Roèník II èíslo 1 leden 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník II èíslo 1 leden 2000"

Transkript

1 Roèník II èíslo 1 leden 2000

2 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude kterých. Dùležitìjší je otázka, co pøineseme my. Co pøineseme do tohoto roku, do vlastní:- ho života svého okolí, do života svìta. Mnoho lidí se na to ptá i mimo oblast víry. Chtìjí pøinést víc a víc snahy, úsilí, lidských hodnot. Snažit se a pracovat je opravdu nutné, i pro køes ana. Ale køes an není odkázán jen a jen na to, co vyprodukuje. Køes an je, pokud opravdu vìøí; èlovìkem, který je naplòován Bohem, který je naplòován jeho Duchem. A to je to nejpodstatnìjší, co vnášíme do svìta, to je to, èím je naše snaha teprve opravdu úèinná, zhodnocená. Nepøehlédnìme to, byla by škoda, kdybychom byli jen "lidmi yýkonu", lidmi, kteøí vše sázejí jen a jen na to, že budou pracovat více a více. Být plný Boha mùže být jen ten, kdo mu opravdu vìøí, a jen ten, kdo je plný Boha vnáší do svìta, a už dìlá cokoliv -vìci opravdu Boží, a tedy dobré a vìèné. A v tom nás, køes ány, sotva kdo mùže zastoupit. Nechejme tedy hadaèùm a vìštcùm, a se snaží uhodnout, co pøinese budoucnost. My se ale pokusme sami plnì uvìøit. Otevøít co nejvíc, pokud možná docela, svùj život Bohu. Pokusme se udìlat nìco pro to, abychom byli bohatí Bohem, aby náš život byl tak bohatý na plody, které vyrùstají z Boží moci a lásky, z Božího Ducha, který je v nás èinný. Prospìjeme mu tím urèitì víc, než kdybychom vymysleli další a další zaruèenì úspìšné recepty na odstranìní zla ze svìta a na štìstí pro všechny. Kdo z vás mùže o jedinou píï prodloužit svùj život, bude-ii se znepokojovat? Hledejte pøedevším Boha a všechno ostatní vám bude pøidáno. Nedìlejte si tedy starost o zítøek (srv.mt 6,27,34) JUBILEJNÍ ROK V ŽiVOTÌ NAŠí F~RNOSTI otec Karel Na poèátku roku si každý zodpovìdný èlovìk i každé spoleèenství myslící ve prospìch svùj i svého okolí jistì položili otázku: Co nás v tomto roce èeká? A letošní rok není ledajaký -slavíme Svatým otcem vyhlášený Svatý rok -Jubileum, pøi nìmž myslíme na 2000 let od narození Krista. Proto jsme položili nìkolik otázek otcí Aloisovi -faráøovi naší farnosti. Než zaèneme hovoøit o jubilejnim roce, zkuste, otèe, zhodnotit ten rok minulý. Požehnaný rok v nároèné farnosti, bohaté svou aktivitou i snahou po rùstu duchovního života.._n IU: Co Vás v roce 1999 nejvíce potìši- Bylo toho mnoho, ptáte se však na to, co mne potìšilo nejvíce. Zaènu hmotným: Po ètyøech letech otevøení Spanìlské kaple. Duchovní: lidové misie jako pøíprava na Jubileum. A naopak, mùžete nám øíci, co Vás nejvíce zarmoutilo? Nejvíce mne rmoutí duchovní pýcha v našich srdcích se všemi dùsledky v životì naší farnosti. Jaký nejvìtší zážitek ve Vás zùstal z právì uplynu1ých Vánoc? ~trana 2

3 Mše svatá pro dìti a rodièe ve Španìlské kapli -atmosféra, která ve mnì naladila kouzlo Vánoc. o tìchto stìžejních znameních -pou - èlovìk je homo viator (èlovìk putující) - putuje k Vìènosti. Další znamení -svatá brána, která je bránou milostí a znamením Krista -branou do dalšího tisíciletí. Další znamení -odpustky -prostøedky oèištìní a milosti posvìcení pro nás katolické køes any. Pak znamení oèištìni pamìti -jedná se o osvìtleni nìkterých osob a událostí z historie církve, která se ne- A nyní k našemu hlavnímu tématu. Jak se promítne Jubileum v životì naší farnosti. Které hlavní myšlenky byste chtìl podtrhnout? Jubileum je vìcí celé církve, do níž ovšem patøíme i my -naše farnost. Budeme slavit toto jubileum natolik -nakolik budeme CHTÍT jej slavit. To nejdùležitìjší je, aby slavení zasáhlo srdce každého z nás -správnì slavíme v srdci, kde se narodil, rodí a má žít Spasitel svìta. Hlavní myšlenky vyjádøil Svatý otec ve dvou dokumentech, které jsou pilíøi celého jubilea. Je to apoštolský list o pøípravì na jubilejní rok 2000 z pod názvem Tertio millennioadveniente (Pøíchod tøetího tisíciletí) a bula k vy-hlášení Jubilea lncarnationis mysterium (Tajemství vtìleni). Pøedevším v bule se hovoøí bojí pøiznat své omyly a oèistit svou pamì. Další znamení je památka muèednikù -jedná se o svìdectví víry, u nás pøedevším tìch, kteøí ji osvìdèili svou vìrnost v dobì totalitních systémù nacismu a komunismu. A koneèn~ láska k bližnímu, která je znamením pravosti našeho života køes anské víry. V našem kostele máme již i nìkterá viditelná znamení. Mùžete ještì jednou nám vysvìtlit, co znamená emblém umístìný ve farním kostele nad obìt- Strana 3

4 nim stolem? Tento znak jubilejního roku vznikl v roce 1996 ~ umìlecké polygrafické škole. Jeho návrh vytvoøila 221etá studentka Emanuela Rocchi, která je mnoho let zapojená v hnutí Katolické akce v Itálii. Modré kulaté pole znamená vesmír a køíž, který je znázornìn v tomto poli, je znamením Ježíše Krista, který je stejný vèera (heri) i dnes (hodie) i navìky (semper), což je heslo celého jubilea 2000 a je z 13. Kap. verš 8 listu Židùm. Pøesné datum Ježíšova narození není známo, ale jak øíká souèasný papež, nehledíme na pøesný výpoèet, ale považujeme za dané, že náš letopoèet zaèíná od Vtìlení Pána Ježiše. Proto pøi poèitáni rokù øíkáme Léta Pánì, latinsky Anno Domini, ve zkratce A.D Pán Ježiš pøišel ke všem národùm, aby celému lidstvu pøinesl spásu. Proto køíž podpírá a nese lidstvo spojené v pìti svìtadílech. Jsou zastoupeny stejným poètem holubic. Mají obdobné barvy jako olympijské kruhy -místo èerné je však bílá. Køíž je namalován stejnými barvami jako holubice, aby znázornil tajemství vtìlení: Ježíš Kristus pøijímá všechny podmínky života na zemi. Svìtlo, které se šiøí ze støedu køíže, Ukazuje, že Kristus je svìtlo k osvícení všem národùm. Okrouhlý tvar holubic, které do sebe zapadají, pøipomíná, že jubileum má být slaveno v duchu solidarity. Živé a harmonické barvy mají symbolizovat jeho radostné a po-kojné prožívání. Projeví se Jubileum ještì jinak takto viditelnì v našich kostelích? Je možné, že se projeví i jinak, tøeba na nástìnce. Hlavnì,aby se projevilo toto jubileum viditelnì na našem životì -v našich vztazích, ve zmìnì smýšlení a ve snaze o neustálou duchovní obnovu. Které hlavní akce chystá naše farnost? Strana 4

5 Uskuteèní se í letos letní tábory dìt '? I, " Nabízené materiály pro jubilejní rok dávají mnoho možností, jak tento jubilejní rok prožít. Mohou to být celoroèní záležitosti, napø. v našich rodinách mùže být vystaven jubilejní betlém se svatou bránou a znakem jubilejního roku. Hlavní budou pro farnost jubilejní dny, kterých dohromady mùže být 10. Mezi nimi to je jubilejní Den manželù s obnovou manželských slibù nebo Den obnovy køestních slibù a oslava Kristova zmrtvýchvstání, Dìtský den, Mariánský poutní den, Den farnosti, Den nemocných atd. Bude záležet na farnosti,které z nabízených jubilejních dní si vybere a jak je naplní. Pochopitelnì, že farnost bude chtít také se zúèastnit poutí za úèelem získání nabízených milostí -odpustkù, napø. s dìtmi již plánujeme návštìvu kated-rály, konkatedrály, baziliky P.Marie ve Frýdku a na Cvi-línì (nìkdy v jarních mìsících). Do velké rodíny národní církve máme možnost se zaèlenit úèasti na Národni pouti Jubilea do Øima... Mám velikou radost, že z našich farností se již pøihlásilo více jak 50 vìøících k úèasti na této pouti. Bude pro ~o úèastníky jistì vyvrcholením celého jubilejního roku, protože navštíví baziliky v mìstì Øímì, projdou svatými branami a ponesou si na tato místa sami sebe, své rodiny, naši farnost a celou naši vlast se svou minulostí a pøítomností v touze po obnovì života s Bohem, s velkou nadìjí do budoucna. Pro ostatní, kteøí z jakýchkoliv dùvodù nemohou jet na tato významná místa, bude možnost získání tìchto milostí v ~ci naší vlasti, konkrétnì v našem dìkanátu pøi pouti za nová duchovní povolání a obnovu rodin, která bude letos do Frýdecké baziliky první sobotu v mìsíci srpnu. Na co se mùže tìšit naše mládež? V rámci Jubilea to mùže být pøíprava jubilejního dne: slavnostní obnova biømování, která má být v nedìli na Boží hod svatodušní. V rámci diecéze bude mít mládež setkání s naším otcem biskupem v sobotu pøed Kvìtnou nedìlí a pro ty, kteøí by chtìli jet do Øíma, to bude 15. Svìtový den mládeže -od 15. do 20. srpna tohoto roku. Poèítá se s nimi opìt ve dvou týdnech v první polovinì srpna. Základem každého spoleèenství je rodina. Co chcete uskuteè pro další prohloubení jejich života? Jubileum nám nabízí mnoho možností. Již 25.bøezna by to mìl být Den manželù s obnovou manželských slibù. Pro rodinu bude mít význam také možný Dìtský den, který by mohl být 25.èervna jako den prvního sv. pøijímání. V mìsíci øíjnu se mùže uskuteènit Den farnosti, kdy mùžeme víc prožít farnost jako rodinu. A vyvrcholením by mohl být hlavní jubilejní den -slavnost rodinného spoleèenství v noci z na Co Strana 5

6 si z tohoto vyberou rodiny naši farnosti, záleží pøedevšim na nich, ale je možné, aby vzniklo i zcela nìco jiného. Život farnosti si nedovedeme pøedstavit Mám bez seniorù radost, a že nemocných v naši farnosti v rámci pùsobeni Charity se také nìco dìlá pro starší vìøící a obèany našeho mìsta. Podaøilo se vytvoøit nìco jako školku pro starší z nás pod názvem "Domovinka". Z celého mìsta ti, kteøi Zùstávaji bìhem dne smni, mohou se sejít.' k vzájemnému spoleèenství zábavy, duševní podpory i fyzické péèe. Vše se dìje z bliženské lásky k potøebným staršim z nás. Ve støedu dne 19.1edna v dojde v domì s peèovatelskou službou pod Skalkami k požehnáni vzniklé Domovinky. Ostatní péèe v podobì mší svatých v domovech dùchodcù a v domech s peèovatelskou službou i nemocnici bude pokraèovat. Mùže v rámci jubilea být Den nemocných, na slavnost Ježíše Krista Krále. Proè tento den? Protože na svìtový den jsou v našich kostelích horší teplotní podminky. Samozøejmì, že pravidelnì chceme i letos navštìvovat naše nemocné na první pát~k. Pokud máte doma nemocného, kterého nenavštìvujeme, rádi posloužíme udìlením svátostí a duchovním povzbuzením. Pró ostatní starší nemocné vìøící v dobì postní bude opìt možnost pøíjmout hromadnì svátost pomazání nemocných. Jak chcete spolupracovat s jednotlivými spoleèenstvími na~í farnosti i organizacemi, které se hlásí ke køes- anství, jako jsou Charita, Orel atd. Farnost nevytváøí pouze faráø a farnost bez faráøe není plnì funkèní farnostl Je nutná vzájemná spolupráce, která vyžaduje,aby spoleèenství nežila jen pro sebe, ale byla užiteèná pro všechny. Být užiteèný pro všechny neznamená, že se dìje ~co tak, jak si pøedstavuji pouze já nebo mé spoleèenství (z mého pohledu), ale jak potøebují ostatní. Uvítám každou spolupráci jednotlivce i všech spoleèenství, která se chtìjí na životì farnosti tak'to podílet. Závìrem vyslovte Své osobní pøání i pøání na~í farnosti. Dìlejme vše k vìtší cti a slávì Boží a k spáse nesmrtelných duší a k spáse své. Rozmlouval Antonín Urban mladší Z HISTORIE Máme v jubilejním roce pohlédnout do uplynulého století. Tímto pøíspìvkem tak èiníme -jak se "støídali" duchovní otcové naší farnosti. Dne , pøi opravì støechy farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Novém Jièínì, byla na vìži nalezena schránka, obsahující zajímavé historické dokumenty, mimo jiné seznam duchovních správcù tohoto kostela od roku Obsah této schránky byl pøi každém otevøení doplòován až do roku Pøí posledním otevøení byla schránka sice doplnìna aktuálními dokumenty a slavnostnì uložena na své místo na vìži, ale na doplnìní seznamu duchovních správcù se zapomnìlo. Pokusil jsem se tuto chybu napravit, nebylo to však tak snadné vzhledem k pomìrùm za vlády komunistù, kdy vedení farní dokuméntace bylo ovlivòováno komunistickým církevním tajemníkem, ale s pochopením mnoha lidí se mi to podaøilo. Strana 6

7 Dne umírá poslední duch. Správce naší farnosti, který je jmenován v dokumentu uloženém ve schránce: je jím èestný obèan Nového Jièína, arcib. rada P.Jan Parsch. Narodil se roku 1847 v Unièovì, vysvìcen byl r.1908 v Olomouci. Po nìm pøebírá funkci jeho dosavadní zástupce, pozdìji arcib. rada P.Rudolf Weigel. Ten spravuje farnost až do r Od do jako administrátor, poté jako faráø. Byl nìmecké národnosti mu by1.odebrán "souhlas", ale zùstává ve funkci až do roku Narodil se v Suchdole nad Odrou, vysvìcen byl v Olomouci azemøe ve Vražném. Po nìm nastupuje P.Josef Šostek, který se narodi v Pøíboøe, vysvìcen byl v Olomouci a zemøel Do pùsobil jako druhý kaplan ve Valašském Meziøièí, poté jako první kaplan v Novém Jièínì. Od do byl administrátorem ustanoven P.Antonín Lanèa, který se narodil v Zelinkovicích, vysvìcen byl v Bmì. Zemøel pohøben v Bo1aticich. Od do byl administrátorem P.Jindøich Weihrich, narozený v Opavì-Jaktaøi, vysvìcen v Olomouci. Zemøe a je pochován na sv.hostýnì. Od jako provizor (doèasný správce farnosti do nástupu faráøe) a od jako administrátor, od r.1973 jako faráø, pùsobí pozdìjší dìkan P.Jan Jan. Narodil se v Melèi, vysvìcen byl v Olomouci a zemøe , pochován je v Novém Jièínì Ȯd do jako administrátor pùsobil v Novém Jièínì P.Petr Eliáš. Narodil se 1: vodrách, vysvìcen by v Olomouci. Nyní pùsobí ve Velké Polomi. Od jako faráø pùsobí v našem mìstì dìkan P.AloisPeroutka. Narodil se v Ostravì-Zábfehu, na knìze byl vysvìcen v Olomouci. Z NAŠí KNIHOVNY Ing.Jan Maria Stanèík Pravým ateistou není ten, kdo øíká "Bùh neexistuje", ale pøedevším ten, kdo nevìøí, že Bùh je schopen ho zmìnit, kdo tvrdí, že v jeho vìku (v 15 i 60 letech) se èlovìk nemìní, že je pøíliš starý, pøíliš slabý..., že už všechno nadarmo zkoušel. t, "Nebe je místo, kde existuje vzájemná láska. Vstupuje se tam svobodnì. Existence pekla je výrazem toho, že Bùh bere ohled na naši svobodu. Bùh nebude nikoho nutit, aby ho miloval. Peklo je útoèištìm tìch, kdo odmítl;". -"V nebi ""ldlld f

8 nebudeme závidìt ostatnfm jejich štìstf a zásluhy, ale budeme se z nich radovat, protože je budou mít jen proto, aby je rozdávali." To je nìkolik myšlenek z knihy (samizdatu) Credo od Evelyho, kterou najdete ve farní knihovnì. -Zamyslete se nad svou vírou. Jan Knytl EKUMENICKÉ OKÉNKO Minulý rok 1999 byl mimo jiné ve znamenf významných ekumenických událostf. Za v$echny jmenujme alespoò ekumenické setkánf na Bílé hoøe a vyjádøenf Svatého otce Jana Pavla II k mistru Janu Husovi v závìru roku. 18. ledna na svátek Panny Marie, Matky jednoty køes anù, zatal stejnì jako každý rok n Týden za jednotu køes anù", který skontf 25.ledna na svátek Obrácenf sv. Pavla Tyto modlitby navazujf na stejnou akci na,šich protestanstských bratøf. Jako malý pøfspìvek k vzájemnému poznání jsme pøipravili rozhovor s faráøem Èeskobratrské církve evangelické Mgr. Vlastímílem Kováøem. Pane faráøi, mùžete nám nejprve pøiblížit hístorii vzniku spoleèných modlíteb za sjednoceni? V posledních letech dostáváme na konci roku do našich spoleèenství brožurku: Pozvání ke spoleèným modlitbám. Jsou to programy dvou týdnù modliteb na zaèátku každého roku. Donedávna byly "tyto oba modlitební týdny spiš znamením rozdìlení køes anù, než výrazem touhy po jednotì. Alianèni modlitebni týden na zaèátku ledna zapustil koøeny pøedevším v evangelických církvich, zatímco modlitebni týden v druhé polovinì ledna pøipravovaný Papežskou radou pro jednotu køes anu byl využíván cirkvi øímskokatolickou. Pøed Strana 8 více než 150 lety se ve Velké Británii poprvé konala spoleèná modlitebni shromáždìní nìkolika církvi. Podnìt k nim dala Evangelická aliance. Tradièní datum Týdne za jednotu køes anù navrhl v roce 1908 Paul Wattson ve dnech ledna. Bìhem desítek let vmikly tyto tradice a nebylo snadné rozhodnout, ke které se pøipojit. Obì mìly pevné místo v životì jednotlivých církvi. Už pøed revolucí jsme se v Suchdole nad Odrou scházeli na zaèátku ledna po celý týden k modlitebním veèerùm spoleènì s èleny Bratrské jednoty baptistù, Církve bratrské i Církveøimskokatolické (i když pan církevní tajemník o tom nerad slyšel). Když jsem pøišel v roce 1992 do Nového Jièína, uvažoval jsem o tom, jak to udìlat, abychom i zde tento èas využili k spoleèným modlitbám. S bratrem faráøem Petrem Eliášem jsem se domluvil, že udìláme modlitební setkání -jednou v naší modlitebnì a jednou v kostele. Od té doby se to snažím domlouvat i s vaším bratrem dìkanem. Vždy v tomto mìstì jako køes ané máme spoleènou odpovìdnost a spoleèný úkol, k nimž patøí spoleèné modlitby. Apoštol Pavel klade Kristovým uèedníkùm na srdce: Na prvním místì žádám, aby se konaly

9 ,ybsorp modlitby, pøímluvy, díkùvzdání az všechny lidi, za vládce a za všechny, íøetk mají v rukou moc, abychom mohli tíž tichým a klidným životem v opravdoév zbožnosti a vážnosti (I Tm 2, ln). emejiž spoleènì v jednom mìstì. idalm naší øímskokatolické církve ìnèelops s mladý-mi jiných církví vyilip-uots v loòském roce na námìstí s memargorp k svátku sv. Cyrila a Me-,ejìdot úèastnili se vo-lejbalového tur-,ejan poøádané-ho Vaší církví. Mùžete mán nì-co øíci o tìchto a pc:»dobných,hcát-ivitka na kterých do-chází k vzámýnmej setkáním v našem regionu? laèaz bych tím, že zopakuji znovu ketáèaz Vaší otázky: énèelops poslání. Máme Jsem také (~"'-.ìtsìmemejiž spoleènì v tomto,neèdìvseøp že jednota ohížob lidu je žádoucí, I ánžom a uskuteèni-,.á~vet ~a~o se ~ I ljamopnp avols Ježíšovy inhcišv jedno.ilyb (Jan 17). ijeøp.si, abychom eøbod rozumìli tìmto.mùvols Jednota, za uoretk se.zde Pán Ježíš íldom a za kterou proléva,verk to není laciný ekumenismus. ej to nároèný proces, který nìco stojí. ínèazinagro jednota není to hlavni, Jde o ínvohcud jednotu, jde o to, abychom élec své životy vystavili ostrému a proumévakin svìtlu Ducha svatého, který ávýrkdo naše teologické i historické,ytarkz naši povrchnost, pýchu a høích. ej to vždy- úžasné a obohacující, když,emívejbo že ti, kteøí pøicházejí z jiné ecidart a z jiného prostøedí, nám mají co modlitby:...aby, y t ' dát. Pøi takovém pøístupu vždycky roste naše pokora k druhým. Nechci však zamlèet, že se objeví i otázky, v nichž se neshodneme. A pøece to nejdùležitìjší je láska, která vytváøí obecenství i pøes hranice církevní organizace. Láska, která rozeznává vìci zásadní od vedlejších a ne-podstatných. Je velice dùle-žité, aby se vìøící lidé spo-leènì setkávali. Existence nìkolika církví na jed-nom místì mùže být svìtu pohoršením. Na druhé stranì se mùže-me navzájem obohacovat svým obdaro-váním a dùrazy. Cesta k jednotì ne-vede skrze zasedací místnosti rùzných komisí, ale najdeme ji v prak-tickém životì. V našem -sboru se snažíme pøipra-vovat rùzné spoleèné akce, pøi ~ \ -,I nichž si opravdu uvìdomujeme, že èerpáme z,i jednoho zdroje Boží mi-.1 losti. Z vìtších akcí A. jsme v loòském roce organizovali modlitební setkání, rùzné pøednášky, zmínìný volej balový turnaj, setkání mládeže. Váš sbor slavil pøed dvìma lety jubileum. Pøibližte nám vaši tradici v našem mìstì. Bylo to zaèátkem èervence 1998, kdy jsme si pøi bohoslužbách pøipomnìli 90 let od postavení modlitebny. Hostem byl nejvyšší pøedstavitel naší církve, synodní senior Pavel Smetana. Odpolední pøednáškou Zápas o srozumitelné vy já-døení evangelia v cyrilometodìjské a husovské tradici a krátkým ohlédnutím do minulosti jsme vzpomínali na úsilí, obìtavost a starost našich pøedkù, aby se lidé mìli kde scházet k bohoslužbám. Historie vzniku samostat- -~ ::itrana Y

10 ného farního sboru je velice dlouhá. Jen ve struènosti: Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Novém Jièínì vznikl po II. svìtové válce ze zdejší kazatelské stanice, která byla souèástí sboru v Hodslavicích. Do užívání nám byl pøidìlen sborový dùm nìmecké evangelické církve, který byl bìhem nìkolika mìsícù uveden do provozu. Ve sborovém domì, který èlenové sboru v letech za velké námahy a obìtavosti sami opravili (generální oprava), je modlitebna, kanceláø, místnost pro mládež a dìti, sborová ku-chyòka a byt pro kazatele. Jaký je žívot Vašeho sboru v souèasnosti? Jak je uspo-øádán organizaènì? Základní jednot-kou je sbor, který povolává a volí svého faráøe ( kazatele). Naše zøízení je presbytemì ~ synodní, to zname-ná, že èlenové církve se zúèastòuji -na její správì svobodnou volbou starších (presbyteru), kteøí spoleènì s kazatelem spravují sbor. Ti zase volbou vysílají každý rok zástupce na konvent (shromáždìní zástupcù urèité oblasti -seniorátu) a na synod (celocírkevní shromáždìní). Tam se také volí šestièlenná synodní rada s nejvyššimi pøedstaviteli církve -synodním seniorem a synodním kurátorem. Na tìchto shromáždìních se spoleènì projednávají aktuální otázky života sboru. Naše církev má asi 260 sboru, 220 kazatelù a je rozdìlena do 13 seniorátù. V církvi od poèátku s vdìèností pøijímáme službu laikù. "'Neexistuje rozdíl v ordinaci (svìcení): Každý z kazatelù -zaèínající stejnì jako synodní senior -má stejnou ordinaci ke službì slova a svátostí. Základem ve stavbì sborového života jsou nedìlní bohoslužby (prosté a jednoduché s kázáním Božího slova, písnìmi a modlitbami), biblické hodiny,.køes anská výchova dìtí a mládeže. Neoddìlitelnou souèástí naší víry je služba nemocným, starým a opuštìným. Do všech tìchto úkolù se aktivnì zapojují èlenové sboru (mládež zpìvem, chválami, pøimluvnými modlitbami, jiní zase ètením, nìkdy i kázáním pøi bohoslužbách; návštìvami, brigádami...). Jsem vdìèný, že èlenové sboru pøicházejí s mno-ha myšlenkamijak obohatit život našeho sboru. V pøedvá-noèním èase jsme pøipravili mikulášskou besíd-ku pro dìti. Sestry napekly a naz-dobily vánoèní perníky, dìti s mlá-deží nacvièily pásmo a písnì o odpuštìní; podai'ilo se nám pi'i-pravit 130 balíèkù, sbírku hraèek a peèiva pro dìti v táboi'e pro uprchlíky ve Vyšních Lho-tách u Frýdku-Místku. Pi'esný poèet èlenù sboru Vám dnes ještì nei'eknu, nebo probíhá dùsledná revize kartotéky. Uvádìli jsme kolem 700 èlenù; nedìlních bohoslužeb se zúèastní prùmìrnì 75 bratøí a sester. Naši knìží jezdí hodnì po okolních farnostech. Spravujete také okolní obce èi mìsta? Kolik evangelických faráøù pùsobi v našem okrese? V letošnfm roce spravuji jen sbor v Novém Jièinì. V minulých letech jsem postupnì administroval sbory v Suchdole n. Odrou, Odrách, Ostravì a Vítkovì. Jsem vdìèný, že tyto uprázdnìné Strana 10

11 sbory mají již své kazatele. V okrese jsou ještì další sbory v Hodslavicích a Štramberku se svými kazatelskými stanicemi. Pøedloni jsem byl na konventu zvolen do seniorátního výboru, kde mám také urèité úkoly a povinnosti jako zástupce seniora. Nedávno skonèily Vánoce. Jak jste je prožíval? Mnoho volného èasu jsem nemìl, ale pøesto jsem stihl strávit pìkné chvíle se svojí rodinou. V pohodì jsem stihl rozbalit i dárky, mezi nimiž se již PQnìkolikáté objevila bílá košile a montérky. Jsem ženatý, mám tedy manželku a tøi dorùstající dìti. Dvì z nich studují mimo Nový Jièín, proto jsme se snažili spolu trávit co nejvíc èasu. Naše dìti posloužily spolu s ostatními pøi bohoslužbách. Vánoèní svátky jsme prožili v pohodì, zaèátkem roku mne skolila chøipka. A tak další dny mi vypomohla manželka, která právì pøed Vánocemi dostala na základì složených zkoušek jáhenské povìøení (v naší církvi je ordinace udìlována také ženám). Na zaèátku roku vyslovujeme svá pøání. Máte také nìjaká? Své pøání jsem se snažil vyjádøit v novoroèním kázání slovy apoštola Pavla, který píše Filipským: 000 nauèil jsem se být spokojen s tím, co mám... Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. K tomu bych si pøál, abychom spoleènì byli solí a svìtlem tomuto mìstu. Rozmlouval Ant.Urban mladší NAD DOTAZY FARNÍKÙ Hovoøí se o majetku církve. Z èeho církev žije? Proè se vybirají v kostele peníze a plati mše, když duchovni dostávaji platy a cirkev je dotována státem? Církev nežije jako spoleèenstvi Božího lidu nad zemi v oblacích -neni pouze duchovní podstaty. Existuje na této zemi, má své lidské potøeby. Potøebuje materiální zázemí. Proto v 5.knize CIC (Kodex církevního práva) se hovoøí o majetku církve. Tam se doèteme, že církev má vrozené právo nez4visle na svìtské moci nabývat, držet, spravovat a pøevádìt majetek k dosahování vlastních cílù. Vlastní cíle jsou: konání bohoslužeb, zajištìní pøimìøeného zaopatøení duchovních a jiných služebníkù, uskuteèòování apoštolátu (tisk, sdìlovací prostøedky, misie, školství, osvìta atd.) a charitativní èinnosti (nemocnice, sociální zabezpeèení) hlavnì mezi chudými. (kanon 1254) Proto vìøící poskytují církvi pomoc požadovanými pøíspìvky dle norem biskupské konference (kai ). U nás žádné normy nebyly dosud vydány. Za jediný pøíspìvek se považuje v kostele sbírka a dary osob a také dotace obcí a státu na opravy památek. Na rozdíl od jiných církví, kde jsou nìkde zavedeny povinné tzv. desátky (desetina z platù nebo dùchodu), jsou v naší církvi sbírky a dary zcela na bázi dobrovolnosti. Sbírky se konaly již za dob sv.pavla. Dávaly se naturálie, které se pak rozdìlovaly mezi chudé, obec a duchovenstvo na tøi èásti. Dnes je zavedena penìžní forma. Sbírky jsou obìtovány pro "dobrý chod" farností, ale myslí se i na potøeby celé církve (semináø, misie, povodnì atd). Každý z nás ví, že výdaje, jak slyšfme pøi bilancích na konci roku, v kostelích rostou, a že vše je rok od roku dražší. Proto vìøící ví, že by mìl ve sbírce obìtovat dnes Strana I

12 více než napø. pøed patnácti lety a že èástka, kterou obìtoval pøed deseti lety pøi zapsání úmyslu mše sv., by mìla být dnes dle možnosti také vyšší. Budeme ochotní v budoucnu obìtovat na "chod" církve daleko víc, až stát nebude tzv. zabezpeèovat církve? Toto "zabezpeèení" se dìje zákonem z roku 1949, vydaným komunistickým režimem a platícíin dodnes. Nìco pøes 500 milionù roènì jde z rozpoètu tohoto státu na církve. Je to èíslo za èarou. Církve dostávají tolik, kolik roènì dostane jako dotaci jediný dùm v Praze -Národní divadlo. Dnes tato èástka již nestaèí na dotaci platù duchovních a oprav památek, na které by správnì mìl stát pøispívat, ale celá jde.ya platy duchovních všech církví, což se politicky využívá proti církvíin a hýbe žluèí.;1i~evìøícíin spoluobèanùm. Platy duchovních se skuteènì zvýšily, ovšem uvedená cifra -'hrubého platu, jak jsou v Praze zvyklí poèítat, nejsou peníze dané "na ruku" (jsou v tom i odvody na sociální a zdravotní pojištìní a daò státu). Za pár let, døíve nebo pozdìji, stát tuto dotaci zruší nebo lépe øeèeno bude chtít, aby se o duchovní starali vìøící sami a dotace by mohla jít na opravu památek. Proto bylo vždy v naší církvi zvykem pøispívat skrze tzv. mešní stipendium (slovo stip = obì, almužna, dar). Jedná se o obì ke mši svaté, která je spojena s úmyslem, na který knìz obìtuje mši svatou ve prospìch dárce. Je nesprávné a zavádìjící, když babièka øekne - jdu platit mši svatou, kolik stoji? Mše svatá se nedá zaplatit! Penìžitý dar ke mši svaté jsou peníze ve prospìch církve, což jsou mezi jinými cestovní výdaje, bohoslužebné potøeby, zajištìní života duchovních (ve svìtì nemají plat od státu). Jsou to peníze církve a ne knìze a tak s nimi má knìz hospodaøit. Dnes naštìstí v našich farnostech vìtšinou vìøící vìdí, že nelze pøispívat podobnì jako pøed deseti a více léty. Svìdèí o tom rùst sbírek a darù. Nìkdy se vìøící ptají: Jeto málo? Staèí? Není stanovena žádná taxa ani pro sbírky, ani pro obìti mše svaté. Knìz je povinen odsloužit mši svatou, i kdyby nedostal žádný dar, a to proto, aby nebyli vylouèeni chudí a potøební mezi námi. Hovoøit o majetku církve a penìzích je v naší vlasti ožehavé téma, ale pøesto je potøeba o nìm hovoøit. Vždy platilo -veselého dárce miluje Bùh. Je blaženìjší dávat než dostávat. Díky za obìtavost a štìdrost našich vìøících. Za to, že knìz nikdy nezemøel hlady a že naše kostely se zvelebují. otec AlOIS Co NÁS ÈEKÁ - w 20. února dìtský maškarní ples v Orlovnì w v týdnu jarních prázdnin farní sportovní den v Orlovnì (termín bude upøesnìn) Vydává Rímskokatolická farnost Nový Jièín, Zerotínova 24, Nový Jíèín, , telefon Dotazy, pøipomínky, podnìty a pøíspìvky možno podat písemnou formou do schránky s logem èasopisu ve famím chrámu nebo na faøe èi u Ant Urbana mladšího (703197) Vydáno pro vnitøní potøebu farností. Strana.\2

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN BØEZEN 2015 Toto letošní bøeznové èíslo sborového listu je vìnované zprávám pro výroèní sborové shromáždìní, které se bude konat v rámci bohoslužeb v nedìli 22.3. List vychází

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává

2013 XIV. roèník. Nenechte se zastrašit! Buïte trpìliví! zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás. Všecko mohu v Kristu, který mi dává 1 vyhlížející 2013 XIV. roèník Milý ètenáøi, milá ètenáøko, zaèíná nový rok, rok 2013. Nikdo z nás neví, co pøinese. Zdraví nebo tìžké onemocnìní, práci nebo nezamìstnanost, radostné pøekvapení nebo hoøkou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více