7.1. Dionýsovský temperament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.1. Dionýsovský temperament"

Transkript

1 7.1. Dionýsovský temperament Jádrem dionýsovského temperamentu je kombinace SP, to znamená smysly v kombinaci s percepcí, vnímáním. Zahrnuje čtyři typy, ISTP, ESTP, ISFP a EFSP, které se od sebe v podstatných rysech odlišují, mají však stejně zásadní podobnosti. Dionýsos, syn Dia a smrtelnice Semely, jemuţ v římské mytologii odpovídá Bakchus, byl původně bohem všeho přírodního vzrůstu. Později byl spojován hlavně s vínem a zobrazován v průvodu opojných ţen, satyrů a nymf. Jeho slavnosti byly svátkem nevázaného veselí. Průvodním znakem tohoto temperamentu, který se vzpírá jakýmkoli poutům, vazbám a závazkům, jsou volnost a nevázanost. Ideální pro něj je dělat si, co chce a hlavně kdy chce. Kalkulovat, vyčkávat, střádat, připravovat se na zítřek pro něj není. Ţivot je to, co je teď, zde a nyní a zítřek nemusí třeba vůbec nikdy přijít. SP vyuţijí a do své právě vykonávané činnosti zapojí všechny zdroje, které mají k dispozici. Nic si nešetří "na potom". Nemají sklon je "křečkovat" pro sebe, rádi se rozdělí a nabídnou cokoli z toho, co je jim v daný okamţik dostupné, i ostatním. Chovají se tak bez ohledu na to, zda je právě dostatek nebo nouze. Je-li něčeho hodně, štědře rozdávají, je-li málo, dají, co mají na společnou hromadu a očekávají totéţ od ostatních. Pro SP se o všem dá vyjednávat, nic není nikdy nadobro ztraceno, existuje-li alespoň stíneček naděje, ţe to lze získat. Proto tak dobře čelí krizovým situacím. Dlouho se dokáţí podrobovat předpisům, řádům, zvyklostem a obyčejům; krize však všechno mění. Co platilo za normálních okolností, uţ není nadále závazné. Jejich osobností projede impuls a náhle se projeví úplně jiná povaha, neţ jakou všichni doposud znali. Nová situace vyţaduje nové přístupy a staré závazky jsou jenom haraburdím, které je třeba - někdy moţná s trochou lítosti - odsunout či překročit, ale rozhodně nebrat s sebou. Co bylo včera, uţ není, dnes je dnes, a to je to nejdůleţitější, to, oč doopravdy jde. Povinnost, moc a duchovno lidem tohoto temperamentu neimponují a mají pro ně jenom druhořadou, pokud vůbec jakou důleţitost. Mají sklon k akci, okamţitě jednat z náhlého popudu. Chceme-li je pochopit, musíme především porozumět tomu, jaké akci a jakým činnostem dávají přednost. Nejlépe se totiţ cítí v situacích, kde sama činnost - její průběh a vlastní proces - je sama o sobě smyslem. Tento aspekt u nich překrývá cílové nebo účelové zaměření toho, co dělají. Nechávají se unášet a opájet přítomnou chvílí a právě probíhající činností. Nevadí jim, mají-li jejich skutky a činy pro jiné ještě nějaký další pragmatický význam nebo uţitek. Avšak takovéto poslání, jakkoli vznešené, pro ně není tou pravou pohnutkou, aby se do něčeho se skutečnou opravdovostí pustili. Pro ně jsou rozhodující vlastní vnitřní pocity a důvody. Uţ od dětství bývají SP aktivní a hraví. Důleţitou roli v jejich raném věku hraje jídlo, které si skutečně dokáţí "uţít" s náruţivostí, která většinu matek blaţí. Děti temperamentu SP mají ovšem také sklon k nepořádku a špíně - nechat je chviličku bez dozoru znamená, ţe se ihned s obdivuhodnou vynalézavostí "zčuní", a to i v prostředí pokládaném jinak za "bezpečné". Totéţ platí o pořádku; jsou schopni během okamţiků udělat z uklizeného prostředí takový "herberk" bez ladu a skladu a sebemenší logiky, ţe i velmi tolerantním a značně otrlým rodičům aţ zůstává rozum stát. Na výtky a pokárání, kterých takto nasbírají během krátké doby víc neţ kdokoliv jiný, si brzy zvyknou; jednak proto, ţe se jejich ostří brzy obrousí, ale také proto, ţe nikdy tak docela dobře nechápou, co je jim vlastně vytýkáno, co jim mají ostatní za zlé. Jak jsou na jednu stranu netrpěliví a přelétaví, tak se mohou na druhou stranu na dlouhou dobu a s nebývalou intenzitou a soustředěním pustit do činnosti, která nedává smysl nikomu jinému, kromě nich samých. Ve škole a vůbec mezi lidmi jsou SP oblíbení a veselí, zejména vyskytují-li se v extrovertním vydání. SP kolem sebe šíří nakaţlivou náladu pohody. Je to způsobeno tím, ţe SP vlastně nepracují, za ničím se nepachtí. Někdy se zdá, ţe daná práce, místo, činnost, zaměstnání bylo vytvořeno přímo pro ně, moţná i k jejich potěše. V tom, co dělají, není obsaţen moment zaměření se na výsledek a tudíţ ani strachu o něj. Důraz je na činnosti, na procesu, a ne na jejím ukončení a završení. Výsledek je sice logickým důsledkem jejich činnosti, ale jaksi vnějším a nahodilým, dělat to či ono by pro ně mělo smysl i bez něj. Někdy mají sklon přehrávat a získávat si pozornost za kaţdou cenu. Někteří SP kontrolují své emoce a vnitřní pohnutky jenom s krajními obtíţemi. Někdy se jen obtíţně a dlouho uklidňují, a proto potřebují období klidu a pohody, aby mohli obnovit vydanou energii. Osobnosti typu SP nebaví učení pro učení, získávání vědomostí samo o sobě. Ze všeho nejhůře snášejí přípravu všeho druhu. Nejspíš pro ně (a jimi samými) byl vynalezen koncept "škola hrou", protoţe teprve tam prospívají a vykvétají. Fakta, pravidla, poučky a teorie jim říkají pramálo, potřebují laboratoř nebo dílnu. Sedět v lavici, koukat se před sebe, stát v řadě, nesmět se bavit se spoluţáky, kdyţ je něco napadne a muset komunikovat jenom s učitelem, jenom na vyzvání, učit se něco, co jim bude platné aţ za horizontem let, který jsou schopni dohlédnout, je pro ně ve školách v lepším případě nesmyslné a v horším případě utrpení. Přitom SP je v průměrné školní třídě kolem 40 procent! Někdy pro ně bývá negativní školní zkušenost natolik závaţná, ţe ač často mají potřebný intelekt i

2 talent, odmítají dále studovat a jít třeba na vysokou školu. Nechápou, proč by znalosti a vzdělání měly být hodnotou samy o sobě. Děti i dospělí SP potřebují fyzický prostor, v němţ by mohli aktivně působit, ale také místo, kde by uspokojili svou potřebu chvilkové izolace. Potřeba výkonu zatlačuje do pozadí odpovědnost. SP milují soutěţení a závody a mohou být velmi ambiciózní. Svou snahu něčeho dosáhnout výborně kombinují s loajalitou vůči týmu. Musí to však být tým jim rovných, kde mají přehled o tom, co a proč se děje a kde musí být přesvědčeni, ţe mají vliv na běh událostí a kde je to musí především bavit. Na svou skupinu dokáţí být SP velmi orientovaní. Jsou to lidé, kteří jí vdechují esprit de corps, jsou vůči ní loajální aţ za hrob a bez váhání či přemýšlení ji všemi prostředky brání před jakýmkoli nepřítelem a ohroţením. Soudrţnost našich bývalých letců z Anglie nebyla dána jenom a pouze společným údělem a perzekucí, ale i tím, ţe se v této skupině vyskytlo nadprůměrné zastoupení osob právě tohoto temperamentu. SP bývají impulzivní. Není tomu tak ale jenom proto, ţe by měli nedostatek sebekontroly, ale proto, ţe takovými vlastně chtějí být, ţe jim dělá dobře být impulzivní. Líbí se jim to a v jednání z okamţitého popudu nacházejí to pravé vzrušení. Se svými vnitřními impulsy se SP doslova mazlí, těší se na ně, dělá jim dobře, kdyţ je začínají uvnitř pociťovat, sledovat, jak se v nich hromadí. S rozkoší je nechávají vybít v jediné perfektně načasované a přesně zacílené grandiózní explozi. Někdy to jde tak daleko, ţe se aţ cítí provinile, kdyţ v sobě ţádné impulsy právě nemají. Protoţe impuls je okamţitý a krátký, musí SP ţít právě přítomným okamţikem čekání pro ně znamená psychická muka, odklad zmrtvuje a hasí jiskru impulsu. Ostatním to nemusí dávat smysl a můţe jim připadat nesnesitelné neustále "se honit", ţít v návalech a v jakési neustálé roztěkané netrpělivosti. SP na tom však nepřipadá nic divného, je to jejich definice ţivota, přijímat kaţdý den s novou intenzitou a bez předsudků a svázanosti nějakými dalekosáhlými cíli. Abychom rozuměli: téměř kaţdý z nás čas od času asi pocítí náhlé a nezadrţitelné nutkání něco honem udělat. Většinou jsme schopni se kontrolovat, své náhlé popudy potlačit a ovládnout, třeba s ohledem na nějaké důleţitější a vzdálenější cíle. Ve jménu Povinnosti, Moci nebo Ducha jsme schopni se opanovat. SP se svým popudům s poţitkem poddávají. To však neznamená, ţe by se SP neuměli nikdy ovládnout. Znamená to jen, ţe zatímco pro ostatní temperamenty ta představuje vítězství a moţná dobrý pocit, pro ně je to prohra a sebezapření. Také to neznamená, ţe by se SP jenom bezcílně nechali vláčet ţivotem a ţili od okamţiku k okamţiku a jenom z ruky do úst. I oni mají své záměry a povinnosti, tak jako všichni ostatní. Mají jich však méně a bývají u nich mělčí a nezávaznější. Je-li jich na jejich vkus náhle příliš mnoho, začnou projevovat neklid, instinktivně se jim chce "zvednout kotvy" a pohnout se jinam. Jejich pojetí činnosti lze moţná dobře ilustrovat na příkladu rozdílu mezi přípravou na něco a vlastní akcí, skutečností. Příprava, trénink či nácvik je něco, čím se zdokonalujeme v nějaké činnosti nebo získáváme znalosti, dovednosti apod., abychom pak byli schopni patřičného výkonu. Je to jenom "jako", pomíjivé, nanečisto, něco, co se nepočítá, prostě zkouška. Pro SP je však toto pojetí naprosto cizí, oni nemívají zkoušky a přípravy všeho druhu v lásce. Pro ně je zajímavé zkusit všechno hned na ostro, poučit se z chyb a jít do toho znova, opět s plným nasazením. Pro SP to musí být vţdycky váţné, aby pocítili to pravé nutkání vůbec se do něčeho pustit. Někdy jsou v takovéto akci schopni vytrvat nad meze pochopitelné ostatním. Jejich okolí to pak má sklon chybně povaţovat za sebedisciplínu, za "ukázněnost". Není to však primárně tradiční kázeň, co je k tomu vede; je to spíše ohromná síla jejich vnitřního nutkání, která si na příslušnou dobu vše podřídí a podmaní. Dostane je do určité koleje, na nějakou dráhu, ze které nesejdou, dokud nebudou na konci. Často si své motivy ani otevřeně a artikulovaně neuvědomují a mají potíţe vysvětlit je jiným, protoţe jim samým jsou tak jasné, ţe ani zdůvodnit nepotřebují. Lezou na hory, "protoţe tam stojí", jezdí do exotických krajin, protoţe "tam ještě nebyli", závodí, protoţe chtějí zjistit, jestli "jsou rychlejší". V činnosti vytrvají jen tak dlouho, pokud trvá jejich impuls. Jakmile však jednou pomine, pak jim tato činnost uţ vůbec nic neříká a s lehkým srdcem se jí vzdají. Keirsey a Batesová' poznamenávají, ţe člověk má na rozdíl od zvířat tři věci: symboly, bohy a nástroje. Dionýsovskému temperamentu bohové zpravidla příliš mnoho neříkají a dokáţí se celkem dobře obejít i bez symbolů. O to větší je však jejich vášeň vůči nástrojům. Nástroje je zvou, vábí a lákají, aby je pouţili a oni jejich svodům prostě nedokáţí odolat. Jednoduše se musí svézt tím buldozerem, pilotovat to letadlo, vystřelit si z té pušky, zatroubit na tu trubku, skočit z výšky na tom laně, zkusit ten počítač či rozetnout něco tou sekyrou. Toto nutkání je tak silné, ţe lidé tohoto temperamentu někdy nečekají na dovolení. Při tom moţná proti sobě ještě popudí obsluhující personál, nic netušící sousedy, stráţce bezpečnosti a někdy dokonce i zákon. V nástrojích je něco, co rezonuje s naladěním jejich duše a přitahuje je silou drogového návyku. Nástroj se stává prodlouţením jejich vlastního já a posiluje, zdůrazňuje, zaostřuje, rozšiřuje či prodluţuje působení

3 jejich vlastní akce. To jim dává zvláštní pocit, ţe teprve správným pouţitím správných nástrojů dosahuje ona exploze jejich impulsů správného, přesně zacíleného a patřičně dramatického účinku. Ke své akci potřebují SP obecenstvo, které bude obdivovat nevázanost jejich počinů a jejich volného ducha - také proto má Dionýsos vţdy kolem sebe svou druţinu. SP ale nestaví na odiv své schopnosti nebo moc dělat to či ono. Jejich hrdost má zdroj jinde. Je to především a zejména jejich volnost. Pramálo se starají o to, aby si vytvářeli nějaké znalosti anebo shromaţďovali moc. Jejich cílem je ţít tak volně, jak se jenom dá. A to se nedá nastřádat na zítřek, protoţe kaţdý nový den přináší nová vzrušení, nová překvapení a nové moţnosti vyzkoušet si své štěstí a prověřit své schopnosti. Zdroje jsou od toho, aby se spotřebovaly, nástroje a stroje k tomu, aby se pouţívaly a lidé k tomu, aby s nimi byla zábava. Jejich ţivot se odvíjí akcí, provozem toho či onoho, ale to samo nebývá vţdy pravým smyslem toho, co dělají. Typickým představitelem temperamentu SP byl například Jaroslav Hašek, coţ výtečně vystihuje Radko Pytlík. Také v osobním ţivotě jednal Hašek impulsivně, nerozmýšleje se příliš, jaké bude mít jeho jednání důsledky. To mu způsobovalo mnohé nepříjemnosti. Přestoţe si velmi snadno zvykal na nové, neznámé prostředí, nedovedl se nikdy a za ţádných okolností přizpůsobit průměru, mentalitě takzvaných slušných lidí. Dovedl však bezpečně vystihnout náladu okamţiku, byl proto oblíbeným společníkem, jenţ svými nápady lehce získal zájem posluchačů. (...) Bezelstná naivita a spontánnost, podceňující následky nepředloţeného chování, byla pramenem jeho někdy zbrklé odvahy. Charakteristickým rysem takových lidí je jednolitost, zvláštní druh sebedůvěry. Nikdy se nepokoušejí být jinými neţ jsou; ( ) neporovnávají se s okolím, netrápí je vypočítavá ctiţádost, touţící po úspěchu a po kariéře. Tento "zvláštní druh sebedůvěry" je důvodem, proč si SP libují v situacích, v nichţ výsledek není předem znám a kde pokud moţno neplatí ţádná pravidla, kde je moţno vyzkoušet si vše aţ na samé meze. Z tohoto důvodu si lidé tohoto temperamentu vedou lépe neţ jiní v krizových, kalamitních situacích. Čím je krize váţnější a hlubší, tím rychleji a dramatičtěji umějí SP zareagovat. A naopak, v situacích, které se opakují, ztrácejí SP zájem. Začne-li se však kruh moţností rozšiřovat, roste s ním i nasazení, s nímţ se do věci pouštějí. Pokud míra nudy a rutiny překročí pro ně snesitelnou mez, mohou se SP někdy dokonce pokusit nějakou tu krizi vyvolat, jen tak, aby se věci "trochu rozhýbaly". V našem kulturním okruhu tento typ chování prochází spíše muţům neţ ţenám. Na muţe tohoto temperamentu se pohlíţí nejspíš jako na zajímavé kuriozity, moţná osobité, excentrické postavičky, zatímco ţena tohoto typu je "éro", která asi bude "do větru" a v důsledku toho jistě i "špatná máma". Proto asi najdeme ţeny v povoláních typických pro SP mnohem vzácněji neţ muţe, a to i vzdor tomu, ţe tvoří mezi SP plnou polovinu. Jen málo ţen vykonává např. práci hasičů, příslušnic speciálních jednotek, lidí vysílaných k překonání náhlých obtíţí, k přemlouvání sebevrahů, aby neskočili apod., zkrátka povolání vyţadující odvahu, přesnost, souhru, vytrvalost, správné načasování a okamţité rozhodnutí. Dionýsovské temperamenty bývají přáteli líčeny jako vzrušující, zábavné, optimistické bytosti, jako zdroje zábavy a iniciátory radovánek. Tito lidé bývají obratní a duchaplní v konverzacích, mnozí jsou nevyčerpatelnou studnicí vtipů a zábavných historek. Kdekoli se objeví (zejména extrovertní SP), dokáţí věci i lidi rozhýbat, nalít do situací novou energii, pocit, ţe se děje nebo stane něco vzrušujícího či dobrodruţného. Jazyk SP nebývá prošpikován výrazy, které poukazují k nějakým vznešeným posláním. Naopak, bývá to mluva vysoce funkční a orientovaná na provoz. Proto se jen zřídka musí s něčím "vyrovnávat" anebo cosi "vydrţet". SP prostě nepřemýšlejí v rámci dlouhodobých záměrů a strategických cílů. Obtíţe "nesnášejí" proto, ţe cíl, který se tím dosáhne, je toho hoden, a ţe odříkání přinese ovoce. Pro SP není jednání podřízeno cílům, protoţe akce je sama sobě cílem i smyslem. Smysl má zlézání hory nebo skály, ne pobyt na vrcholu. Smysl má jet rychleji neţ ostatní, ne být někde dříve. Dosaţený výsledek uţ ale tento proces ruší a sám o sobě vynaloţené úsilí neospravedlňuje. Jenom kvůli pěkné vyhlídce nebo pouhé úspoře času to rozhodně nedělají. Je zajímavé, ţe v různých zemích se vyprávějí o SP a jejich impulsech velmi podobné historky. V USA se např. traduje jedna o Elvisovi Presleym. Elvis jednou spatřil na parkovišti úplně cizí ţenu prohlíţející si s nebývalým zájmem jeho pozlacený Cadillac vyrobený na zakázku, speciálně pro něj. Zeptal se jí, zda se jí líbí, a ona bez dechu hlesla, ţe ano, líbí. Elvis opáčil, ţe tento je uţ sice jeho, ţe jí však koupí jiný. Vzal ji k nejbliţšímu dealerovi a tam jí koupil podobný vůz v ceně několika desítek tisíc dolarů. Kdyţ se nadto ještě dozvěděl, ţe ona ţena má v ten den narozeniny, přidal jí ještě šek na okrouhlou sumu, aby si koupila nějaké šaty, "které by ladily k tomu autu". U nás se zase vypráví jiný příběh o jiţ vzpomínaném Jaroslavu Haškovi, který místo aby z honoráře za právě vydanou kníţku

4 zaopatřil rodinu, zaplatil nájem a zbytek pak odnesl do všech hospod, kde nadělal dluhy, dal cestou z redakce z náhlého popudu všechny peníze zcela neznámé ţebračce s dítětem, jiţ náhodou potkal v pasáţi. Kdyţ lidem temperamentu SP o něco jde, dokáţí být neporazitelní a "k neutahání". Mohou mít vytrvalost, kterou u ostatních typů nenacházíme. Svedou nedbat nepřízně, nepohody, hladu, únavy i bolesti, osamělosti, deprivace a vůbec protivenství všeho druhu a mít kuráţ v míře, kterou u ostatních typů nevídáme. Je tomu tak ale proto, ţe ostatní typy jsou mnohem více zaměřeny na cíl a na výsledek, proto dělají jenom takové věci, které jim tyto cíle prokazatelně přibliţují. Pokud cena začíná být příliš vysoká, úsilí a námaha nepřiměřené, začínají se tázat, kolik toho ještě snesou a zda za to právě tento cíl stojí. To ale pro SP neplatí. Ti se nepohybují směrem k nějakému konkrétnímu cíli, nejsou na cestě, která má překonat vzdálenost mezi tím, co je a co by mělo být, tudíţ nikdy nezpochybňují svou schopnost vytrvat. Vytrvání, neústupnost, zkouška, kolik toho jsou schopni snést a vydrţet je pro ně cílem o sobě a vlastním smyslem jejich konání, a proto v něm pokračují - někdy aţ za hranici, jiţ jsou jiní schopni sotva pochopit. Jejich okouzlení jednat z náhlého popudu vede ke zdánlivému paradoxu jejich ţivota. Z SP ţijících pro prchavý okamţik bývají největší pódioví umělci: hudební virtuózové, nejskvělejší herci, dokonalí tanečníci či hvězdy různých show. Jsou ale také skvělými malíři, zpěváky, hudebníky, tanečníky, sochaři, atlety, hazardními hráči, iluzionisty, reportáţními fotografy a vynikají v mnoha dalších oborech, které vyţadují obrovské úsilí vyvěrající z dlouhodobého nadšeného soustředění se na určitou činnost. Snad ţádný další temperament není schopen v sobě mobilizovat v daný okamţik a v takové míře schopnosti vyţadované pravým mistrovstvím a skutečnou virtuozitou - totiţ nepředstavitelné hodiny nepřetrţité činnosti, podřízené slávě hvězdného okamţiku. Je v tom ale hádanka. Jak tohle všechno mohou dokázat lidé, kteří se zdají být tolik hnáni okamţitými pohnutkami? Lidé, kteří, jak jsme si řekli, tak špatně snášejí zkoušení a nacvičování a pro neţ je "nanečisto" cizí slovo? Souvisí to s tím, o čem jsme se uţ zmínili, totiţ se schopností SP nechat se pohltit svým nenasytným sklonem k akci a vytrvat v ní hodiny a hodiny, týdny a týdny, někdy i roky, prostě tak dlouho, jak by asi ţádný jiný typ osobnosti nevydrţel. Je to právě tato impulzivní zatvrzelost, která je palivem motoru, jenţ je dovede k virtuozitě. V jistém smyslu slova SP vlastně netrénují a necvičí. I při zkoušce hrají naplno. Na rozdíl od temperamentu NT, který, jak si ukáţeme později, usiluje o dokonalost a nikdy jí nedosáhne, SP takový cíl nemá, věnuje se tomu, co je a - jaksi mimochodem - se mu podaří oné dokonalosti dojíti. Lidé temperamentu SP jednají spontánně, prostě konají - bez umdlení, bez ohledu na čas, ponoření do akce, která se jich zcela zmocní a nemá mimo sebe konce ani smyslu. Myšlenky na dokonalost a úsilí, potřebné na její dosaţení, SP jenom překáţejí; k perfektnosti je dovede sama činnost konaná bez postranních motivů. Strkají-li SP kámen na horu, dělají to proto, ţe je baví samotné strkáni, a nijak neţehrají nad tím, ţe jim tam nahoře kameny nijak nepřibývají, ţe tam po jejich úsilí nevznikne navěky monument připomínající jejích námahu. Jak jsme si uţ řekli, jsou SP přitahováni k povoláním (mnohem spíše neţ k zaměstnáním!), která spočívají v rychlém rozhodování anebo jsou bohatá na akci. Nemusí to být vţdy něco, kde je mnoho diváků, jako třeba umění nebo sport. Atraktivní pro ně můţe být velká stavba, kde obrovské stroje přemísťují hory zeminy, kde se rodí dálnice nebo mrakodrapy, kde se hloubí doly nebo vysušují jezera. Rádi hasí poţáry skutečné i obrazné - krize všeho druhu. Jsou to povolání, kde je akce na prvním místě a situace umoţňuje, ba přímo vyţaduje, obrovskou svobodu volby prostředků a způsobů reakce. Nejlépe se jim daří pod tlakem a líbá-li je na čelo nebezpečí a riziko. Pokud jsme dříve pro vystiţení některých vlastností pouţili srovnání Sherlocka Holmese a Hercula Poirota, pak SP charakterizují postavy představované Belmondem: impulzivně, vyšetřovat zločiny a v jeho stylu napravovat zašmodrchaný chod věcí. Dobře tuto situaci také vyjadřuje následující úryvek z Letiště Arthura Haileyho. " Pane, všude tady je rozlitý benzín. Asi byste měl uhasit ten doutník. " Patroni jej zcela ignoroval, právě tak jak nedbal téměř všech zákazů kouření. Máchl směrem k převrácenému tahači. "Asi by to, synu, byla jenom ztráta času, kdybys ses pokoušel otočit támhletu hromadu šrotu zpátky na kola. Musíš to odtáhnout někam pryč, z cesty, aby se tady mohl obnovit provoz, a k tomu potřebuješ ještě pár dalších tahačů - jeden aby tlačil tady ze strany a další aby to zase támhle odtud táhly. Poodešel stranou a s pomocí baterky začal letadlo dále prozkoumávat z různých úhlů. Jako vţdy, kdyţ se věnoval nějakému problému, jím byl úplně pohlcen. Ještě jednou máchl doutníkem. "Nejlíp bude, kdyţ se dva tahače zaháknou tady do těch třech bodů, nejdřív to potáhnou odtud a pak to stočí sem. Jinak by se jim to tadyhle vzpříčilo. Další tahač... " "Moment, zadrţte, " křikl stráţník. Zavolal na jednoho z důstojníků. "Hanku, je tady nějakej chlápek a vypadá to, ţe ví o čem mluví. "

5 Temperament SP je nejvíce náchylný podlehnout volání dálek, sebrat se a někam odejít. Nejsnáze ze všech temperamentů také přeruší své svazky s jinými lidmi, i kdyţ je si do značné míry vědom toho, jaké můţe svým blízkým a vůbec lidem, kteří jej mají rádi, způsobit hoře. Jsou náchylní náhle a nečekaně přestat s tím, co doposud dělali nebo jak ţili, spálit mosty a zmizet bez jediného ohlédnutí: nezaschlý štětec zůstane leţet, kde jej pohodili, závazky a povinnosti jsou zapomenuty, jako by nikdy neexistovaly. I kdyby všechny ty vztahy a svazky SP sami - a někdy i s nemalým úsilím a dlouhodobou péčí - vytvořili, z minuty na minutu se pro ně mohou stát břemenem a přítěţí. Ze všech typů na ně nejvíce působí stavy známé jako krize středního věku; zmocní se jich neklid, netrpělivost a podráţdění a mají snahu se se vším rozloučit a na vše zapomenout. Jedním z nejmarkantnějších příkladů takového chování je malíř Paul Gaugin, který se na prahu čtyřicítky sebral, odešel z domova na Tahiti, kde sice vytvořil nezapomenutelná mistrovská díla, ale doma zanechal několik zlomených srdcí. Temperamenty SP, zejména pokud jsou extrovertní, se poměrně snadno seznamují a nemilují dlouhé "námluvy". Vede je k tomu jejich potřeba svobody, která zahrnuje i volnost ve vyjadřování emocí. Projeví-li někdo vůči nim hluboký cit, vysokou emocionální zaangaţovanost, zmocní se jich ale někdy neklid a cítí se být tak trochu v pasti ohroţující jejich svobodu. Ocitnou-li se v takovéto situaci, jsou schopni být přímočaře netaktičtí a netaktní, v krajních případech téměř brutální. K jejich povaze však patří, ţe jakmile situace pomine a je to za nimi, tváří se a chovají, ţe si nejsou vědomi jakýchkoli šrámů a jizev, jeţ jejich nedávné činy mohly na vztahu zanechat. Moţná se na chvíli stáhnou, čímţ dávají najevo svůj odtaţitý postoj a očekávají, ţe okolní svět pochopí jejich nezájem o daný spor a vůli pohnout se dál. Zjistí-li SP, ţe druzí vůči nim měli poněkud jiná očekávání, bez okolků souhlasí s tím, ţe se změní nebo napraví. Takováto "náprava" však bývá mělká a nemá dlouhého trvání. SP nemívají sklon se nad sebou kriticky zamýšlet. Ţijí aţ po krk v současnosti, v přítomné chvíli, ţe často opomenou různé kaţdodenní povinnosti, neřku-li dlouhodobější závazky, ale nikdy to není ve zlém úmyslu. Vcelku dobře snášejí kritiku, ale kritika, stejně jako pochvala, nemá na jejich přístup dlouhodobější vliv. SP jsou mistři spektakulárních darů a upřímně míněných, leč extravagantních teatrálních gest, jako je pugét dvanácti ţlutých růţí doručených v pravou chvíli, překvapivý výlet do Paříţe, zlatá broţ či uříznuté ucho. Často jimi mohou vykupovat svá provinění. Snadno totiţ projeví značnou necitlivost vůči drobným detailům, které jsou pro druhé důleţité: ve víru okamţiku opomenou zatelefonovat, jak slíbili, prošvihnou narozeniny, neřeknou to drobné slůvko náklonnosti a lásky, které můţe otočit celou situaci. Tak, jako rádi a okázale dávají, stejně rádi a okázale dary přijímají. K obojímu mají rádi své publikum, někoho, komu se kromě obdarovaného mohou předvést. Bez obecenstva pro ně mnohdy nemá akt darování nebo přijímání daru ten pravý efekt. Bývají přívětiví, i kdyţ mnohdy ne dokonalí hostitelé. I nečekaní a náhodní hosté se u nich cítí vítáni, mimo jiné také proto, ţe SP si nelámou, na rozdíl např. od SJ, hlavu s tím, je-li jejich příbytek pro přijetí návštěvy dostatečně uklizen. Většinou tomu tak nebývá, protoţe jejich byty a domy často nesou stopy po projektech v různém stadiu rozpracovanosti: od pletení, gurmánského vaření, přes různé řemeslné, chovatelské a umělecké pokusy aţ po polovičaté úsilí o totální přerod či přeměnu ţivotního stylu. Jejich prostředí bývá nezřídka velmi barevné a pestré, s mnoţstvím květin, pochopitelně nejraději kvetoucích. Opojení lidí temperamentu SP současností občas irituje jejich okolí, které můţe dávat přednost větší stabilitě. Přátelé si váţí jejich velkorysosti a stálé dobré nálady, ale někdy říkají, ţe "doma by je mít nechtěli". Zajímavé na nich je to, ţe na jedné straně hned při prvním seznámení s nimi můţeme mít pocit, ţe je známe uţ léta, na druhé straně se však často stává, ţe ani po několikaleté známosti o nich nevíme o mnoho více, neţ při onom prvním setkání. SP příliš nevzrušuje sloţitá problematika motivačních nebo jiných psychologických teorií. Pro ně co je, to prostě je. Je to pro ně dostatečné a nehloubají o tom, co mají dělat, co si myslet apod. Na rozdíl od ostatních temperamentů netrvají ani na tom, aby jejich činnost byla podřízena, ovládána nebo v souladu s nějakými předpisy, pravidly, zákony, ať jiţ přírodními nebo lidskými. Ţijí okamţikem, přítomnou chvílí a včerejší zákony mohou být ostatně zítra jiné. Protoţe SP mívají sklon skočit dříve, neţ se podívají, můţe se jim přihodit více nehod neţ jiným lidem. Schopnost přehlíţet moţné zdroje neúspěchu či poráţky jim ve stejné míře pomáhá jako ubliţuje. Šrámy a zranění - fyzické i duševní - na ně však působí méně neţ na jiné, hned se otřepou a jdou dál, protoţe jejich optimismus a víra ve šťastnou náhodu nezná hranic. SP je temperament, na jehoţ nositele v ţivotě jen tak nezapomeneme. Někdy na ně vzpomínáme s nadšením, jindy s nostalgií, podle toho, jak se zapsali do našich ţivotů.

6 7.2. Epimétheovský temperament Podobně jako u temperamentu SP, představují lidé typu SJ asi 38 procent celkové populace. Jeho jádrem je kombinace smyslů (S) a usuzování (J). Patří sem čtyři typy, ISTJ, ESTJ, ISFJ a ESFJ. A podobně jako v předchozím případě mají mnoho společného, ale jsou mezi nimi i propastné rozdíly. Ty se týkají především jejich vztahu k povinnostem a závazkům. Epimétheovský typ je povolán k tomu, aby slouţil, aby byl uţitečný té sociální skupině, tomu společenskému útvaru, k němuţ patří. Většina z nás si asi nevzpomene, kdo to Epimétheus vlastně byl. Tento bratr Atlase a Prométhea je ztělesněním sluţby a jeho příběh je poněkud skryt a zastíněn známějším mýtem prométheovským. Prométheus radil bratrovi, aby nepřijímal od Dia, jejich společného otce, ţádné dary. Sám mu dal příklad, kdyţ se touto radou řídil a odmítl sňatek s krásnou ţenou, kterou mu Zeus zaopatřil. Epimétheus se zachoval podobně, kdyţ na něj Zeus naléhal, aby se oţenil s Pandorou. Vyslouţil si tím otcův hněv, jenţ časem přešel v zuřivost. Polekán a vyděšen strašným trestem, který nakonec stihl bratra Prométhea za protivení se Diově vůli, kvapně změnil rozhodnutí a Pandoru za ţenu přijal. Byl si sice vědom nebezpečí, jeţ tento otcův dar obnášel a na jeho předtuchu brzy došlo. Jak uţ všichni víme, zvědavost Pandoře nedala a podívala se do zlaté schránky, kterou si s sebou přinesla z Olympu, navzdory tomu, ţe jí Zeus zakázal ji otevírat. Co následovalo, je známo: ze skřínky unikly všeliké rány osudu jako stáří, nemoci, bída, strasti, šílenství, pokušení a také vášeň. Epimétheus ani Pandora jich nezůstali ušetřeni. Její manţel ji ale v těţké chvíli neopustil. Ba naopak, s graciézním klidem a dobrou vírou přijal svůj osud a rozhodl se dodrţovat všechna přikázání a zákony, které mu měly pomoci vystříhat se utrpení, jichţ byl nyní také jeho přičiněním svět plný. Splněním Diova přání pojmout za ţenu Pandoru, výtvor to Hefaistův, krásné Athény, Afrodity a Hermese, získal Epimétheus i moudrost světa. Nabyl přitom téţ vnitřního klidu, který propůjčuje čisté svědomí. Ačkoli byl suţován všemi ranami z Pandořiny skřínky, získal poklad ctnosti a trochu naděje, které v ní zůstaly aţ na dně a k lidem se nedostaly. Epimétheovo dědictví si představitelé temperamentu SJ v sobě nosí v podobě pocitu, ţe musí někam patřit. Musí si tuto svou příslušnost k něčemu sami zaslouţit. Není tedy dána jejich původem, vrozenými vlastnostmi nebo jinými znaky, na něţ nemají vliv. SJ se ničeho nedoţadují, jako by to bylo jejich právo. To, ţe někam patří, je však nezbavuje starosti rozhodovat se a nést odpovědnost. Pro ně není závislost ani touhou, ani legitimním stavem existence. SJ se ve skrytu duše mají sklon cítit vinni svou závislostí, jako by tato závislost vyplývala ze zanedbání nějaké jejich povinnosti nebo nedodrţení nějakého závazku. SJ se cítí lépe, kdyţ dávají, neţ kdyţ berou. Aby mohli dávat, musí ale někde sami dostávat, a z toho pramení jakási jejich vnitřní nepohoda. Rysy SJ se projevují od raného dětství. Uţ ve školce se dá v dětském kolektivu vysledovat skupinka, která se trochu stísněně rozhlíţí kolem sebe a snaţí se zjistit, co se "má" dělat. Ostatní děti si mezitím bezstarostně hrají ostošest, běhají, strkají do sebe, křičí, prostě se chovají "dětsky" a o nic nedbají. SJ jsou velmi citliví na jakoukoli nestabilitu v rodině a snášejí ji mnohem hůře neţ kterýkoli jiný temperament. Pro SJ je velmi důleţité pevné rodinné zázemí a vzájemný soulad rodičů. Umějí se vyrovnat s nejrůznějšími extrémy v rodičovském chování a přístupech, kromě jednoho: kdyţ kaţdý z rodičů říká, očekává a vyţaduje něco jiného. To většinou nastává tehdy, kdyţ jeden z rodičů je také SJ, coţ je statisticky velmi pravděpodobné, a druhý rodič je SP Po vynaloţení určitého úsilí se SJ vcelku dobře nakonec snese s NT i NF jako "doplňkem" rodiče "svého" typu, ale nejde mu to s SP Pro SJ je totiţ důleţité vědět, ţe to, co je a platí dnes, bude stejné i zítra. Špatně snášejí např. časté stěhování, protoţe potřebují vyrůstat s pokud moţno stále stejným okruhem vrstevníků, chodit pokud moţno do stále stejné školy a mít tytéţ učitele, stabilní sousedství a společenské vztahy. Velmi významnou roli v jejich ţivotě hraje i širší rodina. Doslova jako balzám na ně působí přítomnost - fyzická i ideální - všech strýčků a tetiček, bratranců a sestřenic, babiček a dědečků. Dělá jim dobře poslouchat nejrůznější rodinné historky a aţ vyrostou, budou mít asi sklon sami je předávat dalším pokolením. Doma jim nedělá potíţe vykonávat různé drobné pravidelné povinnosti jako vynášet odpadky, venčit psa, nakupovat, uklízet či zalévat květiny. Totéţ platí i o škole, kde SJ bývají nejspolehlivějšími sluţbami, pomocníky učitelů i funkcionáři. Zdrojem uspokojení v těchto činnostech je pro ně souhlas, přijetí a pochvala ze strany dospělých. To je důleţité mít na paměti: ačkoli se můţe zdát, ţe SJ ze svého vnitřního přesvědčení mají rádi pořádek, kontinuitu, spořádanost a předvídatelnost, všechny tyto jejich zdánlivé vlastnosti a preference mohou vymizet, nejsou-li soustavně posilovány přijetím, souhlasem a chválou ze strany těch, které respektují. Ze všech temperamentů na ně nejvíce platí negativní zpětná vazba, to je kritika, popř. i tresty. Instituce stvořená pro SJ je škola: děti SJ tam mají úspěch, dospělí SJ ji řídí, vedeni snahou přeměnit tahleta lidská mláďata v seriózní, odpovědné příslušníky lidského druhu, kteří budou dělat, "co se má". SJ jiţ ve škole nechtějí nic "zadarmo" a ctí povinnost. Bez ohledu na to, jaký mají

7 prospěch, se ujímají funkcí od sběrového referenta po předsedu školní samosprávy, protoţe jenom dostávat není jejich styl. Mívají trvale nenaplněnou touhu slouţit, být uţiteční. Ze všech temperamentů jim nejméně vadí učení se věcem nazpaměť, dodrţování kázně, domácí úkoly a další obvyklý repertoár školských činností, jejichţ smysl nezpochybňují. Jde jim aritmetika, jsou úspěšní v diktátech, dobře pracují s fakty, a proto mají dobré známky ze zeměpisu či dějepisu, mohou pokulhávat naopak ve slohu, literatuře a v některých abstraktnějších podlaţích vyšší matematiky. Je pravděpodobné, ţe si budou dlouho schovávat své školní trofeje jako nejlépe hodnocené práce, diplomy, pochvaly a jiná ocenění. Chceme-li člověka temperamentu SJ něco naučit, uděláme nejlépe, kdyţ ho provádíme krůček po krůčku osvědčeným metodickým postupem a poţadujeme, aby kaţdé nové zlepšení či kaţdou novou dovednost zvlášť předvedl. SJ potřebují velmi určitou, konkrétní a podrobnou zpětnou vazbu. Netřeba snad říkat, ţe toto je procedura, která by osobu rodu SP uváděla v šílenství. Chtít na SJ, aby si našli své vlastní způsoby nebo postupy jak danou věc zvládnout, dát jim jenom přibliţné pokyny, ukázat jim pouze výsledek, to můţe platit na NT, ale zcela se mine účinkem u SJ. Co potřebují, je pevná a spolehlivá procedura a jasná, nedvojznačná očekávání, jak tu či onu věc zvládnout. Pak jsou schopni skvělých a spolehlivých výkonů. Svědčí jim tedy logicky uspořádané učebnice, přednášky, činnost spojená s pečlivým vyhledáváním faktů, časté opakování, písemné testy, nejlépe s předepsanými odpověďmi, přímá interakce s učitelem, v tiché učebně, nerozptylovaná zásahy impulzivnějších spoluţáků. Oba temperamenty jsou svými zrcadlovými obrazy a nejlépe je lze popsat jako vzájemné protiklady. Zatímco SP chtějí být volní a nezávislí, pravověrní SJ usilují o to, být v nějakém svazku a mít povinnosti. SP ţijí hrou, SJ prací. SP ctí epikurovskou etiku, SJ zase stoickou. Oba tak vyznávají sice konzistentní, ale protikladné etické systémy, s vlastními hodnotami a s vlastními představami o tom, co je dobré a co je špatné. SP hledají rovnocenné vztahy partnerství na základě rovnoprávnosti, SJ vidí svět více hierarchicky a věří v nadřízenost a podřízenost. Vertikální systém povinností a závazků je pro SJ páteří společnosti. Jedni otcovsky nebo velitelsky říkají jiným, co mají dělat, a ti zase jiným, ku prospěchu všech. Vztahy na jednotlivých stupních i mezi nimi se řídí pravidly a zvyklostmi, jejichţ základ je moţno najít všude, v rodině, ve škole, v práci či v podniku. Kaţdý krůček z niţší pozice do vyšší je třeba si zaslouţit a kaţdý postup je spjat s růstem společenského statusu. Činnost, která vede k postupu vzhůru, souvisí s plněním povinností a závazků. Lidé temperamentu SP vidí svět jinak. Ať uţ patří kamkoli, řídí se zásadou "já pán, ty pán". Pokud má někdo vyšší postavení nebo status, je to v jejich očích spíše dílem náhody a štěstí, neţ nějakých osobních zásluh. Vţdyť zítra to můţe být jinak. A pravidla nejsou ničím jiným neţ nástroji, které drţitelé pozic vymysleli proto, aby zachovali status quo. Řídit se jimi lze jenom tak dlouho, dokud je to výhodné a uţitečné. Změní-li se okolnosti nebo lidé, stará pravidla neplatí a jednáme tak, jak situace vyţaduje. Je v tom snad nějaký problém? V protikladu s nezdolným optimismem SP jsou názory a činy SJ neustále prostoupeny jakýmsi nádechem pesimismu a opatrnosti. SJ jsou stále připravení čelit nějakým nesnázím, ústrkům osudu a kdykoli k něčemu neblahému dojde, mají sklon reagovat ve stylu "vţdyť jsem vám to říkal", "já to věděla" apod. SJ se rádi pojistí proti všem protivenstvím. I kdyţ tyto jejich postoje mohou mnohé jiné dráţdit, jsou situace, kdy tato jejich vlastnost je neocenitelná. Nebylo by vţdy spravedlivé pohlíţet na SJ jenom jako na rozené škarohlídy a programové pesimisty přivolávající nejrůznější kalamity a tragédie; jsou také často realisty, kteří jsou schopni rozpoznat temnější stránky skutečnosti a lidské povahy a kteří mají vţdy něco připraveno na horší časy. Jsou to skeptici, Byl to jistě člověk SJ, kdo vymyslel známý Murphyho zákon o tom, ţe můţe-li se něco pokazit, pak se to zcela jistě pokazí. Musel to být SJ, kdo vymyslel, ţe u vytahuje tlačítko "odesílač", které způsobí, ţe prázdná kabina tahá vzhůru těţké závaţí jenom proto, aby byla vţdy připravena v přízemí poslouţit nově příchozím. Touha lidí s temperamentem SJ slouţit a být uţiteční se často odívá do příchylnosti vůči různým spolkům a organizacím. Jejich kapacita se v tomto ohledu zdá neomezená. SJ jsou typickými funkcionáři. Jsou jednateli v zahrádkářské kolonii, pokladníky ve spolku chovatelů, místopředsedy odborové organizace, vedoucími skautů, tajemníky plesového výboru a nástěnkáři své politické strany v bydlišti. Vytvářejí, podporují a zachovávají kontinuitu všech těchto organizací. Z pohledu SJ je jejich existence a pokračování cílem a smyslem právě tak jako u SP je smyslem činnost, a nikoli její výsledek. SJ, jakmile se jednou rozhodnou připojit, bez ptaní dávají, zatímco SP spíše očekávají, ţe budou i něco dostávat. Láska k tradicím u SJ s přibývajícím věkem sílí. K ní se pojí rostoucí obliba v ceremoniálech. Obřadně uvítat nové členy spolku či nové pracovníky, oslavit narozeniny formálními gratulacemi, rituálně se loučit s odcházejícími členy či pracovníky, to jsou jejich domény. Kde takovéto tradice neexistovaly, tam je SJ vytvářejí, Formální náleţitosti mají v jejich pojetí někdy sklon převládat nad obsahovou stránkou kaţdé takovéto akce. Mají sklon je udrţovat, i kdyţ jejich původní poslání jiţ

8 trochu vyvanulo. "Vţdyť je to taková pěkná tradice", "takový hezký zvyk" říkávají často, namítá-li někdo, ţe to či ono je jiţ přeţitek. Balení je pro ně stejně důleţité jako obsah. Jejich skeptické radary jsou velmi citlivé vůči nevděku, nedostatku ocenění a díků za všechny jejich neutuchající snahy slouţit, dávat, pomáhat a přispívat. Protoţe sluţba a péče je jejich posláním a povinností, neumějí si o ocenění či projev vděku říci, i kdyţ jejich nepřítomností trpí. Pocit povinnosti a určité nepohody je však současně jejich určujícím a průvodním pocitem, jakýmsi barometrem, ţe jen tak je asi vše v pořádku, protoţe svět je v jádru nevděčný, i kdyţ by se bez jejich pomoci neobešel. Dostávat, být obsluhován, přijímat pomoc je přípustné, ale jen za výjimečných okolností, např. v nemoci. Není to ale trvalý stav a je takřka hříšné o něco takového usilovat. Všechny takovéto projevy a myšlenky je třeba přinejmenším podrobit přísné autocenzuře, ne-li rovnou potlačit. Ani pro psychologa-amatéra nemůţe být obtíţné předpovědět, v jakých zaměstnáních SJ nejčastěji nalezneme. Ano, jsou to účetní, finanční úředníci, lékárníci, duchovní a kazatelé, kronikáři a dějepisci, kontroloři všeho druhu a zaměření, pojišťováci, rehabilitační pracovníci, zámečníci, zásobovači, skladníci, někdy také učitelé a vychovatelé - povolání, která mohou mít jednoho společného jmenovatele: touhu zachovat a uchovat. SJ se nejčastěji vyskytují v dobře zavedených zaměstnáních a ustálených organizacích. Najdeme je spíše ve větších a usedlejších institucích, pokud moţno centralizovaných a hierarchicky uspořádaných. Jejich pečovatelské instinkty je předurčují pro práci v nemocnicích, pečovatelských domech, církvích, dobročinných organizacích, ve školách, internátech apod. Ať je, kde je, SJ je především konzervátor. Věci, hmotné i nehmotné, v nejlepším slova smyslu opatruje, udrţuje a pečuje o to, aby co nejdéle slouţily. SP utrácí, uţívá a spotřebovává to, co SJ uspoří a uchovává. SJ je stabilizující prvek, základ, setrvačník, opora společnosti a v tom je jejich role nezastupitelná. Tento konzervační rys jejich povahy natolik prostupuje jejich činy a uvaţováním, ţe pro SJ je prakticky nemoţné odmítnout další funkci, ještě nějakou dodatečnou odpovědnost za to či ono. První, co je v duchu napadne, není "Proč zrovna já? To nemají nikoho jiného?", nýbrţ "Kdyţ se toho neujmu já, kdo jiný tu ještě zbývá?" a s povzdechem převezmou další břemeno. Tato jejich vlastnost občas vede k tomu, ţe ostatní mají sklon na ně nakládat stále víc a více, aniţ si uvědomují, jak je přetěţují. Kdyţ se jich dotáţete, proč jim ještě přidávají, nejspíš vágně odpoví, ţe to "zvládnou", ţe se "mají ozvat", mají-li toho moc. Pro tuto svou vlastnost se SJ chronicky potýkají s nedostatkem ocenění či dokonce chvály. Částečným důvodem proto můţe být, ţe SJ se svých povinností zhostí většinou rutinně, s ustaraným výrazem ve tváři, takţe mnohé od nějakého soucitu odradí. Občas se vyskytne názor, ţe je to vlastně moţná i "baví" takhle se štvát, takţe jaká pak vlastně odměna. Jejich snaha o uchování věcí je také důvodem, proč těmto jinak skromným lidem není cizí usilování o postup na nějakém hierarchickém ţebříčku. Bývají totiţ přesvědčeni, ţe ve vyšším postavení budou moci lépe bdít nad tím, aby někdo např. příliš neutrácel anebo jinak nepodkopával samy základy budovy, kterou pomáhali stavět a která tu má vydrţet ještě nejméně sto let. Proto dosáhnou-li nějaké hodnosti, okamţitě začnou uplatňovat svou pravomoc ve směru uchování toho, co máme, přípravy na horší časy a celkové kontinuity. Dědictví a odkaz jsou v centru jejich pozornosti a všechno provizorní, přechodné a pomíjivé je téměř uráţkou posvátné instituce, o níţ právě běţí, ať jde o úřad, spolek, obec či rodinu. I kdyţ jsou SJ schopni rozumově připustit, ţe nějaká provizória či přechodná opatření jsou čas od času nevyhnutelná, dívají se na ně vţdy podezřívavě a působí jim nepřekonatelný pocit vnitřní nepohody. Přechodnost, to je změna a změna ohroţuje odkaz, tradici a dědictví našich předchůdců, můţe způsobit jejich zánik. Má-li se uţ něco v krajním případě změnit, dávají přednost pozvolnému evolučnímu vývoji. Uţ jsme řekli, ţe SJ přikládají důleţitost hierarchii a cení si postupu. V této souvislosti nepřekvapí, ţe berou velmi váţně všechny vnější formálních znaky, které s postavením souvisí: tituly, statusové symboly, privilegia a nejrůznější oficiality. To vše je pro ně potvrzením toho, ţe jejich pravomoci a postupy jsou schválené, potvrzené a takříkajíc oficiálně registrované jako správné, ţádoucí a hlavně legální. Jednání v rozporu s právem je u SJ jeden z největších hříchů, ať uţ jde o sprostou krádeţ nebo o třeba jen velmi subtilní překročení pravomoci. Pořádek je u nich vţdy spojen s nějakým vertikálním rozměrem, s hierarchií. Poučení, které si z historie berou, praví, ţe mezi rovností a svobodou existuje vţdy nepřímá úměra. Čím více rovnosti, tím méně svobody, a naopak. Revoluce slibují kromě bratrství", rovnost" i volnost" zároveň, coţ je v jejich očích utopické. Lidé temperamentu SJ vědí, ţe pravé svobody se dosahuje nerovností, a proto ji respektují. Byl to jistě SJ, kdo prohlásil, ţe svoboda je "poznaná nutnost". Proto i z tohoto důvodu věří v nadřízenost a podřízenost, v princip seniority, v úctu ke stáří a zkušenostem, a proto sami usilují o postup na ţebříčku postavení. SJ také respektují pevné základy, na nichţ máme budovat svou přítomnost a budoucnost, naše instituce a budovy. Tyto základy vyrůstají nejenom z historických zkušeností a poučení, ale také z nadčasových, a moţná také nadpozemských principů. Ty pro ně

9 mohou ztělesňovat filozofické směry, politické strany či hnutí, charitativní či odborové organizace, ozbrojené sloţky, církve apod. V tom spočívá prapůvod jejich touhy někam patřit. Tak je člověk blíţe základům, na nichţ naše společnost, a moţná i civilizace a kultura, spočívají. Jednotlivé odstíny SJ se mohou lišit v tom, co konkrétně oněmi základy myslí, společné je jim to, ţe takové přesvědčení mají a ţe jsou více neţ jiní disponováni k zaujímání fundamentalistických postojů. Partner temperamentu SJ můţe mít někdy potíţe s pochopením a přijetím potřeb jiných typů, s nimiţ se mohou ocitnout ve svazku, zejména jsou-li to NF a NT. Zatímco SJ můţe připadat, ţe pokud rodinu hmotně zabezpečí, vykoná všechny potřebné práce, přiměřeně pečuje o partnerovu tělesnou i duševní rovnováhu, nemá si ten druhý v zásadě na co stěţovat. Pojetí vztahu u NF nebo NT je více celistvé, jde zpravidla za hranici "stolu a loţe". SJ mívají vlastnické a ochranářské sklony. Jejich mluvou občas problesknou majetnické výrazy jako "moje rodina" nebo "moje děti" apod. To, co jim patří, je pečlivě spravováno, opatrováno a udrţováno tak, aby to vydrţelo co nejdéle. Věci jsou pořizovány se zřetelem na solidnost, funkčnost a trvanlivost a v prostých provedeních bez frivolní okázalosti a bez módních výstřelků. To se týká všeho: od domu, auta, přes oblečení aţ po běţné potraviny a zboţí denní potřeby. Kdyţ doslouţí, mohou se moţná ještě někde hodit. SJ bývají také opatrní na peníze. Uváţlivě je vydávají, myslí na budoucnost a na "zadní kolečka", nezřídka na účet přítomnosti. K samozřejmostem patří všemoţná pojištění a zajištění majetku, volné peníze na dobrém, nejraději dlouhodobém účtu v respektovaném bankovním domě, ve spolehlivých cenných papírech, nejlépe vládních obligacích. Na introvertní SJ mohou v průběhu ţivota nicméně někdy čekat nepříjemné nástrahy. Ţena se můţe ve svých nejproduktivnějších letech natolik cele soustředit na domov, děti a rodinu, ţe jakmile děti odejdou z domova a "osiřelé" matce se nenabídne rychle podobná péče např. o vnoučata, můţe se cítit osamělá a nepotřebná a zaţívat váţné deprese. Podobně se můţe muţ zaměřit tolik na svou práci a kariéru, ţe se v důchodu můţe cítit silně vykořeněný a pociťovat podobně traumatizující situaci. Toto rozpoloţení se můţe zvrtnout v katastrofizující sklony, ustavičnou starost o to či o ono a nikdy nekončící obavy z nepravděpodobných kalamit. Z toho pak třeba pramení nečekané návštěvy u dětí, přátel či spolupracovníků na základě nejrůznějších předtuch anebo ustarané telefonáty, zda je všechno v pořádku, prokládané podezřeními typu "vy mi něco tajíte", jsou-li období klidu podle jejich názoru příliš dlouhá. Rozhodně to nebyl SJ, kdo prohlásil, ţe "ţádné zprávy, dobré zprávy". SJ bývají přesní aţ puntičkářští a totéţ vyţadují od svého okolí, ať je to rodina nebo kolegové v práci. Jako rodiče rádi plánují činnost pro své děti, které nesmí růst jako "dříví v lese". Zpravidla je přimějí, aby se učili na nějaký hudební nástroj a docházeli do nějakého rozumného krouţku, popř. sportovali. Rozpis jejich aktivit mají rádi na viditelném místě tak, aby měli v kteroukoli chvíli přehled, kde právě jsou a co dělají. Podobný reţim se snaţí zavádět i v práci. Rodinné a jiné oslavy pořádají spořádaným způsobem, který má být uměřeně příjemný, nikoli však okázalý nebo extravagantní. Občas mohou mít nějakou slabůstku, jako je partička karet kaţdý poslední čtvrtek v měsíci v téţe hospůdce a po léta s týmiţ partnery. Na dovolenou jezdívají ve stále stejném termínu a na stále stejné místo, někdy i s týmiţ lidmi. Nezanedbatelným předmětem zájmu SJ je nejmladší a nejstarší generace. Protoţe jsou si vědomi vysokých morálních zásad, které svým ţivotem mají naplňovat, snaţí se starším oplácet, co se od nich naučili, a vštěpovat a předávat mladým, co je Správné a Dobré. Tato péče můţe ale snadno nabýt přehnaných a nevítaných podob a zakrátko být oběma skupinám příjemců aţ nepříjemná. SJ však na to nebývají citliví a zpravidla si toho vůbec nebývají vědomi. Jsou všude stabilizujícím prvkem a cele se oddávají svému poslání. Je na ně takřka absolutní spolehnutí - tak absolutní, jak jen můţe na lidskou bytost být. Těţko chápou, ţe tak nečiní všichni. Šířívají kolem sebe atmosféru morality a ctnosti, odříkání a občas určité škrobenosti a upjatosti. Jednají důsledně tak, jak chtějí, aby ostatní jednali s nimi. Ve své píli nikdy neumdlévají, nikdy nemají "vyděláno", kaţdý nový den přináší další povinnosti a kaţdý den je třeba si nějak zaslouţit. Dělají věci správně, ale někdy se jim můţe stát, ţe zjistí, ţe dělali sice naprosto správně, ale nesprávné věci. Přednosti, ale i moţnou tragiku osudu člověka typu SJ můţe ztělesňovat např. postava Emila Háchy. Dnešní pohled na Háchu a jeho ţivot bývá ovlivněn posledním obdobím jeho ţivota, kdy se stal protektorátním prezidentem. Do roku 1938 to ale byl jiný Hácha, neţ kterého nám tato ustrnulá představa nabízí. Pocházel z maloměstské úřednické rodiny, kde střední úřednický stav něco váţil a byl příslušně ctěn - a Hácha po celý ţivot opíral své sebevědomí hlavně o bezchybný výkon úřednických povinností. Jeho heslo, inspirované Janem Lucemburským, "Ich dien - Slouţím ", vystihuje jeho ţivotní filosofii poměrně přesně. Neměl ambice měnit svět, ale chtěl přispívat k tomu, aby byl zachován jeho hladký chod. (...) Hácha si zakládal na své píli a nikdy neopomněl zdůraznit, ţe většiny svých pracovních úspěchů dosáhl dřív, neţ bylo k odslouţenému počtu let běţné. ( ) Šlo

10 samosebou především o jeho osobní úspěchy, ale sotva by jich dosáhl nebýt osobního přičinění paní Marie... (která) svůj svět odevzdala manţelovi a souhlasila, aby se její politikou stal on. (V)ytvářela takové prostředí, ve kterém se mohl nerušeně soustředit na svou práci, jeţ zajišťovala rodině existenci. (...) Její ţivot neznal transcedence, byl ve sluţbě kaţdodennosti. ( ) Hácha byl v manţelství šťastný, často říkal, ţe bylo největším štěstím jeho ţivota. Domov býval přístav a klid. (...) Všechno to bylo trochu ospalé, leč příjemné a sladké Prométheovský temperament Jiţ jsme si řekli, v čem se člověk liší od zvířete: mimo jiné tím, ţe má symboly, bohy a nástroje. Prométheus ve snaze přiblíţit lidi bohům věnoval lidem oheň. Jeho zásluhou byli schopni začít mít kontrolu nad přírodou a lépe jí rozumět. V Prométheovském pojetí porozumění a kontrola nad přírodou neznamenají její ovládnutí nebo dokonce podrobení, nýbrţ schopnost ţít v souladu s jejími zákony a umění vyuţívat jejích sil. Tento temperament charakterizuje zřetelná touha po moci, ale ne takové, která by chtěla zotročovat, "poroučet větru, dešti", nýbrţ taková, která, např. jako surfař na moři, dovedně vyuţívá příboje, dokáţe zapřáhnout do svých sluţeb přírodní energie. Mezi Prométheovské temperamenty patří kombinace intuice (N) a myšlení (T): INTP, ENTP, INTJ a ENTJ. Jejich výskyt je vzácnější neţ u temperamentů, o nichţ jsme hovořili v předchozích částech: v populaci jich není více neţ zhruba 12 procent. Jenom čtvrtina z tohoto počtu jsou pak introverti, tj. bud INTP, nebo INTJ. To znamená, ţe NT vůbec a INT zvláště ţijí v poněkud jiném světě neţ ostatní. Jsou na tomto světě tak trochu cizinci. To je pocit, který SP a SJ nemívají, protoţe ti vţdycky kolem sebe najdou nějakou spřízněnou duši. Pocit zvláštnosti provází NT zpravidla uţ od dětství, protoţe mnoho učitelů je právě SJ. Kromě toho se uvádí, ţe pouze jedna rodina ze 16 je taková, ţe oba rodiče jsou N a na jednu rodinu, kde jsou oba NT, připadá ne méně neţ 99 všech ostatních kombinací. Jak uţ jsme naznačili, NT jsou fascinováni mocí. Není to ale moc nad lidmi, nýbrţ nad přírodou. Jsou uneseni tím, být schopni rozumět, kontrolovat, předpovídat a vysvětlovat událostí a jevy. Na rozdíl od SP, kteří se narodili k tomu, aby pouţívali nástroje a mistrovsky je zvládali, jsou pro NT všechny tyto dovedností pouhými prostředky k vyššímu cíli: ke schopnosti či způsobilosti. NT tedy neusilují v konečném důsledku o moc jako takovou, ale jen v míře, v níţ jím umoţňuje rozvíjet jejich dovednosti, kapacitu, zručnosti, zkrátka jejich repertoár. Ze všech typů NT nejvíce milují inteligencí jako projev ducha. Tento jejich sklon se projevuje jiţ od dětství. Děti temperamentu NT bývají hloubavé a patří k nejzvědavějším. Pro dospělé kolem nich jsou hádankou, pokud sami nepatří také k typu NT. Jejich hlad po vědomostech a znalostech, který převládá nad puzením k činností, se začíná projevovat záhy. Jakmile trochu ovládnou řeč, začínají s nikdy nekončícími "proč". Svět kolem nich je pro ně jednou velkou hádankou, které musí přijít na kloub a proto se nikdy nespokojí s povrchními odpověďmi. Vyţadují nejenom odpovědí, ale i vysvětlení, taková, která s těmi minulými i budoucími budou souviset, půjdou dohromady a budou tvořit logicky konzistentní celek. Dokud se jím nedostane vysvětlení, nedají pokoj, coţ jejich okolí můţe iritovat a často také irituje. Potíţ je v tom, ţe nedají pokoj ani potom, protoţe za chvílí následují další "proč", vyvolaná v ţivot právě odpověďmi na ta předchozí. Učení, nasávání vědomostí je pro NT práce na plný úvazek, činnost na 24 hodin denně, jejíţ soustrojí se rozbíhá od nejútlejšího věku. Také proto se tyto děti zpravidla naučí číst ještě před tím, neţ jdou poprvé do školy. Není totiţ na světě člověka, který by uspokojil jejich touhu po vědění a který by měl dost času na všechny jejích otázky. NT jsou uţ od dětství spíše nezávislí a nekonformní. Neseznamují a nepřátelí se s ostatními dětmi snadno, připadají si trochu mimořádní a výjimeční - coţ nemusí být totéţ jako nadřazení - a často se setkávají u druhých s odstupem a odmítáním. Keirsey a Batesová uvádějí, ţe pro děti NT je typický postoj: "Strašně dlouho jsem měl za to, ţe na celém světě mi není nikdo podobný. Kdyţ jsem vyrůstal, nezdálo se, ţe by někdo viděl věci stejným způsobem jako já. Teprve na vysoké škole jsem z ničeho nic objevil spoustu podobných lidí. Najednou jsem nebyl sám! ". Z jejich "výzkumů" a cest za poznáním bývají rodiče, vychovatelé a učitelé blízcí šílenství. Přitom nic z toho, co NT dělají, by nemělo nikoho rozzlobit. Jediným smyslem takovéhoto podnikání, ať jiţ jde o snahu strkat prsty do elektrické zásuvky, rozebrat jediný fungující budík v domácnosti či natřít koberce záhadnou tekutinou, není nic jiného neţ snaha přijít věcem na kloub. Opravdu se nechtějí dostávat s lidmi kolem sebe (či přesněji, nad sebou) do konfliktu. Nicméně, pokud k tomu v důsledku jejich objevitelských aktivit dojde - a ono k tomu dochází velmi, velmi často - přijmou tuto skutečnost jaksi neosobně a nezúčastněně, jako věc, jíţ se v nejlepším případě nedalo zabránit, jako nemůţeme zastavit déšť nebo posunout východ slunce. Tento jejich postoj určité odtaţitosti od výtek a lamentací dospělých zpravidla vede spíše k prohloubení právě nastalé rozepře. NT brzy ztratí respekt vůči těm, kteří je nekárají logicky,

11 odůvodněně a konzistentně, nebo těm, jejichţ kázeňské výlevy jsou v jejich očích nepřiměřené okolnostem. Fyzické tresty jsou pro NT mimořádně uráţlivé a poniţující. I kdyţ je pro ně jejich tělo také předmětem badatelského zájmu a přejí si zjistit, kolik vydrţí, tělesný trest je pro ně něco, co porušuje jejich svrchovanost. Reagují na takovýto akt s přehnanou citlivostí, která se netýká ani tak moţné fyzické bolesti jako uráţky, ţe si někdo "dovolil" porušit jejich integritu a nejvlastnější přirozenost a oni tomu nemohli zabránit. Důstojnost, "tvář" je pro děti NT velmi důleţitá a někdy je ostatními vnímána jako pýcha nebo nepřístupnost. Jejich vnitřní integrita se těţce vyrovnává s posměchem a znevaţováním jejich schopností. Děti NT o sobě vnitřně pochybují více neţ ostatní, a proto potřebují mnoho úspěchů. Pro jejich nesporný talent a zvídavost se snadno můţe stát, ţe rodiče od nich mohou ţádat někdy více, neţ kolik člověk jejich věku zvládne. Nemají-li úspěch, mohou se stáhnout do sebe a být neteční. Špatně, na rozdíl od SJ, reagují na negativní kritiku. Přiměřený způsob rodičovské výchovy je permisivní. Tyto děti potřebují nesmírný prostor k tomu, aby zkoumaly své okolí a seznamovaly se se světem. Pokud jim to není umoţněno, protestují nejrůznějšími způsoby, často velmi vynalézavými a rafinovanými. Introvertní odrůdy typu NT se mohou někdy zdát jako lidé poněkud sociálně retardovaní, i kdyţ jsou intelektuálně v pořádku. Těţko se jim vštěpují zásady správného chování a zpravidla kašlou na reakce a pocity svého okolí, které svým chováním vyvolávají. Takzvaní geniální podivíni se nejčastěji rekrutují z lidí právě tohoto typu. Ve škole NT většinou nemívají potíţe s látkou, ale nevykazují přílišnou píli. Někdy je nějaký předmět zaujme natolik, ţe se ničemu jinému nevěnují - ani ve škole, ani mimo ni. Brzy se můţe stát, ţe o dané věci, resp. některých jejích aspektech, zejména nejzákladnějších principech, na nichţ spočívá, vědí více neţ učitel. Jde-li o ENT, můţe pedagogovi otevřeně odporovat, vyvolat konflikt a přivolat na sebe nelibost. Naproti tomu INT se spíše stáhne do sebe a "ví své". Postoupí-li NT výše, třeba na výběrovou školu, často se octnou v jiném prostředí: náhle zjistí, ţe mají konkurenci většího počtu podobně talentovaných spoluţáků. Někdy na to mohou reagovat rezignací na své "vědecké" ambice či selektivním studiem, to jest věnováním se několika "smysluplným" či "zajímavým" předmětům. NT, na rozdíl od SJ, nic neříkají rodinné rituály a oslavy. Jako děti nejsou schopni dohlédnout jejich významu. Věci konané "jen tak" z tradice, "protoţe se to dělá", bez pořádného, logicky racionálního a pokud moţno empiricky verifikovatelného důvodu na ně nepůsobí. Rodiče se také s nimi někdy trápí nad jejich roztěkaností: jednou je jim jedno, co mají na sobě, jak vypadají a v jakém stavu jsou jejich svršky, jejich věci a jejích pokoj, podruhé se chovají jako estéti a to či ono jim není dost dobré. První poloha je u nich poněkud obvyklejší, avšak i ve zdánlivě katastrofálním nepořádku bude NT s překvapující přibliţností vědět, kde se různé věci nacházejí. Bude moţná schraňovat různé sbírky brouků, kamenů, známek či mincí v různém stadiu neúplnosti a do krve se hádat, bude-li občas někdo chtít "ty krámy" vyhodit. Díky své vášni pro poznání, včasnému začátku a zarputilosti lidé temperamentu NT umějí a znají spoustu věcí ještě před tím, neţ ukončí školní docházku. Mají rozsáhlý repertoár dovedností a znalostí, mnohdy alespoň prozatím - zčásti nebo zcela zbytečných, které nasbírali na své pouti za dokonalostí. Tato nadprůměrnost se zpravidla projeví zejména v technických oblastech, avšak s tím, jak NT vyspívají, se jejich nadání můţe rozvíjet dále např. do matematiky, filozofie, architektury, astronomie a dalších převáţně typicky akademických disciplín, prostě do čehokoli, co je pro ně dostatečně sloţité a náročné. Tyto obory NT přitahují a jsou často jejich celoţivotní vášní a povoláním. Při práci i studiu potřebují NT zpětnou vazbu týkající se kvality jejich výkonů, kterou definují jako konzistenci a účinnost. Pak jsou schopni pracovat nebo se učit samostatně, bez nutnosti popohánění zvenčí. Inteligence je pro ně schopnost dělat věci dobře v nejrůznějších podmínkách a za nejrůznějších okolností. Pro NT - v jejich nejextrémnější podobě - se někdy můţe stát hromadění takto pojaté inteligence a rozvoj intelektu posedlostí a návykem, tak jako se hromadění peněz samo o sobě stalo posedlostí Harpagonovi. Lidem temperamentu NT nestačí pouze chtít být kompetentní a schopní. NT musí být kompetentní. V této jejich touze, v tomto nutkání je jistá neodolatelná naléhavost, neustálý tlak zlepšovat se, rozvíjet svoje schopnosti, pro něţ budou moţná teprve později hledat to pravé uplatnění. V tom jsou podobni SP, kteří jsou stejně silně puzeni k výkonu. Zde se ale současně NT a SP nejvíce liší: SP musí konat, jednat, hrát, ale necítí se nijak nuceni pracovat na svém zlepšení a na svém růstu jako na cíli, k němuţ by mělo směřovat jejich úsilí (jakkoli jsou schopni svůj výkon dovést k dokonalosti); naproti tomu NT jde především o zlepšování jako takové, o onen proces osvojování si a seberozvoje, a kdyţ by mělo dojít k činu samému, mohou náhle ztratit zájem, i kdyţ NT samozřejmě jednají se zvyšující se bravurou a precizností. Z tohoto pohledu se oba tyto temperamenty mohou také jevit jako své zrcadlové obrazy. Pro SP je schopnost pouhým prostředkem ke svobodě akce, zatímco pro NT je akce, výkon pouze prostředkem k získání dokonalosti, schopnosti a kompetence.

12 NT jsou bolestně, trýznivě sebekritičtí, dokáţí sami sebe krutě hodnotit v míře, která je u jiných nemyslitelná. Nad jiné se trápí nad svými nedostatky a chybami, potají se plísní a nadávají si, ba dokonce se i trestají. Ukládají si pokání a úkoly ke zlepšení a zdokonalení a nemilosrdně sledují vlastní pokroky. Nejraději by získali porozumění nad všemi objekty a událostmi, lidskými i nadlidskými, fyzickými i metafyzickými, v kterémkoli oboru, který si vytknou jako oblast své kompetence. O čím extrémnějšího člověka NT jde, tím přísnější a extravagantnější nároky v oblasti znalostí a dovedností si na sebe klade a tím mnohdy bizarnější a esoteričtější jsou obory, do nichţ chce proniknout. Zatímco SJ jsou poháněni tím, co by měli, co se sluší dělat, jsou NT hnáni vpřed tím, co by měli umět a znát. Nosí v hlavě obrovský seznam poloţek, z něhoţ si jen mučivě pomalu mohou odškrtávat. Na tento seznam mají sklon přidávat další a další dovedností, aniţ by kdy nějaké vymazali jako nedůleţité či nepodstatné. NT jsou si neustále vědomi svých nedostatků a své nedokonalosti. Kritiku, která na to poukazuje, přijímají s jakousi nadřazenou a mírně pobavenou nelibostí, kterou ve větší (extraverti) či menší (introverti) míře dávají najevo. O tom, zdali přijmou a vezmou váţně, rozhoduje jejich názor na kvalifikovanost toho, kdo takovouto kritiku vysloví, nakolik je ten či onen vůbec "oprávněn" je hodnotit. S touto náročností na osobu kritika souvisí i jejich hluboce zakořeněná - a od útlého věku projevovaná - neochota bezvýhradně přijímat názory i těch nejuznávanějších a nejšiřeji respektovaných autorit. To, ţe kdosi něco prohlásí nebo projeví názor na to či ono, nechá NT chladnými, bez ohledu na to, jaké postavení onen člověk zaujímá, jaká je jeho reputace či titul. Výroky NT nespojují s jejich nositeli, ony samy musí obstát před soudem logické čistoty, vnitřní bezrozpornosti, verifikovatelnosti (popř. falzifikovatelnosti), a v neposlední řadě i intelektuální elegance. "Já vím, ţe to tvrdil i Einstein," odtuší NT. "Ale i ti nejlepší se mohou někdy mýlit." Ve skrytu duše by však byli potěšeni, pokud by se vyskytl někdo, kdo by se nemýlil nikdy. Tento rys jejich povahy, spočívající v neochotě podřizovat se autoritám, vede často k tomu, ţe NT bývají ostatními vnímáni jako individualisté a lidé se sklony k přezíravé aroganci. NT jsou občas pronásledováni pocity, ţe v tom, na čem jim záleţí, jsou stále na pomezí selhání a krachu. Tentokrát se konečně provalí má nedokonalost, má nedostatečná znalost či dovednost, ostatní ji odhalí a prohlédnou a bude ostuda a skandál. To, co jsem se dodneška stačil naučit, se teď ukáţe jako neodpovídající, nevhodné pro tuto situaci a nastane trapný konec. Ustavičná sebepochybnost neustále hryţe jejich nitro, tu skrytěji, tu otevřeněji a tuto bolest lze zmírnit a potlačit jenom dalším a dalším sebezdokonalováním. Tato vnitřní nejistota někdy NT brání (zejména, jde-li o NTP) se včas rozhodnout a jednat proaktivně, dostatečně asertivně, samostatně zahájit nějakou činnost, převzít na sebe iniciativu a odpovědnost. Jejich schopnost nazírat na vše z různých a protichůdných hledisek můţe v kombinaci s touto vnitřní pochybností a nejistotou vést k tomu, ţe bývají na čas téměř paralyzováni. Tyto temperamenty se nikdy nedomnívají, ţe jíţ umějí a znají dost, ţe tento jejich poslední výkon byl perfektní, jakkoli byl druhými oceněn a aplaudován. Vědí, ţe je tu prostor pro zlepšení a jak je tento prostor velký. Tato jejich nezáviděníhodná vnitřní situace bývá soustavně dále zhoršována tím, ţe NT na sebe kladou stále vyšší nároky. Příště musí být lepší neţ minule. Tento trend k neustálému "zpevňování vlastních norem" nebere ohled na to, jak skutečně dobrý ten poslední výkon byl; je spíše pravidlem neţ výjimkou, ţe nejvíce si NT zvyšují laťku ve chvíli, kdy podali i na svoje náročné poměry mimořádný výkon, a tím si vytvářejí ještě náročnější podmínky, neţ by nezbytně "museli". To vede k tomu, ţe v procesu sebezdokonalování, ať jde o práci, hru nebo zábavu, si NT nikdy neberou "dovolenou", nikdy si neoddechnou a nepromeškají ţádnou příleţitost k seberozvoji, coţ čas od času vede ke střetu se zájmy jejich bezprostředního okolí a jejich nejbliţších. Pro NT jsou práce a zábava stejně důleţité. Podívejme se na to, jak k obojímu s plnou váţností, tedy způsobem, který by mohl být příznačný pro NT, přistupoval např. Ernest Hemingway (i kdyţ slavný autor NT nebyl). Objednal si další skotskou a půl zeleného citrónu, který si sám vymačkal. "Práce mi jde. Napsal jsem šest povídek... a chci pokračovat v psaní tady. Lovecká sezóna začíná čtrnáctého října, takţe bychom jim mohli dát pocítit ţihadla dvou ostrostřelců z amerického Západu. Georges uţ pracuje na dostihách v Auteuil a já mu před odjezdem předběţně poskytl finance... " Zapomněl jsem uţ, jak Ernest nedůvěřuje náhodě a jak plánuje zábavu stejně váţně jako práci, protoţe obojí pokládá za stejně důleţité proto, aby se člověk cítil dobře. Někdy je aţ zvláštním způsobem dojemné pozorovat NT při hře. Rozumově vědí, ţe zábava je nutnou rekreační činností, a proto si ji NT (zejména NT1) naplánují. Při ní si však ukládají stejné nároky jako při práci. Neustále se zlepšují, vztekají se nad svými chybami a nepřestávají usilovat o dokonalost, takţe jsme často na pochybách, jakou úlevu a oddech jim tato činnost vlastně přináší. V kartách nebo v tenise musí vyhrávat, při opalování být vzorně zlatohnědí, v divadle se trápí, jak málo

13 toho vědí o autorovi i o reáliích doby, do níţ je hra zasazena, na dovolené by měli vidět všechny významné památky. Trápit se mohou i tím, ţe se trápí místo toho, aby se bavili, jak bylo původně v plánu. Moţná více neţ kterýkoli jiný temperament ţijí NT svou prací, svým povoláním. Práce i hra se vykonávají se stejným zaujetím. Nejhorším trestem pro NT je odsoudit je k nečinnosti. Práce je jejich naplněním. Nepracují ale především proto, ţe výsledek nebo proces jeho dosaţení by jim přinášely samy o sobě uspokojení a potěšení. NT vábí na práci to, ţe činnost je příleţitostí ke zlepšení, zdokonalení. Současně je také důkazem a potvrzením jejich znalostí a dovedností, které ta či ona práce vyţaduje. To, co dělají, musí být v souladu s vesmírnými zákony, musí jich dovedně vyuţívat, tak jako např. při cestě člověka na Měsíc. A tak Apollo 11 cestovalo ze Země... a byla to cesta, která na jedné straně nepředstavovala nic víc neţ pout těmi nejjednoduššími zákony zrychlení klasické fyziky, ale na druhé straně představovala opravdové vyvrcholení té nejlepší a nejsloţitější techniky. Ano, Apollo 11 po této pouti ze Země na zemskou oběţnou dráhu a z oběţné dráhy (prostřednictvím posledního záţehu) na translunární dráhu... teď obrátilo nos k Měsíci (či spíše směrem k místu dostaveníčka, kam obíhající Měsíc za tří dny dorazí) a kdyţ dokončilo poslední záţeh třetího stupně, zamířilo rychlostí kilometrů za hodinu... směrem ke vzácným chrámům fyziky, z nichţ v kaţdém je uloţen ve svatyni jeden zákon a člověk můţe pozorovat jeho čisté důsledky. Nyní kosmická loď se všemi motory vypnutými vyplula k Měsíci, zvedla se vlastní setrvačností proti všem uvolňujícím se poutům zemské touhy stáhnout všechna letící tělesa k sobě. Apoll0 11, svítivý templář slitiny, stoupalo ve vší nádheře vzhůru jako čistý důkaz Newtonových pohybových zákonů... pohybovalo se polovinou, čtvrtinou a nakonec desetinou své největší rychlosti, a jak stoupalo vzhůru, aby uniklo zemské přitaţlivosti, vstoupilo do nového pole přitaţlivosti měsíční. Bylo jako míč, který se kutálí vzhůru do kopce - pokud se dokutálí aţ na vrchol, skutálí se na druhou stranu bez ohledu na to, jak pomalu se kutálel přes vrchol. (... ) (K)osmická lod:.. konečně překonala poslední slábnoucí volání Země a překulila se přes okraj mísy měsíční přitaţlivosti, kdesi v neoznačeném bodě asi kilometrů od Země. A počítače se ve svých výpočtech překulily s ní. Nyní táhla síla měsíční přitaţlivosti kosmickou loď se třemi muţi blíţ a blíţ, nyní začal sestup na Měsíc. Dráha Apolla 11 byla skutečným triumfem elegance myšlení typu NT! NT usilují svým prométheovským způsobem vdechnout oheň pochopení do čehokoli, co učiní předmětem svého zájmu, co uznají za hodné své pozornosti. Proto si libují ve vyvíjení různých modelů jakoţto posledních přípustných zjednodušení reality, v nichţ jsou ještě zachovány její vlastnosti a vztahy, ve zkoumání myšlenek a nápadů a v budování systémů. Proto tendují k povoláním a zaměstnáním, které jsou opřeny o objevování, formulování a aplikaci vědeckých principů. Jak uţ jsme si řekli, přitahuje je věda, technika, filozofie, matematika, teoretická fyzika, logika, jsou konstruktéry a architekty, pracovníky výzkumu a vývoje, manaţery, ale i kriminology, finančními analytiky. Naopak je nepřitahuje práce v personalistice, přímém prodeji, public relations, ale ani v údrţbě a opravárenství, kancelářská práce či místo v některém odvětví zábavního průmyslu. Na místě, pro něţ se rozhodnou, budou pracovat svědomitě a brzy si osvojí vše, co je třeba ke kompetentnímu výkonu. Lidé temperamentu NT jsou otevření ke změnám. Někdy mívají sklon změnit uspořádání svého okolí od přestavění nábytku aţ po výstavbu nových budov či dokonce nového města. Rádi popřávají sluchu a pozornosti novým myšlenkám a nápadům, jsou schopni dobře přijímat nové postupy a vyrovnat se s novými předpisy, ale pouze tehdy, uznávají-li, ţe jim dávají smysl a ţe jde o změnu k lepšímu. Jsou schopni nezaujatě vyslechnout protichůdná stanoviska a názory a nestranně posoudit soupeřící náměty. Neustále mají vysunuty antény vůči novinkám a vysoce hodnotí u sebe i u ostatních sebekázeň, inteligenci a vůli. "Ten na sobě zapracoval," je jedno z největších ocenění, které můţe NT na něčí adresu vyslovit. I kdyţ se ostatním mohou NT zdát chladní, odtaţití a moţná i tajemní, jsou schopni jednat velmi přímo a nedvojznačně. Tento dojem můţe vyplývat z toho, ţe je pro ně charakteristický odpor k redundanci, k nadbytečnosti. Jejich komunikační projevy mají sklon být sevřené aţ úsečné, kompaktní, úsporné a přísně logické. Mají vrozený odpor k vyjadřování toho, co pokládají za zřejmé. A tak svá sdělení váţí na lékárnických váhách, s tím, co "je obecně známo" a co beztak "kaţdý samozřejmě ví". Problém je někdy v tom, ţe pokládají za samozřejmost to, co mnozí lidé za zcela jasné nemají. Nedělají to proto, ţe by něco chtěli tajit, ani proto, ţe by své posluchače podceňovali, ale naopak proto, ţe by je rádi povaţovali za sobě rovné. V souladu se zásadou " podle sebe soudím tebe" předpokládají, ţe by takovými "trivialitami" s é posluchače nebo čtenáře nudili právě tak, jako by ony nudily je. Ve své úsporné, a mohli bychom říci i hyperracionální komunikaci, mají sklon přehlíţet nonverbální vodítka a nápovědy, jak směrem od sebe k ostatním, tak i opačném. Ve výběru slov se snaţí být co nejpreciznější a totéţ očekávají od

14 ostatních, jejich očekávání však bývá opakovaně zklamáváno. Ostatní tuto jejich "přednost" naopak často vidí jako příliš "suchý" projev. Partneři typu NT to nemívají vţdy lehké. Často se jim zdá, ţe NT nedbají o jejich blaho, ţe na ně vůbec nemyslí a ţe jsou jim zcela fuk ony nesčetné podstatné maličkosti, které činí ţivot v rodině a v partnerském vztahu plný, klidný a spokojený. NT skutečně kontrolují vnější projevy svých emocí a často jenom jejich oči prozradí, co skutečně uvnitř proţívají. NT, zejména INT, jsou zdrţenliví v navazování známostí, kontaktů a partnerských vztahů. Málokdy jednají z okamţitého popudu. Raději si věci důkladně promyslí a teprve potom se rozhodnou do vztahu investovat. Pokud se záleţitost z jakéhokoli důvodu nevyvede, mají NT sklon pokrčit rameny a odkráčet středem, pravděpodobně jenom s malým pocitem lítosti. Nicméně rozhodnou-li se NT jednou, ţe potkali toho pravého nebo tu pravou, pak zpravidla svůj závazek nemění a své volbě dostojí, samozřejmě za předpokladu, ţe jejích city jsou opětovány. Vztah se pak většinou odvíjí způsobem, který NT předvídali: rozhodnou-li se pro dlouhodobý vztah, vydají se na dlouhou cestu, mají-li za to, ţe nebude mít trvání, investují krátkodobě. Keirsey a Batesová uvádějí zajímavý postřeh. U NT se prosazuje pozoruhodná dynamika: jde-li podle nich o dlouhodobý vztah, nepovaţují NT za důleţité tuto okolnost nijak zvlášť zdůrazňovat, protoţe ji pokládají za samozřejmou. V případě krátkodobého vztahu však mají sklon se několikrát a opakovaně ujistit, ţe druhá strana je s tímto aspektem skutečně srozuměna.' V kaţdém případě se NT snaţí dostát svým závazkům, byť se třeba vztah uspokojivě nevyvinul v něco, co původně plánovali a očekávali. Jenom zřídka budou za této situace NT nahlas vyjadřovat své zklamání a nespokojenost. NT totiţ z neshod většinou neviní své partnery. Na to, co je potřeba vykonat, zpravidla pohlíţejí jako na svou osobní povinnost a bez velkých řečí a gest si na sebe naloţí více a nečekají za to nějaký mimořádný vděk nebo ocenění. Jedním z důvodů pro takovéto jednáni je i to, ţe v osobních konfliktech si na rozdíl od věcných sporů příliš nelibují. Jakkoli jsou jako ryby ve vodě v intelektuálních půtkách a odborných disputacích, osobně zabarvené hádky a rozmíšky na emocionální úrovni na ně působí zhoubně a pokud moţno se jím vyhýbají. Většinou je příliš nezajímají materiální statky a nehromadí hmotné bohatství. Spokojí se tudíţ s poměrně skromným komfortem, i kdyţ své "pohodlíčko" také mají rádi. Majetek, vlastnictví pro ně nejsou cílem samy o sobě, a proto je příliš nemotivují. Z toho důvodu jsou schopni odmítnout i finančně velmi lákavé nabídky, pokud nenabízejí vzrušení, výzvu, eleganci, moţnost se něco nového naučit apod. - někdy k zoufalství svých partnerů. Esteticky jim zalahodí automobilový veterán, tradiční dvojplošník, hezký obraz čí socha, ušlechtilá keramika, většinou bez ohledu na to, zda daný objekt sami vlastní nebo nikoli. To také můţe některé jejich partnery dráţdit: nedokáţí někdy pochopit, z čeho pramení odtaţitost NT ve vztahu k věcem. Můţe se to také promítnout i do neshod ohledně rozdílného zájmu akumulovat materiální bohatství nad rámec určitého rozumného komfortu, jistoty a bezpečí. Občas sice NT mívají záchvaty touhy po bohatství a majetku a navštěvuje je pocit, ţe "vlastně nic nemají" a "nic si neuţili", ale ty mívají trvání podstatně kratší, neţ je doba nutná pro naplnění takových tuţeb. NT však mají jednu slabost: jejich zdrţenlivost se nevztahuje na knihy a další objekty, které představují zakonzervovanou moudrost a intelekt, a tak např. neúnavně shánějí poslední verze svých oblíbených počítačových programů čí nejnovější rozšířená vydání respektovaných knih. Příbytek i pracoviště NT tak bývá lemováno řadami kniţních hřbetů a mnoho dalších exemplářů se (ovšem jen zdánlivě) povaluje kolem. Jejich protějšky, zvláště nejsou-li sami NT, si nejednou připadají zanedbávány na úkor světa teorie, techniky, intelektuálního rozvoje a esoterických spekulací. Někdy se zdá, ţe ţivot rodiny a domácnosti jaksi plyne mimo ně, ale pokud se jim záleţitosti domova a jejich nejbliţších vhodným způsobem připomenou a v pravou chvíli předestřou, většinou se o ně začnou doopravdy zajímat - alespoň na čas. Totéţ platí i o jejich pracovních záleţitostech a podřízených. Jejich neláska k nadbytečnostem můţe vést k potíţím např. v partnerských vztazích a rodinném ţivotě, kdy mají pocit, ţe nemusí svým blízkým "ustavičně opakovat", ţe je mají rádi. NT je mají rádi, trvají na tom, co jim v této věci před léty řekli a od té doby se přece na tom nic nezměnilo. Pokud by nastala změna, upřímně by jim to přece bez prodlení sdělili. Stále a znovu jsou udivováni tím, jak to, ţe jejich jednáni vyvolává u druhých opakovaně pocit, ţe je jiţ nemají rádi a ţe je zanedbávají. Chování NT a jejich upřímnou antipatii k redundanci můţe ilustrovat chování mého přítele v hospodě. Dal si první pivo. Kdyţ jej vypil, číšník se optal, zda si dá další. "Ano", odvětil. Kdyţ dorazil ten dobrý muţ se třetím pivem a stejným dotazem, dostalo se mu odpovědi zpod udiveně zdviţeného obočí: "Samozřejmě, aţ do odvolání." NT jsou někdy vystaveni nebezpečí, ţe se ocitnou sami, izolováni od ostatních ve slonovinové věţi intelektuální preciznosti a logické bravury, stranou od světa, který ostatní definují jako realitu. Z NT se nejsnáze stávají excentričtí géniové typu Einsteina, o němţ se vyprávějí barvité historky, jak šel do práce v domácích pantoflích, jindy bez ponoţek nebo alespoň s kaţdou jinou, bez tkaniček a kdyţ

15 chtěl zavolat domů, musel se zahloubat nad telefonním seznamem, protoţe si nepamatoval číslo; doopravdy byl prý schopen komunikovat jenom s velmi omezeným okruhem sobě rovných. Nebezpečí, které je s tímto syndromem génia spjato, spočívá v tom, ţe hodnotu jejich skvělých výtvorů ostatní lidstvo pro jejich vrcholně abstraktní formu mnohdy nepochopí, nebo moţná je nikdy ani nebude s to, či ochotno vyslechnout. Pro NT je typická silná orientace na budoucnost a minulost je pro ně něčím, co je mrtvé, doba, v níţ moţná nebyli vţdy zcela "při vědomi" a kdy by moţná jednali jinak, kdyby tenkrát věděli, co vědí, znají a umějí nyní. Zajímavé jsou pro ně moţnosti a to, co se můţe stát. Minulostí se nehodlají zabývat nad rámec moţných poučení z dějin a trendů do budoucna. Vědomě nebo nevědomě se řídí poučkou, ţe historie se nejdříve odvíjí jako drama, opakuje se však jako fraška. A fraška je něco, čeho se NT střeţí a v čem rozhodně nechtějí účinkovat. Jejich krédem je, ţe jenom hlupák se dvakrát spálí o stejná kamna. Na první chybu by nejraději co nejrychleji zapomněli. Splést se ale dvakrát v téţe věcí je pro ně prostě hrozné a neomluvitelné - u druhých í u sebe. NT jsou na sebe v tomto ohledu obzvláště - někdy aţ skoro patologicky - přísní. Mít svědky svého selhání, zejména jde-li se o nějakou logickou úlohu, je pro ně obzvláště poniţující a NT se vyrovnávají s takovou situací nejtíţe ze všech temperamentů, s těţkostmi, které jsou pro jiné sotva pochopitelné. Někdy jsou kvůli tomu pokládáni za ješitné a pošetilé lidi, ale není to pravda. Jde jim totiţ o hluboké pochopení principů a podstaty, přičemţ chyba znamená, ţe se jich ještě dostatečně nezmocnili. Lidé temperamentu NT se snaţí přijít věcem na kloub, zařadit jednotlivé konkrétní věci a jevy do širšího teoretického a vztahového rámce. Mají sklon stále se tázat po motivech a skrytých silách a neustále se je snaţí zasadit do nějakého širšího systému. Někdy jsou touto duševní činností tak zaměstnáni, ţe opominou danou situaci skutečně proţít; tolik se snaţí pochopit, co se děje, právě kdyţ se to děje, ţe danou věc vlastně propásnou. Jejich role účastníků je překryta rolí pozorovatelů, kteří se na situaci i sebe sama a dívají z jakéhosi pomyslného obláčku. Tento odstup a rezervovanost jim ovšem nebrání, aby se v situaci potom nějak angaţovali. Protoţe ji však plně "neproţili" a protoţe jejich pocitová (F) stránka nebývá vţdy plně rozvinuta, stane se to někdy způsobem, kterého pak litují. To se můţe týkat jak volby zaměstnání, tak i ţivotního partnera rozumově jim dané rozhodnutí "sedí" v tom smyslu, ţe nenacházejí logický rozpor, pocitem však tuší, ţe něco "nehraje". Protoţe však pocitům neumějí a nejsou vţdy ochotni naslouchat, mohou udělat chybu, kterou pak těţko odčiňují. S tím souvisí i další rys jejich povahy: bez zlého úmyslu mohou být necitliví a nevnímaví vůči emocionálním stavům jiných a zbytečně chladní v mezilidských vztazích. Někdy si v přítomnosti NT, který má takovouto náladu, můţeme připadat jako ţe "neexistujeme". To můţe vést k nenadálé revoltě doma i v prácí, ke snaze osobně NT ublíţit s cílem nějak jej vyburcovat a přinutit je "konečně projevit alespoň nějakou emoci". Takováto protiakce je většinou zastihne naprosto nepřipravené a zcela ohromené, skoro aţ ublíţené. Je-li však potřeba, umějí být NT sţíravě uštěpační a ţiletkově ostří a řízní. Většinou si v tom však nelibují, snad jen v přátelských intelektuálních disputacích, kdy je emocionální stránka situace pod kontrolou. Snad ţádný jiný temperament nevyjadřuje dilemata naší civilizace a naší doby lépe neţ Prométheovský mýtus. Prométheus "páchal" dobro a slouţil tomu, v co věřil, ţe je pokrok, aniţ se ptal jedněch či druhých a stihl jej za to trest v podobě přikování na skálu, kde mu orel kaţdý den trhal játra. Je nositelem doktríny technického pokroku, jejíţ dvojsečnost můţe ohrozit jeho samého i ty, jimţ má původně slouţit Apollónský temperament Postihnout charakteristické rysy Apollónského temperamentu není snadné. Jsou to typy s prvkem intuice (N) a cítění (F): INFJ, ENFJ, INFP a ENFP Tam, kde ostatní tři temperamenty sledují své specifické, avšak vcelku snadno uchopitelné cíle, jsou NF typičtí svou zvláštností a výjimečností. NT, SJ a SP jsou schopni navzájem své cíle pochopit, by t ne vţdy sdílet. NT si např. umí rozumově vysvětlit touhu SP po svobodě a volnosti, i kdyţ jemu samému mnoho neříká, a totéţ platí o jeho vztahu ke snahám SJ po postavení. Podobně SJ obdivuje schopnosti NT umět spoustu věcí a někdy by chtěl být velkorysý jako SP Všem společně i kaţdému zvlášť však zůstává zahalen tajemstvím svět NF a NF nedokáţe pochopit, za čím se pachtí ostatní. Pro NF je totiţ nejdůleţitější sebereflexe a proces osobní proměny, proces "stávání se něčím".

16 Zatímco SP, SJ a NT jsou v různé míře víceméně schopni jít za svým cílem přímo a kdyţ se jednou rozhodnou vyvinout k jeho dosaţení značné úsilí, je NF v jiné situaci. NF kolem svého cíle, kolem toho, čím by měl být, obchází, jen zdráhavě se k tomu přibliţuje, protoţe jeho dosaţením jej vlastně zruší. "Jak dosáhnout cíle, kdyţ cílem je mít cíl?", táţe se NF sám sebe mučivě. Keirsey a Batesová charakterizují NF jako člověka, jehoţ skutečné já spočívá v hledání vlastního já, pro něhoţ smyslem ţivota je mít smysl ţivota. A protoţe je v ustavičném procesu stávání se sama sebou, nikdy se sám sebou stát nemůţe, protoţe dosaţením cíle jej vlastně rušíme a popíráme.' Přibliţují tento stav citátem ze Shakespearova Hamleta: Ţít či neţít - to oč tu běţí: zda je to ducha důstojnější snášet střely a šípy rozkacené sudby, či proti moři běd se chopit zbraně a skoncovat je vzpourou. Zemřít - spát - nic víc - a vědět, ţe tím spánkem skončí to srdcebolení, ta stará strast, jeţ patří k tělu, to by byla meta ţádoucí nade všechno. Zemřít - spát - spát! Snad i snít? A, v tom je právě háček! To, jaké sny by se nám mohly zdát v tom spánku smrti, aţ se těla zbudem, to, to nás zaráţí... a podniky, jeţ mají spár a spád, se pro ten ohled vychylují z dráhy a tratí jméno skutku. Rozervanost této povahy nebyla snad nikdy lépe vyjádřena, i kdyţ ne u kaţdého, jemuţ vyšla v dotazníku kombinace NF, se jistě nevyskytuje takto vyhraněně a nejde do takovéto hloubky. Vykonat skutek, něčeho dosáhnout, něčím se stát, je popřením dosavadního stavu. Pouze být, neučinit nic, je však přetvářkou, a tedy popřením bytí samého. Člověk se stane sám sebou teprve tehdy a jenom tehdy, kdyţ se sám nezmění. Tento paradox řeší NF celý ţivot. Někteří se s ním vypořádají, jiní nikoli. Ti úspěšní dojdou štěstí, ti druzí budou celý ţivot trpět, jako trpěl nebohý Hamlet, kralevic dánský. Nemusíme ale chodit aţ do Dánska a hluboko do historie. Lidé typu NF jsou mezi námi zde a nyní: Dneska ráno jsem si sedl k počítači a nadepsal si velký titulek: Jak dál?... To je ta otázka. Mám zásadní pocit, ţe to málo, co se mi podařila udělat, můţu prohospodařit. Trýzním se otázkou, jak to všechno pojmout líp, a cítím, jak mi čas utíká mezi prsty, aniţ bych ho smysluplně zuţitkovával. Mám sklon k permanentní, dost bolestné sebereflexi. ( ) Perou se ve mně dvě věci a já mezi nimi hledám vztah. Za prvé chci točit a udělat v umělecké sféře něco zásadního. Říkám si, ţe talent, který moţná mám - a nevím, zda jsem si ho zaslouţil nebo dostal darem - mám povinnost zúročit. Je to i v důsledku toho obrovského tlaku okolí. Kdyţ jdu někam do společnosti, absolvuji desítky velmi dobře míněných dotazů, co chystám, co budu točit, kdy začnu s tím celovečerákem a tak dále. Byt to ti lidé nemyslí špatně, jako by do mě píchali ţhavým ţelezem zasyčím a stáhnu se do sebe. Vím, ţe to není v pořádkou, ale souvisí to i s tou druhou věcí ve mně. Poslední dobou stále víc pociťuji relativitu vůkolního světa a našeho bytí v něm... neustálý svár mezi světským usilováním a inklinací k duchovní sebeočistě. Osobnosti temperamentu NF mívají od útlého věku dar řeči. Jako děti začínají první mluvit a zejména rodiče jejich extrovertní odnoţe mají pocit, ţe nikdy nezavřou pusu. Mají také kouzlo, jimiţ jsou schopni připoutávat druhé. Maji dar být společenští a dobře vycházet jak s dospělými, tak s ostatními dětmi, INF trochu méně neţ ENR Jejich láska ke slovu můţe někdy vést k tomu, ţe si vymýšlejí a barvitě vyprávějí nejrůznější příhody a historky, které se pak mohou ukázat bud jako zcela nepravdivé, nebo alespoň značně přibarvené. Někdy jsou pak obviňováni ze lţi. Takové nařčení je však nespravedlivé: vţdyť pouze pouţili svoji představivost. Jako děti jsou nesmírně citliví na emocionální odmítnutí a konflikty a tuto vlastnost si uchovávají do dospělosti. Nesmírně špatně snášejí rodičovské rozpory a hádky. Dlouhodobé a jakoby nikdy nekončící konflikty u nich mohou vést ke klinicky zjistitelným psychickým poruchám, např. autismu. Hluboce se identifikují s jinými lidmi, včetně kniţních postav, např. z pohádek. Princové a princezny jsou pro ně reálnými bytostmi, stejně jako draci a jeţibaby. Nevadí jím číst jedny a tytéţ příběhy a pohádky znovu a znovu, protoţe v nich nacházejí stále nová dobrodruţství a záţitky. Jejich kladný vztah k lidem a prostředí se projevuje í v tom, ţe jako hračky mají nejraději postavičky, loutky a zvířátka, které v jejich rukách nabývají hlubokých významů, zcela jasných identit a hrají důleţité role. Na rozdíl od temperamentů NT se je nesnaţí objasnit a pochopit, ale mnohem spíše je opřádají mnoha historkami a příběhy. Děti temperamentu NF nemají příliš v lásce nejrůznější soupeření a soutěţe. Těţko snášejí, ţe někdo je vţdy poraţený; je-li ono vítězem, je mu líto těch, kteří prohráli, a prohraje-li samo, není na tom o nic lépe. Kdyţ uţ se mají účastnit nějaké takové akce, dají přednost kolektivnímu sportu. Na základní škole zaţívají podobné pocity jako NT, totiţ jakýsi proţitek výjimečnosti, který se můţe rozplynout aţ na vyšších stupních škol. Tak,jako umějí vášnivě obdivovat a později milovat,jsou i schopni odmítat a nenávidět, někdy doslova aţ za hrob.

17 Doma, ve škole i v práci bývají NF vynikající a příjemní společníci a diskutéři. Dobře se jim vede v demokratickém klimatu, které často aktivně pomáhají rozvíjet a vytvářet. Podobně jako NT jim nesvědčí výuka, při níţ je nutno sedět tiše v lavici, poslouchat výklad učitele a promluvit jen na vyzvání a jen přímo s pedagogem. S posvátnou váţností přijímají a dávají sliby. Nedodrţet slovo je jedním z nejtěţších prohřešků. Kaţdý nesplněný slib berou velmi osobně a hluboce je zasahuje. Opakuje-li se taková situace vícekrát, můţe vést k psychickým poruchám vyznačujícím se někdy fyzickými, např. zaţívacími, potíţemi. Jak jiţ bylo řečeno, mnozí NF mají mimořádný jazykový talent. Svou mateřštinu ovládají mazlivě a virtuózně a většinou jim nedělá potíţ učit se i řeči cizí. Souvisí to také s jejich snahou být sami sebou, coţ je jednou z nejsilnějších motivačních sil NF. Hledání sebe sama, pout za vlastním já, za sebeaktualizací je jejich údělem. A pro ně dvojnásob platí "Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem". Jsou známi takoví NF, kteří s novou řečí nalezli novou, přiléhavější identitu a někteří se do příslušné země i nadobro odstěhovali nebo si v ní byli schopni zařídit dlouhodobé vztahy s častými pobyty. NF mají nezřídka pocit, ţe jsou vyvoleni, ne vţdy však přesně vědí k čemu. Zjistit to a vykonat je jejich posláním, teprve tím nabudou své vlastní jedinečné identity. Toto hledání bez konce v nich zanechává pocit provinění, protoţe se jim zdává, ţe tím, čím jsou nyní, je méně, neţ čím by měli být. A tak bloudí kříţem kráţem, někdy duchovně, někdy psychologicky, někdy profesně, někdy fyzicky krajinami ţivota a smrti a hledají, kde a jak by ukojili svůj hlad po jedinečnosti a konečné jednotě bytí se sebou samými. Tou dobou se v mém kaţdodenním ţivotě uhnízdila myšlenka na smrt. Odhadoval jsem, kolik let mi ještě zbývá do konce. Pátral jsem po lidech v mém věku, kteří uţ byli mrtví. A mučil jsem se představou, ţe nebudu mít čas svůj úkol dovršit. Jaký úkol? O tom jsem nic nevěděl. Upřímně řečeno, stála má dosavadní činnost za to, abych v ní pokračoval? Ale to nebylo to hlavní. Posedal mě směšný strach, představa, ţe člověk nemůţe zemřít, dokud se nepřizná ke všem svým lţím... V té době jsem nevěděl jak na to, a mučil jsem se. Lidé temperamentu NF nechtějí být bezejmenným zrnkem písku na poušti. Nechtějí být jedněmi z davu, jednou tváří z tisíce. Taková existence pro ně nemá smysl, to by raději nebyli vůbec. Chtějí, aby po nich něco zůstalo". Jejich činy jsou míněny jako jedinečné příspěvky čemusi a jsou orientovány k tomu, aby si jich ostatní všimli. Málo věcí a skutků je v jejich světě tím, za co se vydávají. Vše, co dělají, má nějaký význam, někdy nápadnější, někdy skrytější symbolickou hodnotu. Vše je současně gestem. NF se trápí tím, jak si ostatní budou jejich činy vykládat. Chtějí, aby byli obdivováni, oceňováni, nebo alespoň vzati na vědomí. Pro NF je nezájem největším trestem a příkořím. Reakce ostatních jsou pro ně nekonečným zjemňováním definice jejich identity, krůčky na pouti k vlastnímu já, ozvěnami slepecké hole,jíţ oťukávají a ohledávají svou cestu. Seberealizace znamená pro NF integritu a ta je dána jednotou, vnitřní konzistencí. Paradoxem jejich ţivota je, ţe vystupuji pro druhé, ţe jsou stále na jevišti, ale v pravém slova smyslu nehrají, nepředstírají. Je proti jejich přesvědčení a proti jejich pravé přirozenosti nasazovat si masku, hrát jinou roli neţ svou vlastní, neţ sebe sama. Mohou se stylizovat, ale upřímně, s cílem zvýraznit některé rysy své skutečné osobnosti, být v souladu se svým vnitřním "já". Integrita pro ně znamená komunikaci skutečně zevnitř, z hloubi vlastní osobnosti. Přetvářka, leţ, faleš, podvod je pro ně zrada především na nich samých, ztráta sebe sama, "ţivot ve lţi". Touha NF zapsat se do historie a paměti lidí je vedena právě touto jejich snahou o dosaţení integrity. Nepřekvapí nás proto, ţe mají sklon proţívat ţivot jako drama, jako divadelní hru, v níţ kaţdé setkání, kaţdá naráţka, kaţdá vyřčená věta má svůj význam, svou interpretaci. To můţe být dvojsečné jak pro lidi, s nimiţ se setkávají, tak i pro NF samé. Do kaţdého setkání i vztahu jsou totiţ schopni vnést atmosféru nějakého výjimečného významu, vyššího smyslu, který tam ale vůbec nemusí třeba být, anebo který ostatní účastníci nevnímají nebo nejsou schopni či ochotni pochopit. V nepříznivém případě pak NF mohou působit jako hystrióni, kteří přehrávají a dramatizují kdejakou "prkotinu", jako lidé, kteří se nechávají stále něčím unášet a omračovat, dodávají i běţným událostem rozměry, které jim nenáleţejí a nestojí oběma nohama na zemi. NF jsou velmi vnímaví a citliví vůči i nejjemnějším nuancím ve verbální i nonverbální komunikaci, metaforám v gestech i mluvě a jejich antény jsou schopny zachytit i velmi subtilní změny v atmosféře. Pokud někdo na tomto světě zemřel pro lásku, byl to se vší pravděpodobností člověk temperamentu NF. Romeo a Julie se nemohli smířit s vyhlídkou ţivota bez druhého, a proto raději volili smrt jako symbolické řešení jejich vzájemného vztahu. NF bývají nevyléčitelnými romantiky a stále - alespoň ve skrytu - rozvíjejí romantické vztahy. Jako partneři jsou vnímaví, vciťující se, něţní, často svou lásku vášnivě vyjadřují slovem i skutkem. Jejich nadání k výmluvnosti jim umoţňuje barvitě vyjevit kaţdé hnutí jejich nitra a kaţdou nuanci jejich citu. Dokáţí k tomu vyuţít poezie převzaté i

18 vlastní, hudby nebo citátů. Často věří, ţe jejich láska bude skutečně trvat aţ za hrob, ţe nikdy nezemře. Být dobrým a milujícím partnerem či partnerkou je podstatnou součástí jejich ţivota. Jsou lidmi, za nimiţ se dá nejsnáze přijít, byl-li na nás ţivot zlý a nespravedlivý. NF dokáţí ze všech nejlépe poskytnout lidské teplo, útěchu, podporu a pochopení. Nemají v těchto situacích sklon podlehnout pokušení poukazovat na naše chyby, jimiţ jsme si sami nepřízeň osudu vyslouţili. Jsou vynikající ve vyhmátnutí pozitivních stránek v lidech a nijak touto svou schopností nešetří. Podobně jako SP jsou NF virtuózové ve vyjadřování svých citů prostřednictvím darů. Jejich dary budou asi o něco osobnější a nabité symbolikou tohoto jedinečného vztahu, v jehoţ rámci se odehrávají. Sotva kdy zapomenou na nějaké výročí, narozeniny nebo jmeniny či jinou významnou příleţitost v ţivotech blízkých a moţná proto sami velice těţko nesou, pokud na ně zapomněl někdo jiný, zejména někdo, od koho by to nečekali. NF jsou vţdy ochotni investovat do nového vztahu spoustu času a emocionální energie. Ne vţdy jsou však jejich odhady správné a patrně častěji neţ jiné typy se doţívají zklamání, kdyţ jejich očekávání a vstřícnost nejsou opětovány v míře, kterou by oni pokládali za přiměřenou a pro sebe za uspokojivou. Zejména v počátcích nového vztahu není oběti, kterou by nebyli ochotni přinést, a jsou připraveni vydat velké úsilí pro jeho zdar. Jejich štěstím je, ţe pokud se doţijí zklamání, poměrně brzy se vzpamatují a jejich radary zachytí jiný předmět jejich budoucího zájmu. V jejich jednání je jistý rozpor. Pro NF je téměř nemoţné nebýt si vědom psychologických potřeb druhých a téměř vyloučené jim nějakým způsobem nevyjít vstříc. Na druhé straně mají sklon být neklidní a cítit se jaksi svázáni, začínají-li ostatní na nich být příliš závislí. Nic na tom nemění skutečnost; ţe právě oni mohou být za vznik této závislosti odpovědní. V jednu chvíli se mohou projevit nečekaně, aţ téměř krutě, a bez obalu vyzvat druhé, aby se konečně "začali chovat jako dospělí", "postavili se na vlastní nohy" a "přestali se drţet za sukni" a "dolejzat". Pro "příjemce" takovéhoto výbuchu je to zcela nečekané, protoţe si patrně aţ do oné chvíle mysleli, ţe jejich vztah je výjimečný a "jiný". NF to nemyslí tak zle, jak to mnohdy vypadá. Pro ně je to způsob, jak se odpoutat od něčeho, co je svazuje a táhne k zemi, co jiţ nemohou zvládnout a unést. Jejich problémem bývá, ţe mohou v lidech vzbudit očekávání a iluze, které nezamýšleli a které při nejlepší vůli nemohou splnit. Mají dar vyvolat pocit, ţe jejich vztah k tomu či onomu je zcela jedinečný a zvláštní, ţe jde o hluboké porozumění a souznění duší, jakých je v ţivotě málo, aby se nakonec ukázalo, ţe podobných "neopakovatelných" vztahů mají více. Jakmile období prvotních "námluv" skončilo, můţe být pro mnohé bolestným procitnutím zjištění, ţe souţití s NF bude trochu méně romantické, neţ jak si to malovali. To často vede k zahořklosti a pocitům odcizení, které si NF ve skutečnosti nezaslouţí, které jsou však reálné, a s nimiţ je třeba počítat. Zejména pro NFP jsou očekávání, pohrávání si s tím, co by mohlo a můţe být, velmi svůdná a někdy i příjemnější neţ vlastní realizace. Milostná předehra můţe být víc neţ vlastní akt lásky. I kdyţ NF, podobně jako NT, není mnoho - také asi 12 % - mají na své současníky i na budoucí pokolení vliv zcela nepřiměřený četnosti jejich výskytu. Důvodem je, ţe z jejich řad se rekrutují nejvlivnější spisovatelé, dramatici, novináři, charismatičtí politici a básníci, ale také nejúspěšnější trenéři a pedagogové. Ve všech těchto profesích je zastoupení NF téměř výhradní. Jsou to lidé, kteří umějí klást naléhavé otázky po smyslu ţivota, našich vztahů k druhým lidem, o budoucnosti lidstva, otázky, které plní stránky krásné literatury a zní na prknech divadel. Jsou to apollónští NF, kteří vědí, ţe slovo dokáţe být mocnější neţ meč, ale jejich vliv se neomezuje jenom na slova. NF lze často nalézt v povoláních bohatých na osobní kontakty, nejlépe v takové kombinaci, kde mohou vytyčovat pro ostatní směr: psychiatrii a klinické psychologii, poradenství všeho druhu, v církevním kléru, ve školách, ale i v politických stranách, dobročinných organizacích, zejména takových, kteří se nesnaţí postiţeným jenom pomoci, ale přimět je aktivně se se svou situací vyrovnat a zlepšit ji. Mají většinou dar výřečnosti, dokáţí dobře formulovat a jsou schopni psát s lehkostí a elegancí, ba aţ s poetickým nádechem. NF se velmi rádi pozorují a průběţně se hodnotí, často se sami nad sebou trápí. Nejsou ale sobečtí. Vědí, ţe svého naplnění dojdou v pomoci ostatním, v práci pro jiné, ve sledování ušlechtilých cílů. Proto se snadno připojují k různým hnutím, zejména mají-li humanistický, třeba i levicový program. Stejně rychle je však opouštějí, dojdou-li k závěru, ţe to nebylo míněno zcela váţně, nebo ţe se tato hnutí svému původnímu poslání nějak zpronevěřila. Mnoho stoupenců komunistické strany po druhé světové válce, později zklamaných a třeba i perzekvovaných, patří právě do této kategorie. Totéţ lze říci o tzv. muţích Praţského jara i některých osobnostech raného Občanského fóra. Mnozí z nich měnili po čase dresy a vyslouţili si mnoho nepřívětivých reakcí, které nebyly vţdy spravedlivé. Bylo to jednání typické pro NF, kteří upřímně a zoufale hledají smysl a moţnost naplnění svého ţivota a jsou - ve svých mnohdy naivních tuţbách - opakovaně zklamáni a vyklízejí místa kariéristům a cynikům. Tyto temperamenty mají sklon vidět a objevovat v lidech jejich lepší stránky, odhalovat jejích pozitivní potenciál a aktivizovat jej. Proto je přitahují místa, kde mohou předávat myšlenky a formovat

19 postoje jiných. Nepřekvapí proto, ţe je často nalezneme ve školách, kde většinou pak patří k těm učitelům, na něţ se dlouho vzpomíná v dobrém. K učitelskému povolání se hlásí i temperament SJ, dokonce jich zde bývá více, ale ti jsou spíše vnímáni jako lidé, kteří v učení vidí zaměstnání, zatímco pro NF je to poslání. Zatímco SJ tíhnou k technickým a exaktním předmětům a disciplínám, NF rádi působí ve společenských, behaviorálních a humanitních vědách. Učení je pro NF proces, v němţ také mohou nalézat sebe sama, studenti jsou zrcadlem, v němţ se vidí a posuzují. Mohou se ovšem často vyskytovat i v jiných povoláních, která jsou zaměřena na to, aby činila lidi lepšími, šťastnějšími, ohleduplnějšími, chápavějšími a více milujícími. Tomuto cíli jsou ochotni obětovat ohromnou energii a mnoho času, vynaloţit úsilí, za něţ je sotva někdo můţe odpovídajícím způsobem materiálně odměnit. NF se tak mohou jevit jako apoštolové, věrozvěstové a misionáři, kteří s plápolajícím zrakem šíří a prosazují dobro, třeba i mečem a ohněm, je-li toho třeba. Vzpomínaný příklad zklamaných komunistů zde můţe poslouţit ještě jednou. Skutečné temperamenty NF příliš nebaví obchod a podnikání, i kdyţ mnozí jsou v tomto oboru schopní a úspěšní. Rádi pracují (i podnikají) se slovy a myšlenkami, potřebují být v nějaké komunikaci s jinými lidmi, přímo nebo nepřímo. Zatímco SP hrají na jevišti ţivota pomocí svého těla a nástrojů, které vnímají jako jeho prodlouţenou součást (proto ta virtuozita),jsou NF jiní. Pokud SP skutečně hrají v divadle, mají sklon předvádět sebe jako někoho jiného: Vlasta Burian se stylizoval do polohy přednosty stanice, detektiva, generála či úředníka. Ne tak NE U nich je jejich vlastní osobnost podřízena postavě, kterou představují. Příkladem nám budiţ Rudolf Hrušínský, Robert De Niro nebo Čapkův herec Benda: " Panečku to byl herec, " vzpomínal starý Lebduška. "Já ho pamatuju, kdyţ mu bylo asi pětadvacet let. Zatracený kluk, jak ten hrál Osvalda! He, ţe se tam chodili dívat mladí medikové, jak vypadá paralýza? Tehdy hrál poprvé krále Leara; poslouchejte, já ani nevím, jak hrál, protoţe jsem se mu pořád díval na ruce. On vám měl ruce jako osmdesátiletý dědek, takové vyzáblé, vysušené, ubohé ruce... Jak vám sekýroval divadelního krejčího! Já vám nebudu hrát krále, křičel, kdyţ mně dáváte na kabát takové šófl krajky!... Kdyţ měl hrát Othella, tak vám proběhal všechny staroţitnické krámy, aţ našel takový starý renesanční prsten; a ten musel mít na prstě... On říkal, ţe se mu líp hraje, kdyţ má na sobě něco pravého. To ani nebyla hra, to bylo zrovna... převtělení, " řekl Lebduška nejistě, nevěda, uţil-li pravého slova. Pokud je hercem člověk temperamentu SP, nikdy ho nenapadne strachovat se o svou vlastní identitu, SP vţdy zůstává sám sebou a v nejlepším slova smyslu "to hraje". Herec NF nabývá různé identity, na jevišti i mimo něj, podle úlohy, do níţ je právě obsazen. NF totiţ dokáţe bez velkého úsilí být pro kaţdého právě tím, co je od něj poţadováno a očekáváno. Jemu to nepřipadá jako faleš a přetvářka. To, ţe ho kaţdý vidí trochu jinak a všichni dohromady trochu chybně, pro něj můţe být zdrojem tichého vnitřního povyraţení a pobavení, o něţ se rozdělí jenom se skutečně nejbliţšími ve chvilce vzácné sdílnosti. NF to skutečně chce všechno vyzkoušet a moţná, ţe se jednou z oněch postav skutečně stane, bude-li to pokládat za správné. Jestliţe se NT stále hodnotí, zda dosáhli kýţené úrovně dokonalosti ve znalostech, dovednostech a intelektuální bravuře, a vnitrně jsou stále jaksi na pokraji selhání a zmítáni pochybami o svých schopnostech, pak NF proţívají podobný pocit, ale v jiné poloze. Jejich pozornost je obrácena dovnitř, k introspekci. Usilují o to, aby byli schopni lépe si uvědomovat a číst vlastní emoce, aby co nejvíce sníţili prodlevu mezi jejím vznikem a chvílí, kdy ji budou reflektovat a pak ještě jednou ji znova a jinak proţijí. K tomu nelitují ţádného úsilí, a proto zatvrzele docházejí na nejrůznější skupinové seance, studují východní filozofii, přidávají se k různým komunitám či církvím a sektám. Jejich údělem ale je, ţe v mnoha případech mají nerealistické naděje a očekávání a ţe se ve většině případů od všech těchto zájmů a seskupení nakonec zklamaně odvrátí. Místo, aby se cele poddali proţitku, který jim to či ono prostředí nabízí, jsou neustále ve střehu a snaţí se zaslechnout svůj vnitřní hlas, který je konečným soudcem v tom, zdali je tento záţitek skutečně tou jedinečně smysluplnou a autentickou zkušeností,jiţ hledají. Vnitrní dialog je charakteristickým proţitkem NF Je to neustálé tázání se po významu, po tom, zda právě proţívané přispívá k tomu, ţe se stanou tím, čím jsou, zda se přiblíţí své vlastní podstatě. V divadle ţivota jsou současně herci i diváky, ale otázka, kterou si nad svým výkonem kladou, nezní, jako v případě NT, "Bylo to dokonalé?", nýbrţ "Bylo to přesvědčivé?". Protoţe všechno, co NF dělají, musí mít samo o sobě význam a přitom obohacovat a posilovat druhé, zkrátka zabývat se činností, která je pro ně i pro ostatní důleţitá, mají sklon dostat se do stejné pasti jako SJ. Mohou si na sebe nabírat víc, neţ jsou schopni zvládnout, souhlasit s nerealistickým objemem a mnoţstvím úkolů a odpovědnosti. SP jednají a pracují často spíše z popudu; NF pracují vstříc vizi a dokonalosti, jejichţ dosaţení musí být takřka nemoţné a pokud se náhodou povede, zpravidla se zjistí, ţe existuje ještě přitaţlivější vize a ještě vyšší úroveň dokonalosti, o niţ opět stojí za

20 to usilovat. Jakmile se jí jednou faustovsky upíší, nemilosrdně bičují sebe sama i druhé a jejich nároky neznají meze. Bloud! Ten vám slouţí sluţbu svého druhu. Ne chléb to vezdejší, co jde mu k duhu. Kvas nitra do dálek ho ţene, a ţe je bláznem zpola zná; na nebi ţádá hvězdy bezejmenné, na zemi rozkoše, co svět jich má, leč nablízku ni v dálce vytouţené nedojde smíření hrud'jeho vzbouřená. Podobně jako NT jsou NF ve svých zájmech přelétaví. Z pohledu NT můţe NF působit někdy jako diletant, protoţe se nesnaţí přijít skutečně na kloub věcem, pronikat na samu dřeň. NF chce okusit co moţná nejvíc z bohaté tabule ţivota a jde mu především o proţitek. Proţitek, který však bude mít význam, smysl za hranicí pouhé události, mimo tento okamţik. NF zajímají lidé a mezilidské vztahy, do nichţ má sklon promítat někdy romantické motivy a zabarvení, a je vcelku chladný k abstrakcím a neosobním principům. Podobně jako NT jej zajímá budoucnost, to, co můţe být, ale nikoli z hlediska přírodních zákonů nebo fyzikálních sil, ale z pohledu moţností lidí, schopností jejich rozvoje. Zatímco NT zapřahuje např. gravitaci a další neosobní síly, NF aktivizuje skrytý lidský potenciál, to, co je v lidech nejlepší. Podobně jako ve vztahu k sobě i směrem k druhým se nikdy nedomnívá, ţe dosáhl svého maxima, hranice svých moţností a neustále je pobízí a motivuje dál. NF je trenér, kouč, rádce, facilitátor, povzbuzovač, učitel, vůdce a průvodce, ale také ochránce. Potřeba NF se nesoustřeďuje na věci, ale na lidi. Nechtějí abstrakce, ale vztahy. Jejich ţivot se neopírá o akci, ale o interakci, o souhru s lidmi. NF hledá sebeaktualizaci, zdokonalování sebe sama, ale ví, ţe toho nemůţe dosáhnout osamocen, a proto je stále s lidmi. Zatímco kognitivní styl se zabýval našimi vnitřními procesy, mechanismy, jimţ dospíváme k rozhodnutím a řešením různých situací a úloh, je pojetí temperamentů mnohem více spojeno s naším chováním. Jsou to jakési prototypické způsoby jednání, vytvořené úmyslně tak, aby se od sebe co nejvíce lišily. S chováním je spojuje to, ţe náš temperament poukazuje k tomu, co povaţujeme v ţivotě za důleţité, o co nám jde, co je v centru naší pozornosti a zájmu, jak si myslíme, ţe je svět uspořádán a co vněm chceme dokázat. Prostředkem a nástrojem - vlastně jediným, který máme k dosaţení toho všeho k dispozici - je právě chování. Pro Dionýsovský temperament, charakterizovaný spojením smyslů (S) a vnímání (P), je příznačná orientace na zde a nyní, na hvězdný okamţik, na nespoutanost, volnost a náhlý popud, na praktické a pragmatické věci; je mu cizí kalkulace, vyčkávání, vypočítavost či střádavost. Epimétheovský temperament, určený propojením smyslů (S) a usuzování (J) si nejvíce váţí povinnosti, sluţby, kontinuity, tradice a sounáleţitosti; svých cílů dosahuje absolutní spolehlivostí, oddaností, odříkáním a schopností myslet na zítřek. Prométheovský temperament se kryje s jedním z kognitivních stylů v tom smyslu, ţe kombinuje intuici (N) a myšlení (T), coţ mu propůjčuje dispozicí k objevování nového, porozumění souvislostem, ovládání přírodních sil, předvídání budoucích jevů a důsledků; v popředí jeho snah stojí rozšíření repertoáru toho, co dokáţe, co je schopen zvládnout a čemu je schopen porozumět jeho dovednosti, znalosti, způsobilosti, odborná kapacita a profesionalita. Efemérní Apollónský temperament se rodí zkříţením intuice (N) a cítění (F), coţ způsobuje, ţe lidé tohoto druhu jsou jaksi neustále ve stavu hledání vyšších smyslů a cílů a v procesu přeměny; v sobě samých i jiných hledají pravdu, jedinečnost, smysl, autenticitu a integritu a "pravou" lásku, nejednou prostřednictvím uměleckých forem, v nejširším slova smyslu.

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (XII) Systémové archetypy. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (XII) Systémové archetypy. Ak. rok 2011/2012 vbp 1 SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (XII) Systémové archetypy Ak. rok 2011/2012 vbp 1 Definice Archetypy jsou pravzory chování dynamických systémů. Pomáhají identifikovat vztahy v celku a jejich účelem je pomoci při

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

DVOJČATA A JEJICH SOUROZENCI

DVOJČATA A JEJICH SOUROZENCI DVOJČATA A JEJICH SOUROZENCI Rodiny s dvojčaty jsou často předmětem zájmu a obdivu. Rodičům se gratuluje, že se jim podařily dvě děti najednou, dvojčata sama jsou okukována jako něco nového, něco, nad

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Czech Higher Level SCHÉMA HODNOCENÍ ČESKÝ JAZYK Celkem 100 bodů Část 1 [30 bodů] 1. Vysvětlete vlastními

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Co je to niterný leadership?

Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Niterný leadership není vůbec o vedení lidí. Leadership začíná od vedení sebe sama. Lídr: říká, co je třeba udělat dbá, aby toho bylo dosaženo

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy

Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy Výsledky dotazníkového šetření pro účely autoevaluace Dotazník pro ţáky Ţáci odpovídali na 8 otázek. Hodnocení bylo stejné jako klasické známkování.

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí ODMĚNY A TRESTY KDO A ZA CO ODMĚŇUJE VE ŠKOLE Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí se na vytváření

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více