Roèník II èíslo 1 leden 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník II èíslo 1 leden 2000"

Transkript

1 Roèník II èíslo 1 leden 2000

2 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude kterých. Dùležitìjší je otázka, co pøineseme my. Co pøineseme do tohoto roku, do vlastní:- ho života svého okolí, do života svìta. Mnoho lidí se na to ptá i mimo oblast víry. Chtìjí pøinést víc a víc snahy, úsilí, lidských hodnot. Snažit se a pracovat je opravdu nutné, i pro køes ana. Ale køes an není odkázán jen a jen na to, co vyprodukuje. Køes an je, pokud opravdu vìøí; èlovìkem, který je naplòován Bohem, který je naplòován jeho Duchem. A to je to nejpodstatnìjší, co vnášíme do svìta, to je to, èím je naše snaha teprve opravdu úèinná, zhodnocená. Nepøehlédnìme to, byla by škoda, kdybychom byli jen "lidmi yýkonu", lidmi, kteøí vše sázejí jen a jen na to, že budou pracovat více a více. Být plný Boha mùže být jen ten, kdo mu opravdu vìøí, a jen ten, kdo je plný Boha vnáší do svìta, a už dìlá cokoliv -vìci opravdu Boží, a tedy dobré a vìèné. A v tom nás, køes ány, sotva kdo mùže zastoupit. Nechejme tedy hadaèùm a vìštcùm, a se snaží uhodnout, co pøinese budoucnost. My se ale pokusme sami plnì uvìøit. Otevøít co nejvíc, pokud možná docela, svùj život Bohu. Pokusme se udìlat nìco pro to, abychom byli bohatí Bohem, aby náš život byl tak bohatý na plody, které vyrùstají z Boží moci a lásky, z Božího Ducha, který je v nás èinný. Prospìjeme mu tím urèitì víc, než kdybychom vymysleli další a další zaruèenì úspìšné recepty na odstranìní zla ze svìta a na štìstí pro všechny. Kdo z vás mùže o jedinou píï prodloužit svùj život, bude-ii se znepokojovat? Hledejte pøedevším Boha a všechno ostatní vám bude pøidáno. Nedìlejte si tedy starost o zítøek (srv.mt 6,27,34) JUBILEJNÍ ROK V ŽiVOTÌ NAŠí F~RNOSTI otec Karel Na poèátku roku si každý zodpovìdný èlovìk i každé spoleèenství myslící ve prospìch svùj i svého okolí jistì položili otázku: Co nás v tomto roce èeká? A letošní rok není ledajaký -slavíme Svatým otcem vyhlášený Svatý rok -Jubileum, pøi nìmž myslíme na 2000 let od narození Krista. Proto jsme položili nìkolik otázek otcí Aloisovi -faráøovi naší farnosti. Než zaèneme hovoøit o jubilejnim roce, zkuste, otèe, zhodnotit ten rok minulý. Požehnaný rok v nároèné farnosti, bohaté svou aktivitou i snahou po rùstu duchovního života.._n IU: Co Vás v roce 1999 nejvíce potìši- Bylo toho mnoho, ptáte se však na to, co mne potìšilo nejvíce. Zaènu hmotným: Po ètyøech letech otevøení Spanìlské kaple. Duchovní: lidové misie jako pøíprava na Jubileum. A naopak, mùžete nám øíci, co Vás nejvíce zarmoutilo? Nejvíce mne rmoutí duchovní pýcha v našich srdcích se všemi dùsledky v životì naší farnosti. Jaký nejvìtší zážitek ve Vás zùstal z právì uplynu1ých Vánoc? ~trana 2

3 Mše svatá pro dìti a rodièe ve Španìlské kapli -atmosféra, která ve mnì naladila kouzlo Vánoc. o tìchto stìžejních znameních -pou - èlovìk je homo viator (èlovìk putující) - putuje k Vìènosti. Další znamení -svatá brána, která je bránou milostí a znamením Krista -branou do dalšího tisíciletí. Další znamení -odpustky -prostøedky oèištìní a milosti posvìcení pro nás katolické køes any. Pak znamení oèištìni pamìti -jedná se o osvìtleni nìkterých osob a událostí z historie církve, která se ne- A nyní k našemu hlavnímu tématu. Jak se promítne Jubileum v životì naší farnosti. Které hlavní myšlenky byste chtìl podtrhnout? Jubileum je vìcí celé církve, do níž ovšem patøíme i my -naše farnost. Budeme slavit toto jubileum natolik -nakolik budeme CHTÍT jej slavit. To nejdùležitìjší je, aby slavení zasáhlo srdce každého z nás -správnì slavíme v srdci, kde se narodil, rodí a má žít Spasitel svìta. Hlavní myšlenky vyjádøil Svatý otec ve dvou dokumentech, které jsou pilíøi celého jubilea. Je to apoštolský list o pøípravì na jubilejní rok 2000 z pod názvem Tertio millennioadveniente (Pøíchod tøetího tisíciletí) a bula k vy-hlášení Jubilea lncarnationis mysterium (Tajemství vtìleni). Pøedevším v bule se hovoøí bojí pøiznat své omyly a oèistit svou pamì. Další znamení je památka muèednikù -jedná se o svìdectví víry, u nás pøedevším tìch, kteøí ji osvìdèili svou vìrnost v dobì totalitních systémù nacismu a komunismu. A koneèn~ láska k bližnímu, která je znamením pravosti našeho života køes anské víry. V našem kostele máme již i nìkterá viditelná znamení. Mùžete ještì jednou nám vysvìtlit, co znamená emblém umístìný ve farním kostele nad obìt- Strana 3

4 nim stolem? Tento znak jubilejního roku vznikl v roce 1996 ~ umìlecké polygrafické škole. Jeho návrh vytvoøila 221etá studentka Emanuela Rocchi, která je mnoho let zapojená v hnutí Katolické akce v Itálii. Modré kulaté pole znamená vesmír a køíž, který je znázornìn v tomto poli, je znamením Ježíše Krista, který je stejný vèera (heri) i dnes (hodie) i navìky (semper), což je heslo celého jubilea 2000 a je z 13. Kap. verš 8 listu Židùm. Pøesné datum Ježíšova narození není známo, ale jak øíká souèasný papež, nehledíme na pøesný výpoèet, ale považujeme za dané, že náš letopoèet zaèíná od Vtìlení Pána Ježiše. Proto pøi poèitáni rokù øíkáme Léta Pánì, latinsky Anno Domini, ve zkratce A.D Pán Ježiš pøišel ke všem národùm, aby celému lidstvu pøinesl spásu. Proto køíž podpírá a nese lidstvo spojené v pìti svìtadílech. Jsou zastoupeny stejným poètem holubic. Mají obdobné barvy jako olympijské kruhy -místo èerné je však bílá. Køíž je namalován stejnými barvami jako holubice, aby znázornil tajemství vtìlení: Ježíš Kristus pøijímá všechny podmínky života na zemi. Svìtlo, které se šiøí ze støedu køíže, Ukazuje, že Kristus je svìtlo k osvícení všem národùm. Okrouhlý tvar holubic, které do sebe zapadají, pøipomíná, že jubileum má být slaveno v duchu solidarity. Živé a harmonické barvy mají symbolizovat jeho radostné a po-kojné prožívání. Projeví se Jubileum ještì jinak takto viditelnì v našich kostelích? Je možné, že se projeví i jinak, tøeba na nástìnce. Hlavnì,aby se projevilo toto jubileum viditelnì na našem životì -v našich vztazích, ve zmìnì smýšlení a ve snaze o neustálou duchovní obnovu. Které hlavní akce chystá naše farnost? Strana 4

5 Uskuteèní se í letos letní tábory dìt '? I, " Nabízené materiály pro jubilejní rok dávají mnoho možností, jak tento jubilejní rok prožít. Mohou to být celoroèní záležitosti, napø. v našich rodinách mùže být vystaven jubilejní betlém se svatou bránou a znakem jubilejního roku. Hlavní budou pro farnost jubilejní dny, kterých dohromady mùže být 10. Mezi nimi to je jubilejní Den manželù s obnovou manželských slibù nebo Den obnovy køestních slibù a oslava Kristova zmrtvýchvstání, Dìtský den, Mariánský poutní den, Den farnosti, Den nemocných atd. Bude záležet na farnosti,které z nabízených jubilejních dní si vybere a jak je naplní. Pochopitelnì, že farnost bude chtít také se zúèastnit poutí za úèelem získání nabízených milostí -odpustkù, napø. s dìtmi již plánujeme návštìvu kated-rály, konkatedrály, baziliky P.Marie ve Frýdku a na Cvi-línì (nìkdy v jarních mìsících). Do velké rodíny národní církve máme možnost se zaèlenit úèasti na Národni pouti Jubilea do Øima... Mám velikou radost, že z našich farností se již pøihlásilo více jak 50 vìøících k úèasti na této pouti. Bude pro ~o úèastníky jistì vyvrcholením celého jubilejního roku, protože navštíví baziliky v mìstì Øímì, projdou svatými branami a ponesou si na tato místa sami sebe, své rodiny, naši farnost a celou naši vlast se svou minulostí a pøítomností v touze po obnovì života s Bohem, s velkou nadìjí do budoucna. Pro ostatní, kteøí z jakýchkoliv dùvodù nemohou jet na tato významná místa, bude možnost získání tìchto milostí v ~ci naší vlasti, konkrétnì v našem dìkanátu pøi pouti za nová duchovní povolání a obnovu rodin, která bude letos do Frýdecké baziliky první sobotu v mìsíci srpnu. Na co se mùže tìšit naše mládež? V rámci Jubilea to mùže být pøíprava jubilejního dne: slavnostní obnova biømování, která má být v nedìli na Boží hod svatodušní. V rámci diecéze bude mít mládež setkání s naším otcem biskupem v sobotu pøed Kvìtnou nedìlí a pro ty, kteøí by chtìli jet do Øíma, to bude 15. Svìtový den mládeže -od 15. do 20. srpna tohoto roku. Poèítá se s nimi opìt ve dvou týdnech v první polovinì srpna. Základem každého spoleèenství je rodina. Co chcete uskuteè pro další prohloubení jejich života? Jubileum nám nabízí mnoho možností. Již 25.bøezna by to mìl být Den manželù s obnovou manželských slibù. Pro rodinu bude mít význam také možný Dìtský den, který by mohl být 25.èervna jako den prvního sv. pøijímání. V mìsíci øíjnu se mùže uskuteènit Den farnosti, kdy mùžeme víc prožít farnost jako rodinu. A vyvrcholením by mohl být hlavní jubilejní den -slavnost rodinného spoleèenství v noci z na Co Strana 5

6 si z tohoto vyberou rodiny naši farnosti, záleží pøedevšim na nich, ale je možné, aby vzniklo i zcela nìco jiného. Život farnosti si nedovedeme pøedstavit Mám bez seniorù radost, a že nemocných v naši farnosti v rámci pùsobeni Charity se také nìco dìlá pro starší vìøící a obèany našeho mìsta. Podaøilo se vytvoøit nìco jako školku pro starší z nás pod názvem "Domovinka". Z celého mìsta ti, kteøi Zùstávaji bìhem dne smni, mohou se sejít.' k vzájemnému spoleèenství zábavy, duševní podpory i fyzické péèe. Vše se dìje z bliženské lásky k potøebným staršim z nás. Ve støedu dne 19.1edna v dojde v domì s peèovatelskou službou pod Skalkami k požehnáni vzniklé Domovinky. Ostatní péèe v podobì mší svatých v domovech dùchodcù a v domech s peèovatelskou službou i nemocnici bude pokraèovat. Mùže v rámci jubilea být Den nemocných, na slavnost Ježíše Krista Krále. Proè tento den? Protože na svìtový den jsou v našich kostelích horší teplotní podminky. Samozøejmì, že pravidelnì chceme i letos navštìvovat naše nemocné na první pát~k. Pokud máte doma nemocného, kterého nenavštìvujeme, rádi posloužíme udìlením svátostí a duchovním povzbuzením. Pró ostatní starší nemocné vìøící v dobì postní bude opìt možnost pøíjmout hromadnì svátost pomazání nemocných. Jak chcete spolupracovat s jednotlivými spoleèenstvími na~í farnosti i organizacemi, které se hlásí ke køes- anství, jako jsou Charita, Orel atd. Farnost nevytváøí pouze faráø a farnost bez faráøe není plnì funkèní farnostl Je nutná vzájemná spolupráce, která vyžaduje,aby spoleèenství nežila jen pro sebe, ale byla užiteèná pro všechny. Být užiteèný pro všechny neznamená, že se dìje ~co tak, jak si pøedstavuji pouze já nebo mé spoleèenství (z mého pohledu), ale jak potøebují ostatní. Uvítám každou spolupráci jednotlivce i všech spoleèenství, která se chtìjí na životì farnosti tak'to podílet. Závìrem vyslovte Své osobní pøání i pøání na~í farnosti. Dìlejme vše k vìtší cti a slávì Boží a k spáse nesmrtelných duší a k spáse své. Rozmlouval Antonín Urban mladší Z HISTORIE Máme v jubilejním roce pohlédnout do uplynulého století. Tímto pøíspìvkem tak èiníme -jak se "støídali" duchovní otcové naší farnosti. Dne , pøi opravì støechy farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Novém Jièínì, byla na vìži nalezena schránka, obsahující zajímavé historické dokumenty, mimo jiné seznam duchovních správcù tohoto kostela od roku Obsah této schránky byl pøi každém otevøení doplòován až do roku Pøí posledním otevøení byla schránka sice doplnìna aktuálními dokumenty a slavnostnì uložena na své místo na vìži, ale na doplnìní seznamu duchovních správcù se zapomnìlo. Pokusil jsem se tuto chybu napravit, nebylo to však tak snadné vzhledem k pomìrùm za vlády komunistù, kdy vedení farní dokuméntace bylo ovlivòováno komunistickým církevním tajemníkem, ale s pochopením mnoha lidí se mi to podaøilo. Strana 6

7 Dne umírá poslední duch. Správce naší farnosti, který je jmenován v dokumentu uloženém ve schránce: je jím èestný obèan Nového Jièína, arcib. rada P.Jan Parsch. Narodil se roku 1847 v Unièovì, vysvìcen byl r.1908 v Olomouci. Po nìm pøebírá funkci jeho dosavadní zástupce, pozdìji arcib. rada P.Rudolf Weigel. Ten spravuje farnost až do r Od do jako administrátor, poté jako faráø. Byl nìmecké národnosti mu by1.odebrán "souhlas", ale zùstává ve funkci až do roku Narodil se v Suchdole nad Odrou, vysvìcen byl v Olomouci azemøe ve Vražném. Po nìm nastupuje P.Josef Šostek, který se narodi v Pøíboøe, vysvìcen byl v Olomouci a zemøel Do pùsobil jako druhý kaplan ve Valašském Meziøièí, poté jako první kaplan v Novém Jièínì. Od do byl administrátorem ustanoven P.Antonín Lanèa, který se narodil v Zelinkovicích, vysvìcen byl v Bmì. Zemøel pohøben v Bo1aticich. Od do byl administrátorem P.Jindøich Weihrich, narozený v Opavì-Jaktaøi, vysvìcen v Olomouci. Zemøe a je pochován na sv.hostýnì. Od jako provizor (doèasný správce farnosti do nástupu faráøe) a od jako administrátor, od r.1973 jako faráø, pùsobí pozdìjší dìkan P.Jan Jan. Narodil se v Melèi, vysvìcen byl v Olomouci a zemøe , pochován je v Novém Jièínì Ȯd do jako administrátor pùsobil v Novém Jièínì P.Petr Eliáš. Narodil se 1: vodrách, vysvìcen by v Olomouci. Nyní pùsobí ve Velké Polomi. Od jako faráø pùsobí v našem mìstì dìkan P.AloisPeroutka. Narodil se v Ostravì-Zábfehu, na knìze byl vysvìcen v Olomouci. Z NAŠí KNIHOVNY Ing.Jan Maria Stanèík Pravým ateistou není ten, kdo øíká "Bùh neexistuje", ale pøedevším ten, kdo nevìøí, že Bùh je schopen ho zmìnit, kdo tvrdí, že v jeho vìku (v 15 i 60 letech) se èlovìk nemìní, že je pøíliš starý, pøíliš slabý..., že už všechno nadarmo zkoušel. t, "Nebe je místo, kde existuje vzájemná láska. Vstupuje se tam svobodnì. Existence pekla je výrazem toho, že Bùh bere ohled na naši svobodu. Bùh nebude nikoho nutit, aby ho miloval. Peklo je útoèištìm tìch, kdo odmítl;". -"V nebi ""ldlld f

8 nebudeme závidìt ostatnfm jejich štìstf a zásluhy, ale budeme se z nich radovat, protože je budou mít jen proto, aby je rozdávali." To je nìkolik myšlenek z knihy (samizdatu) Credo od Evelyho, kterou najdete ve farní knihovnì. -Zamyslete se nad svou vírou. Jan Knytl EKUMENICKÉ OKÉNKO Minulý rok 1999 byl mimo jiné ve znamenf významných ekumenických událostf. Za v$echny jmenujme alespoò ekumenické setkánf na Bílé hoøe a vyjádøenf Svatého otce Jana Pavla II k mistru Janu Husovi v závìru roku. 18. ledna na svátek Panny Marie, Matky jednoty køes anù, zatal stejnì jako každý rok n Týden za jednotu køes anù", který skontf 25.ledna na svátek Obrácenf sv. Pavla Tyto modlitby navazujf na stejnou akci na,šich protestanstských bratøf. Jako malý pøfspìvek k vzájemnému poznání jsme pøipravili rozhovor s faráøem Èeskobratrské církve evangelické Mgr. Vlastímílem Kováøem. Pane faráøi, mùžete nám nejprve pøiblížit hístorii vzniku spoleèných modlíteb za sjednoceni? V posledních letech dostáváme na konci roku do našich spoleèenství brožurku: Pozvání ke spoleèným modlitbám. Jsou to programy dvou týdnù modliteb na zaèátku každého roku. Donedávna byly "tyto oba modlitební týdny spiš znamením rozdìlení køes anù, než výrazem touhy po jednotì. Alianèni modlitebni týden na zaèátku ledna zapustil koøeny pøedevším v evangelických církvich, zatímco modlitebni týden v druhé polovinì ledna pøipravovaný Papežskou radou pro jednotu køes anu byl využíván cirkvi øímskokatolickou. Pøed Strana 8 více než 150 lety se ve Velké Británii poprvé konala spoleèná modlitebni shromáždìní nìkolika církvi. Podnìt k nim dala Evangelická aliance. Tradièní datum Týdne za jednotu køes anù navrhl v roce 1908 Paul Wattson ve dnech ledna. Bìhem desítek let vmikly tyto tradice a nebylo snadné rozhodnout, ke které se pøipojit. Obì mìly pevné místo v životì jednotlivých církvi. Už pøed revolucí jsme se v Suchdole nad Odrou scházeli na zaèátku ledna po celý týden k modlitebním veèerùm spoleènì s èleny Bratrské jednoty baptistù, Církve bratrské i Církveøimskokatolické (i když pan církevní tajemník o tom nerad slyšel). Když jsem pøišel v roce 1992 do Nového Jièína, uvažoval jsem o tom, jak to udìlat, abychom i zde tento èas využili k spoleèným modlitbám. S bratrem faráøem Petrem Eliášem jsem se domluvil, že udìláme modlitební setkání -jednou v naší modlitebnì a jednou v kostele. Od té doby se to snažím domlouvat i s vaším bratrem dìkanem. Vždy v tomto mìstì jako køes ané máme spoleènou odpovìdnost a spoleèný úkol, k nimž patøí spoleèné modlitby. Apoštol Pavel klade Kristovým uèedníkùm na srdce: Na prvním místì žádám, aby se konaly

9 ,ybsorp modlitby, pøímluvy, díkùvzdání az všechny lidi, za vládce a za všechny, íøetk mají v rukou moc, abychom mohli tíž tichým a klidným životem v opravdoév zbožnosti a vážnosti (I Tm 2, ln). emejiž spoleènì v jednom mìstì. idalm naší øímskokatolické církve ìnèelops s mladý-mi jiných církví vyilip-uots v loòském roce na námìstí s memargorp k svátku sv. Cyrila a Me-,ejìdot úèastnili se vo-lejbalového tur-,ejan poøádané-ho Vaší církví. Mùžete mán nì-co øíci o tìchto a pc:»dobných,hcát-ivitka na kterých do-chází k vzámýnmej setkáním v našem regionu? laèaz bych tím, že zopakuji znovu ketáèaz Vaší otázky: énèelops poslání. Máme Jsem také (~"'-.ìtsìmemejiž spoleènì v tomto,neèdìvseøp že jednota ohížob lidu je žádoucí, I ánžom a uskuteèni-,.á~vet ~a~o se ~ I ljamopnp avols Ježíšovy inhcišv jedno.ilyb (Jan 17). ijeøp.si, abychom eøbod rozumìli tìmto.mùvols Jednota, za uoretk se.zde Pán Ježíš íldom a za kterou proléva,verk to není laciný ekumenismus. ej to nároèný proces, který nìco stojí. ínèazinagro jednota není to hlavni, Jde o ínvohcud jednotu, jde o to, abychom élec své životy vystavili ostrému a proumévakin svìtlu Ducha svatého, který ávýrkdo naše teologické i historické,ytarkz naši povrchnost, pýchu a høích. ej to vždy- úžasné a obohacující, když,emívejbo že ti, kteøí pøicházejí z jiné ecidart a z jiného prostøedí, nám mají co modlitby:...aby, y t ' dát. Pøi takovém pøístupu vždycky roste naše pokora k druhým. Nechci však zamlèet, že se objeví i otázky, v nichž se neshodneme. A pøece to nejdùležitìjší je láska, která vytváøí obecenství i pøes hranice církevní organizace. Láska, která rozeznává vìci zásadní od vedlejších a ne-podstatných. Je velice dùle-žité, aby se vìøící lidé spo-leènì setkávali. Existence nìkolika církví na jed-nom místì mùže být svìtu pohoršením. Na druhé stranì se mùže-me navzájem obohacovat svým obdaro-váním a dùrazy. Cesta k jednotì ne-vede skrze zasedací místnosti rùzných komisí, ale najdeme ji v prak-tickém životì. V našem -sboru se snažíme pøipra-vovat rùzné spoleèné akce, pøi ~ \ -,I nichž si opravdu uvìdomujeme, že èerpáme z,i jednoho zdroje Boží mi-.1 losti. Z vìtších akcí A. jsme v loòském roce organizovali modlitební setkání, rùzné pøednášky, zmínìný volej balový turnaj, setkání mládeže. Váš sbor slavil pøed dvìma lety jubileum. Pøibližte nám vaši tradici v našem mìstì. Bylo to zaèátkem èervence 1998, kdy jsme si pøi bohoslužbách pøipomnìli 90 let od postavení modlitebny. Hostem byl nejvyšší pøedstavitel naší církve, synodní senior Pavel Smetana. Odpolední pøednáškou Zápas o srozumitelné vy já-døení evangelia v cyrilometodìjské a husovské tradici a krátkým ohlédnutím do minulosti jsme vzpomínali na úsilí, obìtavost a starost našich pøedkù, aby se lidé mìli kde scházet k bohoslužbám. Historie vzniku samostat- -~ ::itrana Y

10 ného farního sboru je velice dlouhá. Jen ve struènosti: Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Novém Jièínì vznikl po II. svìtové válce ze zdejší kazatelské stanice, která byla souèástí sboru v Hodslavicích. Do užívání nám byl pøidìlen sborový dùm nìmecké evangelické církve, který byl bìhem nìkolika mìsícù uveden do provozu. Ve sborovém domì, který èlenové sboru v letech za velké námahy a obìtavosti sami opravili (generální oprava), je modlitebna, kanceláø, místnost pro mládež a dìti, sborová ku-chyòka a byt pro kazatele. Jaký je žívot Vašeho sboru v souèasnosti? Jak je uspo-øádán organizaènì? Základní jednot-kou je sbor, který povolává a volí svého faráøe ( kazatele). Naše zøízení je presbytemì ~ synodní, to zname-ná, že èlenové církve se zúèastòuji -na její správì svobodnou volbou starších (presbyteru), kteøí spoleènì s kazatelem spravují sbor. Ti zase volbou vysílají každý rok zástupce na konvent (shromáždìní zástupcù urèité oblasti -seniorátu) a na synod (celocírkevní shromáždìní). Tam se také volí šestièlenná synodní rada s nejvyššimi pøedstaviteli církve -synodním seniorem a synodním kurátorem. Na tìchto shromáždìních se spoleènì projednávají aktuální otázky života sboru. Naše církev má asi 260 sboru, 220 kazatelù a je rozdìlena do 13 seniorátù. V církvi od poèátku s vdìèností pøijímáme službu laikù. "'Neexistuje rozdíl v ordinaci (svìcení): Každý z kazatelù -zaèínající stejnì jako synodní senior -má stejnou ordinaci ke službì slova a svátostí. Základem ve stavbì sborového života jsou nedìlní bohoslužby (prosté a jednoduché s kázáním Božího slova, písnìmi a modlitbami), biblické hodiny,.køes anská výchova dìtí a mládeže. Neoddìlitelnou souèástí naší víry je služba nemocným, starým a opuštìným. Do všech tìchto úkolù se aktivnì zapojují èlenové sboru (mládež zpìvem, chválami, pøimluvnými modlitbami, jiní zase ètením, nìkdy i kázáním pøi bohoslužbách; návštìvami, brigádami...). Jsem vdìèný, že èlenové sboru pøicházejí s mno-ha myšlenkamijak obohatit život našeho sboru. V pøedvá-noèním èase jsme pøipravili mikulášskou besíd-ku pro dìti. Sestry napekly a naz-dobily vánoèní perníky, dìti s mlá-deží nacvièily pásmo a písnì o odpuštìní; podai'ilo se nám pi'i-pravit 130 balíèkù, sbírku hraèek a peèiva pro dìti v táboi'e pro uprchlíky ve Vyšních Lho-tách u Frýdku-Místku. Pi'esný poèet èlenù sboru Vám dnes ještì nei'eknu, nebo probíhá dùsledná revize kartotéky. Uvádìli jsme kolem 700 èlenù; nedìlních bohoslužeb se zúèastní prùmìrnì 75 bratøí a sester. Naši knìží jezdí hodnì po okolních farnostech. Spravujete také okolní obce èi mìsta? Kolik evangelických faráøù pùsobi v našem okrese? V letošnfm roce spravuji jen sbor v Novém Jièinì. V minulých letech jsem postupnì administroval sbory v Suchdole n. Odrou, Odrách, Ostravì a Vítkovì. Jsem vdìèný, že tyto uprázdnìné Strana 10

11 sbory mají již své kazatele. V okrese jsou ještì další sbory v Hodslavicích a Štramberku se svými kazatelskými stanicemi. Pøedloni jsem byl na konventu zvolen do seniorátního výboru, kde mám také urèité úkoly a povinnosti jako zástupce seniora. Nedávno skonèily Vánoce. Jak jste je prožíval? Mnoho volného èasu jsem nemìl, ale pøesto jsem stihl strávit pìkné chvíle se svojí rodinou. V pohodì jsem stihl rozbalit i dárky, mezi nimiž se již PQnìkolikáté objevila bílá košile a montérky. Jsem ženatý, mám tedy manželku a tøi dorùstající dìti. Dvì z nich studují mimo Nový Jièín, proto jsme se snažili spolu trávit co nejvíc èasu. Naše dìti posloužily spolu s ostatními pøi bohoslužbách. Vánoèní svátky jsme prožili v pohodì, zaèátkem roku mne skolila chøipka. A tak další dny mi vypomohla manželka, která právì pøed Vánocemi dostala na základì složených zkoušek jáhenské povìøení (v naší církvi je ordinace udìlována také ženám). Na zaèátku roku vyslovujeme svá pøání. Máte také nìjaká? Své pøání jsem se snažil vyjádøit v novoroèním kázání slovy apoštola Pavla, který píše Filipským: 000 nauèil jsem se být spokojen s tím, co mám... Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. K tomu bych si pøál, abychom spoleènì byli solí a svìtlem tomuto mìstu. Rozmlouval Ant.Urban mladší NAD DOTAZY FARNÍKÙ Hovoøí se o majetku církve. Z èeho církev žije? Proè se vybirají v kostele peníze a plati mše, když duchovni dostávaji platy a cirkev je dotována státem? Církev nežije jako spoleèenstvi Božího lidu nad zemi v oblacích -neni pouze duchovní podstaty. Existuje na této zemi, má své lidské potøeby. Potøebuje materiální zázemí. Proto v 5.knize CIC (Kodex církevního práva) se hovoøí o majetku církve. Tam se doèteme, že církev má vrozené právo nez4visle na svìtské moci nabývat, držet, spravovat a pøevádìt majetek k dosahování vlastních cílù. Vlastní cíle jsou: konání bohoslužeb, zajištìní pøimìøeného zaopatøení duchovních a jiných služebníkù, uskuteèòování apoštolátu (tisk, sdìlovací prostøedky, misie, školství, osvìta atd.) a charitativní èinnosti (nemocnice, sociální zabezpeèení) hlavnì mezi chudými. (kanon 1254) Proto vìøící poskytují církvi pomoc požadovanými pøíspìvky dle norem biskupské konference (kai ). U nás žádné normy nebyly dosud vydány. Za jediný pøíspìvek se považuje v kostele sbírka a dary osob a také dotace obcí a státu na opravy památek. Na rozdíl od jiných církví, kde jsou nìkde zavedeny povinné tzv. desátky (desetina z platù nebo dùchodu), jsou v naší církvi sbírky a dary zcela na bázi dobrovolnosti. Sbírky se konaly již za dob sv.pavla. Dávaly se naturálie, které se pak rozdìlovaly mezi chudé, obec a duchovenstvo na tøi èásti. Dnes je zavedena penìžní forma. Sbírky jsou obìtovány pro "dobrý chod" farností, ale myslí se i na potøeby celé církve (semináø, misie, povodnì atd). Každý z nás ví, že výdaje, jak slyšfme pøi bilancích na konci roku, v kostelích rostou, a že vše je rok od roku dražší. Proto vìøící ví, že by mìl ve sbírce obìtovat dnes Strana I

12 více než napø. pøed patnácti lety a že èástka, kterou obìtoval pøed deseti lety pøi zapsání úmyslu mše sv., by mìla být dnes dle možnosti také vyšší. Budeme ochotní v budoucnu obìtovat na "chod" církve daleko víc, až stát nebude tzv. zabezpeèovat církve? Toto "zabezpeèení" se dìje zákonem z roku 1949, vydaným komunistickým režimem a platícíin dodnes. Nìco pøes 500 milionù roènì jde z rozpoètu tohoto státu na církve. Je to èíslo za èarou. Církve dostávají tolik, kolik roènì dostane jako dotaci jediný dùm v Praze -Národní divadlo. Dnes tato èástka již nestaèí na dotaci platù duchovních a oprav památek, na které by správnì mìl stát pøispívat, ale celá jde.ya platy duchovních všech církví, což se politicky využívá proti církvíin a hýbe žluèí.;1i~evìøícíin spoluobèanùm. Platy duchovních se skuteènì zvýšily, ovšem uvedená cifra -'hrubého platu, jak jsou v Praze zvyklí poèítat, nejsou peníze dané "na ruku" (jsou v tom i odvody na sociální a zdravotní pojištìní a daò státu). Za pár let, døíve nebo pozdìji, stát tuto dotaci zruší nebo lépe øeèeno bude chtít, aby se o duchovní starali vìøící sami a dotace by mohla jít na opravu památek. Proto bylo vždy v naší církvi zvykem pøispívat skrze tzv. mešní stipendium (slovo stip = obì, almužna, dar). Jedná se o obì ke mši svaté, která je spojena s úmyslem, na který knìz obìtuje mši svatou ve prospìch dárce. Je nesprávné a zavádìjící, když babièka øekne - jdu platit mši svatou, kolik stoji? Mše svatá se nedá zaplatit! Penìžitý dar ke mši svaté jsou peníze ve prospìch církve, což jsou mezi jinými cestovní výdaje, bohoslužebné potøeby, zajištìní života duchovních (ve svìtì nemají plat od státu). Jsou to peníze církve a ne knìze a tak s nimi má knìz hospodaøit. Dnes naštìstí v našich farnostech vìtšinou vìøící vìdí, že nelze pøispívat podobnì jako pøed deseti a více léty. Svìdèí o tom rùst sbírek a darù. Nìkdy se vìøící ptají: Jeto málo? Staèí? Není stanovena žádná taxa ani pro sbírky, ani pro obìti mše svaté. Knìz je povinen odsloužit mši svatou, i kdyby nedostal žádný dar, a to proto, aby nebyli vylouèeni chudí a potøební mezi námi. Hovoøit o majetku církve a penìzích je v naší vlasti ožehavé téma, ale pøesto je potøeba o nìm hovoøit. Vždy platilo -veselého dárce miluje Bùh. Je blaženìjší dávat než dostávat. Díky za obìtavost a štìdrost našich vìøících. Za to, že knìz nikdy nezemøel hlady a že naše kostely se zvelebují. otec AlOIS Co NÁS ÈEKÁ - w 20. února dìtský maškarní ples v Orlovnì w v týdnu jarních prázdnin farní sportovní den v Orlovnì (termín bude upøesnìn) Vydává Rímskokatolická farnost Nový Jièín, Zerotínova 24, Nový Jíèín, , telefon Dotazy, pøipomínky, podnìty a pøíspìvky možno podat písemnou formou do schránky s logem èasopisu ve famím chrámu nebo na faøe èi u Ant Urbana mladšího (703197) Vydáno pro vnitøní potøebu farností. Strana.\2

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává 1 vyhlížející 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás neví, co pøinese. Zdraví nebo tìžké onemocnìní, práci nebo nezamìstnanost, radostné pøekvapení nebo hoøkou

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády CEEC LOGON Sí samosprávných územních celků středoevropských a východoevropských zemí ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády Ministerstvo zahraničních věcí

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více