Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda"

Transkript

1 Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ŠKOLSKÝ ROK 2014/ Základné identifikačné údaje o škole Názov školy: Základná škola Adresa školy: Smetanov háj 286/9, Dunajská Steda Telefón: 031 / Fax: 031 / Web stránka: MESTO DUNAJSKÁ STREDA Hlavná 50/16, Dunajská Streda Zriaďovateľ: Adresa zriaďovateľa: Telefón: 031/ Web stránka: Riaditeľka školy: Zástupkyňa riaditeľky školy: Vyučovací jazyk: Ing. Gabriela Bothová RNDr. Monika Benkovská slovenský Učebné plány: 1. stupeň: 1., 2., 3., 4. ročník ŠVP a ŠkVP podľa ISCED1 2. stupeň: 5., 6., 7., 8., 9. ročník ŠVP a ŠkVP podľa ISCED2

2 Rada školy Predseda: Členovia: Zástupcovia pedagogických pracovníkov: Zástupca nepedagogických pracovníkov: Zástupcovia rodičov: Delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva: Patrik Dubovský Mgr. Zuzana Brathová Mgr. Anna Méhesová Lucia Benkovská Ladislav Poór Patrik Dubovský Kristína Újová Gabriela Čikovská Mgr. Timea Molnár Ing. Mgr. Aneta Valkai MVDr. Gábor Csicsai Ladislav Gútay Pedagogický zbor: 1.stupeň: 2.stupeň: ŠKD: Mgr. Melinda Csémiová Mgr. Silvia Grausová Mgr. Anna Méhesová Mgr. Renáta Pavlíková Mgr. Marta Čermáková Ing. Gabriela Bothová RNDr. Monika Benkovská Mgr. Zuzana Brathová Mgr. Renáta Ravasz-Grygerová Ing. Tatiana Cséfalvayová Mgr. Kristína Keszőczeová RNDr. Helena Fodorová MD (ukončená ) Mgr. Timea Kohári MD Jozef Olejník dohoda od do (TEV) Veronika Bábicsová dohoda od do (NEJ) Mgr. Angelika Kováčová dohoda od do (NEJ) Mgr. Luboš Matúš dohoda od do (NAV) Mgr. Jozef Kordoš dohoda od do (MAT) Mgr. Flóra Bergendiová dohoda od (BIO) zast.počas MD Mgr. Kristína Sádovská Adela Hegedűsová Nepedagogickí zamestnanci: Ekonómka Lýdia Edmárová do Ing. Gabriela Ajpeková od Sekretárka Lucia Benkovská Školník Ladislav Edmár do

3 Upratovačky Izabela Tóthová Magdaléna Gráciková Magdaléna Ürgeová Školská jedáleň Etela Csóková vedúca školskej jedálne do Natália Csibová vedúca školskej jedálne od Helena Rigóová vedúca kuchárka Eva Sznoviczká Edina Dohoráková Bencze Németh do Počet tried/žiakov (stav k ) Ročník Triedy/žiaci spolu Počet tried Počet oddelení ŠKD 2 Počet žiakov z toho integrovaní z toho nadané deti z toho počet detí v ŠKD Zápis do 1. ročníka Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (január-február 2015): 26 Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (marec- august 2015): 44 Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: Prijatie žiakov zo základnej školy na stredné školy V školskom roku 2014/2015 sa na osemročné gymnázium prihlásili 3 žiaci. Všetci prihlásení žiaci boli prijatí. V školskom roku 2014/2015 bol počet žiakov 9. ročníka 15. Povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku ukončili 2 žiaci, ktorí boli prijatí na OU z 8.ročníka. Všetci žiaci 9.ročníka si podali prihlášky na stredné školy, prehľad úspešnosti prijatia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: GYM SOŠ OU INÉ SPOLU Prihlásení žiaci Prijatí žiaci % úspešnosti 100 % 100 % 100 %.

4 3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov Ročník Žiaci spolu % Celkový počet ,0 z toho prospeli ,92 z toho neprospeli ,08 z toho neklasifikovaní slovne hodnotení 4. Zamestnanci školy Celkový počet zamestnancov k : z toho pedagogickí zamestnanci: 1. stupeň 5 z toho nepedag. zamestnanci: 2. stupeň (dohoda) ŠKD 2 SPOLU: 21 ekonómka + PAM 1 prevádz.zam. 5 ved.šj/kuch. 5 SPOLU: Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov Počet pedagógov na 1. stupni: kvalifikovaných: 5 nekvalifikovaných: 0 Počet pedagógov na 2. stupni: kvalifikovaných: 12 nekvalifikovaných: 2 Počet pedagógov v ŠKD: kvalifikovaných: 2 nekvalifikovaných: 0 Plnenie kvalifikačného predpokladu: * 4. 2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

5 Funkcia Príprava ved. pedag zam. (PVPZ ) 1. kvalif. sk./náhr. 2.kvalifikačná sk. riaditeľka školy dátum ukončenia Predp.ukonč zástupkyňa riaditeľky školy vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava Inovačné funkčné vzdelávanie dátum ukončenia ChTF STU Bratislava vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava MFF UK Bratislava Inovačné funkčné vzdelávanie Počet pedagógov, ktorí majú PVPZ (okrem vedenia školy): 0 Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 4 Počet študujúcich učiteľov (uviesť názov školy a formu štúdia): 5 MPC Komárno prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie (kvalifikačné) MPC Trnava Školská integrácia (aktualizačné štúdium) 4 učiteľky ukončené Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 3 Počet študujúcich učiteľov uviesť názov školy a formu štúdia): 5 UMB Banská Bystrica rozširujúce štúdium druhej aprobácie anglický jazyk (kvalifikačné) MPC Trnava prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 1. atestácie (kvalifikačné) MPC Trnava prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie (kvalifikačné) MPC Trnava Špeciálna pedagogika (kvalifikačné) MPC Trnava funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov Počet pedagógov, ktorí majú 2. kvalifikačnú skúšku: 1 Študujúce vychovávateľky: Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov Predmet Odborné vyučovanie Neodborné vyučovanie Odbornosť vyučovania na 1.stupni SJL 100% 0% ANJ 100% 0% PRI 100% 0% VLA 100% 0% MAT 100% 0% PV 100% 0% VYV 100% 0% HUV 100% 0%

6 ETV 100% 0% NAV 100% 0% TEV 100% 0% INV 100% 0% VSB 100% 0% Odbornosť vyučovania na 2.stupni SJL 100% 0% ANJ 100% 0% NEJ 100% 0% MAT 100% 0% FYZ 100% 0% CHEM 100% 0% BIO 100% 0% GEO 0% 100% DEJ 100% 0% OBN 100% 0% VYV 100% 0% HUV 100% 0% ETV 100% 0% NAV 100% 0% TEV 0% 100% INF 100% 0% VSB 100% 0% VUM 100 % 0 % priemer školy 93,55 % 6,45 % 5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti Prírodovedné súťaže Technická olympiáda Účasť okresné kolo: 2 žiaci z 8. ročníka bez umiestnenia Pytagoriáda matematická súťaž Účasť okresné kolo: kategória P3 3 žiaci, kategória P4 3 žiaci, kategória P5 2 žiaci, kategória P6 2 žiaci, kategória P7 1 žiačka, kategória P8 2 žiaci Žiaci skončili bez výrazného umiestnenia Taktik korešpodenčná súťaž z matematiky Účasť 4 žiaci zo 6. ročníka, 2 žiaci zo 7. ročníka, 2 žiaci z 9. ročníka Umiestnenie školy na 223.mieste z 342 škôl v SR a ČR Maks korešpodenčná súťaž z matematiky pre žiakov 2.stupňa Účasť 10 žiakov z 5. 7.ročníka Maksík korešpodenčná súťaž z matematiky pre žiakov 1.stupňa

7 Účasť 8 žiakov z ročníka Matematický klokan medzinárodná matematická súťaž pre žiakov 2.stupňa Účasť 13 žiakov z 2.stupňa Úspešní riešitelia 2.žiaci: Katarína Guštafík 4.ročník (82,2 % - školský šampión) a Jozef Obuch (78,9 %) Matematický klokanko medzinárodná matematická súťaž pre žiakov 1.stupňa Účasť 10 žiakov z 1.stupňa ibobor informatická súťaž Informatický bobor prebiehajúca v 13 krajinách Litve, Lotyšsku, Estónsku, Fínsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Švajčiarsku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine. Účasť: 24 žiakov, z nich 9 úspešní riešitelia (medzi 20 % najúspešnejšími riešiteľmi v SR) 4. ročník 4 žiaci (úspešní 2 riešitelia 64 a 60 bodov) 5. ročník 5 žiaci (úspešný 1 riešiteľ 56 bodov) 6. ročník 2 žiaci 7. ročník 4 žiaci (úspešná 1 riešiteľka 60 bodov) 8. ročník 6 žiaci (úspešní 3 riešitelia 53, 57 a 61 bodov) 9. ročník 3 žiaci (úspešní 2 riešitelia 52 a 57 bodov) Recyklohry enviromentálna súťaž zapojenie sa do jednotlivých aktivít, najúspešnejšia aktivita: tvorba karnevalovej masky z odpadového materiálu Účasť žiaci 5., 6. a 7. ročníka Hliadka mladých záchranárov Účasť v okresnom kole DMZ I. stupňa (žiaci 5.ročníka) a DMZ II. stupňa (žiaci 6. a 7.ročníka) Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany Účasť v okresnom kole 13. a 14.miesto žiakov 5. až 7.ročníka Výtvarné súťaže zapojili sme sa do viacerých súťaží, organizovaných inými inštitúciami: Ľudské práva očami detí účasť 4 žiakov Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť účasť 4 žiakov Kreslíme s pánom Smietkom účasť 3 žiakov Zelený svet účasť 5 žiakov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc účasť 2 žiakov Moja najobľúbenejšia rastlina (organizátor Slovenský zväz záhradkárov) účasť 5 žiakov, Nina Dubovská (5.roč.) 2.miesto Wertheim maľovanie na stenu účasť 5 žiakov Svetový deň výživy výstavka zdravých potravín, Deň bez sladkostí Svetový deň mlieka výstavka mliečnych výrobkov Plody jesene výstavka ovocia a zeleniny Literárne súťaže Umelecký prednes poézie okresné kolo Viktória Augustínová (3.roč.) Umelecký prednes prózy okresné kolo Oľga Papko (3.roč.) Hviezdoslavov Kubín účasť na okresnom kole Nina Kristína Dubovská (5. roč.) 1.miesto, účasť v krajskom kole Hollého pamätník, Laura Hegedúsová (5. roč.) 2.miesto Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas prednes slovenskej rozprávky, na okresnom kole Nina Dubovská (5.roč.) na 1.mieste, v celoslovenskom kole v Drienčanoch 3.miesto

8 Šaliansky Maťko Michal Gustafík (6.roč.) okresné kolo 1.miesto, krajské kolo cena poroty, Nina Dubovská (5.roč.) okresné kolo 2.miesto Olympiáda zo slovenského jazyka okresné kolo účasť 7 žiakov bez umiestnenia. Literárny zborník Podunajské písmenká uverejnených 16 literárnych prác 7 našich žiakov, na slávnostnom krste beseda so spisovateľom Petrom Glockom Biblická olympiáda okresné kolo účasť 5 žiakov XIV. Dunajskostredský divadelný festival účasť divadelného súboru Slniečko - žiaci 2. a 3.ročníka pod vedením p.uč. Sádovskej s predstavením scénky Čo na svete vonia najkrajšie 1.festival mladých talentov kategória SPEV: Laura Hegedűsová (5. roč.) 1.miesto, účasť 4 žiačok 4.ročníka, kategória HUDBA: Samuel Új (5. roč.) hra na husliach, Miriam Gerhátová (7. roč.) hra na gitare Slávik Slovenska okresné kolo Laura Hegedűsová (5. roč.) 2.miesto Detská osobnosť školy ocenení Samuel Új (5. roč.) a Ákos Horváth (6. roč.). Vyhodnotenie školskej knižnice Návšteva a bezplatný zápis žiakov našej školy do Žitnoostrovkej knižnice. Záložka do knihy spája slovenské školy žiaci vyrábali záložky do kníh pre kamarátov z partnerskej školy /ZŠ Kotešová/. Súťaž o najkrajší obal na knihu zapojili sa žiaci 1. stupňa Starší žiaci čítajú malým zapojili sa žiačky z 3. a 4. ročníka /aktivita v ŠKD/ Malý knihovník deti sa mohli bližšie zoznámiť s prácou knihovníka - pečiatkovanie kníh, výpožičky, zatrieďovanie kníh. Na škole prebiehala výstava a predaj kníh Besedy pre žiakov 2. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o knihách Danka a Janka, Puf a Muf Beseda pre žiakov 3.-6.ročníka so spisovateľkou Martou Hlušíkovou o jej tvorbe Besedy pre žiakov 3. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o knihe Mach a Šebestová Beseda pre žiakov 3. ročníka so spisovateľkou A. Pódaovou o knihe Sedemrozprávkové príbehy Beseda pre žiakov 3. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o tvorbe J. Uličianskeho Beseda pre žiakov 3. a 4.roč. pod vedením p. Ambrovičovej na tému Ako vzniká kniha. Beseda pre žiakov 4. roč. pod vedením p. Ambrovičovej o knihe Pipi Dlhá pančucha Beseda pre žiakov 5.roč. pod vedením p. Ambrovičovej na tému Slovenské ľudové rozprávky. Noc s Andersenom v Žitnoostrovskej knižnici účasť žiakov 4.ročníka Mestské kolo súťaže Kráľ čitateľov Ákos Horváth (6. roč.) 1.miesto (Kráľ čitateľov), Dominik Sadloň (6. roč.) 3.miesto. Píšeme hlaholikou akcia organizovaná ŽOS v DS Čítajme si najpočetnejší detský čitateľský maratón, organizovala Linka detskej istoty, na našej škole sa jej zúčastnilo 160 žiakov Športové súťaže pre žiakov 1.stupňa Vybíjaná ročník okresné kolo 4.miesto Športový vietor do základných škôl akcia pre žiakov 1.stupňa, ktorú organizoval KTVaŠ pod vedením p. Czafikovej Športové súťaže pre žiakov 2.stupňa

9 Cezpoľný beh v Gabčíkove okresné kolo, účasť 3 žiakov a 3 žiačok Malý futbal chlapcov Jednota coop Futbal Coca cola cup Turnaj vo florbale 2. miesto Minicoolvoley dievčatá 2. miesto Minicoolvoley chlapci 3. miesto Vianočná latka - súťaž v skoku do výšky účasť 11 žiakov, Filip Bódis (7.roč.) 3.miesto v kategórii mladší žiaci Streetbal Wertheim cup basketbalový turnaj účasť 5 žiakov Sánkárske preteky s Wertheimom 1.miesto Školské aktivity Halloweenská párty strašidelná noc v škole pre žiakov 1.stupňa Sadenie stromčeka každoročná akcia pre žiakov 1.ročníka Deň seniorov pekný program pripravili žiaci z ŠKD pre rodičov a starých rodičov v škole, pre seniorov v Domove dôchodcov a v Dome Matice slovenskej Vianočné tvorivé dielne pre deti z MŠ príprava vianočných ozdôb spojená s dňom otvorených dverí pre školáčikov z materských škôl spojená s predstavením divadielka Slávnostný zápis do prvého ročníka kultúrny program pripravili žiaci 1.stupňa, budúci prváčikovia dostali sadu školských pomôcok a vrecúšok s rozprávkovými kamienkami. Veľkonočné tvorivé dielne príprava veľkonočných ozdôb žiakov spolu s rodičmi 19.ročník Dňa narcisov zbierka pre Ligu proti rakovine, žiaci vyzbierali 141,50. Maškarný ples deti 1. až 4. ročníka predviedli svoje masky a súťažili v rôznych veselých disciplínach: stoličkový tanec, tanec s metlou, balónový tanec a na záver spoločný tanec s rodičmi, zorganizoval ŠKD Karneval na ľade akcia pre žiakov 1.stupňa, ktorú organizoval KTVaŠ pod vedením p. Czafikovej a p.uč. A. Méhesovej, deti predviedli svoje masky a súťažili v rôznych veselých disciplínach Kurz korčuľovania pre žiakov 1. 5.ročníka MDD filmové predstavenie Tučniaci na Madagaskare pre žiakov z ŠKD Deň matiek kultúrny program pre mamičky pripravili žiaci z ŠKD Súťaž s pánom Smietkom v zbere druhotných surovín - zber papiera, plastov a obalov z čistiacich prostriedkov, ktorú organizovalo Mesto Dunajská Streda v spolupráci so spoločnosťou A.S.A Slovensko s.r.o. Účasť na zbere opotrebovaných bateriek. Deň Zeme žiaci 1.stupňa vyčistili od odpadkov školský areál a žiaci 2.stupňa priľahlé sídlisko, triedne nástenky Recyklohry do aktivít sa zapojili žiaci 5.,6. a 7.ročníka 5. Deň rodiny športové popoludnie pre žiakov a ich rodičov spojené s varením gulášu, spoločným športovaním rodičov s deťmi v netradičných disciplínach, akcia mala veľký ohlas Účasť na slávnostnom kladení vencov k 70.výročiu ukončenia 2.svetovej vojny žiaci 8.ročníka Školský časopis Záškolák tohto roku sme vydali 4 čísla Internetová stránka školy Exkurzie, výlety Lyžovačka a sánkovačka na Bezovci pri Piešťanoch účasť 30 žiakov, 9 rodičov a 3 učiteľov

10 Výlet vlakom na farmu vo Veľkej Pake účasť 19 žiakov z ŠKD Školský výlet Ranč pri Striebornom jazere v Galante (spoločného výletu na ranči sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa) Exkurzia v mestskej požiarnej zbrojnici účasť žiakov z ŠKD Škola v prírode uskutočnila sa v dňoch v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 1.-7.roč. a 3 učiteľky. V rámci plánu navštívili hrad Beckov, Trenčiansky hrad, múzeum v Čičmanoch, sklársky skanzen vo Valaskej Belej, drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, prameň rieky Nitra, Bojnický zámok a ZOO v Bojniciach. Divadelné predstavenia, prednášky, besedy Divadlo bez opony Banská Bystrica rozprávka Gulliverove cesty Divadlo Clipperton Banská Bystrica rozprávka Zlatá rybka Výchovný koncert Spievaj že si, spievaj manželia Hlbockí z Piešťan Prednáška a beseda pre 5. 9.ročník s františkánmi na tému Morálka a etika v dnešnej dobe. Prednáška pre 9.ročník na tému Stop skolióza, ktorú zorganizovala SZŠ-EK v DS. Prednáška a beseda pre 3. a 4. ročník na tému Udržateľnosť životného prostredia. Beseda s vojakom pre žiakov 1.ročníka Beseda s dentálnou hygieničkou pre žiakov z ŠKD Protidrogová prednáška a beseda pre 8.a 9.ročník zameraná na trestuprávnu zodpovednosť detí s právničkou a majiteľkou Detektívnej kancelárie v Bratislave Simonou Dvořákovou Krúžková činnosť Krúžky cez vzdelávacie poukazy: Slovenčina hrou Matematika plus I. Matematika plus II. Informatika Stolnotenisový krúžok Čitateľský krúžok Športové hry Hravá angličtina Tvorivá dramatika Krúžky cez projekt PRINED: Mladý knihovník Informatika hrou Spoznávame počítač Správne dievča, správny chlapec Kreatívna angličtina V zdravom tele zdravý duch Spoznávame svet a minulosť Šikovné ruky Klub dievčat Futbalový krúžok Tvorivé dielne Stolný tenis Zuzana Brathová Monika Benkovská Tatiana Cséfalvayová Tatiana Cséfalvayová Melinda Csémiová Marta Čermáková Anna Méhesová Renáta Pavlíková Kristína Sádovská Marta Čermáková Tatiana Cséfalvayová Lucia Benkovská Renáta Pavlíková Kristína Keszőczeová Iveta Magyarová Mgr. Renáta Ravasz-Grygerová Melinda Csémiová Monika Benkovská Jozef Olejník Lucia Benkovská Anna Méhesová

11 Angličtina hrou Mladý čitateľ Hravá biológia Zálesák Silvia Grausová Zuzana Brathová Mgr. Flóra Bergendiová Iveta Magyarová 6. Vyhodnotenie projektov a programov školy Správaj sa slušne projekt pre žiakov 5.ročníka o slušnom správaní, šikanovaní a záškoláctve, pripravený v spolupráci s OR policajného zboru. V tomto školskom roku sme realizovali nasledovné projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, gestor Ing. Gabriela Bothová cieľom projektu inovovať vyučovací proces obsahovo aj metodicky, zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania naplnili svoj program bol ukončený a podľa pôvodného plánu v novembri 2013 pokračuje v praxi. Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test), gestor Ing. Tatiana Cséfalvayová cieľom je postupné zavedenie elektronického testovania ako modernej formy overovania vedomostí. Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ), gestor Ing. Tatiana Cséfalvayová cieľom projektu je z pohľadu pedagogických pracovníkov podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní ŠkVP vyhľadávať edukačné materiály a digitálny vzdelávací obsah vhodný pre zaradenie do vyučovacieho procesu, realizovať prípravu učebných plánov a prípravy na vyučovanie priamo s využitím prvkov digitálnej výučby, využívať nástroje systému na riadenie vyučovacej hodiny digitálnej triedy a následne domácej prípravy s využitím prvkov digitálnej výučby, z pohľadu žiaka prinesie možnosť spätne sa vrátiť k digitálnym materiálom použitým v rámci výučby a následne tieto a doplňujúce materiály využívať v rámci domácej prípravy, z pohľadu rodiča prinesie možnosť sledovania progresu dieťaťa v procese výučby a v rámci domácej prípravy poskytne možnosť užšieho naviazania na preberanú tematiku v rámci výučby v škole. Národný projekt Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, gestor Ing. Gabriela Bothová cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, gestor Ing. Gabriela Bothová cieľom je reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, premena tradičnej školy na modernú PRojekt INkluzívnej Edukácie (PRINED), Ing. Gabriela Bothová cieľom projektu je výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. 7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI V školskom roku 2014/2015 nebola na škole uskutočnená žiadna inšpekcia.

12 8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy Škola sa skladá z hlavne budovy, ktorá je určená na vyučovanie, má dve krídla s dvomi poschodiami a z budovy telocvične. V prednom krídle sú na prvom poschodí triedy 2.stupňa, na prízemí a druhom poschodí sú triedy 1.stupňa. V strednej časti na prízemí sa nachádzajú šatne, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. Na prvom poschodí strednej časti je učebňa informatiky, klubovňa a učebne ŠKD. Okrem kmeňových učební žiaci využívajú nasledovné odborné učebne: fyzikálnu učebňu, chemickú učebňu, biologickú učebňu, učebňu výpočtovej techniky, jazykovú učebňu pre anglický alebo nemecký jazyk, učebňu pre náboženskú výchovu, učebňu na výtvarnú výchovu, učebňu s interaktívnou tabuľou a školskú knižnicu. Zadné krídlo budovy je v prenájme. K hlavnej budove je pričlenená budova telocvične, v ktorej je veľká telocvičňa a menšia gymnastická telocvičňa. Vo vonkajšom areáli sa nachádza zatrávnené futbalové ihrisko s atletickou dráhou a viacúčelové asfaltové ihriská. Na prízemí je zriadená relaxačná miestnosť na cvičenie s fit loptami a posiľovacími strojmi. Vybavenosť učebnicami je vyhovujúca, nové učebnice postupne doobjednávame. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je čiastočne vyhovujúca, postupne sa dopĺňa z prostriedkov rodičovského združenia. Vybavenosť výpočtovou technikou je nedostatočná, počítače sú zastarané, opotrebované, vyžadujú si neustálu údržbu. Priestorové podmienky ŠKD sú na výbornej úrovni, nakoľko máme tri samostatné miestnosti vybavené ako herne. Hračky, knižky a najdôležitejšie materiálne pomôcky zabezpečujú rodičia alebo rodičovské združenie. 10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia Ciele a zamerania sú stanovené na obdobie piatich až desiatich rokov. K napĺňaniu cieľov a koncepčných zámerov smeruje nielen plnenie osnov a vzdelávacích štandardov, osvojovanie si základných poznatkov a vedomostí, ale aj obohacovanie kultúrneho diania na škole, podpora všestranného rozvoja osobnosti žiakov, podpora ich rozvoja v oblasti spoločenského života a rozširovanie ich kultúrneho obzoru a estetického vnímania (návštevy divadiel, výchovných koncertov, besied, organizovanie školských exkurzií a výletov s konkrétnym výchovno - vzdelávacím zámerom). Vypracovala:... Ing. Gabriela Bothová V Dunajskej Strede riaditeľka školy Zverejniť na obvyklom mieste v škole a na internetovej stránke školy do

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice PZ/OZ špecialisti SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, 040 23 Košice Situačná analýza: Štruktúra interných PZ/OZ podľa kategórií, podkategórií a kariérových pozícií PZ/ Kariérový OZ stupeň Kategória

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Plán práce predmetovej komisie jazykov

Plán práce predmetovej komisie jazykov Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Moldava nad Bodvou, Ul. Československej armády 15 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 31302904 školský rok:

Více

ISCED ročník: riadi PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa riaditeľa školy

ISCED ročník: riadi PhDr. Bohdana Cibuľová, zástupkyňa riaditeľa školy Základná škola má právnu subjektivitu. Zriaďovateľom je mesto Stupava. Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ Mgr. Ladislav Csillaghy. Učebné varianty: ISCED 1-1. - 4.ročník: riadi Mgr. Ľubica Klasová,

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa september 2 Sv. omša; otvorenie šk. roka 204-205 (zodp.: J. 3 4 5 6 7 Ondášová) 8 9 0 2 3 4 9 Imatrikulácia -. ročník; 0ČAP 2. 5 6 7 8 stupeň (zodp.: M. 20 2 Kolárčiková; J. Červeňák) 26 22 23 24 25 Európsky

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Tanec 82 27 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 27 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Prospech žiakov. Dochádzka žiakov. Štruktúra tried. Zamestnanci. Časť B materská škola. 2. ods. 1 b. Údaje o počte žiakov. Počet žiakov školy: 95

Prospech žiakov. Dochádzka žiakov. Štruktúra tried. Zamestnanci. Časť B materská škola. 2. ods. 1 b. Údaje o počte žiakov. Počet žiakov školy: 95 Časť B materská škola 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov Počet žiakov školy: 95 Počet tried: 4 Podrobnejšie informácie: Trieda CH D Spolu Trieda A 17 8 25 Trieda B 17 7 24 Trieda C 8 16 24 Trieda D 14 8

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Spev 82 28 7 00 od šk. r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 28 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Kód a názov ŠkVP Hudobno- dramatické umenie 82 26 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom :82 26

Více

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy J. Stampayho 928/76, Gbelce za školský rok 2015/2016

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy J. Stampayho 928/76, Gbelce za školský rok 2015/2016 S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy J. Stampayho 928/76, 943 42 Gbelce za školský rok 2015/2016 Predkladá: Mgr. Martina Ulahelová riaditeľka školy Prerokované

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Mestský úrad Myjava, M. R. Štefánika 560/4, Myjava

Mestský úrad Myjava, M. R. Štefánika 560/4, Myjava 1. Správa o činnosti Školského úradu Mesta Myjava na úseku poskytovania odbornej metodicko-pedagogickej a kontrolnej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Inovačné formy spolupráce

Více

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA Stavebný odborník budúcnosti Projekt realizovaný v období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012 Kód projektu: 26110130320 Celkové plánované výdavky

Více

Základná škola, Štefana Majora 560, Veľké Úľany. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016.

Základná škola, Štefana Majora 560, Veľké Úľany. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016. Základná škola, Štefana Majora 560, 925 22 Veľké Úľany Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016. Predkladá: PaedDr. Monika Snohová riaditeľ ZŠ Prerokované

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

MODERNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT Viac praktických zručností viac šancí na trhu práce

MODERNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT Viac praktických zručností viac šancí na trhu práce MODERNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT Viac praktických zručností viac šancí na trhu práce Lepšie je raz vidieť ako stokrát čítať a počuť. Vieme to aj my, a preto sme sa zapojili do ďalšieho projektu Modernej školy.

Více

PLÁN PRÁCE Predmetová komisia prírodovedno výchovná v školskom roku 2012/201

PLÁN PRÁCE Predmetová komisia prírodovedno výchovná v školskom roku 2012/201 PLÁN PRÁCE Predmetová komisia prírodovedno výchovná v školskom roku 2012/201 Vedúca predmetovej komisie: od 1.10.2012 RNDr.Žaneta Baštová ZRŠ: aprobácia: Matematika - Fyzika Úväzok: Matematika: 5.A- 4h,

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu Plán práce výchovného poradcu Školský rok: 2014/2015 Mgr. Marcela Hlbočanová Výchovný poradca pracuje podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje trvalé a terminované úlohy. Trvalé úlohy 1. Vychádzať

Více

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje Názov školy Základná

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

Plán práce. PK chémie, biológie a svet práce na šk. rok 2013/2014

Plán práce. PK chémie, biológie a svet práce na šk. rok 2013/2014 Plán práce PK chémie, biológie a svet práce na šk. rok 2013/2014 ŠKOLA: ZŠ Mlynská ulica 697/7 VEDÚCA PK: Mgr Božena Sušinková MAT-CHEM. 33 rokov Úväzok: Ch/12 Členovia: Ing. Marta Kačmárová P-Pest.p.

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rodičovskej rady rodičovského združenia pri ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou konaného

ZÁPISNICA zo zasadnutia Rodičovskej rady rodičovského združenia pri ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou konaného ZÁPISNICA zo zasadnutia Rodičovskej rady rodičovského združenia pri ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou konaného 25.10. 2011 Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny - 24 z 32 členov 1. Otvorenie -

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky s elokovanými triedami

Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky s elokovanými triedami Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky s elokovanými triedami ZÍSKANÉ KREDITY 1. Obsahová reforma v MŠ / aktualizačné Dátum : 31.5.2011 1. Došeková Zuzana 2. Hudecová Terézia, Mgr. 3. Janíčková

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Gymnázia Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín. Školský rok 2015/16

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Gymnázia Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín. Školský rok 2015/16 Príloha č.2 Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Gymnázia Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín Školský rok 2015/16 1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku Vás pozývajú na vedeckú konferenciu o literárnej muzeológii

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Univerzita tretieho veku, Technická univerzita vo Zvolene,

Univerzita tretieho veku, Technická univerzita vo Zvolene, Počet študentov: 263 z toho prváci: 189 z toho druháci: 74 Počet študijných odborov: 14 z toho prvé ročníky: 12 (6 len prvých ročníkov) z toho druhé ročníky: 8 (2 len druhé ročníky) Počet lektorov: Právo

Více

Školenie, kontinuálne vzdelávanie, vzdelávacia aktivita

Školenie, kontinuálne vzdelávanie, vzdelávacia aktivita Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, vzdelávacia aktivita Ing. Anna Lorencovičová Kompetentnosť v interaktívnych technológiách Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa

Více

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje Názov školy Základná

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013 Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013 3. 5. 2013 Beh M. R. Štefánika - 5.-6. ročník dievčatá 1. miesto Alžbeta Pločicová, VI. A 2. miesto Darina

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností Odpovede nie je možné upraviť Európsky týždeň odborných zručností Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného formulára. Ak sú informácie o Vašom

Více

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka)

Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Stredná odborná škola (Stredná priemyselná škola strojnícka) Rozvoj priemyslu na Povaţí ako aj v Novom Meste nad Váhom, vznik strojárskych závodov v meste si vyţiadal vznik školy s technickým zameraním.

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII 5-ročné štúdium Anglický jazyk - hlavný cudzí jazyk od školského roku 2011/2012 2. cudzí jazyk Nemecký Ruský Francúzsky Otvárame opäť dve triedy

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 Predseda predmetovej komisie: Mgr. Mária Gregoričková Zoznam členov predmetovej komisie: RNDr. Peter Barančík aprobácia matematika - chémia Mgr. Ján

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Plán práce predmetovej komisie HUDOBNÉHO A VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ

Plán práce predmetovej komisie HUDOBNÉHO A VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná 1,tel./fax 048/6199 139 Plán práce predmetovej komisie HUDOBNÉHO A VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ Vedúci predmetovej komisie: Ing. Jana Didičová Členovia: 1. Bc. Marek Vengrín

Více

Hodnotiaca správa. Činnosť záujmových útvarov. v I. polroku šk. roka 2014/2015

Hodnotiaca správa. Činnosť záujmových útvarov. v I. polroku šk. roka 2014/2015 Hodnotiaca správa Činnosť záujmových útvarov v I. polroku šk. roka 2014/2015 V školskom roku 2014/2015 pracuje na našej škole 19 záujmových útvarov a ďalších 5 záujmových útvarov cez Centrum voľného času

Více

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy :

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Predmetová komisia telesnej výchovy Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Zloženie predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy: Predseda predmetovej komisie telesnej výchovy:

Více

DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 4, Liptovský Mikuláš

DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 4, Liptovský Mikuláš DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš (k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, podprogramu č. 13.4., prvku 13.4.5.) Program 1: Kultúra a spoločenské aktivity Zámer

Více

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Více