Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1

2 Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, , www Základní a mateská škola Prostjov, Kollárova ul.4, ; písp. organizace; IO : Zizovatel msto Prostjov IO : Vedení školy editel školy: Stat. zástupce editele : Ved. uitelka MŠ: 1.4 Charakteristika školy RNDr. Josef Hrachovec Prostjov, V.Špály 12 Mgr. Zdeka Richterová Prostjov, Družstevní 7 Marcela Malíšková Urice Druhy a typy škol Základní škola s 1. a 2. stupnm Školní družina a školní klub od MŠ na Husov námstí - samostatná výroní zpráva (viz píloha 1) Koncepce školy specializace školy Zámry školy, trend dalšího vývoje vycházely z Plánu rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce ( viz píloha dívjší výroní zprávy) a dále z Minimálního preventivního programu (viz pílohy dívjších výroních zpráv - 2x). Vzhledem k úbytku tíd na I.stupni (na 5 tíd) a na druhém stupni nárstu tíd pro žáky s SPU a následnému snížení potu tíd na 8 jsme museli pepracovat Plán rozvoje ZŠ Kollárova a její koncepce (personální otázky, aprobovanost, zavedení internetu, vybavení tíd moderní informaní technologií, ). Jednalo se zejména o využití ueben, personální otázky ( doasný nárst pedagog na II.stupni ). V tomto školním roce probíhala na škole v bžných tídách II.stupn rozšíená výuka informatiky v 6. až 8. roníku a ve tídách pro žáky s SPU v 6. a 7. roníku.. K tomu jim sloužili 2 nové uebny informatiky s 15 a 12 PC. Personáln jsme pipraveni (3 aprobovaní uitelé informatiky). Nyní již máme jasno v tom, že spec. tídy I. stupn, které mly (dle rozhodnutí zizovatele po zániku ZŠ Husova) pecházet ze ZŠ Rejskova, u nás nebudou na II. stupni pokraovat. V prvním pípad by poet tíd II. stupn zstal na konených 8 (již zpracovaná koncepce, kde by místo hokejových tíd byly spec. tídy a všude by byla rozšíená výuka informatiky). Nyní bhem 3 let dojde k propadu 6 tíd ( a tím postupnému snížení potu uitel II. stupn o 8). 2

3 - 3 - Máme již prakticky zpracován vlastní ŠVP, který budeme bhem školního roku 2006/2007 ovovat a zaneme podle nj uit od školního roku 2007/2008. Školu budeme výrazn profilovat smrem k využití informaní a komunikaní techniky pedevším prostednictvím disponibilních hodin (po 1 hodin v každém roníku I. stupn a po 2 hodinách v každém roníku II. stupn Poty tíd, žák, pedagog a - údaj vztahující se k pedcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k konícího školního roku Poet tíd Celkový poet žák Poet žák na jednu tídu Poet žák na uitele Poet všech pracovník (celkem) Poet pedag. pracovník a b a b a b a b a b a b ,6 26,1 22,4 15, ,8 11,2 Spec. tídy ŠD + ŠK Zaazení do sít: poslední zmna (název a kapacita) k Kapacita školy: 370 žák Kapacita školní družiny a školního klubu: 150 žák Kapacita MŠ: 90 žák Školská rada: založena k ; má 6 len znovu zízena k za zizovatele : Mgr. V. Uchytil; P. Smetana za školu : Mgr. Z. Pospíšilová; Mgr. J. Ungermannová za rodie : Mgr. T. Baše; RNDr. R. Sedláek 2. Plnní uebních osnov a uebních plán dle vzdlávacích program Ve škole se vyuovalo podle program Obecná škola.j /95-26 (I.stup. jen 5.t.) a v ostatních tídách podle programu Základní škola.j.16847/96-2. Na 2.st. byla ve všech tídách, krom 8.-9.ro.specializovaných tíd, rozšíená výuka informatiky a výpoetní techniky. Letošní školní rok Název íslo jednací V roníku Obecná škola 24283/ Základní škola 16847/ ,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. Minulý školní rok Název íslo jednací V roníku Obecná škola 24283/ ,5. Základní škola 16847/ ,2.,3.,6.,7.,8.,9. 3

4 - 4 - Zaazení vzdlávacích oblastí Výchova k volb povolání, Enviromentální vzdlávání výchova a osvta a Ochrana lovka za mimoádných okolností do vzdlávacích program pro základní vzdlávání. I. Výchova k volb povolání. Na základ metodického pokynu k zaazení vzdlávací oblasti Volba povolání do vzdlávacího programu školy.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdlávacího programu Základní škola na II. stupni ve školním roce 2003/2004 Rozhodnutím editele školy ze dne zaazena. Žáci si zakoupili pracovní sešity a ve školním roce 2005/2006 se podle nich pracovalo a dané cíle byly splnny. V budoucím ŠVP jsou již tyto témata souástí osnov. II. Enviromentální vzdlávání, výchova a osvta. Na základ metodického pokynu k enviromentálnímu vzdlávání, výchov a osvt, který vydalo MŠMT R pod.j / byl na ZŠ Kollárova ke dni zpracován a pijat Dlouhodobý plán enviromentální výchovy, výchovy a osvty na ZŠ Kollárova. Z tohoto plánu se vycházelo i ve školním roce 2005/2006. Jako koordinátor v oblasti enviromentální výchovy byla editelem školy povena Mgr. Michaela Kyzlinková, uitelka pírodopisu a pstitelských prací. Zpracovala plán, podle kterého do jednotliví uitelé zapracovali jednotlivé oblasti enviromentálního vzdlávání, výchovy a osvty do tématických plán jednotlivých pedmt. Dané cíle byly ve školním roce 2005/2006 splnny. Také ostatní vytýené úkoly byly splnny nebo se prbžn plní. Chtl bych mimo jiné vyzvednout : - Den Zem spojený se soutží s ekologickou tématikou s pobytem v pírod (lesopark Hlouela); - sbr papíru v rámci školního klubu; - zízení nástnky a rozhlasové relace s ekologickou tématikou; - škola byla pijata do projektu Slunce do škol, kdy na škole byla v rámci státního grantu instalována demonstraní slunení elektrárna, která je využita na ohev vody a dermonstran se využívá ve výuce fyziky; III. Ochrana lovka za mimoádných okolností. Jednotlivé oblasti problematiky Ochrany lovka za mimoádných okolností byly do osnov jednotlivých pedmt na II. stupni základní školy zaazeny dle Rozhodnutí editele školy o ze dne ve školním roce 2001/2002. Platí i pro školní rok 2005/2006. Jednotlivé oblasti byly urenými uiteli zapracovány do osnov podle píruky Ochrana lovka za mimoádných okolností. V letošním školním roce se tato témata probrala a znalosti a dovednosti, které žáci v jednotlivých pedmtech získali, využili a provili na branném závod v prostoru lesoparku Hlouela v ervnu V budoucím ŠVP jsou již tyto témata souástí osnov. 4

5 Pehled pracovník školy 3.1 Pedagogická a odborná zpsobilost pedagogických pracovník, aprobace Aprobovanost výuky na celé škole : tento školní rok - 85 % minulý školní rok - 87 % Kvalifikovanost na celém zaízení Tento školní rok Minulý školní rok 96 % 100 % Zejména výchovy na 2.st. byly vyuovány neaprobovan. Hv vyuovala pí uitelka s aprobaci pro 1.st., která byla zárove asistentkou autistického žáka. O Vv se dlily pí uitelka (dchodkyn M-F), která tém celý rok zastupovala dlouhodob nemocnou u., krom Vv pracovala na poloviní úvazek jako asistentka žáka s mentální retardací. ástený úvaze Vv mla i pí u., která sic nemá tuto aprobaci, ale léta psobí v kruhu prostjovských výtvarník. Na výuku Aj jsme mli celkem 3 uitele. Jedna je aprobovaná uitelka Aj j, další má VŠ pedagogického smru s mezinárodní zkouškou z Aj FCC) a tetí pí uitelka- aprobace j, D, Ov- absolvovala akreditovaná školení pro Aj a již nkolik let uí Aj na 2.st. Krom toho jsme mli na I.stupni 1 uitele a na II. stupni 2 uitele, kteí jsou schopni v pípad poteby vést výuku Aj (absolvovali nebo absolvují výuku Aj a metodiku výuky Aj); Na výuku Nj jsme mli 1 uitele s aprobací Nj j; vzhledem k tomu, že o Nj je minimální zájem a ve 4. a 5. roníku jsme museli skupiny spojit (abychom udrželi výuku nminy ve všech ronících), pokryje poteby školy. V dalších letech však již s pravidelným pokra- ováním výuky Nj nepoítáme. Krom toho 3 uitelky jsou absolventky kurz Nj s metodikou. S výukou Nj poítáme proto do budoucna formou volitelných a nepovinných pedmt a kroužk. Chybí aprobace Rv, kterou chce studovat jako rozšíení své aprobace souasná uitelka Tv, která Rv vyuovala (zatím ale nebylo studium v Olomouci na UP oteveno); Výuka informatiky byla vzhledem k rozšíené výuce tohoto pedmtu pln aproban pokryta; dva uitelé s aprobací (tetí je na mateské dovolené) a tetí dlouholetý vyuující se zkušenostmi z lektorské innosti; Na škole byli celkem 4 uitelé s ukoneným studiem výchovného poradenství; Všechny uitelky 1.st. a vtšina 2.st. jsou absolventy kurzu dyslektického asistenta. Poet stálých pracovník : 28 (25 uitel + 3 vychovatelé) poet externích pracovník : 1 (náboženství) 5

6 - 6 - Poet uitel, vychovatel, jiných pedagog Kvalifikace Délka praxe 1 uitel I. stupn VŠ pro I. st. 12 let 2 uitelé I. stupn VŠ pro I.st let 1 uitel I. stupn VŠ pro I.st. 21 let 1 uitel I. stupn VŠ pro I.st. 33 let 4 uitelé II. stupn VŠ pro II.st. 3-6 let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 10 let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 15 let 7 uitel II. stupn VŠ pro II.st let 1 uitel II. stupn VŠ pro II.st. 32 let 4 uitelé II. stupn VŠ pro II.st. nad 34 let 2 uitelky II. stupn Vv a Hv vychovatelky 22 a 29 let 1 vychovatel ŠK SPŠS 27 let 2 vychovatelky ŠD SpgŠ let 3.2 Aprobace viz bod 3.1. (pouze Rv, Hv a Vv na II. stupni neaprobované) 3.3 Absolventi - do 2 let praxe, kteí nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok Zmny ve stavu uitel * dchod a odchod ze školy Tento Školní rok Minulý školní rok Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu Mimo školství Na jinou školu mimo školství 2* 3.5 Poet pracovník v dchodovém vku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Dch. vk 2 4 Nekvalifik. 1 1 v II. pololetí 2005/2006 dchod : Mgr. Ivánková, Mgr. Vodáková, Mgr. Maríková, Mgr. Macek 6

7 Zápis a pijetí žák Pi zápisu pro šk.r.2006/07(i dodatenému) bylo zapsáno bhem šk.r.2005/06 celkem 39 dtí vetn loských odklad. U jednoho žáka s odkladem z loského roku doporuilo SPC v Prostjov nástup do speciální 1.t.na ZŠ Rejskova. 12 rodi požádalo o odklad školní docházky. Na základ doporuení PPP a odborného lékae bylo 11 tmto žákm udleno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Zstává nevyešen jeden pípad, rodie dosud nedodali jedno z povinných doporuení PPP. Jeden žák se odsthoval. S rozhodnutím o pijetí by mlo do nového školního roku nastoupit 25 prvák. 4.1 Výkon státní správy Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání Odklad školní docházky 11 0 Nepijetí žáka do první tídy 0 0 Poet žák osvobozených od školní docházky 0 5. Výsledky vzdlávacího a výchovného procesu 5.1 Prospch žák na škole a - údaj vztahující se k pedcházejícího školního roku b - údaj vztahující se k konícího školního roku Roník Poet Žák Prosplo s vyzn. Prosplo Neprosp. Šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1. st Celkem za 2. st. Celkem

8 Chování Stupe chování Tento škol. rok Minulý škol. Rok Poet Procento Poet Procento 2 7 2,04 % 6 1,67 % 3 2 0,58 % 7 1,95 % Všechny snížené známky z chování jsou u žák, kteí k nám pišli z Husovy školy. Ve všech pípadech jsou to již problémoví žáci z dívjška. Neomluvené hodiny viz níže. Celkový poet neomluvených hodin Tento školní rok Minulý školní rok hodin - Kaleja z 6. B (spec. t.) hlášeno a ešeno bezvýsledn pes soc. odbor MÚ; 248 hodin Zboílek ze 7. A (v souasnosti pobyt v diagnostickém ústavu) již není naším žákem (od kvtna 2006) 5.3 Výsledky pijímacího ízení Z 9.ro.odešel jeden žák na gymnázium, 12 žák na SOŠ, 2 žáci na SOU s maturitou a 12 žák na SOU, z toho ze speciálních tíd 1 žák na SŠ, 1 žák na SUO s maturitou a 8 žák na SOU. Zejména výsledky žák ze speciální tídy lze považovat za úspch. Z 8.ro. odešli dva žáci na SOU. Úspšní byli i žáci 5.a 7.ro., z 5.t. odchází na víceletá gymnázia 6 žák a ze 7.t. 3 žáci. Konkrétní pehled je obsažen v píloze. V rámci pomoci žákm pi volb povolání krom pravidelného pedávání informaních materiál ze SŠ a SOU a konzultaních hodin VP naši žáci navštívili pehlídku nabídek SŠ a SOU v KaS Centru Prostjov (listopad individuáln) a žáci 9.roníku rovnž OÚP. Dále byla žákm 9.tíd umožnna individuální úast na Dnech otevených dveí jednotlivých stedních škol a uiliš za doprovodu jejich zákonných zástupc. Žáci 8.tíd navštívili také nap. soutž o Hanácký pohár prezentaci u SOU obchodní E. Husserla, Zlatá jehla SOU odvní a nkteré další prezentace k volb povolání. Na základ metodického pokynu k zaazení vzdlávací oblasti Volba povolání do vzdlávacího programu školy.j / byla jednotlivá témata (dle pracovního sešitu Volba povolání) do vzdlávacího programu Základní škola na II. stupni zaazena a stanovené cíle byly splnny. 5.4 Pée o žáky se SPU a talentované žáky Uitelé pracovali v bžných tídách se 4 integrovanými žáky, z toho dva mli nápravu mimo vyuovací hodiny s dyslektickými asistentkami. Individuální pístup v hodinách byl vnován 32 žákm vyžadujícím zvýšenou pozornost. Tito žáci mají rzný stupe specifických poruch uení a nkteré další potíže vyžadující rznou míru zohlednní. Na druhém st.byl rovnž jeden medikující žák. Zcela specifická byla samozejm práce ve specializovaných tídách, kde je vnován každému žáku individuální pístup takka neustále. I v tchto tídách byli 3 integrovaní žáci (mentální 8

9 - 9 - retardace a autismus). Dva z tchto žák mli denn pi práci ješt další pomoc v podob asistentky uitelky. Vzhledem k specializovaným tídám a pomrn znanému nárstu žák vyžadujících individuální pístup absolvovalo 18 uitel kurz dyslektického asistenta, všechny uitelky na prvním st.ho mají rovnž. Žákm byla tedy vnována pée na odborné úrovni. Samozejmostí je ovšem i pée o talentované žáky, která je smována zejména do oblasti samostatné práce tchto žák s odborným dohledem uitele. Krom specifických metod ve vyuovacích hodinách k tomu slouží prostor mimo vyuování v práci nepovinných pedmt, rzných kroužk a individuálních konzultací po vyuování. Tito žáci mají krom odborné pomoci k dispozici veškeré technické vybavení školy, které mohou využívat i mimo vyuovací hodiny. Uitelé pro n vyhledávají možnosti zapojení se do odpovídajících soutžích, které jim pi setkávání a srovnávání se se stejn nadanými vrstevníky umožuje další rst. Ve škole je také využíváno všech možností k prezentaci prací a dovedností tchto žák a je také pamatováno na pochvaly a odmny za jejich výkony nad bžný rámec. 6. Další vzdlávání pedagogických pracovník Dalšímu vzdlávání uitel je na naší škole vnována obzvlášt velká pozornost a je na n kladen draz i pi hodnocení pedagog. Pi dalším vzdlávání bylo využíváno nabídek rzných vzdlávacích stedisek jako nap. CZESHA- SERVIS Tebí, Schola servis Prostjov, MŠMT, PC Olomouc, PPP Prostjov. IT ACADEMY Brno, Pdf UP Olomouc, ABC Music Klášterec nad Ohí, DYSCENTRUM Praha, Muzeum Prostjovska, ZŠ Dr.Horáka Prostjov, ZŠ a MŠ Prostjov - Kollárova - školicího stediska SIPVZ. Bhem školního roku 2005/06 se zúastnilo celkem 95 pedagog 32 rzných typ seminá. ada seminá se zabývala pípravou nového ŠVP, který již máme z velké ásti pipravený a v tomto šk.r. ho budeme prakticky jen dokonovat a také ásten provovat v praxi. Celý pedagogický sbor rovnž prošel školením základních zdravotnických znalostí a 13 uitel absolvovalo kurz dyslektických asistent, takže v souasné dob je pro práci s dtmi vyžadujícími zvl.pístup pipravena vtšina pedagogického sboru, ponvadž ostatní uitelé byli takto proškoleni již v pedchozích letech. Vzhledem k tomu, že naše škola je také akreditovaným školicím stediskem SIPVZ, je na naší škole také pomrn vysoká schopnost uitel v oblasti práce na PC. Momentáln má 26 u. úrove Z, 8 úrove P a 4 úrove S. Další semináe pak byly zameny zejména na metodiku výchov, jazyk a také na prevenci patologických spoleenských jev. 7. Aktivity školy a prezentace školy na veejnosti 7.1 Školní klub V mimoškolních aktivitách jsme se zamili zejména na využití a trávení volného asu žák jako prevenci spoleensko patologických jev.v letošním školním roce pokraovala sedmým rokem innost školního klubu, který umožuje žákm našeho II.stupn trávit volný as denn od 6.40 do 7:50 a od konce dopoledního vyuování do 16:20 v prostorách urených pro jejich innost. I letos pracoval klub pod názvem Zaji ( zájmové innosti ). Krom místnosti ŠK s vybavením mají žáci dále k dispozici poítaovou uebnu, posilovnu, keramickou dílnu, cvinou kuchyku, tlocvinu. Vedoucí ŠK využívá svých zkušeností s volnoasovými aktivitami mládeže. innost klubu je dlená tak, aby všichni lenové mli možnost se zapojit i do 9

10 tch inností, které nejsou na vrcholu zájmu, avšak mají své píznivce. asové rozdlení inností se ídí zájmem dtí a operativn se stídá. V oblasti sportu to byla nabídka florbalu, odbíjené, pehazované, nohejbalu, plavání, stelby ze vzduchovky a posilovny. Využívá se nejen tlocvina a posilovna, ale 1x za 14 dní jsou to i dv hodiny využití bazénu Mstských lázní, kde se návštvnost žák rok od roku zvtšuje. V pípad dobrého poasí mají k dispozici i sportovní areál naproti školy U Kalicha. Krom sportu nabízí Školní klub i modeláský, fotografický, hudební a tanení kroužek. O prázdninách a víkendech je to pedevším nabídka turistiky a cykloturistiky. Krom pravidelné zájmové innosti bylo uspoádáno nkolik zajímavých soutží a turnaj. Nkolikrát bhem školního roku to byl také sbr papíru, dále soutže v luštní hádanek a kížovek, plavecké soutže, oblíbené jsou také sbratelské burzy. Na materiálním vybavení klubu se krom jiného podílejí i sami žáci zejména ziskem ze sbru starého papíru. Žáci se rovnž se spoluúastní organizace innosti ŠK( denní služby, návrhy na innost a akce, pomoc pi vedení kroužk ). Tímto jsou také vedeni k spoluodpovdnosti za poádek v klubu a k asertivnímu jednání a rozvíjí se tak i jejich organizaní schopnosti. Ve Školním klubu bylo pihlášeno celkem 57 platících dtí (využívali ho však i další dti). Tyto dti pravideln navštvovaly rzné zájmové innosti, nkteré dti navštvovaly ŠK i víckrát do týdne, takže výsledná návštvnost je dost velká 30 dtí denn. Vedoucí Školního klubu p.toman se rovnž podílel na zajišování doprovodného programu 11.mezinárodního hudebního festivalu pro dti a mládež se zdravotním postižením na pehrad v Mostkovicích, nkterých akcí se zde zúastnilo i nkolik len ŠK. Spokojenost žák, rodi i uitel ukazuje, že o tuto formu trávení volného asu je velký zájem, a proto i v dalších letech chceme v innosti ŠK pokraovat a rozvíjet ji. 7.2 Kroužky KROUŽKY 2005/2006 Název Vyuující Den Hod. Keramika D.Hadrová ST Knihovna D.Sklenáová ÚT Knihovna D.Spisarová T Keramika D.Spisarová PO Matematika Z.Vodáková ÚT Divadelní J.Ottová ST Výtvarný N.Mikulíková ST Aj-konverzace V.Leitgeb PÁ

11 Sportovní J.Toman PO,T Stelecký J.Toman ST Sport.hry L.Kührová PO Cviení J D.Sklenáová PÁ Cviení M M.erný T Pohybové hry I.Špaková ST Výtvarný D.Hrubanová PO Redakní E.Hanáková ÚT,PÁ , Prezentace školy na veejnosti Žáci 1.st. pipravili pro rodie a veejnost dva vánoní koncerty ve spolupráci s kostelem pi Husov sboru. Rovnž ke Dni matek byl pipraven pro rodie program - tentokrát netradin se sportovním zamením který se setkal u rodi s velkým úspchem. Dti z prvního st. rovnž pipravují kulturní program p. pro domovy dchodc a vítání nových obánk. Divadelní kroužek pedvedl nkolik vystoupení, zejména pro MŠ, dvou bhem roku nastudovaných divadelních pedstavení. Výtžek z tchto pedstavení byl zásti vnován prostjovské organizaci SONS (slabozrací a nevidomí). Tradin naše škola pispívá na pomoc dtské onkologii v Brn. Škola je akreditovaným stediskem SIPVZ a na škole celý rok probíhala školení rzných úrovní jednak pro uitelskou veejnost, ale ve spolupráci s Mstským úadem Prostjov také pro širší veejnost nkolik školení PC gramotnosti pro seniory. Žáci se rovnž úastnili ady akcí soutží, které organizovaly jiné prostjovské školy, organizace vnující se práci s mládeží a dále MÚ, Muzeum Prostjovska, Mstské divadlo Pv, Kulturní klub DUHA, Mstská policie PV, s.svaz ochránc pírody aj. Naši žáci již nkolikátým rokem pracují v Dtském mstském zastupitelstvu PV. Žáci se zapojili do olympiád a rzných soutží, v nich dosáhli bhem roku adu velmi pkných úspch. 7.4 Mimoškolní aktivity a úspchy žák v r. 2005/ Den bez aut 1. a 2.místo - Michaela Kišková a Lukáš kíž bh nám. T.G.M. poadatel MÚ Sídl.svobody, žáci 2.t Dopravní soutž 13.místo Kristýna Kalabisová/ 63 úastník/ DH,

12 Výtvarná soutž Namaluj svého mazlíka 2.A - odmnní ž. ze 100 úastník: D.Dosedl, N.Kopilová, P.Dostálová, B.Kaštylová, M.Kišková, P.Pacovský, K.Šimková 4. Konverzaní soutž v Aj a Nj- v kategorii 8.tíd Veronika Soušková 8.A - 13.místo v Nj, Michal Krybus 8.B 32.místo v Aj kat.8.tíd Šternberk krajská soutž 5. Dancemaraton tanení soutž dívky let B.Krová-9.A,Dolanská-7.A, Špaková-8.A, T.Brázdová, K.underlová-7.-B na RG azš = úast 6. Dobrodružství s poítaem soutže na PC pro 5.ro. = 12 ž. 5.A t.=úast 7. Djepisná olympiáda okresní kolo- 6.místo z 32 úastník vetn gymnázií - Froncová Tereza 9.A, 12. místo Šnédarová Denisa 9.A, na ZŠ Masarykova /Palacká/ Olympiáda AJ I A,B okresní kolo 6.místo ze 17 úastník Zapletalová Lucie 7.B, 11.místo Karolína underlová 7.B; Kategorie II A 6.místo z 13 úast. Krybus Michal 8.B,na ZŠ Melantrichova Olympiáda J I místo ze 42 úastník Froncová Tereza, Šnédarová Denisa 9.A, na ZŠ Palackého Volejbal- mstské kolo- st.dívky 3.místo Sportcentrum Matematická olympiáda okresní kolo 3.místo Roman Berák 8.A RG a ZŠ Vybíjená ml.ž. - msto 5.t. hoši 3. místo, dívky 1.místo ZŠ Palacká, Coca Cola Cup 5.ro. msto úast, ZŠ Majakovského, O pohár Zdravého msta Prostjova 6.t. T.Faltýnková, P.Gurín, P.Kaláb, N.Švédová msto, úast O velikononího beránka- soutž poslance M.Vlka L.Pospíšilík 5.A t. Cena veejnosti , Národní dm PV 16. Zelená stezka Zlatý list pírodovdná ochranáská soutž prostjovských škol 3.místo žáci 6.A t., 6.místo starší žáci 8.B lesopark Hlouela 17. Pythagoriáda 6.ro. = Lucie Pelíšková 6.A místo z 41 úastník ZŠ Dr.Horáka 18. McDonald s CUP okresní finále 7.místo ml.žáci 19. Malá kopaná - Olympia Cup st.žáci 1.místo stední Morava Olomouc 20. Mladý zdravotník 2.místo z 18 družstev okresní kolo ZŠ a RG Prostjov Život stedovkého lovka djepisná soutž 7.tídy 1.místo Te reza Froncová - 9.A ZŠ Rejskova, ; v soutži družstev 5.místo 22. Památky Prostjova výtvarná soutž 1.místo Tereza Froncová 9.A, k 500.výroí úmrtí Matje Rejska kvten Keramická soutž 2.místo Monika Bahulová 5.A, k 500.výroí úmrtí Matje Rejska kvten Florbal 3.místo okresní kolo 6.-7.t., ZŠ a MŠ Kollárova, únor Stolní tenis - hoši okresní kolo 7.místo 8.-9.t. 26. Street hockey 1.místo okrskové kolo 6.-7.t., bezen Akce školy K dalším aktivitám školy patily zejména tyto celoškolní akce : - divadelní a filmová pedstavení, výchovné koncerty - vzdlávací besedy / zempisné, pírodovdné, chemicko-fyzikální / s prvky 12

13 enviromentální výchovy - srovnávací celonárodní vdomostní testy Kalibro pro 5.a7.ro.v, M, Aj, Nj - celonárodní srovnávací testy Kvalita - Cermat - besedy s Mstskou policií PV, Den bez aut, Pásovec - poady protidrogové prevence dramatizace Mementa, poad Hrou proti AIDS - beseda Bioconsulting Obojživelníci, jak je neznáte - výchovný program ukázky dravých pták - vánoní koncerty žák 1.st. - vánoní karneval pro žáky 1.st, mikulášská besídka - vánoní show pro 2.st. v tlocvin školy - vystoupení žák ke Dni uitel pro uitele naší školy - dtský den show pro žáky I.st. - sportovní den pro II.st. - Den Zem ve vlastní režii v lesoparku Hlouela pipravený žáky 9.t. pro žáky II.st. - branné cviení pro 1.a 2.st. 2x ron - sbr starého papíru 2x ron - exkurze Invex Brno - exkurze do Planetária Brno - exkurze do jaderné elektrárny - exkurze Jarní Flóra Olomouc - návštva Dne IZS v Prostjov - výtvarné soutže s protidrogovým zamením, s protipožární tematikou, o kosmu - výtvar.soutž se zamením na pomoc postiženým zemím - soutž Hvzdárny PV Nejlepší výkres kosmonauta - výtvar.soutž Pozor,dti,ervená! - literární Dopravní soutž - cyklistická soutž Zlatá pilba - soutž Paragraf 11/55 - soutž O pohár Zdravého msta Prostjova - Bambiriáda - Prostjov - výstavka žákovských keramických výrobk s jarní tématikou spojená se soutží o nejlepší výrobky - veírek KPŠ pro rodie - zábavné odpoledne pro rodie a žáky 1.st. - podpora Nadace Krtek dtská onkologie - podpora a spolupráce s místní org.sons nevidomí,slabozrací - úast na všech akcích pod patronací MÚ - jsme zaazeni se do Projektu pro duševn a tlesn zdravjší msto Prostjov - spolupráce s píslušnými odbory MÚ 7.6 Materiální vybavení - v prázdninách ped školním rokem 2005/2006 se vymalovaly 4 tídy, ve kterých se také vymnila záivková tlesa, aby splovala požadavky hygieny a energetického auditu provedeného ve škole; 13

14 zakoupili jsme 2 interaktivní tabule ActivBoard a zaali je využívat ve výuce; pedpokládáme jejich umístní do všech tíd I. stupn a jedné uebny informatiky - knihovna se vybavila 6 novými PC a stávajícími PC byla dovybavena malá budova tídy I. stupn a školní družina - pesthovali jsme prádelnu z budovy ZŠ na budovu MŠ, ímž se nám uvolnily prostory pro vybudování umývárny se sprchami u tlocviny - vybudovalo se nové osvtlení v tlocvin tak, aby splovalo požadavky hygieny a energetického auditu provedeného ve škole; - na základ energetického auditu byly také vymnny vstupní dvee do malé budovy (nové plastové); - v ervenci se zaala oprava fasády na hlavní budov (termín ukonení je ) 8. Výsledky inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí V tomto školním roce neprobhla na ZŠ inspekce poádaná ŠI. 9. Mateská škola na Husov nám. 94, odlouené pracovišt ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVN VZDLÁVACÍ INNOSTI v pedškolním zaízení : Mateská škola pi Základní a mateské škole Prostjov, Kollárova ul. 4 Husovo nám. 94 Prostjov za školní rok 2005 / 2006 Základní charakteristika školy Základní a mateská škola Prostjov, Kollárova ul.4, MŠ - odlouené pracovišt Husovo nám. 94 ( pevedena k píspvkové organizaci ZŠ Prostjov, Kollárova ul. 4), Msto Prostjov - zizovatel školy, IO : RNDr. Josef Hrachovec - editel školy Marcela Malíšková, Urice vedoucí uitelka pro pedškolní výchovu 14

15 Celkem dv tídy s celodenním provozem, z toho jedna tída specializovaná se zamením na nápravu vad výslovnosti. poet tíd celkový poet dtí poet dtí na jednu tídu šk. rok šk. rok 2004 / / 2006 a/ b/ a/ b/ a/ b/ tída 12 3.tída tída Poet dtí na uitelku Prmrná docházka % a/ b/ a/ b/ ,6 11,75 60% 62 % Datum vyazení ze sít škol : Zmna zaazení : pevod k píspvkové organizaci ZŠ Kollárova 4 Celková kapacita mateské školy je 90 dtí ást II. Výsledky výchovy a vzdlávání a/ Pedagogická práce mateské školy - zamení školy, hlavní úkoly a jejich plnní. Ve školním roce 2005 / 2006 bylo pokraováno v ovování a naplování aktualizované verze základního dokumentu pro mateské školy - Rámcového programu pro pedškolní vzdlávání - rozpracovaného ve Školním vzdlávacím programu mateské školy Prostjov, Husovo nám. 94. Celý výchovn vzdlávací proces vycházel z vývojových pedpoklad a specifických poteb daného vkovým obdobím dítte. U každého dítte byly respektovány individuální tlesné, poznávací, sociální a citové poteby. Dti mly možnost rozvíjet své zájmy, získávat a posilovat vlastní sebedvru. Hlavní cíle výchovn vzdlávacího procesu, které uruje Rámcový program pro pedškolní vzdlávání : 15

16 Rozvíjení dítte a jeho schopnosti uení. 2. Osvojování si základ hodnot, na nichž je založena naše spolenost. 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost psobící na své okolí byly naplovány v pti oblastech : - dít a jeho tlo - dít a jeho psychika - dít a ten druhý - dít a spolenost - dít a svt Na základ tchto bod byl sestaven a realizován Školní vzdlávací program pro školní rok 2005 / 2006 s názvem,, Objevujeme svt a život kolem nás, chráníme pírodu ". Hlavní úkol : Všestranné rozvíjení osobnosti dítte a jeho specifických poteb Ve všech oblastech výchovné a vzdlávací innosti byly uspokojovány pirozené poteby každého dítte v oblasti fyzické, psychické a sociální. Byly respektovány nálady, city a poteby jednotlivých dtí. Novým dtem, pi píchodu z rodinného prostedí do širší spolenosti, byla poskytnuta pomoc.dti se cítily v pohod / fyzické, psychické i duševní /. Hra, jako základní prvek innosti, byla pítomna v celém výchovném psobení : - umožovala vytváení bohatých sociálních vazeb mezi dtmi rzného vku a cítit se ve skupin bezpen - podncovala jejich harmonický rozvoj - rozvíjela dti v souladu jejich možností a schopností - stimulovala u dtí rozvoj jejich ei a jazyka - uila dti naslouchat a vnímat poteby a pání druhých a pimeným zpsobem projevovat vlastní názory, pocity a pání - uila dti toleranci, soucítní a ochot pomoci - uila dti pochopit, že mohou prostednictvím vlastních aktivit ovlivovat své okolí - vedla dti k vytváení citového vztahu k životnímu prostedí / EKO program spolu s eským svazem ochránc pírody / - vedla dti k ochran svého zdraví - umožovala osobnostní rozvoj každého dítte s ohledem na jeho nadání, poteby a zájmy - hra pomáhala podporovat rozvoj zdravého sebevdomí každého dítte, uila je pimenému sebepoznání - vytváela schopnost vyrovnávat se s uritou mírou neúspchu - hra pispívala k rozvíjení tvoivosti, flexibility a fantazie Pro tuto rozsáhlou oblast psobení, bylo nutné zamení se na diagnostiku jednotlivých dtí. Podrobná diagnostika byla vedena u dtí v logopedické tíd s lehkými vadami ei, u dtí odkladem školní docházky a dtí, u kterých se vyskytly obtíže / odlišné projevy / a byly vyšeteny PPP. 16

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více