LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015"

Transkript

1 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z akcí a pozvánky

2

3 Slovo starostky Váže í spoluo ča é, V to to čtvrtleí js e si připo ěli výz a é výročí 7 let od upl uí ko e druhé světové válk 7. du e. Pa átku osvo oze í o e js e u ili polože í vě e k po íku padlý h pro ás a výz a é piet í ísto. Dále výsad ou 7 kusů stro ů du, uk, jasa v kraji ě jako s ol života a v podvečer 7. du a rozhlasovou rela í ve z ě í: D eš í de je pro aši ves i i výz a ý, e- oť si připo í á e. výročí osvo oze í o e od ě e ký h vojsk za druhé světové války. Osvo oze í Louky oproi ostat í o í Horňá ka trvalo ejdéle, pl ý h d ů. Ně ečí vojá i se v o i o jevili již. řez a. O sadili školu, kde yla zříze a voje ská pekár a. V sále íst ího hosi e yla u ístě a pošta. Ka eláře a ku hyň pol ího pošt istra sídlila ve vil e íst ího ly áře. Dělostřele tvo a ostat í vozatajstvo ylo u ytová o a Dvorisku, kde ěli i sklad e zí u. Usaze í Ně i přestřihli vede í íst ího rozhlasu a telefo u a rozvedli své pol í telefo y po vsi. Na rozkaz voje ského velitele se usela při ést z každého do u jed a slepi e a další potravi- y. Rov ěž se rali z íst ího statku veškerý hovězí do ytek, vše h y vepře a také ěkolik ko í. Fro ta se kvape lížila, a proto Ně i. du a z ičili zdejší viadukt. Lidé ydlí í lízko viaduktu se useli vystěhovat a do ytek odvést a Hor í ko e. Ně i pak porušili tře i álože i želez ou ko struk i ostu a další i álože i ost roztrhali a shodili z pilířů. Po z iče í ostu ylo z iče o i dálkové vede í elektri kého proudu, lidé zůstali ez světla a ez zpráv z rádia. O e yla stále sil- ěji ostřelová a, oho do ů ylo poškoze o a gra áty vypále o. Celke ylo zasaže o asi usedlosí, z i hž ěkolik vyhořelo úpl ě. Dělostřele kou pal ou yla lokalita Maňáča y z větší čási roz oře a a posléze elá vypále- a. D e. du a yl ě e ký i voje ský i úřady vyhláše výji eč ý stav. Pod hroz ou trestu s ri es ěli ivil í oso y od půl os é večer do šesté hodi y ra í vy házet a uli i. D e. du a po elý de pro íhala živá pal- a ezi ě e ký i vojáky a ru u skou pě- hotou. Po ěvadž hlav í útoky ru u ský h vojáků yly vede y od Lipova, který yl osvo- oze o os d í dřív, trpěl a ejví e yl z iče Dol í ko e. D e. du a dělostřel a pro edostatek u i e ě e ký h vojáků té ěř u lkla. O ča é vy házeli ze sklepů a úkrytů. Pro házeli ves i í a shledávali se se svý i pří- uz ý i, o který h dlouhé d y i evěděli. K večeru střel a opět ožila, střílelo se elou o a. du a elý de. Bylo vyhláše o sta - é právo. K večeru se ě e ká pě hota stahovala a Hor í ko e, kde ěli Ně i jedi ý vol ý vý hod a Blat ičku. Následke o klíče- í ze vše h stra dostali pravděpodo ě rozkaz k ústupu. Ko eč ě odtáhla ě e ká vojska přes Milejov do Hluku. D e. du a čas ě zrá a při rozed ě í přišli od Lipova před í ru u ské hlídky, o dvě hodi y později přišlo ru u ské vojsko od Velké ad Veličkou. O e Louka yla osvo oze a. Běhe d ů osvo ozová í yl us r e Maňák C. z č., sy Fra iška Maňáka z č., Maňáková A a č., Miloslav Máčal. Toto je je alý útržek ze svěde tví horňá ký h kro ik a pa ět íků a do u e příliš radost ou, a do u, kterou si žád ý z ás epřeje, a y se opakovala. Dík padlý o ča ů při osvo ozová í aší o e. Aktuální dění Několik vět k aktuál í u dě í... Připravuje e ke kolauda i doko če é dílo Ka aliza e Louka -Oprava dešťového oddělovače OK A před rodi ý do e č. 99. Realiza i prováděla 03

4 vítěz á ir a ko kurz ího říze í Vodohospodářské stav Javor ík C) s.r.o., Be átk č. 7, Veselí ad Moravou. Příto á te h ika la v užita a úpravu teré u v uli i B tovk a projekt s ázve Oprava parkova í plo h, z ývají í prá e provádí za ěst a i o e ího úřadu v Lou e. B lo doko če o vý ěrové říze- í a zakoupe í driče ioodpadu, i a č í částka a poříze í ve výši 9 % ude posk t uta z OPŽP. Dodavatelská ir a ELVA PROFI s.r.o., České Budějovi e. Dále la provede a oprava překopa é est v uli i B tovk a a Kůtě. Sa ozřej ě seče í tráv a vše h úse- í h, údrž a a úklid o e í h prostor. )hotove í dřevě é podlah a půdě základ í škol. Osaze í doprav í h z aček. V čiště í proipovodňový h opatře í. Prá e a hasičské z roj- i i. S ěr li a horňá ké čaje. Výpo o při růz ý h kultur í h a společe ský h ak í h. Tak touto estou děkuje e o hot ý užů, kteří vě ovali svůj vol ý čas a opravu s hodů před kostele. )áklad í škola Louka. D e pro ěhlo ko kurz í jed á í s u hazeči a post ředitele/k základ í škol v Lou e. Na základě předlože ého pořadí Rada o e j e ovala Mgr. Ja u Ja oškovou a pra ov í pozi i ředitelk )áklad í škol a ateřské škol Louka č. 5, okres Hodo í, příspěvková orga- iza e s úči osí od Přeje e hod- ě úspě hů v její či osi. Pa í Ja a Ja ošková dojíždí z Veselí ad Moravou. A a Vaši ová, starostka o e Rada obce schvaluje Veřej opráv í s louvu o výko u pře ese é půso osi a úseku projed ává í přestupků ezi o í Louka a o í Velká ad Veličkou Příspěvek a ěže ký závod O Mala sků tr ku v Malé Vr e O jed at doprav í z ačk upravují í provoz a ostě v Dol í ko i Provádět svoz použitý h olejů f. Ru pold v rá i svozu e ezpeč ý h odpadů S louvu o posk t uí účelového příspěvku z rozpočtu o e ke spolui a ová í so iál í h služe ezi O í Louka a Měste Veselí ad Moravou Dar pořadatelů křesťa ského hude ího fesivalu v Javor íku Provede í digitaliza e o e ího vodovodu Nákup počítače pro potře o e í k ihov Fi a č í dar spolku FUTRA Velká ad Veličkou pro uspořádá í Let í h tvořivý h díle pro děi a Horňá ku Realizovat parkova í plo hu u tového do u Pe ěž í dar a o čerstve í hráčů při ohej alové tur aji Příspěvek a pečovatelskou služ u pro Charitu Veselí ad Moravou Fi a č í příspěvek a ákup pohárů pro vítěze poulič ího tur aje v kopa é 04

5 Kdo lŗckŗ slivovicu pije Lete, kole koštu slivovi e v Lou e, který se ko al v so otu d e 7. řez a v kultur í do ě v Lou e Košty slivovi e v Lou e ají už hod ě dlouhou tradi i. Sa ozřej ě slí í pouze t oi iál í, o který h jsou do hová píse é záz a e o alespoň úst í podá í. Že slivovi u koštovali aší dědové, o to žád ý z ás určitě epo h uje. Každý se pře e h e po hválit s í, o á do ré a o se u podařilo. V jaké rozsahu a u jaký h příležitosí to lo, eví e. Ví e ale určitě, že v Lou e la vel i oder í pále i e. Patřila íst í u ovo ářské u družstvu vlast íků. Vz ikla již za prv í repu lik. Pále i e přestala fu govat v ro e 95 po přijeí záko a o Jed ot ý h ze ědělský h družstve h. Vedou í l pa Alfréd Dostrašil, Louka č. 9. Tře a to l te důvod, proč se začalo oi iál ě koštovat. Pále i e se á ohužel edo hovala, a tak teď usí e jezdit do pále i po elé okolí. Již ko e sed desátý h let i ulého stoleí íst í zahrádkáři košt slivovi e pořádali. Ti, kdo se dříve arodili, si určitě v aví ta eč í zá avu v íst í hosi i: )a pulte hospodský Maňák s ez t ou třešňovou igáršpičkou v koutku úst, v přilehlé sále po parketě projíždí a kolečká h pále i e s klikou, kterou eustále točí o sluha. Na požádá í z tohoto i štu e tu tekla zele á e o červe á kořalka taková, o s í stár i o hodá h zavdávají. B la to velká atrak e. Vše h o se ě í, pále i e už po parketě ejezdí. Co se ale e ě í, je tradič ě pre- iz í posuzová í jed otlivý h vzorků slivovi e, kde každý degustátor usí o hut at vše h při ese é vzork. Je to způso časově ároč ý, protože a jed o seze í se dá okoštovat a i ál ě - 5 vzorků. Hod oí se čistota, síla, vů ě a huť. )a každou tuto vlast- ost ůže vzorek získat až 5 odů, elke ted odů. Výsledk každý zapisuje do svého protokolu. Teď pár slov o to, z čeho je slivovi a lepší. Někdo říká, že z tr ek je je ější. To je ož á pravda, ale získá se jí é ě. A aví tr k trpí a šárku, která dokáže elou úrodu z ičit. Proto ozí edají dopusit a dura zii je krás ě voňavá po kostká h, je jí ví a o je hlav í, dura zie e á šárku. Tak to v padá, že vše luví ve prospě h dura zie. A je to vidět. Stačí se je projít po svazí h okolo dědi. Všude ta, kde dříve dura zie rostl, rostou zas. Stará Hora, Nadkůťa a Dol í Hora. Je to pěk ý pohled, kd ž to kvete, pěk ě se odsud dívá aj do dědi. Šak to zkuste. Ale ať už zvolíte jed o e o druhé, důležitá je zásada: Do 05

6 kvasu je o do ré. Kd ž si tr ku edáš do hu, epatří a i do ečk. Do rý kvas v do réj eč e je základ do réj slivovi e. protože jak říkali aši dědové: Kd ž ejsů základ, e í stodola. A tak je to i u slivovi e. Ať Vá vše h o, o se urodí a také ásled- é produkt z tr ek a dura zií ať už jsou to tr k a pate t a áleše, slivovi a a olavý krk, a rev a v kole ě e o a olavů duši, slouží ke zdraví. Výstav í vý or pra oval v to to slože í, Předseda Ja Frola, Eva Kola iová, Jar ila Kurfürstová, A a Frolová, A to í Maňák. hustota. Celkový počet v stavova ý h vzorků á e te tokrát 7 ať od aši h hospod ěk, tak i přespol í h. Vý ěr ejlepšího te tokrát l veli e těžký, vše h a povidla la vel i hut á, do rá a e ěla h u. Předsedk í degustač í ko ise jako vžd již zkuše á Marie Škopíková poděkovala čle ká ko ise za každoroč í účast a za ezpeče í vzorků. 9. ROČNÍK LŮCKÉHO KOŠTU TRNEK OD VARENÝCH PO TEKUTÉ se tak jako ji é rok v dařil a dle hod o e í ávštěv íků ěl úspě h. I kd ž účast íků koštu lo o ě o é ě, ávštěv ost la kole 5 lidí. K degusta i lo ož é o hut at Degustač í ko ise I g. Josef Vaši a, Mi- hal Čer ohorský, I g. David Maňák, Mgr. To áš )ajíček, Štěpá Ma hala, Mari Kor ča ský, Sta islav Maňák, Miloslav Kurfürst a že degustovali a hod oili po ivě, to ůžete vidět a počtu degustač í h hodi. )ahrádkáři z Louk děkují vše pěsitelů, kteří při esli vzork slivovi e, degustač í ko isi a vše, kteří po ohli uskuteč it tuto výstavu. DEGUSTACE POVIDEL Hod o e í posk t utý h vzorků povidel pro íhalo v podělí.. již zkuše ou dva- á ičle ou ko isí. Vzork l pečlivě odová. Hod oila se vů ě, huť, vzhled, 06 a kvalitu zhod oit 7 vzorků tr ek ať íst- í h e o i přespol í h hospod ěk. Tak 5 růz ý h druhů pečiva o sahují í tr k. Mezi žáda é a vel i o lí e é patří tr ková o áčka s uze ý vaře á s láskou pa í Pi dorovou, které se te tokrát s ědlo litrový hr e, ale tak pate t, či ra orové tašk s povidl, vdolečk, ho zovk a ezesporu tr ková rolád či dorta a spousta ji ý h do rot. Děkuje e vše přispívají í za o hotu a posk t uí výro ků k výstavě. Těší e se a za hová í Vaší příz ě a a ové vzork příší rok a. koštu tr ek od vare ý h po tekuté.

7 Požár Sport baru Lavazza V aší o i se esetkává e je s klad ý i ak e i, kde se jde e po avit a odreagovat od všed í h starosí, ale tak se řeší e adálé a epříje é situa- e, kde je aopak potře a hod ě porozu- ě í, odvah a o hot po o sousedovi v es ází h. Aprílová o, i te ziv í zvo ě í v, 5 hod. a do ov í zvo ek, ou há í a vrata a volá í Horí hospoda, volajte hasiče edaleko dlí ího J. Trýsk vz udilo pa a Ja a Maňáka z č.. A to již stoupal hustý kouř ad prodej ou Dro é z oží pa í Ha k Maňákové. )prvu to v padalo jako ohňostroj, ež js e si uvědo ili krutou realitu, sděluje Ja Maňák. Oka žitě jse volal 5 a ěhe os i i ut již začí ají hasiči vlive sil ého větru r hle se šíří í požár stře h hospůdk SPORT BAR LAVA))A likvidovat. Běhe ěkolika i ut se připojil jed otk KŘ H)S J K, PS Hodo í, PS Veselí ad Moravou, SDH Hroz ová Lhota, SDH Lipov, SDH Louka, SDH Velká ad Veličkou, SDH Veselí ad Moravou, PS Uherský Ostroh, SDH Uherský Ostroh a SDH Ku ovi e. Oheň a hustý kouř se šířil i a soused í dů pa í Marie Slovákové. Ni etuší í spí í že odvedli hasiči je v oč í prádle do ezpečí a protější hasičskou z roj i i. Kole půl třeí již čle k ČK Louka za ezpečují že- á teplé o leče í a ásled ě za po o í pa a Rosislava Morav e podávají posiže ý i hasičů teplý čaj a kávu, v rzký h ra í h hodi á h i o čerstve í. Kole sed é hodi ra í je požár již pod ko trolou a zůstává a ístě je do- á í jed otka o itorovat situa i. Na e ovitosi pa í Slovákové shořela kůl a pl á dřeva a ohořelo zdivo přiléhají í k udově hospod. Kole deváté hodi astupuje poli ie k v šetře í příči požáru. )aí situa e e í v hod o e a a příči a požáru e í sta ove a. Odhadova á škoda a hospůd e je dva ilio. V součas é do ě již pro íhají odklíze í prá e, odstra ě í ohořelý h trá ů, za- ezpeče í udov před další poškoze- í. 07

8 Sed desát tři d í trvala oprava a odklíze í z iče é a zhoře é hospůdk. ČERVNA V 7 HODIN BYLA OTEVŘENA HOSPŮDKA U BIVOJE Po 7 d e h usilov é prá e od vz iku požáru, la opět otevře á lú ká hospůdka. Hospůdku u BIVOJE slav ost ě otevřel Lašský král )deňa Viluš I. zva ý Chra rý se svou druži ou. Udělil právo še kovat ožský RADEGAST jehož pivovar spadá pod jeho arkra ství lašské. V této hospůd e usta ovil i AMBASÁ- DU Království lašského pro Horňá ko. Na zaháje í se sešlo oho pozva ý h hostů, předevší i, o li při požáru, odklíze í a přiložili ru e k dílu, za r hlou o ovu této hospůdk, kde se setkává předevší zdejší ládež. So ota patřila již vše. Člá ek a foto: gajo Floristický semináŏ Ve středu. du a se ko al v sále kultur ího do u Florisi ký se i ář. Opět pod vede í od or é ruk již ěkolika áso - ého istra České repu lik ve lorisi e pa a Jaro íra Kokeše. Te tokrát ělo záje o ovi k v ara žová í veliko oč- í h dekora í dva et účast i a to eje- o do ás z Louk, ale i z okolí. Tak jako ji d i te tokrát si ohl v ro it tři růz é dekora e a ozdo it si i teriér svý h do- ovů. Vzhlede k to u, že záje o tuto či ost je veliký, počítá e te tokrát s podzi í a dušičkovou dekora í ve druhé polovi ě říj a. AV Velikonoční klepání Děkuje e děte i ládeži, kteří se před letoš í i Veliko o e i ujali dodržová í zv klosí v aše kraji, v aší ves i i, a to klepá í. Kd ž ui h ou kostel í zvo a )ele ý čtvrtek, Velký pátek a Bílou so otu, oz a ují čas po o í klepáčů, vozíků a řehtaček. Mohli js e je potkat o šesté hodi ě ra í, v poled e, ve tři a v šest hodi večer. Letoš í účast la o ě o počet ě e ší, ale postup ě se přidává i ge era e tě h ej e ší h. AV 08

9 Velikonoční pondělí K další veliko oč í zv kloste patří řezá í proutků, plete í kor áčů a sa ozřej ě šlahačka. Nes í h ět a i zpěv. Hlav ě a ves i í h patří Veliko o e stále k výz a ý kultur ě společe ský událoste, kd se po aví eje děi, ale i dospělí, a tak i u ás se za po- lázkou v dali hlap i a uži vše h věkový h kategorií, od tě h ej e ší h až po tu ejstarší ge era i. Je tře a dodržovat po alu se v trá ejí í tradi e. Pře e e e hají svá děvčata ez povši uí. Letos se této či osi vel i pěk ě zhosili hlap i roč íku 997, upletli kor áč dlouhý deset etrů a v dali se po koledě. Při ávštěvě dívk uvážou a kor áč arev ou ašli, dle aváza ý h ašlí se poz á kolik děvčat hoši avšívili. Ti alí dosta ou výslužku a alova é vajíčko. Čaj o páté Po delší od l e se opět. du a v 7. hodi v přísálí kultur ího do u ko al Čaj o páté. Te tokrát zpestřilo poseze í dříve aroze ý h o ča ů, ta eč í v stoupe í žáků lipovské škol pod vede í pa í Jagošové. Žá i kvůli ta eč í pauze e li stopro e t ě sehra í, ale dík jeji h ladosi a kreaivitě ta eč í prvk a viče- é horeograie úspěš ě zvládli. Návštěv íků poseze í se ta e lí il, zavzpo í ali a svá ladá léta v ta eč í h a žák lipovské škol od ě ili velký potleske. )a v stoupe í a o hotu přijet pa í Jagošové děkuje e. Js e rádi, že poseze í avšívilo i ěkolik ováčků a ještě ví e ás těší jeji h slova hvál a opětov é dotaz a další Čaj o páté. Jako vžd se k poseze í podával čaj, káva či svařák, k dispozi i l také t či k s listového těsta a e h ěl a i sladký zákusek a závěr. )a vaši ávštěv ost děkuje e a doufá e, že při podzi í Čaji o páté ás opět po íte svou účasí. B. Dří alová Eva 09

10 Mladé Horňácko V so otu. du a se v kultur í do ě v Lou e uskuteč ila přehlídka ladý h folklor í h sou orů ze vše h základ í h škol o í Horňá ka, tzv. ge erálka. ) důvodů reko struk e lipovské SOKOLOVNY lo ož o shléd out ge erálku. roč- íku MLADÉ HORŇÁCKO u ás v Lou e. Úči koval dětské sou or : )Š Lipov Lipovjá ek I pod vede í Re át a Petra Galečkový h, Lipovjá ek II vedou Věrka a Jožíček Jagošovi. LÚČÁNEK pod vede í Mari a Hr áče, SUCHOVJÁNEK Olga Floriá ová, Jar ila Ja ésová, )deňka Pi kavová l. KRAHULÍČEK z Kuželova vede Mo ika Ma ková a Pavel Gráf. JAVORNÍ- ČEK z Javor íka vedou í Da a Hr áčová, LHOTÁČEK z Nové Lhot vede Štěpá ka Mi ksová. Sou or z Velké ad Veličkou VELIČÁNEK I vedou Magdale a Maňáková a Ja a Švečková, VELIČÁNEK II A a Ko á ková a Jiří Šá ha. ev stoupil vzhlede k to u, že ež l za ezpeče v Lou e sál k této ak i, přislí il účast při oslavá h 7 let od osvo oze í Velké ad Veličkou ve stej ý časový ter í. Ale vše h sou- or soutěžil o před í u ístě í v eděli 9. du a ve Velké ad Veličkou. Doprovod é uzik : CM LIPOVJÁNKU vedou í Petr Galečka, pri Marek Potěšil, HM MARKA POTĚŠILA pri a vede í Marek Potěšil. HM LÚČÁNKU pri a ved. Mari Hr áč, housle Lu ie Sa otová, CM TRNEČKY pri a vede Le ka Jo hová. Ml. CM )UŠ VELKÁ ved. Mari Slovák, pri Ši o Ko á ek. St. CM )UŠ VELKÁ ved. Mari Slovák, pri Filip Sítek. Mluve ý slove provázela pa í Magda Maňáková. Režie progra u Mladé Horňá ko pa í A a Ler hová. Vše h příto é ávštěv ík před zaháje í pozdravila i istr ě pro íst í rozvoj České repu lik pa í Karla Šle htová, která se svý doprovode u ás v Lou e strávila kus so ot ího d e. Spolu s ávštěv ík shlédla část tohoto folklor ího v stoupe í. ) časového důvodu a v íže- osi se usela předčas ě o luvit a pokračovat ve své další progra u. 10

11 Ministryně Šlechtová v Louce So ota.du a. Soukro á esta i istr ě a Slová ko do Louk ířila za íst- í lidovou alérečkou A ežkou Kašpárkovou. Mi istr ě pro íst í rozvoj Karla Šle htová se dověděla z o e í h strá ek o této os desáios ileté staře e, která již čt ři et roků aluje or a e t a íst í kapličku, a htěla se s í oso ě sez á it. Malérečka v stroje á do lú kého kroje, spolu se starostkou o e ji přivítal a o e í úřadě. Mi istr ě jí ve vel i efor ál í rozhovoru poděkovala za její prá i, v ptávala se a její život a a otázku o ji s hází, odpověděla pa í Kašpárková: Ni ě e h í, e o špat ě čuju, a a to asi a i a i isterstvu i e áte. Sez á ila ji, z čeho všeho se skládá horňá ký kroj, a la překvape a, že te o ěla A ežka, jak ji ako e důvěr ě říkala, si šila kd si sa a. Po esedě a ídla staře e oporu a v pravil se ke kaplič e, její u dílu. Maluje ez předloh, pokaždé ji ý or a e tový oiv ohd a takové leše í, že a i ladý se a ě eodvážil. Ne htěla, ale usela se po hválit i svoji zahrádkou, svojí pý hou, a které již vše kvetlo a zářilo arva i. Neje že aluje, ale u í ze suše ý h kvěi zhotovit krás é dekora e, které v stavuje a podzi í soutěži o Ja lko Horňá ka. B l to vhod ě zvole ý de ávštěv, v íst í kultur í do ě svou pre iérou zahajoval. roč ík Mladého Horňá ka. Poprvé v Lou e a ještě za účasi i istr ě. Starostka o e ji představila pu liku, které e htělo věřit, že za aši alérečkou se v dala ve své vol u přes elou repu liku. Mi istr ě la u ese á í ožství v stupují í h děí, paletou krojů i výko alý h uzika tů. Při louče í z podia pro esla: Ráda h se k vá za rok podívala, připravte ě kroj. )e setká í ěl každý te ejlepší doje. Poz al v í že u, která á so iál í ítě í a hlav ě se starý i lid i. Má ú tu k lide, kteří ještě stále přes svůj věk dokáží ě o udělat pro druhé. Přeje e ji, ať se ji daří ě it vě i k lepší u, kroj připraví e. Člá ek a foto: gajo Mi o zhléd uí rozkvetlé soukro é zahrádk pa í A ežk Kašpárkové js e společ ě avšívili zdejší kostel Pa Marie Růže ové k i hé u rozjí á í. A pak společ ý o ěd v zaseda í íst osi kultur- ího do u, který pro vše h zúčast ě é připravil pa Lukáš Pokor ík. )a opravdu v ikají í e u sklidil po hval ou od ě- u. 11

12 Šikovné ruce Při výro ě šperků z pet lahví se v pátek. du a sešla e alá skupi ka a i- ek, děvčat ale i šikov ý h hlap ů. Do zaseda í íst osi íst ího kultur ího zaříze í pa í Kateři a Vadovičová při esla velkou kra i i pl ou plastový h lahví od i erálek. Každý si v ral arvu podle své představ. ) do u js e si při esli plastové o al, které se už ezískávají každý de, jako je o al od aviváže e o tekutého prášku. Pa í Vadovičová ás ve struč osi sez á- ila s výro í postupe a po ů ka i. Děvčatů školou povi ý se veli e za- louval st l úklidu. Vše h o, o epotře- ujete, házejte a ze! Výro a sa ot ý h šperků e í složitá, h e je tro hu trpělivost a ta á rozhod ě e h ěla. Po v střiže í potře - ý h tvarů se t to zatavují ad pla í ke svíčk. Udělá e ez t ou dírku a už ůže e avlékat áuš i e, áhrdel ík e o ára ek. V ko i a i s korálk se výro k vel i povedl a slušel eje velký, ale i alý. Ostat ě posuďte sa i! Vše děkuji za účast, Kat e za trpělivost a těší se zase ěkd příště. Mari a Sečkařová Stavění máje. du a. Stavě í áje začali klu i a děvčata roč íku 997 svoje vede í kultur ího a společe ského dě í v Lou e v to to ro e. Celý de pil ě opra ovávali k e, děvčata v rá ěla růže a ozdo e í vr holové špi e. Připojili i vlajku aší repu lik a es ěl h ět a i půllitr pravé lú ké slivovi e. Na výpo o ke správ é u ukotve í se sešli v odpoled- í h hodi á h vši h i eje ladí hlap- i z Louka, ale tak dospělí, kteří přispěli svou radou. Rov ěž ládež škol ího věku. Stavě í áje je u ás starý dáv ý zv k, je pěk é, že se stále udržuje. Vžd tato ak e patřila láde ů, kteří li odvede i a voj u. N í je povi á základ í voje ská služ a zruše a, ale k tě to akivitá se roč ík letý h stále hlásí. )a podpor o e ího úřadu, rozlože í sil, patří rov ěž k ej avštěvova ější. Stro o dél e etrů posk tla o e Nová Lhota, srdeč ě děkuje e za á za hova ou každoroč í přízeň. )a doprovodu hud prostřed i tví íst ího rozhlasu a te h ik od ir Les Horňá ko la ájka úspěš ě postave a. V doprovod é progra u se podávala kofola, pivo, klo ásk pří o z udír. Veselá a do rá álada setrvala až do čas ý h ra í h hodi. 12

13 Slovácký verbuňk Regio ál í kolo soutěže O ejlepšího ta- eč íka slová kého ver uňku Jak jistě ozí příz iv i ver uňku vědí, květe ývá a Slová ku ve z a e í regio ál í h kol soutěže o ejlepšího ta- eč íka tohoto krás ého užského sólového ta e. )ášitu ad pořádá í horňá ké čási soutěže drží již řadu let folklor í sou or Lipovja, který však letos, vzhlede k pro íhají í reko struk i lipovské Sokolov ta je o v klý dějiště horňá kého regio ál ího kola, usel hledat pořadatelské záze í v ěkteré z okol í h o í. Při rozhodová í la jas- ou prv í vol ou soused í Louka. Správ- ost tohoto rozhod uí la potvrze a vstří ou ko u ika í s lou kou pa í starostkou, ačež l sta ove ter í. květ a. Do Louk dorazilo elke dva et ver ířů, ze Stráž i ka i letos, jako v předešlý h lete h, pro ěhlo součas ě také regio ál í kolo Stráž i ka-veselska a sed z Horňá ka. Úkole porot lo v rat z každé z tě hto dvou folklor í h o lasí ver ířů, kteří se posled í červ- ovou so otu utkají a MFF ve Stráž i i o itul ejlepšího ta eč íka slová kého ver uňku. Vítězství z loňského roku o hájil, dalo se ří i již aturalizova ý Lúča, Borek S aže ka, v Lou e ož á ví e z á ý z prke divadel í h ežli tě h ver ířský h, a zajisil si í pří ý postup do i álového klá í soutěže a MFF Stráž i- e. Právo účasi v dopoled í stráž i ké předkole získali ez udá í pořadí Ja Hr áček, Marek Potěšil, Jarek Šraděja, Iva Vaře ha a Pavel Vaře ha. Ve stráž i ko-veselské čási soutěže zvítězil Mi hal Ada e, a ejlepší ož ý způso e tak po čt řleté pauze oslavil svůj o e a k ezi soutěží í ver íře. Stej ě jako Borek S aže ka si í zajisil pří ý postup do i ále ve Stráž i i. Právo účasi v dopoled í stráž i ké předkole získali ez udá í pořadí Jiří Ada e, Silviá Moičák, Miroslav Pátek, Jaku Říha a Jiří Slezák. V Lou e se ale pouze ever ovalo. Po čas rozhodova í porot ta čil folklor í sou- or Javori a ze Strá í a po v hláše í výsledků ásledovala eseda u i álu s i álovou uzikou Petra Galečk. S ad je sla ší divá ká účast, ež jakou js e čekali, la dro ou kaňkou a ji ak vel i v dře é večeru. Hokejové istrovství světa asi pře i je lo větší lákadle. Děkuje e O e í u úřadu v Lou e, pa í starost e Vaši ové a vše, kteří ás podpořili při pořádá í této ak e. Věří e, že i, kteří se zúčast ili, od házeli do ů spokoje i. Tak zase ěkd příště tře a opět v Lou e a shleda ou! PV FS Lipovja 13

14 Košt gulášŗ 14 S or do rovol ý h hasičů Louka uspořádal v so otu v Lou e v areálu Pod Háje Prv í Lů ký košt gulášů. V touže é pěk é počasí se spl ilo v so otu. květ a partě Lúča ů a prv í vaře í gulášů. Sešli se v íst í areálu za Veličkou "Pod Háje ", a po ěřili své ku hařské u ě í. Brz po rá u se již li ul dý, e že připálili aso, ale z ko í ů kotlů. Některé tý vařil v kotlí h, ěkterý stačil i pl ový vařič, ale a výsled í h to ijak eu ralo. Sed tý ů připravovalo růz é druh gulášů. M sliv i připravili sa ozřej ě sr čí, e h ěl a i aďarský, hovězí či doko e kloka í. Nejví hut- al aďarský kotlíkový. Ne lo to je o guláši, ale i tak se dají po ěřit síl, strávit so ot í odpoled e a udělat ě o pro o ča, kteří si tuto prv í ak i po hvalovali. Při vaře í a ohli js e o hut at guláše tě hto tý ů: Tý O e ího úřadu vařil aďarský kotlíkový guláš pod vede í )deňka Hr áčka a jeho desei po o íků. Lúčí sliv i. Sr čí guláš vařili Sečkař Pavel a Mari a, Náhlík Josef, Sečkař Štěpá, Mira Balaja a Fra išek Sečkař. Hasiči Louka. Hovězí špé iál šéku hař Maňák )de ěk, Duša Vašíček, David )álešák, Vlasik Horák a Mira S etka. Stavoši si připravili guláš s ázve Lú ký ýk. Vařili: To áš Malúš, Rosťa Morave st. i l., Petr Horňák, Josef Křápek Petr Holík a Raďa Buzík a tak Petr Mahotský. 5 Tý Gulášová polévka: podával guláš s ázve Hovězí EL CLASSICO O dřej Horňák, Mari Kučera Marek Hudeček a Vašek Kola ia. SKIPPY TEAM. Kloka í guláš v podá í a želů Ha k a Jiřího Supový h a a želé Petra a Pavel Dvořákovi. 7 SKI TEAM. Hovězí zad í pod vede í Mari a Švrčka, Josef Štědro ský, Petr Hajíček a Fra išek Ch elař. Hasiči děkují vše spo zorů a účast íků I. roč íku vaře í guláše za příspěvk. Na dětskou o kologii Br o ude odeslá o,- Kč. Člá ek a foto: gajo

15 Malování kapličky Naše kaplička je opět elá v ové. B la připrave a a slav- ost Svatého přijí á í, které se uskuteč ilo pro děi z Louk 7. květ a v kostele Pa Marie Růže ové. Tak jako každý rok i letos l provede oprav o ítk. Te tokrát ve větší rozsahu, při opravá h v e alé íře po áhali za ěst- a i o e ího úřadu. Na opravu l použit spe iál í o ítkové s ěsi odpovídají í re ova i kultur í h pa átek pod od or ý dozore Mgr. Miroslava Mi kse. Násled ě alíř pa Fra išek Maňák č. v ílil, i tato jeho či ost už po léta eod slitel ě patří ke kaplič- e. Až la kaplička elá v ové, astoupila pa í A ežka Kašpárková a opět ez předloh se pusila do origi ál í vý al or a- e tů, te tokrát už s ad po čt ři áté. Vzhlede k věku e la jistota rukou tak jako před let, částeč ě jí v po ohla d era Ja a. Letos v létě pa í A ežka Kašpárková oslaví svoje aroze i, přesto pod její a ruka a rostl růže, vlčí ák, lístečk a ji é pro áš kraj t pi ké kvěi. Nikdo z ás ečekal, že vý al- a kapličk la doko če a ěhe pěi d ů a ako e ás íst í alérečka vše h ile překvapila. Pohlede a aši kultur í pa átku se udou těšit eje o ča é z Louk, ale i spousta ávštěv íků a projíždějí í h. Radějovské hry D e.. 5 se uskuteč il druhý roč- ík Radějovský h her. Jed á se o sportov ě zá av é odpoled- e, ve které ezi se ou soutěžil družstva ze o í. Dis iplí l etradič í již svý ázve sportov í r olov, u gee ru i g, zor i g, usherské závod, via ferrata... Každé z družstev postup ě s íralo od za jed- otlivé dis iplí a elkový součet odů pak určil pořadí ve startu do Biatlo ové síhačk. Nako e js e o sadili. ísto, kd ž á tak tro hu selhala te h ika vázá í a ěžká h. Pokud h ete vidět zají avá videa a fotk, zadejte a Rajčei heslo Radějovské hr. 15

16 Mužský pěvecký sbor Louka Mužský pěve ký s or v Lou e l založe v září roku a v součas é do ě á čle ů. Je to ej ladší s or a Horňá ku. U ěle ký vedou í Ja Štefá ek shá í a upravuje hlav ě druhé hlas, a tak o oha uje áš široký repertoár. Prv í hlas zpívá čle ů s oru a čle ové zpívají druhý hlas. Poprvé js e v stoupili za dva ěsí e od založe í s oru, ko e listopadu a zaháje í adve tu. Na zaháje í adve tu a hlav ě a koštu tr ek, jak v pev é tak v tekuté stavu v stupuje e v Lou e již pravidel ě každý roke. Kro ě toho js e v stupovali a růz ý h ak í h apř. a Horňá ký h slav oste h, Lipovské zpívá í, e o v led u v pořadu Poz ej soused í regio v Ostrožské Lhotě a v září a Slav oste h ví a v Uherské Hradiši. V ro e js e se zúčast ili a v stupovali v řez u v Lou e a koštu slivovi e,. červe e v pořadu Daj ňa, a ičko, daj ňa do škol a pak. srp a a SLAVNOSTECH v Hroz- ové Lhotě. V ro e js e kro ě tradič ího koštu slivovi e a výstav ovo e v Lou e v stupovali a Javor i ké zpívá- í, Horňá ký h slav oste h ve Velké ad Veličkou, v Blat ič e a oslavá h o e, Vi o ra í v Blat i i, )pívá í užský h s orů v Šardi í h, a oslavá h 9 let divadla v Lou e, )aháje í adve tu a Koledová- í u jesliček,,na VÁNOCE. V ro e v září js e oslavili páté výročí založe í Mužského pěve kého s oru. K to uto výročí js e atočili CD s ázve,,hore Lúků hod íček, které js e pokřili. září. Rok vě- oval ví e pozor osi starší a e o - ý lide, proto js e v stupovali a ak i pro i valid e o a Besedě pro dů hod- e. Přispěli js e také svý v stoupe í ke Svátku atek a v stoupe í ve Stráž i i. V září js e se zúčast ili pořadu,,dozvuk Horňá ka v Praze NA KAM- PĚ, začátke prosi e ak e,,taje ství adve tu a a VÁNOCE,,)pívá í u jesliček. V to to ro e 5 js e spolu s další i čt ř i s or ko e řez a v stupovali u ás v Lou e a,,koštu tr ek, jak v tekuté, tak v pev é stavu. N í js e a solvovali ak e v Dol í Ně čí, v láz í h v Ostrožské Nové Vsi, Prušá ká h a ve Vr i i. V prv í hlase zpívají: Kozu plík Ja, Škopík Fra išek, Škopík Ja, Š ehlík Josef, Štefá ek Ja a Vod ý Josef. Druhý hlas zpívají: La ů h Josef, Maňák Ja, Straka Ja a Ši lík Fra išek. Ko takt a: Josef La ů h, Louka č tel.: e ail: josela u a. z 16

17 SZPO Louka Při líží e Vá v kost e či ost aší orga iza e. Letos js e se sešli kro ě pravidel ý h s hůzek vý oru.., kd se uskuteč ila výroč í s hůze spolku zdravot ě posiže ý h o ča ů u ás v Lou e. Na s hůzi l přijat ové čle k, a to: S etková Lud ila, To ečková Květoslava z Veselí ad Moravou, Sečkařová A a a To arová Ja a. Takže stávají í počet čle ů je v součas é do ě 9. Ve čtvrtek.. js e připravili pro čle k poseze í ke d i atek, kde ěl aše že připrave o o čerstve í, příje é poseze í při kávě se zákuske. Pro zpestře í zahráli a har o iku uzika i pa Ru íšek a Po aj ík. Ti zdat- ější si tak zata ovali, kdo e ohl, tak při har o i e zazpíval, zavzpo í al a ladé čas. V druž é hovoru se te tokrát posedělo až do večer í h hodi. D e.5. js e uspořádali pro čle, ale i pro ečle zájezd a koupá í do Čalova, kde čle ové v užili ož osi asáží. Večer se ke vší spokoje osi vra eli do ů. O koupá í l velký záje, proto se vý or rozhodl uskuteč it ještě jede ter í koupá í a to , ka se ůžete ještě v případě záj u přihlásit u pa í R. Škopíkové č.. Na.. připravuje e zájezd a Svatý Hostý. V případě záj u se ohou přihlásit i ostat í o ča é. Řehák Fra išek, předseda Sedmikrásek Před Veliko o e i se sešli v záze í kostela a i k s dět i ze součas ého i i ulého Sed ikrásku a veliko oč í díl ičk. Pro e ší děi la připrave a výro a zajíčků z pedigový h kuliček, otýlků z krepového papíru a papírové slepičk. Větší děi a a- i k si ohl azdo it veliko oč í vě e. Na vý ěr la velká spousta jar- í h oivů. Ne h ěl a i slepičí e o křepelčí skořápk a přírod í ateriál. Podle spokoje ý h tváří děí i a i ek lze soudit, že se i letoš í díl ičk v dařil. Těší e se a příště. Tuto o pěk ou ak i pro a i k s dět i připravil Mari a Sečkařová a Mari a Šradějová 17

18 Český červený kŏíž PĚŠÍ TÚRA PÁLAVA So ota. květ a. Mezi každoroč í akivit Červe ého kříže patří pěší túra pro vše h- věkové kategorie. Te tokrát js e se v dali za krása i Pálav. I přes ra í zaváhá í, zda v jet e o e, lo toiž pod rake, se ta i kapka spadla, js e v razili. S ěr aší tras l Pavlov-Děvičk - Děví -Sirotčí hrádek-turold-kozí hrádek- Mikulov. Po Sirotčí hrádek js e doputovali vši h i. Společ ě opékali špekáčk, o hut- ali vý or é pálavské ví ko. )de se skupi- a rozdělila a t zdat ější, kteří pokračovali dál pěšk až do Mikulova. Ostat í asedli pod Sirotčí hrádke v Kle t i i do auto usu a v Mikulově si prošli estu a Svatý kopeček. Tato u ikát í kultur í pa- átka la zre ovová a a v pl é kráse září ad Mikulove. Měli js e ož ost se zúčast it odpoled í h slav osí ěsta Mikulova. Kdo ěl záje, ohl v užít pouťový h atrak í. Tak, jak á předpověděl správ e CHKO Pálava pa Fra išek Foltý, že déšť přijde v odpoled í h hodi á h, tak se i stalo. Pršet začalo až při ávratu do auto usu, o a pak l v dat ý déšť po elé estě zpět. )a šťast ý ávrat děkuje- e jak pa u Štěpá u Škopíkovi, který ás vezl, tak ez á é u spo zorovi za příspěvek a úhradu est. S uspokoje í a ez ehod js e se vra eli do ů. Věkový rozdíl ezi aši i turist l te tokrát 5 let. Nej ladší účast ík l sed iletý a ejstarší ude slavit 7 aroze i. )a hovejte á přízeň a a rok se v dá- e pěšk za krása i aší vlasi opět v květ u. BESEDA PRO DŕCHODCE Neděle. květ a. Tak jako již tradič ě ěkolik deseileí vý or ČČK ve spoluprá i s o e í úřade v Lou e uspořádal posled í květ ovou eděli esedu pro dů- hod e aší o e. Naši dříve aroze í ohli shléd ou pěk ý kultur í progra, ve které v stoupili ažoretk z aší ateřské i základ í škol, řiš í ta eč i e vede pa í učitelka Le ka Šlosarová. Děv- 18

19 čata divadel ího kroužku sehrála parodii a pohádku Dva á t ěsíčků, se vičila Petra V strčilová. Báseň a pís ičku zazpíval Terezka Sečkařová a Joha ka Hořáková. G asi kou sestavu s kruh předvedla Ria Sa otová. Pás e pís í potěšili čle ové Mužského pěve kého s oru Louka. K ta i a posle hu zahráli čle ové skupi R t us. Podávalo se o v klé pohoště í, párek s hořči í, pivo li o, ví ko, které vě ovala společ ost Agrolip, káva a čaj dle přá í. Rov ěž la připrave a ohatá to ola, každá o álka la výher í a ještě z lo e a pří é slosová í. Čle k vý oru ČČK srdeč ě děkují spo zorů za posk t uté dar, které přispěl k v tvoře í příje é at osfér a pohodového odpoled e. Naše orga iza e patří ezi pět fu kč í h a okrese Hodo í Hodo í, Du ňa, Va e ovi e, Žaroši e a Louka, pokud e- udou další orga iza e zruše, zůsta e- e ve stej é slože í pra ovat i příší rok. SBÍRKA DIAKONIE So ota. 5. dopoled e. Mezi další či - ost Červe ého kříže Louka patří uspořádá í hu a itár í s írk pro Diako ii Brou- ov. Přestože á e astálo přistave é ko tej er a oša e í, a to u o e ího úřadu a u sa oo sluh Jed ota, la ze stra spoluo ča ů poptávka a odevzdá í velkoo je ový h alíčků, apř. kap, polštáře e o skle i e a ádo í, které se edají vložit do připrave ý h ko tej erů. S írka pro íhala opět v íst osi zahrádkářů děkuje e za posk t uí prostor. Dozor ěl pa í Bože a Hr áčková a Bože a Pokor íková. Vše dár ů vede í diako ie děkuje, as íralo se té ěř pl é áklad í auto. Český zahrádkáŏský svaz FLORA Olomouc Český zahrádkářský svaz Louka uspořádal v so otu. u a pro čle zájezd a Jar í Floru do Olo ou e. Na v hláše é výstaviši výstav í areál ve S ata ový h sade h zářil záho rozkvetlý h tulipá ů a záho s oha další i jar í i květ. Naši zahrádkáři zde as írali i spira i a výsad u svojí h zahrádek, zakoupili růz é se- í ka a i ulk, s írali ové i for a e. V odpoled í h hodi á h avšívili uzeu olo ou ký h tvarůžků v Loši í h, kde se ohli sez á it s výro ou a historií výro této jedi eč é po houtk. Rov ěž tak si ohli zakoupit spe ialit ze širokého sori- e tu a ídk. Spokoje i, s ús ěve a vů í, která se li ula po elé auto use se vra eli do ů. 19

20 Dění v naší farnosti PRVNÍ SVATÉ PōIJÍMÁNÍ Neděle 7. květe. Kostel Pa Marie Růže ové zářil h ed od rá a, l v zdo e ílý i lilie i, před kostele hrála Lipovská pětka, v hloučku se seskupoval děi, které přistupoval k prv í u svaté u přijí á í v doprovodu svý h rodičů, k otrů a čle ů rodi. Letos ji h lo os, tři hlap i: O dřej Maňák, Jaku Mikeska a To iáš )e á ek. Pět děvčat: A etka Ilášová, Joha ka Hořáková, A ička Hýžová, Terezka Sečkařová a Lea S hova ová. Mši svatou ele roval p. Petr W uk. Píseň Pl ě, zvuč ě ať z í hvála zazpíval s íše ý hrá ový s or za doprovodu varha íka To áše Hr áčka ladšího. Do kostela průvod doprovázela de hová hude í skupi a Lipovská pětka. V odpoled í h hodi á h se ko alo požeh á í pro děi přistupují í ke svaté u přijí á í a pro jeji h rodiče. POUŤ NA BLATNICKÉ HOōE D e. květ a se ko ala far í pouť a Blat i ká hoře u Svatého A to í ka. Far í i z Lipova a Louk se v dali a pouť auto use, oso í i vozidl e o pěšk. Mši svatou v zapl ě é kapli ele roval p. Petr W uk. MODLITBY ZA ÚRODU Již ěkolik let v aší far osi l o ove d odlite za úrodu, které letos trval tři d.,. a. květ a před svátke Na e evstoupe í Pá ě. Far í i se průvode v dali do polí k odlit ě za úrodu. )a hovej pa e, o jest a poli, ho toho užít ohli v pokoji a áz i oží, ať se Tvá čest všude oží, kde p. Petr W uk za posled í do e v lokalitě )áhu e i e požeh al aše pole. BOŽÍ TĚLO D e.. aší far í i slavili slav ost Božího těla. Po večer í ši svaté se věří í v dali ožítělový průvode, který patří k ejslav ější ze vše h liturgi ký h průvodů v roku je v z á í vír, osvědče í vděč osi, veřej ou oslavou taje ství oltář í Svátosi za doprovodu de hové hud, zpěvu a odlite ke čt ře oltáříčků pečlivě v zdo e ý h kvěi- a i. Balda hý ad vele ou Svátosí esli uži odě í do ašeho sváteč ího kroje Miroslav Hr áček, Vojtě h Maňák, To áš Sečkař a Ja Straka. Děi a škol í ládež sváteč ě o leče á s pala estu kvěi a i kvěi a je v liturgii s ole du hov í radosi, kro ě toho i evad ou í svěžest adpřiroze ého života ilosi. Letoš í Božítělový průvod se těšil příz ivé u počasí s krása i po alu zapadají ího slu e. )a přípravu děkuje e pra- ov íků o e, sestave í a úklid oltáříčků. Že á za doko alou kvěi ovou výzdo u. 20

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 RED IZO:... 4 Vedení školy... 4 Adresa pro dálko ý přístup... 4 We o é strá k škol... 4 Charakteristika

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Slovo úvodem. Slovo starosty

Slovo úvodem. Slovo starosty máj, lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas. to je už pasé, květen končí. Co o něm říci? Je to pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými

Více

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ždánický zpravodaj 10/2013 Vzácná návštěva Motýlí ráj S rodinou na kole strana 4 strana 8 strana 12 Úvodem Podzimní inspirace školáků Žáci 3. třídy skládali básničky s předem zadanými slovy: veverka ještěrka,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006 46 ŘÍJEN 2006 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV Z obsahu:!"informace o nadcházejícíh volbách!"jak proběhla výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských produktů!"besedování o slivovici - dokončení z minulého

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí

2/2013. v tomto čísle: Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika. Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí 2/2013 v tomto čísle: Z obecního úřadu Co se dělo ve školách Z činnosti spolků Na cestách - Kapverdy Z historie - doprava, mechanizace Reportáže z akcí Víte, že Tipy na nevšední výlety Společenská kronika

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více