Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce"

Transkript

1 Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický asistent Vedoucí práce: Mudr. Jitka Radvanská Datum odevzdání práce: 17. dubna 2007 Datum obhajoby: 11. června 2007 Praha 2007

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Praha 31. března Podpis autorky 2

3 Poděkování Děkuji Mudr. Jitce Radvanské za odborné vedení práce a za cenné rady při jejím zpracování. 3

4 Souhlas s použitím práce Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčována ve Středisku vědeckých informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6... Podpis autorky 4

5 ABSTRAKT Švarcpiková Eva : Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce : Mudr. Jitka Radvanská Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2007, 39 stran Téma dětské onkologie je velmi důležité, proto se moje práce zabývá touto problematikou. K indikaci nádorů dětského věku slouží vyšetřovací metody, jako jsou RTG, UZ, CT, MRI. K jejich léčbě pak významně přispívá chirurgie, onkologie a radioterapie. Při využití chemoterapie a radioterapie většinou dochází k nežádoucím účinkům léčby, které se projevují různými způsoby. Vznikají komplikace hematologické, gastrointestinální, plicní, poškození kůže a jiné. Dochází i k pozdním komplikacím. Jedním z nejagresivnějších dětských nádorů je meduloblastom, vycházející ze zadní jámy lební. Mezi hlavní symptomy meduloblastomu patří u malých dětí pláč, potíže s krmením, u dětí školního věku to bývají potíže se psaním, bolesti hlavy, zvracení. Diagnostikovat jej lze na základě anamnézy, neurologického a očního vyšetření, velkým přínosem pro úplnou a správnou diagnozu je CT a MRI vyšetření. Pro léčení tohoto typu nádoru je nejprve zařazena chirurgická léčba, dále je to chemoterapie. Vetšinou na závěr léčby je zařazena radioterapeutická léčba, která má velký účinek. U dětí školního věku je vzhledem k těmto komplikacím nutná úzká spolupráce rodiny, školy a psychologa. V posledních letech se přežití dětí léčených pro nádory mozku výrazně zvýšilo. Klíčová slova: dětská onkologie, radioterapie, meduloblastom, nádor, komplikace 5

6 Резюме на русском языке ABSTRAKT Švarcpiková Eva Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Paediatric oncological of Meduloblastoma. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce : Mudr. Jitka Radvanská Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2007, 39 stran Тема детских онкологических заболеваний очень важна, поэтому моя работа посвящена этой проблеме К обнаружению опухолей в детском возрасте применяются различные исследования как например, рентген, ультразвук, центральный томограф, МРИ. К их лечению значительный вклад вносит хирургия, онкология и радиотерапия. При химиотерапии и радиотерапии в большнстве случаев происходят нежелательные последствия, которые проявляются различно. Возникают проблемы гематологического, гастрономического, легочного, дерматологического вида и другие. Одним из агрессивнейших детских опухолей является медуллобластом, образующийся в задней части черепа. К главным симптомам у маленьких детей относится плач, проблемы с кормлением, у детей школьного возраста проявляются проблемы писания, головные боли, тошнота, рвота. Поставить диагноз можно на основе анамнеза, нейрологического и глазного исследования. Решающее значение при определении правильного диагноза имеет ЦТ и МРИ исследование. При лечении опухоли этого типа сначала применяется хирургическое лечение, потом химиотерапия. В больщинстве случаях в конце лечения применяют радиотерапию, которая имеет большой эффект. В последних годах выживание детей с леченными опухолями мозга значительно увеличилось. Klíčová slova : детские оикологические заболевания, радиотерапия, медуллобластом, опухоль, осложнение 6

7 OBSAH 1 Zhoubný nádor a jeho definice Dělení nádorů 9 2 Rozdíly mezi nádory dětí a dospělých 9 3 Epidemiologie dětských nádorových onemocnění 10 4 Příznaky nádorových onemocnění 12 5 Vyšetřovací metody nezobrazovací 12 6 Vyšetřovací metody zobrazovací RTG Ultrasonografie CT Angiografie Nukleární magnetická rezonance - MRI Radionuklidové vyšetření 16 7 Léčba nádorových onemocnění Chirurgická léčba Radioterapeutická léčba Chemoterapeutická léčba Imunoterapeutická léčba 22 8 Akutní komplikace léčby Hematologické komplikace Gastrointestinální komplikace Hepatopatie Plicní komplikace Nefrotoxicita Neurologické komplikace Poškození kůže 24 9 Pozdní komplikace léčby Možné následky protinádorové léčby Psychické pozdní následky Sociální pozdní následky Rehabilitace pacientů 26 7

8 11 Meduloblastom Anatomie mozku Symptomatologie meduloblastomu Diagnostika meduloblastomu Léčba meduloblastomu Akutní nežádoucí účinky Pozdní nežádoucí účinky Závěr 35 Seznam obrázků 36 Seznam tabulek a grafů 37 Seznam použité literatury a zdrojů 38 8

9 1. ZHOUBNÝ NÁDOR A JEHO DEFINICE Nádor (tumor) je soubor abnormálních buněk, který roste a chová se poměrně samostatně bez závislosti na řídících vlivech organismu. Je odlišný od ostatních částí organismu, postižené orgány jsou zvětšené, jejich tvar je často změněn různými výrůstky, hrboly i vnitřními nádorovými uzly. Zhoubné (maligní) nádory rostou rychle, infiltrativně a destruktivně vzhledem ke svému okolí a zakládají druhotná ložiska i ve vzdálených orgánech metastázy. Ovlivňují celkový stav pacienta, často recidivují. Metastázy vznikají implantační, lymfogenní, porogenní nebo hematogenní cestou Rozdělení nádorů : mezenchymové, epitelové, z nervové tkáně a ostatní mezenchymové například osteosarkom, liposarkom. Vzhledem připomínají rybí maso. Postihují mladší jedince, rychle rostou, metastazují hlavně krevní cestou. Do této skupiny lze zařadit i nádory krvetvorné a lymfatické tkáně, tj. leukémie a lymfomy. epitelové karcinomy, postihují spíše starší lidi nad 50 let, metastazují lymfatickou cestou, metastázy jsou nejčastěji v regionálních uzlinách. Dělí se na 2 základní skupiny, z povrchového epitelu a ze žlazového epitelu. z nervové tkáně vycházejí z gangliových buněk nebo z podpůrných elementů nervové tkáně. Ze sympatických ganglií a dřeně nadledvin vychází neuroblastom jeden z častých dětských nádorů. Do této skupiny patří i maligní melanom ostatní nádory choriokarcinom vychází z tkáně plodu, u žen vždy v souvislosti s těhotenstvím. 2. ROZDÍLY MEZI NÁDORY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH - u dospělých jsou nádory většinou z ektodermální nebo entodermální tkáně, z 85% jsou to karcinomy. Většina dětských nádorů vzniká z krvetvorné tkáně z mezodermu a neuroektodermu. Specifické jsou embryonální nádory a nádory ze zároděčných buněk germinální. U dospělých jsou nádory nejčastěji postiženy plíce, mléčná žláza, tlusté střevo, prostata, děloha. 9

10 U dětí dominují nádory krvetvorné soustavy, nervové tkáně a nádory mezenchymové tkáně. U dospělých jsou příznaky většinou lokální, u dětí jsou celkově nespecifické vzhledem k věku dítěte. Často jsou v dětském věku pozorovány změny v chování, v charakteru dítěte, obecné neprospívání, bledost, subfebrilie, poruchy spánku. 3. EPIDEMIOLOGIE DĚTKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Nádorová onemocnění postihují děti všech věkových období. Nádorové spektrum se v těchto obdobích mění. U dětí do 5ti let jsou nejčastěji leukémie, nefroblastom, neuroblastom, hepatoblastom a některé germinální. Ve věku od 5ti do 10ti let jsou časté nádory centrálního nervového systému, od 10ti let převažují lymfomy, nádory měkkých tkání a kostí, primitivní neuroektodermální nádory (PNET). V pospubertálním období se objevují nádory jako u dospělých. Dětská nádorová onemocnění jsou na druhém místě mezi příčinami úmrtí dětí do 15ti let. Obr. č. 1 Sarkom nohy 10

11 3.1. Výskyt nádorů dětského věku graf č % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 13% 20% ostatní germinální nádory retinoblastom nádory kostí nefroblastom sarkomy měkkých tkání neuroblastom maligní lymfomy nadory CNS leukémie 20% 30% 10% 0% 1 11

12 4. PŘÍZNAKY NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Nádory dětí a mladistvých se mohou projevovat různými způsoby. Některé nádory mají latentní průběh, tzn., že nejsou žádné příznaky. Nádor je náhodně nalezen rodiči nebo lékařem, např. při preventivní prohlídce. Jiné mají celkové příznaky nespecifické a těmi jsou například poruchy chůze, noční poty, subfebrilie, celkové neprospívání dítěte, poruchy stability, bolest břicha, jeho zvětšení, časté infekce však mohou být i příznaky řady nenádorových onemocnění. Mezi další patří příznaky místní, jsou různé dle postižených orgánů, např. u nádorů centrální nervové soustavy jsou to bolesti hlavy, ranní zvracení, změny v chování, poruchy vidění, poruchy stability. U nádorů močového měchýře je to časté nucení na močení, pálení, řezání při močení, u nádorů hrtanu a průdušnice je to chrapot, dušnost, kašel, u nádorů jater zvětšování břicha, jeho bolest a jiné. 5. VYŠETŘOVACÍ METODY NEZOBRAZOVACÍ Nezobrazovací vyšetřovací metody jsou metody, které laboratorně vyšetřují tkáň, krev, mozkomíšní mok, moč, různé výtěry aj. Provádí pro zhodnocení stavu vnitřního prostředí nemocného, nebo jako kontrolní při monitorování léčby, nebo pro přímé stanovení diagnozy. Vyšetřují se specifické nádorové markery například alfa fetoprotein, který má vysoké hodnoty například u hepatoblastomu a u germinálních nádorů - beta HCG vysoké hodnoty u germinálních nádorů -deriváty katecholaminů v moči u neuroblastomů zvýšeny v 80-85%. Dále se v laboratořích dělají různá hematologická vyšetření, která jsou nutná pro posouzení stavu krvetvorby, pro monitorování léčebných komplikací. Jejich součástí je vyšetření punktátu kostní dřeně. FW u některých nádorových onemocnění bývá vyšší anémie, trombocytopenie může být známkou leukémie, lymfomu nebo neuroblastomu. K dalšímu druhu laboratorních vyšetření patří histopatologické vyšetření nádorové tkáně, odebrané při operativním výkonu, nebo při biopsii. 12

13 6. VYŠETŘOVACÍ METODY ZOBRAZOVACÍ Mezi vyšetřovací zobrazovací metody patří ultrasonografie, RTG vyšetření, CT, MRI. Výsledky těchto zobrazovacích metod by měly být vždy hodnoceny zkušenými odborníky, specializovanými v diagnostice nádorových onemocnění dětského věku. Úkolem zobrazovacích vyšetření v dětské onkologii je : určit lokalizaci a výchozí orgán primárního nádoru, stanovit velikost primárního nádoru a jeho vztah k okolním orgánům, diagnosticky se pokusit stanovit druh nádoru, detekovat metastatická ložiska a určit klinické stadium onemocnění, posoudit funkční stav orgánů významných pro bezpečnou aplikaci protinádorové léčby, monitorovat průběh onemocnění, úspěšnost léčby a její komplikace RTG patří mezi základní zobrazovací metody, které mají svoji nezastupitelnou roli. V současnosti je při jeho použití radiační zátěž velmi malá, není tedy nutné se tohoto vyšetření nějak obávat. Je na prvním místě při podezření na mnoho nádorových onemocnění : a) hrudníku zvětšení mediastinálních uzlin, nádory a metastatické postižení plic, nádory hrudní stěny b) skeletu primární kostní nádory, podezření na metastázy c) břicha například při komplikacích protinádorové léčby (ileus), jinak ho nahrazuje UZ Obr. č. 2 Hemangiom obličeje 13

14 Obr. č. 3 RTG přístroj 6.2. Ultrasonografie (UZ) je moderní, neinvazivní metoda bez rizika poškození ionizujícím zářením, proto je možné ji použít opakovaně, dělá se bez aplikace kontrastní látky. Vyšetření je nebolestivé, není nutná anestezie. Je metodou první volby u rezistencí parenchymových orgánů, při pánevní lokalizaci, primárního tumoru a při postižení měkkých tkání. 14 nitrobřišní, retroperitoneální nebo

15 6.3. Počítačová tomografie - CT - používá se při diagnostice nádorů v oblasti hlavy, hrudníku, břicha, pánve. Je suverenní při diagnostice plicních metastáz, ukáže i drobná ložiska, která na RTG snímku nejsou vidět. CT zobrazí intrakraniální ložiska v transverzálních řezech. Při některých vyšetřeních se podává intravenozně kontrastní látka, která ještě zvýší jeho výtěžnost, její podání však může u pacienta vyvolat alergickou reakci, proto je nutné, aby byl pacient před CT vyšetřením na lačno a je nutné pacientovi dát premedikaci, například tabletu Dithiadenu.Vyšetření trvá asi minut podle toho, která část lidského těla se vyšetřuje. Nevýhodou CT vyšetření je radiační zátěž, riziko alergické reakce po podání kontrastní látky a u neklidných dětí nutnost celkové anestezie, protože jejich neklid a pohyb by měl rušivý vliv na výsledek vyšetření, vznikají tzv. pohybové artefakty Angiografie je invazivní metoda, dnes již málo používaná. UZ, CT a MRI ji odsunuly do pozadí. Indikuje se jen velmi vzácně Nukleární magnetická re zonance (MRI) je moderní diagnostická metoda, která bez radiační zátěže anatomicky zobrazí orgán v transverzální, frontální i sagitální rovině. Je to jedno z nejsložitějších vyšetření, počítačově se sledují změny chování různých buněk v lidském těle při působení magnetického pole. Vyšetření se dělá nativně a po podání kontrastní látky. Je první volbou v zobrazení nádorů mozku, míchy, mozkových plen, nádorů měkkých tkání a kostí. Hlavní nevýhodou MRI je dlouhé trvání vyšetření, u nespolupracujících dětí nutnost celkové anestezie, dostupnost jen ve velkých nemocnicích, a nemožnost vyšetřit každého, protože na MRI nesmí pacienti s kovovými předměty v těle ( např. různé kovové části po složitých zlomeninách ), kardiostimulátory atd. 15

16 Obr. č. 4 přístroj magnetické rezonance 6.6. Radionuklidové vyšetření Radioizotopové vyšetření informuje o nespecifické metabolické aktivitě vyšetřovaných orgánů. Nejčastěji se používá při detekci primárních i sekundárních nádorů kostí, nebo při zjišťování funkce ledvin. 16

17 Indikace jednotlivých zobrazovacích metod při nejčastějších nádorových onemocnění dětí tab.č.1 leukémie, lymfomy nádory CNS nádory oka a orbity nádory ORL oblasti nádory hrudníku nádory ledvin a retroperitonea nádory jater nádory malé pánve nádory končetin rtg hrudníku,uz břicha a retroperitonea,ct hrudníku a břicha, scintigrafie skeletu, lymfografie MRI mozku, CT primárního nádoru UZ,MRI,CT primárního nádoru a plic MRI,CT primárního nádoru a plic rtg hrudníku, CT hrudníku UZ břicha, CT břicha a plic, MRI retroperitonea UZ jater, CT jater a plic,(angiografie) UZ,CT primárního nádoru a plic rtg,uz měkkých tkání, MRI primárního nádoru, CT plic, scintigrafie skeletu 7. LÉČBA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Léčbu dětských nádorových onemocnění je nutné svěřit specialistům dětským onkologům a jejich onkologicky orientovaným spolupracovníkům různých pediatrických oborů Chirurgická léčba Nádory dětí operuje specialista vyškolený v dětské onkologické chirurgii, měl by to být chirurg v pediatrické onkochirurgii odborně zdatný, zkušený, odvážný, ale i uvážlivý. Onkologické operace se dělí na: - radikální, tzn. odstranění celého nádorového ložiska, radikální může být i operace metastáz 17

18 - paliativní, která se uplatňuje při urgentních stavech a situacích, které zhoršují stav nemocného z různých příčin při primárně inoperabilním nádoru ( např. odlehčující tracheostomie, nefrostomie) - diagnostické, tj. bioptická excize, vyjímečně punkce k získání tkáně pro histopatologické vyšetření - pomocné, které umožňují další léčebné postupy, jako je zavedení centrálního žilního katetru, implantofixu aj., některé jsou nahrazeny metodami intervenční radiologie - rekonstrukční, těmi je možná úprava nádorem a léčbou způsobených poškození po úspěšném vyléčení základního onemocnění (např. rekonstrukce patra aj.) - preventivní sloužící k likvidaci pro vznik nádoru rizikového stavu (resekce tračníku při familiární polypóze, excize kožního ložiska rizikového pro vznik nádoru). Obr. č. 5- Implantofix 7.2. Radioterapeutická léčba Je velice účinná u některých typů nádorů. Při ozařování však vznikají různé komplikace, které se podle druhu postižení dělí na místní a systémové. Místní bývají častější, mohou postihnout řadu tkání. Systémové se projevují nevolností, zvracením, únavou a depresí, tyto, ale u dětí nebývají časté.většina akutních reakcí odejde bez jakýchkoli následků, některé však 18

19 mohou přejít do chronických, pozdních následků a proto je při záření důležité vyhnout se růstovým chrupavkám, zárodkům mléčné žlázy, zubům, štítné žláze aj. U dětí je nutné zajistit během ozáření jejich pevnou polohu na ozařovacím stole, proto se používají různé fixační pásy, vakuové vaky, ozařovací masky pro fixaci hlavy. Jestliže je dítě velmi neklidné a také vzhledem k jeho věku není možné zajistit pevnou a nehybnou polohu, je nutné denně použít krátkodobou celkovou anestezii. Obr. č. 6 Postradiační dermatitida 19

20 Přehled nádorů dětského věku vzhledem k jejich radiosenzitivitě tab.č.2 Radiosenzitivní nádory hemoblastózy hemoblastómy Ewingův sarkom nefroblastom meduloblastom neuroblastom retinoblastom dysgerminom embryonální rabdomyosarkom Nádory málo citlivé až radiorezistentní sarkomy měkkých tkání osteosarkom teratomy : široká škála citlivosti podle zastoupených tkáňových ložisek Nejčastější časné lokální radiační komplikace tab.č.3 Orgán/tkáň kůže a její adnexa sliznice oblast oka kostní dřeň plíce játra ledviny Reakce erytém, radiodermatitis sicca, epilace Mukozitida dutiny ústní,hltanu, jícnu,která se projevuje bolestí, sliněním, poruchou polykání, při ozařování břicha průjmy,při ozařování v oblasti pánve proktitidou nebo cystitidou poškození rohovky porucha krvetvorby při ozařování velkých objemů nebo celé páteře radiační pneumonitida radiační hepatitida radiační nefritida 20

21 7.3. Chemoterapeutická léčba Dětské nádory rostou rychle, hodně často metastazují, proto je nutné léčit nejen primární nádor, ale také jeho metastázy. K tomu je zapotřebí použít systémovou chemoterapii. Podmínkou úspěšnosti chemoterapie je citlivost nádoru k ní. Nádory dětského věku se dělí podle této citlivosti na čtyři stupně: první skupina jsou nádory, které mají na chemoterapii velkou citlivost, kde podání cytostatik má kurativní účinek (např. leukémie, maligní lymfomy, germinální nádory, nefroblastom).většinu těchto nádorů je možné vyléčit pouze podáním chemoterapie, i když mají rozsáhlé metastázy (adjuvantní chemoterapie) - druhou skupinou jsou nádory, kde při podání systémové chemoterapie je pouze prodloužena doba přežití (paliativní chemoterapie) - třetí skupinou jsou nádory, které na podání chemoterapie reagují různou citlivostí ( nádory CNS, maligní melanom, sarkomy měkkých tkání), proto se při jejich výskytu používá chemoterapie často v kombinaci s jinou léčebnou metodou - čtvrtá skupina jsou nádory, kde dávka cytostatik zničí jen určitou, konstantní část nádorových buněk, ať je nádor malý, nebo veliký. (Grawitzův nádor,karcinom štítné žlázy). Celkové účinky protinádorové chemoterapie jsou závislé na velikosti nádoru a intenzitě dávek cytostatik. Cytostatika se špatně dostávají do míst, které jsou špatně, nebo málo prokrvená, pro tyto místa je nutné použít vysokou dávku. Pro úspěšnost léčby se používá kombinovaná chemoterapie. Limitující pro podání cytostatik je toxicita. Vysokodávkovaná chemoterapie se používá u dětí, které mají špatnou prognózu, u nichž je naděje na vyléčení pouhých 5-20% při podání běžných dávek cytostatik. Používá se například na závěr léčby u dětí s neuroblastomem s vysokým rizikem, maligními lymfomy, pokročilými germinálními nádory, kostními nádory. 21

22 Obr. č. 7 nekróza kůže po paravazálním úniku cytostatika Chemoterapie se podává nitrožilně, ve formě injekcí a infuzí, v 2-4 týdenních cyklech. Doba léčby je závislá na typu a velikosti nádoru. Část dětských pacientů má zavedený centrální žilní katetr, který ústí do horní duté žíly, je fixován manžetou. Vzhledem k různým infekcím je nutné jej každé 3-4 dny ve sterilních podmínkách proplachovat roztokem heparinu. Další část pacientů má zavedený port, který je v podkoží na hrudníku a ústí také do horní duté žíly, nebo do pravé síně. Není nutno jej tak často proplachovat Imunoterapeutická léčba Je většinou doplňková metoda, která ovlivňuje imunitní systém, aby rozpoznal a zničil nádorové buňky. Používá se po ukončení chemoterapie, když většina nádoru již byla zničena. U některých typů nádorů je lékem volby (melanoblastom) 22

23 8. AKUTNÍ KOMPLIKACE LÉČBY Léčebné metody, které léčí samotný nádor a případné jeho metastázy mají i své nežádoucí účinky, které se projevují při vysokých dávkách chemoterapie i radioterapie. Mezi nejčastější projevy akutních komplikací léčby patří komplikace hematologické, gastrointestinální, plicní, neurologické, nefrologické, jaterní Hematologické komplikace Objevují se většinou do několika dnů po podání cytostatik, a to nejprve leukopenií snížený počet bílých krvinek v krvi. Má za následek zvýšenou náchylnost k infekcím a k jejich těžkému průběhu, dále se objevuje trombocytopenie snížený počet trombocytů, a s tím spojené krvácivé projevy, v poslední řade se také objevuje anemie chudokrevnost, snížené množství hemoglobinu, pacient se cítí unavený, slabý, může mít hučení v uších, je bledý, má tachykardii, subfebrilie. Nejhůře jsou na tom pacienti, kteří již prodělali radioterapii nebo chemoterapii zaměřenou na kostní dřeň, ta je po léčení oslabená, netvoří se erytrocyty ani trombocyty, vznikají krvácivé projevy (krvácení do kůže a sliznic, hematurie), může se projevit i krvácení do zažívacího traktu, v těžkých případech i krvácení do centrálního nervového systému a plic, což může ohrozit život pacienta. Pacientům jejichž stav to vyžaduje, je nutné podávat koncentráty erytrocytů, trombocytů, plazmy aj Gastrointestinální komplikace Mezi gastrointestinální komplikace patří nauzea a zvracení, jsou většinou důsledkem podání chemoterapie nebo také se mohou objevit při radioterapii. Pacientům je nutné podávat antiemetika, doplňovat tekutiny Hepatopatie Je spojena s aplikací cytostatik, zejména po podání vysokodávkované chemoterapie (např. metotrexátu). 23

24 8.4. Plicní komplikace Většinou se objeví se základním onemocněním nebo souvisí s podáním cytostatik, která způsobují nekrozu, poškozují plíce, což může vést až k plicní fibroze. Pravděpodobnost jejího vzniku zvyšuje ozáření plic Nefrotoxicita Jedná se buď o poškození ledvin, které vzniká při rozpadu rychle rostoucích nádorů, jenž jsou vysoce chemosenzitivní, dále při léčbě nefrotoxickými cytostatiky (např. cis platina) 8.6. Neurologické komplikace Mohou být různě závažné, způsobuje je většinou podání chemoterapie. Projevují se např. slabostí dolních končetin až poruchou chůze, bolestí hlavy, zvracením, horečkou, při léčbě cis platinou může nastat ztráta sluchu. Neurologické komplikace v průběhu několika týdnů až měsíců většinou spontánně ustoupí Poškození kůže Mezi nejčastější patří ztráta vlasů, která se objeví asi 7 10 dnů po první aplikaci chemoterapie, jakmile skončí, vlasy začínají růst. Únik cytostatika paravazálně může způsobit nekrozu okolních tkání. Kůže bývá po chemoterapii a radioterapii vysoce senzitivní na sluneční záření, proto se pacientům nedoporučuje pokožku vystavovat slunci. 9. POZDNÍ KOMPLIKACE LÉČBY Komplikace léčby se někdy dají vyléčit, ale také mohou přejít v pozdní následky, ty jsou potom trvalé, ale je možné je nějakým způsobem kompenzovat nebo substituovat. Velký počet vyléčených pacientů přináší pozdní následky nejen medicínské, ale také psychologické a sociální. Souvisí to s typem terapie a věkem pacienta v době léčby. 24

25 Například terapie v útlém věku se výrazně projeví až za několik let zastavením růstu v ozařovaném poli. Pozdní komplikace způsobují všechny léčebné metody. Je nutné je konzultovat společně s lékaři dalších oborů, jako jsou endokrinologové, ortopedi, fyzioterapeuti a jiní Možné pozdní následky protinádorové léčby -poruchy růstu a vývoje tělesná váha, výška, poruchy puberty (urychlená, nebo naopak opožděná) -poškození muskuloskeletární soustavy skolioza, osteoporoza, asymetrie, zkrácení dlouhých kostí, amputace -snížení tělesné zdatnosti nízká tělesná zdatnost -poškození kůže hyperpigmentace, jizvy, edémy -poškození oka zhoršení vizu, katarakta,neuropatie zrakového nervu, slepota -poruchy dentice zkrácené a otupené zubní kořeny, opožděný nebo zadržený vývoj zubů, vysoká kazivost -poškození štítné žlázy hypotyreoza, sekundární nádory -poškození kardiovaskulární soustavy chronická kardiomyopatie, perikarditis. -poškození dýchací soustavy chronická pneumonitida, plicní fibroza -poškození GIT striktura jícnu, maloabsorpční syndrom -poškození jater trvalé poškození je zcela vyjímečné -poškození močové soustavy poruchy tubulární, glomerulární, radiační nefritida -poruchy vývoje a funkce gonád infertilita, poruchy spermatogeneze -neuropsychické pozdní následky poradiační paréza, epilepsie, mentální retardace, snížení IQ, snížená pozornost 9.2. Psychické pozdní následky Psychické následky mohou pacienta sužovat různým způsobem, někteří své pocity tají, jiní je viditelně dávají najevo. Mezi tyto následky patří zejména úzkost, strach, zoufalství, apatie, deprese, zlost a vztek,stud, pocit osamocení Sociální pozdní následky Dětští pacienti po nádorových onemocněních většinou mají v dospělosti potíže se zařazením do společnosti, obtížněji hledají uplatnění při volbě povolání a jiné. 25

26 10. REHABILITACE Rehabilitační péči je nutné zajistit pro většinu pacientů, ať je to v době léčby, nebo po ukončení léčby pro ty, kteří dlouhodobě přežívají, či jsou zcela vyléčeni. U mnohých z těchto pacientů je možný vznik pozdních léčebných komplikací, avšak rehabilitační péčí je možné mnohým z nich předejít. 11. MEDULOBLASTOM Meduloblastom patří k nejzhoubnějším nádorům dětského věku. Je to embryonální nádor vycházející ze zadní jámy lební, často postupně infiltrující celou IV. komoru, někdy prorůstající i do mozečkových hemisfér. Může infiltrovat měkké pleny a metastazovat všemi směry v mokové soustavě, zejména do prostoru páteřního kanálu. Po operaci brzy recidivuje. Čím mladší pacient, tím malignější je tumor Anatomie mozku Mozek je uložen v dutině lebeční, váží asi g, zpracovává vstupní signály ze smyslových orgánů a vytváří signály výstupní, zajišťuje reflexy ( svaly obličeje, slinné žlázy). Z předního mozku vzniká mozek koncový a mezimozek, ze zadního mozeček a prodloužená mícha. Prodloužená mícha - začíná u 1. krčního obratle, zanořuje se do Varolova mostu, uvnitř je IV. mozková komora, do které ústí centrální kanálek míchy. Vystupuje z ní 7 párů hlavových nervů. Je zde centrum polykání, kašlání, kýchání, zvracení, slzení, sání a sekrece žaludečních šťáv. Varolův most - spojuje koncový mozek s mozečkem, je přímým pokračováním prodloužené míchy. Je zde část šedé mozkové hmoty, která kontroluje žlázy produkující sliny a slzy. Vystupuje odtud trojklaný nerv. Mozeček - složen ze 2 polokoulí, s mozkem je spojen raménky. Jeho povrch je tvořen mozečkovou kůrou z šedé hmoty, která vytváří závity, v nichž jsou Purkyňovy buňky jsou jedny z největších a nejsložitějších buněk v lidském těle, uvnitř je bílá hmota, která vytváří stromečkovou strukturu, tzv. strom života. Mozeček je reflexní ústředí pohybu, 26

27 reguluje svalové napětí, koordinaci jemných, rychlých a přesných pohybů, slouží k udržení rovnováhy, je velmi citlivý na ethanol. Střední mozek - nejmenší část mozku, je skrytý mezi mostem a mezimozkem, horní část vytváří čtverhrbolí (tj. 2 páry hrbolů ). V prvním páru končí část zrakového nervu, v druhém páru část sluchových nervů. Jeho středem prochází Sylviův kanálek, který se v mezimozku rozšiřuje v III. mozkovou komoru. Střední část je tvořena dvěma páry jader červené a černé. V červeném začínají motorické dráhy řízení pohybu a postoje, černé zajišťuje motoriku, při poruše dochází ke svalovému třesu, až ke ztrátě automatických pohybů ( např. chůze ). Ve středním mozku je centrum reflexů pro pohyby očí, hlavy a těla za signály, centrum zaostřování čočky. Vychází odtud III. a IV. hlavový nerv. Mezimozek - je uložen mezi polokoulemi koncového mozku, je v něm III. mozková komora, na jejímž stropu je šišinka. Po stranách má 2 vejčité hrboly thalamy to jsou vejčité útvary, umožňují převádět vzruchy do mozkové kůry, ovlivňují vegetativní reakce a emoční stavy ( pláč, smích ), u dospělých emoce více tlumeny a ovládány mozkovou kůrou, mají původ vědomí bolesti. Další jeho částí je podhrbolí na spodině, tj. hypothalamus, k němu je stopkou připojena hypofýza. Hypothalamus je centrem pro řízení tělesné teploty, pro látkový metabolismus, reguluje spánek a bdění, je zde centrum sytosti a hladu, centrum vnímání žízně, chrání tělo před přehřátím, má i neurosekreční funkci, tj. produkuje hormony ( oxytocin a antidiuretický hormon). V mezimozku mají původ zrakový nerv a nervová část očí. Koncový mozek - složen ze dvou polokoulí ( hemisfér), oddělených hlubokým zářezem. Tyto hemisféry jsou anatomicky i funkčně spojeny svazkem bílé hmoty, zvané mozkový trámec ( vazník). Na jejich povrchu je plášť tvořený šedou hmotou. Kvůli zvětšení povrchu ho člení rýhy a brázdy. Rýhy vytváří laloky čelní, temenní, týlní, spánkový a ostrov, brázdy je dále člení. Vnitřek mozku je z bílé hmoty, v níž jsou shluky šedé bazální ganglia ty zajišťují pohybovou aktivitu, vnímání, myšlení, některé emoce. Uvnitř hemisfér jsou dutiny, v každé jedna I. a II. mozková hemisféra. Levá hemisféra je centrem logického a abstraktního myšlení, pravá je centrem vnímání, výtvarného projevu a hudby K všestrannému chápání je zapotřebí obou hemisfér, u někoho je však jeden typ myšlení více vyvinut. 27

28 Obr. č. 8 - RTG snímek lebky 28

29 Meduloblastom je predominantně středočárový mozečkový nádor, který vychází z oblasti vermis do stropu IV. komory. Představuje asi 10 20% nádorů CNS u dětí a asi 40% všech tumorů zadní jámy lební. Nejčastěji se vyskytuje kolem 5 let věku dítěte většinou však se objeví během první dekády života. Poměr dívek: chlapců je 2,1:1, Symptomatologie meduloblastomu U dětí do 3 let jsou příznaky většinou nespecifické, a to je pláč, potíže s krmením, u těch nejmenších dětí je možné pozorovat vlivem zvýšeného intrakraniálního tlaku rozestup lebečních švů a zvětšování obvodu hlavy. U dětí školního věku to mohou být bolesti hlavy, zvracení, potíže se psaním, poruchy koordinace. Všeobecně jsou nejčastějšími příznaky bolesti hlavy, která bývá většinou označována jako bolest tlaková, letargie, ranní zvracení, poruchy vidění, rozmazané vidění, které jsou způsobeny zvýšením nitrolebního tlaku na optický nerv. V případě rozšíření nádoru do míchy se mohou objevit bolesti zad, potíže při chůzi, neschopnost vyprazdňování močové trubice a tlustého střeva Diagnostika meduloblastomu Meduloblastom lze diagnostikovat již na základě anamnézy, neurologického a očního vyšetření, velkým přínosem pro úplnou a správnou diagnozu je CT a MRI vyšetření, avšak rozhodující je histologická verifikace. Vzhledem k tomu, že meduloblastom může metastazovat do páteřního kanálu, je nutné udělat nemocnému také MRI této oblasti a cytologické vyšetření mozkomíšního moku. 29

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

MOZEK A MÍCHA vacíoblast.:

MOZEK A MÍCHA vacíoblast.: VY_52_INOVACE_11 MOZEK A MÍCHA Ročník: 8. Vzdělávac vacíoblast.: Člověk a příroda Vzdělávac vacíobor: Přírodopis Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Petr Chalupný VY_52_INOVACE_11

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče.

Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče. Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče. Pokyny pro zpracování testu: Při řešení uveďte výchozí vztahy a průběh výpočtu, výsledek výpočtu zapište do rámečku včetně jednotek. Tíhové zrychlení

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více