Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami"

Transkript

1 VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) s názvem Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami I. Úvodní ustanovení Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely tohoto zadávacího řízení označovány jako uchazeč, Tři o.ps., vyhlašující zadání je označena jako zadavatel. II. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: TŘI, o.p.s. Sídlo zadavatele: Sokolská 584, Čerčany IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jiří Krejčí Telefon: Mobil: Kontaktní osoba ve věcech technických: Anna Filínová Telefon Strana 1 (celkem 25)

2 III. Název, druh a místo plnění zakázky Název zakázky: Druh zakázky: Místo plnění: Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami Zakázka malého rozsahu Čerčany IV. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky: ,- Kč včetně DPH Hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná. Jedná se o: V. Předmět plnění zakázky včetně jejích podmínek 1. Produkce videovzkazovníku realizace a produkce videí včetně scénářů (20 spotů) 2. Technické podpora videovzkazovníku zajištění provozu aplikace pravidelné vyhodnocení chodu příprava projektové dokumentace 3. Tvorba webových stránek analýza zadání webových stránek nasazení redakčního administračního systému design uživatelského rozhraní 4. Provoz webových stránek uživatelská podpora odstraňování chyb nasazení monitoringu hosting webových stránek Strana 2 (celkem 25)

3 Předpokládaná cena je maximální a nepřekročitelná. VI. Lhůta a místo pro podání nabídek Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: Nabídky předloží uchazeči do do 18:00 hod na adresu: Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584, Čerčany Nabídky je možno podávat osobně nebo doporučenou poštou a to tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce nebo obalu označené názvem zakázky: Realizace pokračování kampaně Nejste na to sami NABÍDKA, NEOTEVÍRAT a opatřena adresou uchazeče včetně jeho IČ. VII. Zadávací lhůta, otevírání obálek, oznámení Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 3 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky. Termín otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek: dne Hodina: 11:00 na adrese: Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584, , Čerčany Otevírání obálek proběhne bez přítomnosti zástupců jednotlivých uchazečů. O výsledku výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči písemně informováni. VIII. Doba plnění zakázky Strana 3 (celkem 25)

4 Předpokládaný termín zahájení: Délka realizace díla: 60 dnů Předpokládaný termín předání řádně dokončeného díla: Uchazeč je oprávněn navrhnout kratší lhůtu realizace zakázky. IX. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 1) Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii, v písemné podobě, v českém jazyce a dále rovněž i v elektronické podobě na (CD), s oceněným soupisem dodávek ve formátu EXCEL. 2) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 3) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 4) Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: 4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč použije přílohu č. 1. Obsah nabídky (vzor) Krycí list nabídky. Uchazeč použije přílohu 2 Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. (viz. další bod X. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů) K prokázání základních kvalifikačních předpokladů - uchazeč použije přílohu č. 3 Čestné prohlášení (vzor) Oceněný soupis Oceněný soupis realizace webových stránek a videí ve formátu Excel, příloha č. 4. Ceny jednotlivých položek v sobě budou zahrnovat veškeré náklady související s realizací. Strana 4 (celkem 25)

5 4.5. Podepsaný návrh Smlouvy, včetně požadovaných příloh ke smlouvě (viz. článek X. návrhu smlouvy) Součástí zadávacích podmínek je vzor smlouvy. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii Podepsaná doložka o bezúhonnosti Součástí zadávacích podmínek je vzor doložky o bezúhonnosti, příloha č. 6, která bude podepsána Podepsané čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti Součástí zadávacích podmínek je vzor čestného prohlášení k doložce o bezúhonnosti, příloha č. 7 X. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. 1. Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona o veřejných zakázkách čestným prohlášením dle 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Vzor viz příloha č. 3 Výzvy. 2. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Strana 5 (celkem 25)

6 Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit kopii dokumentu. XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Další požadavky: Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude tvořena jako cena nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v soupisu realizace webových stránek a videí. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené v soupisu, neocenění jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oceněný soupis realizací webových stránek a videí bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a bude součástí nabídky. XII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek. Žádost musí být písemná (lze akceptovat kontaktní osobě: Anně Filínové) a musí být Zadavateli doručena nejpozději dní do 18:00 hod. Na základě žádosti o dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel odešle všem Uchazečům dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek, a to nejpozději do18:00 hodin. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek z vlastního podnětu, které odešle všem uchazečům nejpozději do 18:00 hodin. Kontaktní nebo na adresu Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584, , Čerčany Strana 6 (celkem 25)

7 XIII. Způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, 70% váhu bude mít cena, 30% kvalita návrhu. Kvalita návrhu bude hodnocena dle stupně naplnění cílů kreativního briefu. Kreativní brief je přílohou této výzvy. V tomto kritériu budou hodnoceny následující ukazatele: Záměr ztvárnění jednotlivých vzkazů Jednoduchost přispívání do videovzkazovníku pro uživatelskou veřejnost Jednoduchost nahrání jednotlivých vzkazů veřejností Návrh designu uživatelského rozhraní Zajištění webhostingu po celou dobu trvání a udržitelnosti projektu XIV. Platební podmínky Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy. XIII. Obchodní podmínky Součástí zadávacích podmínek jako příloha je návrh kupní smlouvy (dále jen smlouva ), který obsahuje závazné obchodní podmínky pro uchazeče. Dodavatel je povinen doplnit chybějící údaje ve smlouvě. Ostatní závazný text smlouvy není dodavatel oprávněn měnit ani jinak upravovat. Jakékoliv jiné zásahy uchazečů do závazných obchodních podmínek jsou nepřípustné a budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. XIV. Ostatní podmínky zadavatele Strana 7 (celkem 25)

8 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě, a to buď na základě dodatečných dotazů uchazečů, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu výzvy zadavatel oznámí všem uchazečům, kterým byla výzva zaslána. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek. V případě neposkytnutí dotace si zadavatel vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně odstoupit od uzavřené smlouvy. Zadavatel informuje, že je povinen zveřejnit všechny náležitosti budoucího smluvního vztahu (kupní smlouvu). Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. XV. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 Obsah nabídky (vzor) Příloha č. 2 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 3 Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů na podlimitní veřejnou zakázku (vzor) Příloha č. 4 - Oceněný soupis realizací webových stránek a videí (vzor) Příloha č. 5 - Návrh kupní smlouvy (vzor) Příloha č. 6 Doložka o bezúhonnosti Příloha č. 7 Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti Příloha č.8 Kreativní brief V dne Strana 8 (celkem 25)

9 ředitel Strana 9 (celkem 25)

10 Příloha č. 1 OBSAH NABÍDKY 1. Krycí list nabídky (Příloha č. 2) str. 2. Prokázání kvalifikačních předpokladů - kopie dokladu k oprávnění podnikání a Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3) str. 3. Oceněný a podepsaný soupis realizace webových stránek a videí (Příloha č. 4) str. 4. Podepsaný návrh kupní smlouvy včetně příloh (Příloha č. 5) str. 5. Doložka o bezúhonnosti (Příloha č. 6) str. 6. Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti (příloha č. 7) str. Strana 10 (celkem 25)

11 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY pro výběrové řízení na akci 1.1. Zadavatel Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Kontaktní osoba: Tel.: Uchazeč Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán Kontaktní osoba: Tel./fax: 1. Základní identifikační údaje Strana 11 (celkem 25)

12 Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 15 %): 2. Nabídková cena Samostatně DPH (sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH: Poznámka: Pro hodnocení nabídek je určující nabídková cena uvedená ve smlouvě. 3. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena Česká koruna (CZK) Podpis oprávněné osoby 4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Titul, jméno, příjmení Funkce Strana 12 (celkem 25)

13 Příloha č. 3 - vzor Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Veřejná zakázka malého rozsahu.. Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel (obchodní firma).. splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle 53 uvedeného zákona, a to tak, že: Základní kvalifikační předpoklady tedy splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad Strana 13 (celkem 25)

14 musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu V. dne. Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele Strana 14 (celkem 25)

15 Příloha č.4 1. Produkce videovzkazovníku realizace a produkce videí včetně scénářů (20 spotů) 2. Technická podpora videovzkazovníku zajištění provozu aplikace pravidelné vyhodnocení chodu příprava projektové dokumentace 2. Tvorba webových stránek analýza zadání webových stránek nasazení redakčního administračního systému design uživatelského rozhraní 3. Provoz webových stránek uživatelská podpora odstraňování chyb nasazení monitoringu hosting webových stránek Strana 15 (celkem 25)

16 Příloha č.5 Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená mezi TŘI, o.p.s. Se sídlem: Sokolská 584, Čerčany Zastoupený: Jiří Krejčí, ředitel Kontaktní osoba: Anna Filínová IČ: (dále jen objednatel ) a název/obchodní firma/jméno a příjmení se sídlem jednající IČ: (dále jen zhotovitel ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami (dále jen smlouva ): I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě řádně provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami 2. Účelem uzavření této smlouvy je Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami Strana 16 (celkem 25)

17 3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění dle této smlouvy a má oprávnění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je předmětem této smlouvy. II. Předmět smlouvy Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit a předat objednateli dílo specifikované v čl. III. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. III. Vytvoření webových stránek 1. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek včetně produkce videospotů. 2. Vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek včetně produkce videospotů zahrnuje: zajištění přípravy a spuštění webových stránek, které zpřístupní veřejnosti informace o kampani Nejste na to sami webové stránky budou umožňovat zasílání novinek z oblasti aktualit registrovaným uživatelům zpracování grafického návrhu webových stránek k odsouhlasení (šablony jednotlivých webových stránek včetně jejich podstránek a všech prvků, které na stránkách budou používány) implementaci a spuštění webových stránek, podporu pilotního provozu webových stránek natočení 20 krátkých videospotů dle Přílohy č.1 3. Grafická podoba webových stránek a videospotů bude korespondovat s pravidly publicity Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Strana 17 (celkem 25)

18 4. Další specifikace webových stránek a videospotů je uvedena v zadávací dokumentaci. IV. Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy spočívající mj. v odsouhlasení grafických návrhů, poskytnutí technických požadavků na systém či součinnosti při předání díla. 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. VII. této smlouvy a to způsobem a za podmínek tam stanovených. 3. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad provádění díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout rozpracované části díla dle této smlouvy ke kontrole. V. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny objednatele a postupovat v úzké součinnosti s objednatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů objednatelem. 2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo znát má, oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 3. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí zhotovitel vůči objednateli bez zbytečného odkladu, a to em. Strana 18 (celkem 25)

19 4. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele, ledaže by to vyplývalo z předmětu plnění. 5. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy chránit dobré jméno objednatele. Zhotovitel je povinen si při plnění povinností z této smlouvy počínat tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil jméno objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění povinností z této smlouvy za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy. 6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti, skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství, včetně osobních údajů, které není oprávněn sdělit jinému. Zhotovitel také prohlašuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy. VI. Splnění díla a majetková práva k dílu 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem i objednatelem. 2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli v termínu do Místem předání je sídlo objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout grafický návrh webových stránek včetně (šablony jednotlivých webových stránek včetně jejich podstránek a všech prvků, které na stránkách budou používány) k odsouhlasení před předáním hotového díla. K předání a spuštění webového portálu, k předání příslušné dokumentace a uživatelských manuálů dojde nejpozději v termínu do Podpora pilotního provozu webových stránek, zaškolení pracovníků objednatele, následné aktualizace, úpravy a zajištění podpory budou probíhat dle domluvy s objednatelem. 3. Dnem předání díla nabývá objednatel k dílu a všem jeho součástem vlastnické právo a přechází na něj nebezpečí škody na věci a nabývá oprávnění vykonávat k dílu majetková práva. 4. Dnem předání hmotného zachycení díla přechází na objednatele oprávnění hmotné zachycení díla užívat ke všem způsobům užití díla. Objednatel není povinen tato práva využít. Oprávnění vykonávat majetková práva k dílu nebo jeho části platí celosvětově po celou dobu jejich trvání. Objednatel je oprávněn poskytnout dílo třetím osobám. Oprávnění vykonávat majetková práva k dílu nebo jeho části platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. V případě práv užívání k vytvořeným aplikacím je licence výhradní. Strana 19 (celkem 25)

20 5. Zhotovitel není oprávněn hmotné zachycení díla sám využívat nebo poskytnout jeho kopie jiné osobě. VII. Cena a platební podmínky 1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy. Cena za dílo bez DPH: Sazba DPH: Výše DPH: Cena celkem včetně DPH: 2. Cena podle odstavce 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Cena je konečná. 3. Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem dle odstavce 1 po dokončení realizace grafického zpracování, zaškolení pracovníků objednatele a po oficiálním spuštění webových stránek. 7. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 14 dnů od jejího doručení objednateli. Zhotovitel se zavazuje na každý originál dodavatelské smlouvy, objednávky a účetního nutné uvádět název sub-projektu Záruka, odpovědnost a sankce VIII. 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou a formální správnost díla, což znamená, že dílo bude provedeno v souladu s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla. 2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání díla objednateli. 3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli v záruční době. Strana 20 (celkem 25)

21 IX. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u věcně a místně příslušných soudů v souladu s účinnými právními předpisy České republiky. 2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné, vážné a omylu prosté vůle, že si ji řádně přečetly, bezezbytku porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ním a na důkaz toho k ní zástupci smluvních stran připojují své podpisy. 6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech informací týkajícího se tohoto smluvního vztahu. V dne V dne Strana 21 (celkem 25)

22 Příloha č. 6 - vzor Doložka bezúhonnosti ( Integrity Clause) Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho nabídky. Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom dodavatel zadavatele neprodleně informovat. Dodavatel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o sub-projektu či službách bez předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu. Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli. Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené dodavatelem jsou důvěrné. Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud dodavatel přestane být nezávislý, může zadavatel bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli nárok na odškodnění. V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy. Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní. Strana 22 (celkem 25)

23 Příloha č. 7 - vzor Název projektu: Žít do poslední chvíle- s co nejlepší péčí a podporou Číslo projektuch.10/2/056 Čestné prohlášení Čestně prohlašuji, že splňujeme všechny náležitosti uvedené v Doložce o bezúhonnosti. Dodavatel:... Adresa: IČO: Oprávněná osoba za dodavatele: Jméno a příjmení:.. V...dne Razítko a podpis oprávněné osoby: Strana 23 (celkem 25)

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více