LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015"

Transkript

1 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z akcí a pozvánky

2

3 Slovo starostky Váže í spoluo ča é, V to to čtvrtleí js e si připo ěli výz a é výročí 7 let od upl uí ko e druhé světové válk 7. du e. Pa átku osvo oze í o e js e u ili polože í vě e k po íku padlý h pro ás a výz a é piet í ísto. Dále výsad ou 7 kusů stro ů du, uk, jasa v kraji ě jako s ol života a v podvečer 7. du a rozhlasovou rela í ve z ě í: D eš í de je pro aši ves i i výz a ý, e- oť si připo í á e. výročí osvo oze í o e od ě e ký h vojsk za druhé světové války. Osvo oze í Louky oproi ostat í o í Horňá ka trvalo ejdéle, pl ý h d ů. Ně ečí vojá i se v o i o jevili již. řez a. O sadili školu, kde yla zříze a voje ská pekár a. V sále íst ího hosi e yla u ístě a pošta. Ka eláře a ku hyň pol ího pošt istra sídlila ve vil e íst ího ly áře. Dělostřele tvo a ostat í vozatajstvo ylo u ytová o a Dvorisku, kde ěli i sklad e zí u. Usaze í Ně i přestřihli vede í íst ího rozhlasu a telefo u a rozvedli své pol í telefo y po vsi. Na rozkaz voje ského velitele se usela při ést z každého do u jed a slepi e a další potravi- y. Rov ěž se rali z íst ího statku veškerý hovězí do ytek, vše h y vepře a také ěkolik ko í. Fro ta se kvape lížila, a proto Ně i. du a z ičili zdejší viadukt. Lidé ydlí í lízko viaduktu se useli vystěhovat a do ytek odvést a Hor í ko e. Ně i pak porušili tře i álože i želez ou ko struk i ostu a další i álože i ost roztrhali a shodili z pilířů. Po z iče í ostu ylo z iče o i dálkové vede í elektri kého proudu, lidé zůstali ez světla a ez zpráv z rádia. O e yla stále sil- ěji ostřelová a, oho do ů ylo poškoze o a gra áty vypále o. Celke ylo zasaže o asi usedlosí, z i hž ěkolik vyhořelo úpl ě. Dělostřele kou pal ou yla lokalita Maňáča y z větší čási roz oře a a posléze elá vypále- a. D e. du a yl ě e ký i voje ský i úřady vyhláše výji eč ý stav. Pod hroz ou trestu s ri es ěli ivil í oso y od půl os é večer do šesté hodi y ra í vy házet a uli i. D e. du a po elý de pro íhala živá pal- a ezi ě e ký i vojáky a ru u skou pě- hotou. Po ěvadž hlav í útoky ru u ský h vojáků yly vede y od Lipova, který yl osvo- oze o os d í dřív, trpěl a ejví e yl z iče Dol í ko e. D e. du a dělostřel a pro edostatek u i e ě e ký h vojáků té ěř u lkla. O ča é vy házeli ze sklepů a úkrytů. Pro házeli ves i í a shledávali se se svý i pří- uz ý i, o který h dlouhé d y i evěděli. K večeru střel a opět ožila, střílelo se elou o a. du a elý de. Bylo vyhláše o sta - é právo. K večeru se ě e ká pě hota stahovala a Hor í ko e, kde ěli Ně i jedi ý vol ý vý hod a Blat ičku. Následke o klíče- í ze vše h stra dostali pravděpodo ě rozkaz k ústupu. Ko eč ě odtáhla ě e ká vojska přes Milejov do Hluku. D e. du a čas ě zrá a při rozed ě í přišli od Lipova před í ru u ské hlídky, o dvě hodi y později přišlo ru u ské vojsko od Velké ad Veličkou. O e Louka yla osvo oze a. Běhe d ů osvo ozová í yl us r e Maňák C. z č., sy Fra iška Maňáka z č., Maňáková A a č., Miloslav Máčal. Toto je je alý útržek ze svěde tví horňá ký h kro ik a pa ět íků a do u e příliš radost ou, a do u, kterou si žád ý z ás epřeje, a y se opakovala. Dík padlý o ča ů při osvo ozová í aší o e. Aktuální dění Několik vět k aktuál í u dě í... Připravuje e ke kolauda i doko če é dílo Ka aliza e Louka -Oprava dešťového oddělovače OK A před rodi ý do e č. 99. Realiza i prováděla 03

4 vítěz á ir a ko kurz ího říze í Vodohospodářské stav Javor ík C) s.r.o., Be átk č. 7, Veselí ad Moravou. Příto á te h ika la v užita a úpravu teré u v uli i B tovk a projekt s ázve Oprava parkova í plo h, z ývají í prá e provádí za ěst a i o e ího úřadu v Lou e. B lo doko če o vý ěrové říze- í a zakoupe í driče ioodpadu, i a č í částka a poříze í ve výši 9 % ude posk t uta z OPŽP. Dodavatelská ir a ELVA PROFI s.r.o., České Budějovi e. Dále la provede a oprava překopa é est v uli i B tovk a a Kůtě. Sa ozřej ě seče í tráv a vše h úse- í h, údrž a a úklid o e í h prostor. )hotove í dřevě é podlah a půdě základ í škol. Osaze í doprav í h z aček. V čiště í proipovodňový h opatře í. Prá e a hasičské z roj- i i. S ěr li a horňá ké čaje. Výpo o při růz ý h kultur í h a společe ský h ak í h. Tak touto estou děkuje e o hot ý užů, kteří vě ovali svůj vol ý čas a opravu s hodů před kostele. )áklad í škola Louka. D e pro ěhlo ko kurz í jed á í s u hazeči a post ředitele/k základ í škol v Lou e. Na základě předlože ého pořadí Rada o e j e ovala Mgr. Ja u Ja oškovou a pra ov í pozi i ředitelk )áklad í škol a ateřské škol Louka č. 5, okres Hodo í, příspěvková orga- iza e s úči osí od Přeje e hod- ě úspě hů v její či osi. Pa í Ja a Ja ošková dojíždí z Veselí ad Moravou. A a Vaši ová, starostka o e Rada obce schvaluje Veřej opráv í s louvu o výko u pře ese é půso osi a úseku projed ává í přestupků ezi o í Louka a o í Velká ad Veličkou Příspěvek a ěže ký závod O Mala sků tr ku v Malé Vr e O jed at doprav í z ačk upravují í provoz a ostě v Dol í ko i Provádět svoz použitý h olejů f. Ru pold v rá i svozu e ezpeč ý h odpadů S louvu o posk t uí účelového příspěvku z rozpočtu o e ke spolui a ová í so iál í h služe ezi O í Louka a Měste Veselí ad Moravou Dar pořadatelů křesťa ského hude ího fesivalu v Javor íku Provede í digitaliza e o e ího vodovodu Nákup počítače pro potře o e í k ihov Fi a č í dar spolku FUTRA Velká ad Veličkou pro uspořádá í Let í h tvořivý h díle pro děi a Horňá ku Realizovat parkova í plo hu u tového do u Pe ěž í dar a o čerstve í hráčů při ohej alové tur aji Příspěvek a pečovatelskou služ u pro Charitu Veselí ad Moravou Fi a č í příspěvek a ákup pohárů pro vítěze poulič ího tur aje v kopa é 04

5 Kdo lŗckŗ slivovicu pije Lete, kole koštu slivovi e v Lou e, který se ko al v so otu d e 7. řez a v kultur í do ě v Lou e Košty slivovi e v Lou e ají už hod ě dlouhou tradi i. Sa ozřej ě slí í pouze t oi iál í, o který h jsou do hová píse é záz a e o alespoň úst í podá í. Že slivovi u koštovali aší dědové, o to žád ý z ás určitě epo h uje. Každý se pře e h e po hválit s í, o á do ré a o se u podařilo. V jaké rozsahu a u jaký h příležitosí to lo, eví e. Ví e ale určitě, že v Lou e la vel i oder í pále i e. Patřila íst í u ovo ářské u družstvu vlast íků. Vz ikla již za prv í repu lik. Pále i e přestala fu govat v ro e 95 po přijeí záko a o Jed ot ý h ze ědělský h družstve h. Vedou í l pa Alfréd Dostrašil, Louka č. 9. Tře a to l te důvod, proč se začalo oi iál ě koštovat. Pále i e se á ohužel edo hovala, a tak teď usí e jezdit do pále i po elé okolí. Již ko e sed desátý h let i ulého stoleí íst í zahrádkáři košt slivovi e pořádali. Ti, kdo se dříve arodili, si určitě v aví ta eč í zá avu v íst í hosi i: )a pulte hospodský Maňák s ez t ou třešňovou igáršpičkou v koutku úst, v přilehlé sále po parketě projíždí a kolečká h pále i e s klikou, kterou eustále točí o sluha. Na požádá í z tohoto i štu e tu tekla zele á e o červe á kořalka taková, o s í stár i o hodá h zavdávají. B la to velká atrak e. Vše h o se ě í, pále i e už po parketě ejezdí. Co se ale e ě í, je tradič ě pre- iz í posuzová í jed otlivý h vzorků slivovi e, kde každý degustátor usí o hut at vše h při ese é vzork. Je to způso časově ároč ý, protože a jed o seze í se dá okoštovat a i ál ě - 5 vzorků. Hod oí se čistota, síla, vů ě a huť. )a každou tuto vlast- ost ůže vzorek získat až 5 odů, elke ted odů. Výsledk každý zapisuje do svého protokolu. Teď pár slov o to, z čeho je slivovi a lepší. Někdo říká, že z tr ek je je ější. To je ož á pravda, ale získá se jí é ě. A aví tr k trpí a šárku, která dokáže elou úrodu z ičit. Proto ozí edají dopusit a dura zii je krás ě voňavá po kostká h, je jí ví a o je hlav í, dura zie e á šárku. Tak to v padá, že vše luví ve prospě h dura zie. A je to vidět. Stačí se je projít po svazí h okolo dědi. Všude ta, kde dříve dura zie rostl, rostou zas. Stará Hora, Nadkůťa a Dol í Hora. Je to pěk ý pohled, kd ž to kvete, pěk ě se odsud dívá aj do dědi. Šak to zkuste. Ale ať už zvolíte jed o e o druhé, důležitá je zásada: Do 05

6 kvasu je o do ré. Kd ž si tr ku edáš do hu, epatří a i do ečk. Do rý kvas v do réj eč e je základ do réj slivovi e. protože jak říkali aši dědové: Kd ž ejsů základ, e í stodola. A tak je to i u slivovi e. Ať Vá vše h o, o se urodí a také ásled- é produkt z tr ek a dura zií ať už jsou to tr k a pate t a áleše, slivovi a a olavý krk, a rev a v kole ě e o a olavů duši, slouží ke zdraví. Výstav í vý or pra oval v to to slože í, Předseda Ja Frola, Eva Kola iová, Jar ila Kurfürstová, A a Frolová, A to í Maňák. hustota. Celkový počet v stavova ý h vzorků á e te tokrát 7 ať od aši h hospod ěk, tak i přespol í h. Vý ěr ejlepšího te tokrát l veli e těžký, vše h a povidla la vel i hut á, do rá a e ěla h u. Předsedk í degustač í ko ise jako vžd již zkuše á Marie Škopíková poděkovala čle ká ko ise za každoroč í účast a za ezpeče í vzorků. 9. ROČNÍK LŮCKÉHO KOŠTU TRNEK OD VARENÝCH PO TEKUTÉ se tak jako ji é rok v dařil a dle hod o e í ávštěv íků ěl úspě h. I kd ž účast íků koštu lo o ě o é ě, ávštěv ost la kole 5 lidí. K degusta i lo ož é o hut at Degustač í ko ise I g. Josef Vaši a, Mi- hal Čer ohorský, I g. David Maňák, Mgr. To áš )ajíček, Štěpá Ma hala, Mari Kor ča ský, Sta islav Maňák, Miloslav Kurfürst a že degustovali a hod oili po ivě, to ůžete vidět a počtu degustač í h hodi. )ahrádkáři z Louk děkují vše pěsitelů, kteří při esli vzork slivovi e, degustač í ko isi a vše, kteří po ohli uskuteč it tuto výstavu. DEGUSTACE POVIDEL Hod o e í posk t utý h vzorků povidel pro íhalo v podělí.. již zkuše ou dva- á ičle ou ko isí. Vzork l pečlivě odová. Hod oila se vů ě, huť, vzhled, 06 a kvalitu zhod oit 7 vzorků tr ek ať íst- í h e o i přespol í h hospod ěk. Tak 5 růz ý h druhů pečiva o sahují í tr k. Mezi žáda é a vel i o lí e é patří tr ková o áčka s uze ý vaře á s láskou pa í Pi dorovou, které se te tokrát s ědlo litrový hr e, ale tak pate t, či ra orové tašk s povidl, vdolečk, ho zovk a ezesporu tr ková rolád či dorta a spousta ji ý h do rot. Děkuje e vše přispívají í za o hotu a posk t uí výro ků k výstavě. Těší e se a za hová í Vaší příz ě a a ové vzork příší rok a. koštu tr ek od vare ý h po tekuté.

7 Požár Sport baru Lavazza V aší o i se esetkává e je s klad ý i ak e i, kde se jde e po avit a odreagovat od všed í h starosí, ale tak se řeší e adálé a epříje é situa- e, kde je aopak potře a hod ě porozu- ě í, odvah a o hot po o sousedovi v es ází h. Aprílová o, i te ziv í zvo ě í v, 5 hod. a do ov í zvo ek, ou há í a vrata a volá í Horí hospoda, volajte hasiče edaleko dlí ího J. Trýsk vz udilo pa a Ja a Maňáka z č.. A to již stoupal hustý kouř ad prodej ou Dro é z oží pa í Ha k Maňákové. )prvu to v padalo jako ohňostroj, ež js e si uvědo ili krutou realitu, sděluje Ja Maňák. Oka žitě jse volal 5 a ěhe os i i ut již začí ají hasiči vlive sil ého větru r hle se šíří í požár stře h hospůdk SPORT BAR LAVA))A likvidovat. Běhe ěkolika i ut se připojil jed otk KŘ H)S J K, PS Hodo í, PS Veselí ad Moravou, SDH Hroz ová Lhota, SDH Lipov, SDH Louka, SDH Velká ad Veličkou, SDH Veselí ad Moravou, PS Uherský Ostroh, SDH Uherský Ostroh a SDH Ku ovi e. Oheň a hustý kouř se šířil i a soused í dů pa í Marie Slovákové. Ni etuší í spí í že odvedli hasiči je v oč í prádle do ezpečí a protější hasičskou z roj i i. Kole půl třeí již čle k ČK Louka za ezpečují že- á teplé o leče í a ásled ě za po o í pa a Rosislava Morav e podávají posiže ý i hasičů teplý čaj a kávu, v rzký h ra í h hodi á h i o čerstve í. Kole sed é hodi ra í je požár již pod ko trolou a zůstává a ístě je do- á í jed otka o itorovat situa i. Na e ovitosi pa í Slovákové shořela kůl a pl á dřeva a ohořelo zdivo přiléhají í k udově hospod. Kole deváté hodi astupuje poli ie k v šetře í příči požáru. )aí situa e e í v hod o e a a příči a požáru e í sta ove a. Odhadova á škoda a hospůd e je dva ilio. V součas é do ě již pro íhají odklíze í prá e, odstra ě í ohořelý h trá ů, za- ezpeče í udov před další poškoze- í. 07

8 Sed desát tři d í trvala oprava a odklíze í z iče é a zhoře é hospůdk. ČERVNA V 7 HODIN BYLA OTEVŘENA HOSPŮDKA U BIVOJE Po 7 d e h usilov é prá e od vz iku požáru, la opět otevře á lú ká hospůdka. Hospůdku u BIVOJE slav ost ě otevřel Lašský král )deňa Viluš I. zva ý Chra rý se svou druži ou. Udělil právo še kovat ožský RADEGAST jehož pivovar spadá pod jeho arkra ství lašské. V této hospůd e usta ovil i AMBASÁ- DU Království lašského pro Horňá ko. Na zaháje í se sešlo oho pozva ý h hostů, předevší i, o li při požáru, odklíze í a přiložili ru e k dílu, za r hlou o ovu této hospůdk, kde se setkává předevší zdejší ládež. So ota patřila již vše. Člá ek a foto: gajo Floristický semináŏ Ve středu. du a se ko al v sále kultur ího do u Florisi ký se i ář. Opět pod vede í od or é ruk již ěkolika áso - ého istra České repu lik ve lorisi e pa a Jaro íra Kokeše. Te tokrát ělo záje o ovi k v ara žová í veliko oč- í h dekora í dva et účast i a to eje- o do ás z Louk, ale i z okolí. Tak jako ji d i te tokrát si ohl v ro it tři růz é dekora e a ozdo it si i teriér svý h do- ovů. Vzhlede k to u, že záje o tuto či ost je veliký, počítá e te tokrát s podzi í a dušičkovou dekora í ve druhé polovi ě říj a. AV Velikonoční klepání Děkuje e děte i ládeži, kteří se před letoš í i Veliko o e i ujali dodržová í zv klosí v aše kraji, v aší ves i i, a to klepá í. Kd ž ui h ou kostel í zvo a )ele ý čtvrtek, Velký pátek a Bílou so otu, oz a ují čas po o í klepáčů, vozíků a řehtaček. Mohli js e je potkat o šesté hodi ě ra í, v poled e, ve tři a v šest hodi večer. Letoš í účast la o ě o počet ě e ší, ale postup ě se přidává i ge era e tě h ej e ší h. AV 08

9 Velikonoční pondělí K další veliko oč í zv kloste patří řezá í proutků, plete í kor áčů a sa ozřej ě šlahačka. Nes í h ět a i zpěv. Hlav ě a ves i í h patří Veliko o e stále k výz a ý kultur ě společe ský událoste, kd se po aví eje děi, ale i dospělí, a tak i u ás se za po- lázkou v dali hlap i a uži vše h věkový h kategorií, od tě h ej e ší h až po tu ejstarší ge era i. Je tře a dodržovat po alu se v trá ejí í tradi e. Pře e e e hají svá děvčata ez povši uí. Letos se této či osi vel i pěk ě zhosili hlap i roč íku 997, upletli kor áč dlouhý deset etrů a v dali se po koledě. Při ávštěvě dívk uvážou a kor áč arev ou ašli, dle aváza ý h ašlí se poz á kolik děvčat hoši avšívili. Ti alí dosta ou výslužku a alova é vajíčko. Čaj o páté Po delší od l e se opět. du a v 7. hodi v přísálí kultur ího do u ko al Čaj o páté. Te tokrát zpestřilo poseze í dříve aroze ý h o ča ů, ta eč í v stoupe í žáků lipovské škol pod vede í pa í Jagošové. Žá i kvůli ta eč í pauze e li stopro e t ě sehra í, ale dík jeji h ladosi a kreaivitě ta eč í prvk a viče- é horeograie úspěš ě zvládli. Návštěv íků poseze í se ta e lí il, zavzpo í ali a svá ladá léta v ta eč í h a žák lipovské škol od ě ili velký potleske. )a v stoupe í a o hotu přijet pa í Jagošové děkuje e. Js e rádi, že poseze í avšívilo i ěkolik ováčků a ještě ví e ás těší jeji h slova hvál a opětov é dotaz a další Čaj o páté. Jako vžd se k poseze í podával čaj, káva či svařák, k dispozi i l také t či k s listového těsta a e h ěl a i sladký zákusek a závěr. )a vaši ávštěv ost děkuje e a doufá e, že při podzi í Čaji o páté ás opět po íte svou účasí. B. Dří alová Eva 09

10 Mladé Horňácko V so otu. du a se v kultur í do ě v Lou e uskuteč ila přehlídka ladý h folklor í h sou orů ze vše h základ í h škol o í Horňá ka, tzv. ge erálka. ) důvodů reko struk e lipovské SOKOLOVNY lo ož o shléd out ge erálku. roč- íku MLADÉ HORŇÁCKO u ás v Lou e. Úči koval dětské sou or : )Š Lipov Lipovjá ek I pod vede í Re át a Petra Galečkový h, Lipovjá ek II vedou Věrka a Jožíček Jagošovi. LÚČÁNEK pod vede í Mari a Hr áče, SUCHOVJÁNEK Olga Floriá ová, Jar ila Ja ésová, )deňka Pi kavová l. KRAHULÍČEK z Kuželova vede Mo ika Ma ková a Pavel Gráf. JAVORNÍ- ČEK z Javor íka vedou í Da a Hr áčová, LHOTÁČEK z Nové Lhot vede Štěpá ka Mi ksová. Sou or z Velké ad Veličkou VELIČÁNEK I vedou Magdale a Maňáková a Ja a Švečková, VELIČÁNEK II A a Ko á ková a Jiří Šá ha. ev stoupil vzhlede k to u, že ež l za ezpeče v Lou e sál k této ak i, přislí il účast při oslavá h 7 let od osvo oze í Velké ad Veličkou ve stej ý časový ter í. Ale vše h sou- or soutěžil o před í u ístě í v eděli 9. du a ve Velké ad Veličkou. Doprovod é uzik : CM LIPOVJÁNKU vedou í Petr Galečka, pri Marek Potěšil, HM MARKA POTĚŠILA pri a vede í Marek Potěšil. HM LÚČÁNKU pri a ved. Mari Hr áč, housle Lu ie Sa otová, CM TRNEČKY pri a vede Le ka Jo hová. Ml. CM )UŠ VELKÁ ved. Mari Slovák, pri Ši o Ko á ek. St. CM )UŠ VELKÁ ved. Mari Slovák, pri Filip Sítek. Mluve ý slove provázela pa í Magda Maňáková. Režie progra u Mladé Horňá ko pa í A a Ler hová. Vše h příto é ávštěv ík před zaháje í pozdravila i istr ě pro íst í rozvoj České repu lik pa í Karla Šle htová, která se svý doprovode u ás v Lou e strávila kus so ot ího d e. Spolu s ávštěv ík shlédla část tohoto folklor ího v stoupe í. ) časového důvodu a v íže- osi se usela předčas ě o luvit a pokračovat ve své další progra u. 10

11 Ministryně Šlechtová v Louce So ota.du a. Soukro á esta i istr ě a Slová ko do Louk ířila za íst- í lidovou alérečkou A ežkou Kašpárkovou. Mi istr ě pro íst í rozvoj Karla Šle htová se dověděla z o e í h strá ek o této os desáios ileté staře e, která již čt ři et roků aluje or a e t a íst í kapličku, a htěla se s í oso ě sez á it. Malérečka v stroje á do lú kého kroje, spolu se starostkou o e ji přivítal a o e í úřadě. Mi istr ě jí ve vel i efor ál í rozhovoru poděkovala za její prá i, v ptávala se a její život a a otázku o ji s hází, odpověděla pa í Kašpárková: Ni ě e h í, e o špat ě čuju, a a to asi a i a i isterstvu i e áte. Sez á ila ji, z čeho všeho se skládá horňá ký kroj, a la překvape a, že te o ěla A ežka, jak ji ako e důvěr ě říkala, si šila kd si sa a. Po esedě a ídla staře e oporu a v pravil se ke kaplič e, její u dílu. Maluje ez předloh, pokaždé ji ý or a e tový oiv ohd a takové leše í, že a i ladý se a ě eodvážil. Ne htěla, ale usela se po hválit i svoji zahrádkou, svojí pý hou, a které již vše kvetlo a zářilo arva i. Neje že aluje, ale u í ze suše ý h kvěi zhotovit krás é dekora e, které v stavuje a podzi í soutěži o Ja lko Horňá ka. B l to vhod ě zvole ý de ávštěv, v íst í kultur í do ě svou pre iérou zahajoval. roč ík Mladého Horňá ka. Poprvé v Lou e a ještě za účasi i istr ě. Starostka o e ji představila pu liku, které e htělo věřit, že za aši alérečkou se v dala ve své vol u přes elou repu liku. Mi istr ě la u ese á í ožství v stupují í h děí, paletou krojů i výko alý h uzika tů. Při louče í z podia pro esla: Ráda h se k vá za rok podívala, připravte ě kroj. )e setká í ěl každý te ejlepší doje. Poz al v í že u, která á so iál í ítě í a hlav ě se starý i lid i. Má ú tu k lide, kteří ještě stále přes svůj věk dokáží ě o udělat pro druhé. Přeje e ji, ať se ji daří ě it vě i k lepší u, kroj připraví e. Člá ek a foto: gajo Mi o zhléd uí rozkvetlé soukro é zahrádk pa í A ežk Kašpárkové js e společ ě avšívili zdejší kostel Pa Marie Růže ové k i hé u rozjí á í. A pak společ ý o ěd v zaseda í íst osi kultur- ího do u, který pro vše h zúčast ě é připravil pa Lukáš Pokor ík. )a opravdu v ikají í e u sklidil po hval ou od ě- u. 11

12 Šikovné ruce Při výro ě šperků z pet lahví se v pátek. du a sešla e alá skupi ka a i- ek, děvčat ale i šikov ý h hlap ů. Do zaseda í íst osi íst ího kultur ího zaříze í pa í Kateři a Vadovičová při esla velkou kra i i pl ou plastový h lahví od i erálek. Každý si v ral arvu podle své představ. ) do u js e si při esli plastové o al, které se už ezískávají každý de, jako je o al od aviváže e o tekutého prášku. Pa í Vadovičová ás ve struč osi sez á- ila s výro í postupe a po ů ka i. Děvčatů školou povi ý se veli e za- louval st l úklidu. Vše h o, o epotře- ujete, házejte a ze! Výro a sa ot ý h šperků e í složitá, h e je tro hu trpělivost a ta á rozhod ě e h ěla. Po v střiže í potře - ý h tvarů se t to zatavují ad pla í ke svíčk. Udělá e ez t ou dírku a už ůže e avlékat áuš i e, áhrdel ík e o ára ek. V ko i a i s korálk se výro k vel i povedl a slušel eje velký, ale i alý. Ostat ě posuďte sa i! Vše děkuji za účast, Kat e za trpělivost a těší se zase ěkd příště. Mari a Sečkařová Stavění máje. du a. Stavě í áje začali klu i a děvčata roč íku 997 svoje vede í kultur ího a společe ského dě í v Lou e v to to ro e. Celý de pil ě opra ovávali k e, děvčata v rá ěla růže a ozdo e í vr holové špi e. Připojili i vlajku aší repu lik a es ěl h ět a i půllitr pravé lú ké slivovi e. Na výpo o ke správ é u ukotve í se sešli v odpoled- í h hodi á h vši h i eje ladí hlap- i z Louka, ale tak dospělí, kteří přispěli svou radou. Rov ěž ládež škol ího věku. Stavě í áje je u ás starý dáv ý zv k, je pěk é, že se stále udržuje. Vžd tato ak e patřila láde ů, kteří li odvede i a voj u. N í je povi á základ í voje ská služ a zruše a, ale k tě to akivitá se roč ík letý h stále hlásí. )a podpor o e ího úřadu, rozlože í sil, patří rov ěž k ej avštěvova ější. Stro o dél e etrů posk tla o e Nová Lhota, srdeč ě děkuje e za á za hova ou každoroč í přízeň. )a doprovodu hud prostřed i tví íst ího rozhlasu a te h ik od ir Les Horňá ko la ájka úspěš ě postave a. V doprovod é progra u se podávala kofola, pivo, klo ásk pří o z udír. Veselá a do rá álada setrvala až do čas ý h ra í h hodi. 12

13 Slovácký verbuňk Regio ál í kolo soutěže O ejlepšího ta- eč íka slová kého ver uňku Jak jistě ozí příz iv i ver uňku vědí, květe ývá a Slová ku ve z a e í regio ál í h kol soutěže o ejlepšího ta- eč íka tohoto krás ého užského sólového ta e. )ášitu ad pořádá í horňá ké čási soutěže drží již řadu let folklor í sou or Lipovja, který však letos, vzhlede k pro íhají í reko struk i lipovské Sokolov ta je o v klý dějiště horňá kého regio ál ího kola, usel hledat pořadatelské záze í v ěkteré z okol í h o í. Při rozhodová í la jas- ou prv í vol ou soused í Louka. Správ- ost tohoto rozhod uí la potvrze a vstří ou ko u ika í s lou kou pa í starostkou, ačež l sta ove ter í. květ a. Do Louk dorazilo elke dva et ver ířů, ze Stráž i ka i letos, jako v předešlý h lete h, pro ěhlo součas ě také regio ál í kolo Stráž i ka-veselska a sed z Horňá ka. Úkole porot lo v rat z každé z tě hto dvou folklor í h o lasí ver ířů, kteří se posled í červ- ovou so otu utkají a MFF ve Stráž i i o itul ejlepšího ta eč íka slová kého ver uňku. Vítězství z loňského roku o hájil, dalo se ří i již aturalizova ý Lúča, Borek S aže ka, v Lou e ož á ví e z á ý z prke divadel í h ežli tě h ver ířský h, a zajisil si í pří ý postup do i álového klá í soutěže a MFF Stráž i- e. Právo účasi v dopoled í stráž i ké předkole získali ez udá í pořadí Ja Hr áček, Marek Potěšil, Jarek Šraděja, Iva Vaře ha a Pavel Vaře ha. Ve stráž i ko-veselské čási soutěže zvítězil Mi hal Ada e, a ejlepší ož ý způso e tak po čt řleté pauze oslavil svůj o e a k ezi soutěží í ver íře. Stej ě jako Borek S aže ka si í zajisil pří ý postup do i ále ve Stráž i i. Právo účasi v dopoled í stráž i ké předkole získali ez udá í pořadí Jiří Ada e, Silviá Moičák, Miroslav Pátek, Jaku Říha a Jiří Slezák. V Lou e se ale pouze ever ovalo. Po čas rozhodova í porot ta čil folklor í sou- or Javori a ze Strá í a po v hláše í výsledků ásledovala eseda u i álu s i álovou uzikou Petra Galečk. S ad je sla ší divá ká účast, ež jakou js e čekali, la dro ou kaňkou a ji ak vel i v dře é večeru. Hokejové istrovství světa asi pře i je lo větší lákadle. Děkuje e O e í u úřadu v Lou e, pa í starost e Vaši ové a vše, kteří ás podpořili při pořádá í této ak e. Věří e, že i, kteří se zúčast ili, od házeli do ů spokoje i. Tak zase ěkd příště tře a opět v Lou e a shleda ou! PV FS Lipovja 13

14 Košt gulášŗ 14 S or do rovol ý h hasičů Louka uspořádal v so otu v Lou e v areálu Pod Háje Prv í Lů ký košt gulášů. V touže é pěk é počasí se spl ilo v so otu. květ a partě Lúča ů a prv í vaře í gulášů. Sešli se v íst í areálu za Veličkou "Pod Háje ", a po ěřili své ku hařské u ě í. Brz po rá u se již li ul dý, e že připálili aso, ale z ko í ů kotlů. Některé tý vařil v kotlí h, ěkterý stačil i pl ový vařič, ale a výsled í h to ijak eu ralo. Sed tý ů připravovalo růz é druh gulášů. M sliv i připravili sa ozřej ě sr čí, e h ěl a i aďarský, hovězí či doko e kloka í. Nejví hut- al aďarský kotlíkový. Ne lo to je o guláši, ale i tak se dají po ěřit síl, strávit so ot í odpoled e a udělat ě o pro o ča, kteří si tuto prv í ak i po hvalovali. Při vaře í a ohli js e o hut at guláše tě hto tý ů: Tý O e ího úřadu vařil aďarský kotlíkový guláš pod vede í )deňka Hr áčka a jeho desei po o íků. Lúčí sliv i. Sr čí guláš vařili Sečkař Pavel a Mari a, Náhlík Josef, Sečkař Štěpá, Mira Balaja a Fra išek Sečkař. Hasiči Louka. Hovězí špé iál šéku hař Maňák )de ěk, Duša Vašíček, David )álešák, Vlasik Horák a Mira S etka. Stavoši si připravili guláš s ázve Lú ký ýk. Vařili: To áš Malúš, Rosťa Morave st. i l., Petr Horňák, Josef Křápek Petr Holík a Raďa Buzík a tak Petr Mahotský. 5 Tý Gulášová polévka: podával guláš s ázve Hovězí EL CLASSICO O dřej Horňák, Mari Kučera Marek Hudeček a Vašek Kola ia. SKIPPY TEAM. Kloka í guláš v podá í a želů Ha k a Jiřího Supový h a a želé Petra a Pavel Dvořákovi. 7 SKI TEAM. Hovězí zad í pod vede í Mari a Švrčka, Josef Štědro ský, Petr Hajíček a Fra išek Ch elař. Hasiči děkují vše spo zorů a účast íků I. roč íku vaře í guláše za příspěvk. Na dětskou o kologii Br o ude odeslá o,- Kč. Člá ek a foto: gajo

15 Malování kapličky Naše kaplička je opět elá v ové. B la připrave a a slav- ost Svatého přijí á í, které se uskuteč ilo pro děi z Louk 7. květ a v kostele Pa Marie Růže ové. Tak jako každý rok i letos l provede oprav o ítk. Te tokrát ve větší rozsahu, při opravá h v e alé íře po áhali za ěst- a i o e ího úřadu. Na opravu l použit spe iál í o ítkové s ěsi odpovídají í re ova i kultur í h pa átek pod od or ý dozore Mgr. Miroslava Mi kse. Násled ě alíř pa Fra išek Maňák č. v ílil, i tato jeho či ost už po léta eod slitel ě patří ke kaplič- e. Až la kaplička elá v ové, astoupila pa í A ežka Kašpárková a opět ez předloh se pusila do origi ál í vý al or a- e tů, te tokrát už s ad po čt ři áté. Vzhlede k věku e la jistota rukou tak jako před let, částeč ě jí v po ohla d era Ja a. Letos v létě pa í A ežka Kašpárková oslaví svoje aroze i, přesto pod její a ruka a rostl růže, vlčí ák, lístečk a ji é pro áš kraj t pi ké kvěi. Nikdo z ás ečekal, že vý al- a kapličk la doko če a ěhe pěi d ů a ako e ás íst í alérečka vše h ile překvapila. Pohlede a aši kultur í pa átku se udou těšit eje o ča é z Louk, ale i spousta ávštěv íků a projíždějí í h. Radějovské hry D e.. 5 se uskuteč il druhý roč- ík Radějovský h her. Jed á se o sportov ě zá av é odpoled- e, ve které ezi se ou soutěžil družstva ze o í. Dis iplí l etradič í již svý ázve sportov í r olov, u gee ru i g, zor i g, usherské závod, via ferrata... Každé z družstev postup ě s íralo od za jed- otlivé dis iplí a elkový součet odů pak určil pořadí ve startu do Biatlo ové síhačk. Nako e js e o sadili. ísto, kd ž á tak tro hu selhala te h ika vázá í a ěžká h. Pokud h ete vidět zají avá videa a fotk, zadejte a Rajčei heslo Radějovské hr. 15

16 Mužský pěvecký sbor Louka Mužský pěve ký s or v Lou e l založe v září roku a v součas é do ě á čle ů. Je to ej ladší s or a Horňá ku. U ěle ký vedou í Ja Štefá ek shá í a upravuje hlav ě druhé hlas, a tak o oha uje áš široký repertoár. Prv í hlas zpívá čle ů s oru a čle ové zpívají druhý hlas. Poprvé js e v stoupili za dva ěsí e od založe í s oru, ko e listopadu a zaháje í adve tu. Na zaháje í adve tu a hlav ě a koštu tr ek, jak v pev é tak v tekuté stavu v stupuje e v Lou e již pravidel ě každý roke. Kro ě toho js e v stupovali a růz ý h ak í h apř. a Horňá ký h slav oste h, Lipovské zpívá í, e o v led u v pořadu Poz ej soused í regio v Ostrožské Lhotě a v září a Slav oste h ví a v Uherské Hradiši. V ro e js e se zúčast ili a v stupovali v řez u v Lou e a koštu slivovi e,. červe e v pořadu Daj ňa, a ičko, daj ňa do škol a pak. srp a a SLAVNOSTECH v Hroz- ové Lhotě. V ro e js e kro ě tradič ího koštu slivovi e a výstav ovo e v Lou e v stupovali a Javor i ké zpívá- í, Horňá ký h slav oste h ve Velké ad Veličkou, v Blat ič e a oslavá h o e, Vi o ra í v Blat i i, )pívá í užský h s orů v Šardi í h, a oslavá h 9 let divadla v Lou e, )aháje í adve tu a Koledová- í u jesliček,,na VÁNOCE. V ro e v září js e oslavili páté výročí založe í Mužského pěve kého s oru. K to uto výročí js e atočili CD s ázve,,hore Lúků hod íček, které js e pokřili. září. Rok vě- oval ví e pozor osi starší a e o - ý lide, proto js e v stupovali a ak i pro i valid e o a Besedě pro dů hod- e. Přispěli js e také svý v stoupe í ke Svátku atek a v stoupe í ve Stráž i i. V září js e se zúčast ili pořadu,,dozvuk Horňá ka v Praze NA KAM- PĚ, začátke prosi e ak e,,taje ství adve tu a a VÁNOCE,,)pívá í u jesliček. V to to ro e 5 js e spolu s další i čt ř i s or ko e řez a v stupovali u ás v Lou e a,,koštu tr ek, jak v tekuté, tak v pev é stavu. N í js e a solvovali ak e v Dol í Ně čí, v láz í h v Ostrožské Nové Vsi, Prušá ká h a ve Vr i i. V prv í hlase zpívají: Kozu plík Ja, Škopík Fra išek, Škopík Ja, Š ehlík Josef, Štefá ek Ja a Vod ý Josef. Druhý hlas zpívají: La ů h Josef, Maňák Ja, Straka Ja a Ši lík Fra išek. Ko takt a: Josef La ů h, Louka č tel.: e ail: josela u a. z 16

17 SZPO Louka Při líží e Vá v kost e či ost aší orga iza e. Letos js e se sešli kro ě pravidel ý h s hůzek vý oru.., kd se uskuteč ila výroč í s hůze spolku zdravot ě posiže ý h o ča ů u ás v Lou e. Na s hůzi l přijat ové čle k, a to: S etková Lud ila, To ečková Květoslava z Veselí ad Moravou, Sečkařová A a a To arová Ja a. Takže stávají í počet čle ů je v součas é do ě 9. Ve čtvrtek.. js e připravili pro čle k poseze í ke d i atek, kde ěl aše že připrave o o čerstve í, příje é poseze í při kávě se zákuske. Pro zpestře í zahráli a har o iku uzika i pa Ru íšek a Po aj ík. Ti zdat- ější si tak zata ovali, kdo e ohl, tak při har o i e zazpíval, zavzpo í al a ladé čas. V druž é hovoru se te tokrát posedělo až do večer í h hodi. D e.5. js e uspořádali pro čle, ale i pro ečle zájezd a koupá í do Čalova, kde čle ové v užili ož osi asáží. Večer se ke vší spokoje osi vra eli do ů. O koupá í l velký záje, proto se vý or rozhodl uskuteč it ještě jede ter í koupá í a to , ka se ůžete ještě v případě záj u přihlásit u pa í R. Škopíkové č.. Na.. připravuje e zájezd a Svatý Hostý. V případě záj u se ohou přihlásit i ostat í o ča é. Řehák Fra išek, předseda Sedmikrásek Před Veliko o e i se sešli v záze í kostela a i k s dět i ze součas ého i i ulého Sed ikrásku a veliko oč í díl ičk. Pro e ší děi la připrave a výro a zajíčků z pedigový h kuliček, otýlků z krepového papíru a papírové slepičk. Větší děi a a- i k si ohl azdo it veliko oč í vě e. Na vý ěr la velká spousta jar- í h oivů. Ne h ěl a i slepičí e o křepelčí skořápk a přírod í ateriál. Podle spokoje ý h tváří děí i a i ek lze soudit, že se i letoš í díl ičk v dařil. Těší e se a příště. Tuto o pěk ou ak i pro a i k s dět i připravil Mari a Sečkařová a Mari a Šradějová 17

18 Český červený kŏíž PĚŠÍ TÚRA PÁLAVA So ota. květ a. Mezi každoroč í akivit Červe ého kříže patří pěší túra pro vše h- věkové kategorie. Te tokrát js e se v dali za krása i Pálav. I přes ra í zaváhá í, zda v jet e o e, lo toiž pod rake, se ta i kapka spadla, js e v razili. S ěr aší tras l Pavlov-Děvičk - Děví -Sirotčí hrádek-turold-kozí hrádek- Mikulov. Po Sirotčí hrádek js e doputovali vši h i. Společ ě opékali špekáčk, o hut- ali vý or é pálavské ví ko. )de se skupi- a rozdělila a t zdat ější, kteří pokračovali dál pěšk až do Mikulova. Ostat í asedli pod Sirotčí hrádke v Kle t i i do auto usu a v Mikulově si prošli estu a Svatý kopeček. Tato u ikát í kultur í pa- átka la zre ovová a a v pl é kráse září ad Mikulove. Měli js e ož ost se zúčast it odpoled í h slav osí ěsta Mikulova. Kdo ěl záje, ohl v užít pouťový h atrak í. Tak, jak á předpověděl správ e CHKO Pálava pa Fra išek Foltý, že déšť přijde v odpoled í h hodi á h, tak se i stalo. Pršet začalo až při ávratu do auto usu, o a pak l v dat ý déšť po elé estě zpět. )a šťast ý ávrat děkuje- e jak pa u Štěpá u Škopíkovi, který ás vezl, tak ez á é u spo zorovi za příspěvek a úhradu est. S uspokoje í a ez ehod js e se vra eli do ů. Věkový rozdíl ezi aši i turist l te tokrát 5 let. Nej ladší účast ík l sed iletý a ejstarší ude slavit 7 aroze i. )a hovejte á přízeň a a rok se v dá- e pěšk za krása i aší vlasi opět v květ u. BESEDA PRO DŕCHODCE Neděle. květ a. Tak jako již tradič ě ěkolik deseileí vý or ČČK ve spoluprá i s o e í úřade v Lou e uspořádal posled í květ ovou eděli esedu pro dů- hod e aší o e. Naši dříve aroze í ohli shléd ou pěk ý kultur í progra, ve které v stoupili ažoretk z aší ateřské i základ í škol, řiš í ta eč i e vede pa í učitelka Le ka Šlosarová. Děv- 18

19 čata divadel ího kroužku sehrála parodii a pohádku Dva á t ěsíčků, se vičila Petra V strčilová. Báseň a pís ičku zazpíval Terezka Sečkařová a Joha ka Hořáková. G asi kou sestavu s kruh předvedla Ria Sa otová. Pás e pís í potěšili čle ové Mužského pěve kého s oru Louka. K ta i a posle hu zahráli čle ové skupi R t us. Podávalo se o v klé pohoště í, párek s hořči í, pivo li o, ví ko, které vě ovala společ ost Agrolip, káva a čaj dle přá í. Rov ěž la připrave a ohatá to ola, každá o álka la výher í a ještě z lo e a pří é slosová í. Čle k vý oru ČČK srdeč ě děkují spo zorů za posk t uté dar, které přispěl k v tvoře í příje é at osfér a pohodového odpoled e. Naše orga iza e patří ezi pět fu kč í h a okrese Hodo í Hodo í, Du ňa, Va e ovi e, Žaroši e a Louka, pokud e- udou další orga iza e zruše, zůsta e- e ve stej é slože í pra ovat i příší rok. SBÍRKA DIAKONIE So ota. 5. dopoled e. Mezi další či - ost Červe ého kříže Louka patří uspořádá í hu a itár í s írk pro Diako ii Brou- ov. Přestože á e astálo přistave é ko tej er a oša e í, a to u o e ího úřadu a u sa oo sluh Jed ota, la ze stra spoluo ča ů poptávka a odevzdá í velkoo je ový h alíčků, apř. kap, polštáře e o skle i e a ádo í, které se edají vložit do připrave ý h ko tej erů. S írka pro íhala opět v íst osi zahrádkářů děkuje e za posk t uí prostor. Dozor ěl pa í Bože a Hr áčková a Bože a Pokor íková. Vše dár ů vede í diako ie děkuje, as íralo se té ěř pl é áklad í auto. Český zahrádkáŏský svaz FLORA Olomouc Český zahrádkářský svaz Louka uspořádal v so otu. u a pro čle zájezd a Jar í Floru do Olo ou e. Na v hláše é výstaviši výstav í areál ve S ata ový h sade h zářil záho rozkvetlý h tulipá ů a záho s oha další i jar í i květ. Naši zahrádkáři zde as írali i spira i a výsad u svojí h zahrádek, zakoupili růz é se- í ka a i ulk, s írali ové i for a e. V odpoled í h hodi á h avšívili uzeu olo ou ký h tvarůžků v Loši í h, kde se ohli sez á it s výro ou a historií výro této jedi eč é po houtk. Rov ěž tak si ohli zakoupit spe ialit ze širokého sori- e tu a ídk. Spokoje i, s ús ěve a vů í, která se li ula po elé auto use se vra eli do ů. 19

20 Dění v naší farnosti PRVNÍ SVATÉ PōIJÍMÁNÍ Neděle 7. květe. Kostel Pa Marie Růže ové zářil h ed od rá a, l v zdo e ílý i lilie i, před kostele hrála Lipovská pětka, v hloučku se seskupoval děi, které přistupoval k prv í u svaté u přijí á í v doprovodu svý h rodičů, k otrů a čle ů rodi. Letos ji h lo os, tři hlap i: O dřej Maňák, Jaku Mikeska a To iáš )e á ek. Pět děvčat: A etka Ilášová, Joha ka Hořáková, A ička Hýžová, Terezka Sečkařová a Lea S hova ová. Mši svatou ele roval p. Petr W uk. Píseň Pl ě, zvuč ě ať z í hvála zazpíval s íše ý hrá ový s or za doprovodu varha íka To áše Hr áčka ladšího. Do kostela průvod doprovázela de hová hude í skupi a Lipovská pětka. V odpoled í h hodi á h se ko alo požeh á í pro děi přistupují í ke svaté u přijí á í a pro jeji h rodiče. POUŤ NA BLATNICKÉ HOōE D e. květ a se ko ala far í pouť a Blat i ká hoře u Svatého A to í ka. Far í i z Lipova a Louk se v dali a pouť auto use, oso í i vozidl e o pěšk. Mši svatou v zapl ě é kapli ele roval p. Petr W uk. MODLITBY ZA ÚRODU Již ěkolik let v aší far osi l o ove d odlite za úrodu, které letos trval tři d.,. a. květ a před svátke Na e evstoupe í Pá ě. Far í i se průvode v dali do polí k odlit ě za úrodu. )a hovej pa e, o jest a poli, ho toho užít ohli v pokoji a áz i oží, ať se Tvá čest všude oží, kde p. Petr W uk za posled í do e v lokalitě )áhu e i e požeh al aše pole. BOŽÍ TĚLO D e.. aší far í i slavili slav ost Božího těla. Po večer í ši svaté se věří í v dali ožítělový průvode, který patří k ejslav ější ze vše h liturgi ký h průvodů v roku je v z á í vír, osvědče í vděč osi, veřej ou oslavou taje ství oltář í Svátosi za doprovodu de hové hud, zpěvu a odlite ke čt ře oltáříčků pečlivě v zdo e ý h kvěi- a i. Balda hý ad vele ou Svátosí esli uži odě í do ašeho sváteč ího kroje Miroslav Hr áček, Vojtě h Maňák, To áš Sečkař a Ja Straka. Děi a škol í ládež sváteč ě o leče á s pala estu kvěi a i kvěi a je v liturgii s ole du hov í radosi, kro ě toho i evad ou í svěžest adpřiroze ého života ilosi. Letoš í Božítělový průvod se těšil příz ivé u počasí s krása i po alu zapadají ího slu e. )a přípravu děkuje e pra- ov íků o e, sestave í a úklid oltáříčků. Že á za doko alou kvěi ovou výzdo u. 20

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Motivace k projektu es írka a elegislativa Ústav í soud - Pl.Ús 77/06:

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN Jiří For á ek Obsah prezentace Úvod O sah RÚIAN a zdroje úvod ího apl ě í Úze í ide tifika e a adres Ko trol í a rozdílové sestav Co ás trápí při správě RÚIAN? Ko

Více

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S

N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S Stra a prv í. NZ 723/2016 S t e j n o p i s N O T Á Ř S K Ý ) Á P I S sepsa ý mnou, Mgr. Lukáše Valigurou, otáře se sídle v Praze, dne 24.10.2016 (slovy: dva átého čtvrtého říj a roku dva tisí e šest á

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Orga izač í dopad při řeše í k er eti ké ezpeč osti I g. )de ěk ee a, CI A, CI M Mgr. To áš R dva

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy: Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: Šu perk, Žerotí ova Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460 V itř í předpis č.: VP12/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval ředitel

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu )EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služ y )e ě ěři kého úřadu pro stát í správu a sa osprávu Ja a Vol á ISSS, Hrade Králové 5. 4. 2016 Přehled ezplat ě poskytova ý h produktů Na základě podepsa é s louv posk tuje

Více

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ Li ity uplatňova ého edikač ího pro esu a pote iál elektro iza e a auto atiza e Ing. Simona Plischke, HC Logic, s. r. o. Konference ISSS2015, 13.., Hrade Králové Medikač í pro

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Národ í ar hitekto i ký plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Proč NAP a o je íle Národ í ar hitekto

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Lucie Koubek.. )áložka Revize. Tlačítko Pravopis a gramatika v levém horním rohu. 2015 www.luciekoubek.cz

Lucie Koubek.. )áložka Revize. Tlačítko Pravopis a gramatika v levém horním rohu. 2015 www.luciekoubek.cz Pokud se ojíte, že i tak ě o přehléd ete, ůžete užít tohoto postupu:. )áložka Revize. Tlačítko Pravopis a gramatika v levém horním rohu 14 . čte í vě ujte se te h i ký záležitoste )a ěřte se a: diakritiku

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3284 / 2012 O obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu č.p. 13 na pozemku p.č. st. 62 - zastav ná plocha, včetn tohoto pozemku, dále pozemku p.č. 174/1 - zahrada v obci Jarom ice okres

Více

Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury

Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury Geoprostoro é řeše í Asseco Central Europe jako základ pro esů Registru pasi í infrastruktury Filip Kadeřá ek, Asseco Central Europe, a. s. ISSS2016 2 Budo á í NGA sítí Elektro i ká e ide e trže Stih e

Více

I spiruj e se Jitka Faug erová.. 7, Ko fere e ISSS, Hrade Králové

I spiruj e se Jitka Faug erová.. 7, Ko fere e ISSS, Hrade Králové I spiruj e se Jitka Faug erová.. 7, Ko fere e ISSS, Hrade Králové I spiruj e se od roku 2008 listopad, Hotel Panorama Praha 2009 listopad, Floret Průho i e 2010 listopad, Floret Průho i e 2011 listopad,

Více

Společ ě v Darkově. Společ é setká í zástupců příhra ič ích o kologických orga izací.

Společ ě v Darkově. Společ é setká í zástupců příhra ič ích o kologických orga izací. Společ ě v Darkově Společ é setká í zástupců příhra ič ích o kologických orga izací. 8. červ a 6 Na orga iza i setká í se podílely o ě svépo o é karvi ské o kologi ké společ osti. )e Slove ska přijely

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING S artselli g je pr í ko plet í ástroj a české a slo e ské trhu, který pod jed ou stře hou spojuje še h y nezbytné nástroje moderního online marketingu. Poprvé se do rukou drobných

Více

JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie a alého záj u o učňovské o or

JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie a alého záj u o učňovské o or Témata 1. Proč se vů e o NSK zají at? 2. Co je NSK 3. Souhr á čísla stav NSK, kdo to dělá 4. NSK, NSP a kompetence - ož osti v užití v personálních systémech 1 JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING S artselli g je pr í ko plet í ástroj a české a slo e ské trhu, který pod jed ou stře hou spojuje še h y nezbytné nástroje moderního online marketingu. Poprvé se do rukou drobných

Více

Hlavní druhy ochrany proti malwaru. Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM!

Hlavní druhy ochrany proti malwaru. Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM! Antiviry Hlavní druhy ochrany proti malwaru Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM! Jak ojo at proti irů Mějte nainstalovaný kvalitní antivirový program Udržujte antivirový systém aktualizovaný (databázi

Více

Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ

Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ I g. Duša Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Mgr. Mi hal Ku áň, M. A., Mgr. To áš Kroupa, Mgr. Jiří Kár ík, Ministerstvo vnitra

Více

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií De otevře ý h dveří, 6.. 6 Pojďte k á studovat o or Kdo jsme? Co u ás ůžeš studovat? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Ústa i for ač í h studií a k iho i t í & Studia nových médií. století!

Více

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í. Petr D ořáček

)EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í. Petr D ořáček )EMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD O datech a služ á h Ze ě ěři kého úřadu a o jeji h poskytová í Petr D ořáček ISSS 2015 14. dubna 2015 Co ového v poskytová í dat a služe Obsah informace: Posk to á í katastrál í ap Plate

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka )a ezpeče í aktiv v aplikač í h systé e h ISSS 2015 Hrade Králo é,.. Igor Št erka Legislativa ČR )áko o Ky er eti ké ezpeč osti )áko č. / S. Pro ádě í předpis.go ert. z )áko o o hra ě oso í h údajů )áko

Více

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů Národ í ide tit í autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů CO NÁS ČEKÁ? Novela záko a / S., o základ í h registre h Novela záko a 328/1999 Sb., o o ča ský h průkaze h Záko o služ á h vytvářejí

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

KDK Li ere ký kraj. Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400

KDK Li ere ký kraj. Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 2014 KDK Li ere ký kraj )práva o či osti za rok 4 Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast a vše h projekte h a aktivitá

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ehealth strategie ČR aneb Národ í strategie elektro i kého zdravot i tví Marti )e a, Jiří Borej ISSS 2016 Hrade Králové 4.

ehealth strategie ČR aneb Národ í strategie elektro i kého zdravot i tví Marti )e a, Jiří Borej ISSS 2016 Hrade Králové 4. ehealth strategie ČR aneb Národ í strategie elektro i kého zdravot i tví Marti )e a, Jiří Borej ISSS 2016 Hrade Králové 4. dubna 2016 Osnova )áklad í i for a e, íle projektu Co se podařilo Harmonogram

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větra í systé. Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz. Jan Filip

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větra í systé. Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz. Jan Filip Montážní návod SEVi 60/SEVi 60 PLUS větra í systé (I telige t í s sté větrá í se zpět ý ziske tepla) Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádraží, 33 Plas Telefon:

Více

Selhá á í lidského faktoru. To áš Pojar Cevro Institut/CyberGym

Selhá á í lidského faktoru. To áš Pojar Cevro Institut/CyberGym Selhá á í lidského faktoru a začí ají í éra ky er eti ký h álek To áš Pojar Cevro Institut/CyberGym Sílí í útoky Počet útoků se elos ěto ě z yšuje, z yšuje se i jeji h úči ost. Česká repu lika eleží a

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura k přípravě strategie komunitně vedeného

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

přísluš ý h fu k í Uži atele rá i jeho jed á í uži atelské prostředí E-shopu, sídle Dukelská třída, Pražské před ěstí Hrade Králo é ;

přísluš ý h fu k í Uži atele rá i jeho jed á í uži atelské prostředí E-shopu, sídle Dukelská třída, Pražské před ěstí Hrade Králo é ; OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP Vzáje á prá a a po i osti Uži atele a Pro ozo atele, zej é a prá a a po i osti z iklé z Kup í s lou, se řídí tě ito o hod í i pod í ka i dále je "Obchodní podmínky"). 1 Definice.

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

A2 A4 A2 A4. ocel. mosaz polyamid A2 A4. ocel, zn A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4 A2 A4. mosaz A2 A4. mosaz. ocel, zn A2 A4.

A2 A4 A2 A4. ocel. mosaz polyamid A2 A4. ocel, zn A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4. ocel, zn. mosaz A2 A4 A2 A4. mosaz A2 A4. mosaz. ocel, zn A2 A4. nerez ostatní DIN 1 ISO 2339 Kolík kuželový, ekale ý DIN 7 ISO 2338 Kolík válcový, nekalený DIN 84 ISO 1207 Šrou s vál ovou hlavou a drážkou, DIN 85 ISO 1580 Šrou s vál ovou hlavou zao le ou a drážkou,

Více

Zápis ze zasedání valné hromady konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1 v pondělí dne 27. dubna 2015 v 15:00 hod.

Zápis ze zasedání valné hromady konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1 v pondělí dne 27. dubna 2015 v 15:00 hod. MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze zasedání valné hromady konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1 v pondělí dne 27. dubna 2015 v 15:00 hod. Příto

Více

IoT příklad použití v pra i

IoT příklad použití v pra i IoT příklad použití v pra i Ing. František Nedvěd, ISSS 2016 4.4. 2016 ČD - Telematika a.s. - představení Poskytujeme Služ správ a výstav opti ký h a WiFi sítí, Teleko u ikač í a datové služ, ICT řeše

Více

a nyní jak je to ve skutečnosti

a nyní jak je to ve skutečnosti a nyní jak je to ve skutečnosti Váže ý a ilý pa e Bro e a Š ajdare a V, který to e í jed o, rád h uvedl a pravou íru o sah dvou člá ků, které v šl ve Vodňa ský h ovi á h s e presiv í i ázv : Vodňa ské

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Národ í I ovač í Platfor a

Národ í I ovač í Platfor a Národ í I ovač í Platfor a Výro a doprav í h prostředků Mgr. Ar ošt Marks, PhD. á ěstek ístopředsedy vlády pro vědu, výzku a inovace Informace o aktuálním vývoji RIS3 Pokrok v přípravě RIS / s hvále í

Více

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky a management, zejména ředitele, finanční ředitele a další decision makery Tento modul je financován jako projekt v rámci

Více

Základ í škola a Mateřská škola Chory ě, okres Vsetí, příspěvková orga iza e ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základ í škola a Mateřská škola Chory ě, okres Vsetí, příspěvková orga iza e ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základ í škola a Mateřská škola Chory ě, okres Vsetí, příspěvková orga iza e ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vydal: Základ í škola a Mateřská škola Chory ě, okres Vsetí, příspěvková orga iza e Úči ost: Od 1. 9. 2016 Schválila:

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Žerotí ovo á., 6 8 Br o Č. j.: JMK 87314/2015 Sp. zn.: S - JMK 87314/2015 Brno R O Z H O D N U T Í hejt a a Jiho oravského kraje číslo 1/2015 ze dne. červe e 2015 o vyhláše

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Orga izač í řád Leden 2014 Fyzikál í ústav AV ČR, v. v. i., se sídle v Praze, Na Slova e /, PSČ, v dává ve s slu záko a č. / S., o veřej ý h výzku ý h i stitu í h, te to

Více

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů Ó í á ý č é ó á ý á ý í ý í ř í ší á ú í ě ř ů é ř áš ě é ó í ř á í í ó ě á ě ě á ě á ě ší ž ř íž á á é í ů á í š ř áž ě ě č Č á ě ý ší á ý ě ě čí ř ší ž á ří č é ž á í í ě é ó í č á é č á ř ý ř š éý é

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

podle UV 889/2015 I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Mi isterstvo v itra ČR

podle UV 889/2015 I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Mi isterstvo v itra ČR NAP a hod o e í projektů podle UV 889/2015 I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hlav ího ar hitekta egovernmentu Mi isterstvo v itra ČR Hod o e í projektů od ore hlav ího ar hitekta OHA 1. úkol žadatelů o čerpá

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE

Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE Koupel minerální Popis procedury: procedura je provádě á ve vodoléče é va ě za použití vřídel í i erál í vody, teplota vody je 37 C Účinek:

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

+420 731 139 303 RESORT@DOLNIMORAVA.CZ INFORMACE NA WWW.DOLNIMORAVA.CZ

+420 731 139 303 RESORT@DOLNIMORAVA.CZ INFORMACE NA WWW.DOLNIMORAVA.CZ Středa - Tisí a jed a o 10:00-10:45 Mamutí roz vička Protaže í i poh ové hr Tělo vič a 11:00-12:00 Nára ek Šehrezád Kreativ í díl a Dětský svět 14:00-15:00 Alí a ovo tvoře í Loupež íkova a itka Dětský

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Ó Á Á ý ř ó é ě ší ř ž í ě í ěř í é á ž ň ří í é íř ů ří í ř í č é í é š é Ť č é áš ý á ý é ě é á é é í ž ě í í á ó áš ý č á á č í á ě á ó ů á ě í á ó é č íú ě ý á á ř á í í í ý íží í ó é ář ó á ř á ý

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří ďí í ž Íá ý é ří ýč í é í ě í č ý í ý á í ý ř ý á í Ž ž é á é ř ě ě íč ář š č é ý á é í ř ř Í ď ý í ří é š ú í ř é ů čí ů í í č é ěší á ží ý á í é Č é ý é Č á á áč ář á í ž ý č ý í í á á ží á é ří ž š

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

1 Identifikace případo é studie

1 Identifikace případo é studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhod o e í pří osů projektu DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - VYUŽITÍ DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY K RO)VOJI OBCE, KOMUNITY I JEDNOTLIVCE 1 Identifikace případo

Více

Jaké pokladní zařízení mohu použít pro Elektronickou evidenci tržeb?

Jaké pokladní zařízení mohu použít pro Elektronickou evidenci tržeb? Jaké pokladní zařízení mohu použít pro Elektronickou evidenci tržeb? Se z eřejňo á í ko krét í h t pů hod ý h poklad í h zaříze í, popř. SW Fi a č í sprá a epočítá, a a i tak či it e ůže, a edělala rekla

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více