Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce"

Transkript

1 Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický asistent Vedoucí práce: Mudr. Jitka Radvanská Datum odevzdání práce: 17. dubna 2007 Datum obhajoby: 11. června 2007 Praha 2007

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Praha 31. března Podpis autorky 2

3 Poděkování Děkuji Mudr. Jitce Radvanské za odborné vedení práce a za cenné rady při jejím zpracování. 3

4 Souhlas s použitím práce Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčována ve Středisku vědeckých informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6... Podpis autorky 4

5 ABSTRAKT Švarcpiková Eva : Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce : Mudr. Jitka Radvanská Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2007, 39 stran Téma dětské onkologie je velmi důležité, proto se moje práce zabývá touto problematikou. K indikaci nádorů dětského věku slouží vyšetřovací metody, jako jsou RTG, UZ, CT, MRI. K jejich léčbě pak významně přispívá chirurgie, onkologie a radioterapie. Při využití chemoterapie a radioterapie většinou dochází k nežádoucím účinkům léčby, které se projevují různými způsoby. Vznikají komplikace hematologické, gastrointestinální, plicní, poškození kůže a jiné. Dochází i k pozdním komplikacím. Jedním z nejagresivnějších dětských nádorů je meduloblastom, vycházející ze zadní jámy lební. Mezi hlavní symptomy meduloblastomu patří u malých dětí pláč, potíže s krmením, u dětí školního věku to bývají potíže se psaním, bolesti hlavy, zvracení. Diagnostikovat jej lze na základě anamnézy, neurologického a očního vyšetření, velkým přínosem pro úplnou a správnou diagnozu je CT a MRI vyšetření. Pro léčení tohoto typu nádoru je nejprve zařazena chirurgická léčba, dále je to chemoterapie. Vetšinou na závěr léčby je zařazena radioterapeutická léčba, která má velký účinek. U dětí školního věku je vzhledem k těmto komplikacím nutná úzká spolupráce rodiny, školy a psychologa. V posledních letech se přežití dětí léčených pro nádory mozku výrazně zvýšilo. Klíčová slova: dětská onkologie, radioterapie, meduloblastom, nádor, komplikace 5

6 Резюме на русском языке ABSTRAKT Švarcpiková Eva Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Paediatric oncological of Meduloblastoma. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce : Mudr. Jitka Radvanská Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2007, 39 stran Тема детских онкологических заболеваний очень важна, поэтому моя работа посвящена этой проблеме К обнаружению опухолей в детском возрасте применяются различные исследования как например, рентген, ультразвук, центральный томограф, МРИ. К их лечению значительный вклад вносит хирургия, онкология и радиотерапия. При химиотерапии и радиотерапии в большнстве случаев происходят нежелательные последствия, которые проявляются различно. Возникают проблемы гематологического, гастрономического, легочного, дерматологического вида и другие. Одним из агрессивнейших детских опухолей является медуллобластом, образующийся в задней части черепа. К главным симптомам у маленьких детей относится плач, проблемы с кормлением, у детей школьного возраста проявляются проблемы писания, головные боли, тошнота, рвота. Поставить диагноз можно на основе анамнеза, нейрологического и глазного исследования. Решающее значение при определении правильного диагноза имеет ЦТ и МРИ исследование. При лечении опухоли этого типа сначала применяется хирургическое лечение, потом химиотерапия. В больщинстве случаях в конце лечения применяют радиотерапию, которая имеет большой эффект. В последних годах выживание детей с леченными опухолями мозга значительно увеличилось. Klíčová slova : детские оикологические заболевания, радиотерапия, медуллобластом, опухоль, осложнение 6

7 OBSAH 1 Zhoubný nádor a jeho definice Dělení nádorů 9 2 Rozdíly mezi nádory dětí a dospělých 9 3 Epidemiologie dětských nádorových onemocnění 10 4 Příznaky nádorových onemocnění 12 5 Vyšetřovací metody nezobrazovací 12 6 Vyšetřovací metody zobrazovací RTG Ultrasonografie CT Angiografie Nukleární magnetická rezonance - MRI Radionuklidové vyšetření 16 7 Léčba nádorových onemocnění Chirurgická léčba Radioterapeutická léčba Chemoterapeutická léčba Imunoterapeutická léčba 22 8 Akutní komplikace léčby Hematologické komplikace Gastrointestinální komplikace Hepatopatie Plicní komplikace Nefrotoxicita Neurologické komplikace Poškození kůže 24 9 Pozdní komplikace léčby Možné následky protinádorové léčby Psychické pozdní následky Sociální pozdní následky Rehabilitace pacientů 26 7

8 11 Meduloblastom Anatomie mozku Symptomatologie meduloblastomu Diagnostika meduloblastomu Léčba meduloblastomu Akutní nežádoucí účinky Pozdní nežádoucí účinky Závěr 35 Seznam obrázků 36 Seznam tabulek a grafů 37 Seznam použité literatury a zdrojů 38 8

9 1. ZHOUBNÝ NÁDOR A JEHO DEFINICE Nádor (tumor) je soubor abnormálních buněk, který roste a chová se poměrně samostatně bez závislosti na řídících vlivech organismu. Je odlišný od ostatních částí organismu, postižené orgány jsou zvětšené, jejich tvar je často změněn různými výrůstky, hrboly i vnitřními nádorovými uzly. Zhoubné (maligní) nádory rostou rychle, infiltrativně a destruktivně vzhledem ke svému okolí a zakládají druhotná ložiska i ve vzdálených orgánech metastázy. Ovlivňují celkový stav pacienta, často recidivují. Metastázy vznikají implantační, lymfogenní, porogenní nebo hematogenní cestou Rozdělení nádorů : mezenchymové, epitelové, z nervové tkáně a ostatní mezenchymové například osteosarkom, liposarkom. Vzhledem připomínají rybí maso. Postihují mladší jedince, rychle rostou, metastazují hlavně krevní cestou. Do této skupiny lze zařadit i nádory krvetvorné a lymfatické tkáně, tj. leukémie a lymfomy. epitelové karcinomy, postihují spíše starší lidi nad 50 let, metastazují lymfatickou cestou, metastázy jsou nejčastěji v regionálních uzlinách. Dělí se na 2 základní skupiny, z povrchového epitelu a ze žlazového epitelu. z nervové tkáně vycházejí z gangliových buněk nebo z podpůrných elementů nervové tkáně. Ze sympatických ganglií a dřeně nadledvin vychází neuroblastom jeden z častých dětských nádorů. Do této skupiny patří i maligní melanom ostatní nádory choriokarcinom vychází z tkáně plodu, u žen vždy v souvislosti s těhotenstvím. 2. ROZDÍLY MEZI NÁDORY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH - u dospělých jsou nádory většinou z ektodermální nebo entodermální tkáně, z 85% jsou to karcinomy. Většina dětských nádorů vzniká z krvetvorné tkáně z mezodermu a neuroektodermu. Specifické jsou embryonální nádory a nádory ze zároděčných buněk germinální. U dospělých jsou nádory nejčastěji postiženy plíce, mléčná žláza, tlusté střevo, prostata, děloha. 9

10 U dětí dominují nádory krvetvorné soustavy, nervové tkáně a nádory mezenchymové tkáně. U dospělých jsou příznaky většinou lokální, u dětí jsou celkově nespecifické vzhledem k věku dítěte. Často jsou v dětském věku pozorovány změny v chování, v charakteru dítěte, obecné neprospívání, bledost, subfebrilie, poruchy spánku. 3. EPIDEMIOLOGIE DĚTKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Nádorová onemocnění postihují děti všech věkových období. Nádorové spektrum se v těchto obdobích mění. U dětí do 5ti let jsou nejčastěji leukémie, nefroblastom, neuroblastom, hepatoblastom a některé germinální. Ve věku od 5ti do 10ti let jsou časté nádory centrálního nervového systému, od 10ti let převažují lymfomy, nádory měkkých tkání a kostí, primitivní neuroektodermální nádory (PNET). V pospubertálním období se objevují nádory jako u dospělých. Dětská nádorová onemocnění jsou na druhém místě mezi příčinami úmrtí dětí do 15ti let. Obr. č. 1 Sarkom nohy 10

11 3.1. Výskyt nádorů dětského věku graf č % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 13% 20% ostatní germinální nádory retinoblastom nádory kostí nefroblastom sarkomy měkkých tkání neuroblastom maligní lymfomy nadory CNS leukémie 20% 30% 10% 0% 1 11

12 4. PŘÍZNAKY NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Nádory dětí a mladistvých se mohou projevovat různými způsoby. Některé nádory mají latentní průběh, tzn., že nejsou žádné příznaky. Nádor je náhodně nalezen rodiči nebo lékařem, např. při preventivní prohlídce. Jiné mají celkové příznaky nespecifické a těmi jsou například poruchy chůze, noční poty, subfebrilie, celkové neprospívání dítěte, poruchy stability, bolest břicha, jeho zvětšení, časté infekce však mohou být i příznaky řady nenádorových onemocnění. Mezi další patří příznaky místní, jsou různé dle postižených orgánů, např. u nádorů centrální nervové soustavy jsou to bolesti hlavy, ranní zvracení, změny v chování, poruchy vidění, poruchy stability. U nádorů močového měchýře je to časté nucení na močení, pálení, řezání při močení, u nádorů hrtanu a průdušnice je to chrapot, dušnost, kašel, u nádorů jater zvětšování břicha, jeho bolest a jiné. 5. VYŠETŘOVACÍ METODY NEZOBRAZOVACÍ Nezobrazovací vyšetřovací metody jsou metody, které laboratorně vyšetřují tkáň, krev, mozkomíšní mok, moč, různé výtěry aj. Provádí pro zhodnocení stavu vnitřního prostředí nemocného, nebo jako kontrolní při monitorování léčby, nebo pro přímé stanovení diagnozy. Vyšetřují se specifické nádorové markery například alfa fetoprotein, který má vysoké hodnoty například u hepatoblastomu a u germinálních nádorů - beta HCG vysoké hodnoty u germinálních nádorů -deriváty katecholaminů v moči u neuroblastomů zvýšeny v 80-85%. Dále se v laboratořích dělají různá hematologická vyšetření, která jsou nutná pro posouzení stavu krvetvorby, pro monitorování léčebných komplikací. Jejich součástí je vyšetření punktátu kostní dřeně. FW u některých nádorových onemocnění bývá vyšší anémie, trombocytopenie může být známkou leukémie, lymfomu nebo neuroblastomu. K dalšímu druhu laboratorních vyšetření patří histopatologické vyšetření nádorové tkáně, odebrané při operativním výkonu, nebo při biopsii. 12

13 6. VYŠETŘOVACÍ METODY ZOBRAZOVACÍ Mezi vyšetřovací zobrazovací metody patří ultrasonografie, RTG vyšetření, CT, MRI. Výsledky těchto zobrazovacích metod by měly být vždy hodnoceny zkušenými odborníky, specializovanými v diagnostice nádorových onemocnění dětského věku. Úkolem zobrazovacích vyšetření v dětské onkologii je : určit lokalizaci a výchozí orgán primárního nádoru, stanovit velikost primárního nádoru a jeho vztah k okolním orgánům, diagnosticky se pokusit stanovit druh nádoru, detekovat metastatická ložiska a určit klinické stadium onemocnění, posoudit funkční stav orgánů významných pro bezpečnou aplikaci protinádorové léčby, monitorovat průběh onemocnění, úspěšnost léčby a její komplikace RTG patří mezi základní zobrazovací metody, které mají svoji nezastupitelnou roli. V současnosti je při jeho použití radiační zátěž velmi malá, není tedy nutné se tohoto vyšetření nějak obávat. Je na prvním místě při podezření na mnoho nádorových onemocnění : a) hrudníku zvětšení mediastinálních uzlin, nádory a metastatické postižení plic, nádory hrudní stěny b) skeletu primární kostní nádory, podezření na metastázy c) břicha například při komplikacích protinádorové léčby (ileus), jinak ho nahrazuje UZ Obr. č. 2 Hemangiom obličeje 13

14 Obr. č. 3 RTG přístroj 6.2. Ultrasonografie (UZ) je moderní, neinvazivní metoda bez rizika poškození ionizujícím zářením, proto je možné ji použít opakovaně, dělá se bez aplikace kontrastní látky. Vyšetření je nebolestivé, není nutná anestezie. Je metodou první volby u rezistencí parenchymových orgánů, při pánevní lokalizaci, primárního tumoru a při postižení měkkých tkání. 14 nitrobřišní, retroperitoneální nebo

15 6.3. Počítačová tomografie - CT - používá se při diagnostice nádorů v oblasti hlavy, hrudníku, břicha, pánve. Je suverenní při diagnostice plicních metastáz, ukáže i drobná ložiska, která na RTG snímku nejsou vidět. CT zobrazí intrakraniální ložiska v transverzálních řezech. Při některých vyšetřeních se podává intravenozně kontrastní látka, která ještě zvýší jeho výtěžnost, její podání však může u pacienta vyvolat alergickou reakci, proto je nutné, aby byl pacient před CT vyšetřením na lačno a je nutné pacientovi dát premedikaci, například tabletu Dithiadenu.Vyšetření trvá asi minut podle toho, která část lidského těla se vyšetřuje. Nevýhodou CT vyšetření je radiační zátěž, riziko alergické reakce po podání kontrastní látky a u neklidných dětí nutnost celkové anestezie, protože jejich neklid a pohyb by měl rušivý vliv na výsledek vyšetření, vznikají tzv. pohybové artefakty Angiografie je invazivní metoda, dnes již málo používaná. UZ, CT a MRI ji odsunuly do pozadí. Indikuje se jen velmi vzácně Nukleární magnetická re zonance (MRI) je moderní diagnostická metoda, která bez radiační zátěže anatomicky zobrazí orgán v transverzální, frontální i sagitální rovině. Je to jedno z nejsložitějších vyšetření, počítačově se sledují změny chování různých buněk v lidském těle při působení magnetického pole. Vyšetření se dělá nativně a po podání kontrastní látky. Je první volbou v zobrazení nádorů mozku, míchy, mozkových plen, nádorů měkkých tkání a kostí. Hlavní nevýhodou MRI je dlouhé trvání vyšetření, u nespolupracujících dětí nutnost celkové anestezie, dostupnost jen ve velkých nemocnicích, a nemožnost vyšetřit každého, protože na MRI nesmí pacienti s kovovými předměty v těle ( např. různé kovové části po složitých zlomeninách ), kardiostimulátory atd. 15

16 Obr. č. 4 přístroj magnetické rezonance 6.6. Radionuklidové vyšetření Radioizotopové vyšetření informuje o nespecifické metabolické aktivitě vyšetřovaných orgánů. Nejčastěji se používá při detekci primárních i sekundárních nádorů kostí, nebo při zjišťování funkce ledvin. 16

17 Indikace jednotlivých zobrazovacích metod při nejčastějších nádorových onemocnění dětí tab.č.1 leukémie, lymfomy nádory CNS nádory oka a orbity nádory ORL oblasti nádory hrudníku nádory ledvin a retroperitonea nádory jater nádory malé pánve nádory končetin rtg hrudníku,uz břicha a retroperitonea,ct hrudníku a břicha, scintigrafie skeletu, lymfografie MRI mozku, CT primárního nádoru UZ,MRI,CT primárního nádoru a plic MRI,CT primárního nádoru a plic rtg hrudníku, CT hrudníku UZ břicha, CT břicha a plic, MRI retroperitonea UZ jater, CT jater a plic,(angiografie) UZ,CT primárního nádoru a plic rtg,uz měkkých tkání, MRI primárního nádoru, CT plic, scintigrafie skeletu 7. LÉČBA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Léčbu dětských nádorových onemocnění je nutné svěřit specialistům dětským onkologům a jejich onkologicky orientovaným spolupracovníkům různých pediatrických oborů Chirurgická léčba Nádory dětí operuje specialista vyškolený v dětské onkologické chirurgii, měl by to být chirurg v pediatrické onkochirurgii odborně zdatný, zkušený, odvážný, ale i uvážlivý. Onkologické operace se dělí na: - radikální, tzn. odstranění celého nádorového ložiska, radikální může být i operace metastáz 17

18 - paliativní, která se uplatňuje při urgentních stavech a situacích, které zhoršují stav nemocného z různých příčin při primárně inoperabilním nádoru ( např. odlehčující tracheostomie, nefrostomie) - diagnostické, tj. bioptická excize, vyjímečně punkce k získání tkáně pro histopatologické vyšetření - pomocné, které umožňují další léčebné postupy, jako je zavedení centrálního žilního katetru, implantofixu aj., některé jsou nahrazeny metodami intervenční radiologie - rekonstrukční, těmi je možná úprava nádorem a léčbou způsobených poškození po úspěšném vyléčení základního onemocnění (např. rekonstrukce patra aj.) - preventivní sloužící k likvidaci pro vznik nádoru rizikového stavu (resekce tračníku při familiární polypóze, excize kožního ložiska rizikového pro vznik nádoru). Obr. č. 5- Implantofix 7.2. Radioterapeutická léčba Je velice účinná u některých typů nádorů. Při ozařování však vznikají různé komplikace, které se podle druhu postižení dělí na místní a systémové. Místní bývají častější, mohou postihnout řadu tkání. Systémové se projevují nevolností, zvracením, únavou a depresí, tyto, ale u dětí nebývají časté.většina akutních reakcí odejde bez jakýchkoli následků, některé však 18

19 mohou přejít do chronických, pozdních následků a proto je při záření důležité vyhnout se růstovým chrupavkám, zárodkům mléčné žlázy, zubům, štítné žláze aj. U dětí je nutné zajistit během ozáření jejich pevnou polohu na ozařovacím stole, proto se používají různé fixační pásy, vakuové vaky, ozařovací masky pro fixaci hlavy. Jestliže je dítě velmi neklidné a také vzhledem k jeho věku není možné zajistit pevnou a nehybnou polohu, je nutné denně použít krátkodobou celkovou anestezii. Obr. č. 6 Postradiační dermatitida 19

20 Přehled nádorů dětského věku vzhledem k jejich radiosenzitivitě tab.č.2 Radiosenzitivní nádory hemoblastózy hemoblastómy Ewingův sarkom nefroblastom meduloblastom neuroblastom retinoblastom dysgerminom embryonální rabdomyosarkom Nádory málo citlivé až radiorezistentní sarkomy měkkých tkání osteosarkom teratomy : široká škála citlivosti podle zastoupených tkáňových ložisek Nejčastější časné lokální radiační komplikace tab.č.3 Orgán/tkáň kůže a její adnexa sliznice oblast oka kostní dřeň plíce játra ledviny Reakce erytém, radiodermatitis sicca, epilace Mukozitida dutiny ústní,hltanu, jícnu,která se projevuje bolestí, sliněním, poruchou polykání, při ozařování břicha průjmy,při ozařování v oblasti pánve proktitidou nebo cystitidou poškození rohovky porucha krvetvorby při ozařování velkých objemů nebo celé páteře radiační pneumonitida radiační hepatitida radiační nefritida 20

21 7.3. Chemoterapeutická léčba Dětské nádory rostou rychle, hodně často metastazují, proto je nutné léčit nejen primární nádor, ale také jeho metastázy. K tomu je zapotřebí použít systémovou chemoterapii. Podmínkou úspěšnosti chemoterapie je citlivost nádoru k ní. Nádory dětského věku se dělí podle této citlivosti na čtyři stupně: první skupina jsou nádory, které mají na chemoterapii velkou citlivost, kde podání cytostatik má kurativní účinek (např. leukémie, maligní lymfomy, germinální nádory, nefroblastom).většinu těchto nádorů je možné vyléčit pouze podáním chemoterapie, i když mají rozsáhlé metastázy (adjuvantní chemoterapie) - druhou skupinou jsou nádory, kde při podání systémové chemoterapie je pouze prodloužena doba přežití (paliativní chemoterapie) - třetí skupinou jsou nádory, které na podání chemoterapie reagují různou citlivostí ( nádory CNS, maligní melanom, sarkomy měkkých tkání), proto se při jejich výskytu používá chemoterapie často v kombinaci s jinou léčebnou metodou - čtvrtá skupina jsou nádory, kde dávka cytostatik zničí jen určitou, konstantní část nádorových buněk, ať je nádor malý, nebo veliký. (Grawitzův nádor,karcinom štítné žlázy). Celkové účinky protinádorové chemoterapie jsou závislé na velikosti nádoru a intenzitě dávek cytostatik. Cytostatika se špatně dostávají do míst, které jsou špatně, nebo málo prokrvená, pro tyto místa je nutné použít vysokou dávku. Pro úspěšnost léčby se používá kombinovaná chemoterapie. Limitující pro podání cytostatik je toxicita. Vysokodávkovaná chemoterapie se používá u dětí, které mají špatnou prognózu, u nichž je naděje na vyléčení pouhých 5-20% při podání běžných dávek cytostatik. Používá se například na závěr léčby u dětí s neuroblastomem s vysokým rizikem, maligními lymfomy, pokročilými germinálními nádory, kostními nádory. 21

22 Obr. č. 7 nekróza kůže po paravazálním úniku cytostatika Chemoterapie se podává nitrožilně, ve formě injekcí a infuzí, v 2-4 týdenních cyklech. Doba léčby je závislá na typu a velikosti nádoru. Část dětských pacientů má zavedený centrální žilní katetr, který ústí do horní duté žíly, je fixován manžetou. Vzhledem k různým infekcím je nutné jej každé 3-4 dny ve sterilních podmínkách proplachovat roztokem heparinu. Další část pacientů má zavedený port, který je v podkoží na hrudníku a ústí také do horní duté žíly, nebo do pravé síně. Není nutno jej tak často proplachovat Imunoterapeutická léčba Je většinou doplňková metoda, která ovlivňuje imunitní systém, aby rozpoznal a zničil nádorové buňky. Používá se po ukončení chemoterapie, když většina nádoru již byla zničena. U některých typů nádorů je lékem volby (melanoblastom) 22

23 8. AKUTNÍ KOMPLIKACE LÉČBY Léčebné metody, které léčí samotný nádor a případné jeho metastázy mají i své nežádoucí účinky, které se projevují při vysokých dávkách chemoterapie i radioterapie. Mezi nejčastější projevy akutních komplikací léčby patří komplikace hematologické, gastrointestinální, plicní, neurologické, nefrologické, jaterní Hematologické komplikace Objevují se většinou do několika dnů po podání cytostatik, a to nejprve leukopenií snížený počet bílých krvinek v krvi. Má za následek zvýšenou náchylnost k infekcím a k jejich těžkému průběhu, dále se objevuje trombocytopenie snížený počet trombocytů, a s tím spojené krvácivé projevy, v poslední řade se také objevuje anemie chudokrevnost, snížené množství hemoglobinu, pacient se cítí unavený, slabý, může mít hučení v uších, je bledý, má tachykardii, subfebrilie. Nejhůře jsou na tom pacienti, kteří již prodělali radioterapii nebo chemoterapii zaměřenou na kostní dřeň, ta je po léčení oslabená, netvoří se erytrocyty ani trombocyty, vznikají krvácivé projevy (krvácení do kůže a sliznic, hematurie), může se projevit i krvácení do zažívacího traktu, v těžkých případech i krvácení do centrálního nervového systému a plic, což může ohrozit život pacienta. Pacientům jejichž stav to vyžaduje, je nutné podávat koncentráty erytrocytů, trombocytů, plazmy aj Gastrointestinální komplikace Mezi gastrointestinální komplikace patří nauzea a zvracení, jsou většinou důsledkem podání chemoterapie nebo také se mohou objevit při radioterapii. Pacientům je nutné podávat antiemetika, doplňovat tekutiny Hepatopatie Je spojena s aplikací cytostatik, zejména po podání vysokodávkované chemoterapie (např. metotrexátu). 23

24 8.4. Plicní komplikace Většinou se objeví se základním onemocněním nebo souvisí s podáním cytostatik, která způsobují nekrozu, poškozují plíce, což může vést až k plicní fibroze. Pravděpodobnost jejího vzniku zvyšuje ozáření plic Nefrotoxicita Jedná se buď o poškození ledvin, které vzniká při rozpadu rychle rostoucích nádorů, jenž jsou vysoce chemosenzitivní, dále při léčbě nefrotoxickými cytostatiky (např. cis platina) 8.6. Neurologické komplikace Mohou být různě závažné, způsobuje je většinou podání chemoterapie. Projevují se např. slabostí dolních končetin až poruchou chůze, bolestí hlavy, zvracením, horečkou, při léčbě cis platinou může nastat ztráta sluchu. Neurologické komplikace v průběhu několika týdnů až měsíců většinou spontánně ustoupí Poškození kůže Mezi nejčastější patří ztráta vlasů, která se objeví asi 7 10 dnů po první aplikaci chemoterapie, jakmile skončí, vlasy začínají růst. Únik cytostatika paravazálně může způsobit nekrozu okolních tkání. Kůže bývá po chemoterapii a radioterapii vysoce senzitivní na sluneční záření, proto se pacientům nedoporučuje pokožku vystavovat slunci. 9. POZDNÍ KOMPLIKACE LÉČBY Komplikace léčby se někdy dají vyléčit, ale také mohou přejít v pozdní následky, ty jsou potom trvalé, ale je možné je nějakým způsobem kompenzovat nebo substituovat. Velký počet vyléčených pacientů přináší pozdní následky nejen medicínské, ale také psychologické a sociální. Souvisí to s typem terapie a věkem pacienta v době léčby. 24

25 Například terapie v útlém věku se výrazně projeví až za několik let zastavením růstu v ozařovaném poli. Pozdní komplikace způsobují všechny léčebné metody. Je nutné je konzultovat společně s lékaři dalších oborů, jako jsou endokrinologové, ortopedi, fyzioterapeuti a jiní Možné pozdní následky protinádorové léčby -poruchy růstu a vývoje tělesná váha, výška, poruchy puberty (urychlená, nebo naopak opožděná) -poškození muskuloskeletární soustavy skolioza, osteoporoza, asymetrie, zkrácení dlouhých kostí, amputace -snížení tělesné zdatnosti nízká tělesná zdatnost -poškození kůže hyperpigmentace, jizvy, edémy -poškození oka zhoršení vizu, katarakta,neuropatie zrakového nervu, slepota -poruchy dentice zkrácené a otupené zubní kořeny, opožděný nebo zadržený vývoj zubů, vysoká kazivost -poškození štítné žlázy hypotyreoza, sekundární nádory -poškození kardiovaskulární soustavy chronická kardiomyopatie, perikarditis. -poškození dýchací soustavy chronická pneumonitida, plicní fibroza -poškození GIT striktura jícnu, maloabsorpční syndrom -poškození jater trvalé poškození je zcela vyjímečné -poškození močové soustavy poruchy tubulární, glomerulární, radiační nefritida -poruchy vývoje a funkce gonád infertilita, poruchy spermatogeneze -neuropsychické pozdní následky poradiační paréza, epilepsie, mentální retardace, snížení IQ, snížená pozornost 9.2. Psychické pozdní následky Psychické následky mohou pacienta sužovat různým způsobem, někteří své pocity tají, jiní je viditelně dávají najevo. Mezi tyto následky patří zejména úzkost, strach, zoufalství, apatie, deprese, zlost a vztek,stud, pocit osamocení Sociální pozdní následky Dětští pacienti po nádorových onemocněních většinou mají v dospělosti potíže se zařazením do společnosti, obtížněji hledají uplatnění při volbě povolání a jiné. 25

26 10. REHABILITACE Rehabilitační péči je nutné zajistit pro většinu pacientů, ať je to v době léčby, nebo po ukončení léčby pro ty, kteří dlouhodobě přežívají, či jsou zcela vyléčeni. U mnohých z těchto pacientů je možný vznik pozdních léčebných komplikací, avšak rehabilitační péčí je možné mnohým z nich předejít. 11. MEDULOBLASTOM Meduloblastom patří k nejzhoubnějším nádorům dětského věku. Je to embryonální nádor vycházející ze zadní jámy lební, často postupně infiltrující celou IV. komoru, někdy prorůstající i do mozečkových hemisfér. Může infiltrovat měkké pleny a metastazovat všemi směry v mokové soustavě, zejména do prostoru páteřního kanálu. Po operaci brzy recidivuje. Čím mladší pacient, tím malignější je tumor Anatomie mozku Mozek je uložen v dutině lebeční, váží asi g, zpracovává vstupní signály ze smyslových orgánů a vytváří signály výstupní, zajišťuje reflexy ( svaly obličeje, slinné žlázy). Z předního mozku vzniká mozek koncový a mezimozek, ze zadního mozeček a prodloužená mícha. Prodloužená mícha - začíná u 1. krčního obratle, zanořuje se do Varolova mostu, uvnitř je IV. mozková komora, do které ústí centrální kanálek míchy. Vystupuje z ní 7 párů hlavových nervů. Je zde centrum polykání, kašlání, kýchání, zvracení, slzení, sání a sekrece žaludečních šťáv. Varolův most - spojuje koncový mozek s mozečkem, je přímým pokračováním prodloužené míchy. Je zde část šedé mozkové hmoty, která kontroluje žlázy produkující sliny a slzy. Vystupuje odtud trojklaný nerv. Mozeček - složen ze 2 polokoulí, s mozkem je spojen raménky. Jeho povrch je tvořen mozečkovou kůrou z šedé hmoty, která vytváří závity, v nichž jsou Purkyňovy buňky jsou jedny z největších a nejsložitějších buněk v lidském těle, uvnitř je bílá hmota, která vytváří stromečkovou strukturu, tzv. strom života. Mozeček je reflexní ústředí pohybu, 26

27 reguluje svalové napětí, koordinaci jemných, rychlých a přesných pohybů, slouží k udržení rovnováhy, je velmi citlivý na ethanol. Střední mozek - nejmenší část mozku, je skrytý mezi mostem a mezimozkem, horní část vytváří čtverhrbolí (tj. 2 páry hrbolů ). V prvním páru končí část zrakového nervu, v druhém páru část sluchových nervů. Jeho středem prochází Sylviův kanálek, který se v mezimozku rozšiřuje v III. mozkovou komoru. Střední část je tvořena dvěma páry jader červené a černé. V červeném začínají motorické dráhy řízení pohybu a postoje, černé zajišťuje motoriku, při poruše dochází ke svalovému třesu, až ke ztrátě automatických pohybů ( např. chůze ). Ve středním mozku je centrum reflexů pro pohyby očí, hlavy a těla za signály, centrum zaostřování čočky. Vychází odtud III. a IV. hlavový nerv. Mezimozek - je uložen mezi polokoulemi koncového mozku, je v něm III. mozková komora, na jejímž stropu je šišinka. Po stranách má 2 vejčité hrboly thalamy to jsou vejčité útvary, umožňují převádět vzruchy do mozkové kůry, ovlivňují vegetativní reakce a emoční stavy ( pláč, smích ), u dospělých emoce více tlumeny a ovládány mozkovou kůrou, mají původ vědomí bolesti. Další jeho částí je podhrbolí na spodině, tj. hypothalamus, k němu je stopkou připojena hypofýza. Hypothalamus je centrem pro řízení tělesné teploty, pro látkový metabolismus, reguluje spánek a bdění, je zde centrum sytosti a hladu, centrum vnímání žízně, chrání tělo před přehřátím, má i neurosekreční funkci, tj. produkuje hormony ( oxytocin a antidiuretický hormon). V mezimozku mají původ zrakový nerv a nervová část očí. Koncový mozek - složen ze dvou polokoulí ( hemisfér), oddělených hlubokým zářezem. Tyto hemisféry jsou anatomicky i funkčně spojeny svazkem bílé hmoty, zvané mozkový trámec ( vazník). Na jejich povrchu je plášť tvořený šedou hmotou. Kvůli zvětšení povrchu ho člení rýhy a brázdy. Rýhy vytváří laloky čelní, temenní, týlní, spánkový a ostrov, brázdy je dále člení. Vnitřek mozku je z bílé hmoty, v níž jsou shluky šedé bazální ganglia ty zajišťují pohybovou aktivitu, vnímání, myšlení, některé emoce. Uvnitř hemisfér jsou dutiny, v každé jedna I. a II. mozková hemisféra. Levá hemisféra je centrem logického a abstraktního myšlení, pravá je centrem vnímání, výtvarného projevu a hudby K všestrannému chápání je zapotřebí obou hemisfér, u někoho je však jeden typ myšlení více vyvinut. 27

28 Obr. č. 8 - RTG snímek lebky 28

29 Meduloblastom je predominantně středočárový mozečkový nádor, který vychází z oblasti vermis do stropu IV. komory. Představuje asi 10 20% nádorů CNS u dětí a asi 40% všech tumorů zadní jámy lební. Nejčastěji se vyskytuje kolem 5 let věku dítěte většinou však se objeví během první dekády života. Poměr dívek: chlapců je 2,1:1, Symptomatologie meduloblastomu U dětí do 3 let jsou příznaky většinou nespecifické, a to je pláč, potíže s krmením, u těch nejmenších dětí je možné pozorovat vlivem zvýšeného intrakraniálního tlaku rozestup lebečních švů a zvětšování obvodu hlavy. U dětí školního věku to mohou být bolesti hlavy, zvracení, potíže se psaním, poruchy koordinace. Všeobecně jsou nejčastějšími příznaky bolesti hlavy, která bývá většinou označována jako bolest tlaková, letargie, ranní zvracení, poruchy vidění, rozmazané vidění, které jsou způsobeny zvýšením nitrolebního tlaku na optický nerv. V případě rozšíření nádoru do míchy se mohou objevit bolesti zad, potíže při chůzi, neschopnost vyprazdňování močové trubice a tlustého střeva Diagnostika meduloblastomu Meduloblastom lze diagnostikovat již na základě anamnézy, neurologického a očního vyšetření, velkým přínosem pro úplnou a správnou diagnozu je CT a MRI vyšetření, avšak rozhodující je histologická verifikace. Vzhledem k tomu, že meduloblastom může metastazovat do páteřního kanálu, je nutné udělat nemocnému také MRI této oblasti a cytologické vyšetření mozkomíšního moku. 29

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J.

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie)

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (protonová terapie) uzavřené mezi: Proton Therapy Center Czech s.r.o., poskytovatel zdravotních

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Když onemocní můj pes: Osteosarkom

Když onemocní můj pes: Osteosarkom Když onemocní můj pes: Osteosarkom Osteosarkom je nejobvyklejší kostní tumor u psa. Bývá většinou velmi invazivní (prorůstá do okolních tkání) a časně metastázuje (oddělují se dceřinné skupiny buněk a

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy Úvod Tato brožura je určena nejen pro pacienty, u nichž byla diagnostikována amyloidóza, ale také pro jejich rodinu a přátelé. Poskytuje základní přehled o tomto onemocnění a léčbě. 1 Obsah Co je amyloidóza?...3

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více