Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1

2 Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, , www Základní a mateská škola Prostjov, Kollárova ul.4, ; písp. organizace; IO : Zizovatel msto Prostjov IO : Vedení školy editel školy: Stat. zástupce editele : Ved. uitelka MŠ: 1.4 Charakteristika školy RNDr. Josef Hrachovec Prostjov, V.Špály 12 Mgr. Zdeka Richterová Prostjov, Družstevní 7 Marcela Malíšková Urice Druhy a typy škol Základní škola s 1. a 2. stupnm Školní družina a školní klub od MŠ na Husov námstí - samostatná výroní zpráva (viz píloha 1) Koncepce školy specializace školy Zámry školy, trend dalšího vývoje vycházely z Plánu rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce ( viz píloha dívjší výroní zprávy) a dále z Minimálního preventivního programu (viz pílohy dívjších výroních zpráv - 2x). Vzhledem k úbytku tíd na I.stupni (na 5 tíd) a na druhém stupni nárstu tíd pro žáky s SPU a následnému snížení potu tíd na 8 jsme museli pepracovat Plán rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce (personální otázky, aprobovanost, zavedení internetu, vybavení tíd moderní informaní technologií, ). Jednalo se zejména o využití ueben, personální otázky ( doasný nárst pedagog na II.stupni ). V tomto školním roce probíhala na škole v bžných tídách II.stupn rozšíená výuka informatiky v 6. až 8. roníku a ve tídách pro žáky s SPU v 6. a 7. roníku.. K tomu jim sloužili 2 nové uebny informatiky s 15 a 12 PC. Personáln jsme pipraveni (3 aprobovaní uitelé informatiky). Nyní již máme jasno v tom, že spec. tídy I. stupn, které mly (dle rozhodnutí zizovatele po zániku ZŠ Husova) pecházet ze ZŠ Rejskova, u nás nebudou na II. stupni pokraovat. V prvním pípad by poet tíd II. stupn zstal na konených 8 (již zpracovaná koncepce, kde by místo hokejových tíd byly spec. tídy a všude by byla rozšíená výuka informatiky). Nyní bhem 3 let dojde k propadu 6 tíd ( a tím postupnému snížení potu uitel II. stupn o 8). 2

3 - 3 - Máme již prakticky zpracován vlastní ŠVP, který budeme bhem školního roku 2006/2007 ovovat a zaneme podle nj uit od školního roku 2007/2008. Školu budeme výrazn profilovat smrem k využití informaní a komunikaní techniky pedevším prostednictvím disponibilních hodin (po 1 hodin v každém roníku I. stupn a po 2 hodinách v každém roníku II. stupn Poty tíd, žák, pedagog a - údaj vztahující se k pedcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k konícího školního roku Poet tíd Celkový poet žák Poet žák na jednu tídu Poet žák na uitele Poet všech pracovník (celkem) Poet pedag. pracovník a b a b a b a b a b a b ,6 26,1 22,4 15, ,8 11,2 Spec. tídy ŠD + ŠK Zaazení do sít: poslední zmna (název a kapacita) k Kapacita školy: 370 žák Kapacita školní družiny a školního klubu: 150 žák Kapacita MŠ: 90 žák Školská rada: založena k ; má 6 len znovu zízena k za zizovatele : Mgr. V. Uchytil; P. Smetana za školu : Mgr. Z. Pospíšilová; Mgr. J. Ungermannová za rodie : Mgr. T. Baše; RNDr. R. Sedláek 2. Plnní uebních osnov a uebních plán dle vzdlávacích program Ve škole se vyuovalo podle program Obecná škola.j /95-26 (I.stup. jen 5.t.) a v ostatních tídách podle programu Základní škola.j.16847/96-2. Na 2.st. byla ve všech tídách, krom 8.-9.ro.specializovaných tíd, rozšíená výuka informatiky a výpoetní techniky. Letošní školní rok Název íslo jednací V roníku Obecná škola 24283/ Základní škola 16847/ ,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. Minulý školní rok Název íslo jednací V roníku Obecná škola 24283/ ,5. Základní škola 16847/ ,2.,3.,6.,7.,8.,9. 3

4 - 4 - Zaazení vzdlávacích oblastí Výchova k volb povolání, Enviromentální vzdlávání výchova a osvta a Ochrana lovka za mimoádných okolností do vzdlávacích program pro základní vzdlávání. I. Výchova k volb povolání. Na základ metodického pokynu k zaazení vzdlávací oblasti Volba povolání do vzdlávacího programu školy.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdlávacího programu Základní škola na II. stupni ve školním roce 2003/2004 Rozhodnutím editele školy ze dne zaazena. Žáci si zakoupili pracovní sešity a ve školním roce 2005/2006 se podle nich pracovalo a dané cíle byly splnny. V budoucím ŠVP jsou již tyto témata souástí osnov. II. Enviromentální vzdlávání, výchova a osvta. Na základ metodického pokynu k enviromentálnímu vzdlávání, výchov a osvt, který vydalo MŠMT R pod.j / byl na ZŠ Kollárova ke dni zpracován a pijat Dlouhodobý plán enviromentální výchovy, výchovy a osvty na ZŠ Kollárova. Z tohoto plánu se vycházelo i ve školním roce 2005/2006. Jako koordinátor v oblasti enviromentální výchovy byla editelem školy povena Mgr. Michaela Kyzlinková, uitelka pírodopisu a pstitelských prací. Zpracovala plán, podle kterého do jednotliví uitelé zapracovali jednotlivé oblasti enviromentálního vzdlávání, výchovy a osvty do tématických plán jednotlivých pedmt. Dané cíle byly ve školním roce 2005/2006 splnny. Také ostatní vytýené úkoly byly splnny nebo se prbžn plní. Chtl bych mimo jiné vyzvednout : - Den Zem spojený se soutží s ekologickou tématikou s pobytem v pírod (lesopark Hlouela); - sbr papíru v rámci školního klubu; - zízení nástnky a rozhlasové relace s ekologickou tématikou; - škola byla pijata do projektu Slunce do škol, kdy na škole byla v rámci státního grantu instalována demonstraní slunení elektrárna, která je využita na ohev vody a dermonstran se využívá ve výuce fyziky; III. Ochrana lovka za mimoádných okolností. Jednotlivé oblasti problematiky Ochrany lovka za mimoádných okolností byly do osnov jednotlivých pedmt na II. stupni základní školy zaazeny dle Rozhodnutí editele školy o ze dne ve školním roce 2001/2002. Platí i pro školní rok 2005/2006. Jednotlivé oblasti byly urenými uiteli zapracovány do osnov podle píruky Ochrana lovka za mimoádných okolností. V letošním školním roce se tato témata probrala a znalosti a dovednosti, které žáci v jednotlivých pedmtech získali, využili a provili na branném závod v prostoru lesoparku Hlouela v ervnu V budoucím ŠVP jsou již tyto témata souástí osnov. 4

5 Pehled pracovník školy 3.1 Pedagogická a odborná zpsobilost pedagogických pracovník, aprobace Aprobovanost výuky na celé škole : tento školní rok - 85 % minulý školní rok - 87 % Kvalifikovanost na celém zaízení Tento školní rok Minulý školní rok 96 % 100 % Zejména výchovy na 2.st. byly vyuovány neaprobovan. Hv vyuovala pí uitelka s aprobaci pro 1.st., která byla zárove asistentkou autistického žáka. O Vv se dlily pí uitelka (dchodkyn M-F), která tém celý rok zastupovala dlouhodob nemocnou u., krom Vv pracovala na poloviní úvazek jako asistentka žáka s mentální retardací. ástený úvaze Vv mla i pí u., která sic nemá tuto aprobaci, ale léta psobí v kruhu prostjovských výtvarník. Na výuku Aj jsme mli celkem 3 uitele. Jedna je aprobovaná uitelka Aj j, další má VŠ pedagogického smru s mezinárodní zkouškou z Aj FCC) a tetí pí uitelka- aprobace j, D, Ov- absolvovala akreditovaná školení pro Aj a již nkolik let uí Aj na 2.st. Krom toho jsme mli na I.stupni 1 uitele a na II. stupni 2 uitele, kteí jsou schopni v pípad poteby vést výuku Aj (absolvovali nebo absolvují výuku Aj a metodiku výuky Aj); Na výuku Nj jsme mli 1 uitele s aprobací Nj j; vzhledem k tomu, že o Nj je minimální zájem a ve 4. a 5. roníku jsme museli skupiny spojit (abychom udrželi výuku nminy ve všech ronících), pokryje poteby školy. V dalších letech však již s pravidelným pokra- ováním výuky Nj nepoítáme. Krom toho 3 uitelky jsou absolventky kurz Nj s metodikou. S výukou Nj poítáme proto do budoucna formou volitelných a nepovinných pedmt a kroužk. Chybí aprobace Rv, kterou chce studovat jako rozšíení své aprobace souasná uitelka Tv, která Rv vyuovala (zatím ale nebylo studium v Olomouci na UP oteveno); Výuka informatiky byla vzhledem k rozšíené výuce tohoto pedmtu pln aproban pokryta; dva uitelé s aprobací (tetí je na mateské dovolené) a tetí dlouholetý vyuující se zkušenostmi z lektorské innosti; Na škole byli celkem 4 uitelé s ukoneným studiem výchovného poradenství; Všechny uitelky 1.st. a vtšina 2.st. jsou absolventy kurzu dyslektického asistenta. Poet stálých pracovník : 28 (25 uitel + 3 vychovatelé) poet externích pracovník : 1 (náboženství) 5

6 - 6 - Poet uitel, vychovatel, jiných pedagog Kvalifikace Délka praxe 1 uitel I. stupn VŠ pro I. st. 12 let 2 uitelé I. stupn VŠ pro I.st let 1 uitel I. stupn VŠ pro I.st. 21 let 1 uitel I. stupn VŠ pro I.st. 33 let 4 uitelé II. stupn VŠ pro II.st. 3-6 let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 10 let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 15 let 7 uitel II. stupn VŠ pro II.st let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 32 let 4 uitelé II. stupn VŠ pro II.st. nad 34 let 2 uitelky II. stupn Vv a Hv vychovatelky 22 a 29 let 1 vychovatel ŠK SPŠS 27 let 2 vychovatelky ŠD SpgŠ let 3.2 Aprobace viz bod 3.1. (pouze Rv, Hv a Vv na II. stupni neaprobované) 3.3 Absolventi - do 2 let praxe, kteí nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok Zmny ve stavu uitel * dchod a odchod ze školy Tento Školní rok Minulý školní rok Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu Mimo školství Na jinou školu mimo školství 2* 3.5 Poet pracovník v dchodovém vku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Dch. vk 2 4 Nekvalifik. 1 1 v II. pololetí 2005/2006 dchod : Mgr. Ivánková, Mgr. Vodáková, Mgr. Maríková, Mgr. Macek 6

7 Zápis a pijetí žák Pi zápisu pro šk.r.2006/07(i dodatenému) bylo zapsáno bhem šk.r.2005/06 celkem 39 dtí vetn loských odklad. U jednoho žáka s odkladem z loského roku doporuilo SPC v Prostjov nástup do speciální 1.t.na ZŠ Rejskova. 12 rodi požádalo o odklad školní docházky. Na základ doporuení PPP a odborného lékae bylo 11 tmto žákm udleno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Zstává nevyešen jeden pípad, rodie dosud nedodali jedno z povinných doporuení PPP. Jeden žák se odsthoval. S rozhodnutím o pijetí by mlo do nového školního roku nastoupit 25 prvák. 4.1 Výkon státní správy Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání Odklad školní docházky 11 0 Nepijetí žáka do první tídy 0 0 Poet žák osvobozených od školní docházky 0 5. Výsledky vzdlávacího a výchovného procesu 5.1 Prospch žák na škole a - údaj vztahující se k pedcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k konícího školního roku Roník Poet Žák Prosplo s vyzn. Prosplo Neprosp. Šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1. st Celkem za 2. st. Celkem

8 Chování Stupe chování Tento škol. rok Minulý škol. Rok Poet Procento Poet Procento 2 7 2,04 % 6 1,67 % 3 2 0,58 % 7 1,95 % Všechny snížené známky z chování jsou u žák, kteí k nám pišli z Husovy školy. Ve všech pípadech jsou to již problémoví žáci z dívjška. Neomluvené hodiny viz níže. Celkový poet neomluvených hodin Tento školní rok Minulý školní rok hodin - Kaleja z 6. B (spec. t.) hlášeno a ešeno bezvýsledn pes soc. odbor MÚ; 248 hodin Zboílek ze 7. A (v souasnosti pobyt v diagnostickém ústavu) již není naším žákem (od kvtna 2006) 5.3 Výsledky pijímacího ízení Z 9.ro.odešel jeden žák na gymnázium, 12 žák na SOŠ, 2 žáci na SOU s maturitou a 12 žák na SOU, z toho ze speciálních tíd 1 žák na SŠ, 1 žák na SUO s maturitou a 8 žák na SOU. Zejména výsledky žák ze speciální tídy lze považovat za úspch. Z 8.ro. odešli dva žáci na SOU. Úspšní byli i žáci 5.a 7.ro., z 5.t. odchází na víceletá gymnázia 6 žák a ze 7.t. 3 žáci. Konkrétní pehled je obsažen v píloze. V rámci pomoci žákm pi volb povolání krom pravidelného pedávání informaních materiál ze SŠ a SOU a konzultaních hodin VP naši žáci navštívili pehlídku nabídek SŠ a SOU v KaS Centru Prostjov (listopad individuáln) a žáci 9.roníku rovnž OÚP. Dále byla žákm 9.tíd umožnna individuální úast na Dnech otevených dveí jednotlivých stedních škol a uiliš za doprovodu jejich zákonných zástupc. Žáci 8.tíd navštívili také nap. soutž o Hanácký pohár prezentaci u SOU obchodní E. Husserla, Zlatá jehla SOU odvní a nkteré další prezentace k volb povolání. Na základ metodického pokynu k zaazení vzdlávací oblasti Volba povolání do vzdlávacího programu školy.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdlávacího programu Základní škola na II. stupni zaazena a stanovené cíle byly splnny. 5.4 Pée o žáky se SPU a talentované žáky Uitelé pracovali v bžných tídách se 4 integrovanými žáky, z toho dva mli nápravu mimo vyuovací hodiny s dyslektickými asistentkami. Individuální pístup v hodinách byl vnován 32 žákm vyžadujícím zvýšenou pozornost. Tito žáci mají rzný stupe specifických poruch uení a nkteré další potíže vyžadující rznou míru zohlednní. Na druhém st.byl rovnž jeden medikující žák. Zcela specifická byla samozejm práce ve specializovaných tídách, kde je vnován každému žáku individuální pístup takka neustále. I v tchto tídách byli 3 integrovaní žáci (mentální 8

9 - 9 - retardace a autismus). Dva z tchto žák mli denn pi práci ješt další pomoc v podob asistentky uitelky. Vzhledem k specializovaným tídám a pomrn znanému nárstu žák vyžadujících individuální pístup absolvovalo 18 uitel kurz dyslektického asistenta, všechny uitelky na prvním st.ho mají rovnž. Žákm byla tedy vnována pée na odborné úrovni. Samozejmostí je ovšem i pée o talentované žáky, která je smována zejména do oblasti samostatné práce tchto žák s odborným dohledem uitele. Krom specifických metod ve vyuovacích hodinách k tomu slouží prostor mimo vyuování v práci nepovinných pedmt, rzných kroužk a individuálních konzultací po vyuování. Tito žáci mají krom odborné pomoci k dispozici veškeré technické vybavení školy, které mohou využívat i mimo vyuovací hodiny. Uitelé pro n vyhledávají možnosti zapojení se do odpovídajících soutžích, které jim pi setkávání a srovnávání se se stejn nadanými vrstevníky umožuje další rst. Ve škole je také využíváno všech možností k prezentaci prací a dovedností tchto žák a je také pamatováno na pochvaly a odmny za jejich výkony nad bžný rámec. 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník Dalšímu vzdlávání uitel je na naší škole vnována obzvlášt velká pozornost a je na n kladen draz i pi hodnocení pedagog. Pi dalším vzdlávání bylo využíváno nabídek rzných vzdlávacích stedisek jako nap. CZESHA- SERVIS Tebí, Schola servis Prostjov, MŠMT, PC Olomouc, PPP Prostjov. IT ACADEMY Brno, Pdf UP Olomouc, ABC Music Klášterec nad Ohí, DYSCENTRUM Praha, Muzeum Prostjovska, ZŠ Dr.Horáka Prostjov, ZŠ a MŠ Prostjov - Kollárova - školicího stediska SIPVZ. Bhem školního roku 2005/06 se zúastnilo celkem 95 pedagog 32 rzných typ seminá. ada seminá se zabývala pípravou nového ŠVP, který již máme z velké ásti pipravený a v tomto šk.r. ho budeme prakticky jen dokonovat a také ásten provovat v praxi. Celý pedagogický sbor rovnž prošel školením základních zdravotnických znalostí a 13 uitel absolvovalo kurz dyslektických asistent, takže v souasné dob je pro práci s dtmi vyžadujícími zvl.pístup pipravena vtšina pedagogického sboru, ponvadž ostatní uitelé byli takto proškoleni již v pedchozích letech. Vzhledem k tomu, že naše škola je také akreditovaným školicím stediskem SIPVZ, je na naší škole také pomrn vysoká schopnost uitel v oblasti práce na PC. Momentáln má 26 u. úrove Z, 8 úrove P a 4 úrove S. Další semináe pak byly zameny zejména na metodiku výchov, jazyk a také na prevenci patologických spoleenských jev. 7. Aktivity školy a prezentace školy na veejnosti 7.1 Školní klub V mimoškolních aktivitách jsme se zamili zejména na využití a trávení volného asu žák jako prevenci spoleensko patologických jev.v letošním školním roce pokraovala sedmým rokem innost školního klubu, který umožuje žákm našeho II.stupn trávit volný as denn od 6.40 do 7:50 a od konce dopoledního vyuování do 16:20 v prostorách urených pro jejich innost. I letos pracoval klub pod názvem Zaji ( zájmové innosti ). Krom místnosti ŠK s vybavením mají žáci dále k dispozici poítaovou uebnu, posilovnu, keramickou dílnu, cvinou kuchyku, tlocvinu. Vedoucí ŠK využívá svých zkušeností s volnoasovými aktivitami mládeže. innost klubu je dlená tak, aby všichni lenové mli možnost se zapojit i do 9

10 tch inností, které nejsou na vrcholu zájmu, avšak mají své píznivce. asové rozdlení inností se ídí zájmem dtí a operativn se stídá. V oblasti sportu to byla nabídka florbalu, odbíjené, pehazované, nohejbalu, plavání, stelby ze vzduchovky a posilovny. Využívá se nejen tlocvina a posilovna, ale 1x za 14 dní jsou to i dv hodiny využití bazénu Mstských lázní, kde se návštvnost žák rok od roku zvtšuje. V pípad dobrého poasí mají k dispozici i sportovní areál naproti školy U Kalicha. Krom sportu nabízí Školní klub i modeláský, fotografický, hudební a tanení kroužek. O prázdninách a víkendech je to pedevším nabídka turistiky a cykloturistiky. Krom pravidelné zájmové innosti bylo uspoádáno nkolik zajímavých soutží a turnaj. Nkolikrát bhem školního roku to byl také sbr papíru, dále soutže v luštní hádanek a kížovek, plavecké soutže, oblíbené jsou také sbratelské burzy. Na materiálním vybavení klubu se krom jiného podílejí i sami žáci zejména ziskem ze sbru starého papíru. Žáci se rovnž se spoluúastní organizace innosti ŠK( denní služby, návrhy na innost a akce, pomoc pi vedení kroužk ). Tímto jsou také vedeni k spoluodpovdnosti za poádek v klubu a k asertivnímu jednání a rozvíjí se tak i jejich organizaní schopnosti. Ve Školním klubu bylo pihlášeno celkem 57 platících dtí (využívali ho však i další dti). Tyto dti pravideln navštvovaly rzné zájmové innosti, nkteré dti navštvovaly ŠK i víckrát do týdne, takže výsledná návštvnost je dost velká 30 dtí denn. Vedoucí Školního klubu p.toman se rovnž podílel na zajišování doprovodného programu 11.mezinárodního hudebního festivalu pro dti a mládež se zdravotním postižením na pehrad v Mostkovicích, nkterých akcí se zde zúastnilo i nkolik len ŠK. Spokojenost žák, rodi i uitel ukazuje, že o tuto formu trávení volného asu je velký zájem, a proto i v dalších letech chceme v innosti ŠK pokraovat a rozvíjet ji. 7.2 Kroužky KROUŽKY 2005/2006 Název Vyuující Den Hod. Keramika D.Hadrová ST Knihovna D.Sklenáová ÚT Knihovna D.Spisarová T Keramika D.Spisarová PO Matematika Z.Vodáková ÚT Divadelní J.Ottová ST Výtvarný N.Mikulíková ST Aj-konverzace V.Leitgeb PÁ

11 Sportovní J.Toman PO,T Stelecký J.Toman ST Sport.hry L.Kührová PO Cviení J D.Sklenáová PÁ Cviení M M.erný T Pohybové hry I.Špaková ST Výtvarný D.Hrubanová PO Redakní E.Hanáková ÚT,PÁ , Prezentace školy na veejnosti Žáci 1.st. pipravili pro rodie a veejnost dva vánoní koncerty ve spolupráci s kostelem pi Husov sboru. Rovnž ke Dni matek byl pipraven pro rodie program - tentokrát netradin se sportovním zamením který se setkal u rodi s velkým úspchem. Dti z prvního st. rovnž pipravují kulturní program p. pro domovy dchodc a vítání nových obánk. Divadelní kroužek pedvedl nkolik vystoupení, zejména pro MŠ, dvou bhem roku nastudovaných divadelních pedstavení. Výtžek z tchto pedstavení byl zásti vnován prostjovské organizaci SONS (slabozrací a nevidomí). Tradin naše škola pispívá na pomoc dtské onkologii v Brn. Škola je akreditovaným stediskem SIPVZ a na škole celý rok probíhala školení rzných úrovní jednak pro uitelskou veejnost, ale ve spolupráci s Mstským úadem Prostjov také pro širší veejnost nkolik školení PC gramotnosti pro seniory. Žáci se rovnž úastnili ady akcí soutží, které organizovaly jiné prostjovské školy, organizace vnující se práci s mládeží a dále MÚ, Muzeum Prostjovska, Mstské divadlo Pv, Kulturní klub DUHA, Mstská policie PV, s.svaz ochránc pírody aj. Naši žáci již nkolikátým rokem pracují v Dtském mstském zastupitelstvu PV. Žáci se zapojili do olympiád a rzných soutží, v nich dosáhli bhem roku adu velmi pkných úspch. 7.4 Mimoškolní aktivity a úspchy žák v r. 2005/ Den bez aut 1. a 2.místo - Michaela Kišková a Lukáš kíž bh nám. T.G.M. poadatel MÚ Sídl.svobody, žáci 2.t Dopravní soutž 13.místo Kristýna Kalabisová/ 63 úastník/ DH,

12 Výtvarná soutž Namaluj svého mazlíka 2.A - odmnní ž. ze 100 úastník: D.Dosedl, N.Kopilová, P.Dostálová, B.Kaštylová, M.Kišková, P.Pacovský, K.Šimková 4. Konverzaní soutž v Aj a Nj- v kategorii 8.tíd Veronika Soušková 8.A - 13.místo v Nj, Michal Krybus 8.B 32.místo v Aj kat.8.tíd Šternberk krajská soutž 5. Dancemaraton tanení soutž dívky let B.Krová-9.A,Dolanská-7.A, Špaková-8.A, T.Brázdová, K.underlová-7.-B na RG azš = úast 6. Dobrodružství s poítaem soutže na PC pro 5.ro. = 12 ž. 5.A t.=úast 7. Djepisná olympiáda okresní kolo- 6.místo z 32 úastník vetn gymnázií - Froncová Tereza 9.A, 12. místo Šnédarová Denisa 9.A, na ZŠ Masarykova /Palacká/ Olympiáda AJ I A,B okresní kolo 6.místo ze 17 úastník Zapletalová Lucie 7.B, 11.místo Karolína underlová 7.B; Kategorie II A 6.místo z 13 úast. Krybus Michal 8.B,na ZŠ Melantrichova Olympiáda J I místo ze 42 úastník Froncová Tereza, Šnédarová Denisa 9.A, na ZŠ Palackého Volejbal- mstské kolo- st.dívky 3.místo Sportcentrum Matematická olympiáda okresní kolo 3.místo Roman Berák 8.A RG a ZŠ Vybíjená ml.ž. - msto 5.t. hoši 3. místo, dívky 1.místo ZŠ Palacká, Coca Cola Cup 5.ro. msto úast, ZŠ Majakovského, O pohár Zdravého msta Prostjova 6.t. T.Faltýnková, P.Gurín, P.Kaláb, N.Švédová msto, úast O velikononího beránka- soutž poslance M.Vlka L.Pospíšilík 5.A t. Cena veejnosti , Národní dm PV 16. Zelená stezka Zlatý list pírodovdná ochranáská soutž prostjovských škol 3.místo žáci 6.A t., 6.místo starší žáci 8.B lesopark Hlouela 17. Pythagoriáda 6.ro. = Lucie Pelíšková 6.A místo z 41 úastník ZŠ Dr.Horáka 18. McDonald s CUP okresní finále 7.místo ml.žáci 19. Malá kopaná - Olympia Cup st.žáci 1.místo stední Morava Olomouc 20. Mladý zdravotník 2.místo z 18 družstev okresní kolo ZŠ a RG Prostjov Život stedovkého lovka djepisná soutž 7.tídy 1.místo Te reza Froncová - 9.A ZŠ Rejskova, ; v soutži družstev 5.místo 22. Památky Prostjova výtvarná soutž 1.místo Tereza Froncová 9.A, k 500.výroí úmrtí Matje Rejska kvten Keramická soutž 2.místo Monika Bahulová 5.A, k 500.výroí úmrtí Matje Rejska kvten Florbal 3.místo okresní kolo 6.-7.t., ZŠ a MŠ Kollárova, únor Stolní tenis - hoši okresní kolo 7.místo 8.-9.t. 26. Street hockey 1.místo okrskové kolo 6.-7.t., bezen Akce školy K dalším aktivitám školy patily zejména tyto celoškolní akce : - divadelní a filmová pedstavení, výchovné koncerty - vzdlávací besedy / zempisné, pírodovdné, chemicko-fyzikální / s prvky 12

13 enviromentální výchovy - srovnávací celonárodní vdomostní testy Kalibro pro 5.a7.ro.v, M, Aj, Nj - celonárodní srovnávací testy Kvalita - Cermat - besedy s Mstskou policií PV, Den bez aut, Pásovec - poady protidrogové prevence dramatizace Mementa, poad Hrou proti AIDS - beseda Bioconsulting Obojživelníci, jak je neznáte - výchovný program ukázky dravých pták - vánoní koncerty žák 1.st. - vánoní karneval pro žáky 1.st, mikulášská besídka - vánoní show pro 2.st. v tlocvin školy - vystoupení žák ke Dni uitel pro uitele naší školy - dtský den show pro žáky I.st. - sportovní den pro II.st. - Den Zem ve vlastní režii v lesoparku Hlouela pipravený žáky 9.t. pro žáky II.st. - branné cviení pro 1.a 2.st. 2x ron - sbr starého papíru 2x ron - exkurze Invex Brno - exkurze do Planetária Brno - exkurze do jaderné elektrárny - exkurze Jarní Flóra Olomouc - návštva Dne IZS v Prostjov - výtvarné soutže s protidrogovým zamením, s protipožární tematikou, o kosmu - výtvar.soutž se zamením na pomoc postiženým zemím - soutž Hvzdárny PV Nejlepší výkres kosmonauta - výtvar.soutž Pozor,dti,ervená! - literární Dopravní soutž - cyklistická soutž Zlatá pilba - soutž Paragraf 11/55 - soutž O pohár Zdravého msta Prostjova - Bambiriáda - Prostjov - výstavka žákovských keramických výrobk s jarní tématikou spojená se soutží o nejlepší výrobky - veírek KPŠ pro rodie - zábavné odpoledne pro rodie a žáky 1.st. - podpora Nadace Krtek dtská onkologie - podpora a spolupráce s místní org.sons nevidomí,slabozrací - úast na všech akcích pod patronací MÚ - jsme zaazeni se do Projektu pro duševn a tlesn zdravjší msto Prostjov - spolupráce s píslušnými odbory MÚ 7.6 Materiální vybavení - v prázdninách ped školním rokem 2005/2006 se vymalovaly 4 tídy, ve kterých se také vymnila záivková tlesa, aby splovala požadavky hygieny a energetického auditu provedeného ve škole; 13

14 zakoupili jsme 2 interaktivní tabule ActivBoard a zaali je využívat ve výuce; pedpokládáme jejich umístní do všech tíd I. stupn a jedné uebny informatiky - knihovna se vybavila 6 novými PC a stávajícími PC byla dovybavena malá budova tídy I. stupn a školní družina - pesthovali jsme prádelnu z budovy ZŠ na budovu MŠ, ímž se nám uvolnily prostory pro vybudování umývárny se sprchami u tlocviny - vybudovalo se nové osvtlení v tlocvin tak, aby splovalo požadavky hygieny a energetického auditu provedeného ve škole; - na základ energetického auditu byly také vymnny vstupní dvee do malé budovy (nové plastové); - v ervenci se zaala oprava fasády na hlavní budov (termín ukonení je ) 8. Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí V tomto školním roce neprobhla na ZŠ inspekce poádaná ŠI. 9. Mateská škola na Husov nám. 94, odlouené pracovišt ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVN VZDLÁVACÍ INNOSTI v pedškolním zaízení : Mateská škola pi Základní a mateské škole Prostjov, Kollárova ul. 4 Husovo nám. 94 Prostjov za školní rok 2005 / 2006 Základní charakteristika školy Základní a mateská škola Prostjov, Kollárova ul.4, MŠ - odlouené pracovišt Husovo nám. 94 ( pevedena k píspvkové organizaci ZŠ Prostjov, Kollárova ul. 4), Msto Prostjov - zizovatel školy, IO : RNDr. Josef Hrachovec - editel školy Marcela Malíšková, Urice vedoucí uitelka pro pedškolní výchovu 14

15 Celkem dv tídy s celodenním provozem, z toho jedna tída specializovaná se zamením na nápravu vad výslovnosti. poet tíd celkový poet dtí poet dtí na jednu tídu šk. rok šk. rok 2004 / / 2006 a/ b/ a/ b/ a/ b/ tída 12 3.tída tída Poet dtí na uitelku Prmrná docházka % a/ b/ a/ b/ ,6 11,75 60% 62 % Datum vyazení ze sít škol : Zmna zaazení : pevod k píspvkové organizaci ZŠ Kollárova 4 Celková kapacita mateské školy je 90 dtí ást II. Výsledky výchovy a vzdlávání a/ Pedagogická práce mateské školy - zamení školy, hlavní úkoly a jejich plnní. Ve školním roce 2005 / 2006 bylo pokraováno v ovování a naplování aktualizované verze základního dokumentu pro mateské školy - Rámcového programu pro pedškolní vzdlávání - rozpracovaného ve Školním vzdlávacím programu mateské školy Prostjov, Husovo nám. 94. Celý výchovn vzdlávací proces vycházel z vývojových pedpoklad a specifických poteb daného vkovým obdobím dítte. U každého dítte byly respektovány individuální tlesné, poznávací, sociální a citové poteby. Dti mly možnost rozvíjet své zájmy, získávat a posilovat vlastní sebedvru. Hlavní cíle výchovn vzdlávacího procesu, které uruje Rámcový program pro pedškolní vzdlávání : 15

16 Rozvíjení dítte a jeho schopnosti uení. 2. Osvojování si základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost. 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí byly naplovány v pti oblastech : - dít a jeho tlo - dít a jeho psychika - dít a ten druhý - dít a spolenost - dít a svt Na základ tchto bod byl sestaven a realizován Školní vzdlávací program pro školní rok 2005 / 2006 s názvem,, Objevujeme svt a život kolem nás, chráníme pírodu ". Hlavní úkol : Všestranné rozvíjení osobnosti dítte a jeho specifických poteb Ve všech oblastech výchovné a vzdlávací innosti byly uspokojovány pirozené poteby každého dítte v oblasti fyzické, psychické a sociální. Byly respektovány nálady, city a poteby jednotlivých dtí. Novým dtem, pi píchodu z rodinného prostedí do širší spolenosti, byla poskytnuta pomoc.dti se cítily v pohod / fyzické, psychické i duševní /. Hra, jako základní prvek innosti, byla pítomna v celém výchovném psobení : - umožovala vytváení bohatých sociálních vazeb mezi dtmi rzného vku a cítit se ve skupin bezpen - podncovala jejich harmonický rozvoj - rozvíjela dti v souladu jejich možností a schopností - stimulovala u dtí rozvoj jejich ei a jazyka - uila dti naslouchat a vnímat poteby a pání druhých a pimeným zpsobem projevovat vlastní názory, pocity a pání - uila dti toleranci, soucítní a ochot pomoci - uila dti pochopit, že mohou prostednictvím vlastních aktivit ovlivovat své okolí - vedla dti k vytváení citového vztahu k životnímu prostedí / EKO program spolu s eským svazem ochránc pírody / - vedla dti k ochran svého zdraví - umožovala osobnostní rozvoj každého dítte s ohledem na jeho nadání, poteby a zájmy - hra pomáhala podporovat rozvoj zdravého sebevdomí každého dítte, uila je pimenému sebepoznání - vytváela schopnost vyrovnávat se s uritou mírou neúspchu - hra pispívala k rozvíjení tvoivosti, flexibility a fantazie Pro tuto rozsáhlou oblast psobení, bylo nutné zamení se na diagnostiku jednotlivých dtí. Podrobná diagnostika byla vedena u dtí v logopedické tíd s lehkými vadami ei, u dtí odkladem školní docházky a dtí, u kterých se vyskytly obtíže / odlišné projevy / a byly vyšeteny PPP. 16

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : 48134023 TEL.: +420241090230 e-mail

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více