Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda"

Transkript

1 Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2014/ Základné identifikačné údaje o škole Názov školy: Základná škola Adresa školy: Smetanov háj 286/9, Dunajská Steda Telefón: 031 / Fax: 031 / Web stránka: MESTO DUNAJSKÁ STREDA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Zriaďovateľ: Adresa zriaďovateľa: Telefón: 031/ Web stránka: Riaditeľka školy: Zástupkyňa riaditeľky školy: Vyučovací jazyk: Ing. Gabriela Bothová RNDr. Monika Benkovská slovenský Učebné plány: 1. stupeň: 1., 2., 3., 4. ročník ŠVP a ŠkVP podľa ISCED1 2. stupeň: 5., 6., 7., 8., 9. ročník ŠVP a ŠkVP podľa ISCED2

2 Rada školy Predseda: Členovia: Zástupcovia pedagogických pracovníkov: Zástupca nepedagogických pracovníkov: Zástupcovia rodičov: Delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva: Patrik Dubovský Mgr. Zuzana Brathová Mgr. Anna Méhesová Lucia Benkovská Ladislav Poór Patrik Dubovský Kristína Újová Gabriela Čikovská Mgr. Timea Molnár Ing. Mgr. Aneta Valkai MVDr. Gábor Csicsai Ladislav Gútay Pedagogický zbor: 1.stupeň: 2.stupeň: ŠKD: Mgr. Melinda Csémiová Mgr. Silvia Grausová Mgr. Anna Méhesová Mgr. Renáta Pavlíková Mgr. Marta Čermáková Ing. Gabriela Bothová RNDr. Monika Benkovská Mgr. Zuzana Brathová Mgr. Renáta Ravasz-Grygerová Ing. Tatiana Cséfalvayová Mgr. Kristína Keszőczeová RNDr. Helena Fodorová MD (ukončená ) Mgr. Timea Kohári MD Jozef Olejník dohoda od do (TEV) Veronika Bábicsová dohoda od do (NEJ) Mgr. Angelika Kováčová dohoda od do (NEJ) Mgr. Luboš Matúš dohoda od do (NAV) Mgr. Jozef Kordoš dohoda od do (MAT) Mgr. Flóra Bergendiová dohoda od (BIO) zast.počas MD Mgr. Kristína Sádovská Adela Hegedűsová Nepedagogickí zamestnanci: Ekonómka Lýdia Edmárová do Ing. Gabriela Ajpeková od Sekretárka Lucia Benkovská Školník Ladislav Edmár do

3 Upratovačky Izabela Tóthová Magdaléna Gráciková Magdaléna Ürgeová Školská jedáleň Etela Csóková vedúca školskej jedálne do Natália Csibová vedúca školskej jedálne od Helena Rigóová vedúca kuchárka Eva Sznoviczká Edina Dohoráková Bencze Németh do Počet tried/žiakov (stav k ) Ročník Triedy/žiaci spolu Počet tried Počet oddelení ŠKD 2 Počet žiakov z toho integrovaní z toho nadané deti z toho počet detí v ŠKD Zápis do 1. ročníka Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (január-február 2015): 26 Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (marec- august 2015): 44 Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: Prijatie žiakov zo základnej školy na stredné školy V školskom roku 2014/2015 sa na osemročné gymnázium prihlásili 3 žiaci. Všetci prihlásení žiaci boli prijatí. V školskom roku 2014/2015 bol počet žiakov 9. ročníka 15. Povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku ukončili 2 žiaci, ktorí boli prijatí na OU z 8.ročníka. Všetci žiaci 9.ročníka si podali prihlášky na stredné školy, prehľad úspešnosti prijatia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: GYM SOŠ OU INÉ SPOLU Prihlásení žiaci Prijatí žiaci % úspešnosti 100 % 100 % 100 %.

4 3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov Ročník Žiaci spolu % Celkový počet ,0 z toho prospeli ,92 z toho neprospeli ,08 z toho neklasifikovaní slovne hodnotení 4. Zamestnanci školy Celkový počet zamestnancov k : z toho pedagogickí zamestnanci: 1. stupeň 5 z toho nepedag. zamestnanci: 2. stupeň (dohoda) ŠKD 2 SPOLU: 21 ekonómka + PAM 1 prevádz.zam. 5 ved.šj/kuch. 5 SPOLU: Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov Počet pedagógov na 1. stupni: kvalifikovaných: 5 nekvalifikovaných: 0 Počet pedagógov na 2. stupni: kvalifikovaných: 12 nekvalifikovaných: 2 Počet pedagógov v ŠKD: kvalifikovaných: 2 nekvalifikovaných: 0 Plnenie kvalifikačného predpokladu: * 4. 2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

5 Funkcia Príprava ved. pedag zam. (PVPZ ) 1. kvalif. sk./náhr. 2.kvalifikačná sk. riaditeľka školy dátum ukončenia Predp.ukonč zástupkyňa riaditeľky školy vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava Inovačné funkčné vzdelávanie dátum ukončenia ChTF STU Bratislava vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava MFF UK Bratislava Inovačné funkčné vzdelávanie Počet pedagógov, ktorí majú PVPZ (okrem vedenia školy): 0 Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 4 Počet študujúcich učiteľov (uviesť názov školy a formu štúdia): 5 MPC Komárno prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie (kvalifikačné) MPC Trnava Školská integrácia (aktualizačné štúdium) 4 učiteľky ukončené Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 3 Počet študujúcich učiteľov uviesť názov školy a formu štúdia): 5 UMB Banská Bystrica rozširujúce štúdium druhej aprobácie anglický jazyk (kvalifikačné) MPC Trnava prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 1. atestácie (kvalifikačné) MPC Trnava prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie (kvalifikačné) MPC Trnava Špeciálna pedagogika (kvalifikačné) MPC Trnava funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov Počet pedagógov, ktorí majú 2. kvalifikačnú skúšku: 1 Študujúce vychovávateľky: Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov Predmet Odborné vyučovanie Neodborné vyučovanie Odbornosť vyučovania na 1.stupni SJL 100% 0% ANJ 100% 0% PRI 100% 0% VLA 100% 0% MAT 100% 0% PV 100% 0% VYV 100% 0% HUV 100% 0%

6 ETV 100% 0% NAV 100% 0% TEV 100% 0% INV 100% 0% VSB 100% 0% Odbornosť vyučovania na 2.stupni SJL 100% 0% ANJ 100% 0% NEJ 100% 0% MAT 100% 0% FYZ 100% 0% CHEM 100% 0% BIO 100% 0% GEO 0% 100% DEJ 100% 0% OBN 100% 0% VYV 100% 0% HUV 100% 0% ETV 100% 0% NAV 100% 0% TEV 0% 100% INF 100% 0% VSB 100% 0% VUM 100 % 0 % priemer školy 93,55 % 6,45 % 5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti Prírodovedné súťaže Technická olympiáda Účasť okresné kolo: 2 žiaci z 8. ročníka bez umiestnenia Pytagoriáda matematická súťaž Účasť okresné kolo: kategória P3 3 žiaci, kategória P4 3 žiaci, kategória P5 2 žiaci, kategória P6 2 žiaci, kategória P7 1 žiačka, kategória P8 2 žiaci Žiaci skončili bez výrazného umiestnenia Taktik korešpodenčná súťaž z matematiky Účasť 4 žiaci zo 6. ročníka, 2 žiaci zo 7. ročníka, 2 žiaci z 9. ročníka Umiestnenie školy na 223.mieste z 342 škôl v SR a ČR Maks korešpodenčná súťaž z matematiky pre žiakov 2.stupňa Účasť 10 žiakov z 5. 7.ročníka Maksík korešpodenčná súťaž z matematiky pre žiakov 1.stupňa

7 Účasť 8 žiakov z ročníka Matematický klokan medzinárodná matematická súťaž pre žiakov 2.stupňa Účasť 13 žiakov z 2.stupňa Úspešní riešitelia 2.žiaci: Katarína Guštafík 4.ročník (82,2 % - školský šampión) a Jozef Obuch (78,9 %) Matematický klokanko medzinárodná matematická súťaž pre žiakov 1.stupňa Účasť 10 žiakov z 1.stupňa ibobor informatická súťaž Informatický bobor prebiehajúca v 13 krajinách Litve, Lotyšsku, Estónsku, Fínsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Švajčiarsku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine. Účasť: 24 žiakov, z nich 9 úspešní riešitelia (medzi 20 % najúspešnejšími riešiteľmi v SR) 4. ročník 4 žiaci (úspešní 2 riešitelia 64 a 60 bodov) 5. ročník 5 žiaci (úspešný 1 riešiteľ 56 bodov) 6. ročník 2 žiaci 7. ročník 4 žiaci (úspešná 1 riešiteľka 60 bodov) 8. ročník 6 žiaci (úspešní 3 riešitelia 53, 57 a 61 bodov) 9. ročník 3 žiaci (úspešní 2 riešitelia 52 a 57 bodov) Recyklohry enviromentálna súťaž zapojenie sa do jednotlivých aktivít, najúspešnejšia aktivita: tvorba karnevalovej masky z odpadového materiálu Účasť žiaci 5., 6. a 7. ročníka Hliadka mladých záchranárov Účasť v okresnom kole DMZ I. stupňa (žiaci 5.ročníka) a DMZ II. stupňa (žiaci 6. a 7.ročníka) Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany Účasť v okresnom kole 13. a 14.miesto žiakov 5. až 7.ročníka Výtvarné súťaže zapojili sme sa do viacerých súťaží, organizovaných inými inštitúciami: Ľudské práva očami detí účasť 4 žiakov Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť účasť 4 žiakov Kreslíme s pánom Smietkom účasť 3 žiakov Zelený svet účasť 5 žiakov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc účasť 2 žiakov Moja najobľúbenejšia rastlina (organizátor Slovenský zväz záhradkárov) účasť 5 žiakov, Nina Dubovská (5.roč.) 2.miesto Wertheim maľovanie na stenu účasť 5 žiakov Svetový deň výživy výstavka zdravých potravín, Deň bez sladkostí Svetový deň mlieka výstavka mliečnych výrobkov Plody jesene výstavka ovocia a zeleniny Literárne súťaže Umelecký prednes poézie okresné kolo Viktória Augustínová (3.roč.) Umelecký prednes prózy okresné kolo Oľga Papko (3.roč.) Hviezdoslavov Kubín účasť na okresnom kole Nina Kristína Dubovská (5. roč.) 1.miesto, účasť v krajskom kole Hollého pamätník, Laura Hegedúsová (5. roč.) 2.miesto Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas prednes slovenskej rozprávky, na okresnom kole Nina Dubovská (5.roč.) na 1.mieste, v celoslovenskom kole v Drienčanoch 3.miesto

8 Šaliansky Maťko Michal Gustafík (6.roč.) okresné kolo 1.miesto, krajské kolo cena poroty, Nina Dubovská (5.roč.) okresné kolo 2.miesto Olympiáda zo slovenského jazyka okresné kolo účasť 7 žiakov bez umiestnenia. Literárny zborník Podunajské písmenká uverejnených 16 literárnych prác 7 našich žiakov, na slávnostnom krste beseda so spisovateľom Petrom Glockom Biblická olympiáda okresné kolo účasť 5 žiakov XIV. Dunajskostredský divadelný festival účasť divadelného súboru Slniečko - žiaci 2. a 3.ročníka pod vedením p.uč. Sádovskej s predstavením scénky Čo na svete vonia najkrajšie 1.festival mladých talentov kategória SPEV: Laura Hegedűsová (5. roč.) 1.miesto, účasť 4 žiačok 4.ročníka, kategória HUDBA: Samuel Új (5. roč.) hra na husliach, Miriam Gerhátová (7. roč.) hra na gitare Slávik Slovenska okresné kolo Laura Hegedűsová (5. roč.) 2.miesto Detská osobnosť školy ocenení Samuel Új (5. roč.) a Ákos Horváth (6. roč.). Vyhodnotenie školskej knižnice Návšteva a bezplatný zápis žiakov našej školy do Žitnoostrovkej knižnice. Záložka do knihy spája slovenské školy žiaci vyrábali záložky do kníh pre kamarátov z partnerskej školy /ZŠ Kotešová/. Súťaž o najkrajší obal na knihu zapojili sa žiaci 1. stupňa Starší žiaci čítajú malým zapojili sa žiačky z 3. a 4. ročníka /aktivita v ŠKD/ Malý knihovník deti sa mohli bližšie zoznámiť s prácou knihovníka - pečiatkovanie kníh, výpožičky, zatrieďovanie kníh. Na škole prebiehala výstava a predaj kníh Besedy pre žiakov 2. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o knihách Danka a Janka, Puf a Muf Beseda pre žiakov 3.-6.ročníka so spisovateľkou Martou Hlušíkovou o jej tvorbe Besedy pre žiakov 3. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o knihe Mach a Šebestová Beseda pre žiakov 3. ročníka so spisovateľkou A. Pódaovou o knihe Sedemrozprávkové príbehy Beseda pre žiakov 3. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o tvorbe J. Uličianskeho Beseda pre žiakov 3. a 4.roč. pod vedením p. Ambrovičovej na tému Ako vzniká kniha. Beseda pre žiakov 4. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o knihe Pipi Dlhá pančucha Beseda pre žiakov 5.roč. pod vedením p. Ambrovičovej na tému Slovenské ľudové rozprávky. Noc s Andersenom v Žitnoostrovskej knižnici účasť žiakov 4.ročníka Mestské kolo súťaže Kráľ čitateľov Ákos Horváth (6. roč.) 1.miesto (Kráľ čitateľov), Dominik Sadloň (6. roč.) 3.miesto. Píšeme hlaholikou akcia organizovaná ŽOS v DS Čítajme si najpočetnejší detský čitateľský maratón, organizovala Linka detskej istoty, na našej škole sa jej zúčastnilo 160 žiakov Športové súťaže pre žiakov 1.stupňa Vybíjaná ročník okresné kolo 4.miesto Športový vietor do základných škôl akcia pre žiakov 1.stupňa, ktorú organizoval KTVaŠ pod vedením p. Czafikovej Športové súťaže pre žiakov 2.stupňa

9 Cezpoľný beh v Gabčíkove okresné kolo, účasť 3 žiakov a 3 žiačok Malý futbal chlapcov Jednota coop Futbal Coca cola cup Turnaj vo florbale 2. miesto Minicoolvoley dievčatá 2. miesto Minicoolvoley chlapci 3. miesto Vianočná latka - súťaž v skoku do výšky účasť 11 žiakov, Filip Bódis (7.roč.) 3.miesto v kategórii mladší žiaci Streetbal Wertheim cup basketbalový turnaj účasť 5 žiakov Sánkárske preteky s Wertheimom 1.miesto Školské aktivity Halloweenská párty strašidelná noc v škole pre žiakov 1.stupňa Sadenie stromčeka každoročná akcia pre žiakov 1.ročníka Deň seniorov pekný program pripravili žiaci z ŠKD pre rodičov a starých rodičov v škole, pre seniorov v Domove dôchodcov a v Dome Matice slovenskej Vianočné tvorivé dielne pre deti z MŠ príprava vianočných ozdôb spojená s dňom otvorených dverí pre školáčikov z materských škôl spojená s predstavením divadielka Slávnostný zápis do prvého ročníka kultúrny program pripravili žiaci 1.stupňa, budúci prváčikovia dostali sadu školských pomôcok a vrecúšok s rozprávkovými kamienkami. Veľkonočné tvorivé dielne príprava veľkonočných ozdôb žiakov spolu s rodičmi 19.ročník Dňa narcisov zbierka pre Ligu proti rakovine, žiaci vyzbierali 141,50. Maškarný ples deti 1. až 4. ročníka predviedli svoje masky a súťažili v rôznych veselých disciplínach: stoličkový tanec, tanec s metlou, balónový tanec a na záver spoločný tanec s rodičmi, zorganizoval ŠKD Karneval na ľade akcia pre žiakov 1.stupňa, ktorú organizoval KTVaŠ pod vedením p. Czafikovej a p.uč. A. Méhesovej, deti predviedli svoje masky a súťažili v rôznych veselých disciplínach Kurz korčuľovania pre žiakov 1. 5.ročníka MDD filmové predstavenie Tučniaci na Madagaskare pre žiakov z ŠKD Deň matiek kultúrny program pre mamičky pripravili žiaci z ŠKD Súťaž s pánom Smietkom v zbere druhotných surovín - zber papiera, plastov a obalov z čistiacich prostriedkov, ktorú organizovalo Mesto Dunajská Streda v spolupráci so spoločnosťou A.S.A Slovensko s.r.o. Účasť na zbere opotrebovaných bateriek. Deň Zeme žiaci 1.stupňa vyčistili od odpadkov školský areál a žiaci 2.stupňa priľahlé sídlisko, triedne nástenky Recyklohry do aktivít sa zapojili žiaci 5.,6. a 7.ročníka 5. Deň rodiny športové popoludnie pre žiakov a ich rodičov spojené s varením gulášu, spoločným športovaním rodičov s deťmi v netradičných disciplínach, akcia mala veľký ohlas Účasť na slávnostnom kladení vencov k 70.výročiu ukončenia 2.svetovej vojny žiaci 8.ročníka Školský časopis Záškolák tohto roku sme vydali 4 čísla Internetová stránka školy Exkurzie, výlety Lyžovačka a sánkovačka na Bezovci pri Piešťanoch účasť 30 žiakov, 9 rodičov a 3 učiteľov

10 Výlet vlakom na farmu vo Veľkej Pake účasť 19 žiakov z ŠKD Školský výlet Ranč pri Striebornom jazere v Galante (spoločného výletu na ranči sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa) Exkurzia v mestskej požiarnej zbrojnici účasť žiakov z ŠKD Škola v prírode uskutočnila sa v dňoch v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 1.-7.roč. a 3 učiteľky. V rámci plánu navštívili hrad Beckov, Trenčiansky hrad, múzeum v Čičmanoch, sklársky skanzen vo Valaskej Belej, drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, prameň rieky Nitra, Bojnický zámok a ZOO v Bojniciach. Divadelné predstavenia, prednášky, besedy Divadlo bez opony Banská Bystrica rozprávka Gulliverove cesty Divadlo Clipperton Banská Bystrica rozprávka Zlatá rybka Výchovný koncert Spievaj že si, spievaj manželia Hlbockí z Piešťan Prednáška a beseda pre 5. 9.ročník s františkánmi na tému Morálka a etika v dnešnej dobe. Prednáška pre 9.ročník na tému Stop skolióza, ktorú zorganizovala SZŠ-EK v DS. Prednáška a beseda pre 3. a 4. ročník na tému Udržateľnosť životného prostredia. Beseda s vojakom pre žiakov 1.ročníka Beseda s dentálnou hygieničkou pre žiakov z ŠKD Protidrogová prednáška a beseda pre 8.a 9.ročník zameraná na trestuprávnu zodpovednosť detí s právničkou a majiteľkou Detektívnej kancelárie v Bratislave Simonou Dvořákovou Krúžková činnosť Krúžky cez vzdelávacie poukazy: Slovenčina hrou Matematika plus I. Matematika plus II. Informatika Stolnotenisový krúžok Čitateľský krúžok Športové hry Hravá angličtina Tvorivá dramatika Krúžky cez projekt PRINED: Mladý knihovník Informatika hrou Spoznávame počítač Správne dievča, správny chlapec Kreatívna angličtina V zdravom tele zdravý duch Spoznávame svet a minulosť Šikovné ruky Klub dievčat Futbalový krúžok Tvorivé dielne Stolný tenis Zuzana Brathová Monika Benkovská Tatiana Cséfalvayová Tatiana Cséfalvayová Melinda Csémiová Marta Čermáková Anna Méhesová Renáta Pavlíková Kristína Sádovská Marta Čermáková Tatiana Cséfalvayová Lucia Benkovská Renáta Pavlíková Kristína Keszőczeová Iveta Magyarová Mgr. Renáta Ravasz-Grygerová Melinda Csémiová Monika Benkovská Jozef Olejník Lucia Benkovská Anna Méhesová

11 Angličtina hrou Mladý čitateľ Hravá biológia Zálesák Silvia Grausová Zuzana Brathová Mgr. Flóra Bergendiová Iveta Magyarová 6. Vyhodnotenie projektov a programov školy Správaj sa slušne projekt pre žiakov 5.ročníka o slušnom správaní, šikanovaní a záškoláctve, pripravený v spolupráci s OR policajného zboru. V tomto školskom roku sme realizovali nasledovné projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, gestor Ing. Gabriela Bothová cieľom projektu inovovať vyučovací proces obsahovo aj metodicky, zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania naplnili svoj program bol ukončený a podľa pôvodného plánu v novembri 2013 pokračuje v praxi. Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test), gestor Ing. Tatiana Cséfalvayová cieľom je postupné zavedenie elektronického testovania ako modernej formy overovania vedomostí. Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ), gestor Ing. Tatiana Cséfalvayová cieľom projektu je z pohľadu pedagogických pracovníkov podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní ŠkVP vyhľadávať edukačné materiály a digitálny vzdelávací obsah vhodný pre zaradenie do vyučovacieho procesu, realizovať prípravu učebných plánov a prípravy na vyučovanie priamo s využitím prvkov digitálnej výučby, využívať nástroje systému na riadenie vyučovacej hodiny digitálnej triedy a následne domácej prípravy s využitím prvkov digitálnej výučby, z pohľadu žiaka prinesie možnosť spätne sa vrátiť k digitálnym materiálom použitým v rámci výučby a následne tieto a doplňujúce materiály využívať v rámci domácej prípravy, z pohľadu rodiča prinesie možnosť sledovania progresu dieťaťa v procese výučby a v rámci domácej prípravy poskytne možnosť užšieho naviazania na preberanú tematiku v rámci výučby v škole. Národný projekt Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, gestor Ing. Gabriela Bothová cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, gestor Ing. Gabriela Bothová cieľom je reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, premena tradičnej školy na modernú PRojekt INkluzívnej Edukácie (PRINED), Ing. Gabriela Bothová cieľom projektu je výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. 7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI V školskom roku 2014/2015 nebola na škole uskutočnená žiadna inšpekcia.

12 8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy Škola sa skladá z hlavne budovy, ktorá je určená na vyučovanie, má dve krídla s dvomi poschodiami a z budovy telocvične. V prednom krídle sú na prvom poschodí triedy 2.stupňa, na prízemí a druhom poschodí sú triedy 1.stupňa. V strednej časti na prízemí sa nachádzajú šatne, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. Na prvom poschodí strednej časti je učebňa informatiky, klubovňa a učebne ŠKD. Okrem kmeňových učební žiaci využívajú nasledovné odborné učebne: fyzikálnu učebňu, chemickú učebňu, biologickú učebňu, učebňu výpočtovej techniky, jazykovú učebňu pre anglický alebo nemecký jazyk, učebňu pre náboženskú výchovu, učebňu na výtvarnú výchovu, učebňu s interaktívnou tabuľou a školskú knižnicu. Zadné krídlo budovy je v prenájme. K hlavnej budove je pričlenená budova telocvične, v ktorej je veľká telocvičňa a menšia gymnastická telocvičňa. Vo vonkajšom areáli sa nachádza zatrávnené futbalové ihrisko s atletickou dráhou a viacúčelové asfaltové ihriská. Na prízemí je zriadená relaxačná miestnosť na cvičenie s fit loptami a posiľovacími strojmi. Vybavenosť učebnicami je vyhovujúca, nové učebnice postupne doobjednávame. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je čiastočne vyhovujúca, postupne sa dopĺňa z prostriedkov rodičovského združenia. Vybavenosť výpočtovou technikou je nedostatočná, počítače sú zastarané, opotrebované, vyžadujú si neustálu údržbu. Priestorové podmienky ŠKD sú na výbornej úrovni, nakoľko máme tri samostatné miestnosti vybavené ako herne. Hračky, knižky a najdôležitejšie materiálne pomôcky zabezpečujú rodičia alebo rodičovské združenie. 10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia Ciele a zamerania sú stanovené na obdobie piatich až desiatich rokov. K napĺňaniu cieľov a koncepčných zámerov smeruje nielen plnenie osnov a vzdelávacích štandardov, osvojovanie si základných poznatkov a vedomostí, ale aj obohacovanie kultúrneho diania na škole, podpora všestranného rozvoja osobnosti žiakov, podpora ich rozvoja v oblasti spoločenského života a rozširovanie ich kultúrneho obzoru a estetického vnímania (návštevy divadiel, výchovných koncertov, besied, organizovanie školských exkurzií a výletov s konkrétnym výchovno - vzdelávacím zámerom). Vypracovala:... Ing. Gabriela Bothová V Dunajskej Strede riaditeľka školy Zverejniť na obvyklom mieste v škole a na internetovej stránke školy do