*prevence *intervence *sdílení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*prevence *intervence *sdílení"

Transkript

1 *Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, skupina IX. - Petra Kubáèková dìtská ILUSTRACE *prevence *intervence *sdílení Mám ráda ilustrace. Každý do nich mùže vložit vše, co je pro nìj v textu dùležité. Jsou témata o kterých neumíme bìžnì mluvit, nevíme jak zaèít, jak k nim pøitáhnout pozornost, nevíme jak reagovat. Papír, na kterém je nìco napsané èi nakreslené èerné na bílém, pak mùže vytváøet prostor k ilustrování, dokreslování a bezpeèné komunikaci. V arteterapii èi artefiletice se mùžeme prostøednictvím rámce ilustrací pokusit situaci pochopit, pøípadnì zmìnit a v neposlední øadì ji sdílet.

2 Andy Warhol *vymalovánky Jáchym 4roky *pøed operací *Syn mìl jít na operaci horního patra, jazyka a tonzilektonomii.

3 Paleèka a Paleèek bubínek s palièkami harmonika trumpetka bude se èíst že už ty pírka nechala Jacques Prévert *Pohádky pro nehodné dìti Tereza 5let + Adam 3roky Paleèka a Paleèek *Hlídala jsem sourozence, jejichž rodièe museli na t?den odjet.

4 Jacques Prévert *Pohádky pro nehodné dìti Tereza 5let *dýchací stroj pro žirafu *SEZNÁMENÍ Bìhem práce prùvodce na Klinice dìtské onkologie FN Brno mì kolegynì a kamarádka MUDr. Šárka Kárová seznámila s prácí paní Marge Heegaard, kterou potkala pøi svém dlouholetém pobytu na Mayo Clinic v Rochesteru. Marge Eaton Heegaard, MA, ATR, LICSW je diplomovaná klinická sociální pracovnice, arteterapeutka a certifikovaná poradkynì se specializací na truchlení a zármutek. Pochází ze Švédska a žije v Minneapolis. Dlouhodobì je vùdèí odbornicí ve vývoji metod pro vyjádøení zármutku pomocí arteterapie u dìtí i dospìlých. Na základì svých dlouholetých zkušeností a doporuèení odborníkù z rùzných oborù vytváøí sérii knih NAKRSLETE SVOJE POCITY, které jsou urèeny k ilustrování dìtmi a jejichž úkolem je poskytnout rodièùm, uèitelùm i terapeutùm nástroj pro pomoc dìtem vypoøádat se se zármutkem pramenícím ze zmìn a ztrát v rodinì. Knihy jsou používány mezinárodnì pedagogy, terapeuty a dalšími peèujícími dospìlými ve skupinách nebo individuálnì. Knihy pracovní sešity vydává od roku 1990 nakladatelství WOODLAND PRESS, Minneapolis, MN 55424, USA.

5 *SYNOPSE Jak porozumìt pocitùm a zpùsobùm jejich vyjádøení. Nauète se být citliví k pocitùm druhých, a rozvíjejte zvládání tìchto dovedností pro tìžké èasy v životì. Dospìlí mohou využít tuto knihu, aby vidìli, jak dìti vyjadøují v obrazech to, co nejsou schopny vyjádøit slovy. Pomáhá dìtem pochopit hnìv a zpùsoby, jak vyjádøit nespokojenost, rozvíjí efektivní dovednosti øešení konfliktù, a uèí, jak se lépe vyrovnat se zklamáním a frustrací. Tato kniha pomáhá dìtem milovat své vlastní jedineèné kvality, respektovat životní styl a názory ostatních, být citlivý k jejich odlišnostem, pøekonávat pocity bezmoci nebo izolace, a je niterným návodem jak se postavit za sebe a ostatní. Když dospìlí ublíží: pomáhá dìtem vyrovnat se se zneužitím. Nabízí zpùsoby jak prozkoumat strach, zmatek a nejistotu zpùsobenou traumatickou událostí. Obìti mohou vyjádøit v obrazech, co nejsou schopny øíci slovy. O dùležitých charakterových hodnotách jako je laskavost, zdvoøilost, zodpovìdnost, èestnost, poctivost a vdìènost. Kniha arteterapie pro dìti s poruchami chování. Emocionální dopad pøijetí. Dìti mohou používat tuto knihu na interaktivní cvièení, aby si uvìdomily, že jejich biologiètí rodièe nebyli schopni dát jim dobrý domov a snad pochopily, proè byly umístìni do domova jiného. Na pomoc vytvoøení si pocitu vlastní identity. Kniha napomáhající komunikovat o závažném, život ohrožujícím onemocnìní, vypoøádat se se strachem a úzkostí. Souèástí je i práce s myšlenkami a pocity, které se týkají smrti, ale i s projevením ostatních pocitù, které vážné onemocnìní doprovázejí. Pro dìti, které jsou v poèátku vážného onemocnìní. Citlivì provedená intervence se zamìøuje na zodpovìzení otázek, které dìti mají v prùbìhu situaèní a emoèní krize.

6 * Diskutuje základní pojmy manželství a rozvodu. Nabízí dìtem kreativní zpùsob, jak vyøešit stresující pocity smutku zpùsobeného zmìnou. Vytváøí bezpeèný prostor pro dìti, aby mohly prozkoumat strach, zmatek èi nejistotu zpùsobenou traumatickou události v jejich životì. Pomáhá dìtem tøídit nerealistická oèekávání, rùzné hodnoty, rozdìlenou loajalitu a rodinnou historii. Pomáhá redukovat strach a stres. Tato kniha byla navržena tak, aby pøiblížila z?kladn? pojmy smrti a pomohla dìtem pochopit a vyjádøit mnoho zvláštních pocitù, které mají, když nìkdo zemøe. Závislost na drogách nebo alkoholu, je onemocnìní, které postihuje celou rodinu. Intervence v ranném dìtství snižuje problémy v dospìlosti. Tento praktický sešit poskytuje základní informace o závislostech a podporuje zdravé zvládání dovedností pøekonávajících životní úskalí. Sešit na pomoc dìtem stižených traumatem z rodinných problémù chemických závislostí. Je zde spousta místa pro dìtské kresby.

7 Knihy Marge Heegaard jsou pøekládány i do jiných jazykù. Ovšem domnívám se, že jako rámec prevence i intervence úskalí mnoha zátìžových situací, jež mohou nastat v životì dítìte, mohou fungovat nikoli na základì prostého pøekladu, ale je nutné zasadit je do urèitého jazykového kontextu a systému. Aby schémata a texty opravdu umožnili dítìti ilustrací reagovat a pochopit. MUDr. Šárka Kárová je dìtská psychiatrièka se skupinovì dynamickým výcvikem SUR, v souèasné dobì pracující v Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU Brno a na rodièovské dovolené se svým ètvrtým dítìtem. Upravila pro potøeby èeských dìti knihu KDYŽ NÌKDO BLÍZKÝ VÁŽNÌ ONEMOCNÍ, která je prùvodcem pro dìti, jak se vyrovnat se zmìnami, které do rodiny pøináší vážné onemocnìní jejího èlena. Kniha vyjde za podpory Grantové agentury Èeské republiky GAÈR pro Obèanské sdružení pro podporu zdravých sourozencù handicapovaných, dlouhodobì a chronicky nemocných dìtí SUPERSOUROZENCI v prosinci tohoto roku. Nicménì od roku 2005 je také øešitelem výzkumného projektu GAÈR reg. è. 406/09/1255 s názvem PSYCHOSOCIÁLNÍ POTØEBY A KVALITA ŽIVOTA ZDRAVÝCH SOUROZENCÙ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DÌTÍ, který probíhá ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie vìd ÈR a Centrem Masarykovy univerzity pro klinický výzkum kvality života CEQOL. V rámci komplexní onkologické péèe je tak na Klinice dìtské onkologie FN Brno nabízen program, který pomáhá sourozencùm dìtských pacientù pøekonat úskalí spojené s vážným onemocnìním ZAPOMENUTÉ DÌTI. Jelikož po dlouhodobých zkušenostech práce s pacienty a jejich blízkými v prostøedí život ohrožujícího onemocnìní, máme dobré zkušenosti s jakýmikoli pomùckami vymezujícími ve smyslu prevence a zároveò otevírajícími ve smyslu intervence, prostor pro komunikaci, v souèasné dobì hledáme zaštítìní našich dalších projektù, týkajících se práce s pracovními sešity, aby mohly být zdarma dostupné všem, kterým by mohly být ku prospìchu. Konkrétnì se jedná o knihu: ZA DUHOU (Beyond the rainbow) napomáhající komunikovat o závažném, život ohrožujícím onemocnìní, vypoøádat se se strachem a úzkostí. Souèástí je i práce s myšlenkami a pocity, které se týkají smrti, ale i s projevením ostatních pocitù, které vážné onemocnìní doprovázejí. A knihu JAK ŽÍT S VÁŽNOU NEMOCÍ (Living well with my serious illness) pro dìti, které jsou v poèátku vážného onemocnìní. Oba dva tyto sešity jsou sice vyrobeny pro dìti, ale stejnì tak pomáhají i dospìlým, a už z øad rodièù èi zdravotnického personálu nabízejíc jim možnost bezpeènì komunikovat o pocitech a situacích, o kterých je mluvit tìžké.

8 *A TEÏ JÁ! Onkologické onemocnìní dítìte zasáhne do života všech èlenù rodiny. Dochází ke zmìnám režimu, rytmu a životního stylu rodiny. Je naprosto pøirozené, že maximum péèe a zájmu rodièù, zdravotníkù, pøátel i pøíbuzných je vìnováno nemocnému dítìti. Potøeby a zájmy zdravých sourozencù se ocitají na druhém místì. Zdravé dìti jsou pøitom vystaveny mnoha novým situacím a zmìnám se kterými mùže být obtížné se vyrovnat. Rodièe vìtšinu èasu vìnují péèi o nemocné dítì - to mùže vést k pocitùm osamìlosti u zdravých dìtí. Postrádají fyzickou i emoèní pøítomnost rodièù, chybí jim i pøítomnost a kamarádství sourozence. Péèi o nì pøebírají prarodièe, pøíbuzní a pøátelé. Dìti jsou nuceni novì vzniklou situací k vìtší samostatnosti, zodovìdnosti, dochází k nárùstu povinností v domácnosti. Nutnost pøizpùsobit život rodiny onemocnìní vede k omezení vlastních aktivit a sociálních kontaktù zdravých dìtí. Zdravé dìti, stejnì jako rodièe i nemocné dìti popisují zaplavení silnými pocity. V popøedí bývá pocit osamocení až odmítnutí plynoucí z rozdìlení rodiny. Mohou nabýt i pocitu, že nejsou pro rodinu tak dùležití jako nemocné dítì. Dìti mohou poci ovat smutek a úzkost pramenící ze strachu o život sourozence, ze strachu o život svùj i svých rodièù. Dalším z pocitù mùže být vztek plynoucí ze zmìn v životì a nutnosti pøizpùsobení, z omezení svých vlastních aktivit, z nechuti vykonávat novì pøejaté domácí povinnosti, nechuti odpovídat na otázky sousedù, spolužákù K naprosto pøirozeným pocitùm patøí i žárlivost a závist pramenící z nerovnomìrného rozložení pozornosti, péèe a zájmu rodièù a okolí, stud za tyto pocity a neschopnost je ovlivnit i navzdory racionálnímu pochopení toho, že v pøípadì jejich onemocnìní by i jim byla poskytnuta stejná péèe. Nìkdy dìti popisují i pocity viny za to, že by chtìli pokraèovat v pùvodním životním stylu, ale tøeba i za to, že neonemocnìli oni. Mýty spojené s nádorovým onemocnìním vedou k tomu, že si dìti mohou myslet, že nemoc sourozence zpùsobili svým chováním èi myšlením, popøípadì, že jí mohli zabránit pokud by se chovali jinak. Všechny výše zmínìné pocity jsou naprosto pøirozené, patøí k prožívání této nároèné životní události. Je dobré je nepotlaèovat, hovoøit o nich a pracovat s nimi a už individuálnì nebo skupinovì. U dìtí se mohou také objevit nejrùznìjší tìlesné stesky a psychosomatické potíže jako napøíklad poruchy spánku, zmìna chuti k jídlu, zažívací potíže, bolesti U mnoha dìtí se objevuje nesoustøedìnost, zhoršení výkonu ve škole, mohou nastat i problémy ve vztazích s okolím, zmìny nálad, poruchy chování, úzkosti, deprese. Je dùležité podporovat otevøenou komunikaci v rodinì - je to hlavní a zásadní faktor v adaptaci dìtí na novì vzniklou situaci. Pomùže také zabránit odcizení jednotlivých èlenù rodiny a vzniku pocitù izolace a osamocení. Pøi rozhovoru je dobré se zamìøit nejen na fakta, ale hlavnì na sdílení výše zmínìných emocí. Pokud je to jen trochu možné, doporuèuje se støídání rodièù u lùžka nemocného. Pro pochopení nutnosti zmìn a omezení v rodinném životì je dùležité snažit se poskytnout dìtem již od zaèátku pravdivé informace adekvátní vìku - o onemocnìní, léèbì, možných komplikacích. Rodièe se v dobré víøe obvykle snaží dìti od informací uchránit, avšak pøi nedostatku informací vzniká prostor pro strach a pøedstavy nejhoršího, pøièemž pøedstavivost a mýty mohou být dìsivìjší než fakta.

9 Tato nemoc je nakažlivá? Touto nemocí onemocní obvykle více lidí v rodinì? Myslím si, že touto nemocí onemocním i já? K onemocnìní sourozence jsem pøispìl? Onemocnìní sourozence jsem zpùsobil svým chováním? Onemocnìní sourozence jsem zpùsobil svými myšlenkami? Nìkdo jiný zpùsobil onemocnìní mého sourozence? Sourozenec si za nemoc mùže sám? Nemoci jsem mohl zabránit? Mùj sourozenec mohl nemoci zabránit? Na tuto nemoc se umøe? Tato nemoc je nevyléèitelná? S touto nemocí nemá smysl bojovat? Je dobré dovolit sourozencùm, pokud si to pøejí, aktivní úèast na péèi o nemocné dítì, seznámit je s prostøedím nemocnice, se zdravotnickým personálem. To umožní udržování kontaktù s nemocným, udržování celistvosti rodiny a napomáhá zabránìní vzniku pocitù osamocení. Je dobré snažit se uchovat rutinní bìžný chod domácnosti vede to k pocitu bezpeèí. Co nejvíce podporovat zdravé dìti v pokraèování ve svých vlastních pùvodních aktivitách a zájmech, tím se navodí stav normálnosti a možnost relaxace mimo rodinu. Vnímání sociální podpory okolí vede ke snížení úzkosti, symptomù depresivity, úpravì možných potíží s chováním a také k nárùstu sebevìdomí. Je dùležité si na konci dne s dìtmi povykládat o tom, jak probìhl. Sourozencùm handicapovaných, dlouhodobì a chronicky nemocných dìtí se øíká ZAPOMENUTÉ DÌTI, protože na vìtšinu výše popsaného se nejen zapomíná, ale mnoho dospìlých i s peèujících profesí to ani nenapadne. Navíc jsou pocity a konflikty zdravých sourozencù onkologických pacientù èasto provázeny tabuizovanou èi negativní konotací spoleèenského jednání a není jednoduché je sdílet a hovoøit o nich. Jako vodítko prevence, intervence a sdílení již zmínìných jevù mùže sloužit právì kniha KDYŽ NÌKDO BLÍZKÝ VÁŽNÌ ONEMOCNÍ. Komunikace, pozornost a laskavá péèe o sourozence nemocných dìtí je nenásilnì a bezpeènì zamìøena a dìti mají možnost symbolicky vyjádøit svoje nápady, myšlenky a pocity pomocí ilustrací, což pro nì bývá snazší, než pomocí slov. *KONKRÉTNÌ Knihu lze využít jak pro práci dítìte s ostatními nebo si ji dítì mùže procházet samo a rozhodnout se, jestli vùbec a pøi jaké pøíležitosti se o své pocity podìlí. Knihu lze použít pro práci s jednotlivci, ale i ve skupinì, kdy práci podporuje a usmìròuje odborník zkušený v práci s emocemi a v podpoøe komunikace. Nelze pøesnì urèit, jak dlouho mají jednotlivá sezení trvat, pro skupinu doporuèujeme setkání nad každým z uvedených témat v délce 1,5 hodiny jednou týdnì. Na Klinice dìtské onkologie FN Brno je program používán k poskytnutí informací rodièùm a peèujícím osobám a konkrétní rozhovory pak probíhají jako tøi individuální setkání se sourozenci ve vìku od 6 do 18 let. Pøi práci s knihou se nejen korigují nesprávné pøedstavy, dochází i k øešení konfliktù, zvýšení pocitu vlastní hodnoty, rozvíjí a posiluje se schopnost øešení složité životní situace. Cílem knihy je dát dìtem prostor uvìdomit si a bezpeènì vyjádøit své pocity. Dìti velmi citlivì vnímají zmìny, které závažné onemocnìní do rodiny pøináší. V sešitu jsou napsané èerné na bílém, tedy jako fakt. V knize dìti najdou šest tématických okruhù, které jim pomohou pochopit podstatu onemocnìní a zvládnout zmìny s ním spojené. Na následujících stranách jsou uvedeny popisy jednotlivých stránek

10 *ÈASY SE MÌNÍ. I: Zmìny jsou souèástí našich životù - Rozpoznejte zmìny ve vaší rodinì - Objevte zmìny ve svém osobním životì - Prožijte smutek nad ztrátou a zmìnou #1 Zmìna je pøirozenou souèástí života, tøeba zmìny v pøírodì máme stále na oèích. (nakresli nìkteré zmìny) zima léto #2 #3 S každou zmìnou nìco získáváme a nìco ztrácíme. Rùst a být starší je fajn, protože Být miminkem bylo dobré, protože Mìnit se a rùst stojí za to! #4 Nìkdo z naší rodiny vážnì onemocnìl a tak se vìci u nás mìní, obèas hodnì, obèas trošku. (napiš všechny zmìny a zakroužkuj ty, které jsou pro tebe nejtìžší a do rámeèku dej ty, které se ti líbí) Závažná choroba ovlivòuje život všech v rodinì. K životu patøí i problémy. Dùležité je o nich mluvit. #5 Na tomto obrázku je moje rodina tohle jsme dìlali rádi spoleènì pøedtím, než se objevila nemoc. #6 Na tomto obrázku je opìt moje rodina tohle dìláme rádi spoleènì poté, co se objevila nemoc. Nìkdy se nìkteré vìci musí zmìnit.

11 *CO ZNAMENÁ VÁŽNÉ ONEMOCNÌNÍ. II: Rozpoznejte vážnou chorobu v porovnání s bìžnými nemocemi - Prozkoumejte hlavní pøíèiny nemocí - Poznejte, které èásti tìla nemoc postihuje - Snažte se nemoci porozumìt a zbavit se mylných pøedstav #7 Toto je obrázek mého blízkého, který onemocnìl. (napište jeho jméno) Onemocnìl, protože: #8 Onemocnìní se jmenuje A já o nìm vím tohle: Na tyhle vìci bych se ještì chtìl/a zeptat: Víc se mùžeš dozvìdìt od pana doktora nebo z knížek. #9 Existuje mnoho druhù nemocí. Nìkteré jsou lehké a lidé se brzy uzdraví. Nìkteré jsou chronické a trvají dlouho. Nìkteré jsou vážné a vyžadují speciální péèi. Nìkteré jsou vrozené a lidé se s nimi už narodí. Nìkteré jsou nakažlivé a mùžeme je dostat od lidí okolo nás. Nìkteré jsou smrtelné a lidi nakonec pøemùžou. Pojïme se o nemocích dozvìdìt trochu více! #10 Lidé onemocní z mnoha rùzných dùvodù. Mohou je napadnout zárodky, které se jmenují viry nebo bakterie. Lidé si je mohou navzájem pøedávat. Bakterie jsou velmi malièké. Nìkteré vypadají pod mikroskopem takto jiné nebo Viry jsou ještì menší a mají také rùzné tvary Ne vždy se ale èlovìk nakazí a onemocní. V krvi máme totiž bílé krvinky, které vìtšinu zárodkù zahubí. Tito bojovníci jsou souèástí imunitního systému. Nìkdy je tento systém oslabený a pak onemocníme. Doktoøi nám potom pøedepíší léky na pomoc imunitnímu systému, aby dokázal zárodky znièit. Imunitní systém se nìkdy také mùže splést a napadne naše tìlo namísto infekèních zárodkù. Pak vzniká závažné onemocnìní, kterému se øíká autoimunitní. Jindy nìkteré buòky tìla pøestanou pracovat správnì, vymknou se kontrole, zaènou se pøíliš množit a zpùsobí nádorové onemocnìní. Doktoøi jsou pøipraveni léèit i závažné choroby. #11 Nemoc se nìkdy mùže projevit na povrchu tìla, jako tøeba neštovice. Mnoho nemocí se neprojevuje na povrchu, ale postihuje tìlo uvnitø.

12 #12 #13 Nìkteøí lidé s vážnou nemocí se léèí doma za pomoci svého lékaøe nebo týmu odborníkù. Nìkdy vyžaduje jejich onemocnìní speciální péèi a pobyt v nemocnici. Nemocní pak bývají èastìji mimo domov nebo jsou tøeba více unavení.

13 *POCITY PØI ZMÌNÁCH V RODINÌ. III: Jak poznat a pojmenovat svoje pocity - Nauète se, že každý pocit stojí za to - Odhalte obranné masky - Poznejte, jak prožíváte zmìny v rodinì #14 #15 Objeví se mnoho pocitù, které mùžeme vidìt tøeba ve výrazu oblièeje. (nakreslete nìkteré z nich) Smutný Š astný Bezmocný Žárlivý Rozzlobený Zahanbený Nervózní Vystrašený Je úplnì v poøádku mít všechny tyto pocity!!!!! #16

14 #17 #18 #19 Co dìlají tvoji blízcí, když poci ují smutek strach vztek Pocity ovlivòují to, co dìláš nebo øíkáš. Každý obèas cítí smutek, strach a vztek.

15 *ODHALENÍ OBTÍŽNÝCH POCITÙ. IV: Objevte, jak naše pocity ovlivòují naše chování - Popište, jakými zpùsoby se vyjadøují pocity ve vaší rodinì - Zkuste nalézt svoje nelehké pocity - Zjistìte, jak s pocity správnì naložit #20 (dokonèete tuto vìtu obrázkem) Cítím vztek, když #21 Když cítím vztek, tak (nakresli rùzné vìci, které bys v ten okamžik mohl udìlat) I vztek patøí k životu, ale èlovìk nesmí ve zlosti ublížit sobì, jiným lidem nebo nièit vìci. (vyškrtni možnosti, které jsi napsal/a a nemají se dìlat) #22 Nìkdy jsem vystrašený/á Když jsem vystrašený/á, tak Každý se cítí nìkdy vystrašený. #23 Jsou chvíle, kdy se cítím bezmocný/á Úkolem dìtí není øešit nebo zvládnout problémy za dospìlé. #24 Jindy se prostì cítím smutný/á Poplakat si je dùležité. Èlovìk se tak zbaví smutku!

16 *ŽÍT S NEMOCÍ BEZ ÚTRAP. V: Jak se moje rodina umí vypoøádat s nelehkou situací - Rozpoznejte své potøeby - Uvìdomte si, kdo všechno vás mùže podporovat - Pár tipù, jak se dobøe vypoøádat s tìžkostmi #25 #26 Nemoc s sebou pøináší stres (a ten zatìžuje tìlo i mysl èlovìka). Mùžete se nauèit žít zdravì i ve stresu, když je život nelehký. 1. Jíst zdravé vìci 2. Poøádnì odpoèívat 3. Hodnì cvièit a sportovat 4. Vyhledat podporu u ostatních 5. Peèovat o sebe 6. Rozdìlit si práci s ostatními 7. Najít èas na zábavu 8. Projevit pocity navenek 9. Nesnažit se o to, co není ve vašich silách 10. Požádat o pomoc ve chvíli, kdy ji potøebujete #27

17 #28 #29 Moje rodina se uèí žít zdravì. Cvièíme, sportujeme Jíme zdravì Užíváme si zábavy Odpoèíváme Peèujeme o sebe Dostateènì dlouho spíme Obèas pøijdou chvíle, kdy jsou moji blízcí pryè nebo mají pøíliš mnoho práce a já se cítím osamìlý. Mám ale domácího mazlíèka, plyšové zvíøátko nebo nìco milého, co je mi vždy nablízku. Všichni potøebujeme lásku a útìchu. #30 Mnoho lidí se v tìžkých chvílích obrací k Bohu, andìlu strážnému nebo vyšším silám a to jim dodává sílu a podporu. Máš i ty nìkoho takového?

18 *NAJÍT SVOU HODNOTU. VI: Uvìdomte si, že vy, dìti, si máte hlavnì hrát - Posilnìte svoje sebevìdomí - Užijte si silné stánky a zázemí rodiny - Vyjádøete své touhy a sny #31 Nìkdy nechci na vážnou nemoc myslet. Chci si prostì hrát a bavit se s kamarády. Smát se a bavit se je naprosto v poøádku. Hra je pro dìti dùležitá, a to i v situaci, kdy je nìkdo jiný nemocný. #32 Nìkdy mì èeká práce a povinnosti navíc nebo musím dìlat vìci, které nemám rád, a to všechno kvùli té nemoci. Každý musí pomáhat a je naprosto normální, že práci navíc nedìláš rád/a! #33 Moje rodina je skvìlá a jedineèná. Každý je v nìèem dobrý. (nakreslete svou rodinu a to, èím je každý z nich výjimeèný) Žádná rodina není dokonalá. Každá je jiná a to je naprosto v poøádku. #34 Já jsem taky skvìlý a jedineèný. Jsem dobrý v mnoha vìcech. #35 Problémy a zmìny mohou také neèekanì pøinést do života nìco dobrého, pozitivního. (napadá tì nìco dobrého, co jsi ty získal/a?) Bolest èlovìka posiluje. #36 Vždy je potøeba mít nadìji a sny. Mám tohle speciální pøání

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi.

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní pro život Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

PhDr. Zdenìk Martínek

PhDr. Zdenìk Martínek Podìkování Dìkuji své manželce a svým dìtem za jejich trpìlivost, klid a pomoc pøi psaní této knihy. Podìkování patøí i kolegyním z Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhøimovì za jejich podporu, toleranci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny

Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny - ØEÈ POH BIO PSY SOC INT ENV Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny Zámìr celku: Èinnosti: Výstupy: Pomùcky a potøeby: Èinnosti s hlínou rozvíjejí jemnou motoriku, podporují rozvoj øeèi i pøípadnou

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře MUDr. Jarmila Klímová Je psychiatrem a psychoterapeutem s poradenskou

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od 1.9.2011 È.j.: 65/11 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. MUDr. Erika Matìjková

JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. MUDr. Erika Matìjková MUDr. Erika Matìjková JAK ØEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH V TÌHOTENSTVÍ

PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH V TÌHOTENSTVÍ PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH V TÌHOTENSTVÍ A POPORODNÍM OBDOBÍ PSYCHOTHERAPY OF ANXIETY DISORDERS IN PREGNANCY AND POSTPARTUM JÁN PRAŠKO 1, JIØINA KOSOVÁ 1, ERIK HERMAN 2 1 Psychiatrické centrum Praha

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 2 MUDr. Stanislav Trèa,

Více