Vedenie účtovníctva Postupy účtovania

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedenie účtovníctva Postupy účtovania"

Transkript

1 Vedenie účtovníctva Postupy účtovania Účinnosť smernice: Dátum spracovania: 01/2007 Platné zákony a vyhlášky: zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov opatrenie MF SR č / o postupoch účtovania a rámcová účtovná osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné PO, ktorých hlavným predmetom nie je podnikanie zákon o rozpočtových pravidlách č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov metodické usmernenie č. 8410/ k postupu pri odpisovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku obcí Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočnosti o: stave a pohybe majetku stave a pohybe záväzkov rozdiele majetku a záväzkov nákladoch výnosoch výsledku hospodárenia Účtovným obdobím je kalendárny rok. I. Predmet účtovníctva II. Spôsob vedenia účtovníctva Účtovná jednotka účtuje v slovenskej mene, vo vlastnej réžii, v sústave podvojného účtovníctva za pomoci výpočtovej techniky. Obec Malé Lednice spracúva účtovníctvo v programe KEO /komplexná evidencia obcí/ od dodávateľa KEO Veľký Krtíš. Program obsahuje: registre dane a poplatky mzdovú evidenciu majetok účtovníctvo modernú kanceláriu Účtovníctvo sa člení na: základné účtovníctvo rozpočet

2 saldokonto účtovné výkazy počiatočné stavy Účtovné doklady sú označované podľa čísla výpisu danej banky: VÚB č.ú / DEXIA č.ú / TV DEXIA č.ú / TV DEXIA č.ú / Sociálny fond č.ú / rezervný fond č.ú / Účtovné denníky: 10 VÚB 11 DEXIA 12 TV DEXIA 13 TV DEXIA 14 sociálny fond 16 rezervný fond 50 prijaté faktúry 51 vystavené faktúry 52 prijaté dobropisy 54 pokladňa 55 mzdy 56 interné doklady 57 odpisy III.Účtovný rozvrh Účtovná jednotka si zostavuje účtovný rozvrh, ktorý obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovnej osnovy. Analytické účty sa vytvárajú podľa 5. IV. Účtovné doklady Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať: označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu, peňažnú sumu alebo údaj o cene, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad účtovnej jednotky a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad účtuje. Súčasťou účtovného prípadu musí byť napr. doklad z registračnej pokladne, faktúra, objednávka, dodací list, prezenčná listina, príjemnka, výdajka, zaraďovacie alebo vyraďovacie protokoly. Za účtovný doklad sa považuje aj kópia faktúry, proforma faktúry, paragón. Podpisové oprávnenia: Pokladničné doklady, odoslané faktúry, došlé faktúry, bankové výpisy, cestovné príkazy: vyhotovuje pokladníčka, účtovníčka schvaľuje starosta obce zaúčtuje účtovníčka

3 Podpisové vzory: starosta obce, Lednický Tibor... pokladníčka, účtovníčka, Lednická Božena... V. Osobitné výdavky Výdavky na stravovanie zamestnancov: Stravovanie zamestnancov je zabezpečené formou stravných lístkov od firmy SODEX HO PASS v hodnote 67,- SK, kde zamestnávateľ prispieva 55 % stravného, čo je 49,- Sk a zamestnanec dopláca 18,- Sk. Výdavky na reprezentačné účely /fond starostu/: Limit výdavkov stanovuje Obecné zastupiteľstvo pri rozpočte na príslušný rok. Tieto výdavky sú použité na občerstvenie, pohostenie a dary pri tuzemských a zahraničných návštevách. Fondy Obec tvorí sociálny fond vo výške 1,5 % z hrubých miezd praconíkov OÚ. Použitie: Zo sociálneho fondu sa poskytujú pracovníkom vecné, resp. peňažné dary: pri odpracovaných výročiach pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku pri 50 výročí jubilea pri úmrtí člena rodiny pri významných sviatkoch /deň matiek, Vianoce, nákup multivitamínov.../ stravovanie zamestnancov dovolenky, zájazdy, kultúrne podujatia ostatné Čerpanie sociálneho fondu sa riadi Kolektívnou zmluvou. Inventarizácia Predmetom inventarizácie je majetok obce vedený v účtovníctve a to: dlhodobý majetok dlhodobý hmotný majetok - dlhodobý nehmotný majetok krátkodobý majetok Dlhodobý hmotný majetok: pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich ostarávaciu cenu samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technickoekonomickým určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako ,- Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky základné stádo a ťažné zvieratá technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku

4 a jeho ocenenie je vyššie ako ,- Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Ak sa technické zhodnotenie vykoná v roku obstarania dlhodobého majetku, je súčasťou jeho obstarávacej ceny. Ak sa technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku vykoná v ďalších rokoch, potom technické zhodnotenie zvyšuje obstarávaciu cenu dlhodobého majetku. Príslušenstvo DHM sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a môžu byť súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa môžu k hlavnej veci priradiť dodatočne. Účtuje sa spolu s hlavnou vecou, je súčasťou ocenenia a evidencie hlavnej veci a tvoria spolu celok. Príslušenstvo sa odpisuje spolu s hlavnou vecou rovnakým spôsobom. Príslušenstvom počítača sú napr. klávesnica, myš, tlačiareň, to znamená veci bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny, ktoré bez hlavnej veci nemôžu samostatne slúžiť. Príslušenstvo sa obstaráva z kapitálových výdavkov. Dlhodobý drobný hmotný najetok: drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 1,- Sk do ,- Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, obstaráva sa z bežných výdavkov a účtuje sa priamo do spotreby na účt. triedu 5. Tento majetok sa vedie v operatívnej evidencii. Dlhodobý nehmotný majetok: priemyselné práva, autorské práva vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, marketingové štúdie, lesné hospodárske plány obstarávacia cena je väčšia ako ,- Sk a doba použiteľnosti je viac ako 1 rok. Financuje sa z bežných výdavkov. Dlhodobý drobný nehmotný majetok: drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 1,- Sk do ,- Sk a doba použiteľnosti viac ako 1 rok. Financuje sa z bežných výdavkov. Účtuje sa priamo do spotreby na účet 410. Krátkodobý majetok: drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 1,- Sk do ,- Sk a doba použiteľnosti je kratšia ako 1 rok. Účtuje sa priamo do spotreby na účt. tr. 5. Vedie sa v operatívnej evidencii. Oceňovanie majetku obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstarávaním a náklady spojené s obstaraním a uvedením majetku do užívania vlastnými nákladmi a to hmotný majetok, zásoby, nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie /peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku/. reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa účtuje: - majetok nadobudnutý dedením, darovaním - majetok vytvorený vlastnou činnosťou Ocenenie dlhodobého majetku sa zvyšuje o náklady vynaložené na technické zhodnotenie. Sú to výdavky na zhodnotenie DHM a DNM majetku vo výške vyššej ako ,- Sk, ktoré sú

5 vynaložené na modernizáciu alebo rekonštrukciu. Ak nepresiahnu vynaložené výdavky na technické zhodnotenie DHM a DNM majetku za celé účt. obdobie /1 rok/ ,- Sk, nejedná sa o technické zhodnotenie a tieto výdavky sa financujú z bežného rozpočtu. Pri technickom zhodnotení musí byť doba použiteľnosti viac ako 1 rok. Najčastejší spôsob obstarania je: kúpa vlastná činnosť darovanie vklad do základného imania prevod prechod vlastníckeho práva delimitácia prevod správ výmena Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do doby jeho uvedenia do užívania. Odpisovanie majetku V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a metodiského usmernenia MF SR i postupoch pri odpisovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obcí č. 8410/ zo dňa , obce odpisujú svoj majetok. Pozemky, premety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitným predpisom sa neodpisuje. Majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Nehmotný majetok okrem pohľadávaok sa odpisuje najneskôr do 5 rokov od obstarania. Úplne odpísaný majetok sa ďalej neodpisuje. Zostaková cena DHM a DNM sa zisťuje mimo účtovníctva a to rozdielom medzi cenou, ktorou je DHM a DNM ocenený v účtovníctve a oprávkami k tomuto majetku. Oprávky vyjadrujú opotrebenie dlhodobého majetku a účtujú sa v prospech účtov účt. sk. 07 Oprávky k DNM a 08 Oprávky k DHM. Odpisy vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku. Nadobudnutý majetok po sa odpisuje v zmysle zákona 366/1999 Z.z. o daniach z príjmu v znení neskorších noviel tohto zákona, rovnomerným spôsobom / 31 ZDP/. Pri rovnomernom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú tieto ročné odpisové sadzby: Odpisová skupina V prvom roku odpisovania Ročná odpisová sadzba V ďalších rokoch odpisovania Pre zvýšenú vstupnú cenu 1 14,2 28, ,5 18,3 16,7 3 4,3 8,7 8,4 4 3,1 5, ,4 3,4 3,4

6 V prvom roku odpisovania sa majetok zaradí do odpisovej skupiny uvedenej v prílohe 2 ZDP. Doba odpisovania Odpisová skupina Doba odpisovania 1 4 roky 2 6 rokov 3 12 rokov 4 20 rokov 5 30 rokov Účtovný odpis za bežný rok 2003 sa zaúčtuje na ťarchu účtu 470 Odpisy a zostatková cena DHM a DNM a v prospech účtov účt.sk. 07 Oprávky k DNM alebo 08 - Oprávky k DHM. Zároveň zaúčtuje zníženie fondu dlhodobého majetku a to na ťarchu účtu 901 Fond dlhodobého majetku a v prospech účtu 211 Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií. V Malých Ledniciach Lednický Tibor starosta obce