MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK"

Transkript

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ V KRAJI VYSO INA, JIHOMORAVSKÉM KRAJI A SPOLKOVÉ ZEMI DOLNÍ RAKOUSKO MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK V rámci realizace projektu ZDRAVÍ BEZ HRANIC BUDOUCÍ P ESHRANI NÍ SPOLUPRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ DOLNÍ RAKOUSKO JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSO INA, který je realizován v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko eská republika Objednatel: Kraj Vyso ina Žižkova Jihlava Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vina ská 5/A Brno Cílem projektu bylo zpracování Analýzy lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko. Zdrojem analýz a výzkumu byla data zajišt ná zhotovitelem ve zdravotnických za ízeních Kraje Vyso ina (Havlí k v Brod, Jihlava, Pelh imov, Nové M sto na Morav a T ebí ), Jihomoravského kraje (B eclav, Hodonín, Ivan ice, Kyjov, Letovice, Tišnov, Vyškov a Znojmo), v Dolním Rakousku (Landeskliniken-Holding, Sankt Pölten) a na ú adech práce. Projekt byl ešen tzv. integrovaným metodologickým p ístupem s využitím kombinace kvantitativních a kvalitativních metod (analýza dokument, obsahová analýza, techniky rozhovoru, dotazníku, focus group ohnisková diskuze, sekundární analýza dat). PRACOVN PRÁVNÍ ANALÝZA Úprava pracovn právních vztah v eské republice a Rakousku (se zam ením na oblast zdravotnictví) vychází ze stejných zásad a je obdobná, což je dáno jak právní a geografickou blízkostí, tak také unifikující rolí práva Evropské unie. Právní p edpisy jsou v Rakousku lépe dostupné než v R. Vlastní právní úprava je však více rozt íšt ná a mén p ehledná. SROVNÁNÍ RAKOUSKÉHO A ESKÉHO SYSTÉMU ZDRAVOTNICTVÍ Rakouský zdravotnický systém je výhodný pro pojišt nce i pro zam stnavatele, a to zejména díky platb nižšího pojistného. Rakouské zdravotnictví by m lo být eskému vzorem zejména v jeho provozní úspornosti, jelikož nedostatek financí v eském zdravotnictví má za následek vysokou míru práce p es as u léka ských profesí, celkové p etížení zdravotnických pracovník a další problémy. ANALÝZA KATALOG PRÁCE Právní úprava eské republiky i Rakouska je výrazn ovlivn na právem EU a z p evážné ásti harmonizována, proto byly kvalifika ní p edpoklady k výkonu povolání i oblasti výkonu jednotlivých povolání prakticky totožné. P ípadné rozdíly byly zaznamenány v konkrétních profesích v Rakousku se rozlišuje zvláštní odborná p íprava ve všeobecném léka ství, v R to je naopak jeden ze základních obor specializa ního vzd lávání; v Rakousku je ( asov ) náro n jší specializovaná léka ská odborná p íprava. V Brn, dne

2 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko MOTIVACE Hlavní motivací léka a všeobecných sester pracovat ve zdravotnictví je zájem o obor následovaný touhou pomáhat lidem. Pokud se eští léka i rozhodují k odchodu do zahrani í, iní tak zejména z d vodu nízkého finan ního ohodnocení zdravotník v eské republice, dále jako velmi problematickou vnímají p etíženost zp sobenou špatn nastaveným systémem ve zdravotnických za ízeních. Hlavním d vodem pro zam stnávání zahrani ních léka v eských zdravotnických za ízeních je nedostatek zejména specializovaných léka v daném regionu. Nej ast ji zam stnávanými cizinci jsou léka i a léka ky ze Slovenské republiky. Obecn však platí, že zahrani ní personál tvo í pouze jednotky procent a je charakteristický spíše pro p íhrani ní zdravotnická za ízení (B eclav, Hodonín). ANALÝZA TRHU PRÁCE Nejvíce poptávanými léka skými pozicemi v Jihomoravském kraji a Kraji Vyso ina v roce 2013 byli léka na odd lení dlouhodob nemocných (geriatr), klinický biochemik a urolog. Mezi obecn scházející pozice v rámci zkoumaných kraj pat í st ední zdravotnický personál, zejména radiologický asistent. Mezi léka ské nejmén poptávané pracovní profese pat í pediatr, gynekolog, chirurg a internista. Tento p ebytek je zap í in n zejména nadbytkem absolvent. Z hlediska ostatních zdravotnických profesí je obecn ve zkoumaných krajích eské republiky nadbytek všeobecných sester a sanitá ek/sanitá a ošet ovatelek/ošet ovatel. PERSONÁLNÍ ANALÝZA eská republika Ve zkoumaných zdravotnických za ízeních bylo v rámci léka ských profesí evidováno nejvíce pracovních úvazk profese internista, chirurg, anesteziolog; v profesi všeobecných sester jsou nejvíce zastoupeny sestry bez specializace. P i zkoumání po t pacient na jednoho léka e byly nejvyšší po ty v rámci obou kraj zaznamenány na odd leních lé by dlouhodob nemocných, nejnižší po ty pacient na jednoho léka e byly zaznamenány na anesteziologicko-resuscita ních odd leních. Problematická oblast p es asové práce léka a léka ek je nej ast ji ešena pomocí dohod o provedení práce a dohod o pracovní innosti. Pr m rný po et hodin odpracovaných na DPP nebo DP je v Jihomoravském kraji tém dvojnásobn vyšší než v Kraji Vyso ina. Pr m rný celkový plat byl v rámci obou kraj ve v tšin profesí srovnatelný. Výrazná odchylka však byla zaznamenána u profese léka a zubních léka, kde byl pr m rný plat v rámci Jihomoravského kraje vyšší o více než 6 tisíc korun. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko SPOKOJENOST LÉKA SKÉHO A NELÉKA SKÉHO PERSONÁLU Z pr zkum postoj a spokojenosti léka ského a neléka ského zdravotnického personálu, který probíhal v jednotlivých zdravotnických za ízeních Kraje Vyso ina a Jihomoravského kraje, vyplynulo, že respondenti považují na svém pracovišti za nejd ležit jší oblast pracovní klima, dále pak vedení a motivace. Naproti tomu nejmén d ležitou oblastí je pro n kultura jejich zdravotnického za ízení. V oblasti pracovního klimatu respondenti uvedli, že p i potížích se mohou spolehnout na své kolegy a kolegyn. O jejich nad ízeném zase nejvíce vypovídá, že vyžaduje, aby bylo dosaženo dohodnutých cíl, naproti tomu v menší mí e chválí zam stnance za mimo ádné výkony. V oblasti organizací a proces jsou jak pracovní postupy v rámci odd lení, tak kompetence zam stnanc jasn stanoveny. Dalším hodnoceným tématem byla informovanost a komunikace. Z názoru respondent vyplynulo, že dostávají informace, které pot ebují ke své práci, avšak informace o výsledcích dotazování pacient nemají podle jejich názoru velkou vypovídající hodnotu. Ke kultu e svého zdravotnického za ízení dotázaní respondenti uvedli, že je u nich na pracovišti patrná snaha poskytovat pacient m komplexní a individuální pé i, nicmén vedení má menší p ehled o tom, co se d je na nejnižších stupních. Co se týká profesního rozvoje, zam stnanci byli na svém pracovišti dob e zaškoleni/zapracováni a jsou informováni o možnostech profesního a dalšího vzd lávání. Ze srovnání s výsledky vyplývajícími z pr zkumu ve zdravotnických za ízeních spolkové zem Dolní Rakousko je patrné, že pr m rné hodnocení spokojenosti za jednotlivé oblasti týkající se pracovního klimatu, vedení, organizací a proces, informovanosti a komunikací, kultury zdravotnického za ízení, profesního rozvoje a motivací bylo ve všech p ípadech hodnoceno pozitivn ji zam stnanci v eské republice. P itom respondenti z eské republiky vyjád ili ve srovnání s Rakouskem nižší míru celkové spokojenosti. 3 4

3 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ZÁV R A RÁMCOVÁ DOPORU ENÍ Jak vyplývá z výše uvedených empirických poznatk, možnosti Kraje Vyso ina intervenovat v legislativní oblasti jsou omezené. Doporu ujeme však Kraji Vyso ina vytvá et s využitím všech dostupných prost edk systematický tlak a vznášet nám ty na Ministerstvo zdravotnictví eské republiky a Poslaneckou sn movnu Parlamentu eské republiky, p ípadn další centrální orgány, a snažit se tak aktivn o optimalizaci n kterých legislativních nedostatk. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko a smlouvy o dílo. Jsme p esv d eni, že se zprost edkované výsledky stanou pro zadavatele zajímavou zp tnou vazbou.. Z empirických zjišt ní realizovaných s využitím kvantitativních i kvalitativních metodologických postup vzešla celá ada zajímavých poznatk. Jak však již víme z naší 18leté praxe, každé empirické šet ení p ináší krom nových poznatk také celou adu dalších otázek a nám t. Doporu ujeme proto Kraji Vyso ina, aby p ípadn systematicky pracoval v oblasti zabezpe ení zp tné vazby jednotlivých cílových skupin, zjiš oval jejich názory, postoje a pot eby. Vhodné by bylo nap íklad uskute nit v horizontu 2 až 3 let sérii výzkumných šet ení s cílovou skupinou léka, všeobecných sester a porodních asistentek a dalšího zdravotnického personálu bez odborného dohledu. Jak uvádíme výše, rozhodujícím motiva ním faktorem pro výkon profese ve zdravotnických za ízeních je mzda. Ale jak dokládají poznatky z empirických šet ení, také n které zam stnanecké výhody a benefity mohou být pro zam stnance zajímavé. Dobrým p íkladem jednoho z benefit je využití možnosti hromadného smluvního vztahu zdravotnického za ízení s telefonním operátorem. Tento benefit je zajímavý pro zam stnance tím, že jim, a p ípadn i rodinným p íslušník m, umož uje využívání telefonické komunikace s minimálními náklady a sou asn je zajímavý i pro zdravotnické za ízení, které tento benefit tém nic nestojí. Tento benefit je zaveden v Nemocnici Jihlava, kde je zam stnanci hodnocen velmi pozitivn. Limitem projektu byl menší objem dat a informací od rakouského partnera než bylo požadováno. Jedním z cíl projektu bylo identifikovat rozdíly mezi eskou republikou a Rakouskem, hledat dobré p íklady z praxe na rakouské stran s možností aplikace zkušeností do eské republiky. Rakouská strana však byla z d vod formálních bariér pro poskytování pot ebných informací limitována. P esto by bylo vhodné do budoucna rozší it poznatky ze strany rakouského partnera. Jedná se p edevším o data, která souvisí s interním fungováním Landeskliniken-Holding Sankt Pölten. V rámci interpretací, které jsou zpracovány do podoby devíti samostatných výzkumných zpráv a tohoto manažerského shrnutí, jsme se snažili zprost edkovat zadavateli všechny relevantní informace a nám ty, které by mohl využít v procesu optimalizace a motivace lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina a Jihomoravském kraji. P i realizaci celého projektu jsme vycházeli ze zadání 5 6

4 Pracovn právní analýza ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ V KRAJI VYSO INA, JIHOMORAVSKÉM KRAJI A SPOLKOVÉ ZEMI DOLNÍ RAKOUSKO 1 - PRACOVN PRÁVNÍ ANALÝZA V rámci realizace projektu ZDRAVÍ BEZ HRANIC BUDOUCÍ P ESHRANI NÍ SPOLUPRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ DOLNÍ RAKOUSKO JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSO INA, který je realizován v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko eská republika Objednatel: Kraj Vyso ina Žižkova 57/ Jihlava Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vina ská 5/A Brno V Brn, OBSAH: I. SROVNÁNÍ PRACOVN PRÁVNÍCH VZTAH V ESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU SE ZAM ENÍM NA OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ... 3 I. 1. Základní charakteristika ( eské i rakouské právo)... 4 I. 2. Prameny pracovního práva... 5 I Normativní právní akty (právní p edpisy)... 6 I eská republika:... 6 I Rakousko:... 7 I Kolektivní smlouvy... 8 I Interní normativní akty (vnit ní p edpisy)... 9 I Srovnání... 9 I Pracovní pom r a jiné pracovn právní vztahy I Vznik pracovního pom ru I Druhy pracovních pom r I Pracovní smlouva I Skon ení pracovního pom ru I Srovnání I Další otázky vyplývající z pracovn právních vztah I Pracovní doba a doba odpo inku ve zdravotnictví I Dovolená zdravotnických pracovník I Odm ování zdravotnických pracovník I Srovnání II. SROVNÁNÍ KVALIFIKA NÍCH P EDPOKLAD K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ V ESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU II. 1. Základní charakteristika II Právní úprava II eská republika II Rakousko II Srovnání II. 2. Podmínky k výkonu zdravotnických povolání II Základní p ehled II eská republika II Rakousko II Zdravotní zp sobilost/gesundheitliche Eignung II Bezúhonnost/Vertrauenswürdigkeit II Srovnání II. 3. Odborná zp sobilost a vzd lávání zdravotnických pracovník II Vzd lávací systém II Obsah výkonu povolání a jeho samostatnost II Jednotlivá povolání II Léka /Arzt II Všeobecná sestra/diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester II Srovnání II. 4. Uznávání kvalifikací získaných v cizin II Režimy uznávání a evropská úprava II Usazené osoby II R a Rakousko II Srovnání III. Záv re né shrnutí a srovnání IV. Vybrané zdroje V. Zkratky Jedná se o jeden z celkem devíti výstup komplexního projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko. 2

5 Pracovn právní analýza I. SROVNÁNÍ PRACOVN PRÁVNÍCH VZTAH V ESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU SE ZAM ENÍM NA OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Zadání: Odborná zpráva o typech pracovn právních vztah mezi zam stnavateli a zam stnanci v Rakousku a v R (podle region partner projektu), obsahu pracovních smluv (délka pracovních smluv, výše mzdy, nápl práce, požadavek na p es asové hodiny, délka dovolené ) léka a všeobecných sester, v etn manažerských pozic, s ohledem na sankce a bonusy (minimáln v rozsahu 25 stránek, znak s mezerami). Výstupem odborné zprávy bude popis a srovnání, specifikace rozdíl, návrhy možných zm n (doporu ení možných inovací) v p íprav pracovn právních vztah v R a Rakousku. Pracovn právní analýza I. 1. Základní charakteristika ( eské i rakouské právo) Pracovní právo upravuje právní vztahy vznikající p i výkonu závislé práce. Krom st žejní oblasti individuálního pracovního práva zahrnuje také kolektivní pracovní právo a oblast zam stnanosti. Pracovní právo jako odv tví stojí na pomezí soukromého a ve ejného práva. Bývá sice v tšinou azeno do soukromého práva (s ohledem na autonomii v le a rovnost subjekt p i vzniku pracovn právních vztah ), ale vzhledem k jeho dominantní ochranné funkci je státem výrazn regulováno a obsahuje adu ve ejnoprávních prvk (mj. p evažující kogentnost norem neboli nemožnost odchýlení se od právní úpravy dohodou). Je tak provázáno jak s právem ob anským (subsidiarita podp rnost ob anského zákoníku, srov zákona. 89/2012 Sb.), tak také s právem správním (problematika zam stnanosti). Pracovn právní vztahy ve zdravotnictví pak mají adu specifik daných charakterem celého odv tví, a už jde o podmínky k výkonu zdravotnických povolání, povinnosti zdravotnického personálu, tak i specifika výkonu práce (nap. úpravu pracovní doby a doby odpo inku). Pracovní právo je významn ovliv ováno mezinárodním a evropským (unijním) právem. Mezinárodní úprava vychází p edevším z p sobení mezinárodních organizací: Organizace spojených národ (OSN), Mezinárodní organizace práce (MOP) a Rady Evropy. St žejní role p ísluší MOP a jejím instrument m, tj. zejména úmluvám a dále doporu ením. Existují také bilaterální smlouvy zasahující do oblasti pracovn právních vztah. Stále vzr stající význam má v oblasti pracovního práva také innost institucí Evropské unie a prameny unijního práva: rozlišujeme jednak primární prameny (smlouvy) a dále sekundární prameny (tvo ené zejména na ízeními a sm rnicemi). Z hlediska ú ink pat í smlouvy a na ízení mezi bezprost edn závazné, naopak sm rnice musí být do vnitrostátního práva implementovány prost ednictvím právních p edpis. Pokud však lenský stát ve stanovené lh t tuto svoji povinnost nesplní, nebo jen áste n, získává podle konstantní judikatury Evropského soudního dvora (ESD) taková sm rnice p ímý ú inek. Vzhledem k priorit národních zákonodárc v oblasti sociální ochrany a omezeným kompetencím orgán EU však nemá unijní právo takový vliv jako v jiných odv tvích. Unijní pracovní právo zahrnuje n kolik oblastí: krom zajišt ní volného pohybu pracovní síly, kterému budeme podrobn ji v novat pozornost v analýze 1.2, pat í mezi st žejní otázky p edevším rovné zacházení a boj s diskriminací v zam stnání a povolání (a už z d vodu rasy, etnického p vodu, pohlaví, náboženského vyznání i víry, zdravotního postižení, v ku nebo sexuální orientace). V této oblasti byly p ijaty zejména následující sm rnice 2 : a) sm rnice EP a Rady 2006/54/ES, o zavedení zásady rovných p íležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zam stnání a povolání; b) sm rnice Rady 2000/43/ES, kterou se provádí zásada rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický p vod; c) sm rnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zam stnání a povolání. 2 K právním p edpis m Evropské unie a jiným dokument m: 3 4

6 Pracovn právní analýza Sledované problematiky se dále týkají také sm rnice o informa ní a pojednávací povinnosti zam stnavatele, pracovní dob i zvláštních pracovních podmínkách žen a mladistvých. 3 V dalším výkladu se v souladu se zadáním zam íme p edevším na eskou a rakouskou vnitrostátní úpravu a jejich srovnání. Pracovn právní analýza I Normativní právní akty (právní p edpisy) Jsou nejvýznamn jším pramenem práva v obou zemích, jsou výsledkem legislativního procesu a stanovují obecn závazná a vynutitelná pravidla chování. V Rakousku se uplat uje nejen celostátní, ale také zemská normotvorba (Landesdienstrecht), která hraje v oblasti zdravotnictví st žejní roli. I. 2. Prameny pracovního práva Pod prameny práva chápeme zdroje právní úpravy. V oblasti pracovního práva se uplat ují p edevším a) normativní právní akty (ústavní p edpisy, zákony a podzákonné právní p edpisy), b) normativní smlouvy a c) soudní rozhodnutí. Dominantním pramenem práva jsou normativní právní akty. Významnou pozici však mají také normativní smlouvy v podob kolektivních smluv jako specifický i charakteristický pramen pracovního práva. eský i rakouský právní ád mají hierarchizovanou strukturu, kdy se jednotlivé prameny odlišují právní silou i mírou obecnosti. Jsou vystav ny na následujících principech: a) P edpisy nižší právní síly nesmí být v rozporu s p edpisy vyšší právní síly. b) Pro vztah vnitrostátního a mezinárodního práva platí, že pokud stanoví mezinárodní smlouva n co jiného než zákon, tak se použije mezinárodní smlouva. c) Pro vztah vnitrostátního a unijního práva platí zásada aplika ní p ednosti unijního práva a zásada bezprost edního p ímého ú inku unijního práva a také nep ímého ú inku (tzv. eurokonformní výklad). Z hlediska právní síly m žeme prameny práva rámcov se adit následn : mezinárodní a evropské právo, ústavní právo, kogentní ustanovení právních p edpis, kolektivní smlouva (vyššího stupn ), podniková (kolektivní) smlouva, pracovní smlouva, dispozitivní ustanovení právních p edpis, vnit ní p edpisy a pokyny zam stnavatele. I eská republika 4 : ústavní zákon. 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis ; Listina základních práv a svobod, ve zn ní ústavního zákona. 162/1998 Sb., vyhlášena ústavním zákonem. 23/1991 Sb. a republikována usnesením p edsednictva NR. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako sou ásti ústavního po ádku eské republiky; zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též ZPr), ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon. 40/1964 Sb., ob anský zákoník (dále též OZ), ve zn ní pozd jších p edpis, a zákon. 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále též NOZ), jehož ú innost je uzákon na od ; zákon. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prost edcích ochrany p ed diskriminací a o zm n n kterých zákon (antidiskrimina ní zákon); zákon. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc na území eské republiky a o zm n n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis ; zákona. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve zn ní pozd jších p edpis ; zákon. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve zn ní pozd jších p edpis ; na. vl.. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve zn ní na ízení vlády. 114/2011 Sb.; na ízení vlády. 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc ve ve ejných službách a správ, ve zn ní pozd jších p edpis ; na ízení vlády. 567/2006 Sb., o minimální mzd, nejnižších úrovních zaru ení mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prost edí a o výši p íplatku ke mzd za práci ve ztíženém prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis ; na ízení vlády. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných d ležitých osobních p ekážek v práci; na ízení vlády. 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; 3 Blíže: B LINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 63n. 5 4 eské právní p edpisy jsou dostupné na Portálu ve ejné správy: ešiteli byl využíván Automatizovaný systém právních informací (ASPI). 6

7 Pracovn právní analýza na ízení vlády. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve ve ejných službách a správ ; vyhláška MPSV. 16/1991 Sb., o zprost edkovatelích a rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupn ; vyhláška MPSV. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis ; vyhláška MZ 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavk na postup p i posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se p edává léka ský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti léka ského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání); vyhláška MZ 79/2013 Sb., o provedení n kterých ustanovení zákona. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovn léka ských službách a n kterých druzích posudkové pé e). I Rakousko 5 : a) celostátní p edpisy: zákon. 946/1811 JGS, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie (ABGB), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 292/1921 BGBl., über den Dienstvertrag der Privatangestellten (Angestelltengesetz AngG), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 461/1969 BGBl., über die Regelung der Arbeitszeit (Arbeitszeitgesetz AZG), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 22/1974 BGBl., betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz ArbVG), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 218/1975 BGBl., mit dem die Beschäftigung von Ausländern geregelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz AuslBG), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 100/1993 BGBl., über die Gleichbehandlung im Bereich des Bundes (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz B-GlBG), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 8/1997 BGBl. I, mit dem ein Arbeitszeitgesetz für Angehörige von Gesundheitsberufen in Kranken-, Pflegeanstalten und ähnlichen Einrichtungen geschaffen wird (Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz KA-AZG), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 100/2005 BGBl. I, über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz NAG), ve zn ní pozd jších p edpis ; spolkový zákon. 100/2005 BGBl. I, über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 AsylG 2005), ve zn ní pozd jších p edpis ; Pracovn právní analýza b) dolnorakouské zemské p edpisy (NÖ): LGBl., über die Errichtung der NÖ Landeskliniken-Holding (NÖ LKH), ve zn ní pozd jších p edpis ; LGBl., NÖ Spitalsärztegesetz 1992 (NÖ SÄG 1992), ve zn ní pozd jších p edpis ; LGBl., NÖ Landes-Bedienstetengesetz (NÖ LBG), ve zn ní pozd jších p edpis ; LGBl., Landes-Vertragsbedienstetengesetz (LVBG), ve zn ní pozd jších p edpis ; LGBl., NÖ Krankenanstaltengesetz (NÖ KAG), ve zn ní pozd jších p edpis ; LGBl., Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DLP 1972), ve zn ní pozd jších p edpis ;. 2100/1 LGBl., NÖ Bewertungs- und Referenzverwendungsordnung (NÖ BRO), ve zn ní pozd jších p edpis. I Kolektivní smlouvy Kolektivní smlouvy obsahují obecn závazná pravidla chování obdobn jako normativní právní akty. Jedná se o ujednání mezi subjektem nebo subjekty zastupujícími zam stnance na stran jedné a zam stnavatele na stran druhé (v R to jsou na stran zam stnanc výlu n odborové organizace, v Rakousku p icházejí v úvahu i další subjekty, v praxi to však jsou také odborové organizace, konkrétn Österreichischer Gewerkschaftsbund). Mají sice charakter soukromoprávního jednání, ale s normativními ú inky (tedy zavazují i zam stnance, kte í nejsou odborov organizováni). Skládají se ze dvou ástí: a) z normativní ásti, která obsahuje ustanovení obecné povahy a vznikají z ní nároky p ímo zam stnanc m, b) ze závazkové ásti obsahující práva a povinnosti smluvních stran. Charakter pramene práva má pouze normativní ást. Kolektivní smlouvy se d lí na kolektivní smlouvy vyššího stupn a podnikové (kolektivní) smlouvy. Kolektivní smlouvy vyšší stupn jsou v R uloženy u MPSV, které to oznamuje ve Sbírce zákon, v Rakousku u BMASK a zve ejn ny v Amtsblatt zur Wiener Zeitung, podnikové kolektivní smlouvy se uzavírají na úrovni jednotlivých organizací. V Rakousku se dále uplat ují také tzv. podnikové dohody (Betriebsvereinbarungen BV) mající obdobný charakter jako kolektivní smlouvy. V nemocnicích Kraje Vyso ina a Jihomoravského kraje jsou pracovn právní vztahy blíže upraveny v rámci kolektivních smluv, v jednotlivých nemocnicích NÖ Landeskliniken-Holding pak v rámci podnikových dohod. S ohledem na naše téma se zam íme na úpravu pracovn právních podmínek a nárok (zvl. na skon ení pracovního pom ru, výpov dní dobu a odstupné i na odm ování za práci). Forma ani obsah kolektivních smluv sice nejsou v rámci zdravotnických za ízení kraj standardizovány, ale obsahov se nijak výrazn neliší (mají spíše informa ní a organiza ní dosah, v tšinou p ebírají zákonnou úpravu). 5 Rakouské právní p edpisy jsou dostupné prost ednictvím Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS): Ten zahrnuje spolkové i zemské právní p edpisy, a to bu v konsolidovaném zn ní (tedy v etn všech pozd jších novel a zm n), nebo p ímo autentické zn ní Bundesgesetzblatt (Spolková sbírka zákon ) a Landesgesetzblätter (Zemské sbírky zákon ). 7 8

8 Pracovn právní analýza I Interní normativní akty (vnit ní p edpisy) Bývají také považovány za pramen pracovního práva a jsou závazné pro zam stnance i zam stnavatele. Mohou zakládat mzdová, platová a ostatní práva zam stnanc nebo rozvád t ustanovení zákoníku práce. Jejich prost ednictvím se také m že organizovat a ídit výkon práce. Musí být vydány písemn, nesmí p sobit zp tn, musí být p ístupny a zam stnavatel má povinnost seznámit zam stnance s jejich obsahem. Vnit ní p edpisy nesmí být v rozporu s NPA i kolektivní smlouvou. Zvláštním druhem vnit ního p edpisu je pracovní ád, který rozvádí ustanovení zákoníku práce a zvláštních právních p edpis podle zvláštních podmínek u konkrétního zam stnavatele. I Srovnání Prameny práva mají v obou zemích obdobný charakter, v R hraje dominantní roli zákoník práce, v Rakousku je právní úprava více rozt íšt ná, p i emž jsou ur ující zemské právní p edpisy: pro léka e NÖ SÄG 1992, pro jiný zdravotnický personál LVBG (zam stnaný do ) a NÖ LBG (od ) každý má samostatnou úpravu, NÖ SÄG 1992 však asto odkazuje na NÖ LBG. Dostupnost pramen práva a zvlášt právních p edpis je v Rakousku (díky právnímu informa nímu systému RIS) lepší než v R. Pracovn právní analýza I Pracovní pom r a jiné pracovn právní vztahy Základními pracovn právními vztahy jsou v R pracovní pom r a dále vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní pom r (dohodou o pracovní innosti a dohodou o provedení práce). Zam stnavatel však má zajiš ovat pln ní svých úkol p edevším zam stnanci v pracovním pom ru, takže pracovní pom r p edstavuje zákonem preferovaný a také nej ast jší pracovn právní vztah. M že být založen pracovní smlouvou nebo jmenováním ( 33 ZPr). V Rakousku nejsou upraveny dohody o pracích konaných mimo pracovní pom r. Pracovní pom r je zakládán pracovní smlouvou ( 1151n. ABGB). Pracovní pom r je vztahem smluvním, závazkovým, osobn právním, organiza n právním, kolektivním a úplatným. I Vznik pracovního pom ru / 30n. ZPr; 6n. AngG, 9n. NÖ SÄG 1992, 4n. NÖ LVBG, 7n. NÖ LBG/ Pracovn právní zp sobilost (subjektivita): Právní zp sobilost fyzické osoby sice vzniká v plném rozsahu až dosažením zletilosti, pracovn právní zp sobilost však vzniká až na výjimky d íve (v R dosažením 15 let, v Rakousku sice obecn již 14 let, ale v námi sledované oblasti také 15 let). Vzhledem ke kvalifika ním podmínkám zdravotnického personálu to však nehraje v tší roli Postup p ed vznikem pracovního pom ru (blíže 30 a 31 ZPr, 4 a 12 z.. 435/2004 Sb., 5 odst. 3 z.. 198/2002 Sb., 4 B-GlBG): Výb r zam stnanc je v kompetenci zam stnavatele, vlastní výb rová ízení však nesmí mít diskrimina ní povahu (zvlášt z hlediska rovného zacházení pro muže a ženy). V právních p edpisech nejsou upraveny speciální postupy pro výb r pracovník, výjimkou byla vyhláška MZ. 247/1993 Sb., která pro zdravotnická za ízení v p sobnosti MZ i kraj stanovila procedurální postup p i vyhlašování výb rových ízení p i obsazování funkcí editel a vedoucích pracovník v tzv. I. linie ízení. Ta však byla již zrušena zákonem. 372/2011 Sb. V souvislosti s jednáním p ed vznikem pracovního pom ru smí zam stnavatel požadovat jen údaje, které bezprost edn souvisí s uzav ením pracovní smlouvy, požadování n kterých údaj (národnost, náboženství, sexuální orientace ) je až na výjimky výslovn zakázáno. Odpov dnost v p edsmluvním stádiu není v pracovn právních p edpisech výslovn ešena, bylo by ji však možné subsidiárn dovodit z ob anského práva obou stát (náhrada škody, culpa in contrahendo). I Druhy pracovních pom r podle kritéria doby trvání pracovního pom ru (na dobu neur itou x na dobu ur itou); podle kritéria zam stnavatele (zam stnavatel je právnickou osobou x zam stnavatel je fyzickou osobou); podle kritéria právní skute nosti (založené pracovní smlouvou x založené jmenováním); podle kritéria délky týdenní pracovní doby (se stanovenou týdenní pracovní dobou x kratší než je stanovená týdenní pracovní doba). 9 10

Projekt Zdraví bez hranic

Projekt Zdraví bez hranic Projekt Zdraví bez hranic Dolní Rakousko Jižní Morava - Vysočina Soňa Měrtlová Téma 1 Lidské zdroje ve zdravotnictví Garant: Kraj Vysočina Téma 2 Spolupráce mezi nemocnicemi Garant: Dolní Rakousko Téma

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ)

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ) Pracovní právo Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR 1 Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce (platí od 1. 1. 201719. 9. 2016 do 31. 12. 2016) ve zn ní zákona. 585/2006 Sb., zákona. 181/2007 Sb., zákona. 261/2007 Sb., zákona. 296/2007 Sb.,

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. kv tna 2004 o zam stnanosti Zm na: 202/2005 Sb. Zm na: 168/2005 Sb. Zm na: 253/2005 Sb. Zm na: 428/2005 Sb. Zm na: 350/2005 Sb. Zm na: 495/2005 Sb. Zm na: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH. Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH. Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje PERSONÁLNÍ PRÁCE V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje OSOBNÍ SPIS PŘED SMLOUVOU 31 Před uzavřením pracovní smlouvy

Více

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Helena Šafránková 1.11.2011

Helena Šafránková 1.11.2011 Helena Šafránková 1.11.2011 Právní úprava Jednotná kontaktní místa Činnosti JKM Podnikání v EU Přeshraniční poskytování služeb x usazení Regulované a neregulované povolání OSVČ přeshraniční poskytování

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRAXI ŠKOLSTVÍ. PaedDr. Jan Mikáč. 1 poznámka

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRAXI ŠKOLSTVÍ. PaedDr. Jan Mikáč. 1 poznámka KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRAXI ŠKOLSTVÍ PaedDr. Jan Mikáč 1 poznámka I. ROZSAH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA VE ŠKOLSTVÍ V práci ředitele školy se uplatňují (i když mnohdy

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Dohodu o náhradě újmy

Dohodu o náhradě újmy PRÁVNÍ PORADNA Chtěl bych se zeptat, proč dohoda o náhradě újmy není dodatkem k dohodě o pracovní činnosti? Dohoda o náhradě újmy nemůže být pouze dodatkem DPČ, neboť v případě konstatovaní neplatnosti

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU Obnova vozového parku Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Obsah: I. ást Informace o centrálním

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Podpora a další rozvoj ešení interaktivních formulá. ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více