Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler"

Transkript

1

2 XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské lékaøské komory Ostrava Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler Vìdecký výbor konference MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Organizaèní výbor konference Ing. Alena Ondruschová Ing. Lenka Mršťáková RNDr. Martin Radina MUDr. Jana Zuchnická MUDr. Milan Matuška Bc. Anna Nìmcová Mgr. Karin Lichá Mgr. Magda Bílovská

3 XIX. PAØÍZKOVY DNY PØEHLED PROGRAMU KONFERENCE Sál Platanus Sál Sophora Restaurace Pøedsálí PROGRAM Ètvrtek 19. záøí :40 Zahájení konference 09:00-10:00 Pøíprava pacientù s rizikem trombózy k invazivním výkonùm 10:05-11:05 Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace Pøestávka na kávu 11:25-12:25 Profylaxe žilní TEN v ortopedii, traumatologii a neurochirurgii 12:30-13:30 Tromboprofylaxe v kardiologii Pøestávka na obìd 14:30-15:30 Satelitní sympozium GlaxoSmithKline Pøestávka na kávu 15:40-16:40 Profylaxe žilní TEN ve vnitøním lékaøství, onkologii a u kriticky nemocných pacientù 16:45-17:45 Edukaèní blok PNH, podporováno spoleèností Alexion 20:00 Spoleèenský veèer Pátek 20. záøí :00-10:00 Satelitní sympozium Baxter Pøestávka na kávu 10:10-11:10 Dìtská hematologie I Hematologická morfologie I 11:15-12:15 Dìtská hematologie II Hematologická morfologie II Pøestávka na obìd 13:15-14:15 Poruchy hemostázy v graviditì Sekce zdravotních sester I Pøestávka na kávu 14:25-15:25 Edukaèní sympozium na téma Sekce zdravotních sester II myelofibrózy 15:25 Závìr konference

4 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí 2013 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE 8:40 Zahájení konference 09:00-10:00 Pøíprava pacientù s rizikem trombózy k invazivním výkonùm Pøedsedající: Kessler P, Urbanec R. Pøíprava kardiaka k nekardiologické operaci: antikoagulaèní a antiagregaèní léèba Stanèík R et al. Ostrava Perioperaèní péèe o pacienty léèené novými antitrombotiky Kessler P et al. Pelhøimov Pravidla používání antitrombotik u pacientù podstupujících spinální anestezii/analgezii Urbanec R, Gumulec J, Ostrava 10:05-11:05 Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace Pøedsedající: Zonèa P, Unzeitig V Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v neortopedické chirurgii Gumulec J, Kessler P, Urbanec R, Zuchnická J, Hájek R, Ostrava, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v gynekologii Dulíèek P, Malý J, Malý R, Hradec Králové Léèba plicní embolie doma? Malý R, Hradec Králové Pøestávka na kávu 11:25-12:25 Profylaxe žilní TEN v ortopedii, traumatologii a neurochirurgii Pøedsedající: Kessler P, Pleva L Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v ortopedii Kessler P, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii Kessler P, Dvoøák J, Pelhøimov, Jihlava Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v neurochirurgii Gumulec J, Paleèek T, Ostrava

5 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí :30-13:30 Tromboprofylaxe v kardiologii Pøedsedající: Homza M, Dulíèek P Indikace k antikoagulaèní léèbì v kardiologii a angiologii Homza M, Ostrava Užití nových antikoagulancií u pacientù s fibrilací síní Šipula D, Ostrava Antiagregaèní léèba u pacientù s ICHS a PCI Mrózek J, Ostrava Kombinovaná antikoagulaèní a antiagregaèní léèba u pacientù s ICHS a fibrilací síní Veiser T, Ostrava Pøestávka na obìd 14:30-15:30 Satelitní sympozium GlaxoSmithKline Pøedsedající: Homza M, Gumulec J Fondaparinux v interní profylaxi Stanèík R, Ostrava Fondaparinux - léèba akutního koronárního syndromu Hutyra M, Olomouc Role fondaparinuxu v prevenci/léèbì trombotických pøíhod u pacientù s anamnézou HIT Gumulec J, Kašèák M, Hájek R, Ostrava Pøestávka na kávu 15:40-16:40 Profylaxe žilní TEN ve vnitøním lékaøství, onkologii a u kriticky nemocných pacientù Pøedsedající: Malý J, Káòová M Profylaxe žilní tromboembolické nemoci ve vnitøním lékaøství Malý J, Hradec Králové Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v onkologii Kessler P, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u kriticky nemocných pacientù Káòová M, Ostrava

6 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí :45-17:45 Edukaèní blok PNH, podporováno spoleèností Alexion Pøedsedající: Èermák J, Èervínek L Paroxysmální noèní hemoglobinurie: etiopatogeneza a diagnostika Èervínek L, Brno PNH a trombotické komplikace Dulíèek P, Hradec Králové Zkušenosti s léèbou našich nemocných s PNH podáváním pøípravku Soliris Èermák J, Praha 20:00 Spoleèenský veèer Obèerstvení Rock-and-roll Band Marcela Woodmana

7 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí :00-10:00 Satelitní sympozium Baxter Pøedsedající: Smejkal P, Lichá K Získaná hemofilie: kazuistika Gumulec J, Ostrava Získaná hemofilie: úskalí laboratorní diagnostiky Zavøelová J, Brno Trombotické komplikace u pacientù se získanou hemofilií Smejkal P, Brno Pøestávka na kávu 10:10-11:10 Dìtská hematologie I: Hemofilie a další vzácné poruchy krevního srážení Pøedsedající: Blatný J, Smíšek P Péèe o dìti s hemofilií v Èeské republice aktuální data registru ÈNHP Blatný J, Ovesná P za dìtská centra Èeského národního hemofilického programu, ODH FN Brno, IBA MU Brno Závažné intrakraniální krvácení u kojence s novì popsanou mutací zpùsobující afibrinogenemii Zapletal O, Blatný J, Kotlín J, Dyr JE ODH FN Brno, ÚHKT Praha Závažná trombocytopenie kojence rezistentní na léèbu kazuistika s otevøeným koncem Smíšek P, FN Motol, Praha 11:15-12:15 Dìtská hematologie II: Dìtská onkologie Pøedsedající: Štìrba J, Kuhn T Infekèní komplikace u onkologicky nemocných dìtí a adolescentù Štìrba J, KDO FN Brno Organizace péèe o pacienty po onkologické léèbì v dìtství a adolescentním vìku Bajèiová V, KDO FN Brno Hematologické a metabolické poruchy v indukèní léèbì akutních leukémií Domanský J, KDO FN Brno Pøestávka na obìd

8 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí :15-14:15 Péèe o ženy s poruchami hemostázy v graviditì a šestinedìlí Pøedsedající: Penka M, Šimetka O Zmìny proti pøedchozím doporuèením Penka M, Brno Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom Šimetka O, Ostrava Problematika antikoncepce ve svìtle trombotické diatézy Dulíèek P, Hradec Králové Pøestávka na kávu 14:25-15:25 Edukaèní sympozium na téma myelofibrózy Organizováno s podporou spoleènosti Novartis Pøedsedající: Dvoøáèková J, Tóthová E Histologická diagnostika a diferenciální diagnostika myelofibrózy Køen L, Brno Jakavi Penka M, Brno Registr pacientù léèených Thromboreductinem pro myeloproliferativní onemocnìní Penka M, Brno 10:10-11:10 Hematologická morfologie pro praxi: diferenciální diagnostika leukocytózy I Pøedsedající: Zuchnická J, Mikulenková D Maligní leukocytózy Mikulenková D, Praha Diferenciální diagnostika neutrofilní leukocytózy Zuchnická J, Ostrava 11:15-12:15 Hematologická morfologie pro praxi: diferenciální diagnostika leukocytózy II Pøedsedající: Vèelková A, Jordánová B Akutní leukémie nebo infekèní mononukleóza? Pohled okem morfologa. Kokeszová M, Brno Morfologický kvíz Kokeszová M, Brno

9 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí 2013 Zøídka vídané morfologické nálezy ve fyziologické kostní døeni Jordanová B, Brno 13:15-14:15 Sekce zdravotních sester I Pøedsedající: Nìmcová A, Zítková M Supervize u NZLP v praxi Špaèková J, Zítková M, Brno Kazuistika pacienta s klostridiovou kolitidou Nìmcová A, Bugajová E, Zuchnická J, Gumulec J, Ostrava Ošetøovatelská péèe u pacienta s promyelocytární leukémií Pavlicová V, Brojáèová D, Hradec Králové Diagnostika akutní leukémie v klinické praxi: kazuistika Malá L, Gumulec J, Ostrava 14:25-15:25 Sekce zdravotních sester II Pøedsedající: Pavlicová V, Carbolová M Paliativní péèe v hematoonkologii Mrovcová L, Lajgotová M, Žitníková V, Ostrava Hojení ran u pacienta s diagnózou lymfom Brojáèová D, Pavlicová V, Hradec Králové Léèebné plazmaferézy u pacientù s vrozenou TTP Carbolová M, Moderová R, Køívová H, Stankeová Z, Èermáková Z, Ostrava Podkožní porty v hematoonkologii Horáková K, Nìmcová J, Cieslarová H, Ostrava 15:25 Závìr konference Gumulec J.

10 1,2,3 Širokospektré antimykotikum Mycamine eradikuje všechny hlavní druhy rodu Candida. 1,2,4,5 MYCAMINE je vysoce účinný u kandidových infekcí způsobených druhy non-albicans. 1,5 MYCAMINE má vysokou účinnost u dospělých pacientů s neutropenií i bez ní. 2 MYCAMINE je jediný echinokandin plně schválený pro použití u dětí včetně novorozenců. 4 MYCAMINE byl od své registrace bezpečně použit v běžné praxi ve více než v 20 zemích světa (včetně USA a Japonska) na více než pacientů. MYCAMINE je registrován k profylaxi kandidových infekcí. 4 MYCAMINE: ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Název přípravku: Mycamine 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku; Mycamine 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku. Složení: Mycamine 50 mg: jedna injekční lahvička obsahuje 50 mg micafunginum (ve formě sodné soli); Mycamine 100 mg: jedna injekční lahvička obsahuje 100 mg micafunginum (ve formě sodné soli). Pomocné látky: Jedna 50mg injekční lahvička obsahuje 200 mg laktózy; jedna 100 mg injekční lahvička obsahuje 200 mg laktózy. Léková forma: Bílý kompaktní prášek pro přípravu infuzního roztoku. Terapeutické indikace: Dospělí, adolescenti 16 let a starší pacienti: léčba invazivní kandidózy; léčba ezofageální kandidózy u pacientů, u nichž je vhodná intravenózní terapie; profylaxe kandidových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo u pacientů, u nichž se předpokládá neutropénie (absolutní počet neutrofi lů < 500 buněk/μl) po dobu 10 nebo více dní. Děti (včetně novorozenců) a adolescenti < 16 let věku: léčba invazivní kandidózy; profylaxe kandidových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo u pacientů, u nichž se předpokládá neutropénie (absolutní počet neutrofi lů < 500 buněk/μl) po dobu 10 nebo více dní. Dávkování a způsob podání: Použití u dospělých, adolescentů 16 let věku a starších pacientů Indikace Léčba invazivní kandidózy Léčba ezofageální kandidózy Profylaxe kandidových infekcí Tělesná hmotnost > 40 kg Tělesná hmotnost 40 kg 100 mg/den* 2 mg/kg/den* 150 mg/den 3 mg/kg/den 50 mg/den 1 mg/kg/den Použití u dětí (včetně novorozenců) a adolescentů < 16 let věku Indikace Léčba invazivní kandidózy Profylaxe kandidových infekcí Tělesná hmotnost > 40 kg Tělesná hmotnost 40 kg 100 mg/den* 2 mg/kg/den* 50 mg/den 1 mg/kg/den * Jestliže není odpověď pacienta dostatečná, např. přetrvávají-li pozitivní kultivace nebo nelepší-li se klinický stav, lze dávku zvýšit na 200 mg/den u pacientů s tělesnou hmotností > 40 kg resp. na 4 mg/kg/den u pacientů s tělesnou hmotností 40 kg. Po rekonstituci a naředění má být roztok podán formou intravenózní infuze trvající přibližně 1 hodinu. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Účinky na játra: U potkanů byl po léčebném období 3 měsíců nebo delším pozorován vznik ložisek alterovaných hepatocytů (FAH) a hepatocelulárních nádorů. Význam tohoto nálezu pro terapeutické použití u pacientů není možné vyloučit. Funkce jater by měla být během léčby mikafunginem pozorně monitorována. Pro minimalizaci rizika adaptivní regenerace a možného následného vzniku nádoru jater se doporučuje časné přerušení léčby, pokud se objeví významné a přetrvávající zvýšení hladin ALT/AST. Během podávání mikafunginu se mohou vyskytnout anafylaktoidní reakce včetně šoku. Pokud tyto reakce nastanou, musí být infuze mikafunginu přerušena a podána vhodná léčba. U pacientů léčených mikafunginem byly hlášeny vzácné případy hemolýzy včetně akutní intravaskulární hemolýzy a hemolytické anémie. Mikafungin může způsobovat poruchy ledvin, selhání ledvin a abnormality ve funkčních testech ledvin. Pacienti by měli být důkladně monitorováni s ohledem na zhoršení funkce ledvin. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: U mikafunginu existuje nízká pravděpodobnost interakcí s léky metabolizovanými izoenzymem CYP3A. Speciální skupiny pacientů: Těhotenství a kojení: Mycamine se nemá podávat v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Rozhodnutí o tom, zda pokračovat či přerušit kojení nebo pokračovat či přerušit terapii přípravkem Mycamine, by mělo být provedeno s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos léčby přípravkem Mycamine pro matku. Starší osoby: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Pacienti s mírným až středně těžkým poškozením jater: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Pacienti s poškozením ledvin: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Nežádoucí účinky: Celkově zaznamenalo 32,2 % pacientů nežádoucí účinky. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nevolnost (2,8%), zvýšené hladiny alkalické fosfatázy v krvi (2,7%), fl ebitida (2,5%) zvracení (2,5%) a zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy (2,3%). Dalšími nežádoucími účinky byly leukopenie, neutropenie, anemie, pokles hladin kalia, magnezia a kalcia, bolest hlavy, průjem, bolest břicha, zvýšené hodnoty dalších jaterních enzymů, vyrážka, pyrexie a zimnice. Incidence některých nežádoucích účinků byla vyšší u pediatrických pacientů než u dospělých. Dále pak se u pediatrických pacientů ve věku < 1 rok objevovalo asi dvakrát častěji zvýšení hladin ALT, AST a AP, než u starších pediatrických pacientů. Doba použitelnosti: Neporušená injekční lahvička: 3 roky. Rekonstituované a zředěné roztoky by měly být použity okamžitě. Zvláštní opatření pro uchovávání: Při neotevřených injekčních lahvičkách přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: Astellas Pharma Europe B.V.; Elisabethhof 19; 2353 EW Leiderdorp; Nizozemsko Registrační čísla: Mycamine 50 mg EU/1/08/448/001; Mycamine 100 mg EU/1/08/448/002. Datum registrace: Datum poslední revize SPC: Způsob hrazení: Přípravek Mycamine 100 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, přípravek Mycamine 50 mg zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Způsob výdeje: Výdej vázán na lékařský předpis. Před použitím přípravku Mycamine se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Reference: 1. Cornely OA, De Waele J, Betts R An analysis of the effi cacy micafungin in Candida infections caused by non-albicans Candida species in phase III trials. In: Abstracts of the Seventeenth European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Munich, Germany, Abstract p. 973, p European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Basel, Switzerland. 2. Kuse ER, Chetchotisakd P, da Cunha CA et al. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial. Lancet May 5;369(9572): Messer SA, Diekema DJ, Boyken L et al. Activities of micafungin against 315 invasive clinical isolates of fl uconazole-resistant Candida spp. J Clin Microbiol Feb;44(2): SPC Mycamine. 5. Pappas PG, Rotstein CM, Betts RF et al. Micafungin versus caspofungin for treatment of candidemia and other forms of invasive candidiasis. Clin Infect Dis Oct 1;45(7): Astellas Pharma, s. r. o. Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, tel: /309, fax: /332,

11 Pokrok k v léābĉ pacientğ s myeloà myeloàbrózou brózou (MF)1 JAKAVI AKAVI (ruxolitinib) pro Vaše pacienty s MF 1 Zkrácená informace je neoddělitelnou součástí tohoto materiálu. Přípravek JakaviTM je v současné době jedinou schválenou farmakologickou léčbou pacientů s MF.1,2,3 POKROK V LÉČBĚ MYELOFIBRÓZY

12 ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: Název přípravku: Fraxiparine Forte. Antitrombotikum. Účinná látka: Nadroparinum calcicum IU anti Xa/ml. Indikace: Léčba tromboembolické choroby (TEN) u dospělých. Dávkování: Dávka dle tělesné hmotnosti (0,1 ml/10 kg), s.c. 1 denně obvykle po dobu 10 dnů (nevysazujeme dříve než je nastavena účinná warfarinizace). Speciální skupiny pacientů: Porucha funkce ledvin: pokud je po zvážení individuálních rizikových faktorů pro vznik krvácení a tromboembolismu u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (Cl kreat 30 ml/min a < 50 ml/min, tj. 0,5 ml/s a < 0,83 ml/s) považováno snížení dávky za vhodné, doporučuje se snížit dávku o %. Fraxiparine Forte je kontraindikován u pacientů s těžkým renálním poškozením Cl kreat < 30ml/min (tj. < 0,5 ml/s). Kontraindikace: přecitlivělost na nadroparin nebo některou z pomocných látek, trombocytopenie po nadroparinu v anamnéze, aktivní krvácení nebo zvýšené riziko krvácení v souvislosti s poruchami krevní srážlivosti (s výjimkou DIC, která není způsobena heparinem), organická poškození se sklonem ke krvácení, CMP s krvácením, akutní infekční endocarditis, těžké poškození ledvin (Cl kreat < 30 ml/min, tj. < 0,5 ml/s) u pacientů léčených terapeutickou dávkou nadroparinu pro TEN, u elektivních chirurgických výkonů je lokoregionální anestezie kontraindikována pokud je současně podáván nízkomolekulární heparin v léčebných indikacích.* Zvláštní upozornění: Vzhledem k možnosti vzniku HIT mají být v průběhu léčby nadroparinem sledovány trombocyty. V případě podání Fraxiparine Forte souběžně se spinální/epidurální anestézií nebo lumbální punkcí je zapotřebí dodržovat specifická doporučení týkající se časového odstupu aplikace jednotlivých dávek. (nejméně 24 hodin; U pacientů s poškozením ledvin zvážit delší časové intervaly. Následující dávka má být podána nejdříve po 4 hodinách. Nadroparin má být znovu podán až po ukončení chirurgického výkonu).* Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s hepatální/renální nedostatečností, závažnou arter. hypertenzí, VCHGD v anamnéze nebo se stavy s možným krvácením, u vaskulárních poruch cévnatky a sítnice a stavů po operaci CNS či oka. U starších pacientů zhodnotit před začátkem léčby renální funkce. Heparin může snížením sekrece aldosteronu vést k hyperkalémii. Ochranný pryžový kryt stříkačky obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci. Lékové interakce: opatrnost při užívání perorálních antikoagulancií, systémových (gluko-)kortikoidů a dextranů. Nedoporučené kombinace: salicyláty, NSAID, antiagregancia. Těhotenství: užití nadroparinu během těhotenství doporučeno, pokud terapeutické výhody nepřeváží možné riziko. Nedoporučeno užívat během kojení. Nežádoucí účinky: krvácivé projevy v různých místech, lokální reakce v místě vpichu (včetně kalcinózy), trombocytopenie (včetně HIT), hypersenzitivní reakce, přechodné zvýšení jaterních transamináz, hyperkalemie, kožní nekróza, priapismus aj. Předávkování: v závažných případech zvážit podání protamin sulfátu (0,6 ml protamin sulfátu neutralizuje přibližně 950 IU anti-xa nadroparinu; nutno zohlednit dobu od poslední aplikace dávky). Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Do 25 C. Nezmrazujte. Neuchovávejte v chladničce.* Velikost balení: 2 nebo 10 inj. stříkaček k jednorázovému použití o objemu 0,6 ml, 0,8 ml, 1 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. Registrační číslo: 16/043/00-C. Datum první registrace/datum prodloužení registrace: / Datum poslední revize SPC: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu udajů o přípravku na ww.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4; tel.: , fax: ; .: Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na Zkrácená informace o přípravku je platná k datu vydání materiálu * Všimněte si prosím změn ve zkrácené verzi informace o přípravku. Reference: 1. SPC Fraxiparine Forte. CZ/NAD/0012/13

13 Poznámky:

14 Poznámky:

15

16 Organizaèní a technické zajištìní SANOPHARM CZ s.r.o. Martinovská 257/111, Ostrava-Plesná Ing. Petr Salomon - tel.: Ing. Dana Salomonová - tel.:

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum sp.zn.sukls940/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí NOVÁ INDIKACE

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Clindamycinum (clindamycini dihydrogenophosphas)

Více

Sp. zn. sukls77529/2011

Sp. zn. sukls77529/2011 Sp. zn. sukls77529/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více