*prevence *intervence *sdílení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*prevence *intervence *sdílení"

Transkript

1 *Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, skupina IX. - Petra Kubáèková dìtská ILUSTRACE *prevence *intervence *sdílení Mám ráda ilustrace. Každý do nich mùže vložit vše, co je pro nìj v textu dùležité. Jsou témata o kterých neumíme bìžnì mluvit, nevíme jak zaèít, jak k nim pøitáhnout pozornost, nevíme jak reagovat. Papír, na kterém je nìco napsané èi nakreslené èerné na bílém, pak mùže vytváøet prostor k ilustrování, dokreslování a bezpeèné komunikaci. V arteterapii èi artefiletice se mùžeme prostøednictvím rámce ilustrací pokusit situaci pochopit, pøípadnì zmìnit a v neposlední øadì ji sdílet.

2 Andy Warhol *vymalovánky Jáchym 4roky *pøed operací *Syn mìl jít na operaci horního patra, jazyka a tonzilektonomii.

3 Paleèka a Paleèek bubínek s palièkami harmonika trumpetka bude se èíst že už ty pírka nechala Jacques Prévert *Pohádky pro nehodné dìti Tereza 5let + Adam 3roky Paleèka a Paleèek *Hlídala jsem sourozence, jejichž rodièe museli na t?den odjet.

4 Jacques Prévert *Pohádky pro nehodné dìti Tereza 5let *dýchací stroj pro žirafu *SEZNÁMENÍ Bìhem práce prùvodce na Klinice dìtské onkologie FN Brno mì kolegynì a kamarádka MUDr. Šárka Kárová seznámila s prácí paní Marge Heegaard, kterou potkala pøi svém dlouholetém pobytu na Mayo Clinic v Rochesteru. Marge Eaton Heegaard, MA, ATR, LICSW je diplomovaná klinická sociální pracovnice, arteterapeutka a certifikovaná poradkynì se specializací na truchlení a zármutek. Pochází ze Švédska a žije v Minneapolis. Dlouhodobì je vùdèí odbornicí ve vývoji metod pro vyjádøení zármutku pomocí arteterapie u dìtí i dospìlých. Na základì svých dlouholetých zkušeností a doporuèení odborníkù z rùzných oborù vytváøí sérii knih NAKRSLETE SVOJE POCITY, které jsou urèeny k ilustrování dìtmi a jejichž úkolem je poskytnout rodièùm, uèitelùm i terapeutùm nástroj pro pomoc dìtem vypoøádat se se zármutkem pramenícím ze zmìn a ztrát v rodinì. Knihy jsou používány mezinárodnì pedagogy, terapeuty a dalšími peèujícími dospìlými ve skupinách nebo individuálnì. Knihy pracovní sešity vydává od roku 1990 nakladatelství WOODLAND PRESS, Minneapolis, MN 55424, USA.

5 *SYNOPSE Jak porozumìt pocitùm a zpùsobùm jejich vyjádøení. Nauète se být citliví k pocitùm druhých, a rozvíjejte zvládání tìchto dovedností pro tìžké èasy v životì. Dospìlí mohou využít tuto knihu, aby vidìli, jak dìti vyjadøují v obrazech to, co nejsou schopny vyjádøit slovy. Pomáhá dìtem pochopit hnìv a zpùsoby, jak vyjádøit nespokojenost, rozvíjí efektivní dovednosti øešení konfliktù, a uèí, jak se lépe vyrovnat se zklamáním a frustrací. Tato kniha pomáhá dìtem milovat své vlastní jedineèné kvality, respektovat životní styl a názory ostatních, být citlivý k jejich odlišnostem, pøekonávat pocity bezmoci nebo izolace, a je niterným návodem jak se postavit za sebe a ostatní. Když dospìlí ublíží: pomáhá dìtem vyrovnat se se zneužitím. Nabízí zpùsoby jak prozkoumat strach, zmatek a nejistotu zpùsobenou traumatickou událostí. Obìti mohou vyjádøit v obrazech, co nejsou schopny øíci slovy. O dùležitých charakterových hodnotách jako je laskavost, zdvoøilost, zodpovìdnost, èestnost, poctivost a vdìènost. Kniha arteterapie pro dìti s poruchami chování. Emocionální dopad pøijetí. Dìti mohou používat tuto knihu na interaktivní cvièení, aby si uvìdomily, že jejich biologiètí rodièe nebyli schopni dát jim dobrý domov a snad pochopily, proè byly umístìni do domova jiného. Na pomoc vytvoøení si pocitu vlastní identity. Kniha napomáhající komunikovat o závažném, život ohrožujícím onemocnìní, vypoøádat se se strachem a úzkostí. Souèástí je i práce s myšlenkami a pocity, které se týkají smrti, ale i s projevením ostatních pocitù, které vážné onemocnìní doprovázejí. Pro dìti, které jsou v poèátku vážného onemocnìní. Citlivì provedená intervence se zamìøuje na zodpovìzení otázek, které dìti mají v prùbìhu situaèní a emoèní krize.

6 * Diskutuje základní pojmy manželství a rozvodu. Nabízí dìtem kreativní zpùsob, jak vyøešit stresující pocity smutku zpùsobeného zmìnou. Vytváøí bezpeèný prostor pro dìti, aby mohly prozkoumat strach, zmatek èi nejistotu zpùsobenou traumatickou události v jejich životì. Pomáhá dìtem tøídit nerealistická oèekávání, rùzné hodnoty, rozdìlenou loajalitu a rodinnou historii. Pomáhá redukovat strach a stres. Tato kniha byla navržena tak, aby pøiblížila z?kladn? pojmy smrti a pomohla dìtem pochopit a vyjádøit mnoho zvláštních pocitù, které mají, když nìkdo zemøe. Závislost na drogách nebo alkoholu, je onemocnìní, které postihuje celou rodinu. Intervence v ranném dìtství snižuje problémy v dospìlosti. Tento praktický sešit poskytuje základní informace o závislostech a podporuje zdravé zvládání dovedností pøekonávajících životní úskalí. Sešit na pomoc dìtem stižených traumatem z rodinných problémù chemických závislostí. Je zde spousta místa pro dìtské kresby.

7 Knihy Marge Heegaard jsou pøekládány i do jiných jazykù. Ovšem domnívám se, že jako rámec prevence i intervence úskalí mnoha zátìžových situací, jež mohou nastat v životì dítìte, mohou fungovat nikoli na základì prostého pøekladu, ale je nutné zasadit je do urèitého jazykového kontextu a systému. Aby schémata a texty opravdu umožnili dítìti ilustrací reagovat a pochopit. MUDr. Šárka Kárová je dìtská psychiatrièka se skupinovì dynamickým výcvikem SUR, v souèasné dobì pracující v Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU Brno a na rodièovské dovolené se svým ètvrtým dítìtem. Upravila pro potøeby èeských dìti knihu KDYŽ NÌKDO BLÍZKÝ VÁŽNÌ ONEMOCNÍ, která je prùvodcem pro dìti, jak se vyrovnat se zmìnami, které do rodiny pøináší vážné onemocnìní jejího èlena. Kniha vyjde za podpory Grantové agentury Èeské republiky GAÈR pro Obèanské sdružení pro podporu zdravých sourozencù handicapovaných, dlouhodobì a chronicky nemocných dìtí SUPERSOUROZENCI v prosinci tohoto roku. Nicménì od roku 2005 je také øešitelem výzkumného projektu GAÈR reg. è. 406/09/1255 s názvem PSYCHOSOCIÁLNÍ POTØEBY A KVALITA ŽIVOTA ZDRAVÝCH SOUROZENCÙ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DÌTÍ, který probíhá ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie vìd ÈR a Centrem Masarykovy univerzity pro klinický výzkum kvality života CEQOL. V rámci komplexní onkologické péèe je tak na Klinice dìtské onkologie FN Brno nabízen program, který pomáhá sourozencùm dìtských pacientù pøekonat úskalí spojené s vážným onemocnìním ZAPOMENUTÉ DÌTI. Jelikož po dlouhodobých zkušenostech práce s pacienty a jejich blízkými v prostøedí život ohrožujícího onemocnìní, máme dobré zkušenosti s jakýmikoli pomùckami vymezujícími ve smyslu prevence a zároveò otevírajícími ve smyslu intervence, prostor pro komunikaci, v souèasné dobì hledáme zaštítìní našich dalších projektù, týkajících se práce s pracovními sešity, aby mohly být zdarma dostupné všem, kterým by mohly být ku prospìchu. Konkrétnì se jedná o knihu: ZA DUHOU (Beyond the rainbow) napomáhající komunikovat o závažném, život ohrožujícím onemocnìní, vypoøádat se se strachem a úzkostí. Souèástí je i práce s myšlenkami a pocity, které se týkají smrti, ale i s projevením ostatních pocitù, které vážné onemocnìní doprovázejí. A knihu JAK ŽÍT S VÁŽNOU NEMOCÍ (Living well with my serious illness) pro dìti, které jsou v poèátku vážného onemocnìní. Oba dva tyto sešity jsou sice vyrobeny pro dìti, ale stejnì tak pomáhají i dospìlým, a už z øad rodièù èi zdravotnického personálu nabízejíc jim možnost bezpeènì komunikovat o pocitech a situacích, o kterých je mluvit tìžké.

8 *A TEÏ JÁ! Onkologické onemocnìní dítìte zasáhne do života všech èlenù rodiny. Dochází ke zmìnám režimu, rytmu a životního stylu rodiny. Je naprosto pøirozené, že maximum péèe a zájmu rodièù, zdravotníkù, pøátel i pøíbuzných je vìnováno nemocnému dítìti. Potøeby a zájmy zdravých sourozencù se ocitají na druhém místì. Zdravé dìti jsou pøitom vystaveny mnoha novým situacím a zmìnám se kterými mùže být obtížné se vyrovnat. Rodièe vìtšinu èasu vìnují péèi o nemocné dítì - to mùže vést k pocitùm osamìlosti u zdravých dìtí. Postrádají fyzickou i emoèní pøítomnost rodièù, chybí jim i pøítomnost a kamarádství sourozence. Péèi o nì pøebírají prarodièe, pøíbuzní a pøátelé. Dìti jsou nuceni novì vzniklou situací k vìtší samostatnosti, zodovìdnosti, dochází k nárùstu povinností v domácnosti. Nutnost pøizpùsobit život rodiny onemocnìní vede k omezení vlastních aktivit a sociálních kontaktù zdravých dìtí. Zdravé dìti, stejnì jako rodièe i nemocné dìti popisují zaplavení silnými pocity. V popøedí bývá pocit osamocení až odmítnutí plynoucí z rozdìlení rodiny. Mohou nabýt i pocitu, že nejsou pro rodinu tak dùležití jako nemocné dítì. Dìti mohou poci ovat smutek a úzkost pramenící ze strachu o život sourozence, ze strachu o život svùj i svých rodièù. Dalším z pocitù mùže být vztek plynoucí ze zmìn v životì a nutnosti pøizpùsobení, z omezení svých vlastních aktivit, z nechuti vykonávat novì pøejaté domácí povinnosti, nechuti odpovídat na otázky sousedù, spolužákù K naprosto pøirozeným pocitùm patøí i žárlivost a závist pramenící z nerovnomìrného rozložení pozornosti, péèe a zájmu rodièù a okolí, stud za tyto pocity a neschopnost je ovlivnit i navzdory racionálnímu pochopení toho, že v pøípadì jejich onemocnìní by i jim byla poskytnuta stejná péèe. Nìkdy dìti popisují i pocity viny za to, že by chtìli pokraèovat v pùvodním životním stylu, ale tøeba i za to, že neonemocnìli oni. Mýty spojené s nádorovým onemocnìním vedou k tomu, že si dìti mohou myslet, že nemoc sourozence zpùsobili svým chováním èi myšlením, popøípadì, že jí mohli zabránit pokud by se chovali jinak. Všechny výše zmínìné pocity jsou naprosto pøirozené, patøí k prožívání této nároèné životní události. Je dobré je nepotlaèovat, hovoøit o nich a pracovat s nimi a už individuálnì nebo skupinovì. U dìtí se mohou také objevit nejrùznìjší tìlesné stesky a psychosomatické potíže jako napøíklad poruchy spánku, zmìna chuti k jídlu, zažívací potíže, bolesti U mnoha dìtí se objevuje nesoustøedìnost, zhoršení výkonu ve škole, mohou nastat i problémy ve vztazích s okolím, zmìny nálad, poruchy chování, úzkosti, deprese. Je dùležité podporovat otevøenou komunikaci v rodinì - je to hlavní a zásadní faktor v adaptaci dìtí na novì vzniklou situaci. Pomùže také zabránit odcizení jednotlivých èlenù rodiny a vzniku pocitù izolace a osamocení. Pøi rozhovoru je dobré se zamìøit nejen na fakta, ale hlavnì na sdílení výše zmínìných emocí. Pokud je to jen trochu možné, doporuèuje se støídání rodièù u lùžka nemocného. Pro pochopení nutnosti zmìn a omezení v rodinném životì je dùležité snažit se poskytnout dìtem již od zaèátku pravdivé informace adekvátní vìku - o onemocnìní, léèbì, možných komplikacích. Rodièe se v dobré víøe obvykle snaží dìti od informací uchránit, avšak pøi nedostatku informací vzniká prostor pro strach a pøedstavy nejhoršího, pøièemž pøedstavivost a mýty mohou být dìsivìjší než fakta.

9 Tato nemoc je nakažlivá? Touto nemocí onemocní obvykle více lidí v rodinì? Myslím si, že touto nemocí onemocním i já? K onemocnìní sourozence jsem pøispìl? Onemocnìní sourozence jsem zpùsobil svým chováním? Onemocnìní sourozence jsem zpùsobil svými myšlenkami? Nìkdo jiný zpùsobil onemocnìní mého sourozence? Sourozenec si za nemoc mùže sám? Nemoci jsem mohl zabránit? Mùj sourozenec mohl nemoci zabránit? Na tuto nemoc se umøe? Tato nemoc je nevyléèitelná? S touto nemocí nemá smysl bojovat? Je dobré dovolit sourozencùm, pokud si to pøejí, aktivní úèast na péèi o nemocné dítì, seznámit je s prostøedím nemocnice, se zdravotnickým personálem. To umožní udržování kontaktù s nemocným, udržování celistvosti rodiny a napomáhá zabránìní vzniku pocitù osamocení. Je dobré snažit se uchovat rutinní bìžný chod domácnosti vede to k pocitu bezpeèí. Co nejvíce podporovat zdravé dìti v pokraèování ve svých vlastních pùvodních aktivitách a zájmech, tím se navodí stav normálnosti a možnost relaxace mimo rodinu. Vnímání sociální podpory okolí vede ke snížení úzkosti, symptomù depresivity, úpravì možných potíží s chováním a také k nárùstu sebevìdomí. Je dùležité si na konci dne s dìtmi povykládat o tom, jak probìhl. Sourozencùm handicapovaných, dlouhodobì a chronicky nemocných dìtí se øíká ZAPOMENUTÉ DÌTI, protože na vìtšinu výše popsaného se nejen zapomíná, ale mnoho dospìlých i s peèujících profesí to ani nenapadne. Navíc jsou pocity a konflikty zdravých sourozencù onkologických pacientù èasto provázeny tabuizovanou èi negativní konotací spoleèenského jednání a není jednoduché je sdílet a hovoøit o nich. Jako vodítko prevence, intervence a sdílení již zmínìných jevù mùže sloužit právì kniha KDYŽ NÌKDO BLÍZKÝ VÁŽNÌ ONEMOCNÍ. Komunikace, pozornost a laskavá péèe o sourozence nemocných dìtí je nenásilnì a bezpeènì zamìøena a dìti mají možnost symbolicky vyjádøit svoje nápady, myšlenky a pocity pomocí ilustrací, což pro nì bývá snazší, než pomocí slov. *KONKRÉTNÌ Knihu lze využít jak pro práci dítìte s ostatními nebo si ji dítì mùže procházet samo a rozhodnout se, jestli vùbec a pøi jaké pøíležitosti se o své pocity podìlí. Knihu lze použít pro práci s jednotlivci, ale i ve skupinì, kdy práci podporuje a usmìròuje odborník zkušený v práci s emocemi a v podpoøe komunikace. Nelze pøesnì urèit, jak dlouho mají jednotlivá sezení trvat, pro skupinu doporuèujeme setkání nad každým z uvedených témat v délce 1,5 hodiny jednou týdnì. Na Klinice dìtské onkologie FN Brno je program používán k poskytnutí informací rodièùm a peèujícím osobám a konkrétní rozhovory pak probíhají jako tøi individuální setkání se sourozenci ve vìku od 6 do 18 let. Pøi práci s knihou se nejen korigují nesprávné pøedstavy, dochází i k øešení konfliktù, zvýšení pocitu vlastní hodnoty, rozvíjí a posiluje se schopnost øešení složité životní situace. Cílem knihy je dát dìtem prostor uvìdomit si a bezpeènì vyjádøit své pocity. Dìti velmi citlivì vnímají zmìny, které závažné onemocnìní do rodiny pøináší. V sešitu jsou napsané èerné na bílém, tedy jako fakt. V knize dìti najdou šest tématických okruhù, které jim pomohou pochopit podstatu onemocnìní a zvládnout zmìny s ním spojené. Na následujících stranách jsou uvedeny popisy jednotlivých stránek

10 *ÈASY SE MÌNÍ. I: Zmìny jsou souèástí našich životù - Rozpoznejte zmìny ve vaší rodinì - Objevte zmìny ve svém osobním životì - Prožijte smutek nad ztrátou a zmìnou #1 Zmìna je pøirozenou souèástí života, tøeba zmìny v pøírodì máme stále na oèích. (nakresli nìkteré zmìny) zima léto #2 #3 S každou zmìnou nìco získáváme a nìco ztrácíme. Rùst a být starší je fajn, protože Být miminkem bylo dobré, protože Mìnit se a rùst stojí za to! #4 Nìkdo z naší rodiny vážnì onemocnìl a tak se vìci u nás mìní, obèas hodnì, obèas trošku. (napiš všechny zmìny a zakroužkuj ty, které jsou pro tebe nejtìžší a do rámeèku dej ty, které se ti líbí) Závažná choroba ovlivòuje život všech v rodinì. K životu patøí i problémy. Dùležité je o nich mluvit. #5 Na tomto obrázku je moje rodina tohle jsme dìlali rádi spoleènì pøedtím, než se objevila nemoc. #6 Na tomto obrázku je opìt moje rodina tohle dìláme rádi spoleènì poté, co se objevila nemoc. Nìkdy se nìkteré vìci musí zmìnit.

11 *CO ZNAMENÁ VÁŽNÉ ONEMOCNÌNÍ. II: Rozpoznejte vážnou chorobu v porovnání s bìžnými nemocemi - Prozkoumejte hlavní pøíèiny nemocí - Poznejte, které èásti tìla nemoc postihuje - Snažte se nemoci porozumìt a zbavit se mylných pøedstav #7 Toto je obrázek mého blízkého, který onemocnìl. (napište jeho jméno) Onemocnìl, protože: #8 Onemocnìní se jmenuje A já o nìm vím tohle: Na tyhle vìci bych se ještì chtìl/a zeptat: Víc se mùžeš dozvìdìt od pana doktora nebo z knížek. #9 Existuje mnoho druhù nemocí. Nìkteré jsou lehké a lidé se brzy uzdraví. Nìkteré jsou chronické a trvají dlouho. Nìkteré jsou vážné a vyžadují speciální péèi. Nìkteré jsou vrozené a lidé se s nimi už narodí. Nìkteré jsou nakažlivé a mùžeme je dostat od lidí okolo nás. Nìkteré jsou smrtelné a lidi nakonec pøemùžou. Pojïme se o nemocích dozvìdìt trochu více! #10 Lidé onemocní z mnoha rùzných dùvodù. Mohou je napadnout zárodky, které se jmenují viry nebo bakterie. Lidé si je mohou navzájem pøedávat. Bakterie jsou velmi malièké. Nìkteré vypadají pod mikroskopem takto jiné nebo Viry jsou ještì menší a mají také rùzné tvary Ne vždy se ale èlovìk nakazí a onemocní. V krvi máme totiž bílé krvinky, které vìtšinu zárodkù zahubí. Tito bojovníci jsou souèástí imunitního systému. Nìkdy je tento systém oslabený a pak onemocníme. Doktoøi nám potom pøedepíší léky na pomoc imunitnímu systému, aby dokázal zárodky znièit. Imunitní systém se nìkdy také mùže splést a napadne naše tìlo namísto infekèních zárodkù. Pak vzniká závažné onemocnìní, kterému se øíká autoimunitní. Jindy nìkteré buòky tìla pøestanou pracovat správnì, vymknou se kontrole, zaènou se pøíliš množit a zpùsobí nádorové onemocnìní. Doktoøi jsou pøipraveni léèit i závažné choroby. #11 Nemoc se nìkdy mùže projevit na povrchu tìla, jako tøeba neštovice. Mnoho nemocí se neprojevuje na povrchu, ale postihuje tìlo uvnitø.

12 #12 #13 Nìkteøí lidé s vážnou nemocí se léèí doma za pomoci svého lékaøe nebo týmu odborníkù. Nìkdy vyžaduje jejich onemocnìní speciální péèi a pobyt v nemocnici. Nemocní pak bývají èastìji mimo domov nebo jsou tøeba více unavení.

13 *POCITY PØI ZMÌNÁCH V RODINÌ. III: Jak poznat a pojmenovat svoje pocity - Nauète se, že každý pocit stojí za to - Odhalte obranné masky - Poznejte, jak prožíváte zmìny v rodinì #14 #15 Objeví se mnoho pocitù, které mùžeme vidìt tøeba ve výrazu oblièeje. (nakreslete nìkteré z nich) Smutný Š astný Bezmocný Žárlivý Rozzlobený Zahanbený Nervózní Vystrašený Je úplnì v poøádku mít všechny tyto pocity!!!!! #16

14 #17 #18 #19 Co dìlají tvoji blízcí, když poci ují smutek strach vztek Pocity ovlivòují to, co dìláš nebo øíkáš. Každý obèas cítí smutek, strach a vztek.

15 *ODHALENÍ OBTÍŽNÝCH POCITÙ. IV: Objevte, jak naše pocity ovlivòují naše chování - Popište, jakými zpùsoby se vyjadøují pocity ve vaší rodinì - Zkuste nalézt svoje nelehké pocity - Zjistìte, jak s pocity správnì naložit #20 (dokonèete tuto vìtu obrázkem) Cítím vztek, když #21 Když cítím vztek, tak (nakresli rùzné vìci, které bys v ten okamžik mohl udìlat) I vztek patøí k životu, ale èlovìk nesmí ve zlosti ublížit sobì, jiným lidem nebo nièit vìci. (vyškrtni možnosti, které jsi napsal/a a nemají se dìlat) #22 Nìkdy jsem vystrašený/á Když jsem vystrašený/á, tak Každý se cítí nìkdy vystrašený. #23 Jsou chvíle, kdy se cítím bezmocný/á Úkolem dìtí není øešit nebo zvládnout problémy za dospìlé. #24 Jindy se prostì cítím smutný/á Poplakat si je dùležité. Èlovìk se tak zbaví smutku!

16 *ŽÍT S NEMOCÍ BEZ ÚTRAP. V: Jak se moje rodina umí vypoøádat s nelehkou situací - Rozpoznejte své potøeby - Uvìdomte si, kdo všechno vás mùže podporovat - Pár tipù, jak se dobøe vypoøádat s tìžkostmi #25 #26 Nemoc s sebou pøináší stres (a ten zatìžuje tìlo i mysl èlovìka). Mùžete se nauèit žít zdravì i ve stresu, když je život nelehký. 1. Jíst zdravé vìci 2. Poøádnì odpoèívat 3. Hodnì cvièit a sportovat 4. Vyhledat podporu u ostatních 5. Peèovat o sebe 6. Rozdìlit si práci s ostatními 7. Najít èas na zábavu 8. Projevit pocity navenek 9. Nesnažit se o to, co není ve vašich silách 10. Požádat o pomoc ve chvíli, kdy ji potøebujete #27

17 #28 #29 Moje rodina se uèí žít zdravì. Cvièíme, sportujeme Jíme zdravì Užíváme si zábavy Odpoèíváme Peèujeme o sebe Dostateènì dlouho spíme Obèas pøijdou chvíle, kdy jsou moji blízcí pryè nebo mají pøíliš mnoho práce a já se cítím osamìlý. Mám ale domácího mazlíèka, plyšové zvíøátko nebo nìco milého, co je mi vždy nablízku. Všichni potøebujeme lásku a útìchu. #30 Mnoho lidí se v tìžkých chvílích obrací k Bohu, andìlu strážnému nebo vyšším silám a to jim dodává sílu a podporu. Máš i ty nìkoho takového?

18 *NAJÍT SVOU HODNOTU. VI: Uvìdomte si, že vy, dìti, si máte hlavnì hrát - Posilnìte svoje sebevìdomí - Užijte si silné stánky a zázemí rodiny - Vyjádøete své touhy a sny #31 Nìkdy nechci na vážnou nemoc myslet. Chci si prostì hrát a bavit se s kamarády. Smát se a bavit se je naprosto v poøádku. Hra je pro dìti dùležitá, a to i v situaci, kdy je nìkdo jiný nemocný. #32 Nìkdy mì èeká práce a povinnosti navíc nebo musím dìlat vìci, které nemám rád, a to všechno kvùli té nemoci. Každý musí pomáhat a je naprosto normální, že práci navíc nedìláš rád/a! #33 Moje rodina je skvìlá a jedineèná. Každý je v nìèem dobrý. (nakreslete svou rodinu a to, èím je každý z nich výjimeèný) Žádná rodina není dokonalá. Každá je jiná a to je naprosto v poøádku. #34 Já jsem taky skvìlý a jedineèný. Jsem dobrý v mnoha vìcech. #35 Problémy a zmìny mohou také neèekanì pøinést do života nìco dobrého, pozitivního. (napadá tì nìco dobrého, co jsi ty získal/a?) Bolest èlovìka posiluje. #36 Vždy je potøeba mít nadìji a sny. Mám tohle speciální pøání

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 1 5 PhDr. Ilona Špaòhelová

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi.

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní pro život Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. MUDr. Jiøí Beran a kolektiv LÉKAØSKÁ PSYCHOLOGIE V PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU

MUDr. Šárka Poupìtová NETRAPTE SE PO ROZVODU UPOZORNĚNÍ Nìkteré èásti lidských pøíbìhù jsou vybrané z mé poradenské praxe. Identifikující okolnosti jsou však pozmìnìny z dùvodu ochrany klientù. Pokud nìkomu urèitý pøíbìh pøipomene konkrétního èlovìka,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Jak sladit. práci a rodinu. ... a nezapomenout na sebe Renata Rydvalová, Blanka Junová

Jak sladit. práci a rodinu. ... a nezapomenout na sebe Renata Rydvalová, Blanka Junová práci a rodinu... a nezapomenout na sebe Renata Rydvalová, Blanka Junová Renata Rydvalová, Blanka Junová Jak sladit práci a rodinu Jak sladit SLAĎOVÁNÍ: ROVNOVÁHA A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST JAK SLADIT ZDÁNLIVĚ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studie vznikla v rámci grantu Pojetí psychické odolnosti srovnávací studie reg. è. IAA700250701 Grantové agentury AVÈR. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Tato práce byla podpoøena projektem MŠMT ÈR 1M0517.

Tato práce byla podpoøena projektem MŠMT ÈR 1M0517. Tato práce byla podpoøena projektem MŠMT ÈR 1M0517. MUDr. Ján Praško, CSc. JAK VYBUDOVAT A POSÍLIT SEBEDÙVÌRU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi.

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní pro život Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22,

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 ZS Purkynova Vyskov Truhlice moudrosti (Filip na ostrovì Š astného života)

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù Text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GAÈR na téma Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlávání v podmínkách uèící se spoleènosti (registraèní èíslo 406/06/0546). PhDr. Michaela Tureckiová KLÍÈ K

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knížku vìnuji svým dìtem: Petrovi, Barboøe a Janì a jejich dìtem za to, že jsou se mnou. M. K. TIRÁŽ verze: Tvoøivost osvit 1 z Thursday, 15th

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Poznáváme naše okolí a naše mìsto

Poznáváme naše okolí a naše mìsto 6. roè. ÈJ VV IC OSV VDO EGS MKV ENV MED Poznáváme naše okolí a naše mìsto Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Hlavním zámìrem bylo vytvoøit uèební pomùcku s øadou námìtù pro geografické poznání

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato práce byla podpoøena projektem MŠMT ÈR 1M0517. MUDr. Ján Praško, CSc. JAK VYBUDOVAT A POSÍLIT SEBEDÙVÌRU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová DÍTÌ A ROZVOD RODIÈÙ

PhDr. Ilona Špaòhelová DÍTÌ A ROZVOD RODIÈÙ PhDr. Ilona Špaòhelová DÍTÌ A ROZVOD RODIÈÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4236. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc.

Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 15 January 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 ZS Purkynova Vyskov Osobní bezpeèí Nebezpeèné pøedmìty Návykové látky Závislosti

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Olga Strnadová. ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ

Olga Strnadová. ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ video Olga Strnadová ebook v3.1 s videi Pokud se tato kniha dostala až k Vám, nìkomu na Vás záleží... VOLNÌ ŠÍØITELNÉ Vìnování: "Tuto knihu s láskou vìnuji všem svým bájeèným pøátelùm, kteøí mì inspirují

Více

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Ikarùv pád Ústa místo rukou 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Jiøina Kalabisová o Šárce Dvorské Obrázky Šárky Dvorské dýchají radostí. Vyjadøují dùvìru a dík životu. Jasné odstíny

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

PRACOVNÍ LIST. Byliny

PRACOVNÍ LIST. Byliny R IVP 4. 1/6 ZNÁŠ BYLINY? Pokus se vypsat co nejvíce druhù bylin do zavaøovací sklenice. Pokud si vzpomeneš na nìjakou bylinku a nevíš její název, mùžeš se jí pokusit ji i nakreslit. A BYLINY A JEJICH

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více