návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač"

Transkript

1 návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

2

3 Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze návodu Typový štítek je na spodní straně přístroje. Popis PET800 Tento model PET800 je multifunkční přehrávač DVD s možností přehrávání videa MPEG2, DVD, VCD a CD. Přehrává rovněž zvukové soubory MP3 a obrazová CD se snímky JPEG. Jeho přenosnost, přehrávání s velkým rozlišením, možnosti zobrazení více pohledů a jazykové možnosti vám poskytnou nerušený zážitek z DVD i na cestách. POZOR! Použití přístroje a jeho ovládacích prvků jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu, může vést k nebezpečnému ozáření nebo jinému ohrožení. Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Vyhnete se nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Na přístroj a do jeho blízkosti neumísťujte potenciálně nebezpečné předměty (např. svíčky, nádoby s kapalinou apod.). Poznámky pro Evropskou unii: Tento výrobek odpovídá evropským požadavkům na rušení rádiovými kmitočty. 1

4 Úvod Digitální video DVD-Video používá moderní kompresní technologii MPEG2 pro záznam celého filmu na jediný disk o průměru 12 cm. Komprese DVD s variabilním datovým tokem až do 9,8 Mbit/s dovoluje zachycení i nejsložitějších snímků v původní kvalitě. Krystalicky čistý digitální obraz dosahuje rozlišení přes 500 vodorovných řádků se 720 body (pixely) na každém. Toto rozlišení je více než dvakrát vyšší než u systému VHS, předstihuje Laser Disc a je srovnatelné s digitálními originály záznamů, pořízenými ve studiích. Tento přenosný přehrávač DVD Tento přenosný přístroj přehrává digitální obrazové disky, odpovídající univerzálnímu standardu DVD Video. Můžete si s ním vychutnat filmy v plné délce s obrazovou kvalitou skutečného kina a stereofonní nebo vícekanálový zvukový doprovod (závisí na provedení disku a způsobu přehrávání). Všechny unikátní funkce DVD Video, jako je možnost volby zvukového doprovodu a jazyka titulků a možnost volby úhlu pohledu (vše závisí na disku) jsou dostupné. Navíc vám rodičovský zámek umožňuje rozhodnout, které disky si budou vaše děti moci pustit. Zjistíte, že ovládání přístroje pomocí zobrazení údajů na obrazovce (On-Screen Display) a na displeji přístroje a s použitím dálkového ovládače je velmi snadné. Rozbalení Zkontrolujte si obsah balení podle tohoto seznamu: - Přenosný přehrávač DVD - Napáječ z automobilu - Akumulátor - Záruční list - Brašna (závisí na oblasti) Umístění - Dálkový ovládač - Síťový napáječ - Návod - Kabel Audio/Video - Přístroj umístěte na pevný, rovný podklad. - Udržujte jej mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunce. - Pokud přístroj špatně načítá disky CD/DVD, zkuste před opravou vyčistit čočku prodávaným čistícím diskem CD/DVD. Jiné způsoby čistění mohou poškodit čočku. Kryt disku mějte vždy zavřený, zabráníte zaprášení čočky. - Po přenesení přístroje ze studeného do teplého prostředí se na čočce srazí vlhkost. Pak není možno přehrávat disky CD/ DVD. Ponechte přístroj v teple do odpaření vlhkosti. 2 ÚVOD

5 Formáty přehrávaných disků Vedle disků DVD Video můžete přehrávat i všechny formáty Video CD a zvukových CD (včetně CD-R a CD-RW). KAPITOLA 1 TITUL 1 KAPITOLA 2 DVD VIDEO DISK TITUL 2 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 DVD Video Disky DVD Video rozpoznáte podle loga. Podle obsahu disku (film, videoklipy, série her apod.) může disk obsahovat jeden nebo více titulů a každý titul jednu nebo více kapitol. Pro snadné a přátelské ovládání přístroj umožňuje přepínat tituly i kapitoly. SKLADBA 1 SKLADBA 2 Video CD Disky Video CD rozpoznáte podle loga. Podle obsahu disku (film, videoklipy, série her apod.) může disk obsahovat jednu nebo více skladeb a každý skladba jeden nebo více indexů. Pro snadné a přátelské ovládání přístroj umožňuje přepínat skladby i indexy. SKLADBY Audio CD Zvuková CD obsahují pouze zvukové skladby. Disky Audio CD rozpoznáte podle loga. Zvukové disky můžete přehrávat standardním způsobem přes stereofonní systém s použitím ovládacích prvků dálkového ovládače a/nebo přístroje, nebo přes TV s využitím ovládání na obrazovce (OSD). MP3 CD Zvukové disky MP3 můžete přehrávat standardním způsobem přes stereofonní systém s použitím ovládacích prvků dálkového ovládače a/nebo přístroje, nebo přes TV s využitím ovládání na obrazovce (OSD). CD se soubory JPEG Tento přístroj umožňuje i zobrazení snímků ve formátu JPEG. ÚVOD 3

6 Bezpečnostní upozornění Napájení Přístroj je možno napájet z přiloženého síťového napáječe, napáječe z automobilu nebo z akumulátoru. Ujistěte se, že síťové napětí na štítku napáječe souhlasí s napětím sítě. V opačném případě může dojít k poškození. Síťového napáječe se nedotýkejte mokrýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při použití napáječe z automobilu (do zásuvky zapalovače) se ujistěte, že vstupní napětí napáječe odpovídá napětí palubní sítě. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte síťový napáječ ze zásuvky a vyjměte akumulátor z přístroje. Při odpojování síťového napáječe berte přívod za zástrčku, nikdy za kabel. X Bezpečnost a údržba Přístroj nerozebírejte, laserové záření je nebezpečné lidskému zraku. Jakékoli opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Vnikne-li do přístroje jakákoli kapalina nebo cizí předměty, odpojte přístroj od napájení. Nevystavujte přístroj nárazům a pádům, nenechte na něj padat předměty, může dojít k poškození. Chraňte sluch: poslouchejte s přiměřenou hlasitostí. Použití sluchátek při velké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Bezpečnost provozu: přístroj nepoužívejte při řízení vozidel, může dojít k nehodě. Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, např. od topných těles, ani slunečnímu záření. Tento výrobek není vodotěsný: nevystavujte jej vlhkosti a kapalinám. Vniknutí kapaliny do přístroje může vést k vážnému poškození. K čistění nepoužívejte čistící prostředky s alkoholem, čpavkem, benzínem a benzenem, ani brusné prostředky, došlo by k poškození přístroje. Nedotýkejte se čočky! Poznámka: Je-li přístroj používán po delší dobu, povrch se zahřeje. To je normální. Zacházení s disky Na disky nelepte pásky ani papírky. Disky udržujte mimo dosah vysokých teplot a slunečního záření. Po přehrání vraťte disk do jeho obalu. Je-li nutno disk vyčistit, otírejte jej přímo od středu k okraji čistým hadříkem, který nezanechává vlákna. 4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

7 Přehled funkcí Přední panel přehrávače IR SENSOR Přijímač infračerveného dálkového ovládání POWER/CHG Indikátor napájení a nabíjení Madlo Otevírá displej a odkrývá kryt disku Levá strana přehrávače POWER ON/OFF Zapíná (on) a vypíná (off) přístroj Pravá strana přehrávače VOLUME Ovládání hlasitosti PHONES 1 & 2 Zásuvky sluchátek AUDIO/VIDEO Zásuvka AV kabeluk DC IN 9V Zásuvka napájecího zdroje COAXIAL Zásuvka digitálního zvukového výstupu (koaxiálního)e TV OUT / TFT ON Volba výstupu obrazu PŘEHLED FUNKCÍ 5

8 Prostor disku MONITOR Volí režim displeje -/+ Mění nastavení MONITOR SETUP Vstup do nabídky SETUP 1m/M1 K předchozí (1m) nebo další (M1) kapitole, skladbě nebo titulu OPEN Otevření prostoru disku Kryt disku Otevřete pro vložení nebo vyjmutí disku PAUSE Přerušení přehrávání STOP Dvojím stiskem zastaví přehrávání PLAY Spustí/pokračuje v přehrávání TITLE Zobrazí stránku TITLE MENU Zobrazí stránku MENU OSD Zapnutí/vypnutí zobrazení údajů na displeji v, V, b, B Kurzor nahoru/dolů/vlevo/vpravo OK Potvrzuje volbu 6 PŘEHLED FUNKCÍ

9 Dálkový ovládač OSD Zapnutí/vypnutí zobrazení údajů na displeji LANGUAGE Volba jazyka AUDIO Volba jazyka zvuku SCAN Přehrávání prvních 10 sekund každé kapitoly/ indexu na disku BOOKMARK Volí možnosti poznámek MENU Zobrazí stránku MENU TITLE Zobrazí stránku TITLE 1m K předchozí kapitole, skladbě nebo titulu m Posuv zpět PLAY/OK Potvrzuje volbu a spouští přehrávání STOP Dvojím stiskem zastaví přehrávání PAUSE Přerušení přehrávání 0-9 Číselná klávesnice SETUP Vstup do nabídky SETUP SUBTITLE Volba jazyka titulků ANGLE Vybírá úhel pohledu zdvd PLAY MODE Volí možnosti pořadí přehrávání ZOOM Zvětšuje/zmenšuje obraz REPEAT Opakuje kapitolu/titul/ disk A-B Opakování označené části titulu M1 K další kapitole, skladbě nebo titulu M Posuv vpřed v, V, b, B Kurzor nahoru/dolů/ vlevo/vpravo SLOW PLAY Přehrávání pomalé/ snímek po snímku RETURN Pro stránku nabídky VCD TIME SEARCH Vyhledávání podle času MUTE Umlčuje zvuk přehrávače PŘEHLED FUNKCÍ 7

10 Příprava Napájení Použití síťového napáječe Přiložený napáječ zapojte do přístroje a pak do zásuvky (podle obrázku). TIP Před odpojením napáječe přehrávač vypněte, zabráníte jeho poškození. Použití napáječe v automobilu Přiložený napáječ zapojte do přístroje a pak do zásuvky zapalovače v automobilu. TIP Před odpojením napáječe přehrávač vypněte, zabráníte jeho poškození. Napájení dálkového ovládače 1 Otevřete prostor baterie a odstraňte izolační podložku (pouze před prvním použitím). 2 Vložte 1 lithiovou baterii 3 V, typ CR2025, a uzavřete prostor baterie. Baterie obsahují chemikálie nebezpečné prostředí, zacházejte s nimi podle místních předpisů. Nesprávné použití baterie může vést k vytečení elektrolytu a korozi vnitřních částí ovládače, případně k výbuchu baterie. Pokud ovládač delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte. 8 PŘÍPRAVA

11 ON ON POWER POWER OFF OFF Připojení a nabíjení akumulátoru 1 Vypněte přístroj. Akumulátor nasaďte dle obrázku. 2 Přiložený napáječ zapojte do přístroje a pak do zásuvky (podle obrázku). Nabíjejte, dokud svítí oranžový indikátor (cca 4,5 6,5 hodiny při vypnutém přístroji). TIP - Akumulátor se při nabíjení zahřívá, to je normální. - se zobrazuje na displeji při vybitém akumulátoru. Odejmutí akumulátoru 1 Vypněte přístroj. 2 Odpojte síťový napáječ. 3 Otočte přístroj vzhůru nohama. 4 Stiskněte pojistku akumulátoru. 5 Vysuňte akumulátor dle obrázku. PŘÍPRAVA 9

12 Připojení Připojení sluchátek Přiložená sluchátka zapojte do zásuvky PHONE 1 nebo PHONE 2 na přehrávači. Připojení dalších přístrojů Přehrávač můžete připojit k televizoru a k zesilovači a užít si DVD na velké obrazovce nebo např. karaoke. Černý Žlutý Bílý 1 Před jakýmkoli propojováním přehrávač vypněte. 2 Přepínač TV OUT/TFT ON přesuňte do polohy TV OUT. 3 Výstupní zástrčku přiloženého AV kabelu (černou) zapojte do výstupu AUDIO/VIDEO. 4 Příslušné výstupní zástrčky (žlutou, červenou a bílou) kabelu zapojte do připojovaného přístroje. Červený Příklad zapojení: Přehrávač DVD do TV Zesilovač Zapojení VIDEO AUDIO (left) (levý zvuk) AUDIO (right) (pravý zvuk) Barva žlutá bílá červená TIP - Pro připojení zvuku můžete rovněž využít výstup COAXIAL. - Více informací k tomuto připojení naleznete v návodu k použití připojovaného přístroje. - Přehrávače s modelovým číslem /17 podporují pouze výstup NTSC, ostatní provedení přehrávače podporují i televizory ve formátech NTSC/PAL/AUTO. 10 PŘÍPRAVA

13 Obecná vysvětlení O tomto návodu Tento návod popisuje základní obsluhu přehrávače DVD. Některé DVD disky mohou být vyrobeny tak, že vyžadují zvláštní postup přehrávání nebo blokují některé funkce přehrávače. V takových případech přehrávač nereaguje na všechny ovládací prvky. Pokud se tak stane, postupujte podle návodu k disku. Objeví-li se na obrazovce přehrávačem nebo diskem., není zvolená operace povolena Použití ovládače - Pokud není uvedeno jinak, je možno všechny operace provádět z dálkového ovládače. Při použití miřte vždy ovládačem an přehrávač a dbejte, aby mezi přístroji nebyly překážky. - Jsou-li na přístroji příslušné ovládací prvky, můžete je rovněž použít. Pohyb v nabídkách - Přehrávač je vybaven intuitivním systémem nabídek, které vás provedou různými nastaveními a obsluhou. - Pomocí funkčních tlačítek aktivujete a vypínáte příslušné funkce. - V nabídce se pohybujete pomocí v, V, b, B. -Stiskem OK potvrzujete volbu. PŘÍPRAVA 11

14 Změna jazyka OSD Základním jazykem údajů, zobrazovaných na displeji (OSD), je angličtina. Podle oblasti, pro kterou je přístroj určen, můžete zvolit jiný jazyk OSD. Oblast Evropa Amerika Asia Pacific Volitelné jazyky OSD anglicky, francouzsky, německy anglicky anglicky, tradiční a zjednodušená čínština 1 Zapněte přístroj posunutím POWER na ON. 2 Stiskem SET UP zobrazte nabídku nastavení. 3 Zvolte GENERAL SETUP a stiskněte OK. 4 Nalezněte a vyberte OSD LANG a stiskem B vyberte z jazykových možností OSD. 5 Zvolte požadovaný jazyk a stiskněte OK. 12 PŘÍPRAVA

15 Základní operace Vložení disku a zapnutí 1 Stiskem OPEN otevřete prostor disku. Kryt disku se otevře. 2 Položte vybraný disk do prostoru disku, popisem nahoru (i při použití oboustranného disku). Ujistěte se, že disk leží ve správném místě. 3 Jemným tlakem na kryt disku prostor uzavřete. 4 Přepněte TV OUT/TFT ON do správné polohy. TV OUT: Je-li přehrávač připojen k vnější zobrazovací jednotce. TFT ON: Pro sledování obrazu na vestavěném displeji LCD. 5 Zapněte přístroj posunutím POWER na ON. TIP - Při přehrávání je slyšet mechanický hluk, to je normální. Přehrávání disku DVD Po zapnutí, vložení disku a uzavření krytu se automaticky spustí přehrávání. Zobrazí se typ disku. Disk vás může po načtení vyzvat k volbě z nabídky. Vyberte pomocí v, V, b, B a stiskněte OK. Poznámka: Disky DVD s filmy se vydávají v různých částech světa v různou dobu, přístroje jsou proto vybaveny tzv. regionálním kódem a disky jím mohou být opatřeny rovněž. Pokud vložíte do přehrávače disk s jiným regionálním kódem, zobrazí se upozornění o jiném kódu. Disk není možno přehrát, vyjměte jej z přístroje. Přehrávání zvukových a obrazových CD Po zapnutí, vložení disku a uzavření krytu se zobrazí typ disku a informace o obsahu. Přehrávání spustíte stiskem B. ZÁKLADNÍ OPERACE 13

16 Všeobecné funkce Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, popsané operace se provádějí pomocí dálkového ovládače. Přeskok na jiný titul/skladbu/kapitolu Obsahuje-li disk více než jeden titul nebo skladbu, můžete volit další tituly/skladby/kapitoly následujícím způsobem. -Krátkým stiskem M1 při přehrávání zvolíte další titul/kapitolu/ skladbu. -Krátkým stiskem 1m při přehrávání zvolíte předchozí titul/ kapitolu/skladbu. - Pro přímou volbu titulu, skladby nebo kapitoly zadejte požadované číslo z číselné klávesnice (0-9). Pomalé přehrávání Stiskněte IB jednou nebo vícekrát pro požadované zpomalení: IB 1 1/2 IB 2 1 IB 3 1/8 IB 4 1/16 Stiskem PLAY/OK se vrátíte k normálnímu přehrávání. Zastavený obraz a krokování po snímcích Tiskněte X opakovaně pro zastavení obrazu, příp. posuv snímek po snímku. X 1 X 2 Pauza/statický obraz Zobrazuje se XB Po zobrazení XB tiskněte opakovaně X, přehrává se snímek po snímku. Stiskem PLAY/OK se vrátíte k normálnímu přehrávání. 14 ZÁKLADNÍ OPERACE

17 Vyhledávání Tiskněte M opakovaně pro vyhledávání (rychloposuv) vpřed. Tiskněte m opakovaně pro vyhledávání (rychloposuv) vzad. m M 2 zpět 2 vpřed 4 zpět 4 vpřed 8 zpět 8 vpřed 16 zpět 16 vpřed 32 zpět 32 vpřed normální rychlost normální rychlost Stiskem PLAY/OK se vrátíte k normálnímu přehrávání. Opakování Opakovaným tisknutím REPEAT volíte tyto funkce opakování: DVD VCD 1 opakuje kapitolu opakuje skladbu 2 opakuje titul opakuje vše 3 opakuje vše ruší opakování 4 ruší opakování Opakování úseku A-B Pro opakování úseku v titulu: - Ve zvoleném místě začátku úseku stiskněte A-B. Zobrazí se A. - V místě konce úseku stiskněte A-B znovu. Zobrazí se B a opakování úseku (smyčka) se spustí. - Opakování opustíte dalším stiskem A-B. Změna zvukového výstupu Opakovaným tisknutím AUDIO volíte tyto možnosti: 1 Mono levý 2 Mono pravý 3 Společné mono 4 Stereo ZÁKLADNÍ OPERACE 15

18 Vyhledávání podle času Funkce vyhledávání podle času (Time Search) umožňuje spustit přehrávání od zvoleného časové značky. Opakovaným stiskem TIME SEARCH volíte tyto možnosti: 1 volí titul/kapitolu 2 volí časovou značku v titulu 3 volí časovou značku v kapitole Pomocí b a B posuňte kurzor na požadované místo. Zadejte čas pomocí (0-9). Skenování Přehrává se prvních 10 sekund každé kapitoly/indexu na disku. Stiskněte SCAN a pomocí v a V vyberte některou z uvedených možností: Title scan Chapter scan Title interval Chapter interval Bookmark scan Přehrává prvních 10 sekund z dostupných titulů dostupných kapitol úseků po 10 minutách z titulu úseků po 10 minutách z kapitoly každé záložky Režimy přehrávání Opakovaným stiskem PLAY MODE zvolte režim pořadí přehrávání: PLAY MODE 1 PLAY MODE 2 PLAY MODE 3 Shuffle (náhodné) Random (náhodné) Program (programové) Pomocí v, V, b, B posuňte kurzor na požadované místo. Pomocí (0-9) zadejte požadované skladby. Pro návrat k normálnímu přehrávání tiskněte PLAY MODE, až se nezobrazuje žádný režim přehrávání. Umlčení Jedním stiskem MUTE umlčíte zvuk přehrávače. Dalším stiskem MUTE umlčení zrušíte. 16 ZÁKLADNÍ OPERACE

19 Zvětšení Funkce zvětšení (Zoom) dovoluje zvětšit nebo zmenšit obraz a pohybovat se ve zvětšeném obrazu. Opakovaným stiskem ZOOM zvolte následující možnosti: ZOOM 1 2 ZOOM 2 3 ZOOM 3 4 ZOOM 4 1 ZOOM 5 1/3 ZOOM 6 1 ZOOM 7 normální obraz Pomocí v, V, b, B se můžete pohybovat ve zvětšeném obrazu. Záložky (Bookmark) Funkce záložek vám umožní označit místo na disku, které pak snadno naleznete. Můžete označit až 12 záložek na jednom disku. Po vypnutí přístroje nebo vyjmutí disku se záložky smažou. Nastavení záložky 1 Při přehrávání stiskněte BOOKMARK v bodě, kam chcete záložku umístit. 2 Pomocí v, V, b, B vyberte pozici záložky (01-12). Stiskem PLAY/OK potvrďte. 3 Stiskem BOOKMARK odstraníte nabídku záložek z obrazu. Použití záložky 1 Při přehrávání stiskněte BOOKMARK. 2 Pomocí v, V, b, B vyberte pozici záložky (01-12). Stiskem PLAY/OK potvrďte. Stiskem x záložku vymažete. ZÁKLADNÍ OPERACE 17

20 Speciální funkce DVD Zobrazení obsahu disku DVD Video: Nabídky. Nabídka pro volbu titulů a kapitol může být součástí disku. Funkce nabídek DVD vám umožňuje použití těchto nabídek. Používejte vyznačená číselná tlačítka nebo pomocí v, V, b, B zvýrazněte položku a potvrďte PLAY/OK. Nabídka titulů Stiskněte TITLE. Má-li aktuální titul nabídku, zobrazí se. Není-li nabídka titulu k dispozici, zobrazí se nabídka disku. Nabídka může například obsahovat pohledy více kamer, jazykové verze a nastavení titulků a kapitoly v titulu. Nabídka disku Stiskněte MENU. Nabídka může například obsahovat pohledy více kamer, jazykové verze a nastavení titulků a kapitoly v titulech. Pohledy kamer Obsahuje-li disk záběry z dalších kamer, zobrazí se ikona úhlu s údajem o množství pohledů a přehrávaném pohledu. V tom případě můžete změnit pohled kamery (úhel, camera angle). Opakovaným tisknutím ANGLE vyberte požadovanou kameru. K normálnímu přehrávání se vrátíte opakovaným tisknutím ANGLE, až se nezobrazuje žádný indikátor úhlu. Změna jazyka Stiskněte LANGUAGE. Pokud disk obsahuje více jazykových verzí, zobrazí se. Opakovaným tisknutím LANGUAGE zvolte požadovaný jazyk. Titulky Stiskněte SUBTITLES. Pokud disk obsahuje možnost nastavení titulků, zobrazí se. Opakovaným tisknutím SUBTITLES zvolte požadované nastavení titulků. 18 ZÁKLADNÍ OPERACE

21 Ovládání na přístroji MONITOR Opakovaným tisknutím MONITOR a pomocí +/- nastavíte jas, barvy a režim zobrazení (normální nebo na celou obrazovku (full screen)). SETUP, TITLE, MENU, OSD Tyto prvky pracují stejně jako shodná tlačítka na ovládači. Kurzor, OK, PLAY, STOP, PAUSE Tyto prvky pracují stejně jako shodná tlačítka na ovládači. Přehrávání disků MP3 a JPEG Přístroj je schopen přehrávání disků s MP3 a se snímky JPEG. Pomocí v, V, b, B zvýrazněte požadovanou složku se zvukem či obrázky. Stiskněte PLAY/OK. CD s MP3 Pro CD disky s MP3 jsou použitelné následující funkce. Podrobnosti naleznete v příslušných kapitolách. Hlasitost, přeskakování skladeb, vyhledávání (rychloposuv), opakování, náhodné přehrávání, vyhledávání podle času, záložky a další. Disky JPEG Po volbě složky na disku JPEG přístroj automaticky přejde do režimu postupného zobrazování. Soubory JPEG ze zvolené složky se jeden po druhém přehrávají na celou obrazovku. ZÁKLADNÍ OPERACE 19

22 Použití OSD Vedle použití tlačítek ovládače můžete měnit možnosti přehrávání rovněž pomocí obrazovkové nabídky (OSD). 1 Stiskněte OSD při přehrávání. Obrazový displej se zmenší a zobrazí se přehled funkcí. 2 Pomocí v a V zvýrazněte položku. Po zvýraznění položky stiskem PLAY/OK zvolte: TITLE zadání čísla titulu CHAPTER zadání čísla skladby AUDIO volbu nastavení zvuku SUBTITLE volbu nastavení titulků ANGLE volbu úhlu pohledu TT TIME zadání počátečního času přehrávání titulu CH TIME zadání počátečního času přehrávání kapitoly REPEAT volbu možností opakování TIME DISP. volbu možností zobrazení času 3 Pomocí (0-9) zadejte podrobné nastavení. 4 Stiskem b nastavení zrušíte nebo se vrátíte do předchozí úrovně nabídky. 5 Stiskem OSD opustíte nastavení. Použití SETUP Zážitek z použití přístroje můžete zlepšit přesným nastavením v nabídce SETUP. Pomocí v, V, b, B zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte PLAY/OK. 1 Stiskněte SETUP. Zobrazí se přehled možností. 2 Pomocí v V zvýrazněte požadovanou funkci. Po zvýraznění položky stiskem PLAY/OK zvolte: GENERAL SETUP volbu zobrazení a dalších možností AUDIO SETUP volbu zvukových nastavení PREFERENCES volbu nastavení přehrávání PASSWORD SETUP volbu nastavení hesel EXIT SETUP opuštění SETUP 3 Stiskem b nastavení zrušíte nebo se vrátíte do předchozí úrovně nabídky. 4 Stiskem SETUP opustíte nastavení. 20 ZÁKLADNÍ OPERACE

23 General setup Po zvýraznění položky stiskem PLAY/OK zvolte: TV DISPLAY volbu poměru stran zobrazení TV TYPE volbu obrazové normy připojeného TV OSD LANG volbu jazyka displeje OSD SPDIF volbu digitálního zvuku CAPTIONS volbu možností označení SCREEN SAVER volbu nastavení spořiče obrazovky MAIN PAGE návrat na hlavní stránku Stiskem b nastavení zrušíte nebo se vrátíte do předchozí úrovně nabídky. Audio setup Po zvýraznění položky stiskem PLAY/OK zvolte: SPEAKER SETUP volbu nastavení reproduktorů DOLBY DIGITAL volbu zvukových nastavení Dolby SETUP CHANNEL volbu nastavení ekvalizéru EQUALIZER 3D PROCESSING volbu nastavení prostorového zvuku MAIN PAGE návrat na hlavní stránku Stiskem b nastavení zrušíte nebo se vrátíte do předchozí úrovně nabídky. Preferences Po zvýraznění položky stiskem PLAY/OK zvolte: AUDIO volbu jazyka zvukového doprovodu SUBTITLE volbu jazyka titulků DISC MENU volbu jazyka nabídky disku PARENTAL volbu nastavení rodičovského zámku DEFAULT nastavení továrních hodnot MAIN PAGE návrat na hlavní stránku Stiskem b nastavení zrušíte nebo se vrátíte do předchozí úrovně nabídky. Poznámka: Možnosti nastavení rodičovského zámku jsou přístupné pouze po deaktivaci režimu hesla (password). Password setup Po zvýraznění položky stiskem PLAY/OK zvolte: PW MODE zapnutí a vypnutí hesla PASSWORD změnu existujícího hesla (z výroby: 99999) MAIN PAGE návrat na hlavní stránku ZÁKLADNÍ OPERACE 21

24 Než se obrátíte na servis Pokud se vám bude zdát, že DVD přehrávač nepracuje správně, postupujte nejprve podle tohoto seznamu. Může se stát, že jste přehlédli některou možnost obsluhy. Za žádných okolností se nepouštějte sami do opravy skutečné závady, záruka by nebyla uznána. Sledujte specifické projevy závady. Pak se pokuste je odstranit pouze tou akcí, která je pro ně uvedena. Problém Není napájení Není obraz Zkreslený obraz Silně zkreslený obraz / černobílý obraz v nabídce přehrávače Není možno přehrát disk Žádný zvuk Systém nereaguje na dálkový ovládač Zkreslený nebo černobílý obraz z DVD avideo CD Na digitálním výstupu není zvuk Systém nereaguje na některé povely při přehrávání Přístroj se zahřívá. Řešení Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky napájecího zdroje správně zapojeny. Zkontrolujte použitou síťovou zásuvku připojením jiného spotřebiče. Zkontrolujte správnost založení akumulátoru. Zkontrolujte připojení napáječe z automobilu. Zkontrolujte, zda je přepínač TV OUT/TFT ON ve správné poloze: TV OUT: Při zapojení přehrávače do externího televizoru (monitoru). TFT ON: Při sledování vestavěného displeje LCD. Zkontrolujte, zda je disk čistý a nepoškrábaný, příp. jej otřete čistým hadříkem od středu k okraji. Někdy se může vyskytnout nepatrné zkreslení obrazu. Nejedná se o závadu. Nastavení NTSC/PAL může být nesprávné. Ověřte nastavení přístroje a TV. Zkontrolujte založení disku popisem vzhůru. Očistěte disk. Prověřte přístroj vložením jiného disku. Zkontrolujte připojení zvuku. Při použití externího HiFi zesilovače jej prověřte z jiného zdroje. Miřte ovládačem na přijímač na předním panelu systému. Odstraňte všechny překážky mezi ovládačem a přístrojem. Zkontrolujte a příp. vyměňte baterie v ovládači za nové. Používejte pouze disky ve formátu (PAL/NTSC), který může připojený TV přehrát. Zkontrolujte digitální propojení. Zkontrolujte v nabídce SETUP zapnutí digitálního zvukového výstupu. Některé operace jsou zakázány diskem. Postupujte podle návodu k disku. Pokud je přístroj delší dobu v provozu, povrch se zahřeje. To je normální. 22 NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVIS

25 Technické údaje Rozměry Hmotnost 22 15,5 2,9 cm 1 kg Napájecí napětí Příkon DC 9 V, 2,2 A 20 W Rozsah provozních teplot 0-35 C Vlnová délka laserového záření Video systém Kmitočtový rozsah Odstup signál/šum Zkreslení + šum Odstup kanálů Dynamický rozsah 650 nm verze /17: NTSC ostatní verze: NTSC/PAL/AUTO 20 Hz 20 khz ±1 db 85 db -80 (1 khz) 85 db 80 db Výstup Zvukový výstup (analogový) napětí: 2 V ±10% zátěž 10 kohm Video výstup napětí: 1 Všš ±20% zátěž: 75 ohm PHILIPS si vyhrazuje právo zlepšit vzhled a parametry výrobku bez předchozího upozornění. Úpravy, které nebyly doporučeny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele používat výrobek. Všechna práva vyhrazena. Informace k ochraně životního prostředí Omezili jsme množství obalového materiálu na minimum a připravili jej k snadnému rozdělení na jednotlivé složky: papír, PS, PE a PET. Výrobek sestává z materiálů, které je možno po skončení životnosti recyklovat po rozebrání ve specializovaném zařízení. Při likvidaci obalu, použitých baterií a přístroje samotného postupujte podle místních předpisů. Informace k ochraně autorských práv Všechny značky a názvy výrobků jsou obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. Neautorizované kopírování nahrávek z disků či získaných z internetu je porušením autorských práv a mezinárodních dohod. TECHNICKÉ ÚDAJE 23

26 CLASS 1 LASER PRODUCT Vytištěno v České republice

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1.

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. CZ Manual Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. Úvod Gratulujeme Vám k nákupu Xtreamer Prodigy multimediálního přehrávače, zařízení moderní spotřební elektroniky, které obohatí vaše domácí multimediální zážitky.

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více