N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 DĚKUJEME, ŢE NÁM POMÁHÁTE NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK PODPORUJE PRÁCI KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZABÝVAJÍCÍ SE KOMPLEXNÍ LÉČBOU ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH KOJENCŦ, DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŢE. REALIZUJEME PROGRAMY NA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŢIVOTA MALÝCH PACIENTŦ A JEJICH BLÍZKÝCH, ZAJIŠŤUJEME DOVYBAVENÍ PRACOVIŠŤ KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE, PŘISPÍVÁME NA VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŦ A ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU A PODLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB VYTVÁŘÍME PROJEKTY NA CÍLENOU POMOC HOSPITALIZOVANÝM DĚTEM I DĚTEM, KTERÉ JIŢ AKTIVNÍ LÉČBU UKONČILY. USILUJEME O TO, ABY SE DĚTI BĚHEM NÁROČNÉ LÉČBY NECÍTILY OSAMĚLE, ABY MĚLY NAVZDORY SVÉ NEMOCI ČASTO DŦVOD K ÚSMĚVU A RADOVALY SE Z PODOBNÝCH ZÁŢITKŦ JAKO JEJICH ZDRAVÍ KAMARÁDI. VELMI SI VÁŢÍME PODPORY, KTEROU SPOLEČNĚ S NÁMI POSKYTUJÍ VŠICHNI SPONZOŘI, DÁRCI A DOBROVOLNÍ SPOLUPRACOVNÍCI, JEJICHŢ VELKORYSOST A NEÚNAVNÁ ČINORODOST DÁVÁ SÍLU KRTEČČÍM DĚTEM, JEJICH RODINÁM A NÁM VŠEM. 1

3 FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ K prvnímu lednu 2010 disponoval NFDO Krtek finančními prostředky ve výši Kč. V prŧběhu roku 2010 NFDO Krtek získal pro financování svých projektŧ na podporu komplexní onkologické léčby Kč. Celkové náklady činily Kč, z toho náklady na provoz a správu činily Kč (6,54%), náklady na zajištění fundraisingových akcí pro NFDO Krtek dosáhly výše Kč (15,81%) a jejich výnos byl Kč. Podpora odborného rŧstu lékařŧ a středního zdravotnického personálu KDO FN Brno a spolupracujících pracovišť byla financována částkou Kč (14,56%). Na projekty zaměřené na kvalitu ţivota onkologických pacientŧ a na minimalizaci následkŧ onkologické léčby NFDO Krtek vynaloţil Kč (42,51%). Na drobné technologické vybavení, spotřební materiál KDO FN Brno a spolupracujících pracovišť přispěl NFDO Krtek částkou Kč (12%). V roce 2010 z fondu darŧ, vytvořeného z nerozděleného zisku minulých let a jehoţ čerpání se neodráţí přímo ve výsledku hospodaření daného roku, bylo vyuţito částky Kč pro nákup a darování hmotného majetku FN dětská nemocnice ( Kč), Kdo FN Brno ( Kč), MU-LF ( Kč), Motýlek (10 000Kč). 2

4 TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A FOND DARŦ POSKYTOVANÝCH NF KRTEK DROBNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ: náklady Kč (9,25%) + POSKYTNUTÉ DARY VE VÝŠI Kč Hodnoty darŧ nevstupují do nákladŧ NF, a tak neovlivňují výsledek hospodaření daného roku; jsou účtovány na kontě , které je vytvořeno z nerozděleného zisku NF minulých let. Dle rozhodnutí správní rady (11/2009) byla na toto konto převedena částka Kč pro rok Přístroje a vybavení JIP Kč + darem Kč (infuzní pumpa, toaletní ţidle, ţidle) Přístroje a vybavení STA Kč + darem Kč (infuzní pumpy, šatní skříňky, DVD, TV, monitor) Přístroje a vybavení JIP Kč + darem Kč (infuzní pumpy, oxymetr, transportní křeslo, nábytek, chladnička, rádio, TV, DVD) Přístroje a vybavení AMBL Kč + darem Kč (mobilní klimatizace, ţaluzie, nábytek, PC, tiskárna) Přístroje a vybavení KDO Kč + darem Kč (mikroskop Nicon, NB, tiskárna, DVD, monitor, promítací plátno) Přístroje a vybavení spolupracujících pracovišť Kč + darem Kč (MU LF inkubátor, FN dětská nemocnice herní zařízení) Domácí péče Kč (zdr.pomŧcky, léky, zdr.materiál, výţiva, paruky, zdr.kočárek, vozíček, příspěvek na motomed) Přeprava biologických vzorkŧ, rozbory Kč Podpora onkologické péče Kč Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: 1.směránenská s.r.o. Vsetín, 1.správcovská a konkurzní v.o.s., Agentura 3K, spol. s r.o., Arrow ECS, a.s., Baumax ČR s.r.o., CAMPA NET a.s. Cephalon Spolka Ograniczona, Czech ladies golf association o.s., E.ON ČR s.r.o. Epicurea, Hnilica Stanislav, Inter IKEA Centre ČR, s.r.o., Kuliha Eduard, Loukota Dušan, Malý strom, občanské sdruţení, MEMFIS CZ spol. s r.o., POINT CZ, s.r.o., Polcr Zbyněk, Santander Consumer Finance a.s., Sephora s.r.o., Sourada Milan RNDr., Švachová Gabriela, Transbeton s.r.o., Týmy Fronoffice Brno TO2, ZFP ONKOPREVENCE V roce 2010 byly realizovány dva projekty v této oblasti: publikace Nádory adolescentŧ a mladých dospělých (MUDr. Viera Bajčiová) a kampaň Máš koule s náklady Kč (8,67%). Kampaň byla zaměřena na nádory varlat, které patří mezi nejlépe léčitelné typy nádorových onemocnění. Dŧleţitým faktorem je včasná diagnóza, 90 % pacientŧ má šanci na trvalé vyléčení. V pokročilém stadiu onemocnění je jiţ nutná intenzivní kombinovaná chemoterapie a klesá i pravděpodobnost celkového úspěchu léčby. Stále více pacientŧ s tímto typem onemocnění dochází na vyšetření pozdě, tzn. v jiţ velmi pokročilém stadiu choroby, a to přivedlo lékaře a Nadační fond Krtek na myšlenku spustit kampaň, která by vedla k oslovení mladých chlapcŧ a muţŧ, ať si více všímají změn na svém těle a nepodceňují péči o své zdraví. Cílem kampaně je zjednodušeně řečeno přimět mladé muţe, aby nepodceňovali příznaky a neotáleli s návštěvou lékaře. Kampaň Máš koule? má zvýšit informovanost o problematice nádorŧ varlat a dostat ji do širšího povědomí nejen mezi teenagery a mladé muţe, ale i mezi rodiče a učitele. Přesto, ţe nádory varlat mají při včasné diagnostice a následné léčbě vysokou pravděpodobnost kompletního uzdravení, jedná se o vŧbec první osvětovou kampaň zaměřenou právě na tento typ nádorového onemocnění v ČR. Kampaň proběhla v několika rovinách od inzerce a rozhovorŧ v časopisech, aţ po spuštění samostatné webové stránky a natočení a odvysílání klipu a instruktáţního videa. Kampaň Máš koule byla spuštěna na konci října Finanční dary na realizaci projektu laskavě poskytli: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Kuliha Eduard, FTV Prima, FVA, s.r.o., GlaxoSmithKline, s.r.o., Michael Samuelson lighting Prague s.r.o., Balcárek Vojtěch MUDr., Schering - Plough s.r.o. 3

5 VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ODBORNÉHO RŦSTU ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU: náklady Kč (14%) Vzdělávání zdravotnického personálu KDO Kč (příspěvky na školení, semináře, konference: 12. International Symposium Febrile Neutropenia, Lucemburg, 14th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology, Vídeň, 23rd Annual Meeting of the European Musculo-skeletal Oncology Society, Birmingham, 3rd ESO-SIOP-E Masterclass in Paediatric Oncology, Castel Gandolfo, Italy, Advances in Neuroblastoma research, Stockholm, akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, Bazalní stimulace Brno, Bazální stimulace, Ostrava, Blast Show - prezentace pacientŧ KDO, Praha, EpSSG Coordinating Group Meeting, Milán, EpSSG meeting 2010, Paříţ, I-BFM meeting Antalya, International course on Paediatric Paliative Care, Dusseldorf, ISPNO 2010, 14th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology, Vídeň, konference EDIPO, Konference o problematice venozních přístupŧ, Praha, Metronomic Anti-Angiogenic Chemotherapy in PO, Marsseille, Moravskoslezský pediatrický den, Pancare meeting in Paris, SIOP -E PNET working group, Paříţ), XX.konfernce dětských hematologů a onkologů ČR a SR, Praha, výuka anglického jazyka, postery. Podpora zdravotnického personálu KDO FN Brno Kč (spotřební materiál, telefonní poplatky, osobní náklady, knihy a odborné publikace) Data Managment Kč (NB, osobní náklady) Podpora zdravotnického personálu spolupracujících pracovišť (FN Brno, MU Brno, ILBIT) Kč Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: Astellas Pharma s.r.o., Astra Zeneca CR s.r.o., Kuliha Eduard, Julínek Tomáš MUDr., Horká Andrea, Zbořil Milan, Sandoz s.r.o., Sephora s.r.o., TORREX CHIESI s.r.o., University of Sheffield 4

6 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŢIVOTA DĚTSKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTŧ BĚHEM POBYTU NA KLINICE DĚTSKÉ ONKOLOGIE FN BRNO Ubytovna pro pacienty KDO FN Brno a jejich blízké (nájem a sluţby, drobné rekonstrukce a vybavení) Kč, atrakce a zajištění pobytu na KDO FN Brno (herní prvky, Internet, občerstvení, drobný majetek) Kč, terapie Kč, příspěvky (na dopravu, telefon, rehabilitaci) a dárky Kč, kompenzace za dlouhodobou hospitalizaci-regulačnípoplatky Kč, fond splněných přání Kč. HOME CARE domácí péče (náklady 2010 činily Kč) Všichni, kdo se podílejí na léčbě nemocného dítěte, se snaţí jeho pobyt v nemocnici zkrátit na minimum; v mnoha ohledech je moţnost proţívat léčbu ve známém prostředí domova pro pacienty vhodnější. KDO FN Brno zajišťuje za podpory NFDO Krtek pro své pacienty pomoc při domácí péči. Jde především o zapŧjčení léčebných pomŧcek a podpŧrných přístrojŧ, jako jsou antidekubitační podloţky, rehabilitační pomŧcky, motorové dlahy či koncentrátory kyslíku. Cílem projektu domácí péče je vytvoření a vybavení skupiny lékařŧ a sester, kteří v kteroukoli denní i noční dobu na výzvu rodiče navštíví nemocné dítě, zhodnotí jeho stav a podniknou nezbytné kroky k vyřešení problémŧ. Ve většině případŧ není nutný transport ani následná hospitalizace dítěte. Význam mobilní domácí péče je pak v tomto smyslu u dětí s nádorovým onemocněním dvojí: 1. zlepšení stavu výţivy dětí na aktivní léčbě v domácím prostředí ; někteří pacienti jsou i v domácím prostředí vyţivováni nasogastrickou sondou či PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie). Kontrola takto zajištěných dětí je nutná. (V případě moţnosti výjezdu týmu domácí péče se výrazně zkrátí doba pobytu dětí v nemocnici a příznivě se ovlivní stav výţivy dětí. 2. v případě terminální péče umoţnění bezbolestného a klidného odchodu nevyléčitelně nemocným dětem. Na základní onemocnění nebo komplikace léčby umírá asi 8-10 dětí za rok. Klinika dětské onkologie ve spolupráci s obvodními pediatry těmto dětem poskytuje komplexní péči aţ do konce ţivota. V nemocnici nastavená podpŧrná péče a zejména léčba bolesti ale často vyhovuje jen omezenou dobu. S progresí onemocnění je třeba léčbu modifikovat. Kontrola klinického stavu a základních laboratorních ukazatelŧ jsou nezbytné, a tak jsou rodiče s umírajícím dítětem nuceni přijet do nemocnice. Toto je vyčerpávající pro rodiče, stresující pro ostatní děti a rodiče, kteří se s dítětem (které navíc velmi často blízce znají z předchozích hospitalizací) v terminálním stavu potkávají v ambulanci a především bezohledné k dítěti samotnému. Ještě stále existují onemocnění, která se současnými znalostmi neumíme vyléčit. Smrt blízkého člověka je vţdy smutnou událostí. Smrt dítěte je tragédií. Péče o nemocné v terminálním stadiu vypovídá o úrovni společnosti. Ve vyspělých zemích je domácí péče standardem. V České republice zatím chybí. Chceme zaplnit tuto mezeru. Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: ALTREVA s.r.o., ARTIN s.r.o., Bextra s.r.o., David Prchal, Eduard Kuliha, Eva Wágnerová, GEODRILL s.r.o., ing.lukáš Pecka, Jaroslav Soldán, Mag.Art.Josef Čepelka, MCAE Systems s.r.o., Michal Kunc, OTTO B.W.s.r.o., Support Lesbiens, VENTIMIGLIA s.r.o. ŠKOLIČKA září červen 2010, kaţdé úterý a čtvrtek Pro děti předškolního věku jsme zřídili ve Výtvarné dílně v areálu FN ŠKOLIČKU, která částečně zastupovala předškolní výchovu u dětí léčených na KDO. Jejím cílem bylo umoţnit dětem vzájemná pravidelná setkání v rámci vrstevnické skupiny a podporovat tak harmonický rozvoj jejich osobnosti. KARNEVAL únor 2010 Rodiče dětí, které navštěvovaly ŠKOLIČKU, uspořádali pro všechny děti léčené na onkologii karneval. Připravili zábavu a tombolu a zajistili i malé občerstvení. Podívat se za námi přišli i lékaři a sestřičky z oddělení. SVÉPOMOCNÁ RODIČOVSKÁ SKUPINA kaţdou středu Ve středu odpoledne se scházejí rodiče hospitalizovaných dětí v kuchyňce na oddělení 7. Rodiče mají moţnost povídat a ptát se na všechno, co by potřebovali vědět nebo co je zajímá. Vzájemná pomoc, předávání zkušeností a společné sdílení je pro všechny velmi cenné. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR červenec 2010 V spolupráci s Centrem volného času Luţánky jsme uspořádali týdenní příměstský tábor, který probíhal v areálu Dětské nemocnice na hřišti a ve Výtvarné dílně. Zúčastnily se naše menší pacienti spolu se svými sourozenci. Na závěr děti zahrály rodičŧm ale i ošetřujícímu personálu ve velkém stanu divadelní představení. VÝUKA HRY NA KYTARU kaţdé pondělí Paní Dáša Švédová, naše ochotná a obětavá maminka, vyučuje kaţdý týden naše děti hře na kytaru. Přihlásit se mŧţe kaţdý zájemce od 5 do 55 let, do výuky jsou zařazovány rovněţ prvky muzikoterapie. Zaloţení Sdruţení rodičŧ ONKA Sdruţení zaloţili rodiče onkologicky léčených dětí. Jeho posláním je pomáhat a podporovat rodiče, rodinné příslušníky a pozŧstalé onkologicky nemocných dětí, včetně dětí, které jiţ léčbu ukončily. PŘEDVÁNOČNÍ STÁNKOVÝ PRODEJ prosinec 2010 Předvánoční prodej výrobkŧ našich dětí a maminek byla první aktivita sdruţení ONKA, výtěţek Kč byl věnován Krtkovi. 5

7 Z L E P Š O V Á N Í K V A L I T Y Ţ I V O T A D Ě T S K Ý C H O N K O L O G I C K Ý C H P A C I E N T Ŧ - M I M O N E M O C N I Č N Í A K T I V I T Y 1 Zimní tábor , Krkonoše, Velká Úpa, Penzion Modřín. Příjmy: Kč, náklady: Kč Lyţařský a snowboardový výcvik spolu s mnoha dalšími aktivitami; 47 dětí od 5 do 15 let (Krtci, sourozenci a kamarádi). Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: AQE advisors a.s., artport s.r.o., Bludný kámen o.s., Dekra Automobil a.s., Emil Fečko, Eva Jelínková Akord, Geocart CZ a.s., Icon Clinical Research, ing. Josef Volek, Irena Wernerová, Jan Matoušek, Jana Mikešová, Jiří Přibyl, JR Cafe s.r.o., JUDr. Helena Hrubá, Kampa Group, KPMG ČR s.r.o., L.Šnajderová, L.Šímová, Marcela Poláčková, Mgr. Vít Heinz, Michal Havránek, Milena Nováková, Miroslav Kučera, MUDr. Jan Blatný, MUDr. Petr Čapka, MVDr. Jiří Pantŧček TOPVET, O.K.G s.r.o., Petra Muller, PhDr. Pavel Humpolíček, RNDr. Milan Sourada, S.G.CZ, spol. s r.o. - zapl.2009, Sdruţení rodičŧ ZŠ Gajdošova, Senior klub Velenice, SENSIT s.r.o., Universal Spectrum Media s.r.o., Vilém Veverka, ZŠ Smíškova Tišnov, ŢR Lysice OLE MOLE/ski , Penzion Dolní Morava, Kralický Sněţník. Příjmy: Kč, náklady: Kč Lyţařský i relaxační víkend pacientŧ starších 15ti let. Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytl Eduard Kuliha Rodinný víkend DOBRÉ SEM A ZLÉ PRYČ , Mílovy, areál Poslední míle, Českomoravská vrchovina. Příjmy: Kč, náklady: Kč Víkend pro celé rodiny pacientŧ KDO (s rodiči i sourozenci, celkem 161 účastníkŧ) - pálení čarodějnice a příchod máje, pletení košíkŧ, malování, hledání Krteččího pokladu, petangue, minigolf, společenské hry... Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: Autel, a.s., Bc. Roman Onderka, Eduard Kuliha, Marco s.r.o. (VZP), Petr Kocfelda, Plaváčci, Robert Neale, Stavitelství Horáček Ty to dokáţeš! , Jungle park Brno Zábavně-sportovní odpoledne pro 250 dětí i dospělých. Organizátoři akce Eva Maděryčová, Jungle Park Brno Pisárky, Jarka Abrahamová, NF Krtek a mnoho dobrovolníkŧ. Výtěţek Kč (vstupné + prodej propagačních předmětŧ NF Krtek) Dětský den Krtka s Hrochem, , fotbalové hřiště Ţebětín Náklady Kč, výtěţek (prodej vyhlídkového letu vrtulníkem + prodej propag.předmětŧ) Kč Zábavné odpoledne pro 300 dětí i dospělých plné soutěţí, her i poučení připravily pro děti nadačních fondŧ Krtek a Modrý hroch společnosti Alfa Helicopter, Zdravotnická záchranná sluţba JM kraje a Fakulta sportovních studií Masarykovy university. (Celé akci předcházela návštěva MUDr. Tomáše Julínka a J.A.Duchoslava na KDO.) Bátor Tábor, Hatvan, Maďarsko, a Příjmy Kč, náklady Kč Mezinárodní ozdravný pobyt onkologických pacientŧ v Maďarsku, zúčastnilo se i 10 dětí z KDO v Brně. Návštěva Botanické zahrady Troja, Praha, náklady (doprava, občerstvení) Kč Společný jednodenní výlet pacientŧ KDO s rodiči na specielně připravenou prohlídku Botanické zahrady spojenou s poznáváním a ochutnávkou bylin a také se skládáním keramické mozaiky (projekt Loukamosaic). Letní tábor , Mílovy, areál Poslední míle, Českomoravská vrchovina Příjmy Kč, náklady Kč 100 dětí od 5 do 15 let (Krtci, sourozenci, kamarádi), dva týdny zábavy, sportu i relaxace v krásné přírodě Českomoravské vrchoviny. Financováno z výtěţku Krtek Charity golf Challenge. ZOO Vídeň Společný jednodenní výlet pacientŧ s rodiči a sourozenci (41 osob) do vídeňské ZOO. Příjmy: Kč, náklady: Kč Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: A.M.I., s.r.o. Představení muzikál Děti ráje Náklady (doprava) Kč Pořadatel pozval 40 Krtkŧ a jejich blízkých na představení muzikálu Děti ráje na praţském Výstavišti. 6

8 Z L E P Š O V Á N Í K V A L I T Y Ţ I V O T A D Ě T S K Ý C H O N K O L O G I C K Ý C H P A C I E N T Ŧ - M I M O N E M O C N I Č N Í A K T I V I T Y 2 Podzimní víkend Andělé na Andělské Hoře , Suchá Rudná hotel Paramon, Jeseníky. Příjmy: Kč, náklady: Kč Tradiční podzimní víkend pro pacienty s rodinami (129 osob) - shledání a povídání s přáteli, výlety po okolí (Praděd, údolí Bílé Opavy, Pradědova galerie, fyzioterapie a rehabilitační cvičení s flexi-bary (pro děti i dospělé), výroba novoročních přáníček s motivy andělŧ z netradičních materiálŧ, malování na sklo, výroba adventních věncŧ atp. Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: Eduard Kuliha, Josef Křivánek - výroba nábytku, kadeřnicví Hairgods OLE MOLE / Mikuláš , Skautská základna Stráţná, Lelekovice. Příjmy: Kč, náklady: Kč Záţitkový víkend pro 20 Krtkŧ nad 15 let na téma Beyond the line. Finanční dary za tímto účelem laskavě poskytli: ing.b.faturová a Sephora s.r.o. 7

9 Z D R O J E F U N D R A S I N G - C H A R I T A T I V N Í P R O J E K T Y DRAŢBY, KONCERTY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, MÓDNÍ PŘEHLÍDKY, VÝSTAVY, AUKCE, FIREMNÍ OSLAVY, TOMBOLY A ŠKOLNÍ BESÍDKY, STEJNĚ JAKO TENISOVÉ, GOLFOVÉ, HOKEJOVÉ, FOTBALOVÉ A DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE POŘÁDANÉ RŦZNÝMI SPOLEČNOSTMI I FYZICKÝMI OSOBAMI VE PROSPĚCH NADAČNÍHO FONDU DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK, JSOU NEOCENITELNÝMI PROJEVY VAŠÍ SOLIDARITY. DÍKY VÁM SE TOUTO CESTOU NA POMOC DĚTEM DOSTÁVAJÍ POTŘEBNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY A NFDO KRTEK TAK MŦŢE REALIZOVAT PROJEKTY PRO ZKVALITNĚNÍ ŢIVOTA MALÝCH PACIENTŦ KDO FN BRNO V DOBĚ JEJICH POBYTU V NEMOCNICI, ALE I PO UKONČENÍ NÁROČNÉ ONKOLOGICKÉ LÉČBY. TESCO - Běh pro ţivot 3. ročník náklady Kč - výnosy Kč výzkum dětských nádorových onemocnění Pro rok 2010 se NFDO Krtek stal partnerem jiţ 3.ročníku projektu Tesco Běh pro ţivot. Jedná se o sérii nesoutěţních běhŧ určených na podporu zdravého ţivotního stylu a pomoci druhým, které startovaly v rŧzných městech České republiky. Jednotlivá města měla svoje patrony, kteří jsou nějakým zpŧsobem s daným městem spjati a aktivně se zúčastnili projektu: Plzeň - Iveta Lutovská a Jana Plodková, Brno - Roman Vojtek spolu s Lucií Smatanovou, Ostrava Martin Chodúr a Aneta Vignerová, Pardubice - Roman Zach, Praha - Tereza Kostková spolu s Janem Antonínem Duchoslavem a Dianou Kobzanovou. Celkem startovalo 8770 běţcŧ. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili jakoukoli formou (startovné, on-line sponzoring, zakoupení reklamních předmětŧ, zakoupení modrých tkaniček, přímé dary NF Krtek nebo zaslání DMS) Děkuji všem neuvedeným dárcŧm, kteří mě podpořili svou aktivní účastí (startovné), zasláním dárcovské SMS, platbou kartou nebo přispěním do mé kasičky nákupem drobných předmětŧ. 8

10 Z D R O J E F U N D R A S I N G D A L Š Í C H A R I T A T I V N Í P R O J E K T Y 1 2.benefiční cyklistický ples, Semilasso, Brno Výtěţek Kč Společenská událost na podporu projektu Cyklisté dětem. Ples navazuje po 1ř letech na tradici celorepublikových cyklistických plesŧ v Brně. Hrála skupjna Fireballs, moderovali Martin Kudlička a Petra Jungmanová a účastnilo se přes 200 hostŧ z řad sportovcŧ, sponzorŧ a přátel cyklistiky i Nadačního fondu Krtek. BVV Agrotec, sbírka pořádaná Avion Shopping parkem. Výtěţek Kč IV. ročník Koncertu pro Andu, , sál Hotelu Šumava Vyšší Brod, výtěţek Kč Děkujeme ZUŠ Kaplice, pobočka Vyšší Brod a hlavně Vladislavu Číţkovi a rodině Biňovských. ARVAL, draţba vín, , Obecní dŧm, Praha. Výtěţek Kč. Společnost Arval uspořádala pro své obchodní partnery draţbu francouzských vín, výteţek byl věnován NF Krtek. Gastrotour Tišnov hotelové školy Fortika, , výtěţek Kč Ty to dokáţeš! , Jungle park Brno. Výtěţek Kč (vstupné + prodej propagačních předmětŧ NF Krtek) Zábavně-sportovní odpoledne pro 250 dětí i dospělých. Jak Krtek ke kalhotkám přišel, Brno Nové Semilasso, výtěţek Kč Módní přehlídka, kdy v rolích modelŧ a modelek vystoupili pacienti Kliniky dětské onkologie FN Brno. Celou akci vymyslela a zrealizovala Markéta Uhrová, návrhářka a kostýmérka z Městského divadla Brno. Doprovodný program zajistili dlouholetí partneři NFDO Krtek Robert Jícha, Lukáš Vlček, Aleš Slanina, Vojtěch Blahuta, Jana Musilová, Richard Nedvěd, Hana Holišová, Eva Jedličková a děti. Moderovali Michal Kavalčík, Barbora Machová a Josef Dvořák. Po skončení přehlídky autorka modely dětem věnovala spolu se sponzorským darem firmy LITHOS spol.s.r.o. ve formě stříbrných šperkŧ. Finanční dary laskavě poskytli :A 123 s.r.o ,- Kč, Přemysl Dohnal 2.100,- Kč, Lesák-Zeman 5.000,- Kč, LORDS a.s ,- Kč, LITHOS spol s.r.o ,- Kč Bošovická šlapka, , výtěţek Kč Tradiční cyklistický svátek pořádá v rordinné atmosféře pravidelně jiţ od roku 1996 bošovické občanské vlastivědné sdruţení Podvalák. Návštěvníci si kromě sportování mohli zakoupit trička letos ţlutá s motivem akce a logem NFDO Krtek, spolu s drobnými reklamními předměty. Poděkování patří kromě organizátorŧ také celé rodině Procházkových a Jarce Abrahamové. Finanční dary laskavě poskytli: Beton Broţ s.r.o ,- Kč Na kole dětem, mezinárodní charitativní cyklotour, výtěţek Kč Známé osobnosti jako Antonín Panenka, lyţařka Šárka Záhrobská, špičkový chirurg Pavel Pafko, herec Pavel Nový, písničkář Miroslav Paleček či profesionální cyklista Alois Kaňkovský a řada dalších, se připojili k mistru světa v jízdě na vysokém kole Josefu Zimovčákovi, aby pomohli dětem nemocným rakovinou. Při zastávce v Brně předal pan Zimovčák NFDO Krtek šek a svojí návštěvou potěšil děti na KDO. Autel Golf Cup 2010, , výtěţek Kč Třinecká společnost Autel, a.s. uspořádala dne 11. června 2010 na golfovém hřišti v Ropici 6. ročník turnaje Autel Golf Cup. Golfovému klání předcházel společenský večer, během nějţ ředitel Autelu Ing.Jaroslav Kroliczek předal Nadačnímu fondu Krtek jiţ tradiční sponzorský dar ve výši 50 tisíc korun. Merida Bike Vysočina, , Nové Město na Moravě. Výtěţek Kč. Mezinárodní profesionální i amaterská cyklotour, mj. program pro děti s vystoupením Moniky Bagárové a dětský závod. Propagace NF Krtek a prodej propag.předmětŧ. Krtkova letní akademie , Společenský dŧm HAVÍŘOV. Výtěţek Kč Benefiční hudebně-divadelní show v reţii Divadelního spolku BUKOS Havířov. Saňař Cup Sokolnice, Turnaj 689 týmŧ sálové kopané s mottem Futsalem proti rakovině. Výtěţek Kč XXVIII. národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice, 6.-8.srpna Výtěţek Kč 9

11 Z D R O J E F U N D R A S I N G D A L Š Í C H A R I T A T I V N Í P R O J E K T Y BřouskaFEST 2010 Ţďár nad Sázavou, Tradiční benefiční hudební festival. Výtěţek Kč Krtek Charity Golf Open, Výtěţek Kč V příjemné sportovně-společenské atmosféře se odehrál jiţ 11.ročník charitativního golfového turnaje Krtek Charity Golf Open na hřišti Golf Resortu Beroun. Zúčastnilo se na sto hráčŧ i nehrajících hostŧ z 25 společností, které jiţ tradičně Krtka podporují. Celkový výtěţek ze startovného činil téměř Kč a bude opět pouţit na letní ozdravný tábor pro pacienty KDO Brno v příštím roce. Aerobic v Kuřimi, charitativní akce se sbírkou. Výtěţek Kč Zlaté prkno, Výtěţek cca Kč 23. září proběhla akce Dne Rovnoprkennosti - sraz všech provozovatelŧ i fanouškŧ boardových sportŧ. Boardeři se symbolicky loučili s létem (wake, kite, surf) a uţ se začínají těšit na zimu (snowboard, snowkite, freeski). Během večera s názvem Zlaté prkno proběhlo vyhlášení nejlepších riderŧ v příslušných kategoriích, vystoupili známí praţští DJové (Robot, Friky ) a promítlo se video Wakeboarding Pratur Celou akci zaznamenala Bedna.TV Benefiční hokejové utkání týmu Martin Dejdara na podporu volební kampaně Tomáše Julínka, Výtěţek Kč Benefiční koncert pro Krtka, Brtnice. Výtěţek Kč Charitativní akci, která se konala pod heslem Pomáhejte s námi dětem, které to nejvíce potřebují, připravil Sbor dobrovolných hasičŧ Brtnice a Kulturní komise města Brtnice. Večerem provázel Martin Zouhar, bez nároku na honorář vystoupili Michal David, Zbyněk Drda, Mirka Brychtová, David Praţák a další.. Komiksfest, , Meet Factory, Praha. Výtěţek Kč. V rámci jiţ 5.ročníku týdenní akce Komiksfest, kulturního programu napříč ţánry, proběhl mj.večer, na němţ byly v charitativní aukci vydraţeno 12 párŧ conversek (kultovní tenisky zn. Converse) vlastnoručně navrţených a vyzdobených nejznámějšími českými komiksovými autory (např.lelou Geislerovou, Josefem Bolfem nebo Petrem Sýsem). Draţitelé tak získali nejen zcela originální pár tenisek, ale navíc podpořili Nadační fond dětské onkologie Krtek. Prodej cyklodresŧ s logem NFDO Krtek, podzim Výtěţek Kč Design navrhl Aleš Wasserbauer výrobu zajišťuje výrobce KALAS Sportswear. Aljaška v prašanu, , Roxy, Praha. Výtěţek ze vstupného Kč Premiéra filmového projektu našich čtyř skvělých lyţařŧ z panenské přírody na Aljašce. Návštěvníci si tak mohli alespoň zprostředkovaně proţít adrenalinový záţitek z mimořádných sportovních výkonŧ v nádherném prostředí Aljašky, na který je pozvali Tomáš Kraus, Robin Kaleta, Michal Novotný a zejména Martin Černík, který byl otcem myšlenky věnovat výtěţek ze vstupného na tento večírek nadačnímu fondu Krtek. Krtek vás má rád, KD Velké Bílovice. Výtěţek Kč 2.ročníku benefičního koncertu. Vystoupili : zpěvák Petr Bende, skupina Voxtet z Třešti u Jihlavy, cimbálová muzika Lália, Jiří Zonyga, Michal Tetur a Janou Snovickou s dětmi MŠ. Finanční dary laskavě poskytli: Miroslava Balounová, Truhlářství Skoupil, Vladimír Opluštil, Vinařství Kubík, Zbyněk Valenta, Pneuservis Tomáš Frolich, Jiří Halady, Pavel Lebloch, ing. Martin Herŧfek, Jan Osička META, Stanislav Mádl, OXID Networks s.r.o., Zdeněk Kopřiva, Václav Knápek, ELITOP s.r.o., STING I.I.C. s.r.o., Milan Spěvák, Petr Gaszczyk TOPMONT, Bořivoj Čech, Vladimír Tetur, Milan Sedlák, Tibor Zapletal, Tetur Tomáš, Tesařství Rŧţička - TESGROUP s.r.o., Jaboraplast, Vladimír Oslzlý, HRABAL, s.r.o., EURO - JORDÁN, s.r.o., Elexmont s.r.o., Vinařství Kovács s.r.o., Petr Skoupil Vinařství, BS Vinařské potřeby s.r.o., Milan Veselý, Josef Očenášek, ABC Kovopit - engineering, spol. s r.o., ABC Kovopit - engineering, spol. s r.o., Hana Mádlová, Penzion "U ŠKOLY", František Prudík, Petr Skoupil Vinařství, Petr Skoupil Vinařství, Aneţka Poláchová, Stanislav Mádl, Tibor Zapletal, Milan Sedlák, Libor Brŧček, Město Velké Bílovice Týden boje proti zákeřným chorobám, Výtěţek Kč V rámci akce na ZŠ Na Kopcích Třebíč byly připraveny odborné besedy a akce. Součástí "Týdne" byla i beseda s primářkou KDO FN Brno Vierou Bajčiovou o prevenci nádorových onemocnění. Děkujeme vedení školy a Mgr. Pavlu Pacalovi. Mikulášské cvičení, , Lewel studio Olomouc. Výtěţek Kč Mikulášský karneval Plaváčkŧ, Výtěţek Kč Mikulášská sbírka gymnázium a Střední obchodní školy Frýdek Místek Výtěţek Kč 10

12 Z D R O J E F U N D R A S I N G D A L Š Í C H A R I T A T I V N Í P R O J E K T Y 3 Mikulášská sbírka gymnázium Šlapanice, Výtěţek Kč Špalíček splněných přání, Výtěţek Kč Akce proběhla za podpory rádia Petrov Brno. Zakoupením čokoládové mince za 20 Kč ve Velkém Špalíčku podpořili návštěvníci NFDO Krtek. Výtěţek ve výši Kč bude věnován na zakoupení nemocničního lŧţka pro KDO FN Brno. Mary Poppins Avionu Výtěţek Kč Golf indoor, Praha, Výtěţek Kč Golfový indoor cup pro nadační fond Krtek proběhl 10. prosince 2010 v hotelu Čechie Praha. Pořadatel sportovního odpoledne pro golfisty i nehrající hosty, společnost Viasat (zabývá se realizací rŧzných firemních akcí), se rozhodl věnovat částku pŧvodně zamýšlenou pro pořízení hlavní ceny vítězi tohoto turnaje nadačnímu fondu Krtek. Ples Gymnázia Globe s.r.o, Výtěţek Kč. Součástí školního plesu byla i draţba obrázkŧ dětí z Kliniky dětské onkologie FN Brno. Pečení pro děti, Galerie Vaňkovka Výtěţek Kč. Buchhandlung pro Krtka, 14. prosince Výtěţek Kč. Kniţní sekond hand v prostorách kavárny Spolek v Brně. Support Lesbiens, 2 koncerty 14. a , výtěţek Kč. Dva koncerty skupiny Support Lesbiens proběhly v Lucerna Music Baru. Kromě skvělé hudební produkce tu proběhla draţba rŧzných předmětŧ patřících kapele. Role licitátora se stejně jako vloni ujal velmi přesvědčivý Kryštof Michal. Monkey Business, Výtěţek Kč Zisk sloţen z prodeje VIP vstupenek na koncert skupiny + dar firmy AVG Technologies CZ. Vánoční koncert známé praţské kapely Money Business zaplnil bezezbytku Velký sál Lucerny. Českomoravská Golfová Tour, , výtěţek Kč Předvánoční setkání golfistŧ i nehrajících příznivcŧ tohoto sportu spojené s vyhlášením letošního ročníku ČMGT proběhlo ve večerních hodinách v praţském hotelu Kempinski. Během slavnostního večera proběhla tombola, výtěţek z ní byl věnován nadačnímu fondu Krtek. Draţba ve spol. Unilever, prosinec Výtěţek Kč Draţba firemního kalendáře mezi zaměstnanci společnosti. Vánoční bazárek v Domě dětí a mládeţe Luţánky Brno, Výtěţek Kč Vánoční koncert Roberta Jíchy a křest kalendáře NFDO Krtek, , Divadlo Bolka Polívky Brno. Výtěţek Kč Robert Jícha pokřtil na tradičním vánočním koncertě kalendář, který pro NFDO vytvořil fotograf Jan Trnka ze snímkŧ z letního tábora NF Krtek. Vánoční trhy, Tišnov Sbírka Základní školy Tišnov. Výtěţek Kč Ţeny hrají pro nemocné děti, Výtěţek Kč Projektu Ţeny hrají pro nemocné děti pořádané Czech Ladies Golf Association, o.s. Kalendáře pro ARVAL CZ, prosinec Výtěţek Kč Společnost ARVAL CZ s.r.o. před Vánocemi zakoupila nástěnné kalendáře s fotografiemi z akcí dětí nadačního fondu Krtek. Astorie pomáhá. Výtěţek Kč Dlouhodobou dárcovskou smlouvou přispěla Astorie a.s. na konto Krtka za rok tis.kč na relaxační centrum pro rodiče, kteří tráví dlouhé dny se svými dětmi v nemocnici. Polovinu ze svého honoráře manaţerského školení ve výši Kč přispívá Dagmar Švédová na péči o rodiče a blízké pacientŧ. Touto formou na konto Krtka přibylo jiţ ,-.Kč. V neposlední řadě se zapojují i ostatní zaměstnanci Astorie sbírkami na manaţerské konferenciích jiţ vybrali 7.616,- Kč. Sečteno celkem dosud přispěla Astorie částkou ,- Kč. Děkujeme. 11

13 Z D R O J E F U N D R A S I N G D A L Š Í C H A R I T A T I V N Í P R O J E K T Y 4 SEPHORA Výtěţek Kč Společnost Sephora věnovala NF Krtek výtěţek z prodeje vánoční Pandy. Navíc umoţnila ve svých prodejnách uskutečnit veřejnou sbírku za kaţdý příspěvek do Krtčí kasičky v hodnotě nad 50 Kč získal laskavý zákazník ručně vyrobeného andílka pro štěstí. Děkujeme. ZLATÝ CHRT Výtěţek Kč Slavnostní ceremoniál, jehoţ vyvrcholením bylo vyhlášení chrtího Velmistra roku 2009, proběhl za účastii mnoha významných hostŧ v praţském hotelu Esplanade. Cenu, kterou získal elegantní šampión Cayenn Elbony, věnovali jeho majitelé, manţelé Jarmila a Zdenek Grondolovi, nemocným dětem léčeným na Klinice dětské onkologie FN Brno. Děkujeme. DOX, aukce designových sluchátek. Výtěţek Kč Akce, která byla zahájena jiţ v prosinci 2009, přinesla v lednu a v únoru 2010 díky dalším příznivcŧm nápaditého designu příspěvky ve výši Kč 12

14 Sponzorské dary JAKÁKOLI PODPORA JE PRO NÁS DŦLEŢITÁ A TAKÉ DÍKY VÁM JSME V ROCE 2010 MOHLI USKUTEČNIT VŠECHNY NAŠE PROJEKTY NA PODPORU KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO / Kč Abecední seznam: 1.směnárenská s.r.o. Vsetín Kč, 1.správcovská a konkurzní v.o.s Kč, a 123 s.r.o Kč, A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o Kč, ABC Kovopit - engineering, spol. s r.o Kč, ACP car s.r.o Kč, Agentura 3K, spol. s r.o Kč, ALFA - HELICOPTER, spol. s r.o Kč, ALTREVA, spol. s r.o Kč, Antošová Jarmila 500 Kč, AQE advisors, a.s Kč, Arrow ECS, a.s Kč, ARTIN spol. s r.o Kč, artport s.r.o Kč, ARVAL CZ s.r.o Kč, Astellas Pharma s.r.o Kč, ASTORIE a.s Kč, AstraZeneca Czech Republic s.r.o Kč, aukce FTV Prima Kč, AUTEL, a.s Kč, AUTOBAZAR CENTRUM s.r.o Kč, Autocentrála s.r.o Kč, Autogarant Ústí s.r.o Kč, AVG Technologies CZ, s.r.o Kč, Bachratý Boris Kč, Balcárek Vojtěch MUDr Kč, Balounová Miroslava Kč, Bareš Radek Kč, Barteček Martin ing Kč, Bartošová Jindřiška Kč, Baše Tomáš Kč, Bauer Zdeněk ing Kč, BAUMAX ČR s.r.o Kč, Behej.com, s.r.o Kč, Bělehrádková Jana Kč, Bělohlavá Michaela Kč, Bělozářka s.r.o Kč, Beránek Martin Mgr Kč, BESTO CZ s.r.o Kč, Beton Broţ s.r.o Kč, Bextra s.r.o Kč, Bezecný s.r.o Kč, Bílá Edita Kč, Bílý Karel Kč, Bílý Miroslav 200 Kč, Bio - Consult Laboratories spol. s r.o Kč, BIOMEDICA ČS, s.r.o Kč, Blatný Jan MUDr Kč, Blaţková Jana ing Kč, Blecha Lukáš 600 Kč, Bludný kámen o.s Kč, Boček Václav ing. 500 Kč, Bodnár František Kč, Boháčková Hana Kč, Boráková Pavla Kč, Borkovec Petr ing Kč, Bouska Jan 800 Kč, Breinek Pavel Kč, Broţ Pavel Kč, Broţová Marie 300 Kč, BRUCO spol. s r.o Kč, Brŧček Libor Kč, Břouska Ještě Jednou Kč, BS Vinařské potřeby s.r.o Kč, Buček Ivan 100 Kč, Buchta Ondřej Kč, Cahlová Tamara 500 Kč, CAMPA NET a.s Kč, CEPHALON SPOLKA OGRANICZONA Kč, CeWe Color, a.s Kč, Comar Netline Kč, Corporate Publishing s.r.o Kč, Csaba Botoš Kč, Czech ladies golf association o.s Kč, Čapka Petr MUDr Kč, Čech Bořivoj Kč, Černý Roman ing Kč, Česká spořitelna Brno Kč, Číţ Libor Kč, Čpinová Pavlína Kč, Daniel Jan 920 Kč, Dejdarová Alexandra 550 Kč, DEKRA Automobil, a.s Kč, Deus Gabriela Kč, D-Ex Limited, s.o Kč, Divadelní spolek BUKOS Kč, Dohnal Přemysl Kč, Dohnalová Gabriela 300 Kč, Doleţal Rostislav Kč, Doleţelová Michaela Kč, Durkáčová Eva ing Kč, Dvořáková Dagmar Kč, Dynda Aleš Kč, Dzurík Milan Kč, E.ON Česká republika, s.r.o Kč, Economia a.s. 850 Kč, Ecoplanet s.r.o Kč, Elexmont s.r.o Kč, ELITOP s.r.o Kč, EMC a.s Kč, Epicurea Kč, EURO - JORDÁN, s.r.o Kč, Eva Jelínková - AKORD Kč, Faková Anna Kč, Fasnerová Lenka Kč, Faturová Bohumila ing Kč, Fečko Emil Kč, Fischer Jan Kč, FK Mladá Boleslav, a.s Kč, Forejtek Tomáš Kč, Forman Oldřich ing. 250 Kč, Franěk Ondřej 50 Kč, Fraňková Michaela 600 Kč, Fryč Igor Kč, FTD CONSULT spol. s r.o Kč, FVA, s.r.o Kč, Gajda Radek Kč, Gazdík Tomáš Kč, Geocart CZ a.s Kč, GEODRILL s.r.o Kč, GlaxoSmithKline, s.r.o Kč, GOBR, spol. s r.o Kč, Gracias Tomas 90 Kč, Greyhound Company, a.s Kč, Grulich Aleš Kč, GTS NOVERA a.s Kč, Gymnázium a střední odborná škola Frýdek Kč, Gymnázium Šlapanice - tercie Kč, Hájek Ivoš Kč, HAK CS spol. s r.o Kč, Halady Jiří Kč, Hanák Vlastimil Kč, Havaldová Martina Kč, Havelková Sylva ing. 100 Kč, Havránek Michal Paskov Kč, HC LEV Hradec Králové, s.r.o Kč, Heinz Vít Mgr Kč, Herdová Šárka ing Kč, Herŧfek Martin ing Kč, Hlavinková Ivana 200 Kč, Hluchaň Tibor Kč, Hnilica Stanislav Kč, Holičková Kateřina 200 Kč, Honsŧ Filip ing Kč, Hopp Vladimír 400 Kč, Horák Pavel- Mo Top Kč, Horká Andrea 500 Kč, Horský Roman ing Kč, HRABAL, s.r.o Kč, Hronzová Petra ing Kč, Hrstková Ivana Kč, Hrubá Helena JUDr Kč, Hubená Danuše 300 Kč, Humpolíček Pavel PhDr Kč, Chadim Dušan 100 Kč, Chlubna Radek Kč, Chmelová Veronika 72 Kč, Chromčáková Anna Kč, Chvátalová Ivana Kč, Icon Clinical Research s.r.o Kč, INCOMA GfK, s.r.o Kč, Ipsos Tambor, s.r.o. 400 Kč, Italinox, spol. s r.o Kč, Jacolová Hana Kč, Jan Osička - META Kč, Janderová Rozálie 200 Kč, Janíček Lubomír ing Kč, Janoušková Jana 100 Kč, Jestřáb Jiří JUDr Kč, Jiříčková Irena Kč, Jiskra Jaroslav ing Kč, Jones Martina Kč, Josef Křivánek - výroba nábytku Kč, Joukl Zdeněk Kč, JR.Cafe s.r.o Kč, Julínek Tomáš MUDr Kč, Jurčák Gabriel Kč, Kabriel Václav 600 Kč, Kadeřnictví Hairgods Kč, Kalábová Tereza Kč, Kalátová Lucie 700 Kč, Kaličiak Martin 400 Kč, Kalischová Helena Kč, Karasová Petra 500 Kč, Kelnar Jaroslav 200 Kč, Klacl Karel Kč, Klimková Alena Kč, Klingerová Lucie Kč, Klub přátel školy při ZŠ Melantrichova Kč, Knápek Jaroslav ing. 500 Kč, Knápek Václav Kč, Kocfelda Petr Kč, Kohout Ludvík ing. 300 Kč, Kolaříková Alena Kč, Komenda Marek Kč, Komwag, podnik čistoty a údrţby města, a.s Kč, Konečný Lukáš Kč, Konopásek Miroslav Kč, Kopeček Jindřich 200 Kč, Kopřiva Zdeněk Kč, Kostelník M Kč, Kozák Vladimír Kč, KPMG Česká republika, s.r.o Kč, Kriţák David 150 Kč, KRM - fyzioterapie Kč, Kropáček Václav 250 Kč, Kříţ Pavel 800 Kč, Kubín Martin 250 Kč, Kubínková Klára 50 Kč, Kučera Miroslav Kč, Kulatý Karel Kč, Kuliha Eduard Kč, Kunc Michal Kč, Kusý Pavel 841 Kč, Kutišová Jaroslava 150 Kč, Kwolková Halka Kč, Lang Michal 200 Kč, Lebloch Pavel Kč, Lehovec Michael Kč, LESÁK - ZEMAN s.r.o Kč, LITHOS spol. s r.o Kč, LORDS, a.s Kč, Loukota Dušan Kč, Lucký Zbyněk 200 Kč, Lţíčař Petr ing Kč, Mádl Stanislav Kč, Mádlová Hana Kč, Mádrová Marta MUDr Kč, Mag.Art. Josef Čepelka Kč, Machač Radek Kč, Macháčková Magdaléna 50 Kč, Malý strom, občanské sdruţení Kč, Maňásek Jan 500 Kč, manţelé Ehrigovi Kč, manţelé Musilovi Kč, manţelé Reslerovi Kč, Martof Jan Kč, Mastný Pavel Kč, Matoušek Jan Kč, Matoušek Martin Kč, Mazal Hanuš Kč, Mazlová Jaroslava Kč, MCAE Systems, s.r.o Kč, Mečiarová Marta 200 Kč, MEDIA MARKETING SERVICES a.s Kč, Mejdřický Jakub Kč, MEMFIS CZ spol. s r.o Kč, Mendl Miroslav Kč, MERIDA CZECH s.r.o Kč, Město Velké Bílovice Kč, Michael Samuelson lighting Prague s.r.o Kč, Michal Kryštof Kč, Michalová Klára Kč, Michalovičová Michaela Kč, Miklas Radek Kč, Miklasová Zdenka Kč, Mikšánková Jana Kč, Mimra Robert 250 Kč, Minařík Ivan Kč, Mojţíš Stanislav Kč, Mokrejš Pavel Kč, Mrlík Oto Kč, MSV Kč, Muller Petra Kč, MW-DIAS, a.s Kč, Mynář Jiří 500 Kč, NA KOLE DĚTEM - nadační fond Kč, Nadační fond Generali Kč, Najih Rekhen Kč, Neale Robert Kč, Nekvapil Martin Kč, Němcová Petra Kč, Němec Michal Kč, Němec Robert 600 Kč, Němeček Libor Kč, Nepevná Eva Kč, Neruda Robert Kč, Numerato Marek Kč, NWD Asset Management CZ, a.s Kč, O.K.G., s.r.o Kč, Občanské sdruţení Matka a dítě Kč, Očenášek Josef Kč, Odehnal Aleš Kč, Ohlídal Viktor 500 Kč, Onderka Roman Bc Kč, Opluštil Vladimír Kč, Oslzlý Vladimír Kč, OTTO B.W. s.r.o Kč, Ovčaři Aleš Kč, OXID Networks s.r.o Kč, Pantŧček Jiří MVDr. - TOPVET Kč, Partners For Life Planning, a.s Kč, Pavelková Šárka ing Kč, Pavlíček Zdeněk - kapela Riviéra Kč, Pecka Lukáš ing Kč, Pečecká desítka Kč, Pechanová Klára Kč, Penzion "U ŠKOLY" Kč, Pernicová Martina Kč, Petr Gaszczyk - TOPMONT Kč, Petrová Veronika 700 Kč, Pícha Alexandr Kč, Piktorová Linda 400 Kč, Pírková Lenka Kč, Platovský Jiří 150 Kč, Plaváčci - dětský plavecký klub, s.r.o Kč, Plavý Milan 300 Kč, Plotený Michal Bc Kč, Pneuservis Tomáš Frolich Kč, Pochman Stanislav Kč, POINT CZ, s.r.o Kč, POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s Kč, Poláčková Katarína Kč, Poláčková Marcela Kč, Polách Stanislav Kč, Poláchová Aneţka Kč, Poláková Simona Kč, Polcr Zbyněk Kč, Portland Trust s.r.o Kč, Postní almuţna Mladá Boleslav Kč, Postránecký Jan ing. 666 Kč, PP Agency s.r.o. 680 Kč, Prachař David Kč, Preissner Tomáš 300 Kč, Prchal David Kč, Procházka Roman Kč, Prokešová Eva Kč, Prudík František Kč, Prypoňová Anna Kč, Přibyl Jiří Kč, Raboň František Kč, Rafčík Pavel Kč, Rambousek Jiří 600 Kč, REMES & PARTNERS spol s r.o Kč, RENČ-REALITY s.r.o Kč, Richtrová Stanislava Kč, Romantické a Wellness pobyty - Ondřej Rous Kč, Rosler Praha, spol. s r.o Kč, Rousová Kristýna 26 Kč, Rucki Tomas Kč, Řehořek Michal ing Kč, Řezňák Pavel ing Kč, Římskokatolická farnost Chynov 387 Kč, Sabatová Klára Kč, Sandoz, s.r.o Kč, Sanoma Magazines Prague Kč, Santander Consumer Finance a.s Kč, Sdruţení rodičŧ při ZŠ Gajdošova Kč, Sedlák Milan Kč, Sefferová Blaţena 500 Kč, Senior klub Č.Velenice Kč, SENSIT s.r.o Kč, Sephora s.r.o Kč, SEQENCE o.s Kč, Schanel Martin 800 Kč, Schuster Pavel Kč, Sibrava Zdeněk Kč, SIGNIA, s.r.o Kč, Sitner Petr Kč, Skeleton - Daniela Bíţová Kč, Skopeček Michal Kč, Skoupil Petr - Vinařství Kč, Skřítecká Hana Kč, Slavík Dušan Kč, Slavík Jiří Kč, Sloupenská Jiřina Kč, Smejkal David Kč, 13

15 Sponzorské dary Smolík Hynek Kč, Smutný Milan Kč, Solartec med di Ventura Elisa Kč, Soldán Jaroslav Kč, Sourada Milan RNDr Kč, SPADEA spol. s r.o Kč, Spěvák Milan Kč, spol.ţr Lysice 500 Kč, SPORT INVEST, Marketing, a.s Kč, Srna Miloš Kč, SSI SCHAFER s.r.o Kč, Stavitelství Horáček Kč, Stejskal Martin Kč, Stejskalová Andrea Kč, Stillking Films, spol. s r.o Kč, STING I.I.C. s.r.o Kč, Strejček Roman Kč, Střelská Alena 700 Kč, Svoboda Martin ing Kč, Svobodník Karel Kč, Szewieczková Eva 400 Kč, Sztrnadelová Monika 500 Kč, Šalamoun Tomáš ing Kč, Šíp Evţen Kč, Šipka Luboš Kč, Škrob Jiří Kč, Šnajdrová Lenka Kč, Šobek Tomáš 200 Kč, Štěpán Petr 500 Kč, Štěpánová Kamila 500 Kč, Štěpánová Martina Kč, Štětková Michaela - BABUT Kč, Švachová Gabriela Kč, Švaříček Filip Kč, Švaříček Michal 100 Kč, Švédová Dagmar Kč, TERBIUM s.r.o Kč, Tesař Jiří Kč, TESGROUP s.r.o Kč, TETUR TOMÁŠ Kč, Tetur Vladimír Kč, Timoure et group Kč, Tomáš Petr 651 Kč, TON a.s Kč, TORREX CHIESI s.r.o Kč, TRANSBETON s.r.o Kč, Trávník Pavel 500 Kč, Truhlářství Skoupil Kč, TUkas a.s Kč, Turek Dušan Kč, Tušková-Vojtková Helena Kč, Týmy Frontoffice Brno TO Kč, Uhdeová Jana Kč, Uhlíř Miroslav ing Kč, Ulčová Martina Mgr Kč, Univesal Spectrum Media s.r.o Kč, Urbanec Jan 99 Kč, Urbanovská Kateřina Kč, V Press Kč, Válek Dalibor 120 Kč, Valenta Zbyněk Kč, Vaníček Tomáš ing Kč, Vasták Ondřej Kč, Vehovský Erich Kč, VENTIMIGLIA s.r.o Kč, Veselá Anna Kč, Veselý Milan Kč, Veverka Vilém Kč, VIASAT SERVICE s.r.o Kč, Vinařství Kovács s.r.o Kč, Vinařství Kubík Kč, Vítek Jaroslav Kč, Vlašicová Jiřina Kč, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s Kč, Volek Josef ing Kč, Volfová Veronika 600 Kč, VOLTAGE, s.r.o Kč, Vomočil Jan 200 Kč, Vonesová Veronika Kč, Vrba Roman ing. 300 Kč, Wágnerová Eva Kč, Wernerová Irena Kč, WESC Kč, Wuestenrot - stavební spořitelna a.s Kč, Zahradník Jan 500 Kč, Zajícová Ivana Kč, Zálešák Miroslav Kč, zaměstnanci TOS Kuřím Kč, Zapletal Tibor Kč, Zdraţilová Drahomíra 400 Kč, Zemanová Irena Kč, ZEPIKO spol. s r.o Kč, Zlámal Filip 500 Kč, Zmrzlíková Rŧţena Kč, Zouharová Yvona Kč, ZŠ FN Brno Kč, ZŠ Gorkého, Havířov Kč, ZŠ Smíškova Tišnov Kč, ZŠ Tišnov Kč, ZVŠ Vyšší Brod Kč, Ţiţka Pavel 600 Kč, ŢR Lysice Kč, Ţŧrek Petr Mgr Kč Sponzoři Tesco běhu pro ţivot 2010 Arch.Design, s.r.o Kč, AVG Draci s.r.o Kč, Babková Berta Kč, Baspro s.r.o Kč, Bauer Michal Kč, Bayerová Ivana 100 Kč, Bednárová Lucie 250 Kč, Bednárová Veronika 222 Kč, Bencová Kamila 300 Kč, Bielík Petr 500 Kč, Bláha Oldřich Kč, brm s.r.o Kč, Budová Blanka Kč, Bychlerová Soňa 500 Kč, Caba Miroslav 100 Kč, Centred o.s. 200 Kč, Ciprová Radka 100 Kč, Černá Ivana 500 Kč, Černý Václav ing Kč, Česká pekařská s.r.o Kč, Čverhová Kateřina 200 Kč, Demjanovič Jan ing Kč, DOMUS Bohemia s.r.o Kč, DSC Services s.r.o Kč, Duben Přemysl Kč, Dubnová Ivana 400 Kč, Dudíková Eva 500 Kč, Dvořáková Lucie 250 Kč, Dykes Sarah 100 Kč, Eis Miroslav ing Kč, FABIONN s.r.o Kč, Faltys Tomáš 500 Kč, Fastav Development - AOC, s.r.o Kč, Fiala David Kč, Foretník Aleš 300 Kč, Fořtová Alena Kč, Franta Jan 200 Kč, Gardiner & Theobald, spol s r.o Kč, GasCentrum s.r.o Kč, Gracias Jiří 200 Kč, Gresin Invest s.r.o Kč, Hák Ondřej Kč, Hamrlík Martin Kč, Hanák Marek 300 Kč, Hanzlová Jana 200 Kč, Haramach Petr 500 Kč, Havlenová Jana 200 Kč, Help & Support s.r.o Kč, Herzán Zbyněk ing. 500 Kč, Hladík Zdeněk 333 Kč, Hlaváčková Marie Kč, Holková Hana 500 Kč, Horký Jiří 200 Kč, Hrevuš Alexandr 200 Kč, Hudcová Petra 200 Kč, Hudeček Zdeněk 200 Kč, Huňka Karel Kč, Ipsos Tambor s.r.o Kč, Jabloňka Pavel 300 Kč, Jacolová Hana Kč, Janáček Tomáš 500 Kč, Janderová Rozálie 100 Kč, Janeba František 250 Kč, Janíček Tomáš 500 Kč, Jankŧ Denisa Kč, Jarolímková Jana 300 Kč, Jašek Petr 200 Kč, Jedličková Jana 500 Kč, Jelínková Nora 300 Kč, Jezbera Karel DiS. 300 Kč, Jiříček Jakub 300 Kč, John Robert 250 Kč, JTH Group a.s Kč, Kasal Vít 100 Kč, Kladroba David 500 Kč, Klírová Linda Kč, Kopecký Radek 500 Kč, Korbelář Jaroslav ing Kč, Kotěšovcová Lucie Kč, Koudela Tomáš 100 Kč, Kouklík Ivo 400 Kč, Kovařík Petr Kč, Kreisinger Martin 200 Kč, Krchňák Peter 250 Kč, Křišťan Ondřej Kč, Kříţková Hana 500 Kč, Kunfront Tomáš Kč, Kupková Alena 500 Kč, Kurej Martin Kč, Kuţelík Jan ing. 500 Kč, Kvapil Lubomír ing. 500 Kč, Labedan Bruno 300 Kč, Laníková Hana 500 Kč, Le & Co s.r.o Kč, Line, spol. s r.o Kč, Lysek Vladimír Kč, Lysková Jaromíra 800 Kč, Macounová Lenka 500 Kč, Made Group a.s Kč, Macháček Aleš 500 Kč, Malík Miloš Kč, Málková Martina Kč, manţelé Lyskovi Kč, manţelé Stolařovi 500 Kč, Marečková Markéta 60 Kč, Mareš Svatopluk 300 Kč, Mašek Roman 500 Kč, Matoušek Jiří 500 Kč, Matys Matěj 500 Kč, Meduna David 500 Kč, Mikulenka Martin Kč, Mikulenková Zuzana Kč, Milovanovič Monika Kč, Mnich Martin Kč, Moravec Roman Kč, Mrozková Hana 200 Kč, Muffinci priceteam Kč, Muller Ivo ing Kč, Nadační fond Tesco - Colgate I Kč, Nadační fond Tesco - Colgate II Kč, Nadační fond Tesco - Extra Plzeň Kč, Nadační fond Tesco - Proctus Kč, Nadační fond Tesco - SSL Kč, Nekovář David Kč, Nekovářová Eva Mgr. 500 Kč, Nekuda Josef 300 Kč, Němec Michal Kč, Nesňál Arnošt Kč, Nevrlová Markéta 300 Kč, NIV s.r.o Kč, NMS Kč, Nosková Alexandra 300 Kč, Nowaco Czech republic s.r.o Kč, Ondráčková Klára 500 Kč, Papírník Rostislav Kč, Pastyřík Oldřich 500 Kč, Pávis Jiří Kč, Pelcová Michaela Kč, Penniger Ondřej Kč, Petřek Bohumil Kč, Piňos Petr 200 Kč, Pluharová Olga Kč, Pohanková Andrea MUDr. 27 Kč, Pokorná Kristýna Kč, Pokorný Bedřich 200 Kč, Pol Stanislav 27 Kč, Polanský Tomáš 500 Kč, Prŧša Libor 300 Kč, Přikryl 500 Kč, Quarles spol. s r.o Kč, Rákos Michal ing Kč, Ralbovská Michaela 50 Kč, Revenda Radoslav 300 Kč, Richtrová Jiřina 560 Kč, Rubešová Marcela Kč, Rumpíková Yvona ing Kč, Rŧţička Jakub 500 Kč, Rŧţička Libor Kč, Rŧţička Radek Kč, Rŧţičková Michaela Kč, Samcová Daniela 500 Kč, Seberová Anna 500 Kč, Sedláček Marek 150 Kč, Sikora Jan 200 Kč, Silnice Group a.s Kč, Skalická Pavla 300 Kč, SM Plzeň 300 Kč, SM Soběslav 500 Kč, SM Vodňany 500 Kč, Sokol Petr Mgr Kč, Soldán Jaroslav 100 Kč, Soldán Petr 500 Kč, Součková Jitka Mgr Kč, Szabo Peter Kč, Šeda Pavel Kč, Šejda Martin 501 Kč, Šilhová Jaroslava 200 Kč, Škorvagová Johana ing Kč, Štěpánková Lucie ing. 200 Kč, Štěpánová Kamila 500 Kč, Števich Pavel Kč, Šubrtová Andrea 300 Kč, Švéda Michal 500 Kč, Tesco Stores - Postřiţín Kč, Tesco Vršovice Kč, Top vision s.r.o Kč, Tothová Kristína 150 Kč, Třešňák Jaroslav Kč, Týr Petr 100 Kč, Urbanová Martina Kč, Vacek Oto Kč, Vacková Pavla 300 Kč, Vávrová Lucie 150 Kč, Vejvodík Jan 300 Kč, Veselý Martin 500 Kč, Vich David Mgr. 200 Kč, Volčík František 300 Kč, Vrátný Zdeněk Kč, Vydra Marek Kč, Wilson & Partners v.o.s Kč, Wincor Nixdorf s.r.o Kč, Zatloukal Josef Kč, Zřud - Masokombinát Polička Kč, Ţenatá Jana Kč 14

16 R O Z V A H A A K T I V A D L E PŘÍLOHY Č. I VYHLÁŠKY Č. 504/2002 S B K ( v CEL ÝCH TISÍCÍCH KČ ) AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV Součet I.1. až I.7. 9 II. 1. Pozemky (031) 10 Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 hmotný 3. Stavby (021) majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) celkem 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Součet II.1. až II III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) 22 finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 majetek 5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 celkem 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Součet III.1. až III IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 Oprávky k 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 dlouhodobému 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 majetku 6. Oprávky ke stavbám (081) celkem 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (082) věcí Součet IV.1. až IV B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV I. 1. Materiál na skladě (112) 42 Zásoby 2. Materiál na cestě (119) 43 celkem 3. Nedokončená výroba (121) 44 Součet I.1. až I II. 1. Odběratelé (311) Pohledávky 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) celkem 11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 3 Součet II.1. až II III. 1. Pokladna (211) Krátkodobý 2. Ceniny (213) 73 finanční 3. Účty v bankách (221) majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Součet III.1. až III IV. 1. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období (385) 82 celkem 3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83 Součet IV.1. až IV Aktiva celkem Součet A. až B

17 R O Z V A H A P A S I V A DLE PŘÍLOHY Č. 1 VYHLÁŠKY Č. 504/2002 S B K ( V CELÝCH TISÍCÍCH KČ ) číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA řádku účetního období účetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II I. 1. Vlastní jmění (901) Jmění 2. Fondy (911) celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89 Součet I.1. až I II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) x hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Součet II.1 až II B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV III. 1. Dodavatelé (321) Krátkodobé 5. Zaměstnanci (331) závazky 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) celkem 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. (336) pojištění 9. Ostatní přímé daně (342) Ostatní daně a poplatky (345) Jiné závazky (379) Součet III.1. až. III Pasiva celkem Součet A. až B

18 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y N Á K L A D Y DLE PŘÍLOHY Č. 2 VYHLÁŠKY Č. 504/2002 S B K ( V CELÝCH TISÍCÍCH KČ ) A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) II. Služby celkem Součet II.5. až II Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV Daň silniční (531) V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Jiné ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Součet VI.25. až VI celkem 25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. (552) majetku Náklady celkem Součet I. až VIII V Ý N O S Y V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y DLE PŘÍLOHY Č. 2 VYHLÁŠKY Č. 504/2002 S B K ( V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Úroky (644) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek Součet V.19. až V celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652) VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky (dary) (682) Výnosy celkem Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C

19 D M S K RTEK DMS - dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárcŧ a Asociace provozovatelŧ mobilních sítí. Dárcovská textová zpráva je českým vynálezem. DMS je jednoduchý zpŧsob, který umoţňuje jednou textovou zprávou podpořit dobrou věc. DMS lze vyuţít pro podporu konkrétní neziskové organizace menší finanční částkou. Cílem sluţby DMS je pak nabídnout nestátním neziskovým organizacím (NNO) moţnost získávat příspěvky od jednotlivcŧ prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. A vytvořit tak dlouhodobý mechanismus, který bude transparentní a srozumitelný. Mechanismus, který bude přispívat k rozvoji individuálního dárcovství přes SMS a minimalizovat náklady na jeho provoz. V roce 2010 bylo přijato celkem DMS Krtek ( Kč) v rámci projektu Zachraňte Jeţíška a hlavně projektu Teco Běh pro ţivot Děkujeme Vám všem, kteří jste nám zaslali DMS. odešlete dárcovskou sms ve tvaru D M S K R T E K nebo roční dárcovskou sms D M S R O K K R T E K kterou mŧţete přispívat kaţdý měsíc po dobu jednoho roku na telefonní číslo cena dms je 30Kč, NFDO Krtek obdrţí 27Kč více informací na 18

20 V Y J Á D Ř E N Í A U D I T O R A 19

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 OBSAH 1 02 ÚVODNÍ SLOVO 03 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 05 Z HISTORIE SPOLU OLOMOC 06 OSOBNÍ ASISTENCE 06 OSOBNÍ ASISTENCE Statistické

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Plyšového medvídka na titulní straně vyrobili žáci prvního ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7. Výroční zpráva Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 2 2010 XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR Přepřahání je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh

Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh Výroční zpráva za rok 2014 Sdružení Práh ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI NÁZEV ORGANIZACE Sdružení Práh IČO 702 88 101 REGISTRACE MINISTERSTVO VNITRA 21.12. 1999 ČÍSLO REGISTRACE VS/1-1/42247/99R BANKOVNÍ

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011

Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Výroční zpráva Liga vozíčkářů 2011 Návrat ke kořenům Přátelé, máme-li přiblížit události roku 2011, pak je třeba zmínit naši snahu o návrat k původním principům občanského sdružení. Na své dvacetileté

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více