Oznfmeni o pieru5eni dodivky elektrick6 energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznfmeni o pieru5eni dodivky elektrick6 energie"

Transkript

1 Oznfmeni o pieru5eni dodivky elektrick6 energie Z drivodu plrlnovanlch praci na zaiizeni distribudni soustavy - rekonstrukci, oprav, ridrzbovly'ch a reviznich praci - bude pieru5ena dod6vka elektrick6 energie: Dne od ll:00 do 17:00 Obec Prachatice idst ob"" Prachatice II Vypnut6 oblast: Orientalnf seznam adres dotienfch pl6novanjm vypfndnim ip. 197 (vfkup) - vietne v5ech odberatehi v budove elekro SMS barvyjaky ip truh16istvi. zr{melnictvi i6st ulice KasSrensk6, Pivovarski - u kruhov6ho objezdu - bliitsi upiesneni bude provedeno pomoci plakitfi - vietne vsech odberatelfl napojenj'ch z uveden6 lokality Ddkujeme Yim za pochopeni. E.ON eesk6 republika, s.r.o. :. :.-sk6 republika's r'o' :arit1\'"ptava

2 -on E.ON Ceske republika, s.r.o., f. A. Gerstn ra 2151/6, Cesk Euda,ovice E.Oll Ccski republlka, s.r.o. MEstskf riiad Prachatice Velkd nem sti PRACHATICE F. A. Gerstnera Cesk Budajovice T Naae znatka ieskd Buddjovic e, VEc: Oznimeni o pierubeni doddvky elektrick6 energie E.ON Ceskd republika, s.r.o., v souladu s $ 25 odst. 3 plsm. c) 5., ziikona d. 458/2000 Sb., v platn6m zndni, V6m jmdnem spolednosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, ie z dtvodu plinovanl/ch praci na zalizeni distribudni soustavy - rekonstrukci, oprav, ridrzbovl/ch a reviznich praci - bude pieru5ena dod6vka elektrick6 energie. Rozsah pieruseni je uveden v piiloze. Dovolujeme si Vris zdvoiile poz6dat, abyste dle nize uvedenjch fdajt, neprodlend, nejpozddji 15 dnri pied terminem vypnuti, ozn6mili pieruseni dod6vky elektrick6 energie zprisobem obvykllim, napi. vyve5enim na fiedni desce, vyhliiienim v mistnim rozhlase atp. PouZiti vlastniho n6hradniho zdroje je mozn6 jen po piedchozim projednrlni na E.ON Cesk6 republika, s.r.o. S pidtelskjm pozdravem E.ON f eskri reoublika. s.r.o. lednatel : Michael Fehn Lorenz Pronnet Sidlo spoleanosti: eeskd Buddjovi.e Spoleanost ie zapsdna v Obchodnlm reistiiku vedendm KrajskYm soudem v Ceskych Bud,oviclch. oddil C, vloika le: Dlc: c22573)591

3 Ozndmenf o pieruseni doddvky elektrick6 energie Z drivodu pkinovanly'ch praci na zaiizeni distribudni soustavy - rekonstrukci, oprav, ridrzbovlfch a reviznich praci - bude pieru5ena dod6vka elektrick6 energie: Dne22.ll.20l2 od 08:00 do 11:00 obec Prachatice ddst obce Prachatice II Vypnutd oblast: Seznam adres dotienjch pl6novanjm vypinrinim ip.lt94,1195 v5ichni odb6ratel6 v ip. 1194, 1195 a/l tl\/ Ddkuj eme'vrim za pochopeni. E.ON Cesk6 republika, s.r.o.,'t:,0,7, : ' 'fr,publika'e.r.o'

4 .on E-ON Ceska republika, s.r.o- F. a. Ge6tnera , Cesk6 Eudajovic E.Oll Cesk{ republlkr, r.r.o- MEstskf uiad Prachatice Velkd nllrnesti PRACHATICE F. A. Gerstnera eesk Bud jovice T a40 'l1333 Naae znaaka o12242tl ieskd Buddjovic e, VEc: Oznrimeni o pierujeni doddvky elektrick6 energie E.ON eeskd republika, s.r.o., v souladu s $ 25 odst. 3 pism. c) 5., zdkona d. 458/2000 Sb., v platn6m zndni, V6m jmdnem spolednosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, Ze z drivodu plinovanfch praci na zaiizeni distribudni soustavy - rekonstrukci, oprav, ridrzbovlich a reviznich praci - bude pierusena dod6vka elektrick6 energie. Rozsah pieruseni je uveden v piiloze. Dovofujeme si V6s zdvoiile poladat, abyste dle nize uvedenl/ch ridajfi, neprodlend, nejpozddji 15 dnri pied terminem vypnuti, ozn6mili pieruseni doddvky elektrick6 energie zprisobem obrykljm, napi. vyv Senim na riiedni desce, vyhl6senim v mistnim rozhlase atp. PouZiti vlastniho nrihradniho zdroje je mozn6 jen po piedchozim projedndni na E.ON eeskd republika, s.r.o. S pi6telsklim pozdravem E.ON e eskri reoublika. s.r.o. lednatel6: Michael Fehn Lorenz Pronnet Sidlo spoleanosti: Cesk6 BudEiovice Spoletnost ie zaps6na v Obchodnim reistffku veden6m Xra,skYm soudem vceskich Bud6iovicich, oddll C. vloika te Dlet c

5 Oznfmeni o pieru5eni dodfvky elektrick6 energie Z drivodu pl6novanych praci na zaiizeni distribudni soustavy - rekonstrukci, oprav, ridrzbovfch a reviznich praci - bude pierusena dod6vka elektrick6 energie: Dne23.ll.20l2 od 08:00 do 16:00 Obec Prachatice i6st obce Prachatice II Vypnutd oblast: ulice Skalka od tp. 695 k ip. 691 Ddkujeme V6m za pochopeni. E.ON eesk6 republika, s.r.o.,]02

6 .on E.ON Ceska republika, s.r-o., F. A. Gerstnera 2151/6, Cesk aud6jovice E.0 eeski rcpubllka, s.r.o. M stskj riiad Prachatice Velk6 ndrn6sti OI PRACHATICE F. A. Gerstnera Cesk6 Eud6iovice T Naie znatka A Cesk6 Buddjovice, 30. I 0.20 I 2 V6c: Ozndmeni o pieruxeni dod{vky elektrick6 energie E.ON Cesk6 republika, s.r.o., v souladu s $ 25 odst. 3 pism. c) 5., zflkona E Sb., v platndm zneni, V6m jmdnem spolednosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, Ze z drivodu pliinovanfch praci na zaiizeni distribudni soustavy - rekonstrukci, oprav, ridrzbovych a reviznich praci - bude pierusena doddvka elektrickd energie. Rozsah pieruseni je uveden v piiloze. Dovolujeme si Vris zdvoiile poz6dat, abyste dle nize uvedenj'ch fdajt, neprodlend, nejpozd ji 15 dnri pied terminem vypnuti, oznrirnili pieruseni dodilvky elektrick6 energie zprisobem obvykllfm, napi. vyvd5enim na uiedni desce, vyhkiienim v mistnim rozhlase atp. PouZiti vlastniho n6hradniho zdroj e je moznd jen po piedchozim projedndni na E.ON eeskri republika, s.r.o. S pi6telskjm pozdravem E.ON e eskd reoublika. s.r.o. lednatel : Michael Fehn Lorenz Pronnet Sfdlo spoleanosti: Cesk Budejovice Spoleanost je zaps5na v Obchodntm rejstiiku vedendm KrajskYm soudem vceskich Budaiovicich, oddil C, vloika te DIC: C

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI ODBOR VYSTAVBY V praze dne: 21-12' 2011 KOLAIIDACNI SOUHLAS S UZTVANIM STA\'BY A) Odbor vfstavby Uiad,, m. d. Praha 6, jako stavebni uiad piislu5n;f podle $ 13 odst.

Více

ven EJNA i, 280/2OOg Sb., dahovli F5d, ve zndni pozddjiich pfedpisfi, oznamuje, 2e

ven EJNA i, 280/2OOg Sb., dahovli F5d, ve zndni pozddjiich pfedpisfi, oznamuje, 2e Finanini ffad pro Kr6tov6hradeckf kraj Horova 17 otsec UP19F At SRRAMqhHA,'i,'a 1 1 AA^ - c-l.r i.*l""r, I tj AA,')AA Do6fo dne:""-jv t LJ 4'l t-6r!wi t? ry N1( Pd listt]; uklddacl znak: 4 PedtOtlloh:,

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti Strakonice, duben 2011 Společnost ELEKTROSTAV Strakonice byla založena 9.10.1992 v právní formě : Společnost s ručením omezeným Základem společnosti

Více

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název: Ulice, č.p./č.o.: Bušanovice 47 Obec: Bušanovice PSČ: 384 22 Stát: CZ IČO: 00582999 DIČ: CZ 00582999 Kód právní formy: 801 ZÚJ obce: 550159

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK I. KOLO Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk Zadavatel: Obec Prysk Se sídlem: Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk IČ: 00525197

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

tplnf zneni ZF,Izov Aci LISTINY piispevkov6 organizace Vojenskri lizeiskd. rekrerlni zafhetri, s ridinnosti od 1. kvdtna 2005

tplnf zneni ZF,Izov Aci LISTINY piispevkov6 organizace Vojenskri lizeiskd. rekrerlni zafhetri, s ridinnosti od 1. kvdtna 2005 MINISTERSTVO OBRANY EESKf REPUBLIKY c j. 523 8-t0t t2005 tdp -269'1 Praze drc l1. dubna 2005 Vitisk d. I Podet listu: 5 Schvaluji: Ministr obrany JLTDT. KaIeI KUHNL / L-,1 L4-, C4-t A--- tplnf zneni ZF,Izov

Více

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Ve ejná zakázka dle zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen zákon) na služby Provoz a údržba ve ejného osv tlení v a osadách v jeho územním obvodu ÍLOHA. 5 VE

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové Spole nost EZ Distribu ní služby, s.r.o. v rámci Skupiny EZ zajiš uje komplexní služby v oblasti provozování,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více