Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler"

Transkript

1

2 XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské lékaøské komory Ostrava Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler Vìdecký výbor konference MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Organizaèní výbor konference Ing. Alena Ondruschová Ing. Lenka Mršťáková RNDr. Martin Radina MUDr. Jana Zuchnická MUDr. Milan Matuška Bc. Anna Nìmcová Mgr. Karin Lichá Mgr. Magda Bílovská

3 XIX. PAØÍZKOVY DNY PØEHLED PROGRAMU KONFERENCE Sál Platanus Sál Sophora Restaurace Pøedsálí PROGRAM Ètvrtek 19. záøí :40 Zahájení konference 09:00-10:00 Pøíprava pacientù s rizikem trombózy k invazivním výkonùm 10:05-11:05 Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace 11:25-12:25 Profylaxe žilní TEN v ortopedii, traumatologii a neurochirurgii 12:30-13:30 Tromboprofylaxe v kardiologii Pøestávka na obìd 14:30-15:30 Satelitní sympozium GlaxoSmithKline 15:40-16:40 Profylaxe žilní TEN ve vnitøním lékaøství, onkologii a u kriticky nemocných pacientù 16:45-17:45 Edukaèní blok PNH, podporováno spoleèností Alexion 20:00 Spoleèenský veèer Pátek 20. záøí :00-10:00 Satelitní sympozium Baxter 10:10-11:10 Dìtská hematologie I Hematologická morfologie I 11:15-12:15 Dìtská hematologie II Hematologická morfologie II Pøestávka na obìd 13:15-14:15 Poruchy hemostázy v graviditì Sekce zdravotních sester I 14:25-15:25 Edukaèní sympozium na téma Sekce zdravotních sester II myelofibrózy 15:25 Závìr konference

4 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí 2013 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE 8:40 Zahájení konference 09:00-10:00 Pøíprava pacientù s rizikem trombózy k invazivním výkonùm Pøedsedající: Kessler P, Urbanec R. Pøíprava kardiaka k nekardiologické operaci: antikoagulaèní a antiagregaèní léèba Stanèík R et al. Ostrava Perioperaèní péèe o pacienty léèené novými antitrombotiky Kessler P et al. Pelhøimov Pravidla používání antitrombotik u pacientù podstupujících spinální anestezii/analgezii Urbanec R, Gumulec J, Ostrava 10:05-11:05 Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace Pøedsedající: Zonèa P, Unzeitig V Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v neortopedické chirurgii Gumulec J, Kessler P, Urbanec R, Zuchnická J, Hájek R, Ostrava, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v gynekologii Dulíèek P, Malý J, Malý R, Hradec Králové Léèba plicní embolie doma? Malý R, Hradec Králové 11:25-12:25 Profylaxe žilní TEN v ortopedii, traumatologii a neurochirurgii Pøedsedající: Kessler P, Pleva L Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v ortopedii Kessler P, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii Kessler P, Dvoøák J, Pelhøimov, Jihlava Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v neurochirurgii Gumulec J, Paleèek T, Ostrava

5 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí :30-13:30 Tromboprofylaxe v kardiologii Pøedsedající: Homza M, Dulíèek P Indikace k antikoagulaèní léèbì v kardiologii a angiologii Homza M, Ostrava Užití nových antikoagulancií u pacientù s fibrilací síní Šipula D, Ostrava Antiagregaèní léèba u pacientù s ICHS a PCI Mrózek J, Ostrava Kombinovaná antikoagulaèní a antiagregaèní léèba u pacientù s ICHS a fibrilací síní Veiser T, Ostrava Pøestávka na obìd 14:30-15:30 Satelitní sympozium GlaxoSmithKline Pøedsedající: Homza M, Gumulec J Fondaparinux v interní profylaxi Stanèík R, Ostrava Fondaparinux - léèba akutního koronárního syndromu Hutyra M, Olomouc Role fondaparinuxu v prevenci/léèbì trombotických pøíhod u pacientù s anamnézou HIT Gumulec J, Kašèák M, Hájek R, Ostrava 15:40-16:40 Profylaxe žilní TEN ve vnitøním lékaøství, onkologii a u kriticky nemocných pacientù Pøedsedající: Malý J, Káòová M Profylaxe žilní tromboembolické nemoci ve vnitøním lékaøství Malý J, Hradec Králové Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v onkologii Kessler P, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u kriticky nemocných pacientù Káòová M, Ostrava

6 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí :45-17:45 Edukaèní blok PNH, podporováno spoleèností Alexion Pøedsedající: Èermák J, Èervínek L Paroxysmální noèní hemoglobinurie: etiopatogeneza a diagnostika Èervínek L, Brno PNH a trombotické komplikace Dulíèek P, Hradec Králové Zkušenosti s léèbou našich nemocných s PNH podáváním pøípravku Soliris Èermák J, Praha 20:00 Spoleèenský veèer Obèerstvení Rock-and-roll Band Marcela Woodmana

7 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí :00-10:00 Satelitní sympozium Baxter Pøedsedající: Smejkal P, Lichá K Získaná hemofilie: kazuistika Gumulec J, Ostrava Získaná hemofilie: úskalí laboratorní diagnostiky Zavøelová J, Brno Trombotické komplikace u pacientù se získanou hemofilií Smejkal P, Brno 10:10-11:10 Dìtská hematologie I: Hemofilie a další vzácné poruchy krevního srážení Pøedsedající: Blatný J, Smíšek P Péèe o dìti s hemofilií v Èeské republice aktuální data registru ÈNHP Blatný J, Ovesná P za dìtská centra Èeského národního hemofilického programu, ODH FN Brno, IBA MU Brno Závažné intrakraniální krvácení u kojence s novì popsanou mutací zpùsobující afibrinogenemii Zapletal O, Blatný J, Kotlín J, Dyr JE ODH FN Brno, ÚHKT Praha Závažná trombocytopenie kojence rezistentní na léèbu kazuistika s otevøeným koncem Smíšek P, FN Motol, Praha 11:15-12:15 Dìtská hematologie II: Dìtská onkologie Pøedsedající: Štìrba J, Kuhn T Infekèní komplikace u onkologicky nemocných dìtí a adolescentù Štìrba J, KDO FN Brno Organizace péèe o pacienty po onkologické léèbì v dìtství a adolescentním vìku Bajèiová V, KDO FN Brno Hematologické a metabolické poruchy v indukèní léèbì akutních leukémií Domanský J, KDO FN Brno Pøestávka na obìd

8 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí :15-14:15 Péèe o ženy s poruchami hemostázy v graviditì a šestinedìlí Pøedsedající: Penka M, Šimetka O Zmìny proti pøedchozím doporuèením Penka M, Brno Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom Šimetka O, Ostrava Problematika antikoncepce ve svìtle trombotické diatézy Dulíèek P, Hradec Králové 14:25-15:25 Edukaèní sympozium na téma myelofibrózy Organizováno s podporou spoleènosti Novartis Pøedsedající: Dvoøáèková J, Tóthová E Histologická diagnostika a diferenciální diagnostika myelofibrózy Køen L, Brno Jakavi Penka M, Brno Registr pacientù léèených Thromboreductinem pro myeloproliferativní onemocnìní Penka M, Brno 10:10-11:10 Hematologická morfologie pro praxi: diferenciální diagnostika leukocytózy I Pøedsedající: Zuchnická J, Mikulenková D Maligní leukocytózy Mikulenková D, Praha Diferenciální diagnostika neutrofilní leukocytózy Zuchnická J, Ostrava 11:15-12:15 Hematologická morfologie pro praxi: diferenciální diagnostika leukocytózy II Pøedsedající: Vèelková A, Jordánová B Akutní leukémie nebo infekèní mononukleóza? Pohled okem morfologa. Kokeszová M, Brno Morfologický kvíz Kokeszová M, Brno

9 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí 2013 Zøídka vídané morfologické nálezy ve fyziologické kostní døeni Jordanová B, Brno 13:15-14:15 Sekce zdravotních sester I Pøedsedající: Nìmcová A, Zítková M Supervize u NZLP v praxi Špaèková J, Zítková M, Brno Kazuistika pacienta s klostridiovou kolitidou Nìmcová A, Bugajová E, Zuchnická J, Gumulec J, Ostrava Ošetøovatelská péèe u pacienta s promyelocytární leukémií Pavlicová V, Brojáèová D, Hradec Králové Diagnostika akutní leukémie v klinické praxi: kazuistika Malá L, Gumulec J, Ostrava 14:25-15:25 Sekce zdravotních sester II Pøedsedající: Pavlicová V, Carbolová M Paliativní péèe v hematoonkologii Mrovcová L, Lajgotová M, Žitníková V, Ostrava Hojení ran u pacienta s diagnózou lymfom Brojáèová D, Pavlicová V, Hradec Králové Léèebné plazmaferézy u pacientù s vrozenou TTP Carbolová M, Moderová R, Køívová H, Stankeová Z, Èermáková Z, Ostrava Podkožní porty v hematoonkologii Horáková K, Nìmcová J, Cieslarová H, Ostrava 15:25 Závìr konference Gumulec J.

10 Organizaèní a technické zajištìní SANOPHARM CZ s.r.o. Martinovská 257/111, Ostrava-Plesná Ing. Petr Salomon - tel.: Ing. Dana Salomonová - tel.:

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

POCT technologie pro intenzivní medicínu

POCT technologie pro intenzivní medicínu MUDr. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division POCT technologie pro intenzivní medicínu Èeská spoleènost intenzivní medicíny poøádala 18. listopadu v Praze odborné sympozium Metody Point of Care

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES, ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM A REFRAKTERNÍ TROMBOCYTOPENIÍ

SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES, ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM A REFRAKTERNÍ TROMBOCYTOPENIÍ 13, 1999, è. 1, s. 191 196 KAZUISTIKA ÚSPÌŠNÉ PODÁNÍ CYKLOSPORINU A U NEMOCNÉ SE SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES, ANTIFOSFOLIPIDOVÝM SYNDROMEM A REFRAKTERNÍ TROMBOCYTOPENIÍ Z. DVOØÁK, T. SOUKUP, P. BRADNA,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Akreditace udělena/ prodloužena od - do. Název certifikovaného kurzu. Kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 6 oblastí: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE, FYZIOTERAPIE + ERGOTERAPIE, VYŠETŘENÍ, DIAGNOSTIKA A METODY

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2 NEOBVYKLÝ PŘÍPAD TROMBÓZY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce,

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více