NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři stavební objekty a to: SO 101 komunikace: odstranění stávajících zpevněných posplněno! první část rekonstrukce historického jádra dokončena Vážení spoluobčané! Je to už neuvěřitelných patnáct let (1998), co vznikla první studie rekonstrukce Kalinovy ulice v úseku od náměstí Míru k ulici Křižíkova v souvislosti s celkovým řešením a usměrněním provozu v ul. Kalinova, Dělnická, Křižíkova, Jánská a V Lomech. Tato studie zároveň byla použita jako podklad (koordinaci) pro vyhlášení urbanisticko architektonické soutěže na zpracování řešení nám. Míru a zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (PD pro územní rozhodnutí a PD pro stavební povolení) realizovaných v letech V říjnu 2004 bylo vydáno na tuto stavbu stavební povolení MěÚ Nový Bor, odborem dopravy a hledal se vhodný dotační titul. V roce 2007 byla PD upravena dle nové legislativy a doplněna o rekonstrukci veřejného osvětlení, změnu směru provozu na jednosměrnou komunikaci, nasvícení přechodů pro chodce, doplnění o mobiliář a sadové úpravy a následně bylo v prosinci 2007 Kalinova ulice na dobové fotografii z roku1898 V průběhu rekonstrukce vydáno rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením MěÚ Nový Bor, odborem dopravy. V březnu 2008 Město Nový Bor podalo žádost na poskytnutí dotace na projekt Regenerace historického centra v Novém Boru v rámci operačního programu ROP NUTS II Severovýchod Rozvoj městských a venkovských oblastí 2. kolo. Součástí tohoto projektu byla také rekonstrukce ul. Kalinova. Žádost byla bohužel neúspěšná, Město N. Bor dotaci neobdrželo, bylo 1. náhradníkem. Nastalo tak několikaleté hledání vhodného dotačního titulu a docházelo k neustálému odkládání řešení tohoto palčivého problému města. Pro nás se řešení stalo prioritou a podařilo se v orgánech města prosadit rozdělení rekonstrukce historického centra do čtyř etap a začít ji realizovat vlastními prostředky města, bez dotací. Ve druhé polovině roku 2012 byla vyhotovena projektová dokumentace ve stupni zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, v podrobnostech realizační dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Na začátku roku 2012 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena se zhotovitelem obchodní firmou STRABAG a.s., která podala nejvýhodnější nabídku. Zahájení stavebních prací na stavbě započalo , stavba je k dokončena, mimo světelné body veřejného osvětlení z důvodu opožděné dodávky světelných bodů od výrobce. Byla zahájena přejímka dokončené stavby. Současný stav ulice

2 Zprávy z města splněno! první část rekonstrukce historického jádra dokončena Dokončení z titulní strany vrchů a zeleně, nové zdi z pískovce, záhonové a chodníkové obruby z přírodního kamene, dlážděné kryty komunikace z nových žulových kostek, dlážděný kryt parkoviště ze stávající nepravidelné čedičové dlažby, dlážděné kryty chodníků pro pěší z nových mozaikových čedičových kostek, asfaltový beton ve spodní části komunikace, nová vodící slepecká dlažba, svislé a vodorovné dopravní značení, městský mobiliář (lavičky a odpadkové koše) SO 301 prodloužení kanalizace: z kameninových trub DN 300 mm vč. kanalizačních šachet, přepojení stávajících kanalizačních přípojek splaškových a dešťových, odvodnění komunikací vpusti kanalizační uliční vč. propojovacího potrubí. Tato kanalizace je původně součástí řešení prostoru náměstí Míru, stavebního objektu SO 07 rozvody kanalizace, na které bylo vydáno stavební povolení v prosinci Z důvodu, že rekonstrukce nám. Míru nebyla doposud realizována, bylo nutno tuto část kanalizace začlenit a realizovat s rekonstrukcí ul. Kalinova před pokládkou nových povrchů. SO 401 veřejné osvětlení: demontáž stávajícího VO, nové podzemní kabelové vedení, 18 ks nových světelných bodů vč. osvětlení dvou přechodů pro chodce. Nové VO je dimenzováno tak, že se na něj bude možné postupně napojovat nové VO v celém prostoru nám. Míru. Toto platí i pro silové kabely NN, kdy během přístavby sklářského muzea v roce ČEZ a.s. realizoval na své náklady nové rozvody z trafostanice v Kalinově ul., přepojením stávajících nemovitostí vč. napojení sklářského muzea a ukončením el. rozvaděčem u č. p. 105 s dostačující rezervou pro budoucí aktivity u v prostoru nám. Míru. SO 801 vegetační úpravy: sadovnické obdělání půdy, vysazení keřů listnatých a jehličnatých s balem, vysazení nových stromů s balem (nové stromořadí v počtu 22 ks). V průběhu výstavby byl řešen problém mělce uloženého STL plynovodního potrubí v majetku RWE a to přeložkou potrubí hlouběji ve stejné trase na náklady RWE, které způsobilo posunutí trasy nové kanalizace o cca 2 m v celé délce 105 m. Navíc RWE stihlo neplánovaně na své náklady realizovat nový nízkotlaký plynovod vč. přípojek a přepojení stávajících objektů. Severočeské vodovody a kanalizace řešily na své náklady dvě opravy vodovodního potrubí, nové navrtávací soupravy u vodovodních přípojek, výměnu podzemních hydrantů a zemních uzavíracích tyčí. Tyto nepředvídatelné práce prodloužily termín výstavby o jeden měsíc. Celkové náklady na rekonstrukci ul. Kalinova před výběrovým řízením byly předpokládány ve výši ,00 Kč vč. DPH Celkové náklady na rekonstrukci ul. Kalinova po ukončení akce činí ,00 Kč vč. DPH. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Nového Boru Vážení spoluobčané, blíží se Vánoce, které jsou pro většinu z nás nejvýznamnějšími svátky roku. Pro některé to je období zklidnění, adventu a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem času, protože v práci se musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánováno. Vánoce jsou také časem, kdy si připomínáme tradice a kdy zaznějí koledy, ani na to bychom neměli zapomínat. Doufám, že i výzdoba v ulicích a vánoční strom před radnicí pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v našem městě. Přeji vám všem, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a stresu. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města termín příštího zasedání zastupitelstva města středa zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin důležitá telefonní čísla PORUCHY VEŘ. OSVĚTLENí - KOMUNIKACE NONSTOP Po - Pá 6:00-14: PORUCHY ELEKTŘINY V DOMáCNOSTI HASIČI NONSTOP 150 Po - Pá MĚSTSKá POLICIE ODPADY - ZELEŇ NOVOBORSKÝ MĚSíČNíK Městský zpravodaj cena: 10 kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Ing. Otakar Válek, Daniela Žďárková, Mgr. Stanislav Valdman, Mgr. Petra Bohuňková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

3 Zprávy z města Vyhlášení výběrového řízení na přidělování z fondu rozvoje bydlení města nový bor Město Nový Bor v souladu s Pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje1. kolo výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor (dále jen FRB). Podmínky výběrového řízení, účel, výše, doba splatnosti úvěru a vyhodnocení žádostí budou v souladu se zněním výše uvedených Pravidel. Pro zájemce o poskytnutí půjčky z FRB a zpracovatele žádostí (MěÚ) jsou závazné tyto termíny: podávání žádostí: do vyhodnocení žádostí: do schválení doporučených žádostí ZM: do sepsání úvěrových smluv: do Tiskopis žádosti je možné obdržet na Finančním odboru MěÚ v Novém Boru nebo na internetových stránkách města Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách města nebo jsou k nahlédnutí na Finančním odboru MěÚ. Žádosti je nutné podat v termínu a kompletní, na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel. Žádosti budou ve výše uvedeném termínu zaslány na adresu: Městský úřad, finanční odbor, nám. Míru 1, Nový Bor, nebo je možno je podat osobně v podatelně MěÚ v Novém Boru. Případné dotazy budou zodpovězeny na finančním odboru MěÚ Nový Bor paní E.Grunclovou (tel ) nebo paní V. Patkovou (tel ). Kontaktní elektronická adresa: Ing. Jiří Anděl, CSc. vedoucí Finančního odboru volby do poslenecké sněmovny parlamentu české republiky Ve dnech října 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voleb se v Novém Boru zúčastnilo 56,86 % voličů, největší volební účast byla ve volebním okrsku č. 11 (66,4 %), nejmenší ve volebním okrsku č. 2 (38,9 %). Nejvíce hlasů obdržela volební strana ANO 2011 (23,18 %), dále ČSSD (18,5 %), KSČM (13,78 %) a TOP 09 (13,21 %). Podrobné výsledky získáte na V okrskových volebních komisích pracovalo 135 členů. Voliči volili v 15ti volebních okrscích umístěných na 5ti místech města, převážně ve školách. Městský úřad Nový Bor touto cestou děkuje všem členům volebních komisí za jejich obětavou práci a dále ředitelkám a ředitelům škol nám. Míru, U Lesa, Gen. Svobody, DDM Smetanka a podnikateli p. Havlákovi za vytvoření příjemného prostředí ve volebních místnostech. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru trhy na náměstí Míru v Novém Boru nový termín! 5. prosince starostův den otevřených dveří středa 4. prosince od 13:00 do 17:00 hodin úřední hodiny MěÚ nový bor pro veřejnost v závěru rok 2013 Pokračování na str. 4 Novoborský měsíčník / prosinec

4 Zprávy z města dotace za rok 2013 Končící rok 2013 je vhodnou příležitostí pro zhodnocení hotových dotačních akcí, schválených žádostí o dotace a proplacených dotačních prostředků za téměř uplynulý rok Město Nový Bor ze získaných dotací realizovalo v roce 2013 celkem 6 velkých investičních akcí, z nichž největšími akcemi byly nástavba budovy MŠ Klíček v ul. Svojsíkova, výstavba Název dotačního projektu a výše proplacené dotace v roce 2013 Vandrujeme krajem spolu si i hrajem vybudování nástavby 3. NP v budově MŠ Klíček, vzájemná jazyková výuka dětí mateřských škol v Novém Boru a Waltersdorfu a v jazyková výuka pedagogů mateřských škol Kč Regenerace panelového sídliště Rumburských hrdinů, Nový Bor I. etapa - vybudování parkoviště, včetně odvodnění a nového veřejného osvětlení, obnova povrchů chodníků a vybudování bezbariérových sjezdů, instalace nového veřejného osvětlení a laviček a výsadba zeleně Kč Vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro město Nový Bor, zpracování digitálního povodňového plánu - instalace 3 ultrazvukových hladinových čidel, 157 hlásících míst s reproduktory, instalace řídícího pracoviště a vytvoření digitálního povodňového plánu Kč Bezbariérové úpravy WC v Městské knihovně - stavební úpravy původního WC v budově městské knihovny pro potřeby vozíčkářů. Protože v objektu knihovny byl již v minulosti vybudován výtah, je tento projekt dalším zpřístupněním knihovny vozíčkářům Kč Obnova válečných pomníků na Lesním hřbitově v Novém Boru, v Arnultovicích u Nového Boru a v Janově - celková obnova pomníků obětem světových válek na území města Nový Bor, kdy některá jména padlých byla již nečitelná a celkový technický stav pomníků byl špatný Kč Oživení česko polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu - výstavba spojovací budovy Sklářského muzea a v intenzivní spolupráce s Krkonošským muzeem v Jelení Hoře Kč Katalog Mezinárodního sklářského symposia v Novém Boru - vytvoření reprezentativního katalogu dokumentujícího průběh Mezinárodního sklářského symposia 2012 (IGS 2012). Projekt byl realizován ve spolupráci s partnerskou obcí Grossschönau Kč Vnitřní integrace úřadu Nový Bor - zlepšení vnitřních informačních systémů Městského úřadu Nový Bor, propojení spisové služby s registry obyvatel, přestupků, stavebního úřadu, atd Kč Cesta k sousedům - vybudování trasy pro pěší a výstavba lávky přes silnici I/9 a intenzivní spolupráce turistických informačních center Nového Boru a Oybinu Kč CELKEM Kč parkoviště a chodníků na sídlišti Rumburských hrdinů, vybudování protipovodňového varovného systému na území města Nový Bor, oprava mostku v ul. Havlíčkova, stavební úprava WC v budově městské knihovny pro potřeby vozíčkářů a také obnova pomníků obětem světových válek na Lesním hřbitově, v Arnultovicích a v Janově. V průběhu tohoto roku byly městu Nový Bor proplaceny také doplatky dotační prostředků za projekty, které byly dokončeny v předchozích letech, jako jsou výstavba trasy do Oybina s lávkou přes silnici I/9, výstavba spojovací budovy Sklářského muzea, tisk reprezentativního katalogu k Mezinárodnímu sklářskému symposiu 2012 a také za projekt zlepšení vnitřních informačních systémů Městského úřadu Nový Bor. Městu Nový Bor byly v roce 2013 také schváleny žádosti o dotace, z nichž některé byly již zahájeny v tomto roce a některé budou realizovány v průběhu roku Městu Nový Bor bylo schváleno 8 z 9 žádostí o dotace, které v tomto roce podalo. Lukáš Janků referent pro zajišťování dotací Projekty předložené v roce 2013 na jejichž realizaci byla schválena dotace Cesty tradičních řemesel obnova hrobek rodiny Hantych na Lesním hřbitově, hrobky rodiny Ladisch v Arnultovicích, pořízení nábytku do depozitáře Sklářského muzea, vybudování sklářské naučné stezky se 17-ti zastaveními po městě Nový Bor Kč Oprava mostku v ul. Havlíčkova celková oprava mostku, včetně opěrných konstrukcí a nové mostovky Kč Oprava propustku v ul. Lesní čtvrť celková oprava mostku, včetně opěrných konstrukcí a nové mostovky Kč Návrh územního plánu Nový Bor zpracování návrhu nového územního plánu pro město Nový Bor Kč Snížení energetické náročnosti MŠ Pohádka zateplení celého obvodového pláště budovy školky v ul. Žižkova, obnova části dosud původních oken za nová, realizace foukané izolace do mezistropních prostor Kč Alej u Červeného rybníka výsadba 6-ti kusů dubu letního v lokalitě Červeného rybníka rybníka v Pihelu podél místní komunikace od hráze Červeného rybníku k místní chatové osadě Kč Oprava hromadného hrobu 7 vojáků z I. světové války v Novém Boru obnova hrobu sedmi vojáků na Lesním hřbitově, kteří zemřeli na následky válečných zranění v novoborském špitálu Kč Oprava pomníku obětem I. světové války na Lesním hřbitově v Novém Boru obnova opěrné zdi s podstavci na tzv. věčný oheň za zrekonstruovaným pomníkem padlých ve tvaru sloupu na Lesním hřbitově Kč CELKEM Kč 4 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

5 Zprávy z města plán zimní údržby města nový bor na rok 2013/14 Vymezení místních komunikací (obvod A - D) a chodníků, na kterých se udržuje sjízdnost a schůdnost v zimním období od 1. listopadu do 31. března. Obvod A: všechny místní komunikace v těchto ulicích Nádražní, Severní, Revoluční, Dvořákova i mezi družstevními domy, Wolkerova, Smetanova, Purkyňova, Sklářská, Kollárova, Černá, Mařákova, Hutní, V Parku, Boženy Němcové i vjezd za dům čp. 849 (kulturní dům Bohemie), Česká, Husova (od tř. T. G. Masaryka - po Lesná), Bří Čapků, Nová, Palackého (od ul. Sloupská po ul. Husova, včetně Palackého nám.), Tkalcovská (po ul. Husova), Riegrova a Alšova (po ul. Husova), Špálova, Kalinova, Krátká, Jánská, Dělnická, Křižíkova + odbočka k ubytovně, Železná, U Obory, V Hájku, V Lomech, Třebízského, Prokopa Velikého, Na Rozhraní, Wintrova, Široká, Polní, sídliště Rumburských hrdinů (bez hlavní silnice), Horovy sady, Tržní náměstí, Skalická (od ul. Wolkerova po ul. Husova), nám. Míru, Mařákova, Příkrá, Mánesova, U Starého hřbitova Obvod B: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Husova (od tř. T. G. Masaryka - po Skalická), Kpt. Jaroše, Máchova, Svojsíkova, Jiráskova + spojky mezi bytovkami, Hřebenka, Lesná, Erbenova, Na Svahu, U Kapličky, Hálkova, Arbesova, Na Výšině, Riegrova, Tkalcovská, Palackého, Alšova, Sluneční, Brigádníků, Bezručova, Sadová, Na Vyhlídce, Ke Koupališti, Jabloňová, Jahodová, Višňová, Meruňková, Na Výsluní, Zahradní, Skalická (od ul. Husova po obchvat), U Hřiště, U Trati, tř. T. G. Masaryka, Lesní čtvrť Obvod C: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Gen. Svobody (po ul. Lipovou), B. Egermanna, Žižkova, Nerudova, Vilová, U Slévárny, Svatopluka Čecha, Mánesova, Tylova, Myslbekova, Štursova, Vančurova, Luční + spojky, U Vodárny, Ke Klíči, Komenského, Na Slovance, Akátová, Lužická, Lidická + spojky na Svor, Dobrovského, Lázeňská, Úvoz, Zátiší, Odboje, Jungmannova, U Studánky, Nábřežní, Podskalská, Havlíčkova, Vodní, U Rybníčku, místní komunikace tzv. ke kamenolomu, Nemocniční Obvod D: všechny místní komunikace v těchto ulicích: Pihel (tzv. Horní a Dolní Pihel, Chomouty), Bukovany, Janov Chodníky v zimním období udržované: Česká (od ul. Lesná - po ul. Husova) Husova (pravá a levá str. od tř. T. G. Masaryka - po ul. Na Svahu) důležité telefonní číslo ave - zimní údržba Husova (od Kpt. Jaroše po Skalickou) nám. Míru Jiráskova Kalinova tř. T. G. Masaryka Liberecká (včetně Tyršova nám.) Rumburských hrdinů - (před domy č.p. 819 až 821, chodník v pravé části sídliště podél silnice k domu č.p. 859, od tel. budky před domy č.p. 747 až 745) Skalická (od č.p. 29 Uhelné sklady - po č.p. 1422) Smetanova (vpravo i vlevo z Dvořákovy po Wolkerovu) Dvořákova (od nám. Míru po Smetanovu a podél polikliniky k č.p. 550) Žižkova (podél budovy B MěÚ) Revoluční (pravá strana od B. Egermanna po Gen. Svobody, levá strana od B. Egermanna po Severní) Autobusové nádraží B. Egermanna od Liberecké ul. po Nemocniční ul. obě strany Gen. Svobody (před ZŠ Gen. Svobody č.p. 114 a družinou, podél areálu hasičské zbrojnice č.p. 812 k ul. Sv. Čecha) Wolkerova (od tř. T. G. Masaryka podél Smetanových sadů po ul. Smetanova a druhá strana od ul. Nádražní po areál sběrného dvora k č.p. 344) Boženy Němcové (od tř. T. G. Masaryka po ul. Palackého) Nádražní Lhůty pro zmírnění závad na místních komunikacích: Obvod A - C - do 3 hod. od spadu sněhu Obvod D - do 3 hod. od spadu sněhu Chodníky - do 4 hod. od spadu sněhu Zpracoval: Martin Bezouška Miluše Svatoňová zastupující vedoucí odboru správy majetku Zdroj: Novoborský měsíčník / prosinec

6 Zprávy z města nesedí něco na sociální ubytovně nový bor? V poslední době se objevily v médiích otázky kolem Sociální ubytovny v Novém Boru. Proč si Město Nový Bor zvolilo za provozovatele právě Farní charitu Česká Lípa? Jedná se ze strany provozovatele služby o zlodějinu? Kam jde vybrané nájemné? Na tyto otázky nabízí Farní charita Česká Lípa své odpovědi. Od května 2012 spravuje Farní charita Česká Lípa (dále FCH CL) v Novém Boru v ulici Severní sociální ubytovnu s 62 pokoji pro sociálně slabší jedince z Novoborska. Ubytovnu má FCH CL pronajatou od Města Nový Bor, které ji předtím provozovalo se ztrátou. FCH CL hradí městu roční nájemné Kč ( Kč s DPH) a nájemní smlouva byla vystavena na základě řádného výběrového řízení. Toho se účastnili i podnikatelé a fyzické osoby, a přestože nejvyšší nabídka převyšovala částku FCH CL o Kč na měsíčním nájemném, byla vybrána k provozu ubytovny právě FCH CL. Proč město vybralo nižší nabídku? Město Nový Bor si mezi zájemci o pronájem vybralo FCH CL na základě její letité zkušenosti při práci s cílovými skupinami využívajícími služeb ubytovny (zápis z výběrového řízení je k dispozici na MÚ Nový Bor). FCH CL byla taktéž jedinou neziskovou organizací mezi zájemci a garantovala, že lidé v nové sociální ubytovně budou hradit stejné měsíční částky, jako dříve, a to Kč za pokoj (přesný ceník a ubytovací smlouva k nahlédnutí na Vybíraná částka navíc v sobě zahrnuje nejen platbu za ubytování, elektřinu a plynové vytápění, ale i pravidelné poskytování úklidových služeb sdílených prostorů, využití nově vybudované prádelny, chod nonstop vrátnice, poskytování sociálního a právního poradenství a v neposlední řadě údržbáře, který se oproti mnoha jiným ubytovnám věnuje neustálým opravám pokojů. A že je to potřeba. K nájmu hradí ubytovaný zálohu za vodu, která se nájemníkům vyúčtovává dle jejich spotřeby. Tím se ubytovaní učí hospodařit a šetřit. Nemalé vstupní náklady Hned z kraje provozu musela FCH CL na vlastní náklady opravit takřka polovinu pokojů, z nichž některé nebyly vůbec možné obývat, na všech ostatních bylo nutné udělat opravy drobné. Za provozu se již ukázalo, že pokoj je po opuštění podnájemníka mnohdy doslova zdevastován a vyžaduje opět kompletní rekonstrukci. Zároveň byla a je stále nutná likvidace štěnic. Třicet let stará okna, původní stoupačky, sanitárním zařízení (WC, baterie) a dveře, celkový stav budovy, úklid kolem ubytovny jsou další problémy, které FCH CL zodpovědně řeší za chodu. Za stanovené částky FCH CL garantuje, že ubytovaní žijí v důstojných podmínkách. Není ubytovna jako ubytovna FCH CL má ve svých zakládacích listinách zaneseno, že jejím posláním je poskytovat pomoc potřebným, nikoli vytvářet zisk. Víme, že je pro veřejnost těžké v dnešní době rozlišovat mezi lží a pravdou, mezi úsměvem upřímným a falešným. Po celé České republice lidé sepisují petice proti různým ubytovnám. Z jakého důvodu? Jejich provozovatelé (podnikatelé) povětšinou generují zisk k vlastním potřebám, a proto minimalizují náklady na personál, opravy a investice nezbytné k schopnému provozu ubytovny. Tyto ubytovny chátrají, neustále se v nich mění ubytovaní, kteří jsou filtrováni schopností platit nájemné. Postupně se ubytovny vyprazdňují, chátrají, vznikají v nich nepokoje a nakonec budí děs u okolních obyvatel, tak jak tomu je či bylo na Ostravsku, na Šluknovsku či na Čáslavsku. Novoborská ubytovna jako pilotní projekt sociálních ubytoven Když Farní charita Česká Lípa přebírala provoz ubytovny v Novém Boru, zavázala se k určitým věcem. Ubytovna bude sloužit pro lidi především z Nového Boru a Novoborska, nedojde k přílivu obyvatel z jiných koutů republiky. Tomuto závazku FCH CL dostála. Taktéž, že bude poskytovat sociální a právní poradenství ubytovaným klientům, což je vykonáváno ve spolupráci s občanským sdružením D-poradna. V současné chvíli má FCH CL na denním pořádku řešení problémů s chováním ubytovaných, alkoholismem, drogami, se vzájemnou nesnášenlivostí mezi ubytovanými či vandalismem na ubytovně i v okolí. Její zaměstnanci i spolupráce s orgány městské policie se snaží tyto problémy eliminovat na minimum. Nedostatečný dozor nad dětmi ze strany ubytovaných rodičů řeší FCH CL ve spolupráci s novoborským o. s. Rodina v centru, které nabízí dětem třikrát do týdne v prostoru ubytovny volnočasový klub Koblížek, a to jak pro předškolní, tak i školní děti. Díky zkušenostem s jinými projekty velmi rychle navázala FCH CL aktivní spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Novém Boru, stejně jako s novoborským Úřadem práce, se kterými je dennodenně v kontaktu při předávání informací. Sociální ubytovna umožňuje lidem, kteří jsou v tíživé situaci například neplatit nájemné dopředu. Navíc byl na sociální ubytovně zřízen od října 2013 tzv. Nouzový pokoj, a to bez dotací, který mohou využít lidé bez střechy nad hlavou zdarma. Tato služba je na Českolipsku ojedinělá. Zřídil by člověk závislý na vytváření zisku takovouto službu na své ubytovně? Charita? Zlodějina? Sociální ubytovna Nový Bor, v níž žije kolem 130 obyvatel, je pro FCH CL první zkušeností v takové míře ubytovaných nájemníků. Tato zkušenost je ovšem na výsost nutná, neboť jako nezisková organizace musí FCH CL vyvíjet i tzv. hospodářskou činnost (dáno legislativním systémem), která bude vytvářet zisk použitelný na dofinancování projektů, na které nestačí veřejné finanční zdroje a dotace. FCH CL tak na rozdíl od běžných podnikatelských subjektů negeneruje zisk, který by sloužil ke zbohatnutí. FCH CL je schopna, díky své hospodářské činnosti, kam mimo jiné patří i sociální podnikání, dofinancovat například chod azylového Domu Jonáš či Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V loňském roce FCH CL vygenerovala v rámci své hospodářské činnosti Kč, které byly využity na dofinancování sociálních projektů (vše je vykázáno ve Výroční zprávě za rok 2012). Jak dále? Je však otázka, zda tato plusová čísla budou i v příštích letech provozu. Pak by se FCH CL mohla teprve zabývat otázkou, zda ponížit nájemné ubytovaným lidem, či odvádět vyšší nájemné majiteli objektu, tedy Městu Nový Bor. Zároveň se může velmi jednoduše stát, že podobná zisková částka bude využita na výplaty pro nové sociální pracovníky, kteří jsou v ubytovně velmi potřeba. To jsou však otázky, na které odpoví až sám čas. Jiří Gottlieber za Farní charitu Česká Lípa Farní charita Česká Lípa 6 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

7 Zprávy z města město nový bor přistoupilo ke zpracování svého programu rozvoje Vedení města Nový Bor v létě tohoto roku rozhodlo o zpracování Programu rozvoje města. Tento dokument město postrádá a jeho neexistence by v blízké budoucnosti značně komplikovala realizaci rozvojových aktivit města včetně možností dosáhnout na dotační prostředky z domácích zdrojů i ze zdrojů Evropské unie. Cílem připravovaného dokumentu je stanovení priorit v řízení města, které umožní, že veškerá klíčová rozhodování města budou přijímána na základě předem připravené, promyšlené a společensky přijaté koncepce. Mělo by být na míru nezbytně nutnou (nenadálé události, kalamity, živelní pohromy apod.) omezeno nahodilé či účelové rozhodování. Management města tak bude systémový, transparentní a bude sledovat vytýčené rozvojové cíle. Od září 2013 je v přípravě analytická část, jejíž zpracování vyvrcholí v období 01-02/2014. Následně bude zpracována návrhová část, která stanoví směr a kroky dalšího rozvoje města v nejbližších sedmi letech. Připravovaný Program rozvoje města Nový Bor bude tedy sloužit jako: stěžejní podklad pro vytvoření argumentační základny pro rozhodování orgánů města v zásadních rozvojových otázkách manuál pro aktivizaci vnitřních zdrojů města a realizaci rozvojových aktivit podklad pro upevnění pozice města v regionu a posílení jeho konkurenceschopnosti opora pro čerpání finanční prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie Koncepce rozvoje města však nebude sloužit jen vedení radnice a úředníkům. Závěry, cíle a jednotlivá opatření mohou být dobrým signálem i pro podnikatelské subjekty a jejich ekonomickou činnost ve městě, či pro nové obyvatele města, které atraktivní rozvojové záměry přitáhnou. Tyto popsané efekty jsou pro město velmi žádoucí a zvyšují jeho ekonomické i společenské bohatství. Program rozvoje města Nový Bor se bude tvořit přibližně 10 měsíců. V této době budou realizovány 3 základní zpracovatelské etapy: A. Analytická část Bude zpracována socioekonomická analýza města (charakteristika města), jejímž cílem je zmapovat, popsat a zdůvodnit současný stav města ve všech důležitých oblastech (ekonomika, zázemí pro život lidí, infrastruktura, životní prostředí, cestovní ruch, apod.) a analýza vnějších vztahů města, která umožní lépe zacílit spolupráci s vnějšími partnery, kteří by mohli rozvoji města napomoci (zkušenosti, příklady dobré praxe, finanční zdroje, apod.) B. Návrhová část V návrhové části dojde k vyhodnocení výsledků analytické části a bude provedeno kompletní stanovení cílů, opatření a realizačních aktivit pro řešené období C. Implementační část V přímé vazbě na návrhovou část budou stanoveny priority řešení jednotlivých dílčích úkolů. Bude formulováno doporučení v oblasti koncepčního řízení rozvoje řešeného území. V závěru též bude navržen doporučený postup při realizaci Programu rozvoje města. KDO SE BUDE NA ZPRACOVáNí ROZVOJOVÉ KONCEPCE MĚSTA PODíLET? 1. Městem vybraný a placený konzultant (poradce, zpracovatel), který bude fakticky tvořit a zajišťovat zpracování všech Ilustrační foto výše uvedených etap přípravy rozvojové koncepce, který bude iniciovat a zdůvodňovat návrhy opatření na pozitivní rozvoj města. 2. Vedení města a pracovníci městského úřadu. Ti budou zajišťovat nezbytnou součinnost se zpracovatelem, konzultovat vstupní informace a předkládat stanoviska ke zpracovaným závěrům. 3. Pracovní skupina města složená z tzv. místních expertů v oblasti ekonomického rozvoje, v oblasti tvorby zázemí pro spokojený život lidí ve městě (kultura, sport, zájmové aktivity, zdravotnictví, školství, sociální péče, apod.), z odborníků na problematiku životního prostředí, řešení dopravní a technické infrastruktury a cestovního ruchu. Tato pracovní skupina se v průběhu zpracovatelského období sejde minimálně dvakrát a bude se vyjadřovat k výstupům jednotlivých částí rozvojové koncepce. 4. Veřejnost všichni obyvatelé města budou mít několik možností jak se do přípravy a vlastního zpracování rozvojové koncepce města zapojit: a) zajištění informovanosti všechny informace o průběhu zpracování a aktuálních výstupech budou pravidelně zveřejňovány v Novoborském měsíčníku, informace budou též aktuálně umísťovány i na internetové stránky města b) komunikační kanály všichni obyvatelé a další zájemci, kteří chtějí přispět k tvorbě Programu rozvoje města Nový Bor, mohou využít následující komunikační kanály: přímý na zpracovatele programu: přímý na kontaktní osobu Městského úřadu Nový Bor Ing. Miroslava Jeništu, koordinátora zpracování Programu rozvoje města: účast na zasedání zastupitelstva města, které bude uvedenou problematiku projednávat; setkání s občany města, které proběhne přibližně v polovině zpracování Programu rozvoje města; anketa občanů města, která bude distribuována v tištěné podobě prostřednictvím Novoborského měsíčníku v lednovém vydání Tato anketa bude též v elektronické formě zpřístupněna na webových stránkách města Nový Bor. c) dětská inspirace ve formě soutěže pro děti základních škol a základní umělecké školy výtvarné a slohové návrhy budou sloužit zpracovatelům koncepce k inspiraci věcné vyhodnocení a způsoby zapracování dětských nápadů budou následně zveřejněny. V dalším vydání Novoborského měsíčníku, tj. v lednu 2014 budou čtenářům nabídnuty první výstupy analytické části zpracování Programu rozvoje města. Součástí tohoto vydání bude též vložená anketa. Budeme velice rádi za Vaše zapojení do přípravy tak důležitého dokumentu, jakým je Program rozvoje města Nový Bor. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města Novoborský měsíčník / prosinec

8 Zprávy z města vyhlášení soutěže pro žáky základních škol V rámci přípravy a zpracování koncepce rozvoje města Nový Bor vyhlašuje starosta města Mgr. Jaromír Dvořák soutěž pro žáky školou povinné Soutěžní zadání: Kategorie A - pro žáky 8. a 9. tříd Slohová práce na téma: Jak vidím Nový Bor, aneb co se mi tu líbí a co nikoliv. max. rozsah 1 strana formátu A4 Kategorie B - pro žáky 7. a nižších ročníků Výtvarná práce (obrázek, model, apod.) na téma: Co se ti vybaví, když se řekne Nový Bor? Podmínky soutěže: Do soutěže se může přihlásit se svou slohovou či výtvarnou prací každý žák ZŠ Nový Bor, který má v Novém Boru trvalé bydliště. Všechny soutěžní práce musí být doručeny na sekretariát starosty města, Městský úřad Nový Bor, nám. Míru 1, nejpozději v den ukončení soutěže, tj. 10. ledna 2014 do hodin. U každé práce soutěžící uvede své jméno, adresu školy a označení třídy. Vyhlášení soutěže: 1. prosince 2013 Ukončení soutěže: 10. ledna 2013 Vyhodnocení soutěže: do 31. ledna 2013 Hodnocení soutěžních prací: Komisi pro hodnocení jmenuje starosta města ze zástupců města a organizací města. V každé kategorii budou vyhodnoceny a vyhlášeny 3 nejlepší soutěžní práce. Zveřejnění vítězných prací: Vítězná práce z každé kategorie bude uveřejněna v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města. Vyhlašovatel soutěže si také vyhrazuje právo zveřejnit více nebo všechny soutěžní práce. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu sociální služby města nový bor, p. o. - bilancování pěti let činnosti Pět let své činnosti letos dovršila příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, která vznikla dne na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Nový Bor. Naše příspěvková organizace se stala organizací nástupnickou, po organizační složce města Dům s pečovatelskou službou. Jak vyplývá z názvu organizace, jejím hlavním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb a to konkrétně pečovatelské služby ( 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a denního stacionáře ( 46, zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách). Sociální služby poskytujeme zejména seniorům, osobám se zdravotním a zrakovým postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelskou službu poskytujeme obyvatelům bydlícím v komplexu domů s pečovatelskou službou i obyvatelům bydlícím ve svých domovech v Novém Boru a jeho částech. Komplex domů s pečovatelskou službou disponuje 113 bytovými jednotkami, z nichž 7 bytů je určeno pro vozíčkáře. Charakter sociálních služeb, které poskytujeme (pečovatelská služba, denní stacionář) plně odpovídá současnému trendu, který je i cílem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), tj. podporovat ty sociální služby, jež umožňují co nejdelší možné setrvání jejich uživatelů v domácím prostředí či místní komunitě. Naše populace stárne, a ať se to někomu líbí nebo ne, proces demografického stárnutí je neodvratitelný a stává se tak jednou z nejdiskutovanějších a nejzávažnějších společenských otázek. Tomuto procesu se musí přizpůsobovat i poskytování sociálních služeb, které prošly v posledních několika letech celou řadou významných změn kladoucích důraz na zkvalitnění poskytovaných služeb a nalezení optimálního způsobu financování. V každém moderním a vyspělém státě, jsou sociální služby nepostradatelné, čemuž bohužel v České republice neodpovídá špatné finanční ocenění pracovníků v sociálních službách, ale i nízké celospolečenské uznání oboru jako takového. Náklady na sociální služby mají obrovskou společenskou protihodnotu, která není vyjádřitelná penězi. Zákonem stanoveným okruhům osob je poskytována pečovatelská služba zdarma jedná se o účastníky protifašistického odboje, nebo osoby, které bojovaly s komunistickým režimem a byly uvězněny v táborech nucených prací. Pečovatelská služba je tak jedním z nástrojů státu, kterým se alespoň trochu můžeme odvděčit těm, kterým toho naše společnost tolik dluží. Poskytováním sociálních služeb významnou měrou přispíváme také k sociální soudržnosti a celkové atmosféře života ve městě. Je třeba si uvědomit, že kromě samotného poskytování sociálních služeb přispívá naše organizace i k místní zaměstnanosti, která je v Novém Boru a okolí velkým problémem. Poskytovatelé sociálních služeb potřebují ke své činnosti stabilní ekonomické a právní prostředí. Díky našemu zřizovateli městu Nový Bor lze konstatovat, že se naše organizace nachází v relativně stabilním ekonomickém prostředí, ačkoliv vždy s výhledem na maximálně další kalendářní rok. Za tuto podporu jsme samozřejmě velmi rádi, neb vzhledem k tomu, že nejsou stanovena jasná pravidla na financování sociálních služeb ze strany státu, by bylo harakiri, spoléhat se pouze na financování z tohoto zdroje. Fungování organizace je ekonomicky zajištěno prostřednictvím principu vícezdrojového financování tvořeného příspěvkem od zřizovatele (město Nový Bor), dotacemi z veřejných rozpočtů (MPSV, Krajský úřad Libereckého kraje) a úhradami od uživatelů za poskytované služby. V posledních letech se nám daří získávat vyšší finanční podporu prostřednictvím různých dotačních programů, ať už od MPSV nebo z Dotačního fondu Libereckého kraje. Dovolil bych si dále vyzdvihnout finanční podporu Úřadu práce ČR na realizaci projektu Vzdělávejte se pro růst!. Poděkování patří i různým dalším nadacím a nadačním fondům, které nám poskytly finanční příspěvky na realizaci řady projektů, jedná se zejména o Nadační fond Lasvit (příspěvek na pořízení nového služebního automobilu, venkovních cvičebních prvků, vymalování společných prostor DPS, úpravu a renovaci parku areálu DPS, zakoupení PC s tiskárnou pro obyvatele DPS), Nadační fond Veolia (finanční příspěvek na zakoupení venkovních cvičebních prvků, vybavení provozovny masáží, uspořádání kulturně společenské akce Společně pro radost ). Poděkování patří také dalším např. České spořitelně, Nadaci Jistota Komerční banky, Nadačnímu fondu J&T, Nadaci Preciosa, Nadaci Charty 77, firmě Aktivit spol. s.r.o, Nový Bor. Pokračování na str. 9 8 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

9 Zprávy z města sociální služby města nový bor, p.o. - bilancování pěti let činnosti Dokončení ze str. Je potěšující, že řada komerčně úspěšných subjektů se chová společensky zodpovědně a podporuje projekty určené uživatelům sociálních služeb, kteří jsou často v situaci, kdy nejsou schopni svoji kvalitu života udržet bez cizí pomoci. Našlo se i několik jednotlivců, kteří finančním darem činnost naší organizace podpořili. Za mimořádný finanční dar bych si dovolil touto cestou poděkovat panu Rudolfu Janymu z Nového Boru. V průběhu několika let jsme dosáhli řady úspěchů a ocenění. Obstáli jsme v lednu letošního roku v inspekci kvality pečovatelské služby, mající charakter státní kontroly a zaměřující se na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených zákonem o sociálních službách a plnění kvality poskytované sociální služby. Na základě spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., se nám podařilo v loňském roce realizovat 3 běhy počítačových kurzů pro seniory v prostorách domu s pečovatelskou službou. Navázali jsme spolupráci s o.s. Rodina v centru, která přinesla našim uživatelům možnost účastnit se několika společných setkání spojených s kulturním programem. Tato setkání dětí se seniory přispívají k vytváření mezigenerační solidarity, která je základním prvkem a předpokladem soudržnosti společnosti. Velkého úspěchu jsme v loňském roce dosáhli v sedmém ročníku celostátní soutěže O cenu modrého slona, kde lidé s handicapem soutěží v deseti kulturních oborech. Podařilo se nám získat hlavní cenu za výtvarné dílo, které bylo kolektivní prací uživatelů Denního stacionáře. Hlavní cenu získala také naše uživatelka v kategorii literární dílo, další naši uživatelé obdrželi čestná uznání za uměleckou tvorbu. Těší nás taktéž spolupráce s dobrovolnickými centry na Českolipsku (Maltézská pomoc, o.p.s.; Adra, o.s.), jejichž dobrovolníci působí u uživatelů pečovatelské služby jako společníci, pomáhají při aktivizačních činnostech předčítání, rozhovory, procházky, atd. Naopak se nám nepodařilo získat souhlasné stanovisko Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k našemu záměru ve věci poskytování domácí zdravotní péče, která by učinila naše služby komplexnějšími a kvalitnějšími, což by zcela jistě ocenili i naši uživatelé. Bez smlouvy s VZP není možné domácí zdravotní péči zajišťovat. Kromě poskytování sociálních služeb podporujeme dlouhodobě v nemalé míře činnost řady organizací občanského sektoru v Novém Boru, které využívají naše prostory v jednotlivých domech s pečovatelskou službou pro svoji spolkovou činnost jedná se o Svaz důchodců ČR, Unii ROSKA, Svaz postižených civilizačními chorobami, Český červený kříž, Český svaz bojovníků za svobodu, Kulturní sdružení občanů německé národnosti nebo 1. Novoborský šachový klub. Všechny tyto organizace pravidelně využívají naše společenské nebo rehabilitační místnosti, v kterých z příspěvku na provoz od města Nový Bor hradíme náklady na energie. Podporou některých výše uvedených organizací přispíváme k aktivnímu a zdravému stárnutí obyvatel na místní úrovni, které by mělo vést k prodloužení zdravého života v souladu s hodnotami jedince. Jsme aktivními účastníky procesu komunitního plánování na Novoborsku, v rámci kterého se snažíme o realizaci opatření reagující na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením v oblasti poskytování sociálních a souvisejících služeb, problematiky bezbariérovosti, dostupnosti dopravy apod. Poskytování sociálních služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením je velmi náročné, vyžaduje po pracovnících znalost specifických způsobů komunikace, empatii a v neposlední řadě psychickou odolnost, která je při jednání s některými uživateli našich služeb obzvláště důležitá. V případě potřeby také úzce spolupracujeme se sociálními pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Nový Bor. Důležité je průběžné vzdělávání pracovníků a supervize, což je forma podpory nezávislého odborníka, při niž se pracovníci mohou v bezpečném prostředí svěřit se svými problémy, naučit se je zvládat a zhodnotit, jak jsou ve svých činnostech efektivní. A co dále? Nadále se budeme snažit kvalitněji a lépe poskytovat sociální služby v souladu s naším posláním, ač ne za zcela optimálních podmínek. Budeme doufat, že plánované legislativní změny přispějí k již jednou zmiňované a tolik potřebné ekonomické a právní stabilitě poskytovatelů sociálních služeb. Snad se také dočkáme toho, že příspěvek na péči budou někteří uživatelé našich služeb využívat k tomu, k čemu je určen, tj. k nakupování sociálních služeb a k úhradě pomoci ze strany osoby blízkých a nebudou ho považovat za jakési přilepšení k důchodu, z kterého mohou podarovávat své blízké, či využívat pro jiné své potřeby. Aby se tak stalo, musí se zefektivnit systém kontroly využívání příspěvků na péči ze strany Úřadů práce, které tuto dávku vyplácejí. Zároveň je třeba příjemce příspěvku na péči odpovídajícím způsobem informovat o podmínkách jeho využívání a apelovat na ně, aby příspěvek využívali k účelu, na který je určen. Závěrem bych rád poděkoval všem spolupracovníkům za jejich obětavou práci a představitelům města Nový Bor za vstřícný postoj vůči sociálním službám. Mgr. Daniel Nerad ředitel v novém boru byl uctěn den válečných veteránů V pondělí 11. listopadu proběhl v Novém Boru pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Celosvětový Den válečných veteránů připadá na 11. listopad a je věnován památce účastníků válečných konfliktů. V Novém Boru se pak při této příležitosti zástupci radnice společně se členy libereckého Military klubu a Československé obce legionářské zúčastnili pietního aktu na Lesním hřbitově, v Janově a Arnultovicích, během kterého byla uctěna památka padlých i přeživších válečných veteránů. Foto: Markéta Růžičková Jana Maněnová Pietní akt na lesním hřbitově u příležitosti Dne válečných veteránů Novoborský měsíčník / prosinec

10 Zprávy z města klubovna koblížek na ubytovně v severní ulici Novoborské občanské sdružení Rodina v centru provozuje Klubovnu Koblížek na ubytovně v Severní ulici druhým rokem. Vloni se zde věnovali převážně volnočasovým aktivitám pro školní děti. Letos pak nabídku rozšířili o každodenní provoz mateřského centra, kam mohou docházet maminky s menšími dětmi. Foto: Jana Maněnová novoborské pomníky válečným obětem září novotou Několik měsíců trvala realizace rekonstrukce tří památníků válečným obětem v Arnultovicích, na Lesním hřbitově a v Janově. V pátek 1. listopadu se pak za účasti zástupců města Nový Bor konal u těchto pomníků symbolický pietní akt. Obnova všech tří pomníků probíhala letos od července do října, a to pod vedením odborných firem. Na rekonstrukci pietních objektů získalo město Nový Bor státní dotaci od Ministerstva obrany České republiky v celkové výši cca 705 tisíc korun a jako povinná spoluúčast města Nový Bor byla vynaložena částka 266 tisíc korun. Jana Maněnová Oblibu si získávají tématické besedy pro ženy kombinované s ručními pracemi Spolu s pracovnicemi klubovny si zde hrají, tvoří a rozvíjejí dovednosti příslušné věku dětí. Během roku též absolvují výlety do okolí a na kulturní akce. Program doplňují vzdělávací besedy s odborníky na různá témata, jako je například finanční gramotnost, zdravý životní styl, výchova problematických dětí atd. V odpoledních hodinách nabízíme i doučování dětem, které se potýkají s problémy ve škole a podporujeme komunikaci rodin s učiteli dětí. Na provoz klubovny nám letos přispěla Rada vlády pro záležitosti romské menšiny a Město Nový Bor, přiblížila Magdalena Kudláčková z občanského sdružení Rodina v centru. Ta zároveň dodala, že oblibu si získávají i tématické besedy pro ženy kombinované s ručními pracemi. Jedno z takových setkání pod vedením odborné lektorky Ivany Krupičkové se uskutečnilo začátkem listopadu. Foto: Jana Maněnová Foto: Jana Maněnová Obnovený památník válečným obětem na Lesním hřbitově na finanční téma. Maminky měly možnost ručně si ušít malý látkový pytlíček. Atmosféra prvního setkání byla velmi vřelá a uvolněná. Po vzájemném představení se rozběhla debata na téma výše rozpočtu a hospodaření v jednotlivých rodinách. Ženy sdílely vlastní poznatky a tipy na úspory při nakupování. Otevřeně s lektorkou probíraly jejich životní situace a strasti, které při čtyř a více rodinných příslušnících ve svých jednopokojových bytech mají dostatek. Navíc se jedná o maminky na rodičovské dovolené, často bez dalšího příjmu do rodinné kasy. Během povídání si každá vyrobila pytlíček a jako milou pozornost si odnesla i malý polodrahokam od lektorky, popsala Magdalena Kudláčková a doplnila, že o děti účastnic besedy se mezitím postaraly pracovnice klubovny. Příští beseda se ponese ve vánočním duchu Podle lektorky Ivany Krupičkové ženy z ubytovny v Severní ulici vyslovily přání, že by si na příštím setkání rády vyrobily vánoční dekorace. Do mateřského centra mohou docházet i maminky s menšími dětmi Tématem setkání bylo vedení rodinného rozpočtu rodin s dětmi žijících na ubytovně. Díky rozmanitosti profesní kvalifikace lektorky jsme mohli zároveň připravit tvoření, které doprovázelo debatu Samy navrhly, abychom společně vyrobily vánoční svícen ze šišek. Později také pletené košíčky z papírových dutinek. Zájem mají rovněž o další debatu na téma rodinných financí, sdělila Ivana Krupičková, která obyvatelkám ubytovny věnuje svůj čas i nápady bez nároku na finanční odměnu. Rádi bychom tímto poděkovali lektorce. Jsme moc rádi, že se průběh besedy líbil všem a těšíme se na další pokračování, tentokrát doprovázené výrobou adventních věnců, uzavřela Magdalena Kudláčková. Jana Maněnová 10 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

11 Zprávy z města starostové obcí novoborska a českolipska se sešli ke společnému jednání První listopadový týden se v Pihelu uskutečnilo pravidelné setkání starostů měst a obcí Českolipska a Novoborska, které organizovalo město Nový Bor. Mezi nejdůležitější body programu jejich společného jednání patřilo zejména téma oprav a intenzita dopravy na komunikacích v okrese. K této problematice se pak vyjádřil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. V úvodu setkání starosta Nového Boru Jaromír Dvořák seznámil účastníky setkání s programem jednání. Následně vystoupili zástupci Českolipské informační společnosti, kteří informovali přítomné starosty o službách, které pro ně může zajistit nové technologické centrum města Česká Lípa. Na jejich prezentaci navázali kolegové z Liberecké informační společnosti a představili starostům program MP manažer. Ten je určen městským strážníkům a má sloužit ke zefektivnění jejich práce. Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor Jitka Kopčáková poté přítomné upozornila na problematiku spojenou s novou vyhláškou o kácení stromů. Vedoucí stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Nový Bor Darina Měchurová zase vybídla zástupce měst a obcí ke spolupráci na vytváření strategických dokumentů, jejichž vypracování ukládá nový stavební zákon. Starostka České Lípy Hana Moudrá společně se starostou Skalice u České Lípy Jiřím Löffelmannem informovali o dění v českolipské nemocnici a sdělili, že muselo být mimořádně odsouhlaseno několik změn oproti původnímu projektu, a to například zrušení rozhodnutí o odstranění balkónů. Kromě probíhajícího zateplení budovy pak nemocnice chystá také projekt kompletní rekonstrukci rozvodů přibližně za 80 milionů korun. Závěrečným bodem jednání starostů Českolipska a Novoborska byly výsledky studie intenzity dopravy, která se prováděla na základě žádosti Stružnice a dalších obcí omezit provoz kamionové dopravy po silnici II. třídy 262. Data sbírala odborná firma na začátku letošního září na několika vytipovaných místech na území Libereckého kraje, kterými byly například Zahrádky, Zákupy, Pihel nebo Stružnice. Výzkum ukázal, že přes tyto lokality tranzitně projede v průměru asi 500 nákladních aut denně. Podrobnější výsledky studie a návrhy řešení se budou následně probírat na společné schůzce všech zainteresovaných měst a obcí 28. listopadu v Benešově nad Ploučnicí. V této souvislosti starosta Nového Boru Jaromír Dvořák vyjádřil názor, že komplikovanou Foto: Jana Maněnová Jednání starostů Českolipska a Novoborska v Pihelu situaci by zmírnilo vybudování silniční přeložky mezi Manušicemi a Děčínem. V krajské kase chybí peníze na opravy komunikací Bouřlivou diskuzi mezi přítomnými starosty poté vyvolal Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, který sdělil, že v krajském rozpočtu bylo na údržbu a opravy komunikací vyčleněno 226 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně, než je potřeba k dosažení optimálního stavu. Na jeho sdělení poté navázal hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že v dohledné době se v této souvislosti v regionu neplánují žádné rozsáhlé a plošné opravy komunikací. Prioritu v současnosti představuje odstranění povodňových škod. V plánu je tak na území kraje zatím devět investičních akcí, a to tam, kde je stav komunikací označován jako kritický. Radikální zlepšení situace pak nelze očekávat ani v období let 2015 a 2016, konstatoval Martin Půta s tím, že vedení kraje odmítá Liberecký region zatížit úvěry a další investice tak budou směřovat do údržby a rekonstrukcí stávajícího krajského majetku. Jana Maněnová v novém boru se v říjnu koncentrovala ženská krása Foto: Jana Maněnová Špičky současného českého a slovenského modelingu se 21. října představily na charitativní módní přehlídce v novoborském Parkhotelu Morris. Tu již čtvrtým rokem pořádala agentura Reas Agency. Hlavní tváří benefice byla Andrea Verešová. Defilé krásek doplnily i držitelky titulu MISS. V plesových šatech a hlavně v kolekci brazilských plavek své křivky totiž odhalily také Kateřina Průšová, Aneta Vignerová nebo Eliška Bučková i mediálně známá Táňa Makarenko. Slovem celý večer provázela moderátorka Lejla Abbasová. Se sérií muzikálových písní vystoupila jedna z nejkrásnějších českých zpěvaček Kamila Nývltová. Ženskou část publika pak potěšil Miroslav Kolenyak, držitel titulu nejhezčího těla na světě z mezinárodního klání Best Body Universe. Podle Petra Svobody, manažera pořádající agentury, část výtěžku charitativní módní přehlídky byla určena českolipskému mateřskému centru Pumpkin. Modelka Andrea Verešová na charitativní módní přehlídce v novoborském Parkhotelu Morris Petr Svoboda pak Novoborskému měsíčníku poskytl i krátký rozhovor. Pokračování na str. 12 Novoborský měsíčník / prosinec

12 Zprávy z města v novém boru se v říjnu koncentrovala ženská krása Dokončení ze str. 11 Proč jste se rozhodl vůbec takové charitativní akce pořádat? Když slavila naše agentura před čtyřmi lety desáté výročí své působnosti, rozhodli jsme se, že je čas na to nejen přijímat, ale také dávat. Proto jsme se začali pořádat charitativní akce, a to dvakrát do roka. Ty mají formu benefičních sportovních klání a módní přehlídky za účasti renomovaných modelek a osobností showbyznysu. Letos se Vám podařilo, že se v Novém Boru předvedlo hned několik našich miss a modelka mezinárodního věhlasu Andrea Verešová. Jak jste docílil toho, že přijely do malého města na severu Čech? Se všemi těmito modelkami máme velmi dobré a korektní vztahy. S některými z nich se odvíjejí i na bázi osobního přátelství. Hlavním předpokladem pro jejich účast byla ale zodpovědnost, spolehlivost naší agentury a prestiž a úroveň celé akce. Velmi mě potěšilo, že přijala pozvání právě Andrea Verešová, která v současnosti preferuje zejména rodinný život a pečlivě zvažuje, jakých akcí se zúčastní. Jaké máte plány do budoucna? Koho byste chtěl pozvat na další ročníky? Příští rok oslavíme půlkulaté pětileté jubileum našich charitativních akcí a vzhledem k tomu bych do Nového Boru rád pozval opravdu to nejlepší z české modelingové scény. Uvažuji například o osobnostech, jako jsou miss world Taťána Kuchařová, Simona Krainová a Tereza Maxová. Proč jste si pro přehlídky vybral právě Nový Bor? Pocházím odsud. Město mám rád a toto prostředí svou vysokou úrovní přesně splňuje nároky pro pořádání takové akce. Jak se to stane, že se kluk z Nového Boru dostane k této oblasti showbyznysu? Před lety mě oslovila jedna umělecká agentura s tím, abych pro ni pracoval jako model a předváděl pánské obleky. Brzy jsem si ale uvědomil, že na přehlídkách mě více baví jejich organizační a manažerská stránka. Svou vlastní agenturu jsem si pak založil v roce Jak jako manažer zvládáte ženské hašteření a rivalitu mezi modelkami? Někdy těžce (smích). Každá z nich chce být nejkrásnější a chválená. Vše pak záleží na profesionálním přístupu z obou stran a korektních vztazích, které se nám, myslím, daří budovat. Co byste popřál obyvatelům Nového Boru do nového roku? Aby se jim tady dobře žilo a každý si tu našel, co hledá nebo co potřebuje. A samozřejmě hlavně zdraví, štestí a spokojenost. Pokud se toto splní, tak to ostatní už přijde samo. Jana Maněnová přivítáme třetí díl novoborské historické trilogie Ze zájmu, který vnímáme od občanů města, usuzujeme, že řada z nich již netrpělivě očekává 3. díl Dějin Nového Boru autora PhDr. Vladislava Jindry. Jak jsme již avizovali na posledním setkání s tímto neúnavným historikem a místopiscem, které proběhlo v Navrátilově sále ve čtvrtek 7. listopadu za standardního zájmu o místní historii, využijeme stejnou příležitost i k tomu, abychom třetí díl novoborské historické trilogie představili veřejnosti. Křest knihy a následná autorská autogramiáda proběhnou ve čtvrtek 12. prosince od hodin v Navrátilově sále. Předpokládáme, že od 9. prosince bude již knihu možno zakoupit v Turistickém informačním centru, sklářském muzeu a také v obou místních knihkupectvích. Kniha bude samozřejmě v prodeji i v rámci slavnostního uvedení na trh. V hodin po skončení autogramiády bude pokračovat plánovaný programpřednáška z cyklu Trochu historie nikoho nezabije, tentokrát na téma Proč se poštovní poslíček tolik naběhal aneb novoborský místopis. Zveme tedy všechny příznivce místní historie i historického místopisu na společné setkání, jímž vyvrcholí dlouholetá práce Dr. Jindry na uchování paměti města. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Redakce - kontakty Markéta Růžičková - tel: Novoborský měsíčník / prosinec 2013

13 Zprávy z města PF 2014 Vážení spoluobčané, za odbor školství, kultury a sportu a současně i za redakci Novoborského měsíčníku přejeme Vám všem prožití vánočních svátků v atmosféře klidu a porozumění, do roku 2014 pak spokojenost a úspěchy v osobním i pracovním životě, a hlavně zdraví, které je základem toho všeho. Těšíme se, že se s Vámi budeme opět setkávat na kulturních, společenských, sportovních i vzdělávacích akcích města, jejichž program pro vás aktuálně připravujeme. Stejně jako v letošním roce Vám budeme prostřednictvím Novoborského měsíčníku poskytovat informační servis a věříme, že zůstanete tomuto městskému periodiku i v nadcházejícím roce příznivě nakloněni. Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme Vám šťastný a úspěšný rok Odbor školství, kultury a sportu a redakce Novoborského měsíčníku přispěli jsme na údržbu varhan V neděli 28. října rozezněl Adam Viktora v kostele Nanebevzetí Panny Marie na nám. Míru píšťaly zdejších vzácných historických varhan. Myšlenka, že varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví naší země, že jsou jedinečným nositelem zvukového obrazu dávno minulých dob a zaslouží si proto mnohem více pozornosti, než se jim v dnešní době dostává, přivedla tohoto vynikajícího varhaníka a dirigenta v roce 2007 k založení Českého varhanního festivalu. Za dobu své existence festival uspořádal více než 100 varhanních koncertů a exkurzí u významných historických varhan pro tisíce nadšených posluchačů v celé České republice. O exkurzi nebyli ochuzeni ani návštěvníci novoborského koncertu. Po krásném kulturním zážitku proběhla přímo v prostoru kůru ukázka ovládání tohoto složitého hudebního nástroje. Zájemci se dozvěděli řadu zajímavostí a technických podrobností o konstrukci varhan z různých historických období a varhanářských dílen, protože v závislosti na materiálu použitém na jejich stavbu u varhan platí: co kus to originál. Festival tak každoročně představuje v celostátním měřítku nejen varhany velké a slavné, ale i takové, o nichž se v některých případech sice zmiňuje odborná literatura, ale jejichž zvukové kvality zůstávají koncertnímu publiku utajeny. Vybrané vstupné (dobrovolné) ve výši Kč bylo věnováno na údržbu varhan. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu silvestr na náměstí míru přijďme společně přivítat nový rok ve 24:00 hod. slavnostní projev novoroční přípitek starosty města Mgr. Jaromíra Dvořáka novoroční ohňostroj Novoborský měsíčník / prosinec

14 Zprávy z města přírodní bludiště Na podzim zorganizoval Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor, v Horových sadech v Novém Boru v rámci akce Vysaď si strom č. 3! založení přírodního bludiště. Celkem 417 rostlin habru obecného zaplatili občané Nového Boru a jiní sponzoři, kteří se většinou akce také osobně zúčastnili a přišli si své stromky vysázet. Akci podpořilo vedení města. Terén k výsadbě, rostlinný materiál a odbornou pomoc při vysazování zajistila odborná firma pana Reného Soukupa. Další údržbou spirálovitě vysazeného živého plotu (pravidelným střihem a řezem) vypěstujeme za pár let opravdový labyrint a pokusíme se jej doplnit ještě o další prvky pro děti. Znovuobnovený areál bývalého Letního kina by měl nadále sloužit pro různé společenské a kulturní akce ve městě, park (je registrovaný od r jako významný krajinný prvek dle zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny) by měl být veřejnosti přístupný. Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci při podobných akcích v dalších letech! Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2014 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: Foto: Jana Maněnová Znovuobnovený areál bývalého Letního kina by měl sloužit pro různé společenské a kulturní akce sběrové soboty v roce 2014 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , , , , 3. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Má to smysl, třiďte odpad! Miluše Svatoňová zastupující vedoucí Odboru správy majetku Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech stavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný přišrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová zastupující vedoucí Odboru správy majetku červený kontejner elektrozařízení je určen pro veškeré elektrické a elektronické spotřebiče o max. rozměru 30x50 cm. Seznam stanovišť červených kontejnerů : 1. v ul. U VODÁRNY 2. v ul. SEVERNÍ 3. v ul. RUMBURSKÝCH HRDINŮ 4. v ul. MÁCHOVA 5. v ul. ČESKÁ Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová zastupující vedoucí Odboru správy majetku zelený kontejner (pouze na trávu) - termíny přistavení 2014 horní pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 21. června, 16. srpna dolní pihel Místo: u bytovek Datum: 21. června, 16. srpna janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 28. června, 23. srpna bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 21. června, 16. srpna chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 28. června, 23. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová zastupující vedoucí odboru správy majetku 14 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

15 Zprávy z města odpady přijímané do sběrového dvora Novoborský měsíčník / prosinec

16 Zprávy z města výpis usnesení z 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne Usnesení č. 1202/13/ZM35 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Zastupitelstvo města (ZM) po projednání schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává požární řád a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Usnesení č. 1203/13/ZM35 Dohoda o spolupráci mezi městem Nový Bor a Policií ČR. ZM po projednání schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Usnesení č. 1205/13/ZM35 Podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok ZM pro projednání schvaluje 1. podání žádosti na projekt Podpora terénní práce Nový Bor do dotačního programu Podpora terénní práce na rok povinnou spoluúčast žadatele ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu Podpora terénní práce na rok Usnesení č. 1206/13/ZM35 Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. ZM po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Snížení energetické náročnosti MŠ Pohádka Nový Bor a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Snížení energetické náročnosti MŠ Pohádka Nový Bor. Usnesení č. 1219/13/ZM35 Záměr prodeje části parcely pč. 1043/7 v k.ú. Pihel (lokalita příjezd k Červenému rybníku a na hřbitov v Pihelu). ZM po projednání schvaluje záměr prodat část parcely pč. 1043/7 o výměře cca 115 m 2 z celkových 356 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Pihel, za minimální kupní cenu 120Kč / m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán si na své náklady zajistí žadatel. Usnesení č. 1220/13/ZM35 Záměru prodeje parcely st. 289 v k.ú. Pihel a zřízení věcného břemene k části parcely pč. 90 v k.ú. Pihel (lokalita u bytového domu čp. 222 v Pihelu). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu st. 289 o výměře 223 m 2 zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Pihel (bez budovy, budova není zapsána na LV), za minimální kupní cenu 100 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti) s tím, že kupující si na své náklady po realizaci prodeje parcely st. 289 zajistí zápis budovy do katastru nemovitostí, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1221/13/ZM35 Záměr prodeje parcely pč. 2157/44 o výměře 101 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1222/13/ZM35 Prodej pozemků za účelem výstavby 2 objektů Domov pro osoby se zdravotním postižením - uzavření kupní smlouvy (lokalita u stadionu a u divadla). ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 2367/13 o výměře 3452 m 2 (lokalita u stadionu), která byla geometrickým plánem č /2013 ze dne oddělena od parcely pč. 2367/12 o výměře 4692 m 2 v k.ú. Nový Bor, parcely pč. 150/5 o výměře 1328 m 2, která byla geometrickým plánem č /2013 ze dne , oddělena od parcely pč. 150/5 o výměře 1409 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru a parcely pč. 150/6 o výměře 88 m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita u divadla) do výlučného vlastnictví Libereckého kraje, IČ , U Jezu 642/2a, Liberec 2, za celkovou kupní cenu Kč (cena dle znaleckého posudku), za těchto podmínek: do 2 let od nabytí právních účinků vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí bude zahájena výstavba 2 nových objektů Domov pro osoby se zdravotním postižením, do 6 let od nabytí právních účinků vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí budou stavby 2 nových objektů Domov pro osoby se zdravotním postižením zkolaudovány, v případě porušení těchto závazků je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Libereckým krajem, IČ , U Jezu 642/2a, Liberec 2 na straně jedné jako kupující a Městem Nový Bor na straně druhé jako prodávající a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 1223/13/ZM35 Nabídka na odkoupení parcely pč. 764/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita cyklistický arál v Novém Boru). ZM po projednání schvaluje podání žádosti o úplatný převod parcely pč. 764/1 o výměře 590 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Nový Bor, v majetku České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem (cenou obvyklou). Usnesení č. 1224/13/ZM35 Nabídka na odkoupení parcely pč. 945/4 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita B. Egermanna - vjezd k čerpací stanici OMV). ZM po projednání neschvaluje odkoupení parcely pč. 845/4 o výměře 888 m 2 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, Usnesení č. 1225/13/ZM35 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části parcely pč. 104/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita areál v Kalinově ulici). ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nový Bor jako budoucím prodávajícím a společností Zdravá jídelna Nový bor, s.r.o., IČ , se sídlem Nový Bor, Skalická 663, jako budoucím kupujícím, na prodej části parcely pč. 104/1 o výměře cca 25 m 2 ostatní plocha, zeleň v k.ú, Nový Bor, v rozsahu dle situačního snímku, za kupní cenu 450 Kč/m 2, za účelem oživení areálu v Kalinově ulici. Současně s kupní smlouvou bude zřízeno předkupní právo dle ustanovení 602 a násl. OZ, budoucí prodávající prodá nemovitost s výhradou, že mu ji budoucí kupující nabídne ke koupi, kdyby měl v úmyslu ji zcizit a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Usnesení č. 1228/13/ZM35 Petice - Za vyčistění koryta Dobranovského potoka a vybudování retenčního prostoru mezi obcemi Pihel a Bukovany. ZM po projednání bere na vědomí petici občanů obce Pokračování na str Novoborský měsíčník / prosinec 2013

17 Zprávy z města výpis usnesení z 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne Dokončení ze str. 16 Bukovany, kteří žádají vyčištění koryta Dobranovského potoka a vybudování retenčního prostoru mezi obceni Pihel a Bukovany a ukládá odboru životního prostředí pokračovat v jednáních s Lesy ČR s.p. a Povodím Ohře, s.p. ve věci pročištění koryta vodního toku, aby bylo co nejrychleji zabráněno vysokým škodám na majetku občanů Bukovan. Usnesení č. 1229/13/ZM35 Asistent prevence kriminality - Evropské fondy. ZM po projednání schvaluje 1. využít nabídky MV ČR odboru prevence kriminality a přihlásit se do výběrového řízení do projektu podpořeného ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Asistent prvence kriminality II. 2. budoucí spolupráci s odborem prevence kriminality MV ČR včetně přijetí odborné a metodické pomoci 3. vytvoření pracovních podmínek pro činnost Mentora a vybraných APK po dobu trvání projektu. Usnesení č. 1231/13/ZM35 Náměty a připomínky zastupitelů a občanů - přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva města. ZM po projednání schvaluje online přenosy ze zasedání ZM Nový Bor na webových stránkách města Nový Bor. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Organizační složky města městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) Detektivní romány Vykladačka smrti - detektivní thriller ze středověké Cambridge / Franklinová Ariana Vrahova modlitba 4 / Franklinová Ariana Čtvrtá oběť / Nesser Hakan Švábi / Nesbo Jo Až na vrchol hor / Dahl Arne Slepá skvrna / Damhaug Torkil Hněv andělů / Connolly John Muž, který četl / Rottová Inna Vražda v lázních Skalka / Pospíšilová Jarmila Andělé / Blómkvist Stella Historické romány Epitaf pro tři ženy: Dynastie Plantagenetů 12 / Plaidy Jean Kronika Nathaniela Starbucka 4. / Cornwell Bernard Bílá pevnost / Pamuk Orhann Přemyslovská epopej IV - Král básník Václav II. / Vondruška Vlastimil Romány pro ženy Koruna osudu / Small Beatrice Dáma a lupič / Cartland Barbara Holubice lásky / Cartland Barbara Padesát odstínů svobody 3. / James E L Za facku / Urbaníková Eva Stopa v mém srdci / Lanczová Lenka Druhá láska / Robertsová Nora Spojeni osudem 2 / Robertsová Nora Navždy spolu / Steel Daniele S tebou už nikdy / Potter Alexandra Prosím vás, sestřičko... / Körnerová Hana Marie Cestopisy Syn Větru a Prsatý muž. příběhy života, jakkoliv ubohého i vznešeného / Formánek Josef Všechny vůně Afriky / Beranová Zuzana Thrillery, horory Inferno / Brown Dan Portrét špionky / Silva Daniel Říše temnot 5 - Lovci zla / Smith L.J. Říše temnot 6 - Spřízněné duše / Smith L. J. Sci-fi Fantasy Krvavé brány / Heitz Markus Ulldart - doba temnoty IV / Heitz Markus Ulldart - doba temnoty V / Heitz Markus Pekelné zvony 2. díl / Connolly John NAUČNá LITERATURA Od Českého Švýcarska po Křivoklátsko / Pucholf Jiří Hrady a zámky České republiky / Berger Jiří Naše nejkrásnější historické zahrady / Dvořáček Petr Královny starověkého Egypta / Pirelliová Rosanna Agatha Christie : jedenáct dní nezvěstná / Cade Jared Třinácté komnaty našich prezidentů / Junek Václav Studánka zdraví a léčivé 3D mandaly / Schrötter Josef Reiki - léčba pro tělo, mysl i duši / Petter Frank A. Nebuďme kyselí, buďme zdraví / Synková Hanka Čítanka z české literatury pro středoškoláky / Pech Jaroslav Radka Zemancová MěK Nový Bor výpůjční doba o vánocích zavřeno Pondělí zavřeno Úterý zavřeno Štědrý den Středa zavřeno - první svátek Vánoční Čtvrtek zavřeno - druhý svátek Vánoční Pátek zavřeno Pondělí OTEVŘENO Novoborský měsíčník / prosinec

18 Organizační složky města Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky pro nejmenší leporela Včelka Adélka se učí barvy / Pospíšilová Zuzana Včelka Adélka se učí tvary / Pospíšilová Zuzana Včelka Adélka se učí počítat / Pospíšilová Zuzana Pohádky Neposlušná kůzlátka a jiné pohádky / Kocmanová Ivana My se vlka nebojíme - malované pohádky / Kocmanová Ivana Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů / z německého originálu přeložila Klementová Dagmar Pohádky o Honzovi / Motlová Milada Z pokladnice našich pohádek / Němcová Božena Ježíš a jeho příběh / Drijverová Martina Pohádky pana přednosty / Drozda Robert České pohádky / Erben Karel Jaromír Romány pro dívky Přes překážky bez porážky / Lažanská Iveta Jsme jedné krve, já i ty / Svobodová Vlasta Zápisky psané pod lavicí / Svobodová Vlasta Šeptání v dešti / Zadinová Radka Holčičí pravidla 4 - Hurá na scénu! / Cabotová Meg Holčičí pravidla 5 - Velký třpytkový podraz / Cabotová Meg Můj milý deníčku 7 - To mi hlava nebere! / Kellyová Jamie Dobrodružné příběhy Stopy vedou k rokli - táborové dobrodružství / Štraub Miloš Shwindlova zločinecká akademie 1., Zlodějina pro začátečníky / Deary Terry Shwindlova zločinecká akademie 2., Přepadení pro pokročilé / Deary Terry NAUČNÁ LITERATURA Abeceda slušného chování pro děti / Krzyzaneková Joanna Co všechno už vím, než půjdu do školy / Novotný Adam Velký rádce školáčka + pracovní sešit / Tetourová Marta Zvířata : moje první encyklopedie / Jamesová Diane Doba ledová / Ross Stewart Nauč mě kreslit / Hegerová Vendula Učíme se kreslit zvířátka / Gibson Ray Angličtina hrou: Ottova první encyklopedie Vaříme s dětmi / Minkowsky Enkhuizen Atlas světa pro děti / Harrison James Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílny v knihovně V prosinci si uděláme pauzu, necháme si čas a prostor na pečení cukroví, vánoční úklid a balení dárečků. V lednu se na Vás budu opět těšit a jak už jsem slíbila, začneme dílnou pro úplné začátečníky, kde se naučíme od základu motat ruličky. Termín dílny napíšu do lednového měsíčníku. Radka Zemancová MěK Nový Bor Za celý kolektiv knihovny Vám přeji pohodové Vánoce, také chvíle odpočinku u voňavé kávy s pěknou knihou a hodně zdraví do Nového roku Radka Zemancová MěK Nový Bor turistické informační centrum novoborské infocentrum pomůže handicapovanému dítěti Turistické informační centrum (TIC) je v současnosti opět sběrným místem, kde mohou lidé odevzdávat barevné uzávěry od plastových lahví a pomoci tak zdravotně postiženému dítěti. Podle Petry Svobodové Nemleinové, vedoucí (TIC), finanční výtěžek za barevná plastová víčka, která zpracovává specializovaná firma, bude sloužit na podporu handicapovaného Danečka z Jablonce nad Nisou. Petra Svobodová Nemleinová pak v této souvislosti děkuje všem dosavadním i budoucím dárcům. Zároveň musím poděkovat všem, kteří se zapojili do hlasování v soutěži o Nejlepší infocentrum Libereckého kraje, a to prostřednictvím webových stránek regionálních Deníků. V této anketě jsme letos obsadili druhé místo, přičemž od vítězného infocentra na Bezdězu nás dělilo pouhých jedenáct hlasů, uzavřela Petra Svobodová Nemleinová Jana Maněnová kontakty tic: tel: , 18 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

19 Organizační složky města sklářské muzeum sklářské muzeum vás zve na vánoce v muzeu Tradiční oblíbené Vánoce v muzeu letos začínají v prvním adventním týdnu od 2. prosince. Od pondělí do pátku uvítáme děti z místních mateřských a základních škol. Bude připraven animační program inspirovaný příběhem Friedricha Egermanna, slavného novoborského občana, který v 19. století proslavil naši oblast vynálezem lythialinů; žluté a červené lazury. O víkendu prosince bude program i pro veřejnost. Ve vánoční atmosféře si můžete prožít tajuplný příběh píle a vytrvalosti, vyzkoušet si různé výtvarné techniky jako je například rytí do vosku. Děkujeme za spolupráci známému novoborského karikaturistovi, ilustrátorovi, skláři a pedagogovi Janu Vobrovi, autorovi komiksu Příběh skláře Egermanna. Muzeum bude otevřeno od 9:00 do 17:00 hod. Vstupné na akci 10 Kč. Kateřina Ditterová Foto: archiv muzea Foto: archiv muzea otevírací doba muzea o vánocích pondělí čtvrtek 23.,24.,25.,26. prosince zavřeno pátek 27. prosince otevřeno 9-17 hod. sobota 28. prosince otevřeno 9-17 hod. neděle 29. prosince otevřeno 9-17 hod. pondělí 30. prosince zavřeno úterý 31. prosince otevřeno 9-17 hod. středa 1. ledna 2014 zavřeno Těšíme se na Vaši návštěvu Kateřina Ditterová Sklářské muzeum Nový Bor silvestrovské prohlídky kontakty: tel: V průběhu času se ukázalo, že naše město si pro oslavu příchodu nového roku vybírá velké množství turistů. Proto je muzeum otevřeno i v tento den. Přijďte se také podívat a prohlédnout si nově instalovanou stálou expozici a výstavu 120 let muzea. Vstupné je 40 Kč, zlevněné pro děti, studenty a seniory za 20 Kč. Rodinné vstupné 100 Kč. V muzeu je možné fotografovat za poplatek 20 Kč. Novoborský měsíčník / prosinec

20 Společenská kronika jubilanti - prosinec V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Kristina Kotlářová, Ladislav Pokorný, Anna Lischková, Drahomír Frinta, Josef Marousek, Eliška Alžběta Hackelová, Jarmila Raisová a Josef Nademlejnský Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca Poděkování -jkjsou mezi námi lidé, kteří se nebojí pomoci Je potěšitelné, že jsou stále mezi námi lidé, kteří se nebojí pomoci bez ohledu na nebezpečí. Byli jsme toho svědky okolo 16. hodiny před Kauflandem v Novém Boru. Manžel byl v autě, když na parkoviště přijelo auto, z něho vystoupili tři muži a rozešli se po parkovišti. Když jsem přišla s nákupem, manžel vystoupil a než stačil uklidit nákup do kufru, což trvalo jen několik sekund, jeden muž z oné trojice pootevřel dveře od našeho auta a vytáhnul malou kabelku s doklady uloženou mezi předními sedadly. Nebýt pozorného muže, který si toho všimnul, nebál se pohotově zasáhnout, měli bychom velké problémy. Na zloděje jsme zavolali policii. Vážený odvážný pane, děkujeme vám, že jste se nebál a zasáhnul jste. Ze školních lavic zš nám. míru zápis žáků do 1. ročníku V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁMĚSTÍ MÍRU zápis nanečisto Foto: Markéta Růžičková ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ od do ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZÁROVEŇ PROBĚHNE ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU (BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNE VEDENÍ ŠKOLY) Možnost rezervace dne a hodiny zápisu prostřednictvím webových stránek. 16. a 17. ledna 2014 od 14 do 17 hodin Děti zábavnou formou plnily celou řadu úkolů VEZMĚTE S SEBOU: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ naše škola nabízí: výuku AJ a nově i NJ již od prvního ročníku kroužky: výtvarný aerobik keramický taneční dramatický sborový zpěv flétny matematický vaření šperkařský pohybové hry florbal volejbal logopedický a dyslektický nácvik Ve čtvrtek 14. listopadu jsme poprvé nabídli rodičům a jejich malým předškoláčkům možnost navštívit školu ještě před zápisem do 1. tříd a dát jim tak příležitost seznámit se nejen se školním prostředím, ale především vyzkoušet si, co by měl budoucí prvňáček zvládnout. Děti zábavnou formou plnily celou řadu úkolů a během hry měly možnost ukázat, jak jsou šikovné. Paní učitelky nenápadně sledovaly jejich připravenost pro vstup do školy. Pokud bylo třeba, upozornily rodiče, na co se ještě zaměřit. Zájem rodičů a dětí nás velmi mile překvapil. Určitě nejdůležitější však byla vlastní zkušenost a pocit, že se nikdo zápisu do školy bát nemusí. Velký dík za přípravu patří nejen paním učitelkám, ale také našim žákům, kteří jako pohádkové postavičky děti doprovázeli a samozřejmě rodičům a jejich dětem, pro které byla akce připravena. Rádi bychom, aby se toto úspěšné setkání stalo do budoucna tradicí naší školy. Mgr. Marie Štroblová 20 Novoborský měsíčník / prosinec 2013

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč

41. RS Studenov - výměna oken (lze provádět po etapách) 700.000,- Kč 50. - oprava přístupu do školičky 150.000,- Kč Seznam stavebních akcí, který vznikl na základě požadavků jednotlivých organizací a obyvatel města Neratovic, a ze kterého budou zastupitelé vybírat do 28. 1. 2011 akce určené k realizaci v tomto roce.

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více