*prevence *intervence *sdílení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*prevence *intervence *sdílení"

Transkript

1 *Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, skupina IX. - Petra Kubáèková dìtská ILUSTRACE *prevence *intervence *sdílení Mám ráda ilustrace. Každý do nich mùže vložit vše, co je pro nìj v textu dùležité. Jsou témata o kterých neumíme bìžnì mluvit, nevíme jak zaèít, jak k nim pøitáhnout pozornost, nevíme jak reagovat. Papír, na kterém je nìco napsané èi nakreslené èerné na bílém, pak mùže vytváøet prostor k ilustrování, dokreslování a bezpeèné komunikaci. V arteterapii èi artefiletice se mùžeme prostøednictvím rámce ilustrací pokusit situaci pochopit, pøípadnì zmìnit a v neposlední øadì ji sdílet.

2 Andy Warhol *vymalovánky Jáchym 4roky *pøed operací *Syn mìl jít na operaci horního patra, jazyka a tonzilektonomii.

3 Paleèka a Paleèek bubínek s palièkami harmonika trumpetka bude se èíst že už ty pírka nechala Jacques Prévert *Pohádky pro nehodné dìti Tereza 5let + Adam 3roky Paleèka a Paleèek *Hlídala jsem sourozence, jejichž rodièe museli na t?den odjet.

4 Jacques Prévert *Pohádky pro nehodné dìti Tereza 5let *dýchací stroj pro žirafu *SEZNÁMENÍ Bìhem práce prùvodce na Klinice dìtské onkologie FN Brno mì kolegynì a kamarádka MUDr. Šárka Kárová seznámila s prácí paní Marge Heegaard, kterou potkala pøi svém dlouholetém pobytu na Mayo Clinic v Rochesteru. Marge Eaton Heegaard, MA, ATR, LICSW je diplomovaná klinická sociální pracovnice, arteterapeutka a certifikovaná poradkynì se specializací na truchlení a zármutek. Pochází ze Švédska a žije v Minneapolis. Dlouhodobì je vùdèí odbornicí ve vývoji metod pro vyjádøení zármutku pomocí arteterapie u dìtí i dospìlých. Na základì svých dlouholetých zkušeností a doporuèení odborníkù z rùzných oborù vytváøí sérii knih NAKRSLETE SVOJE POCITY, které jsou urèeny k ilustrování dìtmi a jejichž úkolem je poskytnout rodièùm, uèitelùm i terapeutùm nástroj pro pomoc dìtem vypoøádat se se zármutkem pramenícím ze zmìn a ztrát v rodinì. Knihy jsou používány mezinárodnì pedagogy, terapeuty a dalšími peèujícími dospìlými ve skupinách nebo individuálnì. Knihy pracovní sešity vydává od roku 1990 nakladatelství WOODLAND PRESS, Minneapolis, MN 55424, USA.

5 *SYNOPSE Jak porozumìt pocitùm a zpùsobùm jejich vyjádøení. Nauète se být citliví k pocitùm druhých, a rozvíjejte zvládání tìchto dovedností pro tìžké èasy v životì. Dospìlí mohou využít tuto knihu, aby vidìli, jak dìti vyjadøují v obrazech to, co nejsou schopny vyjádøit slovy. Pomáhá dìtem pochopit hnìv a zpùsoby, jak vyjádøit nespokojenost, rozvíjí efektivní dovednosti øešení konfliktù, a uèí, jak se lépe vyrovnat se zklamáním a frustrací. Tato kniha pomáhá dìtem milovat své vlastní jedineèné kvality, respektovat životní styl a názory ostatních, být citlivý k jejich odlišnostem, pøekonávat pocity bezmoci nebo izolace, a je niterným návodem jak se postavit za sebe a ostatní. Když dospìlí ublíží: pomáhá dìtem vyrovnat se se zneužitím. Nabízí zpùsoby jak prozkoumat strach, zmatek a nejistotu zpùsobenou traumatickou událostí. Obìti mohou vyjádøit v obrazech, co nejsou schopny øíci slovy. O dùležitých charakterových hodnotách jako je laskavost, zdvoøilost, zodpovìdnost, èestnost, poctivost a vdìènost. Kniha arteterapie pro dìti s poruchami chování. Emocionální dopad pøijetí. Dìti mohou používat tuto knihu na interaktivní cvièení, aby si uvìdomily, že jejich biologiètí rodièe nebyli schopni dát jim dobrý domov a snad pochopily, proè byly umístìni do domova jiného. Na pomoc vytvoøení si pocitu vlastní identity. Kniha napomáhající komunikovat o závažném, život ohrožujícím onemocnìní, vypoøádat se se strachem a úzkostí. Souèástí je i práce s myšlenkami a pocity, které se týkají smrti, ale i s projevením ostatních pocitù, které vážné onemocnìní doprovázejí. Pro dìti, které jsou v poèátku vážného onemocnìní. Citlivì provedená intervence se zamìøuje na zodpovìzení otázek, které dìti mají v prùbìhu situaèní a emoèní krize.

6 * Diskutuje základní pojmy manželství a rozvodu. Nabízí dìtem kreativní zpùsob, jak vyøešit stresující pocity smutku zpùsobeného zmìnou. Vytváøí bezpeèný prostor pro dìti, aby mohly prozkoumat strach, zmatek èi nejistotu zpùsobenou traumatickou události v jejich životì. Pomáhá dìtem tøídit nerealistická oèekávání, rùzné hodnoty, rozdìlenou loajalitu a rodinnou historii. Pomáhá redukovat strach a stres. Tato kniha byla navržena tak, aby pøiblížila z?kladn? pojmy smrti a pomohla dìtem pochopit a vyjádøit mnoho zvláštních pocitù, které mají, když nìkdo zemøe. Závislost na drogách nebo alkoholu, je onemocnìní, které postihuje celou rodinu. Intervence v ranném dìtství snižuje problémy v dospìlosti. Tento praktický sešit poskytuje základní informace o závislostech a podporuje zdravé zvládání dovedností pøekonávajících životní úskalí. Sešit na pomoc dìtem stižených traumatem z rodinných problémù chemických závislostí. Je zde spousta místa pro dìtské kresby.

7 Knihy Marge Heegaard jsou pøekládány i do jiných jazykù. Ovšem domnívám se, že jako rámec prevence i intervence úskalí mnoha zátìžových situací, jež mohou nastat v životì dítìte, mohou fungovat nikoli na základì prostého pøekladu, ale je nutné zasadit je do urèitého jazykového kontextu a systému. Aby schémata a texty opravdu umožnili dítìti ilustrací reagovat a pochopit. MUDr. Šárka Kárová je dìtská psychiatrièka se skupinovì dynamickým výcvikem SUR, v souèasné dobì pracující v Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU Brno a na rodièovské dovolené se svým ètvrtým dítìtem. Upravila pro potøeby èeských dìti knihu KDYŽ NÌKDO BLÍZKÝ VÁŽNÌ ONEMOCNÍ, která je prùvodcem pro dìti, jak se vyrovnat se zmìnami, které do rodiny pøináší vážné onemocnìní jejího èlena. Kniha vyjde za podpory Grantové agentury Èeské republiky GAÈR pro Obèanské sdružení pro podporu zdravých sourozencù handicapovaných, dlouhodobì a chronicky nemocných dìtí SUPERSOUROZENCI v prosinci tohoto roku. Nicménì od roku 2005 je také øešitelem výzkumného projektu GAÈR reg. è. 406/09/1255 s názvem PSYCHOSOCIÁLNÍ POTØEBY A KVALITA ŽIVOTA ZDRAVÝCH SOUROZENCÙ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DÌTÍ, který probíhá ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie vìd ÈR a Centrem Masarykovy univerzity pro klinický výzkum kvality života CEQOL. V rámci komplexní onkologické péèe je tak na Klinice dìtské onkologie FN Brno nabízen program, který pomáhá sourozencùm dìtských pacientù pøekonat úskalí spojené s vážným onemocnìním ZAPOMENUTÉ DÌTI. Jelikož po dlouhodobých zkušenostech práce s pacienty a jejich blízkými v prostøedí život ohrožujícího onemocnìní, máme dobré zkušenosti s jakýmikoli pomùckami vymezujícími ve smyslu prevence a zároveò otevírajícími ve smyslu intervence, prostor pro komunikaci, v souèasné dobì hledáme zaštítìní našich dalších projektù, týkajících se práce s pracovními sešity, aby mohly být zdarma dostupné všem, kterým by mohly být ku prospìchu. Konkrétnì se jedná o knihu: ZA DUHOU (Beyond the rainbow) napomáhající komunikovat o závažném, život ohrožujícím onemocnìní, vypoøádat se se strachem a úzkostí. Souèástí je i práce s myšlenkami a pocity, které se týkají smrti, ale i s projevením ostatních pocitù, které vážné onemocnìní doprovázejí. A knihu JAK ŽÍT S VÁŽNOU NEMOCÍ (Living well with my serious illness) pro dìti, které jsou v poèátku vážného onemocnìní. Oba dva tyto sešity jsou sice vyrobeny pro dìti, ale stejnì tak pomáhají i dospìlým, a už z øad rodièù èi zdravotnického personálu nabízejíc jim možnost bezpeènì komunikovat o pocitech a situacích, o kterých je mluvit tìžké.

8 *A TEÏ JÁ! Onkologické onemocnìní dítìte zasáhne do života všech èlenù rodiny. Dochází ke zmìnám režimu, rytmu a životního stylu rodiny. Je naprosto pøirozené, že maximum péèe a zájmu rodièù, zdravotníkù, pøátel i pøíbuzných je vìnováno nemocnému dítìti. Potøeby a zájmy zdravých sourozencù se ocitají na druhém místì. Zdravé dìti jsou pøitom vystaveny mnoha novým situacím a zmìnám se kterými mùže být obtížné se vyrovnat. Rodièe vìtšinu èasu vìnují péèi o nemocné dítì - to mùže vést k pocitùm osamìlosti u zdravých dìtí. Postrádají fyzickou i emoèní pøítomnost rodièù, chybí jim i pøítomnost a kamarádství sourozence. Péèi o nì pøebírají prarodièe, pøíbuzní a pøátelé. Dìti jsou nuceni novì vzniklou situací k vìtší samostatnosti, zodovìdnosti, dochází k nárùstu povinností v domácnosti. Nutnost pøizpùsobit život rodiny onemocnìní vede k omezení vlastních aktivit a sociálních kontaktù zdravých dìtí. Zdravé dìti, stejnì jako rodièe i nemocné dìti popisují zaplavení silnými pocity. V popøedí bývá pocit osamocení až odmítnutí plynoucí z rozdìlení rodiny. Mohou nabýt i pocitu, že nejsou pro rodinu tak dùležití jako nemocné dítì. Dìti mohou poci ovat smutek a úzkost pramenící ze strachu o život sourozence, ze strachu o život svùj i svých rodièù. Dalším z pocitù mùže být vztek plynoucí ze zmìn v životì a nutnosti pøizpùsobení, z omezení svých vlastních aktivit, z nechuti vykonávat novì pøejaté domácí povinnosti, nechuti odpovídat na otázky sousedù, spolužákù K naprosto pøirozeným pocitùm patøí i žárlivost a závist pramenící z nerovnomìrného rozložení pozornosti, péèe a zájmu rodièù a okolí, stud za tyto pocity a neschopnost je ovlivnit i navzdory racionálnímu pochopení toho, že v pøípadì jejich onemocnìní by i jim byla poskytnuta stejná péèe. Nìkdy dìti popisují i pocity viny za to, že by chtìli pokraèovat v pùvodním životním stylu, ale tøeba i za to, že neonemocnìli oni. Mýty spojené s nádorovým onemocnìním vedou k tomu, že si dìti mohou myslet, že nemoc sourozence zpùsobili svým chováním èi myšlením, popøípadì, že jí mohli zabránit pokud by se chovali jinak. Všechny výše zmínìné pocity jsou naprosto pøirozené, patøí k prožívání této nároèné životní události. Je dobré je nepotlaèovat, hovoøit o nich a pracovat s nimi a už individuálnì nebo skupinovì. U dìtí se mohou také objevit nejrùznìjší tìlesné stesky a psychosomatické potíže jako napøíklad poruchy spánku, zmìna chuti k jídlu, zažívací potíže, bolesti U mnoha dìtí se objevuje nesoustøedìnost, zhoršení výkonu ve škole, mohou nastat i problémy ve vztazích s okolím, zmìny nálad, poruchy chování, úzkosti, deprese. Je dùležité podporovat otevøenou komunikaci v rodinì - je to hlavní a zásadní faktor v adaptaci dìtí na novì vzniklou situaci. Pomùže také zabránit odcizení jednotlivých èlenù rodiny a vzniku pocitù izolace a osamocení. Pøi rozhovoru je dobré se zamìøit nejen na fakta, ale hlavnì na sdílení výše zmínìných emocí. Pokud je to jen trochu možné, doporuèuje se støídání rodièù u lùžka nemocného. Pro pochopení nutnosti zmìn a omezení v rodinném životì je dùležité snažit se poskytnout dìtem již od zaèátku pravdivé informace adekvátní vìku - o onemocnìní, léèbì, možných komplikacích. Rodièe se v dobré víøe obvykle snaží dìti od informací uchránit, avšak pøi nedostatku informací vzniká prostor pro strach a pøedstavy nejhoršího, pøièemž pøedstavivost a mýty mohou být dìsivìjší než fakta.

9 Tato nemoc je nakažlivá? Touto nemocí onemocní obvykle více lidí v rodinì? Myslím si, že touto nemocí onemocním i já? K onemocnìní sourozence jsem pøispìl? Onemocnìní sourozence jsem zpùsobil svým chováním? Onemocnìní sourozence jsem zpùsobil svými myšlenkami? Nìkdo jiný zpùsobil onemocnìní mého sourozence? Sourozenec si za nemoc mùže sám? Nemoci jsem mohl zabránit? Mùj sourozenec mohl nemoci zabránit? Na tuto nemoc se umøe? Tato nemoc je nevyléèitelná? S touto nemocí nemá smysl bojovat? Je dobré dovolit sourozencùm, pokud si to pøejí, aktivní úèast na péèi o nemocné dítì, seznámit je s prostøedím nemocnice, se zdravotnickým personálem. To umožní udržování kontaktù s nemocným, udržování celistvosti rodiny a napomáhá zabránìní vzniku pocitù osamocení. Je dobré snažit se uchovat rutinní bìžný chod domácnosti vede to k pocitu bezpeèí. Co nejvíce podporovat zdravé dìti v pokraèování ve svých vlastních pùvodních aktivitách a zájmech, tím se navodí stav normálnosti a možnost relaxace mimo rodinu. Vnímání sociální podpory okolí vede ke snížení úzkosti, symptomù depresivity, úpravì možných potíží s chováním a také k nárùstu sebevìdomí. Je dùležité si na konci dne s dìtmi povykládat o tom, jak probìhl. Sourozencùm handicapovaných, dlouhodobì a chronicky nemocných dìtí se øíká ZAPOMENUTÉ DÌTI, protože na vìtšinu výše popsaného se nejen zapomíná, ale mnoho dospìlých i s peèujících profesí to ani nenapadne. Navíc jsou pocity a konflikty zdravých sourozencù onkologických pacientù èasto provázeny tabuizovanou èi negativní konotací spoleèenského jednání a není jednoduché je sdílet a hovoøit o nich. Jako vodítko prevence, intervence a sdílení již zmínìných jevù mùže sloužit právì kniha KDYŽ NÌKDO BLÍZKÝ VÁŽNÌ ONEMOCNÍ. Komunikace, pozornost a laskavá péèe o sourozence nemocných dìtí je nenásilnì a bezpeènì zamìøena a dìti mají možnost symbolicky vyjádøit svoje nápady, myšlenky a pocity pomocí ilustrací, což pro nì bývá snazší, než pomocí slov. *KONKRÉTNÌ Knihu lze využít jak pro práci dítìte s ostatními nebo si ji dítì mùže procházet samo a rozhodnout se, jestli vùbec a pøi jaké pøíležitosti se o své pocity podìlí. Knihu lze použít pro práci s jednotlivci, ale i ve skupinì, kdy práci podporuje a usmìròuje odborník zkušený v práci s emocemi a v podpoøe komunikace. Nelze pøesnì urèit, jak dlouho mají jednotlivá sezení trvat, pro skupinu doporuèujeme setkání nad každým z uvedených témat v délce 1,5 hodiny jednou týdnì. Na Klinice dìtské onkologie FN Brno je program používán k poskytnutí informací rodièùm a peèujícím osobám a konkrétní rozhovory pak probíhají jako tøi individuální setkání se sourozenci ve vìku od 6 do 18 let. Pøi práci s knihou se nejen korigují nesprávné pøedstavy, dochází i k øešení konfliktù, zvýšení pocitu vlastní hodnoty, rozvíjí a posiluje se schopnost øešení složité životní situace. Cílem knihy je dát dìtem prostor uvìdomit si a bezpeènì vyjádøit své pocity. Dìti velmi citlivì vnímají zmìny, které závažné onemocnìní do rodiny pøináší. V sešitu jsou napsané èerné na bílém, tedy jako fakt. V knize dìti najdou šest tématických okruhù, které jim pomohou pochopit podstatu onemocnìní a zvládnout zmìny s ním spojené. Na následujících stranách jsou uvedeny popisy jednotlivých stránek

10 *ÈASY SE MÌNÍ. I: Zmìny jsou souèástí našich životù - Rozpoznejte zmìny ve vaší rodinì - Objevte zmìny ve svém osobním životì - Prožijte smutek nad ztrátou a zmìnou #1 Zmìna je pøirozenou souèástí života, tøeba zmìny v pøírodì máme stále na oèích. (nakresli nìkteré zmìny) zima léto #2 #3 S každou zmìnou nìco získáváme a nìco ztrácíme. Rùst a být starší je fajn, protože Být miminkem bylo dobré, protože Mìnit se a rùst stojí za to! #4 Nìkdo z naší rodiny vážnì onemocnìl a tak se vìci u nás mìní, obèas hodnì, obèas trošku. (napiš všechny zmìny a zakroužkuj ty, které jsou pro tebe nejtìžší a do rámeèku dej ty, které se ti líbí) Závažná choroba ovlivòuje život všech v rodinì. K životu patøí i problémy. Dùležité je o nich mluvit. #5 Na tomto obrázku je moje rodina tohle jsme dìlali rádi spoleènì pøedtím, než se objevila nemoc. #6 Na tomto obrázku je opìt moje rodina tohle dìláme rádi spoleènì poté, co se objevila nemoc. Nìkdy se nìkteré vìci musí zmìnit.

11 *CO ZNAMENÁ VÁŽNÉ ONEMOCNÌNÍ. II: Rozpoznejte vážnou chorobu v porovnání s bìžnými nemocemi - Prozkoumejte hlavní pøíèiny nemocí - Poznejte, které èásti tìla nemoc postihuje - Snažte se nemoci porozumìt a zbavit se mylných pøedstav #7 Toto je obrázek mého blízkého, který onemocnìl. (napište jeho jméno) Onemocnìl, protože: #8 Onemocnìní se jmenuje A já o nìm vím tohle: Na tyhle vìci bych se ještì chtìl/a zeptat: Víc se mùžeš dozvìdìt od pana doktora nebo z knížek. #9 Existuje mnoho druhù nemocí. Nìkteré jsou lehké a lidé se brzy uzdraví. Nìkteré jsou chronické a trvají dlouho. Nìkteré jsou vážné a vyžadují speciální péèi. Nìkteré jsou vrozené a lidé se s nimi už narodí. Nìkteré jsou nakažlivé a mùžeme je dostat od lidí okolo nás. Nìkteré jsou smrtelné a lidi nakonec pøemùžou. Pojïme se o nemocích dozvìdìt trochu více! #10 Lidé onemocní z mnoha rùzných dùvodù. Mohou je napadnout zárodky, které se jmenují viry nebo bakterie. Lidé si je mohou navzájem pøedávat. Bakterie jsou velmi malièké. Nìkteré vypadají pod mikroskopem takto jiné nebo Viry jsou ještì menší a mají také rùzné tvary Ne vždy se ale èlovìk nakazí a onemocní. V krvi máme totiž bílé krvinky, které vìtšinu zárodkù zahubí. Tito bojovníci jsou souèástí imunitního systému. Nìkdy je tento systém oslabený a pak onemocníme. Doktoøi nám potom pøedepíší léky na pomoc imunitnímu systému, aby dokázal zárodky znièit. Imunitní systém se nìkdy také mùže splést a napadne naše tìlo namísto infekèních zárodkù. Pak vzniká závažné onemocnìní, kterému se øíká autoimunitní. Jindy nìkteré buòky tìla pøestanou pracovat správnì, vymknou se kontrole, zaènou se pøíliš množit a zpùsobí nádorové onemocnìní. Doktoøi jsou pøipraveni léèit i závažné choroby. #11 Nemoc se nìkdy mùže projevit na povrchu tìla, jako tøeba neštovice. Mnoho nemocí se neprojevuje na povrchu, ale postihuje tìlo uvnitø.

12 #12 #13 Nìkteøí lidé s vážnou nemocí se léèí doma za pomoci svého lékaøe nebo týmu odborníkù. Nìkdy vyžaduje jejich onemocnìní speciální péèi a pobyt v nemocnici. Nemocní pak bývají èastìji mimo domov nebo jsou tøeba více unavení.

13 *POCITY PØI ZMÌNÁCH V RODINÌ. III: Jak poznat a pojmenovat svoje pocity - Nauète se, že každý pocit stojí za to - Odhalte obranné masky - Poznejte, jak prožíváte zmìny v rodinì #14 #15 Objeví se mnoho pocitù, které mùžeme vidìt tøeba ve výrazu oblièeje. (nakreslete nìkteré z nich) Smutný Š astný Bezmocný Žárlivý Rozzlobený Zahanbený Nervózní Vystrašený Je úplnì v poøádku mít všechny tyto pocity!!!!! #16

14 #17 #18 #19 Co dìlají tvoji blízcí, když poci ují smutek strach vztek Pocity ovlivòují to, co dìláš nebo øíkáš. Každý obèas cítí smutek, strach a vztek.

15 *ODHALENÍ OBTÍŽNÝCH POCITÙ. IV: Objevte, jak naše pocity ovlivòují naše chování - Popište, jakými zpùsoby se vyjadøují pocity ve vaší rodinì - Zkuste nalézt svoje nelehké pocity - Zjistìte, jak s pocity správnì naložit #20 (dokonèete tuto vìtu obrázkem) Cítím vztek, když #21 Když cítím vztek, tak (nakresli rùzné vìci, které bys v ten okamžik mohl udìlat) I vztek patøí k životu, ale èlovìk nesmí ve zlosti ublížit sobì, jiným lidem nebo nièit vìci. (vyškrtni možnosti, které jsi napsal/a a nemají se dìlat) #22 Nìkdy jsem vystrašený/á Když jsem vystrašený/á, tak Každý se cítí nìkdy vystrašený. #23 Jsou chvíle, kdy se cítím bezmocný/á Úkolem dìtí není øešit nebo zvládnout problémy za dospìlé. #24 Jindy se prostì cítím smutný/á Poplakat si je dùležité. Èlovìk se tak zbaví smutku!

16 *ŽÍT S NEMOCÍ BEZ ÚTRAP. V: Jak se moje rodina umí vypoøádat s nelehkou situací - Rozpoznejte své potøeby - Uvìdomte si, kdo všechno vás mùže podporovat - Pár tipù, jak se dobøe vypoøádat s tìžkostmi #25 #26 Nemoc s sebou pøináší stres (a ten zatìžuje tìlo i mysl èlovìka). Mùžete se nauèit žít zdravì i ve stresu, když je život nelehký. 1. Jíst zdravé vìci 2. Poøádnì odpoèívat 3. Hodnì cvièit a sportovat 4. Vyhledat podporu u ostatních 5. Peèovat o sebe 6. Rozdìlit si práci s ostatními 7. Najít èas na zábavu 8. Projevit pocity navenek 9. Nesnažit se o to, co není ve vašich silách 10. Požádat o pomoc ve chvíli, kdy ji potøebujete #27

17 #28 #29 Moje rodina se uèí žít zdravì. Cvièíme, sportujeme Jíme zdravì Užíváme si zábavy Odpoèíváme Peèujeme o sebe Dostateènì dlouho spíme Obèas pøijdou chvíle, kdy jsou moji blízcí pryè nebo mají pøíliš mnoho práce a já se cítím osamìlý. Mám ale domácího mazlíèka, plyšové zvíøátko nebo nìco milého, co je mi vždy nablízku. Všichni potøebujeme lásku a útìchu. #30 Mnoho lidí se v tìžkých chvílích obrací k Bohu, andìlu strážnému nebo vyšším silám a to jim dodává sílu a podporu. Máš i ty nìkoho takového?

18 *NAJÍT SVOU HODNOTU. VI: Uvìdomte si, že vy, dìti, si máte hlavnì hrát - Posilnìte svoje sebevìdomí - Užijte si silné stánky a zázemí rodiny - Vyjádøete své touhy a sny #31 Nìkdy nechci na vážnou nemoc myslet. Chci si prostì hrát a bavit se s kamarády. Smát se a bavit se je naprosto v poøádku. Hra je pro dìti dùležitá, a to i v situaci, kdy je nìkdo jiný nemocný. #32 Nìkdy mì èeká práce a povinnosti navíc nebo musím dìlat vìci, které nemám rád, a to všechno kvùli té nemoci. Každý musí pomáhat a je naprosto normální, že práci navíc nedìláš rád/a! #33 Moje rodina je skvìlá a jedineèná. Každý je v nìèem dobrý. (nakreslete svou rodinu a to, èím je každý z nich výjimeèný) Žádná rodina není dokonalá. Každá je jiná a to je naprosto v poøádku. #34 Já jsem taky skvìlý a jedineèný. Jsem dobrý v mnoha vìcech. #35 Problémy a zmìny mohou také neèekanì pøinést do života nìco dobrého, pozitivního. (napadá tì nìco dobrého, co jsi ty získal/a?) Bolest èlovìka posiluje. #36 Vždy je potøeba mít nadìji a sny. Mám tohle speciální pøání

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Motto: Pocit ošklivého káèátka mì pronásleduje celý život. Je to mindrák, který získáte, když vám rodièe øíkají, že jste k nièemu. Pak už není problém

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností OBSAH Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu)... 7 Sobota 13. 4. 1996 dopoledne... 9 Režim semináøe... 10 Doporuèená

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více