těchto nebezpečenství vyváznout a vůbec přeţít? Vytváření obranných struktur je jedním ze způsobů, jak přeţít v nepřátelském prostředí. Není to ovšem způsob jediný. Jiný adaptační mechanismus spočívá v preferenci příznivějšího prostředí. Všichni víme, ţe povrchová vrstva půdy můţe být v závislosti na počasí, buď velmi suchá nebo vlhká. Podobně bohatost a hojnost mikrobiálního ţivota vyplyne ihned rychle najevo, kdyţ prozkoumáme půdní vzorek. Jakmile se dostaneme několik centimetrů pod povrch, situace se docela změní. Podloţí je překvapivě stejnoměrně jednotné, co se týká rozsahu vlhkosti, a to v létě i zimě. Mnoţství patogenních organismů se s hloubkou podstatně zmenšuje. Pro cibule je tam mnohem příznivější prostředí. My víme, ţe mnohé druhy lilií ve volné přírodě normálně rostou s cibulí dvacet centimetrů i víc pod povrchem. Pravděpodobně lilie zareagovaly na tlak prostředí přesunem cibule z dosahu škodlivých vlivů, neţ aby si vytvořily obranné mechanismy proti nim. 9

11 Taková adaptace sice pomáhá řešit problém s patogeny, ale má své svízele. Za prvé - jak se podaří malé cibulce vzniklé ze semene na půdním povrchu dostat 20 centimetrů pod povrch? Na tento problém reagovaly lilie tak, ţe se u nich vyvinuly zatahovací kořeny, jeţ vyrůstají z bazální části cibulky a uchytí se v půdě. V průběhu vegetace se smršťují a stahují cibulku dolů. Za druhé - většinou je bohatství ţivin v půdě soustředěno v několika centimetrech pod povrchem. Kořeny umístěné 20 či více centimetrů pod povrchem by s sebou nesly velmi ochuzené zdroje ţivin. I na tuto nevýhodu si lilie našly odpověď. Vytvořily rozsáhlou síť kořenů z části lodyhy mezi cibulí a půdním povrchem, jimţ se zpravidla říká lodyţní kořeny. Tyto kořeny jsou s to zachytit a čerpat ţiviny z povrchové a podpovrchové půdy, zatímco ponechávají cibuli, zásobní orgán ţivin hlouběji na bezpečnějším místě. Toto poznání má značné důsledky pro pěstování lilií. V mnoha knihách o liliích se tvrdí, ţe cibuli prospěje, kdyţ se vysadí hlouběji. Proto se před výsadbou doporučuje hluboké obdělání a vyhnojení půdy, hodně pod zamýšleným umístěním cibulky. Jenţe takový postup vystavuje cibuli opět vysoce patogennímu prostředí, na které není vybavena, aby mu čelila. To moţná způsobuje častou hnilobu cibulí. Hluboká kultivace půdy má malou cenu, kdyţ hlavní vyţivovací kořeny pocházejí z lodyhy nad cibulí. Lepší strategií by mohlo být ponechání původního půdního profilu bez narušení podloţí, do kterého se cibule sází (po umístění cibule vţdy podloţí kolem ní stlačte), a nakypření a přihnojení půdy nad cibulí. Většinou se domníváme, kdyţ z cibuloviny vyrůstají hlavní vyţivovací kořeny u báze cibulky a rostou směrem dolů, ţe je třeba půda bohatá na ţiviny právě v prostoru pod cibulkou. Ale není tomu vţdycky tak. Jiný příklad u rostlin skýtá druh Arisaema, kdy výhonek stvolu i kořeny vyrůstají z vrcholku hlízy. Přirozeně ne všechny druhy lilií rostou s cibulí hluboko pod zemí. Především mnohé americké lilie a také druh L. candidum rostou s cibulí na povrchu nebo těsně pod ním a nevytvářejí lodyţní kořeny. Přitom se struktura jejich cibulí velice podobá těm zástupcům rodu Lilium, které rostou velice hluboko. Co se týče patogenů, podle všeho trpí stejnými problémy. Vztahuje se uvedená hypotéza na některé z těchto lilií? Já se domnívám, ţe ústřední hypotéza opravdu platí, třebaţe mechanismus je tu víceméně opačný. Nezapomínejme, ţe mělce rostoucí cibule amerických lilií jsou uzpůsobené růstu v baţinatém prostředí. Nemá proto valný smysl umísťovat cibulku hlouběji do baţiny, kde je půda trpí nedostatkem vzdušného kyslíku. Podobně platí, ţe rostliny L. candidum jsou přizpůsobeny růstu ve velice chudých a kamenitých půdách, kde kameny zabraňují zataţitelným kořenům, aby stahovaly cibulky do ţádoucí hloubky. Přesto se domnívám, ţe tyto lilie pouţívají stejnou strategii přesunu od prostředí bohatého na patogeny. Rozdíl spočívá v tom, ţe místo aby 10

12 putovaly dolů pod oblast hojnou na patogeny, pohybují se vzhůru, aţ na půdní povrch, aby se dostaly nad ni. Tuto hypotézu povaţuji za velice zajímavou, a tak jsem se rozhodl, ţe podniknu pár experimentů, abych ji ověřil. Zaměřil jsem se na dva hlavní směry: 1. Pěstování lilií tak, ţe cibule je zcela uzavřena do téměř sterilního média. 2. Pěstování lilií tak, ţe médium bohaté na ţiviny se omezí výlučně na oblast nad cibulí. Abych si podrţel kontrolu nad pokusy, naplánoval jsem si, ţe provedu experiment raději v polystyrénových nádobách (s hloubkou 230 mm), neţ v otevřené půdě. Sterilním médiem se stal jemný písek. Ten je levný a snadno dostupný, neobsahuje ţiviny a ví se o něm, ţe je to dobré filtrační médium, které se pouţívá v pískových filtrech na čištění vody. Dno nádoby bylo vysypáno tenkou vrstvou písku a potom byly cibule lilií umístěny tak, ţe se téměř dotýkaly dna nádoby (asi 1 cm od něj). Další písek byl přidán, aby obklopil a pokryl cibule aţ do výše 2-3 cm nad špičku cibulky. Pak byl písek stlačen pevným stiskem rukou. V tomto okamţiku představoval stlačený písek neporušenou povrchovou vrstvu, aniţ by cibule vůbec byly patrny. Zbylá vrstva v nádobě pak byla vyplněna běţnou směsí borové kůry, do níţ se přidalo pomalu působící hnojivo (devítiměsíční). Úmyslně byl vybrán jemný písek, nikoli hrubý, protoţe účelem bylo vytvořit kolem cibulky filtrační médium, nikoli zkvalitnit drenáţ. Vybraný písek byl třikrát proprán, aby se odstranily všechny částice zeminy. Velikost zrn byla změřena a činila 0,2 aţ 0,4 mm. Takový písek se běţně pouţívá na dětských pískovištích. Dobře se balí a co se týče struktury a působení, velice se podobá písku, který se pouţívá ve stavebnictví. Pro srovnání uveďme, ţe ostrý písek, pouţívaný na rozmnoţování rostlin nebo k vytvoření drenáţe, má zpravidla velikost částic asi 2-3 mm. Dodejme k tomu ještě jednu zajímavou poznámku. Lze se domnívat, ţe tento písek představuje čistě pasivní filtrační médium, které pouze zpomaluje rychlost pronikání patogenů. Ale studie o vyuţití písku jakoţto filtračního média prokázaly, ţe tomu tak není. Povrchové vrstvy písku bývají velmi rychle kolonizovány mikroorganismy, které se samy váţou na zrníčka písku. Tak vytvářejí filtrovací částice, které získávají ţiviny z vody proudící kolem. V tomto procesu se z proudu vody neustále odstraňují baktérie, houby a dokonce viry. Právě tento proces umoţňuje, aby písek působil tak účinně a po dlouhou dobu jakoţto filtrační médium. Také jsem byl několikrát upozorněn, ţe výsadbu cibulí tímto způsobem můţe zlepšit drenáţ, ať uţ záměrně nebo neúmyslně, coţ můţe být příčinou viditelného efektu. Tato moţnost byla ověřena následujícím experimentem. Z dvoulitrové průhledné plastové láhve na pití bylo odříznuto dno a láhev byla obrácena dnem vzhůru. Do vnitřku lahve ze strany hrdla jsem vloţil kousek látky. Dále se tam vsypal třikrát promytý písek asi do výšky 7 cm, jenţ byl sklepnut, aby se zhutnil. Zbylý prostor nad pískem jsem zaplnil půdním 11

13 substrátem. Po uzavření šroubovacím uzávěrem se na substrát nalévala voda, dokud nebyl veškerý volný prostor vyplněn vodou aţ po okraj. Nakonec byl uzávěr z hrdla odstraněn a vodě se tak umoţnilo, aby vytekla. Jakmile přestala vytékat, bylo moţno jasně sledovat vzdušné kapsy v substrátu aţ po jeho styčnou plochu s pískem, přičemţ samotný písek zůstal zcela vlhký. Ještě dva dny nato zůstával písek zcela zjevně úplně vlhký. Lze z toho odvodit, ţe drenáţ pískem v bezprostředním styku s cibulí situaci vůbec nezlepšuje - naopak je patrně horší, neţ kdyţ se cibulka jako obvykle vysadí do substrátu. Vysazeny byly jednoleté cibulky trubkovitých semenáčů lilií o průměru zhruba 10 mm. Kontrolní skupina cibulí semenáčů z téţe dávky semen byla vysazena obvyklým způsobem do téhoţ substrátu v podobné nádobě z polystyrenu. Jak testovací, tak kontrolní skupina byla pěstována v nevyhřívaném studeném skleníku. Z obou skupin vyrostly během roku lodyhy, avšak ţádná nevykvetla. Obsah obou nádob byl prohlédnut a zkoumán aţ v příštím květnu. Před vybráním obsahu jsem jednu stranu nádoby odříznul, aby mohly být pořízeny fotografie ukazující cibulky viditelné v růstovém stavu. V kontrolní skupině přeţilo asi 70 % původně vysazených cibulek, jeţ vyrostly zhruba do průměru mm. Objevilo se i několik cibulek lodyţních, avšak jen relativně málo a byly velice malé. Pokud jde o cibulky zasazené do písku, nedošlo k ţádným ztrátám. Velikost cibulek byla 40 aţ 50 mm v průměru a nebyly nalezeny ţádné známky hniloby ani rozkladu na ţádných částech cibulek, dokonce ani na špičkách šupin. Substrát a vrstvy písku byly stále velmi dobře odděleny. Nebyl viditelný ţádný průnik substrátu do písku, z čehoţ lze odvodit, ţe písek opravdu působil jako filtrační médium, jak se očekávalo. Substrát nad cibulkami byl tak hustě prokořeněn, ţe ho bylo moţno vyjmout z nádrţe jako blok, aniţ by se riskovalo, ţe se kořínky polámou. Kdyţ byla tato kompaktní hmota přece jen násilím rozebrána, zjistil jsem, ţe je tam mnoho lodyţních cibulek o velikosti aţ 15 mm v průměru. Původní cibulky v písečné vrstvě měly četné, velké a silné bazální kořeny, které se v mnoha případech otočily vzhůru do vrstvy substrátu. Počet šupin na jednu cibulku byl poměrně malý, coţ je v souladu s tím, ţe se jednalo o velice mladé cibulky, ale kaţdá šupina byla značně veliká. Počet šupin, jak u pokusné skupiny, tak u kontrolní skupiny byl zhruba stejný, ale velikost těchto šupin se výrazně lišila. Popisovaný pokus byl ukončen v květnu roku Aby se na tento experiment navázalo, byly některé z lodyţních cibulek vzešlých z prvého experimentu opět zasazeny do písku v polystyrénové nádobě, a ta byla plně vystavena působení počasí bez jakékoli ochrany. V prvních pěti měsících, od června do října 2003 (zimní období, pozn. red.), jsme úhrnem zaznamenali 635 mm dešťových sráţek. Minimální teploty v zimě v této oblasti jen zřídkakdy klesají pod bod mrazu a vůbec nesněţí. 12

14 Moje zkušenosti říkají, ţe cibulky lilií vysazené běţným způsobem, jsouli vystaveny takovým podmínkám v zimě, jen málokdy přeţijí a na jaře zřídka vyraší. Avšak v tomto případě se zdá, ţe zimu přestály všechny cibulky a vykazují silný růst. Současně byl prováděn test s mnohem větším souborem lilií, které byly vysazeny do několika nádob podle popsané metody. Pěstování probíhalo ve skleníku a týkalo se asijských, trubkovitých a orientálních hybridů, orienpetů a martagonů. Všechny pěkně rostou a vykazují všechny známky ţivotaschopnosti. Podám další zprávu, jakmile bude moţno na konci vegetačního období cibulky vyhodnotit. Uvedená metoda se pochopitelně nevztahuje na mělce rostoucí lilie, které nevytvářejí lodyţní kořeny. Přesto se domnívám, ţe lze v opačné formě pouţít v podstatě stejný postup. Zčásti naplňte nějakou nádobu nebo květináč dobře vyhnojeným substrátem a na něj zasaďte cibuli zcela obklopenou pískem sahajícím aţ po vrchol kontejneru. Tato metoda byla vyzkoušena u L. canadense, avšak prozatím nemám k dispozici ţádné výsledky. Alternativou či opakem k běţnému pěstování v půdě by mohlo být obdělání a vyhnojení půdy pod povrchem, kdy se povrch této zeminy posype nepohnojenou vrstvou písku nebo vrstvou chudé půdy bez ţivin a teprve potom se cibulka sází do této povrchové vrstvy. Domnívám se, ţe výsledky experimentů dosud potvrzují původní hypotézu. Navíc by uvedená metoda mohla představovat bezpečnější způsob pěstování lilií v květináčích a stejně tak by poskytla určité předpoklady pro úspěšné pěstování lilií ve volné půdě. Mám proto v plánu danou myšlenku sledovat dál. O dalších výsledcích budu referovat. Velice by mě zajímaly názory a zkušenosti jiných, co se týče tohoto tématu. Jsem k dispozici na u: Z QB NALS 58, No. 1, 12-17, 2004 přeloţil Dr. Pavel V e r e š. Úprava redakce Liliáře. U kapličky v Blatence roste lilie cibulkonosná Jiří K o v á ř Dnes je pátek 13. června Datum, jeţ by mohlo u některých pověrčivých vzbuzovat obavy Zasedám k počítači a píšu Krátce po poledni jsem vyjel svým autem z jihočeského městečka Blatná směrem k domovu do Volyně. Tuhle cestu z práce jsem absolvoval nesčíslněkrát. Mohu si vybrat ze dvou moţností kudy jet. Buď přes Sedlici, Radomyšl a Strakonice nebo jet druhým směrem přes Blatenku, Záboří a opět Strakonice a dále do Volyně. Zvolil jsem moţnost číslo dvě. V klidu jsem projel první vesničku Blatenku. Asi po padesáti metrech za vsí hned vlevo u silnice 13

15 stojí malá zděná kaplička. V mírném stoupání jsou zde dvě dost prudké zatáčky, a tak se člověk musí věnovat řízení, aby neskončil v protisměru. Asi jsem myslel úplně na něco jiného, protoţe aţ pár desítek metrů za kapličkou mi došlo Vždyť tam kvetou lilie! Zářivá oranţově červená barva květů se nedala přehlédnout. Jezdím tudy tak často a nikdy jsem si jich nevšiml Ihned při první příleţitosti jsem auto otočil a sjíţděl zpět ke kapličce podívat se na ně podrobněji. V duchu jsem si říkal, ţe to bude asi běţnější druh Lilium bulbiferum ssp. croceum, která není nijak vzácná, a hojně se vyskytuje na zahrádkách v jihočeském regionu. Říká se jí lilie šafránová. Byl bych však raději, kdybych tu našel pravou lilii cibulkonosnou (Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum), která štědře nasazuje pacibulky světlé barvy v paţdí listů. Auto jsem zaparkoval naproti v jakémsi vývozu cesty a spěchal ke kapličce. A skutečně - byla to Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum mající lodyhu plnou pacibulek v tomto čase ještě nezralých. Kvetly zde krásně dvě lodyhy. První měla jiţ 2 plně otevřené květy a jedno poupě, druhá také 2 květy, ale bez poupěte. První lodyha mne příjemně překvapila nádhernou sytě zelenou barvou listů, coţ svědčilo o dostatku ţivin. Habitus rostliny vypadal velmi zdravě naprosto bez chyb. Druhá lodyha byla také pěkná, jen o něco slabší. Porovnámli tyto květy s jinými, které jsem měl moţnost vidět jinde na jiných stanovištích, musím konstatovat, ţe ty zdejší jsou jedny z nejkrásnějších. Barva je fascinující. Květ je jakoby dvojbarevný s ţlutě oranţovým středem, který od poloviny tepalů náhle přechází do tmavšího karmínově červeného odstínu. Tepaly mají spíše širší tvar, coţ podle mého soudu zvyšuje estetickou hodnotu květiny. Říkal jsem si, v jaké půdě tady okolo kapličky asi rostou, ţe tak dobře vypadají? Kaplička stojí pod stromy, jejichţ spadlé listí nepochybně za léta vytvořilo poměrně dobrou zem. Ze zvědavosti jsem tam proto hrábl klacíkem a zjistil, ţe zemina je velmi tmavá humusovitá, avšak prozkoumal jsem ji jen zběţně v povrchové vrstvě. Při okraji silnice byla vysečená tráva, jak to dnes silničáři se svými stroji dělají. Vysečeno bylo téměř aţ k liliím. Těţko říct, zda byly některé lodyhy s trávou posečeny, pokud rostly blíţe k silnici. Celkem jsem po obou stranách kapličky napočítal 25 kusů, bohuţel nekvetoucích lodyh. Rostly v trávě a jejich identifikace byla velmi snadná podle lodyh obsypaných pacibulkami. Ještě mne napadlo Kde se tu tato lilie vzala? Je to její původní místo výskytu nebo ji sem někdo kdysi záměrně zasadil? Spíše bych se přikláněl k druhé alternativě. V tu chvíli jsem si vzpomněl na dobu asi před čtyřmi nebo pěti lety, kdy jsme spolu s přítelem Š r ů t k o u také našli u šumavské obce Arnoštka na Vimpersku na tamních loukách blízko silnice krásně kvetoucí exemplář lilie cibulkonosné. Podrobněji je o tom zmínka v Liliáři č. 2/2004 na straně 24. Přírodních lokalit s výskytem divoce rostoucích lilií cibulkonosných bychom jistě směrem k Šumavě našli více. Nicméně je třeba v dobrém slova smyslu varovat před jejich přesazováním do zahrádek, protoţe není snadné ji 14

16 usadit na záhoně. Sice je pravda, ţe se v zahrádkách pěstovala hojněji uţ za časů našich babiček, kde upřednostňovala mírně vlhčí humózní stanoviště v polostínu. Tomu by odpovídalo i místo nálezu zde v Blatence. Dnes by měl kaţdý přihlédnout k tomu, ţe lilie cibulkonosná, někdy se téţ nověji uvádí lilie pacibulkatá, je v přírodě silně ohroţený druh chráněný zákonem. Její pěstování na zahrádkách se postupně dostávalo do ústupu. Najdeme ji tam uţ spíše sporadicky, protoţe je vytlačována novými hybridy lilií. Na závěr mne napadlo malé přirovnání jakási paralela o tom, jak rychle mi článek vznikl. Malířské technice, kdy malíř namaluje obraz najednou bez dodatečných oprav se říká technika ala prima. Také já své povídání o neočekávaném nálezu lilie cibulkonosné v Blatence podávám tak, ţe vše vzniklo a seběhlo se velmi rychle, spontánně ala prima včetně zaznamenání příspěvku, a rád s tím nyní seznamuji čtenáře Liliáře. Máte-li někdo podobné záţitky, prosím, napište nám o nich také do Liliáře. Doplněk k článku o lilii cibulkonosné Jiří K o v á ř Po napsání předešlého článku jsem se zamyslel nad tím, jak by měly být správně psány názvy botanických lilií, v tomto konkrétním případě Lilium bulbiferum. Proto jsem v této věci poţádal o konzultaci dva zkušené liliáře a dlouholeté členy naší organizace Ing. Jiřího S v o b o d u a Ing. Petra Š r ů t k u, Ph.D., z jejichţ doporučení vycházím. Téţ odkazuji na literaturu uvedenou na konci článku, z níţ jsem čerpal, a je z ní zde citováno. Základem platného mezinárodního názvosloví je latinské pojmenování, za kterým je uvedena zkratka jména, nebo celé jméno badatele, který lilii první popsal, případně ještě název variety. Latinské názvy se píší kurzívou. Lilium bulbiferum L., subsp. bulbiferum (Lilie cibulkonosná, Linné, poddruh šafránová) L. = Linné, L. = Lilium (Carl von Linné, , švédský přírodovědec, lékař a botanik jako první platně popisuje rod lilií, ale vnitřně jej nedělí, r. 1753). Poddruh (zkratka subsp. nebo ssp.) - systematická jednotka niţší neţ druh, zahrnuje jedince s určitou geografickou a ekologickou charakteristikou, s určitými společnými morfologickými znaky dědičně stálými, jimiţ není ostře ohraničen od poddruhů téhoţ druhu (existují přechody). Varieta (zkratka var.) - méně vyhraněná taxonomická jednotka neţ poddruh s ještě pozvolnějšími morfologickými přechody, i geografické a ekologické charakteristiky se někdy poněkud stírají. 15

17 Lilium bulbiferum Linne 1753 Rozšíření a stručný popis: střední Evropa; běţně se uvádí, ţe lodyha dorůstá do výšky 60 aţ 90 cm (na Internetu najdeme údaje i vyšší); listy má krátké, kopinaté, v jejichţ paţdí i mezi okvětními stopkami se tvoří kulaté zelené pacibulky; kvete v červnu aţ červenci; květy jsou zářivě červenooranţové, vzpřímené, miskovité, drobně hnědorudě tečkované; pyl je červenohnědý; cibule okrouhlá, středně velká; šupiny jsou široké, bílé, mnoţí se dělením, šupinami nebo pacibulkami. Lilium bulbiferum ssp. bulbiferum Charakteristickým rysem je tvorba pacibulek v paţdí listů. Rozšířena v Alpách, v ČR Krkonoše (Rýchory), Jeseníky, Šumava (Javorník Stachy, Úbislav) a v dalších lokalitách výskyt asi druhotný. Lilium bulbiferum ssp. croceum (syn. L. aurantiacum West.) Listy jsou bez pacibulek. Rozšířena v Alpách Rakousko, Švýcarsko, Francie. Jedna z nejběţnějších lilií ve venkovských zahrádkách, kde přetrvávala často desítky let bez jakékoliv péče. Lilium bulbiferum var. giganteum Vzrůstná forma s výškou aţ 180 cm. Rozšířena v Itálii (Vesuv). Lilium bulbiferum var. chaixii Rostlina je niţší s lodyhou jen 30 cm vysokou. Vykvétá v květnu, často jako jedna z prvních lilií. Květy jsou oranţově ţluté s červenavými konci okvětních lístků. Pacibulky netvoří. Rozšířena ve Francii, kde roste divoce v přímořských Alpách. Pouţitá literatura: - Kolektiv autorů, Lilie. Stať II., Fišerová Daniela Lilie z botanického hlediska, vydavatel Praţská botanická zahrada, 17. účelová publikace, rok vydání Grunert, Ch. Cibuľové a hľuznaté kvetiny. Z německého originálu vydala Príroda, vydavateľstvo kníh a časopisov Bratislava, r. 1980, č. publikace Kolektiv autorů, Vaněk, V. Tulipány a ostatní cibulové květiny. Stať Chaloupecký Vladimír Lilie, vydání první, Státní zemědělské nakladatelství v Praze, Kol. autorů, Ilustrovaný encyklopedický slovník, II. díl J Pri, str.360. Vyd. ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, Mičulka, B. Liliářský terminologický slovník. ČZS ZO LILIUM Brno, LILIUM Brno, zpravodaj ZO ČOZS Liliářské zprávy č. 44 září 1977, Václav a Blanka Joštovi Botanické druhy lilií. Perokresba na zadní straně přebalu L. bulbiferum detto (zmenšeno). Aktuální informace došlá po uzávěrce podzimní burza cibulí lilií se bude opět konat. Nabídkový katalog s pravidly najdete na našich webových stránkách. Ti, kteří nemají přístup k internetu, si mohou napsat o katalog paní Věře Semerákové, Španielova 1279, Praha 6 (do obálky vložte známky za 14 Kč na odpověď). 16

18 Lilie Jaroslav V r c h l i c k ý Přede mnou ve váze stojí bílá lilie, jako světla měsíčního v číš kdyţ nalije. Plaše zřím k ní časem, jak by mělo potichu nahé tělo tvé z jejího vstoupat kalichu. Dodatek k publikovaným básním Jiří K o v á ř Básně, které občas zveřejňujeme v kulturní vloţce Liliáře, mají přispět nejen k propagaci lilií, ale i k určitému estetickému zpestření našeho zpravodaje. Pro vaši informaci mohu sdělit, ţe rovněţ další specializované zahrádkářské organizace v ČR zveřejňují ve svých zpravodajích poezii (nebo prozaické příspěvky), která je zaměřena tematicky k příslušné květině (Rosa klub, Hortiklub apod.) Obdobně tak činí i některé zahraniční liliářské společnosti ve svých bulletinech. V tvůrčím snaţení našich členů a dalších příznivců MARTAGONU rozhodně nebude redakce nikomu bránit, pokud má autor odvahu k zveřejnění svého dílka na stránkách Liliáře. Naopak, redakce vítá příspěvky a iniciativu! Jelikoţ je zde evidentně publikována taktéţ tvorba amatérů bez uměleckoprofesionálních ambic, prosím, berme to tolerantně tak, ţe kaţdý autor oslavuje a vlastně propaguje krásu lilií po svém tak, jak to umí, tak, jak byl liliemi inspirován. Naproti tomu dnešní báseň má jistě i nepochybnou uměleckou hodnotu zárukou toho je jméno českého národního básníka Jaroslava V r c h l i c k é ho. Květinový horoskop v roce 2008 Jiří K o v á ř Někdo si rád horoskop přečte s očekáváním budoucího období nebo se aspoň pobaví, jiný horoskopům nevěří vůbec. Zahrádkáře a pěstitele květin by mohl zajímat tzv. Květinový horoskop, kde ke kaţdému z nás prý patří podle data narození jedna květina, která nás charakterizuje. Jaká je vaše květina, jakou má barvu a vůni? Není to prý náhoda a vězte, ţe pokud se umíte vyladit se svou květinou, máte také prý velkou naději na příjemnější ţivot. 17

19 Iris aţ , Astra aţ , Gerbera aţ , Pampeliška aţ , Sedmikráska aţ , Tulipán aţ , Mimóza aţ , Fialka aţ , Petrklíč aţ , Hortenzie aţ , Šeřík aţ , Kamélie aţ , Pivoňka aţ , Konvalinka aţ , Růže aţ , Azalka aţ Lilie až Kdo by z členů MARTAGONU neznal lilii Horoskop o ní mluví jako o čisté a vznešené květině a stejně tak působí i její zrozenci. Bývají prý často vznešení, chladní, odměření i odmítaví, ale ve svých citech jsou velmi stálí. Jako velcí snílkové se rádi vznášejí v oblacích, a tak mají blízko k romantikům, které moc nezajímá obyčejná pozemská realita všedního dne. Sní o čisté lásce jako z červené knihovny a očekávají prince na bílém koni. Kdo to s nimi umí a dokáţe si získat jejich přízeň a sympatie, má v nich potom věrného přítele na celý ţivot. Maceška aţ , Jasmín aţ , Kopretina aţ , Karafiát aţ , Slunečnice aţ , Čekanka aţ , Pomněnka aţ , Leknín aţ , Sněženka aţ , Zvonek aţ , Jiřina aţ , Hyacint aţ , Frézie aţ , Chryzantéma aţ , Narcis aţ , Orchidej aţ , Chrpa aţ , Kalina aţ , Jmelí aţ Obsah Sloţení výboru SZO ČZS MARTAGON 1 Slovo matrikáře (Jiří S v o b o d a ) 1 Evidence členů formulář 2 Nové logo naší organizace MARTAGON (Pavel P e t r l í k ) 3 Pozvánka na podzimní členskou schůzi 18. října Připravme se na jubilejní 20. podzimní aukci (Jiří K o v á ř ) 4 Přítel docent Karel V e r e š slaví osmdesátku (Vratislav N o v á k ) 5 Jak pěstovat krásné lilie? (Karel Ve r e š ) 5 Zhodnocení burzy semen v roce 2008 (Pavel Pe t r l í k ) 7 Obchodní finty a triky? (Pavel Pe t r l í k ) 8 Růstové vlastnosti rodu Lilium pár úvah a experimentů (M. H a m m e r ) 9 U kapličky v Blatence roste lilie cibulkonosná (Jiří K o v á ř ) 13 Doplněk k článku o lilii cibulkonosné (Jiří K o v á ř ) 15 Lilie báseň (Jaroslav V r c h l i c k ý ) 17 Dodatek k publikovaným básním (Jiří K o v á ř ) 17 Květinový horoskop v roce 2008 (Jiří K o v á ř ) 17 (Za obsahovou a věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři). 18

20 Lilie ze šlechtění Karla Vereše (foto Vratislav Novák) Bílá Růže Ria II. Zlatá Praha Henryi hybrid Návrh na logo Leony Leišové Lilium bulbiferum

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B.

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. ÚVOD Světový sortiment mečíků (Gladiolus L.) zahrnuje v současnosti přibliţně

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

VY_12_INOVACE_5HAU SKLOŇOVÁNÍ PODLE VZORU IDEA. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORU IDEA

VY_12_INOVACE_5HAU SKLOŇOVÁNÍ PODLE VZORU IDEA. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORU IDEA Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_12_INOVACE_5HAU Název vzdělávacího materiálu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus =

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = (Ozdobnice) Luděk Urban 2010 Představené kultivary: Miscanthus japonicus Giganteus Miscanthus japonicus Goliath Miscanthus sinensis Adagio Miscanthus sinensis

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny.

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny. POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny. NORMA EHK OSN DDP-07 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin č. 31 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Stavba těla rostlin květ, plod V pracovních listech se žáci seznámí se stavbou těla rostlin.

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina 3 2011 prosinec 2011 Vážení obchodní přátelé Přesto že čas je něco, s čím jsme tak těsně spjatí, zdá se jakoby běžel stále rychleji a předvánoční období je tu po roce zpět v plném proudu. Dovolte mi tedy,

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

BIOODPAD. Váš rádce pro přirozené a rychlé domácí kompostování

BIOODPAD. Váš rádce pro přirozené a rychlé domácí kompostování BIOODPAD Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo nám v dnešní době přijde už jako běžná věc. Nemalá část odpadů odvážených na skládky je však tvořena biologicky rozložitelnými odpady.

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Škodliví činitelé růží

Škodliví činitelé růží 13 Škodliví činitelé růží Zlatohlávek zlatý Rod Zlatohlávek tmavý Rod Pidikřísek růžový Rod Zelenavé housenky obaleče růžového (Archips rosana) většinou ožírají mladé listy a poupata. Vajíčka tohoto motýlka

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kontejnerový sterilizační systém Wagner 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kdo je společnost Hypokramed s.r.o.? Společnost podnikající ve zdravotnictví, na trhu v ČR již 20 let... Řešíme celé zdravotnické

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Úvod do problematiky Trvalky v ulicích měst díky novým technologiím.... str. 2 Fotodokumentace vzorových realizací Realizace

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

V lese - poznáváme rostliny a houby

V lese - poznáváme rostliny a houby Název ekostezky nebo ekokoutku: Ekostezka Lesík Škola: ZŠ a MŠ Nové Sedlo Tvůrce pracovních listů: Jitka Zamrzlová Přírodovědný test pro žáky Přírodovědný test pro žáky V lese - poznáváme rostliny a houby

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

Informace o výrobku. www.polycasa.com

Informace o výrobku. www.polycasa.com Informace o výrobku www.polycasa.com CAST VISION POLYCASA CAST VISION JSOU DESKY URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO PROJEKCI PŘI AUDIOVIZUÁLNÍCH PREZENTACÍCH. Ve světě rychle se měnících obrazů a informací je pro vaše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

Nepovolené přípravky a jejich používání

Nepovolené přípravky a jejich používání Nepovolené přípravky a jejich používání Ing. Pavel Minář, Ph.D. Odbor přípravků na ochranu rostlin Obsah Charakteristika nepovolených přípravků Okolnosti používání Rizika Jak je rozpoznat Jak se jim vyhnout

Více