Roèník II èíslo 1 leden 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník II èíslo 1 leden 2000"

Transkript

1 Roèník II èíslo 1 leden 2000

2 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude kterých. Dùležitìjší je otázka, co pøineseme my. Co pøineseme do tohoto roku, do vlastní:- ho života svého okolí, do života svìta. Mnoho lidí se na to ptá i mimo oblast víry. Chtìjí pøinést víc a víc snahy, úsilí, lidských hodnot. Snažit se a pracovat je opravdu nutné, i pro køes ana. Ale køes an není odkázán jen a jen na to, co vyprodukuje. Køes an je, pokud opravdu vìøí; èlovìkem, který je naplòován Bohem, který je naplòován jeho Duchem. A to je to nejpodstatnìjší, co vnášíme do svìta, to je to, èím je naše snaha teprve opravdu úèinná, zhodnocená. Nepøehlédnìme to, byla by škoda, kdybychom byli jen "lidmi yýkonu", lidmi, kteøí vše sázejí jen a jen na to, že budou pracovat více a více. Být plný Boha mùže být jen ten, kdo mu opravdu vìøí, a jen ten, kdo je plný Boha vnáší do svìta, a už dìlá cokoliv -vìci opravdu Boží, a tedy dobré a vìèné. A v tom nás, køes ány, sotva kdo mùže zastoupit. Nechejme tedy hadaèùm a vìštcùm, a se snaží uhodnout, co pøinese budoucnost. My se ale pokusme sami plnì uvìøit. Otevøít co nejvíc, pokud možná docela, svùj život Bohu. Pokusme se udìlat nìco pro to, abychom byli bohatí Bohem, aby náš život byl tak bohatý na plody, které vyrùstají z Boží moci a lásky, z Božího Ducha, který je v nás èinný. Prospìjeme mu tím urèitì víc, než kdybychom vymysleli další a další zaruèenì úspìšné recepty na odstranìní zla ze svìta a na štìstí pro všechny. Kdo z vás mùže o jedinou píï prodloužit svùj život, bude-ii se znepokojovat? Hledejte pøedevším Boha a všechno ostatní vám bude pøidáno. Nedìlejte si tedy starost o zítøek (srv.mt 6,27,34) JUBILEJNÍ ROK V ŽiVOTÌ NAŠí F~RNOSTI otec Karel Na poèátku roku si každý zodpovìdný èlovìk i každé spoleèenství myslící ve prospìch svùj i svého okolí jistì položili otázku: Co nás v tomto roce èeká? A letošní rok není ledajaký -slavíme Svatým otcem vyhlášený Svatý rok -Jubileum, pøi nìmž myslíme na 2000 let od narození Krista. Proto jsme položili nìkolik otázek otcí Aloisovi -faráøovi naší farnosti. Než zaèneme hovoøit o jubilejnim roce, zkuste, otèe, zhodnotit ten rok minulý. Požehnaný rok v nároèné farnosti, bohaté svou aktivitou i snahou po rùstu duchovního života.._n IU: Co Vás v roce 1999 nejvíce potìši- Bylo toho mnoho, ptáte se však na to, co mne potìšilo nejvíce. Zaènu hmotným: Po ètyøech letech otevøení Spanìlské kaple. Duchovní: lidové misie jako pøíprava na Jubileum. A naopak, mùžete nám øíci, co Vás nejvíce zarmoutilo? Nejvíce mne rmoutí duchovní pýcha v našich srdcích se všemi dùsledky v životì naší farnosti. Jaký nejvìtší zážitek ve Vás zùstal z právì uplynu1ých Vánoc? ~trana 2

3 Mše svatá pro dìti a rodièe ve Španìlské kapli -atmosféra, která ve mnì naladila kouzlo Vánoc. o tìchto stìžejních znameních -pou - èlovìk je homo viator (èlovìk putující) - putuje k Vìènosti. Další znamení -svatá brána, která je bránou milostí a znamením Krista -branou do dalšího tisíciletí. Další znamení -odpustky -prostøedky oèištìní a milosti posvìcení pro nás katolické køes any. Pak znamení oèištìni pamìti -jedná se o osvìtleni nìkterých osob a událostí z historie církve, která se ne- A nyní k našemu hlavnímu tématu. Jak se promítne Jubileum v životì naší farnosti. Které hlavní myšlenky byste chtìl podtrhnout? Jubileum je vìcí celé církve, do níž ovšem patøíme i my -naše farnost. Budeme slavit toto jubileum natolik -nakolik budeme CHTÍT jej slavit. To nejdùležitìjší je, aby slavení zasáhlo srdce každého z nás -správnì slavíme v srdci, kde se narodil, rodí a má žít Spasitel svìta. Hlavní myšlenky vyjádøil Svatý otec ve dvou dokumentech, které jsou pilíøi celého jubilea. Je to apoštolský list o pøípravì na jubilejní rok 2000 z pod názvem Tertio millennioadveniente (Pøíchod tøetího tisíciletí) a bula k vy-hlášení Jubilea lncarnationis mysterium (Tajemství vtìleni). Pøedevším v bule se hovoøí bojí pøiznat své omyly a oèistit svou pamì. Další znamení je památka muèednikù -jedná se o svìdectví víry, u nás pøedevším tìch, kteøí ji osvìdèili svou vìrnost v dobì totalitních systémù nacismu a komunismu. A koneèn~ láska k bližnímu, která je znamením pravosti našeho života køes anské víry. V našem kostele máme již i nìkterá viditelná znamení. Mùžete ještì jednou nám vysvìtlit, co znamená emblém umístìný ve farním kostele nad obìt- Strana 3

4 nim stolem? Tento znak jubilejního roku vznikl v roce 1996 ~ umìlecké polygrafické škole. Jeho návrh vytvoøila 221etá studentka Emanuela Rocchi, která je mnoho let zapojená v hnutí Katolické akce v Itálii. Modré kulaté pole znamená vesmír a køíž, který je znázornìn v tomto poli, je znamením Ježíše Krista, který je stejný vèera (heri) i dnes (hodie) i navìky (semper), což je heslo celého jubilea 2000 a je z 13. Kap. verš 8 listu Židùm. Pøesné datum Ježíšova narození není známo, ale jak øíká souèasný papež, nehledíme na pøesný výpoèet, ale považujeme za dané, že náš letopoèet zaèíná od Vtìlení Pána Ježiše. Proto pøi poèitáni rokù øíkáme Léta Pánì, latinsky Anno Domini, ve zkratce A.D Pán Ježiš pøišel ke všem národùm, aby celému lidstvu pøinesl spásu. Proto køíž podpírá a nese lidstvo spojené v pìti svìtadílech. Jsou zastoupeny stejným poètem holubic. Mají obdobné barvy jako olympijské kruhy -místo èerné je však bílá. Køíž je namalován stejnými barvami jako holubice, aby znázornil tajemství vtìlení: Ježíš Kristus pøijímá všechny podmínky života na zemi. Svìtlo, které se šiøí ze støedu køíže, Ukazuje, že Kristus je svìtlo k osvícení všem národùm. Okrouhlý tvar holubic, které do sebe zapadají, pøipomíná, že jubileum má být slaveno v duchu solidarity. Živé a harmonické barvy mají symbolizovat jeho radostné a po-kojné prožívání. Projeví se Jubileum ještì jinak takto viditelnì v našich kostelích? Je možné, že se projeví i jinak, tøeba na nástìnce. Hlavnì,aby se projevilo toto jubileum viditelnì na našem životì -v našich vztazích, ve zmìnì smýšlení a ve snaze o neustálou duchovní obnovu. Které hlavní akce chystá naše farnost? Strana 4

5 Uskuteèní se í letos letní tábory dìt '? I, " Nabízené materiály pro jubilejní rok dávají mnoho možností, jak tento jubilejní rok prožít. Mohou to být celoroèní záležitosti, napø. v našich rodinách mùže být vystaven jubilejní betlém se svatou bránou a znakem jubilejního roku. Hlavní budou pro farnost jubilejní dny, kterých dohromady mùže být 10. Mezi nimi to je jubilejní Den manželù s obnovou manželských slibù nebo Den obnovy køestních slibù a oslava Kristova zmrtvýchvstání, Dìtský den, Mariánský poutní den, Den farnosti, Den nemocných atd. Bude záležet na farnosti,které z nabízených jubilejních dní si vybere a jak je naplní. Pochopitelnì, že farnost bude chtít také se zúèastnit poutí za úèelem získání nabízených milostí -odpustkù, napø. s dìtmi již plánujeme návštìvu kated-rály, konkatedrály, baziliky P.Marie ve Frýdku a na Cvi-línì (nìkdy v jarních mìsících). Do velké rodíny národní církve máme možnost se zaèlenit úèasti na Národni pouti Jubilea do Øima... Mám velikou radost, že z našich farností se již pøihlásilo více jak 50 vìøících k úèasti na této pouti. Bude pro ~o úèastníky jistì vyvrcholením celého jubilejního roku, protože navštíví baziliky v mìstì Øímì, projdou svatými branami a ponesou si na tato místa sami sebe, své rodiny, naši farnost a celou naši vlast se svou minulostí a pøítomností v touze po obnovì života s Bohem, s velkou nadìjí do budoucna. Pro ostatní, kteøí z jakýchkoliv dùvodù nemohou jet na tato významná místa, bude možnost získání tìchto milostí v ~ci naší vlasti, konkrétnì v našem dìkanátu pøi pouti za nová duchovní povolání a obnovu rodin, která bude letos do Frýdecké baziliky první sobotu v mìsíci srpnu. Na co se mùže tìšit naše mládež? V rámci Jubilea to mùže být pøíprava jubilejního dne: slavnostní obnova biømování, která má být v nedìli na Boží hod svatodušní. V rámci diecéze bude mít mládež setkání s naším otcem biskupem v sobotu pøed Kvìtnou nedìlí a pro ty, kteøí by chtìli jet do Øíma, to bude 15. Svìtový den mládeže -od 15. do 20. srpna tohoto roku. Poèítá se s nimi opìt ve dvou týdnech v první polovinì srpna. Základem každého spoleèenství je rodina. Co chcete uskuteè pro další prohloubení jejich života? Jubileum nám nabízí mnoho možností. Již 25.bøezna by to mìl být Den manželù s obnovou manželských slibù. Pro rodinu bude mít význam také možný Dìtský den, který by mohl být 25.èervna jako den prvního sv. pøijímání. V mìsíci øíjnu se mùže uskuteènit Den farnosti, kdy mùžeme víc prožít farnost jako rodinu. A vyvrcholením by mohl být hlavní jubilejní den -slavnost rodinného spoleèenství v noci z na Co Strana 5

6 si z tohoto vyberou rodiny naši farnosti, záleží pøedevšim na nich, ale je možné, aby vzniklo i zcela nìco jiného. Život farnosti si nedovedeme pøedstavit Mám bez seniorù radost, a že nemocných v naši farnosti v rámci pùsobeni Charity se také nìco dìlá pro starší vìøící a obèany našeho mìsta. Podaøilo se vytvoøit nìco jako školku pro starší z nás pod názvem "Domovinka". Z celého mìsta ti, kteøi Zùstávaji bìhem dne smni, mohou se sejít.' k vzájemnému spoleèenství zábavy, duševní podpory i fyzické péèe. Vše se dìje z bliženské lásky k potøebným staršim z nás. Ve støedu dne 19.1edna v dojde v domì s peèovatelskou službou pod Skalkami k požehnáni vzniklé Domovinky. Ostatní péèe v podobì mší svatých v domovech dùchodcù a v domech s peèovatelskou službou i nemocnici bude pokraèovat. Mùže v rámci jubilea být Den nemocných, na slavnost Ježíše Krista Krále. Proè tento den? Protože na svìtový den jsou v našich kostelích horší teplotní podminky. Samozøejmì, že pravidelnì chceme i letos navštìvovat naše nemocné na první pát~k. Pokud máte doma nemocného, kterého nenavštìvujeme, rádi posloužíme udìlením svátostí a duchovním povzbuzením. Pró ostatní starší nemocné vìøící v dobì postní bude opìt možnost pøíjmout hromadnì svátost pomazání nemocných. Jak chcete spolupracovat s jednotlivými spoleèenstvími na~í farnosti i organizacemi, které se hlásí ke køes- anství, jako jsou Charita, Orel atd. Farnost nevytváøí pouze faráø a farnost bez faráøe není plnì funkèní farnostl Je nutná vzájemná spolupráce, která vyžaduje,aby spoleèenství nežila jen pro sebe, ale byla užiteèná pro všechny. Být užiteèný pro všechny neznamená, že se dìje ~co tak, jak si pøedstavuji pouze já nebo mé spoleèenství (z mého pohledu), ale jak potøebují ostatní. Uvítám každou spolupráci jednotlivce i všech spoleèenství, která se chtìjí na životì farnosti tak'to podílet. Závìrem vyslovte Své osobní pøání i pøání na~í farnosti. Dìlejme vše k vìtší cti a slávì Boží a k spáse nesmrtelných duší a k spáse své. Rozmlouval Antonín Urban mladší Z HISTORIE Máme v jubilejním roce pohlédnout do uplynulého století. Tímto pøíspìvkem tak èiníme -jak se "støídali" duchovní otcové naší farnosti. Dne , pøi opravì støechy farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Novém Jièínì, byla na vìži nalezena schránka, obsahující zajímavé historické dokumenty, mimo jiné seznam duchovních správcù tohoto kostela od roku Obsah této schránky byl pøi každém otevøení doplòován až do roku Pøí posledním otevøení byla schránka sice doplnìna aktuálními dokumenty a slavnostnì uložena na své místo na vìži, ale na doplnìní seznamu duchovních správcù se zapomnìlo. Pokusil jsem se tuto chybu napravit, nebylo to však tak snadné vzhledem k pomìrùm za vlády komunistù, kdy vedení farní dokuméntace bylo ovlivòováno komunistickým církevním tajemníkem, ale s pochopením mnoha lidí se mi to podaøilo. Strana 6

7 Dne umírá poslední duch. Správce naší farnosti, který je jmenován v dokumentu uloženém ve schránce: je jím èestný obèan Nového Jièína, arcib. rada P.Jan Parsch. Narodil se roku 1847 v Unièovì, vysvìcen byl r.1908 v Olomouci. Po nìm pøebírá funkci jeho dosavadní zástupce, pozdìji arcib. rada P.Rudolf Weigel. Ten spravuje farnost až do r Od do jako administrátor, poté jako faráø. Byl nìmecké národnosti mu by1.odebrán "souhlas", ale zùstává ve funkci až do roku Narodil se v Suchdole nad Odrou, vysvìcen byl v Olomouci azemøe ve Vražném. Po nìm nastupuje P.Josef Šostek, který se narodi v Pøíboøe, vysvìcen byl v Olomouci a zemøel Do pùsobil jako druhý kaplan ve Valašském Meziøièí, poté jako první kaplan v Novém Jièínì. Od do byl administrátorem ustanoven P.Antonín Lanèa, který se narodil v Zelinkovicích, vysvìcen byl v Bmì. Zemøel pohøben v Bo1aticich. Od do byl administrátorem P.Jindøich Weihrich, narozený v Opavì-Jaktaøi, vysvìcen v Olomouci. Zemøe a je pochován na sv.hostýnì. Od jako provizor (doèasný správce farnosti do nástupu faráøe) a od jako administrátor, od r.1973 jako faráø, pùsobí pozdìjší dìkan P.Jan Jan. Narodil se v Melèi, vysvìcen byl v Olomouci a zemøe , pochován je v Novém Jièínì Ȯd do jako administrátor pùsobil v Novém Jièínì P.Petr Eliáš. Narodil se 1: vodrách, vysvìcen by v Olomouci. Nyní pùsobí ve Velké Polomi. Od jako faráø pùsobí v našem mìstì dìkan P.AloisPeroutka. Narodil se v Ostravì-Zábfehu, na knìze byl vysvìcen v Olomouci. Z NAŠí KNIHOVNY Ing.Jan Maria Stanèík Pravým ateistou není ten, kdo øíká "Bùh neexistuje", ale pøedevším ten, kdo nevìøí, že Bùh je schopen ho zmìnit, kdo tvrdí, že v jeho vìku (v 15 i 60 letech) se èlovìk nemìní, že je pøíliš starý, pøíliš slabý..., že už všechno nadarmo zkoušel. t, "Nebe je místo, kde existuje vzájemná láska. Vstupuje se tam svobodnì. Existence pekla je výrazem toho, že Bùh bere ohled na naši svobodu. Bùh nebude nikoho nutit, aby ho miloval. Peklo je útoèištìm tìch, kdo odmítl;". -"V nebi ""ldlld f

8 nebudeme závidìt ostatnfm jejich štìstf a zásluhy, ale budeme se z nich radovat, protože je budou mít jen proto, aby je rozdávali." To je nìkolik myšlenek z knihy (samizdatu) Credo od Evelyho, kterou najdete ve farní knihovnì. -Zamyslete se nad svou vírou. Jan Knytl EKUMENICKÉ OKÉNKO Minulý rok 1999 byl mimo jiné ve znamenf významných ekumenických událostf. Za v$echny jmenujme alespoò ekumenické setkánf na Bílé hoøe a vyjádøenf Svatého otce Jana Pavla II k mistru Janu Husovi v závìru roku. 18. ledna na svátek Panny Marie, Matky jednoty køes anù, zatal stejnì jako každý rok n Týden za jednotu køes anù", který skontf 25.ledna na svátek Obrácenf sv. Pavla Tyto modlitby navazujf na stejnou akci na,šich protestanstských bratøf. Jako malý pøfspìvek k vzájemnému poznání jsme pøipravili rozhovor s faráøem Èeskobratrské církve evangelické Mgr. Vlastímílem Kováøem. Pane faráøi, mùžete nám nejprve pøiblížit hístorii vzniku spoleèných modlíteb za sjednoceni? V posledních letech dostáváme na konci roku do našich spoleèenství brožurku: Pozvání ke spoleèným modlitbám. Jsou to programy dvou týdnù modliteb na zaèátku každého roku. Donedávna byly "tyto oba modlitební týdny spiš znamením rozdìlení køes anù, než výrazem touhy po jednotì. Alianèni modlitebni týden na zaèátku ledna zapustil koøeny pøedevším v evangelických církvich, zatímco modlitebni týden v druhé polovinì ledna pøipravovaný Papežskou radou pro jednotu køes anu byl využíván cirkvi øímskokatolickou. Pøed Strana 8 více než 150 lety se ve Velké Británii poprvé konala spoleèná modlitebni shromáždìní nìkolika církvi. Podnìt k nim dala Evangelická aliance. Tradièní datum Týdne za jednotu køes anù navrhl v roce 1908 Paul Wattson ve dnech ledna. Bìhem desítek let vmikly tyto tradice a nebylo snadné rozhodnout, ke které se pøipojit. Obì mìly pevné místo v životì jednotlivých církvi. Už pøed revolucí jsme se v Suchdole nad Odrou scházeli na zaèátku ledna po celý týden k modlitebním veèerùm spoleènì s èleny Bratrské jednoty baptistù, Církve bratrské i Církveøimskokatolické (i když pan církevní tajemník o tom nerad slyšel). Když jsem pøišel v roce 1992 do Nového Jièína, uvažoval jsem o tom, jak to udìlat, abychom i zde tento èas využili k spoleèným modlitbám. S bratrem faráøem Petrem Eliášem jsem se domluvil, že udìláme modlitební setkání -jednou v naší modlitebnì a jednou v kostele. Od té doby se to snažím domlouvat i s vaším bratrem dìkanem. Vždy v tomto mìstì jako køes ané máme spoleènou odpovìdnost a spoleèný úkol, k nimž patøí spoleèné modlitby. Apoštol Pavel klade Kristovým uèedníkùm na srdce: Na prvním místì žádám, aby se konaly

9 ,ybsorp modlitby, pøímluvy, díkùvzdání az všechny lidi, za vládce a za všechny, íøetk mají v rukou moc, abychom mohli tíž tichým a klidným životem v opravdoév zbožnosti a vážnosti (I Tm 2, ln). emejiž spoleènì v jednom mìstì. idalm naší øímskokatolické církve ìnèelops s mladý-mi jiných církví vyilip-uots v loòském roce na námìstí s memargorp k svátku sv. Cyrila a Me-,ejìdot úèastnili se vo-lejbalového tur-,ejan poøádané-ho Vaší církví. Mùžete mán nì-co øíci o tìchto a pc:»dobných,hcát-ivitka na kterých do-chází k vzámýnmej setkáním v našem regionu? laèaz bych tím, že zopakuji znovu ketáèaz Vaší otázky: énèelops poslání. Máme Jsem také (~"'-.ìtsìmemejiž spoleènì v tomto,neèdìvseøp že jednota ohížob lidu je žádoucí, I ánžom a uskuteèni-,.á~vet ~a~o se ~ I ljamopnp avols Ježíšovy inhcišv jedno.ilyb (Jan 17). ijeøp.si, abychom eøbod rozumìli tìmto.mùvols Jednota, za uoretk se.zde Pán Ježíš íldom a za kterou proléva,verk to není laciný ekumenismus. ej to nároèný proces, který nìco stojí. ínèazinagro jednota není to hlavni, Jde o ínvohcud jednotu, jde o to, abychom élec své životy vystavili ostrému a proumévakin svìtlu Ducha svatého, který ávýrkdo naše teologické i historické,ytarkz naši povrchnost, pýchu a høích. ej to vždy- úžasné a obohacující, když,emívejbo že ti, kteøí pøicházejí z jiné ecidart a z jiného prostøedí, nám mají co modlitby:...aby, y t ' dát. Pøi takovém pøístupu vždycky roste naše pokora k druhým. Nechci však zamlèet, že se objeví i otázky, v nichž se neshodneme. A pøece to nejdùležitìjší je láska, která vytváøí obecenství i pøes hranice církevní organizace. Láska, která rozeznává vìci zásadní od vedlejších a ne-podstatných. Je velice dùle-žité, aby se vìøící lidé spo-leènì setkávali. Existence nìkolika církví na jed-nom místì mùže být svìtu pohoršením. Na druhé stranì se mùže-me navzájem obohacovat svým obdaro-váním a dùrazy. Cesta k jednotì ne-vede skrze zasedací místnosti rùzných komisí, ale najdeme ji v prak-tickém životì. V našem -sboru se snažíme pøipra-vovat rùzné spoleèné akce, pøi ~ \ -,I nichž si opravdu uvìdomujeme, že èerpáme z,i jednoho zdroje Boží mi-.1 losti. Z vìtších akcí A. jsme v loòském roce organizovali modlitební setkání, rùzné pøednášky, zmínìný volej balový turnaj, setkání mládeže. Váš sbor slavil pøed dvìma lety jubileum. Pøibližte nám vaši tradici v našem mìstì. Bylo to zaèátkem èervence 1998, kdy jsme si pøi bohoslužbách pøipomnìli 90 let od postavení modlitebny. Hostem byl nejvyšší pøedstavitel naší církve, synodní senior Pavel Smetana. Odpolední pøednáškou Zápas o srozumitelné vy já-døení evangelia v cyrilometodìjské a husovské tradici a krátkým ohlédnutím do minulosti jsme vzpomínali na úsilí, obìtavost a starost našich pøedkù, aby se lidé mìli kde scházet k bohoslužbám. Historie vzniku samostat- -~ ::itrana Y

10 ného farního sboru je velice dlouhá. Jen ve struènosti: Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Novém Jièínì vznikl po II. svìtové válce ze zdejší kazatelské stanice, která byla souèástí sboru v Hodslavicích. Do užívání nám byl pøidìlen sborový dùm nìmecké evangelické církve, který byl bìhem nìkolika mìsícù uveden do provozu. Ve sborovém domì, který èlenové sboru v letech za velké námahy a obìtavosti sami opravili (generální oprava), je modlitebna, kanceláø, místnost pro mládež a dìti, sborová ku-chyòka a byt pro kazatele. Jaký je žívot Vašeho sboru v souèasnosti? Jak je uspo-øádán organizaènì? Základní jednot-kou je sbor, který povolává a volí svého faráøe ( kazatele). Naše zøízení je presbytemì ~ synodní, to zname-ná, že èlenové církve se zúèastòuji -na její správì svobodnou volbou starších (presbyteru), kteøí spoleènì s kazatelem spravují sbor. Ti zase volbou vysílají každý rok zástupce na konvent (shromáždìní zástupcù urèité oblasti -seniorátu) a na synod (celocírkevní shromáždìní). Tam se také volí šestièlenná synodní rada s nejvyššimi pøedstaviteli církve -synodním seniorem a synodním kurátorem. Na tìchto shromáždìních se spoleènì projednávají aktuální otázky života sboru. Naše církev má asi 260 sboru, 220 kazatelù a je rozdìlena do 13 seniorátù. V církvi od poèátku s vdìèností pøijímáme službu laikù. "'Neexistuje rozdíl v ordinaci (svìcení): Každý z kazatelù -zaèínající stejnì jako synodní senior -má stejnou ordinaci ke službì slova a svátostí. Základem ve stavbì sborového života jsou nedìlní bohoslužby (prosté a jednoduché s kázáním Božího slova, písnìmi a modlitbami), biblické hodiny,.køes anská výchova dìtí a mládeže. Neoddìlitelnou souèástí naší víry je služba nemocným, starým a opuštìným. Do všech tìchto úkolù se aktivnì zapojují èlenové sboru (mládež zpìvem, chválami, pøimluvnými modlitbami, jiní zase ètením, nìkdy i kázáním pøi bohoslužbách; návštìvami, brigádami...). Jsem vdìèný, že èlenové sboru pøicházejí s mno-ha myšlenkamijak obohatit život našeho sboru. V pøedvá-noèním èase jsme pøipravili mikulášskou besíd-ku pro dìti. Sestry napekly a naz-dobily vánoèní perníky, dìti s mlá-deží nacvièily pásmo a písnì o odpuštìní; podai'ilo se nám pi'i-pravit 130 balíèkù, sbírku hraèek a peèiva pro dìti v táboi'e pro uprchlíky ve Vyšních Lho-tách u Frýdku-Místku. Pi'esný poèet èlenù sboru Vám dnes ještì nei'eknu, nebo probíhá dùsledná revize kartotéky. Uvádìli jsme kolem 700 èlenù; nedìlních bohoslužeb se zúèastní prùmìrnì 75 bratøí a sester. Naši knìží jezdí hodnì po okolních farnostech. Spravujete také okolní obce èi mìsta? Kolik evangelických faráøù pùsobi v našem okrese? V letošnfm roce spravuji jen sbor v Novém Jièinì. V minulých letech jsem postupnì administroval sbory v Suchdole n. Odrou, Odrách, Ostravì a Vítkovì. Jsem vdìèný, že tyto uprázdnìné Strana 10

11 sbory mají již své kazatele. V okrese jsou ještì další sbory v Hodslavicích a Štramberku se svými kazatelskými stanicemi. Pøedloni jsem byl na konventu zvolen do seniorátního výboru, kde mám také urèité úkoly a povinnosti jako zástupce seniora. Nedávno skonèily Vánoce. Jak jste je prožíval? Mnoho volného èasu jsem nemìl, ale pøesto jsem stihl strávit pìkné chvíle se svojí rodinou. V pohodì jsem stihl rozbalit i dárky, mezi nimiž se již PQnìkolikáté objevila bílá košile a montérky. Jsem ženatý, mám tedy manželku a tøi dorùstající dìti. Dvì z nich studují mimo Nový Jièín, proto jsme se snažili spolu trávit co nejvíc èasu. Naše dìti posloužily spolu s ostatními pøi bohoslužbách. Vánoèní svátky jsme prožili v pohodì, zaèátkem roku mne skolila chøipka. A tak další dny mi vypomohla manželka, která právì pøed Vánocemi dostala na základì složených zkoušek jáhenské povìøení (v naší církvi je ordinace udìlována také ženám). Na zaèátku roku vyslovujeme svá pøání. Máte také nìjaká? Své pøání jsem se snažil vyjádøit v novoroèním kázání slovy apoštola Pavla, který píše Filipským: 000 nauèil jsem se být spokojen s tím, co mám... Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. K tomu bych si pøál, abychom spoleènì byli solí a svìtlem tomuto mìstu. Rozmlouval Ant.Urban mladší NAD DOTAZY FARNÍKÙ Hovoøí se o majetku církve. Z èeho církev žije? Proè se vybirají v kostele peníze a plati mše, když duchovni dostávaji platy a cirkev je dotována státem? Církev nežije jako spoleèenstvi Božího lidu nad zemi v oblacích -neni pouze duchovní podstaty. Existuje na této zemi, má své lidské potøeby. Potøebuje materiální zázemí. Proto v 5.knize CIC (Kodex církevního práva) se hovoøí o majetku církve. Tam se doèteme, že církev má vrozené právo nez4visle na svìtské moci nabývat, držet, spravovat a pøevádìt majetek k dosahování vlastních cílù. Vlastní cíle jsou: konání bohoslužeb, zajištìní pøimìøeného zaopatøení duchovních a jiných služebníkù, uskuteèòování apoštolátu (tisk, sdìlovací prostøedky, misie, školství, osvìta atd.) a charitativní èinnosti (nemocnice, sociální zabezpeèení) hlavnì mezi chudými. (kanon 1254) Proto vìøící poskytují církvi pomoc požadovanými pøíspìvky dle norem biskupské konference (kai ). U nás žádné normy nebyly dosud vydány. Za jediný pøíspìvek se považuje v kostele sbírka a dary osob a také dotace obcí a státu na opravy památek. Na rozdíl od jiných církví, kde jsou nìkde zavedeny povinné tzv. desátky (desetina z platù nebo dùchodu), jsou v naší církvi sbírky a dary zcela na bázi dobrovolnosti. Sbírky se konaly již za dob sv.pavla. Dávaly se naturálie, které se pak rozdìlovaly mezi chudé, obec a duchovenstvo na tøi èásti. Dnes je zavedena penìžní forma. Sbírky jsou obìtovány pro "dobrý chod" farností, ale myslí se i na potøeby celé církve (semináø, misie, povodnì atd). Každý z nás ví, že výdaje, jak slyšfme pøi bilancích na konci roku, v kostelích rostou, a že vše je rok od roku dražší. Proto vìøící ví, že by mìl ve sbírce obìtovat dnes Strana I

12 více než napø. pøed patnácti lety a že èástka, kterou obìtoval pøed deseti lety pøi zapsání úmyslu mše sv., by mìla být dnes dle možnosti také vyšší. Budeme ochotní v budoucnu obìtovat na "chod" církve daleko víc, až stát nebude tzv. zabezpeèovat církve? Toto "zabezpeèení" se dìje zákonem z roku 1949, vydaným komunistickým režimem a platícíin dodnes. Nìco pøes 500 milionù roènì jde z rozpoètu tohoto státu na církve. Je to èíslo za èarou. Církve dostávají tolik, kolik roènì dostane jako dotaci jediný dùm v Praze -Národní divadlo. Dnes tato èástka již nestaèí na dotaci platù duchovních a oprav památek, na které by správnì mìl stát pøispívat, ale celá jde.ya platy duchovních všech církví, což se politicky využívá proti církvíin a hýbe žluèí.;1i~evìøícíin spoluobèanùm. Platy duchovních se skuteènì zvýšily, ovšem uvedená cifra -'hrubého platu, jak jsou v Praze zvyklí poèítat, nejsou peníze dané "na ruku" (jsou v tom i odvody na sociální a zdravotní pojištìní a daò státu). Za pár let, døíve nebo pozdìji, stát tuto dotaci zruší nebo lépe øeèeno bude chtít, aby se o duchovní starali vìøící sami a dotace by mohla jít na opravu památek. Proto bylo vždy v naší církvi zvykem pøispívat skrze tzv. mešní stipendium (slovo stip = obì, almužna, dar). Jedná se o obì ke mši svaté, která je spojena s úmyslem, na který knìz obìtuje mši svatou ve prospìch dárce. Je nesprávné a zavádìjící, když babièka øekne - jdu platit mši svatou, kolik stoji? Mše svatá se nedá zaplatit! Penìžitý dar ke mši svaté jsou peníze ve prospìch církve, což jsou mezi jinými cestovní výdaje, bohoslužebné potøeby, zajištìní života duchovních (ve svìtì nemají plat od státu). Jsou to peníze církve a ne knìze a tak s nimi má knìz hospodaøit. Dnes naštìstí v našich farnostech vìtšinou vìøící vìdí, že nelze pøispívat podobnì jako pøed deseti a více léty. Svìdèí o tom rùst sbírek a darù. Nìkdy se vìøící ptají: Jeto málo? Staèí? Není stanovena žádná taxa ani pro sbírky, ani pro obìti mše svaté. Knìz je povinen odsloužit mši svatou, i kdyby nedostal žádný dar, a to proto, aby nebyli vylouèeni chudí a potøební mezi námi. Hovoøit o majetku církve a penìzích je v naší vlasti ožehavé téma, ale pøesto je potøeba o nìm hovoøit. Vždy platilo -veselého dárce miluje Bùh. Je blaženìjší dávat než dostávat. Díky za obìtavost a štìdrost našich vìøících. Za to, že knìz nikdy nezemøel hlady a že naše kostely se zvelebují. otec AlOIS Co NÁS ÈEKÁ - w 20. února dìtský maškarní ples v Orlovnì w v týdnu jarních prázdnin farní sportovní den v Orlovnì (termín bude upøesnìn) Vydává Rímskokatolická farnost Nový Jièín, Zerotínova 24, Nový Jíèín, , telefon Dotazy, pøipomínky, podnìty a pøíspìvky možno podat písemnou formou do schránky s logem èasopisu ve famím chrámu nebo na faøe èi u Ant Urbana mladšího (703197) Vydáno pro vnitøní potøebu farností. Strana.\2

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015 Toto letošní bøeznové èíslo sborového listu je vìnované zprávám pro výroèní sborové shromáždìní, které se bude konat v rámci bohoslužeb v nedìli 22.3. List vychází

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává 1 vyhlížející 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás neví, co pøinese. Zdraví nebo tìžké onemocnìní, práci nebo nezamìstnanost, radostné pøekvapení nebo hoøkou

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci Životní jistoty dnešního svìta?

mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci Životní jistoty dnešního svìta? mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci svobodný 2014 XV. roèník 9 Životní jistoty dnešního svìta? Izaiáš 54, 10: I kdyby hory nìkam odešly, i kdyby se chvìly pahorky, má láska od tebe

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. rozkvetlý. Moudrý muž se cizince zeptal na to,

2013 XIV. roèník. mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci. rozkvetlý. Moudrý muž se cizince zeptal na to, mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci 5 rozkvetlý 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, k jednomu moudrému muži prý pøišel cizinec, který se chtìl usadit právì v jeho mìstì.

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více