Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce"

Transkript

1 Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický asistent Vedoucí práce: Mudr. Jitka Radvanská Datum odevzdání práce: 17. dubna 2007 Datum obhajoby: 11. června 2007 Praha 2007

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Praha 31. března Podpis autorky 2

3 Poděkování Děkuji Mudr. Jitce Radvanské za odborné vedení práce a za cenné rady při jejím zpracování. 3

4 Souhlas s použitím práce Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčována ve Středisku vědeckých informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6... Podpis autorky 4

5 ABSTRAKT Švarcpiková Eva : Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce : Mudr. Jitka Radvanská Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2007, 39 stran Téma dětské onkologie je velmi důležité, proto se moje práce zabývá touto problematikou. K indikaci nádorů dětského věku slouží vyšetřovací metody, jako jsou RTG, UZ, CT, MRI. K jejich léčbě pak významně přispívá chirurgie, onkologie a radioterapie. Při využití chemoterapie a radioterapie většinou dochází k nežádoucím účinkům léčby, které se projevují různými způsoby. Vznikají komplikace hematologické, gastrointestinální, plicní, poškození kůže a jiné. Dochází i k pozdním komplikacím. Jedním z nejagresivnějších dětských nádorů je meduloblastom, vycházející ze zadní jámy lební. Mezi hlavní symptomy meduloblastomu patří u malých dětí pláč, potíže s krmením, u dětí školního věku to bývají potíže se psaním, bolesti hlavy, zvracení. Diagnostikovat jej lze na základě anamnézy, neurologického a očního vyšetření, velkým přínosem pro úplnou a správnou diagnozu je CT a MRI vyšetření. Pro léčení tohoto typu nádoru je nejprve zařazena chirurgická léčba, dále je to chemoterapie. Vetšinou na závěr léčby je zařazena radioterapeutická léčba, která má velký účinek. U dětí školního věku je vzhledem k těmto komplikacím nutná úzká spolupráce rodiny, školy a psychologa. V posledních letech se přežití dětí léčených pro nádory mozku výrazně zvýšilo. Klíčová slova: dětská onkologie, radioterapie, meduloblastom, nádor, komplikace 5

6 Резюме на русском языке ABSTRAKT Švarcpiková Eva Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Paediatric oncological of Meduloblastoma. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce : Mudr. Jitka Radvanská Absolventská práce, Praha, VOŠZ a SZŠ, 2007, 39 stran Тема детских онкологических заболеваний очень важна, поэтому моя работа посвящена этой проблеме К обнаружению опухолей в детском возрасте применяются различные исследования как например, рентген, ультразвук, центральный томограф, МРИ. К их лечению значительный вклад вносит хирургия, онкология и радиотерапия. При химиотерапии и радиотерапии в большнстве случаев происходят нежелательные последствия, которые проявляются различно. Возникают проблемы гематологического, гастрономического, легочного, дерматологического вида и другие. Одним из агрессивнейших детских опухолей является медуллобластом, образующийся в задней части черепа. К главным симптомам у маленьких детей относится плач, проблемы с кормлением, у детей школьного возраста проявляются проблемы писания, головные боли, тошнота, рвота. Поставить диагноз можно на основе анамнеза, нейрологического и глазного исследования. Решающее значение при определении правильного диагноза имеет ЦТ и МРИ исследование. При лечении опухоли этого типа сначала применяется хирургическое лечение, потом химиотерапия. В больщинстве случаях в конце лечения применяют радиотерапию, которая имеет большой эффект. В последних годах выживание детей с леченными опухолями мозга значительно увеличилось. Klíčová slova : детские оикологические заболевания, радиотерапия, медуллобластом, опухоль, осложнение 6

7 OBSAH 1 Zhoubný nádor a jeho definice Dělení nádorů 9 2 Rozdíly mezi nádory dětí a dospělých 9 3 Epidemiologie dětských nádorových onemocnění 10 4 Příznaky nádorových onemocnění 12 5 Vyšetřovací metody nezobrazovací 12 6 Vyšetřovací metody zobrazovací RTG Ultrasonografie CT Angiografie Nukleární magnetická rezonance - MRI Radionuklidové vyšetření 16 7 Léčba nádorových onemocnění Chirurgická léčba Radioterapeutická léčba Chemoterapeutická léčba Imunoterapeutická léčba 22 8 Akutní komplikace léčby Hematologické komplikace Gastrointestinální komplikace Hepatopatie Plicní komplikace Nefrotoxicita Neurologické komplikace Poškození kůže 24 9 Pozdní komplikace léčby Možné následky protinádorové léčby Psychické pozdní následky Sociální pozdní následky Rehabilitace pacientů 26 7

8 11 Meduloblastom Anatomie mozku Symptomatologie meduloblastomu Diagnostika meduloblastomu Léčba meduloblastomu Akutní nežádoucí účinky Pozdní nežádoucí účinky Závěr 35 Seznam obrázků 36 Seznam tabulek a grafů 37 Seznam použité literatury a zdrojů 38 8

9 1. ZHOUBNÝ NÁDOR A JEHO DEFINICE Nádor (tumor) je soubor abnormálních buněk, který roste a chová se poměrně samostatně bez závislosti na řídících vlivech organismu. Je odlišný od ostatních částí organismu, postižené orgány jsou zvětšené, jejich tvar je často změněn různými výrůstky, hrboly i vnitřními nádorovými uzly. Zhoubné (maligní) nádory rostou rychle, infiltrativně a destruktivně vzhledem ke svému okolí a zakládají druhotná ložiska i ve vzdálených orgánech metastázy. Ovlivňují celkový stav pacienta, často recidivují. Metastázy vznikají implantační, lymfogenní, porogenní nebo hematogenní cestou Rozdělení nádorů : mezenchymové, epitelové, z nervové tkáně a ostatní mezenchymové například osteosarkom, liposarkom. Vzhledem připomínají rybí maso. Postihují mladší jedince, rychle rostou, metastazují hlavně krevní cestou. Do této skupiny lze zařadit i nádory krvetvorné a lymfatické tkáně, tj. leukémie a lymfomy. epitelové karcinomy, postihují spíše starší lidi nad 50 let, metastazují lymfatickou cestou, metastázy jsou nejčastěji v regionálních uzlinách. Dělí se na 2 základní skupiny, z povrchového epitelu a ze žlazového epitelu. z nervové tkáně vycházejí z gangliových buněk nebo z podpůrných elementů nervové tkáně. Ze sympatických ganglií a dřeně nadledvin vychází neuroblastom jeden z častých dětských nádorů. Do této skupiny patří i maligní melanom ostatní nádory choriokarcinom vychází z tkáně plodu, u žen vždy v souvislosti s těhotenstvím. 2. ROZDÍLY MEZI NÁDORY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH - u dospělých jsou nádory většinou z ektodermální nebo entodermální tkáně, z 85% jsou to karcinomy. Většina dětských nádorů vzniká z krvetvorné tkáně z mezodermu a neuroektodermu. Specifické jsou embryonální nádory a nádory ze zároděčných buněk germinální. U dospělých jsou nádory nejčastěji postiženy plíce, mléčná žláza, tlusté střevo, prostata, děloha. 9

10 U dětí dominují nádory krvetvorné soustavy, nervové tkáně a nádory mezenchymové tkáně. U dospělých jsou příznaky většinou lokální, u dětí jsou celkově nespecifické vzhledem k věku dítěte. Často jsou v dětském věku pozorovány změny v chování, v charakteru dítěte, obecné neprospívání, bledost, subfebrilie, poruchy spánku. 3. EPIDEMIOLOGIE DĚTKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Nádorová onemocnění postihují děti všech věkových období. Nádorové spektrum se v těchto obdobích mění. U dětí do 5ti let jsou nejčastěji leukémie, nefroblastom, neuroblastom, hepatoblastom a některé germinální. Ve věku od 5ti do 10ti let jsou časté nádory centrálního nervového systému, od 10ti let převažují lymfomy, nádory měkkých tkání a kostí, primitivní neuroektodermální nádory (PNET). V pospubertálním období se objevují nádory jako u dospělých. Dětská nádorová onemocnění jsou na druhém místě mezi příčinami úmrtí dětí do 15ti let. Obr. č. 1 Sarkom nohy 10

11 3.1. Výskyt nádorů dětského věku graf č % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 13% 20% ostatní germinální nádory retinoblastom nádory kostí nefroblastom sarkomy měkkých tkání neuroblastom maligní lymfomy nadory CNS leukémie 20% 30% 10% 0% 1 11

12 4. PŘÍZNAKY NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Nádory dětí a mladistvých se mohou projevovat různými způsoby. Některé nádory mají latentní průběh, tzn., že nejsou žádné příznaky. Nádor je náhodně nalezen rodiči nebo lékařem, např. při preventivní prohlídce. Jiné mají celkové příznaky nespecifické a těmi jsou například poruchy chůze, noční poty, subfebrilie, celkové neprospívání dítěte, poruchy stability, bolest břicha, jeho zvětšení, časté infekce však mohou být i příznaky řady nenádorových onemocnění. Mezi další patří příznaky místní, jsou různé dle postižených orgánů, např. u nádorů centrální nervové soustavy jsou to bolesti hlavy, ranní zvracení, změny v chování, poruchy vidění, poruchy stability. U nádorů močového měchýře je to časté nucení na močení, pálení, řezání při močení, u nádorů hrtanu a průdušnice je to chrapot, dušnost, kašel, u nádorů jater zvětšování břicha, jeho bolest a jiné. 5. VYŠETŘOVACÍ METODY NEZOBRAZOVACÍ Nezobrazovací vyšetřovací metody jsou metody, které laboratorně vyšetřují tkáň, krev, mozkomíšní mok, moč, různé výtěry aj. Provádí pro zhodnocení stavu vnitřního prostředí nemocného, nebo jako kontrolní při monitorování léčby, nebo pro přímé stanovení diagnozy. Vyšetřují se specifické nádorové markery například alfa fetoprotein, který má vysoké hodnoty například u hepatoblastomu a u germinálních nádorů - beta HCG vysoké hodnoty u germinálních nádorů -deriváty katecholaminů v moči u neuroblastomů zvýšeny v 80-85%. Dále se v laboratořích dělají různá hematologická vyšetření, která jsou nutná pro posouzení stavu krvetvorby, pro monitorování léčebných komplikací. Jejich součástí je vyšetření punktátu kostní dřeně. FW u některých nádorových onemocnění bývá vyšší anémie, trombocytopenie může být známkou leukémie, lymfomu nebo neuroblastomu. K dalšímu druhu laboratorních vyšetření patří histopatologické vyšetření nádorové tkáně, odebrané při operativním výkonu, nebo při biopsii. 12

13 6. VYŠETŘOVACÍ METODY ZOBRAZOVACÍ Mezi vyšetřovací zobrazovací metody patří ultrasonografie, RTG vyšetření, CT, MRI. Výsledky těchto zobrazovacích metod by měly být vždy hodnoceny zkušenými odborníky, specializovanými v diagnostice nádorových onemocnění dětského věku. Úkolem zobrazovacích vyšetření v dětské onkologii je : určit lokalizaci a výchozí orgán primárního nádoru, stanovit velikost primárního nádoru a jeho vztah k okolním orgánům, diagnosticky se pokusit stanovit druh nádoru, detekovat metastatická ložiska a určit klinické stadium onemocnění, posoudit funkční stav orgánů významných pro bezpečnou aplikaci protinádorové léčby, monitorovat průběh onemocnění, úspěšnost léčby a její komplikace RTG patří mezi základní zobrazovací metody, které mají svoji nezastupitelnou roli. V současnosti je při jeho použití radiační zátěž velmi malá, není tedy nutné se tohoto vyšetření nějak obávat. Je na prvním místě při podezření na mnoho nádorových onemocnění : a) hrudníku zvětšení mediastinálních uzlin, nádory a metastatické postižení plic, nádory hrudní stěny b) skeletu primární kostní nádory, podezření na metastázy c) břicha například při komplikacích protinádorové léčby (ileus), jinak ho nahrazuje UZ Obr. č. 2 Hemangiom obličeje 13

14 Obr. č. 3 RTG přístroj 6.2. Ultrasonografie (UZ) je moderní, neinvazivní metoda bez rizika poškození ionizujícím zářením, proto je možné ji použít opakovaně, dělá se bez aplikace kontrastní látky. Vyšetření je nebolestivé, není nutná anestezie. Je metodou první volby u rezistencí parenchymových orgánů, při pánevní lokalizaci, primárního tumoru a při postižení měkkých tkání. 14 nitrobřišní, retroperitoneální nebo

15 6.3. Počítačová tomografie - CT - používá se při diagnostice nádorů v oblasti hlavy, hrudníku, břicha, pánve. Je suverenní při diagnostice plicních metastáz, ukáže i drobná ložiska, která na RTG snímku nejsou vidět. CT zobrazí intrakraniální ložiska v transverzálních řezech. Při některých vyšetřeních se podává intravenozně kontrastní látka, která ještě zvýší jeho výtěžnost, její podání však může u pacienta vyvolat alergickou reakci, proto je nutné, aby byl pacient před CT vyšetřením na lačno a je nutné pacientovi dát premedikaci, například tabletu Dithiadenu.Vyšetření trvá asi minut podle toho, která část lidského těla se vyšetřuje. Nevýhodou CT vyšetření je radiační zátěž, riziko alergické reakce po podání kontrastní látky a u neklidných dětí nutnost celkové anestezie, protože jejich neklid a pohyb by měl rušivý vliv na výsledek vyšetření, vznikají tzv. pohybové artefakty Angiografie je invazivní metoda, dnes již málo používaná. UZ, CT a MRI ji odsunuly do pozadí. Indikuje se jen velmi vzácně Nukleární magnetická re zonance (MRI) je moderní diagnostická metoda, která bez radiační zátěže anatomicky zobrazí orgán v transverzální, frontální i sagitální rovině. Je to jedno z nejsložitějších vyšetření, počítačově se sledují změny chování různých buněk v lidském těle při působení magnetického pole. Vyšetření se dělá nativně a po podání kontrastní látky. Je první volbou v zobrazení nádorů mozku, míchy, mozkových plen, nádorů měkkých tkání a kostí. Hlavní nevýhodou MRI je dlouhé trvání vyšetření, u nespolupracujících dětí nutnost celkové anestezie, dostupnost jen ve velkých nemocnicích, a nemožnost vyšetřit každého, protože na MRI nesmí pacienti s kovovými předměty v těle ( např. různé kovové části po složitých zlomeninách ), kardiostimulátory atd. 15

16 Obr. č. 4 přístroj magnetické rezonance 6.6. Radionuklidové vyšetření Radioizotopové vyšetření informuje o nespecifické metabolické aktivitě vyšetřovaných orgánů. Nejčastěji se používá při detekci primárních i sekundárních nádorů kostí, nebo při zjišťování funkce ledvin. 16

17 Indikace jednotlivých zobrazovacích metod při nejčastějších nádorových onemocnění dětí tab.č.1 leukémie, lymfomy nádory CNS nádory oka a orbity nádory ORL oblasti nádory hrudníku nádory ledvin a retroperitonea nádory jater nádory malé pánve nádory končetin rtg hrudníku,uz břicha a retroperitonea,ct hrudníku a břicha, scintigrafie skeletu, lymfografie MRI mozku, CT primárního nádoru UZ,MRI,CT primárního nádoru a plic MRI,CT primárního nádoru a plic rtg hrudníku, CT hrudníku UZ břicha, CT břicha a plic, MRI retroperitonea UZ jater, CT jater a plic,(angiografie) UZ,CT primárního nádoru a plic rtg,uz měkkých tkání, MRI primárního nádoru, CT plic, scintigrafie skeletu 7. LÉČBA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Léčbu dětských nádorových onemocnění je nutné svěřit specialistům dětským onkologům a jejich onkologicky orientovaným spolupracovníkům různých pediatrických oborů Chirurgická léčba Nádory dětí operuje specialista vyškolený v dětské onkologické chirurgii, měl by to být chirurg v pediatrické onkochirurgii odborně zdatný, zkušený, odvážný, ale i uvážlivý. Onkologické operace se dělí na: - radikální, tzn. odstranění celého nádorového ložiska, radikální může být i operace metastáz 17

18 - paliativní, která se uplatňuje při urgentních stavech a situacích, které zhoršují stav nemocného z různých příčin při primárně inoperabilním nádoru ( např. odlehčující tracheostomie, nefrostomie) - diagnostické, tj. bioptická excize, vyjímečně punkce k získání tkáně pro histopatologické vyšetření - pomocné, které umožňují další léčebné postupy, jako je zavedení centrálního žilního katetru, implantofixu aj., některé jsou nahrazeny metodami intervenční radiologie - rekonstrukční, těmi je možná úprava nádorem a léčbou způsobených poškození po úspěšném vyléčení základního onemocnění (např. rekonstrukce patra aj.) - preventivní sloužící k likvidaci pro vznik nádoru rizikového stavu (resekce tračníku při familiární polypóze, excize kožního ložiska rizikového pro vznik nádoru). Obr. č. 5- Implantofix 7.2. Radioterapeutická léčba Je velice účinná u některých typů nádorů. Při ozařování však vznikají různé komplikace, které se podle druhu postižení dělí na místní a systémové. Místní bývají častější, mohou postihnout řadu tkání. Systémové se projevují nevolností, zvracením, únavou a depresí, tyto, ale u dětí nebývají časté.většina akutních reakcí odejde bez jakýchkoli následků, některé však 18

19 mohou přejít do chronických, pozdních následků a proto je při záření důležité vyhnout se růstovým chrupavkám, zárodkům mléčné žlázy, zubům, štítné žláze aj. U dětí je nutné zajistit během ozáření jejich pevnou polohu na ozařovacím stole, proto se používají různé fixační pásy, vakuové vaky, ozařovací masky pro fixaci hlavy. Jestliže je dítě velmi neklidné a také vzhledem k jeho věku není možné zajistit pevnou a nehybnou polohu, je nutné denně použít krátkodobou celkovou anestezii. Obr. č. 6 Postradiační dermatitida 19

20 Přehled nádorů dětského věku vzhledem k jejich radiosenzitivitě tab.č.2 Radiosenzitivní nádory hemoblastózy hemoblastómy Ewingův sarkom nefroblastom meduloblastom neuroblastom retinoblastom dysgerminom embryonální rabdomyosarkom Nádory málo citlivé až radiorezistentní sarkomy měkkých tkání osteosarkom teratomy : široká škála citlivosti podle zastoupených tkáňových ložisek Nejčastější časné lokální radiační komplikace tab.č.3 Orgán/tkáň kůže a její adnexa sliznice oblast oka kostní dřeň plíce játra ledviny Reakce erytém, radiodermatitis sicca, epilace Mukozitida dutiny ústní,hltanu, jícnu,která se projevuje bolestí, sliněním, poruchou polykání, při ozařování břicha průjmy,při ozařování v oblasti pánve proktitidou nebo cystitidou poškození rohovky porucha krvetvorby při ozařování velkých objemů nebo celé páteře radiační pneumonitida radiační hepatitida radiační nefritida 20

21 7.3. Chemoterapeutická léčba Dětské nádory rostou rychle, hodně často metastazují, proto je nutné léčit nejen primární nádor, ale také jeho metastázy. K tomu je zapotřebí použít systémovou chemoterapii. Podmínkou úspěšnosti chemoterapie je citlivost nádoru k ní. Nádory dětského věku se dělí podle této citlivosti na čtyři stupně: první skupina jsou nádory, které mají na chemoterapii velkou citlivost, kde podání cytostatik má kurativní účinek (např. leukémie, maligní lymfomy, germinální nádory, nefroblastom).většinu těchto nádorů je možné vyléčit pouze podáním chemoterapie, i když mají rozsáhlé metastázy (adjuvantní chemoterapie) - druhou skupinou jsou nádory, kde při podání systémové chemoterapie je pouze prodloužena doba přežití (paliativní chemoterapie) - třetí skupinou jsou nádory, které na podání chemoterapie reagují různou citlivostí ( nádory CNS, maligní melanom, sarkomy měkkých tkání), proto se při jejich výskytu používá chemoterapie často v kombinaci s jinou léčebnou metodou - čtvrtá skupina jsou nádory, kde dávka cytostatik zničí jen určitou, konstantní část nádorových buněk, ať je nádor malý, nebo veliký. (Grawitzův nádor,karcinom štítné žlázy). Celkové účinky protinádorové chemoterapie jsou závislé na velikosti nádoru a intenzitě dávek cytostatik. Cytostatika se špatně dostávají do míst, které jsou špatně, nebo málo prokrvená, pro tyto místa je nutné použít vysokou dávku. Pro úspěšnost léčby se používá kombinovaná chemoterapie. Limitující pro podání cytostatik je toxicita. Vysokodávkovaná chemoterapie se používá u dětí, které mají špatnou prognózu, u nichž je naděje na vyléčení pouhých 5-20% při podání běžných dávek cytostatik. Používá se například na závěr léčby u dětí s neuroblastomem s vysokým rizikem, maligními lymfomy, pokročilými germinálními nádory, kostními nádory. 21

22 Obr. č. 7 nekróza kůže po paravazálním úniku cytostatika Chemoterapie se podává nitrožilně, ve formě injekcí a infuzí, v 2-4 týdenních cyklech. Doba léčby je závislá na typu a velikosti nádoru. Část dětských pacientů má zavedený centrální žilní katetr, který ústí do horní duté žíly, je fixován manžetou. Vzhledem k různým infekcím je nutné jej každé 3-4 dny ve sterilních podmínkách proplachovat roztokem heparinu. Další část pacientů má zavedený port, který je v podkoží na hrudníku a ústí také do horní duté žíly, nebo do pravé síně. Není nutno jej tak často proplachovat Imunoterapeutická léčba Je většinou doplňková metoda, která ovlivňuje imunitní systém, aby rozpoznal a zničil nádorové buňky. Používá se po ukončení chemoterapie, když většina nádoru již byla zničena. U některých typů nádorů je lékem volby (melanoblastom) 22

23 8. AKUTNÍ KOMPLIKACE LÉČBY Léčebné metody, které léčí samotný nádor a případné jeho metastázy mají i své nežádoucí účinky, které se projevují při vysokých dávkách chemoterapie i radioterapie. Mezi nejčastější projevy akutních komplikací léčby patří komplikace hematologické, gastrointestinální, plicní, neurologické, nefrologické, jaterní Hematologické komplikace Objevují se většinou do několika dnů po podání cytostatik, a to nejprve leukopenií snížený počet bílých krvinek v krvi. Má za následek zvýšenou náchylnost k infekcím a k jejich těžkému průběhu, dále se objevuje trombocytopenie snížený počet trombocytů, a s tím spojené krvácivé projevy, v poslední řade se také objevuje anemie chudokrevnost, snížené množství hemoglobinu, pacient se cítí unavený, slabý, může mít hučení v uších, je bledý, má tachykardii, subfebrilie. Nejhůře jsou na tom pacienti, kteří již prodělali radioterapii nebo chemoterapii zaměřenou na kostní dřeň, ta je po léčení oslabená, netvoří se erytrocyty ani trombocyty, vznikají krvácivé projevy (krvácení do kůže a sliznic, hematurie), může se projevit i krvácení do zažívacího traktu, v těžkých případech i krvácení do centrálního nervového systému a plic, což může ohrozit život pacienta. Pacientům jejichž stav to vyžaduje, je nutné podávat koncentráty erytrocytů, trombocytů, plazmy aj Gastrointestinální komplikace Mezi gastrointestinální komplikace patří nauzea a zvracení, jsou většinou důsledkem podání chemoterapie nebo také se mohou objevit při radioterapii. Pacientům je nutné podávat antiemetika, doplňovat tekutiny Hepatopatie Je spojena s aplikací cytostatik, zejména po podání vysokodávkované chemoterapie (např. metotrexátu). 23

24 8.4. Plicní komplikace Většinou se objeví se základním onemocněním nebo souvisí s podáním cytostatik, která způsobují nekrozu, poškozují plíce, což může vést až k plicní fibroze. Pravděpodobnost jejího vzniku zvyšuje ozáření plic Nefrotoxicita Jedná se buď o poškození ledvin, které vzniká při rozpadu rychle rostoucích nádorů, jenž jsou vysoce chemosenzitivní, dále při léčbě nefrotoxickými cytostatiky (např. cis platina) 8.6. Neurologické komplikace Mohou být různě závažné, způsobuje je většinou podání chemoterapie. Projevují se např. slabostí dolních končetin až poruchou chůze, bolestí hlavy, zvracením, horečkou, při léčbě cis platinou může nastat ztráta sluchu. Neurologické komplikace v průběhu několika týdnů až měsíců většinou spontánně ustoupí Poškození kůže Mezi nejčastější patří ztráta vlasů, která se objeví asi 7 10 dnů po první aplikaci chemoterapie, jakmile skončí, vlasy začínají růst. Únik cytostatika paravazálně může způsobit nekrozu okolních tkání. Kůže bývá po chemoterapii a radioterapii vysoce senzitivní na sluneční záření, proto se pacientům nedoporučuje pokožku vystavovat slunci. 9. POZDNÍ KOMPLIKACE LÉČBY Komplikace léčby se někdy dají vyléčit, ale také mohou přejít v pozdní následky, ty jsou potom trvalé, ale je možné je nějakým způsobem kompenzovat nebo substituovat. Velký počet vyléčených pacientů přináší pozdní následky nejen medicínské, ale také psychologické a sociální. Souvisí to s typem terapie a věkem pacienta v době léčby. 24

25 Například terapie v útlém věku se výrazně projeví až za několik let zastavením růstu v ozařovaném poli. Pozdní komplikace způsobují všechny léčebné metody. Je nutné je konzultovat společně s lékaři dalších oborů, jako jsou endokrinologové, ortopedi, fyzioterapeuti a jiní Možné pozdní následky protinádorové léčby -poruchy růstu a vývoje tělesná váha, výška, poruchy puberty (urychlená, nebo naopak opožděná) -poškození muskuloskeletární soustavy skolioza, osteoporoza, asymetrie, zkrácení dlouhých kostí, amputace -snížení tělesné zdatnosti nízká tělesná zdatnost -poškození kůže hyperpigmentace, jizvy, edémy -poškození oka zhoršení vizu, katarakta,neuropatie zrakového nervu, slepota -poruchy dentice zkrácené a otupené zubní kořeny, opožděný nebo zadržený vývoj zubů, vysoká kazivost -poškození štítné žlázy hypotyreoza, sekundární nádory -poškození kardiovaskulární soustavy chronická kardiomyopatie, perikarditis. -poškození dýchací soustavy chronická pneumonitida, plicní fibroza -poškození GIT striktura jícnu, maloabsorpční syndrom -poškození jater trvalé poškození je zcela vyjímečné -poškození močové soustavy poruchy tubulární, glomerulární, radiační nefritida -poruchy vývoje a funkce gonád infertilita, poruchy spermatogeneze -neuropsychické pozdní následky poradiační paréza, epilepsie, mentální retardace, snížení IQ, snížená pozornost 9.2. Psychické pozdní následky Psychické následky mohou pacienta sužovat různým způsobem, někteří své pocity tají, jiní je viditelně dávají najevo. Mezi tyto následky patří zejména úzkost, strach, zoufalství, apatie, deprese, zlost a vztek,stud, pocit osamocení Sociální pozdní následky Dětští pacienti po nádorových onemocněních většinou mají v dospělosti potíže se zařazením do společnosti, obtížněji hledají uplatnění při volbě povolání a jiné. 25

26 10. REHABILITACE Rehabilitační péči je nutné zajistit pro většinu pacientů, ať je to v době léčby, nebo po ukončení léčby pro ty, kteří dlouhodobě přežívají, či jsou zcela vyléčeni. U mnohých z těchto pacientů je možný vznik pozdních léčebných komplikací, avšak rehabilitační péčí je možné mnohým z nich předejít. 11. MEDULOBLASTOM Meduloblastom patří k nejzhoubnějším nádorům dětského věku. Je to embryonální nádor vycházející ze zadní jámy lební, často postupně infiltrující celou IV. komoru, někdy prorůstající i do mozečkových hemisfér. Může infiltrovat měkké pleny a metastazovat všemi směry v mokové soustavě, zejména do prostoru páteřního kanálu. Po operaci brzy recidivuje. Čím mladší pacient, tím malignější je tumor Anatomie mozku Mozek je uložen v dutině lebeční, váží asi g, zpracovává vstupní signály ze smyslových orgánů a vytváří signály výstupní, zajišťuje reflexy ( svaly obličeje, slinné žlázy). Z předního mozku vzniká mozek koncový a mezimozek, ze zadního mozeček a prodloužená mícha. Prodloužená mícha - začíná u 1. krčního obratle, zanořuje se do Varolova mostu, uvnitř je IV. mozková komora, do které ústí centrální kanálek míchy. Vystupuje z ní 7 párů hlavových nervů. Je zde centrum polykání, kašlání, kýchání, zvracení, slzení, sání a sekrece žaludečních šťáv. Varolův most - spojuje koncový mozek s mozečkem, je přímým pokračováním prodloužené míchy. Je zde část šedé mozkové hmoty, která kontroluje žlázy produkující sliny a slzy. Vystupuje odtud trojklaný nerv. Mozeček - složen ze 2 polokoulí, s mozkem je spojen raménky. Jeho povrch je tvořen mozečkovou kůrou z šedé hmoty, která vytváří závity, v nichž jsou Purkyňovy buňky jsou jedny z největších a nejsložitějších buněk v lidském těle, uvnitř je bílá hmota, která vytváří stromečkovou strukturu, tzv. strom života. Mozeček je reflexní ústředí pohybu, 26

27 reguluje svalové napětí, koordinaci jemných, rychlých a přesných pohybů, slouží k udržení rovnováhy, je velmi citlivý na ethanol. Střední mozek - nejmenší část mozku, je skrytý mezi mostem a mezimozkem, horní část vytváří čtverhrbolí (tj. 2 páry hrbolů ). V prvním páru končí část zrakového nervu, v druhém páru část sluchových nervů. Jeho středem prochází Sylviův kanálek, který se v mezimozku rozšiřuje v III. mozkovou komoru. Střední část je tvořena dvěma páry jader červené a černé. V červeném začínají motorické dráhy řízení pohybu a postoje, černé zajišťuje motoriku, při poruše dochází ke svalovému třesu, až ke ztrátě automatických pohybů ( např. chůze ). Ve středním mozku je centrum reflexů pro pohyby očí, hlavy a těla za signály, centrum zaostřování čočky. Vychází odtud III. a IV. hlavový nerv. Mezimozek - je uložen mezi polokoulemi koncového mozku, je v něm III. mozková komora, na jejímž stropu je šišinka. Po stranách má 2 vejčité hrboly thalamy to jsou vejčité útvary, umožňují převádět vzruchy do mozkové kůry, ovlivňují vegetativní reakce a emoční stavy ( pláč, smích ), u dospělých emoce více tlumeny a ovládány mozkovou kůrou, mají původ vědomí bolesti. Další jeho částí je podhrbolí na spodině, tj. hypothalamus, k němu je stopkou připojena hypofýza. Hypothalamus je centrem pro řízení tělesné teploty, pro látkový metabolismus, reguluje spánek a bdění, je zde centrum sytosti a hladu, centrum vnímání žízně, chrání tělo před přehřátím, má i neurosekreční funkci, tj. produkuje hormony ( oxytocin a antidiuretický hormon). V mezimozku mají původ zrakový nerv a nervová část očí. Koncový mozek - složen ze dvou polokoulí ( hemisfér), oddělených hlubokým zářezem. Tyto hemisféry jsou anatomicky i funkčně spojeny svazkem bílé hmoty, zvané mozkový trámec ( vazník). Na jejich povrchu je plášť tvořený šedou hmotou. Kvůli zvětšení povrchu ho člení rýhy a brázdy. Rýhy vytváří laloky čelní, temenní, týlní, spánkový a ostrov, brázdy je dále člení. Vnitřek mozku je z bílé hmoty, v níž jsou shluky šedé bazální ganglia ty zajišťují pohybovou aktivitu, vnímání, myšlení, některé emoce. Uvnitř hemisfér jsou dutiny, v každé jedna I. a II. mozková hemisféra. Levá hemisféra je centrem logického a abstraktního myšlení, pravá je centrem vnímání, výtvarného projevu a hudby K všestrannému chápání je zapotřebí obou hemisfér, u někoho je však jeden typ myšlení více vyvinut. 27

28 Obr. č. 8 - RTG snímek lebky 28

29 Meduloblastom je predominantně středočárový mozečkový nádor, který vychází z oblasti vermis do stropu IV. komory. Představuje asi 10 20% nádorů CNS u dětí a asi 40% všech tumorů zadní jámy lební. Nejčastěji se vyskytuje kolem 5 let věku dítěte většinou však se objeví během první dekády života. Poměr dívek: chlapců je 2,1:1, Symptomatologie meduloblastomu U dětí do 3 let jsou příznaky většinou nespecifické, a to je pláč, potíže s krmením, u těch nejmenších dětí je možné pozorovat vlivem zvýšeného intrakraniálního tlaku rozestup lebečních švů a zvětšování obvodu hlavy. U dětí školního věku to mohou být bolesti hlavy, zvracení, potíže se psaním, poruchy koordinace. Všeobecně jsou nejčastějšími příznaky bolesti hlavy, která bývá většinou označována jako bolest tlaková, letargie, ranní zvracení, poruchy vidění, rozmazané vidění, které jsou způsobeny zvýšením nitrolebního tlaku na optický nerv. V případě rozšíření nádoru do míchy se mohou objevit bolesti zad, potíže při chůzi, neschopnost vyprazdňování močové trubice a tlustého střeva Diagnostika meduloblastomu Meduloblastom lze diagnostikovat již na základě anamnézy, neurologického a očního vyšetření, velkým přínosem pro úplnou a správnou diagnozu je CT a MRI vyšetření, avšak rozhodující je histologická verifikace. Vzhledem k tomu, že meduloblastom může metastazovat do páteřního kanálu, je nutné udělat nemocnému také MRI této oblasti a cytologické vyšetření mozkomíšního moku. 29

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ SBORNÍK k odbornému semináři na témata VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ I. 30. května 2009 posluchárna Kliniky chorob psů a koček FVU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno N E Z A P O M E N U T E L N Ý Vasotop

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Kateřina Lišková a kolektiv. Neurorehabilitace. jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny

Kateřina Lišková a kolektiv. Neurorehabilitace. jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny Kateřina Lišková a kolektiv Neurorehabilitace jak se zorientovat? Příručka pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny Poděkování: Vřelé poděkování za odbornou podporu a kritické oko patří paní

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více