Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí Jamné nad Orlicí 207, IČO: tel: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena pedagogickou radou: Zpráva schválena školskou radou:

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Materiálně technické podmínky 1.5 Školská rada 2. Přehled oborů vzdělání 3. Pracovníci školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Pedagogičtí pracovníci 3.3 Nepedagogičtí pracovníci 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Chování žáků 5.3 Údaje o zameškaných hodinách 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Školní družina 9. Spolupráce 9.1 Spolupráce s organizacemi 9.2 Charita 9.3 Další aktivity 10. Akce školy 2

3 11.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 12.Provedené revize 13.Základní údaje o hospodaření školy 1.Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole název školy Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí adresa školy Jamné nad Orlicí 207 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Marie Rubešová kontakt tel.: www:skolajamne.cz 1.2 Základní údaje o zřizovateli název zřizovatele Obec Jamné nad Orlicí adresa zřizovatele Jamné nad Orlicí 280 kontakt tel.: Součásti školy Součásti školy kapacita Mateřská škola 24 Základní škola 50 Školní družina 25 Školní jídelna 61 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna x 59 x x 3

4 Počty žáků ve třídách ZŠ Počet žáků Počet dívek celkem Materiálně - technické podmínky školy Učebny a herny Sportovní zařízení ( škola využívá zařízení obce) Školní pozemek Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím Vybavení školy audiovizuální technikou Vybavení žáků učebnicemi 2 kmenové učebny 1 oddělení školní družiny velká tělocvična hřiště školní zahrada s relaxačním koutem výškově nastavitelný nábytek standardní 1 interaktivní tabule 9 počítačů pro žáky ( I.tř. 2, II.tř.-2, ŠD-5) 1digitální fotoaparát 2 televize 2 kopírky 2 tiskárny 1 skener standardní 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Zástupce obce Anna Filipová Zástupce rodičů Soňa Poláčková Předsedkyně školské rady Mgr. Lenka Faltusová Kontakt: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s 33 až 35 zákona 4

5 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 25 dětí IZO: Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 50 žáků IZO: Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 25 žáků IZO: Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 61 stravovaných IZO: Charakteristika základní školy Základní škola je tvořena 1.stupněm, jedná se o školu malotřídní, výuka probíhá ve dvou kmenových učebnách ve spoji. Vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání,,moje škola. Od 2.ročníku se ve škole vyučuje anglickému jazyku. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, který je pro žáky 3.a 4.r. povinný, účast ostatních žáků závisí na pochopení a podpoře rodičů, které se doposud těšíme. Ve školním roce 2013/2014 výcvik absolvovali všichni žáci. Škola pořádá různé kulturní a sportovní akce, výlety, exkurze a další projekty, které souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Pro žáky organizuje kroužky sportovní, dramatický, hru na kytaru a na flétnu. Škola pravidelně přispívá do Jamenského zpravodaje a podílí se na životě celé obce. Snažíme se o charitativní činnost přispíváme na školní vzdělání indického chlapce, podporujeme výcvik koní pro hypoterapii Fond Chrpa a fond Sidus dětská onkologie. Charakteristika školy: individuální přístup k dětem pěkně upravené prostory školy klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem častý kontakt s rodiči zajištění celodenního pitného režimu přístup na internet ve třídách i ve školní družině 5

6 prevence proti drogám a šikanování návštěvy divadla, knihovny, muzeí účast na sportovních soutěžích zapojení školy do projektu Recyklohraní charitativní akce Chrpa, Sidus adopce na dálku sponzorování indického chlapce menší počty žáků ve třídách vše pod jednou střechou předškolní vzdělávání v MŠ, základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ zapojení do projektu Školní mléko a,,ovoce do škol 2.2 Koncepce školy nabídka základního vzdělání pro žáky 1.-5.r. nabídka zájmových činností pracovat na příznivém klima školy zajistit ve výchově i výuce individuální přístup k žákům vytvořit podmínky pro rozvoj výstupních klíčových kompetencí a dovedností stanovených RVP pro ZV ( hledat potřebné informace, najít řešení a řešit problém, rozhodovat se a nést za své rozhodnutí odpovědnost ) posílit roli žáka ve vzdělávacím procesu posilování vnitřní motivace, činnostní učení, nabídka různých učebních stylů rozvíjet schopnost spolupráce žáků, jejich sebehodnocení zabezpečovat přípravu dětí pro život rozvoj kritického myšlení, emoční inteligence žáků, čtenářské gramotnosti a finanční gramotnosti odpovídající dané věkové kategorii rozvíjet efektivní komunikaci žáků, zaměstnanců, pěstovat dobré mezilidské vztahy podporovat etické a estetické cítění žáků prezentovat výsledky činnosti žáků na veřejnosti zvyšovat tělesnou zdatnost žáků více pracovat s ekologickou tématikou podporovat spolupráci s MŠ, rodiči žáků zajistit účast pedagogů na DVPP dle potřeb samotných pedagogů i na základě hospitační činnosti 2.3 Učební plán 1.-5.ročník Celkem povinně hodin oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk Český jazyk a jazyková 50 komunikace Anglický jazyk Matematika a její 25 Matematika aplikace Informační a komunikační 1 Informatika technologie Prvouka

7 Člověk 15 a jeho svět Člověk a jeho svět Umění Hudební výchova a kultura 12 Výtvarná výchova Člověk 10 Tělesná výchova a zdraví Člověk 5 Pracovní činnosti a svět práce volitelné Disponibilní časová dotace Nepovinné předměty a zájmové útvary Nepovinné předměty: Náboženství vyučoval pan farář Pavel Pokorný Zájmové útvary: Sportovní kroužek vedla Dana Černohousová Dramatický kroužek Evženie Malá, Pavla Pawerová Hra na kytaru Lenka Faltusová Hra na flétnu Dana Černohousová 3. Pracovníci školy Ve školním roce došlo k několika změnám. Od ledna 2014 požádala o zkrácení úvazku pí uč. Lenka Faltusová, část jejího úvazku převzala pí uč. Jana Šmídová z Jablonného nad Orlicí. Od května 2014 byla Lenka Faltusová v pracovní neschopnosti a Jana Šmídová převzala i zbytek jejího úvazku. 3.1Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy úvazky Pracovníků celkem 8 7,79 Pedagogové ZŠ 3 2,54 Pedagogové MŠ 2 2 Vychovatelé ŠD 1 0,75 Provozní zaměstnanci 3 2,5 7

8 Ředitelka školy Učitelka ZŠ Učitelka ZŠ Vychovatelka ŠD Vedoucí učitelka MŠ Učitelka MŠ Vedoucí ŠJ Uklízečka Kuchařka Účetní školy Mgr. Marie Rubešová Mgr. Lenka Faltusová Mgr. Jana Šmídová Dana Černohousová Lenka Moravcová, DiS. Lenka Černohousová, DiS. Zdenka Faltusová Zdenka Faltusová Eliška Moravcová Jarmila Kvapilová 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek Aprobace pracovníci vzdělání 1 Učitelka ZŠ 1,0 VŠ Učitelství pro 1.stupeň 2 Učitelka ZŠ 1,0/0,5 VŠ Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a speciálních škol 3 Učitelka ZŠ 0,5/1,0 VŠ Učitelství pro 2.stupeň 4 Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika 5 Učitelka MŠ 1,0 vyšší odborné Předškolní pedagogika 6 Vychovatelka ŠD 0,75 Celoživotní vzdělávání Rozšiřující studium spec. pedagogiky Pedagogičtí pracovníci podle věkového složení Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Nepedagogičtí pracovníci Pedagogičtí Stupeň vzdělání Funkce Úvazek. pracovníci 1 Vedoucí ŠJ 0,4 SOU 2 uklízečka 0,9 SOU 3 kuchařka 1,0 SOU 4 účetní 0,2 SŠ 8

9 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje k zápisu do 1.ročníku Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2014 /2015 se konal 6.února 2014 a bylo zapsáno 5 dětí, z toho byl požadován jeden odklad povinné školní docházky. Do 1.r. ve šk. roce 14/15 nastoupily 4 děti: Marie Vacková Anežka Hejná Jindřich Kosek Kryštof Kosek Přijímací řízení na střední školy Na 8leté gymnázium se v letošním roce nikdo nehlásil. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 5.1Přehled o výsledcích vzdělávání ročník počet prospělo Prospělo neprospělo s vyzn Průměry jednotlivých ročníků ročník průměr ročníku 1. 1, , , , , Zameškané hodiny 9

10 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny celkem Průměr na žáka/rok ročník oml./neoml. 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí /0 60/ /5 74,9/0, /11 42,6/1, /0 96,6/ /0 40,25/0 Za rok žáci zameškali hodin, které byly omluvené a 16 neomluvených hodin. Průměrná roční absence na 1 žáka byla 67,64 hodin. 5.3 Údaje o chování žáků Všichni žáci byli hodnoceni známkou jedna. Během školního roku bylo uděleno jedno napomenutí třídního učitele a jedna pochvala. Pedagogicko-psychologická poradna V PPP byl vyšetřen jeden žák, jeden žák absolvoval kontrolní vyšetření. Testování žáků V tomto školním roce jsme se neúčastnili žádného testování. 6. Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný Minimální preventivní program a program proti šikaně. Na žáky se snaží působit v rámci jednotlivých učebních předmětů prostřednictvím vhodně zvolených metod a forem práce a také organizováním různých sportovních a kulturních aktivit Tím se snaží ovlivňovat jejich osobnostní rozvoj a sociální chování. Organizace prevence Minimální preventivní program Škola má zpracovaný Volnočasové aktivity Kroužky, akce školy, výlety, činnost ŠD Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patol. jevů Včasné zachycení ohrožených dětí Třídní učitelé, vychovatelka Schránka důvěry, rozhovory, pohovory Odborná literatura pro pedagogy Odborné brožury a letáky 10

11 Zajištění poradenství Školní řád PPP Ústí nad Orlicí Zachycuje řešení i postih některých jevů 7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů ZŠ bylo ve školním roce 2013/2014 zaměřeno na profesní a odborný růst jednotlivých učitelů. Marie Rubešová Školská legislativa Lenka Faltusová Motivační hry pro rozvoj čtenářství Dana Černohousová Vánoční čarování Pohybové a psychomotorické hry Lenka Moravcová Lenka Hebrová Zdenka Faltusová Hrátky se zvířátky Rozvoj čtenářské gramotnosti Dětský výtvarný projev Komunikace a řešení problémů Respektovat a být respektován cyklus seminářů Stravování a ŠJ 7. Školní družina Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, která je otevřena ráno od 6,30 7,30 hodin a odpoledne od 11,35 15,15 hodin. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu a nabízí žákům nejrůznější aktivity. V rámci družiny funguje sportovní kroužek, ve kterém se žáci připravují na různé sportovní soutěže a hrají fotbal, florbal, vybíjenou a jiné míčové hry. Čtvrtky jsou věnovány zpívání s kytarami. Ve družině probíhá také výuka hry na flétnu. Pravidelně vyrábějí pro pálení čarodějnic čarodějnici pro hranici. Vyrábí si zeleninové a ovocné saláty, které pak s chutí sní. Soutěží ve společenských hrách a vyrábí nejrůznější věci z papíru, vyšívají, tkají, Připravují drobná vystoupení pro vítání občánků. Akce školní družiny: Výroba čarodějnice Pravidelné muzicírování Pouštění draků Družinové Vánoce Výpravy do lesa Rozlučková diskotéka se soutěžemi 11

12 8. Spolupráce školy a její prezentace na veřejnosti Škola má vlastní internetové stránky, které slouží rodičům jako zdroj informací, ale i široké veřejnosti k informovanosti o životě naší malotřídní školy. Výtvarné práce žáků jsou vystavovány na veřejné nástěnce v blízkosti obecního úřadu. Škola pravidelně přispívá do Jamenského zpravodaje, ve kterém zveřejňuje slohové práce svých žáků, výtvarné práce a fotografie z akcí školy. Žáci vystupují s různými programy při vítání nových občánků, na setkáních seniorů, hrají divadelní představení pro rodiče a širokou veřejnost. Při sportovních soutěžích na okresní, krajské i republikové úrovni reprezentují školu i obec Jamné nad Orlicí. 8.1 Spolupráce s organizacemi 1. Mateřská škola Jamné nad Orlicí S učitelkami i dětmi MŠ se potkáváme denně v prostorách školy. S učitelkami dle potřeby řešíme vzniklé problémy a setkáváme se na společných neformálních sezeních. Školáci občas navštěvují své kamarády z MŠ, děti z MŠ chodí do hodin prvňáčků. Školáci připravují pro malé kamarády divadelní představení.společně navštěvujeme některá kulturní představení a jezdíme na plavecký výcvik. 2. Základní školy Malotřídní školy se několikrát do roka scházejí na přátelských posezeních, na kterých řeší aktuální problémy. Některé školy připravují pro ostatní školy společné akce. Jamné nad Orlicí čtyřboj Mistrovice fotbal Bystřec atletika v Borku Těchonín běžecké závody 3. Místní knihovna Tradiční akcí je pasování žáků 2.ročníku na čtenáře, které v podzimním období pí knihovnice organizuje. Na základě dohody navštěvuje školní družina knihovnu, kdy si žáci mohou vypůjčit různé knihy a časopisy nebo pouze nahlédnout do knížek. 4. ZUŠ Účastníme se akcí, které ZUŠ pořádá v době Vánoc, vystoupení tanečního oboru V rytmu tance a výstavy výtvarného oboru v informačním centru. 5. Spolupráce s obcí Škola řeší se starostou obce údržbu a opravy v budově školy, jíž je obec vlastníkem. Rozpočet školy je s námi konzultován. Ředitelka školy se nepravidelně účastní veřejných schůzí zastupitelstva obce. Podílíme se na vydávání Jamenského zpravodaje. Zajišťujeme vystoupení žáků při vítání občánků nebo na setkání seniorů. 6. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou informování o dění ve škole prostřednictvím záznamníku žáka, dále na www stránkách a v Jamenském zpravodaji, o prospěchu a chování prostřednictvím žákovské knížky. Na začátku roku proběhla společná schůzka rodičů, na které byli informováni o akcích a plánech ve školním roce. Průběžně jsou rodiče informování krátkými zprávami v záznamníku žáka. Dvakrát ročně jsou pořádány informační schůzky. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě obou stran. 7. Spolupráce s dalšími organizacemi Škola úzce spolupracuje s TJ Sokol Jamné při účastích na soutěžích a organizování akcí pro děti. Myslivecké sdružení připravuje den na Kozlovce, který je zaměřen na poznávání práce myslivců a seznámí žáky se životem lesní zvěře v naší oblasti. 12

13 8. PPP Spolupracujeme s pracovníky poradny při vyšetření našich žáků. Využíváme některých programů, které PPP nabízí programy zaměřené na spolupráci a šikanu. 8.2 Škola je zapojena do několika charitativních programů. 1. Adopce na dálku finančním příspěvkem 6 000,- Kč umožňujeme školní vzdělání indickému chlapci Nikeshovi 2. Sdružení Chrpa zakoupením reklamních předmětů přispíváme na výcvik koní pro hipoterapii 3. Fond Sidus zakoupením reklamních předmětů přispíváme na vybavení dětských onkologií 8.3 Další aktivity Škola je účastníkem ekologického projektu Recyklohraní plní některé úkoly, žáci sbírají baterie a shromažďují je v nádobách k tomu určených, shromažďují drobná elektr. zařízení do červeného kontejneru ve škole. Za získané body si mohou nakoupit různé zboží. 9. Akce ve školním roce 2013/2014 Září: Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 Exkurze v novém kravíně Jamenské a.s. Schůzka pro rodiče Dožínky na zámku v Pardubicích Říjen: Vystoupení kouzelníka ve škole Setkání učitelek v ZŠ Mistrovice Listopad: Dvě hodiny her Pasování žáků 2.r. na čtenáře Informační den pro rodiče Výchovný koncert Prosinec: Vánoční vystoupení ZUŠ Jablonné n.o. - Mikuláš, anděl a čert Výroba dárků pro seniory Pirátská pohádka divadlo Pernštejni Školní besídka s vánoční výpravou ke krmelci Leden: Vysvědčení za I.pololetí Projektový den o Mongolsku Únor: Zápis do 1.r. Poznáváme život exotických papoušků 13

14 Zimní čtyřboj v Letohradě Březen: Zimní čtyřboj v Pardubicích Program na vítání občánků Oslava Dne učitelů šipkovaná s páťáky Oslava Dne učitelů s bývalými zaměstnanci školy Duben: Divadlo O statečném vojáčkovi Sběr pomerančové kůry Plavecký výcvik Květen: Plavecký výcvik Co všechno umím se stavebnicí Tvoření s pí Třískovou Atletické závody v Ústí nad Orlicí Kopaná v Mistrovicích Jak třídit odpady Vých. koncert Šel tudy, měl dudy Jamenský čtyřboj Červen: Plavecký výcvik V rytmu mládí,,3 v 1,, - Den dětí, otců a matek Atletika v Borku Celodenní výlet na Boudu poznáváme přírodu Lesy ČR Branné aktivity a nácvik opuštění budovy Rozloučení s žáky 5.r. a jejich rodiči na bowlingu Vysvědčení za II.pololetí 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ze strany ČŠI žádná kontrola. 11.Provedené revize a kontroly Tělocvičné nářadí firma Kořízek Hřiště MŠ firma Kořízek Revize elektrického zařízení Prudil Jaroslav Prověrka BOZP Michalec Ilja 14

15 12. Základní údaje o hospodaření školy Financování školy je zajišťováno ze tří zdrojů. Hlavním zdrojem jsou dotace z MŠMT, kterými jsou kryty především mzdové náklady a částečně i učební pomůcky. Dále dotace zřizovatele a vlastní zdroje, které jsou tvořeny především úplatou za MŠ a ŠD. 15

16 Charakteristika nákladů Členění nákladů PO za rok 2013 Náklady celkem v Kč % Zdroje v Kč Učební pomůcky, výukový materiál, služby zřizovatel, vlastní UZ UZ33123 a akce související s výukou ,86 4, , , ,00 Zaměstnanci - mzdové náklady, zpracování mezd, bezpečnost práce ,16 81, , , ,00 ŠJ - potraviny, materiál, služby ,63 7, ,63 0,00 0,00 Majetek-pořízení, údržba, služby ,60 3, , ,74 0,00 Energie-voda, plyn, elektřina ,00 3, ,00 0,00 0,00 Telefon, net, poštovné, pojištění, bankovní poplatky ,06 1, ,06 0,00 0,00 SOUČTY ,31 100, , , ,00 16

17 Členění výnosů PO 2013 Charakteristika výnosu Výnosy v Kč Dotace zřizovatele ,00 Dotace UZ ,00 Dotace UZ ,00 Vlastní výnosy ,02 SOUČTY ,02 17

18 VÝNOSY 2013 SU + AU Obsah účtu Kč vl. + zřizov. KÚ, MŠMT výběr stravného ve ŠJ , , příspěvek na stravné z FKSP , , úplata za MŠ , , úplata za ŠD , , nahodilý pronájem ( třída- angličtina) 480,00 480, výběry od dětí na školní akce 8 385, , příjem za školní mléko 4 695, , kladný úrok z bankovního účtu 50,02 50, dotace zřizovatele ,00 000,00 dotace KÚ - UZ , ,00 spotřebovaná dotace MŠMT - UZ , ,00 SOUČET , , ,00 18

19 NÁKLADY 2013 SU + AU Obsah účtu Kč vl. + zřizov. UZ UZ učební pomůcky , , , školní materiál ( tonery, kancelářský, ppírenský, výtvarný) , , nákup Sw ( i výukového, mimo ŠJ) 7 547, , čistící prostředky+ další úklidový materiál , , materiál pro ŠJ ( kuchyňské potřeby, purex, sáčky,prášek) 7 074, , spotřebované potraviny ve ŠJ , , materiál na akce pro děti 3 814, , materiál na opravy a údržby 2 778, , ostatní materiál ( občerstvení, zemina, almanachy 7882,83)) 3 084, , pracovní pomůcky 4 097, , spotřebované školní mléko 4 695, , kancelářský materiál-vedení školy 1 303, , ostatní materiál jinde nezařazený 722,00 722, vodné 6 038, , elektrika , , plyn 1 320, , údržby a opravy majetku bez ŠJ 0,00 0, údržby a opravy majetku ve ŠJ 3 141, , cestovné pracovníků ŠJ 78,00 78, cestovné pracovníků MŠ a ZŠ 3 417, , vzdělávání školských pracovníků , , , ,00 19

20 různé služby ( repase židlí, zab.technika, instalace rozvodů..) 5 270, , zpracování mezd , , popl.bance za vedení BÚ + služby Bank-klient , , poštovné 886,00 886, telefon + net , , služby-akce pro děti ( vstupenky, loučení s páťáky) , , služby PC , , revize, servisy , , plavecký výcvik + doprava na něj , , preventivní lékařské prohlídky pracovníků 700,00 700, služby pro ŠJ 3 122, , bezpečnost práce 5 758, , ostatní jinde nezařazení služby ( tel.seznam ÉTER) 1 050, , služby k výuce a vedení školy , ,00 0, , XX hrubé mzdy MŠ pedagogičtí ,00 0, , , zdravotní pojištění - zaměstnavatel ,00 0, , , sociální pojištění - zaměstnavatel ,00 0, , , zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance 8 752, , tvorba FKSP 1% z hrubých mezd ,00 0, ,00 52, komerční pojištění , , nákup majetku v hodnotě od 2000 do 30999,-Kč , , ,74 SOUČET , , , ,00 Zprávu o hospodaření zpracovala: Jarmila Kvapilová 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více