cena za pokosenie 1 m 2 parkového trávnika vo vybranej lokalite s pozbieraním pokosenej trávy a s odvozom do kompostárne bioodpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena za pokosenie 1 m 2 parkového trávnika vo vybranej lokalite s pozbieraním pokosenej trávy a s odvozom do kompostárne bioodpadu"

Transkript

1 Zmluva o dielo č.6/ Objednávateľ: Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika č Topoľčany Zastúpené: Ing. Petrom Balážom primátorom mesta Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Mikula - vedúci OSMS vo veciach technických: Ing. Zuzana Nikodemová, referentka OSMS Bankové spojenie: VÚB Topoľčany Číslo účtu: /0200 IČO: DIČ: Zhotoviteľ: Ing. Eva Adamkovičová Top Agroflóra Pod Kalváriou 2616/ Topoľčany Bankové spojenie: VÚB Topoľčany Číslo účtu: /0200 IČO: IČ pre DPH: SK Číslo ŽR: Zmluva je uzatvorená podľa zákona č. 513/91 Zb., 261 odst.2, s poukázaním na zákon č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 4 ods. 3 písm. g. 2. Predmet zmluvy 2.1 Predmetom zmluvy je údržba verejnej zelene, detských ihrísk a prvkov malej architektúry v časti mesta Topoľčany, lokalita č. 02, ohraničená ulicami Brezová, Tovarnícka, Čsl. Armády, Krušovská v meste Topoľčany, mestské časti Veľké a Malé Bedzany. Výmera udržiavanej zelene, počty stromov, kríkov a pieskovísk: - plocha m 2 z toho ruderál m 2 - stromy ks - kríky ks - živé ploty bm - ruže 580 ks - pieskoviská 16 ks - lavičky 297 ks - kvetináče 163 ks - hojdačky 22 ks - šmýkaly 11 ks - kolotoče 2 ks - preliezky a iné konštrukcie 20 ks - Ping-pong stoly 4 ks - detské ihrisko Ul. kpt. Žalmana, Ul. Podjavorinskej, Ul. Lipová

2 Malé a Veľké Bedzany: - stromy 489 ks - kríky 30 ks - živé ploty 45 m - pieskoviská 1 ks 2.2 V rámci predmetu zmluvy budú vykonávané nasledovné činnosti pri údržbe verejnej zelene, záhonov, výsadbe a ošetrovaní stromov, kríkov a pri údržbe a budovaní detských ihrísk a prvkov malej architektúry Starostlivosť o dreviny a/ stromy a solitérne dreviny: - udržiavací rez, - výchovný rez, - odstránenie suchých a napadnutých jedincov v rámci nevyhnutných výrubov meraných vo výške 1,30 m, - odstránenie nežiaducich náletových drevín, - u stromov do troch rokov po výsadbe starostlivosť o zemné misy / odburinenie, prekopanie /, o kotvové koly a úväzy, polievanie, - odstránenie kalamitných škôd, - ošetrenie stromov a odstránenie suchých konárov, výruby, výsadba. b/ kry: - výchovný rez, - udržiavací rez, - okopávka, - odstránenie náletových a nežiaducich drevín z porastu, - odstránenie nečistôt z porastu, - novozaložené porasty okopávanie a odburinenie, - prihnojenie, - výsadba, - odstránenie nevhodných a nefunkčných výsadieb. c/ ruže: - jarný rez, - okopávka, - odburinenie, - zimný rez, - zimné nahrnutie zeme Starostlivosť o trávniky. - jarné vyhrabanie a zarovnanie povrchu s odvozom vyhrabaného materiálu 1x ročne, - kosenie a hrabanie trávy s odvozom do 7 dní od pokosenia, pričom termín začatia každej kosby určí objednávateľ, taktiež určí rozsah kosby, - výmery podľa štádia vzrastu zelene na jednotlivých parcelách, - maximálna doba trvania jednej kosby /celej lokality/ bude 3 týždne, - vyčistenie trávnikov od nečistôt podľa pokynov objednávateľa, - jesenné vyhrabanie a odvoz lístia 1x, - maximálna doba trvania zhrabania lístia v celej lokalite bude 4 týždne, - zabezpečenie súvislého zápoja dosevom, - založenie nových trávnatých plôch Starostlivosť o technické prvky a/ pieskoviská:

3 - založenie nových prvkov - vyzbieranie nečistôt - prekopanie a prehrabanie pieskovísk - výmena piesku v pieskoviskách - pravidelné čistenie pieskovísk b/ prvky malej architektúry a hracie prvky: - oprava lavičiek podľa potreby - oprava kovových konštrukcií, - nátery lavičiek a kovových konštrukcií - opravy hojdačiek, šmýkal a kolotočov, - dodávka / výroba / nových lavičiek, - osadenie nových lavičiek, hojdačiek, šmýkal - demontáž a montáž lavičiek, hojdačiek a šmýkal Aplikácia chemických ochranných prostriedkov. - vykonávanie podľa agrotechnických požiadaviek a termínov po predchádzajúcej dohode Špeciálne úlohy. - terénne úpravy menšieho rozsahu, - likvidácia divokých skládok, - uskladnenie alebo likvidácia poškodených alebo zničených technických prvkov malej architektúry - koordinácia verejnoprospešných pracovníkov podľa požiadaviek objednávateľa 2.3 Vývoz odpadu. - dodávateľ bude biologicky rozložiteľný odpad kat. č vyvážať do kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany na Pivovarníckej ulici, o čom bude viesť evidenciu. 3. Spôsob plnenia zmluvy 3.1 Pri plnení predmetu zmluvy o dielo bude zhotoviteľ povinný dodržať platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Topoľčany a STN. 3.2 Vykonané práce je zhotoviteľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Pritom je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v súlade s jeho záujmami. 3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť si evidenciu vyprodukovaného organického odpadu a tieto údaje odovzdá objednávateľovi spolu s originálmi záznamov v pracovnom denníku. 3.4 Zhotoviteľ bude spolupracovať pri výkone svojej činnosti s mestskými výbormi, odbornými komisiami mestského zastupiteľstva a bude zbierať podnety od obyvateľov mesta v oblasti poskytovanej služby. 3.5 Zhotoviteľ bude písomnou formou informovať objednávateľa o fyzických a právnických osobách, ktoré svojim konaním poškodzujú verejnú zeleň, detské ihriská, lavičky a pieskoviská alebo celkové životné prostredie v lokalite, ktorá je predmetom zmluvy. 3.6 Zhotoviteľ je povinný evidovať porasty v pridelenej lokalite, vykazovať 1x ročne súpis porastov s označením druhu a počtu vyhynutých stromov a kríkov. 3.7 Kontrolnú činnosť bude vykonávať zodpovedný zamestnanec objednávateľa. V prípade zistenia nedostatkov bude požadovať nápravu so stanovením lehoty odstránenia. Po nedodržaní dohodnutých podmienok uplatní sankcie voči zhotoviteľovi.

4 4. Čas plnenia 4.1 Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu od do Cena predmetu diela a platobné podmienky 5.1 Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. v platnom znení. 5.2 Jednotkové ceny prevádzaných prác s DPH 20% cena za pokosenie 1 m 2 parkového trávnika vo vybranej lokalite s pozbieraním pokosenej trávy a s odvozom do kompostárne bioodpadu 0,032 /m cena za pokosenie ruderálu vo vybranej lokalite s pozbieraním pokosenej trávy a s odvozom do kompostárne bioodpadu 0,120 /m cena za jarné vyhrabanie s pozbieraním a odvozom do kompostárne bioodpadu 0,047 /m cena za jesenné vyhrabanie lístia z trávnikov s naložením a odvozom do kompostárne bioodpadu 0,085 /m vyčistenie trávnych plôch od nečistôt /m rez ruží 0,115 /ks cena za ostrihanie živého plota 1,254 /m cena za prekopanie pieskovísk 11,352 /ks odburinenie výsadieb 1,258 /m rez stromu pri sťažených podmienkach, pri miestnych komunikáciach II. triedy, Priemer koruny 2-4 m 30,000 /ks rez stromu pri sťažených podmienkach, pri miestnych komunikáciach IV. triedy, priemer koruny 2-4 m, 20,400 /ks vypletie kvetinových záhonov s odvozom do 10 km 0,720 /m odburinenie záhonu, 24 m2, 0,971 /m chemické odburinenie pôdy na široko 0,115 /m plošná úprava terénu nad 50 do100mm 0,430 /m obrobenie pôdy prekopaním nad 50 do 100 mm 0,469 /m obrobenie pôdy hrabaním 0,095 /m2 5.3 Ceny ostatných prác vykonávaných na verejnej zeleni sa stanovujú podľa cenníka CENEKON 823 1/2000 a /2000 so zľavou 0 %. 5.4 Objednávateľ bude zhotoviteľovi uhrádzať služby podľa predmetu zmluvy dvakrát mesačne na základe faktúr, ktorých súčasťou bude podrobný rozpis vykonaných prác potvrdený povereným zamestnancom objednávateľa. 5.5 Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Ak faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu, bude vrátená na prepracovanie a neplynie doba splatnosti Ako zhotoviteľ som platca DPH, ceny sú uvedené s DPH. 6. Zodpovednosť za vady, záruka 6.1 Zhotoviteľ bude zodpovedať za vady predmetu plnenia 6 mesiacov odo dňa protokolárneho prebrania prác. 6.2 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady uplatniť písomnú reklamáciu vád plnenia zápisom do pracovného denníka.

5 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie na náklady zhotoviteľa. 7. Vykazovanie, kontrola a preberanie prác 7.1 Vykonávané práce bude zhotoviteľ povinný vykazovať do pracovného denníka dvojmo. 7.2 Pracovný denník bude slúžiť pre obe zmluvné strany ako doklad prvotnej evidencie plnenia zmluvy o dielo, zadávania a hodnotenia prác, zápisom o nepl-není úloh a hodnotenia prác podľa prílohy č Pracovný denník zabezpečí zhotoviteľ a po uplynutí trvania zmluvy bude zhotoviteľ povinný ho archivovať nepoškodený po dobu 3 rokov. 7.4 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie osobne predkladať k podpisu zodpovednému zamestnancovi referátu správy mestskej zelene MsÚ záznamy uvedené v pracovnom denníku. Zodpovedný zamestnanec svojim podpisom potvrdí a preberie vykonané práce. V prípade nevykonania alebo nízkej kvality vykázaných prác ich neprevezme a navrhne krátenie dohodnutej ceny diela alebo vyzve k odstráneniu nedostatkov s uvedením termínu ich odstránenia. V prípade nedodržania tohto termínu sa bude považovať za porušenie povinnosti zhotoviteľa a objednávateľ môže postupovať podľa príslušných ustanovení zmluvy o dielo. 7.5 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny v pracovnom denníku čo do rozsahu, kvality aj časového vymedzenia. V prípade, že tento termín nedodrží, bude objednávateľ postupovať podľa čl. 9 tejto zmluvy. 7.6 Originál záznamov z pracovného denníka zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi ako prílohu faktúry. 7.7 Objednávateľ má právo za účasti zhotoviteľa priamo v teréne na plochách rajónov prostredníctvom zodpovedného zamestnanca vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania prác a konzultovať ďalší postup týchto prác. 8. Zánik zmluvných vzťahov 8.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou o dielo zaniká: a/ uplynutím času, na ktorý je zmluva o dielo uzatvorená, b/ písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, c/ v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa určených v zmluve o dielo a jej prílohách, neodborného a nesamostatného plnenia predmetu zmluvy o dielo a jej príloh si objednávateľ vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou. Výpovedná lehota je 14 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede. d/ zmluvný vzťah bude môcť byť objednávateľom ukončený okamžite v prípade ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy. Ukončenie zmluvného vzťahu nastane v nasledujúci deň po písomnom doručení oznámenia. 8.2 Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. 9. Sankcie 9.1 Za nekvalitné a oneskorené vykonanie prác v zmluve o dielo sa stanovuje zmluvná pokuta do výšky 30% vyfakturovanej ceny. 9.2 Za oneskorenú úhradu faktúr zo strany objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na penalizácii vo výške 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

6 10. Všeobecné dojednania 10.1 Zhotoviteľ je povinný všetky práce vyplývajúce z príslušných ustanovení dojednaných v zmluve o dielo vykonávať samostatne, odborne a bez nutnosti podrobného usmerňovania zo strany objednávateľa Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiarnu ochranu v zmysle platných právnych predpisov V prípade výskytu nepredvídaných situácií, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve, bude zhotoviteľ povinný o nich informovať objednávateľa a spolu s ním dohodnúť postup riešenia Zhotoviteľ je povinný vopred konzultovať s objednávateľom rozsah a časový priebeh špeciálnych prác uvedených v prílohe č Zhotoviteľ je povinný uviesť objednávateľovi telefónne číslo, na ktorom je možné skontaktovať sa s dodávateľom v určenú hodinu od 7,30 hod do 15,30 hod. v pracovných dňoch a zabezpečiť zodpovedného zamestnanca za účelom kontroly a preberania prác v prípadoch naliehavých úloh a potrieb objednávateľa. V prípade, že pri riešení naliehavých úloh vyplývajúcich zo zmluvy o dielo nebude možné zo strany objednávateľa nadviazať kontakt so zhotoviteľom do 24 hodín v pracovných dňoch, objednávateľ môže túto prácu objednať u iného zhotoviteľa Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a 1 obdrží zhotoviteľ V prípadoch, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu, účinnosť dohody je deň po jej zverejnení na webovej stránke mesta. v Topoľčanoch, dňa v Topoľčanoch, dňa zhotoviteľ: objednávateľ: Ing. Eva Adamkovičová Top Agroflóra Mesto Topoľčany majiteľ Ing. Peter Baláž primátor mesta