reditel tel. řed.: fax/sekr.: č.j.:1216/08 Kladno: Magistrát města Kladna oddělení školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství"

Transkript

1 reditel tel. řed.: fax/sekr.: č.j.:1216/08 Kladno: Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 2.1) Charakteristika 1.stupně ZŠ 2.2) Charakteristika 2.stupně ZŠ 2.3) Charakteristika MŠ 2.4) Školní družina 2.5) Školní jídelna 2.6) Školní informační a studijní centrum 3) Vzdělávání, vzdělávací program, údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1) Vzdělávací program ZŠ 3.2) Dělení tříd 3.2.1) Povinně volitelné předměty 3.2.2) Nepovinné předměty 3.3) Zájmové kroužky 3.4) Další mimoškolní a školní činnosti dětí a dospělých 3.4.1) Občanské sdružení 3.4.2) Žákovský parlament 3.4.3) Plavecký výcvik 3.4.4) Lyžařský výcvik 3.4.5) Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí 3.4.6) Patronát nad kojeneckým ústavem 3.4.7) Vánoční koncert, Vánoční trhy 3.4.8) Charitativní činnost 3.4.9) Den otevřených dveří ) Závěrečná školní akademie ) Další akce a realizované projekty 4. Údaje o pracovnících školy 4.1) Přehled 4.2) Další vzdělávání ped.pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1) Výsledky vzdělávání 5.2) Účast v soutěžích 5.3) Péče o žáky se specifickými poruchami učení 5.4) Údaje o přijímacím řízení 5.5) Prevence sociálně patologických jevů 5.6) Výchovné poradenství a spolupráce s PPP

3 6. Zápis do 1.ročníku 7. Doplňková činnost 8. Evaluace školy 8.1) Vnější evaluace 8.2) Vnitřní evaluace 9. Materiálně technické podmínky 10. Hlavní úkoly na další období a perspektiva školy 10.1) Hlavní úkoly 10.2) Perspektiva školy

4 1. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ Fax: ředitelka - hospodářka - Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně - Mgr. Monika Kosová - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ - p. Dagmar Semencová Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy

5 2. Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků Mateřská škola stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2007/ počet žáků 331 Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí, v 1.patře a jednu ze tříd také ve 3. patře budovy školy. Dvě třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, videa a DVD přehrávače, počítač či koberec, kde si děti hrají. V jedné ze tříd v 1.patře je nově umístěna interaktivní tabule. Na 1.stupni probíhá výuka podle uč.plánů a osnov ZŠ (č.j /96-2), V 1.třídách vyučují učitelé podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život (č.j ) Výuka žáků probíhá koordinovaně v jednotlivých ročnících podle daných tematických plánů po jednotlivých předmětech. Paní učitelky se pravidelně schází, porovnávají učivo a výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí píší srovnávací prověrky (Čj, M) a statisticky vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. K výuce se kromě učebnic využívají mnohé pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici mnoho moderních názorných pomůcek, které škola zakoupila. Ty se využívají v hodinách Prv, Př, Vl, ale i Čj a M. Žáci 1.stupně využívají i literaturu ze školní knihovny, kde si p. učitelky půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků, encyklopedie pro skupinovou práci. Žáci též využívají počítačovou pracovnu, která se stále dovybavuje a modernizuje. Pracují s výukovými programy, seznamují se s prací na internetu. V hodinách je také využívána interaktivní tabule. K práci s touto technikou vyučující tvoří vlastní programy nebo využívají dostupné materiály na CD nebo na internetu. Učitelky na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovaly. S novými poznatky seznamují své kolegyně na pravidelných schůzkách metodických sdružení.

6 3. V letošním školním roce se v 1.třídách zahájila výuka podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme nazvali Sedma pro život. Paní učitelky v 1.třídách intenzivně spolupracovaly, sdělovaly si zkušenosti. Práci podle nového ŠVP pedagogové hodnotili kladně. Své úspěchy zhodnotili i samotní žáci. V jedné z 1.tříd jsme navíc nabízeli výuku čtení genetickou metodou. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelky vypracovávají spec. individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Pořádáme pro rodiče různé besídky a vystoupení, organizujeme zimní jednodenní zájezdy pro rodiče s dětmi. Zvláštní péči věnujeme naše škola i budoucím prvňáčkům. Zvali jsme do naší školy na ukázkové hodiny v prvních třídách žáky mateřských škol. Pořádali jsme pro mateřskou školu herní a sportovní dopoledne, aby se budoucí prvňáčci seznámili s prostředím základní školy. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně p.učitelky 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky a připravují je na práci školáků. Kromě výuky se p.učitelky věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Důraz klademe na přípravu žáků k výuce cizích jazyků kroužky Aj, Nj, moderní učebnice, aprobovaní učitelé, počítačové programy, výuka od 3.třídy, výuka v menších skupinách apod. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Naše škola organizuje týdenní ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí. zapsala: Mgr. Kosová Monika

7 Charakteristika 2.stupně ZŠ Ve školním roce 2007/ počet žáků 256 Cíle 2.stupně vycházejí z učebních plánů a materiálů MŠMT ČR. V souladu s novými požadavky vzdělávání v ČR (vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR - Bílé knihy a zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) se učitelé zapojili do přípravy a tvorby ŠVP, čímž aktivně ovlivňují způsoby práce s požadovaným učivem, důsledně pracují na provázanosti a přímé návaznosti znalostí žáka během jeho celé školní docházky. V letošním školním roce se v 6.ročníku vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život, v ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola (č.j /96-2). Žák ZŠ si pak v průběhu ročníku postupně osvojuje poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento prvotní cíl má žákovi přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru lidské činnosti se chce po ukončení ZŠ realizovat. Žák se proto musí v průběhu 2.stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měl by umět řešit problémy na něj kladené tím, že umí vyhledat optimální řešení. K tomuto procesu by však mělo docházet úměrně k věku žáka a s ohledem na jeho skutečné možnosti jak v oblasti duševní, tak fyzické či manuální. Problémem 2.stupně je však rozpor mezi cílem ZŠ a možností žáka uspět při přijímacím řízení na SŠ. Mnohé z cílů jsou tak ve vyšších ročnících zkresleny požadavky přijímacího řízení, která často preferují encyklopedické znalosti před hlubším zaměřením na obor. Dokud se situace nezmění, budeme muset tento trend tolerovat a částečně se mu přizpůsobovat. Cílem vzdělání na 2.stupni ZŠ je mladý člověk, který se dovede orientovat v základních problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních. Měl by se umět pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, umět formovat své myšlenky celistvě, umět porozumět ostatním a jednat s nimi. zapsala: Mgr. Mlynárová Martina

8 Charakteristika mateřské školy Ve školním roce 2007/ počet žáků 100. Provozní doba: hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Budova školy je dvoupodlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně mlhoviště a bazénu. Škola je esteticky a funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační i mechanické hračky, stavebnice, společenské hry, počítače i sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZS prostřednictvím vzájemných kulturních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1.třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastní besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1.ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranné zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti dítěte byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás. Jeho cílem je vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí tak, abychom probudili aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Školní vzdělávací program respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

9 6. Má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Je to oblast: - biologická - psychologická - interpersonální - sociálně kulturní - environmentální Vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tématickými celky, zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tématických celků byly respektovány požadavky na: a) Rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b) Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě - vede s rodiči průběžně dialog o jejich dětech c) Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost - informace o pocitech dětí, co zvládnou, co se podařilo, co umí - vede individuální záznamy o dítěti Formy vzdělávání Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších i větších skupinách, vycházejí z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - pokračování ve studiu 2. ročník - spec. pedag. Krumlová - klíčové kompetence - neklidné dítě v MŠ - ŠVP a evaluace - pokračování - Soc.patologické jevy

10 7. Výtvarné soutěže a projekty - Zdravá školka program se zdrav.pojišťovnou MA - Sport očima dětí - Medvídek Nivea - celoroční projekt Nové úkoly pro školní rok 2008/ Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí. 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu. 4. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických a společenských a kulturních návycích. 5. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ. 6. Zdůraznit ve výchovně- vzdělávací činnosti soc.patologické jevy 7. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. 8. Pokračovat v účasti ve výtvarně - dopravním projektu Medvídek Nivea 9. Prohloubit projekt Zdravá školka MA 10. Zařadit sportovní aktivity dětí jako hlavní cíle ŠVP 11. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými institucemi Kladenska např.exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce / Magistrát města Kladna.,Hasičský sbor Kladna, aj./

11 8. Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: kurz anglického jazyka pro nejmenší - kurz aerobiku - plavecký výcvik - základy sportovních činností - atletiky, florbalu, míčových her - škola v přírodě, jednodenní výlety - zápis dětí do MŠ spojený s dotazníkem pro rodiče a zábavným didaktickým dotazníkem pro děti - schůzka pro rodiče dětí nastupujících do MŠ v novém školním roce - Den pro zdraví - soutěže výtvarných prací - spolupráce s Hasičským sborem Kladno ukázka práce hasičů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje: - návštěva vedení školy a pedagogických pracovnic na schůzce s rodiči v září - společná Mikulášská oslava - kytarové vystoupení žáků 2.stupně ZŠ pro děti v MŠ - návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce 1.tříd - ZŠ připravila Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče - sportovní a hravé činnosti pořádané žáky ZŠ - stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ - podílet se na spolupráci se spřátelenými státy Polska, Irska a V. Británie. zapsala: Semencová Dagmar

12 Školní družina Ve školním roce pracovalo ve ŠD 5 oddělení, zpočátku se 150 žáky. Během roku se 5 dětí odstěhovalo, takže počet kles na 145. Ve školní družině děti pobývají převážně v době po vyučování, tj. od do hod., ale využívají i provoz až do hod. Ranní provoz je od 6 hod. do začátku vyučování. Školní družina plní funkci odpočinkovou, vzdělávací, poznávací, ale i výchovnou. Vychovatelky si doplňují vzdělání na různých akcích pro pracovníky ŠD, aby mohly nabízet nové formy práce. V letošním roce vychovatelky začaly pracovat s novým ŠVP, který je koncipován tak, aby se stal vychovatelkám souborem námětů pro volnočasové aktivity dětí. Poznatky ze školy i z různých oblastí lidského soužití v průběhu roku dále rozvíjíme a využíváme v různých soutěžích a kvízech v rámci jednotlivých oddělení i celé ŠD. U dětí rozvíjíme jemnou motoriku a zručnost při práci s různými materiály, počínaje sestrojováním z různých druhů stavebnic až po vystřihování, lepení, vyšívání. Mladší děti vyšívají na karton, starší si poradí i se složitější křížkovou technikou na látku. V letošním roce děti velice zaujala práce s netradičním materiálem sádrou. Děti se věnovaly zdobení figurek a plošných obrázků nejen s vánoční a velikonoční tematikou, ale i běžných domácích zvířátek. Během činností děti motivujeme ročními obdobími, tradicemi, životem ve městě. Využíváme sportovní vybavení, hřiště, hračky, počítače, hry. Vychovatelky se též podílejí na výzdobě školy v přízemí - nástěnky s pracemi dětí, zúčastňují se společných akcí jako např.: - příprava dárků na vánoční trhy - výroba dárků k zápisu - Čertoviny - posílení dozoru při výcviku plavání - zapojení do třídění odpadu a do soutěže o nejlépe vyzdobenou krabici na odpad - děti ze 4. oddělení se zapojily do projektu EKOŠKOLA skupinovým výtvarným cyklem prací na téma: Příroda dnes, a zítra..? - seznamování s pohádkami různých národů V ŠD proběhla celodružinová soutěž: - Nejhezčí papírové velikonoční vajíčko - Jaro a velikonoce - Kreslíme povolání

13 10. Do velikonočních soutěží se zapojilo 65 dětí ze všech oddělení a bylo těžké vybrat ty nejlepší. Soutěžilo se ve 3 kategoriích podle věku. Děti byly odměněny diplomy a drobnými dárky. Den dětí oslavila každá skupina po svém. U prvňáčků se nejvíce líbilo chytání ryb a přibližování přivázaného autíčka motáním provázku na tužku. 1. a 3. oddělení závodilo mezi sebou v sešlapování nasbíraných plastových lahví, které jsme pak společně odnesli do kontejneru na plasty. Zapsala: Věra Sochorová 2.5 Školní jídelna V průběhu letních prázdnin proběhla výměna oken na naší provozovně za okna plastová, která jsou opatřena sítěmi proti hmyzu dle platných předpisů. Během školního roku nám byl odstaven plynový kotel, který nesplňoval bezpečnostní podmínky provozu, proto nám byl zakoupen kotel nový, který byl posléze opatřen digestoří, která pokryje i pánev stojící vedle. V průběhu července 2008 došlo k rekonstrukci podlahových krytin a odpadů vody. Od září jsme začali vařit podle nových norem pro školní stravování, a začali jsme více hlídat požadavky na plnění spotřebního koše. Musíme si přiznat, že je plno jídel, za které paní kuchařky sklidily u dětí pochvalu a na druhé straně jsou jídla, která děti a i učitelé ve své oblibě nemají, jsou to hlavně luštěninová jídla a jídla z ryb. Snažíme se o to, aby jídelní lístek byl vyvážený a splňoval požadavky správné výživy. Zapsala: Bohumila Petříková 2.6 Školní studijní a informační centrum Za hlavní přínos pro žáky považujeme otevření internetové kavárny v odpoledních hodinách. Žáci mohou pod dozorem pedagogů využívat služeb internetu pro studijní i osobní zájmy. Žáci mohou využívat i služeb školní knihovny.

14 11. 3) VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 3.1 Vzdělávací program ZŠ Základní škola má 9 ročníků. V prvním a šestém ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu - SEDMA PRO ŽIVOT č.j. 490/07. V ostatních ročnících probíhala výuka podle učebních plánů a osnov Základní škola č.j / Dělení tříd Třídy se dělí pro výuku cizího jazyka. Menší počet žáků tak dovoluje učitelům pracovat se zřetelem na osobnost a individualitu žáků, zejména žáků s poruchami učení. Na druhém stupni se dělí žáci při výuce cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy a povinně volitelných předmětů Povinně volitelné předměty ve školním roce 2007/ Informatika - Německý jazyk - Konverzace v Nj - Výtvarné techniky - Cvičení z matematiky - Seminář ze společensko vědních předmětů - Tělesná výchova Nepovinné předměty 3.3 Zájmové kroužky - Anglický jazyk - Cvičení z českého jazyka Škola kromě povinných předmětů nabízí i smysluplné trávení volného času v mnoha zájmových kroužcích. Jsou rozděleny na čtyři základní oblasti: - nápravné kroužky - vzdělávací kroužky - kroužky s kulturním zaměřením - kroužky se sportovním zaměřením

15 12. Nápravné kroužky jsou zamřené především na žáky s poruchami učení: Vzdělávací kroužky Kroužky s kulturním zaměřením Kroužky se sportovním zaměřením - Dyskalkulie - Dyslektické kroužky - Cvičení z českého jazyka - Anglický jazyk - Německý jazyk - Informatika - Internet - Ekologický kroužek - Klub mladých debrujárů - Klub mladého diváka - Školní časopis - Kytara - Keramický kroužek - Výtvarné kroužky - Divadelní kroužek - Pěvecký kroužek - Zdravotnický kroužek - Flétnička - Sokrates klub - Pikolky - Pištci - Florbal - Košíková - Sportovní hry - Sportovní kroužek - Plavání - Pohybové hry

16 Další školní a mimoškolní činnost dětí a dospělých Občanské sdružení Při ZŠ je zřízeno občanské sdružení Sdružení rodičů žáků při 7.základní škole. Je to dobrovolný spolek rodičů, kteří se aktivně zajímají o výchovu svých dětí. Cílem sdružení je zajišťovat podmínky pro takové aktivity dětí, které podporují rozvoj jejich osobnosti, otevírají mezilidskou komunikaci, učí tvořivosti a vnímání krásy a vedou k harmonii Žákovský parlament Skládá se ze zástupců tříd (předseda) od ročníku. Schůzky se konají 1x za 2 měsíce nebo dle potřeby a požadavku jednotlivých zástupců. Na programu jsou otázky týkající se provozu školy, akce školy, informace k plánům práce na určité období. Zástupci žákovské rady se dohodli na vykonávání pomocných dozorů během přestávek v budově školy na jednotlivých patrech společně s dozorujícím vyučujícím. Tito žáci mají jednotný úbor žluté tričko. Během schůzek se řešila řada připomínek a námětů k provozu školy, školní jídelny, školního bufetu a pracovního prostředí pro žáky Plavecký výcvik Zapsala: Irena Satýnková Na naší škole se již tradicí stal úterní kroužek plavání pro žáky tříd. Menší děti se učí základům plavání a ti starší své plavecké dovednosti zdokonalují. Letos jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže štafet na 50 x 50 m Lyžařský výcvik Zapsala: Mgr.Lenka Rulfová Již druhý rok jsme absolvovali lyžařský kurz na Friesových boudách v Krkonoších. Kurzu se zúčastnilo 40 žáků a 4 učitelé. Byli jsme opět ubytováni v chatě Babička, kterou jsme měli sami pro sebe. Zde jsme si připravovali snídaně a na obědy a večeře jsme docházeli do hlavní budovy. Strava byla chutná a bylo jí dostatek. Díky vysoké nadmořské výšce zde byl dostatek sněhu a mohli jsme plně využívat místní lyžařský vlek i přilehlé běžecké stopy. Ve středu odpoledne jsme pěší procházkou navštívili boudu Výrovka, kde jsme měli menší občerstvení. Večer si většina účastníků vyzkoušela večerní lyžování. Žáci se během pobytu zdokonalili ve svých sjezdových a běžeckých dovednostech, které předvedli v závěrečných závodech ve slalomu, sjezdu a na běžkách. Nejlepší z nich obdrželi diplom a každý dostal za úspěšné absolvování kurzu sladkou odměnu. Poslední výcvikový den byl zakončen karnevalem na lyžích. Žáci poznali, jak proměnlivé je počasí na horách, střídalo se sněžení, mlha, vítr i slunečno. V průběhu kurzu nebyl nikdo zraněn a všichni si jistě odvezli mnoho pěkných zážitků, díky nimž se budou do hor rádi vracet.

17 14. Zapsala: Mgr. Věra Vyčítalová Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí Škola v přírodě - Nový Dvůr Poustky Termín: Vyjelo 228 žáků a 12 pedagogů + 1 vychovatelka 1.A - p.uč. Háchová Dagmar 3.C - přiřazena do 4.B 1.B - rozděleny do A a C 4.A - p. uč. Komancová Pavlína 1.C - p. uč. Syrovátková Eva 4.B - p. uč. Satýnková Irena 2.A - p. uč. Prošková Jana 4.C - p. uč. Ejemová Markéta 2.B - p. uč. Rulová Lenka 5.A - p. uč. Sokolová Radka 3.A - p. uč. Barnincová Elena 5.B - p. uč. Buriánková Jiřina 3.B - p. uč. Šnajdrová Miloslava 5.C - p. uč. Bolinová Radka V tomto školním roce jsme opět navštívili ŠvP Poustky. Tento objekt leží uprostřed lesů v katastru obce Žihle. Areál se nachází v krásné přírodě, která nabízí zajímavé vycházky do okolí. Vzhledem k nepříznivému počasí nebylo možno uskutečnit takový počet vycházek a výletů jako v loňském roce. V dopoledních hodinách opět probíhala výuka. Odpolední program připravovaly vychovatelky. Sportovní a zábavný program probíhal v areálu ŠvP (špatné počasí). Žáci se celé dopoledne těšili, čím je paní vychovatelky překvapí (opékání vuřtů, sportovní soutěže, kvízy, sledování filmů, maškarní rej, diskotéky atd,). Ani letos nezklamaly paní kuchařky s výbornou stravou. Všichni zaměstnanci ŠvP byli ochotní a milí. Přestože bylo nepříznivé počasí, všichni se do Žihle těšíme zas. Škola v přírodě ve Španělsku Zapsala: Mgr. Miloslava Šnajdrová 110 žáků z prvního a druhého stupně se zúčastnilo školy v přírodě ve Španělsku v Pinedě De Mar. Ubytováni byli v hotelu Merce. Poznávali flóru i faunu středohoří, seznámili se s kulturou i historií této oblasti. Navštívili Barcelonu, kde s velkým nadšením zhlédli olympijský stadion, fotbalový stadion, akvárium a mnoho dalších zajímavých míst. Velice výrazným prvkem byla snaha domluvit se anglickým jazykem Patronát nad kojeneckým ústavem Žáci pokračovali v patronátu nad kojeneckým ústavem, pro který z dobrovolného vstupného z námi pořádaných akcí a z prodeje svých prací nakoupili přesnídávky a pleny pro malé děti.

18 Vánoční koncert, vánoční trhy Malé vánoční trhy od prosince 2007 V těchto dnech se na škole opět uskutečnily vánoční trhy s bohatým programem, který připravili žáci 1.stupně a členové hudebních kroužků. Zapojili se i žáci 2.stupně s vystoupeními v anglickém, německém i ruském jazyce. Každý den bylo možno zakoupit si drobné dárky, které rovněž vyrobili žáci naší školy. Výtěžek celé akce byl rozdělen mezi Dětský domov v Kladně a Dětskou onkologii v Praze - Motole. Denně si návštěvníci mohli prohlédnout výrobky našich dětí, poslechnout si malé flétničky a kytaristy, ocenit výkony malých herců při betlémské hře. Zakoupením drobných dárků návštěvníci přispěli nejen naší škole, ale i dětem z kojeneckého ústavu a dětem z nemocnice v Motole, nad kterými máme již několik let patronát (ve spolupráci se Sdružením rodičů 7.ZŠ) Charitativní činnost zapsala: Šárka Rosenkrancová Mgr. Pískačová Šárka V září 2007 adoptovali žáci dívku z Indie - šestiletou S.Akilu, částku 4.900,- Kč získali ze sběru papíru a z výtěžku Vánočních trhů. Malé Akile, která špatně vidí, jsme tak zatím umožnili jeden školní rok. K podobnému kroku se po vzoru žáků odhodlali i učitelé, kteří adoptovali chlapce. Kojenecký ústav Dětská onkologie v Motole Den otevřených dveří Třikrát ročně organizujeme den otevřených dveří. Rodiče žáků i rodiče možných budoucích žáků seznamujeme se školou. Rodiče se mohou zúčastnit i výuky svých žáků Závěrečná školní akademie 24. června se uskutečnila závěrečná školní akademie v Středočeském divadle Kladno. Je vždy spojena se slavnostním vyřazováním žáků 9.tříd. Žáci se vždy pečlivě připravují, aby dokázali nám i rodičům, že mohou vykročit do života Další akce V průběhu školního roku jsme organizovali pro žáky každé třídy několik exkurzí, výstav, kulturních akcí a besed - (přehled v příloze).

19 16. název Doplňující informace dne Ž třídy Vyřazování žáků 9.tř. Středočeské divadlo v Kladně tř. Jak válčili husité Agent. Perštýni roč. Tři zlaté vlasy děda Vševěda div. představení v Aj pro projekt Comenius tř. Nejkrásnější hádanka Film kino Hutník i 2.st. Les Grands Tam Tam D Afrique Hudební program i 2.st. ZOO exkurze tř. Kinderiáda Sportovní soutěž st. Dopravní výchova Dopravní hřiště A CDP Sexualita C CDP Sexualita B CDP Sexualita A Dopravní výchova Dopravní hřiště C Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty Lampión tř. Koněpruské jeskyně exkurze tř. Škola v přírodě Španělsko st. Škola v přírodě Španělsko st. Planetárium exkurze tř. IQ park Liberec exkurze A,B Parlament ČR exkurze tř. Městská knihovna Kladno Pasování prvňáčků na čtenáře 2.díl A,B,C Vytvořte stříbrná zeměkouli Labyrint, 1.místo st. Labyrint Chlapec a dívka A CDP Sexualita B CDP Sexualita B CDP Komunikace a sebepoznání A Škola v přírodě Poustky st. Plaveme s EU Plavecká soutěž st. CDP Dospívání A,B Dopravní výchova Teoretická část C Dopravní výchova Teoretická část A,B Planetárium Vesmír kolem nás A,B Planetárium O sluníčku, měsíčku a hvězdičkách A,B,C Zápis do 1. tříd Doprovodný program k zápisům Žáci 9.tř. Planetárium Pozorujeme oblohu A,B,C Ukázková hodina MŠ Herbenova A,B,C Ukázková hodina MŠ Vodárenská A,B,C Den otevřených dveří Pro rodiče a veřejnost ročník CDP Komunikace a naše třída A,B Ukázková hodina MŠ Lacinova A,B,C

20 Ukázková hodina MŠ Vrchlického A,B,C Ukázková hodina MŠ Plzeňská A,B,C Lampión Kouzelný dárek tř. Divadélko U zvonu Zlatovláska tř. Středočeské divadlo Kladno Tajný deník Doriana Greye A,B,C Volba povolání PPP Kladno A,C CDP Komunikace a sebepoznání C Vánoční vystoupení Ústav sociální péče A Vánoční trhy Pro naši charitu Žáci školy Vánoční vystoupení Domov důchodců A Čertoviny Pro děti 1. stupně Žáci 2.st. Volba povolání PPP Kladno B Mikulášská nadílka Pro děti 1. stupně Žáci 2.st. CDP Prevence kouření a užívání alkoholu A,B Městská knihovna Kladno Pasování prvňáčků na čtenáře A,B,C Městská knihovna Kladno Bojíte se rádi? C CDP Prevence kouření a užívání alkoholu A,B Městská knihovna Kladno Práce s knihou A,B,C Městská knihovna Kladno Rozum do kapsy A,B,C Divadlo Lampion Kocour v botách A,B,C Divadlo Lampion Kocour v botách A,B Městská knihovna Kladno Informace a její využití A,B Exkurze AGA Pěstování akvarijních rybiček B Ukázková hodina MŠ Sluníčko A,B,C Městská knihovna Kladno Dnům plný knih A,B CDP Drogové a jiné závislosti C CDP Drogové a jiné závislosti A,B Městská knihovna Kladno Kniha a její tvůrci B,C Planetárium Pohyby Země A,B,C Koncert Hip - Hop tř. CDP Komunikace a naše třída A,B CDP Drogové a jiné závislosti A,B CDP Zdravý životní styl C CDP Zdravý životní styl A,B Městská knihovna Kladno Beseda Moje město Kladno A,B,C Návštěva v ROSA C Loučení s létem alter stup. Dopravní výchova Dopravní hřiště A Dopravní výchova Dopravní hřiště B,C Dopravní výchova Praktická výchova A,B CDP Komunikace a seznámení B Dopravní výchova Praktická výchova C CDP Komunikace a seznámení A

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více