Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1

2 Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, , www Základní a mateská škola Prostjov, Kollárova ul.4, ; písp. organizace; IO : Zizovatel msto Prostjov IO : Vedení školy editel školy: Stat. zástupce editele : Ved. uitelka MŠ: 1.4 Charakteristika školy RNDr. Josef Hrachovec Prostjov, V.Špály 12 Mgr. Zdeka Richterová Prostjov, Družstevní 7 Marcela Malíšková Urice Druhy a typy škol Základní škola s 1. a 2. stupnm Školní družina a školní klub od MŠ na Husov námstí - samostatná výroní zpráva (viz píloha 1) Koncepce školy specializace školy Zámry školy, trend dalšího vývoje vycházely z Plánu rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce ( viz píloha dívjší výroní zprávy) a dále z Minimálního preventivního programu (viz pílohy dívjších výroních zpráv - 2x). Vzhledem k úbytku tíd na I.stupni (na 5 tíd) a na druhém stupni nárstu tíd pro žáky s SPU a následnému snížení potu tíd na 8 jsme museli pepracovat Plán rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce (personální otázky, aprobovanost, zavedení internetu, vybavení tíd moderní informaní technologií, ). Jednalo se zejména o využití ueben, personální otázky ( doasný nárst pedagog na II.stupni ). V tomto školním roce probíhala na škole v bžných tídách II.stupn rozšíená výuka informatiky v 6. až 8. roníku a ve tídách pro žáky s SPU v 6. a 7. roníku.. K tomu jim sloužili 2 nové uebny informatiky s 15 a 12 PC. Personáln jsme pipraveni (3 aprobovaní uitelé informatiky). Nyní již máme jasno v tom, že spec. tídy I. stupn, které mly (dle rozhodnutí zizovatele po zániku ZŠ Husova) pecházet ze ZŠ Rejskova, u nás nebudou na II. stupni pokraovat. V prvním pípad by poet tíd II. stupn zstal na konených 8 (již zpracovaná koncepce, kde by místo hokejových tíd byly spec. tídy a všude by byla rozšíená výuka informatiky). Nyní bhem 3 let dojde k propadu 6 tíd ( a tím postupnému snížení potu uitel II. stupn o 8). 2

3 - 3 - Máme již prakticky zpracován vlastní ŠVP, který budeme bhem školního roku 2006/2007 ovovat a zaneme podle nj uit od školního roku 2007/2008. Školu budeme výrazn profilovat smrem k využití informaní a komunikaní techniky pedevším prostednictvím disponibilních hodin (po 1 hodin v každém roníku I. stupn a po 2 hodinách v každém roníku II. stupn Poty tíd, žák, pedagog a - údaj vztahující se k pedcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k konícího školního roku Poet tíd Celkový poet žák Poet žák na jednu tídu Poet žák na uitele Poet všech pracovník (celkem) Poet pedag. pracovník a b a b a b a b a b a b ,6 26,1 22,4 15, ,8 11,2 Spec. tídy ŠD + ŠK Zaazení do sít: poslední zmna (název a kapacita) k Kapacita školy: 370 žák Kapacita školní družiny a školního klubu: 150 žák Kapacita MŠ: 90 žák Školská rada: založena k ; má 6 len znovu zízena k za zizovatele : Mgr. V. Uchytil; P. Smetana za školu : Mgr. Z. Pospíšilová; Mgr. J. Ungermannová za rodie : Mgr. T. Baše; RNDr. R. Sedláek 2. Plnní uebních osnov a uebních plán dle vzdlávacích program Ve škole se vyuovalo podle program Obecná škola.j /95-26 (I.stup. jen 5.t.) a v ostatních tídách podle programu Základní škola.j.16847/96-2. Na 2.st. byla ve všech tídách, krom 8.-9.ro.specializovaných tíd, rozšíená výuka informatiky a výpoetní techniky. Letošní školní rok Název íslo jednací V roníku Obecná škola 24283/ Základní škola 16847/ ,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. Minulý školní rok Název íslo jednací V roníku Obecná škola 24283/ ,5. Základní škola 16847/ ,2.,3.,6.,7.,8.,9. 3

4 - 4 - Zaazení vzdlávacích oblastí Výchova k volb povolání, Enviromentální vzdlávání výchova a osvta a Ochrana lovka za mimoádných okolností do vzdlávacích program pro základní vzdlávání. I. Výchova k volb povolání. Na základ metodického pokynu k zaazení vzdlávací oblasti Volba povolání do vzdlávacího programu školy.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdlávacího programu Základní škola na II. stupni ve školním roce 2003/2004 Rozhodnutím editele školy ze dne zaazena. Žáci si zakoupili pracovní sešity a ve školním roce 2005/2006 se podle nich pracovalo a dané cíle byly splnny. V budoucím ŠVP jsou již tyto témata souástí osnov. II. Enviromentální vzdlávání, výchova a osvta. Na základ metodického pokynu k enviromentálnímu vzdlávání, výchov a osvt, který vydalo MŠMT R pod.j / byl na ZŠ Kollárova ke dni zpracován a pijat Dlouhodobý plán enviromentální výchovy, výchovy a osvty na ZŠ Kollárova. Z tohoto plánu se vycházelo i ve školním roce 2005/2006. Jako koordinátor v oblasti enviromentální výchovy byla editelem školy povena Mgr. Michaela Kyzlinková, uitelka pírodopisu a pstitelských prací. Zpracovala plán, podle kterého do jednotliví uitelé zapracovali jednotlivé oblasti enviromentálního vzdlávání, výchovy a osvty do tématických plán jednotlivých pedmt. Dané cíle byly ve školním roce 2005/2006 splnny. Také ostatní vytýené úkoly byly splnny nebo se prbžn plní. Chtl bych mimo jiné vyzvednout : - Den Zem spojený se soutží s ekologickou tématikou s pobytem v pírod (lesopark Hlouela); - sbr papíru v rámci školního klubu; - zízení nástnky a rozhlasové relace s ekologickou tématikou; - škola byla pijata do projektu Slunce do škol, kdy na škole byla v rámci státního grantu instalována demonstraní slunení elektrárna, která je využita na ohev vody a dermonstran se využívá ve výuce fyziky; III. Ochrana lovka za mimoádných okolností. Jednotlivé oblasti problematiky Ochrany lovka za mimoádných okolností byly do osnov jednotlivých pedmt na II. stupni základní školy zaazeny dle Rozhodnutí editele školy o ze dne ve školním roce 2001/2002. Platí i pro školní rok 2005/2006. Jednotlivé oblasti byly urenými uiteli zapracovány do osnov podle píruky Ochrana lovka za mimoádných okolností. V letošním školním roce se tato témata probrala a znalosti a dovednosti, které žáci v jednotlivých pedmtech získali, využili a provili na branném závod v prostoru lesoparku Hlouela v ervnu V budoucím ŠVP jsou již tyto témata souástí osnov. 4

5 Pehled pracovník školy 3.1 Pedagogická a odborná zpsobilost pedagogických pracovník, aprobace Aprobovanost výuky na celé škole : tento školní rok - 85 % minulý školní rok - 87 % Kvalifikovanost na celém zaízení Tento školní rok Minulý školní rok 96 % 100 % Zejména výchovy na 2.st. byly vyuovány neaprobovan. Hv vyuovala pí uitelka s aprobaci pro 1.st., která byla zárove asistentkou autistického žáka. O Vv se dlily pí uitelka (dchodkyn M-F), která tém celý rok zastupovala dlouhodob nemocnou u., krom Vv pracovala na poloviní úvazek jako asistentka žáka s mentální retardací. ástený úvaze Vv mla i pí u., která sic nemá tuto aprobaci, ale léta psobí v kruhu prostjovských výtvarník. Na výuku Aj jsme mli celkem 3 uitele. Jedna je aprobovaná uitelka Aj j, další má VŠ pedagogického smru s mezinárodní zkouškou z Aj FCC) a tetí pí uitelka- aprobace j, D, Ov- absolvovala akreditovaná školení pro Aj a již nkolik let uí Aj na 2.st. Krom toho jsme mli na I.stupni 1 uitele a na II. stupni 2 uitele, kteí jsou schopni v pípad poteby vést výuku Aj (absolvovali nebo absolvují výuku Aj a metodiku výuky Aj); Na výuku Nj jsme mli 1 uitele s aprobací Nj j; vzhledem k tomu, že o Nj je minimální zájem a ve 4. a 5. roníku jsme museli skupiny spojit (abychom udrželi výuku nminy ve všech ronících), pokryje poteby školy. V dalších letech však již s pravidelným pokra- ováním výuky Nj nepoítáme. Krom toho 3 uitelky jsou absolventky kurz Nj s metodikou. S výukou Nj poítáme proto do budoucna formou volitelných a nepovinných pedmt a kroužk. Chybí aprobace Rv, kterou chce studovat jako rozšíení své aprobace souasná uitelka Tv, která Rv vyuovala (zatím ale nebylo studium v Olomouci na UP oteveno); Výuka informatiky byla vzhledem k rozšíené výuce tohoto pedmtu pln aproban pokryta; dva uitelé s aprobací (tetí je na mateské dovolené) a tetí dlouholetý vyuující se zkušenostmi z lektorské innosti; Na škole byli celkem 4 uitelé s ukoneným studiem výchovného poradenství; Všechny uitelky 1.st. a vtšina 2.st. jsou absolventy kurzu dyslektického asistenta. Poet stálých pracovník : 28 (25 uitel + 3 vychovatelé) poet externích pracovník : 1 (náboženství) 5

6 - 6 - Poet uitel, vychovatel, jiných pedagog Kvalifikace Délka praxe 1 uitel I. stupn VŠ pro I. st. 12 let 2 uitelé I. stupn VŠ pro I.st let 1 uitel I. stupn VŠ pro I.st. 21 let 1 uitel I. stupn VŠ pro I.st. 33 let 4 uitelé II. stupn VŠ pro II.st. 3-6 let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 10 let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 15 let 7 uitel II. stupn VŠ pro II.st let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 32 let 4 uitelé II. stupn VŠ pro II.st. nad 34 let 2 uitelky II. stupn Vv a Hv vychovatelky 22 a 29 let 1 vychovatel ŠK SPŠS 27 let 2 vychovatelky ŠD SpgŠ let 3.2 Aprobace viz bod 3.1. (pouze Rv, Hv a Vv na II. stupni neaprobované) 3.3 Absolventi - do 2 let praxe, kteí nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok Zmny ve stavu uitel * dchod a odchod ze školy Tento Školní rok Minulý školní rok Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu Mimo školství Na jinou školu mimo školství 2* 3.5 Poet pracovník v dchodovém vku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Dch. vk 2 4 Nekvalifik. 1 1 v II. pololetí 2005/2006 dchod : Mgr. Ivánková, Mgr. Vodáková, Mgr. Maríková, Mgr. Macek 6

7 Zápis a pijetí žák Pi zápisu pro šk.r.2006/07(i dodatenému) bylo zapsáno bhem šk.r.2005/06 celkem 39 dtí vetn loských odklad. U jednoho žáka s odkladem z loského roku doporuilo SPC v Prostjov nástup do speciální 1.t.na ZŠ Rejskova. 12 rodi požádalo o odklad školní docházky. Na základ doporuení PPP a odborného lékae bylo 11 tmto žákm udleno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Zstává nevyešen jeden pípad, rodie dosud nedodali jedno z povinných doporuení PPP. Jeden žák se odsthoval. S rozhodnutím o pijetí by mlo do nového školního roku nastoupit 25 prvák. 4.1 Výkon státní správy Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání Odklad školní docházky 11 0 Nepijetí žáka do první tídy 0 0 Poet žák osvobozených od školní docházky 0 5. Výsledky vzdlávacího a výchovného procesu 5.1 Prospch žák na škole a - údaj vztahující se k pedcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k konícího školního roku Roník Poet Žák Prosplo s vyzn. Prosplo Neprosp. Šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1. st Celkem za 2. st. Celkem

8 Chování Stupe chování Tento škol. rok Minulý škol. Rok Poet Procento Poet Procento 2 7 2,04 % 6 1,67 % 3 2 0,58 % 7 1,95 % Všechny snížené známky z chování jsou u žák, kteí k nám pišli z Husovy školy. Ve všech pípadech jsou to již problémoví žáci z dívjška. Neomluvené hodiny viz níže. Celkový poet neomluvených hodin Tento školní rok Minulý školní rok hodin - Kaleja z 6. B (spec. t.) hlášeno a ešeno bezvýsledn pes soc. odbor MÚ; 248 hodin Zboílek ze 7. A (v souasnosti pobyt v diagnostickém ústavu) již není naším žákem (od kvtna 2006) 5.3 Výsledky pijímacího ízení Z 9.ro.odešel jeden žák na gymnázium, 12 žák na SOŠ, 2 žáci na SOU s maturitou a 12 žák na SOU, z toho ze speciálních tíd 1 žák na SŠ, 1 žák na SUO s maturitou a 8 žák na SOU. Zejména výsledky žák ze speciální tídy lze považovat za úspch. Z 8.ro. odešli dva žáci na SOU. Úspšní byli i žáci 5.a 7.ro., z 5.t. odchází na víceletá gymnázia 6 žák a ze 7.t. 3 žáci. Konkrétní pehled je obsažen v píloze. V rámci pomoci žákm pi volb povolání krom pravidelného pedávání informaních materiál ze SŠ a SOU a konzultaních hodin VP naši žáci navštívili pehlídku nabídek SŠ a SOU v KaS Centru Prostjov (listopad individuáln) a žáci 9.roníku rovnž OÚP. Dále byla žákm 9.tíd umožnna individuální úast na Dnech otevených dveí jednotlivých stedních škol a uiliš za doprovodu jejich zákonných zástupc. Žáci 8.tíd navštívili také nap. soutž o Hanácký pohár prezentaci u SOU obchodní E. Husserla, Zlatá jehla SOU odvní a nkteré další prezentace k volb povolání. Na základ metodického pokynu k zaazení vzdlávací oblasti Volba povolání do vzdlávacího programu školy.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdlávacího programu Základní škola na II. stupni zaazena a stanovené cíle byly splnny. 5.4 Pée o žáky se SPU a talentované žáky Uitelé pracovali v bžných tídách se 4 integrovanými žáky, z toho dva mli nápravu mimo vyuovací hodiny s dyslektickými asistentkami. Individuální pístup v hodinách byl vnován 32 žákm vyžadujícím zvýšenou pozornost. Tito žáci mají rzný stupe specifických poruch uení a nkteré další potíže vyžadující rznou míru zohlednní. Na druhém st.byl rovnž jeden medikující žák. Zcela specifická byla samozejm práce ve specializovaných tídách, kde je vnován každému žáku individuální pístup takka neustále. I v tchto tídách byli 3 integrovaní žáci (mentální 8

9 - 9 - retardace a autismus). Dva z tchto žák mli denn pi práci ješt další pomoc v podob asistentky uitelky. Vzhledem k specializovaným tídám a pomrn znanému nárstu žák vyžadujících individuální pístup absolvovalo 18 uitel kurz dyslektického asistenta, všechny uitelky na prvním st.ho mají rovnž. Žákm byla tedy vnována pée na odborné úrovni. Samozejmostí je ovšem i pée o talentované žáky, která je smována zejména do oblasti samostatné práce tchto žák s odborným dohledem uitele. Krom specifických metod ve vyuovacích hodinách k tomu slouží prostor mimo vyuování v práci nepovinných pedmt, rzných kroužk a individuálních konzultací po vyuování. Tito žáci mají krom odborné pomoci k dispozici veškeré technické vybavení školy, které mohou využívat i mimo vyuovací hodiny. Uitelé pro n vyhledávají možnosti zapojení se do odpovídajících soutžích, které jim pi setkávání a srovnávání se se stejn nadanými vrstevníky umožuje další rst. Ve škole je také využíváno všech možností k prezentaci prací a dovedností tchto žák a je také pamatováno na pochvaly a odmny za jejich výkony nad bžný rámec. 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník Dalšímu vzdlávání uitel je na naší škole vnována obzvlášt velká pozornost a je na n kladen draz i pi hodnocení pedagog. Pi dalším vzdlávání bylo využíváno nabídek rzných vzdlávacích stedisek jako nap. CZESHA- SERVIS Tebí, Schola servis Prostjov, MŠMT, PC Olomouc, PPP Prostjov. IT ACADEMY Brno, Pdf UP Olomouc, ABC Music Klášterec nad Ohí, DYSCENTRUM Praha, Muzeum Prostjovska, ZŠ Dr.Horáka Prostjov, ZŠ a MŠ Prostjov - Kollárova - školicího stediska SIPVZ. Bhem školního roku 2005/06 se zúastnilo celkem 95 pedagog 32 rzných typ seminá. ada seminá se zabývala pípravou nového ŠVP, který již máme z velké ásti pipravený a v tomto šk.r. ho budeme prakticky jen dokonovat a také ásten provovat v praxi. Celý pedagogický sbor rovnž prošel školením základních zdravotnických znalostí a 13 uitel absolvovalo kurz dyslektických asistent, takže v souasné dob je pro práci s dtmi vyžadujícími zvl.pístup pipravena vtšina pedagogického sboru, ponvadž ostatní uitelé byli takto proškoleni již v pedchozích letech. Vzhledem k tomu, že naše škola je také akreditovaným školicím stediskem SIPVZ, je na naší škole také pomrn vysoká schopnost uitel v oblasti práce na PC. Momentáln má 26 u. úrove Z, 8 úrove P a 4 úrove S. Další semináe pak byly zameny zejména na metodiku výchov, jazyk a také na prevenci patologických spoleenských jev. 7. Aktivity školy a prezentace školy na veejnosti 7.1 Školní klub V mimoškolních aktivitách jsme se zamili zejména na využití a trávení volného asu žák jako prevenci spoleensko patologických jev.v letošním školním roce pokraovala sedmým rokem innost školního klubu, který umožuje žákm našeho II.stupn trávit volný as denn od 6.40 do 7:50 a od konce dopoledního vyuování do 16:20 v prostorách urených pro jejich innost. I letos pracoval klub pod názvem Zaji ( zájmové innosti ). Krom místnosti ŠK s vybavením mají žáci dále k dispozici poítaovou uebnu, posilovnu, keramickou dílnu, cvinou kuchyku, tlocvinu. Vedoucí ŠK využívá svých zkušeností s volnoasovými aktivitami mládeže. innost klubu je dlená tak, aby všichni lenové mli možnost se zapojit i do 9

10 tch inností, které nejsou na vrcholu zájmu, avšak mají své píznivce. asové rozdlení inností se ídí zájmem dtí a operativn se stídá. V oblasti sportu to byla nabídka florbalu, odbíjené, pehazované, nohejbalu, plavání, stelby ze vzduchovky a posilovny. Využívá se nejen tlocvina a posilovna, ale 1x za 14 dní jsou to i dv hodiny využití bazénu Mstských lázní, kde se návštvnost žák rok od roku zvtšuje. V pípad dobrého poasí mají k dispozici i sportovní areál naproti školy U Kalicha. Krom sportu nabízí Školní klub i modeláský, fotografický, hudební a tanení kroužek. O prázdninách a víkendech je to pedevším nabídka turistiky a cykloturistiky. Krom pravidelné zájmové innosti bylo uspoádáno nkolik zajímavých soutží a turnaj. Nkolikrát bhem školního roku to byl také sbr papíru, dále soutže v luštní hádanek a kížovek, plavecké soutže, oblíbené jsou také sbratelské burzy. Na materiálním vybavení klubu se krom jiného podílejí i sami žáci zejména ziskem ze sbru starého papíru. Žáci se rovnž se spoluúastní organizace innosti ŠK( denní služby, návrhy na innost a akce, pomoc pi vedení kroužk ). Tímto jsou také vedeni k spoluodpovdnosti za poádek v klubu a k asertivnímu jednání a rozvíjí se tak i jejich organizaní schopnosti. Ve Školním klubu bylo pihlášeno celkem 57 platících dtí (využívali ho však i další dti). Tyto dti pravideln navštvovaly rzné zájmové innosti, nkteré dti navštvovaly ŠK i víckrát do týdne, takže výsledná návštvnost je dost velká 30 dtí denn. Vedoucí Školního klubu p.toman se rovnž podílel na zajišování doprovodného programu 11.mezinárodního hudebního festivalu pro dti a mládež se zdravotním postižením na pehrad v Mostkovicích, nkterých akcí se zde zúastnilo i nkolik len ŠK. Spokojenost žák, rodi i uitel ukazuje, že o tuto formu trávení volného asu je velký zájem, a proto i v dalších letech chceme v innosti ŠK pokraovat a rozvíjet ji. 7.2 Kroužky KROUŽKY 2005/2006 Název Vyuující Den Hod. Keramika D.Hadrová ST Knihovna D.Sklenáová ÚT Knihovna D.Spisarová T Keramika D.Spisarová PO Matematika Z.Vodáková ÚT Divadelní J.Ottová ST Výtvarný N.Mikulíková ST Aj-konverzace V.Leitgeb PÁ

11 Sportovní J.Toman PO,T Stelecký J.Toman ST Sport.hry L.Kührová PO Cviení J D.Sklenáová PÁ Cviení M M.erný T Pohybové hry I.Špaková ST Výtvarný D.Hrubanová PO Redakní E.Hanáková ÚT,PÁ , Prezentace školy na veejnosti Žáci 1.st. pipravili pro rodie a veejnost dva vánoní koncerty ve spolupráci s kostelem pi Husov sboru. Rovnž ke Dni matek byl pipraven pro rodie program - tentokrát netradin se sportovním zamením který se setkal u rodi s velkým úspchem. Dti z prvního st. rovnž pipravují kulturní program p. pro domovy dchodc a vítání nových obánk. Divadelní kroužek pedvedl nkolik vystoupení, zejména pro MŠ, dvou bhem roku nastudovaných divadelních pedstavení. Výtžek z tchto pedstavení byl zásti vnován prostjovské organizaci SONS (slabozrací a nevidomí). Tradin naše škola pispívá na pomoc dtské onkologii v Brn. Škola je akreditovaným stediskem SIPVZ a na škole celý rok probíhala školení rzných úrovní jednak pro uitelskou veejnost, ale ve spolupráci s Mstským úadem Prostjov také pro širší veejnost nkolik školení PC gramotnosti pro seniory. Žáci se rovnž úastnili ady akcí soutží, které organizovaly jiné prostjovské školy, organizace vnující se práci s mládeží a dále MÚ, Muzeum Prostjovska, Mstské divadlo Pv, Kulturní klub DUHA, Mstská policie PV, s.svaz ochránc pírody aj. Naši žáci již nkolikátým rokem pracují v Dtském mstském zastupitelstvu PV. Žáci se zapojili do olympiád a rzných soutží, v nich dosáhli bhem roku adu velmi pkných úspch. 7.4 Mimoškolní aktivity a úspchy žák v r. 2005/ Den bez aut 1. a 2.místo - Michaela Kišková a Lukáš kíž bh nám. T.G.M. poadatel MÚ Sídl.svobody, žáci 2.t Dopravní soutž 13.místo Kristýna Kalabisová/ 63 úastník/ DH,

12 Výtvarná soutž Namaluj svého mazlíka 2.A - odmnní ž. ze 100 úastník: D.Dosedl, N.Kopilová, P.Dostálová, B.Kaštylová, M.Kišková, P.Pacovský, K.Šimková 4. Konverzaní soutž v Aj a Nj- v kategorii 8.tíd Veronika Soušková 8.A - 13.místo v Nj, Michal Krybus 8.B 32.místo v Aj kat.8.tíd Šternberk krajská soutž 5. Dancemaraton tanení soutž dívky let B.Krová-9.A,Dolanská-7.A, Špaková-8.A, T.Brázdová, K.underlová-7.-B na RG azš = úast 6. Dobrodružství s poítaem soutže na PC pro 5.ro. = 12 ž. 5.A t.=úast 7. Djepisná olympiáda okresní kolo- 6.místo z 32 úastník vetn gymnázií - Froncová Tereza 9.A, 12. místo Šnédarová Denisa 9.A, na ZŠ Masarykova /Palacká/ Olympiáda AJ I A,B okresní kolo 6.místo ze 17 úastník Zapletalová Lucie 7.B, 11.místo Karolína underlová 7.B; Kategorie II A 6.místo z 13 úast. Krybus Michal 8.B,na ZŠ Melantrichova Olympiáda J I místo ze 42 úastník Froncová Tereza, Šnédarová Denisa 9.A, na ZŠ Palackého Volejbal- mstské kolo- st.dívky 3.místo Sportcentrum Matematická olympiáda okresní kolo 3.místo Roman Berák 8.A RG a ZŠ Vybíjená ml.ž. - msto 5.t. hoši 3. místo, dívky 1.místo ZŠ Palacká, Coca Cola Cup 5.ro. msto úast, ZŠ Majakovského, O pohár Zdravého msta Prostjova 6.t. T.Faltýnková, P.Gurín, P.Kaláb, N.Švédová msto, úast O velikononího beránka- soutž poslance M.Vlka L.Pospíšilík 5.A t. Cena veejnosti , Národní dm PV 16. Zelená stezka Zlatý list pírodovdná ochranáská soutž prostjovských škol 3.místo žáci 6.A t., 6.místo starší žáci 8.B lesopark Hlouela 17. Pythagoriáda 6.ro. = Lucie Pelíšková 6.A místo z 41 úastník ZŠ Dr.Horáka 18. McDonald s CUP okresní finále 7.místo ml.žáci 19. Malá kopaná - Olympia Cup st.žáci 1.místo stední Morava Olomouc 20. Mladý zdravotník 2.místo z 18 družstev okresní kolo ZŠ a RG Prostjov Život stedovkého lovka djepisná soutž 7.tídy 1.místo Te reza Froncová - 9.A ZŠ Rejskova, ; v soutži družstev 5.místo 22. Památky Prostjova výtvarná soutž 1.místo Tereza Froncová 9.A, k 500.výroí úmrtí Matje Rejska kvten Keramická soutž 2.místo Monika Bahulová 5.A, k 500.výroí úmrtí Matje Rejska kvten Florbal 3.místo okresní kolo 6.-7.t., ZŠ a MŠ Kollárova, únor Stolní tenis - hoši okresní kolo 7.místo 8.-9.t. 26. Street hockey 1.místo okrskové kolo 6.-7.t., bezen Akce školy K dalším aktivitám školy patily zejména tyto celoškolní akce : - divadelní a filmová pedstavení, výchovné koncerty - vzdlávací besedy / zempisné, pírodovdné, chemicko-fyzikální / s prvky 12

13 enviromentální výchovy - srovnávací celonárodní vdomostní testy Kalibro pro 5.a7.ro.v, M, Aj, Nj - celonárodní srovnávací testy Kvalita - Cermat - besedy s Mstskou policií PV, Den bez aut, Pásovec - poady protidrogové prevence dramatizace Mementa, poad Hrou proti AIDS - beseda Bioconsulting Obojživelníci, jak je neznáte - výchovný program ukázky dravých pták - vánoní koncerty žák 1.st. - vánoní karneval pro žáky 1.st, mikulášská besídka - vánoní show pro 2.st. v tlocvin školy - vystoupení žák ke Dni uitel pro uitele naší školy - dtský den show pro žáky I.st. - sportovní den pro II.st. - Den Zem ve vlastní režii v lesoparku Hlouela pipravený žáky 9.t. pro žáky II.st. - branné cviení pro 1.a 2.st. 2x ron - sbr starého papíru 2x ron - exkurze Invex Brno - exkurze do Planetária Brno - exkurze do jaderné elektrárny - exkurze Jarní Flóra Olomouc - návštva Dne IZS v Prostjov - výtvarné soutže s protidrogovým zamením, s protipožární tematikou, o kosmu - výtvar.soutž se zamením na pomoc postiženým zemím - soutž Hvzdárny PV Nejlepší výkres kosmonauta - výtvar.soutž Pozor,dti,ervená! - literární Dopravní soutž - cyklistická soutž Zlatá pilba - soutž Paragraf 11/55 - soutž O pohár Zdravého msta Prostjova - Bambiriáda - Prostjov - výstavka žákovských keramických výrobk s jarní tématikou spojená se soutží o nejlepší výrobky - veírek KPŠ pro rodie - zábavné odpoledne pro rodie a žáky 1.st. - podpora Nadace Krtek dtská onkologie - podpora a spolupráce s místní org.sons nevidomí,slabozrací - úast na všech akcích pod patronací MÚ - jsme zaazeni se do Projektu pro duševn a tlesn zdravjší msto Prostjov - spolupráce s píslušnými odbory MÚ 7.6 Materiální vybavení - v prázdninách ped školním rokem 2005/2006 se vymalovaly 4 tídy, ve kterých se také vymnila záivková tlesa, aby splovala požadavky hygieny a energetického auditu provedeného ve škole; 13

14 zakoupili jsme 2 interaktivní tabule ActivBoard a zaali je využívat ve výuce; pedpokládáme jejich umístní do všech tíd I. stupn a jedné uebny informatiky - knihovna se vybavila 6 novými PC a stávajícími PC byla dovybavena malá budova tídy I. stupn a školní družina - pesthovali jsme prádelnu z budovy ZŠ na budovu MŠ, ímž se nám uvolnily prostory pro vybudování umývárny se sprchami u tlocviny - vybudovalo se nové osvtlení v tlocvin tak, aby splovalo požadavky hygieny a energetického auditu provedeného ve škole; - na základ energetického auditu byly také vymnny vstupní dvee do malé budovy (nové plastové); - v ervenci se zaala oprava fasády na hlavní budov (termín ukonení je ) 8. Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí V tomto školním roce neprobhla na ZŠ inspekce poádaná ŠI. 9. Mateská škola na Husov nám. 94, odlouené pracovišt ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVN VZDLÁVACÍ INNOSTI v pedškolním zaízení : Mateská škola pi Základní a mateské škole Prostjov, Kollárova ul. 4 Husovo nám. 94 Prostjov za školní rok 2005 / 2006 Základní charakteristika školy Základní a mateská škola Prostjov, Kollárova ul.4, MŠ - odlouené pracovišt Husovo nám. 94 ( pevedena k píspvkové organizaci ZŠ Prostjov, Kollárova ul. 4), Msto Prostjov - zizovatel školy, IO : RNDr. Josef Hrachovec - editel školy Marcela Malíšková, Urice vedoucí uitelka pro pedškolní výchovu 14

15 Celkem dv tídy s celodenním provozem, z toho jedna tída specializovaná se zamením na nápravu vad výslovnosti. poet tíd celkový poet dtí poet dtí na jednu tídu šk. rok šk. rok 2004 / / 2006 a/ b/ a/ b/ a/ b/ tída 12 3.tída tída Poet dtí na uitelku Prmrná docházka % a/ b/ a/ b/ ,6 11,75 60% 62 % Datum vyazení ze sít škol : Zmna zaazení : pevod k píspvkové organizaci ZŠ Kollárova 4 Celková kapacita mateské školy je 90 dtí ást II. Výsledky výchovy a vzdlávání a/ Pedagogická práce mateské školy - zamení školy, hlavní úkoly a jejich plnní. Ve školním roce 2005 / 2006 bylo pokraováno v ovování a naplování aktualizované verze základního dokumentu pro mateské školy - Rámcového programu pro pedškolní vzdlávání - rozpracovaného ve Školním vzdlávacím programu mateské školy Prostjov, Husovo nám. 94. Celý výchovn vzdlávací proces vycházel z vývojových pedpoklad a specifických poteb daného vkovým obdobím dítte. U každého dítte byly respektovány individuální tlesné, poznávací, sociální a citové poteby. Dti mly možnost rozvíjet své zájmy, získávat a posilovat vlastní sebedvru. Hlavní cíle výchovn vzdlávacího procesu, které uruje Rámcový program pro pedškolní vzdlávání : 15

16 Rozvíjení dítte a jeho schopnosti uení. 2. Osvojování si základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost. 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí byly naplovány v pti oblastech : - dít a jeho tlo - dít a jeho psychika - dít a ten druhý - dít a spolenost - dít a svt Na základ tchto bod byl sestaven a realizován Školní vzdlávací program pro školní rok 2005 / 2006 s názvem,, Objevujeme svt a život kolem nás, chráníme pírodu ". Hlavní úkol : Všestranné rozvíjení osobnosti dítte a jeho specifických poteb Ve všech oblastech výchovné a vzdlávací innosti byly uspokojovány pirozené poteby každého dítte v oblasti fyzické, psychické a sociální. Byly respektovány nálady, city a poteby jednotlivých dtí. Novým dtem, pi píchodu z rodinného prostedí do širší spolenosti, byla poskytnuta pomoc.dti se cítily v pohod / fyzické, psychické i duševní /. Hra, jako základní prvek innosti, byla pítomna v celém výchovném psobení : - umožovala vytváení bohatých sociálních vazeb mezi dtmi rzného vku a cítit se ve skupin bezpen - podncovala jejich harmonický rozvoj - rozvíjela dti v souladu jejich možností a schopností - stimulovala u dtí rozvoj jejich ei a jazyka - uila dti naslouchat a vnímat poteby a pání druhých a pimeným zpsobem projevovat vlastní názory, pocity a pání - uila dti toleranci, soucítní a ochot pomoci - uila dti pochopit, že mohou prostednictvím vlastních aktivit ovlivovat své okolí - vedla dti k vytváení citového vztahu k životnímu prostedí / EKO program spolu s eským svazem ochránc pírody / - vedla dti k ochran svého zdraví - umožovala osobnostní rozvoj každého dítte s ohledem na jeho nadání, poteby a zájmy - hra pomáhala podporovat rozvoj zdravého sebevdomí každého dítte, uila je pimenému sebepoznání - vytváela schopnost vyrovnávat se s uritou mírou neúspchu - hra pispívala k rozvíjení tvoivosti, flexibility a fantazie Pro tuto rozsáhlou oblast psobení, bylo nutné zamení se na diagnostiku jednotlivých dtí. Podrobná diagnostika byla vedena u dtí v logopedické tíd s lehkými vadami ei, u dtí odkladem školní docházky a dtí, u kterých se vyskytly obtíže / odlišné projevy / a byly vyšeteny PPP. 16

Výroní zpráva. o innosti. Základní školy a mateská školy Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2006/2007

Výroní zpráva. o innosti. Základní školy a mateská školy Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2006/2007 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní školy a mateská školy Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2006/2007 Poet stran : 21 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více