Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku"

Transkript

1 Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení nájmu nebo jeho zvyšování. Nepočítá také s tím, že nájemní byt natrvalo automaticky přejde například na příbuzné, byť s původním obyvatelem bytu žili. To se odrazí i na podobě nájemních smluv. Budete uzavírat nové nájemní smlouvy, ať už jako majitel bytu nebo jako nájemník? Od ledna 2014 se jejich podoba mění tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. Přinášíme vám příklad nájemní smlouvy i s patřičnými komentáři, které ukazují, co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí. Jak číst návrh nové nájemní smlouvy? Tučně jsou v návrhu uvedeny pasáže, které musí smlouva obsahovat a do nichž musíte doplnit například nacionále nájemníka, adresu pronajímaného bytu nebo dobu trvání nájmu, takto jsou uvedeny vysvětlivky a poznámky. Nebo varianty, kvůli nimž je třeba smlouvu upravit, pokud jde například o byt služební a podobně. Věnujte pozornost zvláště komentářům, které upozorňují na konkrétní paragrafy nového občanského zákoníku, protože v nich se nová nájemní smlouva nejvíce liší od původní. Smlouva řeší i podnikání nebo chov zvířat v bytě Mezi novinky, které nový občanský zákoník zavádí, patří například to, že nájemník může v bytě chovat zvíře nebo podnikat (to bylo možné i dosud, ale nebylo regulováno, že lze přihlížet ke zvýšeným nákladům), aniž by k tomu potřeboval souhlas majitele. Nájemní smlouva by to však měla zaznamenat - obě strany se například mohou dohodnout na zvýšení záloh na používání výtahu a společných prostor, pokud budou kvůli aktivitám nájemníka více zatěžovány. Tyto pasáže jsou rovněž v návrhu uvedeny tučně, jako součást smlouvy. Podobně lze vyjít i z uvedených pasáží týkajících se kaucí nebo přechodu nájmu na další osoby. Musí se měnit dosavadní smlouvy? Nikoliv. Ale pokud nastane například změna situace a přistupuje se k výpovědi nájmu, už se často bude postupovat podle nového občanského zákoníku, aniž by se před tím smlouva měnila. Týká se to především jednoduše formulovaných nájemních smluv, v nichž nejsou žádná zvláštní ustanovení, a jde vlastně pouze o stručné ujednání o pronájmu bytu mezi dvěma subjekty. V případě, že smlouva obsahuje i podrobná ustanovení týkající se například výpovědi, výše nájmu a podobně, pak je potřeba formou Dodatku ke smlouvě tato původní ustanovení podle starého občanského zákoníku zrušit a nahradit novými. Komentovaný vzor nájemní smlouvy V poznámkách bude dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník označen jako NOZ Smlouva o nájmu bytu jméno a příjmení, bydliště, popřípadě vymezení právnické osoby

2 dále jen "pronajímatel" a jméno a příjmení, dosavadní bydliště (v případě společného nájmu všichni nájemci) dále jen "nájemce uzavřeli podle ustanovením 2235 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o nájmu bytu Nájem bytu může vzniknout pouze s nájemcem - fyzickou osobou, v případě, že nájemce je právnická osoba, použijí se obecná ustanovení o nájmu (2201 a násl.). Společný nájem bytu a násl. NOZ (vznik na základě smlouvy, dohodou smluvních stran, přechodem nájmu) Ustanovení o bydlení manželů a násl. NOZ Nájem služebního bytu 2297 NOZ nájem bytu je ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce a musí být podle výslovného určení smlouvy pronajat byt služební viz úprava v čl. I. Předmět smlouvy Nájem bytu zvláštního určení a násl. NOZ smlouvu o nájmu bytu může uzavřít pronajímatel jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo jeho právního nástupce I. Předmět smlouvy Var. 1 - Pronájem bytu, který má pronajímatel má ve svém vlastnictví, a který se nachází umístění v domě, podlaží, č. bytu a pod., čp domu, ulice.. v obec. Var. 2 - Ve vztahu k 2297a násl. NOZ služební byt Pronajímatel má ve svém vlastnictví byt č., který se nachází umístění v domě, podlaží, č. bytu a pod., domu čp., ulice.. v obec. Pronajímatel pronajímá tento byt jako služební Var. 3 - Ve vztahu k 2300 NOZ byt zvláštního určení nájem uzavírán na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil. Pronajímatel má ve svém vlastnictví byt č., který se nachází umístění v domě, podlaží, č. bytu a pod., domu čp., ulice.. v obec. Pronajímatel pronajímá tento byt jako byt zvláštního určení. II. Předmět nájmu, rozsah užívání, stav předmětu nájmu Var. 1 Byt uvedený v článku I. této smlouvy (dále jen byt) se skládá z místností., kuchyně a dalších místností:...např. předsíň, koupelna, komora, sklep Celková výměra podlahové plochy bytu... m2. Podlahová plocha jednotlivých místností..m2, atd.

3 Stav bytu včetně vybavení a zařízení: může být popsán, nebo uveden v předávacím protokolu, evidenčním listu a pod. Tyto materiály pak budou tvořit nedílnou součást nájemní smlouvy jako její příloha. Podlahová plocha nemusí být uváděna. Význam má v případě, že nájemné se stanoví ve vztahu k podlahové ploše. Způsob vytápění- např. byt je vytápěn lokálně kamny na pevná paliva Byt je předáván ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení, jednotlivé místnosti jsou vymalovány klasickým bílým nátěrem. Jsou odstraněny všechny závady a nedostatky a před předáním bytu byla provedena běžná údržba a drobné opravy. POZOR NOZ již nevyžaduje podrobný popis předmětu nájmu, přesto pro jistotu je ho možné vymezit podrobněji, navíc bude naplněn požadavek uvedený v ustanovení 2242 a násl. odevzdání bytu, konkrétně i v 2243, který obsahuje vysvětlení ke skutečnosti, kdy je byt způsobilý k nastěhování. POZOR - nájem pouze části bytu není možný Var. 2 Byt je přenecháván ve stavu nezpůsobilém k bydlení 2242 odst. 2 NOZ-přesně vymezit podmínky, konkrétně ujednat zvláštní práva a povinnosti, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení oprav III. Příslušníci domácnosti Budou uvedeny osoby, které se s nájemcem do bytu nastěhují a které lze označit za příslušníky domácnosti. Pojem domácnost není v NOZ uveden. POZOR 2272 odst. 2 NOZ fakultativní možnost pronajímatele Pronajímatel si vyhrazuje souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti, pokud by se jednalo o osobu jinou než blízkou. Souhlas nebude třeba tehdy, kdy půjde při přijetí další osoby do nájemcovy domácnosti o případ zvláštního zřetele hodný - např. opatrovník, ošetřovatel IV. Doba trvání nájmu Nájem je ujednán na dobu určitou od... do... Nebude-li později dohodnuto jinak, uplynutím sjednané doby nájmu nájem zaniká a nájemce je povinen byt vyklidit. POZOR 2285 NOZ skončení nájmu obnova nájmu - Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše však na dobu dvou let, to neplatí ujednají-li si strany něco jiného.

4 Var. 1 Pronajímatel a nájemce ujednali, že pokud bude nájemce řádně plnit své povinnosti, vyplývající z nájemní smlouvy, a bude mít zájem nájem bytu prodloužit, i po sjednané nájemní době, může pronajímatel prodloužit nájem na základě žádosti nájemce ještě o další vymezenou dobu. Žádost o prodloužení nájmu musí podat nájemce nejpozději do 30 dnů před uplynutím doby nájmu. Ustanovení 2285 zákona č. 89/2012 Sb., nebude použito. Var. 2 Pronajímatel a nájemce si ujednali, že ustanovení 2285 zákona č. 89/2012 Sb., nebude použito. Nájem je ujednán na dobu neurčitou od... Nájem skončí dohodou popřípadě výpovědí nájmu. V. Práva a povinnosti stran Práva a povinnosti pronajímatele nájemce mohou být uvedena odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, především užívat byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. POZOR odst. 2 NOZ- nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a opravy související s užíváním bytu. Var. 1 - Pronajímatel a nájemce si ujednali, že nájemce bude provádět a hradit běžnou údržbu a drobné opravy bytu v následujícím rozsahu: opravy uzavíracích armatur opravy jednotlivých částí oken atd. Var. 2 Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout, že pro účast nájemce na opravách a údržbě domu použijí upraveného obsahu stávajícího nařízení vlády č. 258/1995 Sb., samozřejmě ne odkazem na tento předpis, protože bude počínaje zrušen. Nájemní smlouva může obsahovat i ujednání o způsobu náhrady nebo výměny předmětů vnitřního vybavení bytu. Další možnosti: Ve vztahu k 2255 odst. 2NOZ Vzhledem k tomu, že nájemce bude v bytě provádět podnikatelskou činnost je potřeba konkretizovat, ujednaly smluvní strany zvýšení náhrady nákladů spojených s úklidem společných prostor v domě, na osvětlení společných prostor v domě a na provoz výtahu. Případná škoda, která vznikne při podnikatelské činnosti, bude hrazena nájemcem 2909 a násl. Ve vztahu k 2258 NOZ

5 Vzhledem k tomu, že nájemce bude v bytě chovat zvíře, ujednaly smluvní strany zvýšení náhrady nákladů spojených s úklidem společných prostor v domě, na osvětlení společných prostor v domě a na provoz výtahu. POZOR odst. 2 NOZ nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů např. Pronajímatel požaduje, aby atrium, které přiléhá k domu, bylo nájemci využíváno k odpočinku v čase 7.00 hod až hod. Pokud nájemce nechá zhotovit duplikáty klíčů od vchodových dveří do domu, je povinen nahlásit jména osob, které tyto duplikáty obdrží. Pronajímatel požaduje, aby v období počínaje nebyla otevírána okna v prostoru schodiště a chodby v 1. podlaží. Pozor v těchto případech na 2235 odst. 1 NOZ, kde je mj. řečeno, že se nepřihlíží k ujednáním zkracujícím nájemcova práva. Stejně tak u 2239 NOZ- zakázaná ujednání. Pozor - 8 zákaz šikany Ve vztahu k 2274 a násl. NOZ. Podnájem Protože by měl být vyžadován předchozí souhlas s podnájmem, připadá pro smlouvu o nájmu bytu v úvahu pouze možnost dohody zákazu podnájmu podle 2275 odst. 2 NOZ. Pronajímatel a nájemce si ujednali zákaz podnájmu po dobu nájemního vztahu. Ve vztahu k 2279 V případě smrti nájemce souhlasí pronajímatel s přechodem nájmu druh, družka apod. VI. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu Ve vztahu k 2246 NOZ - strany ujednají nájemné pevnou částkou. Má se za to, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Nájemné bylo ujednáno ve výši Kč/měs. POZOR 2246 odst. 2 NOZ neujednají-li strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Smlouva není pro nedostatek údaje o výši nájemného neplatná a to ani relativně. Ve vztahu k 2248 NOZ strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného Var. 1 Pronajímatel a nájemce si ujednali, že s ohledem na míru inflace lze sjednanou výši nájemného každoročně zvyšovat, na základě uvážení pronajímatele, podle (indexu růstu cen spotřebitelského zboží, indexu růstu cen stavebních prací apod., vyhlášené oficiálně Českým statistickým úřadem.

6 POZOR- Je třeba přesně specifikovat zda půjde o vyjádření procentní změny průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům, nebo o porovnání tzv. měsíce proti stejnému měsíci předchozího roku apod. Var. 2 Pronajímatel a nájemce ujednali každoroční zvýšení nájemného např. o 2 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Ve vztahu k 2249 odst. 1 Var. 3 Pronajímatel a nájemce si ujednali vyloučení možnosti každoročního zvyšování nájemného. Ve vztahu k 2247 NOZ - Plnění spojená s užíváním bytu POZOR zákon č 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty je chápán ve vtahu k NOZ jako právní předpis speciální, tedy s přednostním uplatněním ve vztahu k NOZ. Ve vztahu k 2247 NOZ Var. 1 Pronajímatel a nájemce ujednali rozsah služeb poskytovaných v rámci nájmu bytu v intencích 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. Var. 2 Pronajímatel a nájemce ujednali rozsah služeb poskytovaných v rámci nájmu bytu takto: dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody dodávka vody a odvádění odpadních vod zajištění ochrany domu s byty hlídací službou atd. Ve vztahu k ustanovení 4 zákona č. 67/2013 Sb. Výše záloh a způsob jejich změny Pronajímatel a nájemce ujednali výši záloh takto: Pokud nedojde k ujednání o výši záloh, použijí se ustanovení 4, odst. 2 a 3, zákona č. 67/2013 Sb. Ve vztahu k ustanovení 5 zákona č. 67/2013 Sb. Rozúčtování nákladů na služby Var. 1 Pronajímatel a nájemce ujednali způsob rozúčtování služeb takto: dodávka tepla podle podlahové plochy bytu dodávka vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody atd. Var. 2 Pronajímatel a nájemce ujednali způsob rozúčtování služeb v intencích ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. Ve vztahu k ustanovení 9 zákona č. 67/2013 Sb. Paušální platba bez nutnosti vyúčtování služeb. Var. 1 Pronajímatel a nájemce si ujednali paušální platbu, ve které je sloučena částka nájemného a částka za služby ve výši Kč/měs. Var. 2 Pronajímatel a nájemce si ujednali paušální platbu, ve které je sloučena platba za veškeré poskytované služby ve výši Kč/měs.

7 V případě této varianty musí být ujednána výše nájemného POZOR ustanovení 9 zákona č. 67/2013 Sb., nelze podle odst. 4 tohoto ustanovení použít u dlouhodobých pronájmů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tyto služby se musí vždy vyúčtovat. Ve vztahu k 2251 NOZ platební podmínky Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytu služby předem za každý měsíc, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období.. POZOR může být ujednáno jiné platební období VII. Jistota. Ve vztahu k 2254 NOZ Jistota Pronajímatel a nájemce si ujednali, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu ve výši šestinásobku měsíčního nájemného. Ze složených peněžních prostředků např. na učtu u peněžního ústavu bude čerpáno v případě úhrady pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Čerpáno může být započato vždy, kdy pohledávka bude splatná, a následně nájemce, na výzvu pronajímatele, jistotu doplní do původní výše. Pronajímatel a nájemce si ujednali úroky z jistoty ve výši zákonné sazby 1802 NOZ POZOR nedoplnění finančních prostředků po řádném čerpání nemůže být výpovědním důvodem, a nemůže podléhat ani jiné sankci. Je třeba zdůraznit, že NOZ předpokládá vrácení jistoty a započtení toho, co nájemce případně z nájmu dluží, až po skončení nájmu, není však vyloučeno ani ujednání uvedené výše. VIII. Zvláštní ustanovení Pronajímatel a nájemce si ujednali doložku vykonatelnost, která tvoří v příloze nedílnou součást této nájemní smlouvy ve formě notářského zápisu nebo exekutorského zápisu. Ujednán může být i souhlas pronajímatele s přechodem nájmu na osobu, která není uvedena v 2279 odst. 1 NOZ, a který je podmínkou přechodu nájmu na tyto nevyjmenované osoby, který bude tvořit v příloze nedílnou součást této nájemní smlouvy. IX. Závěrečná ustanovení

8 Možnosti pro řešení sporů Ve vztahu k 3017 Var. 1 Mezi pronajímatelem a nájemcem došlo k ujednání, že k uplatnění práva dojde před rozhodcem... Ve vztahu k 1749 Var. 2 - Mezi pronajímatelem a nájemcem došlo k ujednání, že určité náležitosti smlouvy konkretizovat určí třetí osoba ve smyslu ustanovení 1749 OZ. Předání bytu Var. 1 Pronajímatel a nájemce si ujednali, že po skončení nájmu odevzdá nájemce byt ve stavu v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Byt nebude vykazovat takové vady, které je povinen provádět nájemce v rámci jeho účasti na běžné údržbě a drobných opravách. Byt bude vymalován. Var. 2 Pronajímatel a nájemce si ujednali, že po skončení nájmu odevzdá nájemce byt ve stavu v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Byt nebude vykazovat takové vady, které je povinen provádět nájemce v rámci jeho účasti na běžné údržbě a drobných opravách. Byt bude vymalován. Nájemce odstraní všechny změny, které provedl se souhlasem pronajímatele. V takovém případě, má nájemce nárok na náhradu ve výši zhodnocení majetku pronajímatele. POZOR I kdyby pronajímatel nájemci sdělil, že odstranění změn, které provedl nájemce bez souhlasu pronajímatele nežádá, nemůže nájemce požadovat vyrovnání i kdyby se hodnota bytu zvýšila. Naopak, pronajímatel může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty bytu. Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smluvní strany si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. V..., dne... Podpisy smluvních stran

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více