Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí Jamné nad Orlicí 207, IČO: tel: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena pedagogickou radou: Zpráva schválena školskou radou:

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Materiálně technické podmínky 1.5 Školská rada 2. Přehled oborů vzdělání 3. Pracovníci školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Pedagogičtí pracovníci 3.3 Nepedagogičtí pracovníci 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Chování žáků 5.3 Údaje o zameškaných hodinách 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Školní družina 9. Spolupráce 9.1 Spolupráce s organizacemi 9.2 Charita 9.3 Další aktivity 10. Akce školy 2

3 11.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 12.Provedené revize 13.Základní údaje o hospodaření školy 1.Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole název školy Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí adresa školy Jamné nad Orlicí 207 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Marie Rubešová kontakt tel.: www:skolajamne.cz 1.2 Základní údaje o zřizovateli název zřizovatele Obec Jamné nad Orlicí adresa zřizovatele Jamné nad Orlicí 280 kontakt tel.: Součásti školy Součásti školy kapacita Mateřská škola 24 Základní škola 50 Školní družina 25 Školní jídelna 61 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna x 59 x x 3

4 Počty žáků ve třídách ZŠ Počet žáků Počet dívek celkem Materiálně - technické podmínky školy Učebny a herny Sportovní zařízení ( škola využívá zařízení obce) Školní pozemek Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení školy audiovizuální technikou Vybavení žáků učebnicemi 2 kmenové učebny 1 oddělení školní družiny velká tělocvična hřiště školní zahrada s relaxačním koutem výškově nastavitelný nábytek standardní 1 interaktivní tabule 9 počítačů pro žáky ( I.tř. 2, II.tř.-2, ŠD-5) 1digitální fotoaparát 2 televize 2 kopírky 2 tiskárny 1 skener standardní 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Zástupce obce Anna Filipová Zástupce rodičů Soňa Poláčková Předsedkyně školské rady Mgr. Lenka Faltusová Kontakt: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s 33 až 35 zákona 4

5 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 25 dětí IZO: Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 50 žáků IZO: Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 25 žáků IZO: Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 61 stravovaných IZO: Charakteristika základní školy Základní škola je tvořena 1.stupněm, jedná se o školu malotřídní, výuka probíhá ve dvou kmenových učebnách ve spoji. Vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání,,moje škola. Od 2.ročníku se ve škole vyučuje anglickému jazyku. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, který je pro žáky 3.a 4.r. povinný, účast ostatních žáků závisí na pochopení a podpoře rodičů, které se doposud těšíme. Ve školním roce 2013/2014 výcvik absolvovali všichni žáci. Škola pořádá různé kulturní a sportovní akce, výlety, exkurze a další projekty, které souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Pro žáky organizuje kroužky sportovní, dramatický, hru na kytaru a na flétnu. Škola pravidelně přispívá do Jamenského zpravodaje a podílí se na životě celé obce. Snažíme se o charitativní činnost přispíváme na školní vzdělání indického chlapce, podporujeme výcvik koní pro hypoterapii Fond Chrpa a fond Sidus dětská onkologie. Charakteristika školy: individuální přístup k dětem pěkně upravené prostory školy klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem častý kontakt s rodiči zajištění celodenního pitného režimu přístup na internet ve třídách i ve školní družině 5

6 prevence proti drogám a šikanování návštěvy divadla, knihovny, muzeí účast na sportovních soutěžích zapojení školy do projektu Recyklohraní charitativní akce Chrpa, Sidus adopce na dálku sponzorování indického chlapce menší počty žáků ve třídách vše pod jednou střechou předškolní vzdělávání v MŠ, základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ zapojení do projektu Školní mléko a,,ovoce do škol 2.2 Koncepce školy nabídka základního vzdělání pro žáky 1.-5.r. nabídka zájmových činností pracovat na příznivém klima školy zajistit ve výchově i výuce individuální přístup k žákům vytvořit podmínky pro rozvoj výstupních klíčových kompetencí a dovedností stanovených RVP pro ZV ( hledat potřebné informace, najít řešení a řešit problém, rozhodovat se a nést za své rozhodnutí odpovědnost ) posílit roli žáka ve vzdělávacím procesu posilování vnitřní motivace, činnostní učení, nabídka různých učebních stylů rozvíjet schopnost spolupráce žáků, jejich sebehodnocení zabezpečovat přípravu dětí pro život rozvoj kritického myšlení, emoční inteligence žáků, čtenářské gramotnosti a finanční gramotnosti odpovídající dané věkové kategorii rozvíjet efektivní komunikaci žáků, zaměstnanců, pěstovat dobré mezilidské vztahy podporovat etické a estetické cítění žáků prezentovat výsledky činnosti žáků na veřejnosti zvyšovat tělesnou zdatnost žáků více pracovat s ekologickou tématikou podporovat spolupráci s MŠ, rodiči žáků zajistit účast pedagogů na DVPP dle potřeb samotných pedagogů i na základě hospitační činnosti 2.3 Učební plán 1.-5.ročník Celkem povinně hodin oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk Český jazyk a jazyková 50 komunikace Anglický jazyk Matematika a její 25 Matematika aplikace Informační a komunikační 1 Informatika technologie Prvouka

7 Člověk 15 a jeho svět Člověk a jeho svět Umění Hudební výchova a kultura 12 Výtvarná výchova Člověk 10 Tělesná výchova a zdraví Člověk 5 Pracovní činnosti a svět práce volitelné Disponibilní časová dotace Nepovinné předměty a zájmové útvary Nepovinné předměty: Náboženství vyučoval pan farář Pavel Pokorný Zájmové útvary: Sportovní kroužek vedla Dana Černohousová Dramatický kroužek Evženie Malá, Pavla Pawerová Hra na kytaru Lenka Faltusová Hra na flétnu Dana Černohousová 3. Pracovníci školy Ve školním roce došlo k několika změnám. Od ledna 2014 požádala o zkrácení úvazku pí uč. Lenka Faltusová, část jejího úvazku převzala pí uč. Jana Šmídová z Jablonného nad Orlicí. Od května 2014 byla Lenka Faltusová v pracovní neschopnosti a Jana Šmídová převzala i zbytek jejího úvazku. 3.1Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy úvazky Pracovníků celkem 8 7,79 Pedagogové ZŠ 3 2,54 Pedagogové MŠ 2 2 Vychovatelé ŠD 1 0,75 Provozní zaměstnanci 3 2,5 7

8 Ředitelka školy Učitelka ZŠ Učitelka ZŠ Vychovatelka ŠD Vedoucí učitelka MŠ Učitelka MŠ Vedoucí ŠJ Uklízečka Kuchařka Účetní školy Mgr. Marie Rubešová Mgr. Lenka Faltusová Mgr. Jana Šmídová Dana Černohousová Lenka Moravcová, DiS. Lenka Černohousová, DiS. Zdenka Faltusová Zdenka Faltusová Eliška Moravcová Jarmila Kvapilová 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek Aprobace pracovníci vzdělání 1 Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.stupeň 2 Učitelka ZŠ 1,0/0,5 VŠ Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a speciálních škol 3 Učitelka ZŠ 0,5/1,0 VŠ Učitelství pro 2.stupeň 4 Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika 5 Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika 6 Vychovatelka ŠD 0,75 Celoživotní vzdělávání Rozšiřující studium spec. pedagogiky Pedagogičtí pracovníci podle věkového složení Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Nepedagogičtí pracovníci Pedagogičtí Stupeň vzdělání Funkce Úvazek. pracovníci 1 Vedoucí ŠJ 0,4 SOU 2 uklízečka 0,9 SOU 3 kuchařka 1,0 SOU 4 účetní 0,2 SŠ 8

9 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje k zápisu do 1.ročníku Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2014 /2015 se konal 6.února 2014 a bylo zapsáno 5 dětí, z toho byl požadován jeden odklad povinné školní docházky. Do 1.r. ve šk. roce 14/15 nastoupily 4 děti: Marie Vacková Anežka Hejná Jindřich Kosek Kryštof Kosek Přijímací řízení na střední školy Na 8leté gymnázium se v letošním roce nikdo nehlásil. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 5.1Přehled o výsledcích vzdělávání ročník počet prospělo Prospělo neprospělo s vyzn Průměry jednotlivých ročníků ročník průměr ročníku 1. 1, , , , , Zameškané hodiny 9

10 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny celkem Průměr na žáka/rok ročník oml./neoml. 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí /0 60/ /5 74,9/0, /11 42,6/1, /0 96,6/ /0 40,25/0 Za rok žáci zameškali hodin, které byly omluvené a 16 neomluvených hodin. Průměrná roční absence na 1 žáka byla 67,64 hodin. 5.3 Údaje o chování žáků Všichni žáci byli hodnoceni známkou jedna. Během školního roku bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele a jedna pochvala. Pedagogicko-psychologická poradna V PPP byl vyšetřen jeden žák, jeden žák absolvoval kontrolní vyšetření. Testování žáků V tomto školním roce jsme se neúčastnili žádného testování. 6. Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný Minimální preventivní program a program proti šikaně. Na žáky se snaží působit v rámci jednotlivých učebních předmětů prostřednictvím vhodně zvolených metod a forem práce a také organizováním různých sportovních a kulturních aktivit Tím se snaží ovlivňovat jejich osobnostní rozvoj a sociální chování. Organizace prevence Minimální preventivní program Škola má zpracovaný Volnočasové aktivity Kroužky, akce školy, výlety, činnost ŠD Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patol. jevů Včasné zachycení ohrožených dětí Třídní učitelé, vychovatelka Schránka důvěry, rozhovory, pohovory Odborná literatura pro pedagogy Odborné brožury a letáky 10

11 Zajištění poradenství Školní řád PPP Ústí nad Orlicí Zachycuje řešení i postih některých jevů 7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů ZŠ bylo ve školním roce 2013/2014 zaměřeno na profesní a odborný růst jednotlivých učitelů. Marie Rubešová Školská legislativa Lenka Faltusová Motivační hry pro rozvoj čtenářství Dana Černohousová Vánoční čarování Pohybové a psychomotorické hry Lenka Moravcová Lenka Hebrová Zdenka Faltusová Hrátky se zvířátky Rozvoj čtenářské gramotnosti Dětský výtvarný projev Komunikace a řešení problémů Respektovat a být respektován cyklus seminářů Stravování a ŠJ 7. Školní družina Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, která je otevřena ráno od 6,30 7,30 hodin a odpoledne od 11,35 15,15 hodin. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu a nabízí žákům nejrůznější aktivity. V rámci družiny funguje sportovní kroužek, ve kterém se žáci připravují na různé sportovní soutěže a hrají fotbal, florbal, vybíjenou a jiné míčové hry. Čtvrtky jsou věnovány zpívání s kytarami. Ve družině probíhá také výuka hry na flétnu. Pravidelně vyrábějí pro pálení čarodějnic čarodějnici pro hranici. Vyrábí si zeleninové a ovocné saláty, které pak s chutí sní. Soutěží ve společenských hrách a vyrábí nejrůznější věci z papíru, vyšívají, tkají, Připravují drobná vystoupení pro vítání občánků. Akce školní družiny: Výroba čarodějnice Pravidelné muzicírování Pouštění draků Družinové Vánoce Výpravy do lesa Rozlučková diskotéka se soutěžemi 11

12 8. Spolupráce školy a její prezentace na veřejnosti Škola má vlastní internetové stránky, které slouží rodičům jako zdroj informací, ale i široké veřejnosti k informovanosti o životě naší malotřídní školy. Výtvarné práce žáků jsou vystavovány na veřejné nástěnce v blízkosti obecního úřadu. Škola pravidelně přispívá do Jamenského zpravodaje, ve kterém zveřejňuje slohové práce svých žáků, výtvarné práce a fotografie z akcí školy. Žáci vystupují s různými programy při vítání nových občánků, na setkáních seniorů, hrají divadelní představení pro rodiče a širokou veřejnost. Při sportovních soutěžích na okresní, krajské i republikové úrovni reprezentují školu i obec Jamné nad Orlicí. 8.1 Spolupráce s organizacemi 1. Mateřská škola Jamné nad Orlicí S učitelkami i dětmi MŠ se potkáváme denně v prostorách školy. S učitelkami dle potřeby řešíme vzniklé problémy a setkáváme se na společných neformálních sezeních. Školáci občas navštěvují své kamarády z MŠ, děti z MŠ chodí do hodin prvňáčků. Školáci připravují pro malé kamarády divadelní představení.společně navštěvujeme některá kulturní představení a jezdíme na plavecký výcvik. 2. Základní školy Malotřídní školy se několikrát do roka scházejí na přátelských posezeních, na kterých řeší aktuální problémy. Některé školy připravují pro ostatní školy společné akce. Jamné nad Orlicí čtyřboj Mistrovice fotbal Bystřec atletika v Borku Těchonín běžecké závody 3. Místní knihovna Tradiční akcí je pasování žáků 2.ročníku na čtenáře, které v podzimním období pí knihovnice organizuje. Na základě dohody navštěvuje školní družina knihovnu, kdy si žáci mohou vypůjčit různé knihy a časopisy nebo pouze nahlédnout do knížek. 4. ZUŠ Účastníme se akcí, které ZUŠ pořádá v době Vánoc, vystoupení tanečního oboru V rytmu tance a výstavy výtvarného oboru v informačním centru. 5. Spolupráce s obcí Škola řeší se starostou obce údržbu a opravy v budově školy, jíž je obec vlastníkem. Rozpočet školy je s námi konzultován. Ředitelka školy se nepravidelně účastní veřejných schůzí zastupitelstva obce. Podílíme se na vydávání Jamenského zpravodaje. Zajišťujeme vystoupení žáků při vítání občánků nebo na setkání seniorů. 6. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou informování o dění ve škole prostřednictvím záznamníku žáka, dále na www stránkách a v Jamenském zpravodaji, o prospěchu a chování prostřednictvím žákovské knížky. Na začátku roku proběhla společná schůzka rodičů, na které byli informováni o akcích a plánech ve školním roce. Průběžně jsou rodiče informování krátkými zprávami v záznamníku žáka. Dvakrát ročně jsou pořádány informační schůzky. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě obou stran. 7. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola úzce spolupracuje s TJ Sokol Jamné při účastích na soutěžích a organizování akcí pro děti. Myslivecké sdružení připravuje den na Kozlovce, který je zaměřen na poznávání práce myslivců a seznámí žáky se životem lesní zvěře v naší oblasti. 12

13 8. PPP Spolupracujeme s pracovníky poradny při vyšetření našich žáků. Využíváme některých programů, které PPP nabízí programy zaměřené na spolupráci a šikanu. 8.2 Škola je zapojena do několika charitativních programů. 1. Adopce na dálku finančním příspěvkem 6 000,- Kč umožňujeme školní vzdělání indickému chlapci Nikeshovi 2. Sdružení Chrpa zakoupením reklamních předmětů přispíváme na výcvik koní pro hipoterapii 3. Fond Sidus zakoupením reklamních předmětů přispíváme na vybavení dětských onkologií 8.3 Další aktivity Škola je účastníkem ekologického projektu Recyklohraní plní některé úkoly, žáci sbírají baterie a shromažďují je v nádobách k tomu určených, shromažďují drobná elektr. zařízení do červeného kontejneru ve škole. Za získané body si mohou nakoupit různé zboží. 9. Akce ve školním roce 2013/2014 Září: Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 Exkurze v novém kravíně Jamenské a.s. Schůzka pro rodiče Dožínky na zámku v Pardubicích Říjen: Vystoupení kouzelníka ve škole Setkání učitelek v ZŠ Mistrovice Listopad: Dvě hodiny her Pasování žáků 2.r. na čtenáře Informační den pro rodiče Výchovný koncert Prosinec: Vánoční vystoupení ZUŠ Jablonné n.o. - Mikuláš, anděl a čert Výroba dárků pro seniory Pirátská pohádka divadlo Pernštejni Školní besídka s vánoční výpravou ke krmelci Leden: Vysvědčení za I.pololetí Projektový den o Mongolsku Únor: Zápis do 1.r. Poznáváme život exotických papoušků 13

14 Zimní čtyřboj v Letohradě Březen: Zimní čtyřboj v Pardubicích Program na vítání občánků Oslava Dne učitelů šipkovaná s páťáky Oslava Dne učitelů s bývalými zaměstnanci školy Duben: Divadlo O statečném vojáčkovi Sběr pomerančové kůry Plavecký výcvik Květen: Plavecký výcvik Co všechno umím se stavebnicí Tvoření s pí Třískovou Atletické závody v Ústí nad Orlicí Kopaná v Mistrovicích Jak třídit odpady Vých. koncert Šel tudy, měl dudy Jamenský čtyřboj Červen: Plavecký výcvik V rytmu mládí,,3 v 1,, - Den dětí, otců a matek Atletika v Borku Celodenní výlet na Boudu poznáváme přírodu Lesy ČR Branné aktivity a nácvik opuštění budovy Rozloučení s žáky 5.r. a jejich rodiči na bowlingu Vysvědčení za II.pololetí 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ze strany ČŠI žádná kontrola. 11.Provedené revize a kontroly Tělocvičné nářadí firma Kořízek Hřiště MŠ firma Kořízek Revize elektrického zařízení Prudil Jaroslav Prověrka BOZP Michalec Ilja 14

15 12. Základní údaje o hospodaření školy Financování školy je zajišťováno ze tří zdrojů. Hlavním zdrojem jsou dotace z MŠMT, kterými jsou kryty především mzdové náklady a částečně i učební pomůcky. Dále dotace zřizovatele a vlastní zdroje, které jsou tvořeny především úplatou za MŠ a ŠD. 15

16 Charakteristika nákladů Členění nákladů PO za rok 2013 Náklady celkem v Kč % Zdroje v Kč Učební pomůcky, výukový materiál, služby zřizovatel, vlastní UZ UZ33123 a akce související s výukou ,86 4, , , ,00 Zaměstnanci - mzdové náklady, zpracování mezd, bezpečnost práce ,16 81, , , ,00 ŠJ - potraviny, materiál, služby ,63 7, ,63 0,00 0,00 Majetek-pořízení, údržba, služby ,60 3, , ,74 0,00 Energie-voda, plyn, elektřina ,00 3, ,00 0,00 0,00 Telefon, net, poštovné, pojištění, bankovní poplatky ,06 1, ,06 0,00 0,00 SOUČTY ,31 100, , , ,00 16

17 Členění výnosů PO 2013 Charakteristika výnosu Výnosy v Kč Dotace zřizovatele ,00 Dotace UZ ,00 Dotace UZ ,00 Vlastní výnosy ,02 SOUČTY ,02 17

18 VÝNOSY 2013 SU + AU Obsah účtu Kč vl. + zřizov. KÚ, MŠMT výběr stravného ve ŠJ , , příspěvek na stravné z FKSP , , úplata za MŠ , , úplata za ŠD , , nahodilý pronájem ( třída- angličtina) 480,00 480, výběry od dětí na školní akce 8 385, , příjem za školní mléko 4 695, , kladný úrok z bankovního účtu 50,02 50, dotace zřizovatele ,00 000,00 dotace KÚ - UZ , ,00 spotřebovaná dotace MŠMT - UZ , ,00 SOUČET , , ,00 18

19 NÁKLADY 2013 SU + AU Obsah účtu Kč vl. + zřizov. UZ UZ učební pomůcky , , , školní materiál ( tonery, kancelářský, ppírenský, výtvarný) , , nákup Sw ( i výukového, mimo ŠJ) 7 547, , čistící prostředky+ další úklidový materiál , , materiál pro ŠJ ( kuchyňské potřeby, purex, sáčky,prášek) 7 074, , spotřebované potraviny ve ŠJ , , materiál na akce pro děti 3 814, , materiál na opravy a údržby 2 778, , ostatní materiál ( občerstvení, zemina, almanachy 7882,83)) 3 084, , pracovní pomůcky 4 097, , spotřebované školní mléko 4 695, , kancelářský materiál-vedení školy 1 303, , ostatní materiál jinde nezařazený 722,00 722, vodné 6 038, , elektrika , , plyn 1 320, , údržby a opravy majetku bez ŠJ 0,00 0, údržby a opravy majetku ve ŠJ 3 141, , cestovné pracovníků ŠJ 78,00 78, cestovné pracovníků MŠ a ZŠ 3 417, , vzdělávání školských pracovníků , , , ,00 19

20 různé služby ( repase židlí, zab.technika, instalace rozvodů..) 5 270, , zpracování mezd , , popl.bance za vedení BÚ + služby Bank-klient , , poštovné 886,00 886, telefon + net , , služby-akce pro děti ( vstupenky, loučení s páťáky) , , služby PC , , revize, servisy , , plavecký výcvik + doprava na něj , , preventivní lékařské prohlídky pracovníků 700,00 700, služby pro ŠJ 3 122, , bezpečnost práce 5 758, , ostatní jinde nezařazení služby ( tel.seznam ÉTER) 1 050, , služby k výuce a vedení školy , ,00 0, , XX hrubé mzdy MŠ pedagogičtí ,00 0, , , zdravotní pojištění - zaměstnavatel ,00 0, , , sociální pojištění - zaměstnavatel ,00 0, , , zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance 8 752, , tvorba FKSP 1% z hrubých mezd ,00 0, ,00 52, komerční pojištění , , nákup majetku v hodnotě od 2000 do 30999,-Kč , , ,74 SOUČET , , , ,00 Zprávu o hospodaření zpracovala: Jarmila Kvapilová 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 1 VÝROČNÍ

Více