Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler"

Transkript

1

2 XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské lékaøské komory Ostrava Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler Vìdecký výbor konference MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Organizaèní výbor konference Ing. Alena Ondruschová Ing. Lenka Mršťáková RNDr. Martin Radina MUDr. Jana Zuchnická MUDr. Milan Matuška Bc. Anna Nìmcová Mgr. Karin Lichá Mgr. Magda Bílovská

3 XIX. PAØÍZKOVY DNY PØEHLED PROGRAMU KONFERENCE Sál Platanus Sál Sophora Restaurace Pøedsálí PROGRAM Ètvrtek 19. záøí :40 Zahájení konference 09:00-10:00 Pøíprava pacientù s rizikem trombózy k invazivním výkonùm 10:05-11:05 Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace Pøestávka na kávu 11:25-12:25 Profylaxe žilní TEN v ortopedii, traumatologii a neurochirurgii 12:30-13:30 Tromboprofylaxe v kardiologii Pøestávka na obìd 14:30-15:30 Satelitní sympozium GlaxoSmithKline Pøestávka na kávu 15:40-16:40 Profylaxe žilní TEN ve vnitøním lékaøství, onkologii a u kriticky nemocných pacientù 16:45-17:45 Edukaèní blok PNH, podporováno spoleèností Alexion 20:00 Spoleèenský veèer Pátek 20. záøí :00-10:00 Satelitní sympozium Baxter Pøestávka na kávu 10:10-11:10 Dìtská hematologie I Hematologická morfologie I 11:15-12:15 Dìtská hematologie II Hematologická morfologie II Pøestávka na obìd 13:15-14:15 Poruchy hemostázy v graviditì Sekce zdravotních sester I Pøestávka na kávu 14:25-15:25 Edukaèní sympozium na téma Sekce zdravotních sester II myelofibrózy 15:25 Závìr konference

4 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí 2013 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE 8:40 Zahájení konference 09:00-10:00 Pøíprava pacientù s rizikem trombózy k invazivním výkonùm Pøedsedající: Kessler P, Urbanec R. Pøíprava kardiaka k nekardiologické operaci: antikoagulaèní a antiagregaèní léèba Stanèík R et al. Ostrava Perioperaèní péèe o pacienty léèené novými antitrombotiky Kessler P et al. Pelhøimov Pravidla používání antitrombotik u pacientù podstupujících spinální anestezii/analgezii Urbanec R, Gumulec J, Ostrava 10:05-11:05 Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace Pøedsedající: Zonèa P, Unzeitig V Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v neortopedické chirurgii Gumulec J, Kessler P, Urbanec R, Zuchnická J, Hájek R, Ostrava, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v gynekologii Dulíèek P, Malý J, Malý R, Hradec Králové Léèba plicní embolie doma? Malý R, Hradec Králové Pøestávka na kávu 11:25-12:25 Profylaxe žilní TEN v ortopedii, traumatologii a neurochirurgii Pøedsedající: Kessler P, Pleva L Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v ortopedii Kessler P, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii Kessler P, Dvoøák J, Pelhøimov, Jihlava Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v neurochirurgii Gumulec J, Paleèek T, Ostrava

5 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí :30-13:30 Tromboprofylaxe v kardiologii Pøedsedající: Homza M, Dulíèek P Indikace k antikoagulaèní léèbì v kardiologii a angiologii Homza M, Ostrava Užití nových antikoagulancií u pacientù s fibrilací síní Šipula D, Ostrava Antiagregaèní léèba u pacientù s ICHS a PCI Mrózek J, Ostrava Kombinovaná antikoagulaèní a antiagregaèní léèba u pacientù s ICHS a fibrilací síní Veiser T, Ostrava Pøestávka na obìd 14:30-15:30 Satelitní sympozium GlaxoSmithKline Pøedsedající: Homza M, Gumulec J Fondaparinux v interní profylaxi Stanèík R, Ostrava Fondaparinux - léèba akutního koronárního syndromu Hutyra M, Olomouc Role fondaparinuxu v prevenci/léèbì trombotických pøíhod u pacientù s anamnézou HIT Gumulec J, Kašèák M, Hájek R, Ostrava Pøestávka na kávu 15:40-16:40 Profylaxe žilní TEN ve vnitøním lékaøství, onkologii a u kriticky nemocných pacientù Pøedsedající: Malý J, Káòová M Profylaxe žilní tromboembolické nemoci ve vnitøním lékaøství Malý J, Hradec Králové Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v onkologii Kessler P, Pelhøimov Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u kriticky nemocných pacientù Káòová M, Ostrava

6 XIX. PAØÍZKOVY DNY Ètvrtek 19. záøí :45-17:45 Edukaèní blok PNH, podporováno spoleèností Alexion Pøedsedající: Èermák J, Èervínek L Paroxysmální noèní hemoglobinurie: etiopatogeneza a diagnostika Èervínek L, Brno PNH a trombotické komplikace Dulíèek P, Hradec Králové Zkušenosti s léèbou našich nemocných s PNH podáváním pøípravku Soliris Èermák J, Praha 20:00 Spoleèenský veèer Obèerstvení Rock-and-roll Band Marcela Woodmana

7 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí :00-10:00 Satelitní sympozium Baxter Pøedsedající: Smejkal P, Lichá K Získaná hemofilie: kazuistika Gumulec J, Ostrava Získaná hemofilie: úskalí laboratorní diagnostiky Zavøelová J, Brno Trombotické komplikace u pacientù se získanou hemofilií Smejkal P, Brno Pøestávka na kávu 10:10-11:10 Dìtská hematologie I: Hemofilie a další vzácné poruchy krevního srážení Pøedsedající: Blatný J, Smíšek P Péèe o dìti s hemofilií v Èeské republice aktuální data registru ÈNHP Blatný J, Ovesná P za dìtská centra Èeského národního hemofilického programu, ODH FN Brno, IBA MU Brno Závažné intrakraniální krvácení u kojence s novì popsanou mutací zpùsobující afibrinogenemii Zapletal O, Blatný J, Kotlín J, Dyr JE ODH FN Brno, ÚHKT Praha Závažná trombocytopenie kojence rezistentní na léèbu kazuistika s otevøeným koncem Smíšek P, FN Motol, Praha 11:15-12:15 Dìtská hematologie II: Dìtská onkologie Pøedsedající: Štìrba J, Kuhn T Infekèní komplikace u onkologicky nemocných dìtí a adolescentù Štìrba J, KDO FN Brno Organizace péèe o pacienty po onkologické léèbì v dìtství a adolescentním vìku Bajèiová V, KDO FN Brno Hematologické a metabolické poruchy v indukèní léèbì akutních leukémií Domanský J, KDO FN Brno Pøestávka na obìd

8 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí :15-14:15 Péèe o ženy s poruchami hemostázy v graviditì a šestinedìlí Pøedsedající: Penka M, Šimetka O Zmìny proti pøedchozím doporuèením Penka M, Brno Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom Šimetka O, Ostrava Problematika antikoncepce ve svìtle trombotické diatézy Dulíèek P, Hradec Králové Pøestávka na kávu 14:25-15:25 Edukaèní sympozium na téma myelofibrózy Organizováno s podporou spoleènosti Novartis Pøedsedající: Dvoøáèková J, Tóthová E Histologická diagnostika a diferenciální diagnostika myelofibrózy Køen L, Brno Jakavi Penka M, Brno Registr pacientù léèených Thromboreductinem pro myeloproliferativní onemocnìní Penka M, Brno 10:10-11:10 Hematologická morfologie pro praxi: diferenciální diagnostika leukocytózy I Pøedsedající: Zuchnická J, Mikulenková D Maligní leukocytózy Mikulenková D, Praha Diferenciální diagnostika neutrofilní leukocytózy Zuchnická J, Ostrava 11:15-12:15 Hematologická morfologie pro praxi: diferenciální diagnostika leukocytózy II Pøedsedající: Vèelková A, Jordánová B Akutní leukémie nebo infekèní mononukleóza? Pohled okem morfologa. Kokeszová M, Brno Morfologický kvíz Kokeszová M, Brno

9 XIX. PAØÍZKOVY DNY Pátek 20. záøí 2013 Zøídka vídané morfologické nálezy ve fyziologické kostní døeni Jordanová B, Brno 13:15-14:15 Sekce zdravotních sester I Pøedsedající: Nìmcová A, Zítková M Supervize u NZLP v praxi Špaèková J, Zítková M, Brno Kazuistika pacienta s klostridiovou kolitidou Nìmcová A, Bugajová E, Zuchnická J, Gumulec J, Ostrava Ošetøovatelská péèe u pacienta s promyelocytární leukémií Pavlicová V, Brojáèová D, Hradec Králové Diagnostika akutní leukémie v klinické praxi: kazuistika Malá L, Gumulec J, Ostrava 14:25-15:25 Sekce zdravotních sester II Pøedsedající: Pavlicová V, Carbolová M Paliativní péèe v hematoonkologii Mrovcová L, Lajgotová M, Žitníková V, Ostrava Hojení ran u pacienta s diagnózou lymfom Brojáèová D, Pavlicová V, Hradec Králové Léèebné plazmaferézy u pacientù s vrozenou TTP Carbolová M, Moderová R, Køívová H, Stankeová Z, Èermáková Z, Ostrava Podkožní porty v hematoonkologii Horáková K, Nìmcová J, Cieslarová H, Ostrava 15:25 Závìr konference Gumulec J.

10 1,2,3 Širokospektré antimykotikum Mycamine eradikuje všechny hlavní druhy rodu Candida. 1,2,4,5 MYCAMINE je vysoce účinný u kandidových infekcí způsobených druhy non-albicans. 1,5 MYCAMINE má vysokou účinnost u dospělých pacientů s neutropenií i bez ní. 2 MYCAMINE je jediný echinokandin plně schválený pro použití u dětí včetně novorozenců. 4 MYCAMINE byl od své registrace bezpečně použit v běžné praxi ve více než v 20 zemích světa (včetně USA a Japonska) na více než pacientů. MYCAMINE je registrován k profylaxi kandidových infekcí. 4 MYCAMINE: ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Název přípravku: Mycamine 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku; Mycamine 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku. Složení: Mycamine 50 mg: jedna injekční lahvička obsahuje 50 mg micafunginum (ve formě sodné soli); Mycamine 100 mg: jedna injekční lahvička obsahuje 100 mg micafunginum (ve formě sodné soli). Pomocné látky: Jedna 50mg injekční lahvička obsahuje 200 mg laktózy; jedna 100 mg injekční lahvička obsahuje 200 mg laktózy. Léková forma: Bílý kompaktní prášek pro přípravu infuzního roztoku. Terapeutické indikace: Dospělí, adolescenti 16 let a starší pacienti: léčba invazivní kandidózy; léčba ezofageální kandidózy u pacientů, u nichž je vhodná intravenózní terapie; profylaxe kandidových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo u pacientů, u nichž se předpokládá neutropénie (absolutní počet neutrofi lů < 500 buněk/μl) po dobu 10 nebo více dní. Děti (včetně novorozenců) a adolescenti < 16 let věku: léčba invazivní kandidózy; profylaxe kandidových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo u pacientů, u nichž se předpokládá neutropénie (absolutní počet neutrofi lů < 500 buněk/μl) po dobu 10 nebo více dní. Dávkování a způsob podání: Použití u dospělých, adolescentů 16 let věku a starších pacientů Indikace Léčba invazivní kandidózy Léčba ezofageální kandidózy Profylaxe kandidových infekcí Tělesná hmotnost > 40 kg Tělesná hmotnost 40 kg 100 mg/den* 2 mg/kg/den* 150 mg/den 3 mg/kg/den 50 mg/den 1 mg/kg/den Použití u dětí (včetně novorozenců) a adolescentů < 16 let věku Indikace Léčba invazivní kandidózy Profylaxe kandidových infekcí Tělesná hmotnost > 40 kg Tělesná hmotnost 40 kg 100 mg/den* 2 mg/kg/den* 50 mg/den 1 mg/kg/den * Jestliže není odpověď pacienta dostatečná, např. přetrvávají-li pozitivní kultivace nebo nelepší-li se klinický stav, lze dávku zvýšit na 200 mg/den u pacientů s tělesnou hmotností > 40 kg resp. na 4 mg/kg/den u pacientů s tělesnou hmotností 40 kg. Po rekonstituci a naředění má být roztok podán formou intravenózní infuze trvající přibližně 1 hodinu. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Účinky na játra: U potkanů byl po léčebném období 3 měsíců nebo delším pozorován vznik ložisek alterovaných hepatocytů (FAH) a hepatocelulárních nádorů. Význam tohoto nálezu pro terapeutické použití u pacientů není možné vyloučit. Funkce jater by měla být během léčby mikafunginem pozorně monitorována. Pro minimalizaci rizika adaptivní regenerace a možného následného vzniku nádoru jater se doporučuje časné přerušení léčby, pokud se objeví významné a přetrvávající zvýšení hladin ALT/AST. Během podávání mikafunginu se mohou vyskytnout anafylaktoidní reakce včetně šoku. Pokud tyto reakce nastanou, musí být infuze mikafunginu přerušena a podána vhodná léčba. U pacientů léčených mikafunginem byly hlášeny vzácné případy hemolýzy včetně akutní intravaskulární hemolýzy a hemolytické anémie. Mikafungin může způsobovat poruchy ledvin, selhání ledvin a abnormality ve funkčních testech ledvin. Pacienti by měli být důkladně monitorováni s ohledem na zhoršení funkce ledvin. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: U mikafunginu existuje nízká pravděpodobnost interakcí s léky metabolizovanými izoenzymem CYP3A. Speciální skupiny pacientů: Těhotenství a kojení: Mycamine se nemá podávat v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Rozhodnutí o tom, zda pokračovat či přerušit kojení nebo pokračovat či přerušit terapii přípravkem Mycamine, by mělo být provedeno s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos léčby přípravkem Mycamine pro matku. Starší osoby: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Pacienti s mírným až středně těžkým poškozením jater: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Pacienti s poškozením ledvin: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Nežádoucí účinky: Celkově zaznamenalo 32,2 % pacientů nežádoucí účinky. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nevolnost (2,8%), zvýšené hladiny alkalické fosfatázy v krvi (2,7%), fl ebitida (2,5%) zvracení (2,5%) a zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy (2,3%). Dalšími nežádoucími účinky byly leukopenie, neutropenie, anemie, pokles hladin kalia, magnezia a kalcia, bolest hlavy, průjem, bolest břicha, zvýšené hodnoty dalších jaterních enzymů, vyrážka, pyrexie a zimnice. Incidence některých nežádoucích účinků byla vyšší u pediatrických pacientů než u dospělých. Dále pak se u pediatrických pacientů ve věku < 1 rok objevovalo asi dvakrát častěji zvýšení hladin ALT, AST a AP, než u starších pediatrických pacientů. Doba použitelnosti: Neporušená injekční lahvička: 3 roky. Rekonstituované a zředěné roztoky by měly být použity okamžitě. Zvláštní opatření pro uchovávání: Při neotevřených injekčních lahvičkách přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: Astellas Pharma Europe B.V.; Elisabethhof 19; 2353 EW Leiderdorp; Nizozemsko Registrační čísla: Mycamine 50 mg EU/1/08/448/001; Mycamine 100 mg EU/1/08/448/002. Datum registrace: Datum poslední revize SPC: Způsob hrazení: Přípravek Mycamine 100 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, přípravek Mycamine 50 mg zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Způsob výdeje: Výdej vázán na lékařský předpis. Před použitím přípravku Mycamine se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Reference: 1. Cornely OA, De Waele J, Betts R An analysis of the effi cacy micafungin in Candida infections caused by non-albicans Candida species in phase III trials. In: Abstracts of the Seventeenth European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Munich, Germany, Abstract p. 973, p European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Basel, Switzerland. 2. Kuse ER, Chetchotisakd P, da Cunha CA et al. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial. Lancet May 5;369(9572): Messer SA, Diekema DJ, Boyken L et al. Activities of micafungin against 315 invasive clinical isolates of fl uconazole-resistant Candida spp. J Clin Microbiol Feb;44(2): SPC Mycamine. 5. Pappas PG, Rotstein CM, Betts RF et al. Micafungin versus caspofungin for treatment of candidemia and other forms of invasive candidiasis. Clin Infect Dis Oct 1;45(7): Astellas Pharma, s. r. o. Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, tel: /309, fax: /332,

11 Pokrok k v léābĉ pacientğ s myeloà myeloàbrózou brózou (MF)1 JAKAVI AKAVI (ruxolitinib) pro Vaše pacienty s MF 1 Zkrácená informace je neoddělitelnou součástí tohoto materiálu. Přípravek JakaviTM je v současné době jedinou schválenou farmakologickou léčbou pacientů s MF.1,2,3 POKROK V LÉČBĚ MYELOFIBRÓZY

12 ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: Název přípravku: Fraxiparine Forte. Antitrombotikum. Účinná látka: Nadroparinum calcicum IU anti Xa/ml. Indikace: Léčba tromboembolické choroby (TEN) u dospělých. Dávkování: Dávka dle tělesné hmotnosti (0,1 ml/10 kg), s.c. 1 denně obvykle po dobu 10 dnů (nevysazujeme dříve než je nastavena účinná warfarinizace). Speciální skupiny pacientů: Porucha funkce ledvin: pokud je po zvážení individuálních rizikových faktorů pro vznik krvácení a tromboembolismu u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (Cl kreat 30 ml/min a < 50 ml/min, tj. 0,5 ml/s a < 0,83 ml/s) považováno snížení dávky za vhodné, doporučuje se snížit dávku o %. Fraxiparine Forte je kontraindikován u pacientů s těžkým renálním poškozením Cl kreat < 30ml/min (tj. < 0,5 ml/s). Kontraindikace: přecitlivělost na nadroparin nebo některou z pomocných látek, trombocytopenie po nadroparinu v anamnéze, aktivní krvácení nebo zvýšené riziko krvácení v souvislosti s poruchami krevní srážlivosti (s výjimkou DIC, která není způsobena heparinem), organická poškození se sklonem ke krvácení, CMP s krvácením, akutní infekční endocarditis, těžké poškození ledvin (Cl kreat < 30 ml/min, tj. < 0,5 ml/s) u pacientů léčených terapeutickou dávkou nadroparinu pro TEN, u elektivních chirurgických výkonů je lokoregionální anestezie kontraindikována pokud je současně podáván nízkomolekulární heparin v léčebných indikacích.* Zvláštní upozornění: Vzhledem k možnosti vzniku HIT mají být v průběhu léčby nadroparinem sledovány trombocyty. V případě podání Fraxiparine Forte souběžně se spinální/epidurální anestézií nebo lumbální punkcí je zapotřebí dodržovat specifická doporučení týkající se časového odstupu aplikace jednotlivých dávek. (nejméně 24 hodin; U pacientů s poškozením ledvin zvážit delší časové intervaly. Následující dávka má být podána nejdříve po 4 hodinách. Nadroparin má být znovu podán až po ukončení chirurgického výkonu).* Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s hepatální/renální nedostatečností, závažnou arter. hypertenzí, VCHGD v anamnéze nebo se stavy s možným krvácením, u vaskulárních poruch cévnatky a sítnice a stavů po operaci CNS či oka. U starších pacientů zhodnotit před začátkem léčby renální funkce. Heparin může snížením sekrece aldosteronu vést k hyperkalémii. Ochranný pryžový kryt stříkačky obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci. Lékové interakce: opatrnost při užívání perorálních antikoagulancií, systémových (gluko-)kortikoidů a dextranů. Nedoporučené kombinace: salicyláty, NSAID, antiagregancia. Těhotenství: užití nadroparinu během těhotenství doporučeno, pokud terapeutické výhody nepřeváží možné riziko. Nedoporučeno užívat během kojení. Nežádoucí účinky: krvácivé projevy v různých místech, lokální reakce v místě vpichu (včetně kalcinózy), trombocytopenie (včetně HIT), hypersenzitivní reakce, přechodné zvýšení jaterních transamináz, hyperkalemie, kožní nekróza, priapismus aj. Předávkování: v závažných případech zvážit podání protamin sulfátu (0,6 ml protamin sulfátu neutralizuje přibližně 950 IU anti-xa nadroparinu; nutno zohlednit dobu od poslední aplikace dávky). Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Do 25 C. Nezmrazujte. Neuchovávejte v chladničce.* Velikost balení: 2 nebo 10 inj. stříkaček k jednorázovému použití o objemu 0,6 ml, 0,8 ml, 1 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. Registrační číslo: 16/043/00-C. Datum první registrace/datum prodloužení registrace: / Datum poslední revize SPC: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu udajů o přípravku na ww.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4; tel.: , fax: ; .: Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na Zkrácená informace o přípravku je platná k datu vydání materiálu * Všimněte si prosím změn ve zkrácené verzi informace o přípravku. Reference: 1. SPC Fraxiparine Forte. CZ/NAD/0012/13

13 Poznámky:

14 Poznámky:

15

16 Organizaèní a technické zajištìní SANOPHARM CZ s.r.o. Martinovská 257/111, Ostrava-Plesná Ing. Petr Salomon - tel.: Ing. Dana Salomonová - tel.:

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. října 2010 Praha, hotel Pyramida II. oznámení 2 Vážené kolegyně a kolegové, velmi si vážíme cti pořádat jubilejní XX. konferenci

Více

Pokyny pro podávání přípravku a sledování pacienta

Pokyny pro podávání přípravku a sledování pacienta Pokyny pro podávání přípravku a sledování pacienta Informace pro lékaře a zdravotní sestry Červenec 2011 2 Úvod Tato příručka je určena předepisujícím lékařům a zdravotním sestrám a poskytuje praktický

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls33556/2011 a příloha ke sp.zn. sukls99496/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls33556/2011 a příloha ke sp.zn. sukls99496/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls33556/2011 a příloha ke sp.zn. sukls99496/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE FORTE Injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls61557/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nadroparinum calcicum 9 500 IU anti-xa v 1 ml roztoku. Úplný seznam

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48212/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48212/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls48212/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAXIPARIN MULTI Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRNÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Nadroparinum calcicum

Více

satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná

satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, rádi bychom Vás pozvali na satelitní sympozium společnosti Amgen, které proběhne u příležitosti

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

OZNAČENÍ NA OBALU: Fraxiparine Forte 2x0,6 ml

OZNAČENÍ NA OBALU: Fraxiparine Forte 2x0,6 ml OZNAČENÍ NA OBALU: Fraxiparine Forte 2x0,6 ml ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Fraxiparine forte 0,6 ml Nadroparinum calcicum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Léčivá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

Nízkomolekulární hepariny

Nízkomolekulární hepariny Nízkomolekulární hepariny indikace a dávkování ČSTH ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č. II90 INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ Profylaxe tromboembolie Akutní onemocnění

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m). Sp.zn.sukls15900/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls99502/2011 a sukls33561/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls99502/2011 a sukls33561/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls99502/2011 a sukls33561/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FRAXIPARINE, injekční roztok (Nadroparinum calcicum) Přečtěte si pozorně

Více

ANTITHROMBIN III NF BAXTER Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Antithrombinum humanum

ANTITHROMBIN III NF BAXTER Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Antithrombinum humanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE ANTITHROMBIN III NF BAXTER Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Antithrombinum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Gynekologie: Metroragie, primární menoragie nebo menoragie související s nitroděložním tělískem bez prokazatelné organické příčiny.

Gynekologie: Metroragie, primární menoragie nebo menoragie související s nitroděložním tělískem bez prokazatelné organické příčiny. Sp.zn.sukls81671/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyclonamine 500 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje etamsylatum 500 mg. Léčivý přípravek obsahuje

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha k sp. zn. sukls224939/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Molaxole prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje následující

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 a příloha ke sp. zn. sukls183998/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 a příloha ke sp. zn. sukls183998/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 a příloha ke sp. zn. sukls183998/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FRAXIPARINE FORTE, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (Nadroparinum calcicum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. FRAXIPARINE FORTE, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (Nadroparinum calcicum) sp.zn. sukls244468/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele FRAXIPARINE FORTE, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (Nadroparinum calcicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

sp.zn. sukls220013/2015

sp.zn. sukls220013/2015 sp.zn. sukls220013/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele FRAXIPARIN MULTI, injekční roztok (Nadroparinum calcicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANTITHROMBIN III NF BAXTER, prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ 1 ml rozpuštěného přípravku obsahuje

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ANTITHROMBIN III BAXALTA Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Antithrombinum III

Příbalová informace: informace pro uživatele. ANTITHROMBIN III BAXALTA Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Antithrombinum III Příbalová informace: informace pro uživatele ANTITHROMBIN III BAXALTA Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Antithrombinum III Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Antitrombotická. ochrana, na kterou se můžete spolehnout. Maximalizuje účinnost, minimalizuje obavy

Antitrombotická. ochrana, na kterou se můžete spolehnout. Maximalizuje účinnost, minimalizuje obavy Antitrombotická ochrana, na kterou se můžete spolehnout Maximalizuje účinnost, minimalizuje obavy Všeobecná chirurgie Žilní tromboembolismus* a krvácení jsou závažnými hrozbami po výkonech ve všeobecné

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok cefotaximum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok cefotaximum sp.zn.sukls149832/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok cefotaximum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls165503/2010

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls165503/2010 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls165503/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cefotaxime Lek 1 g prášek pro přípravu injekčního roztoku (cefotaximum natricum) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fucithalmic oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum fusidicum hemihydricum 10 mg v 1

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Příbalová informace: informace pro pacienta Integrilin 0,75 mg/ml infuzní roztok eptifibatidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum Sp.zn.sukls191351/2012 a sp.zn.sukls24833/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok Dexrazoxanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls22891/2008 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Salofalk 500, čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: jeden čípek obsahuje mesalazinum 500 mg Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ATG-Fresenius S (Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum) Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ATG-Fresenius S (Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum) Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls242661/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ATG-Fresenius S (Immunoglobulinum antithymocytarum cuniculum) Koncentrát pro přípravu

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Carporal 160 mg tablety pro psy

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Carporal 160 mg tablety pro psy PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Carporal 160 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE Držitel rozhodnutí

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls8804/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAMBA Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum aminomethylbenzoicum 50 mg v 1 ampuli 5 ml. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová sp.zn.sukls44523/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Příbalová informace: informace pro pacienta SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Příbalová informace: informace pro pacienta SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav) Aktualizace ke dni 16. 11. 2012 Středa 21. listopadu 17.00 20.00 Registrace (Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí) 17.00 21.00 Instalace

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok. (Ampicilinum/sulbactamum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls207005/2010 a příloha k sp.zn. sukls122247/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

Simdax Příbalová informace

Simdax Příbalová informace Simdax Příbalová informace Příbalová informace: Informace pro uživatele Simdax 2,5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (Levosimendanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Interpretace hodnoty INR

Interpretace hodnoty INR Interpretace hodnoty INR Co bychom měli vědět o pacientovi? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Cíl antikoagulační léčby Dosáhnout co nejdelšího přežití v co nejlepší kvalitě

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Sulperazon 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok. Sulperazonum/sulbactamum

Příbalová informace: informace pro pacienta Sulperazon 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok. Sulperazonum/sulbactamum Příbalová informace: informace pro pacienta Sulperazon 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok Sulperazonum/sulbactamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 11. 10. 2010 V Praze dne 11. 10. 2010 č. j.: MZDR53095/2010 sp. zn. FAR: L179/2010 k č. j.: SUKLS118067/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vnitřní obal (štítek): Rozpouštědlo ve skleněné lahvičce, typ I, obsah 10 ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vnitřní obal (štítek): Rozpouštědlo ve skleněné lahvičce, typ I, obsah 10 ml MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vnitřní obal (štítek): Rozpouštědlo ve skleněné lahvičce, typ I, obsah 10 ml 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ Voda na injekci 10 ml 2. ZPŮSOB

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku dexrazoxanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku dexrazoxanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku dexrazoxanum Přečtěte si pozorně celou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXIUM 500 500 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

sp.zn.: sukls130790/2012

sp.zn.: sukls130790/2012 sp.zn.: sukls130790/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hiberix Vakcína proti Haemophilus influenzae typu b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls39459/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PERFALGAN 10 mg/ml, infuzní roztok paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

sp.zn. sukls63940/2012

sp.zn. sukls63940/2012 sp.zn. sukls63940/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pamba tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje acidum aminomethylbenzoicum 250 mg. Pomocná látka se známým

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta PROSTAPHLIN 1000 mg prášek pro injekční roztok (oxacillinum natricum monohydricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa.

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa. sp.zn. sukls24303/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ OZNAČENÍ NA OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Text na krabičku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU suspenze Paracetamolum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Paracetamolum 120 mg v 5 ml suspenze 3. SEZNAM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Feligen CRP Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lyofilizovaná složka Léčivé

Více

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci.

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. Česky BIOVISC ORTHO M Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. NÁVOD K POUŽITÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Kyselina hyaluronová Mannitol 20 mg 5 mg Fosfátem pufrovaný

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mycamine 50 mg prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 50 mg micafunginum (ve formě micafunginum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mycamine 50 mg prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 50 mg micafunginum (ve formě micafunginum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROTHROMPLEX TOTAL NF Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: factor II coagulationis (prothrombinum),

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls59594/25009, a příloha k sp.zn.: sukls230271/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pavulon 4mg = 2ml injekční roztok. Pancuronii bromidum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pavulon 4mg = 2ml injekční roztok. Pancuronii bromidum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pavulon 4mg = 2ml injekční roztok Pancuronii bromidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Ponechte si

Více